Gs daily 10 06 15

 • Published on
  22-Jul-2016

 • View
  215

 • Download
  3

DESCRIPTION

Goodluck Samachar Daily Gujarati News Paper, Ahmedabad. Editor: Akshesh Savaliya. Address: Goodluck Publicity Pvt Ltd, "SATURN HOUSE", Corporate House No.07, Shivalik Plaza, B/H: Jai Hind Sweets, Nr. Panjara Pole, Ambawadi, Ahmedabad - 380015. Mo.:+919687612324 Phone: +9179-30475334 / 35 / 36. Gs daily 10 06 15

Transcript

 • RNI No. : GUJGUJ/2013/49790Year : 3 | Issue : 47 | Pages : 12 | Date: 10-06-2015Price : Rs.2/- | Edition : Ahmedabad www.goodlucksamachar.com

  {w ktke : h{ rs fkqh ktke : ykufw{kh Mkkrk suX ykX{, r{ Mktk : 2071 kwzf kMkexe k. r. MkuxLko nkWMk- 07, rkrf kk, kktshkkku, y{kk-15 xu.Lkt. 079-30475334/35/36 kwkh, 10 sqLk 2015

  u{h zo

  yksLkwt kkk{kLk

  rneLke yh fushek MkhfkhLku {kuxku Vxfku kzkukkukMk {tke

  y{kk 39.0kkteLkkh 37.0zkuhk 38.0Mkwhk 34.2hksfkux 38.8MkwhuLLkkh 39.3Lkrk 36.4y{hue 39.0

  kwzf Lw, y{kk

  y h fushekLkk Lkuk]{kt yuyuke MkhfkhLku yksu {kuxku Vxfku kzu kuk yuf xLkk{{kt rneLkk fkk kLk SkuLMkn kku{hLke kLkkxe rzke fuMkLkk Mkto{kt hkfz fhe uk{kt ykk kk ku{Lku [kh rMk {kxu kkueMk fMxze{kt rh{kLz kh {kufe uk{kt ykk nkk. rneLkk fkk kLkLke hkfz fhkk kk hksfe kwoku{kt k uhkh [[ko hne nke. rneLkk fkk kLk kku{hLke rh{kLz yhS Wkh khk s MkwLkke nkk hk{kt yke nke. Yykk{kt 15 r{rLkx {kxu [wfkku yLkk{k

  yusLMke, hkt[e

  khtzLkk kk{w rsk{kt kkueMk Mkkku yksu ek ykzk{ kR nke. su{kt 12 {kykukeyku Xkh kR kk nkk. ku{Lke kkMkuke {kuxe {kkk{kt {kukLkku {Mkkku s fhk{kt ykku Au. {kko kuk k{k{ {kykukeykuLkk {]kun fksu fhe uk{kt ykk Au. {kko kuk 12 {kykukeyku{kt [kh kkfkuLkku k Mk{kuMk kk Au. kk{w kkueMk yu fkukk MkeykhkeyuVu yk Mktwkheku ykukhuLk kkh kkzwt nkwt su nrkkhku fksu fhk{kt ykk

  yusLMke, hkt[e

  rneLkk fkk{tke SkuLMkn kku{hLke hkfz fhk{kt ykk kk ksk yLku fkUkuMku yuyuke Mkhfkh kh ykfhk nkhku fko nkk yLku yh fushek kkk SkuLMkn kku{hLkk hkSLkk{kLke {ktk fhe nke. fkUkuMku fkwt nkwt fu, yh fusheku hkSLkk{w ykke uwt uRyu. fkh fu, ku{Lke k{k{ kkkkku kuxe Mkkrkk kR hne Au. fkUkuMkLkk rhc Lkukk ys {ktfLku fkwt nkwt fu fushek yu yLku nuhSLk{kt [k khkkuhLke kk fhe hkk Au khtkw nu wt kR hkwt Au ku k{k{ kufku u Au. ku{Lke

  hkku nkku. kku{h khVke WkMkk hnuk rhc feLke Mkkku yL k feku k WkMkk hkk nkk su{kt skk{kt ykwt nkwt fu, kkueMku yk fuMk{kt kkkkkeheku koLk fwO A.u fkuxoLkk &Lkku skk{kt kkueMku fkwt nkwt fu kku{hLke khk s hkfz fhkLke sYh nke. fkh fu kuyku w hkLkkh k Au yLku kwhkk Mkkku [uzk fhe k nkuk. rne kkueMku uhkh fkokne fhkk kx {[e kku nkku. ku{Lke hkfz kk {k{ku fkuxo{kt knkUku nkku. keS kksw ku{Lke hkfz kk kuXfkuLkku kuh Y kku nkku. kuLke hkfz Mkk{u SkuLMknu rne

  nkEfkuxo{kt yke fhe ee nke. yku WuLke Au fu, fkkLke rzke{kt AukhkzeLkk {k{k{kt SkuLMkn kku{hLke hkfz fhk{kt yke nke. yuyukeyu ykLku RLku ktku WXkku nkku. 49 keo kku{h rkLkkh{ktke khkMk khefu Au yLku k{ k kLk kLk Au. ku{Lke hkfz yuk Mk{u fhk{kt yke Au

  khu yuyuke Mkhfkh yLku u^xe kLkoh LkSk stk [u uhkh U[kk [ke hne Au. rknkh{kt wrLkMkxe{ktke kuLke rzke nkukLkku kku fhLkkh kku{hLke rzke ytku nheV kkkuyu ykkuk fkuo nkku fu, ku{Lke kkMku kkukMk rzke Au. ku{Lku ku{Lkk ykkMk khke kfze uk{kt ykk nkk yu khkk kwAkhA {kxu Mktkrnkh kkueMk MxuLk

  Lkk{ ykuAkuk wk[kte [kuhMkk 36600 37000MkkuLkwt (99.9) 26900 27100 Lkk kkeLkk 26015 -nku{kfo 26360

  ` Vs $ ` Vs 63.96 71.85

  MkkuLkk-[kte kh

  rfux kE

  kkw ktkk kkk kk Vhe ys

  ukLk Mkkku uku

  kus Lkt-6 kh

  rfux ueLkku fko{...

  10-14 sqLk : khk-kk tku [u k{ xuMx

  18{e sqLk : khk-kk tku [u k{ Lkzu

  21{e sqLk : khk-kk tku [u keS Lkzu

  24{e sqLk : khk-kk tku [u keS Lkzu

  MkuLMkuMk

  rLk^xe

  yksLkku kt 26841.25Auku kt 26523.09x -41.84

  yksLkku kt 8022.40Auku kt 8044.15x -21.75

  rneLkk fkk {tkeLke hkfz : [kh rMkLkk rh{kLz

  fushek yLku yLku wk kze kkkkk{e kk kkueMk yu MkeykhkeyuVLkwt MkV ykukhuLk

  khtz : kkueMk yuLfkWLxh{kt 12 {kykuke ytku Xkh {hkk

  Au ku{kt RLMkkMk hkRV, 300 Skk fkhkwMkLkku Mk{ku kkAu. {kko kuk {kykukeykuLkk Lkk{ khk nuh fhk{kt ykk Lkke. {kko kukyku{kt kkunkh kkUk kMx{kt Mkk{u xkuk {kykuke k Mkk{u nkukLkwt k {wt Au. kkueMk yrfkheyu rkk ykkkk fkw tAu fu yk ek ykzk{ yksu nue khkuZu hkt[eke ykhu 14 rfku{exhLkk ytkhu Mkk kkfkurhk kk{{kt MkoR nke. Mkwhkk yLku kkueMku MkV ykukhuLk kkh kkzwt nkw. {kko kuk {kykukeykuLke

  kkMkuke Mktk{kt {kukLkku {Mkkku fksu fhk{kt ykku nkku. yurzLk rzhuxh sLkh ykuV kkueMk yuMkyuLk kLku fkw tnkw tfu yk ykzk{ Mkkhu kR nke. rsk{kt {kykuke yke hkk Au kue kkk{e {k kk fkukhk kxkrLk yLku rsk kkueMkLke xe{ Mkr kR kR nke. ku Mfkukku fkh{kt {kykukeyku sR hkk Au kue kkk{e {e nke yLku kkk{e {wsk rkAkk{kt ykk kk ku{Lku hkkrk Mefkhk fnuk{kt ykwt nkwt. kkueMk skLkku yLku Mkwhkk

  skLkkuLku uRLku {kykuke kkze{ktke Wkhe kk nkk yLku uhkh kkuekkh Mkwhkk kh Y fhe eku nkku. skke fkokne fhk{kt ykkk 12 kkkuhku Xkh kk nkk. kLku fkw tnkw tfu k{k{ kkkuhku ku knLk{kt nkk. yuf knLk{kt hnuk kkkuhku Vhkh kR kk nkk khu ke knLk{kt hnuk {kykuke ku{Lkk knLk{ktke Lke[u WkheLku kkuekkh fhe hkk nkk. xLkkMkke {kuxe {kkk{kt nrkkhku {e ykk Au. su{kt fuxkf kkf nrkkhku k Mkk{u Au. kk kuo 20{e yurLkk rMku zw{fk{kt kkueMk knLk kh {kykuke khk Awkku nw{ku fhk{kt ykk kk khtz{kt yk Mkkike {kuxku nw{ku nkku. kufMkkLke [qtxeLkk ke kkk{kt fk{kehe kqo fheLku khk Vhe hkk nkk khu kkueMk fkVk kh kk kuo yur{kt nw{ku fhk{kt ykku nkku. yu nw{k{kt A kkueMk skLk Mkrnk ykX kufku {kko kk nkk. khtz{kt {kuxk kku {kkuke Mkr kuk Au.

  R skk nkk. kLkkxe rzke fuMkLkk Mkto{kt ku{Lke hkfz fhkE Au su{kt yuVykEykh nkukMk k k u e M k M x u L k { k t kRfku h k k u

  LkkUk{kt yke nke. ku{Lkk Wkh Aukhkze,

  Vkuskhe, Vkuskhe fkhkkLkku ykkuk

  {wfkku Au. ku{Lke kkMku su rzke Au

  ku kkukMk Au ku{kt kkkMk fhk nkEfkuxoLkk yku kh kkueMk xe{ rknkh k kR nke. SkuLMknLke hkfz kk yuyukeLkk Lkukk Mkts Mknu rne Mkhfkh Mkk{u kkLke LkerkLkku fuL Wkh ykkuk

  fkuo nkku. ykwkkuku fkwt nkwt fu, zkkLk LkhuL {kueLkk Rkhu fkk zk{kt ykwt Au.

  Xkh {hkuk {kykukeyku kkMkuke {kuxe {kkk{kt {kukLkku

  {Mkkku fksu fhk{kt ykku : kk kuo fhkuk nw{k kk Mkkike {kuxku nw{ku fhkku

  nuh SLk{kt [k khkkuh

  kuMkkzk {kxuLke kk fhLkkh kufku nu fu{ ktk kuXk Au : fkUke

  Lkukk {ktfLk

  kLkkxe rzke fuMkLkk Mkto{kt kku{hLke hkfz kk {kue Mkhfkh

  Wkh yuyukeLkk Mkek ykkuk : {k{ku ytku fkuxo{kt knkUk kk

  kfokh eku

  fushek-kku{h hkSLkk{wt ykke u : fkUkuMkLke {ktke

  Mkkku wt kLke hkwt Au kuLkku skk ykkku uRyu. fusheku Lkirkf skkkhe ue uRyu. keS kksw kskLkk Lkukk Mkrkk Wkkku fkwt nkwt fu, SkuLMkn kku{h yLku fw{kh rkMkLkwt hk fheLku fushek Lkirkf khkkuhLkku wku tk fhe hkk Au.

 • y{kk kwkh 10 sqLk 2015 2goodlucksamachar.comy{kkMktrkk Mk{k[kh

  18-20 swLk Mkwe fLk fue WMk kuu

  kwzf Lw, y{kky{kk nuh{kt

  18,19,20 swLk-300 suxe BwrLk. kkyku{kt fLk fue {nkuMk ku{s kk ukuMk kuLkkh Au. yk fko{Lkk MkV ykkusLk {kxu {nkLkkhLke 456 BwrLk.kkykuLkk {w rkf, yuMk.yu{.MkeLkk yk, Mke.ykh.Mke fku.ykuzLkuxh, {nkLkkh BwrLk.fkWLMkhku ku{s rkfkhkuLke WkMkrk{kt {uh {eLkkkekuLk kxuLke ykkk{kt rk Mkt{uLk xkkkuh nku kkze kku Mkkhu 9-00 fkfu kusk{kt yku ku{ Mfw kkuZoLkk [uh{uLk zko. ske kMkkh ku{s kEMk [uh{uLk zko. nko kxuu skwt Au. yk rk Mkt{uLk{kt {nkLkwkku khk kk ukuMkLku MkV kLkkk {kkooLk ykkk{kt yku. Mfw kkuzoLkk kMkLkkrfkhe Mkrnk yrfkheyku yk Mkt{uLk{kt WkMkk hnuu.

  u ksk rk rrkhLke

  r{xk kEkwzf Lw, y{kk

  u rk MkuLke kuXf rk MkuLkk u fLeLkh hksukE kxu yLku u khe zko. rLkuS {ko, u {nk{tke fu.Mke.kxu rr MkuLkk u khe zko. yrLkkE kxuLke WkMkrk{kt kuE nke. u fkko f{{ kku kuue kuXf{kt Mk{k hks{ktke WkMkk MkuLkk kkrfkheykuLku Mktkkukk u khe zko. rLkuS {koyu rk yu MktkXLkLkwt [kfk Au. ku{ ske W{uwO nkwt fu, rkke fkofkkoLkwt zkh kk Au yLku kkxoeLke r[khkhk kkf yLku khe kLku Au. u {nk{tke fu.Mke.kxu kuLk {ku yLku Sk Mkh kh rk MkuLkk kkuoLkwt ykkusLk fhk kh {wku nkku. rr MkuLkk u Mktkusf zko. yrLkkE kxuu {nkMktkfo yrkLk kAeLkk kkk{kt rkLkku kkku nku Au ykLku kLk{kt hke rk Mkuu Lkk fkofkkoykuLku kkLke MktMf]rk yLku fkoherkke ykk fhkkLkwt ykkkukY ykkusLk ykhke s Lke uEyu ku{ skwt nkwt. rk MkuLkk u fLeLkh hksukE kxu khk Mktkkrk rk fkucLke kwMkfkLkwt {nkLkwkku khk r{ku[Lk fhk{kt ykwt nkwt.

  hkh{kt hMkke {knku k hMkk{kt kufhMkk{kt kuf

  twfk, kkk, knku Mkrnk k kkku{kt hMkke kkxk

  Mkkk ku rMk Mkkihkx ku{s rk kwshkk{kt khu hMkk kk kuf : hk{kt uzqkkuLku hMkkke hknk

  kwzf Lw, y{kk

  ykukk kkkuzkLke yMkh nuX kwshkkLkk fuxkf kkku{kt yksu k AwxkuAkku hMkk kku nkku su{kt twfk{kt kkses Mkkku ke kLk Mkkku hMkk kku Au khu knkuLkk fuxkf kkku{kt k hMkk kku Au. kkk{kt k kLk Mkkku hMkk kku Au. u fu, yksu {kuxkkkLkk rMkkhku{kt hMkk{kt kufLke Mkrk hne nke. kRfku hkLkk {kuxkkkLkk rMkkhku{kt hMkk kzku nkku. yku WuLke Au fu Wkh kwshkk yLku Mkkihkx{kt kkses Mkkku kkuVkLke kLk Mkkku kRfku khu hMkk kku nkku.

  ku{kh hMkkLkk krhk{ Mku fuxef skykuyu LkwfMkkLk k kwt nkwt. kRfku kkkuh kk rk kwshkk yu Mkkihkx{kt kkkh{kt y[kLkf kxku ykku nkku suLkk fkhu kLk Mkkku uhkh hMkk kwxe kzku nkku. kRfku rk kwshkk{kt kkuVkLke hMkk kku nkku su kife fkhkzk{kt Lk $[Lke ykMkkkMk hMkk kku nkkukhu h{kwh{kt [kh $[Lke ykMkkkMk hMkk kku nkku. rk kwshkk{kt kke, kkhze, Mkkz, h{kwh, uh kk{, fkhkzk{kt hMkk kku nkku khu zktk rskLkk E, yknk, Mkkkwkkhk{kt kRfku hMkk kzku nkku.

  LkMkkhe rsk{kt skkkuh, kue, kee{kuhk{kt kLk Mkkku hMkk kku nkku. ykkk{e kkt[ rMk Mkwe nk{kLk rkku hk{kt {{ke khu hMkk kzkLke ykkkne fhe Au. rk kwshkk, {, khkLkkh nue, Wkh kwshkkLkk fuxkf kkku, Mkkihkx yLku fA{k tk hMkk kzkLke ykkkne fhk{kt yke

  Au. u fu, khu hMkkLke fkuRk fkhLke [uke he fhk{kt yke Lkke. hr{kLk yksu kRfkLke Mkhk{e{kt kkhku yksu ku nkku. kkxLkkh kkteLkkh{kt yksu kkhku eLku 38 Wkh knkUku nkku khu hk{kt Mkkike w kkk{kLk yksu k MkwhuLLkkh{kt 39.3 LkkUkwt nkwt.

  k fuxwt kkk{kLk.......y{kk Mkrnk hk{kt kh{eLkk {k{kt yufkyuf

  WuLke heku xkzku kku Au. kwshkkLkk {kuxkkkLkk rMkkhku{kt k fxuwt kkk{kLk LkkUkwt kuLkwt r[k Lke[u {wsk Au.y{kk ....................................... 39rzMkk ............................................ 37kkteLkkh ....................................... 38zkuhk ......................................... 38Mkwhk .........................................34.2kLkkh ....................................... 38hksfkux .......................................38.8MkwhuLLkkh ....................................39.3ws ..........................................38.6ftzk yuhkkuxo ..................................36.9Lkrk ........................................36.4y{hue ........................................ 39

  ufuLk kk {kuxkkkLke Mfqku we kR Au khu rkkeoyku hkkukk {wsk Mfw sk kke kk Au. (kMeh : rkek Yzke)

  Mkkkh{ke rhhLx{kt qrkk kkeLkk fkhu {kuxe Mktk{kt {kAeykuLkk {kuk kk Au.(kMeh : rkek Yzke)

  yL Mkr{rkykuLke k h[Lkk fhk{kt yke

  ykhu fkUkuMkLke Lke u fkhkukkheLke nuhkk fhkEMkkurLkk kkteyu Lke fkhkukkheLkk MkkLku eetze

  ykke : ykuxkukh {rnLkk{kt MkkrLkf [qtxeyku kuukwzf Lw, y{kk

  ykkk{e ykufxkukh {kMk{kt yke hnue MkkrLkf MhksLke [qtxeyku{kt kwshkk{kt kkku s{kk {kxu fkUkuMk khk Lke fkhkukkheLke nuhkk fhk{kt yke Au. fkhkukkhe Wkhktk MktfLk yLku khk{o sue ku khkLke Mkr{rkykuLke k h[Lkk Mkkku fkUkuMk 184 Mkku MkkkuLke 3 Mkr{rkyku kLkke Au. ykkW nkuukuhkuLke rLk{qtf{kt yMktkkuk Qku kku nkku. kthkw fkhkukkhe MkrnkLke Mkr{rkyku{kt k{k{Lkku Mk{ku fheLku fkUkuMk kkLku Mkkku ELku MkkrLkf MhksLke [qtxeyku{kt tkkkLke hLkeke Mk fhe ee Au fkUkuMkLkk

  hkxe {w MkkurLkk kkteyu u fkhkukkhe kkk Mkr{rkLkk MkkLku {tsqhe ykke nke. ko 2011 kAe fkhkukkheLkwt kXLk fhk{kt ykwt Au. fkUkuMkLkk ykkhwk MkwkkuLkk skk {ku fkhkukkhe MkrnkLke Mkr{rkyku{kt huf ko rk yLku {oLke kLku MkkLk ykkk{kt ykwt Au. zkufxh, yuzkufux, rkf MkrnkLkk rr kukLkk ykkukLkkuLku k MkkLk {wt Au. ruk yLkuu fk{e yk{trkkku MkrnkLke fkhkukkhe Mkr{rk Wkhktk MktfLk yLku khk{o Mkr{rk{kt fw 18 MkkuLku ykhe ukk Au. su{kt {rnk yLku wk MkkuLku k Mk{ke uk{kt ykk Au. yue s heku

  ykkW nkuukhkuLke rLk{qtf ku w{rk Mk{wkLke kkkkfeLkku rk kku nkku. ykk rk Vhe Mkk{u Lk yku yuLke fkS ukk fkUkuMk khk kMk fheLku {wM{ MkkuLkku k fkhkukkhe MkrnkLke Mkr{rk{kt Mk{ku fkuo Au. ku Wkhktk hksLkkt kqo {w{tke {kMkn MkkUfe suk rhc ykeykuLku k MkkLk ykkwt Au. yue s heku MkeLkeh khkMkku MkrnkLkk ykkukLkkuLku k Mk{ke ukk Au. fw 45 MkkuLke fkhkukkhe Mkr{rk{kt tfhMkn kuk, kMkn kkurn, zko. kwkkh [kihe suk ykeykuLkku Mk{ku kku Auu. khu 38 MkeLkeh MkkuLku ykhe uke fk{e

  yk{trkkkuLke Mkr{rk{kt MkkurLkk kkteLkk hksfe Mkknfkh yun{ kxu, hksLkk kqo {w{tke {kMkn Mkkutfe suk Lkk{ku Au. khk{o Mkr{rk{kt k hkMkn Mkkutfe yLku tfhMkn kuk suk fkUkuMkLkk yke LkukkykuLku

  hkk{kt ykk Au. MkqkkuLkk skk {ku, fkUkuMk khk knuekh MktfLk yLku khk{o Mkr{rkykuLkttw kXLk kwt Au. su Au fu kk khk [qtxeyku{kt kt k fkuE f[k Lk hne yke Lkukkyku fkofhku, wkkkt yLku {rnk {kuh[k [u MktfLk sk kue fkS ukE Au.

