Click here to load reader

HITZEMAN, ‘LEGEZKO BIDEA’: PRESOAK ......ADI-ADIAN HEZKUNTZA-MODULUA: GIZA DUINTASUNARI, BIZIKIDETZARI ETA ENPATIARI BURUZKO IKASKUNTZAK, BIKTIMEN TESTIGANTZAK ENTZUTEKO ESPERIENTZIAREN

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of HITZEMAN, ‘LEGEZKO BIDEA’: PRESOAK ......ADI-ADIAN HEZKUNTZA-MODULUA: GIZA DUINTASUNARI,...

 • JUSTIZIA, EGIA, ERREPARAZIOA BIKTIMEN ESKUBIDEETATIK GIZARTEAREN ZEREGINETARAJUSTICIA, VERDAD, REPARACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS A LAS TAREAS DE LA SOCIEDAD

  Argitalpen hau Kriminologiaren Euskal Institutuak eginiko ikerlan baten emai- tza da. Ikerlan hark bi gai jorratzen zituen: terrorismoaren biktimak; eta 2013an biktimok zein irudipen zuten beraien buruez eta gizartean zuten egoeraz.Esta publicación es el resultado de la investigación llevada a cabo por el Instituto Vasco de Criminología acerca de las víctimas del terrorismo y las percepciones que tienen sobre su situación personal y social en el 2013.

  Argit.: gaztelaniaz, euskarazArgit. urtea: 2014 Orriak: 204Neurriak: 30 cm, paper-azala

  Ed.: castellano, euskeraAño ed.: 2014Páginas: 204Tamaño: 30 cm, rústica

  ARGITARABERRIEN ALDIZKARIA 2014AZAROA-ABENDUA

  BOLETÍN DE NOVEDADES EDITORIALES 2014NOVIEMBRE-DICIEMBRE

  www.euskadi.net/argitalpenak I www.euskadi.net/publicaciones

  HITZEMAN, ‘LEGEZKO BIDEA’: PRESOAK BIRGIZARTERATZEKO LEGEZKO PROZESUAK LAGUNTZEKO PROGRAMAHITZEMAN, LA ‘VÍA LEGAL’: PROGRAMA DE APOYO A LOS PROCESOS LEGALES DE RESOCIALIZACIÓN DE PERSONAS PRESAS

  Programa honen bidez, Eusko Jaurlaritzak legezko bide bat zabaldu nahi du, egingarria, errealista eta arian-arian burutzekoa, presoek aurrera egin dezaten autokritikan eta biktimei eragindako minaren aitortzan.El objetivo del Gobierno Vasco con este programa es abrir un camino legal, viable, realista y progresivo para que los presos avancen en la autocrítica y el reconocimiento del daño causado a las víctimas.

  Argit.: gaztelaniaz, euskarazArgit. urtea: 2014 Orriak: 20Neurriak: 21 x 30 cm, grapatua

  Ed.: castellano, euskeraAño ed.: 2014Páginas: 20Tamaño: 21 x 30 cm, grapa

  DescargarDeskargatu

  DeskargatuDescargar

  http://www.euskadi.net/argitalpenakhttp://www.euskadi.net/publicacioneshttp://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-catpub/es/k75aWebPublicacionesWar/k75aObtenerPublicacionDigitalServlet?R01HNoPortal=true&N_LIBR=051593&N_EDIC=0001&C_IDIOM=es&FORMATO=.pdfhttp://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-catpub/es/k75aWebPublicacionesWar/k75aObtenerPublicacionDigitalServlet?R01HNoPortal=true&N_LIBR=051593&N_EDIC=0001&C_IDIOM=eu&FORMATO=.pdfhttp://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-catpub/es/k75aWebPublicacionesWar/k75aObtenerPublicacionDigitalServlet?R01HNoPortal=true&N_LIBR=051594&N_EDIC=0001&C_IDIOM=eu&FORMATO=.pdfhttp://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-catpub/es/k75aWebPublicacionesWar/k75aObtenerPublicacionDigitalServlet?R01HNoPortal=true&N_LIBR=051594&N_EDIC=0001&C_IDIOM=es&FORMATO=.pdf

 • INFORMES TÉCNICOS, 115Desarrollo rural en el País Vasco: del Programa de Agricultura de Montaña a las asociaciones de desarrollo ruralAlberdi Collantes, Juan Cruz

  Ikerlan honetan, landa-inguruneak Euskadin egin duen garapen-bidea aztertzen da, hasieratik (Mendiko Nekazaritza Elkarteak sortu zirenetik, 1986tik aurrera), gaur egunera arte (Eusko Legebiltzarrak Landa Ingurunearen Garapenerako Legea onartu arte). Lortutako emaitzak ebaluatu, eta baserri-giroko herri txikiak aztertzen ditu, haientzat baitira landa-garapenerako politikak eta nagusiki haiek taxutzen baitituzte.En esta investigación se recoge la trayectoria del desarrollo rural en el País Vasco, desde su origen (con la creación de las Asociaciones de Agricultura de Montaña a partir de 1986) hasta la actualidad (con la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural del Parlamento Vasco). Se evalúan los resultados obtenidos y se analiza el destinatario principal de estas políticas, el pequeño municipio rural, que se convierte en el articulador principal de las políticas de desarrollo rural.

