of 13 /13
ROMANIA JUDETUL NEAMT COMUNA HORIA CONSILIUL LOCAL HorAnAne privind aprobarea Planului achizitiilor publice pentru anul 2019 Consiliul local al comunei Horia, judetul Neamt; Avand in vedere: - referatul de aprobare inregistrat sub nr.10.850 din 22. LL.2019 si proiectul de hotarare nr. 10.849 /22.Ll.20L9,referitoare la aprobarea Planului achizitiilor publice la nivelul comunei Horia pe anul 2019, si propunerile pentru anul 2020, prezentate de d-l ing. Baciu loan-Cristian, primarul comunei Horia, jud. Neamt; - raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei, inregistrat sub nr. 10.851 din 22. 11. 2019,referitor la aprobarea Planului achizitiilor publice pentru anul 2019 si propunerile pentru anul 2020; - Avizul de legalitate al secretaruluigeneral al comunei Horia; - Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate organizate de Consiliul local; ln conformitate cu prevederile: - Legii nr. 98/2015 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art.12 alin. 2, alin. 4, art. 13 si art. 14 din Hotararea Guveirnului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractuluide achizitie publica/acordului - cadru din Legea nr.98/2015 privind achizitiile publice; - O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, actualiza! - art.7 din Legea nr. 5212003 piivind transparenta decizionala in administratia publica; - Legii nr. 24(2OOO privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, actualizata; ln temeiul prevederilor art. 129, alin.1, alin. 14 si art. 139, alin. (1), alin.3, litera "i", din O.U.G. nr. 57 I 20L9 - privind Cod u I Adm inistrativ, HOTARASTE; Art.1 - Se propune spre aprobare Planul de Achizitii Publice pe anul 2019 cu modificarile si completarile ulterioare forma finala, prevazut in anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.- Art. 2 - Se propune spre aprobare Programul anual de Achizitii Publice pentru anul 2020, al autoritatii contractante Comuna Horia, prevazut in Anexa nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare. Art. 3 - (1) Dupa aprobarea bugetului local al comunei Horia pe anul 2020, Consiliul local are obligatia de a definitiva programul anual al achizitiilor publice in functie de fondurile aprobate si de posibilitatile de atragere a altor fonduri. (2) Autoritatea contractanta Comuna Horia, prin hotararea consiliului local, cu avizul compartimentului financiar-contabilitate si cu avizul de specialitate al primarului, are dreptul de a opera modificari sau completari ulterioare in Programul stabilit potrivit art. 2.

HorAnAne · 2021. 1. 6. · ROMANIA JUDETUL NEAMT COMUNA HORIA CONSILIUL LOCAL HorAnAne privind aprobarea Planului achizitiilor publice pentru anul 2019 Consiliul local al comunei

 • Author
  others

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of HorAnAne · 2021. 1. 6. · ROMANIA JUDETUL NEAMT COMUNA HORIA CONSILIUL LOCAL HorAnAne privind...

 • ROMANIAJUDETUL NEAMT

  COMUNA HORIACONSILIUL LOCAL

  HorAnAne

  privind aprobarea Planului achizitiilor publice pentru anul 2019

  Consiliul local al comunei Horia, judetul Neamt;

  Avand in vedere:

  - referatul de aprobare inregistrat sub nr.10.850 din 22. LL.2019 si proiectul de hotarare nr.10.849 /22.Ll.20L9,referitoare la aprobarea Planului achizitiilor publice la nivelul comuneiHoria pe anul 2019, si propunerile pentru anul 2020, prezentate de d-l ing. Baciu loan-Cristian,primarul comunei Horia, jud. Neamt;

  - raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primaruluicomunei, inregistrat sub nr. 10.851 din 22. 11. 2019,referitor la aprobarea Planului achizitiilorpublice pentru anul 2019 si propunerile pentru anul 2020;

  - Avizul de legalitate al secretaruluigeneral al comunei Horia;- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate organizate de Consiliul local;

  ln conformitate cu prevederile:

  - Legii nr. 98/2015 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art.12alin. 2, alin. 4, art. 13 si art. 14 din Hotararea Guveirnului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelormetodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractuluide achizitie publica/acordului- cadru din Legea nr.98/2015 privind achizitiile publice;

  - O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, actualiza!- art.7 din Legea nr. 5212003 piivind transparenta decizionala in administratia publica;- Legii nr. 24(2OOO privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative,

  actualizata;ln temeiul prevederilor art. 129, alin.1, alin. 14 si art. 139, alin. (1), alin.3, litera "i", din O.U.G. nr.

  57 I 20L9 - privind Cod u I Adm inistrativ,

  HOTARASTE;

  Art.1 - Se propune spre aprobare Planul de Achizitii Publice pe anul 2019 cu modificarile sicompletarile ulterioare forma finala, prevazut in anexa nr.1 care face parte integranta din prezentahotarare.-

  Art. 2 - Se propune spre aprobare Programul anual de Achizitii Publice pentru anul 2020, alautoritatii contractante Comuna Horia, prevazut in Anexa nr.2 care face parte integranta din prezentahotarare.

  Art. 3 - (1) Dupa aprobarea bugetului local al comunei Horia pe anul 2020, Consiliul local areobligatia de a definitiva programul anual al achizitiilor publice in functie de fondurile aprobate si deposibilitatile de atragere a altor fonduri.

