Click here to load reader

IEM Bukit Kutu

 • View
  221

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of IEM Bukit Kutu

 • 8/19/2019 IEM Bukit Kutu

  1/7

  KERTAS KERJA

  IEM PICK IT UP at Bukit Kutu

  TARIKH

  26/ 03/ 2016

  ANJURAN

  INSTITUTE ENGINEERING MALAYSIA

  ([email protected] SA ALAM!

  FAKULTI

  KE"URUTERAAN ELEKTRIK 

  UNI#ERSITI TEKN$L$GI MARA (UiTM! SA ALAM%

  MALAYSIA

  1

 • 8/19/2019 IEM Bukit Kutu

  2/7

  1 TUJUAN

  K&'ta k&')a i*i +i,uat ,a-i .&*+aat k&uua* &'u*tuka*

  ,a-i '-'a. EIM Pik It U at Bukit Kutu +i ,aa4 P&'atua* I*titut&

  E*-i*&&'i*- Maa5ia (IEM! UiTM Fakuti K&)u'ut&'aa* E&kt'ik S4a4Aa. ,a-i &i 201/20167

  2 PENDAHULUAN

  I*titut& E*-i*&&'i*- Maa5ia (IEM! .&'uaka* &'atua*

  +itu,u4ka* ,a-i ia +a* ii K&)u'ut&'aa* E&kt'ik +i UiTM% S4a4

  Aa.7 Tu)ua* ta.a &'atua* i*i +itu,u4ka* a+aa4 ,a-i .&.atika*

  k&&'ua* &a)a' k&)u'ut&'aa* UiTM a+a .aa 4a+aa* t&')a.i*

  +&*-a* .&*5&+iaka* &*-&ta4ua* 5a*- ,&'-u*a u*tuk aa.

  &k&')aa* *a*ti7 P&'atua* i*i +iaaka* ,a-i .&*)aa*ka* akti8iti9

  akti8iti 5a*- ,&'aaka* k&i.i.i*a*% uka* +a* '&k'&ai%

  &*-&ta4ua* +a* )u-a k4i+.at ia7 Akt8iti &&'ti i*i &'u

  +i)aa*ka* ,a-i .&.atika* ia +a* ii K&)u'ut&'aa* E&kt'ik +i

  UiTM &*tiaa akti: +i ka.u .a4uu* +i ua' ka.u ,a-i

  .&.,a*tu ua4a .&.,i*a i:at9i:at 4itik +i +aa. +i'i7

  3 RINGKASAN PROGRAM

  371 Tajuk Program

  IEM PICK IT UP at Bukit Kutu

  372 Tarik

  26/ 03/ 2016 (Sa,tu!

  373 T!m"a#

  Bukit Kutu% Kuaa Ku,u B4a'u% S&a*-'

  37; A$ggara$P!%!r#a

  3< $'a*- P&a)a' = 1 $'a*- P&*-i'i*-

  2

 • 8/19/2019 IEM Bukit Kutu

  3/7

  & O'JEKTIF

  17 M&.a*taka* k&ta4a*a* >?ika +a* .&*ta .a4aia ,a-i .&a4i'ka*

  .a4aia 5a*- ,&'&.a*-at ti*--i +a* ti.i +aa. .&*)a-a

  k&,&'i4a*7

  27 M&.uuk uatu &'aaa* a-a' .&*-4a'-ai k4a?a*a4 aa.% 'a +a*

  :au*a .&aui &*+&+a4a* &a'a a*-u*- ,a-i .&a4i'ka* ,aka

   )u'ut&'a 5a*- i*taka* aa. &kita'7

  37 M&.,&'i +a* .&*i*-katka* &*-aa.a* +a* &.a*-at k&')aa.a

  a*ta'a &&'ta% &kai-u .&*-&'atka* iatu''a4i. &a.a &&'ta7

  ;7 M&.uuk 'aa i.ati +aa. )ia .a4aia t&'4a+a aa. &kita',a-i .&a4i'ka* )u'ut&'a 5a*- &'i4ati* t&'4a+a aa. &kita'7

