14
Ak. 2019./2020. g. Ekonomski fakultet u Osijeku, Katedra za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju Izv. prof. dr. sc. Nataša Drvenkar i Ivana Unukić, mag. oec. [GOSPODARSTVO HRVATSKE] Osnovne informacije o načinu izvođenja kolegija i polaganju ispita

[GOSPODARSTVO HRVATSKE] · usmenom ispitu. Konačna ocjena ovisi o rezultatu pismenog dijela ispita i znanju na usmenom dijelu ispita. II. Polaganje ispita kroz „aktivnosti nastavnog

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: [GOSPODARSTVO HRVATSKE] · usmenom ispitu. Konačna ocjena ovisi o rezultatu pismenog dijela ispita i znanju na usmenom dijelu ispita. II. Polaganje ispita kroz „aktivnosti nastavnog

Ak. 2019./2020. g. Ekonomski fakultet u Osijeku,

Katedra za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju

Izv. prof. dr. sc. Nataša Drvenkar i Ivana Unukić, mag. oec.

[GOSPODARSTVO HRVATSKE] Osnovne informacije o načinu izvođenja kolegija i polaganju ispita

Page 2: [GOSPODARSTVO HRVATSKE] · usmenom ispitu. Konačna ocjena ovisi o rezultatu pismenog dijela ispita i znanju na usmenom dijelu ispita. II. Polaganje ispita kroz „aktivnosti nastavnog

Ekonomski fakultet u Osijeku Ljetni semestar, ak. 2019./2020.

__________________________________________________________________________________________________

1

Sadržaj

1. Osnovne informacije o kolegiju .....................................................................................................................2

2. Sadržaj kolegija .............................................................................................................................................. 3

3. Ciljevi kolegija ................................................................................................................................................. 3

4. Vrednovanje znanja ........................................................................................................................................ 4

I. Klasičan sustav polaganja ispita ................................................................................................................ 4

II. Polaganje ispita kroz „aktivnosti nastavnog procesa“ ........................................................................... 4

III. Izvanredni studenti ................................................................................................................................. 5

5. Ispitna literatura............................................................................................................................................. 6

6. Bodovni kriterij za redovite studente .......................................................................................................... 7

8. Dinamika nastavnog procesa – redovni studenti ........................................................................................ 9

9. Dinamika nastavnog procesa – izvanredni studenti .................................................................................. 13

Page 3: [GOSPODARSTVO HRVATSKE] · usmenom ispitu. Konačna ocjena ovisi o rezultatu pismenog dijela ispita i znanju na usmenom dijelu ispita. II. Polaganje ispita kroz „aktivnosti nastavnog

Ekonomski fakultet u Osijeku Ljetni semestar, ak. 2019./2020.

__________________________________________________________________________________________________

2

1. Osnovne informacije o kolegiju

Nositelji kolegija Izv. prof. dr. sc. Nataša Drvenkar

([email protected])

Asistentica Ivana Unukić, mag. oec. ([email protected])

Nastavni materijali i ishodi učenja

Slobodan pristup svim materijalima na službenoj web stranici kolegija: http://www.efos.unios.hr/gospodarstvo/

Ishodi učenja: http://www.efos.unios.hr/ishodi-ucenja/

Mail adresa kolegija Demonstrator

[email protected] Filip Ördög

Predavanja

Redoviti studenti: Utorak: 11:00 – 13:45, dv.1

Izvanredni studenti: Ponedjeljak: 16:35 – 20:50, dv.1

(od 6.4. do 18.5.2020.)

Seminarska nastava

G6: srijeda, 9:00 – 9:45, d5;

G5: srijeda, 10:00 – 10:45, d5;

G3: srijeda, 11:00 – 11:45, d5;

G4: četvrtak, 8:00 – 8:45, d5;

G1: četvrtak, 9:00 – 9:45, d5;

G2: četvrtak, 10:00 – 10:45, d5.

Eventualne promjene rasporeda bit će najavljene na nastavi (ili navedene u rasporedu aktivnosti)!

Konzultacije

Izv. prof. dr. sc. Nataša Drvenkar, Kabinet br. 63: utorak, 10- 11*; Ivana Unukić, mag. oec. Asistentski kabinet br. 2 (soba 101): srijeda 8.00 – 9.00*. *ako je potreban drugi termin, slobodno uputite mail zbog dogovora

Page 4: [GOSPODARSTVO HRVATSKE] · usmenom ispitu. Konačna ocjena ovisi o rezultatu pismenog dijela ispita i znanju na usmenom dijelu ispita. II. Polaganje ispita kroz „aktivnosti nastavnog

Ekonomski fakultet u Osijeku Ljetni semestar, ak. 2019./2020.

