Gs daily 10 06 15

  • Published on
    22-Jul-2016

  • View
    219

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Goodluck Samachar Daily Gujarati News Paper, Ahmedabad. Editor: Akshesh Savaliya. Address: Goodluck Publicity Pvt Ltd, "SATURN HOUSE", Corporate House No.07, Shivalik Plaza, B/H: Jai Hind Sweets, Nr. Panjara Pole, Ambawadi, Ahmedabad - 380015. Mo.:+919687612324 Phone: +9179-30475334 / 35 / 36. Gs daily 10 06 15

Transcript

<ul><li><p>RNI No. : GUJGUJ/2013/49790Year : 3 | Issue : 47 | Pages : 12 | Date: 10-06-2015Price : Rs.2/- | Edition : Ahmedabad www.goodlucksamachar.com</p><p>{w ktke : h{ rs fkqh ktke : ykufw{kh Mkkrk suX ykX{, r{ Mktk : 2071 kwzf kMkexe k. r. MkuxLko nkWMk- 07, rkrf kk, kktshkkku, y{kk-15 xu.Lkt. 079-30475334/35/36 kwkh, 10 sqLk 2015 </p><p>u{h zo</p><p>yksLkwt kkk{kLk</p><p>rneLke yh fushek MkhfkhLku {kuxku Vxfku kzkukkukMk {tke</p><p>y{kk 39.0kkteLkkh 37.0zkuhk 38.0Mkwhk 34.2hksfkux 38.8MkwhuLLkkh 39.3Lkrk 36.4y{hue 39.0</p><p>kwzf Lw, y{kk</p><p> y h fushekLkk Lkuk]{kt yuyuke MkhfkhLku yksu {kuxku Vxfku kzu kuk yuf xLkk{{kt rneLkk fkk kLk SkuLMkn kku{hLke kLkkxe rzke fuMkLkk Mkto{kt hkfz fhe uk{kt ykk kk ku{Lku [kh rMk {kxu kkueMk fMxze{kt rh{kLz kh {kufe uk{kt ykk nkk. rneLkk fkk kLkLke hkfz fhkk kk hksfe kwoku{kt k uhkh [[ko hne nke. rneLkk fkk kLk kku{hLke rh{kLz yhS Wkh khk s MkwLkke nkk hk{kt yke nke. Yykk{kt 15 r{rLkx {kxu [wfkku yLkk{k </p><p>yusLMke, hkt[e</p><p> khtzLkk kk{w rsk{kt kkueMk Mkkku yksu ek ykzk{ kR nke. su{kt 12 {kykukeyku Xkh kR kk nkk. ku{Lke kkMkuke {kuxe {kkk{kt {kukLkku {Mkkku s fhk{kt ykku Au. {kko kuk k{k{ {kykukeykuLkk {]kun fksu fhe uk{kt ykk Au. {kko kuk 12 {kykukeyku{kt [kh kkfkuLkku k Mk{kuMk kk Au. kk{w kkueMk yu fkukk MkeykhkeyuVu yk Mktwkheku ykukhuLk kkh kkzwt nkwt su nrkkhku fksu fhk{kt ykk </p><p>yusLMke, hkt[e</p><p> rneLkk fkk{tke SkuLMkn kku{hLke hkfz fhk{kt ykk kk ksk yLku fkUkuMku yuyuke Mkhfkh kh ykfhk nkhku fko nkk yLku yh fushek kkk SkuLMkn kku{hLkk hkSLkk{kLke {ktk fhe nke. fkUkuMku fkwt nkwt fu, yh fusheku hkSLkk{w ykke uwt uRyu. fkh fu, ku{Lke k{k{ kkkkku kuxe Mkkrkk kR hne Au. fkUkuMkLkk rhc Lkukk ys {ktfLku fkwt nkwt fu fushek yu yLku nuhSLk{kt [k khkkuhLke kk fhe hkk Au khtkw nu wt kR hkwt Au ku k{k{ kufku u Au. ku{Lke </p><p>hkku nkku. kku{h khVke