Click here to load reader

GMINNY DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ - SP 2 14.10 · skiej w Polsce, Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Polsce Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiej Izby Ekologii, Krajowego

  • View
    218

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of GMINNY DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ - SP 2 14.10 · skiej w Polsce, Ambasada Republiki Federalnej...

LISTOPAD 2018 nr 11/306 1

GMINNY DZIE EDUKACJI NARODOWEJ - SP 2 14.10.2018

LISTOPAD 2018 nr 11/3062

LISTOPAD 2018 nr 11/306 3

10. edycja prestiowego konkursu na Najlepsz Przestrze Publiczn Wojewdztwa Opol-skiego to okazja do pokazania, jak zmieniaj si miejscowoci naszego regionu, a prze-strze wok nas staje si bardziej przyjazna dla mieszkacw. To ju 10 lat konkursui 172 realizacje z caego regionu zgoszone do Konkursu w poprzednich latach, a 42 z nichzyskay prestiowe nagrody i wyrnienia powiedzia marszaek wojewdztwa opolskiegoAndrzej Bua podczas uroczystego finau i wrczania nagrd i wyrnie 26. wrzesnia2018 r. Burmistrz Adam Krupa po raz drugi odbiera nagrod w tym konkursie. Wyrnione przestrzenie publiczne to wizytwki aktywnych, lokalnych spoecznoci,gospodarnoci samorzdowcw, dbaoci i zaradnoci o przestrze wok nas. Nagradzaneinwestycje wiadcz o tym, e wodarze gmin coraz bardziej dbaj o wysoki poziom planowa-nia i projektowania przestrzeni publicznej. Promujemy przestrze publiczn, przyjazn dlaludzi i najlepsze inwestycje, ksztatujce ad przestrzenny, dziki ktrym mieszkacom yjesi lepiej - zgoszenia konkursowe oceniaa komisja, w ktrej pracowali samorzdowcy,a przede wszystkim eksperci - architekci, urbanici i planici. Komisja ocenia ich wpyw napopraw jakoci ycia mieszkacw, integracj spoeczn i wizerunek wojewdztwa, sprzyja-nie kontaktom midzyludzkim, warto uytkow i estetyczn przestrzeni. Opr. Jan Wac na podst. http://www.przestrzen.opolskie.pl/

WYBORY BURMISTRZA GUBCZYC,Na poszczeglnych kandydatw na burmistrza oddano nastpujce liczby gosw wanych:

1) KRUPA Adam KWW OKOG * * * 5 8 3 0 2) MRZ Mariusz Jzef KW RAZEM DLA GUBCZYC * * * 1 6 6 53) SODKOWSKA Elbieta Regina KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO * * * 2 0 7 5 Razem * * * 9 5 7 0Liczba gosw stanowica wicej ni poow gosw wanych wymagana dla wyboru burmistrza wynosi 4786.Wymagan liczb gosw uzyska i na burmistrza zosta wybrany, KRUPA Adam zgoszony przez KWW OKOG

RADA MIEJSKA,1. SODKOWSKA Elbieta Regina z listy nr 10 KW PIS2. OGAR Jan Stanisaw z listy nr 10 KW PIS3. KRUPA Adam z listy nr 20 KWW OKOG4. NAUMCZYK Kazimierz z listy nr 20 KWW OKOG5. ZWARYCZ Rafa z listy nr 21 KWW NASZA ZIEMIA G.6. MONASTERSKI Marek z listy nr 22 KWW MIESZK. ZIEMI G.1. KOWALCZYK Bartosz Pawe z listy nr 10 KW PIS2. PIWOWAR Ryszard z listy nr 19 KW RAZEM DLA GUBCZYC3. WOOSZYN Edward z listy nr 20 KWW OKOG4. PIECHACZEK Barbara Teresa z listy nr 20 KWW OKOG5. SERWETNICKI Zbigniew z listy nr 21 KW NASZA ZIEMIA G.1. GOGOWSKI Czesaw Antoni z listy nr 10 KW PIS2. WYSOCZASKI Jan z listy nr 20 KWW OKOG3. KOCO Adam z listy nr 21 KWW NASZA ZIEMIA G.4. BUCHANIEC Adam z listy nr 22 KWW MIESZKACY ZIEMI G.5. GAWOWSKI Mariusz z listy nr 22 KWW MIESZK. ZIEMI G.1.TKACZ Ryszard z listy nr 10 KW PIS2. MAJEWSKI Pawe z listy nr 19 KW RAZEM DLA G.3. ROBAK Wiesaw z listy nr 20 KWW OKOG4. BUCZEK Pawe Wadysaw z listy nr 20 KWW OKOG5. PODSTAWKA Agnieszka z listy nr 22 KW MIESZK ZIEMI G.