__________________________________________________________________________________________________

3

2. Sadržaj kolegija

1. Pojam i osnovna obilježja nacionalnog gospodarstva (str. 1-84)

Ekonomski razvoj i gospodarske krize; Sektorska struktura gospodarstva Hrvatske

2. Demografski resurs i njegove promjene (str. 165-244)

Kvalitativni i kvantitativni aspekti stanovništva RH; Komparativna analiza demografske osnovice EU;

Demografski deficit i ekonomske posljedice; Suvremeni demografski izazovi i trendovi; Radna snaga

i tržište rada;

3. Ekonomska politika (str. 247-363)

Tipovi ekonomskih politika, ciljevi, nositelji i instrumenti ekonomske politike; Monetarna politika;

Fiskalna politika; Regionalna politika;

4. Tranzicija (nastavni materijali i dodaci)

Značajke predtranzicijskih razdoblja; Obilježja procesa tranzicije; CEEC zemlje – komparacija;

Ekonomski, politički, pravni i društveni utjecaji procesa proširenja EU na tranzicijske zemlje.

5. Osnovna obilježja međunarodne razmjene RH (str. 87-163)

Ekonomski odnosi s inozemstvom; Otvorenost hrvatskoga gospodarstva; Tekući račun platne

bilance; Financijski račun platne bilance RH; Konkurentnost hrvatskoga gospodarstva

6. Analiza i politika temeljnih gospodarskih sektora (str. 367-527; nastavni materijali i dodaci)

Industrijska politika; Agrarna politika; Turizam; Zdravstveni sustav; Suvremeni trendovi i promjene u

gospodarskoj strukturi.

3. Ciljevi kolegija Predmet Gospodarstvo Hrvatske koncipiran je kao sinergija teorijskih i praktičnih

znanja kako bi studenti bili osposobljeni za:

1) razumijevanje temeljnih pojmova, principa i pojava u gospodarskom sustavu zemlje,

2) kritičku analizu i razumijevanje dinamičkih razvojnih procesa i performansi hrvatskog gospodarstva i

3) primjenu usvojenih temeljnih znanja i vještina u daljnjem akademskom razvoju.

Predavanja prate studenti prve godine svih smjerova sveučilišnog preddiplomskog studija u ljetnom

semestru. Predavanja su obvezna, što znači da studenti imaju obvezu redovito dolaziti na predavanja.

Page 5: [GOSPODARSTVO HRVATSKE] · usmenom ispitu. Konačna ocjena ovisi o rezultatu pismenog dijela ispita i znanju na usmenom dijelu ispita. II. Polaganje ispita kroz „aktivnosti nastavnog

Ekonomski fakultet u Osijeku Ljetni semestar, ak. 2019./2020.

__________________________________________________________________________________________________

4

Dodatna motivacija studentima za redovito prisustvovanje predavanjima jest i činjenica kako su predavanja

u funkciji polaganja ispita. Kroz predavanja studenti analiziraju ključne probleme gospodarskog sustava RH

(ali i šire), kao i potencijale razvoja prema pojedinim nastavnim cjelinama. Pomoću praćenja predavanja i

vođenja bilješki, studentima je olakšano svladavanje gradiva za kolokvije. Lista pitanja dostupna je

studentima za raspravu i ponavljanje gradiva kao sastavni dio nastavnih materijala.

4. Vrednovanje znanja

Postoje dva načina vrednovanja znanja:

I. Klasičan sustav polaganja ispita

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela.

Završni ispit = pismeni + usmeni (za studente koji nisu položili ispit putem nastavnih aktivnosti, ali su sudjelovali u minimalno 50% nastavnih aktivnosti):

a. Teorijski pisani ispit: bodovni kriterij:

min. 10, max. 20 bodova: 10-12,5 dovoljan (2) – zadovoljava minimalne kriterije,

13-15 dobar (3) - prosječan uspjeh s primjetnim nedostatcima,

15,5-17,5 vrlo dobar (4) – iznadprosječan uspjeh s ponekom greškom,

18-20 izvrstan (5) – izniman uspjeh; b. Teorijski usmeni ispit: nakon objave rezultata pismenog dijela ispita, studenti pristupaju

usmenom ispitu. Konačna ocjena ovisi o rezultatu pismenog dijela ispita i znanju na usmenom dijelu ispita.