WkMkk hnuk rhc feLke Mkkku yL k feku k WkMkk hkk nkk su{kt skk{kt ykwt nkwt fu, kkueMku yk fuMk{kt kkkkkeheku koLk fwO A.u fkuxoLkk &amp;Lkku skk{kt kkueMku fkwt nkwt fu kku{hLke khk s hkfz fhkLke sYh nke. fkh fu kuyku w hkLkkh k Au yLku kwhkk Mkkku [uzk fhe k nkuk. rne kkueMku uhkh fkokne fhkk kx {[e kku nkku. ku{Lke hkfz kk {k{ku fkuxo{kt knkUku nkku. keS kksw ku{Lke hkfz kk kuXfkuLkku kuh Y kku nkku. kuLke hkfz Mkk{u SkuLMknu rne </p><p>nkEfkuxo{kt yke fhe ee nke. yku WuLke Au fu, fkkLke rzke{kt AukhkzeLkk {k{k{kt SkuLMkn kku{hLke hkfz fhk{kt yke nke. yuyukeyu ykLku RLku ktku WXkku nkku. 49 keo kku{h rkLkkh{ktke khkMk khefu Au yLku k{ k kLk kLk Au. ku{Lke hkfz yuk Mk{u fhk{kt yke Au </p><p>khu yuyuke Mkhfkh yLku u^xe kLkoh LkSk stk [u uhkh U[kk [ke hne Au. rknkh{kt wrLkMkxe{ktke kuLke rzke nkukLkku kku fhLkkh kku{hLke rzke ytku nheV kkkuyu ykkuk fkuo nkku fu, ku{Lke kkMku kkukMk rzke Au. ku{Lku ku{Lkk ykkMk khke kfze uk{kt ykk nkk yu khkk kwAkhA {kxu Mktkrnkh kkueMk MxuLk </p><p>Lkk{ ykuAkuk wk[kte [kuhMkk 36600 37000MkkuLkwt (99.9) 26900 27100 Lkk kkeLkk 26015 -nku{kfo 26360</p><p>` Vs $ ` Vs 63.96 71.85</p><p>MkkuLkk-[kte kh</p><p>rfux kE</p><p>kkw ktkk kkk kk Vhe ys </p><p>ukLk Mkkku uku</p><p>kus Lkt-6 kh</p><p>rfux ueLkku fko{...</p><p> 10-14 sqLk : khk-kk tku [u k{ xuMx</p><p> 18{e sqLk : khk-kk tku [u k{ Lkzu</p><p> 21{e sqLk : khk-kk tku [u keS Lkzu</p><p> 24{e sqLk : khk-kk tku [u keS Lkzu</p><p>MkuLMkuMk</p><p>rLk^xe</p><p>yksLkku kt 26841.25Auku kt 26523.09x -41.84</p><p>yksLkku kt 8022.40Auku kt 8044.15x -21.75</p><p>rneLkk fkk {tkeLke hkfz : [kh rMkLkk rh{kLz</p><p>fushek yLku yLku wk kze kkkkk{e kk kkueMk yu MkeykhkeyuVLkwt MkV ykukhuLk</p><p>khtz : kkueMk yuLfkWLxh{kt 12 {kykuke ytku Xkh {hkk</p><p>Au ku{kt RLMkkMk hkRV, 300 Skk fkhkwMkLkku Mk{ku kkAu. {kko kuk {kykukeykuLkk Lkk{ khk nuh fhk{kt ykk Lkke. {kko kukyku{kt kkunkh kkUk kMx{kt Mkk{u xkuk {kykuke k Mkk{u nkukLkwt k {wt Au. kkueMk yrfkheyu rkk ykkkk fkw tAu fu yk ek ykzk{ yksu nue khkuZu hkt[eke ykhu 14 rfku{exhLkk ytkhu Mkk kkfkurhk kk{{kt MkoR nke. Mkwhkk yLku kkueMku MkV ykukhuLk kkh kkzwt nkw. {kko kuk {kykukeykuLke </p><p>kkMkuke Mktk{kt {kukLkku {Mkkku fksu fhk{kt ykku nkku. yurzLk rzhuxh sLkh ykuV kkueMk yuMkyuLk kLku fkw tnkw tfu yk ykzk{ Mkkhu kR nke. rsk{kt {kykuke yke hkk Au kue kkk{e {k kk fkukhk kxkrLk yLku rsk kkueMkLke xe{ Mkr kR kR nke. ku Mfkukku fkh{kt {kykukeyku sR hkk Au kue kkk{e {e nke yLku kkk{e {wsk rkAkk{kt ykk kk ku{Lku hkkrk Mefkhk fnuk{kt ykwt nkwt. kkueMk skLkku yLku Mkwhkk </p><p>skLkkuLku uRLku {kykuke kkze{ktke Wkhe kk nkk yLku uhkh kkuekkh Mkwhkk kh Y fhe eku nkku. skke fkokne fhk{kt ykkk 12 kkkuhku Xkh kk nkk. kLku fkw tnkw tfu k{k{ kkkuhku ku knLk{kt nkk. yuf knLk{kt hnuk kkkuhku Vhkh kR kk nkk khu ke knLk{kt hnuk {kykuke ku{Lkk knLk{ktke Lke[u WkheLku kkuekkh fhe hkk nkk. xLkkMkke {kuxe {kkk{kt nrkkhku {e ykk Au. su{kt fuxkf kkf nrkkhku k Mkk{u Au. kk kuo 20{e yurLkk rMku zw{fk{kt kkueMk knLk kh {kykuke khk Awkku nw{ku fhk{kt ykk kk khtz{kt yk Mkkike {kuxku nw{ku nkku. kufMkkLke [qtxeLkk ke kkk{kt fk{kehe kqo fheLku khk Vhe hkk nkk khu kkueMk fkVk kh kk kuo yur{kt nw{ku fhk{kt ykku nkku. yu nw{k{kt A kkueMk skLk Mkrnk ykX kufku {kko kk nkk. khtz{kt {kuxk kku {kkuke Mkr kuk Au. </p><p>R skk nkk. kLkkxe rzke fuMkLkk Mkto{kt ku{Lke hkfz fhkE Au su{kt yuVykEykh nkukMk k k u e M k M x u L k { k t kRfku h k k u </p><p>LkkUk{kt yke nke. ku{Lkk Wkh Aukhkze, </p><p>Vkuskhe, Vkuskhe fkhkkLkku ykkuk </p><p>{wfkku Au. ku{Lke kkMku su rzke Au </p><p>ku kkukMk Au ku{kt kkkMk fhk nkEfkuxoLkk yku kh kkueMk xe{ rknkh k kR nke. SkuLMknLke hkfz kk yuyukeLkk Lkukk Mkts Mknu rne Mkhfkh Mkk{u kkLke LkerkLkku fuL Wkh ykkuk </p><p>fkuo nkku. ykwkkuku fkwt nkwt fu, zkkLk LkhuL {kueLkk Rkhu fkk zk{kt ykwt Au.</p><p>Xkh {hkuk {kykukeyku kkMkuke {kuxe {kkk{kt {kukLkku </p><p>{Mkkku fksu fhk{kt ykku : kk kuo fhkuk nw{k kk Mkkike {kuxku nw{ku fhkku</p><p>nuh SLk{kt [k khkkuh </p><p>kuMkkzk {kxuLke kk fhLkkh kufku nu fu{ ktk kuXk Au : fkUke </p><p>Lkukk {ktfLk</p><p>kLkkxe rzke fuMkLkk Mkto{kt kku{hLke hkfz kk {kue Mkhfkh </p><p>Wkh yuyukeLkk Mkek ykkuk : {k{ku ytku fkuxo{kt knkUk kk </p><p>kfokh eku</p><p>fushek-kku{h hkSLkk{wt ykke u : fkUkuMkLke {ktke</p><p>Mkkku wt kLke hkwt Au kuLkku skk ykkku uRyu. fusheku Lkirkf skkkhe ue uRyu. keS kksw kskLkk Lkukk Mkrkk Wkkku fkwt nkwt fu, SkuLMkn kku{h yLku fw{kh rkMkLkwt hk fheLku fushek Lkirkf khkkuhLkku wku tk fhe hkk Au.