Hladna recikla¾a sa primjenom cementa i upjenjenogbitumena ... glodanje starog asfalta

  • View
    234

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Hladna recikla¾a sa primjenom cementa i upjenjenogbitumena ... glodanje starog asfalta

COLAS Hrvatska

Hladnareciklaasaprimjenomcementaiupjenjenog bitumenain plantnadijeludravnecesteD9,dionica001:Metkovi Opuzen

COLASHrvatskad.d.Meimurska2642000Varadin

2COLAS HrvatskaCOLAS Hrvatska

COLASHrvatska

340zaposlenika

2 profitnacentra +2tvrtkeuHrvatskoj

1tvrtkauSloveniji

1 ljunara

1 kamenolom

4 asfaltnebaze

3COLAS HrvatskaCOLAS Hrvatska

COLASGrupa

ColasGrupajelideruizgradnjiiodravanjucesta,zrane,eljeznikeipomorskeprometneinfrastrukture,urbanistikihprojekatairekreacijskihsadraja.

Potpomognutisa66.000zaposlenih odkojihpolovicaradeuFrancuskoj imreomod800profitnihcentarai1400proizvodnihjedinicakojedjelujuugotovo50zemaljanapetkontinenata,Grupaobavlja110.000projekta svakegodine

Aktivnosti:

Izgradnjaiodravanjecesta,autocesta,zranihpista,luka,industrijskihilogistikihinfrastruktura,autobusni,tramvajski,gradskiprijevoz,rekreacijskihsadraja,biciklistikestaze,itd.Proizvodnjairecikliranjegraevinskogmaterijala(agregata,emulzije,veziva,asfaltnihmjeavinaigotovogbetona)putemopsenemeunarodnemreekamenolomaiasfaltnihbaza,emulzijskihpostrojena,betonarairafinerijazaproizvodnjubitumena

4COLAS HrvatskaCOLAS Hrvatska

Laboratorij LepoglavaAB Lepogava

Laboratorij Hrastovljanljunara Hrastovljan

Laboratorij PosedarjeAB PosedarjeKamenolom Pua

Laboratorij VaradinAB Motinjak

Laboratorij PloeAB PloeSeparacija Ploe

5COLAS HrvatskaCOLAS Hrvatska

TehnikiopisD9OpuzenMetkovi

dravnacestaD9,dionica001:Metkovi Opuzen

5970m',stacionae odkm4+000dokm9+970

cijelomduinomizvedenaunasipudocca.3mvisine

geometrijskielementipostojeetrasezadovoljavajupropise

slijeganjanasipa postojeikolnikdoivioveedeformacije,ulegnuaiprevelikepoprenenagibe asfaltnizastorjedotrajao

postojeaprometnicaimadobrehorizontalneelementenijebilopotrebezabilokakvimpomjeranjem iliizmjetanjempostojeetrase.

6COLAS HrvatskaCOLAS Hrvatska

Elmenti trase

irinavoznihtrakajedjelom2x3,5=7m,adjelom2x3,25=6,5m

irinabankinasalijeveidesnestraneprometnicejepo1m.

KolnikakonstrukcijapredmetnogdjeladravnecesteD9

habajuislojAC11surf 45/8065AG3M3 4cm

nosivislojAC16base50/70AG6M2 5cm

recikliranislojsaupjenjenim bitumenom 15 cm

7COLAS HrvatskaCOLAS Hrvatska

prethodnaterenskailaboratorijskaispitivanja

habajuisloj27mm

nosivisloj96mm

Ukupnadebljinaasfaltnogsloja123mm

Prosjeniudiobitumena3,5%

8COLAS HrvatskaCOLAS Hrvatska

prethodnaterenskailaboratorijskaispitivanja

izdvajanjavezivaekstrakcijompremaHRNEN126973:

ispitivanje cestograevnog bitumena

9COLAS HrvatskaCOLAS Hrvatska

Pripremarecepture

-glodanju cijele debljine sloja asfalta na odreenoj lokaciji -uzorkovanje i suenje glodanog materijala

10COLAS HrvatskaCOLAS Hrvatska

Ispitivanjesastavnihmaterijala

Glodanogasfaltaizkolnika

Frakcije0/4mmPloe

Bitumena

Traenjeoptimalnegranulometrije smjeseglodanogmaterijalaizkolnikekonstrukcijeidodanogkamenogmaterijalakojazadovoljavagraninekrivuljedefiniraneuTUHRHrvatskeceste2011.