  (2) Autoritatea contractanta Comuna Horia, prin hotararea consiliului local, cu avizulcompartimentului financiar-contabilitate si cu avizul de specialitate al primarului, are dreptul de a operamodificari sau completari ulterioare in Programul stabilit potrivit art. 2.

 • Art. 4 - ln vederea materializarii obiectivelor stabilite prin programul mentionat la art.2, seautorizeaza primarul comunei in a intreprinde demersurile necesare pe langa autoritatile indrituite, inscopul implementarii obiectivelor stabilite prin prezentul program, precum si in a emite orice acord, avizsau autorizatie prevazuta de lege, ca atributii ale Consiliului local.

  Art. 5. - Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre d-l ing. Baciu loan-cristian, primar al comunei Horia, prin intermediul aparatului de specialitate.

  Art. 6 - (1) Prezenta hotarare se comunica prin grija secretarului general al comunei :

  lnstitutiei Prefectului judetului NeamtPrimarului comunei HoriaCompartimentului financiar-contabilitate al Primariei comunei HoriaResponsabilului cu achizitiile publice

  ( 2 ) Aducerea la cunostinta pblica se face prin publicare pe site-ul primariei si prin afisare lasediul primariei.-

  DINTE DE SEDINTA,

  R,

  CONTRASEMENAZA,

  SECRETAR/FENERAL ,jr. MAZARE C$ht NA-RALUCA

  \/Jt-\

  rur. 9l ain 3o.ll. ,opEx. 5/ Ds.l/6AS/AS

 • u* unx^u. 4 {" HA' uA' g\"h3 o, t2 .lP^3

  noruArurR

  JUDETUL NEAMT

  COMUNA HORIAPlanulanual de achizifii publice D|RECfE 2019 V.I,

  Nr,crt. oenumire produs Cod CPV

  Valoarea estimataa contractului deachiziSie publicd/acordului-cadru Sursa de

  fina ntare

  Data (luna)

  estimat5pentru lnltlerea

  procedurii

  Data (luna)

  estimatl pentruatribuirea

  contractului deachlzitiepublici/

  acord ului-cad ruLei, firi TVA

  1 Rechizite de birou 30199000-0

  30.000,00

  BUGET TOCAL

  03.01.2019 3 1.12.2019

  2 Tonere, cartuse si echiparnente lT

  30125 1 10-s 10.000,00

  BUGET LOCAL

  03.01,2019 3 1.1 2.20 19

  5

  Achizitionare stampile pentruprimaria Comunei Horia, judetulNeamt

  30192153-8s33,61 BUGET LOCAL tz.20L8 01.2019

  4

  Achizitionare Materiale stare civila sisocial

  22458000-s 2.000,00

  BUGET LOCAL03.01",2019 3 1,12.2019

  qAchizitionare Echipamente pentruSVSU / PSI 44480000-8 10.000,00 BUGET LOCAL 03.01.2019 31,12,2019

  6 Mobilier de birou 39130000-2 4.000,00 BUGET LOCAL 03.01.2019 3 i.12.20 19

  7

  Pachet achizitie 2 buc. Laptop t3 ssdAsus pt. Birou Secretar , BirouAdministrator public - primariacomunai Horia 50800000-3 6,000,00 BUGET LOCAL 10.05.2019 10.05.2019o Achizitionare Rovisneta 63712270-8 800,00 BUGET LOCAL 03.0 1.20 1 9 l1 12.2079

  9

  Achizitionare furtun HidraulicEuld oexcavator 44165100.5 86,52 BUGET tOCAt 10.01.2019 10.01.2019

  10 Materiale pentru curateni€l 3983 1240-0 25.000,00 BUGET LOCAL 03.01.2019 3 1.12.20 1911 Piese de schimb masini si utilaie 34300000.0 20,000,00 BUGET LOCAL 03.01.2019 3 1.12.20191) Motorina 09134200.9 70.000,00 BUGET LOCAL 03,01.2019 31.12,20191) Benzina 09132100.4 10.000,00 BUGET LOCAL 03.01.2019 3 1, 1 2.20 19

  74

  Achizitionare Materiale intretinereiluminat public

  31681410-0 65.000,00 BUGET LOCAL 18.04.2019 02.05.2019

  15Achizitionare Material antiderapant

  44tB9LO-7 15.000,00 BUGET LOCAL 03.01.2019 3 1.12,20 19

  1b

  Achizitie de echipamente si mobiliersportive

  39300000-5 10,000,00 BUGET LOCAL 03,01,2019 3 1.12.2019

  t7Achlzitie generator primari,e

  3 1122000-7 20.000,00 BUGET LOCAL 03.01.20 19 3 1. 12.20 19

  18

  Achizitie generator lic. Agricol3 1122000-7 20.000,00 BUGET LOCAL 03.01.2019 3 1.12,2019

  19Pachete cadouri de sarbatori

  1s842000-2 20.000,00 BUGET LOCAL 03.01.2019 ji 1.12.20 19

  20

  Achizitionare materiale deconstructii pentru intretinereobiective Conruna tloria

  441 10000-4 20.000,00 BUGET LOCAL 03.01.2019 :1 1 2.2019Achizitionare aparate aerconditionat primarie

