of 115/115
1 Tehnička škola Ratarnička 1, 34000 Požega Klasa: 602-03/16-01/270 Urbroj: 2177-12-01-16-1 GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE školska godina 2016./2017. Požega, rujan 2016.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE

 • View
  233

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE

 • 1

  Tehnika kola Ratarnika 1, 34000 Poega

  Klasa: 602-03/16-01/270 Urbroj: 2177-12-01-16-1

  GODINJI PLAN I PROGRAM RADA KOLE

  kolska godina 2016./2017.

  Poega, rujan 2016.

 • 2

  GODINJI PLAN I PROGRAM RADA KOLSKA GODINA 2016./2017.

  SADRAJ

  U V O D................................................................................................................. 6

  I. OSNOVNI PODACI O KOLI ......................................................................... 7

  1. PROGRAMI I TRAJANJE OBRAZOVANJA.............................................. 7

  2. OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE ODRASLIH............................. 8

  2.1 Plan obrazovanja odraslih u kolskoj godini 2016./2017. ......................... 8

  2.2 Zakonske i druge podloge ......................................................................... 8

  II. MATERIJALNO-TEHNIKI UVJETI RADA ............................................. 10

  1. KOLSKI PROSTOR .................................................................................. 10

  2. VANJSKI PROSTOR .................................................................................. 10

  3. PLAN ULAGANJA ..................................................................................... 11

  4. KOLSKI RAZVOJNI PLAN ..................................................................... 12

  III. UENICI ....................................................................................................... 13

  1. BROJ RAZREDNIH ODJELA I BROJ UENIKA PREMA

  OBRAZOVNIM SEKTORIMA ....................................................................... 13

  2. TABLINI PRIKAZ BROJA UENIKA I ODJELA ................................. 14

  3. PRIKAZ BROJA UENIKA U TROGODINJIM PROGRAMIMA........ 15

  4. PRIKAZ BROJA UENIKA U ETVEROGODINJIM PROGRAMIMA

  .......................................................................................................................... 16

  5. PODACI NA POETKU KOLSKE GODINE 2016./2017. ..................... 17

  IV. ZAPOSLENICI USTANOVE ...................................................................... 21

  1. ZAPOSLENICI NA POETKU 2016./2017. GODINE ............................. 21

 • 3

  2. TJEDNA ZADUENJA NASTAVNIKA U KOLSKOJ GODINI

  2016./2017. ....................................................................................................... 24

  2.1. TJEDNA ZADUENJA NASTAVNIKA ............................................. 24

  2.2. RAZREDI I ZANIMANJA U KOLSKOJ GODINI 2016./2017. ........ 38

  2.2.1. IZVANNASTAVNI RAD RAZREDNIKA U RAZREDNOM

  ODJELU ........................................................................................................ 39

  2.3. OPTEREENJE NASTAVNIKA REDOVNOM (R), DODATNOM

  (D), IZBORNOM (I), RAZREDNITVOM (Raz) I IZVANNASTAVNIM

  AKTIVNOSTIMA (Iza) ................................................................................ 40

  2.4. GODINJI FOND SATI REDOVNE (R), IZBORNE (I), DODATNE

  NASTAVE I IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI (Ina) ........................... 44

  V. KALENDAR RADA KOLE ........................................................................ 45

  VI. ORGANIZACIJA NASTAVE ...................................................................... 49

  1. TJEDNI I DNEVNI RASPORED RADA ................................................... 49

  2. NASTAVNI PLANOVI I PROGRAMI ...................................................... 49

  3. ORGANIZACIJA NASTAVE PREMA SADRAJIMA ............................ 50

  3.1. PRAKTINA NASTAVA U KOLI ................................................. 51

  3.2. PRAKTINA NASTAVA IZVAN KOLE ....................................... 52

  3.3. POPIS RADNIH MJESTA ZA PRAKTINU NASTAVU IZVAN

  KOLE .......................................................................................................... 53

  4. VREMENIK IZRADE I OBRANE ZAVRNOG RADA ZA KOLSKU

  GODINU 2016./2017. ...................................................................................... 56

  5. PROVOENJE DRAVNE MATURE I VREDNOVANJE RADA KOLE

  .......................................................................................................................... 58

  6. PLAN RADA KOLSKOG ISPITNOG POVJERENSTVA I VREMENIK

  PROVEDBE ISPITA DRAVNE MATURE ................................................. 58

 • 4

  7. DEURSTVA NASTAVNIKA NA DRAVNOJ MATURI ..................... 59

  VII. OSTALI PLANOVI I PROGRAMI RADA ................................................ 60

  1. PLAN I PROGRAM RADA NASTAVNIKOG VIJEA ........................ 60

  2. PLAN I PROGRAM RADA RAZREDNIH VIJEA ................................ 61

  3. PLANOVI I PROGRAMI RADA STRUNIH AKTIVA PLAN I

  PROGRAM RADA AKTIVA HRVATSKOG JEZIKA I KNJIEVNOSTI . 62

  3.2 PLAN I PROGRAM RADA AKTIVA STRANIH JEZIKA .................... 63

  3.3 PLAN I PROGRAM RADA AKTIVA DRUTVENE GRUPE

  PREDMETA ..................................................................................................... 65

  3.4 PLAN I PROGRAM RADA AKTIVA MATEMATIKE, FIZIKE,

  KEMIJE I BIOLOGIJE .................................................................................... 67

  3.5 PLAN I PROGRAM RADA STRUNOG AKTIVA

  ELEKTROTEHNIKE ....................................................................................... 69

  3.6 PLAN I PROGRAM RADA STRUNOG AKTIVA STROJARSTVA . 72

  3.7 GODINJI PLAN I PROGRAM RADA KROS SEKCIJE ...................... 74

  3.8 OPERATIVNI PLAN I PROGRAM TJELESNE I ZDRAVSTVENE

  KULTURE ODBOJAKE SEKCIJE .............................................................. 75

  4. PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJA ............................................. 76

  5. GODINJI PLAN I PROGRAM RADA STRUNOG SURADNIKA -

  PEDAGOGA. ................................................................................................... 81

  6. PLAN I PROGRAM RADA VODITELJA SMJENE ................................. 94

  7. PLAN I PROGRAM RADA KOLSKE KNJINICE ............................... 96

  8. STRUNO USAVRAVANJE NASTAVNIKA ........................................ 98

  9. PEDAGOKO-PSIHOLOKO OBRAZOVANJE I STAIRANJE

  NASTAVNIKA POETNIKA ...................................................................... 101

 • 5

  10. PROFESIONALNA ORIJENTACIJA I INFORMIRANJE .................... 101

  11. PLANOVI I PROGRAMI RADA RAZREDNIH ODJELA ................... 102

  12. RAD KOLSKOG ODBORA U 2016./2017. KOLSKOJ GODINI ..... 102

  13. RAD VIJEA RODITELJA U 2016./2017. KOLSKOJ GODINI ........ 103

  14. VIJEE UENIKA .................................................................................. 105

  15. PLAN SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE ZATITE ............................... 106

  16. KOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM ................................................. 107

  17. ESTETSKO I HIGIJENSKO UREENJE KOLE ................................ 113

  18. ZATITA NA RADU .............................................................................. 113

  18.1. OKVIRNI PLAN RADA OVLATENIKA ZATITE NA RADU . 114

  19. ZATITA OD POARA .......................................................................... 114

 • 6

  U V O D

  Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli (N.N. br. 87/2008..), a u svezi sa lankom 3. Pravilnika o nainu i postupku utvrivanja uvjeta za poetak rada srednje kole (N.N. broj 50/92. i 53/92.), Rjeenjem o poetku rada kole Klasa: 602-3/91-01-741, Urbroj: 532-02-2/91-01, Tehnika kola u Poegi obrazuje uenike za stjecanje srednje strune spreme u sektorima strojarstva, brodogradnje i metalurgije te elektrotehnike i raunalstva. kola ima suglasnosti za izvoenje redovne nastave u sljedeim zanimanjima: a) programi strojarstva

  strojarski tehniar tehniar za vozila i vozna sredstva raunalni tehniar u strojarstvu strojobravar tokar automehaniar autolimar vodoinstalater plinoinstalater instalater centralnog grijanja i klimatizacije limar alatniar.

  b) programi elektrotehnike elektrotehniar tehniar za mehatroniku tehniar za raunalstvo tehniar za telekomunikacije tehniar za elektroenergetiku elektromehaniar elektroinstalater autoelektriar.

  c) program graditeljstva

  rukovatelj samohodnim graevinskim strojevima.

 • 7

  I. OSNOVNI PODACI O KOLI

  Naziv i sjedite: TEHNIKA KOLA, POEGA Adresa, upanija: RATARNIKA 1, POEGA

  UPANIJA POEKO-SLAVONSKA ifra ustanove: 80-220 Ukupan broj uenika: 609 Ukupan broj odjela 29 Ukupan broj djelatnika:

  - ravnatelj - pedagog - tajnik - nastavnici - voditelj radionice - knjiniar - administrativno osoblje - tehniko i pomono osoblje

  82 1 1 1 66 1 1 3 8

  1. PROGRAMI I TRAJANJE OBRAZOVANJA

  U kolskoj godini 2016./2017. kola obrazuje uenike u 12 zanimanja u obrazovnim sektorima elektrotehnike i raunalstva, strojarstva, brodogradnje i metalurgije, s trogodinjim ili etverogodinjim trajanjem obrazovanja.

  TRAJANJE PODRUJE OBRAZOVANJA I NAZIV PROGRAMA

  OBRAZOVANJA ELEKTROTEHNIKA STROJARSTVO

  1 2 3 4 godine 1. Elektrotehniar

  2. Tehniar za raunalstvo 3. Tehniar za mehatroniku 4. Tehniar za elektroenergetiku

  1. Raunalni tehniar za strojarstvo

  3 godine 1. Elektromehaniar 2. Elektroinstalater 3. Autoelektriar

  1. Strojobravar 2. Tokar 3. Automehaniar 4. Autolimar

 • 8

  Tijekom ljeta, a u skladu s Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i porta o elementima i kriterijima za upis, kola je obavila upis uenika u prvi razred prema Odobrenju u dvanaest obrazovnih programa. Nakon obavljenih upisa, prema Odobrenju Ministarstva, formirani su razredni odjeli i rasporeeno razrednitvo. Prema programskoj strukturi pojedinih zanimanja struni skupovi nastavnika i struni aktivi izvrili su podjelu nastavnih predmeta i zaduenja nastavnika. Ravnatelj kole, voditelji i struni suradnici izvrili su organizaciju praktine nastave i strune prakse. Na poetku godine odreene su, prema dosad iskazanom interesu uenika, izvannastavne aktivnosti, kako u opeobrazovnim sadrajima tako i u strunim sadrajima. Posebno mnogo uenika je ukljueno u K Tehniar koji postie vrlo zapaene rezultate u mukoj konkurenciji kako na nivou upanije tako i ire. Cjelokupna odgojno obrazovna djelatnost kole planirana je prema Pravilniku o poetku i zavretku nastave i trajanju odmora srednjih kola za 2016./2017. kolsku godinu.

  2. OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE ODRASLIH

  2.1 Plan obrazovanja odraslih u kolskoj godini 2016./2017.

  U kolskoj godini 2016./2017. Tehnika kola u Poegi planira obrazovanje odraslih u sljedeim programima za stjecanje srednje strune spreme i prekvalifikacije, te programima osposobljavanja:

  1. strojarski tehniar i elektrotehniar na IV. stupnju 2. prekvalifikacije 3. osposobljavanje za CNC operatera 4. osposobljavanje za osnovna informatika znanja prema ECDL programu 5. osposobljavanje za web dizajnera 6. osposobljavanje za AutoCAD operatera

  2.2 Zakonske i druge podloge

  Tehnika kola u Poegi osnovana je Odlukom Skuptine opine Poega 25. lipnja 1991. godine, a Odobrenjem Ministarstva kulture i prosvjete. 28. listopada 1992. godine upisana je u sudski registar pri Privrednom sudu u Slavonskom Brodu. Rjeenjem Ministarstva kulture i prosvjete od 22. oujka 1993. godine koli je odobren poetak rada za podruje strojarstva i elektrotehnike. Temeljem navedenih dokumenata zadaa je kole obrazovanje uenika u strojarskoj i elektro struci.

  Tehnika kola u Poegi ima sve potrebne tehnike, materijalne i kadrovske uvjete za obavljanje redovne djelatnosti, a zbog zahtjeva gospodarskih imbenika u

 • 9

  okruenju, pristupilo se organiziranju i provoenju obrazovanja odraslih. Prema Rjeenju od 7. veljae 1994. godine, Klasa: 602-07/93-01-226, Urbroj: 532-02-2/2-94-02, te Rjeenjem UP/i 602-07/98-01/86, Urbroj: 532-02-02/7-97-01 od 22. listopada 1998. godine kola ima odobrenja za obrazovanje odraslih u svim zanimanjima koja obrazuje u redovnoj nastavi: strojarski tehniar, automehaniar, autolimar, strojobravar, tokar, alatniar, elektrotehniar, elektromehaniar, elektroinstalater, te vodoinstalater i plinoinstalater. Takoer od 13.oujka 2001. Tehnika kola u Poegi je dobila i Rjeenje o odobrenju nastavka izvoenja programa____ Klasa: UP/I-602-07/01-01/64, Urbroj:532-02-02/6-01-01 . Rjeenjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i porta kola je 30. studenog 2007. dobila odobrenje i za izvoenje programa osposobljavanja za CNC operatere: Klasa: UP/I-602-07/07-03/0053; Urbroj: 533-09-07-0006. Zbog prilagoavanja novom Zakonu o obrazovanju odraslih, Tehnika kola u Poegi je traila i dobila pozitivno struno miljenje od Agencije za obrazovanje odraslih za izvoenje programa strojarskog tehniara i elektrotehniara, 27.studenog 2009., a potom i od Ministarstva znanosti obrazovanja i porta 23.prosinca 2009. (Klasa:602-07/09-03/00109, Urbroj:533-09-09-0002).