</p></li><li><p> y{kk kwkh 10 sqLk 2015 2goodlucksamachar.comy{kkMktrkk Mk{k[kh</p><p>18-20 swLk Mkwe fLk fue WMk kuu</p><p>kwzf Lw, y{kky{kk nuh{kt </p><p>18,19,20 swLk-300 suxe BwrLk. kkyku{kt fLk fue {nkuMk ku{s kk ukuMk kuLkkh Au. yk fko{Lkk MkV ykkusLk {kxu {nkLkkhLke 456 BwrLk.kkykuLkk {w rkf, yuMk.yu{.MkeLkk yk, Mke.ykh.Mke fku.ykuzLkuxh, {nkLkkh BwrLk.fkWLMkhku ku{s rkfkhkuLke WkMkrk{kt {uh {eLkkkekuLk kxuLke ykkk{kt rk Mkt{uLk xkkkuh nku kkze kku Mkkhu 9-00 fkfu kusk{kt yku ku{ Mfw kkuZoLkk [uh{uLk zko. ske kMkkh ku{s kEMk [uh{uLk zko. nko kxuu skwt Au. yk rk Mkt{uLk{kt {nkLkwkku khk kk ukuMkLku MkV kLkkk {kkooLk ykkk{kt yku. Mfw kkuzoLkk kMkLkkrfkhe Mkrnk yrfkheyku yk Mkt{uLk{kt WkMkk hnuu. </p><p>u ksk rk rrkhLke </p><p>r{xk kEkwzf Lw, y{kk</p><p>u rk MkuLke kuXf rk MkuLkk u fLeLkh hksukE kxu yLku u khe zko. rLkuS {ko, u {nk{tke fu.Mke.kxu rr MkuLkk u khe zko. yrLkkE kxuLke WkMkrk{kt kuE nke. u fkko f{{ kku kuue kuXf{kt Mk{k hks{ktke WkMkk MkuLkk kkrfkheykuLku Mktkkukk u khe zko. rLkuS {koyu rk yu MktkXLkLkwt [kfk Au. ku{ ske W{uwO nkwt fu, rkke fkofkkoLkwt zkh kk Au yLku kkxoeLke r[khkhk kkf yLku khe kLku Au. u {nk{tke fu.Mke.kxu kuLk {ku yLku Sk Mkh kh rk MkuLkk kkuoLkwt ykkusLk fhk kh {wku nkku. rr MkuLkk u Mktkusf zko. yrLkkE kxuu {nkMktkfo yrkLk kAeLkk kkk{kt rkLkku kkku nku Au ykLku kLk{kt hke rk Mkuu Lkk fkofkkoykuLku kkLke MktMf]rk yLku fkoherkke ykk fhkkLkwt ykkkukY ykkusLk ykhke s Lke uEyu ku{ skwt nkwt. rk MkuLkk u fLeLkh hksukE kxu khk Mktkkrk rk fkucLke kwMkfkLkwt {nkLkwkku khk r{ku[Lk fhk{kt ykwt nkwt. </p><p>hkh{kt hMkke {knku k hMkk{kt kufhMkk{kt kuf </p><p>twfk, kkk, knku Mkrnk k kkku{kt hMkke kkxk</p><p>Mkkk ku rMk Mkkihkx ku{s rk kwshkk{kt khu hMkk kk kuf : hk{kt uzqkkuLku hMkkke hknk</p><p>kwzf Lw, y{kk</p><p>ykukk kkkuzkLke yMkh nuX kwshkkLkk fuxkf kkku{kt yksu k AwxkuAkku hMkk kku nkku su{kt twfk{kt kkses Mkkku ke kLk Mkkku hMkk kku Au khu knkuLkk fuxkf kkku{kt k hMkk kku Au. kkk{kt k kLk Mkkku hMkk kku Au. u fu, yksu {kuxkkkLkk rMkkhku{kt hMkk{kt kufLke Mkrk hne nke. kRfku hkLkk {kuxkkkLkk rMkkhku{kt hMkk kzku nkku. yku WuLke Au fu Wkh kwshkk yLku Mkkihkx{kt kkses Mkkku kkuVkLke kLk Mkkku kRfku khu hMkk kku nkku. </p><p>ku{kh hMkkLkk krhk{ Mku fuxef skykuyu LkwfMkkLk k kwt nkwt. kRfku kkkuh kk rk kwshkk yu Mkkihkx{kt kkkh{kt y[kLkf kxku ykku nkku suLkk fkhu kLk Mkkku uhkh hMkk kwxe kzku nkku. kRfku rk kwshkk{kt kkuVkLke hMkk kku nkku su kife fkhkzk{kt