42
HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK II. neveléstudományi konferencia Programfüzet Pécs, 2016. május 4-6. Pécsi Tudományegyetem Ifjúság úti Campus

HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK II. …...A konferencia ideje alatt, kérdés, kérés esetén állunk rendelkezésükre az alábbi telefonszámon: +36-70/217-08-73 A konferencia elnöki

  • Upload
    others

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK II. …...A konferencia ideje alatt, kérdés, kérés esetén állunk rendelkezésükre az alábbi telefonszámon: +36-70/217-08-73 A konferencia elnöki

HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK II.

neveléstudományi konferencia

Programfüzet

Pécs, 2016. május 4-6.

Pécsi Tudományegyetem

Ifjúság úti Campus

Page 2: HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK II. …...A konferencia ideje alatt, kérdés, kérés esetén állunk rendelkezésükre az alábbi telefonszámon: +36-70/217-08-73 A konferencia elnöki

IINNFFOORRMMÁÁCCIIÓÓKK::

RReeggiisszzttrráácciióó::

22001166.. mmáájjuuss.. 44--55..

BB ééppüülleett eellőőttéérr

22001166.. mmáájjuuss.. 66..

DD ééppüülleett 33.. eemmeelleett

BBüüfféé::

22001166.. mmáájjuuss 44--55..

BB110022 tteerreemm

22001166.. mmáájjuuss 66..

DD ééppüülleett,, DD333322 tteerreemm

A konferenciával kapcsolatos kérdéseiket az alábbi e-mail

címen várjuk: [email protected]

A konferencia ideje alatt, kérdés, kérés esetén állunk

rendelkezésükre az alábbi telefonszámon: +36-70/217-08-73

A konferencia elnöki bizottsága: Forray R. Katalin, Orsós

Anna, Arató Ferenc

A konferencia szervezőbizottsága: Ambrusné Kéri Katalin,

Varga Aranka, Márhoffer Nikolett, Pálmai Dóra, Szekeres

Nikoletta, Szücs-Rusznak Karolina, Trendl Fanni, Vezdén

Katalin

Page 3: HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK II. …...A konferencia ideje alatt, kérdés, kérés esetén állunk rendelkezésükre az alábbi telefonszámon: +36-70/217-08-73 A konferencia elnöki

1

VVIIII.. IIsskkoollaa aa ttáárrssaaddaallmmii

ttéérrbbeenn ééss iiddőőbbeenn

Elnök: Forray R.

Katalin

Page 4: HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK II. …...A konferencia ideje alatt, kérdés, kérés esetén állunk rendelkezésükre az alábbi telefonszámon: +36-70/217-08-73 A konferencia elnöki

2

22001166..0055..0044..

MEGNYITÓ

KARI TANÁCSTEREM

1111::0000--1111::0055

ÜÜnnnneeppééllyyeess mmeeggnnyyiittóó::

Forray R. Katalin

1111::0055--1111::1155

KKöösszzöönnttőő::

Ambrusné Kéri Katalin

1111::1155--1111::4455

PPlleennáárriiss eellőőaaddááss::

Fischerné Dárdai Ágnes: A pedagógiai

múlt rekonstruálásának hagyományos és

új forrásai

MMooddeerrááttoorr:

Szücs-Rusznak Karolina

Page 5: HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK II. …...A konferencia ideje alatt, kérdés, kérés esetén állunk rendelkezésükre az alábbi telefonszámon: +36-70/217-08-73 A konferencia elnöki

3

IIddőőppoonntt: 12:30 – 14:00

TTeerreemm: B104

IIKKTT aazz ookkttaattáássbbaann

SSzzeekkcciióóvveezzeettőő::

Mrázik Julianna

EEggeerrvváárrii DDóórraa::

Az információs műveltség fejlesztése online tanulási térben

VVáárraalljjaaii MMaarriiaannnn::

Felderítő kutatás a tanulási tér kiterjesztéséről

AAkknnaaii DDóórraa::

Interaktív tábla és táblagépes alkalmazások használata a

gyógypedagógiai gyakorlatban súlyosan-halmozottan sérült

gyermekek fejlesztésében

AAkknnaaii DDóórraa OOrrssoollyyaa––CCzzéékkmmáánn BBaalláázzss––FFeehhéérr PPéétteerr::

Kiterjesztett valóság (AR) alkalmazások, használata és készítése az

iskolában

KKoolllláárr CCssaabbaa:

Education and Security in the Digital Age - Info-communication tools

and applications used in the education of Z generation and their

relation with information security című előadásá

1144::0000 -- 1144::1155 SSZZÜÜNNEETT

Page 6: HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK II. …...A konferencia ideje alatt, kérdés, kérés esetén állunk rendelkezésükre az alábbi telefonszámon: +36-70/217-08-73 A konferencia elnöki

4

IIddőőppoonntt: 12:30 – 14:00

TTeerreemm: B113

OOkkttaattáássttöörrttéénneett II..