RADA POWIATU,1. NASZKIEWICZ Jerzy z listy nr 10 KW PIS2. BAC Leszek z listy nr 10 KW PIS3. SOCZYSKI Piotr z listy nmr 15 KWW NASZA ZIEMIA G.4. RUDZISKI Rartosz z listy nr 15 NASZA ZIEMIA G.5. BEDNARSKI Wiesaw z listy nr 15 NASZA ZIEMIA G.6. FARASIEWICZ Maria z listy nr 16 MIESZKACY POWIATU G.7. JUCHNOAnita zlisty nr 17 KWW POW.WSPLNOTA .SAM.8. KULIK Bogdan z listy nr 18 KWW MIESZKACY ZIEMI G1. OGNISTY Tomasz z listy nr 10 KW PIS.2. PODKWKA Marian z listy nr 10 KW PIS3. CZECHOWICZ Artur z listy nr 10KW PIS4. SAPA Irena z listy nr 15 NASZA ZIEMIA G.5. KOZINA Jzef z listy nr 16 KWW MIESZK.POWIATU G.6. GORZKO Radosaw z listy nr 16 MIESZK. POWIATU G7. JASION Jan z listy nr 16 KWW MIESZK. POWIATU G.8. KRUPA TADEUSZ z listy nr 17 POW. WSPLN. SAM..9. POSPISZYL Benedykt z listy nr 18 KW MIESZK. ZIEMI G.

SEJMIK WOJEWDZTWA OPOLSKIEGO - ZIKO ZBIGNIEW - KOALI CJA OBYWATELSKA -

7359 GOSW

KONKURS NA NAJLEPSZ PRZESTRZEPUBLICZN WOJEWDZTWA OPOLSKIEGO 2018

ROZSTRZYGNITYREWALORYZACJA PARKU MIEJSKIEGO

W GUBCZYCACH NAGRODZONA

PODZIKOWANIEDZIKUJ MIESZKACOM GMINY ZA LICZNY UDZIA W WYBORACH I GOSY POPARCIA

DLA MNIE I MOICH KANDYDATW DO RADY GMINY I POWIATU.TO DLA MNIE WIELKI ZASZCZYT ORAZ OGROMNE ZOBOWIZANIE I MOTYWACJA

DO DALSZEJ WYTONEJ PRACY. Adam Krupa

Burmistrz Gubczyc

LISTOPAD 2018 nr 11/3064

Nasza gmina zostaazauwaona i docenionana arenie krajowej.24i 25 wrzenia br.uczestniczylimy w VIPolskim KongresiePrzedsibiorczoci wPoznaniu. Wydarzenie zgromadzi-o ponad tysic uczest-nikw z caej Polski.