Lk $[Lke ykMkkkMk hMkk kku nkkukhu h{kwh{kt [kh $[Lke ykMkkkMk hMkk kku nkku. rk kwshkk{kt kke, kkhze, Mkkz, h{kwh, uh kk{, fkhkzk{kt hMkk kku nkku khu zktk rskLkk E, yknk, Mkkkwkkhk{kt kRfku hMkk kzku nkku. </p><p>LkMkkhe rsk{kt skkkuh, kue, kee{kuhk{kt kLk Mkkku hMkk kku nkku. ykkk{e kkt[ rMk Mkwe nk{kLk rkku hk{kt {{ke khu hMkk kzkLke ykkkne fhe Au. rk kwshkk, {, khkLkkh nue, Wkh kwshkkLkk fuxkf kkku, Mkkihkx yLku fA{k tk hMkk kzkLke ykkkne fhk{kt yke </p><p>Au. u fu, khu hMkkLke fkuRk fkhLke [uke he fhk{kt yke Lkke. hr{kLk yksu kRfkLke Mkhk{e{kt kkhku yksu ku nkku. kkxLkkh kkteLkkh{kt yksu kkhku eLku 38 Wkh knkUku nkku khu hk{kt Mkkike w kkk{kLk yksu k MkwhuLLkkh{kt 39.3 LkkUkwt nkwt.</p><p>k fuxwt kkk{kLk.......y{kk Mkrnk hk{kt kh{eLkk {k{kt yufkyuf </p><p>WuLke heku xkzku kku Au. kwshkkLkk {kuxkkkLkk rMkkhku{kt k fxuwt kkk{kLk LkkUkwt kuLkwt r[k Lke[u {wsk Au.y{kk ....................................... 39rzMkk ............................................ 37kkteLkkh ....................................... 38zkuhk ......................................... 38Mkwhk .........................................34.2kLkkh ....................................... 38hksfkux .......................................38.8MkwhuLLkkh ....................................39.3ws ..........................................38.6ftzk yuhkkuxo ..................................36.9Lkrk ........................................36.4y{hue ........................................ 39</p><p>ufuLk kk {kuxkkkLke Mfqku we kR Au khu rkkeoyku hkkukk {wsk Mfw sk kke kk Au. (kMeh : rkek Yzke)</p><p>Mkkkh{ke rhhLx{kt qrkk kkeLkk fkhu {kuxe Mktk{kt {kAeykuLkk {kuk kk Au.(kMeh : rkek Yzke)</p><p>yL Mkr{rkykuLke k h[Lkk fhk{kt yke</p><p>ykhu fkUkuMkLke Lke u fkhkukkheLke nuhkk fhkEMkkurLkk kkteyu Lke fkhkukkheLkk MkkLku eetze </p><p>ykke : ykuxkukh {rnLkk{kt MkkrLkf [qtxeyku kuukwzf Lw, y{kk</p><p>ykkk{e ykufxkukh {kMk{kt yke hnue MkkrLkf MhksLke [qtxeyku{kt kwshkk{kt kkku s{kk {kxu fkUkuMk khk Lke fkhkukkheLke nuhkk fhk{kt yke Au. fkhkukkhe Wkhktk MktfLk yLku khk{o sue ku khkLke Mkr{rkykuLke k h[Lkk Mkkku fkUkuMk 184 Mkku MkkkuLke 3 Mkr{rkyku kLkke Au. ykkW nkuukuhkuLke rLk{qtf{kt yMktkkuk Qku kku nkku. kthkw fkhkukkhe MkrnkLke Mkr{rkyku{kt k{k{Lkku Mk{ku fheLku fkUkuMk kkLku Mkkku