  39717200-3 30,000,00 BUGET LOCAL 03.01.20 19 31.12,2019

  u)t

 • 63

  Panou de informare obiactive deinvestitii prin pNDL, com, Horia, jud,

  Neamt22462000-6 L,220,00 BUGET LOCAL 20.02.2019 26.O2.2079

  64

  Achizitionare PACHET DE PRODUSEDE GRADINARIT

  :16160000-4 493,97 BUGET LOCAL 08.03.2019 11.03.2019

  E7

  Achizitionare Cutii de arhiva cucapac format A4, intarite pe cant cupanza de legatorie

  30191100-s 1,580,00 BUIGET LOCAL 06,09.2019 10.09.2019

  88

  Placute informative pentru proiect

  lluminat public GAL44423450-0 800,00 BUGET LOCAL 06.09.2019 16.09,2019

  90Achizitionare beton C20/25

  44Lt4000-2 2.200,00 BUGET LOCAL 16.09.2019 18.09.2019

  91Saci plastic pentru deseuri

  19640000-4 1.650,00 BUGET LOCAL 16.09.2019 20.09.2019

  93Achizitionare publele 120 I

  39224340-3 128.000,00 BUGEL LOCAL 07,10.2019 09.10.2019

  OAAchizitionar ornament stea

  3 1522000-1 1.300.00 BUGEL LOC,AL 2 8, 1 1.20 19 29. r1.2019

  97

  Achizitionare Perdea luminoasa culeduri diverse culori

  3 1s22000-1 10.s00,00 BUGEL LOCAL 28.11.2019 29.11.2019

  98

  Achizitionare pachete cadouri decraciun

  15820000-2 t6,970,70 BUGEL LOCAL 02.L2.20L9 06.1 2.2019

  99Achizitionare balast

  t42t23LO-6 - 24.000,00 BUGEL LOCAL 03.1 2.20 19 16.12.2019

  2L

  Servicii de arhivare 79995 100-615.000,00

  BUGET LOCAL03.01.2019 31.L2.20t9

  22

  Servicii de certificare semnaturaelectron ica

  79132100-94.000,00

  BUGET LOCAL

  03.01.2019 3 1.12.2019

  ,1Abonament de presa la ziarulMonitorul pe o perioada de 12 luni

  22212100-01.000,00 BUGET LOCAL 18.04.2019 02.05.2019

  24

  SeNicii de igienizare aparat LaFantana pentru Primaria comuneiHoria, Judetul Neamt

  90920000-272,OO I]UGET TOCAL 14.01.2019 15.01.2019

  25

  Service si reparatii pentru echip. detelecomunicatii,retele decalculatoare si lnternet,ChW,P.A. 50300000-8 40,000,00 BUGET LOCAL 03.01.2019 3 r,12.2019

  26 Servicii de pregatire profesionala 80s30000-8 10,000,00 BUGET LOCAL 03.01,2019 3 1,12.20 1927 Asigurari de viata 66s18000-4 2.000,00 BUGET LOCAL 03.01,2019 3 1.12.201928 Servicii de radio si televizir.rne 92200000-3 s.000,00 BUGET LOCAL 03.01,2019 37.L2.20L9

  29

  Servicii de spalare a automobllelor siservicii similar 501 12000-3 2.000,00 BUGET LOCAL 03.01.2019 3 1.12.2019

  30

  Servicii de reparare si de intretinaechipamentelor de stingere aincend iilor 50413200-5 2.000,00 BUGET LOCAL 03.01.2019 3r.L2.20t9

  31

  SERVICII DE REVIZIE l.ABULDOEXCAVATORUL COMUNEIHORIA, JUD NEAMT 43640000-1 11.047,55 BUGET LOCAL 21.01.2019 23.01.2019

  32

  Servicii de reparatii auto pentrumasinile Comunei Horia

  s0530000-9 10.000,00 BUGET LOCAT 03,01.2019 3 1.12.2019

  33Servicii de organizare ziua Comunei

  799s2100-3 46.900,00 t]UGET LOCAL 15.04.20 19 22.04.2019

  JtServicii de asigurari auto

  665 18000-4 5.000,00 BUGET LCCAL 03.01.2019 3 1, 12.20 19Servicii de Colectare deseuri de peraza comunei Horia

  90511000-2 40.000,00 BUGET TCCAL 03.01.20i9 3 1.12.2019

  36

  Servicii de Proiectare pentruReabilitarea, modernizarera si

  extinderea retelei electric{} siiluminat public (str. Alex. Cel bun)

  71321000-4 15.000,00 BUGET LCCAL 03,0 1.20 1 9 3 1.12,2019Servicii de dirigintie de santierpentru Reabilitarea, modernizarea si 71s20000-9 10.00,00 BUGET LOCAL 03.01.2019 3 1.12.2019

  . irt{Yr( ,tt;

 • extinderea retelei electrice siiluminat public (str, Alex, Cel bun)

  38

  P th. Racord energie electrica Bazasportive

  71321000-4 100.000.00 BUGET LOCAL 03.01,2019 3 1.12.2019

  ?q

  Servicii de diz3linfectie si dedezinsectie

  9092 1000-3 5.000,00 I]UGET LOCAL 03.01,2019 3 1,12,2019

  40

  Servicii de externalizare achizitiipublice prin expert achizitii publice

  79418000-7 24.000,00 BUGET LOCAL 03.01.2019 3 1.12.2019

  4!Joc de artificii seara de revelion

  453L7000"7 12,000,00 BUGET IOC:AL 03.12.2019 09.t2.201942

  lnchiriere autogreder cu operator45520000-8 40.000,00 BUGET LOCAL 03.01.2019 31.12.2019