II. Polaganje ispita kroz „aktivnosti nastavnog procesa“

Studenti mogu polagati ispit tijekom semestra kroz 3 kolokvija i ostale aktivnosti koje će se

odvijati u sklopu nastavnog procesa. Studenti su obvezni, uz ostale aktivnosti, napisati i timski

rad. Studenti mogu, ali i ne moraju izlagati timski rad pomoću MsOffice –PowerPoint alata (ili

drugog prezentacijskog alata koji podržava MS Windows operativni sustav). Pitanja na kolokviju

su prilagođena gradivu predviđenom nastavnim planom i programom tekuće akademske godine

- na predavanjima, stoga se preporuča studentima da, uz osnovnu literaturu, vode bilješke na

predavanjima. Student mora ostvariti minimalno 10 bodova (50%) iz svakog kolokvija kako bi

sudjelovao u organizaciji polaganja ispita putem kolokvija. Ukoliko student ne položi jedan od

kolokvija ili nije zadovoljan ostvarenim bodovima iz jednog od kolokvija (1., 2. ili 3.), može ga

ponavljati - što će se posebno naglasiti studentima (a raspored pristupanja bit će objavljen nakon

Page 6: [GOSPODARSTVO HRVATSKE] · usmenom ispitu. Konačna ocjena ovisi o rezultatu pismenog dijela ispita i znanju na usmenom dijelu ispita. II. Polaganje ispita kroz „aktivnosti nastavnog

Ekonomski fakultet u Osijeku Ljetni semestar, ak. 2019./2020.

__________________________________________________________________________________________________

5

objave rezultata zadnjeg kolokvija). Ukoliko student ne zadovolji kriterij, izlazi na cjelokupni ispit.

Student koji nije zadovoljan konačnom ocjenom koja proizlazi iz ostvarenih bodova može

pristupiti cjelovitom ispitu (u slučaju da nije pristupio ponavljanju kolokvija ili procijeni da

ponavljanjem ne može ostvariti željeni uspjeh).

Seminarska nastava iz ovog kolegija osmišljena je kao interaktivna komunikacija nastavnika i

studenata u svrhu boljeg razumijevanja aktualne gospodarske problematike Republike

Hrvatske, a uvažavajući aktualne globalne promjene. Nastava je koncipirana na način da prati

cjeline obrađene na predavanjima iz ovog kolegija. Studenti su obvezni prisustvovati na

seminarskoj nastavi i sudjelovati u njezinom radu. Predviđene aktivnosti nastavnog procesa

navedene su u tablici „Bodovni kriterij“, a detaljnije će biti opisane studentima prije svake

aktivnosti. Da bi se smatralo kako je student zadovoljio kriterij nastavne aktivnosti (neovisno o

uspjehu na kolokvijima), mora skupiti minimalno 20 bodova na seminarskoj nastavi. Ukoliko

student ne skupi minimalnih 20 bodova nastavnog procesa (neovisno o uspjehu na kolokvijima),

podliježe postupku blokade mogućnosti prijave ispita u tekućoj akademskoj godini, što znači

nužnost ponovnog upisa predmeta iduće akademske godine.

III. Izvanredni studenti

Izvanredni studenti mogu pristupiti polaganju ispita putem kolokvija koji su posebno prilagođeni

statusu izvanrednog studenta i u sklopu predavanja za izvanredne studente. U ovom slučaju,

kolegij je moguće položiti kroz 4 kolokvija. Ocjena se formira kao srednja vrijednost kolokvija i,

ukoliko studenti polože sva 4 kolokvija, oslobođeni su usmenog dijela ispita. U sklopu predavanja

za izvanredne studente bit će dodijeljeni individualni zadaci kao preduvjet izlaska na kolokvij, a

detaljne informacije će studentima biti dostupne na samim predavanjima.

Studenti koji su zadovoljni predloženom ocjenom ne moraju pristupiti nastavku ispita (oslobođeni

su usmenog dijela ispita), već prijavljuju ispit preko Studomata za prvi raspoloživi rok (lipanj) kada

će se evidentirati ocjena u Studomatu.