Najwaniejszym celem kongresu byo stworzenie platformyporozumienia i wymiany dowiadcze dla polskich przedsibior-cw, naukowcw, samorzdowcw oraz administracji centralnej.Motywem przewodnim tegorocznej edycji wydarzenia byo ha-so Nowoczesna gospodarka - kapita dla przyszoci. W inauguracji wydarzenia wzia udzia Jadwiga Emilewicz -minister przedsibiorczoci i technologii. Gmin Gubczyce re-prezentowa Wiceburmistrz Gubczyc Pan Kazimierz Bedryj, od-bierajc tytu "Lidera Rozwoju Regionalnego 2018". W ramach kongresu odbyo si blisko 30 paneli dyskusyj-nych, w ramach ktrych podejmowane byy najistotniejsze kwe-stie zwizane z rozwojem ekonomicznym i spoecznym, jak m.in.rozwj regionalny w perspektywie 2014-2020, rynek mieszkanio-wy w Polsce, wsppraca biznesu oraz samorzdw, poziom pol-skich innowacji, rola uczelni wyszych w ksztatowaniu rynkupracy, wyzwania rynku energetycznego, spoeczna odpowiedzial-no biznesu, czy komercjalizacja bada. Lider Rozwoju Regionalnego to prestiowy oglnopolski pro-gram, ktrego laureatami zostaj firmy i miasta dziaajce dla po-lepszenia warunkw mieszkacw lokalnej spoecznoci, ktreskutecznie pozyskuj fundusze unijne i krajowe na inwestycje,realizujc je sprawnie a przy tym nie zapominajc o wielu innychpotrzebach mieszkacw. Tytu Lidera Rozwoju Regionalnego trafia do miast, gdzie wi-da pozytywne zmiany w otoczeniu, dziki realizacji wielu klu-czowych projektw. Jest to take efekt naszych dziaa majcychna celu przygotowanie terenw inwestycyjnych oraz promocji

gminy w mediach w celu pozyskania inwestorw. - mwi Wice-burmistrz, Kazimierz Bedryj. Rywalizowalimy z gminami z caej Polski. Jestemy zbudowanitym wyrnieniem i zmotywowani do dalszej pracy. Jest to efektwsppracy Burmistrza, Rady Miejskiej, spek i instytucji gmin-nych oraz pracownikw Urzdu Miejskiego w Gubczycach. Podczas kongresu nagrodzono najprniej dziaajce polskiefirmy i instytucje, ktre otrzymay wyrnienia przyznawane przezPolsk Agencj Przedsibiorczoci. Pierwszy dzie kongresuzwieczya gala, w ramach ktrej przyznane zostay nagrody(m.in. dla Gminy Gubczyce) specjalne - Ikona Przedsibiorczocidla Zygmunta Solorza, twrcy Telewizji Polsat, Ikona Nauki dlaprof. Macieja Chorowskiego, dyrektora Narodowego CentrumBada i Rozwoju oraz Ikona Samorzdu, ktr otrzyma WadimTyszkiewicz - prezydent Nowej Soli. Podczas kongresu funkcjonowaa strefa wystawiennicza,w ramach ktrej polscy przedsibiorcy, naukowcy oraz samorz-dowcy mogli promowa swoje usugi, produkty oraz tereny in-westycyjne. Organizatorzy zaprosili do strefy wystawienniczejmidzy innymi firm Volkswagen Pozna, FANUC Polska, Poli-technik Poznask, Wielkopolskie Centrum ZaawansowanychTechnologii, PORSCHE czy Wojewdztwo Zachodniopomorskie. VI Polski Kongres Przedsibiorczoci odby si pod patrona-tem honorowym Parlamentu Europejskiego, Ministerstwa Inwe-stycji i Rozwoju, Ministerstwa Energii, Ministerstwa Nauki i Szkol-nictwa Wyszego, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Rodzi-ny, Pracy i Polityki Spoecznej, Ministerstwa Zdrowia, Wojewo-dy Wielkopolskiego, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Naro-dowego Centrum Bada i Rozwoju, Narodowego FunduszuOchrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, Ambasada Brytyj-skiej w Polsce, Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w PolscePolskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiej Izby Ekologii,Krajowego Punktu Kontaktowego Programw Badawczych UniiEuropejskiej, Konferencji Rektorw Akademickich Szk Polskich,Konferencji Rektorw Polskich Uczelni Technicznych, ZwizkuMiast Polskich, Zwizku Powiatw Polskich, Polskiej Izby Infor-matyki i Telekomunikacji, Wielkopolskiego Zwizku Przedsibior-cw Lewiatan. Mateusz Kitka

GMINA GUBCZYCE WYRNIONA TYTUEM"LIDERA ROZWOJU REGIONALNEGO 2018"