  43

  Servicii de inginerie proiectaretehnica pentru construire aleipietonale

  7L322000 L 10.000,00 BUGET LOCAL 03.01,2019 3 1.12.2019

  44

  Servicii de Dirigintie pentruExecutie lucrari alei pietonale

  71520000 9 4,000,00 BUGET LOCAL 03,01.2019 3 1.12.2019

  45

  Studii de teren pentru Executielucrari alei pietonale

  71410000-5 2.000,00 BUGET LOCAL 03.01.2019 3 1.12.2019

  46

  Servicii de intabulare imobileconform program Cadastruslstem attc

  71354300.7 130.000,00 BUGET LOCAL 03.01.2019 3 1.12.2019

  47Documentatii cadastrale

  71354300-7 40.000,00 BUGET LOCAL 03.01,2019 3 1.12.20 l990

  Servicii de medicina muncii8514700-1 20,000,00 BUGET TOCAL 03.01.2019 3 1.1 2,20 19

  49

  Servicii de evaluare terenuri siimmobile

  71354300-7 30.000,00 BUGET LOCAL 15.1 1.2019 3 1,12,2019

  50

  lntocmire doc. teh. ptr. obt. aviz+ACCNAIR-DRDP pt. obiectivut deinvestitie,, lmbunatatirea siguranteipublice prin modernizarea retelei deiluminat public si infiintare sistem desupraveghere video in comuna Horia

  71300000-1 6,273,00 BUGET LOCAL 10.02,2019 11 n' ?nl

  51

  Servicii de Actualizare Expertizaretehnica ,, Modernizare strazi incomuna Horia, judetul Neamt

  7 13 19000-7 3.000,00 BUGET LOCAL 12.02.20L9 14,02,2019

  52

  lntocmire doc, teh. ptr, obt. aviz+ACCNAIR-DRDP pt. obiectivul deinvestitie,, lmbunatatirea siguranteipublice prin modernizarea retelei deiluminat public si infiintare sistem desupraveghere video in comuna Horia

  71300000-1 6.273,00 BUGET LCICAL 10.02.2019 31.03.2019

  53

  Servicii de intocmire planuri sitabele de parcelare

  221 143 10-8 50.000,00 BUGET LOCAL 10.04.2019 3 1.12.2019

  61

  Studiu geotehnic pt. obiecttv de inv.,,Extindere reteao,4 KV- 6OOm str.Cimpului,, Com. Horia, judetulNeamt

  71332000-4 1.500,00 BUGET LOCAT 20.02.2019 22.O2.20L9

  62

  Proiect tehnic pt. Sistem desupraveghere+ sistem de alarmasediu Primaria Com, Horia

  79710000-4 500,00 BUGET LOCAL 20.02.2019 22.02.2019

  65

  Servicii de listare, copiere simachetare pentru primaria comuneiHoria, judetul Neamt

  7952 1000-2 819,33 BUGET LOCAL 0t.04.2079 03.04,2019

 • 66

  Servicii de proietcare tehnica pentru: lnfiintare Parcare cimitir CotuVames

  1 6.000,00 BUGET LOCAL L2.O4.20L9 17,04.2019

  67

  Realizare Studiu de Fezatlilitate,Expertiza Tehnica, Studiu Geotehnicsi Documentatii obtinere avize siridicati topo pentru obier:tiv :Modernizare (asfaltare) strazi incomuna Horia, judetul Neamt

  71322500-5 70.000,00 BUGET LOCAL 15.04.2019 22.04.2079

  68

  serv, de consultanta in organizareaprocedurilor de achizitii pub.(Directe )prin expert in achizitiipu blice

  79418000-7 24.000,00 BUGET ]-OCAL 15.04.20 19 24,04.2019

  69

  Servicii de cadastru pentru bunuridomeniu public (statie de epurare)in comuna Horia, judetul Neamt

  71354300-7 1.s00,00 BUGET LOCAL 15.04.2019 22.04.2019

  70

  Servicii de documentatii cadastralebunuri dom public (strazi ) alcomunei Horia , NT

  71354300-7 50.000,00 BUGET LOCAL !5.04.2019 22.04.70t9

  7L

  Servicii de configurare platformainformatica GDPR

  48000000-8 20.000,00 BUGET I.,OCAL 77,04.2079 22.O4.20L9

  72

  Servicii de mentenanata , intretineresi acces platforma informatica GDpR

  72261000-2 4.000,00 BUGET TOCAL L7.04.2019 22,04.2019

  13

  Reactualizare 5F lnfiintare sistem dealim. cu apa si ext. retea decanalizare ape uzate in satelecomunai Horia, judetul Neamt

  71322000.1 10.000,00 BUGET LOCAL 19.04.2019 24.04.2019

  74

  Servicii de intocmire STUDTIUGEOTEHNIC . PENTRU OBIECTIVULDE INVESTITIE INFIINTARE PARCARECIMITIR COTU.VAMES, COM. HORIA

  71332000-4 3,000,00 BUGET LOCAL 01.05.2019 06,05,2019

  75

  Servicii de dirigintie santier pentruextindere retea electrica 0,4 kw - str.Cimpului,L=600m,com.Horia/Neamt