  ANIZTASUN AFEKTIBO-SEXUALAREN AURREKO JARRERAK IKASGELETAN: 2013-2014 IKASTURTEA ACTITUDES ANTE LA DIVERSIDAD AFECTIVO-SEXUAL EN LAS AULAS: CURSO 2013-2014

  2013-2014 ikasturtean, Gehitu eta Guztiok elkarteek ikerlan bi egin zituzten, Gipuzkoan eta Bizkaian, informazio objektiboa bildu nahian Bigarren Hezkuntzako ikasle gazteek aniztasun sexualaren gainean dituzten jarrerei buruz. Txosten honetan datoz ondorioak. El presente informe recoge las conclusiones de dos investigaciones llevadas a cabo por Gehitu y Guztiok Elkartea en Bizkaia y Gipuzkoa durante el curso 2013-2014 con el fin de recabar información objetiva referida a actitudes de jóvenes estudiantes de secundaria en relación a la diversidad sexual.

  Argit.: gaztelaniaz, euskarazArgit. urtea: 2014 Orriak: 42Neurriak: 21 x 30 cm, grapatua AGORTUA

  Ed.: castellano, euskeraAño ed.: 2014Páginas: 42Tamaño: 21 x 30 cm, grapaAGOTADO

  Argit.: gaztelaniazArgit. urtea: 2014 Orriak: 246Neurriak: 22 x 30 cm, kanutiloa ISBN: 978-84-457-3351-6AGORTUA

  Ed.: castellanoAño ed.: 2014Páginas: 246Tamaño: 22 x 30 cm, canutillosISBN: 978-84-457-3351-6AGOTADO

  DescargarDeskargatu

  DescargarDeskargatu

  http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-catpub/es/k75aWebPublicacionesWar/k75aObtenerPublicacionDigitalServlet?R01HNoPortal=true&N_LIBR=051554&N_EDIC=0001&C_IDIOM=es&FORMATO=.pdfhttp://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-catpub/es/k75aWebPublicacionesWar/k75aObtenerPublicacionDigitalServlet?R01HNoPortal=true&N_LIBR=051554&N_EDIC=0001&C_IDIOM=es&FORMATO=.pdfhttp://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-catpub/es/k75aWebPublicacionesWar/k75aObtenerPublicacionDigitalServlet?R01HNoPortal=true&N_LIBR=051578&N_EDIC=0001&C_IDIOM=es&FORMATO=.pdfhttp://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-catpub/es/k75aWebPublicacionesWar/k75aObtenerPublicacionDigitalServlet?R01HNoPortal=true&N_LIBR=051578&N_EDIC=0001&C_IDIOM=eu&FORMATO=.pdf

 • GERTAKARIEN LIBURUA: ERAIKUNTZA-OBRETAKO SEGURATASUN ETA OSASUN PLANA: URRIAREN 24KO 1627/1997 ERREGE DEKRETUA (97.10.25EKO BOE), ERREGE DEKRETU HORREN BIDEZ, ERAIKUNTZA-OBRETAKO SEGURTASUNARI ETA OSASUNARI BURUZKO OINARRIZKO XEDAPENAK EZARRI DIRA LIBRO DE INCIDENCIAS: PLAN DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN: REAL DECRETO 1627/1997, DE 24 DE OCTUBRE (B.O.E. 25.10.97) POR EL QUE SE ESTABLECEN DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

  Lantoki guztietan behar da liburu hau eduki, eraikuntza-obretako segurtasunari eta osasunari buruzko planaren kontrola eta jarraipena egiteko, urriaren 24ko 1627/1997 Errege Dekretuaren arabera (dekretu horrek obra horietarako gutxie-neko segurtasun- eta osasun-xedapenak dakartza).Libro de incidencias que deberá encontrarse en cada centro de trabajo con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y de Salud en las obras de construcción, según el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud dichas obras.