SSzzeekkcciióóvveezzeettőő:

Ambrusné Kéri Katalin

MMéérreegg MMaarrttiinn::

Egy tanítóképezdei igazgató leváltásának hiányos

emlékezete a millennium körüli években

RRéébbaayy MMaaggddoollnnaa::

A nevelés három arisztokrata (Teleki, Vay,

Wesselényi) családban a dualizmus korában

TTaakkááccss ZZssuuzzssaannnnaa MMáárriiaa::

Nők a tanítói pályán a 20. század elején

HHoosssszzúúnnéé PPaapppp ÉÉvvaa::

Adalékok a pécsi Szent Erzsébet Leánygimnázium

matematika tanításához a két világháború között

1144::0000 -- 1144::1155 SSZZÜÜNNEETT

Page 7: HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK II. …...A konferencia ideje alatt, kérdés, kérés esetén állunk rendelkezésükre az alábbi telefonszámon: +36-70/217-08-73 A konferencia elnöki

5

IIddőőppoonntt: 12:30 – 14:00

TTeerreemm: B129

TTaannkköönnyyvvkkuuttaattááss

SSzzeekkcciióóvveezzeettőő:

Fischerné Dárdai Ágnes

FFeehhéérr PPéétteerr::

E-könyvek és elektronikus szövegek vagy

hagyományos tankönyvek?

MMoollnnáárr--KKoovvááccss ZZssóóffiiaa::

A dualizmus kori középiskolai

történelemtankönyvek „Európa-képe”

MMáárrhhooffffeerr NNiikkoolleetttt::

A tankönyvvé nyilvánítás törvényi

szabályozásának változásai Magyarországon

1989-től 2014-ig

PPaannkkáásszz BBaalláázzss::

Online oktatási környezet vizsgálata

felsőoktatásban: hallgatói, oktatói komplex

felmérés

1144::0000 -- 1144::1155 SSZZÜÜNNEETT

Page 8: HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK II. …...A konferencia ideje alatt, kérdés, kérés esetén állunk rendelkezésükre az alábbi telefonszámon: +36-70/217-08-73 A konferencia elnöki

6

IIddőőppoonntt: 12:30 – 14:00

TTeerreemm: Profex terem (D332)

NNyyeellvvookkttaattááss

SSzzeekkcciióóvveezzeettőő::

András István

KKiissss AAttttiilláánnéé::

A számítógép alkalmazása a nyelvtanításban -

kompetenciák és fejlesztési lehetőségek

NNaaggyy PPéétteerr::

One-to-one. Előtanulmány magán-nyelvtanárok

képzéséhez

IImmrree AAnnnnaa -- HHíívveess TTaammááss::

Idegen nyelvoktatás és a délutánig tartó általános

iskola bevezetése

SSzziimmkkoovviiccss TTaammááss::

Informatikai közoktatás fejlesztésének

lehetőségei LMS rendszer használatával.

Kárpátaljai projekt keretén belül

1144::0000 -- 1144::1155 SSZZÜÜNNEETT

Page 9: HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK II. …...A konferencia ideje alatt, kérdés, kérés esetén állunk rendelkezésükre az alábbi telefonszámon: +36-70/217-08-73 A konferencia elnöki

7

IIddőőppoonntt: 12:30 – 14:00

TTeerreemm: Romológia Könyvtár (D323)

NNeevveellééssttuuddoommáánnyyii kkuuttaattáássookk

SSzzeekkcciióóvveezzeettőő:

Bús Imre

SSzzóórróó IIlloonnaa:

Az agráregyesületek részvétele a gazdasági

képzésben, az 1930-as, 1940-es években

UUlllleeiinnnnéé GGóóddoorr AAlleexxaannddrraa::

A mérőeszközök szerepe a hátránycsökkentést

célzó differenciált óvodai nevelőmunkában

CCssííkkooss TTíímmeeaa::

Szeretem, nem szeretem, avagy az általános

iskolás tanulók étkezési szokásai és a gasztrális

neofóbia

1144::0000 -- 1144::1155 SSZZÜÜNNEETT

Page 10: HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK II. …...A konferencia ideje alatt, kérdés, kérés esetén állunk rendelkezésükre az alábbi telefonszámon: +36-70/217-08-73 A konferencia elnöki

8

IIddőőppoonntt: 12:30 – 14:00

TTeerreemm: Dékáni Tanácskozó (D425)

PPeeddaaggóógguusskkééppzzééss

Szekcióvezető:

AArraattóó FFeerreenncc

LLiisszzkkaa AAnnddrreeaa:

A magyarországi Waldorf-iskolák

minőségfejlesztésének összehasonlítása az

állami értékelési rendszerrel

HHíívveess TTaammááss -- FFeehhéérrvváárrii AAnniikkóó:

Választások és lehetőségek – Középfokú

továbbtanulás területi elemzése

KKoovvááccss LLaauurraa:

Pedagógus továbbképzés: igények és elvárások

HHoorrvváátthh SSzziilláárrdd -- ddrr.. BBeerrttaallaann PPéétteerr:

OKTATÁS - dilemma, alternatíva

Magyarországon

1144::0000 -- 1144::1155 SSZZÜÜNNEETT

Page 11: HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK II. …...A konferencia ideje alatt, kérdés, kérés esetén állunk rendelkezésükre az alábbi telefonszámon: +36-70/217-08-73 A konferencia elnöki

9

IIddőőppoonntt: 14:15 - 15:45

TTeerreemm: B104

IInnffoorrmmaattiikkaa aa mmaatteemmaattiikkaattaannííttááss mmóóddsszzeerrttaannáábbaann

SSzziimmppóózziiuummvveezzeettőő::

Di Blasio Barbara

OOppppoonneennss:

Mrázik Julianna

DDii BBllaassiioo BBaarrbbaarraa:

IKT eszköz alkalmazása matematika órán

JJeennáákk IIllddiikkóó::

Tanárok IKT-hez való attitűdje

esettanulmány alapján

SSuurráánnyyii PPéétteerr:

Tanári tapasztalatok az IKT-vel támogatott

matematikaórán

1155::4455 -- 1166::0000 SSZZÜÜNNEETT

Page 12: HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK II. …...A konferencia ideje alatt, kérdés, kérés esetén állunk rendelkezésükre az alábbi telefonszámon: +36-70/217-08-73 A konferencia elnöki

10

IIddőőppoonntt: 14:15 - 15:45

TTeerreemm: B113

KKiiss tteelleeppüülléésseekk -- kkiiss iisskkoolláákk

SSzziimmppóózziiuummvveezzeettőő::

Forray R. Katalin

OOppppoonneennss:

Imre Anna

FFoorrrraayy RR.. KKaattaalliinn:

Kis települések - kis iskolák

MMeezzőő--HHaalláásszz KKrriisszzttiinnaa:

Horizontváltás a Huszár-telepi kisiskolában

LLaakkii TTaammáássnnéé:

Összevont tanulócsoportok közösségi hálója

AAnnddll HHeellggaa:

Összevont tanulócsoporttal működő kisiskolák és

településeik

GGööttzzeerrnnéé SScchheeiidd EEddiitt:

Az iskolaválasztás nagy dilemmái, ha egy hegyháti

aprófaluban élsz

1155::4455 -- 1166::0000 SSZZÜÜNNEETT

Page 13: HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK II. …...A konferencia ideje alatt, kérdés, kérés esetén állunk rendelkezésükre az alábbi telefonszámon: +36-70/217-08-73 A konferencia elnöki

11

IIddőőppoonntt: 14:15 - 15:45

TTeerreemm: B129

OOkkttaattáássttöörrttéénneett IIII..

SSzzeekkcciióóvveezzeettőő::

Huszár Zoltán

FFiizzeell NNaattaassaa::

A Ferenc József Tudományegyetem és az

Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola

összekapcsolódásának szegmensei (1928-

1947)

PPaattyyii GGáábboorr::

Párhuzamok és különbségek: középiskolai

tanárképzés a Lajtán innen és túl a 19. század

második felében

MMoollnnáárr BBééllaa::

A középfokú tanítóképzés tárgyi és személyi

feltételei 1945 és 1959 között

PPáállmmaaii DDóórraa::

Az Országos Nőképző Egyesület Wlassics-

kollégiuma

1155::4455 -- 1166::0000 SSZZÜÜNNEETT

Page 14: HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK II. …...A konferencia ideje alatt, kérdés, kérés esetén állunk rendelkezésükre az alábbi telefonszámon: +36-70/217-08-73 A konferencia elnöki

12

IIddőőppoonntt: 14:15 - 15:45

TTeerreemm: Profex terem (D332)

IInnkkllúúzziióó,, iinntteeggrráácciióó

SSzzeekkcciióóvveezzeettőő:

Híves-Varga Aranka

BBaaccssóó BBeennjjáámmiinn::

Gyermekbántalmazás a gyermekvédelmi szakellátásban

LLaannggeerrnnéé BBuucchhwwaalldd JJuuddiitt:

Tanulási célú migráció és ingázás motívumainak vizsgálata

az osztrák-magyar határ menti régióban

DDoobbookkaaii LLáásszzllóónnéé SSiimmoonn DDóórraa:

A gyermekvédelemben élők problémái

KKrraauusszz AAnniittaa:

Tanulásban akadályozott tanulók integrált nevelése-oktatása

GGeelleennccsséérrnnéé BBaakkóó MMáárrttaa:

Egyéni fejlesztés és kéttanáros modell a gyógypedagógiában

1155::4455 -- 1166::0000 SSZZÜÜNNEETT

Page 15: HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK II. …...A konferencia ideje alatt, kérdés, kérés esetén állunk rendelkezésükre az alábbi telefonszámon: +36-70/217-08-73 A konferencia elnöki

13

IIddőőppoonntt: 14:15 - 15:45

TTeerreemm: Romológia Könyvtár (D323)

PPsszziicchhoollóóggiiaa aa nneevveellééssttuuddoommáánnyybbaann

SSzzeekkcciióóvveezzeettőő::

Bálint Ágnes

DDaarrvvaaii TTiibboorr:

A lélektan az 1960-as évek magyarországi

oktatáspolitikában

PPaapppp LLáásszzllóó:

Pedagógiai konfliktusok és játékelmélet

NNéémmeetthh ZZssoolltt::

A konfliktuskezelő stratégiák kutatásának

módszertani megfontolásai a testnevelés és

sport környezetében

BBéérreess JJuuddiitt::

Új kihívások és válaszok a biblioterápiás

segítő szakemberképzésben – a „pécsi

iskola”

1155::4455 -- 1166::0000 SSZZÜÜNNEETT

Page 16: HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK II. …...A konferencia ideje alatt, kérdés, kérés esetén állunk rendelkezésükre az alábbi telefonszámon: +36-70/217-08-73 A konferencia elnöki

14

IIddőőppoonntt: 14:15 - 15:45

TTeerreemm: Dékáni Tanácskozó (D425)

OOkkttaattáássttöörrttéénneett IIIIII..