NA VI POLSKIM KONGRESIE PRZEDSIBIORCZOCI W POZNANIU

LISTOPAD 2018 nr 11/306 5

STACJA GUBCZYCEOFERTA KOMERCJALIZACJI

Przebudowa budynku byegodworca kolejowego

w GubczycachPLANOWANE KOSZTYROBT BUDOWLANYCHSPORZDZI: INWESTORWARTO KOSZTORYSOWA ROBTBEZ PODATKU VAT: 5 347 569,58 zPODATEK VAT: (23%) 1 229 941,00 zADRES INWESTYCJI: zlokalizowana na dziace o nr ew. 738/25DATA OPRACOWANIA: 2016-12-03BRANE: budowlana; snitarna; elektrycznaOGEMWARTO KOSZTORYSOWA ROBT:6 577 510,58 zSOWNIE: sze milionw piset siedemdziesit siedemtysicy piset dziesi i 58/100 z

Projekt realizowany jest przez warszawsk spk UAVAVma na celu uruchomienie kompleksu handlowo - usugowegoSTACJA GUBCZYCE, dla mieszkacw Gubczyc i regionu,w tym pobliskich (5km) Czech.

Cao inwestycji obejmuje restauracj zabytkowego dworcaPKP w Gubczycach oraz wybudowanie nowoczesnego, kore-spondujcego z nim architektonicznie i funkcjonalnie budynkubiurowo-usugowego na tej samej dziace, znajdujcej si w od-legoci jednego kilometra od centrum miasta.

Inwestycja wspierana jest faktem uruchamiania w tym miejscuprzez wadze miasta i powiatu CENTRUM PRZESIADKOWEGO.

Dworzec PKP, na ktry po latach wracaj pocigi, przebudo-wywany i rozbudowywany przez wadze samorzdowe DworzecAutobusowy, oraz stworzenie w ssiedztwie infrastruktury par-kingowej PARK & RIDE zbiegnie si z generalnym remontemi przebudow budynku byego dworca PKP Gubczyce oraz bu-dowie nowego, trzykondygnacyjnego budynku od strony za-chodniej dawnego dworca, stanowicego projekt centrum han-dlowo-biurowo-uytkowego STACJA GUBCZYCE. Oba budyn-ki zostan wyposaone w ruchome schody oraz windy, a ichwntrza zaaranowane tak, by najlepiej suy swojemu handlo-wo usugowemu przeznaczeniu.

>>> cd.str.16

LISTOPAD 2018 nr 11/3066

Pierwsze spotkanie modziey w Rockenhausen niezapo-mnianym przeyciem dla wszystkich. Czasem jeden, jedyny ty-dzie moe wiele uczyni.To si wanie zdarzyo na pierwszym spotkaniu modzieyw Rockenhausen w dniach 22 - 28 czerwca 2018r. Przez caytydzie modzie z Rockenhausen i jej rwienicy z trzech miastpartnerskich: z Rognac we Francji, z Gubczyc w Polsce oraz zKrk w Chorwacji, mieli moliwo wzajemnego poznania si wramach projektu Erasmus, ktrego motto brzmiao: YOUrope -Twoja Europa. W spotkaniu, ktre zaincjowa Burmistrz Miasta Karl-HeinzSeebald, wzio udzia 60 modych osb,12 opiekunw i 3 tuma-czy. Gwnymi organizatorami byli Johanna Goerzen, referentkads. modziey w Miejskim Domu Modziey (Centrum dla Dzieci iModziey), Christian Angne czonek Rady Zwizku Gmin orazczonek Rady Miasta Gerd Fuhrmann. Przygotowanie projektukosztowao wszystkich wiele pracy i wymagao duej cierpliwo-ci. Przygotowania gospodarzy i planowanie trway ju od pa-dziernika 2017r. Ten nakad pracy ze wszech miar si opaci,a efekty przerosy nasze oczekiwania - mwi Johanna Goerzen.Tydzie Modziey moe sta si symbolem wielokulturowejwsplnoty. Wsplnie grano, wsplnie piewano, dyskutowano i opowia-dano o sobie. Z obcych sobie - stali si przyjacimi. Takie wa-nie byo przesanie: zapocztkowanie przez modych, niwelowa-nie uprzedze, ukazanie korzyci ze wsplnej Europy, umoliwie-

nie dyskusji i wymiany pogl-dw na aktualne tematy i wy-darzenia. Kady z poszczegl-nych dni by powicony inne-mu tematowi.Poniedziaek rozpoczto inte-raktywnymi zajciami pod nazw