  kkxeoLke MktfLk Mkr{rkMkkrLkf MhksLke [qtxe ku ku knuk fkUkuMk khk

  Lke fkhkukkheLke nuhkk fhe uk{kt yke Au. kkxeoLke {nLke kkke MktfLk Mkr{rk Lke[u {wskLke Au. hkMkn Mkkutfe, tfhMkn kuk, {wMkwLk r{e, rMkkko kxu, rfkMkn kkurn, kwkkh [kihe, LkkhkE hkXk, Lkhu hk, feh kehkk, ske Xkfkuh, kkih ktzk, rnt{kMkn kxu, zko.kusekuLk kxu, [tefkkuLk kkhek, Mkkkh hkfk, kMkn hkskwk, iuk kh{kh, e.e.hkkhe, kkuLk kkekz, khu kLkke, Ehk {ehk, ekf kkkhek

  kkuzoLke ykkk{e kuXfku{kt [[ko fhk kue kk

  s Mkku{Lkkk MfwLke {kLkk h fhe ukLkku rLko {wke

  kukh ef kkLkk Mktuo kwshkk {kr{f yu W[kh {kr{f rk kkuzoLke kuXf{kt kkf

  [[ko r[khk

  kwzf Lw, y{kk

  kuh-12 rkkLk knLke khekk{kt kkkukuSLkwt kukh ef fhk {k{u y{kkLke s Mkku{Lkkk MfwLke {kLkk h fhk {k{u yksu {ue kwshkk {kr{f yLku W[kh {kr{f rk kkuzoLke kuXf{kt [[ko fhk{kt yke nke. u fu yk {k{u kkuzoLkk Mkku [u {ku Mkokk ykhu yksLke kuXf{kt fkuE rLko E fkku Lk nkku. ku{s nu ykkk{e kuXf{kt yk rLko fhkLke nuhkk fhk{kt yke Au. yk knuk kukh ef fhk {k{u rk kkuzo kkLku fkh of LkkuxeMk kkXk{kt yke nke. ku{s yksLke kuXf{kt rk kkuzoLke kuXf{kt MfwLke {kLkk h fhk {k{u rLko fhkLke nuhkk fhk{kt yke nke. k kke {krnke {wsk kwshkk {kr{f yLku W[kh {kr{f rk kkuzo khk {k[o-2015{kt kuh-12 rkkLk knLke khekk uk{kt yke nke. yk khekk hr{kLk kkkukuS kukh kuLke rLkkohek Mk{Lkk k fkf knuks kh{kt Vhkw kE sk kkBw nkwt.

  yk ytku kkueMk kkkMk{kt y{kkLke s Mkku{Lkkk kkLke Mktzkue knkh yke nke. suLkkt kku kkLkk fkfo Mknek ykh Mkwe ykXke w MkkuLke hkfz fhk{kt yke Au. u fu yk kukh ef {k{u kk Mkt[kfkuLke k Mktzkue nkukLkk ykkukku Mkkku rk kkuzo{kt hswykk fhk{kt yke nke. suLkkt kku rk kkuzo kkLku LkkuxeMk kkXeLku fzf fkokne fhkLke rk nkk he nke. yk ytku yksu {ue rk kkuzoLke kuXf{kt [[ko fhk{kt yke nke. u

  fu yk ytku fkuE rLkoLkk ukkk ykhu Mktuo nu kkuzoLke ykkk{e kuXf{kt rLko fhkLke nuhkk fhkE Au. WuLke Au fu u ykhu kkLke {kLkk h fhk{kt ykukku kk{kt ykMk fhkk rkkeoykuLkk rLkku k r[kh rk kkuzo fhkLkku hnuu. huf kkMkkykuLku kLk{kt hkeLku ykkk{e yksLke kuXf{kt fkuE rLko E fkku Lk nkku. nu ykkk{e kuXf{kt rk kkuzoLkk yrfkheyku wt rLko fhu Au kuLkk kh k{k{Lke {ex {tzkue Au.

  80.82 kLkku rzezLz [uf ykokwzf Lw, y{kk

  {w{tke ykLktekuLk kxuLku yksu kwshkk yukku ELzMxe fkukkuohuLk khk 2013-14 Lkkkfe koLkk rzezLz kuxu 80 k 82 nhLkku [uf rLkk{Lkk yk kkkwkE sukrk kkk {uLkusk rzhuxh htkk yLku rLkk{f {tzLkk Mkku MktkkE xku, kMktkeknuLk kxu kuhu yu yko fkuo nkku.

 • y{kk kwkh 10 sqLk 2015 3goodlucksamachar.comy{kkuXLke rk{ ktkk Mkwe, khe {tkeLke Mkq[Lkk kuwt Lku ke skwt yuyu{Mke

  kwzf Lw, y{kk

  ykk nuh{kt kzk kueu kufkuwt Swt nhk{ fhe ktkhk y{kk Bwrr fkukuohuk kkeku yu yrfkheyku wshk hfkhk khe {tke tfhkE [kiheu kueu e k Au. y{kk Bwrr fkukuohuu ykkus rk ykzuz nkk huk kufk{kuke [r hk hfkhu 3 squ khe {tke tfh [kiheu yk {Mkku Wfu kk y{kk {kufk nk. tfh [kiheyu WM{kwhk r{ kue f[uheyu Bwrr fr{h rnk yrfkheyku kku r{x fhe u{u zke ktk nk. tfh [kiheyu yt {nk fnuk uk {wkyku h kh {qku

  nku. tfh [kiheyu fk{ku qhk fhk {kxu su zuzkE yke Au, u {ku fk{ku fu{ qhk kk ke? uku k fkuo nku. u{u kufkuu kur {erzk {khVu kufkuu fhk yu huf fk{e r ytu {krne ykk yku ykku nku. u{u kt kike khu kufk{ su Mku kkt Au, u [kh Mke {wkfk ee ne. yk Mku fk{ zke qt fheu kufkue feVku qh fhk yku ykku nku. ufu, y{kk Bwrr fkukuohuk kkeku yu yrfkheyku tfh [kiheu kueu e k Au. uXe rk{ ktk we yu{ {keu tfh [kihee rk Ae u{u fwt fwO ke. tfh [kiheyu 3 squ Ewh ykfkh nku kzke {wkfk

  ee, u e eh yn yke Au yu yu kku 8 sq, 2015k hkus khu yu s kzke eh {qfe Au. yk tu ehku uEu kwt Akuft fne fu fu yuf yXkrzk{kt fwt fk{ kwt ke. y{kk Bwrr fkukuohuk kkeku yu yrfkheyku tfh [kihee yieie fheu kzk yu{ u yu{ hnuk Eu kuke yuhfLzLz ykurVku{kt ykhk{ Vh{ku Au. kufkuu kzk{kt zwt nku, ku zu yue u{e {krfkwt hwt o y{kk Bwrr fkukuohuk kkeku yu yrfkheyku fhe hkk Au. hWku yuf rMkhk kufku ke {kxu kt {khe hkkt Au, khu khe{tke tfh [kiheke {ktze fkukuohuk krfkheyku yu yrfkheyku hke kek rfkk ykkus{kt M Lk Au. kzkykuk kWLz rhkuxo Ae ykhu khe {tketfh [kiheyu kzkykue {wkfku kuze ykk nk. kzkyku uk ykk ku Xef, kt fkofhkuu ktk yke ze fu,15 sq we{kt kzkyku qhkE su, Ae {khu krhfkuwt ktw n zu.

  kwzf Lw, y{kk

  65 kkoLkk fkrLkkkE kxuk nkk Bkhk kkheyu Au. BkkuZkLkk fuLMkhLkku kkuk kLkukk fkrLkkkELkk SkLkLke nku Auke kzeyku kkkE hne Au. kuBkLku nku ske SkkkLke fkuE EAk kk Lke. fkhkfu, kuBkLke ykke ykMkBkkt kuBkLkk ku efhk s kuBkLku khAkuze kqGkk Au. ufu, Skkuk keBkkheLkku kkuk kLkeLku Bkhkkkheyu kzukk fkrLkkkELke ytrkBk kkkuBkkt kuBkLke Mkukk keswt fkuE Lkn, kht kuBkLkk kkMk kuMk sVh kXkk fhe hkk Au. 45 kkoLkk VhkkE Aukk yuf BkrnLkke yBkkkkBkkt Au. kuyku fkrLkkkELke Aukk yuf BkrnLkke kzu kku Mkukk fhe

  efhkykuyu fkZe {qfuk fkLkEu sVhkEyu nkhku ykku

  hkk Au. sVhkkELt fnut Au fu, Gkkt Mke kuBkLkk kkMk kuMk fkrLkkkE yk wrLkGkkBkkte ykrkk Lk kGk Gkkt Mke kuyku kuBkLke Mkukk fhkk hnu~ku. nkk ~knuhLkk kkMkkk rkMkkhBkkt ykkukk fkuBGrLkxe ykuLfkukkuS MkuLxhBkkt Mkkhkkh kE hnukk fkrLkkkE 40 hurzGku~kLk Mku~kLk kE kqGkk Au. zkuxhkuyu kuBkLkk kh Mksohe fhe kuBkLkk fuLMkhMk MLkkG, LkMko, kkLke te, yLku szt fkZe LkkGkk Au. AkktGk kuBkLt fuLMkh qh Lke Gt. kkkzeLkk hnukkMke fkrLkkkE nku kkuhkf ke Lke ~kfkk, sue kuyku Aukk fuxkkf MkBkGke rkrkz kh s Lkku Au. fkrLkkkELke yk rMrkLke kuBkLkk kkkLkLkk kuMk sVhkkE kXkkLku kkh kze fu htk s kuyku Gkee kkukkLkku MkkBkkLk kktke su knuke xuLk Bke kuBkkt yBkkkk kuze ykGkk. kXkk yLku kxuk Mkku s Bkkuxk Gkk nkk. ufu, kXkk Aukk A kkoe yBkkkk Akuze GkeBkkt MkGke Gkk nkk. fkrLkkkE rk~ku sVhkkE

  skkku Au fu,fkrLkkkE sukk fuLMkhMk GkrkLku fkuE Mkku hkkkk Lke EAt. kuBkLku kuBkLkk krhkkhsLkku khLke knkh VUfe u Au. fkrLkkkELkk kJeLt 2010Bkkt ykMkkLk Gt nt. kuyku rzu~kLke kezkkk nkk yLku kuBkku kkukkLke kkBkuoLx ~kkuk kk kuLkk fkhku ktk fhe eke nke. kMk Gkkhu s kuBkLkk efhkykuyu kuBkLke kukxeo kzkke keke. fkrLkkkELku 2013Bkkt BkkuZkLt fuLMkh nkukkLt rLkkLk Gt. yksu kuBkLke BkkLkrMkf nkkk yuke Au fu kuBkLku ftE Gkk kk Lke hnut. ufu, fkrLkkkE sukk yLkuf fuLMkhMkku yksu ykke rMrkBkkt kezkELku BkkukLke hkn uE hkk Au. kkMkkkBkkt ykkukk fkuBGrLkxe ykuLfkukkuS MkuLxhBkkt nkk ykkk Mk kkufku Mkkhkkh kE hkkt Au. MktMkBkkt Vhs kkkk zkp. keLkk kxukLt fnut Au fu, yn krhkkh khk GkS ukkGkukk yLkuf fuLMkhMkku kkk kk nkuGk Au.

  kwke {kxu Mk{ Lk ykke fkkt keyuMkykELkku ykkkk

  kwzf Lw, y{kk

  nwt {khe wkeu { ke yke ku yk ku Au {]f eyuykEk rkk. nuhfkuxzk{kt hnuk yuf eyuykEyu kuke wkeu { ykku nkukke uu ytr{ wt wO nkukku rfMku nkh ykku Au. kueu {]f eyuykEk rke qAhA fhk uykuyu skwt nwt fu u ue wkeu Eu [k{kt hnuku nku. kte rk{kt Vhs k eyuykEyu Vktku kk kAwt fkh kke uhkuwt S yu rhkhke qh hneu fk{ fhkwt k {wt Au. yk eyuykEyu hkuzk Mk kukk h{kt ytr{ wt wO nwt. hkuzke sf{ kfo kukxe{kt hnuk ko rukE r[kuzfh WVuo r[Lxw u {rnk

  nukt kte rk{kt hrk eyuykE hefu r{kk nk. fk{k w kuske uyku [k{kt hnuk nk. hrkhu kokEyu h{kt Ak nqf h xqk kte ktku kku nku. rhkhskuu kkt kokEu ke nkuMx{kt E skk nk. kt Vhs hk zkuxhu u{u {] nuh fhk nuhfkuxzk kueu fhk{kt yke ne. kueu yfM{k {kuku wku kute koykEk rk rukEe qAhA fhk uykuyu skwt nwt fu, nwt {khe wke rnkte(W.3)u { ke yke ku uwt kuk fhku nku. {{kt ke ykk yu k{kt hnuku nkuE uu ykk fhe eku nkuke tfkk ykkhu kueu yL rk{kt k nkkhe Au.

  yuMkMk kuLfLke 41 kkyku{ktke kwfux

  {uzef - kuhk{uzef{kt u {kxu kwfux-keLk Lktkh {u

  kwfux ku{s keLk LktkhLkwt rkh fhe ukk kk

  s ykuLkkELk Vku{o hkLke fkokne Y

  fhk{kt ykukwzf Lw, y{kk

  kwshkk{kt kuh-12 rkkLk knLkwt khek{ nuh kk kk ykhu uLkku {{kx [ke hkku Au. khu hksLke {uzef yLku kuhk{uzef ykMk{ku{kt u {kxu ykkefkke kwfux yLku keLk LktkhLkwt rkh Y fhk{kt yku khu kh

  kk ykuLkkELk Vku{o hkLke fkokne nkk hk{kt yku. kk kke {krnke {wsk hks{kt rkkeoyku {kxu Mkkike nkuxVuhex kkkk {uzef yLku kuhk{uzef ykMk{ku{kt u {kxuLke fkokne ykkefkke nkk hk{kt yku. su {wsk hksLke {uzef yLku kuhk {uzef fkuuuLke 10,000ke w kuXfku Wkh u {kxuLke kwfux yLku keLk LktkhLkwt rkh ykkefkke Y fhk{kt yku rkkeoyku yufMkeMk kUfLke 41 kkyku{ktke Yrkk 180 [wfeLku

  kwfux yLku keLkfkUz {ue fku. kwshkk {kr{f yLku W[kh {kr{f rk kkuzo khk uku kuh-12 rkkLk knLke khekk{kt ke Mxek Mkkku Wrko ku rkkeoyku {uzef{kt u {kxu yhS fhe fu. rkkeoyku {kxu yk {kxu hksLke 18 {uzef fkuuu{kt 2780 kuXfku Wk Au. khu 13 zuLx fkuuuLke 1095 kuXfku Wkh u Vkk{kt yku kku Veeku kuhkkeLke 32 fkuuuLke 1680 kuXfku Wkh u ykkk{kt yku WuLke Au fu {uzef

  yLku kuhk{uzef{kt u {kxu rkkeoykuyu kwsfuxLke

  khekk kkMk fhue nkue VhSkk Au {uzef{kt

  u rk kkuzoLkk 60 xfk

  yLku kwsfuxLkk 40 xfkLkkt

  kwktfLkk ykkhu Vkk{kt

  yku.

  {uzef-kuhk{uzef{kt Wk kuXfku.........

  ykMk{ fkuuuLke Mktk kuXfkuLke Mktk{uzef 18 2780zuLx 13 1095rVrkukuhkke 32 1680LkMkk 48 2195ykwu 8 385nkuekukuke 17 1625

  LknuYrks : SRFDCL nkWMkLkwt rLk{ko nkk hku

  kwzf Lw, y{kk

  Mkkkh{ke hehLx zuk{uLx kusufx ytkkok Mkkkhke LkeLke kr{ kksw, Lknuhwke ykMxex kh Mkwrk kqo ykwrLkf nkWMkLkwt rLk{ko fhk{kt ykLkkh Au. suLkku kux yuhek 1901 [ku.{e nu. nkWMk{kt kkWLz Vkuh Mkkku 6 {k kkk 3 {k kuMk{uLxLkwt kkfk{ fhk{kt yku. suLkku ytkSk [o 48.83 fhkuz Au. yk kikh kLkkh nkWMk{kt kkWLz Vkuh BwrLk{,yuekeLkLkk khk nukw yLkk{k hkk{kt yku. kkk ykLkkh {wkfkkeykuLkk heuMk{uLx {kxu fuVuLke k Mkwrk Wk fhk{kt yku. VMx Vkuh kh Mkkkh{ke hehLx zuk{uLx fkukkuohuLk e.Lke. ykurVMk kLkkk{kt yku. MkufLz,kzo, yLku Vkuko Vkuh kh k rr ykurVMk {kxu rLk{ko fhk{kt ykLkkh Au. yk nkWMk{kt 3 {Lkwt kuMk{uLx kLkkk{kt ykLkkh Au. su{k {kuxe Mktk{kt knLkku kkfo fhe fku. {k khk kktfk{Lkku yuhek ([ku.{e)kkWLz Vkuh yuekeLk-fuVu 1,901knuku {k ykurVMk 1,703keu {k ykurVMk 1,858keu {k ykurVMk 1,858[kukku {k ykurVMk 1,858kkt[{ku {k fuVu 1,899xuhu MkMk 33fw 11,110kuMk{uLx-1 kkfk 1,862kuMk{uLx-2 kkfk 1,870kuMk{uLx-3 kkfk 1,870fw 5,602fw xkux 16,712

  48.83 fhkuzLkku [o fhk{kt yku

 • 4goodlucksamachar.com

  kttke u...

  ykurzxkuhe

  r{ t 2071, suX - 8 | 10 sqLk 2015, kwkh

  {kueLkk Lkk{Lkku ku ke skkt Lkerk-kw yuf kk

  rnkhu kukwt k{k {kk kwk k kk nkh kE k khke kek kE k nk. ku{khu {k{ {uku kswyu hkeu eefw{khu ykk{e rnkh rkke [qtxe{kt {u f{u {w kk W{ukh hefu u{u Mefkhe ek yu{kt u{e {sqhe s ukE hne Au. rnkhe rkke [qtxe kwk k, eefw{kh {kxu yuxk {kxu {ne Au fu yh uyku uzk fhu ku ks k{u fnku fu {kue k{u Azkx ke zu yuku rfhk uyku uE hkk Au. kwk, {wk{n, eefw{khu {uku qeu sk rhkh kku Au. u fu u{u kukk kkuu re fhkwt kn fwO ke. u{u ykW ks k{u ykxku ku khu nkuku. E kufke [qtxe{kt {kue {kuyu u{e kifkyku e ke ee khke u{e Vzf e E ne. ks kkue wr{kt suze(w)k uoko eefw{khu (nk, eefw{kh s uoko Au. fkh fu ksu huL {kueu zk kk W{ukh nuh fko yu k k{w h ke EAk r sEu ks kkuku Auzku u{u Vkze kku yu snuh Au yu h ku f{u suze(w)wt ks kkuwt Xt kuze kkwt Mefkhwt zwt) ykWe rnkhe rkke [qtxe{kt kwku ktzkwt ftE s kfe hkwt nkuwt. rnkh{kt uVk{ wkkuhe yu sthks {kxu u{u {kk yu {kk kwku skkh Xhkk nk yu kwS kk nkh VUfkE k. rnkh{kt nu fhu khk yu ksu ykk{e rkke [qtxe{kt nw{e {e ku! yk ku kwS, eefw{kh, h k yu fktuk {kuze wkt {nkhkeyku {kxu kutuh {ku e ku Au. hrkh hkke ku{kh we suze(w) ykhsuze yu {wk{nk {kske k [u uzkk {wu khu U[k hne. hrkhu Auxu u{u rnkhe [qtxe{kt Xtu ykhe yku ykku. yk, {w k fku u yu {wu kwu kukku kku Akuzku nkuku. hrkhu {w kk W{ukh hefu nuhk kE fe. htw nwt n ku fkuE n yuku eefw{khu VqtVkzku {kkuo yu {wk{n k{kt {S k. Auxu u{u kwku {e ek. fnku fu kwS k{kt {S k. fkh wt nkuE fu? t: {wk{nu kwku {kueku kku nu! yuf{kk {kuek u fkhu hMh rhkue r[khkhk - rktku hkk kku yu ukyku ykk{e {k{ [qtxeyku{kt ksk yT{uu yxfkk {kxu yuf kE k Au. yk uzku fktu {w kurk kte yu kxefwth hknw ktek ykeko nu yu{ fnuk{kt ftE s yswwt n uk. hrkhu eefw{khu hknw ktee {wkfk ee ne. yuk ynukku yk ku w yku Au. yuf {u fktuk ykfhk xefkfkh eefw{kh nu fnuk kk Au fu fktu ku u{k {kxu yuf rhkh suku Au yu fktu u{e kku s Au. rnkhe [qtxe e r[M e hne Au. {nkfr fkrku ft Au fu wM fkk hBk - we fkk e hku[f yu h{e nku Au. rnkh{kt kwk yu eefw{kh [uk {uku qh fhk kku fkuE kuu yk uzk WVuo sk rhkh yufsqx hnu yu{kt ukSku nVkku Au. yu{kt ukS ({wk{n)e qhtue fk{ fhe E. fkh fu rnkh k Wkh u{kt [qtxe kuke Au yu rnkhk rhk{kuk Aktxk zkue Wkh u{kt sYh zu yu nfef Au. {e k yu Au fu ykk{e [qtxe{kt eefw{kh {w kk W{ukh nu yue nuhk kfkh rhk{kt kwk yu {wk{nu fhe Au.