SSzzeekkcciióóvveezzeettőő::

Tigyi Zoltánné Pusztafalvi Henriette

GGyyöörree GGéézzaa::

A tanító is jött a telepesekkel 1786-ban

MMiizzeerraa TTaammááss::

Tanító értelmiségünk magánkönyvtárai a

kora újkorban

LLeennddvvaaii TTaammááss::

Adalékok báró Eötvös József második

miniszterségének előzményeihez. A

protestáns kerületi sajtóban megjelent

népiskolai fejlesztések rendszerezése,

eszközelem vizsgálata (1857-1867)

SSzzaabbóó BBeennccee FFaarrkkaass::

A magyarországi középfokú kémiaoktatás

a 20. század első felében

1155::4455 -- 1166::0000 SSZZÜÜNNEETT

Page 17: HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK II. …...A konferencia ideje alatt, kérdés, kérés esetén állunk rendelkezésükre az alábbi telefonszámon: +36-70/217-08-73 A konferencia elnöki

15

IIddőőppoonntt: 16:00 - 17:30

TTeerreemm: B104

MMiirrőőll sszzóóll aa ttöörrttéénneelleemmttaannkköönnyyvv?? ––aa ttaannkköönnyyvvii

sszzöövveeggeekk ddeekkóóddoolláássáánnaakk ééss ffoorrrráásskkrriittiikkaaii

eelleemmzzéésséénneekk mmóóddsszzeerreeii ééss ggyyaakkoorrllaattaa

SSzziimmppóózziiuummvveezzeettőőkk::

Dévényi Anna – Gőzsy Zoltán

OOppppoonneennss:

Kaposi József

DDéévvéénnyyii AAnnnnaa -- GGőőzzssyy ZZoollttáánn:

Történelem tankönyvek elemzése és

dekódolása

BBööddőő KKrriisszzttiiáánn:

Magyarország Anjou-kori történetének

interpretálása a szocialista történelem

tankönyvekben

1177::3300 -- 1188::0000 SSZZÜÜNNEETT

Page 18: HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK II. …...A konferencia ideje alatt, kérdés, kérés esetén állunk rendelkezésükre az alábbi telefonszámon: +36-70/217-08-73 A konferencia elnöki

16

IIddőőppoonntt: 16:00 - 17:30

TTeerreemm: Profex terem (D332)

KKuuttaattáássmmóóddsszzeerrttaann

SSzzeekkcciióóvveezzeettőő:

Cserné Adermann Gizella

TTáámmbbaa RReennááttóó:

Képtudományi megközelítések és

kutatásmetodológiai megfontolások a gyermekor-

történeti kutatásokban

HHeeggeeddüüss AAnnddrrááss:

A hálózatkutatás módszereinek alkalmazása az

oktatástörténetben

NNaaggyynnéé ÁÁrrggáánnyy BBrriiggiittttaa:

Pedagógusképzésben részt vevő hallgatók zenei

előképzettségének vizsgálata egy komplex

kutatás alapján

1177::3300 -- 1188::0000 SSZZÜÜNNEETT

Page 19: HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK II. …...A konferencia ideje alatt, kérdés, kérés esetén állunk rendelkezésükre az alábbi telefonszámon: +36-70/217-08-73 A konferencia elnöki

17

IIddőőppoonntt: 16:00 - 17:30

TTeerreemm: B129

NNeemm hhaazzaaii kkuuttaattáássookk

SSzzeekkcciióóvveezzeettőő::

Várnagy Péter

DDúúzzss MMiikkllóóss::

A japán és a magyar oktatás-nevelés

összehasonlítása hatékonysági szempontok

alapján

KK.. FFaarrkkaass CCllaauuddiiaa::

Olasz csillagok. Boschetti Alberti és Pizzigoni

iskolamodelljei

MMrráázziikk JJuulliiaannnnaa::

Az orosz pedagógusképzés új tartalmai

BBaarrnnaa VViikkttoorr::

A „finn modell” alkalmazása a

kollégiumpedagógiában

1177::3300 -- 1188::0000 SSZZÜÜNNEETT

Page 20: HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK II. …...A konferencia ideje alatt, kérdés, kérés esetén állunk rendelkezésükre az alábbi telefonszámon: +36-70/217-08-73 A konferencia elnöki

18

IIddőőppoonntt: 16:00 - 17:30

TTeerreemm: Romológia Könyvtár (D323)

FFeellnnőőttttookkttaattááss

SSzzeekkcciióóvveezzeettőő::

Németh Balázs

HHoorrvváátthh IIllddiikkóó::

Társadalmi elvárások és megoldások a műszaki

felsőoktatásban

SSzzaallaaccssii AAlleexxaannddrraa::

Az elektronikus forráshasználat szerepe a

neveléstudományban – tudomány- és

bibliometriai vizsgálat a Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar „Oktatás és

Társadalom” Neveléstudományi Doktori

Iskolában (2010-2015)

NNaaggyy JJúúlliiaa::

Milyenek a MOOC-ok?

VVaarrggaa AAnnddrreeaa::

A korai iskola elhagyók lehetőségei alapfokú

tanulmányaik befejezésére

1177::3300 -- 1188::0000 SSZZÜÜNNEETT

Page 21: HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK II. …...A konferencia ideje alatt, kérdés, kérés esetén állunk rendelkezésükre az alábbi telefonszámon: +36-70/217-08-73 A konferencia elnöki

19

IIddőőppoonntt: 16:00 - 17:30

TTeerreemm: Dékáni Tanácskozó (D425)

OOkkttaattáássttöörréénneett IIVV..