  7 M&.,&'i &*+&+a4a* k&a+a .a4aia t&'4a+a 4akikat .a*uia

  +aa. .&*)a-a k&,&'i4a* 4uta* +a* t&.at '&k'&ai 5a*- t&a4

  +i&+iaka* &4 k&'a)aa*% &kai-u +aat .&*+&+a4ka* ua4a k&'a)aa*

  +aa. .&*--aakka* k&4i+ua* 5a*- i4at7

  ( IMPLIKASI KE)ANGAN

  'I

  L

  PERKARA KETERANGAN JUMLAH

  17 Maka*a* 26/03/2016

  9 Mi*u. a-i9 Maka* t&*-a4a'i9 Maka* .aa.

  RM 160700

  RM 2;0700

  RM 2;0700

  RM *&+,++

  27 P&'aata* 9 Gu*i PatikRM6 30

  9 Tai Ra>a 100 .&t&'RM1 1

  RM 10700

  RM 1700

  RM 1-(,++

  37 Lai*9ai* 9 Maka*a* 'i*-a*A% -ua9-ua +

  RM10700

  3

 • 8/19/2019 IEM Bukit Kutu

  4/7

  ; 7 Ga.,a'+a*La'a* 9 Lu.u. RM(+,++

   

   JUMLAHRM 1+3(,++

  * PENGANJUR PROGRAM

  A4i "aata* kuaa I*titut& E*-i*&&'i*- Maa5ia (IEM!% UiTM S4a4 Aa.

  . AHLI JA)ATANKUASA PROGRAM

  PENASIAT AKTI#ITI 9D'7 I+*i* Pa5a I,'a4i.

  PENGARA PR$"EK 9Mu4a..a+ i.i ,i* S4a'u La?i

  SETIAUSAA 9Nu' Li5a*a A5a Bi*ti Ru4u+i

  BIR$ PR$T$K$L 9M4a.a+ S4a4'u Ni?a. Bi* A4.a+ Ka.a

  BIR$ PUBLISITI 9i4a..u+i* Bi* u&i*

  BIR$ MAKANAN 9Nu' Fa?i'a4 Bi*ti Tuki.a*

    9A.i'u E??at Bi* Mu4a..a+ u,i'

  BIR$ PERALATAN DAN TUGAS9TUGAS KAS

  9 E.i' aki Bi* E.*

  / A*a' ,i* $.a'

  0 TENTATIF PROGRAM

  26/ 03/ 2016

  ;

 • 8/19/2019 IEM Bukit Kutu

  5/7

  07.00 – Berkumpul di hadapan Kolej Melati dan Bertolak ke Bukit Kutu

  07.15 – Sarapan pagi didalam perjalanan erta penerangan terakhir program.

  10.00 – !"arming up# e$elum mendaki dan $a%aan doa elamat.

  10.15 – Mula mendaki dan $ergotong&ro'ong ke pun%ak

  15.00 – (eerta ampai ke pun%ak Bukit Kutu dan ei mengam$il gam$ar erta mem$erihkan pun%ak.

  15.30 – Kem$ali ke kaki Bukit Kutu

  1).30 – Bertolak pulang ke Shah *lam

  - SENARAI NAMA PESERTA

  Ru)uk La.i'a* A

  1+ PENUTUP

  Ka.i .&.4* +a* ,&'4a'a i4ak tua*/ua* +aat.&*5&+iaka* &'u*tuka* &&'ti.a*a 5a*- +i.i*ta &4 i4ak ka.i

  +iata7 Ka.i )u-a aka* ,&'ua4a u*tuk .&.&*u4i ,)&kti:9,)&kti: 

  5a*- t&a4 ka.i &*a'aika* u*tuk .&.,uktika* ,a4aa '-'a. i*i

  aka* .&.,&'i :a&+a4 k&a+a ,a*5ak i4ak7 S&.-a u%aa  5a*-

  aka* ka.i akuka* +aat .&*i-katka* kaaa* ka.i t&'4a+a

  &*ita +aa. .&'iaiaika* -aaka* k&'a)aa* 5a*- muia i*i u*tuk

  .&*)a-a k&,&'i4a* +a* k&i4ata* .ai*-9.ai*-7 S&-aa ,a*tua*+a* k*-a* ,&',&*tuk k&a*-a* &'ta .'a +a'i &.ua i4ak UiTM

  a.*5a +a* EP UiTM k4a*5a +aa. .&*)a5aka* '-'a. i*i a.at

  ka.i 4a'-ai +a* +ik&*a*- &au7

  Uaa* P&*ai4at P&'atua*

 • 8/19/2019 IEM Bukit Kutu

  6/7

  77

  Di%!4iaka$ o!5

  7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

  6Muamma4 Himi 7i$ Saru La8i9

  P&*-a'a4

  IEM PICK IT UP AT BUKIT KUTU

  INSTITUTE ENGINEERING MALAYSIA(IEM!