  Za program osposobljavanja prema ECDL programu, Tehnika kola posjeduje certifikat Hrvatskog informatikog zbora (HR TCP90 od 29. rujna 2006.) za informatiku uionicu u kojoj e se izobrazba provoditi. Certifikate (ECDL-HR 0254 od 16.09.2006.) potrebne za izvoenje nastave i provedbu ECDL ispita posjeduju dva djelatnika: Marina Mirkovi, dipl.ing. elektrotehnike i Hrvoje Mikolevi, dipl.ing. elektrotehnike. Hrvatski informatiki zbor je ekskluzivni nositelj ECDL licence za podruje Republike Hrvatske.

  Od kolske godine 2014./2015. trogodinja majstorska zanimanja prelaze iz

  jedinstvenog modela obrazovanja (JMO) u klasian model obrazovanja, te se uenici sva tri majstorska razreda nadalje koluju po tome modelu u k.god. 2016./2017.

 • 10

  II. MATERIJALNO-TEHNIKI UVJETI RADA

  1. KOLSKI PROSTOR

  Tehnika kola ima sjedite u Poegi, Ratarnika ulica 1. kolska zgrada je povrine 5805 m2 i dodijeljena je na gospodarenje Tehnikoj koli, a cjelokupan prostor koriste tri kole: Tehnika, Ekonomska i Obrtnika kola. Dio prostora koji je u funkciji samo Tehnike kole, iznosi 3.161 m2. Od tog dijela 1.100 m2 povrine portske su dvorane i kotlovnica za centralno grijanje, a koriste ih tri kole. Kotlovnica za centralno grijanje je u funkciji etiri srednje kole i akog doma. Praktina nastava u koli odvija se u dvije zgrade dislocirane od zgrade za teorijsku nastavu. kola raspolae s dvije kolske radionice, jednom za strojarstvo povrine 1331 m2 i drugom za elektrotehniku povrine 200 m2. Prema tome, ukupna povrina prostora kojim raspolae Tehnika kola i u kojem se izvodi neposredan rad s uenicima iznosi 4.692 m2, a nalazi se u tri zgrade kao zasebne cjeline. Uioniki prostor Tehnike kole je:

  19 klasinih uionica 6 kabineta (1 za fiziku-kemiju-biologiju, 4 za informatiku, 1 za elektrotehniku) knjinica portska dvorana i dvorana za rekreaciju.

  kolska radionica u ijem sastavu je:

  o praktikum za CNC strojeve o dva praktikuma za runu obradu o praktikum za strojnu obradu o praktikum za elektrostrojarstvo o praktikum za toplinsku obradu materijala o praktikum za vodoinstalatere o praktikum za automehaniare o praktikum za pneumatiku o praktikum za informatiku.

  2. VANJSKI PROSTOR

  kolska zgrada s dvoranom za tjelesni odgoj te kuhinjom i restoranom smjetena je izvan glavnih prometnica na povrini s travnjakom i parkom veliine oko pet hektara. Na toj povrini izgraena su i portska igralita:

  2 rukometna igralita 2 koarkaka igralita 2 odbojkaka igralita 2 teniska igralita

 • 11

  staza za atletiku. Planom rada i fleksibilnom realizacijom programskih zadaa, nastavnici tjelesne i zdravstvene kulture osiguravaju optimalno koritenje svih igralita za sve tri kole.

  3. PLAN ULAGANJA

  INVESTICIJSKA ULAGANJA ZA 2015./2016. KOLSKU GODINU

  1. Ureenje kolskih svlaionica 120.000,00 kn

  2. Nabava informatike opreme 30.000,00 kn

  3. Nabava kolskog namjetaja 20.000,00 kn

  4. Ureenje kolske radionice 20.000,00 kn

  5. Lienje zidova 10.000,00 kn

 • 12

  4. KOLSKI RAZVOJNI PLAN

  Prioritetno podruje

  Ciljevi Metode i aktivnosti za ostvarivanje ciljeva

  Nuni resursi (financijski,

  organizacijski, ljudski)

  Datum do kojega e se cilj

  ostvariti

  Nadlena osoba Mjerljivi pokazatelji

  ostvarivanja ciljeva

  1. Oprema uionikog prostora 2. Projektna dokumentacija za novu elektro i automehaniarsku radionicu 3. Postavljanje klima ureaja u uionice

  - oprema praktikuma za hidrauliku i senzoriku - poveati sigurnost u koli - smanjiti nastanak teta na opremi i inventaru

  - omoguiti kvalitetne uvjete za izvoenje nastave -omoguiti kvalitetne uvjete za izvoenje nastave

  - pribaviti ponude i izabrati najpovoljnije - izvriti tehniku pripremu u svim prostorima - pribaviti ponude, izabrati najpovoljniju opremu - izvriti tehniku pripremu za izvoenje radova - pribavljanje projektne dokumentacije, upuivanje zahtjeva upaniji -pribavljanje ponuda za materijal i rad te izbor najprihvatljivijih ponuaa

  - financijska sredstva osigurati od osnivaa u proraunu - prof. elektrotehnike i informatike - sredstva za plaanje projektne dokumentacije, materijala i obavljanje radova - sredstva za nabavku namjetaja i opreme - vlastita financijska sredstva

  do 31.8.2017. do kraja 2016./17. do kraja 2016./17.

  ravnatelj, voditelji strunih vijea, struni suradnik i voditelj smjene ravnatelj i strune slube kole ravnatelj, tajnik

  opremom koja se nalazi u uionicama izgraen i opremljen uioniki prostor postavljeni klimatizacijski ureaji

 • 13

  III. UENICI

  Poetkom 2016./17. kolske godine, kola ima 29 razrednih odjela sa 609 uenika, od toga 16 djevojaka. U trogodinjim programima u 9 razrednih odjela upisano je 174 uenika koji se obrazuju u 7 zanimanja. Od toga broja 3 zanimanja su u sektoru elektrotehnike, a 4 zanimanja su u sektoru strojarstva, brodogradnje i metalurgije U etverogodinjim programima u 20 razrednih odjela upisano je 435 uenika, a obrazuju se u 5 zanimanja, od ega je 1 zanimanje u sektoru strojarstva, a 4 zanimanja u sektoru elektrotehnike i raunalstva. Od ukupnog broja uenika, 29 je uenika prethodni razred zavrilo s odlinim uspjehom, a 21 uenik ponavlja razred. Na poetku kolske godine 2016./17. u prve razrede je upisano 159 uenika, od ega je u trogodinje programe u 3 razredna odjela upisano 59 uenika, dok je u 5 razrednih odjela etverogodinjih programa upisano 100 uenika. U 2016./17. kolskoj godini, kola ima 8 zavrnih razreda s ukupno 177 uenika. U trogodinjim programima su 3 zavrna razreda s ukupno 60 uenika. U etverogodinjim programima je 5 zavrnih razreda s ukupno 117 uenika.

  1. BROJ RAZREDNIH ODJELA I BROJ UENIKA PREMA OBRAZOVNIM SEKTORIMA

  PODRUJE OBRAZOVANJA

  UKUPNO Elektrotehnika

  i raunalstvo Strojarstvo,

  brodogradnja i metalurgija

  Zavrni razredi i broj uenika

  Razred Broj razreda

  Broj uenika

  Broj razreda

  Broj uenika

  Broj razreda

  Broj uenika

  Broj razreda

  Broj uenika

  I. 8 159 5 102 3 57 0 0

  II. 8 162 5 108 3 54 0 0

  III. 8 171 5 109 3 62 3 60

  IV. 5 117 4 98 1 19 5 117

  ukupno 29 609 19 417 10 192 8 177

 • 14

  2. TABLINI PRIKAZ BROJA UENIKA I ODJELA

  RAZRED

  BROJ

  ODJELA

  BROJ

  UENIKA

  OD TOGA

  ENSKE U.

  BROJ

  PONAVLJAA

  OD TOGA

  ENSKE U.

  BROJ ODLINIH UENIKA

  BR. U. S TEKOAMA U

  RAZREDU

  BR. U. U POSEBNIM

  ODJELIMA

  1 2 3 4 5 6 7 9 10 I. 8 159 3 7 0 15 8 0

  II. 8 162 6 11 0 5 2 0

  III. 8 171 7 3 0 8 4 0

  IV. 5 117 4 0 0 1 0 0

  UKUPNO 29 609 16 21 0 29 14 0

 • 15

  3. PRIKAZ BROJA UENIKA U TROGODINJIM PROGRAMIMA

  RAZ-RED

  ZANIMANJE

  MODEL OBRAZOVANJA

  KMO

  BROJ UENIKA

  UKUPNO UENIKA

  BROJ ODJELA

  1 2 3 4 5 6 I.C Strojobravar

  Tokar klasini model klasini model

  10 9

  19

  1

  I.D Automehaniar Autolimar

  klasini model klasini model

  10 8

  18

  1

  I.G Elektroinstalater Elektromehaniar Autoelektriar

  klasini model klasini model klasini model

  7 7 8

  22

  1

  UKUPNO I. RAZREDI 59 59 3

  II.C Strojobravar Tokar

  klasini model klasini model

  8 7

  15

  1

  II.D Automehaniar Autolimar

  klasini model klasini model

  9 9

  18

  1

  II.G Elektroinstalater Elektromehaniar Autoelektriar

  klasini model klasini model klasini model

  8 7 7

  22

  1

  UKUPNO II. RAZREDI 55 55 3

  III.C Strojobravar Tokar

  klasini model klasini model

  8 10

  18

  1

  III.D Automehaniar Autolimar

  klasini model klasini model

  14 5

  19

  1

  III.G Elektroinstalater Elektromehaniar Autoelektriar

  klasini model klasini model klasini model

  9 6 8

  23

  1

  UKUPNO III. RAZREDI 60 60 3

  SVEUKUPNO 174 9

 • 16

  4. PRIKAZ BROJA UENIKA U ETVEROGODINJIM PROGRAMIMA

  RAZRED

  ZANIMANJE

  BROJ UENIKA

  BROJ ODJELA

  1 2 4 6 I.A Raunalni tehniar za strojarstvo 20 1 I.B Tehniar za mehatroniku 20 1 I.E Elektrotehniar 20 1 I.F Tehniar za raunalstvo 20 1 I.H Tehniar za elektroenergetiku 20 1

  UKUPNO I. RAZREDI 100 5

  II.A Raunalni tehniar za strojarstvo 21 1 II.B Tehniar za mehatroniku 19 1 II.E Elektrotehniar 24 1 II.F Tehniar za raunalstvo 20 1 II.H Tehniar za elektroenergetiku 23 1

  UKUPNO II. RAZREDI 107 5

  III.A Raunalni tehniar za strojarstvo 25 1 III.B Tehniar za mehatroniku 24 1 III.E Elektrotehniar 22 1 III.F Tehniar za raunalstvo 26 1 III.H Tehniar za elektroenergetiku 14 1

  UKUPNO III. RAZREDI 111 5

  IV.A Raunalni tehniar za strojarstvo 19 1 IV.B Tehniar za mehatroniku 27 1 IV.E Elektrotehniar 28 1 IV.F Tehniar za raunalstvo 27 1 IV.H Tehniar za telekomunikacije 16 1

  UKUPNO IV. RAZREDI 117 5

  SVEUKUPNO 435 20

 • 17

  5. PODACI NA POETKU KOLSKE GODINE 2016./2017.

 • 18

 • 19

 • 20

 • 21

  IV. ZAPOSLENICI USTANOVE

  1. ZAPOSLENICI NA POETKU 2016./2017. GODINE

  Na poetku 2016./17. kolske godine, u Tehnikoj koli zaposleno je 82 radnika od ega je 6

  radnika zaposleno na odreeno vrijeme. Od ukupnog broja, 69 zaposlenika je u odgojno-obrazovnom procesu dok su ostali zaposleni u struno razvojnoj slubi u administrativnim, tehnikim i pomonim slubama.

  R.B.

  IME I PREZIME GOD. RO.

  GOD. STAA

  POSLOVI I ZADAE/ PREDMET

  TJEDNO ZADU- ENJE

  RADNI ODNOS

  1 2 3 4 5 6 7 1. Zoran Gali Ravnatelj 40 NV

  2. Karolina Kraljevi

  Malvi

  Voditeljica smjene /

  Matematika

  40 NV

  3. Andreina Bekafigo

  Starevi

  Pedagog 40 NV

  4. Tomislav Peur Tajnik 40 NV

  5. Tamara Pavlovi ili Hrvatski jezik 20 NV

  6. Milka Paponja Hrvatski jezik 20 NV

  7. Ivanka Prnjavorac Hrvatski jezik 21 NV

  8. Zdenka Perak Hrvatski jezik 21 NV

  9. Martina Marjanovi Hrv. jez/Ispitni koordinator 19 NV

  10. Zdenka Hruka Povijest 22 NV

  11. Antonia Petrovi Povijest 6 NV

  12. Stjepan Kolarec Vjeronauk 21 NV

  13. Ljubia Krmar Vjeronauk 10 OV

  14. Milan Trgovi TZK 22 NV

  15. Danijela Sakoman TZK 22 NV

  16. Marko Hruka TZK 8 NV

  17. Matej Ivankovi TZK 8 OV

  18. Zorica Ragu Politika i gospodarstvo 18 NV

  19. Darija Dujmovi Etika 4 OV

  20. Kristina iran Engleski jezik 21 NV

  21. Sanja ivkovi Engleski jezik 21 NV

  22. Sanda Tomii Engleski jezik 22 NV

  23. Josip Joli Njemaki jezik 12 NV

  24. ana Marinovi Njemaki jezik/Zemljopis 21 NV

  25. Jasmina Gottajn Njemaki jezik 8 OV

 • 22

  R.B. IME I PREZIME GOD. RO.