SSzzeekkcciióóvveezzeettőő::

Ambrusné Kéri Katalin

VViinncczzee BBeeaattrriixx::

A magyar életreform mozgalom eszmetörténeti

gyökerei

TTiiggyyii ZZoollttáánnnnéé PPuusszzttaaffaallvvii HHeennrriieettttee::

A sokszínűség jelentősége a kisdedóvásban a 20

század első felében

VVöörrööss KKaattaalliinn::

Nemzetépítés és iparoktatás a 19-20.

századforduló Magyarországán

KKáárráásszz KKrriisszzttiiáánn::

Diákok az illendőség határain innen és túl, a XVI-

XVII. századi iskolaszabályzatok árulkodó

pontjai

1177::3300 -- 1188::0000 SSZZÜÜNNEETT

Page 22: HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK II. …...A konferencia ideje alatt, kérdés, kérés esetén állunk rendelkezésükre az alábbi telefonszámon: +36-70/217-08-73 A konferencia elnöki

20

IIddőőppoonntt: 18:00 - 19:00

TTeerreemm: PTE BTK-TTK Aula

PPoosszztteerrsszzeekkcciióó ééss ppeezzssggőőss ffooggaaddááss

SSzzeekkcciióóvveezzeettőő:: Ambrusné Kéri Katalin

SSiimmoonn EEsszztteerr -- EErrccsseeyy DDáánniieell BBoottoonndd:: A

szocioökonómiai státusz hatásai a serdülők kognitív

funkcióira

VVaassss DDoorrootttteeaa:: Patthelyzet. Napjaink ÁBC-s

olvasókönyveinek néhány lehetséges mesehőse

PPiinnttéérr SSaarroolltt BBllaannkkaa:: Zenetanulás és kreativitás

MMiilllleeii IIlloonnaa:: Roma identitás és társadalmi mobilitás

KKooccssiiss ÉÉvvaa: Roma életminőség a társadalmi és

szociális helyzetük tükrében

BBaaggáánnyy ÁÁggnneess -- VVaattaaii ÉÉvvaa::Milyen mértékben

szándékoznak alkalmazható tudáshoz juttatni

bennünket tankönyveink?

MMoohhaammeedd OOssmmaann: Study regarding refugee students’

challenges in European Union countries

Page 23: HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK II. …...A konferencia ideje alatt, kérdés, kérés esetén állunk rendelkezésükre az alábbi telefonszámon: +36-70/217-08-73 A konferencia elnöki

21

IIVV.. AAuuttoonnóómmiiaa ééss

FFeelleellőősssséégg -- Tanulásközpontú pedagógia

konferencia,

a pedagógusképzés reformjának

folytatása

Elnök: Arató Ferenc

Page 24: HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK II. …...A konferencia ideje alatt, kérdés, kérés esetén állunk rendelkezésükre az alábbi telefonszámon: +36-70/217-08-73 A konferencia elnöki

22

22001166..0055..0055..

MEGNYITÓ

B129 Terem

1100::0000--1111::3300

ÜÜnnnneeppééllyyeess mmeeggnnyyiittóó::

Arató Ferenc

PPlleennáárriiss eellőőaaddóókk:: AArraattóó FFeerreenncc –– DDeezzssőő RReennááttaa AAnnnnaa -- KKéérrii KKaattaalliinn

–– VVaarrggaa AArraannkkaa::

A Befogadó Egyetem koncepciója

MMáárrhhooffffeerr NNiikkoolleetttt::

Az esélyegyenlőség biztosítását segítő lehetőségek

a Pécsi Tudományegyetem beiskolázási

programjában

TTrreennddll FFaannnnii::

A "befogadó környezet" megvalósulása egy

egyetemi szakkollégiumban

Page 25: HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK II. …...A konferencia ideje alatt, kérdés, kérés esetén állunk rendelkezésükre az alábbi telefonszámon: +36-70/217-08-73 A konferencia elnöki

23

IIddőőppoonntt: 12:30 - 14:00

TTeerreemm: B104

IInnkkllúúzziióó//iinntteerrkkuullttuurraalliizzmmuuss

SSzzeekkcciióóvveezzeettőő:

Híves-Varga Aranka

ŐŐrryy ÁÁggnneess:

Cukorbetegséggel élő gyermekek inklúziója a

közoktatásban

VViiddaa GGeerrggőő:

Az oktatási inklúzió eredete és hazai értelmezése

BBeennccéénnéé FFeekkeettee AAnnddrreeaa:

Interkulturális szemléletmódra nevelés az

erkölcstan könyvekben

BBoorrooss JJuulliiaannnnaa::

Inkluzív közösséghez tartozás szerepe

1144::0000 -- 1144::1155 SSZZÜÜNNEETT

Page 26: HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK II. …...A konferencia ideje alatt, kérdés, kérés esetén állunk rendelkezésükre az alábbi telefonszámon: +36-70/217-08-73 A konferencia elnöki

24

IIddőőppoonntt: 12:30 - 14:00

TTeerreemm: B113

PPeeddaaggóógguusskkuuttaattáássookk II..