  1520000-9 700,00 BUGET LOCAL 07.05.2019 08.0s,2019

  76

  Servicii de consultanta in protectiacontra riscurilor in domeniul SSM

  71317000.3 3.200,00 BUGET LOCAL 09.05.2019 10.05.2019

  77

  Servicii de tiparire si livrarevouchere de vacanta pentru comunaHoria, judetul Neamt

  79823000-9 0,36 BUGET LOCAL 13.05.2019 13.05.2019Pachet servicii postale de distribuirea corespondentei Primaria Horia

  64112000-4 8.500,00 BUGET LOCAL 05,06,2019 05.06.2019

  79

  ACHIZITIONARE INSTALATIEAPAMTE DE AER CONDITI()NAT +MONTN PENTRU PRIMARIA COM,HORIA

  4533!220-4 2 1.195,08 BUGET LOCAL 2s.06.2019 27.O6.20t9

  81

  5ervtcl dirigintie de santier -Montajinstalatii electrice (lampi ilum. pub.)si sist. supraveBhere video pentruobiectivul de investitii:lmbunatatirea sigurantei publiceprin modernizarea retelei deiluminat public si infiintare sistem desupraveghere video in ConrunaHoria, judetul Neamt

  71520000-9 2.940,.00 BUGET LOCAI" L7.07.20L9 18.07.2019

  B2

  Documentatii cadastrale terenuridomeniu privat Com. Horia

  71520000-9 14.400,00 BUGET LOCAL 17.07.20t9 24.07.2019

 • 83

  Servicii de cadastru sistematic pesect0are cadastrale prin proEramul

  National de cadastru si cartefunciara a lucrarilor de inregistraresistematlca

  50,240,00

  648,00

  4.800,00

  BIGET LOCAL 16.07,2019 19.07,2019

  84

  PACHET SERVICII PTJBI ICITAE

  92200000-3

  zruA coMUNEt HORTA _18.08,2019

  Buget local 26.07.2019 02.08,2019

  85

  servicii de asistenta,ioniiGi'Eii--mentenanta pag. web primaria com.Horia

  72 600000-6 Buget local 25.07.20t9 14.08.2019

  86

  Promova re .renir-r,tl7il-*Comunei Horia 18.0g.2019, in ZiarulMonitorul pagina interioara, color

  79341000-6 s00,00 Buget local 09.08,2019 14.08.201 9

  92

  SERVICII DE REPARARE S]TE-_INTRETINERE A MATERIALELOR DESECURITATE SI APARARE -PRIMARIAHORIA

  ?q9.00 Suget Local 23.04,2019 24.04.2079

  94

  SERVICII DE STERILIZARE

  85200000- 1

  cAtN E/PtStcA -,,cAMPANtE DESTERILIZARE ANIMALE DOMESTICE /MAIDANEZI

  15.000,00 17.850,00 01.11.2019 05. 1 1.2019

  95

  Servicii de dirigintie ae s"anG,pentru Obiectiv : MODERNTZARE StDOTARE CAMIN CULTUMT IN SATCOTU VAMES, COMUNA HORIA,JUDETUL NEAMT SI DOTARE CAMINCULTUML IN SAT HORIA, COMUNAHORIA, JUDETUL NEAMT

  71s20000-9 10.212,00 12.t52,28 20.1 1.2019 25.11.20t9

  54

  Lucrari de intretinere a drumurilorcomunale si satesti - reprofilare,pietruire

  40.000,00

  40.000,00

  BUGET LOCAL 03.01.2019 3 1.12,2019Lucrari de consoliderp

  4s233120-6

  rutier si amenajare rigole drumuricomunale

  BUGET LOCAL 03,01,2019 3 1.12.2019

  56

  ilrrrsuIsred )t rnenltngrea ln starede functionare a sistemului deiluminat public stradal

  50232 100.1 16.000,00 BUGET LOCAL 01.0s.2019 08.05.2019

  57

  Lulr or I uE c^cLuue penlruReabilitarea, modernizarea siextinderea retelei electrice siiluminat public (str. Alex, Cel bun)

  453 10000-3 100,000,00 BUGET LOCAL

  BUGET LOCAL

  03.01.2019 3 1.12,201958

  Reparatii toaleta erierioira-Flimarie45453000-7 20.000,00 03.01.2019 3 1.1 2.2019

  59Reparatii curente

  4s453000-7 40 BUGET LOCAL 03.01.2019 3 1.1 2.201 9

  60

  Executie lucrari construire aleipietonale in comuna Horia

  4s233260-9 400.000,00 BUGET LOCAL

  BUGET LOCAL

  31.10.2019

  80

  Lucari de exeutie pentru obiectivlnfiintare parcare cimitir Cotu-Vames, comuna Horia, judetulNeamt

  45223300-9 94,940,38 08.07.2019 15.07.2019

  89

  Lucrari de racordare si executie ainstalatiei de utilizare a gazelornaturale pentru obiectivul DispensarNou sat Cotu-Vames, Com. Horia,judetul Neamt