  ZERBITZUAN, 56 Gizarte zerbitzuetako aldizkaria/ Revista de servicios sociales

  Zerbitzuan aldizkariaren 56. zenbakia. Aldizkaria bera Eguia Careaga Fundazioko SIIS Ikerketa eta Dokumentazio Zentroak egiten du, gizarte-ongizatearen inguruko politiken eta zerbitzuen azterketan dago espezializatuta, eta gizarte-politikak eta -zerbitzuak hobetzeari buruzko eztabaida bultzatzea du helburu. Ale honek dakartzan artikuluak, besteak beste, familiei laguntzeko politikei edo emakumeek gizartean duten egoerari buruzkoak dira. Número 56 de Zerbitzuan, revista especializada en el análisis de los servicios y las políticas de bienestar social elaborada por el SIIS Centro de Documentación y Estudios de la Fundación Eguía Careaga. Su objetivo es contribuir al debate sobre la mejora de las políticas y los servicios sociales. Contiene artículos sobre las políticas de apoyo a las familias o la situación social de las mujeres, entre otros.

  Argit.: gaztelaniazNeurriak: 18 x 27,5 cm Aldizkakotasuna: noizbehinkakoa ISSN: 1134-7147Salneurria: 5,77 euro

  Ed.: castellano Tamaño: 18 x 27,5 cmPeriodicidad: irregularISSN: 1134-7147Precio: 5,77 euros

  Argit.: gaztelaniaz, euskarazArgit. urtea: 2014 Neurriak: 15 x 21 cm, paper-azala Salneurria: 5,77 euro

  Ed.: castellano, euskeraAño ed.: 2014Tamaño: 15 x 21 cm, rústicaPrecio: 5,77 euros

  DescargarDeskargatu

  http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-catpub/es/k75aWebPublicacionesWar/k75aObtenerPublicacionDigitalServlet?R01HNoPortal=true&N_REVI=000145&N_FASC=0053&C_IDIOM=es&FORMATO=.pdfhttp://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-catpub/es/k75aWebPublicacionesWar/k75aObtenerPublicacionDigitalServlet?R01HNoPortal=true&N_REVI=000145&N_FASC=0053&C_IDIOM=es&FORMATO=.pdf

 • BASES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS DEL TRABAJO SOCIAL FORENSE PARA LA EVALUACIÓN DE LESIONES Y SECUELAS SOCIALES DEL ABUSO SEXUAL A MENORESSimón Gil, Marta

  Lan honek proposamen teoriko-metodologiko bat dakar, gehiegikeria sexualak jasan dituzten adigabeen ebaluazio forentsea egiteko. Abiapuntuan, egileak adituarentzako eredu bat, gizartean esku hartzeko deitu duena garatzen eta aplikatzen metatu duen eskarmentu profesionala dago. Umeen aurkako sexu-gehiegikeriek gizartean eragiten duten kaltea zehazteko, Araban generoko eta familia barruko indarkeriaren osoko balorazio forentsea egiteko dagoen atalera jo du, handik 8 kasuko lagin bat hartu, eta proposamen hori lagin horrekin erkatu du. Este trabajo contiene una propuesta teórico-metodológica para la evaluación forense de menores víctimas de abuso sexual, que parte de la experiencia profesional de la autora en el desarrollo y aplicación del que ha denominado como modelo pericial de intervención social. Esta propuesta la contrasto en una muestra de ocho casos valorados en la Unidad de Valoración Forense Integral para la Violencia de Género e Intrafamiliar de Álava desde 2009 hasta 2014, para determinar de manera específica el daño social que resulta del abuso sexual infantil.

  Argit.: gaztelaniazArgit. urtea: 2014 Orriak: 128Neurriak: 17 X 24, paper-azala ISBN: 978-84-457-3358-5Salneurria: 8,65 euro

  Ed.: castellanoAño ed.: 2014Páginas: 128Tamaño: 17 X 24, rústicaISBN: 978-84-457-3358-5Precio: 8,65 euros

  EKONOMIAZ, 86 La productividad: tendencias y factores explicativos

  Ekonomiaz aldizkariaren ale berri honetan, bi gauza aztertzen dira: produktibitatea, eta produktibitatea azaltzen duten faktoreak. Produktibitatea giltzarrizko aldagai modura hartzen du, bai lehiatu ahal izateko, eta baita ekonomiak hazi ahal izan daitezen ere. Ale honetan bilduta dauden idazlanek gai hori hainbat ikuspuntutatik jorratzen dute: makroekonomia, sektorea, faktoreak eta lurraldea. Hurbilketa horiek denak dira interesgarriak Espainiako ekonomiaren nondik norakoari igartzeko, eta ikusteko ea, nabari diren ezberdintasunetan, produktibitateak zer duen esateko: ezberdintasunak errentan, aberastasunean eta lurraldeen artean. Este nuevo número de la revista Ekonomiaz está dedicado al análisis de la productividad y sus factores explicativos como una variable clave para la competitividad y, por tanto, para el potencial crecimiento de las economías. Los trabajos que integran el volumen abordan la cuestión desde una perspectiva macroeconómica, sectorial, factorial y territorial. Todas estas aproximaciones resultan de interés para perfilar el comportamiento de la economía española y el papel de la productividad al explicar las diferencias de renta y riqueza en el seno de la misma y entre diversos territorios.