ELku MkkrLkf MhksLke [qtxeyku{kt tkkkLke hLkeke Mk fhe ee Au fkUkuMkLkk </p><p>hkxe {w MkkurLkk kkteyu u fkhkukkhe kkk Mkr{rkLkk MkkLku {tsqhe ykke nke. ko 2011 kAe fkhkukkheLkwt kXLk fhk{kt ykwt Au. fkUkuMkLkk ykkhwk MkwkkuLkk skk {ku fkhkukkhe MkrnkLke Mkr{rkyku{kt huf ko rk yLku {oLke kLku MkkLk ykkk{kt ykwt Au. zkufxh, yuzkufux, rkf MkrnkLkk rr kukLkk ykkukLkkuLku k MkkLk {wt Au. ruk yLkuu fk{e yk{trkkku MkrnkLke fkhkukkhe Mkr{rk Wkhktk MktfLk yLku khk{o Mkr{rk{kt fw 18 MkkuLku ykhe ukk Au. su{kt {rnk yLku wk MkkuLku k Mk{ke uk{kt ykk Au. yue s heku </p><p>ykkW nkuukhkuLke rLk{qtf ku w{rk Mk{wkLke kkkkfeLkku rk kku nkku. ykk rk Vhe Mkk{u Lk yku yuLke fkS ukk fkUkuMk khk kMk fheLku {wM{ MkkuLkku k fkhkukkhe MkrnkLke Mkr{rk{kt Mk{ku fkuo Au. ku Wkhktk hksLkkt kqo {w{tke {kMkn MkkUfe suk rhc ykeykuLku k MkkLk ykkwt Au. yue s heku MkeLkeh khkMkku MkrnkLkk ykkukLkkuLku k Mk{ke ukk Au. fw 45 MkkuLke fkhkukkhe Mkr{rk{kt tfhMkn kuk, kMkn kkurn, zko. kwkkh [kihe suk ykeykuLkku Mk{ku kku Auu. khu 38 MkeLkeh MkkuLku ykhe uke fk{e </p><p>yk{trkkkuLke Mkr{rk{kt MkkurLkk kkteLkk hksfe Mkknfkh yun{ kxu, hksLkk kqo {w{tke {kMkn Mkkutfe suk Lkk{ku Au. khk{o Mkr{rk{kt k hkMkn Mkkutfe yLku tfhMkn kuk suk fkUkuMkLkk yke LkukkykuLku </p><p>hkk{kt ykk Au. MkqkkuLkk skk {ku, fkUkuMk khk knuekh MktfLk yLku khk{o Mkr{rkykuLkttw kXLk kwt Au. su Au fu kk khk [qtxeyku{kt kt k fkuE f[k Lk hne yke Lkukkyku fkofhku, wkkkt yLku {rnk {kuh[k [u MktfLk sk kue fkS ukE Au.</p><p>kkxeoLke MktfLk Mkr{rkMkkrLkf MhksLke [qtxe ku ku knuk fkUkuMk khk </p><p>Lke fkhkukkheLke nuhkk fhe uk{kt yke Au. kkxeoLke {nLke kkke MktfLk Mkr{rk Lke[u {wskLke Au. hkMkn Mkkutfe, tfhMkn kuk, {wMkwLk r{e, rMkkko kxu, rfkMkn kkurn, kwkkh [kihe, LkkhkE hkXk, Lkhu hk, feh kehkk, ske Xkfkuh, kkih ktzk, rnt{kMkn kxu, zko.kusekuLk kxu, [tefkkuLk kkhek, Mkkkh hkfk, kMkn hkskwk, iuk kh{kh, e.e.hkkhe, kkuLk kkekz, khu kLkke, Ehk {ehk, ekf kkkhek</p><p>kkuzoLke ykkk{e kuXfku{kt [[ko fhk kue kk</p><p>s Mkku{Lkkk MfwLke {kLkk h fhe ukLkku rLko {wke</p><p>kukh ef kkLkk Mktuo kwshkk {kr{f yu W[kh {kr{f rk kkuzoLke kuXf{kt kkf </p><p>[[ko r[khk</p><p>kwzf Lw, y{kk</p><p>kuh-12 rkkLk knLke khekk{kt kkkukuSLkwt kukh ef fhk {k{u y{kkLke s Mkku{Lkkk MfwLke {kLkk h fhk {k{u yksu {ue kwshkk {kr{f yLku W[kh {kr{f rk kkuzoLke