8
A/ 4 DECLARAŢIE DE AVERE Su s atul/Subsemnata, »:seo-eAL 444 , având func ţia de la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti CN? , domiciliul _ cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declara ţii, declar pe proprie r ăspundere c ă impreun ă cu familia l) de ţin urm ătoarele: *1) Prin familie se inţelege so ţul/so ţia şi copiii aflaţi in intre ţinerea acestora. I. Bunuri imobile 1. Terenuri NOT Ă : Se vor declara inclusiv cele aflate in alte ţări. A> dri' il;$1; * .Catig~ - 4 do 2 4 n a l irn Suprafaţ a C p: rt ta ; : 0 1: d al n al dd ire e Titularal l) / 114bk 4-490 30/71 Atut4t e,4‹ * Categoriile indicate stmt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dac ă se afl ă in circuitul civil. *2) La "Titular" se men ţionează, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/so ţia, copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 2. Cl ădiri NOT Ă : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 1

I. Bunuri imobile Maria.pdf · 2018. 7. 18. · Bunuri mobile, a căror valoare depăş eşte 3.000 de euro fiecare: şi bunuri imobile instrăinate îi ultimele 12 luni ta Persokia-fătre

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: I. Bunuri imobile Maria.pdf · 2018. 7. 18. · Bunuri mobile, a căror valoare depăş eşte 3.000 de euro fiecare: şi bunuri imobile instrăinate îi ultimele 12 luni ta Persokia-fătre

A/4

DECLARAŢIE DE AVERE

Su s atul/Subsemnata, »:seo-eAL 444 , având funcţia

de la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti

CN? , domiciliul _

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declara ţii, declar pe proprie răspundere că impreună cu familia l) deţin următoarele:

*1) Prin familie se inţelege so ţul/soţia şi copiii aflaţi in intreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri NOTĂ : Se vor declara inclusiv cele aflate in alte ţări.

A>dri'il;$1; * .Catig~-4‘ do 24nalirn Suprafaţa Cp:rtta; :01:dalnalddiree Titularal l)

/114bk 4-490 30/71 Atut4t e,4‹

* Categoriile indicate stmt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dacă se află in circuitul civil.

*2) La "Titular" se men ţionează, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor.

2. Clădiri

NOTĂ : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

1

Page 2: I. Bunuri imobile Maria.pdf · 2018. 7. 18. · Bunuri mobile, a căror valoare depăş eşte 3.000 de euro fiecare: şi bunuri imobile instrăinate îi ultimele 12 luni ta Persokia-fătre

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă de locuit; (3) cas ă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie.

*2) La "Titular" se men ţionează, 1n cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul), iar 1n cazul bunurilor 1n coproprietate, cota-parte ş i mimele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile 1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport

care sunt supuse inmatriculării, potrivit legii

NatiMk Marca I Nr. de ImeăţA Amd de fabricaţie Modul-dedobandire

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă şi de cult, colec ţii de artă ş i numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a căror valoare insumată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ : Se vor menţiona toate bunurile aflate 1n proprietate, indiferent dac ă ele se află sau nu pe teritoriul României

la momentul declarării.

I Ifloe'riee fiannarit l Anul dobandirii l Valoarea estimată

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare: şi bunuri imobile instrăinate îi

ultimele 12 luni

ta Persokia-fătre care .s-a Forma -4114traharlf

,ftisitibtat vakarea

2

Page 3: I. Bunuri imobile Maria.pdf · 2018. 7. 18. · Bunuri mobile, a căror valoare depăş eşte 3.000 de euro fiecare: şi bunuri imobile instrăinate îi ultimele 12 luni ta Persokia-fătre

IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire şi investire,

inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea Insumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOT Ă : Se vor declara inclusiv cele aflate 1n bănci sau instituţii flnanciare din străinătate.

‘ăstit1141)rSar141,1-~ază Tipui* Valuta I)escÎsîaiaaui Soklivaloare Ia zi $1

Atueş ) 02/ bVit, (2+0 /8 k

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sab echivalente; (3) fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe ş i imprumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă "insumată a tuturoi

acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ : Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările 1n străinătate.

tă care Penoans este I Tipid* 1 de tit" Valoarea t*tală •Ia onta nikg4iefongre

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare de ţinute (titluri de stat, certificate, obliga ţiuni); (2

actiuni sau părti sociale in societ ăti comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personaL

3

Page 4: I. Bunuri imobile Maria.pdf · 2018. 7. 18. · Bunuri mobile, a căror valoare depăş eşte 3.000 de euro fiecare: şi bunuri imobile instrăinate îi ultimele 12 luni ta Persokia-fătre

3. Alte active producătoare de venituri nete, care Insumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe

an:

NOTĂ : Se vor declara inclusiv cele aflate 1n str ăinătate.

V. Datorii Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate in sistem leasing şi alte

asemenea bunuri, dac ă valoarea insumată a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ : Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate 1n străinătate.

I ‹YeţS,lor Contractatin anul

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă de valoarea de piaţă, din

partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companiiJsociet ăţi naţionale sau

instituţii publice româneşti sau străine,'inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decâ1

cele ale angajatorului, a c ăror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

' Sursa venitukth Serviciul-prestatiOblectul Venital anual Cines redixatvenital genenitor , ineasat

numose, acureălt u‘.

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se excepteaz ă de la declarare cadourile şi trata ţiăle uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al 11-lea

4

Page 5: I. Bunuri imobile Maria.pdf · 2018. 7. 18. · Bunuri mobile, a căror valoare depăş eşte 3.000 de euro fiecare: şi bunuri imobile instrăinate îi ultimele 12 luni ta Persokia-fătre

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat

(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ările şi completările ulterioare)

NOTĂ : Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate.