Redoviti studenti koji nisu dolazili na nastavu (predavanja i seminarska nastava) te nisu sudjelovali

u nastavnom procesu u skladu s minimalnih 50% aktivnosti nastavnog procesa, neće moći izaći na

kolokvije i neće moći prijaviti ispit u tekućoj akademskoj godini – stavit će im se blokada mogućnosti

prijave ispita i izlaska na ispit te će isti morati ponovno upisati iduće akademske godine.

Page 7: [GOSPODARSTVO HRVATSKE] · usmenom ispitu. Konačna ocjena ovisi o rezultatu pismenog dijela ispita i znanju na usmenom dijelu ispita. II. Polaganje ispita kroz „aktivnosti nastavnog

Ekonomski fakultet u Osijeku Ljetni semestar, ak. 2019./2020.

__________________________________________________________________________________________________

6

5. Ispitna literatura Osnovna literatura:

1. Obadić, A., Tica, J. (ur.) (2016.). Gospodarstvo Hrvatske (Croatian Economy), Ekonomski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu, ISBN 978-953-346-040-6

2. Bilješke s predavanja i dodaci literaturi ovisno o nastavnoj cjelini

Pomoćna literatura:

1. Akrap, A., Čipin, I., Strmota, M. (2014.). Demografija u Hrvatskoj – Zbornik radova, Znanstveni skup

povodom 75. godina života i 50. godina rada akademkinje Alice Wertheimer-Baletić redovite

profesorice demografije Ekonomskog fakulteta – Zagreb, Sveučilišta u Zagrebu, Ekonomski fakultet

– Zagreb, Zagreb, ISBN 978-953-6025-88-6

2. Crkvenac, M. (1993.). Ekonomika industrije i gospodarski razvoj Hrvatske, Informator, Zagreb, ISBN

86-301-0295-0

3. Čavrak, V. (ur.) (2011.). Gospodarstvo Hrvatske, Politička kultura, Zagreb, ISBN 978-953-258-054-9

4. Puljiz, V., Tica, J., Vidović, D. (ur.) (2014.). Migracije i razvoj Hrvatske – Podloga za hrvatsku migracijsku

strategiju, Hrvatska gospodarska komora, Zagreb, ISBN 978-953-7622-57-2

5. Smith, S.,C., Todaro, M. P. (2006.). Ekonomski razvoj, TKD Šahinpašić, Zagreb/Sarajevo

3. Wertheimer-Baletić, A. (1999.). Stanovništvo i razvoj, Zagreb: MATE

4. Odabrani aktualni znanstveni članci i publikacije/web izvori

Page 8: [GOSPODARSTVO HRVATSKE] · usmenom ispitu. Konačna ocjena ovisi o rezultatu pismenog dijela ispita i znanju na usmenom dijelu ispita. II. Polaganje ispita kroz „aktivnosti nastavnog

Ekonomski fakultet u Osijeku Ljetni semestar, ak. 2019./2020.

__________________________________________________________________________________________________

7

6. Bodovni kriterij1 za redovite studente

NASTAVNE AKTIVNOSTI Bodovi

min-max

1. KOLOKVIJ – individualno (min. 50% bodova) 10 - 20

2. KOLOKVIJ – individualno (min. 50% bodova) 10 - 20

3. KOLOKVIJ – individualno (min. 50% bodova) 10 - 20

Ostale nastavne aktivnosti

Nazočnost na nastavi - individualno – 2,5

Zalaganje i aktivnost na nastavi – individualno – 2,5

Timski zadaci (do 4 člana u timu) 20 - 35

1. Timski zadatak (do 4 člana u timu): Razumijevanje problematike i konstruktivna rasprava; prijedlozi – 2,5

2. Timski zadatak (do 4 člana u timu): Pisani esej/odgovor na pitanja sa zadanim ciljem; razumijevanje

problematike i konstruktivna rasprava; prijedlozi za rješenje problema; citiranost – 2,5

3. Timski zadatak (do 4 člana u timu): Razumijevanje problematike i konstruktivna rasprava; prijedlozi – 2,5

4. Timski zadatak (do 4 člana u timu): Razumijevanje problematike i konstruktivna rasprava; prijedlozi – 2,5

5. Timski zadatak (do 4 člana u timu): Razumijevanje problematike i konstruktivna rasprava; prijedlozi – 2,5

6. Timski zadatak (do 4 člana u timu): Pisani esej/odgovor na pitanja sa zadanim ciljem; razumijevanje

problematike i konstruktivna rasprava; prijedlozi za rješenje problema; citiranost – 2,5

