I.E.S.nآ؛ 2n batxillerat 1r batxillerat tأچtol batxillerat graduat eso 4t eso 3r eso 2n eso 1r eso 2n

 • View
  8

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of I.E.S.nآ؛ 2n batxillerat 1r batxillerat tأچtol batxillerat graduat eso 4t eso 3r eso 2n eso 1r...

 • I.E.S.nº1 CURS 2015-2016

 • INDEX 1.- DADES DEL CENTRE

  2.- ORGANITZACIÓ DEL CENTRE

  3.- L’ENSENYAMENT SECUNDARI: ESTRUCTURA I AVALUACIÓ

  4.- TUTORIA

  5.- CALENDARIS I HORARIS

  6.- DRETS I DEURES DE L’ALUMNAT

  7.- NORMES DE CONVIVÈNCIA

  8.- ACCÉS A LA INFORMACIÓ

 • 1.- DADES DEL CENTRE

  IES NÚM. 1 XÀBIA

  Av. Augusta, 2

  03730 Xàbia

  Tel.: 966428205

  Fax: 966428206

  Pàgina web: iesn1xabia.edu.gva.es

  e-mail: 03013339@edu.gva.es

  http://www.iesn1xabia.org/ http://www.iesn1xabia.org/

 • 2.- ORGANITZACIÓ DEL CENTRE: ESTUDIS QUE OFERTEM ❏ ESO: EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

  De 1r a 4t Fins els 16 anys Diferents programes: PDC, PASE, ÈXIT...

  ❏ BATXILLERAT:

  ➤ MODALITAT CIÈNCIES DE LA NATURA I DE LA SALUT ➤ MODALITAT CIÈNCIES SOCIALS I HUMANITATS

  ❏ FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA (FPB)

  ➤ INFORMÀTICA I COMUNICACIONS ➤ SERVICIS ADMINISTRATIUS

  ❏ CICLES FORMATIUS

  ➤ CICLE MITJÀ:

  ➢ GESTIÓ ADMINISTRATIVA ➢ CURES AUXILIARS D’INFERMERIA ➢ SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES ➢ EMERGÈNCIES SANITÀRIES

  ➤ CICLE SUPERIOR:

  ➢ ADMINISTRACIÓ I FINANCES ➢ DIETÈTICA ➢ DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS

  MULTIMÈDIA

 • ORGANIGRAMA DEL CENTRE

  CONSELL ESCOLAR

  Director Cap d’Estudis

  Secretària Professors (4)

  Pares i Mares (5) Alumnes (5)

  Administració i Serveis (1) Ajuntament (1)

  AMPA (1)

  CLAUSTRE DE PROFESSORS

  DEPARTAMENTS DIDÀCTICS

  TUTORS

  EQUIP DIRECTIU

  DIRECTOR: Vicent Chorro

  VICEDIRECTOR: Javi Llorca

  CAPS D’ESTUDIS: Mar Cholbi Mònica Pla

  Joana García (FP)

  SECRETÀRIA: Carme Escrivà

  VICESECRETARI: Eloy Gutiérrez

  DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ

 • DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ DUES ORIENTADORES, PT, LOGOPEDA I EDUCADORA

  ❏ ASSESSORAR ELS TUTORS I RESTA DE PROFESSORAT ❏ ORIENTAR L’ALUMNAT ACADÈMICAMENT I PROFESSIONALMENT ❏ RESOLDRE POSSIBLES INADAPTACIONS I DIFICULTATS ACADÈMIQUES ❏ ASSESSORAR I AJUDAR ELS PARES O MARES ❏ PROTOCOL A SEGUIR: 1. ELS PARES INFORMARAN AL TUTOR DE LA NECESSITAT O

  CONVENIÈNCIA DE LA DERIVACIÓ 2. CONTACTE DIRECTE: DEMANAR CITA 3. HORA D’ATENCIÓ: DIMECRES DE 12’05 A 13’00 I DIVENDRES DE 11’10-