  4s333000-0 5.809.20 BUGET LOCAL 06,09.2019 10.09,201e

 • lntocmit, Achizitii publice

  Aprobat, Primar - Baciu loan

  Avizat, Contabilitate-Lapusneanu

 • ,.4*Xo w'L (a ttcc aa'?Zd)nsolz'zotg

  nouArulR

  IUDETUL NEANIT

  COMUNA I.IORIA

  Planul anual de achizilii publice DIRECTE 2020 V'1

  Data (luna) ]estimati Pentru

  atribuireacontractului de

  achizitiepublici/

  acordului'cadru

  Valoarea estimata

  a contractului de

  achizilie Publici/acord ului-cild ru-,

  Nr,

  crt, Denumire Produs / serviciu

  I oata (luna)I estimate Pentru

  Sursa rle I initi.r..'finantare 1 -ffS*g[*

  BUGET LOCAT

  lanuarie 2020 Decembrie 2020

  301'99000-0

  30.000,00

  1

  BUGET LOCAL

  lanuarie 2020-Ecembrie 2ozo

  30125110-510.000,00

  2IT

  Februarie 2020 Decembrie 2020

  301 92153-8600,00

  inffio

  BUGET LOCAL

  3

  nihiationate stam Pile Pentruprimaria Comunei Horia,.iudetul

  Neamt

  BUGET LOCAL

  lanuarie 2020'Decembrie

  2020

  4

  Achizitionare Materiale stare civila si

  socia I

  22458000-5lunie 2020

  44480000-8 10.000,00OCAL

  lunie

  Afi;ilo,,rare EmiPamente PentruSVSU / PSI Mai 2020 mai 2020

  39130000"2BUGET LOCAL

  6

  Mobilier de birou

  BUGET L.OCAL

  lanuarie

  la n u arie

  2020

  20?.0

  Decembrie 2020

  63712210-8 1.ooo,oJ7

  Achizitiona re Rovigneta

  Decembrie 2020

  39|83 1240-0

  34300000-0

  30,000,0 BUGET LOCAL

  B Materiale Pentru curatefl ie

  ila ieoo BUGET LOCAL

  rnartie 2020

  9

  BUGE.T LOCAL

  lanuarie 2020 Decembrie 2020

  1.009 1.34200-9 lanuarie 2020

  BUGET LOI:AL

  Decembrie 2020

  Be nzin a09132100-4

  n nOn 00

  1"1

  BUGET LOCAT lanuarie 2020Aprilie 2020

  t2

  A.h,.',t'r.a* Mtteriale intretinereiluminat Public

  3 1681410-0 Decembrie 2020 Decembrie 2020

  13

  Achrzrt,o,,a; M.t"t'd antideraPantA.4fi39ro-7 15.000,00

  martie 2020

  Mrito2o

  Martie 2020

  Mai 2020:1q100000- 5,000,00

  20.000,00

  BUGET LOCAL

  ocAl

  t4

  a.tiiziti. de echipamente si mobrlrer

  sportive

  )Lt22000-715

  16

  17

  Achizitie Senerator Prirnarie

  FirclrIe caUouri de sarbatori

  actiz.,t,onoro rnateriaIe de

  constructii Pentru intretinere

  obiective Comurla [lor]a

  Decembrie 2020 Decembrie 2020

  15842000-2

  44110000-4

  25.000,00 BUGET LOCAT

  ooo 00 BUGET LOCAL

  lanuarie 2020 Decembrie 2020

  Rgcnlzlte oe ull uu_

  s.000,00 *

  70.000,00

  BUGEI'LOCAL

 • 2.000,00

  BUIGET

  LOCAT Martie 2020 Decembrie 2020

  lo

  Ehirition.r. Cutir de arhiva cu Icapac format A4, intarite pe cant cu

  1

  panza de legatorie L., o., ,, nn-aDecembrie 2020

  Noiembrie 2020

  Martie 2020

  19640000-4 2.000,00 BUGET LOCAL Martie 2020

  19Saci plastic Pentru deseuri

  3 152 2000-1 20,000,00 BUGEL LOCAL Noiembrie 2020

  20

  Achizitionar ornament luminoase

  craci u n

  1no ooo.00

  BUGET LOCAL

  Martie 20202t

  placute indicatoare strazi si numere

  locuinte

  50.000,00BUGET LOCAL

  Martie 2020 Martie 2020

  Martie 202022

  lndicatoare rutiere

  40.000,00

  BUCET TOCALMartie 2020

  7)Limitatoare de viteza

  10,000,00

  -r000,00

  BUGET LOCAL

  BUGET LOCAL

  Noienrbrie 2020 Noiembrie 2020

  24

  Servicii de arhivare Teeesloo-6 I

  222.t2L00-0

  Aprilie 2020 Aprilie 2020

  25

  Abonantent de Presa la ziarul

  Monitorul Pe o Perloao

  40.000,00 oc

  lanuarie 2020 Decembrie 2020

  26

  !ervice si reparatii pentru echip' 0e

  telecomunicatii,retele des0300000-E I--Tsos3oooo-8 I

  ;;1;;l;;J

  rriNrE 2020 lunie 2020

  10,000,00 BUGET LOCAL

  77