7. Timski zadatak (do 4 člana u timu): Razumijevanje problematike i konstruktivna rasprava; prijedlozi – 2,5

8. Timski zadatak (do 4 člana u timu): Razumijevanje problematike i konstruktivna rasprava; prijedlozi – 2,5

9. Timski zadatak (do 4 člana u timu): Pisani (seminarski) rad sa zadanim ciljem; logička konstrukcija teme;

razumijevanje problematike i konstruktivna rasprava; analiza problema; prijedlozi za rješenje problema; citiranost

- 10

10. Timski zadatak - individualno ili timski (2 člana u timu): Usmeno izlaganje pisanog (seminarskog)

rada sa zadanim ciljem; razumijevanje problematike i konstruktivna rasprava; analiza problema i prijedlozi za rješenje problema; jasnoća u izričaju; prezentacijske vještine

- 5

1 Ovisno o dinamici nastavnog procesa, kao i zbog aktualizacije samog kolegija, može doći do izmjene nastavnih aktivnosti, ali će se, sukladno tome, bodovni kriterij i uskladiti.

Page 9: [GOSPODARSTVO HRVATSKE] · usmenom ispitu. Konačna ocjena ovisi o rezultatu pismenog dijela ispita i znanju na usmenom dijelu ispita. II. Polaganje ispita kroz „aktivnosti nastavnog

Ekonomski fakultet u Osijeku Ljetni semestar, ak. 2019./2020.

__________________________________________________________________________________________________

8

7. Očekivani ishodi učenja Nakon završenog kolegija student će moći:

1. Opisati činitelje koji djeluju na veličinu i stopu prirodnog i mehaničkog

kretanja stanovništva, analizirati dobnu, ekonomsku i obrazovnu strukturu

stanovništva te utjecaj na tržište rada.

2. Opisati ulogu države u gospodarskom razvoju, definirati pojam, ulogu,

nositelje, ciljeve, instrumente i mjere ekonomske politike, razlikovati utjecaj

monetarne i fiskalne politike, politike dohodaka, cijena i ekonomskih odnosa

s inozemstvom.

3. Opisati nezamjenjive i zamjenjive funkcije poljoprivrede, glavne preduvjete

razvoja poljoprivredne proizvodnje te razvojne politike poljoprivrede RH.

4. Razlikovati pojedine faze industrijalizacije, opisati značenje industrije u

razvoju gospodarstva te usporediti industrijske strategije razvoja i ulogu

države.

5. Opisati preduvjete turističkog razvoja, analizirati uloge i ograničenja turizma

u gospodarskom razvoju države te argumentirati mogućnosti razvoja

turizma RH.

6. Opisati činitelje obujma, koristi i načine mjerenja stupnja uključenosti u

vanjsko-trgovinsku razmjenu, instrumente praćenja razine i strukture

vanjsko-trgovinske razmjene te utjecaj procesa globalizacije I pridruživanja

RH u EU.

7. Analizirati aktualna gospodarska kretanja i komentirati ih u skladu s teorijom i međunarodnom ekonomskom praksom

Page 10: [GOSPODARSTVO HRVATSKE] · usmenom ispitu. Konačna ocjena ovisi o rezultatu pismenog dijela ispita i znanju na usmenom dijelu ispita. II. Polaganje ispita kroz „aktivnosti nastavnog

Ekonomski fakultet u Osijeku Ljetni semestar, ak. 2019./2020.

__________________________________________________________________________________________________

9

8. Dinamika nastavnog procesa – redovni studenti Tjedan nastave

Datum Satnica, dvorana Aktivnosti nastavnog procesa

1.

Predavanja

25.02.2020. 12:50, d1

Uvodno predavanje 1. Nastavna cjelina: Pojam i osnovna obilježja nacionalnog

gospodarstva; Položaj nacionalnog gospodarstva u suvremenim globalnim uvjetima

Seminarska nastava

26.02.2020. G6: 9:00 – 9:45, d5;

G5: 10:00 – 10:45, d5; G3: 11:00 – 11:45, d5;

Uvodno upoznavanje s načinom rada na seminarskoj nastavi

27.02.2020. G4: 8:00 – 8:45, d5; G1: 9:00 – 9:45, d5;

G2: 10:00 – 10:45, d5

2.