  12’05 h

 • 3.- ENSENYAMENT AL CENTRE: ESTRUCTURA

  ESTUDIS UNIVERSITARISPROVES PAU TÍTOL TÈCNIC SUPERIOR

  2n BATXILLERAT

  1r BATXILLERAT

  TÍTOL BATXILLERAT

  GRADUAT ESO

  4t ESO 3r ESO 2n ESO 1r ESO

  2n F.P. BÀSICA

  1r F.P.BÀSICA

  TÍTOL PROFESSIONAL BÀSIC

  PROVA D’ACCÉS (majors de 17 anys)

  CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

  PROVA D'AVALUACIÓ FINAL ESO TÍTOL DE TÈCNIC

  PROVA D’ACCÉS A SUPERIOR

  CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR

 • 3.- ENSENYAMENT AL CENTRE: AVALUACIÓ

  AVALUACIÓ: VALORACIÓ DELS CONCEPTES, PROCEDIMENTS I ACTITUDS APRESES AL CURS.

  ❏ ELS DEPARTAMENTS DIDÀCTICS ESTABLEIXEN ELS CRITERIS D’AVALUACIÓ. ❏ EN ELS 3 PRIMERS CURSOS L’ALUMNE PROMOCIONARÀ SEMPRE QUE TINGA

  TOTES LES ASSIGNATURES APROVADES O 2 SUSPESES DESPRÈS DE LES PROVES EXTRAORDINÀRIES.

  ❏ CAL TINDRE EN COMPTE LES MATÈRIES PENDENTS D’ALTRES CURSOS, JA QUE SUMEN.

  ❏ L’ALUMNAT DE 4t OBTINDRÀ EL GRADUAT EN ESO SI TÉ TOT APROVAT O 2 ASSIGNATURES QUE NO SIGUEN INSTRUMENTALS: CASTELLÀ, VALENCIÀ I MATEMÀTIQUES.

  ❏ EN TOTA L’ETAPA SOLS ES POT REPETIR 2 CURSOS I SOLS 1 VEGADA CADA CURS.

 • 4.- TUTORIA

  ❏ NO ÉS UNA ÀREA QUALIFICABLE ❏ ES REALITZEN ACTIVITATS QUE CONTRIBUEIXEN AL

  DESENVOLUPAMENT DELS ALUMNES (PAT) ❏ DESENVOLUPAMENT D’HABILITATS SOCIALS ❏ DESENVOLUPAMENT DE L’EDUCACIÓ EMOCIONAL ❏ CONVIVÈNCIA ❏ MILLORA DE LES RELACIONS SOCIALS ❏ ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL (POAP) ❏ PRESSA DE DECISIONS

 • 5.- CALENDARIS I HORARIS ❖ CALENDARI ESCOLAR:

  EL CURS COMPRÉN DE L’11 DE SETEMBRE AL 16 DE JUNY

  - VACANCES DE NADAL : DEL 23 DE DESEMBRE FINS EL 6 DE GENER - VACANCES DE PASQUA: DEL 24 DE MARÇ FINS AL 4 D’ABRIL - FESTIUS DE CARÀCTER GENERAL: - DIA 9 I 12 D’OCTUBRE, 7 I 8 DE DESEMBRE - FESTIU DEL CONSELL: - 8 DE FEBRER, 2 DE MAIG I 17 DE JUNY

 • 5.- CALENDARIS I HORARIS ❖ CALENDARI D’AVALUACIONS:

  - TRES PERÍODES D’AVALUACIONS

  - LES DATES D’ENTREGA DE NOTES ES FARAN PÚBLIQUES A LA

  PÀGINA WEB I AL CALENDARI DEL CENTRE

  - ES PODRAN CONSULTAR PER INTERNET

  - LES NOTES LES FAREM ARRIBAR ALS PARES ENTREGANT-LES

  DIRECTAMENT ALS SEUS FILLS

 • 5.- CALENDARIS I HORARIS ❖ CALENDARI DE RECUPERACIONS:

  - LA PRIMERA SETMANA DE MAIG FINALITZA EL TERMINI DE RECUPERACIÓ DE PENDENTS.

  - LES PENDENTS DE CURSOS ANTERIORS SERAN RECUPERADES EN LES DATES ESTABLERTES PELS DEPARTAMENTS.