  Argit.: gaztelaniazNeurriak: 17 x 24 cm Aldizkakotasuna: lauhilabetekaria ISSN: 0213-3865Salneurria: 11,54 euro

  Ed.: castellano Tamaño: 17 x 24 cmPeriodicidad: cuatrimestralISSN: 0213-3865Precio: 11,54 euros

  DescargarDeskargatu

  DescargarDeskargatu

  http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-catpub/es/k75aWebPublicacionesWar/k75aObtenerPublicacionDigitalServlet?R01HNoPortal=true&N_LIBR=051601&N_EDIC=0001&C_IDIOM=es&FORMATO=.pdfhttp://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-catpub/es/k75aWebPublicacionesWar/k75aObtenerPublicacionDigitalServlet?R01HNoPortal=true&N_LIBR=051601&N_EDIC=0001&C_IDIOM=es&FORMATO=.pdfhttp://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-catpub/es/k75aWebPublicacionesWar/k75aObtenerPublicacionDigitalServlet?R01HNoPortal=true&N_REVI=000084&N_FASC=0086&C_IDIOM=es&FORMATO=.pdfhttp://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-catpub/es/k75aWebPublicacionesWar/k75aObtenerPublicacionDigitalServlet?R01HNoPortal=true&N_REVI=000084&N_FASC=0086&C_IDIOM=es&FORMATO=.pdf

 • ESTADÍSTICAS Y ESTUDIOS CULTURALES DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA, 21 Finantzaketa eta gastu publikoa kulturan, EAE 2012: emaitzen txostena = Financiación y gasto público en cultura, CAE 2012: informe de resultados

  EAEko administrazio nagusiak zenbat diru ari diren jartzen, inbertitzen, kulturan; horixe aztergaia. Estudio acerca de la aportación económica e inversión en cultura que están realizando las principales administraciones de la CAE.

  Argit.: gaztelaniaz, euskarazArgit. urtea: 2014 Orriak: 182Neurriak: 21 x 30 cm, paper-azala AGORTUA

  Ed.: castellano, euskeraAño ed.: 2014Páginas: 182Tamaño: 21 x 30 cm, rústicaAGOTADO

  HIZKUNTZ PRESTAKUNTZA, 25 Ahoskera

  Alberdi, Andrés

  Euskarazko azentuaren eta entonazioaren eredu bat, EUDIAk egindako lehenengoa; eta ikastetxeetan ahozko euskara irakasteko bide-harri batzuk ere badakartza. UPV/EHUk hizkuntzaren bariazioa aztertzeko duen taldea da EUDIA. Primer modelo de acento y entonación en euskera realizado por EUDIA, grupo de estudio de la variación lingüística de la UPV/EHU. También se establece unas pautas para enseñar el euskera oral en las escuelas.

  Argit.: euskarazArgit. urtea: 2014 Orriak: 64Neurriak: 18 x 24, paper-azala ISBN: 978-84-457-3353-0Salneurria: 4,81 euro

  Ed.: euskeraAño ed.: 2014Páginas: 64Tamaño: 18 x 24, rústicaISBN: 978-84-457-3353-0Precio: 4,81 euros

  JOERAK/TENDENCIAS, 8Enpresagintza gaztea Euskadin 2013 = Emprendimiento joven en Euskadi 2013

  Bilbao Gaztañaga, Miren; Corcuera Bilbao, Nieves; Longo Imatz, Oskar

  Txosten honek bi gauza nahi ditu aztertu: 20-34 urte bitarteko euskal gazteak hasiera batean zenbateraino dauden lanari beren kabuz ekiteko prest; eta Euskadiko gazteen ekintzailetzaren nondik norakoa. Este informe tiene como objetivo analizar la predisposición general de la juventud vasca de 20 a 34 años hacia el emprendimiento y caracterizar la experiencia emprendedora juvenil en Euskadi.