Predavanja

03.03.2020. 16:45, d1 1. Nastavna cjelina:

Pojam i osnovna obilježja nacionalnog gospodarstva

Seminarska nastava

04.03.2020. G6: 9:00 – 9:45, d5;

G5: 10:00 – 10:45, d5; G3: 11:00 – 11:45, d5; Timski zadatak 1 – Ekonomski rast vs. Ekonomski razvoj

Osnovni pojmovi, obuhvat i metodologija

05.03.2020. G4: 8:00 – 8:45, d5; G1: 9:00 – 9:45, d5;

G2: 10:00 – 10:45, d5

3.

Predavanja

10.03.2020. 11:00 – 13:45, d1 2. Nastavna cjelina: Demografski resurs i njegove promjene A1: „EFOS analitičari hrvatskih gospodarskih izazova“

Seminarska nastava

11.03.2020. G6: 9:00 – 9:45, d5;

G5: 10:00 – 10:45, d5; G3: 11:00 – 11:45, d5;

Timski zadatak 2– Demografija Ekonomske posljedice negativnih demografskih promjena esej Prijava tima za seminarski rad + predaja dispozicije

12.03.2020. G4: 8:00 – 8:45, d5; G1: 9:00 – 9:45, d5;

G2: 10:00 – 10:45, d5

Page 11: [GOSPODARSTVO HRVATSKE] · usmenom ispitu. Konačna ocjena ovisi o rezultatu pismenog dijela ispita i znanju na usmenom dijelu ispita. II. Polaganje ispita kroz „aktivnosti nastavnog

Ekonomski fakultet u Osijeku Ljetni semestar, ak. 2019./2020.

__________________________________________________________________________________________________

10

4.

Predavanja

17.03.2020. 11:00 – 13:45, d1 3. Nastavna cjelina: Radna snaga i tržište rada

A2: „EFOS analitičari hrvatskih gospodarskih izazova“

Seminarska nastava

18.03.2020. G6: 9:00 – 9:45, d5;

G5: 10:00 – 10:45, d5; G3: 11:00 – 11:45, d5;

Timski zadatak 3 - Tržište rada Suvremeni izazovi tržišta rada RH; Komparativna analiza - Konjukturni ciklusi; Odnosi nezaposlenosti i gospodarskog rasta; Indeks troškova života

19.03.2020. G4: 8:00 – 8:45, d5; G1: 9:00 – 9:45, d5;

G2: 10:00 – 10:45, d5

5.

Predavanja

24.03.2020. 11:00 – 13:45, d1 1. KOLOKVIJ

Ekonomski razvoj i gospodarske krize; Demografski resurs i njegove promjene; Tržište rada

Seminarska nastava

25.03.2020. G6: 9:00 – 9:45, d5;

G5: 10:00 – 10:45, d5; G3: 11:00 – 11:45, d5;

Timski zadatak 4 – Ekonomska politika Tipovi ekonomskih politika i utjecaj na gospodarstvo Institucije i ekonomski rast – političke i ekonomske slobode

26.03.2020. G4: 8:00 – 8:45, d5; G1: 9:00 – 9:45, d5;

G2: 10:00 – 10:45, d5

6.

Predavanja

31.03.2020. 11:00 – 13:45, d1

4. Nastavna cjelina: Ekonomska politika

5. Nastavna cjelina: Tranzicija A3: „EFOS analitičari hrvatskih gospodarskih izazova“

Seminarska nastava

01.04.2020. G6: 9:00 – 9:45, d5;

G5: 10:00 – 10:45, d5; G3: 11:00 – 11:45, d5;

Timski zadatak 5 – Ekonomski odnosi s inozemstvom Usporedba konkurentnosti RH i odabranih europskih zemalja ; Uvođenje eura – troškovi i koristi

02.04.2020. G4: 8:00 – 8:45, d5; G1: 9:00 – 9:45, d5;

G2: 10:00 – 10:45, d5

7.

Predavanja

07.04.2020. 11:00 – 13:45, d1 6. Nastavna cjelina: Ekonomski odnosi s inozemstvom A4: „EFOS analitičari hrvatskih gospodarskih izazova“

Seminarska nastava

8.04.2020. G6: 9:00 – 9:45, d5;

G5: 10:00 – 10:45, d5; G3: 11:00 – 11:45, d5; Timski zadatak 6 – Sektorska analiza hrvatskog gospodarstva

9.04.2020. G4: 8:00 – 8:45, d5; G1: 9:00 – 9:45, d5;

G2: 10:00 – 10:45, d5

Page 12: [GOSPODARSTVO HRVATSKE] · usmenom ispitu. Konačna ocjena ovisi o rezultatu pismenog dijela ispita i znanju na usmenom dijelu ispita. II. Polaganje ispita kroz „aktivnosti nastavnog

Ekonomski fakultet u Osijeku Ljetni semestar, ak. 2019./2020.