* venitul Sursa venitului: mffld% a*esa

Servickd prestat/0~ fzeneraOr de venit

Venitul anual 1ncasat

1. Venituri din salarii

1.1. Titular fiLtdd Clotk /9 , 7- ii. ţ>ictuA,./»" "y-xda &Z?)Q l Ţ

ţiAMI,4, oir. 00 49 'd 1.2. SoţigIfie-fi 4tki C,Uti ,‘ 1

1.3. Copii

2. Venituri din activit ăti independente

2.1. Titular

2.2. Soţisoţie

3. Venituri din cedarea folosin ţei bunurilor

3.1. Titular

3.2. SoVsoţie

4. Venituri din investi ţii 4.1. Titular

4.2. SoVsoţie

5. Venituri din pensii

5.1. Titular ,

5.2. SoVsoţie

6. Venituri din activit ăţă agricole /

5

Page 6: I. Bunuri imobile Maria.pdf · 2018. 7. 18. · Bunuri mobile, a căror valoare depăş eşte 3.000 de euro fiecare: şi bunuri imobile instrăinate îi ultimele 12 luni ta Persokia-fătre

, . Sursa venit'uhd: Servieitui iiresiatiobjectut Venităl anual I - .Cine.krealizat venitul

Nume. adresa I generator de venit I Ineasat •

7. Venituri din premi ă şi din jocuri de noroc

7.1. Titular I -7

17.2. Soţ/soţie

17.3• Copii

1 8. Venituri din alte surse

8.1. Titular

18.2. Soţ/soţie

18.3. Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor men ţionate.

Data completării

Semnătura

/50.25,010Y

6

Page 7: I. Bunuri imobile Maria.pdf · 2018. 7. 18. · Bunuri mobile, a căror valoare depăş eşte 3.000 de euro fiecare: şi bunuri imobile instrăinate îi ultimele 12 luni ta Persokia-fătre

A/oe dibyl/5r.)0‘'.0 DECLARAŢ IE DE INTERESE

Subs atul/Subsemnata, 7/1467:2-bi de

M9PIĂ , având funcţia la I nspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti

CNP domiciliul _

cunoscănd prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara ţ ii, declar pe propria răspundere:

1. Asociat sau acţionar la socieci ţ i comerciale, companii/societ ăţ i na ţionale, institutii de credit. IIILVI uN el.UUOHne, precum şţ mem nru in asocia ţii, funda ţii

Unitatea — denumirea ş i adresa —

sau alte organiza ţii

Calitatea detinut ă

neguvernamentale: Nr. de părţ i sociale sau de ac ţ iuni

_ -

Valoarea total ă a părţilor sociale

şi/sau a ac ţiunilor 1.1......

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare ş i control ale societătilor eomerciAlp_ ni, ."

_ a aalua autumnIle, ale companniortsociet ăţ ilor na ţ ionale, ale institu ţiilor de credit, ale grupurilor de intere economic, ale asocia ţiilor sau funda ţ iilor ori ale aitor organiza ţ ii neguvernamentale:

Unitatea Calitatea de ţ inută Valoarea beneficiilor — denumirea ş i adresa —

2.1

3. Calitatea de membru în cadrul asocia ţiilor profesionale ş i/sau sindicale 3 .1......

4. Calitatea de membru in organcle de conduccre, administrare ş i control, retribuite sau neretribuite, deţinute în cadrul partidelor politice, func ţ ia de ţ inută ş i denumirea partidului politic 4.1

5. Contracte, inclusiv cele de asisten ţă juridic ă , consultant ă juridică , consultanţă ş i civile, obţinute ori aflate in derulare în timpul exercit ă rii func ţiilor, mantiatelor sau demnit ăţ ilor publice finan ţate de la bugetul de stat, local ş i din fonduri externe ori Incheiate cu societ ăţ i comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar:

Instituţia Proceduraprin Tipul Data Durata Valoama contractantă c,-uu a fc. )st contractului îndaij contractului totalăa

5.1 Berieficiatul decontract: numele, pteriumele/denumilva şiadresa

Page 8: I. Bunuri imobile Maria.pdf · 2018. 7. 18. · Bunuri mobile, a căror valoare depăş eşte 3.000 de euro fiecare: şi bunuri imobile instrăinate îi ultimele 12 luni ta Persokia-fătre

denumima şi admsa

incpedinţat contractul

RudedegradulPaletitulatului

Societăli(ometcialeiPasoană lizică akeizAsocialifamiliale/Cabinete individuale, cabinde awciate, societăţi civile pofesionale sau socieffi ţi civile rmfesicnalecurăspundem lirnilată care deslăşoatăwksiadeavocat/Onizaţii 1egumnamenta1e/Fundaţii/Asociaţii2) i

I) Prin rude de gradul 1 se in ţcici!,e părin ţ i pe lin ie ascendent ă ş i copii pe linie descendentă . 2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, soţul/soţia şi rudele de gradul I ob ţ in contracte. a şa cum sunt defmite la punctul 5. Nu se declară contractele societătilor comerciale pe actiuni la care declarantul "impreun ă cu sotul/sotia si rudele de gradul I detin mai putin de 5% din capitalul social al societătii. indiferent de modul de dobândi•e a actiunilor.

Prezenta declara ţie constituie act publie si răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data complet ă rii Semnătura

ae-0/,

2