H„»â€™NG D¦¯¦ NG NGUY„»â€‍N V¤â€N HAI ... H„»â€™NG D¦¯¦ NG NGUY„»â€‍N V¤â€N HAI 4 gi„›£

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of H„»â€™NG D¦¯¦ NG...

 • HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI

  2

 • TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI

  3

  u s

  Tiếp theo tập Tìm H ểu Trung uận - N ận T ứ và K ông T n sách

  Luận giải Trung luận: Tánh khởi và Duyên khởi l n này thu g p á ài h

  Phật ắt ngu n t sáu Ph m u Trung luận ản Trung luận ngài L Thập

  h r Hán v n g m 27 ph m 446 ài t ng hi thành 4 quy n Quy n th

  nhất sáu Ph m: Quán Nh n Duyên Quán Kh L i Quán L T nh Quán

  Ng Ấm Quán L Ch ng Quán Nhiễm Nhiễm giả

  Muốn hi u toàn ộ một á h nhất quán thời n phải thông ạt yếu hỉ

  “Tánh Không Không” h y “Không Không” Trung luận Yếu hỉ này

  xem như ượ phát i u trong ài t ng Trung luận XXIV 18: “Cá pháp o

  Duyên khởi nên t n i là Không là Giả nh và ng hính là Trung ạo ”

  N i một sự vật o uyên sinh t n i n là Không nghĩ là không tự tính

  không quyết nh tính N i một sự vật là Không t n i n sinh khởi h y

  hình thành do nhân duyên. Ngoài r uyên khởi tên mà không thự ho

  nên uyên khởi là giả nh hỉ trên nh ngôn h không trong thự tế

  Do n tính ất kỳ uyên khởi nào ng tùy thuộ ngôn thuyết theo

  quy ướ ộng ng N i một sự vật là uyên khởi t là n i ến ngôn hỉ

  một nh t ái ượ nh t hỉ vào N i một sự vật là giả nh t n i n

  là Không.