SSzzeekkcciióóvveezzeettőő:

Mrázik Julianna

LLaaddnnaaiinnéé SSzzeerreennccssééss AAnniittaa -- KKrraammaarriiccss RRiittaa:

A pedagógusok, mint az oktatáspolitika aktorai

IImmrree NNóórraa::

A szülők hangja

JJaannkkóó KKrriisszzttiinnaa::

Mentorok, a mentori rendszer tapasztalatai

KKoolllláárr CCssaabbaa::

Options of school enrollment on the basis of 5M model

14:00-14:15 SSZZÜÜNNEETT

Page 27: HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK II. …...A konferencia ideje alatt, kérdés, kérés esetén állunk rendelkezésükre az alábbi telefonszámon: +36-70/217-08-73 A konferencia elnöki

25

IIddőőppoonntt: 12:30 - 14:00

TTeerreemm: B129

DDiivveerrzziittááss ééss iinnkkllúúzziióó

SSzziimmppóózziiuummvveezzeettőő:

Dezső Renáta Anna

OOppppoonneennss:

Arató Ferenc

DDeezzssőő RReennááttaa AAnnnnaa:

Helyzetkép

SSáánnddoorr--SScchhmmiiddtt BBaarrbbaarraa:

A diverzitás perspektívája a Spektrum szemléletmódban

SSáánnttaa ZZssóóffiiaa:

„Én sosem tanítom a diákjaimat, csak próbálom

megteremteni a fel-tételeket, amelyekben tanulhatnak”

– Az okoseszközök használata a mai magyar oktatásban

SSzziilláággyyii BBaarrnnaabbááss:

A mérésre alapozott differenciált fejlesztés egy

lehetséges útja, gondolkodási műveletek a

pályaorinetációban

14:00-14:15 SSZZÜÜNNEETT

Page 28: HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK II. …...A konferencia ideje alatt, kérdés, kérés esetén állunk rendelkezésükre az alábbi telefonszámon: +36-70/217-08-73 A konferencia elnöki

26

IIddőőppoonntt: 14:15 - 15:45

TTeerreemm: B104

IInntteeggrráácciióó//ttaannuulláássii zzaavvaarrookk

SSzzeekkcciióóvveezzeettőő:

Di Blasio Barbara

PPéékknnéé SSiinnkkóó CCsseennggee

„Már akkor is kilógtam a sorból.” – Tanulási zavarral

küzdő serdülők kisgyermekkori problémái, nehézségei,

különös tekintettel a beszéd- és nyelvi fejlődés/fejlesztés

területére

PPaapp AAnnnnaa:

Tanulási zavarok, speciális igények figyelembevétele

együttműködések révén, a szakképzésben

BBeerrttrráámm KKiittttii::

Integráció és intézményfejlesztés egy iskola példáján

ÁÁccss--BBíírróó AAddrriieennnn:

Tudatos élet(stratégia)-formálás a női elítéltek körében

15:45-16:00 SSZZÜÜNNEETT

Page 29: HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK II. …...A konferencia ideje alatt, kérdés, kérés esetén állunk rendelkezésükre az alábbi telefonszámon: +36-70/217-08-73 A konferencia elnöki

27

IIddőőppoonntt: 14:15 - 15:45

TTeerreemm: B113

PPeeddaaggóógguuss kkuuttaattáássookk IIII..

SSzzeekkcciióóvveezzeettőő:

Arató Ferenc

PPeettee JJóózzsseeff::

Helyzetjelentés a pedagógus életpályamodellről-, alul-, felül-

és oldalnézetben.

ÁÁddáámm AAnneettttaa::

A tantestületi szintű pedagógiai kultúraváltás esélyei

hátrányos helyzetű közegben

NNóóttiinn ÁÁggnneess::

A stresszel való megküzdés útjai a pedagógusok életében

KKnnaauusszz IImmrree::

Az iskolai innováció technológiai modelljének kritikája.

MMrráázziikk JJuulliiaannnnaa::

Még egyszer - nem utoljára - a nevelésről

Kollár Csaba:

CAMSSAIR – information safety and similar issues in

education: Trends and directions of digital age in relation to

teachers and students

15:45-16:00 SSZZÜÜNNEETT

Page 30: HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK II. …...A konferencia ideje alatt, kérdés, kérés esetén állunk rendelkezésükre az alábbi telefonszámon: +36-70/217-08-73 A konferencia elnöki

28

IIddőőppoonntt: 14:15 - 15:45

TTeerreemm: B129

FFoorrrráásskkuuttaattáássookk aa PPTTEE BBTTKK TTaannáárrjjeellöölltteekk

SSzzaakkkkoollllééggiiuummaa NNeevveellééssttöörrttéénneettii MMuunnkkaaccssooppoorrttjjáábbaann

SSzziimmppóózziiuummvveezzeettőő:

Ambrusné Kéri Katalin

OOppppoonneennss:

Fischerné Dárdai Ágnes

KKiiss FFllóórraa::

A mezőtúri Magyar Királyi Állami Felsőbb Leányiskola

története 1897-1907

HHoorrvváátthh RRéékkaa:

A tehetség felismerésének és gondozásának történeti

áttekintése

RRáákkooss ÁÁggoottaa::

A hosszúhetényi elemi népiskola IV. számú tanítói állás

betöltésének nehézségei a II. világháború idején

SSzzaallaaii ÁÁggnneess::

Iskoláztatás és (literátusi) nevelés a 17. századi erdélyi

főúri udvarokban Teleki Mihály művelődéspártoló

tevékenységének példáján

17:00-17:30 SSZZÜÜNNEETT

Page 31: HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK II. …...A konferencia ideje alatt, kérdés, kérés esetén állunk rendelkezésükre az alábbi telefonszámon: +36-70/217-08-73 A konferencia elnöki

29

IIddőőppoonntt: 16:00 - 17:00

TTeerreemm: B104

PPsszziicchhoollóóggiiaaii--ppeeddaaggóóggiiaaii mmeeggkköözzeellííttéésseekk

SSzzeekkcciióóvveezzeettőő:

Huszár Zsuzsanna

BBeerrttaa--SSzzéénnáássii PPaannnnaa:

Hogyan nevel a design?