  - ykufw{kh Mkkrkktke e

  ykkLkku yksLkku rMk

  {uk (y,,R)

  ]k (k,,W)

  r{kwLk (f,A,)

  ffo (z,n)

  Mkn ({,x)

  fLk (k,X,)

  kwk (h,k)

  ]rf (Lk,)

  Lk (,,V)

  {fh (,s)

  fwt (k,,Mk)

  {eLk (,[,,k)

  Wk{ rMk, qkfkeLk hkufkLkwt ykfkof ks {e fu, {rnkkoLku MkkLkwfwkk.

  frLkc rMk, ykkf kkkkku{kt fkS ue,

  Mkk{kSf kkkkku kuzk{{ hnu.

  {{ rMk, ykkf kkkkku Mkh hnu, Mkk{kSf

  kkkkku{kt Mktkwt, {rnkkoLku ktk rMk.

  frLkc rMk, Mkk{kSf kuzk{ yfku, ykkf

  kkkkku k [ko hnu.

  Wk{ rMk, fkuR Mkk{kSf fko ykxkuke fku,

  ykkf kkkkku MkkLkwfw, {rnkkoLku MkkLkwfwkk.

  {{ rMk, fkuR ykkf fko kkh kzu, Mkk{kSf kkkkku yfke ,

  {rnkkoLku ktrk e.

  Wk{ rMk, fkuR Mkk{kSf kkkkku{kt fkS hke,

  ykkf kkkkku k MkkLkwfw hnuu, {rnkkoLku Mktkwt.

  frLkc rMk, fkuR ykfM{f [o yke kzu, Mkk{kSf

  kkkkku k f, {rnkkoLku ktrk e.

  {{ rMk, ykkf kkkkku [ko Akkt

  Mkk{kSf kkkkku MkkLkwfw, {rnkkoLku ktrk e.

  frLkc rMk, fkuR Mkk{kSf ytkhk kkh fhku kzu, ykkf kkkkku rkfw, {rnkkoLku {kiLk Mkuwt.

  Wk{ rMk, fkuR ykkf fko kkh kzu, Mkk{kSf

  kkkkku{kt MkkLkwfwkk, {rnkkoLku Mktkwt.

  frLkc rMk, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{,

  ykkf kkkkku [ko hnu, {rnkkoLku Mktkwt.

  yksLkwt kt[ktkr{ t-h071,

  krkn f 1936,eh t h41, RMk{ef

  t-1436, k.10/06/h015, kwkh, suX -8

  qkuo-6-06, qkoM-7-29, si fkhe -6-54,

  yksLke hkr : fwt (k.Mk.) 6-39 ke {eLk (.[..k) kk :

  kqkokkw [kuzek

  w nkuhk

  qo-]k [t-wk{t-]k w-]kwY-ffo w-r{kwr-]rf hknw-fLkfuw-{e nko-{euw-fwt wxku-

  sLkkk krhkhLkku Mkt fkeyu knkU[kzk kw Mkk k qk?rnkh{kt yk

  h k

  x u B h -ykxkuh{kt kukhe rkke [qtxe{kt yku {U hk{ u yku {U k{ suku kx ku yu ku khtw e nwt. kw k k yu ee fw{kh ksu kk nkk r{ke uu yu{kt {e{u nkuwt u fktu kk yuee suk rnkh{kt su{u fkuE kuSkuE ykuwt ke yuk kku yk t{kt uzkE su yu e nwt zku yk tk {wrk hefu fku nku yu {k{u zuku. { fu {w{tkek W{ukh hefu fkuu yk fhku yu e nkuwt kwt. yk t{kt suzew u ykhsuze yu u {w kku Au. ee fw{kh suzewk fkonko Au uke suzew Mkkrf heu s ee fw{khu ku teu u{u {w{tkeku W{ukh kkku ykn hku s ktku kw ku nku u uk fkhu yk uzk zu [ze uwt. kw k su heu {{u [zuk u ukt yuf u ku yk t fkeyu n nkut[u yuwt kiu kwt nwt. hrkhu e rne{kt {wk{n ku rnkhe [qtxeku zku Wfuk kukk hu uXf kuke u{kt kw k nksh nkuk hkk u uwt fkh yu s nwt fu u{u eefw{khu yk fhk u k{u ktku nkuku. u fu {wk{n k {S uk fu kwk ux{kt wt w:u Au yuxu u{u yk zku Wfuk f{h fe u kw k ku {ke ek. ku{khu kw k {wk{nu {k u u{u nk {kuZu nuhk fhe fu rnkh{kt ykhsuze-suzewk {w{tkek

  fk Au s. u fu fkh {u u nku eeu { w { t k e k W{ukh keu kwyu k kwt Au u{kt f ke. uwt fkh yu fu

  rnkh{kt y k h s u z e -suzewk t

  ku ee

  fw{khke khu khku rf eu fkuE Au s n. ee fw{kh suzewk kuo[ uk Au u ykhu rnkhk {w{tke Au. rnkh{kt suzewyu ks kku {eu t u rkk [qtxe{kt rs {uku nku u ks-suzew uzk tu [qtxe ee fw{khk u]{kt zwt nwt. kufke [qtxe{kt ksu sk wkExuz, hke sk u fktukt qzkt kV fhe kkt Ae eeu hkSk{wt ykeu Shk{ {kteu {w{tke kuk {kteyu suzewu ke eku u ukt rkfh{ fhkkt s kfe hkukt. {kte kxeou k ke u yu nukt suzewkk e k yuxu Vhe eeu kk tke Au. {kteyu kufwt kuwt uk fkhu kr kuwt s Au fu suzew ku ee rk eu rf ke. eS hV suzewkt {tfkt {efhku ee fw{khk u]e ykk h[kukt Au. ee fw{kh fw{eoykuk uk Au yu rnkh{kt fw{eoykuk 18 xfk suxk {ku Au. yk tuku{kt ee fw{khu ksw h {qfeu suzew k Se fu. ee

  suzewu kukk erh kke hefu Mefkhe eku

  Au u uk ykr nuX fk{ fhk{kt

  uu ktku ke. M k k r f

  heu s yk tuku{kt s u z e w

  f k { {kxu uk

  h [ze uu yu ykhsuzeyu

  fk{ {kxu suzewk swrh kxoh hefu s fk{ fhwt zu. eswt yu fu kw k ke hksfe {nkfktkk nw {kuxe Au. kw ku ku

  k[khk fu{kt kE Au uke u kuu ku

  [qtxe ze fu u{ ke

  u kuke efhe r{ku kuke hksfe kh hefu yk fhk {ku Au. r{k{kt { ke u yu kufke [qtxe{kt qtze heu nkhe ue kwu yu{ Au fu u{e efhe{kt { Au yuxu yu ykhsuzek e whthkuu kswyu {qfeu uu yk fhk {[e zk Au. u{e {k r{ku yk fhke ne yu Ve ke. kwu kuke {tfe [k Au. kw k ke {tf kku kk {wM{kue ue Au. {wM{kuu ee fw{khu Mefkhk{kt ktku k yku kku eeu k Mefkhu fu{ fu fw{eoyku kku kkuu wt ke u kku ee fw{kh kk suzewke Vk Au. yk khkse [u ee fw{khu {w{tkek W{ukh kk ku uk fkhu kku khks kEu ks hV e yuku hku kw ku ku yu Mkkrf Au yu yuxk {kxu s u ee fw{khu {w{tkek W{ukh hefu Mefkhk ikh nkuk. ufu kw ku yu h ne fu ee fw{kh rk u{u [ku ke. kw k k yu ee fw{kh rnkh{kt hku e zk u u{kt ks {sq kE ku. ykhu ksku k yuxku Au fu tu zkt s hnu ku u rkzee zkE{kt kthku Vke yuku kx kE su. kwu kufke [qtxe Ae kuue rkke uxk[qtxeku yw Au. kufke [qtxe Ae h s kuue rkke uXfkue uxk[qtxe{kt tu yuf kEu zk ku u{u ksu Azkx ykue s. uk hke kw {S k nk fu yuf kEu zeyu ku ksu nhke fk Au. kw {kxu yk [qtxe yMku T Au u kukwt yM xfkk u{u yuf [kL eku Au. yk [kL u{u xfke hku Au fu n u uEyu.

  ko : 03, ytf : 47, kwzf Mk{k[kh irLkf kwshkke {kuLkk ykkh, {wf-fkf e h{ rs fkqh ke {krf kwzf krMkxe k.e. khk kMfh rLxk uMk, Mkuo Lkt.148-P, Lkkk ukk {trh kkMku, [ktkkuh kkk nkEu, kk. Mkkt, S. y{kk (kwshkk) ke AkkeLku MkuxLko nkWMk fkukkuohux nkWMk-7,rkef kk, kktshk kku, yktkkkze, y{kk kku kk.10-06-2015Lkk hkus rMk fwO. ktke e : ykufw{kh twkE Mkkrk* (* Mk{k[kh {kxu ke.ykh.ke.yux nuX skkkh). VkuLk : 079-30475335 * RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/49790

  6-06 ke k-y{]-9-h we, 11-06 ke

  w-1h-47 we, 16-08 ke [-k-19-30 we

  6-06 ke 8-18 we, 9-h ke 10-3h we,

  1h-47 ke 16-08 we, 17-1 ke 18-h3 we

  f w { k h ks k{u q [ k x k u kk u{e E{us yuf MA uk hefue Au. kufku u{u E{kkh {ku Au u yu koke {w{tke Au Akt u{k k{u fkuE {kuxwt fkiktz ke kuwt. rnkh{kt u{u khe fk{ehe fhe Au uwt k {ku Au u uk fkhu {{ okt kufku eeu {ko yku Au. yk wt ukt ykhsuze-suzew ku ee fw{khu yk fhk rk ykhku s nkuku. hke sk eeu {w{tkek W{ukh hefu Mefkhk ikh nkuku u {kxu {w fkh yu nwt fu ee rnkhk hksfkh{kt kw fhkt nw swrh Au u kw khu rnkhk uks kkn nk khu ee u{e ykkA Vhk nk. ee yu s{kk{kt kwk swrh k nk u fkuE u{ku k nkuwt qAwt. nu yu s eee ke [feu kuu Vhwt zu u kwu k s {u. ee fw{khu {w{tkek W{ukh hefu Mefkhu ku uku yko yu kk fu u{u

  kwyu eeu {w{tkek W{ukh n k uk ykuAk

  Wk{k nkuk fko. yuf u ku u{u ee ke s yuku kkzku fhe kuku u ee fw{khu su{u k {kheu uze {qk yu rnkhk qqo {w{tke Shk{ {kteu kukk t{kt ukku

  {{hku {qfe euku.

  yusLMke, {wtkR

  k r{k k VuR{ zkhuxh hkfu yku{fk {nuhk kuke uxuMx {nkfktke rV{ r{kte {kuxk ke

  yusLMke, {wtkR

  kurqzku uks kkn kn k {wtR{kt [ke hnuk hR rV{k qx{kt hkk fkhu yhku okt yux kR ku nkukk {k[kh {k nk. kuXe sohe yu fBex uz huMxe zkxhe kne Whx sRu kn hknw kurfke yk rV{wt qx fhe hkku Au. kuu ykhk{ fhu ku e fkfkhkue kheku uzVkR yue yue Z {kLk Au. kukk fkhu rV{

  W{ukh hefu e e

  fw{kh

  n u u y{u k

  u{k kk hefu fk{ fhe u{u Skze Vhe ke h ukzewt. kw ku yue nuhk fhe fu y{u ku ksu Akzk u ks rhkue {ku nU[kE k yuxk {kxu uk kk Aeyu yuxu ee fw{khu yk fhk u yuf{ hkh Au. kw ku zk Ae xtze [e hkkt yuwt nuh fwO Au fu, nwt ku [qtxe ze fwt yu{ ke u {khk rhkh{ktke fu ykhsuze{kt fkuEu ke h ukku {kun ke yuxu y{u ee fw{khe ke [feu Vhewt. kw k ke yk e kku{kt fuxwt k[wt u fuxwt kuxwt yu kw k u u {wk{n k u fu{ fu kwyu eeu {w{tkek W{ukh n k uk ykuAk Wk{k nkuk fko. yuf u ku u{u ee ke s yuku kkzku fhe kuku u ee fw{khu su{u k {kheu uze {qk yu rnkhk qqo {w{tke Shk{ {kteu kukk t{kt ukku {{hku {qfe euku. kwe k kteu ee zk u {wk{ zk yu Ae kwyu yu k ze {qfue. yu Ae kwyu eeu hkufkk Wk{k ku [kw s hkuk. yk kke yfkuk eeu kwu zfu {qfeu fktu kku kYt fhkwt e fheu hknw kte kku uXf fhe kue. eek uh uk Ae kwu kwt nu fu kwt kk{kt nu {k ke u nw kk skt qxe su yuxu Auxu u{u eeu kutkwt e fhe kwt nku yue

  y{kk kwkh 10 sqLk 2015

  yku{ fk {nuhk rV{ r{ktLke rkkku r{rzkke Aqkkkkt Vhu Au

  rku r{rzkke Aqkk Vhu Au. qx kufu, fk ~ku ukk Au yu rV{wt k{u fuwt nu yu rku ke hkkku u{ku Rhkku

  sk Au yu{ yuf qku ft nwt. yk qku fktw nwt fu k{uwt qx fk kufu h khu fue heu fhkk Au yue rku hkfu fkuRu fnukt ke. ykk

  wrxu V yuxwt fnuk{kt yku Au fu Vke kheu y{wf {u yuhkuxo h yke su. R Mxkou h nkue ke fu hkfu kt R skk Au. ykxwt ykuAwt nku u{ kukk ux h hkfu {kukR Vku R sk ukt ke. fkuR u ykt{kt Vkuxk kze uke RAk kk ku kuu e hkuwt hnM we . yk rV{ yuf Mxkuhe Au su{kt yr fqhku wk nkoo yu ik{e uh k{e k e nehkuR [{fe hne Au. hkfu {ku Au fu k fkfkhkuu ytfw{kt hkkwt nuwt Au. yu{u yufkh q[k yke uk{kt yku fu yk{ n fhk yuxu wt. Ae [k fhke n.

  hEMkLkk qxk{kt hMkk rLk kLkkkt kn ykMkux kku

  sofu nuwt zu yue yue {kLkk fkhu {kt kxkze Akt yu qx fhku nku. htw [ku{kkk ykhtu s kkxfuk hku qx yxfke ukt f k yux kR ku nku. yuu xTexh h wt nwt, yk ku nw hk kwt. hkk fkhu qx kuhkR wt. hRe yke xe{ {e kku kk eze hne Au. yuxk{kt hk kkxku. {u kue Rk fkhu Mxtx zkhuxh hr {ko, hknw (kurfk) yu {ufk kie [k e R Au...kn k, sq 8,2015...

  fb/goodlucksamachardaily

  twitter.com/goodlucknew

 • Mktrkk Mk{k[kh

  5goodlucksamachar.comkwshkk hk

  kwzf Lw, uhk

  ku{kk xMxk xMxe uuxheyu ksu{kt {Me ro kfe {trh u quo rrnwykuu {tsqhe uke ukw Mkk y{e kkku rk Bku ke k xMx [ke uMx nkWk 25 fk{khkuu Aqxk fhe ykwkneku w yuf {qku kku Au. okkeoyku {kxu ku{kk xMx nuX k uMx nkW ekte, kh o yu {nuhe{kt fw 150ke 200 fk{khku fkuLxkx Wh fk{ fhe hkkt Au. k fk{khkue he {kxu ksuh{kt xuLzh nkh kzk{kt ykwt nwt. suku k {rku ykk [k kwt xuLzh h fhe e[k kwt xuLzh {tsqh fhkke [[ko WXe Au. yk kku kt[uf koke fk{ fhk 25ke 30 fk{khkuu fkuR fkh h yuf kku Awk fhe uk{kt ykk xMxe uuxhee {wVe Wh ykteyku WXe hne Au. xMx{k nkWrf, nkuxku, kfo uhuwt kuk fhk{kt yku Au. Y.6,600k rV kh{kt fk{khkuu ykXke kh fkf {sqhe fhkk nkuke w{hk QXe Au.fuheLke rMkLkLkk {kk 15 rMk kkfe, hrMkkyku

  Mk {ke uu

  ku{kk xMxu 25ke w f{o[kheykuu Aqxk

  fko

  kwzf Lw, hksfkux

  [kw kuo Vkuk hk rhkk Au. {sukh {Ukuwt h{kt {kuzwt {kuzwt yu {ktz {ktz yk{ kwt nS ku krzk ykW r Y kE yu ykk{e th r{kt qhe kE ske! fuheku ukh fhk ukheyku fnu Au fu r Auk k{kt Au. , nu 15 rku kh u kfe hkku Au. yk rku{kt fuhe hee uke yu kE uke! Ae h{kt fuhe uk n {u. rko ykkeske Y ke fuhee r yk u qhk 25 r ux Y kE Au {heu {Uku kkk kue wheykuyu nS fuhekku qhku fkuo ke kt r qhe sR ske he {tzkR [qfe Au. yueyu{e {kfuoxk ukhe kwkE u fnu Au fu, { rk wshk{ktke wh{kt fuhe Xk Au. kz, h{wh khe, ue, [ee, ee{kuhk yu ue ykkkt k{ku{kt fuhee kze ykue Au. ktke rko {kk yueyu{e {kfuox{kt rr 25ke w xf heu fuheku skku Xk Au. kkuoke [ke yke yk hthk [ke [ke yk hthk [kw kuo qxe Au. yk kuo fuhek kfu wf wfk kwt Au. suu u [kw kuo 25 xf hkuse rz{kLz k{u {kk 10 xf {k yke hkku Au. yk kuxo ke ee yh h{kt uk {e hne Au. rkoe wkyu [kw kuo {kk 30 xfk fuheku skku whk h{kt {kk fuh yu hkwhe fuhee s rz{kLz kE hne Au.