  GOD. STAA

  POSLOVI I ZADAE/ PREDMET

  TJEDNO ZADU-ENJE

  RADNI ODNOS

  26. Ljubica Baruki Knjiniar 40 NV

  27. Marija Bonjak Matematika 20 NV

  28. Mihaela Palian Matematika 16 NV

  29. Tomislav ivkovi Matematika 20 NV

  30. Marijan Han Matematika 22 OV

  31. Ivana akovi Fizika/matematika 22 NV

  32. Dragan Borevac Fizika 22 NV

  33. Kreimir Jambrek Kemija 4 NV

  34. Danijela Pijevi Kemija/Biologija 7 NV

  35. Pero Dupek Strojarska grupa predmeta 22 NV

  36. Renata Tadijal Strojarska grupa predmeta 22 NV

  37. eljko Krpan Strojarska grupa predmeta 22,2 NV

  38. Tomislav Marini Strojarska grupa predmeta 22,6 NV

  39. Mario Engelmann Strojarska grupa predmeta 22 NV

  40. Damir Raji Strojarska grupa predmeta 22,4 NV

  41. Denis Smojvir Strojarska grupa predmeta 22,5 NV

  42. Mirjana Pavlovi Strojarska grupa predmeta 22 NV

  43. Pero Perko Strojarska grupa predmeta 22 NV

  44. Zoran urina Strojarska grupa predmeta 22 NV

  45. Tomislav Olak Strojarska grupa predmeta 22,2 NV

  46. Biljana Radii Strojarska gr. pred/Satniar 22,6 NV

  47. Darija Lovri Strojarska grupa predmeta 22,3 NV

  48. Marin Orekovi Strojarska grupa predmeta 23,5 OV

  49. Marina Mirkovi Elektro grupa predmeta 22 NV

  50. Hrvoje Mikolevi Elektro grupa predmeta 22,5 NV

  51. Dobrislav Radovanlija Elektro grupa predmeta 22,5 NV

  52. Tomislav Markovi Elektro grupa predmeta 22,5 NV

  53. Ivanka Krsnik-

  evapovi

  Elektro grupa predmeta 22 NV

  54. Davor Ljubi Elektro grupa predmeta 22,5 NV

  55. Tomislav ulc Elektro grupa predmeta 22,2 NV

  56. Marijan ivkovi Elektro grupa predmeta 22 NV

  57. Vladimir Koudela Elektro grupa predmeta 22,5 NV

  58. Dalibor Banaj Elektro grupa predmeta 22,7 NV

  59. Zdenko Vukovi Elektro grupa predmeta 22,4 NV

 • 23

  R.B. IME I PREZIME GOD. RO.

  GOD. STAA

  POSLOVI I ZADAE/ PREDMET

  TJEDNO ZADU-ENJE

  RADNI ODNOS

  60. Antonio Gazilj Elektro grupa predmeta 22,5 NV

  61. Krunoslav Budimir Elektro grupa predmeta 22,5 NV

  62. Hrvoje Kalafati Elektro grupa predmeta 21,4 NV

  63. Miro Brali Praktina nastava 28 NV

  64. Zdravko Stanivuk Praktina nastava 28 NV

  65. Antun Matrakovi Voditelj radionice 28 NV

  66. Martin Kaprel Rad.vj./ zamjenik vod.rad. 28 NV

  67. Drago Sesar Praktina nastava 28 NV

  68. Marinko Banoi Praktina nastava 33 NV

  69. Zvonko Franeki Praktina nastava 35 NV

  70. Ivan Srdarevi Praktina nastava 36 NV

  71. Ivica Ili Praktina nastava 35 NV

  72. Jasna Bai Voditelj raunovodstva 40 NV

  73. Gordana Orekovi Raunovodstveni referent 40 NV

  74. Silvija Mihaljevi Administrator 40 NV

  75. Marica Anan Spremaica 40 NV

  76. Anelka Anti unovi Spremaica 40 NV

  77. Danijela Brii Spremaica 40 NV

  78. Ivona Kordi Spremaica 40 NV

  79. urica Pavlekovi Spremaica 40 NV

  80. ura Raji Spremaica 40 NV

  81. Mile Ninkovi Kotlovniar/Domar 40 NV

  82. Damir Pipek Kotlovniar/ Domar 40 NV

  NAPOMENA: 1. U priloenoj tablici tjedno zaduenje nastavnika iskazano je za neposredni rad u odgojno obrazovnom procesu. 2. Ukupno tjedno zaduenje nastavnika iznosi 40 sati, a definirano je Rjeenjem o tjednom zaduenju nastavnika koje se izrauje posebno za svakog zaposlenika.

 • 24

  2. TJEDNA ZADUENJA NASTAVNIKA U KOLSKOJ GODINI 2016./2017.

  2.1. TJEDNA ZADUENJA NASTAVNIKA

  Zaduenja nastavnika hrvatskog, engleskog i njemakog jezika

  HRVATSKI JEZIK Razred u kojem

  predaje Broj sati tjedno

  Ukupno sati tjedno

  Ukupno Razrednitvo Napomena Sveukupno

  Milka Paponja, prof.

  1.a, b, e, f, h 3 15 18 - DM +1 Dopunska +1

  20

  2.d 3 3

  Ivanka Prnjavorac, prof.

  1.g, d 3 6 21 - - 21

  3.a, b, e, f, h 3 15

  Zdenka Perak, prof. 2.b, g, h 3 9 21 - - 21

  3.d, g 3 6

  4.a, h 3 6

  Tamara Pavlovi ili, prof.

  2.a, e, f 3 9 18 2.E - 20

  2.c 3 3

  4.e, f 3 6

  Martina Marjanovi, prof.

  1.c 3 3 9 3.C DM +1 Dopunska +1

  13 +6 DM = 19

  3.c 3 3

  4.b 3 3

  ENGLESKI JEZIK Razred u kojem

  predaje Broj sati tjedno

  Ukupno sati tjedno

  Ukupno Razrednitvo Napomena Sveukupno

  Sanja ivkovi, prof.

  1.a, c, d 2 6 18 3.F DM +1 21

  2.b, e 2 4

  3.a, f, g 2 6

  4.h 2 2

  Kristina iran, prof.

  1.e, f, g 2 6 20 - DM +1 21

  2.c, d, h 2 6

  3.b, h 2 4

  4.a, f 2 4

  Sanda Tomii, prof.

  1.b, h 2 4 20 - Pripravnik +2

  22

  2.a, f, g 2 6

  3.c, d, e 2 6

  4.b, e 2 4

  NJEMAKI JEZIK Razred u kojem

  predaje Broj sati tjedno

  Ukupno sati tjedno

  Ukupno Razrednitvo Napomena Sveukupno

  Josip Joli, prof. 1.a, b, e 2 2 12 - O 12

  1.f, h 2 2

  2.c, g 2 2

  3.a, b 2 2

  3.d, g 2 2

  3.e, h 2 2

  Jasmina Gottajn, prof.

  1.c, g 2 2 8 - Ekonomska kola

  8

  2.d 2 2

  4.a, b, h 2 2

  4.e, f 2 2

 • 25

  Zaduenja nastavnika drutvene grupe predmeta

  POVIJEST Razred u kojem

  predaje Broj sati tjedno

  Ukupno sati tjedno

  Ukupno Razrednitvo Napomena Sveukupno

  Zdenka Hruka, prof.

  1.a, b, e, f, h 2 10 20 - Sta +2 22

  2.a, b, e, f, h 2 10

  Antonia Petrovi, prof.

  1.c, d, g 2 6 6 - Obrtnika kola

  6

  GEOGRAFIJA Razred u kojem

  predaje Broj sati tjedno

  Ukupno sati tjedno

  Ukupno Razrednitvo Napomena Sveukupno

  ana Marinovi, prof.

  1.a, b, e, f, h 2 10 19 3.E DM +1 22

  2.a, b, e, f, h 1 5

  NJEMAKI JEZIK

  ana Marinovi, prof.

  2.a, b 2 2

  2.e, f, h 2 2

  POLITIKA I GOSPODARSTVO

  Razred u kojem predaje

  Broj sati tjedno

  Ukupno sati tjedno

  Ukupno Razrednitvo Napomena Sveukupno

  Zorica Ragu, dipl.oec.

  2.c, d, g 2 6 16 1.H Ekonomska kola

  18

  4.a, b, e, f, h 2 10

  TZK Razred u kojem

  predaje Broj sati tjedno

  Ukupno sati tjedno

  Ukupno Razrednitvo Napomena Sveukupno

  Milan Trgovi, prof.

  1.a, b, e, f, h 2 10 20 - Sta +2 22

  3.a, b, e, f, h 2 10

  Danijela Sakoman, prof.

  2.a, b, e, f, h 2 10 22 - - 22

  4.a, b, e, f, h 2 10

  2.g 2 2

  Marko Hruka, prof.

  1.g 2 2 8 - Ekonomska kola

  8

  3.c, d, g 2 6

  Matej Ivankovi, prof.

  1.c, d 2 4 8 - Ekonomska kola

  8

  2.c, d 2 4

  VJERONAUK Razred u kojem

  predaje Broj sati tjedno

  Ukupno sati tjedno

  Ukupno Razrednitvo Napomena Sveukupno

  Stjepan Kolarec, vjerouitelj

  1.a, b, c, d, e, f, g, h

  1 8 21 - - 21

  2.a, b, c, d, e, f, h

  1 7

  3.a, b, d, e, f, h

  1 6

  Ljubia Krmar, vjerouitelj

  2.g 1 1 8 - Pripravnik +2

  10

  3.c, g 1 2

  4.a, b, e, f, h 1 5

 • 26

  ETIKA Razred u kojem

  predaje Broj sati tjedno

  Ukupno sati tjedno

  Ukupno Razrednitvo Napomena Sveukupno

  Darija Dujmovi, prof.

  1., 2., 3., 4. 1 4 4 - Ekonomska kola

  4

  Zaduenja nastavnika prirodoslovne grupe predmeta

  MATEMATIKA Razred u kojem

  predaje Broj sati tjedno

  Ukupno sati tjedno

  Ukupno Razrednitvo Napomena Sveukupno

  Marija Bonjak, prof.

  3.a, e 4 8 17 4.F DM +1 20

  3. f, h 3 6

  4.f 3 3

  (Mihaela Palian, prof.) ZAMJENA: Antun timac

  4.a 4 4 16 3.D Pripravnik +2 (timac nije pripravnik)

  20

  3.d 2 2

  2.b, h 3 6

  2.e 4 4

  Karolina Kraljevi Malvi, prof.

  2.a 4 4 10 - Voditelj +10 20

  2.f 3 3

  4.h 3 3

  Tomislav ivkovi, prof.

  1.a, e 4 8 20 - - 20

  1.f, b, h 3 9

  3.b 3 3

  Marijan Han, prof. 1.c, d, g 2 6 19 - DM +1 Pripravnik +2

  22

  2.c, d, g 2 6

  3.c, g 2 4

  4.b 3 3

  FIZIKA Razred u kojem

  predaje Broj sati tjedno

  Ukupno sati tjedno

  Ukupno Razrednitvo Napomena Sveukupno

  Dragan Borevac, prof.

  1.a, b, f, h 2 8 22 - - 22

  2.e 3 3

  2.f, h 2 4

  3.f, h 2 4

  4.e 3 3

  Ivana akovi, prof.

  1.e 3 3 20 1.E - 22

  2.a, b 2 4

  3.a 2 2

  3.e 3 3

  4.f, h 2 4

  MATEMATIKA

  Ivana akovi, prof.

  4.e 4 4

 • 27

  KEMIJA Razred u kojem

  predaje Broj sati tjedno

  Ukupno sati tjedno

  Ukupno Razrednitvo Napomena Sveukupno

  Kreimir Jambrek, prof

  1.e, f 2 4 4 - Gimnazija 4

  Danijela Pijevi, prof.

  1.a, h 2 4 7 - O 7

  BIOLOGIJA

  Danijela Pijevi, prof.

  1.e, f, h 1 3

  Zaduenja nastavnika strojarstva

  Dupek Pero Razred u kojem predaje

  Broj sati

  tjedno

  Ukupno

  sati

  tjedno

  Ukup. Razre-

  dnitvo

  Nap. Uku-

  pno

  Raunalstvo 1.b 0+2 2

  19

  1.d

  Prog+

  1

  Raz.+

  2

  22

  Tehniki materijali 1.d 1,5+0,5 2,5

  Tehnologija automehanike 2.d 2 2

  Motori SUI 2.d (am) 2 2

  Senzorika 3.b 1+1 3

  Hidraulika i pneumatika 3.d(am) 2 2

  Tehnologija automehanike 3.d(am) 3 3

  Cestovna vozila 3.g(ae) 1,5 1,5

  Mikro i nano mehatronika 4.b 1 1

  urina Zoran Razred u kome predaje

  Broj sati

  tjedno

  Ukupno

  sati tj.

