of 95 /95
MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR._____ privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.01.2019; Având în vedere expunerea de motive nr.1662/2019, rapoartele nr.8659/2019 al Direcţiei Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari și nr.8846/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe; În conformitate cu prevederile Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, Legii nr.71/2011 pentru punerea în executare a Legii nr.287/2009 privind Codul Civil și Titlului IX, Capitolul V, art.1.777- 1.835 din Codul Civil; În temeiul art.36, alin.2, lit.d, coroborat cu alin.6, lit.a, pct.17, art.45, alin.3, art.61, alin.2 şi art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă prelungirea, pentru o perioadă de 1 an, a duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie actele adiţionale care au ca obiect prelungirea duratei contractelor de închiriere a locuinţelor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari şi Direcţia Impozite şi Taxe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. INIŢIATOR, AVIZAT, PRIMAR, SECRETAR, Mihail GENOIU Nicoleta MIULESCU

HOTĂRÂREA NR. privind prelungirea duratei contractelor de ...1487).pdf · MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR._____ privind prelungirea duratei

 • Author
  others

 • View
  9

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of HOTĂRÂREA NR. privind prelungirea duratei contractelor de ...1487).pdf · MUNICIPIUL CRAIOVA...

 • MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

  PROIECT

  HOTĂRÂREA NR._____ privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe

  pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.01.2019;

  Având în vedere expunerea de motive nr.1662/2019, rapoartele nr.8659/2019 al Direcţiei Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari și nr.8846/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe;

  În conformitate cu prevederile Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, Legii nr.71/2011 pentru punerea în executare a Legii nr.287/2009 privind Codul Civil și Titlului IX, Capitolul V, art.1.777-1.835 din Codul Civil; În temeiul art.36, alin.2, lit.d, coroborat cu alin.6, lit.a, pct.17, art.45, alin.3, art.61, alin.2 şi art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

  HOTĂRĂŞTE:

  Art.1. Se aprobă prelungirea, pentru o perioadă de 1 an, a duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie actele adiţionale care au ca obiect prelungirea duratei contractelor de închiriere a locuinţelor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre.

  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari şi Direcţia Impozite şi Taxe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  INIŢIATOR, AVIZAT, PRIMAR, SECRETAR,

  Mihail GENOIU Nicoleta MIULESCU

 • Municipiul Craiova

  Primăria Municipiului Craiova

  Directia Fond Locativ şi

  Control Asociaţii de Proprietari

  Serviciul Administrare Locuinţe

  Nr. 1662/07.01.2019

  EXPUNERE DE MOTIVE , privind prelungirea unor contracte de închiriere ce au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate

  închirierii

  La nivelul municipiului Craiova, Ministerul Dezvoltării Regionale si Administraţiei

  Publice Locale, prin Agenţia Natională pentru Locuinţe, a finanţat proiectul de construire a

  unui număr de 440 locuinţe pentru tineri destinate inchirierii, locuinţe ce au fost date integral în

  folosinţă beneficiarilor în perioada 2003 - 2009.

  Contractele de închiriere iniţiale au fost încheiate pe o perioada determinată de 5 ani,

  acestea producând efecte până la expirarea termenului; după expirarea acestei perioade,

  prelungirea contractelor s-a făcut succesiv, pe o perioada de câte 1 an, cu respectarea

  prevederilor legale în vigoare.

  Astfel, în conformitate cu prevederile art.8 alin 5 şi alin.6 din Legea nr.152/1998,

  republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prelungirea contractelor de închiriere,

  operează succesiv, pe o perioadă de 1 an.

  Astfel, la prelungirea contractului de inchiriere, titularul si membrii familiei mentionaţi

  în contract trebuie să reconfirme încadrarea în prevederile legale referitoare la nedeţinerea unei

  locuinţe in proprietate (fac excepţie cotele-părţi dintr-o locuinţă, dobândite în proprietate, în

  condiţiile legii, dacă acestea nu depăşesc suprafaţa utilă de 37 m2) şi sa facă dovada achitării

  obligaţiilor asumate prin contract cu privire la plata chiriei si a cotelor de contribuţie la

  cheltuielile asociaţiei de locatari.

  In acest sens, pentru luna ianuarie 2019, un numar de 85 titulari de contracte ce au ca

  obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii au solicitat prelungirea contractelor, anexând

  în acest sens documente justificative,

  Intrucât, din verificarea înscrisurilor anexate a rezultat îndeplinirea condiţiilor menţionate

  anterior, propunerea de prelungire a contractelor de închiriere ce au ca obiect locuinte ANL, va

  fi supusă spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova.