__________________________________________________________________________________________________

11

8.

Predavanja

14.04.2020. 11:00 – 13:45, d1 2. KOLOKVIJ

Ekonomska politika; Tranzicija; Ekonomski odnosi s inozemstvom;

Seminarska nastava

15.04.2020. G6: 9:00 – 9:45, d5;

G5: 10:00 – 10:45, d5; G3: 11:00 – 11:45, d5; Timski zadatak 7 – Sektorska analiza hrvatskog gospodarstva

(nastavak)

16.04.2020. G4: 8:00 – 8:45, d5; G1: 9:00 – 9:45, d5;

G2: 10:00 – 10:45, d5

9.

Predavanja

21.04.2020. 11:00 – 13:45, d1

7. Nastavna cjelina: Sektorska struktura hrvatskog gospodarstva: Industrijska politika A5: „EFOS analitičari hrvatskih gospodarskih izazova“

Seminarska nastava

22.04.2020. G6: 9:00 – 9:45, d5;

G5: 10:00 – 10:45, d5; G3: 11:00 – 11:45, d5; Timski zadatak 8 – Suvremeni izazovi hrvatskog gospodarstva

uvažavajući makroekonomske neravnoteže

23.04.2020. G4: 8:00 – 8:45, d5; G1: 9:00 – 9:45, d5;

G2: 10:00 – 10:45, d5

10.

Predavanja

28.04.2020. 11:00 – 13:45, d1

8. Sektorska struktura hrvatskog gospodarstva: Agrarna politika 9. Sektorska struktura hrvatskog gospodarstva: Turizam A6: „EFOS analitičari hrvatskih gospodarskih izazova“

Seminarska nastava

29.04.2020.

G6: 9:00 – 9:45, d5; G5: 10:00 – 10:45, d5; G3: 11:00 – 11:45, d5;

Timski zadatak 9 – konzultacije (završni timski rad) Timski zadatak 10 – izlaganje završnog timskog rada

30.04.2020. G4: 8:00 – 8:45, d5; G1: 9:00 – 9:45, d5;

G2: 10:00 – 10:45, d5

Timski zadatak 9 – konzultacije (završni timski rad) Timski zadatak 10 – izlaganje završnog timskog rada

11.

Predavanja

05.05.2020. 11:00 – 13:45, d1 10. Sektorska struktura hrvatskog gospodarstva: Regionalna politika A7: „EFOS analitičari hrvatskih gospodarskih izazova“

Seminarska nastava

04.05.2020.* G6: 15:40 – 16:25, d11; G5: 16:25 – 17:10, d11; G3: 17:10 – 17:55, d11;

Timski zadatak 10 – izlaganje završnog timskog rada *zbog odsutnosti nastavnika 6. i 7. svibnja (konferencija)

Page 13: [GOSPODARSTVO HRVATSKE] · usmenom ispitu. Konačna ocjena ovisi o rezultatu pismenog dijela ispita i znanju na usmenom dijelu ispita. II. Polaganje ispita kroz „aktivnosti nastavnog

Ekonomski fakultet u Osijeku Ljetni semestar, ak. 2019./2020.

__________________________________________________________________________________________________

12

11.05.2020.* G4: 15:40 – 16:25, d11; G1: 16:25 – 17:10, d11; G2: 17:10 – 17:55, d11;

12.

Predavanja

12.05.2020. 11:00 – 13:45, d1 11. Sektorska struktura hrvatskog gospodarstva:

Obrazovanje, Mirovinski sustav, Zdravstveni sustav A8: „EFOS analitičari hrvatskih gospodarskih izazova“

Seminarska nastava

13.05.2020. G6: 9:00 – 9:45, d5;

G5: 10:00 – 10:45, d5; G3: 11:00 – 11:45, d5;

Timski zadatak 10 – izlaganje završnog timskog rada

14.05.2020. G4: 8:00 – 8:45, d5; G1: 9:00 – 9:45, d5;

G2: 10:00 – 10:45, d5

13.