  y{kk kwkh 10 sqLk 2015

  ykS zu{ fkuhku kfku, hksfkuxkMkeykuku ykkh Lk{okLkk Lkeh

  kwzf Lw, hksfkux

  hksfkuxkeykue Skkuhe {k ykS zu{{kt rk ukk kk Au. ufu {okwt hkuStw 100ke 110 yu{.yu.ze. ke Xk Au. nzkk yu hikkh h {e hkuStk 200 yu{.yu.ze.ke w ke kkuzk {ke huwh {kt yu zw t 10,20 yu{.yu.ze. ke ykS zu{{ktke khkwt Wkzkw t yu hkus rh Mkk skE hne ne. nu ykS zu{ ehku u kE skt ktke ke uwt ht ke. nu {okw t ke whwt {wt sYhe Au. u {okk ke{kt x zu ku

  nu kzku ykS zu{{ktke whe n fk. kuxh fo kkk wkk uk skk {ws ykS zu{{kt nu fk[ 15 yu{eyuVxe keku skku zku nu. nu u B u fkf [ke fu ue Mkr ke. fkr[ hku B [kk ku {ktz {ktz uf yu{.yu.ze.e ykk yu yu [kh,

  kt[ r we Wze fu. nu ke Wkzw t z u{{k t hnuk s[h Skue ku Eu rnkn ke. ekkxf kuk zu{{kt kkuzw wt zuwt ke s[h Sku rr{ s e wt Au. nu ke Wkzu ku s[h Sku hVzeu {]w k{u ue tfk w {k khk fhkE hne Au.

  rz{kur k{u hksfkuxkMkeykuLkku ykku Vkxku, kh{khku yu xkhku kkk

  kwzf Lw, hksfkux

  hksfkux{kt xkrVfe {Mk ne fhk {kx u wfk yu fkuBue ykk ku kfe sk{k t kuk kku kuze kzk {kyu Y fhuk ykuxk k u z yk uh u{k t yks u {tkhu kutz hkuz-{ze ^kykuhrske Auf {ze k{ we ytksu 100ke w wfkkuk kku Wh {kw t wzkuh Vhe kwt nwt. Wur Au fu {k khk rzhku kku {e f kEux kxohr n uX k tfk{ fhk{k t ykkh Au yu u yto

  kwzf Lw, hksfkux

  hksfkux fk u t u{kt [kk yktrhf zkt [u nu uk yuxk fkko kukku rrku [kw kR ku Au. nu nuh {w zku.nu{kt kzkyu yke fkko kuwt Au yu yu{k fh rhkue khk RLek fkkoke Sf{kt s. nk yk k fkko Whkt khk hkw, qo {w stn e yu qo kt krkwt yu{ [kh-[kh fkko{ktke s w t f tR sky u y ue yZ{kt fkofkoyku {wfkR k Au. nk nuh fkutu{kt yufksw xe{ yu{yuyu yu eSksw nuh {w zk u .kzk, q o k t krk yu qo {w stn e yu{ y y u Vkxk ze k Au.

  nuhk rr rMkhku{kt rz{k u r rk nkk hk{k t yke Au. ht w yn Mkkrfk uk rhk u k f^wo suku {knku kE ku nku. rz{kur fhk ykuk {k MxkV h Mkkrf kufkuyu kh{khku fku o nku u{s knkuk xkhku kk nkt. {kuxe tk{kt fhus fhk uk kfkhku kt rz{kur [ke ht Au kt we nkut[e k ke. Mkr nk fkq nkh nkukwt k {u Au.Auk yufke kuZ {rnk{kt

  Ufzkue tk{kt wfke ykk kku fzqku kuke ukk k yksu {tkhu {ze k{ weku hkuz h qh fhkw t nw t. nue khu s fkVk kku {kk yrfkheyk u nkut[e kku qh fhk {kxu rk nkk he ne. htw Mkkrf kufkuyu rhku fhkt Mkr e ne. yn knk u k x khk u kk{kt ykk nkukk ynuk Au. ku xkMku fhus fhk uk kfkhku kt nkut[e k ke.

  Mkr yu nu e E Au fu kt f^wo suku {knku kE ku Au. {kk ykuhu rz{kur{kt yksu { tkh u 100k e w wfkk u u x{k t ukw t k tf hkk{k t yk w t n k u k w t x kW k ykuVeh yu{ ze krXkyu skwt nwt. rz{kur fhk nk u t[ uk {kk MxkV h Mkkrfk uy u kh{khku fhe rz{kur rk{kt r Qwt fw O nwt. kue xkMku nksh Au.

  fkUk uMk{kt {kk Lkukkyku s fkofhku kt? hksfkux{kt Lkukk yuxk fkko

  sqkke yk h{ [u ekk xMk fkofkoykue nk w qze [u kukhe kk yue Mkr [u nu sqkkh fkkoe te fhke ku yke Au. nuh {w zku.kzkyu {krk [kuf{kt wt fkko kuwt Au. ukke Sf s RLe hkww t fkko Au fu k [qtxe u r{xku ku Au, khu kukkz [kuf{kt s qo {w stn e yu krkkze{k t q o kt fwthS krkwt fkk o Au. yk{ uk yuxk fkkok rrk

  [u fkofkoyku {qt{kt {wfkR k Au fu yk{ktke swt fkt? ku rk{kt hkeu s su wt fkko Lwt Au yu fk{ {kxu kxeowt {Mk fkko hnuu. {khk Ae su fk uR {w yku yu yk s fkko{kt f k h k h t k u . RLekRw t fkk o yu khk hef ue kuke Vhs rke fu, qo kt krk yu stn ewt fkko kufuk {kxu [kw s hnuu. ykkhk rku{kt nsw kuzokR fkko [kw kkk Au.

  rk {kkkLkk u{eLke nk fhkku kwk, {kkk-kwkLke hkfz

  kwzf Lw, Mkwhk

  rk {kk kk u Vk fhkh {hkXe wku rfhkyu fkhk {khe Eu {kuu kx Wkhe eku nku. wke fekze Sfe kukxe{kt {hku kue nkke wk kue xk Mku kuze E ne. yu nkhk yu ue {kke kueu yxf fhe w k nkk he Au. wkkuk skk ywkh, k{kt hnuk yu ufkh hzkt ru {wheh e {hkk u wk fekze Sfe k u kx e{k t y uf wf u fkhk Whk-Whe yuf k {khe {kuu kx Wkhe ek u nk u. xke kk t s k ueku fkVk u xk Mku kuze ykku nku.k ueu skw t nw t fu, nkhku fkz {kfux{kt kze fxw t ykW fk{ fhku nku. wfe nk fhk kA {kkku u{ t t skkh nk uke [[ko [ke hne Au. rk k tknu (k{ u

  Au) yu {hkh ru [u u koke Vk [kku nk uk w t k {w t A u. s ue k tkn uk rfhku kkt uu {kkke wh hnuk ruu [ue yke ne. ku{khe hkk u rfhke nkh ktknu wkk fekze S f h n u e n u k huke [keu ykk nk. sue kkt ru fekze kuze ykku nku. ku eS ksw t {kw{ {kke ku{kt fekze yke skt ruu {kk kku htunkku zkE ku nku. suu R tu [u zku kkt Awk nkke {khk {khe kR ne yu khk wMk{kt ykuk {kw{u {kkk u{eu fkhk yt k {khe ke eku nku. wk kueu {kk-wke hfz fhe yke k nkuk he Au.

  kxe uh fkiktz, w 4e yxfk, hfzku yktfzku 8 h nkutku

  kwzf Lw, n{kLkkh

  khfk tXk yu yhe rsk{kt kxe f{ {tkee rkhu ukue ur he k k h r{k u hekkkeoyku kuke nMrr ykuyu{ykh ex {e ykk u tu r kue Vrhk ku tkR ne. yuee kueu hrkhu yk fkiktz{kt w [kh kue yxfk fhe qAhA nkk he Au. yk ykW u hekkkeoyku rn [khe yxfk fhkR ne. yuee kuek skk {ws, kteh rskk yk{whk ts wS kutfe yu kk r[kuzkk ys kuxkR xu kuke hekk hr{k nMrr yk uy u{ykh ex {eykk t u{e k{u kue Vrhk ku te nkk hkue qAhA{kt k teh ufxh-25{k t hkus{kh hefu fk{ fhk u ehkuyu uh ykk nkukwt ww t nw t. yke kueu tue yxfk fhe hrkhu yn k yk{kt hsq fko nk. khu hekkkeo ts kutfe yu ys xuu

  n{h fkuxo{kt hsq fhkkt Lkkeu yk tuk 10 sq wek rh{kLz {tsqh fko nk. hr{k yueeyu hrkhu hkku fe ktzkuh, whu fkkS Xkfkuh, whu skS kutfe yu ts wh ukR h{khe hfz fhe ne. su{u ku{khu yuee khk n{he [eV swzer {ursMxuxe fkuxo{kt hsq fhkkt Lkkeu [khu skk rh{kLz k{tsqh fhk t u{ u s u{k t {k ufe ykk nk. k ueu ts k u tfe yu ys xue Wx k fhkt tsu yk uh {kk kwfkk ukzk k{k ts whukR h{khu ykwt nwt. khu e ehu k tehk yk{whk whu skS kutfeu ykw nwt. u{s ys xuu kk r[kuzkk fe kwkR ktzkuhu yk uh ykwt nwt. fe k tzk uhu wh u fkkS Xkfkuh u (hnu.wthk fo, kteh) uh ykwt nkuke fqk fhe ne. yueee k hr{k whu fkkS Xkfkuh, whu

  skS kutfe yu ts h{khu kteh fuL hke, khu fe ktzk uh u Y[ fuL{ktke kxee hekk yke Au. su ife fe k tzk uh yuLsrhk u rkke o Au, skhu wh u s k S k u t f e yk fhu Au yu whu fkkS yu ts h{kh k t eh{k t k u r u{s yk uxk u{k ukRe wfk [k u A u. k uf kR{ k L[k eykR su.yu{.yku skw t f u,

  ktehk ufxh-25k wshk y u LxhkRk k{u fkuLxkfx khk [kk u{kt kuk ee xee fu{uhkk Vqxusk ykkhu nsw k nkk hku. u{kt su wfku hkus{kh hefu fk{ fhk nk ue nhfku hke tzkuee nsw [ku rku nkh yke su.suke kueu yk fkiktz{kt ewt tfuku u fzf k fheu kurkkuu ze uk uRyu u{ RAe hne Au.

  yk [kh ykhkue fzkk1. fe ktzkuh

  2. whu fkkS Xkfkuh3. whu skS kutfe

  4. ts whukR h{kh

  {kute {eXkE kkkt s{kEu hkyu {kukLku kx Wkkkuo

  kwzf Lw, Y[

  Y [ k t k k k rMkh{kt kek {kt r{X kE E u ykkh s{kEu r{XkEk k ku zku fhe ktuk zu Vxfk {khe {ku rkh hku e-zee. kueu ze kze uk he{kLz {uke ses nkk he Au. Y[k tkkk rMkh{kt fk{kk {nku { tehe kA yk u qze{kt hnuk h{ukE kkE kke rfhek nkuE Y[k kufw h{kt hnuk u{k s{kE wekE kk n rhkh kek Bnkk

  k nk. nkuE s{kE wekE Y.4500e {eXkE E k nk. su hk h{ukE kku {ku te kk s{kE kku kuk[ke yu kkke kE ne. rhkhskue h r{ keh e k e t u [uk u zk u k t kk u nku. wMkku y hk h{ukEk {kt Wfe hkku nkuE zku e k k hkk u wekE rhkhsku kku rke nk kh u n u u k e s W~fuhkuk hkyu wuk s{kEk {kkk{kt kfzkk ktukk WhkAkhe Vxfk {khe uu {kuu kx Wkhe eku nku.

  kuek xku[ohke ukhek wkku kue {kf{kt ykkku k

  kwzf Lw, Mkkz

  kz exe kue h{wh{kt wxuhk hu kue [kuhek f u{k t kzk rce zekk ukhek wke hu k nkk he ne. htw kuee k uk wk {e ykk ku{khu khu 11 fkfu rkyu wku kue {k nksh fkuo nku. 24 fkf Whktku { kh kE sk Ak k ueu f{t wku fk ux o{k t hs q fhe {krf kk ykku nku.

  suu u rzu{kt yke uk wku ykkku k fhk {kxu exe kue {kfk nuk {kuke Akt ke uk kue kuze kE E ne. u fu yk fu{kt exe kueu fkkwt Wt fhe {kk rne ykk yk {k{u skkh kue yrfkhe u{s f{o[khe k{u kt hk{kt yku yue {k WXe Au. k r {ws, kzk Mxu hkuz Wh rce zekk ukheku 30 keo wk o

  ehskE {SXekyu rLxw k{k u{k r{k kuke Yk. 25000 ukk kk nk. suke rLxw ou kuke kku h{wh{kt E ku nku yu ft nw fu, nwt ik Eu kkuze kh{kt ykwt Awt wt yn he nkh kkuze kh Wku hneu hkn usu. suke kkuzekh{kt rLxw ik E h{ktke nkh ykku nku yu hkufzk Yk. 25000 ou ykk nk. oe nkh rLxw yu uk krhkuyu nfef{kt yk t {fk{kt [kuhe fhe ne. su{ktke u wku kueu ze E ue qAhA fhk uykuyu nkh Wk hnuk o {suXekwt k{ ykwt nwt. suke hrkhu khu h{wh kuee nk yk fu{kt kz exe kueu y[kf k nkk he ne. suke ze MxkVe xe{ nuhk wnkh xufhk ku rh{ yukxo{uLx{kt hnuk o {suXekk hu nkut[e ne khu o hu {e ykku nku.

 • yrLkukk {Lkkus

  kkskueLke rV{{kt k Lkshu kzu

  Y yLku k fkwhLke rV{Lku R WMkwfkk Au

  nwt kuku w rfM{ {kwt Awt : ykrk

  f{ nk yu iV ye k kku [{fufqhkku hku ske huh { ze : ykr{h kLk

  yusLMke, {wtkR

  Y Lk, w uk yLku k fkwh yrrLkk rV{ yukeMkeze-2 rV{ k{k{ [knfkuLku k{e kue kk Au. yk rV{Lku RLku khu WMkwfkk uk {e hne Au. wk kuZeLku yk rV{ kMkt kze fu Au. 19{e swLkLkk rMku uh{kt yk rV{ hsq fhk{kt ykLkkh Au. 154 r{rLkxLke yk rV{{kt {kuxk kku zkLMk MktkekLke w{ uk {e fu Au. Y yLku k fkwhLke uze k{ k yuf Mkkku Lkshu kzLkkh Au. yk uze [knfku{kt ykfkof s{ke fu Au. kk kuo hu{ku rzMkkukLkk rLkuoLk{kt kLkue rV{ yukeMkeze yuLke kze fuLk zkLMk Lkk{Lke rV{Lku {ue MkVkkke k{k{ kufku [kUfe WXk nkk. yk rV{Lke MkVkkke kkk fwkkLku RLku rhrkf hkuLk k krk kku nkku. yk Mkwkh Mxkh yrLkukkyu rV{Lke rMk{kt fk{ fhukLke RAk k fhe nke.ytku k fkwh yLku Y LkLku RLku rV{ Y fhk{kt yke nke. yk rV{ nu hsqykkLke kikhe{kt Au. ykfe-2 {khVku k fkwhLku kkurwz{kt kufrkk {e nke. u fu ku xku[Lke yrLkuke khefu nsw Mkwe Whe fe Lkke. kuLke kkMku {kuxk kuLkhLke rV{ku k yke hne Lkke. khtkw yk rV{ wk kuZeLku kMkt kzu.

  yusLMke, {wtkR

  kkurqz{kt rkuk kkuo{kt w{ {[ke [wfue Mxkh yLku wkMkwhk yrLkuke kkw nk{kt k kusux kh fk{ fhe hne Au. su{kt yuf rV{ ys ukLkLke Mkkku k fhe hne Au. ys Mkkku ku {{kt fk{ fhe hne Au. Wkhktk yrLkukk {Lkkus

  yusLMke, {wtkR

  kWkku whMxkh f{ nk uf kok kk k Vhe yufkh rnLe rV{ fhe hkku Au. yu y{h ni k{e rV{{kt iV ye k kku [{fu. yk rV{e Mex f{u kuu e Au yu rV{wt zkhu yu fhkku Au. yk rV{{kt ykswt kurrx, ykkf fkiktzku yu yLzh zoe kku e uk{kt yke Auu. ehuL fu yhkuhk yu yswo yu fqh yk rV{k kuzwo Au. f{ nku yk Mex ikh fhkt A ko kkt nkt yu Mex e u yuk {{kt iV ye k s h{ku nku yu{ r{kokyuu ft nwt. yk rV{e fkk {wtRke h] kRu Wkh u we rMhu Au yu khk rne, tz, qR, uzo yu y{urhfkk fuxkf hB kufukuu ykhe uu. yk f{ nkku yuf {uk kusux Au yu yue kku fk{ fhke ikhe uiV ye ku fhe ee Au. uf kok kk k f{ rnLe rV{ku{kt kAku Vhe hkku Au.

  yusLMke, {wtkR

  keqze yruke ykrk yksfk w Au. ue wewt fkh fhek fqh k Au. ykrke yko fhek fqh k Au u ku h Au. ue huf MxkR ykrku un t Au.

  ykrk ue ykk{e rV{

  Wzk t { k t f h e k kku fk{ fhe hne Au. uke u kuku

  q s w r f M {

  {ku Au. u fnu Au fu f h e k e Vu ku nwt

  k ke s Awt. nwt ue kku fk{ fhk RAe ne. nu yu yke Au ku nwt kuku fe {swt Awt. yk rV{e kko ek kkok ue ykk Vko fhu Au. u{kt [kh fkfkhkue kuke y y kko nku Au. rV{{kt ykrk yu fhek rk krn fqh yu te rV{kuku yruk rS kukts Au.

  yusLMke, {wtkR

  kurqzk r{Mxh hVurMx yruk ykr{h ku ft nwt fu kuk yghe uxuMx rV{ r zfu ku{kt {u fqhkku ku fqhkku hku sk{kt ykt ykku nku. hMh yk nku yuk yuf te rhkhe yk {xMxkh rV{{kt kukyu w {uMxV tk k wxku {kxu ykr{h kku ftX QAeku eku nku. wxku ykk rhkhu fuxef te yu rVqVe w kku h heu fnu Au yue fk kukyu fhe ne. yu tkku ykr{h ku hsq fko nk.rV{ hsq kke qotkyuu ykr{hu r{rzk kku kukt ft fu yke rV{ h Au. {u k kfze yu u {kk ftX khk hsq fhke qr{fk {e yuku ykt Au. {u yu fhk{kt huh {kus ze ne.

  yusLMke, {wtkR

  xku[k yruk RhVk ku nkurqze kuke uxuMx rV{ Mxe Meoe swhkrf kfok kukk kk ru fuxef Mk fhe ne. kR{ {hke V yuf knrf ke. V ik f{kk {kxu fk{ fhku ke. yu kufkuu rk ykkwt fk{ fhu Au. yuf ysr{kt hnue yk kk {u Meo R ne. yuxu {U yk hku Mefkkuo nku. swhkrf

  zo

  kkskue khk k yuf keh rV{ kLkkk{kt yke hne Au. su{kt ku kzfkhYk hku fhe hne Au. kuLke kkMku {uLkk kwhLke rV{ Lkkuzk k Au. wk ykuAk kufkuLku yk ytku {krnke Au fu kkwyu kuLke kkurwz furhhLke Yykk ys ukLkLke Mkkku s rs kk {khVku