  PRIMAR,

  Mihail Genoiu

  PT DIRECTOR EXECUTIV,

  Doina Miliana Pîrvu

 • Municipiul Craiova Primăria Municipiului Craiova Directia Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari Serviciul Administrare Locuinţe Nr.8659/14.01.2019 Se aprobă, PRIMAR, Mihail Genoiu Avizat, VICEPRIMAR,

  Adrian Cosman

  Raport , privind prelungirea unor contracte de închiriere ce au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate

  închirierii

  Locuinţele pentru tineri destinate închirierii se realizează conform prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.962/2001, cu modificările şi completările ulterioare. La nivelul municipiului Craiova, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin Agentia Nationala pentru Locuinte, a finantat proiectul de construire a unui numar de 440 locuinte pentru tineri destinate inchirierii, locuinţe ce au fost date integral în folosinţă beneficiarilor în perioada 2003 - 2009. Contractele de închiriere iniţiale au fost încheiate pe o perioada determinată de 5 ani, acestea producând efecte până la expirarea termenului; dupa expirarea acestei perioade, prelungirea contractelor s-a făcut succesiv, pe o perioada de câte 1 an, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Astfel, în conformitate cu prevederile art.8 alin 5 şi alin.6 din Legea nr.152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prelungirea contractelor de închiriere, operează succesiv, pe o perioadă de 1 an, numai pentru chiriaşii care îndeplinesc următoarele condiţii: 1. titularul contractului de închiriere, soţia/soţul şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia să nu fi dobândit o locuinţă în proprietate şi/sau cu chirie, proprietate de stat, proprietate a Municipiului Craiova, sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea în Municipiul Craiova; fac excepţie cotele-părţi dintr-o locuinţă, dobândite în proprietate, în condiţiile legii, dacă acestea nu depăşesc suprafaţa utilă de 37 m2, suprafaţă utilă minimală/persoană, prevăzută de Legea nr.114/1996 , cu modificările şi completările ulterioare; acte doveditoare în acest sens: declaraţii autentificate ale titularului contractului de închiriere şi, după caz, ale şoţiei/soţului şi ale celorlalţi membri majori din familia acestuia însoţite de certificate fiscale eliberate de Primăria Municipiului Craiova – Direcţia Impozite şi Taxe; 2. titularul contractului de închiriere să achite cheltuielile cu titlu de chirie în cuantumul şi la termenele stabilite prin contract; acte doveditoare în acest sens: certificat fiscal eliberat de Primăria Municipiului Craiova – Direcţia Impozite şi Taxe; 3. titularul contractului de închiriere să achite lunar la asociaţia de locatari cheltuielile de întreţinere care rezultă din folosinţa exclusivă a locuinţei pe toată durata contractului; acte doveditoare în acest sens: adeverinţă eliberată de asociaţia de locatari.

 • Potrivit prevederilor art.8 alin (2) din Legea nr.152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, locuinţele pentru tineri destinate închirierii fac obiectul proprietăţii private a statului şi se află în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale. Conform art.868 alin.2 Cod Civil, titularul dreptului de administrare poate să posede, să folosească bunul şi să dispună de acesta, în condiţiile actului prin care i-a fost dat bunul în administrare. Dreptul de administrare nu conferă titularului său dispoziţia juridică asupra bunului, dar acesta are, în condiţiile legii, un drept de dispoziţie materială, putând dispune de substanţa bunului, fără a-l putea înstrăina ori greva în favoarea altor persoane. Faţă de dreptul de dispoziţie materială conferit titularului dreptului de administrare, apreciem că închirierea bunurilor aflate în administrare se face numai cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Craiova în condiţiile legii. Astfel, prelungirea contractelor de închiriere ce au ca obiect locuinţe ANL se face cu acordul Consiliului Local al Municipiului Craiova, prin act adiţional, pe o durată de 1 an de zile de la data expirării contractului, în condiţiile sus-menţionate. In acest sens, pentru luna ianuarie 2019, un numar de 85 titulari de contracte ce au ca obiect locuinte pentru tineri destinate inchirierii au solicitat prelungirea contractelor, anexând în acest sens documente justificative. Întrucât, urmare a verificărilor efectuate, s-a constatat îndeplinirea condiţiilor legale, se impune prelungirea contractelor de inchiriere aferente locuinţelor ANL deţinute de titularii prevăzuţi în Anexa la prezentul raport. Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, Legii nr.71/2011 pentru punerea în executare a Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, Titlului IX Capitolul V art.1.777-1.835 Cod Civil precum şi a Legii nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 1. Prelungirea pe o perioadă de 1 an, a duratei contractelor de închiriere ce au ca obiect locuinţele pentru tineri construite prin A.N.L., prevăzute în Anexa la prezentul raport; 2. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să încheie acte adiţionale la contractele de închiriere prevazute la punctul 1 din prezentul raport. PT DIRECTOR EXECUTIV, PT ŞEF SERVICIU, Doina Miliana Pîrvu Sorin Georgescu ÎNTOCMIT, Insp. Magda Boicea Viza Control Financiar Preventiv, . Insp. Rugeanu Simona Crenguţa

