Het statuut van de commissaris-revisor: benoeming, beëindiging en

 • View
  219

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Het statuut van de commissaris-revisor: benoeming, beëindiging en

 • HET STATUUT

  VAN DE

  COMMISSARIS-REVISOR

  BENOEMING,

  BEEINDIGING, BEZOLDIGING EN

  ONDERZOEKSBEVOEGDHEDEN

  Bernard TtLLEMAN

  Post-doctoraal Onderzoeker N.F. W.O. - K.U. Leuven Docent K. U. Brussel

 • Inhoudstafel

  Afdeling I. De Benoeming van de commissaris-revisor ................................................. 7

  Hoofdstuk 1 : De verplichting tot benoeming van een commissaris-revisor of een bedrijfsrevisor....... ... ..... .. ..................... ............ ...... ... ............. ...... ............. 7

  1. De verplichting tot benoeming van een commissaris-revisor............................ ........ 7 2. Verplichting om een bedrijfsrevisor te benoemen.................................................... 15

  Hoofdstuk 2: Voorwaarden om tot commissaris-revisor benoemd te word en ................ 18 1. Algemeen .................................................................................. , .. ,'"' .. ,., .. , ... ,.,....... 18 2, Bijzondere opdrachten .............. , .. , ..... , .. " .. " .. , ................ " .... , ................................ ' 18

  Hoofdstuk 3: De benoemingsprocedure........................................................................ 19 1, Algemeen ...... ", ............. , ......... , ......... , ................................. ,, .. , ............................. , 19 2. Aantal """".,."", , .. ' """"""""""" """'" " .. , , .... ", .. ,"',."., ,., " , .. " " .. ,",." .... ,'" ",."',.,' 19 3, Plaatsvervangende revisoren, .. ", ....................... ,.................................................... 20 4, De benoemingsprocedure in vennootschappen met ondernemingsraad ................ 21 5, Kredietinstellingen ................... , .... , ................................... , .. ,',................................ 39 6, Verzekeringsondernemingen , ....... , ................ , ..... ' ............ , .... " .................. " .... ,...... 39

  Hoofdstuk 4: De aanvaarding en de openbaarmaking van het mandaat van de commissaris-revisor .,',.,'.,.,., .. , .. ,"'., .. ,"", .... , .. , .. ,.,,', .. , ... , .. ',',., .... , .. , .. , ...... , 40

  1, De aanvaarding ............................ , ............ , .... , .................... , ................................. ' 40 2, De openbaarmakingsverplichting van de benoeming van de commissaris-revisor.. 41

  Afdeling 11. Beeindigingsgronden van het mandaat van de commissaris-revisor ............. 43

  Hoofdstuk 1: De rechtsgrond van de regels inzake de beeindiging: de vraag naar de contractuele kwalificatie van de verhouding tussen commissaris-revisor en vennootschap ............................. , ...... , .... , .... ,' .. ,', .......................... , .... , 43

  Hoofdstuk 2: T oepassingsgebied van de vennootschapsrechtelijke regels inzake beeindiging van het mandaat van de commissaris-revisor ....................... 45

  Hoofdstuk 3: Gedwongen ontslag, .. ,.,.,.,., .. , .. ,., .. ",.,.,.................................................... 46 1. Principe.................................................................................................................. 46 2. De notie wettige redenen ....................................................................................... 47 3. Bevoegdheid tot ontslag ........................................................................................ 50 4. Procedure ............ .............. .... ... ................ ..... ............... ... ...................... ................ 52 5. Gevolg onwettig (gedwongen) ontslag.................................................................... 53 3

 • Hoofdstuk 4: Vrijwillig ontslag ..... ........................ .......................... .......... ..... .................. 56 1 . Het vrijwillig ontslag van de gemeenrechtelijke lasthebber ...................................... 56 2. Het vrijwillig ontslagvan de commissaris-revisor..................................................... 56

  Hoofdstuk 5: Beeindiging bij onderlinge overeenkomst ................................................. 61

  Hoofdstuk 6: Verstrijken van duur van het mandaat ............ .......................................... 62 1. Een wettelijke maximum- en minimumduur van drie jaar......................................... 62 2. Het begrip "jaar": boekjaar, kalenderjaar, controlejaar 7.......................................... 62 3. Vanaf wanneer begin de termijn van drie jaar te lopen 7.................. ....................... 63 4. Ogenblik beeindiging mandaat.................... ........................................ ................... 63 5. Stilzwijgende verlenging van het mandaat .............................................................. 64

  Hoofdstuk 7: Overlijden of ontbinding van de revisor(envennootschap) ......................... 65 1. Beeindiging t.g.v. het overlijden of de ontbinding.................................................... 65 2. Aanstelling van plaatsvervangende revisoren.......................................................... 65 3. Commissarissen lid van een college.... ........ .............. .......................... ................... 65