  ~{ rV{Lku RLku kkw ykkke kLke Au

  nkurqze kuke uxuMx rV{ Mxe Meo

  swhkrMkf zo{kt {kt kk y fkhwt Auu : RhVk k

  kkw ktkk kkk kk Vhe ys ukLk Mkkku uku

  6goodlucksamachar.com y{kk kwkh 10 sqLk 2015 [kuMk {kok{kt hnuk Lkunk {ko RAwf

  rV{ku{kt kkuz yLku MkuMke MkeLkku fhu Lkne : Lkunk {koyusLMke, {wtkR

  R{hkLk nk~{e Mkkku wf rV{ {khVku kkurwz{kt yuLxe fhe [wfue yrLkuke Lkunk {koyu kkurwzLke rV{ku{kt yL yrLkukeykuLke su{ MkuMke yLku kkuz MkeLk fhkLkku RLfkh fhe eku Au. Lkunk {koyu kkukkLke rV{e furhhLke Yykk kuwkw rV{ Mkkku fhe nke. yk rV{{kt kuLke Mkkku hk{ [h kuyu {w qr{fk yk fhe nke. u fu yk rV{Lku Mkhuhk MkVkk {e nke. kuLkw fnuw Au fu ^kuk rV{Lke furhh kh wk {kXe yMkh kk Au. kuLkw fnuw Au fu ku kkurwz{kt xfe hnuk RAwf Au. Mkkku Mkkku {kuxk hku hkke rV{ku fhkLke RAk hku Au.khke rV{ yrLkuke yLku {qheku rknkhLke rLkkMke Lkunk {ko ykzuz fkuR rV{ku fhk {ktkke Lkke. kkkwh{kt {kWLx fk{uo Mfw{kt ykMk fko kk

  ku Lke rne{kt rLk^x{kt VuLk rzkLk fkuMko {khVku ykk e Au. kuhe {uhe fnkLke rV{{kt ku {nu{kLk fkfkh khefu Lkshu kze nke. yufkk fkwhLke kt Mkwkh fw nu n{{kt ku Lksuh kze nke. ko 2007{kt ku kr{ rV{{kt Mkkike knuk Lkshu kze nke. kuLke r n L e rV{ wf 2010{kt hsq kR nke. su k k u M k yk u rVM k k h ^ k u k hne nke. khkk ku {k kkk rkLkk{kt Lkshu kze nke. ku swk swk

  wk kuZeLku rV{ kMkt kzu kue kk

  Bollywood

  rkLkuMk{kt kkukkLkw kLk furLk fhe hne Au. kukk ukLke k ku Yykk fhe [wfe Au. ko 2010{kt ku Mkkike zke ykkufw[

  fhLkkh

  kufkuLke k e { k t

  M k k L k { u e

  wf {khVku u

  fhLkkh Lkunk kkurwz

  {kt

  xfe hnuk nk{kt M

  ktko

  fhe hne nkuk Akkt M

  kkhe

  rV{ku s fhu

  kR nke. rnLe rV{kuLke Mkkku Mkkku ku kr{ yLku

  yL MkkWkLke kkkLke rV{ku{kt fk{ fhk {kxu ku kikh Au. kkurwz{kt Lke Lke yrLkukeyku fkuR k fkhLkk kkuz MkeLk fhe hne Au khu ku RLfkh fhe hne Au suke kuLkk {kxu

  kkurwz{kt wk {w~fu Mkke Au .

  fhe nke. nk{kt yrLkuke kkwLku yuf Mkkuku yrLkuke khefu fkuE khu rV{ku nkk kke hne Lkke. yk ytku rkrk fhkk kkwyu fkwt Au fu fkuEk rV{{kt fk{ fhk kikhe kkkkLke kkkk rkfw ku Lkke. rV{ RLzMxe{kt 20 koLkku kkku kkwwLku kE [qku Au. ku 80ke w rV{ku{kt fk{ fhe [qfe Au. n{ Mkkk Mkkk ni rV{{kt Mk{kLkLke ke khefuLke qr{fk{kt kkw hsq kE nke. Mk{kLk Mkkku w yuf rV{ s nku{kt kuLke knuLk khefuLke qr{fk yk fhe [wfe Au. kuLkwt fnuwt Au fu ku 80ke w rV{ku{ktfk{ fhe [qfe Au. Sk, n{ Mkkk Mkkk ni, kee Lktkh 1 yLku s nku{kt ku Mk{kLk Mkkku fk{ fhe [qfe Au. ku nk{kt yL fuxkf kusuxku{kt k Mkr kue Au. rV{kuLke ykuVh Mkkk kE hne Au khtkw ku ku kxfkkke rV{ku{kt s fk{ fhk {kxu RAwf Au. kkw {kk rnLe rV{ku{kt

  s Lkne kfu n k u r w z r V { { k t k fk{ fhe [wfe Au. ku y u t uL k e r V { k R V y k u V k k R { k t Lkshu kze nke. kkuzkf Mk{ Mkwe kkwyu kuf ek kk ko 2014{kt Vhe fku{ rV{ku{kt ku ue kR nke. u fu knuk sue kuLke kkukkk nu uk

  {e hne Lkke.

  w ukLkk zkLMk

  Mxuk k kufkuLku k{e kue

  fe

  {kk ik kkwt Mk ke. nfef{kt {hke nk nu{tzk Mku kfkh fhu Au yu {kuhts khk kufkuu rk yku Au yu{ RhVku ft nwt. {q 1993{kt hsq kRu whrnx ezue swhkrf kfoe r sue yk rV{ swhkrf kfo e ne yu Mk RMk kh kus e ne yu swhkrf zo{kt RhVk k Whkt e kx yu kR zk nkuzo [{fe hkkt Au. yk rV{ hsqyku ykhu Qe Au. htw RhVk yuk RLxhu fu kh kuk er{h{kt nkshe n yke fu fkh fu yu xku{ nu

 • 7goodlucksamachar.com

  uh nkuzhMkur

  {w {tke e{ke ykLktekuLk kxuLku yksu kwshkk yukku ELzMxe fkukkuohuLk khk h013-14Lkk Lkkktfe koLkk rzezLz kuxu Yk.80,8h,000Lkku [uf rLkk{Lkk yke kkkwkE sukek kkk {uLkuStk zkhufxhe htkk yLku rLkk{ ftzLkk Mkkue MktkkE xku, kMktkekuLk kxu kuhuyu yko fkuo nkku. (kMeh : nkekkLk yhVe)

  {w {tke e{ke ykLktekuLk kxuLku yksu fkoxfLkk rMkf Mkkze kx fk{Lkk e Lkkhkkkyu YkY {eLku kkuku kLkku {kk h00 kk{ sLkLke rMkf Mkkze ux ykke nke. (kMeh : nkekkLk yhVe)

  {w {tke e{ke ykLktekuLk kxuLku yksu kkteLkkh{kt {kuhke wk u xkEMk yuMkkuMkeyuLkLkk {we rLkukE sukkhekLkk Lkuk]{kt {uk kkrfkheykuyu MkV kMkLkLkk k{ koLke yLkufr Wkeyku {kxuLke rMke ytku MkL{kLkkk yko fwO nkw.

  (kMeh : nkekkLk yhVe)

  y{kk kwkh 10 sqLk 2015

  y{kk kE{ kkt[u ue nkk kLkkxLkk kkuBk kLkkLkkh LkkMkkk Vhkk {w MkwkLku zke kkzku. (kMeh : {unw ksh)

  yuLk.yuMk.w.ykE. khk kkteLkkh{kt ykue kwshkk W[kh {kr{f kkuzo kku kkukk{kt ykue kwshkk W[kh {kr{f kkuzoLke fkhkukkhe kuXfLkku Mkg rhku fhk{kt ykku nkku yLku s Mkku{Lkkk kkLke {kLkk h fhk {kxu Wk ukku fhk{kt ykk nkk. (kMeh : ykukE kxu)

  y{kk{kt k{knk {kuxo RLzkyu u k Mfqxo kuL[ fko

  y{kk{kt k{knk {kuxo RLzk fteyu yksu uk k 113 ee Mfqxh {kuzu Fascino u{s 125 ee {kuxhkf kuL[ fhe ne. yk tu k{knk {kuxh RLzk uMx kuk ku u nuz ek {uu skwt nwt fu, yk { xw-neh u[k, Mfqxh uMx ku yn u[k 40% rnMku hku Au. Mfqxo {kxu rk xu swyu Au fu u{kt {kk yL u{kt rk ku Au, u neh Mfqxo ykk 50% kku u[k ku.

 • 8goodlucksamachar.com

  y{kk Vq kh

  rkLku

  ftkLkeLkwt Lkk{ kt k -x(Yk) ku Mkkkxe nkR Mkkkxeks ykuxku 2185.85 -35.45 2175.25 2230.00u 241.25 -1.55 240.30 245.80khke yuhxu 407.40 -3.15 403.50 413.00Mkekk 593.50 -20.55 590.00 610.80zeyuyuV 110.60 0.85 107.70 111.70keykuke 153.20 -2.55 151.90 157.55yu[zeyuVMke 1001.85 -0.95 997.00 1005.00rnhkunkuLzk {kuxMko 2501.65 -17.55 2490.00 2530.80fku ELzk 401.05 1.35 395.10 404.00rnLzkfku ELz. 119.90 1.85 117.50 121.15ykEMkeykEMkeykE 287.10 3.85 282.50 287.95ELVkurMkMk xufLkku. 1992.55 -7.70 1985.10 2013.00ykExeMke 300.45 -3.05 299.55 303.05sk Mxe 101.80 -2.15 100.90 104.70sfk yuMkku. - - - -kMkoLk 1667.15 -10.40 1657.00 1685.00{rnLk yuLz {rnLk 1198.45 -8.45 1198.345 1221.95{kYrk Wkuk 3695.45 -27.55 3676.55 3730.00yuLkxekeMke 138.45 -0.15 137.00 139.50ykuyuLkSMke 301.85 -4.50 300.05 307.00hekLMk ELz. 883.90 -1.35 878.00 890.50Mxux kUf 257.40 2.55 253.90. 258.00MxhkEx ELz. - - - -xkxk {kuxMko 440.30 4.60 431.80 443.80xkxk kkh 72.15 0.75 70.35 72.50xkxk Mxe 304.70 1.85 293.30 307.35xeMkeyuMk 2558.10 -20.55 2550.00 2588.00rku 543.75 -9.75 542.65 557.45

  keyuMkRLkk {w uhkuLke n[

  y{kk ktz kh MkkuLkk-[kte khLkk{ ykuAkuk wk

  y{kk {{ 2470 2620y{kk ee 2400 2475kwshkk {{ 2395 2450kwshkk ee 2320 2360fkunk. {{ 2290 2460fkunk. ee 2200 2300kukhkwh {{ 2350 2450kukhkwh ee 2200 2320

  Lkk{ ykuAkuk wk

  [kte [kuhMkk 36600 37000

  Ykw 36400 36800

  rMkksqLkk(Lktk) 650 800

  MkkuLkwt (99.9) 26900 2 7 1 0 0

  MkkuLkwt (99.5) 26850 26950

  Lkk kkeLkk 26015 -

  nku{kfo 26360 -

  rLk^xe 8000Lke MkkkxeLku e hkk{kt MkV

  MkuLMkuMk 42 kkuRLx xeLku 26481Lke Lke[e MkkkxeyuyusLMke, {wtkR

  u h k h { k t yksu Mkkk Ak rMku {teLkw {kusw hkw tnkw. rLkfkMkke Vk{ko yu ykExe uhLkk Lk uk ]{kt w xkzkLkk krhk{ Mku uhkh{kt {teLkw t {kusw Vhe w t nkw t. fkhkukkhLkk ytk u

  Mk UMk uMk 42 xeLku 26481Lke Mkkkxeyu hkku nkk u khu rLk^xe 22 kk uRLx xe 8022Lke Mkkkxeyu hkku nkk u. rLk^xe 8000Lke MkkkxeLku e hkk{kt MkV hkw t nkw t. u fu, kk uzh {kfu ox{kt yLzhkhVku{oLke Mkrk hne nke. keyuMkE r{zfuk yu

  Au. fkh kufkuLk w t fnuw t

  Au fu kh{kt Mk wkhk kR fu Au. ykhkeykEyu rzVkuxk

  ftkLkeyku kkMk uke kuLkLke Mkwe {kxu nuhLkk{w

  nuh fko kk

  VkLkkLMk u h k u { k t

  yksu k uS hne nke. Mkuxh {kuh[u nukfuh RLzuMk{kt Mkk ike w 1.5 xfkLkk u xkzku Lkk Ukku nkk u. huxke Mkuxhku{kt rhkexe yu ykuxku RLzuMk{kt {: 1.3 yu 0.7 xfkLkk u xkzku hkku nkk u. kUfuMk{kt 0.3 xfkLkk u WAkku hkku nkk u. yke s heku fLTw{h zwhuk RLzuMk{kt Mkk ike

  w 1.1 xfkLkk u WAkku uk {ku n k k u .

  { ux

  RLz uMk{k t 0.6 xfkLkk u

  WAkku hkku nkku. uktkkLkk

  uh{kt k xfkke wLkk u WAkku hkku

  nkku. x uz wrLkLkku khk kk ukkLk w t

  nwt fhk{kt ykk kk Mkrk{kt Mk wkhku kR hkku Au. yu[zeyuVMkeLkk uh{kt yksu fkhkukkh hr{kLk ykhu yuf xfkLkk u WAkku uk {ku nkk u. rMkkLkk uh{kt Mkk ike w xkzku hkku nkk u. ykExe Mkuxh{kt rku{kt ykhu ku xfk suxku xkzku hkku nkk u. xeMkeyuMk yu RLVkuMkeMkLkk 0.8 yu 0.4 xfk suxku xkzku hkku nkk u. uhkh{kt kRfku Mkkk kk t[{k rMku {teLkw t {kusw t hkw t nkw t. fkhkukkhLkk ytk u Mk u tMk uMk k uLke Mkk ike Lke[e Mkkkxeyu kt hkku

  ukekze Wkk kh Mkr{rk Mkhkh kxu {kfuox-y{kk

  kfkS ........... ykuAku k .............. w kkxkxk ktke .............. - .................. -kxkxk ue ..............80 .............. 140kxkxk zeMkk ..............80 .............. 150zwtke Mkkihkx .......... 300 .............. 400zwtke {nkhkx......... 200 .............. 420hk ................. 100 .............. 260hik ................. 200 .............. 500fkukes ..................80 .............. 140Vwkh ................ 240 .............. 400xk{uxk kkfk ............ 200 .............. 280qe ................... 140 .............. 240fkfze ................. 300 .............. 600kekuzk ................ 200 .............. 450{h[kt ue ............. 160 .............. 400kw .................. 300 .............. 700ykw .................. 960 ............ 1400kex ................... 200 .............. 300kksh ................. 200 .............. 240{h[k kukh ........... 400 .............. 700fkuk{eh ............... 400 .............. 600fkhuk ................. 300 .............. 700zk .................. 400 .............. 700kkh ................. 400 .............. 700[kue .................. 400 .............. 700khh ................. 800 .............. 900kwhek ................. 300 .............. 600kfk.................120 ............... 240

  skkkt kfkSLkk k (k Yk.20 rf.kk.Lkk)

  y{kk ku khLkk{ ykuAkuk wkMkkku sqLkk 1630 1660Mkkku Lkk 1710 1730fkkrMkk swLkk 1000 1070fkkrMkk Lkk 1120 1160

  fku{kurzxeLkk kkkx

  SY 2000 2926heke 1060 1176hkzku 740 798yuhtzk 750 785 262 408swkh 340 753kkshe 220 261s 251 270kkh 790 950{uke 1000 1360Mkk 1100 3260hsfkes 425 501 kku{kVe 875 1200yuhtzk 771 784 270 354kkshe 209 254heke 1286 2385kkh 826 895{k 1200 1419 Mkk{kVe 1100 1225 260 330kkshe 220 240zktkh sk 245 270 ktrksyuhtzk 750 770 270 330kkshe 200 240zktkh sk 245 270 LkMkwhkyuhtzk 770 780{fkE 240 252 250 292kkshe 225 232kkh 850 870 uzkk kuf 261 300 496 290 350{fkE 230 247yuhtzk 760 777{kVe 1070 1135{k 1400 1465yz 1400 1652 {kuzkMkkhkzku 700 738yuhtzk 730 765kkshe 225 260{fkE 220 600 265 360{kVe 1100 1174kkh 830 872[k 820 910 xxkuEyuhtzk 750 776kkshe 200 239{fkE 230 270 260 325{kVe 1060 115{k 1350 1576swkh 500 550

  nukk{ kkshe 239 257 269 301zktkh 220 235yuhtzk 760 770kkh 848 869{fkE 225 250kwuh 950 1100swkh 370 570hkzku 550 710 hrkkkshe 235 250 265 290zktkh 220 230yuhtzk 755 765kkh 845 865{fkE 221 248kwuh 940 1090swkh 365 540hkzku 540 700 rn{kLkkh{kVe 1005 1191yuhtzk 760 700Wt 271 394kkshe 225 241{fkE 220 240kkh 825 890 Ezh 266 365{fkE 250 265yuhtzk 760 768kkshe 250 310{kVe 1000 1248kkh 827 880{k 1400 1458 fze 270 360zktkh 200 290kkshe 225 250kkh 833 900yuhtzk 765 786heke 1300 1391 kkLkkwh 255 375kkshe 225 258yuhtzk 562 575hkzku 771 790hkskhku 300 844{kVe 1050 1200kkh 880 875s 270 276 rMkkwhSY 2300 -hkzku 770 789yuhtzk 740 775{uke 1251 1262kkh 841 886[kuk 1150 - 252 377kkshe 227 266swkh 612 1168[ku 487 -

  s 261 290Mkk 1451 1500 Mkktyuhtzk 756 766SY 2001 2945 255 411zktkh kwshe 240 275zkt.kws.17 299 -zktkh {kuke 268 291kkh 860 872hkzku 728 -{k 1421 1431kkk{k 1324 1451k 1641 1681[k 830 900yuhtzk 762 776zktkh kwshe 234 290zkt.kws.17 241 255 xwfzk 253 280 xwfzk ue 275 371 {nuMkkk 260 378SY 2290 2775hkzku 743 766{uke 1250 1356Mkk 1400 -heke 1300 1350kkshe 231 255yuhtzk 750 765ys{ku 1600 1870kkh 800 906

  yktkekMk 250 310kkshe 210 237yuhtzk 765 773kkh 800 869swkh 500 610 uxkk 255 312yuhtzk 740 765hkzku 793 -kkshe 215 -kkh 551 840 nkheshkzku 770 780yuhtzk 760 780kkshe 200 245 260 470kkh 800 890[k 850 900SY 2390 3418Mkk 1000 1418{uke 1100 1407 fku 270 335yuhtzk 760 776kkshe 200 247zktkh 248 314kkh 855 865swkh 425 770s 261 -

  {te yrhk he..... kU[ {kfo MkUMkuMk Mkkk Ak rMk{kt {te{kt MkUMkuMk fkhkukkhLkk ytku 42 kkuRLx xeLku

  26481Lke Mkkkxeyu

  rLk^xe 22 kkuRLx xe 8022Lke Lke[e Mkkkxeyu kkuzh {kfuox{kt r{zfuk yu M{kufuk RLzuMk{kt

  0.3 xfk MkweLkku xkzku LkkUkku

  {kfuox kezTk Lkfkhk{f hne fkhkukkhuk1575uh{kt{teyu1060

  uh{kt kuS

  rue MktMkkfe hkufkfkhkuyu Mkku{khu 749 fhkuzLke f{kLkk RxeLkwt u[k fwO

  uhkh{kt WkkkkLkku kuh he hnu kuk Mktfuk

  nukfuh RLzuMk{kt Mkkike w 1.5 xfkLkku xkzku hkku

  rhkexe yLku ykuxku RLzuMk{kt { 1.3 yu 0.7 xfk [uLkku xkzku hkku

  kUfuMk{kt0.3xfkLkkuWAkkuLkkUkku

  M{kufuk RLzuMk{kt 0.3 xfkLkk u xkzku Lkk Ukku nkk u. {kfu ox kezTk {te{kt hne nke. 1575 uh{kt {te y u

  1060 uh{kt k uS uk {e nke. w{kt rue MktMkkfe { q z e h k u f k f k h k u y u Mkk u{khLkk rMku 749 fhkuzLke f{kLkk Rxe uhLkw t u[k fw O nkw t. {kfu ox 8000Lke Lke[e Mkkkxeyu hnukk yksu k ykk ukE hne

  y{kk kwkh 10 sqLk 2015

  Lkk{ ykuAkuk wkkwkk (1 rf.) 50 70xkh 100 140z{hku 25 30{kukhku 30 35 kkhMk - -ee 1.50 2.00nhek(20rf.) - -zue(20rfku) - -eLkek(20 rfku) 300 400

  uhkh{kt Mkkk Ak rMku {te hnukk fkhkukkheyku

  rLkhk ukk : Wkkkk he hnu kuk Mk

  Mktfuk

  nkku. Mk UMk uMk kRfku fkhkukkhLkk ytk u 245 kk uELx xeLku 26523Lke Mkkkxeyu hkku nkk u. khu rLk^xe 71 kk uELx xeLku 8044Lke Mkkkxeyu hkku nkk u. uhkh{kt yVzkkVze {kxu k khekku skkkh hkk nkk. k{k{ Mkuxh ELzuMk kRfku {te Mkkk u k t hkk nkk. fLTw{h zwhuk yLku {ux ELzuMk{kt Mkk ike w xkzku hkku nkk u. yk{kt 1.7 xfkke wLkk u xkzku uk {ku nkk u. VkuhuLk kk uxoVkurku hkufkfkhku khk nk{kt 512 fhkuzLke f{kLkk uhLke hee fhe nke.uhkh{kt Auk fuxkf rMkke yrhk {te hne Au. suke uhkh{kt MkkeLk u RLku fkhkukkhe [kkk wh ukk Au.