  Argit.: gaztelaniaz, euskarazArgit. urtea: 2014 Orriak: 142Neurriak: 21 x 28, paper-azala ISBN: 978-84-457-3348-6Salneurria: 11,54 euro

  Ed.: castellano, euskeraAño ed.: 2014Páginas: 142Tamaño: 21 x 28, rústicaISBN: 978-84-457-3348-6Precio: 11,54 euros

  DescargarDeskargatu

  DescargarDeskargatu

  http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-catpub/es/k75aWebPublicacionesWar/k75aObtenerPublicacionDigitalServlet?R01HNoPortal=true&N_LIBR=051589&N_EDIC=0001&C_IDIOM=eu&FORMATO=.pdfhttp://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-catpub/es/k75aWebPublicacionesWar/k75aObtenerPublicacionDigitalServlet?R01HNoPortal=true&N_LIBR=051589&N_EDIC=0001&C_IDIOM=eu&FORMATO=.pdfhttp://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-catpub/es/k75aWebPublicacionesWar/k75aObtenerPublicacionDigitalServlet?R01HNoPortal=true&N_LIBR=051552&N_EDIC=0001&C_IDIOM=es&FORMATO=.pdfhttp://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-catpub/es/k75aWebPublicacionesWar/k75aObtenerPublicacionDigitalServlet?R01HNoPortal=true&N_LIBR=051552&N_EDIC=0001&C_IDIOM=es&FORMATO=.pdf

 • ADI-ADIAN HEZKUNTZA-MODULUA: GIZA DUINTASUNARI, BIZIKIDETZARI ETA ENPATIARI BURUZKO IKASKUNTZAK, BIKTIMEN TESTIGANTZAK ENTZUTEKO ESPERIENTZIAREN BIDEZ MÓDULO EDUCATIVO ADI-ADIAN: APRENDIZAJES DE DIGNIDAD HUMANA, CONVIVENCIA Y EMPATÍA MEDIANTE UNA EXPERIENCIA DE ESCUCHA DE TESTIMONIOS DE VÍCTIMAS

  Biktimek beren testigantza geletan emateko programa. 17 familiek azaldu dute zer gertatu zaien, tartean: ETAk, Komando Autonomoek edo GALek hildakoen senitartekoak, eta polizia-gehiegikerien biktimak. Programa de testimonios de víctimas en las aulas, en el que 17 familiares de víctimas asesinadas por ETA, los Comandos Autónomos Anticapitalistas, el GAL o por abusos policiales han ofrecido su experiencia.

  Argit.: gaztelaniaz, euskarazArgit. urtea: 2014 Orriak: 36Neurriak: 21 x 21 cm, grapatua

  Ed.: castellano, euskeraAño ed.: 2014Páginas: 36Tamaño: 21 x 21 cm, grapa

  ADI-ADIAN: IRAKASLEENTZAKO GIDALIBURU DIDAKTIKOA, HEZKUNTZA-MODULUA ADI-ADIAN: GUÍA DIDÁCTICA PARA EL PROFESORADO, MÓDULO EDUCATIVO

  Irakasleentzako gida didaktiko bat da, bizikidetzarako hezkuntza jorratzeko. Terrorismoaren biktimak, bortxakeriarenak eta giza eskubideen urraketenak hartzen dira kontuan.Guía didáctica para el profesorado en materia de educación para la convivencia teniendo en cuenta las víctimas del terrorismo, la violencia y las violaciones de derechos humanos.

  Argit.: gaztelaniaz, euskarazArgit. urtea: 2014 Orriak: 24Neurriak: 21 x 21 cm, grapatua

  Ed.: castellano, euskeraAño ed.: 2014Páginas: 24Tamaño: 21 x 21 cm, grapa

  LUTHERIA IKASKETAK BILBOKO JUAN CRISÓSTOMO DE ARRIAGAKO KONTSERBATORIOAN LAS ENSEÑANZAS DE LUTHERÍA EN EL CONSERVATORIO JUAN CRISÓSTOMO DE ARRIAGA DE BILBAO

  BELE, Bilboko Euskal Lutheria Eskolaren historia. Estatuan ogibide hori irakasten duen eskola bakarra.Historia de BELE, Bilboko Euskal Lutheria Eskola, la única escuela de este oficio en todo el Estado.

  Argit.: gaztelaniaz, euskarazArgit. urtea: 2014 Orriak: 306Neurriak: 24 x 30 cm, paper-azala ISBN: 978-84-457-3354-7Salneurria: 11,54 euro

  Ed.: castellano, euskeraAño ed.: 2014Páginas: 306Tamaño: 24 x 30 cm, rústicaISBN: 978-84-457-3354-7Precio: 11,54 euros