  FakutiK&)u'ut&'aa*E&kt'ik

  U*i8&'itiT&k*-i MARA (UiTM! Maa5ia

  Di%!mak o!5

  7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

  6Dr, I4$i$ Pa%:a I7raim9

  P&*ai4at

  INSTITUTE ENGINEERING MALAYSIA(IEM!FakutiK&)u'ut&'aa*E&kt'ik

  U*i8&'itiT&k*-i MARA (UiTM! Maa5ia

  Lampiran A

  6

 • 8/19/2019 IEM Bukit Kutu

  7/7

  Bil Nama No. matrik Kod program

  1 PUTERI FATIN SYAFIQAH BT AHMAD KAMA !"1#!!$%1$ EE !&!

  ! M'HD YUNUSA(RIN BIN MISDAN !"1#)*#!&) EE !&!

  * HASAN BIN M'HD AI !"1#!*)1!$ EE !&!

  & MUHAMMAD I((AT BIN R'SAN !"1#)*#*#! EE !&!

  # M'HAMAD ARIF SYAFIQ BIN M'HAMAD R'HIM !"1#$*%) EE !&!

  ) RA+A M'HAMAD SYAMIR BIN RA+A M'HSIN !"1#$*)##! EE !&!

  , -AN AHMAD FIRDAUS BIN -AN A(HAR !"1#$*)$ EE !&1

  $ MUHAMMAD SHAFIQUE BIN HA+I NA(I !"1#$*&*&! EE !&1

  % -AN MUHAMMAD SYAKIR BIN -AN ABDU RAHMAN !"1#$*)$!$ EE !&!

  1" MUHAMMAD SYAKIR AIMAN BIN M'HAMMAD !"1#)*#!#$ EE !&!

  11 N'R FA(IN BINTI ABDU A(I( !"1#$*,1)! EE !&!

  1! N'R FATIN I((ATI BINTI RA+UI !"1#!!$)%& EE !&!

  1* N'RFARAHIN BINTI YUSAINI !"1#$**%$$ EE !&!

  1& NUR AINA ADIBAH BINTI MAT AI !"1#!!$%*$ EE !&!

  1# NUR ATHIRAH BINTI MAHDI !"1#!&%!$& EE !&!1) IR(AITI (AII BINTI HA(AI !"1#$*#"1! EE !&!

  1, UMI I((ATI BINTI M'HD ABD NASIR !"1#!)*"#! EE !&1

  1$ M'HAMMAD UFHTI BIN MANAH !"1#$*,1"& EE !&1

  1% M'HAMAD FARI(AMAN SYAH BIN M'HD SAEH !"1#!1,1)$ EE !&1

  !" YUHANIS BINTI YUSSEIN !"1#&*""*) EE !&1

  !1 NURRITRAH BINTI ABDU A(I( !"1#!"$#!& EE !&!

  !! HUSNA BINTI ARIFIN !"1#$!)%"& EE !&!

  !* /HE -AN NUR AFIQAH !"1#!1,#)! EE !&1

  !& NUU (UEIANA A(IRA BINTI M'HD (UBIR !"1#$*%))! EE !&1

  !# MUHAMMAD FAI(-AN BIN ABU A(I( !"1#$!%!") EE !&!

  !) NAQIUDDIN A+MAIN BIN YUSDI NASIR !"1#$*)#)) EE !&!!, MUHAMMAD SAF-AN BIN AB RASHID !"1#$!$%%! EE !&!

  !$ N'RASFARI(A BINTI ABDUAH !"1&))*!1& EE !&1

  !% IR(AITI (AII BINTI HA(AI !"1#$*#"1! EE !&!

  *" SYED AKMA HAKIM B SYED NASIR !"1&!%"#,& EE !&!

  *1 MUHAMMAD NUR HAFI( BIN DAUD !"1&$#&"*) EE !&1

  *! ADH-A NA+AA BINTI AHMAD SHAH !"1#$!%%&& EE !&1

  ** NURAKMAR BINTI R'SAI !"1#),&1"! EE !&1

  *& NURU HIDAYAH BADRU HISYAM !"1&)"&&!! EE !&1

  *# MUHAMMAD IKMA B IBRAHIM !"1&$$)!1) EE !&!

  *) NUR ATHIRAH BINTI MAHDI !"1#!&%!$& EE !&1

  *, MUHAMMAD ADRI BIN M'HD HA(AI !"1&$#&&&& EE !!1*$ MUHAMMAD FAI(-AN BIN ABU A(I( !"1#$!%!") EE!&!

  *% MUHAMMAD FARHAN B MUSTAFFA !"1#$$)%1! EE!&1