11COLAS HrvatskaCOLAS Hrvatska

optimalnagranulometrija smjeseglodanogmaterijalaizkolnikekonstrukcijeidodanefrakcijekamenogmatereijala 0/4mm

12COLAS HrvatskaCOLAS Hrvatska

Obradaglodanogmaterijaladrobilicomzbogoptimalnegranulometrije

13COLAS HrvatskaCOLAS Hrvatska

TraenjeoptimalnogudjelavodeumjeavinitraenjemmaksimalnegustoesuhogProctorovog uzorka

Glodaniasfaltaizkolnika85%

+

Frakcija0/4mmPloe15%

14COLAS HrvatskaCOLAS Hrvatska

TraenjeoptimalnogudjelavodeumjeavinitraenjemmaksimalnegustoesuhogProctorovog uzorka

15COLAS HrvatskaCOLAS Hrvatska

Izborvrsteiudjelahidraulikogstabilizirajuegsredstva

naosnovuindeksaplastinosti(IP

16COLAS HrvatskaCOLAS Hrvatska

Traenjeoptimalnogudjelaupjenjenog bitumenaumjeavinistabiliziranogmaterijala

izraenajeserijacementom 0,5[%(m/m)] iupjenjenimbitumenomstabiliziranog glodanogmaterijalaurasponuudjelaupjenjenogbitumenaod1,0do3,0[%(m/m)]

nainjenisustandardniMarshall uzorciprimjenom75udaracasasvakestraneitopritemperaturiod25C

nauzorcimajemjerenavlanavrstoaindirektnimnainomitonavodomzasienimisuhimuzorcima.

17COLAS HrvatskaCOLAS Hrvatska

Optimalniudioupjenjenog bitumenaumjeaviniglodanogmaterijalaizkonstrukcije

18COLAS HrvatskaCOLAS Hrvatska

Optimalniudioupjenjenog bitumenaumjeaviniuzorkaglodanogmaterijalaizkolnikekonstrukcijePripremarecepture

19COLAS HrvatskaCOLAS Hrvatska

receptura

a)Glodaniasfaltizkolnikekonstrukcijeidodanikamenimaterijalfrakcije0/4Ploe98,0[%(m/m)]

b)udio cementaiznosi 0,5[%(m/m)]

c)Udioupjenjenog bitumenaiznosi1,5[%(m/m)]

Optimalnavlanostiznosi3,6[%(m/m)]vodeumjeaviniglodanogasfaltaizkolnikekonstrukcijeidodanogkamenogmaterijalafrakcije0/4,anajvea suhagustoaiznosi2,089[t/m].

recepturujeizradilatvrtkaRamtechd.o.o.izvjetajbr.I2014165

20COLAS HrvatskaCOLAS Hrvatska

Opremazahladnureciklauin plant

21COLAS HrvatskaCOLAS Hrvatska

Opremazahladnureciklauin plant

22COLAS HrvatskaCOLAS Hrvatska

Wirtgen KMA150shema

2550mmirina

23COLAS HrvatskaCOLAS Hrvatska

Wirtgen KMA150tehnikespecifikacije

Max .mijeanjekapacitett/h150Max .veliinafrakcijemm45Ukupnateina(kg)24.000Doziranjemineralnihagregatakapacitet2x5m3Hidraulikovezivozapreminaspremnika0,4m3Doziranjehidraulikogvezivam3/h9Vodakapacitetl/min26,5 200Upjenjeni bitumenkapacitetl/min32152Kapacitetpumpezavodul/minmax .7.6Kapacitetspremnikazavodul3000Max .tlakkompresorabara10Kapacitetemulzijel/minmax .140

24COLAS HrvatskaCOLAS Hrvatska

Proizvodnjahladnereciklae

doziranjefrakcije0/4mmdoziranjeglodanogasfalta

25COLAS HrvatskaCOLAS Hrvatska

Proizvodnjahladnereciklaeiutovar

26COLAS HrvatskaCOLAS Hrvatska

Wirtgen KMA150shemaupravljanja

27COLAS HrvatskaCOLAS Hrvatska

glodanjestarogasfaltasanacijaposteljice

28COLAS HrvatskaCOLAS Hrvatska

Ureenjeposteljice

- koeficijent nejednakosti U>9- maksimalna veliina zrna 60 mm (10% zrna do 70 mm)- stupanj zbijenosti prema standardnom Proctorovom postupkom Sz > 100%modul stiljivosti Ms > 40 MN/m2