  DescargarDeskargatu

  DescargarDeskargatu

  DescargarDeskargatu

  http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-catpub/es/k75aWebPublicacionesWar/k75aObtenerPublicacionDigitalServlet?R01HNoPortal=true&N_LIBR=051412&N_EDIC=0001&C_IDIOM=es&FORMATO=.pdfhttp://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-catpub/es/k75aWebPublicacionesWar/k75aObtenerPublicacionDigitalServlet?R01HNoPortal=true&N_LIBR=051412&N_EDIC=0001&C_IDIOM=eu&FORMATO=.pdfhttp://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-catpub/es/k75aWebPublicacionesWar/k75aObtenerPublicacionDigitalServlet?R01HNoPortal=true&N_LIBR=051401&N_EDIC=0001&C_IDIOM=es&FORMATO=.pdfhttp://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-catpub/es/k75aWebPublicacionesWar/k75aObtenerPublicacionDigitalServlet?R01HNoPortal=true&N_LIBR=051401&N_EDIC=0001&C_IDIOM=eu&FORMATO=.pdfhttp://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-catpub/es/k75aWebPublicacionesWar/k75aObtenerPublicacionDigitalServlet?R01HNoPortal=true&N_LIBR=051488&N_EDIC=0002&C_IDIOM=es&FORMATO=.pdfhttp://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-catpub/es/k75aWebPublicacionesWar/k75aObtenerPublicacionDigitalServlet?R01HNoPortal=true&N_LIBR=051488&N_EDIC=0002&C_IDIOM=eu&FORMATO=.pdf

 • V. MAPA SOZIOLINGUISTIKOA, 2011 V MAPA SOCIOLINGÜÍSTICO, 2011

  Euskararen egoerari buruzko azterketa. Azterketa horretan aztertzen da zer bilakaera izan duen euskararen ezagutzak, zein den herritarren lehenengo hizkuntza eta zer erabilera duen euskarak familiaren arloan. Análisis sobre la situación del euskera. En él se analiza la evolución del conocimiento del euskera, cuál es el primer idioma de la población y el uso del euskera en el ámbito familiar.

  Argit.: gaztelaniaz, euskarazArgit. urtea: 2014 Orriak: 208Neurriak: 23 x 28, paper-azala ISBN: 978-84-457-3346-2Salneurria: 11,54 euro

  Ed.: castellano, euskeraAño ed.: 2014Páginas: 208Tamaño: 23 x 28, rústicaISBN: 978-84-457-3346-2Precio: 11,54 euros

  COLECCIÓN MOVILIDAD SEGURA EN LAS FAMILIAS, 1Mikelatsen helburua: mugikortasun segurua Mikelats y la aventura de la movilidad segura Olaso Bengoa, Xabier; Villate Ruiz de Gordejuela, Agurtzane

  6 urteko umeei bide-heziketako baloreak irakasteko ipuina.Cuento infantil para formar a niños de 6 años en valores de educación vial.

  Argit.: gaztelaniaz, euskarazArgit. urtea: 2014 Orriak: 52Neurriak: 18 x 17 cm, azal gogorra

  Ed.: castellano, euskeraAño ed.: 2014Páginas: 52Tamaño: 18 x 17 cm, cartoné

  ARKEOIKUSKA: ARKEOLOGI IKERKETA, 2013

  Arkeologiako urtekaria, Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak argitaratzen duena, 1983tik. Euskal Autonomia Erkidegoan arkeologiaren alorrean zer egiten den, gainetik begiratuta. Anuario de Arqueología editado por Departamento de Cultura del Gobierno Vasco desde 1983. Recoge una panorámica de las actividades arqueológicas en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

  Argit.: gaztelaniaz, ingelesaz, euskarazNeurriak: 21 x 29,5 Aldizkakotasuna: urtekaria ISSN: 0213-8921Salneurria: 17,31 euro

  Ed.: castellano, inglés, euskera Tamaño: 21 x 29,5 Periodicidad: anualISSN: 0213-8921Precio: 17,31 euros

  DescargarDeskargatu

  DescargarDeskargatu

  DescargarDeskargatu

  http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-catpub/es/k75aWebPublicacionesWar/k75aObtenerPublicacionDigitalServlet?R01HNoPortal=true&N_LIBR=051560&N_EDIC=0001&C_IDIOM=es&FORMATO=.pdfhttp://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-catpub/es/k75aWebPublicacionesWar/k75aObtenerPublicacionDigitalServlet?R01HNoPortal=true&N_LIBR=051560&N_EDIC=0001&C_IDIOM=eu&FORMATO=.pdfhttp://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-catpub/es/k75aWebPublicacionesWar/k75aObtenerPublicacionDigitalServlet?R01HNoPortal=true&N_REVI=000129&N_FASC=0032&C_IDIOM=es&FORMATO=.pdfhttp://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-catpub/es/k75aWebPublicacionesWar/k75aObtenerPublicacionDigitalServlet?R01HNoPortal=true&N_REVI=000129&N_FASC=0032&C_IDIOM=es&FORMATO=.pdfhttp://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-catpub/es/k75aWebPublicacionesWar/k75aObtenerPublicacionDigitalServlet?R01HNoPortal=true&N_LIBR=049377&N_EDIC=0002&C_IDIOM=es&FORMATO=.pdfhttp://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-catpub/es/k75aWebPublicacionesWar/k75aObtenerPublicacionDigitalServlet?R01HNoPortal=true&N_LIBR=049377&N_EDIC=0002&C_IDIOM=eu&FORMATO=.pdf