 • ANEXA

  Nr NR.CO DATA CO TITULAR Str Nr Bloc Sc Ap

  1 11001 17.03.2003 TOADER COSTINEL Oltenia 1A T1 2 162 149873 17.12.2003 MATEI DUMITRU Oltenia 1A T1 4 13 149875 17.12.2003 CICOS VASILICA Oltenia 1A T1 4 34 149880 17.12.2003 ILIE PETRE Oltenia 1A T1 4 85 239107 29.12.2004 BALAN MIHAELA JACLIN Oltenia 1C T1 5 36 149894 17.12.2003 BALA CRISTIAN NICOLAE Oltenia 1A T1 5 97 96 03.01.2011 CHETOIU MARIUS CRISTIAN Oltenia 1A T1 5 108 149904 17.12.2003 PATRU EMANUEL DUMITRU Oltenia 1A T1 5 199 149905 17.12.2003 DELIU DANIEL VASILE Oltenia 1A T1 5 2010 238967 29.12.2004 CAMEN GEORGETA Oltenia 1B T2 1 411 149879 17.12.2003 MANEA MIOARA VERONICA Oltenia 1A T2 1 512 238972 29.12.2004 TUDOSIE OVIDIU NICU Oltenia 1B T2 1 913 238973 29.12.2004 DADULESCU IOANA NARCISA Oltenia 1B T2 1 1014 238975 29.12.2004 DRAGHICI IRINA Oltenia 1B T2 1 1215 238976 29.12.2004 POENARIU NICOLETA Oltenia 1B T2 2 116 238977 29.12.2004 CEBUC CEZAR Oltenia 1B T2 2 217 238978 29.12.2004 STAN DAN ION Oltenia 1B T2 2 318 238979 29.12.2004 BALASA MARINELA Oltenia 1B T2 2 419 238981 29.12.2004 BOTEA GEORGETA GEORGETAOltenia 1B T2 2 620 238982 29.12.2004 AFREM PETRICA Oltenia 1B T2 2 721 238983 29.12.2004 DUMITRU MARIAN Oltenia 1B T2 2 822 238988 29.12.2004 ROTARU LILIANA IONELA Oltenia 1B T2 2 1323 238989 29.12.2004 CEAUSESCU ANCUTA GEORGETAOltenia 1B T2 2 1424 238994 29.12.2004 STAMATOIU GABRIELA ECATERINAOltenia 1B T2 2 1925 238996 29.12.2004 UNGUREANU MARIUS Oltenia 1B T2 3 126 238998 29.12.2004 PIRVU JENICA ADRIAN Oltenia 1B T2 3 327 238999 29.12.2004 IVAN GEORGETA Oltenia 1B T2 3 428 239000 29.12.2004 VADUVESCU ALLA Oltenia 1B T2 3 529 239007 29.12.2004 TABACU IULIAN AUREL Oltenia 1B T2 3 1230 239008 29.12.2004 ZAVRAGIU MIHAI NICU Oltenia 1B T2 3 1331 239010 29.12.2004 BRINZAN EMILIA Oltenia 1B T2 4 232 239012 29.12.2004 ANASTASIU MARIA Oltenia 1B T2 4 433 239019 29.12.2004 CHINTESCU DAN Oltenia 1B T2 4 1134 239020 29.12.2004 ILIE FLORENTINA DANIELA Oltenia 1B T2 4 1235 239022 29.12.2004 POSTELNICU ELIZA Oltenia 1B T2 4 1436 239023 29.12.2004 BARBU MIHAELA DANA Oltenia 1B T2 4 1537 239024 29.12.2004 DINCA DANIEL NICU Oltenia 1B T2 4 1638 239026 29.12.2004 IORDACHE GEANINA FLORENTINAOltenia 1B T2 4 1839 239028 29.12.2004 RIDICHE FLORIN Oltenia 1B T2 4 2040 239031 29.12.2004 COSTACHE DORINA Oltenia 1B T2 5 341 239032 29.12.2004 RADU FLORENTINA CRISTINA Oltenia 1B T2 5 442 239035 29.12.2004 MIHART ANISOARA Oltenia 1B T2 5 743 239037 29.12.2004 MIROIU MIHAELA ANGELA Oltenia 1B T2 5 944 239038 29.12.2004 VULPE LELIA Oltenia 1B T2 5 1045 239041 29.12.2004 ENE FLORI DANIELA Oltenia 1C T3 1 146 239045 29.12.2004 DUMITRA ION Oltenia 1C T3 1 647 239047 29.12.2004 BIRLEA MARIAN Oltenia 1C T3 1 848 239048 29.12.2004 GROZA ALIN MARIUS Oltenia 1C T3 1 9