  Ukup. Razre-

  dnitvo

  Nap. Uku-

  pno

  Strojarske tehnologije 1.a 2+0 2

  19

  1.a

  Prog+

  1

  Raz.+

  2

  22

  TC i dokumentacija 1.b 1+2 5

  TC 2.a 0+2 2

  Tehnologija strojobravarije 2.c(sb) 2 2

  Tokarenje CAD-CAM tehn. 3.a 0+2 4

  Glodanje CAD-AM tehn. 4.a 0+2 4

 • 28

  Engelmann Mario Razred u kome predaje

  Broj sati

  tjedno

  Ukupno

  sati tj.

  Ukup. Razre-

  dnitvo

  Nap. Uku-

  pno

  Tehnika mehanika 1.a,b (1+1)3 6

  19

  1.b

  Prog+

  1

  Raz.+

  2

  22

  Tehnika mehanika 1.c 1,5+0,5 2,5

  Elementi strojeva 2.c 1,5+0,5 2,5

  Tehnologija strojobravarije 3.c(sb) 3 3

  Sloene mehat. konstrukcije 3.b 1+1 3

  Mehanika fluida 4.b 1 1

  Dodatna;Tehnika mehanika 1 1

  Krpan eljko Razred u kome predaje

  Broj sati

  tjedno

  Ukupno

  sati tj.

  Ukup. Razre-

  dnitvo

  Nap. Uku-

  pno

  Radionike vjebe 1.b,e 0+2 3,2

  19,2

  1.c

  Prog+

  1

  Raz.+

  2

  22,2

  Tehnologija obrade i mont. 1.c 0,5+1 2,5

  Tehniki materijali 1.c 2 2

  Strojarske tehnologije 2.a 2+3 5

  Mehanizmi 2.c(sb) 2 2

  Hidraulika i pneumatika 3.c 2 2

  Pneumatika i hidraulika 4.a 1,5+0,5 2,5

  Lovri Darija Razred u kome predaje

  Broj sati

  tjedno

  Ukupno

  sati tj.

  Ukup. Razre-

  dnitvo

  Nap. Uku-

  pno

  Radionike vjebe 1.f,h 4 6,4

  19,3

  4.a

  Prog+

  1

  Raz.+

  2

  22,3

  Tehnika mehanika 1.d 2,5 2,5

  Praktini rad 1.g 1,5 1,2

  Industrijska automatizacija 3.a 1+1 3

  Roboti i manipulatori 4.a 1+1 3

  Radionike vjebe 4.b 0+2 3,2

 • 29

  Marini Tomislav Razred u kome

  predaje

  Broj sati

  tjedno

  Ukupno

  sati tj.

  Ukup. Razre-

  dnitvo

  Nap. Uku-

  pno

  Tehniki materijali 1.a 2 2

  19,6

  3.a

  Prog+

  1

  Raz.+

  2

  22,6

  TC i dokumentiranje 1.f 2 2

  PN tokarenja 2.c 2 1,6

  CNC tehnologije 3.a 1+1 3

  CNC tehnologije 4.a 1+2 5

  Numeriki upravljani strojevi 4.b 1+2 5

  Voditelj praktikuma 1 1

  Orekovi Marin Razred u kome predaje

  Broj sati

  tjedno

  Ukupno

  sati tj.

  Ukup. Razre-

  dnitvo

  Nap. Uku-

  pno

  Strojarske tehnologije 1.a 0+2 2

  20,5

  3.b

  Prog+

  1

  Raz.+

  2

  23,5

  TC 1.a 2+1 4

  Elementi stojeva 2.d 2,5 2,5

  TC i dokumentiranje 1.e,h 2 4

  TC 2.b 0+1 1

  Ispitivanje tehnikih materijala 2.a 1 1

  Mehanike konstrukcije 3.b 1+1 3

  Voenje procesa raunalom 4.b 1+1 3

 • 30

  Olak Tomislav Razred u kome predaje

  Broj sati

  tjedno

  Ukupno

  sati tj.

  Ukup. Razre-

  dnitvo

  Nap. Uku-

  pno

  Osnove raunalstva 1.a 1+1 3

  19,2

  4.b

  Prog+

  1

  Raz.+

  2

  22,2

  Raunalstvo 1.b 0+2 2

  TC i elementi strojeva 1.g 2 2

  PN autolimarije 2.d(al) 2 1,6

  Dizajniranje pom. raunala 3.a 0+2 4

  Tehnologija tokarenja 3.c(t) 2 2

  PN autolimarije 3.d(al) 2 1,6

  Alati i naprave 4.a 1+1 3

  Pavlovi Mirjana Razred u kome predaje

  Broj sati

  tjedno

  Ukupno

  sati tj.

  Ukup. Razre-

  dnitvo

  Nap. Uku-

  pno

  Tehnika mehanika 2.a,b (1+1)3 6

  19

  2.a

  Prog+

  1

  Raz.+

  2

  22

  Strojarske konstrukcije 3.a 1+1 3

  Termodinamika 3.b 2 2

  Strojarstvo 3.e 2 2

  Strojarske konstrukcije 4.a 1+2 5

  Dodatna; Napredni tehniari 1 1

  Perko Pero Razred u kome predaje

  Broj sati

  tjedno

  Ukupno

  sati tj.

  Ukup. Razre-

  dnitvo

  Nap. Uku-

  pno

  Tehnologija obr. i montae 1.d 2 2

  19

  2.d

  Prog+

  1

  Raz.+

  2

  22

  Tehnologija autolimarije 2.d(al) 3 3

  Alati i naprave 3.a 2 2

  Upravljanje i regulacija 3.b 2+1 4

  Konstrukcija karoserije 3.d(al) 2 2

  Tehnologija autolimarije 3.d(al) 2 2

  Kontrola i osiguranje kvalit. 4.a 1 1

  Kontrola i mjerenje 4.b 1+1 3

 • 31

  Radii Biljana Razred u kome predaje

  Broj sati

  tjedno

  Ukupno

  sati tj.

  Ukup. Razre-

  dnitvo

  Nap. Uku-

  pno

  Tehniko crtanje 1.c 1+1 3

  13,6

  2.c

  Prog+

  1

  Raz.+

  2

  Rasp.

  +6

  22,6

  Tehniko crtanje 1.d 1+1 3

  Tehniko crtanje 2.a 0+2 2

  Tehnologija tokarenja 2.c 3 3

  Tehniko crtanje i dokum. 2.b 0+1 1

  PN tokarenja 3.c 2 1,6

  Smojvir Denis Razred u kome predaje

  Broj sati

  tjedno

  Ukupno

  sati tj.

  Ukup. Razre-

  dnitvo

  Nap. Uku-

  pno

  Elementi strojeva 2.b 2 2

  19,5

  2.b

  Prog+

  1

  Raz.+

  2

  22,5

  Pneumatika i hidraulika 3.a 1+1 3

  Pneumatika 3.b 1+1 3

  Industrijska automatizacija 4.a 1+1 3

  Hidraulika 4.b 1,5+1,5 4,5

  Robotika 4.b 1+1 3

  Voditelj spec. uionice 1 1

  Tadijal Renata Razred u kome predaje

  Broj sati

  tjedno

  Ukupno

  sati tj.