kuXf{kt [[ko fhk{kt yke nke. u fu yk {k{u kkuzoLkk Mkku [u {ku Mkokk ykhu yksLke kuXf{kt fkuE rLko E fkku Lk nkku. ku{s nu ykkk{e kuXf{kt yk rLko fhkLke nuhkk fhk{kt yke Au. yk knuk kukh ef fhk {k{u rk kkuzo kkLku fkh of LkkuxeMk kkXk{kt yke nke. ku{s yksLke kuXf{kt rk kkuzoLke kuXf{kt MfwLke {kLkk h fhk {k{u rLko fhkLke nuhkk fhk{kt yke nke. k kke {krnke {wsk kwshkk {kr{f yLku W[kh {kr{f rk kkuzo khk {k[o-2015{kt kuh-12 rkkLk knLke khekk uk{kt yke nke. yk khekk hr{kLk kkkukuS kukh kuLke rLkkohek Mk{Lkk k fkf knuks kh{kt Vhkw kE sk kkBw nkwt. </p><p>yk ytku kkueMk kkkMk{kt y{kkLke s Mkku{Lkkk kkLke Mktzkue knkh yke nke. suLkkt kku kkLkk fkfo Mknek ykh Mkwe ykXke w MkkuLke hkfz fhk{kt yke Au. u fu yk kukh ef {k{u kk Mkt[kfkuLke k Mktzkue nkukLkk ykkukku Mkkku rk kkuzo{kt hswykk fhk{kt yke nke. suLkkt kku rk kkuzo kkLku LkkuxeMk kkXeLku fzf fkokne fhkLke rk nkk he nke. yk ytku yksu {ue rk kkuzoLke kuXf{kt [[ko fhk{kt yke nke. u </p><p>fu yk ytku fkuE rLkoLkk ukkk ykhu Mktuo nu kkuzoLke ykkk{e kuXf{kt rLko fhkLke nuhkk fhkE Au. WuLke Au fu u ykhu kkLke {kLkk h fhk{kt ykukku kk{kt ykMk fhkk rkkeoykuLkk rLkku k r[kh rk kkuzo fhkLkku hnuu. huf kkMkkykuLku kLk{kt hkeLku ykkk{e yksLke kuXf{kt fkuE rLko E fkku Lk nkku. nu ykkk{e kuXf{kt rk kkuzoLkk yrfkheyku wt rLko fhu Au kuLkk kh k{k{Lke {ex {tzkue Au.</p><p>80.82 kLkku rzezLz [uf ykokwzf Lw, y{kk</p><p>{w{tke ykLktekuLk kxuLku yksu kwshkk yukku ELzMxe fkukkuohuLk khk 2013-14 Lkkkfe koLkk rzezLz kuxu 80 k 82 nhLkku [uf rLkk{Lkk yk kkkwkE sukrk kkk {uLkusk rzhuxh htkk yLku rLkk{f {tzLkk Mkku MktkkE xku, kMktkeknuLk kxu kuhu yu yko fkuo nkku.</p></li><li><p> y{kk kwkh 10 sqLk 2015 3goodlucksamachar.comy{kkuXLke rk{ ktkk Mkwe, khe {tkeLke Mkq[Lkk kuwt Lku ke skwt yuyu{Mke</p><p>kwzf Lw, y{kk</p><p>ykk nuh{kt kzk kueu kufkuwt Swt nhk{ fhe ktkhk y{kk Bwrr fkukuohuk kkeku yu yrfkheyku wshk hfkhk khe {tke tfhkE [kiheu kueu e k Au. y{kk Bwrr fkukuohuu ykkus rk ykzuz nkk huk kufk{kuke [r hk hfkhu 3 squ khe {tke tfh [kiheu yk {Mkku Wfu kk y{kk {kufk nk. tfh [kiheyu WM{kwhk r{ kue f[uheyu Bwrr fr{h rnk yrfkheyku kku r{x fhe u{u zke ktk nk. tfh [kiheyu yt {nk fnuk uk {wkyku h kh {qku </p><p>nku. tfh [kiheyu fk{ku qhk fhk {kxu su zuzkE yke Au, u {ku fk{ku fu{ qhk kk ke? uku k fkuo nku. u{u kufkuu kur...</p></li></ul>