  Servicii de pregatire profesionata

  2.000,00 --- BUGET LOCAL

  lanuarie 2020 Decembrie 2020

  D.,.rbti.rOr028

  Asigurari de viata

  lanuarie 2020

  2.000,00 IGFT LOCALServicii de spalare a autom0bllelor

  servicii similar29

  lanuarie 2020 Decembrie 2020

  Mai 20202.000,00 BUGET LOCAL

  30

  Servicii de reparare si de intretlna

  echipamentelor de stingere aincendiilor

  nnn 00 BUG ET LOCAT

  Mai 2020

  31

  SERVICII DE REVIZIE LABULDOEXCAVATORUL COMUNEIUN Ot^ IIIN NIFAMT

  IGFT IOCAL

  lanuarie 2020 Decenlbrie 2020

  s0s30000-9

  ze9ll199 3

  6(;5 18000-4

  c?0000-9

  15.000,0032

  Servicii de reParatii auto Pentru

  maslnile Comunei Horia

  Februarie 2020 Decembrie 2020

  BUGET TOCAL

  33

  Se.rvicii de organizare ziua Comunet

  s,000,00 BUGET LOCAL

  lanuarie 2020 Decembrie 2020

  Servicii de asigurari auto

  34

  1O.O0,oo I suc rr Lo':nL

  Februa rie 2020 Oecembrie 2020il;'d. drrtrrtL de santierpentru Reabilitarea, morJernizarea si

  extinderea retelei electrice si

  iluminat public (str. Alex' Cel bun)

  Martie 2020

  nno-4 | zo.ooo,oo lqtls!]lqqA!-Martie 2020

  36

  P th Ra.ord e..tgie electrica BazasPortive

  5.000,00 BUGE'I LOCAL

  lanuarle 2020 Decenlbrie 2020

  37

  suriiii o. diz3linfectie si dedezinsectie q0921000-3

  j'9418000-7

  I uurrrooo,t=-l,rsszoooo-g

  36,000,00 BUGEI LOCAL

  lanuarie 2020

  3B

  Givicii de externalizare achizitii

  publice prin expert achizitii publice

  loc de artificii seara de revelron

  Noiembrie 2020

  15.000,00 BUCET TOCAL

  No embrie 2020

  39Martie 2020

  20.000,00 r)r

  Martte lulu

  40

  tr,.t iri.re autogreder cu oPerator

  lanuarie 2020 Decembrie 2020

  i,,,,0,00.,t; 60.000,00 BUGET LOCAL4tServicii de intabulare itnobile

  conform program Cadastru

  s lstematlc

  40,000,00 BUGET LOCAL

  lanuarie 2020 Decernbrie 2020

  47

  Docurnentatii cadastrale

  t-

  -T

  ril

  50.000,00

 • ocat

  lanuarie 2020 Decembrie 2020

  Servicii cle medicina muncrt

  R51 4700-1 20.o0o,oo43 lanuarie 2020 Decembrie 2020

  7 1354300-7 30.000,00IGFT LOCAL

  44

  Sori.ii O. evaluare terenuri si

  immobile

  lanuarie 2020 Decembrie 2020

  Martie 2020

  2211,4310-8

  71332000-4

  50,000,00 BUGET LOCAL45

  Grvicii de intocmire Planuri si

  tabele de Parcelare

  1.500,00 BUGET LOCAL

  Martie 2020

  4b

  iiudiu geotehnic pt' obiectiv de rnv

  ,,Extindere reteao,4 KV- 600m str'

  Cimpului,, Com. Horia, iudetul

  Neamt

  Mai 2020

  Mai 2020

  20.000,00 BUGET LOCALMai 2020

  41

  Se

  ofr

  ob

  co

  rvicii de consultanta evaiuare

  srte prin expert cooptat Pentruriectiv Modernizare strazi in

  mun a Horia, judetul Neamt 9nno-7

  79314000-8 10.000,00Mai 2020

  48

  T..f izaie Studiu de Fezabilitate,Docunlentatii obtinere avize si

  ridicati toPo Pentru obiectiv :

  lmbunatatirea SIGURANTEI PUBLICE

  PRIN ILUMINAT PUBLIC BUGET LOCAL

  2020 August 20201s20000-9 4.500,00 BUGET

  LOCAL

  49

  Grvicii de dlrigintie santier pentru

  lmbunatatirea SIGURANTEI PUBLICE

  PRIN ILUMINAT PUBLIC

  lunie 2020 lunie 2020793 14000-8 10.000,00

  OCAL

  s0

  R.ali.at. Studiu de Fezabilitate'

  expertiza tehnica, Docunlentatil

  obtinere avize si ridicati topo pentrlr

  obiectrv : Amenaiare spatlu de joaca

  copii

  lulie 2020 lulie 20201520000-9 [email protected],0q_---

  ocAt

  51

  Servicii de dirigintie santier pentru

  lmbunatatirea Amenajare spatiu de

  joaca coPii

  Martie 2020 Martie 2020793 14000-8 15.000,00

  RIIGET LOCAL

  nuitirar. Studiu de Fezabilitate'