  Ukup. Razre-

  dnitvo

  Nap. Uku-

  pno

  Tehniki materijali 1.b 2 2

  21

  -

  Progr

  .1

  22

  TC i dokumentiranje 1.e,f,h 2 6

  Elementi strojeva 2.a 1+2 5

  Finomehanika tehnika 2.f 2 2

  Strojarstvo 2.h 2 2

  Termodinamika 3.a 1+1 3

  Termodinamika 4.a 1 1

 • 32

  Zaduenja nastavnika elektrotehnike

  MARINA MIRKOVI

  Razred u kojem predaje

  Broj sati tjedno

  Ukupno sati tjedno

  Ukupno Razrednitvo Napomena Sveukupno

  Raunalstvo 1.e, f, h 2 6 20 - Grupa +2 22

  2.a, b, e, f, h 2 10

  3.b, f 2 4

  HRVOJE MIKOLEVI

  Razred u kojem predaje

  Broj sati tjedno

  Ukupno sati tjedno

  Ukupno Razrednitvo Napomena Sveukupno

  Raunalstvo 1.f 2 2 16,5 1.F Grupa +2 Uionica +2

  22,5

  2.a, b, f, h 2 8

  3.b, f 2 4

  Internetske tehnologije

  3.f 2 2,5

  DOBRISLAV RADOVANLIJA

  Razred u kojem predaje

  Broj sati tjedno

  Ukupno sati tjedno

  Ukupno Razrednitvo Napomena Sveukupno

  Osnove elektrotehnike

  1.b 4 6 20,5 - Program +1 Uionica +1

  22,5

  Elektroniki sklopovi

  2.b 3 5

  3.e 2 2,5

  3.f 4 5

  3.h 2 2

  DAVOR LJUBI Razred u kojem

  predaje Broj sati tjedno

  Ukupno sati tjedno

  Ukupno Razrednitvo Napomena Sveukupno

  Raunalstvo 1.h 2 2 17,5 4.E Program +1 Grupa +2

  22,5

  1.e 2 2

  Osnove elektrotehnike

  1.e 4 5

  2.e 3 3,5

  Informacije i komunikacije

  3.f 2 2,5

  Digitalna elektronika

  4.e 2 2,5

  IVANKA KRSNIK-EVAPOVI

  Razred u kojem predaje

  Broj sati tjedno

  Ukupno sati tjedno

  Ukupno Razrednitvo Napomena Sveukupno

  Osnove elektrotehnike

  2.f 3 3,5 15 4.H Sta +2 Program +1 Grupa +2

  22

  Elektrini strojevi 3.e 4 5

  3.h 4 4

  Elektrini strojevi i ureaji

  3.f 2 2,5

 • 33

  TOMISLAV MARKOVI

  Razred u kojem predaje

  Broj sati tjedno

  Ukupno sati tjedno

  Ukupno Razrednitvo Napomena Sveukupno

  Osnove elektrotehnike

  1.f 4 5 19,5 2.F Program +1 22,5

  Elektrotehniki materijali i komponente

  2.e 2 2

  2.f 2 2

  2.h 2 2

  Sklopni aparati 3.e 2 2

  3.h 2 2

  Energetska elektronika

  4.e 2 2,5

  Rasklopna postrojenja

  4.h 2 2

  VLADIMIR KOUDELA

  Razred u kojem predaje

  Broj sati tjedno

  Ukupno sati tjedno

  Ukupno Razrednitvo Napomena Sveukupno

  Digitalna elektronika

  3.b 2 3 21,5 - Program +1 22,5

  3.f 2 2,5

  Mikroupravljai 3.b 2 3

  Projektiranje tiskanih ploica raunalom

  3.h 2 2

  PLC-ovi i mikroupravljai

  4.b 3 4,5

  Sklopovska oprema raunala

  4.f 3 4

  Sustavna programska potpora

  4.f 2 2,5

  KRUNOSLAV BUDIMIR

  Razred u kojem predaje

  Broj sati tjedno

  Ukupno sati tjedno

  Ukupno Razrednitvo Napomena Sveukupno

  Mjerenja u elektrotehnici

  2.e 3 4 19,5 3.H Program +1 22,5

  2.f 3 4

  2.h 3 4

  Raunalstvo 3.c 2 2

  3.d 2 2

  3.g 1,5 1,5

  Elektrane 3.h 2 2

 • 34

  ANTONIO GAZILJ Razred u kojem

  predaje Broj sati tjedno

  Ukupno sati tjedno

  Ukupno Razrednitvo Napomena Sveukupno

  Osnove elektrotehnike

  1.h 4 5 19,5 2.H Program +1 22,5

  2.h 3 3,5

  Elektrini strojevi - EM

  2.g 2 2

  Elektronike komponente

  3.g 1,5 1,5

  Elektrini strojevi - AE

  3.g 1,5 1,5

  Elektromotorni pogoni

  4.e 2 2,5

  Elektronika instrumentacija

  4.f 2 2,5

  Kontrola kvalitete elektrine energije

  4.h 1 1

  TOMISLAV ULC Razred u kojem

  predaje Broj sati tjedno

  Ukupno sati tjedno

  Ukupno Razrednitvo Napomena Sveukupno

  Elektrine instalacije

  2.b 2 3 19,2 3.G Program +1 22,2

  3.e 2 2

  3.h 2 2

  3.g - EI 2 2

  Elektroenergetika 4.e 2 2

  Elektrine mree 3.g - EI 1,5 1,5

  4.h 2 2

  Kuanski aparati - EM

  3.g 1,5 1,5

  Praktina nastava - EI

  3.g 4 3,2

  MARIJAN IVKOVI

  Razred u kojem predaje

  Broj sati tjedno

  Ukupno sati tjedno

  Ukupno Razrednitvo Napomena Sveukupno

  Elektrini strojevi i ureaji

  2.b 2 3 19 2.G Program +1 22

  Mjerenja u elektrotehnici

  2.g 3 4

  Elektrini strojevi - EI

  3.g 1,5 1,5

  Elektrine instalacije - EM

  3.g 1,5 1,5

  Automatsko voenje procesa

  4.e 2 2,5

  4.f 2 2,5

  Automatizacija u elektroenergetskim postrojenjima

  4.h 3 4

 • 35

  DALIBOR BANAJ Razred u kojem

  predaje Broj sati tjedno

  Ukupno sati tjedno

  Ukupno Razrednitvo Napomena Sveukupno

  Osnove u elektrotehnici

  1.g 4 4 19,7 1.G Program +1 22,7

  Autoelektrika - AE 2.g 2 2

  3.g 2 2

  Elektrotehnika 3.a 2 3

  Obnovljivi izvori energije

  4.h 2 3

  Energetska elektronika

  4.h 2 2,5

  Praktina nastava - AE

  3.g 4 3,2

  ZDENKO VUKOVI

  Razred u kojem predaje

  Broj sati tjedno

  Ukupno sati tjedno

  Ukupno Razrednitvo Napomena Sveukupno

  Praktina nastava - elektrotehnika

  1.g 3 2,4 20,9 - Program +1

  21,9

  Raunalstvo 2.e 2 2

  3.g 1,5 1,5

  Elektrine instalacije - EI

  2.g 2 2

  Elektrane 3.e 1 1

  Elektrini strojevi - EM

  3.g 2 2

  Kompenzacija jalove energije

  4.e 1 1

  Dijagnostika i odravanje ureaja

  4.f 2 2,5

  Analogni i digitalni sklopovi

  4.f 2 2,5

  Praenje uenika na praktinoj nastavi izvan kole

  1.g 1,6

  4.e, f, h 2,4

  HRVOJE KALAFATI

  Razred u kojem predaje

  Broj sati tjedno

  Ukupno sati tjedno

  Ukupno Razrednitvo Napomena Sveukupno

  Osnove u elektrotehnici

  1.g 4 1 18,4 - Pripravnik +2 Uionica +2 Program +1

  23,4

  Praktina nastava - elektrotehnika

  1.g 3 2,4

  Elektrotehniki materijali

  2.g 1 1

  Raunalstvo 3.c 2 2

  3.d 2 2

  Elektrotehnika 3.c 1 1

  3.d 1 1

  Praktina nastava - EM

  3.g 4 3,2

  Radionike vjebe 3.b 2 1,6

  4.f 4 3,2

 • 36

  Zaduenja nastavnika kolske radionice

  ANTUN MATRAKOVI,

  dipl.ing.

  Razred u kojem predaje

  Broj sati tjedno

  Ukupno sati tjedno

  Ukupno Razrednitvo Napomena Sveukupno

  Praenje uenika na praktinoj nastavi izvan kole

  3.c 2 2 4 - Voditelj radionice +20 Povjerenik zatite na radu +4

  28

  2.c 2 2

  MARTIN KAPREL, ing.strojarstva

  Razred u kojem predaje

  Broj sati tjedno

  Ukupno sati tjedno

  Ukupno Razrednitvo Napomena Sveukupno

  Radionike vjebe 1.b, e 2 4 25,5 - Sta +2 Ostali poslovi +0,5

  28

  1.f, h 4 8

  Praktina nastava obrade i montae

  1.d 3,5 3,5

  1.c 7 7

  Strojarske tehnologije - vjebe

  2.a 3 3

  DRAGO SESAR, ing.strojarstva

  Razred u kojem predaje

  Broj sati tjedno

  Ukupno sati tjedno

  Ukupno Razrednitvo Napomena Sveukupno

  Praktina nastava 1.g 3,5 3,5 25 - Sindikalni povjerenik +3

  28

  Praktina nastava obrade i montae

  1.c 7 7

  1.d 10,5 10,5

  Praenje uenika na praktinoj nastavi izvan kole

  2.d 4 4

  MARINKO BANOI, SSS

  Razred u kojem predaje

  Broj sati tjedno

  Ukupno sati tjedno

  Ukupno Razrednitvo Napomena Sveukupno

  Praktina nastava obrade i montae

  1.c 10 10 31 - Sta +2 33

  1.d 10 10

  Praktina nastava 1.g 4 4

  Praenje uenika na praktinoj nastavi izvan kole

  3.d 4 4

  3.g 3 3

  IVICA ILI, SSS Razred u kojem

  predaje Broj sati tjedno

  Ukupno sati tjedno

  Ukupno Razrednitvo Napomena Sveukupno

  Izvoenje praktine nastave STROJOBRAVARI

  1.c 3 3 35 - - 35

  2.c 16 16

  3.c 16 16

 • 37

  ZVONIMIR FRANEKI, SSS

  Razred u kojem predaje

  Broj sati tjedno

  Ukupno sati tjedno

  Ukupno Razrednitvo Napomena Sveukupno

  Izvoenje praktine nastave TOKARI

  1.c 3 3 35 - - 35

  2.c 16 16

  3.c 16 16

  IVAN SRDAREVI, SSS

  Razred u kojem predaje

  Broj sati tjedno

  Ukupno sati tjedno

  Ukupno Razrednitvo Napomena Sveukupno

  Izvoenje praktine nastave STROJOBRAVARI

  1.c 2 2 34 - Sta +2 36

  2.c 16 16

  3.c 16 16

 • 38

  2.2. RAZREDI I ZANIMANJA U KOLSKOJ GODINI 2016./2017.

  1.A Z. URINA - raunalni tehniar za strojarstvo 1.B M. ENGELMANN - tehniar za mehatroniku

  1.C . KRPAN - strojobravar, tokar 1.D P. DUPEK - automehaniar, autolimar

  1.E I. AKOVI - elektrotehniar 1.F H. MIKOLEVI - tehniar za raunalstvo

  1.G D. BANAJ - autoelektriar, elektromehaniar, elektroinstalater 1.H Z. RAGU - tehniar za elektroenergetiku

  2.A M. PAVLOVI - raunalni tehniar za strojarstvo 2.B D. SMOJVIR - tehniar za mehatroniku

  2.C B. RADII - strojobravar, tokar 2.D P. PERKO - automehaniar, autolimar

  2.E T. PAVLOVI ILI - elektrotehniar 2.F T. MARKOVI - tehniar za raunalstvo

  2.G M. IVKOVI - autoelektriar, elektromehaniar, elektroinstalater 2.H A. GAZILJ - tehniar za elektroenergetiku

  3.A T. MARINI - raunalni tehniar za strojarstvo 3.B M. OREKOVI - tehniar za mehatroniku

  3.C M. MARJANOVI - strojobravar, tokar 3.D A. TIMAC - automehaniar, autolimar

  3.E . MARINOVI - elektrotehniar 3.F S. IVKOVI - tehniar za raunalstvo

  3.G T. ULC - autoelektriar, elektromehaniar, elektroinstalater 3.H K. BUDIMIR - tehniar za elektroenergetiku

  4.A D. LOVRI - raunalni tehniar za strojarstvo 4.B T. OLAK - tehniar za mehatroniku 4.E D. LJUBI - elektrotehniar 4.F M. BONJAK - tehniar za raunalstvo 4.H I. K. EVAPOVI - tehniar za elektroenergetiku

 • 39

  2.2.1. IZVANNASTAVNI RAD RAZREDNIKA U RAZREDNOM ODJELU

  Prema godinjem zaduenju, svaki razrednik obavlja sljedee izvannastavne poslove vezane uz razredni odjel:

  izrada godinjeg plana i programa rada razrednika upis podataka u E-dnevnik (razrednu knjigu) na poetku nastavne godine oznaavanje radnih dana i rasporeda sati u dnevniku rada ustroj redarske slube u odjelu i skrb o redoslijedu uenikog deurstva u

  koli skrb o radnoj disciplini, pravima i dunostima svakog uenika u odjelu praenje uenikih izostanaka s nastave i njihovo opravdavanje sreivanje i upisivanje potrebnih podataka u imeniku uenika i dnevniku rada uvanje namjetaja i opreme u matinoj uionici i ostalim kolskim

  prostorijama pripremanje sata razrednika priprema i voenje sjednica razrednog vijea pisanje zapisnika sa svih sjednica i sastanaka u dnevnik sreivanje ocjena i pisanje izvjetaja o uspjehu, vladanju i izostancima uenika

  na kraju polugodita i nastavne godine pisanje izvjetaja o uspjehu, vladanju i izostancima uenika na kraju

  polugodita za roditelje pisanje svjedodbi na kraju nastavne i kolske godine organizacija i praenje predmetnih, razrednih, razlikovnih i popravnih ispita

  za uenike svog odjela upis podataka u Matinu knjigu na kraju nastavne i kolske godine voenje uenikih dosjea s odgovarajuim dokumentima i listama praenja sreivanje razredne dokumentacije i uenikih dosjea na kraju kolske godine izrada i podjela razrednih i zavrnih svjedodbi organiziranje, pripremanje i voenje strune ekskurzije, maturalne

  ekskurzije, izleta organiziranje i priprema maturalne zabave voenje i nadzor svih akcija prikupljanja novca suradnja s upravom kole, strunim suradnicima u razvojno-pedagokoj

  slubi, lijenicima i drugim strunjacima izvan kole primanje roditelja jedan sat tjedno u odreenom vremenu (individualni

  razgovori o uenicima) pozivanje roditelja u kolu i suradnja s njima po potrebi priprema i voenje roditeljskih sastanaka izrada i prikupljanje materijala za ureivanje panoa u matinoj uionici i

  ostalom prostoru kole.

 • 40

  2.3. OPTEREENJE NASTAVNIKA REDOVNOM (R), DODATNOM (D), IZBORNOM (I), RAZREDNITVOM (Raz) I IZVANNASTAVNIM

  AKTIVNOSTIMA (Iza)

  R.B. Ime i prezime, studijska

  grupa i stupanj strune spreme

  Nastavni predmet

  Godinji fond sati R D I Raz Iza

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

  1. Tamara Pavlovi ili prof. hrv. j. i knji. VII-VSS

  hrvatski j. 612 - - 70 -

  2. Milka Paponja prof. hrv.i jug.j. i knji. VII-VSS

  hrvatski j. 630 67 - - -

  3. Ivanka Prnjavorac prof. hrv.i jug.j. i knji. VII-VSS

  hrvatski j. 735 - - - -

  4. Zdenka Perak prof. hrv.i jug.j. i knji. VII-VSS

  hrvatski j.

  699 - - - -

  5. Martina Marjanovi Prof. kroat. i soc. VII-VSS

  hrvatski j.

  297

  67 - 64 -

  6. Sanja ivkovi prof. engleski j. VII-VSS

  engleski j. 484 32 - 70 -

  7. Kristina iran prof. engleskog j., VII-VSS

  engleski j.

  688 32 - - -

  8. Sanda Tomii prof. engleskog j., VII-VSS

  engleski j. pripravnik

  577 70

  - - - -

  9. ana Marinovi prof. njemakog j. i geografije VII-VSS

  njemaki j. geografija

  140 525

  - - 70 -

  10. Josip Joli prof. njemakog j. i geografije VII-VSS

  njemaki j.

  414

  -

  -

  -

  -

  11. Jasmina Gottajn prof. njemakog j. i povijesti VII-VSS

  njemaki j.