 • COLECCIÓN MOVILIDAD SEGURA EN LAS FAMILIAS, 2Mikel eta Sara: lehenengo-lehenengoa, mugikortasun segurua Mikel y Sara: ¡cómo mola la movilidad segura! Olaso Bengoa, Xabier; Villate Ruiz de Gordejuela, Agurtzane

  4 urteko umeentzako liburu honek bi helburu ditu: trafiko-arriskuez jabearaztea, eta arriskugarriak gerta daitezkeen eguneroko egoeratan seguru nola ibili erakustea. Libro infantil para concienciar a los menores de 4 años sobre los riesgos del tráfico y darles pautas de comportamiento seguro ante situaciones cotidianas que pueden implicar riesgos.

  Argit.: gaztelaniaz, euskarazArgit. urtea: 2014 Orriak: 64Neurriak: 18 x 17 cm, azal gogorra

  Ed.: castellano, euskeraAño ed.: 2014Páginas: 64Tamaño: 18 x 17 cm, cartoné

  OSTEBA. INFORME DE EVALUACIÓN, D-14-02Mapa geográfico de salud mental: variación geográfica en psicosis y asociación con factores ambientalesIruin Sanz, Álvaro

  Psikosia garatzeko arrisku-faktoreak aztertzen ditu txosten honek (genetikoak eta ingurukoak). Alde horretatik, inguruak dakartzan faktoreen artean, gurean, badirudi hiritartasunak baduela garrantzirik, eta neurtu erraza da, gainera. Helburua hirukoitza da: psikosiaren eta nahasmen afektiboen eritasun-tasan zeresana duten patroi espazialak deskribatzea; nabari den bariabilitatearen eta faktore erabakigarri batzuen arteko lotura zehaztea, adibidez, baserri-giroa eta sozioekonomia; eta bereizmen handiko irudiak sortzea, diagnosi psikiatrikoak espazioan nola banatzen diren erakusteko.En este informe se estudian los factores de riesgo (genéticos y ambientales) para el desarrollo de las psicosis. En este sentido, se destaca la urbanicidad como un factor ambiental relevante y fácil de medir en nuestro medio. El objetivo es triple: describir los patrones espaciales en la morbilidad por psicosis y trastornos afectivos, determinar la asociación de la variabilidad observada con algunos factores determinantes como la tasa de ruralidad y la condición socioeconómica y proporcionar imágenes de alta resolución que muestren la distribución espacial de los diagnósticos psiquiátricos.

  Argit.: gaztelaniaz, ingelesaz, euskarazArgit. urtea: 2014 Orriak: 93Neurriak: 21 x 30 cm, paper-azala ISBN: 978-84-457-3352-3AGORTUA

  Ed.: castellano, inglés, euskeraAño ed.: 2014Páginas: 93Tamaño: 21 x 30 cm, rústicaISBN: 978-84-457-3352-3AGOTADO

  DescargarDeskargatu

  DescargarDeskargatu

  http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-catpub/es/k75aWebPublicacionesWar/k75aObtenerPublicacionDigitalServlet?R01HNoPortal=true&N_LIBR=049356&N_EDIC=0002&C_IDIOM=es&FORMATO=.pdfhttp://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-catpub/es/k75aWebPublicacionesWar/k75aObtenerPublicacionDigitalServlet?R01HNoPortal=true&N_LIBR=049356&N_EDIC=0002&C_IDIOM=eu&FORMATO=.pdfhttp://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-catpub/es/k75aWebPublicacionesWar/k75aObtenerPublicacionDigitalServlet?R01HNoPortal=true&N_LIBR=051602&N_EDIC=0001&C_IDIOM=es&FORMATO=.pdfhttp://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-catpub/es/k75aWebPublicacionesWar/k75aObtenerPublicacionDigitalServlet?R01HNoPortal=true&N_LIBR=051602&N_EDIC=0001&C_IDIOM=es&FORMATO=.pdf

 • OSTEBA. INFORME DE EVALUACIÓN, D-14-03Evaluación del programa de detección precoz de la sordera infantil en la CAPV y detección de las áreas de mejora en las diferentes fases: cribado, diagnóstico y tratamientoMunicio Martín, José Antonio

  EAEn, haurren artean gorreriari garaiz antzemateko programa 2003. urtean hasi zen, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren eskutik. Txosten honetan, bada, programa hori zertan den aztertzeaz batera, non zer hobetu daitekeen azaldu, eta igarritako kasuen tratamendurako eta jarraipenerako irizpideak bateratu, horixe egiten da.En este informe se analiza la situación del programa de detección precoz de la sordera infantil en la CAPV, iniciado en el año 2003 por el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, identificando las áreas de mejora y unificando los criterios de tratamiento y seguimiento de los casos detectados.

