8
DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul/Subscmnata, ia , avand functia ca impreuna cu familia1' detin urmatoarele: *1) Prin familie se intelege sotul/sotia si copiii aflati in intretinerea acestora. I. Bunuri imobile 1. Terenuri NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari. Adrcsa sau zona Categoria* Anul dobandirii Suprafata * Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri extravilane, daca se afla in circuitul civil. *2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul). iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor. 2. Cladiri NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari. ••• ,' - - - Adresa sau zona --•••'- ____ '• - -- - " .. "'. '- '. '"- :' ; "-".." '...: : 'Categoria* '-____. / ' Anul dobandirii. 2-Oi4 _. '" Suprafata r' '~~ :;Cota-;;" parte Modul de dobandire CjUHf%£flfc£ U:, TiiularuP TI OfVhe^N (H(H^fc^) _ : I

ia SORIN... · 2012. 5. 31. · institutii publice romanesti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli, altele decal cele ale angajatorului, a caror

 • Upload
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • DECLARATIE DE AVERE

  Subsemnatul/Subscmnata,ia

  , avand functia

  ca impreuna cu familia1' detin urmatoarele:

  *1) Prin familie se intelege sotul/sotia si copiii aflati in intretinerea acestora.

  I. Bunuri imobile

  1. TerenuriNOTA:Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.

  Adrcsa sau zona Categoria*Anul

  dobandiriiSuprafata

  * Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuriextravilane, daca se afla in circuitul civil.

  *2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul).iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor.

  2. Cladiri

  N O T A :Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.

  ••• ,' - - -Adresa sau zona

  - - • • • ' - ____ ' • - -- - " .. " ' . '- ' . '"- :'; " - " . . " '...:

  :

  ' —

  Categoria*'-____.

  /'

  Anuldobandirii.2-Oi4

  _. '"

  Suprafata

  r — ' — ' — ~~

  :;Cota-;;"parte

  Modul dedobandire

  CjUHf%£flfc£

  U:, TiiularuP TI

  OfVhe^N (H(H^fc^)

  _ :

  I

 • -* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa dc locuit; (3) casa de vacanta; (4) spatii comercialeAi

  productie.*2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numclc proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul),

  iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor.

  II. Bunuri mobile1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma§ini agricole, salupe, iahturi si alte mijioace de transpor

  care sunt supuse mmatricularii, potrivit legii

  -ul de fabricate

  2. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta §>i de cult, colectii de arta §inumismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoartinsumata depases.te 5.000 de euro

  N O T A :Se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei

  la momentul declararii.

  III. Bunuri mobile, a caror valoare depas.es. te 3.000 de euro fiecare, §i bunuri imobile instrainate inultimele 12 luni

  Natura bunuluiinstrainat

  ^ —

  Datainstrainarii

  Persoana catre care s-ainstrainat

  Formainstrainarii

  ' -- • • ' '• • • ' •' ' : • . ' • ' • ' ' " '. . ' • . "''VIP/;v';V;-';^yaloarea:v; ;:;;;A|

 • IV. Active financiare

  1. Conturi si depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investininclusiv cardurile de credit, daca valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 de euro

  N O T A :Se vor declara inclusiv cele aflate in banci sau institutii financiare din strainatate.

  Institutia care adniinistreazasi adrcsa accsteia

  Tipul* Valuta

  *CategoriiIe indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar saiechivalente; (3) fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme ciacumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

  2. Plasamente, investitii directe si imprumuturi acordate, daca valoarea de piata msumata a tuturojacestora depaseste 5.000 de euro

  N O T A :Se vor declara inclusiv investitiile si participarile in strainatate.

  Emitent titlu/societatea in care persoana esteactionar sau asociat/beneficiar de imprumut

  ,,„,-

  ^^^^

  ^^^^~~^ , — • — — — — -

  Tipul*

  ^^

  Numar de titluri/cota de participare

  Valoarea totala la zi

  *

  ___

  *Categoriile indicate sunt: (1) hdrtii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2)actiuni sau parti sociale in societati comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.

 • 3. Alte active producatoare de venituri nete, care insumatc depasesc echivalentul a 5.000 de euroan:

  N O T A :Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.

  V. DatoriiDebite, ipoteci, garantii emise in beneficiul unui tert, bunuri achizitionate in sistem leasing si alti

  asemenea bunuri, daca valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 de euro

  NOTA:Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate.

  Creditor Contractat in anul

  yo.000

  VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fata de valoarea de piata, dinpartea unor persoane, organizatii, societati comerciale, regii autonome, companii/societati nationale sauinstitutii publice romanesti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli, altele decalcele ale angajatorului, a caror valoare individuals depaseste 500 de euro*

  Cine a realizat venitul.- '".• •"• . " • '

  1 1 Titular1.1. i iiuiar

  1.2. Sot/sotie

  1.3. Copii

  Sursa venitului:,-: numele, adresa

  ^

  ^^^^

  Serviciul prestat/Obiectulgenerator dc venit

  ^ -̂̂ "

  ^^

  ^

  Venitul anualmcasat

  --^^^ '^' ••.,:- • • ':

 • VII. Venituri ale declarantului si ale membrilor sai de familic, realizate tn ultimul an fiscal incheia(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile §i completarile ulterioare)

  NOTA:Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate.