 • khk uLw RLk kkuMk9goodlucksamachar.com y{kk kwkh 10 sqLk 2015

  Lkk ykMk{kt hMk kkh he fhkk

  khkeku w Su Au khtkw {ktke kh w [o fhu Au

  zkkrkxeMk MkrnkLkk hkukLke Mkkhkh fhk {kxu kufku w [o

  fhe hkk Au : nuk{kt kku fhk{kt ykku

  yusLMke, Lke rne

  kksukh{kt s fhk{k tykuk Lkk hMk ykMk{k tkku fhk{kt ykku Au fu khke kufku khu Su Au khtkw {ktk kh ku khu Lkkkt [o fhu Au. {kk khk{kt s Lkne kfu r{kt nu kufku w ykw hkkk kk Au khtkw Mkkike rLkhkksLkf kkkk yu Au fu ku{Lkk kh {ktkeLkk fkhu kkus e hkku Au. swe swe Mkk{kL {ktke kh khu hf{ [o fhk{k yku Au. {ktke{kt zkkrkxeMke yLku MkktkLke k kw{ke ukLke kkkk Mk{ku Au. yktkhhkxe Mktkufku khk

  fhk{kt ykuk ykMk{kt kku fhk{kt ykku Au fu khk{kt zkkrkxeMk yLku yL MLkkw Mktktrk rfkhLkk fkhu kufku khu khukLk kuk Au. kuyku khu Lkkkt rk{khe kh [o fhe hkk Au. ykhkuLkk fkhu kufkuLkk ksux{kt khku kk Au. ko 1990 yLku 2013 [uLkk kkk{kt zkkrkxeMk Mkkku kMk {rnk{kt rfktkkk e hne Au. 109 xfk Mkwe rk{kheLke {k{kt khku kR hkku Au. khu yL MLkkw Mktktrk rfkhLkk fkhu khukLk kuk yLku kMk kufkuLke Mktk{kt khk{kt

  110 xfk MkweLkku khku kku Au. u fu RLkur{k kMk kufkuLke Mktk{kt 12 xfk MkweLkku xkzku kku Au. ko 1990 yLku ko 2013 [uLkk kkk{kt kwYkku{kt zkkrkxeMk kyuzeLkw {k 136 xfk Mkwe e kk nkukLkku kku fhk{k tykku Au. swk swk fkhLkk hkukLkk fuMk Mkkku Skk kufkuLke Mktk e Au. suke ku{Lke ykf kifeLke khu ykf rk{khe kh nk{kt [o fhk{kt yke hne Au. ko 1990 kkke keX{kt wkk yLku rzuLk kkuLkk fkhu khk{kt hkuk kkus 50 xfk Mkwe e kku Au. zkkrkxeMkke kMk {rnk{kt rfktkkkLkk fuMk{kt 109 xfkLkku khu wk [kksLkf kkkk Au.

  20ke khu khLkkf kUk Mkr kR Aurknkh suLke Mkrk xkR{ kkuBk sue

  yusLMke, Lke rne

  rknkh su yksu xkR{ kkuBk kLke [wfe Au. su{kt 20ke khu wk khLkkf kUk Mkr kR [wfe Au. kiMkk ykkkLke Mkke{kt yk kUkLkk Mkku {kukkR, fwh, kkuLko yLku rk Mkkk{eke k{Lku k[ke fu Au. yuxw s Lkne kfu suLke yth yLku knkh nk MkweLkk fkkhk kikh fhu Au. kk {rnLkk{kt rknkh su Lktkh yuf{kt nMkf kUkkuhLke Mkke MkoR nke. A fueLkk yuf kwku nrhV kUkLkk Mkku kh uzTMk yLku [{[eykuke nw{ku fhe eku nkku. uzTMk yLku [{[eke kLkke uk{k tykuk kkf nrkkhkuLkku Wkkuk fheLku nw{ku fhk{kt ykk kk suLkk yrfkheyku{kt k nuk VukR kR nke. 10 r{rLkx Mkwe nMkf ykzk{Lkku kuh [kku nkku. ykhu yk kufkuyu kkukkLkk xkhkuxLku

  ktehheku k fhe eku nkku khkk kuLkw {kuk k kwt nkw.k nw{kkuhku k ktehheku k kk nkk. yk wLk hkkku [ke yLku keze kUk [u [ke hnue zkR{kt kLku nkku. yk kku kUk [u Lktkh Lk kLkkLke zkR [ke hne Au. rknkh su{kt Auk 15 rMk{kt [kuke k yLku [kh {rnLkk{kt 17{w {kuk kw tnkw. yk [kUfkLkkhk yktfzk yurkLke Mkkike {kuxe su{kt hnue Mkwhkk kh k kteh &ku Wk fhu Au. knuk yk fkhLke Mkke Lk nke. rknkh{kt su MkwkhLkk fuxkf fk{ku nkk hk{kt ykk Au. nk{kt rknkh

  su{kt khLkkf kUk Mkr kR [wfe Au. MkwkkuLkwt fnuwt Au fu, nu suLke Mkrk wk hkk kR [wfe Au. ykLke k{kk 6250 fueykue Au khtkw 14000ke k w fueyku yn hnu Au. yLzhxk yu Mk {ue [wfuk fueykuLke kUk nu kkfe fueyku Wkh fLxku fhe hne Au. suLke Mkrk xkR{ kkUk sue kR [wfe Au su fkuRk Mk{u Vkxe fu Au. rknkh suLke yth 20 {w kUk yLku 30 LkkLke {kuxe xkufe [ke hne Au. yk kuo Mkkike khu hkkkk Mkoku Au. {kukkR VkuLkLkku kuhfku fkhkukkh k kku Au.

  rknkhLke nkk fVkuze rknkh suLke nkk xkE{ kkUk sue kLke kE Au rknkh{kt 20ke w khLkkf kUk yu 30ke w

  LkkLkexkufeykuMkrkR[wfeAu yk kuo khu {k{kt hkkkkLke Mkrk MkoE [wfe

  Au rknkh{kt fueykuLke k{kk 6250 Au khtkw

  14000ke k w fueyku nk{kt Au yLzhxk yLku Mk kk{e [wfuk fueyku yL

  xkufeWkhytfwhkuAu rknkh{kt hnue xkufeLkk swk swk Lkk{ Au su{kt

  ne, fefze, hr zkkurk, keze yLku [LkeLkku Mk{kuAu

  kUk rLk[k Mkh kh fk{ fhu Au su{kt kiMkk ykkkLke Mkrk{kt yL xkufeke

  k[kkLkwt fk{ k kk Au kkueMkMkkkkkykuyuk{k{kkkeknkukAkkt

  k{k{kMkkufueykukMkrhnuk{kxufhehkkAu

  {kukkR, fwh sue Mkwrk k kiMkk ykkkLke Mkrk{kt{eAu

  nMkk yu nk Mkk{kL kLke

  kkr-{uMkfkuLke su sue nkk kR

  rknkh suLke nkk wk s fVkuze kLkue Au. Mkrk nu kkr yu {uMkfku{kt hnue suLke sue kR kR Au kt nkyku yu nMkkLke kkkk Mkk{kL kLke [wfe Au. rknkh nexektk

  {wM{ Mk{wkLkk rhku kk rLko fhkku

  kuk rLku fko{ku{ktkeMkwoLk{MfkhnuykWx

  21{e swLkLkk rMkLkk {ukk fko{Lku MkV kLkkk {kxuLke kikhe he : 40000 kufku hkskk kh hnuu

  yusLMke, Lke rne

  fuL Mkhfkhu 21{e swLkLkk rMku yktkhhkxe kuk rMkLkk Mktku ykkursk fko{ku{ktke rhku kk MkwoLk{MfkhLku kzkku {wfe ukLkku rLko fkuo Au. fkuR k rk kh kuk rMk MkV yLku kLkkhheku {Lkkk ku rk{kt ykk eLku yk rLko fhk{kt ykku nkukLkk ynuk {k Au. {wM{ MktkXLkku khk MkwoLk{MfkhLku RLku rhku fhk{kt ykku nkku. ikrf MktMkkyku{kt ykLku Vhrskk kLkke ukLke fkk Mkk{u hkxkke wtku nkk hkLke nuhkk fheLku yku RLzk {wM{ kMkoLk ku kkuzuo {ktk fhe

  nke fu Mfwku{kt MkwoLk{MfkhLku Vhrskk fhkLkk ykuLku h fhk{kt yku ku sYhe Au. keS kksw 21{e swLkLkk rMku ykkursk fko{Lku MkV kLkke uk k{k{ kikhe wLkk kuhu [ke hne Au. rneLkk hkskk kku ykkursk kuk fko{{kt uh{ktke 40,000 kufku knkU[u kue kk Au. zkkLk LkhuL {kue kkuku yk{kt kk uLkkh Au. ykwk kLk ek Lkkfu fkwt Au fu yk fko{ Mk{k u{kt yuf Mkkku Mkkhu Mkkk kkke 7.35 kku [u kuu. yk{kt yr{kk k[Lk, rkk ue yLku khke fuxLk rhkx fkune kk u kue kk Au. kLku

  fkwt Au fu 651 rsk{kt e kukk fuBk ykkursk fhk{kt ykLkkh Au. ykk 100 fuBk rne{kt k kusLkkh Au. ru kLk Mkw{k MhksLke Mkkku LkkRf kMk kkuxo kU[ fhe [wk Au. kk

  kuo rzMkuBkh{kt Mktwk hkx {nkMkkyu yktkhhkxe kuk rMk khefu 21{e swLkLku {kLkk ykke nke. yk ykkW khke zkkLk LkhuL {kueyu k[eLk rMk kukLku {Lkkk r Mk{wkLku yke fhe nke. {kueLke ykeLku khkk hufkuzo 175 ukuyu xufku ykku nkku. khkLke ykLku {kuxe hkskhe Sk khefu kk{kt yku Au.

  [ukkEk {w{kt fkuMx kzowt k q-{uBhkkuwtzkuhr{kkk

  yk fkhLke kUk nkukLke kkkkLku Lkfkhu Au khtkw MkwkkuLkw t fnuwt Au fu, Mk{Mk wk s kteh Au. swe swe kUk rknkh su{kt fkuke Mkr hne Au khtkw nu yk kUk w MktkrXk kRLku fk{ fhk kke Au.

  yusLMke, [uLLkkE

  khe x hkf zkuh yuhk^x ku{khe hku kk kke kk Au. yuhk^x hek Wh kuke hkuk {ws uoL Wzk he ne. kk yuhk^xu kuk RLz

  fkuMx kzo yu kiukyu [o ykuhu Y fhe ewt Au. Wue Au fu yuhk^xyu [ukkRke ku{khe ktsu 5.30 ku Wzk he ne. yuryu qkku ywkh yuhk^xe kku Auu tfo hkk kue ykk

  rYr[hke{kt kku nku. yuhkVx h q xe{k k ku kh nk. yk {k{ ku hkke r{ke kku kk kk Au. yku Wue Au fu 24 {k[ok hkus kuk xe ku rk Wzk hr{k zkuh

  r{k woxkM kw nw su{kt r{k{kt k {ktke yuf u [ke uk{kt ykk nk skhu u yL yrfkhek {ku ewt nw. yk wox{kt u ykurVh u^ xLx yr kkuhe yu u^ xLx rfh ukyu kukku S w{kku nku. yk woxk{kt {]w k{kh u^ xLx rfh uk ue woxkyku{kt {]w k{kh nuk {rnk yrfkhe ne. khe ue yuryu Mfkzkuo 310wt zkuh r{k zeyku-228 kr{ k hr{k kukk INS nt kuke Wzwt nwt. r{ku tfo w{ke eku nku yu 25 kurxf {kR qh kukk rhk{kt woxkM Lwt nwt.

  {wtkE {.Lk.kk fsu fhk kskkyurMkuLkkLkkufkuMx

  hkuz kusux nzk fkuo

  yusLMke, {wtkE

  rukk r zkw{uLxk k {k fkuMx hkuz kusuxu nkEsuf fheu ksu kukk kke k ruku nw {kuxku xfku ykku Au. 2017{kt yke hnue {wtE {nkhkrfke [qtxeu k{kt ukt kukk kke k h hkE {ukwt fkt nkukwt hksfe rhekfku {ke hkk Au.kufke [qtxe nukt rukyu kukku r zkw{uLx hsq fkuo nku khu {wtE nuhe xkrVfe {Mkwt rhkfh fhk {kxu fkuMx hkuz ktke kusk hsq fhe ne, yuxwt s n yk fkuMx hkuz {wtE {nkhkrfk ktu yue k fhk{kt yke

  ne. {wtE {nkhkrfk yk hkuz ktke nkukke uu {kxu 2015-16k sux{kt Y. 200 fhkuze ukE fhe kk{kt yke ne. hr{k{kt fuL yu hk{kt ksk u] nuXe hfkh yke E ne. ksk u] nuXe hfkh ykk Ae fkuMx hkuz kusux whkEk {k{ke kk {kxu fuLe {ko rhn kkk k er zfheyu ruku {e ne yu u{u yue khe yke ne fu fkuMx hkuz kusux u nkEu hefu rfkk{kt yku ku whkE h kh zu n.

  M{khfkukrhkunukhfkhes{ehue{MSkuwh

  fhu:rMkuLkkyusLMke, {wtkE

  ruk yu yku ELzk {sr-yu-Ekunkw {w{e [u swke st W e Au. rukyu [ue yke Au fu u yu{ykEyu{ hfkhe s{eku h {nkwkkuk M{khf r{kou uhfkuh u Au.ku kike nuk yke hfkhe s{eku h uhfkuh heu ue {Mskuu M fhu. rukyu yk k kukk {wk k{k khk ske Au. {nqo Au fu yu{ykEyu{ khk {w{kt khk Akr rkS {nkhksk M{khf yu rukk {w rt kkknu Xkfhuk M{khf kk ksk rhc uk kuekk {wtzuk M{khf k{u khksfe fhk{kt yke Au. ykuiee kxeoyu fo ykku Au fu hfkhe s{e yu hfkhe kktku Wku nkuMx kk yL hfkhe wrkyku W fhkk {kxu fhku uEyu. ykihtkkke yu{ykEyu{k khk EBks seu f Au fu u ruk kukk ukykuk M{khf kk EAu Au. ku uyku kuke s{eku h ku. seu f Au fu u yu{ykEyu{e {ke {kk{kt n yku. ku uyku fkuxoku hku zku. rukk {wk k{k{kt fnuk{kt ykwt Au fu ykihtue fh h {ks yk fhkhk yu{ykEyu{k {w ykuie ku ykk wt hke fk? ykhu yu{ykEyu{ yVke uhk hke kxeo Au. ku {nkhkk {wk uuL Vzeu yu{ykEyu{u ykzu nkk uk f Au fu yk kxeoku sL{ s rkku uk fhk {kxu kku Au. u{u f fu {nkwkkuk M{khfku rhku fhkhkykuu sk u{e sk ukze uu.

  fuVkuhkuxeykurzku{k{uxezeekhkhukthuek

  huyueekhkuzkyusLMke, yktu

  yktuk eyu{ [tkkw kzwe frk fu Vkuh kuxe ykurzku eze {k{u h{kk hksfkh [u utkkk xezee khk hukt huek hu yueek hkuzk kzk{kt ykk Au.{nw Au fu hue h kke khk yue MxeVu frk heu [k ke kt[ ykuVh fhkku ykhku kku Au. yk ykhku{kt hukte 31{e {uk hkus hfz fhkR ne. yk fu w nkR kuVkR khu e ku skhu fu Vkuh kux{kt MxeV yu yktk eyu{ [tkkwe fke k[ee ykurzku eze nkh yke ne. yk xk k yktu{kt utkkk eyu{ fu [tuh hk k{u u y y kue Vrhk k fhkR ne. ykt hfkhu yk frk ykuzeku ezeu hrku ykku nku. yk hV utkkk eyu{ fueykhk wk yu hks hfkhk k fu xe hk{khku [tkkw kzwu kR rzxufxh xuMx fhkku zfkh VUfku Au.

  khkLkk hksfkheyku kkurrxMxexqxsukAu:sMxMk{kfOzufksq

  yusLMke, Lke rne

  rke rukuu Eu [[o{kt hnukhk we{ fkuxok qqo ss {kfOzu fksqyu kukk sqk rukuu khk fnuzkku yuf ku ku Au. u{u khk hksfkheyku {kxu ktksf kurrxMxexqxku Wku fkuo Au.yk ku{kt u{u xezeek khk hut hue khk frk kt[e ufku Wu fhk{kt ykku Au. fksqyu ku{kt skwt Au fu yk u{e {ske h Au fu kufku yk ku {wku fu{ ke hkk Au.. khu fu Vkuh kux kh{kt fkuE e k ke. yuxwt s n u{u khe hksfkh h eku fxkk fhk uu tqou kwt Au. sMx fksqyu kukk ku{kt hksukyku {kxu yku Wku fkuo Au. u{u f Au fu ykk uk uu qtxe hkk Au. fksqyu ku{kt wt Au fu nkuo xuz ykk u{kt fkuE e k ke. ykk ukyku u[kk {kxu ikh Au. u{u ukykuu YSreyku fhk Whk keu wt Au fu kuMxxqx ukykuke khu irf nku Au. ykuAk{kt ykuAwt uyku ftEf eswt nkukku Zkut ku fhe ke. u{u ukyku h ykfhe xee fhk f Au fu ykk kurrxMxexqx kufkue uk fhkku kku fhu Au. khu nfef{kt uyku uu qtxe hkk Au. fksqk kue yuf hV ykfhe xefk kE hne Au.. ku eS hV u{k ku h kutkk kufku t{ ukE hkk Au. yke kkkku Wku fkuE e k ke. fuLe ru hk k sh e. fu. n {erzk {kxu uMxxqxT suk ktksf kuku Wku fhe [wk Au.

 • 10goodlucksamachar.comMkkuxTMko

  Mkkhu 9.30 kkke {u[Lkwt Stk Mkkh

  khk-kktku [u ykske k{ xuMx {u[yusLMke, Zkfk

  khk yLku kkku [u ykkefkke Vkwk{kt Lkkhkkts ykuM{kLke rfux Mxurz{ kku k{ xuMx {u[ Y kR hne Au. yk xuMx {u[Lku RLku kku xe{ku Mktkqo k kikh Au. rhkx f k uneL k k Lkuk]{kt

  yusLMke, Zkfk

  khk yLku kktkku [u ykkefkke Vkwkn kku k{ xuMx {u[ Y kR hne Au. ku{Lke [u fkuR khu xuMx {u[ h{kR Lkke khtkw su {u[ku nsw Mkwe h{kR Au ku{kt khkLkw w hkwt Au. ku{Lke [u k{ xuMx 10-14{e LkuBkh 2000{kt h{kR nke. hMk kkkk yu k Au fu k{k{ xuMx {u[ku kktkku{kt k s h{kR Au. ku{Lke [u nsw Mkwe fw 8 {u[ku h{kR [wfe Au. su kife khku fw Mkkk {u[ku Ske Au. khu kktkuLku fkuR xuMx {u[ SkkLke kf {e Lkke. kkku yuf{kk xuMx zku fhk{kt MkV hkwt Au. khk yLku kkku [u Auu su xuMx {u[ h{kR nke ku ko 2010{kt nke. yk xuMx {u[ Zkfk{kt uhu kkk LkuLk Mxurz{ kku h{kR nke. {u[Lku RLku khu WMkwfkk ukR hne Au. rhkx fkuneLkk Lkuk]{kt khke xe{ Mkk{u SkLkk rMkrMkkLku ykk khkLkku kzfkh hnuku Au.

  rhkx fkuneLkk Lkuk]{kt khke

  xe{ kktku Mkk{u Vuhex khefu

  {ukLk{kt Wkhu : kku xe{ku

  zkf {wz{kt

  rfux ueLkku fko{...khk yLku kktku [u ykkefkke Vkwkn kku yuf{kk xuMx {u[ Y kR hne Au. yk xuMx {u[Lku RLku kku xe{ku khu WMkkrnk Au. khk yLku kktku [u Auu zo fk kxoh VkRLk {u[{kt Lk zu stk ukku nkku. su{kt khku Sk {ue nke. khkkke kku Mkk{ Mkk{u ykk Lkke. suke kku zkf uk fhk {kxu kikh Au. kktku khk Mkk{u khu fkuR xuMx {u[ Ske wt Lkke. suke khk Mkk{u ku RrknkMk h[kLkk kMk fhu. khu fkuneLkk Lkuk]{kt xe{ khu {skwk ukR hne Au. ueLkku fko{ Lke[u {wsk Au.