BBáálliinntt ÁÁggnneess:

Tetten ért gondolatok. A gyerekszáj, az aranyköpés és

az aforizma tanuláslélektani tükörben

ÁÁccss--BBíírróó AAddrriieennnn::

Egy internátus szerepe lokális és országos szinten – A

kalocsai Tanítók Háza

17:00-17:30 SSZZÜÜNNEETT

Page 32: HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK II. …...A konferencia ideje alatt, kérdés, kérés esetén állunk rendelkezésükre az alábbi telefonszámon: +36-70/217-08-73 A konferencia elnöki

30

IIddőőppoonntt: 16:00 - 17:00

TTeerreemm: B129

ÚÚjj mmeeggkköözzeellííttéésseekk aa ttaannuulláásskköözzppoonnttúú ppaarraaddiiggmmaa ffeellőőll

SSzziimmppóózziiuummvveezzeettőő::

Arató Ferenc

OOppppoonneennss:

Mrázik Julianna

Arató Ferenc:

A kooperatív struktúrák aspektusai a játékalapú vagy

gamifikált tanulási folyamatok megértésében

CCssóókkaa EEsszztteerr ZZoorraa -- FFaarrkkaass NNiikkoolleetttt:

Együtt játszottunk - Egy ad hoc projekt a tanári

kompetenciák tükrében

CCsseellőőkk DDoorroottttyyaa -- DDrroobbiinnaa ÁÁkkooss -- CCssóókkaa EEsszztteerr ZZoorraa::

Hogyan fedhet le egy előíró tantervet egy játékalapú

matematikai fejlesztőeszköz?

17:00-17:30 SSZZÜÜNNEETT

Page 33: HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK II. …...A konferencia ideje alatt, kérdés, kérés esetén állunk rendelkezésükre az alábbi telefonszámon: +36-70/217-08-73 A konferencia elnöki

31

IIddőőppoonntt: 17:30 - 19:00

TTeerreemm: Szenes Klub

SScciieennccee ssllaamm eellőőaaddáássookk II..

SSzzeekkcciióóvveezzeettőő::

Héjj Andreas

LLaakkii TTaammáássnnéé::

Csomó pont között csomópont vagy Te is, csomópont

vagyok én is

RRéévvéésszz JJóózzsseeff::

Kreatív képességek fejlesztése a zenei nevelésben

RRiimmaaii DDáávviidd::

A technokid jelenség bemutatása a science slam

stíluselemeit felhasználva

KKoopphháázzii--MMoollnnáárr EErrzzsséébbeett::

Modern meseátiratok MEGA gyerekek

Page 34: HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK II. …...A konferencia ideje alatt, kérdés, kérés esetén állunk rendelkezésükre az alábbi telefonszámon: +36-70/217-08-73 A konferencia elnöki

32

IIddőőppoonntt: 17:30 - 19:00 TTeerreemm: Szenes Klub

SScciieennccee ssllaamm eellőőaaddáássookk IIII..

NNyyúúll EEsszztteerr AAnnnnaa::

Állampolgárságra nevelés dilemmái

TTaakkááccss IIssttvváánn -- MMoollnnáárr MMaarrcceellll -- SSzzaallaaii KKaattaalliinn::

Az állatasszisztált ellátás lehetőségei az általános

iskolában

FFeekkeettee ZZssóóffiiaa::

Kóma és zene / Esettanulmány az újratanulásról és a

zene jelentőségéről

Page 35: HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK II. …...A konferencia ideje alatt, kérdés, kérés esetén állunk rendelkezésükre az alábbi telefonszámon: +36-70/217-08-73 A konferencia elnöki

33

VV.. RRoommoollóógguuss

KKoonnffeerreenncciiaa

Elnök: Orsós Anna

Page 36: HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK II. …...A konferencia ideje alatt, kérdés, kérés esetén állunk rendelkezésükre az alábbi telefonszámon: +36-70/217-08-73 A konferencia elnöki

34

22001166..0055..0066..

MEGNYITÓ

ROMOLÓGIA KÖNVTÁR

D 323

1100::0000--1111::3300

ÜÜnnnneeppééllyyeess mmeeggnnyyiittóó::

Orsós Anna

PPlleennáárriiss eellőőaaddóó::

Fosztó László: Szakadékok, hidak és

kapuőrök: Az Európai Tudományos

Romakutatói Hálózat, mint a kutatás és a

közpolitikák összekapcsolására tett kísérlet

(2011-2015)

Orsós Anna:

Ami a tankönyvben meg van írva …,

Cserti Csapó Tibor:

A roma kultúra reprezentációja a földrajz

tankönyvekben

Page 37: HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK II. …...A konferencia ideje alatt, kérdés, kérés esetén állunk rendelkezésükre az alábbi telefonszámon: +36-70/217-08-73 A konferencia elnöki

35

IIddőőppoonntt: 12:30 - 14:30

TTeerreemm: Romológia Könyvtár (D323)

NNeevveelléésssszzoocciioollóóggiiaa

SSzzeekkcciióóvveezzeettőő::

Orsós Anna

KKeerreesszztteess--TTaakkááccss OOrrssoollyyaa::

Örökbefogadott roma/cigány gyermekek

LLeennddvvaaii LLiillllaa::

Szociálpedagógia szakos hallgatók romákkal kapcsolatos

attitűdje

PPááppaaii BBoogglláárrkkaa::