Predavanja

19.05.2020. 11:00 – 13:45, d1 11. Sektorska struktura hrv. gospodarstva: Zdravstveni sustav

Seminarska nastava

20.05.2020. G6: 9:00 – 9:45, d5;

G5: 10:00 – 10:45, d5; G3: 11:00 – 11:45, d5;

Timski zadatak 10 – izlaganje završnog timskog rada

21.05.2020. G4: 8:00 – 8:45, d5; G1: 9:00 – 9:45, d5;

G2: 10:00 – 10:45, d5

14.

Predavanja

26.05.2020. 11:00 – 13:45, d1 3. KOLOKVIJ

Sektorska struktura hrvatskog gospodarstva

Seminarska nastava

27.05.2020. G6: 9:00 – 9:45, d5;

G5: 10:00 – 10:45, d5; G3: 11:00 – 11:45, d5;

Timski zadatak 10 – izlaganje završnog timskog rada

28.05.2020. G4: 8:00 – 8:45, d5; G1: 9:00 – 9:45, d5;

G2: 10:00 – 10:45, d5

15.

Predavanja/Seminarska nastava

02.06.2020. 11:00 – 13:45, d1 Nadoknada i ponavljanje kolokvija

Seminarska nastava

03.06.2020. G6: 9:00 – 9:45, d5;

G5: 10:00 – 10:45, d5; G3: 11:00 – 11:45, d5;

Nadoknada

04.06.2020. G4: 8:00 – 8:45, d5;

Page 14: [GOSPODARSTVO HRVATSKE] · usmenom ispitu. Konačna ocjena ovisi o rezultatu pismenog dijela ispita i znanju na usmenom dijelu ispita. II. Polaganje ispita kroz „aktivnosti nastavnog

Ekonomski fakultet u Osijeku Ljetni semestar, ak. 2019./2020.

__________________________________________________________________________________________________

13

G1: 9:00 – 9:45, d5; G2: 10:00 – 10:45, d5

Upis ocjena (za studente koji su zadovoljni prijedlogom konačne ocjene) i ispitni rok: 16.06.2020. – Studomat Ispitni rokovi: 16.06.2020. (D1, 10:00)

07.07.2020. (D1, 10:00)

9. Dinamika nastavnog procesa – izvanredni studenti Tjedan

nastave Datum Satnica Aktivnosti nastavnog procesa

1. 6.4.2020., d1 16:45 – 20:45 Uvod 1. Nastavna cjelina: Pojam i osnovna obilježja nacionalnog gospodarstva;

2. 20.4.2020., D1 16:35 – 20:45

2. Nastavna cjelina: Demografski resurs i njegove promjene; A1: „EFOS analitičari hrvatskih gospodarskih izazova“

3. Nastavna cjelina: Radna snaga i tržište rada; A2: „EFOS analitičari hrvatskih gospodarskih izazova“

3. 27.4.2020., D1 16:35 1. kolokvij;

27.4.2020., D1 16:35 – 20:45

4. Nastavna cjelina: Ekonomska politika;

5. Nastavna cjelina: Tranzicija A3: „EFOS analitičari hrvatskih gospodarskih izazova“

4. 4.5.2020., D1 16:35 2. kolokvij;

4.5.2020., D1 16:35 -20:45

6. Nastavna cjelina: Ekonomski odnosi s inozemstvom; 7. Nastavna cjelina: Sektorska struktura hrvatskog gospodarstva:

Industrijska politika; A4: „EFOS analitičari hrvatskih gospodarskih izazova“

5.

11.5.2020., D1 16:35 3. kolokvij;

11.5.2020., D1 16:35 – 20:45

8. Nastavna cjelina: Sektorska struktura hrvatskog gospodarstva: Agrarna politika

9. Nastavna cjelina: Sektorska struktura hrvatskog gospodarstva: Turizam; Obrazovanje, Mirovinski sustav, Zdravstveni sustav; A5: „EFOS analitičari hrvatskih gospodarskih izazova“

6. 18.5. 2020., D1 18:45 4. kolokvij Konzultacije

7. 02.06.2020., D1*

11:00* *Ponavljanje kolokvija *Konzultacije ( po potrebi, poslijepodnevni termin ili izmjena termina)

Upis ocjena (za studente koji su zadovoljni prijedlogom konačne ocjene) i ispitni rok: 16.6.2020. – Studomat

Ispitni rokovi: 16.06.2020. (D1, 10:00) 07.07.2020. (D1, 10:00)