  Hoofdstuk 8: De fusie of splitsing van de revisorenvennootschap.................................. 66

  Hoofdstuk 9: De ontbinding van de aan controle onderworpen vennootschap .............. 66 1 . De ontbinding van de te controleren vennootschap als beeindigingsgrond.... ......... 66 2. Akkoord door boedelafstand .................... .................. .......................... .................. 66 3. Het ogenblik van de beeindiging .................................................................... ........ 67

  Hoofdstuk 10: De omvorming van de aan controle onderworpen vennootschap ........... 68

  Hoofdstuk 11: De aanstelling van een voorlopig bewindvoerder over de te controleren vennootschap...................................................................... 68

  Hoofdstuk 12: De fusie van de aan controle onderworpen vennootschap ..................... 69 1 . Fusie door overneming........................................................................................... 69 2. Fusie door oprichting ............................................................................................. 69

  Hoofdstuk 13: Faillissement van de aan de controle onderworpen vennootschap ......... 70

  Hoofdstuk 14: De openbaarmaking van de beeindiging van het mandaat van de commissaris-revisor ............................................................................... 70

  Hoofdstuk 15: Gevolgen van de beeindiging van het mandaat .................. .................... 72 1 . Gevolgen in hoofde van de aan controle onderworpen vennootschap.................... 72

  4 2. Gevolgen in hoofde van de commissaris-revisor..................................................... 73

 • Afdeling Ill. De bezoldiging van de commissaris-revisor ............ ""." ..... "".".""" .. ,,",,... 75

  Hoofdstuk 1: Het onbezoldigd mandaat.. .... """ .. " .. """""" ...... """" .. " ...... "" .. ,,,, .... ,," 75

  Hoofdstuk 2: De hoogte van de bezoldiging """"" .. "" .. "" .... """"",,",, .. ",, .. "",, .. ,,",," 75 1. Voldoende hoge bezoldiging """" .. " ........ " .. """ .. " ............ " .. " .......... "" ...... " .. ,,.... 75 2. Elementen ter bepaling bezoldiging .... " ...... """"" .... " .... "" .... " .. "" ...... "",, .. ,,........ 76

  Hoofdstuk 3: De bevoegdheid tot bepaling van de bezoldiging "" ...... "" .. """"" ...... ,,... 77 1. De algemene wettelijke controleopdracht..""""""" .. """" .... " .... "" ...... ,,"",, .. ,,",,. 77 2. De bijzondere en uitzonderlijke opdrachten "" .. "" .. """ .. " .... """ .. " ...... "" ...... ,, .. "" 78 3. Vennootschappen met ondernemingsraad"""""""" .... " ...... " .. "",, .......... ,,........... 78

  Hoofdstuk 4: De bepaling van de bezoldiging .......... " .................. " ........ " .................. ".. 79 1. De algemene wettelijke controleopdracht .... """"" ........ " .. ,, ...................... ,,"......... 79 2. De uitzonderlijke werkzaamheden of de bijzondere opdrachten .............. ""............ 81

  Hoofdstuk 5: Opeisbaarheid van de bezoldiging .. """ .................... " ............ "................ 83 1. Exceptio non adimpleti contractus " ........ " .. """ .. " ............ " .. "" ...... "" ...... "" .. ,,,,... 83 2. Tijdstip van betaling .................... " .... " ........ " .... " ................. "" ............ " .. " ...... "..... 83 3. Het verderzetten van het mandaat na de beeindiging ervan .... "............................. 83

  Afdeling IV. Algemene voorwaarden voor de uitoefening voor de uitoefening van de controle door de commissaris-revisor ........ " .. "" .. " ................ "........ 85

  Hoofdstuk 1: Het algemeen kader waarin de controle wordt uitgeoefend, de bijzondere en algemene controlenormen .......... "" ................ " .. " .. "..... 85

  1 . De band tussen controlenormen en de aansprakelijkheid van de commissaris-revisor .............. " .. " .................... " .................... "............................... 85

  2. De Revisor heeft in principe een middelenverbintenis .......... "" .... " .... """" .. " .. ,,..... 87 3. Band tuchtrechtelijke veroordeling en aansprakelijkheid ... " .................. " ...... "" .. ,," 88

  Hoofdstuk 2: Het recht op informatie van de commissaris-revisor ...... " ........ ""............. 89 1. Toegang tot de vergaderingen " ...... " .......... """ .. " ............ " .. ,," ................ ,,............ 89 2. Onderzoeksbevoegdheden ... " ........................ " ................................... "................. 96

  Hoofdstuk 3: Hal