  expertiza tehnica, Docurnentatii

  obtinere avize si ridicati topo pentru

  obiectiv : lmPrejmuire cu gard

  Bradinita Cotu Valnes

  Mai 2020 Mai 202011,20000-9 3.000,00 _- BUGET LOCAL

  53

  Servicii de dirigintie santier penlru

  lmbunatatirea lmprejmrrire cu gard

  gradinita Cotu VameS

  50,000,00 BUGET LOCALilie 2020

  54

  Servicii de documentatii cadastrale

  bunuri dom Public (strazi ) al

  comunei Horia , NT

  sartc,rtna mentenanata , intretinere

  si acces platforma informatica GDPR Aorilie 2020Aprilie 2020

  4.000,00 BUGET LOCAT

  55

  Mai 202010.000,00 BUGET LOCAL

  i 2020

  s6

  Rea.tr;l"rr. Sf l.filntare sistem de

  alim. cu aPa si ext. retea de

  canalizare aPe uzate in satele

  comunai Horia, iudetul Neamt

  lunie 2020700,00 OCAL

  lunie 2020

  5t

  s6*1iii o. oirigintie santier pentru

  extindere retea electrica 0,4 kw'str'

  Cimpului ,L=600m,com'Horia/Neamt

  Mai 2020 Mai 20204.00000

  (ICAL

  58

  Servicii de consultanta in protectra

  contra riscurilor in dorneniul SSM

  BUGET LOCAL lunie 2020lunie 2020

  l-clu-4?q641 12000-4

  92200000-3

  10,000,0059

  PaChet servicii postale de distribulre

  a coresPondentei Prin'aria Horia

  3.000,00

  BUGT:T TOCALlulie 2020

  60

  Eachet servicii publicitare tv si ziar

  2020

  l rrruoroo-,

  [;

  71322000- t

  1 q20000-9

  7 13 17000-3

 • 4.800,00

  BUGEl tOCAt

  lanuarirl 2020 lanuarie 2020

  bL

  S*o,, Ou asistenta, consultanta si

  mentenanta pa8. web primaria com'

  Horia72600000-6

  Septembrie2020 Septembrie 2020

  85200000-1 10.000,00BUGET LOCAL

  62

  SERVICII DE STERILIZARE

  CAINE/PISICA -,,CAMPANIE DE

  STERILIZARE ANIMALE DOMESTICE /MAIDANEZI

  BUGET LOCAL

  lanuarie 2020

  lanuarie 2020

  Decembrie 2020

  Decembrie 2020

  August 2020

  63

  ffi;, ddttrAinere a drumurilorcomunale si satesti - reProfilare,pietrui re

  45233141-9 20,000,00

  452?3170-6

  50232100-1

  40.000,00 BUGET LOCALt)4

  rr.[ii a" consolidare taluze, sisternrutier st amenajdte rigole drumuri

  comunale

  lirtretinerea si mentinerea in stare

  de functionare a sistemului de

  iluminat Public stradal 20.000,00 BUGET LOCALAur:ust 2020

  65

  septembrie 2020100.000,00 BUGET LOCAL

  66

  Lucrarr de executie Pentru

  Reabilitarea, modernizarea si

  extinderea retelei electrice si

  iluminat public (str' Alex' Cel bun)Septembrie

  2020

  ?nno-7 40.000,00 BUGET LOCAL

  lanuarie 2020 Decembrie 2020

  lunie 2020

  67

  Reparatii curente

  90,000,00 OCALlunie 2020

  68

  Lrcrrtid. erecut,e Pentru extindereretea electrica 0,4 kw - str' cimpului

  August 2020 Aug,ust 2020

  lulie 2020

  711t22000-t

  34993000-4 445.000,00BUGET LOCAL

  69

  Proiectare si executie lmb

  SIGURANTEI PUBLICE PRIN

  ILUMINAT PUBLIC

  60.000,00 BUGET TOCALlulie 2020

  70

  7T

  p[[ii.r" s' uxucutie Amenaiarespatiu de joaca coPii

  71322000-t34993000-4

  BUGET LOCAL Mai 2020Mai 2020

  ffiIrt.i*recutie lm Prejmuirecu gard gradinita Cotu Vames

  71122000-1 |gqgllooo + l-- 4o,ooo,oo

  lntocmit , Achizitii publice - Enachr3 Cristian

  Aprobat, Primar - Baciu loan Cristian

  /1

  Avizat, contabilitate - Lapusneanu Daniela

  ^Ni)d

  Arul ;o/

  .c"ilStrr

  45310000-3

  VT

  M

 • ROMANIA

  JUDETUL NEAMT

  COMUNA I{ORIA

  Planul anual de achizitii publice Proceduri simplificate 202t0 v.1

  Proiectare si executie Modernizare

  strazi in comun a Horia, judetul

  Neamt

  lntocmit, Achizitii publice - Enache Cristian

  Aprobat, Primar - Baciu loan Cristian

  Avizat, Contabifitate-Lapusneanu

  I

  I

  I

  I

  I

  I

  I

  I

  I

  I

  I

  I

  I

  I

  I

  I

  I

  I

  I

  I

  713 22000-1

  45233t20-6

  Data (lurra)estimati

  pentru initierea

  Data (luna)

  estimati pentruatri bu i rea

  contractului deach iz itiepublicS/

  Valoarea estimataa contractului deachizilie public5/acord u lui-cad ru sursa de

  @')

  Q,,T*9

  Nr.crt. Denumire Lucrare / Serviclu Cod CPV Lei, firi lVA

  69 4.606.721,00 BUGET LOCAT Mai 2020 Ausust 2020