  Argit.: gaztelaniaz, ingelesaz, euskarazArgit. urtea: 2014 Orriak: 126Neurriak: 21 x 30 cm, paper-azala

  Ed.: castellano, inglés, euskeraAño ed.: 2014Páginas: 126Tamaño: 21 x 30 cm, rústica

  OKA IBAIAREN GOI ESTUARIOA EL ESTUARIO SUPERIOR DE LA RÍA DEL OKA

  Proiektu honek Oka ibaiko goiko estuarioa du langai. Hango ondare naturala eta kulturala osorik berroneratu, eta bere balioa ematea da helburua. Proyecto de restauración integral y puesta en valor del patrimonio natural y cultural del estuario superior de la ría de Oka.

  Argit.: gaztelaniaz, euskarazArgit. urtea: 2014 Neurriak: 11 x 15 cm AGORTUA

  Ed.: castellano, euskeraAño ed.: 2014Tamaño: 11 x 15 cmAGOTADO

  THE UPPER OKA ESTUARY

  Proiektu honek Oka ibaiko goiko estuarioa du langai. Hango ondare naturala eta kulturala osorik berroneratu, eta bere balioa ematea da helburua. Proyecto de restauración integral y puesta en valor del patrimonio natural y cultural del estuario superior de la ría de Oka.

  Argit.: ingelesaz, frantsesezArgit. urtea: 2014 Neurriak: 11 x 15 cm AGORTUA

  Ed.: inglés, francésAño ed.: 2014Tamaño: 11 x 15 cmAGOTADO

 • TXINGUDI: HEGAZTIEN GIDA TXIKIA

  Txingudiko hegaztien gida txiki bat. Espezieen irudiak, zein hilabetetan izaten ditugun bertan, zein giro edo baldintzak nahiago dituzten, tamaina, zein ugariak diren eta ikus erraz-zailak diren.Miniguía de aves de Txingudi con imágenes de las especies, los meses en que están presentes, el tipo de ambiente que frecuentan, el tamaño, la abundancia y la dificultad para verlas.

  Argit.: frantsesez, euskarazArgit. urtea: 2014 Orriak: 24Neurriak: 9 x 15 cm

  Ed.: francés, euskeraAño ed.: 2014Páginas: 24Tamaño: 9 x 15 cm

  URDAIBAI, NATURA ETA GIZAKIA OREKAN URDAIBAI, NATURALEZA Y SER HUMANO EN EQUILIBRIO

  Urdaibairi buruzko liburuxka bat. Urdaibai ingurune naturala, Unescok biosferaren erreserba deklaratua.Folleto sobre Urdaibai espacio natural declarado por la Unesco Reserva de la Biosfera.

  Argit.: gaztelaniaz, euskarazArgit. urtea: 2014 Neurriak: 15 x 21 cmAGORTUA

  Ed.: castellano, euskeraAño ed.: 2014Tamaño: 15 x 21 cmAGOTADO

  URDAIBAI, NATURE ET HOMME EN ÉQUILIBRE URDAIBAI, PEOPLE AND NATURE IN HARMONY

  Urdaibairi buruzko liburuxka bat. Urdaibai ingurune naturala, Unescok biosferaren erreserba deklaratua.Folleto sobre Urdaibai espacio natural declarado por la Unesco Reserva de la Biosfera.

  Argit.: ingelesaz, frantsesezArgit. urtea: 2014 Neurriak: 15 x 21 cmAGORTUA

  Ed.: inglés, francésAño ed.: 2014Tamaño: 15 x 21 cmAGOTADO

  DescargarDeskargatu

  http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-catpub/es/k75aWebPublicacionesWar/k75aObtenerPublicacionDigitalServlet?R01HNoPortal=true&N_LIBR=051568&N_EDIC=0001&C_IDIOM=fr&FORMATO=.pdfhttp://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-catpub/es/k75aWebPublicacionesWar/k75aObtenerPublicacionDigitalServlet?R01HNoPortal=true&N_LIBR=051568&N_EDIC=0001&C_IDIOM=fr&FORMATO=.pdf