  268 - - - -

  12. Stjepan Kolarec dipl. teolog, VII-VSS

  vjeronauk 732 - - - -

  13. Ljubia Krmar mag. teologije, VII-VSS

  vjeronauk pripravnik

  274 70

  - - - -

  14. Mihaela Palian prof. matematika VII-VSS

  matematika pripravnik

  542 70

  - - 64 -

  15. Marija Bonjak prof. matematika VII-VSS

  matematika

  586 32 - 64 -

  16. Karolina Kraljevi Malvi prof. mat. i fizike, VII-VSS

  matematika voditelj smjene

  341 350

  - - - -

  17. Tomislav ivkovi prof. matematika VII-VSS

  matematika 700 - - - -

  18. Marijan Han mag. matematike VII-VSS

  matematika pripravnik

  644 70

  32 - - -

  19. Ivana akovi prof. fizike i mat. VII-VSS

  fizika matematika

  548 128

  - - 70 -

  20. Dragan Borevac prof. fizike VII-VSS

  fizika 761 - - - -

 • 41

  R.B. Ime i prezime, studijska

  grupa i stupanj strune spreme

  Nastavni predmet

  Godinji fond sati R D I Raz Iza

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

  21. Kreimir Jambrek prof. kemija-biologija VII-VSS

  kemija

  140

  - - - -

  22. Zdenka Hruka prof.arheologija - povijest VII-VSS

  povijest

  700 - - - -

  23. Antonia Petrovi prof. povijesti VII-VSS

  povijest

  210 - - - -

  24. Danijela Pijevi prof. kemija-biologija VII-VSS

  biologija i kemija 245 - - - -

  25. Zorica Ragu dipl. oec. VII-VSS

  polit. i gospodarstvo

  530

  - - 70 -

  26. Milan Trgovi prof. fizika kultura VII-VSS

  TZK 700 - - - -

  27. Danijela Sakoman prof. fizika kultura VII-VSS

  TZK 740 - - - -

  28. Marko Hruka prof. TZK, VII-VSS

  TZK

  262 - - - -

  29. Matej Ivankovi prof. TZK, VII-VSS

  TZK 280 - - - -

  30. Darija Dujmovi prof., VII-VSS

  etika 137 - - - -

  31. Marina Mirkovi dipl. ing. elektrotehnike VII-VSS

  raunalstvo 700 70 - - -

  32. Hrvoje Mikolevi dipl. ing. elektrotehnike VII-VSS

  raunalstvo praktikum

  490 70

  70 87,5 70 -

  33. Zoran urina dipl.ing. strojarstva, VII-VSS

  stroj.gr.predmeta 385 - 268 70 -

  34. Pero Dupek dipl.ing.strojarstva VII-VSS

  stroj.gr.predmeta 610,5 -

  32 70 -

  35. Renata Tadijal dipl.ing.strojarstva VII-VSS

  stroj.gr.predmeta

  732 - - - -

  36. Tomislav Marini dipl.ing.strojarstva VII-VSS

  stroj.gr.predmeta praktikum

  461 35

  - 160 70 -

  37. Mirjana Pavlovi dipl.ing.strojarstva VII-VSS

  stroj.gr.predmeta

  545

  35 70 70 -

  38. Tomislav Olak dipl.ing. strojarstva VII-VSS

  stroj.gr.predmeta 512,2 - 128 64 -

  39. Biljana Radii dipl.ing.strojarstva VII-VSS

  stroj.gr.predmeta raspored

  471,2 210

  - - 70 -

  40. Mario Engelmann dipl.ing.strojarstva VII-VSS

  stroj.gr.predmeta 481 35 137 70 -

  41. Pero Perko dipl.ing.strojarstva VII-VSS

  stroj.gr.predmeta 641 - - 70 -

  42. eljko Krpan dipl. ing. strojarstva VII-VSS

  stroj.gr.predmeta

  658,5 - - 70 -

  43. Marin Orekovi dipl. ing. strojarstva VII-VSS

  stroj.gr.predmeta

  708,5 - - 70 -

 • 42

  R.B. Ime i prezime, studijska

  grupa i stupanj strune spreme

  Nastavni predmet

  Godinji fond sati R D I Raz Iza

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

  44. Denis Smojvir dipl.ing.strojarstva VII-VSS

  stroj.gr.predmeta praktikum

  616 35

  - - 70 -

  45. Damir Raji dipl. ing. strojarstva, VII-VSS

  stroj.gr.predmeta 735 - - 70 -

  46. Darija Lovri dipl. ing. strojarstva VII-VSS

  strojarska grupa predmeta

  560,9 - 96 64 -

  47. Davor Ljubi dipl. in. elektrotehnike VII-VSS

  elektro gr.predmeta

  525 70 80 64 -

  48. Ivanka Krsnik-evapovi dipl. in. elektrotehnike VII-VSS

  elektro gr.predmeta

  525

  70 - 64 -

  49. Tomislav Markovi dipl.in.elektehnike VII-VSS

  elektro gr.predmeta 669 - - 70 -

  50. Krunoslav Budimir dipl.in. elektrotehnike VII-VSS

  elektro gr.predmeta 666 - - 70 -

  51. Dobrislav Radovanlija dipl. in. elektrotehnike, VII-VSS

  elektro gr.predmeta praktikum

  717,5 35

  - - - -

  52. Zdenko Vukovi dipl. in. elektrotehnike, VII-VSS

  elektro gr.predmeta

  556,3 - 147 -

  53. Hrvoje Kalafati dipl. ing. elektrotehnike, VII-VSS

  elektro gr.predmeta voditelj info+pripravnik

  606,8 70+70

  - - - -

  54. Tomislav ulc dipl. ing. elektrotehnike, VII-VSS

  elektro gr.predmeta

  635,4 - - 64 -

  55. Marijan ivkovi dipl.ing. elektrotehnike, VII-VSS

  elektro gr.predmeta 629 - - 70 -

  56. Vladimir Koudela dipl.ing. elektrotehnike, VII-VSS

  elektro gr.predmeta 505,5 - 214 - -

  57. Dalibor Banaj dipl. ing. elektrotehnike, VII-VSS

  elektro gr.predmeta

  561,4 - 96 70 -

  58. Antonio Gazilj dip.ing.elektrotehnike, VSS

  elektro gr.predmeta 623,5 - 32 70 -

  59. Zdravko Stanivuk ing. strojarstva, VI-VS

  radionike vjebe

  910

  - - - -

  60. Miro Brali ing. elektrotehnike, VI-VS

  radionike vjebe

  980

  - - - -

  61. Martin Kaprel ing. strojarstva, VI-VS

  radionike vjebe praktina nastava praenje uenika voditelj spec.u.

  892,5 - - - -

  62. Antun Matrakovi dipl. ing. strojarstva, VII-VSS

  koordinacija voditelj radionice zatita na radu

  134 700 140

  - - - -

  63. Drago Sesar ing. strojarstva, VI-VS

  praktina nastava koordinacija sindikalni povjerenik

  875 - - - -

 • 43

  R.B. Ime i prezime, studijska

  grupa i stupanj strune spreme

  Nastavni predmet

  Godinji fond sati R D I Raz Iza

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

  64. Marinko Banoi strojobravar IV-SSS

  praktina nastava praenje uenika

  1064 - - - -

  65. Ivica Ili strojobravar IV-SSS

  suradnik u nastavi (praktina nastava)

  1177 - - - -

  66. Zvonimir Franeki tokar III-SSS

  suradnik u nastavi (praktina nastava)

  1177 - - - -

  67. Ivan Srdarevi strojobravar IV-SSS

  suradnik u nastavi (praktina nastava)

  1142 - - - -

 • 44

  2.4. GODINJI FOND SATI REDOVNE (R), IZBORNE (I), DODATNE NASTAVE I IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI (Ina)

  R.B. NASTAVNI PREDMET GODINJI FOND SATI

  R D I Ina 1 2 3 4 5 6

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

  10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

  Hrvatski jezik Engleski jezik Njemaki jezik Povijest Zemljopis Matematika Fizika Kemija Biologija Politika i gospodarstvo Etika Vjeronauk TZK Raunalstvo Strojarska grupa predmeta Elektro grupa predmeta Praenje uenika (koordinacija) Radionike vjebe Praktina nastava u koli Sat razrednika Ostali poslovi razrednika Specijalne uionice Programi Sindikat

  2 973 1 749

  822 910 525

  2 941 1 309

  280 105 530 137

  1 006 1 982 1 190

  8 117,8 7 220,4

  630,8 596,8

  6 179,7 991

  1 982 175 945 105

  134 64 32 - -

  64 - - - - - - -

  140 70

  140 - - - - - - - -

  - - - - - - - - - - - - -

  87,5 795 569

  - - - - - - - -

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  UKUPNO

  43.402,5

  644

  1 451,5

  -

 • 45

  V. KALENDAR RADA KOLE

  MJESEC NASTAV. RADNIH

  TJEDANA

  BROJ RADNIH

  DANA

  NASTAV. RADNIH

  DANA

  NERADNI DANI I

  BLAGDANI ZNAAJNI SADRAJI I AKTIVNOSTI

  1. 2. 3. 4. 5. 6.

  I. POLUGODITE

  IX. 3,8 22 19 11

  Do 09.09. jesenski rok ispita dravne mature 05.09. poetak nastavne godine Administrativni poslovi 15.9-15.10.2016. pomoniki ispiti (drugi rok) 23.09.struna ekskurzija nastavnika -nenastavni dan( povodom Dana uitelja)

  X. 4,2 21 21 10

  Dani kruha, Dani zahvalnosti 5.10. Dan uitelja 8.10. Dan neovisnosti blagdan RH - predprijave ispita dravne mature - prijedlog tema zavrnoga rada do 20.10.2016. i izbor tema zavrnog rada do 31.10.2016.

  XI. 4,2 21 21 9

  1.11. Svi sveti, blagdan do 30.11.2016. prijave zavrnog rada zimski rok k.godine 2015./2016.

  XII. 3,4 21 17 14

  23.12. zavretak I. polugodita od 27.12 zimski odmor uenika

  UKUPNO I.

  POLUGODITE

  15,6 85 78 44

 • 46

  MJESEC NASTAV. RADNIH

  TJEDANA

  BROJ RADNIH

  DANA

  NASTAV. RADNIH

  DANA

  NERADNI DANI I BLAGDANI

  ZNAAJNI SADRAJI I AKTIVNOSTI

  1. 2. 3. 4. 5. 6.

  II. POLUGODITE

  I.

  2,4 21 12 19

  6.1.2017. Sveta tri kralja - zimski odmor uenika do 13.01.2017. 16.01.2017. poetak II. polugodita - predaja zavrnog rada za zimski rok 2015./2016., i urudbiranje, sijeanj 2017. - prijave ispita dravne mature u ljetnom roku - natjecanja i smotre prema kalendaru MZO

  II.

  4 20 20 8

  - Valentinovo, Dan materinskog jezika, Poklade - natjecanja i smotre prema kalendaru MZO - obrana zavrnog rada u zimskom roku veljaa 2017. ( 06.02. 2017.) 15.02.-15.03.2017. pomoniki ispiti (trei rok)

  III. 4,6 23 23 8

  - natjecanja i smotre prema programu MZO - Svjetski dan voda - do 31.3. 2017. prijave zavrnog rada ljetni rok

  IV. 2,6 19 13 17

  - 13.04. - 21.04. 2017. proljetni odmor uenika - Uskrsni ponedjeljak 17.4.2017. - struna ekskurzija djelatnika - natjecanja i smotre prema programu MZO Dan planeta Zemlje, Dan hrvatske knjige Dan kole-Dan otvorenih vrata

  V.

  4,4 22 22 9

  1.5. Meunarodni praznik rada 19.5. zavretak nastavne godine za zavrne razrede - predaja zavrnog rada do 12.5. 2017. i urudbiranje 19.05. 2017. -od 25.5.dopunska nastava za maturante

 • 47

  MJESEC NASTAV. RADNIH

  TJEDANA

  BROJ RADNIH

  DANA

  NASTAV. RADNIH

  DANA

  NERADNI DANI I BLAGDANI

  ZNAAJNI SADRAJI I AKTIVNOSTI

  1. 2. 3. 4. 5. 6.

  II. POLUGODITE

  VI. 2 20 10 20

  - obrana zavrnog rada ljetni rok od 1.6.i 2.6.2017. 6.6. do 27.6. ispiti dravne matura prema katalogu 14.6. zavretak nastavne godine, zavrni ispiti -15.06.Tijelovo 16.6. poetak ljetnog odmora uenika -od 21.06.dopunska nastava za uenike s neg.ocjenama prvih, drugih i treih razreda 22.6. Dan antifaitike borbe 25.6. Dan dravnosti - od 19.6. poetak strune prakse u radionicama i realizacija praktinog dijela programa - prijave i upisi uenika u 1. razred srednje kole

  VII.

  0 21 0 10

  - prijave zavrnog rada za jesenski rok do 10.7. - sveana podjela zavrnih svjedodbi - upisi uenika u 1. razrede 17.7. rezultati dravne mature 20.7. podjela svjedodbi o poloenim ispitima dravne mature - prijava ispita dravne mature za jesenski rok - godinji odmori (predvidivo od 17.7.)

  VIII.

  0

  22 0 9

  - nastavak strune prakse uenika -od 23.8. do 31.08. jesenski rok ispita dravne mature -popravni rok od 23.8. i 24.8. 2017. Jesenski rok za zavrne ispite predvidivo 29.8. Jesenski upisni rok u I. razrede

  UKUPNO II. POLUGODITE

  20 168 100 100

  SVEUKUPNO I. I II.

  POLUGODITE

  35,6 253 178 144

 • 48

  Na osnovi Pravilnika o poetku i zavretku nastave trajanja odmora uenika srednjih kola u 2016./2017. kolskoj godini utvren je kalendar kole za 2016./2017. kolsku godinu. 1. Nastavna godina poinje 5. rujna 2016., a zavrava 14. lipnja 2017. godine. 2. Nastavna godina za zavrne razrede poinje 5. rujna 2016., a zavrava 19. svibnja 2017. godine. 3. Nastavna godina organizira se u dva polugodita: - prvo polugodite traje od 5. rujna do 23. prosinca 2016. godine, - drugo polugodite traje od 12. sijenja do 14. lipnja 2017. godine, a za zavrne razrede do 19. svibnja 2017. godine 4. Nastavna godina se planira na osnovi 35 tjedana (najmanje 175 nastavnih dana), a za zavrne razrede nastavna godina traje 32 tjedna (najmanje 160 nastavnih dana). 5. Zimski odmor za uenike poinje 27. prosinca 2016., a zavrava 11. sijenja 2017. godine. 6. Proljetni odmor za uenike poinje 13. travnja 2017., a zavrava 21. travnja 2017. godine. 7. Ljetni odmor poinje 16. lipnja, osim za uenike koji polau razredne ili popravne ispite, ispite dravne mature, koji imaju zavrni rad, praktinu nastavu ili strunu praksu. 8. U ostvarivanju prava uenika iz lanka 5. Pravilnika o poetku i zavretku nastavne godine i trajanju odmora uenika osnovnih i srednjih kola za kolsku godinu 2016./2017., posebice e se voditi briga o organizaciji strukovne prakse koja je obvezna za sva zanimanja, a realizira se u izvannastavno vrijeme i u vrijeme ljetnog odmora kako bi uenici ostvarili zakonsko pravo o trajanju odmora.

 • 49

  VI. ORGANIZACIJA NASTAVE

  1. TJEDNI I DNEVNI RASPORED RADA

  U kolskoj godini 2016./17. nastava je organizirana u dvije smjene u petodnevnom radnom tjednu. Nastava u prvoj smjeni poinje u 07,10 sati i zavrava u 13,05 sati. Nastava u drugoj smjeni poinje u 13,15 sati, a zavrava u 19,00 sati. Praktina nastava u realizira se dijelom u kolskoj radionici, a dijelom u obrtnikim radionicama. Grupe dodatne nastave i dodatna nastava za pripremu obveznih ispita dravne mature organizira se subotom.