  10-14 sqLk : khk-kktku [u k{ xuMx 18{e sqLk : khk-kktku [u k{ Lkzu 21{e sqLk : khk-kktku [u keS Lkzu 24{e sqLk : khk-kktku [u keS Lkzu

  y{kk kwkh 10 sqLk 2015

  {{ z k e

  kkuh fwfeoLkku Mk{ku fhkku nkku. kktku Mkk{u k Lk-zu {u[ {: 18, 21 yLku 24{e swLkLkk rMku h{ku.khke xe{ s{kLk xe{Lku {w~fuLke{kt {wfe fu Au fkh fu khke xe{{kt [ukuh kwhk, rh Lk, hkurnk {ko {whe rs suk xuMx ukze Au. [ukuh kwhkLku k kuLke fwkk Mkkrkk fhkLke kf hnue Au. kkuk{kt MkeLkh rkk{kt fkuLku kf {u Au ku kkkk Wkkuke hnuu.{u[Lkw Mkkh Mkkhu 9.30 kkke fhku. khke xe{ Lke[u {wsk Au.

  xuMx xe{ : fkune (fuxLk), {whe rs,

  Mkk[ukeLkk k{k{ kkk ukk

  k{ xuMx {u[Lku RLku {skwk Mkwhkk Mkk

  khk yLku kktkku [u ykkefkke k{ xuMx {u[ Y kR hne Au. yk xuMx {u[Lku

  RLku MkLk Mkwhkk Mkk k

  k k u X e u k { k t yke Au.

  fkuR k kLkk Lk kLku ku {kxu Auk

  fuxkf rMkke Mkwhkk kkuXeLke fkk [ke hne nke. ukzeyku k hkufkuk Au ku sk yLku

  Mxurz{ khV kuhe skk k{k{ {kkkuo kh {skwk Mkwhkk Mkk hkk{kt yke Au. rhkx fkuneLkk Lkuk]{kt khke xe{ kktku{kt xuMx yLku Lkzu ue h{k {kxu knkU[e [wfe Au. kku xe{kuLkk ukzeykuLku k fuxef Mkkn ykkk{kt yke Au.

  khke xe{ kLkkh uk fhk {kxu kikh Au. rVxLkuMk xuMx{ktke k ukzeyku kMkkh kR [wk Au. y{u {kLkeyu Aeyu fu rVxLkuMk yuf{kk yue sk Au su{kt khkLku Mkwkh fhkLke sYh Au.yku WuLke Au fu, kktku Mkk{u h{kLkkhe xuMx {u[ {kxu 20{e {uLkk rMku xe{ RLzkLke nuhkk fhk{kt yke nke. khke rfux xe{{kt keZ ykuV MkeLkh

  nhsLkMknLke yZe koLkk ktkk kkk kk Vhekh kkMke kE nke. khu Lk-zu xe{ kuLkeLkk Lkuk]{kt nuh fhk{kt yke nke. 15 MkkuLke xuMx xe{Lke nuh fhk{kt yke nke. 34 keo nhsLkMknLkku uk nk{kt [ke hnuk nkEkuVkE ELzLk er{h ek{kt qk Mkkhku hkku nkku suke kuLku kf {e kE nke. Mkk{eLke skyu Lk-zu xe{{kt {wtkELkk

  rh Lk, hknw, [ukuh kwhk, hnku, hkurnk {ko, Mkknk, yeLk, nhsLk, fh {ko, wLkuh, W{u, ykhkuLk, Ektk {ko.

  kktku xe{ : {wMkVefh hne{ (fuxLk) kk{e{ Rfkk, yw

  yusLMke, kuMk yuLsurLMk

  nkurqze rrh yruke yu ke yue {uhe yu xukuhwt 62 koe u yk kwt nkukk ynuk x kk nk. rnx rV{ ek e yu qe sue rV{ku{kt [{fue {uhe fwhe heu {]w k{e fu e{kheku ku eu {]w k{e yuku wkku fhkku nkuku. wfk rVBk {w fukur fuuzeyu yk {k[khu {ko ykkt ft fu yk k k[e Au. furVkukk {kuLxu rxku rMkh{kt k {rnke 20{e kheu yk k{e ne. {uheyu Mxe Meoe 1941 rV{ wWhkt zkR nkzo rV{{ktt fk{ fwO nwt.

  nMkLk, R{ fukMk, swkuh nwMkiLk, rxkuLkkMk, {kunB{ Mkkne, {ku{eLkw nf, LkkMkeh nwMkiLk, hkuku nwMkiLk, kfek y nMkLk,Mkkukkk nku{, Mkku{ik Mkhfkh, kkEw RMk{, {nu{wwkn

  khke xe{Lkw n{Uk w hkwt Au

  8 kife kktku khk Mkk{u yuf k Swt Lkke

  khk r kktkuk{ xuMx : 10-14 LkuBkh 2000fw {u[ : 08khkLke Sk : 07kktkuLke Sk : 00krhk{ khLke {u[ : 00kktku{kt {u[ h{kE : 08kktkLke Sk kE : 00khkLke Sk kE : 07krhk{ kh : 00khk{kt {u[ h{kE : 00

  kktku{kt k{k{ xuMx {u[ku h{kE Au

  xuMx ueLkk krhk{....khk yu kktku [u ykkefkke xuMx ueLke

  yuf {kk xuMx {u[ h{kLkkh Au. ktLku uku [u khu {uu[ku h{kE Lkke khtkw su {u[ku h{kE Au ku {wsk khke ukzeyku Akuk hkk Au. hyktku k kktkuLke xe{ khk Mkk{u fkuR xuMx {u[ Ske fe Lkke. kktku yLku khk [u nsw Mkwe [kh xuMx ue h{kE [wfe Au. k{ ue ko 2000{kt h{kE nke khu Aue ue 2010{kt h{kE nke. k{k{ xuMx {u[ku kktku{kt h{kE Au. kktkuu khke {ukLk Wkh nsw Mkwe fkuRk xuMx ue h{e Lkke. ktLku uku [u wk s hku{kt[f kkkh{kt xuMx {u[ku h{kE Au khtkw kktkuLkku ^ kuk ku hkku Au. khk yu kktku [u h{kue xuMx ueLkwt r[k Lke[u {wsk Au.

  ue rMkLk rsukk ytkhkktku{kt xuMx {u[ 2000-01 khk 1-0kktku{kt xuMx {u[ 2004-05 khk 2-0kktku{kt khk 2007 khk 1-0kktku{kt khk 2009-10 khk 2-0

  kwYkhu Mkkhu Lk kkke Stk Mkkh

  fhkuzku [knfku{kt WMkwfkkkhk yu kktku [u ykkefkke Vkwkn{kt Lkkhkkts ykuM{kLke Mxurz{

  kku k{ xuMx {u[ Y kR hne Au.kku xe{ku [u h{kue {u[ku kh Lksh fhk{kt yku kku

  kkhk h fx Vuhex khefu Lkshu kzu Au. u fu hyktku kktkuLku k kuLkk uk{kt

  Mkwkhku fhkLke kf hnuu k{ xuMx {u[ ykkefkke Y kR hne Au khu hku{kt[fkkLkku

  xLkk{ Lke[u {wsk Au.

  khk kktku xuMx {u[ wk hku{kt[f kLku kue kk zofk{kt kku kxoh VkRLk{kt Mkk{ Mkk{u ykk kk nu xuMx {u[{kt yk{Lku Mkk{Lku

  hnuu

  khk yLku kktku [u k{ xuM[ 10-14{e LkuBkh 2000{kt h{kR nke khk yLku kktku [u su xuMx {u[ h{kR Au ku{kt kktku khu fkuR xuMx {u[

  Ske wt Lkke.

  khku fw ykX xuMx {u[ kife Mkkk{kt Sk {ue Au hMk kkkk yu Au fu kku uku [u su xuMx {u[ku h{kR Au ku kife khk{kt nsw Mkwe

  fkuR xuMx {u[ h{kR Lkke

  kktkku{kt k k{k{ ykX xuMx {u[ h{kR Au hkurnk {ko, rh Lk, rhkx fkune, nhsLkMkn yLku [ukuh kwhk kh Lksh

  hnuu

  ko{kLk Mk{{kt xuMx{kt k khke xe{ wk {skwk hne Au rh{kt fhkuzku [knfku yk {u[Lku rLknkk {kxu WMkwf kLk k{ xuMx {u[Lku RLku yqkkqo Mkwhkk Mkk [khu kksw kkuXe uk{kt yke khk Mkk{u kktku yuf{kk xuMx {u[ zku fhe wt Au k{ xuMx {u[Lkw Mkkh Mkkhu 9.30 kkke Mxkh MkkuxoMk khke fhk{kt ykLkkh

  Au

  kkku kuLkk zkf uk {kxu eke xe{ hne Au suke nkLke {u[Lke Mkke{kt khkLku {w~fue kR fu Au

  Mk{k khk{kt uhkh rfux u

  yruke {uhe yu xukuhwt 62 koLke u r

 • r skkzokeV Lw11goodlucksamachar.com fb/goodlucksamachardaily y{kk kwkh 10 sqLk 2015 wyuMk{kt {rnk

  kurkkeyu u{eLkwt 4.5 fhkuzLkwt Vqufwt

  VuhwtyusLMke, Lqkufo

  kurkk k{u kufku {kk kh{kt s n y{urhfk suk rfr uku{kt Auhk Au. kuke ur{fku {kk Wk fhke uAk{kt yuf u{eu {rnk kurkeyu k k zkh (4.48 fhkuz Yrk) ku [qku kku nku.k {krne {ku wfrk hnuke 32 keo yu fkuxo{kt skwt nwt fu, u xkEB Mfkh{kt ue yu yk{kykuu kzkku kku fhe {rnk kurke ku ku nku. uu ykhku kku nku fu Auk 20 {rnkke 26 keo kurke rrk fue zu{khku uu Auhe hne ne. yk 20 {rnk hBk erz wfu u kurke {rnku k k zkhe hf{ yke ee ne. zu{khku yu yuf ke yukLe kueu hfz fhe Au. nk{kt yk {k{u yk k [ke hne Au.S-7 rh t{u{kt

  wu fxkufxe {k{u hrk h rt

  [kwyusLMke, s{oLke

  s{oe{kt kuuk S-7 ukuk kkf rh t{u{kt wu fxkufxe {k{u qr{fk hrk h rt [kw hkk {kxu t{r kE Au. s{oek [ktuh yuLsuk {fuou f Au fu S-7 ukuk uk qo wu{kt wrhk{ kw fhk we hrk h rt [kw hkk {kxu t{ kE k Au. u rk rh t{uk {k k{kt kuk yuLsuk {fuou ft Au fu sYrhk We kk h S-7 uku hrk hk rtkuu w fzf kk {kxu ikh Au. khu y{urhfkk hk{w hkf nwi ykuk{kyu f Au fu hrk khk wu {wu ktr {sqeu tqou kw fhk{kt n yku kt we uk h rtku [kw hnuu. yk t{u{kt nuk hrk k{u kwt nwt. htw ko rr{k h fu s{kk k hrku yk rh t{u{kt k{u fhkwt ke. S-7 t{u{kt wue fxkufxe, ewt ykkf tfx yu skw rho suk {nk {wkyku h [[ko kE Au. ek ykkf tfx h yuLsuk {fuou ft Au fu eu w kkt ykke {sqe fhk{kt nu w { ku ke. u{u f Au fu eu kuke kktfe Mkr {sq fhk {kxu k WXkke sYh Au. S-7 rh t{u{kt fhtkeykuk k u{ h [[ko kE ne.

  ukk hksfe kku ykX hkku kLkkk {kxu hkS

  yusLMke, fkX{tzq

  ukk {w hksfe kku u{kt te {kku kw fhk {kxu hkS kE k Au. yuf k tkh nuX uk{kt ykX hkku kku. yk {sqe uk hfkh yu {kykukeyku [u ]

  nwe {kk yuf f k kE Au. yuf koke uk{kt hksfe rhkue Mkr yM{kt ne. nu ue {ke k Au. hkkue hnku e fhk {kxu yuf Vuzh fr{ kk{kt yku.

  yur {k{kt uk{kt ykuk kf qft k ukyku h hksfe {uku {k fhk {kxu k nwt. 25 yuru ykuk qft{kt ykX nhke khu kufku {kko k nk yu kku kufku yhM Lk nk.

  ykEyuMk Mkkku [ke hnuk w{kt EhkfLku { fhk Mktkqo rLkrk kikh Lkke : ykukk{k

  y{urhfk ku nS EMkr{f Mxux kku [ke hnuk w{kt

  Ehkfu { fhk {kxu yuf tqo er ikh

  ke.yusLMke, kuxLk

  hk{w hkf nwi ykuk{kyu f Au fu y{urhfk ku nS EMkr{f Mxux kku [ke hnuk w{kt Ehkfu { fhk {kxu yuf tqo er ikh ke. EMkr{f Mxux khk Ehkf{kt fsu fhkuk rMkhu {w fhkke fkur {kxuk Ehkfe ukk yrkku Wu fhe u ykuk{kyu ykwt ru ykwt Au. ykuk{kyu f Au fu y{urhfk ku nS yuf tqo er ke. fkh fu uk {kxu Ehkf hVke irfkue he yu u{e ke{ tuok

  {sq kk nkuk uEyu. u fu u{u yu k khqof ske Au fu y{urhfkwt thk {tkk Ehkfe uke ke{ tuo r[khk fhe ht Au. s{oe{kt kuuk S-7 ukuk kkf rh t{u{kt y{urhfkk hk{w hkf ykuk{kyu Ehkfk zkk nih y yke kku {wkfk

  fhe ne. fuxktf {k hr{k y{urhfkk u]{kt nkE nw{k Akt EMkr{f Mxuxu w{kt fuxktf {nqo rMkhku fsu fko Au. {u {k{kt EMkr{f Mxuxk yktfkeykuyu Ehkfu h{ke nuh h fu fhe eku nku yu kh k erhkk k{qh nuh h u{u rtk

  {ue ewt nwt. y{urhfkk yrfkheykuyu Ehkfe uku kt Mkkku h {ue frk nkhwt fkh irfkuu whe ke{ n {e nkukwt skwt nwt. yk nuk rxk zkk zurz fu{hu f nw fu u{ku u Ehkf{kt w 125 xuhku {kufe hkku Au.

  xuk{kt w kxeo {ke hnuk rfkuhku k{u kueLke ykk

  yusLMke, zkMk

  rk y{urhfkk hk xuk{kt uf we kku yk fhkk {k{u yuf kue yrfkheu MuLz fhkku nku. RLxhux h k{u ykuk erzku{kt kue yrfkhe w kxeo {ke hnuk rfkuhkuu {fkku yu uk h tqf kfku ukR hkku Au. yrfkhee yku yurhf fikux hefu kR Au. erzku k{u ykk k yufkh Vhe y{urhfk{kt kuek ou Ru khkse Au.ynukku {ku, xk {ie nuhk i huL[ kuko fkuBwrxe we Au. kM{kt kueu

  w[k {e ne fu yn w kxeowt ykkus fhk{kt yke h Au su{kt ehku h k{u Au. {ie kue zk u fkLuyu skw fu kt nksh ehku yufe kku ze hkk nk yu {Me fhe hkk nk sue Vhek kueu {e ne.kue yrfkheyku kt nkuk khu zuf rfkuh ktke kk kk. yk hr{k yuf yrfkheyu 14 koe uf wee yxfk fhkku k fkuo htw u yu uk kkeyu uku rhku fkuo. rhku Akt kue yrfkhe Akufheu s{e h Akze uu nkkfze nuhke u Au. yk hr{k kt nku[uk kue yrfkheykue fuxkf rfkuhku kku kuk[ke kR Au. kxeo hkufk {kxu 12 kue yrfkheyku kt nkuk nk. kueu whkk{kt u nku[kzk yu

  kkku k fhkk ykhku{kt yuf e hfz fhe Au khu yxfk fhkuk yL {k{ rfkuhkuu Akuze ek nk. k r{rxk yk erzku{kt kue yrfkhe q kxeo {ke hnuk rfkuhkuk wu fzkku k fhku ukR hkku Au. kkuzk { k yuf yrfkhe rrfe nuhue 14 koe uf Akufheu fzu Au yu uu {kkw e[w fhkwt fnu Au. suku rhku fhk u rfkuhku yk yku Au ku yrfkhe u{e k{u tqf kfu Au yu qh hnuke [ue yku Au. khk u Akufheku nkk fze s{e h kze u Au. {iek {uh k kr{hyu yuf ru{kt skw fu u yk xkke we yu [r Au. u{u kue rkk yk {k{ke kk yku ykk Au.

  qo h ykuLkkELk kux u[ke {rnk, kuf fhkkt fuMk fkuoyusLMke, MkuLk

  Mu{kt yuf {rnkyu E-fku{o fte e-bay r fkuxoku hku xxkku Au. e-bayyu {rnkwt yufkWLx t fhe ewt nwt, fkh fu yu whs h kux u[ke k fhe ne. 54 koe yk {rnkyu 7500 kWLzk he {k fhe Au. Muk eku{kt hnue {khek yuLsur zwhk k{e yk {rnk ko 2010ke qok yuf k h kukku kku

  ke hne Au. {rnkyu kuxhe ykurV{kt kukk k{u yuf khku hSMxzo fhkku Au. kuh khku Wku fhkhkykuu r {kufke k fhe hne Au. yk {rnkyu e-bay h kukwt yufkWLx kuwt yu yuf whku r o{exhk hu qo h kux u[ke nuhk yke. u ko k ykukE ku fteyu {rnkwt yufkWLx t fhe ewt. fteyu kku

  fkuo fu {rnkyu Wk u[ke ftee erwt Wt fwO Au, yuxu uwt yufkWLx kuf fhe ukwt Au. Mu{kt ykh k kus e krke rhkuxo ywkh {k{ke wke swkE {rnkke Y ku. {rnkyu skwt Au fu u fkke fkh Au yu fkuE {wo ke. ufu, ebay fteyu fkuxo nkh s fu Wfukku k fkuo fkuE k e fe ne.