  Tánh Không ượ nhận th như vậy lẽ ố nhiên không phải là một thự th

  không phải là phi hữu mà là một hữu theo quy ướ Hơn nữ tánh Không là

  http://www.thuvienhoasen.org/nhanthucvakhongtanh-00.htm

 • HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI

  4

  giả nh Ngôn hỉ nh t Không là tánh Không o tánh Không

  ượ xá nhận là theo quy ướ nhưng u ánh là không Đ là ý nghĩ

  Trung ạo ối với tánh Không Thế giới uyên khởi ng vậy trên phương

  iện quy ướ nhưng u ánh là không Đ là Trung ạo ối với uyên khởi

  Ngôn thuyết và t ướ ượ xem như ơ sở thế giới uyên khởi nên

  trên phương iện quy ướ nhưng u ánh là không Đ là Trung ạo ối với

  quy ướ thông t Cuối ùng v uyên khởi và tánh Không là giả nh ho

  nên qu n hệ giữ thế giới uyên khởi theo quy ướ thông t và tánh Không là

  Không Đ y hính là tánh Không Không yếu hỉ Trung luận và n

  sở y lập trường “không lập trường” tát Long Th

  Đ thấu ạt ý nghĩ u n i “tánh Không là Không” t thử ặt u hỏi “Thế

  nào là tánh Không phi không?” N i một hiện tượng là Không t là n i rằng

  khi t m á h xá nh tự tính n thời không t m thấy tự tính ấy ở u ả

  Khi t m xem thự hất nào nằm ên ưới á ph m tính và á thành ph n

  thời không khám phá r thự hất nào ả Khi thắ mắ về ái g quy nh sự

  hữu á hiện tượng thời không th luận trên á sự kiện ản th h mà

  hỉ th ằng vào quy ướ thông t Như vậy một sự vật là phi không

  hỉ khi nào n tự tính và tự tính này th o quán sát ph n tí h mà xét t m

  r ượ hoặ n là một thự hất nằm ên ưới nhưng ộ lập ối với á

  ph m tính và á thành ph n n hoặ n tự hữu ộ lập riêng iệt

  Vậy tánh Không là phi không hỉ khi nào n là một thự th tự tính là vô tự

  tính tự hữu ộ lập riêng iệt không lệ thuộ quy ướ thông t Theo qu n

  i m Trung quán m i hiện tượng ều Không ho nên tánh Không phổ iến

  thường hằng và ộ lập ối với m i quy ướ Đ là h trương một số

  trường phái Phật giáo tánh Không hoàn toàn á h iệt với những hiện tượng

  ướ nh hỉ trên nh tự giả tướng Tánh Không trở thành ối tượng

  tuệ quán và hiện tượng ướ nh là ối tượng v ng tưởng ph n iệt Nh

  ế thế t ế và Đệ nhất nghĩ ế hoàn toàn không liên hệ nh u

  Theo ngài Nguyệt X ng tát Long Th không ng ý với qu n i m tánh

  Không là phi không Lấy một thí th hi u v s o tánh Không là

  Không thí ỗ xe Đại N Tiên hẳng hạn Khi quán sát và ph n

  tí h ỗ xe t m tự tính n thời ngoài á ộ phận ỗ xe không g

  là tự tính ái xe Cái t m r ượ là tánh Không ỗ xe Cỗ xe hiện hữu

  theo quy ướ ộng ng y giờ hãy quán sát và ph n tí h t m tánh Không

  ỗ xe L n này không t m thấy g hết ngoại tr tánh vô tự tính ỗ xe

  Như thế tánh Không tùy thuộ ỗ xe Không ỗ xe theo quy ướ thời tánh

 • TÁNH KHỞI VÀ DUYÊN KHỞI

  5

  Không ỗ xe ng không Theo ngài Long Th thấy ỗ xe là Không

  không phải là thấy một thự th nào khá siêu quá h nh tướng v ng tưởng

  ỗ xe Chính là thấy ỗ xe như một hữu o ngôn thuyết o ướ nh Cỗ xe

  mà tánh Không n t m thấy ượ và ỗ xe thấy theo t ướ và ngôn

  thuyết thật r hỉ là một Do tánh Không không s i khá thự tại ướ nh

  Vậy tánh Không là uyên khởi v n tùy thuộ á hiện tượng vô tự tính Rốt

  uộ tánh Không là Không

  Trong ời sống hằng ngày người thường ảm tri á hiện tượng ướ nh như

  hữu tự tính Những ảm giá và khái niệm như hiện tượng ngoại giới và

  nội giới n ng lự nh n uyên h n lý ạo v v ều tưởng như hiện hữu

  ộ lập riêng iệt tự tính khả ĩ nhận iết ượ và tất ả ều thự hất

  Tuy là á h nh n thế giới uyên khởi theo th i thường số qu n

  húng mê muội nhưng theo Phật giáo không phải là h nh thái nhận th

  theo thế t ế Thấy vậy mà không phải vậy! Theo Trung quán hết thảy ảm

  giá và khái niệm ều hỉ trên ngôn thuyết và t ướ nhưng tất ả u

  ánh là không Đ là trên phương iện h n lý tương ối thế t và

  không trên phương iện h n lý tuyệt ối thự tại u ánh Tuy nhiên

  theo yếu hỉ Không Không Trung luận sự phi hữu u ánh và sự hữu

  ướ nh tựu trung hỉ là một Tính tương ly tương t này i u trưng mối

  qu n hệ ng nhất ở t ng m s u thẳm giữ h i ế thế t ế và Đệ nhất

  nghĩ ế Quả vậy v tánh Không và uyên khởi tương ly tương t nên tánh

  Không là Không và là nguyên nh n h i ế tương ly tương t

  Phải ợi ến “Ph m XXIV: Quán T ế” tát Long Th mới tr nh ày luận

  th thuyết minh tánh Không Không Nhưng v kết luận luận th này

  rất n thiết hi u tất ả á Ph m khá Trung luận ho nên ng y

  Ph m u tát Long Th ư r phương th iện luận thuyết minh tánh

  Không Duyên khởi Phương th iện luận trong Ph m u không những

  ượ ùng làm ơ sở mà òn gợi ý trướ luận th trong Ph m XXIV ởi

  vậy thuyết tánh Không Duyên khởi tr nh ày trong “Ph m I: Quán Nh n

  uyên” và Ph m I trở nên rất thiết yếu trong m i ông tr nh t m hi u Trung

  luận và toàn ộ hệ thống triết h ngài Long Th

  Ph m I ượ luận giải trong ài Nh n và Duyên trong Ph m I Trung luận

  Ngài Long Th không hấp nhận hữ nh n với ý nghĩ là một hiện tượng

  tự tính tự n h y ùng với á pháp khá mà n ng lự ẫn s nh quả Chữ

  uyên Ngài ùng h i nghĩ Một uyên là pháp làm uyên là hiện tượng

  vô tự tính trưng r nhằm ắt nghĩ iều kiện liên hệ ến sự sinh khởi quả t

 • HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI

  6

  uyên ( uyên ĩ sinh) g i là pháp uyên khởi h y ngắn g n hơn là uyên

  khởi H i uyên là mối qu n hệ giữ pháp làm uyên và uyên ĩ sinh Mối

  qu n hệ này ượ mô tả là