  DNEVNI RASPORED SATI I KOLSKOG ZVONA

  PRIJE PODNE POSLIJE PODNE

  1. sat 7,10 - 7,55 1. sat 13,15 - 14,00 7,55 - 8,00 14,00 - 14,05 2. sat 8,00 - 8,45 2. sat 14,05 - 14,50 8,45 - 8,50 14,50 - 15,00 3. sat 8,50 - 9,35 3. sat 15,00 - 15,45 9,35 - 9,45 15,45 - 15,50

  4. sat 9,45 - 10,30 4. sat 15,50 - 16,35 10,30 - 10,35 16,35 - 16,40 5. sat 10,35 - 11,20 5. sat 16,40 - 17,25 11,20 - 11,30 17,25 - 17,30

  6. sat 11,30 - 12,15 6. sat 17,30 - 18,15 12,15 - 12,20 18,15 - 18,20

  7. sat 12,20 13,05 7. sat 18,20 19,00

  2. NASTAVNI PLANOVI I PROGRAMI

  U Tehnikoj koli izvodi se nastava prema propisanim i obveznim nastavnim planovima i okvirnim programima, koji su sastavni dio Godinjeg plana i programa rada kole i nalaze se u Prilogu br.1. U 2016./17. kolskoj godini nastava u koli realizira se prema: 1) etverogodinjim programima za tehniare (A programi), 2) klasinom modelu obrazovanja za trogodinja zanimanja u sva tri razreda, od k.god. 2014./15. U skladu s obveznim programskim sadrajima izvren je raspored nastavnih predmeta po tjednim normama za svakog nastavnika. Na temelju tjedne norme neposrednog odgojno obrazovnog rada i zaduenja po predmetima, nastavnici su duni izraditi izvedbene programe rada koji su sastavni dio Godinjeg plana i programa rada kole i nalaze se u pedagokoj dokumentaciji kole.

 • 50

  Nastavnici su takoer obvezni izraditi operativne programe nastavnih predmeta i oni su dio osobne pedagoke dokumentacije nastavnika.

  3. ORGANIZACIJA NASTAVE PREMA SADRAJIMA

  U 2016./17. kolskoj godini u koli se u skladu s nastavnim planovima i programima realiziraju opeobrazovni nastavni predmeti, struno teorijski nastavni predmeti, praktina nastava u koli te se izvodi koordinacija praktine nastave i strune prakse izvan kole. U trogodinjim i etverogodinjim programima izvodi se 13 opeobrazovnih predmeta, ukljuujui i izborne predmete vjeronauk i etiku. Najvei broj uenika opredijelio se za nastavu vjeronauka. Nastavu etike izabralo je ukupno 21 uenik od I. do IV. razreda, te je nastava organizirana u dvije skupine. Uenici I. i II. razreda ine jednu, a uenici III. i IV. razreda drugu skupinu. Za svaku skupinu nastava se izvodi jedan sat tjedno i to po naelima rada u kombiniranom razrednom odjelu. U koli se provodi nastava engleskog i njemakog jezika kao prvog stranog jezika. Engleski jezik u ovoj kolskoj godini ui 567 uenika, a njemaki 47 uenika. Nastava stranih jezika je u ovoj kolskoj godini u potpunosti struno zastupljena. Struno teorijska nastava u trogodinjim i etverogodinjim programima realizira se kroz nastavne predmete prema okvirnim planovima i programima. Praktina nastava u koli realizira se u kolskoj radionici sukladno nastavnim planovima i programima za trogodinja zanimanja. Praktina nastava izvan kole izvodi se kod obrtnika koji imaju licencu Obrtnike komore te u tvrtkama i poduzeima odgovarajuih profila zanimanja. Praktina nastava izvan kole ostvaruje se kod ukupno 41 obrtnika ili poduzea na podruju Poeko slavonske upanije.

 • 51

  3.1. PRAKTINA NASTAVA U KOLI

  R.b.

  Razred

  PROGRAM ZANIMANJE

  Broj sati

  tjedno

  Broj uenika

  Broj nastav-

  nika

  Broj sati tjedno po nastavnik

  u 1 2 3 4 5 6 7

  1. I.c Strojobravar Tokar

  14 14

  10 9

  2 2

  1,75 1,75

  2. I.d Automehaniar Autolimar

  14 14

  10 8

  2 2

  1,75 1,75

  3. I.g Elektromehaniar Elektroinstalater Autoelektriar

  6,5 6,5 6,5

  7 7 8

  2 2 2

  1,08 1,08 1,08

  4. II.c Strojobravar Tokar

  16 18

  5 6

  2 1

  10,5 21

  5. II.d Automehaniar Autolimar

  3,5 3,5

  9 9

  2 2

  0,87 0,87

  6. II.g Elektromehaniar Elektroinstalater Autoelektriar

  5,0 5,0 5,0

  7 8 7

  2 2 2

  0,86 0,86 0,86

  7. III.c Strojobravar Tokar

  19,2 19,2

  5 9

  2 1

  9,6 19,2

  8. III.d Automehaniar Autolimar

  0 0

  14 5

  0 0

  0 0

  9. III.g Elektromehaniar Elektroinstalater Autoelektriar

  2,5 2,5 2,5

  6 9 8

  2 2 2

  0,41 0,41 0,41

 • 52

  3.2. PRAKTINA NASTAVA IZVAN KOLE

  R. b.

  Razred

  PROGRAM ZANIMANJE

  Broj sati

  tjedno

  Broj uenika

  Nastavnik za praenje

  Broj sati tjedno po nastavniku

  1 2 3 4 5 6 7 1. I.c Strojobravar

  Tokar 182 11

  10 Struna praksa

  2. I.d Automehaniar Autolimar

  182 12 10

  Lovri D.

  Matrakovi A.

  Struna praksa

  3. I.g Elektromehaniar Elektroinstalater Autoelektriar

  14,6 14,6 14,6

  7 7 8

  1,0 1,0 1,0

  4. II.c Strojobravar Tokar

  16 18

  3 1

  1,0 1,0

  5. II.d Automehaniar

  Autolimar 16 18

  14 5

  Sesar D. Sesar D.

  2,0 2,0

  6. II.g Elektromehaniar Elektroinstalater Autoelektriar

  16 16 16

  8 9 9

  Brali M. Brali M. Brali M.

  1,33 1,33 1,33

  7. III.c Strojobravar Tokar

  16 18

  3 1

  Matrakovi A.

  Matrakovi A.

  1,00 1,00

  8. III.d Automehaniar Autolimar

  16 18

  13 7

  Banoi M. Banoi M.

  2,0 2,0

  9. III.g Elektromehaniar Elektroinstalater Autoelektriar

  16 16 16

  10 7

  10

  Banoi M Banoi M. Banoi M.

  1,33 1,33 1,33

 • 53

  3.3. POPIS RADNIH MJESTA ZA PRAKTINU NASTAVU IZVAN KOLE

  ZANIMANJE NAZIV

  ADRESA/NASELJE MOB./TEL.

  ELEKTROMEHANIAR

  SP Eletronic eljko Kalafati

  V.Radaua 33 Poega

  098 256 374 291-374

  Ivica irko M.Budaka 38 Pleternica

  091 506 4528 251-666

  Ivan Bori Matije Gupca 41 Lipik

  098 911 7575

  Unius d.o.o. J.B.Jelaia 52 Poega

  098 256 282

  Zveevo d.d. Kralja Zvonimira 1 Poega

  276-276

  Elektro servis EDO Dane Krpan

  Sv.Roka 30 Poega

  098 362 374 292-303

  Krunoslav Resanovi

  D.Lermana 8 Poega

  098 362 455 275-738

  STROJOBRAVAR

  Slavko Kolar Radnovac 21 Jaki

  098 490 251 257-319

  Strojobravarija Suboti

  Vesela 6 B Pleternica

  098 865 360 251-505

  Toman d.o.o. Alaginci 87 B Poega

  098 256 099 274-009

  Zveevo d.d. Kralja Zvonimira 1 Poega

  276-276

  MICROPLET Anto Barbari

  Industrijska BB Pleternica

  098 256 005 251-170

  Tomani d.o.o. Sv.Roka 21 Poega

  098 899 255 292-137

  Color emajl d.o.o. Alaginci 87 A Poega

  276-051

  TOKAR

  Color emajl d.o.o. Alaginci 87 A Poega

  276-051

  Tomani d.o.o. Sv.Roka 21 Poega

  098 899 255 292-137

  MICROPLET Anto Barbari

  Industrijska BB Pleternica

  098 256 005 251-170

  Toman d.o.o. Alaginci 87 B Poega

  098 256 099 274-009

 • 54

  AUTOELEKTRIAR

  APP d.d. Industrijska 2 Poega

  Ban Commerce d.o.o.

  Orljavska 1 Poega

  098 256 939

  eljko Banaj Osjeka 78 Jaki

  098 170 4852 257-372

  Trim-projekt d.o.o. A.Stepinca 58, Servis

  Obala kralja P.Kreimira IV., Pakrac

  AUTOMEHANIAR

  Ban Commerce d.o.o.

  Orljavska 1 Poega

  098 256 939

  Nedeljko Zari S.Radia 101 Pleternica

  098 568 880 251-550

  eljko Banaj Osjeka 78 Jaki

  098 170 4852 257-372

  Kam-pak Kreimir Blaevi

  Njemaka 21 Poega

  098 724 564 273-555

  Zoran Bili Sesvete 29 Sesvete

  098 160 0460 264-045

  eljko Frisch I.G.Kovaia 20 Pakrac

  438-599

  Zdenko teib V.Lisinskog 10 Poega

  091 502 4355 271-393

  Autoservis Tajzler Mario Tajzler

  E.Podupskog 56 A Pleternica

  098 181 6900 251-804

  Autocentar Vlado Neki

  S.Radia 43, Vidovci Poega

  098 564 400 248-345

  APP d.d. Industrijska 2 Poega

  Autoservis G5 Vukovarska 3 Jaki

  097 750 0371 247-309

  Hrvatske ume d.o.o. U Poega, RJ TMG

  Industrijska 21 Poega

  Promet d.o.o. Industrijska 28 Poega

  Trgoauto d.o.o. V.Babukia 11 Poega

  091 272 9254 272-925

  Autodijelovi BAMBINO d.o.o.

  Bana J.Jelaia Jaki, Eminovci

  091 247 2030 272-106

  Auto servis M3 Vjekoslav imoti

  Vinogradska 15 Poega

  099 253 3271 248-106

  Auto servis Pavi Osjeka 64 E Poega

  099 236 1141

  Auto Centar Radi d.o.o.

  Zrinska 22 Poega

 • 55

  Trim-projekt d.o.o. A.Stepinca 58, Servis

  Obala kralja P.Kreimira IV., Pakrac

  Autodijelovi Barii, autoservis i praona

  Vesela 4 A Pleternica

  098 464 141

  Autodom Vidakovi

  Osjeka 62 D, Poega

  Automehaniarska radnja M.Ivankovi

  Poeka 19 Kaptol

  098 198 3172 313-102, 271-097

  AUTOLIMAR

  Alt Stjepan Turan

  Poljanska 33, Antunovac, Pakrac

  091 754 7031 431-109

  Goran Danilovi Bertelovci 2 Jaki

  098 514 320 257-600

  eljko Pejkovi Zrinska 26 Poega

  091 522 7966 281-812

  Ivica Vitez Kuzmica 32 A Pleternica

  091 541 7610 259 051

  APP d.d. Industrijska 2 Poega

  Autolimarija Jelui Zvonko Jelui

  Poeka 37 B Kaptol

  099 591 5424 231-167

  Auto Centar Radi d.o.o.

  Zrinska 22 Poega

  Auto limar Juka Ivo Juki

  A.Stepinca 51 Jaki

  098 840 483 257-520

  ELEKTROINSTALATER

  Elektro-team Tomislav abraja

  S.Feria 5, Vidovci Poega

  098 362 305 248-156

  Unius d.o.o. J.B.Jelaia 52 Poega

  098 256 282

  Elpidio d.o.o. Trg Sv.Trojstva 23 Poega

  Zveevo d.d. Kralja Zvonimira 1 Poega

  276-276

  Elektroinstalater Luka

  Novi Beinci 9 Kaptol

  098 975 6625 231-419

  Ivan Pipini Poeka 18 Brestovac

  091 506 9410 241-071

  Elektrotehnika Letro Vatroslav ango

  Dubrovaka 18 Poega

  098 899 078 275-653

  Tim-instalacije Mato Rami

  Bekte 103 Bekte

  098 497 656 255-908

 • 56

  4. VREMENIK IZRADE I OBRANE ZAVRNOG RADA ZA KOLSKU GODINU 2016./2017.

  obrazovni sektori: strojarstvo, brodogradnja i metalurgija elektrotehnika i raunalstvo

  zanimanja: etverogodinja razredi: 4.a, 4.b, 4.e, 4.f, 4.h

  PRIJEDLOG TEMA ZAVRNOG RADA: do 20. listopada 2016. IZBOR TEME ZAVRNOG RADA: do 31. listopada 2016. PRIJAVA OBRANE (prijavnicom - uenici u dogovoru s razrednikom u urudbeni zapisnik)

  do 31. oujka 2017. - za ljetni rok do 10. srpnja 2017. - za jesenski rok

  do 30. studenoga 2017. - za zimski rok

  PREDAJA ZAVRNOG RADA: do 12. svibnja 2017. za ljetni rok: uenik mentoru, a mentori potpisani i ocijenjeni rad na urudbeni zapisnik: 19. svibnja 2017. do 18. kolovoza 2017. za jesenski rok sijeanj 2018. za zimski rok OBRANA ZAVRNOG RADA:

  ljetni rok: - lipanj 2017. 1. i 2. lipnja 2017.

  jesenski rok: - kolovoz 2017. 29. kolovoza 2017.

  zimski rok: - veljaa 2018.