  - A 1r D’ESO I 1r BATXILLERAT NO HI HA PENDENTS - LES ASSIGNATURES SUSPESES DURANT EL CURS I LES PENDENTS

  HAN DE RECUPERAR-SE AMB UNA PROVA EXTRAORDINARIA. - A FINAL DE CURS ES FARÀ PÚBLIC EL CALENDARI DE JULIOL.

 • 5.- CALENDARIS I HORARIS

  ❖ HORARIS DE GRUP

  ❖ HORARIS D’ATENCIÓ A PARES DEL PROFESSORAT ➢ IMPORTANT QUE CONCERTEN LA CITA AMB ANTELACIÓ PER

  PODER ATENDRE’LS COM ES MEREIXEN I EVITAR COINCIDÈNCIES.

 • 6.- DRETS I DEURES DE L’ALUMNAT

  ❖ S’ADJUNTA INFORMACIÓ EN PAPER

  ❖ SÓN TAN IMPORTANTS ELS DRETS COM TAMBÉ ELS DEURES

  ❖ COMPLINT DEURES CONTRIBUÏM AL BON CLIMA I FUNCIONAMENT DEL NOSTRE CENTRE

 • 7.- NORMES DE CONVIVÈNCIA ❏ Puntualitat tant a l’entrada al centre com al canvi de classe. ❏ Respecte del material i del mobiliari. ❏ Respecte dels companys i amb el professorat. ❏ Portar a classe els llibres i el material necessari. ❏ Menjar i beure sols als llocs habilitats. ❏ Prohibició de l’ús de mòbil i d’aparells de música o jocs a les aules i

  corredors (es retindran fins que vinguen els pares). ❏ Prohibició de l’ús de monopatins dintre del recinte escolar. ❏ Prohibició d’introduir en el centre objectes perillosos o substàncies

  perjudicials per a la salut i la integritat personal dels membres de la comunitat educativa.

 • 7.- NORMES DE CONVIVÈNCIA: SANCIONS Les amonestacions queden tipificades d’aquesta manera:

  1. AT: AMONESTACIONS TREBALL (ÍTACA)

  2. AC: AMONESTACIONS de CONDUCTA (ÍTACA)

  3. AMONESTACIONS GREUS o MOLT GREUS (Normalment lligades a Expedients Disciplinaris)

  Quan un alumne incorre en una falta disciplinària el professor o professora que detecta dita falta, complimenta l’amonestació i comunica la falta al tutor o tutora, al pare o mare de l'estudiant i a la Caporalia d'Estudis. En funció de la gravetat de la falta es prenen les mesures disciplinàries que es consideren adients, que poden variar des de la realització de tasques a l'expulsió temporal del centre.

 • FALTES D’ASSISTÈNCIA I RETARDS ❏ El professorat passarà llista a cada classe i anotarà les faltes i retards de cada

  alumne. ❏ Aquesta informació serà tractada informàticament a través d’Ítaca en Web Família i

  podrà ser consultada a través d'Internet utilitzant el número d'expedient de l'alumne i el DNI del pare o de la mare.

  ❏ El tutor/a informarà les famílies per correu electrònic o carta quan es detecten situacions anòmales. Els pares i mares han de retornar aquesta informació signada al tutor.

  ❏ Les faltes les justificaran amb el nou model que es troba a consergeria, fent-lo arribar al tutor/a al més aviat possible.

  ❏ Segons l’acord de l'IES, sols es consideraran justificades aquelles faltes que vinguen amb aquest model i signades pels pares.

  En el cas què es produïsquen faltes reiterades sense justificació el/la tutor/a li ho comunicarà a Direcció, la qual actuarà coordinadament amb la Cap del Departament d'Orientació i Serveis Socials per reconduir aquesta conducta.

 • 8.- ACCÉS A LA INFORMACIÓ: CALENDARI

 • 8.- ACCÉS A LA INFORMACIÓ: ÍTACA

 • 8.- ACCÉS A LA INFORMACIÓ: CORREU CORPORATIU

 • 8.- ACCÉS A LA INFORMACIÓ: COMUNICAR AMB EL PROFESSORAT