  {rnkykuu wkkuk heh hk khu k

  {k ke : Mkuo

  yusLMke, tzLk

  sue heu wkkuu {rnkykuwt 36-h4-36 Vh {u Au yue s heu {rnkykuu {u[ku {u t Au. {rnkyku wkkue ykfkof kuzeu t fhu Au. wkkuuMkeykuk heh hk k t ke nkuk ku nuMkeykuu wkkuk heh hk k t ke. {rnkykue te yuk wkku h Au suyku kukk hehk wf u ] Au. rVr

  RLzkk kkf MxkRMfu uo {ws {kuxk ke {rnkyku yuk wkkuu t fhu Au su{e [uMx (Ake) kik hke nku yu yuk h ykuAk{kt ykuAk k nku. yk uo{kt h ke 30 koe {hk 40 wkku yu 30 {rnkykuu k{u fhk{kt ykkt nkt. yu uo {ws 6 xfk {rnkyku wkkuk heh h khkk ke r{kt ne yu 7h xfk {rnkyku wkkue u-qBz [uMxe hVu{kt ne.

  ktku{kt eyu{ {kuee xee wkoqo : krfMk

  khk zkk khk rke ttkuwt [rhk r[k huk fhkhk

  hefu fhwt wkoqo Au.yusLMke, EMk{kkk

  krfMku ktku{kt zkk huL {kue khk fhk{kt ykue xeeykuu wkoqo ke Au. zkk huL {kueyu Zkfk{kt f nw fu krfMk yktfku kukn ykeu khu huk fhe ht Au. krfMkk ru {tkkk k fkS eWkyu f Au fu khk zkk khk rke ttkuwt [rhk r[k

  huk fhkhk hefu fhwt wkoqo Au. u{u f Au fu krfMk ktrqo nyM yu kh kku khk kzkue hefu ttku k{kt rk fhu Au.{kueyu 1971k ktku {w tk{ hr{k khe uk khk 90 nh krfMke irfkuu fMxze{kt uke k k fheu f nw fu u khku r[kh qh nku.. ku u fuku ro ukku nku. krfMkk ru {tkkk k eWkyu f Au fu zkk huL {kuek ruu yuf koki{ u r khe fkhk{f

  qr{fk h {kk krfMkk u w yke Au. u{u f fu khk uk {kk yL ukuk ykthef {k{kyku{kt kukk nMkuu k fheu kih s ywk ke, htw tw hkk [kxoh r Au. krfMku f Au fu uk ktkuk kufku kku {kk k{f twk ykkhu {sq ttku ke. htw ykke {kxu Wruf k r kukk tkok Ernkke uzkuk Au. u{u f Au fu kE[khkku tt hkk ktku yu krfMk [u Vqx zkkku khkuku k V n kk.

  ku r uruwt xkRB Muhke kE kkuzfkMxk ku

  yusLMke, kuxLk

  21{e squ wkRxuz uL (UN) khk RLxhu kuk zu nuh fhk{kt ykku Au. ykkhe 21{e squ nuk ku re Wse {kxu ru {tke wk{k Mhks UN su. u rk UNk uuxhe sh k fe {q yu sh yuuBe urzuLx u{ fwuk ku re Wse{kt k{u ku. u ku r uruwt Lqkufok k xkRB Muh h kR kuzfkMxt fhk{kt yku. uru{kt kh hVke ykxo ykuV rk uk e e

  hr tfh k u[h yu zu{kuLMxu yku. u rk xkRB Muh ku {kuxe tk{kt kufku 21{e squ ku fhu. kuo Lqkufok {urz Muh kzo ku ykkurs fkuBwrxe rhuwt xkRB Muh ku kR kuzfkMxt fhk{kt ykwt nwt. uru{kt k RLz-y{urhf tXku uzkk Au. nuk ku re y{urhfkk 100 nuhku{kt Wse kR fu u {kxu ykuhe kurLxh Vkuh uxh RLzk tMkkyu 21{e squ kukkkuwt ykkus fwO Au. su{kt 70 suxk yL tXku uzkk Au. kuo xuBh{kt 21{e squ RLxhu kuk zu hefu {kLk {u u {kxu zkk {kueyu wyu{kt Mk {qku nku suu 177 ukuk ste rk kku ykk{kt ykku nku.

  kY Ww{ utu nuh fkuo Vku, kuk nku kq Lkrn fheyu

  yusLMke, MknkhLkkwh

  huL {kuee ykukek fkhu 21 squ {kk{kt ykkh ku r h hfkh {kuxk k fhe hne Au. htw EMkr{f tMkk kY Ww{ utu ku k{u Vku nuh fhk ft Au fu, ku rhk rhku{kt Au yu y{khk {kxu u nhk{ Au. yksu hsq fhuk Vk{kt fnuk{kt ykwt Au fu, kuk{kt yu {tkkuwt W[kh fhk{kt yku Au yu u{kt qoe w fhk{kt yku Au uke u EMk{e r Au. Vku kY Ww{ utk {kunr{{ khk k yhV WM{keyu hsq fkuo Au. WM{keyu ft Au fu, kk{ ykk qo {Mfkh suk yk{kt {tkku Wku fhk{kt yku Au. uke EMk{{kt uku rhku fhk{kt ykku Au. u{kt

  ue ukykuk k{wt W[kh fhk{kt yku Au. kuk y{wf ykku{kt yku{ {tkku fhk{kt yku Au. uku EMk{{kt rhku

  fhk{kt yku Au. tMkkk {kikk {w^ e ykrhV fk{ek skkt {ku {w{kku{kt Ihu Vkuku fhk{kt yku Au.

 • 12goodlucksamachar.comy{kk y{kk kwkh 10 sqLk 2015 2014-15{kt 50 kke w kke LkkUkk

  r{kLke kkeykuLke Mktk{kt kuku khku

  kwzf Lw, y{kk

  yuhkRLMk khk ykuAk kzkLke ykuVh, yL MkkLkwfw krhkku, Mkkhe fLkuxexe MkrnkLkk rr fkhkuMkh r{kLke kkk fhLkkh kufkuLke Mktk{kt WuLkeheku khku kku Au. {k[o 2015{kt 452 k kkeyku nuh r{kLke {kfu LkkUkk nkk. y{kk r{kLke {kfke zk hLkkh kkeykuLke Mktk WuLkeheku e Au. ko 2014-15{kt kkeykuLke Mktk kkt[ k Mkwe knkU[e kR Au. fkuR yuf ko{kt k{ k 50 kke w kkeyku Mkhkh kxu yktkhhkxe r{kLke {kf{kt ykk Au ykk kku ynke hkLkk kk Au. ko 2014-15Lkk

  LkuMkhLkk yktfzk kou Au fu, ko 2014-15{kt 38.34 k MkkrLkf yLku 12.16 k yktkhhkxe kkeyku LkkUkk Au. nuh r{kLke {kf{kt yktfzku WuLkeheku hkku Au. 2013-14{kt yn MkkrLkf kkeykuLke Mktk 45.65 k LkkUkE nke su{kt 10.7 xfkLkku khku LkkUkE [wku Au. {k[o 2015{kt 4.52 k kkeyku nuh r{kLke {kf{kt LkkUkk Au su{kt 3.42 k MkkrLkf yu 1.10 k yktkhhkxe kkeykuku Mk{ku kk Au. kk kuo {k[o{kt yk yktfzku 3.66 kLkku nkku ku{kt 23.5 xfkLkku WuLkeheku khku kku Au. kkLx kwshkk Mkr{x, kMke khke rMk,

  kMx RLzk 2015 yLku yL fko{kuLkk krhk{ Mku 2014-15{kt kkeykuLke Mktk{kt yufthu WuLkeheku khku kku Au. MkkrLkf kkeykuLkk fuMk{kt kke kzk{kt fuxef k xkzku k LkkUkku Au. xwh ykukhuxMko yu yuhkRLkk yrfkheyku {kLku Au fu, yktkhhkxe x Wkh hufkuzo kkeyku LkkUk Au. xwh ykukhuxhku {kLku Au fu, kufkuLke ykkf Mkrk{kt Mkwkhku kR hkku Au. wLku w kufku rke yLku Lkk kuo nkuezu {kxu rue MkLke kMktke fhe hkk Au. yuyuykELkk yrfkheykuLkwt fnuwt Au fu, Mkee ^kRxku y{kkke knkhLkk u{ktke Y kR Au kuLkk k Vkku kku Au.

  kkeyku{kt khku...y{kk r{kLke {kfu r{kLke kkeykuLke yhsh Mkkk e Au. Auk fuxkf kkuo{kt r{kLke kkeykuLke Mktk y{kk r{kLke {kfu su LkkUkE Au ku Lke[u {wsk Au.ko MkkrLkf kMke yktkhhkxe kMke2010-11 32.16 8.262011-12 39.50 7.442012-13 33.44 8.182013-14 35.66 9.972014-15 38.34 12.16

  kkxeo{kt zkuLkuLk kuxu k k[kh : tfhMkn

  ksk kMkLk{kt k{k{ kukku{kt k[kh

  kkxe f{ {tkeLke khekk kukh ef kkLkk {k{k{kt

  kwshkk rkLkMkk rkkLkk Lkukk kukLkk

  ke nkhkwzf Lw, y{kk

  MkkkhfktXk rsk{kt kkxe f{ {tkeLke khekkLkk kukh ef kk ytku ke rkrk ykkkkt kwshkk rkLkMkk rhkukkLkk Lkukk tfhMkn kukyu skwt nkwt fu, Mkki k{ kku nwt {ezekLku yrLktLk yuxk {kxu kkXwt Awt fu khekkLkk ykkLkk rMku s yk hke fkiktzLkku kkoVk fhe, kuLke fkhe Mkwe knkU[kze, suke Mkhfkhu khekk h fhe kze. kwshkk yLku rne{kt kskLke Mkhfkh khke kuXe Au. kh ke huf kuk xk[khke ke hkwt Au. MkkkhfktXk{kt ykkW k Mkhfkhe LkkufheLke khekk{kt kku YrkkLkku xk[kh knkh ykku nkku yLku ku{kt kskLkk ykkukLkku su{kt kk Au. kksukh{kt {ezek khk MkkkhfktXk{kt su Mxetk

  ykukhuLk kwt yLku kuLkk khk hke fkUkz{kt kskLke MkhfkhLkku kkoVk kku ku Wk{ Wknh Au. W{ukhku khekk fuLku Wkh kk khu khekk h kE nkukLke kuykuLku kE. Mkhfkhu khekk h kE nkukLke Lk fhe nkukke W{ukhkuLkku Mk{ Lkkufhe {u. yue ykukkyu nkUunkUu LkkufheLke k[{kt kkukkLke yufk ku ek s{eLk u[eLku fkiktzeykuLku kku Yrkk ykkeLku fkiktzfkheykuLkk ktk{kt MkkzkE Au. ykkW k hke fkiktz ku Yrkk ykk Mkwe knkU[kzkLkk Au. yLku fuxefkh kku kkxeo{kt zkuLkuLk kuxu ykkk kzu. yuwt ske kku YrkkLkku [kh ksk Mkhfkh khk fhk{kt yke hkku Au. hkxe Mt Mkuf Mkt ( ykhyuMkyuMk)Lke Mktzkue kkkku kukyu skwt nkwt fu, ykhyuMkyuMkkk ykhu kku {kMk s Au, huf {kMkLku {e u kk nku Au yuxu ykhyuMkyuMkkkykuyu kkukkLkk {wku MktMfkh, MkukLku Lkuu {wfe, k[kh{kt MktzkukkLke su n kkh fhe

  Au. ku w: kkkk Au. ykhyuMkyuMkLke {nuhkkLkeke rne{kt kskLke Mkhfkh kuXe nku yuxu kuLkk kk{kt k{khu suxku k[kh fhku nku ku fhku yLku kiMkk f{kku, u kAe khek, kufkh wkLkku kuLkku kuk kLku u fu yu k ykk kufkuLku [qtxk nku khu kuLkku kk s kLkke nku Au. yLku kkt[ ko Mkwe kuLkwt krhk{ kuke yLku MknLk k fhwt kzkwt nku Au. rne{kt kuXue ksk Mkhfkhu ykhyuMkyuMkLkk MktkXLkLkk zkLku ykku Mkwhkk f[ kkkk{kt kukyu skwt nkwt fu, su MktkXLk MktMfkh, Mkhkk yLku rLkokkLke kkku fhke nku ku Mkkk kkA Lkn kuzkLke, Mkkk yu y{khk {kxu MkkLk Au. Mkk Lkke yue kkku fhLkkhwt yk MktkXLk yLku kuLkk ykkukLkku yksu khu Mkkk kkA yLku Mkkk {kxu kuzu ku w: Au. nwt {kLkwt Awt fu, ykhyuMkyuMkLkk ykkukLkkuyu yukku fuk fkkuo fu ku{Lku {fe {e yLku rneLke ksk Mkhfkhu ku{Lkk {kxu ykke nwf{ku fhe Mkwhkk ykke kze. su MktkXLkkuyu yke Stke ksk kkxeoLke Mkuk fhe, yu{Lku {uk ykkk {kxu yke ke kkuXku kk ku yk ksk Mkhfkh{kt Mkkrf Au. ykk MktkXLkku yLku kuLkk ykkukLkku yLku nkukkhkuLku fkuu {khe LkkkLke {fe ykke. fkuELkk Lke[u SkLkwt nku kku rLkokkLke kkku fhkLkku wt ykuo Au. yk kku ykkyuMkyuMkLke ykkf {nuLkk yLku {nuhkkLkeke rne{kt ksk Mkhfkh kLke yuxu yuk krhkkfYku k ykkk kkh kuLkk zkLku Mkwhkk ykkkLkku fuL Mkhfkhu rLko fkuo. nfefk{kt, r rnLw krhk (eyu[ke) yLku ykhyuMkyuMk ykkukLkkuLku k kExke kkze kt kt ku{Lke Mkwhkk yLku Mkk{ku ku{s uku{Lkku x kzu yue ksk Mkhfkhu kkuX fhe nku kuwt sk Au.

  92 keyuz 4600 kuXf Wkh u ykku

  kws.wrLkLke keyuz fkuuu{kt u rk Y

  u rk 12{e sqLk Mkwe [ku : u

  fko{{kt nksh hnuk {kxu rkkeoykuLku fhe uk{kt yku

  kwzf Lw, y{kk

  kwshkk wwrLkMkxe MkLk keyuz fkuuu{kt u {kxuLke fkokne ykkefkke nkk hk{kt yku. yk u fkokne 12 swLk Mkwe [ku suLkk fkhu su ku rMku u fkokne{kt nksh hnuk {kxu rkkeoykuLku kwshkk wrLkMkxe khk yuMkyu{yuMkke fhe uk{kt yke Au. ykh Mkwe keyuz u {kxu 1700ke w rkkeoykuyku Vku{o ko nkukLkwt k {wt Au. k kke {krnke {wsk kwshkk wrLkMkxe MkLk 92 keyuz fkuuuLke 4600 kuXfku Wkh ykkefkke u fkokne nkk

  hk{kt yku. keyuzLkku ykMk{ ku koLkku fko kk huf fkuusLku {kk 50 xfk kuXfku Wkh s rkkeoyku VkkLkwt Lke fhk{kt ykwt Au. suLkk fkhu yk fkuuuLke 9 nhke w kuXfku kife {kk 4600 kuXfku Wkh u fkokne nkk hk{kt yku. u fu yk kuXfku Wkh u {uk {kxu {kk 1700 rkkeoykuyus Vku{o ko nkukke {kuxkkkLke kuXfku ke hnu kue fkk Au.

  Vku{o hLkkh rkkeoykuLku wrLkMkxe khk yuMkyu{yuMk fheLku u fkokneLke fhe uk{kt yke Au. ykkefku u fkokneLkk k{ rMku hksLke yL wrLkMkxeyku yLku hks knkhLke wrLkMkxeykuk rkkeoykuLku u {kxu kkukk{kt ykk Au. kh kk kwshkk kkuzoLkk rkkeoykuLku rk {ku fkuusLke Vke fhk{kt yku. wrLkMkxe khk huf fkuusLku 50 xfk kuXfku Vkk{kt yke Au Akkt fuxef fkuuuyu fkWLMk kkMkuke 100 xfk kuXfkuLke {tsqhe {ue ee nkukke yk fkuuuLke 100 kuXfku Wkh u fkokne nkk hk{kt yku. uLke fkokne{kt 93 xfk kuXfku Wkh kwshkk wrLkMkxeLkk rkkeoyku, kkt[ xfk Wkh kuXfku Wkh hksLke yL wrLkMkxeykuLkk rkkeoyku yLkuu ku xfk kuXfku Wkh yL hks wrLkMkxeLkk rkkeoykuLku u ykkk{kt yku. WuLke Au fu, yk kuo keyuz u{kt us kuswyux rkkeoykuLku kkL ykku.

  LkkMkkk Vhkk ykhkukeLke hkfz kk kwAkhA

  ue nkk kLkkxLkk kkuBk kLkkLkkh Mkqkkh zkkku

  kwzf Lw, y{kk

  Lkkhku{kt nk{kt s kfze kkzk{kt ykuk 49 ue kkUkLkk Mkto{kt {w MkwkkhLku yksu kfze kkzk{kt ykku nkku. yk ykkW kkUk Mkkku yuf MkLke hkfz fhkE nke. yksu {w Mkqkkh zkkku nkku. ue kLkkxLkk kkuBk kLkkLkkh {w Mkwkkh yuks yun{ WVou Mk{eh WVuo ykku WVuo ykkV WVuo {kUn{ nLkeV krLk r{koLke kE{ kkt[u hkfz fhe {kuxe MkVkk nkMk fhe Au. kkukkLke hkfz xkk {rLkkh huu MxuLkke xuLk{kt kuMke {wtkR khV Vhkh kkLke kikhe{kt nkku khu s kuLku kLkke ku[ hr{kLk kfze kkzk{kt ykku nkku. y{kk kE{ kkt[Lku kkk{e {e nke fu, ykhkuke ykkV {rLkkh huu MxuLkke xuLk{kt kuMke {wtkE khV kkLk kE hkku Au. kkk{e nfefkLku ykkhu {rLkkh huu MxuLk kh ku[ hke hkk{kt yke nke. ku[ hBkLk ykhkuke yuk ynu{ WVuo Mk{eh WVuo ykku WVou yukkV WVuo {kun{t nLkeV keLk r{ko ( hnu {kELkkuykuxku kw[k kz rhkkwh kkk ytkh xkhke

  yth fuLkk kkMku Mkhus) Lku zke kkze nke ku{s ykhkukeLke MkLk kwAkhA fhkkt kuLkku r{k feh kkk snktkeh kkMkuke WAeLkk k k [wfkLkk nkukke ku{s uk{Lku kuxk fuMk {kt VMkkkLkk Ehku kuLkku r{k kh yeLke { ee nke. ykhkuke yu w{kt skwt nkwt fu, khyeLke {ke ue nkk kLkkxLkk kkuBk{kt khkke rMVkuxf kkk rk Mkk{ke uke fhe nke. ke Mkk{ke uke fhe kh yeLkk hu Mkhus kkuBk kLkku nkw ku{s kuLkk Mkkkrhk EhVkLkLku Mkk[k {kxu ykkuwt nkwt. WuuLke Au fu kk kk. 3-6-15Lkk hkus fkuBkeLkkEx hBkLk kkk{e nfefkLku ykkhu ku[ kkuXk{kt yke nke ku[ hBkLk {kun{ EhVkLk WVuo kkk kkkwkE kVfeh (W..20) (hnu yu-34 hne{Lkkh fku{e nkuxLke kkA, Lkkhku)Lkk Lku kfze kkze nke. ku{s kkkMk fhkk 49 ue nkk kLkkxLkk Skk kkuBk {e ykk nkk. ykhkuke {tn{t EhVkLk RVuo kkk r fkuMkhLke fkokne fhe 10 rMk{k he{kLz kh {ue nke.

  kufku khk rhku oLk fhkku

  kLkkh ke rMku kke Lk {kk nkukkkukwzf Lw, y{kk

  y{kk BwrLk. fkukku oLkk Mkkkeku khk nuhesLkkuLku 24 fkf kke ykkkLke kkku kkuf Mkkrkk kE Au. BwrLk.fkukku o kqhkk {k{kt kke ykkkLkwt [Lk kqhwt fhe fk Lkke. ykshkus kLkkh{kt Mkkk ke rMku kke Lk {kk MkkrLkfkuyu nkukkku {[kku nkku. yk ytku k kke rkkkuLkwMkkh Mkkk ke rMku kLkkhLkk kufkuyu kkeLkk {wu nkukkku {[kku nkku. kufkuyu {kxk VkuzeLku fkukku ohuLk r Mkwkku[kh fkuo nkku. Auk k {rnLkkke kEkwhk kuzo{kt

  ykuk kLkkh{kt kwhkk {k{kt kke Lkke yke hkwt u fu fkukku ohuLku kufkuLku kwhkk uhke kke {e hnu ku {kxu kufk{ fheLku kkkMk k fhe nke ku{ Akkt fkuE Lkh krhk{ ykwt Lkke. kkeLke Mk{Mkke kMk kLkuk yuf ykuzu kku Mkku{khu kt Mkwe kke Lkne {u kt Mkwe kzk{kt hnukuLkku rLko fkuo nkku. su{kt {nk{wMkeLku ku{Lku Mk{eLku knkh fkZk{kt ykk nkk kku yksu ke rMku k rhku oLk [kw s hkwt nkwt. u fu kufkuuyu {kxk VkuzeLku rhku fhkkt krhMkrk Lk u ku {kxu kkueMku kfukhe hke nke.

  hkLke yu{eyu-yu{eyuLke 14 fkuuu{kt u Lkrn E fk

  kwzf Lw, y{kk

  wshk xufkukuSf wrxe khk 14 suxe yu{eyu yu yu{eyu fkuuu{kt ykk{e ikrf kke u Vkk{kt n yku. Sxew t fkuuuyu r{kuwt k fhkt Sxew khk fkuuuu ku yuzr{ ku{kt {qfk{kt yke Au. yu{eyu yu yu{eyue u rk xwtf {{kt s Y kkh Au khu Sxew

  khk 14 suxe fkuuuu ku yuzr{ ku{kt {wfk{kt yke Au. yk 14 ifee [kh fkuuu yue Au fu sue ku yuykRexeRe {tsqhe ke. 10 yue fkuuu Au kt kuZ ko fu uke w {ke rLeke r{qf ke fhkE. yk fkuuuu Sxew khk ku yuzr{ ku{kt {qfk{kt yke Au. yk{ktke {kuxkke fkuuu hksfkux u{s {he Au.