  PODJELA SVJEDODBI:

  nakon ljetnog roka: srpanj 2017.

  nakon jesenskog roka: rujan 2017.

  nakon zimskog roka: veljaa 2018.

 • 57

  VREMENIK IZRADE I OBRANE ZAVRNOG RADA I POMONIKOG ISPITA ZA KOLSKU GODINU 2016./2017.

  (za trogodinja zanimanja)

  obrazovni sektori: strojarstvo, brodogradnja i metalurgija elektrotehnika i raunalstvo

  zanimanja: trogodinja razredi: 3.c, 3.d, 3.g

  PRIJEDLOG TEMA ZAVRNOG RADA: do 20. listopada 2016. IZBOR TEME ZAVRNOG RADA: do 31. listopada 2016. PRIJAVA OBRANE (prijavnicom - uenici u dogovoru s razrednikom u urudbeni zapisnik)

  do 31. oujka 2017. - za ljetni rok do 10. srpnja 2017. - za jesenski rok do 30. studenoga 2017. - za zimski rok

  PREDAJA PISANOG DIJELA IZRADBE ZAVRNOG RADA u urudbeni zapisnik kole do 26. svibnja 2017. godine, odnosno najkasnije 10 dana prije obrane, za ljetni rok; do 18. kolovoza 2017. za jesenski rok

  OBRANA ZAVRNOG RADA

  12. lipnja 2017. godine LJETNI ROK 30. kolovoza 2017. godine JESENSKI ROK veljaa 2018. godine ZIMSKI ROK

  PODJELA SVJEDODBI:

  nakon ljetnog roka: srpanj 2017. nakon jesenskog roka: rujan 2017. nakon zimskog roka: veljaa 2018.

 • 58

  5. PROVOENJE DRAVNE MATURE I VREDNOVANJE RADA KOLE

  Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli (N.N. br. 87/08.) 117 uenika zavrnih razreda etverogodinjeg obrazovnog programa u ovoj kolskoj godini ima pravo pristupiti ispitima dravne mature. Za organizaciju i provoenje dravne mature ravnatelj kole imenovao je kolsko ispitno povjerenstvo koje ine:

  1. Zoran Gali, predsjednik 2. Martina Marjanovi, ispitni koordinator 3. Darija Lovri, lan 4. Tomislav Olak, lan 5. Davor Ljubi, lan 6. Marija Bonjak, lan 7. Ivanka Krsnik-evapovi, lan

  Poslovi i zadae kolskog ispitnog povjerenstva propisani su Pravilnikom o

  polaganju dravne mature (N.N. br. 127/2010.) Na temelju rezultata dravne mature provest e se vrjednovanje i samovrjednovanje rada kole.

  6. PLAN RADA KOLSKOG ISPITNOG POVJERENSTVA I VREMENIK PROVEDBE ISPITA DRAVNE MATURE

  Sadraj Nositelj Vrijeme realizacije

  1 2 3 1. Informiranje uenika o mogunosti polaganja dravne mature (broure, sat razrednika, prezentacija)

  Ispitni koordinator, razrednici Rujan 2016.

  2. Informiranje roditelja o mogunosti polaganja dravne mature (predavanje i prezentacija na roditeljskim sastancima)

  Ispitni koordinator, pedagog, razrednici

  Prosinac 2016.

  3. Prijava dravne mature Ispitni koordinator, uenici prema osobnom izboru, razrednici

  01.12.2016. do 01.02.2017.

  4. Neposredna tehnika priprema za ispite iz svih predmeta

  lanovi ispitnog povjerenstva, ispitni koordinator, tehniko osoblje

  Dan prije odravanja ispita.

  5. Deurstvo lanova kolskog

  ispitnog povjerenstva

  kolsko ispitno povjerenstvo Na svim ispitima.

  6. Hrvatski jezik lanovi ispitnog povjerenstva, deurni nastavnici, ispitni koordinator

  Prema kalendaru.

 • 59

  Sadraj Nositelj Vrijeme realizacije

  1 2 3 7. Engleski jezik Njemaki jezik

  lanovi ispitnog povjerenstva, deurni nastavnici, ispitni koordinator

  Prema kalendaru.

  8. Matematika lanovi ispitnog povjerenstva, deurni nastavnici, ispitni koordinator

  Prema kalendaru.

  9. Izborni predmeti lanovi ispitnog povjerenstva, deurni nastavnici, ispitni koordinator

  Prema kalendaru.

  10. Rezultati dravne mature Ispitni koordinator, ravnatelj Prema kalendaru. 11. Podjela potvrda (ljetni rok) Razrednici IP Prema kalendaru. 12. Dravna matura u jesenskom roku

  kolsko ispitno povjerenstvo, ispitni koordinator, deurni nastavnici

  Prema kalendaru.

  - Ispiti ovisno i prijavama uenika

  13. Rezultati Prema kalendaru. 14. Podjela potvrda Razrednici, ispitni koordinator Prema kalendaru.

  7. DEURSTVA NASTAVNIKA NA DRAVNOJ MATURI

  Pravila deurstva i broj deurnih nastavnika na ispitima dravne mature propisuje Nacionalni centar za vanjsko vrjednovanje obrazovanja. Uenici 4. razreda etverogodinjih programa nae kole nisu obvezni pristupiti dravnoj maturi, pa za sada nije mogue predvidjeti broj onih koji e se prijaviti za dravnu maturu. Kako broj deurnih nastavnika ovisi o broju uenika u ispitnim prostorijama, imena i deurstva nastavnika odredit e se naknadno sukladno broju

  ispitnih prostorija i prijavljenih uenika.

 • 60

  VII. OSTALI PLANOVI I PROGRAMI RADA

  1. PLAN I PROGRAM RADA NASTAVNIKOG VIJEA

  R. b.

  TEME Vrijeme realizacije

  Nositelji

  1. 2. 3. 4. 1. Pristup planiranju i programiranju - poetak k. god.

  - zaduenje nastavnika. Usvajanje rezultata nakon II.popravnog roka i zavrnog ispita nakon popravnog roka.

  kolovoz, rujan

  ravnatelj pedagog voditelj svi l.NV

  2. Analiza realizacije programskih zadataka na kraju kolske godine Analiza upisa u 1. razrede Godinje izvjee o radu kole

  rujan ravnatelj voditelj pedagog

  3. Novi zakonski propisi Samovrjednovanje

  rujan listopad

  ravnatelj povjerenstvo

  4. Usvajanje kolskog kurikuluma Godinji plan i program rada

  rujan nastavnici pedagog ravnatelj

  5. Individualizirani pristup i prilagoeni program listopad pedagog 6. Projekti:

  Projekt mobilnosti Najbolji uenici Sigurnost djece na internetu Europski tjedan programiranja Svjetski dan informacijskog drutva PP prevencija nasilja u koli, prevencija ovisnosti

  studeni

  prosinac travanj i svibanj

  NV, ravnatelj

  pedagog nastavnici nastavnici nastavnici pedagog

  7. Analiza rezultata dravne mature Priprema za dravnu maturu

  studeni, prosinac rujan - svibanj

  koordinator ravnatelj

  8. Pedagoke mjere kontinuirano pedagog tajnik

  9. Analiza uspjeha na kraju I. polugodita sijeanj, veljaa voditelj 10. Zdravstveni odgoj studeni pedagog 11. Nagrade:

  Rotary club, najbolji uenici Izbor maturanta godine i majstora godine

  oujak

  travanj i svibanj

  NV NV

  12. Analiza realizacije programskih zadataka i upute za upis te zavrni ispiti

  travanj pedagog voditelj

  13. Utvrivanje uspjeha uenika zavrnih razreda svibanj ravnatelj voditelj

  14. Analiza uspjeha na kraju nastavne godine lipanj 15. Analiza uspjeha na kraju I. popravnog roka srpanj 16. Analiza uspjeha na kraju II. popravnog roka kolovoz 17. Pripreme i zadae za poetak nove kolske godine kolovoz pedagog 18. Izvjee o mobilnosti prosinac voditelj 19. Graanski odgoj i obrazovanje kontinuirano NV, pedagog

 • 61

  2. PLAN I PROGRAM RADA RAZREDNIH VIJEA

  R. b.

  TEME Nositelji teme i vrijeme

  realizacije

  Sudionici

  1. Prva sjednica svih razrednih vijea - realizacija plana i programa za I. polugodite - analiza uspjeha u uenju, praktinoj nastavi te vladanju uenika - pohvale, nagrade i kazne

  razrednici I.-IV. razreda (do polovine studenog )

  lanovi RV, ravnatelj voditelj pedagog

  2. Druga sjednica razrednih vijea - uspjeh u uenju i vladanju

  razrednici I.-IV. razreda (sijeanj)

  lanovi RV

  3. Trea sjednica razrednih vijea - uspjeh u uenju i vladanju

  razrednici I.-IV. razreda (oujak)

  lanovi RV, ravnatelj

  voditelj pedagog

  4. Sjednica razrednih vijea IV. razreda - uspjeh na kraju nastavne godine

  razrednici IV. razredi (svibanj)

  5. etvrta sjednica razrednih vijea - uspjeh u uenju i vladanju

  razrednici I.-IV. razredi (svibanj-lipanj)

  7. Izvanredne sjednice razrednih vijea - analiza uspjeha i ponaanja uenika - pedagoke mjere

  tijekom godine (po potrebi)

 • 62

  3. PLANOVI I PROGRAMI RADA STRUNIH AKTIVA PLAN I PROGRAM RADA AKTIVA HRVATSKOG JEZIKA I

  KNJIEVNOSTI lanovi Aktiva: Ivanka Prnjavorac Zdenka Perak Milka Paponja Tamara Pavlovi ili Martina Marjanovi (13 sati) U kolskoj godini planirano je:

  1. Utvrivanje elemenata i kriterija ocjenjivanja u predmetu Hrvatski jezik 2. Usuglaavanje kriterija ocjenjivanja i obrazovnih ishoda 3. Praenje strune literature 4. Pohaanje strunih skupova i seminara te izvjetaj o provedenim 5. Posjet Interliberu i kazalinoj predstavi 6. Sudjelovanje u kulturnoj i javnoj djelatnosti kole 7. Organizacija izvannastavnih aktivnosti, dopunske i dodatne nastave 8. Ureenje uionice za Hrvatski jezik i prostora ispred uionice 9. Obiljeavanje znaajnih dogaaja i obljetnica (Dan uitelja, Dan sjeanja za rtve

  Vukovara, Cesarievi dani, Dani hrvatskoga jezika, Dan hrvatske knjige, Dan kole)

  10. Pripreme uenika za natjecanje iz hrvatskoga jezika 11. Analiza i rad na poboljanju rezultata dravne mature 12. Tekua problematika

  Voditeljica Aktiva:

  Tamara Pavlovi ili, prof.

 • 63

  3.2 PLAN I PROGRAM RADA AKTIVA STRANIH JEZIKA

  lanovi strunog aktiva su: - engleski jezik: Kristina iran, Sanja ivkovi, Sanda Tomii - njemaki jezik: ana Marinovi, Josip Joli, Jasmina Gottajn VODITELJICA: Kristina iran, prof.

  SADRAJ RADA VRIJEME REALIZACIJE

  1 2 1. Pripreme za poetak kolske godine 2. Utvrivanje programa rada i zaduenja lanova Aktiva 3. Utvrivanje planova (priredbe, izlobe, susreti) 1. Obiljeavanje Svjetskog dana uitelja (5. X.) 2. Proslava Dana neovisnosti (8. X.) 3. Oktoberfest 1. Blagdan Svih svetih i Duni dan (1. i 2. XI.) 2. Pad Berlinskog zida (9. XI.) 2. Halloween 1. Proslava Boia 2. Seminari 1. Analiza rada u prvom obrazovnom razdoblju 2. kolska natjecanja 1. Proslava Valentinova 2. upanijska natjecanja 1. Sv. Patrik (17. III.)

  RUJAN LISTOPAD STUDENI PROSINAC SIJEANJ VELJAA OUJAK

 • 64

  SADRAJ RADA VRIJEME REALIZACIJE

  1 2 1. Proslava Uskrsa (16. IV.) 2. Dan planeta Zemlje (22. IV.) 3. William Shakespeare (18. IV.) 1. Nacionalni ispiti Dravna matura 2. Majin dan (12.V.) 1. Analiza rada Aktiva u kolskoj godini 2016./2017. izvjea 2. Struni skupovi seminari 4. Sveana dodjela zavrnih svjedodbi

  TRAVANJ SVIBANJ/LIPANJ SRPANJ

 • 65

  3.3 PLAN I PROGRAM RADA AKTIVA DRUTVENE GRUPE PREDMETA

  lanovi strunog aktiva su:

  geografija: ana Marinovi povijest: Zdenka Hruka, Antonia Petrovi vjeronauk: Stjepan Kolarec, Ljubia Krmar PiG: Zorica Ragu TZK: Danijela Sakoman, Milan Trgovi, Marko Hruka,

  Matej Ivankovi knjiniar: Ljubica Baruki

  VODITELJ: Danijela Sakoman, prof.

  SADRAJ RADA VRIJEME REALIZACIJE

  1 2 1. Pripreme za poetak kolske godine 2. Utvrivanje programa rada i zaduenja lanova Akti