Cigány nemzetiségi óvodai nevelés

BBoorrooss JJuulliiaannnnaa::

Roma/cigány fiatalokat támogató oktatási programok

1990-2010

JJeenneeii TTeerréézz--KKeerrüüllőő JJuuddiitt::

Keresztény roma szakkollégiumok hallgatóinak iskolai

mobilitás-mintázatai

14:30-15:00 SSZZÜÜNNEETT

Page 38: HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK II. …...A konferencia ideje alatt, kérdés, kérés esetén állunk rendelkezésükre az alábbi telefonszámon: +36-70/217-08-73 A konferencia elnöki

36

IIddőőppoonntt: 12:30 - 14:30

TTeerreemm: D544

TTáárrssaaddaalloommttuuddoommáánnyyookk

SSzzeekkcciióóvveezzeettőő:

Cserti Csapó Tibor

HHaajjnnáácczzkkyy TTaammááss::

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei cigányság helyzete a

szocialista korszakban a levéltári források tükrében

BBooggddáánn MMeelliinnddaa::

A roma identitás megvallása a 2011-es népszámláláson

ÓÓvváárrii HHeelléénnaa::

Rendőrök és romák együttműködése?

AAnnggyyaall MMaaggddoollnnaa::

A magyarországi roma kisebbség egészségi állapota –

ahogy azt az egészségügy területén tanulmányokat folytató

hallgatók látják

14:30-15:00 SSZZÜÜNNEETT

Page 39: HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK II. …...A konferencia ideje alatt, kérdés, kérés esetén állunk rendelkezésükre az alábbi telefonszámon: +36-70/217-08-73 A konferencia elnöki

37

IIddőőppoonntt: 15:00 – 16:45

TTeerreemm: D322

CCiiggáánnyy//rroommaa nnyyeellvveekk//nnyyeellvvéésszzeettii kkuuttaattáássookk

SSzzeekkcciióóvveezzeettőő:

Lakatos Szilvia

LLaakkaattooss SSzziillvviiaa:

A romani (lovári) nyelv közoktatási helyzetének

harmadik országos vizsgálata

JJaannii--DDeemmeettrriioouu BBeerrnnaaddeetttt:

A vasúton túl: nyelvhasználat és esélyegyenlőség

HHeellttaaii JJáánnooss IImmrree::

Romák/cigányok beszédmódjai

AArraattóó MMááttyyááss:

Alsószentmárton nyelve – avagy mitől muncsán a

muncsán?

16:45-17:00 SSZZÜÜNNEETT

Page 40: HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK II. …...A konferencia ideje alatt, kérdés, kérés esetén állunk rendelkezésükre az alábbi telefonszámon: +36-70/217-08-73 A konferencia elnöki

38

IIddőőppoonntt: 15:00 – 16:45

TTeerreemm: D544

BBööllccsséésszzeettttuuddoommáánnyyii mmeeggkköözzeellííttéésseekk ééss aannggooll nnyyeellvvűű

eellőőaaddáássookk

SSzzeekkcciióóvveezzeettőő:

Beck Zoltán

OOrrssóóss JJáánnooss RRóóbbeerrtt:

Irodalmi reprezentáció és önreprezentáció a cigány/roma

nemzeti identitás 19. századi kialakításának folyamatában

BBeerrttaa--SSzzéénnáássii PPaannnnaa:

Hogyan nevel a design a periférián?

SStteeffaannoo PPiieemmoonntteessee:

The impact of urban and transnational mobility on the

educational trajectories, achievements, and aspirations of

“Roma” youthsbetween rural Romania and urban Spain

BBaarraaccssii KKiittttii:

Reflections on Space and Collaboration in the Inclusion of

Roma Students

16:45-17:00 SSZZÜÜNNEETT

Page 41: HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK II. …...A konferencia ideje alatt, kérdés, kérés esetén állunk rendelkezésükre az alábbi telefonszámon: +36-70/217-08-73 A konferencia elnöki

39

IIddőőppoonntt: 17:00 – 18:00

TTeerreemm: : Romológia Könyvtár

KKöötteettbbeemmuuttaattóó aa WWlliisslloocckkii HHeennrriikk

SSzzaakkkkoollllééggiiuumm hhaallllggaattóóii

ttoollmmááccssoolláássáábbaann

Kerekasztal-beszélgetés a Romológia és

Nevelésszociológia Tanszék szakmai vezetésével

a Wlislocki Henrik Szakkollégiumban zajlott

projekt forrásaiból megvalósult kiadványokról. A

kiadványok tematikusan kerülnek bemutatásra a

Szakkollégium hallgatói és a moderátor, Szücs-

Rusznak Karolina beszélgetésében. A kerekasztal

részvevői mind-mind kötődnek egy vagy több

kötethez, így az ő szemükön, tapasztalataikon

keresztül ismerhetjük meg a kiadványok

tartalmát és jelentőségét. Részvevők: Laboda

Lilla, Orsós János, Pápai Boglárka, Petrovics

Dalma, Szederkényi Attila, Trendl Fanni.

Page 42: HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK II. …...A konferencia ideje alatt, kérdés, kérés esetén állunk rendelkezésükre az alábbi telefonszámon: +36-70/217-08-73 A konferencia elnöki

40

IIddőőppoonntt: 18:30 – 24:00

Helyszín: Maláta Bisztró és Sörbár

Pécs, Xavér utca 19.

SSzzaakkmmaaii eesstt a Wlislocki Henrik

Szakkollégium szervezésében