  Cine a realizat venitul Sursa venitului:numele, adrcsa

  Serviciul prestat/Obiectulgenerator de vcnit

  Venitul anualmcasat

  • ' •' , . : . . : ' • •

  1. Venituri din salarii. - . : • ' - • - , - . • . - . .

  1.1. Titular U

  1.2. Sot/sotie

  1.3. Copii

  2. Venituri din activitati independente

  2.1. Titular > o 1 A

  2.2. Sot/sotie u (1. coo

  S.VenituH difTcedareafolosinfeibunurilw

  5. Venituri dinpensii \. Titular

  5.2. Sot/sotie

  6. Venituri din activitati agricole

  6.1. Titular

  6.2. Sot/sotie

  5

 • • . ' , -." .

  Cine a realizat venitul

  7 Venituri din premii si din iocuri• , -T * J

  1 1 Titular

  7.2. Sot/sotie

  7.3. Copii

  8. Venituri din alte surse

  8.1. Titular

  8.2. Sot/sotie

  8.3. Copii

  Sursa venitului:Nume, adresa

  de noroc - ;

  - — . — , ' -

  ^^^^~^

  ^^^ - ~"

  co^AfS(^ \$oQ5~d£-pr

  ^ — ̂z — -

  Serviciul prestat/obiectulgenerator de venit

  ^^^^-^

  -^^

  (-Bfi-ce^Tfr/-?-^_. — -

  VenituI anualIncasat

  ^* —

  • . - . : - - - . ', ~

  • ' ••'• •' •'. • • '• ' . '

  //. OOO Ac)/y

  — -^=>~-

  Prezenta declaratie constituie act public §i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea saucaracterul incomplet al datelor mentionate.

  Data completariiI!s»*is^

 • DECLARATIE DE INTERESE

  Subsemnatul/Subscmnata,de

  -- LJ (/ 1 Ifla

  , avand functia

  cunoscand prevederile a7trz5rz~anrTJocIuTpenaI privind falsuruirdeclaratii^declar pe proprra^iaspuuirerc7

  • . • , . • • . ' . . , „ . . ! . , . . / • . , _ , . , , . , • . - ,. , • . .. ' , • • • • • ' : • 'i'j • ' ' • " ; • ' >I, Asociat sau actionar la societati comerciale, companii/socictati natiomue, mstitutii de credit, grupuri desnteres economic, precum si membru in asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale:

  Unitatea- denumirea §i adresa -

  1 l ,_

  .,—- —_— — — ' — "

  _^—-""

  Calitatea detinuta

  •.

  Nr. de partisociale saude actiuni

  .

  Valoarea totalaa partilor sociale

  §i/sau aactiunilor

  ___

  2. Galitatea de membru in organelc de conducerc, administrare §i control ale societatilor comerciale, aleregiilor aufonome, ale companiilor/socictatilornationaie, ale institutiilor de credit, ale grupiirilordeintercs economic, al »ociatiil6r sail fundatiilor ori ale altor organizaiii ncguvcrnamentale:

  Unitatea- denumirea §i adresa -

  Calitatea detinuta Valoarea beneficiilor

  2.1.

  3. Calitatea dem as.ociatiilo'r. profcsionale sj/sau sindi3.1

  gfif NfftNJ

  trol retribuite saudetinute in cadrul partideior politicc,functia detinuta gi denumirea partidului politic4.1.. ,

  5. Contracte, inclusiy cele de asLstenfa juridica, consultanta §i civile, obtinute sau aflate in derulare intimpul cxercitarii functiilor, mandatelor sau demnitatilor publice finantatc de la bugetul de stat, local §idin fonduri externe ori incheiate cu societati comerciale cu capital de stat sau unde statul este actionaimajoritar/minoritai: ^

 • 5. 1 Benefician.il de contract numele,prenumele/denumirea si adresa

  Titular

  Sot/solie

  Rude de gtadul I1-1 ale titularului

  Societati. cometciale/Persoanafizicaautorizata/ Asodatii femiliale/ Cabineteindividuale, calineteasociate, societaticivile profesionale sau societad civileproiiesionalecui&puriderelimrtatacaredesia§oaraprofesia de avocat/ Qrganizatiinegovemamentale/ Fundatii/ Asociafi?'

  Institutiacontractanta:denumirea si

  adresa

  /H^u

  Proceduraprincareafostfoeredintatcontectul

  M___ — —

  Tipulcontectului

  — .

  •X

  • — •

  A

  __ — ____

  ~ jS

  B

  — —7

  c

  l' Prin rude de gradul I se intelege parinti pe linie ascendenta si copii pe linie descendenta.2^ Se vor declara numele, denumirea §i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detiiiuta, titulan

  sotul/sotia §i rudele de gradul I obtin contracte, a§a cum sunt definite la punctul 5.

  SemnificaDia coloanelor din tabelul de mai sus este urmatoarea:A - Data incheierii contractuluiB - Durata contractuluiC — Valoarea totala a contractului

  Prezenta declaratie constitute act public §i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sacaracterul incomplet al datelor mentionate.

  Data completarii