  Page 1

 • 49 239050 29.12.2004 SUIU IRINA Oltenia 1C T3 1 1150 239055 29.12.2004 CIRSTOCEA CONSTANTIN Oltenia 1C T3 2 451 239057 29.12.2004 NICOLA MIRELA Oltenia 1C T3 2 652 239061 29.12.2004 SERP ANAMARIA Oltenia 1C T3 2 1053 239062 29.12.2004 CRETAN MIHAELA Oltenia 1C T3 2 1154 239066 29.12.2004 MOGOSANU GEORGE DAN Oltenia 1C T3 2 1555 239067 29.12.2004 RUSAN GEORGETA Oltenia 1C T3 2 1656 239068 29.12.2004 ILIE MARIN Oltenia 1C T3 2 1757 239069 29.12.2004 TATU OVIDIU MARIN Oltenia 1C T3 2 1858 239070 29.12.2004 BOGHEANU MIHAELA SILVIA Oltenia 1C T3 2 1959 93 03.01.2011 STANESCU ADRIANA Oltenia 1C T3 2 2060 239072 29.12.2004 POPESCU CRISTIAN Oltenia 1C T3 3 161 239078 29.12.2004 JIANU STEFAN Oltenia 1C T3 3 762 239079 29.12.2004 BUTARU ADINA LAURA Oltenia 1C T3 3 863 239081 29.12.2004 PACEANA MIHAELA GABI Oltenia 1C T3 3 1064 239082 29.12.2004 NEACSA VIOREL Oltenia 1C T3 3 1165 239084 29.12.2004 PESEA CLAUDIA ECATERINA Oltenia 1C T3 3 1366 239086 29.12.2004 ILINCA PAUL EMANUEL Oltenia 1C T3 4 267 239115 29.12.2004 COLITA DANIEL Oltenia 1C T3 4 368 239088 29.12.2004 CHIRITA DOMITIAN Oltenia 1C T3 4 469 239091 29.12.2004 TABACU ELENA Oltenia 1C T3 4 770 239092 29.12.2004 SFETCU FLORINA Oltenia 1C T3 4 871 239104 29.12.2004 SUTU MARIANA IONICA Oltenia 1C T3 4 2072 239105 29.12.2004 POPESCU EDUARD TRAIAN Oltenia 1C T3 5 173 239106 29.12.2004 MOLEA CLAUDIA MIRELA Oltenia 1C T3 5 274 239111 29.12.2004 STAMATE MARIUS Oltenia 1C T3 5 775 239112 29.12.2004 SMIT SORIN Oltenia 1C T3 5 876 239114 29.12.2004 TUNARU IOANA MADALINA Oltenia 1C T3 5 1077 239116 29.12.2004 CĂRTIS MIHAELA GABRIELA Oltenia 1C T3 5 1278 109007 ######## DUTA NICOLAE Potelu R1 1 979 109006 ######## GANA AUREL MITICA Potelu R1 1 1080 121077 ######## VADUVA GELU Potelu R4 1 681 110028 ######## ALBESTEANU MARIAN DUMITRUPotelu R5 1 782 121187 ######## GOLASU ANA Potelu R6 1 1183 128563 ######## URDU NICOLETA Potelu R7 1 884 131343 ######## STEFAN OANA EUGENIA Potelu R13 1 885 239108 ######## SERBAN SILVIU COSTEL Potelu R15 1 3

  Page 2

 • Page 3

 • Page 4

 • 1proiect2Expunere de motive 3Raport 4anexa5raport avizare6documentatie