29COLAS HrvatskaCOLAS Hrvatska

ugradnjahladnorecikliranogsloja

30COLAS HrvatskaCOLAS Hrvatska

ugradnjahladnorecikliranogsloja

31COLAS HrvatskaCOLAS Hrvatska

Uvjetikvalitetezahladnorecikliranumjeavinu

32COLAS HrvatskaCOLAS Hrvatska

Rezultatiispitivanjahladnorecikliranemjeavine

Grupa mokrih uzoraka[MPa]

Grupa suhih uzoraka[MPa]

Udio bitumen[%]

Vlanost[%]

Minimalni rezultat 0,124 0,187 1,5 3,2

Maksimalni rezultat 0,305 0,384 1,7 4,0

Zahtjev prema TU, 2011 0,075 0,175 prema PS 1,5% Prema PS 3,6%

33COLAS HrvatskaCOLAS Hrvatska

Ispitivanjaugraenogsloja

34COLAS HrvatskaCOLAS Hrvatska

Ispitivanjaugraenogsloja

35COLAS HrvatskaCOLAS Hrvatska

Ispitivanjaugraenogsloja

36COLAS HrvatskaCOLAS Hrvatska

Uvjetikvalitetezahladnorecikliranisloj

37COLAS HrvatskaCOLAS Hrvatska

Rezultatiispitivanjaugraenogsloja

Debljina hladne

reciklae[cm]

Stupanj zbijenosti

[%]

Uzduna ravnost[m/km]

Dinamiki deformacijski

modul[MN/m2]

Minimalni rezultat 12,5 98,1

2,41 74,0

Maksimalni rezultat 23,1 103,3

3,21 92,0

Zahtjev prema TU, 2011 15 98

3,0 -

38COLAS HrvatskaCOLAS Hrvatska

Njegovanjeslojahladnereciklae

39COLAS HrvatskaCOLAS Hrvatska

tjednadinamika

40COLAS HrvatskaCOLAS Hrvatska

Hvalanapanji

Hladna reciklaa sa primjenom cementa i upjenjenog bitumena in plantna dijelu dravne ceste D9, dionica 001: Metkovi- OpuzenCOLAS HrvatskaCOLAS GrupaSlide Number 4Tehniki opis D9 Opuzen-Metkovi Elmenti traseprethodna terenska i laboratorijska ispitivanjaprethodna terenska i laboratorijska ispitivanjaPriprema receptureIspitivanje sastavnih materijalaoptimalna granulometrija smjese glodanog materijala iz kolnike konstrukcije i dodane frakcije kamenog matereijala 0/4mmObrada glodanog materijala drobilicom zbog optimalne granulometrijeTraenje optimalnog udjela vode u mjeavini traenjem maksimalne gustoe suhog Proctorovog uzorkaTraenje optimalnog udjela vode u mjeavini traenjem maksimalne gustoe suhog Proctorovog uzorkaIzbor vrste i udjela hidraulikog stabilizirajueg sredstvaTraenje optimalnog udjela upjenjenog bitumena u mjeavini stabiliziranog materijalaOptimalni udio upjenjenog bitumena u mjeavini glodanog materijala iz konstrukcijeOptimalni udio upjenjenog bitumena u mjeavini uzorka glodanog materijala iz kolnike konstrukcije Priprema recepturerecepturaOprema za hladnu reciklau in plantOprema za hladnu reciklau in plantWirtgen KMA150 shemaWirtgen KMA150 tehnike specifikacijeProizvodnja hladne reciklaeProizvodnja hladne reciklae i utovarWirtgen KMA150 shema upravljanjaglodanje starog asfalta-sanacija posteljiceUreenje posteljice ugradnja hladno recikliranog slojaugradnja hladno recikliranog slojaUvjeti kvalitete za hladno recikliranu mjeavinuRezultati ispitivanja hladno reciklirane mjeavineIspitivanja ugraenog slojaIspitivanja ugraenog slojaIspitivanja ugraenog slojaUvjeti kvalitete za hladno reciklirani slojRezultati ispitivanja ugraenog slojaNjegovanje sloja hladne reciklaetjedna dinamikaSlide Number 40