CZTERY KRAJE CZTERY KULTURY JEDEN WSPLNY TYDZIERajd fotograficzny, po poudniu odwiedzano miejsca w kt-rych dziaay rne stowarzyszenia jak np. cyrk modzieowyPepperoni, klub tenisowy czy te grupa taneczna RoHau.Wieczorem, swoj prezentacje przedstawia grupa z miasta part-nerskiego Rognac.Wtorek powicono trudnemu tematowi: Bezrobocie wrd mo-dych. W Szkole Zawodowej modzi mogli wzi udzia w warsz-tatach pod nazw Binarny System Ksztacenia lub PraktykaMidzynarodowa. Na zakoczenie dnia zwiedzano zakady pra-cy takie jak: IGR, Audient czy ewangelicki warsztat diakonicznyZoar. Wieczorem mona byo si ochodzi w miejscowym Kom-pleksie Kpielowym, gdzie modzi mogli pywa do 22.00, grilowai wsplnie muzykowa. Wszyscy byli zachwyceni - mwi Fuhr-mann. Wytworzy si taki nastrj, e osobne wczeniej grupki jed-noczyy si, a powstaa jedna wsplna grupa.Motto dla trzeciego dnia brzmiao System Polityczny i grupamodziey zwiedzia Urzd Magistratu w Moguncji (Mainz). Mo-dzi mieli moliwo zapoznania si z systemem samorzdowymw Rheinland-Pfalz. Wieczorem zaprezentowaa si grupa Karatei Taekwon-Do z partnerskiego miasta Gubczyce.W czwartek motto brzmiao: Integracja uchodcw i w zwiz-ku z tym zaproszono uchodcw z Erytrei i Somalii, ktrzy opo-wiedzieli co ich zmusio do ucieczki. Przede wszystkim obawaprzed zmuszaniem do suby wojskowej, nawet jeli nie masz 18lat - mwi Goerzen. Jeli si nie zgodzisz, mog ci nawet za-strzeli. Modzie wysuchaa w skupieniu tych poruszajcychzwierze i po gwarnych dysku-sjach wszyscy byli jednego zda-nia - gdy ludzie znajd si w ta-kich sytuacjach, to naley im sipomoc. Wieczorem przysza kolejna prezentacj chorwackiej mo-dziey z Krk. >>>str.16

LISTOPAD 2018 nr 11/306 7

NAGRODY BURMISTRZASzk. P. nr 1: Boena Wiciak - dyrektor, Dorota Krupa,Beata Sobczak - nauczycieleSzk. P. nr 2: Ewa Bakw - dyrektor, Mariusz Kruk - wicedyrek-tor, Aneta Podleny, Sylwia Bartosiewicz - nauczycieleSzk. P. nr 3: Boena Majka - dyrektor, Maria Bernacka - wicedy-rektor, Grayna Dubiel, Krystyna Potwora, Urszula Romanowicz- Rakoczy, Grayna Skowron - nauczycieleZ. Sz. Pietrowice: Bogdan Kulik - dyrektor, Mariola Bedryj -wicedyrektor, Marcelina Podgrska - nauczycielSz. P. Lisicice: Tadeusz Wojciechowski - dyrektor, LucynaLeaska - wicedyrektor, Marta Klimek - nauczycielPrzedszkole nr 1: Anna Pyrczak - dyr., Dorota Sobol wicedyr.Przedszkole nr 2: Joanna Radecka - dyrektorPrzedszkole nr 3: Anna Komplikowicz Serwetnicka - dyrektor,Aldona Grzywna - nauczycielRyszard Katoch - Komendant Hufca ZHP

LUBOWANIE I WRCZENIE PRZEZ BURMISTRZADYPLOMW NAUCZYCIELOM MIANOWANYM:

Monika Podstawka i Piotr Olejnik

OSOBY KTRE PRZESZY NA WIADCZENIA EMERYTALNE

1. Magorzata Borzcka, Renata Wilman: nauczyciele Sz. P. Nr 12. Dorota Nasieniak, Jolanta Stebnicka: nauczyciele Sz. P. Nr 23. Anna Nowosielska, Halina Winciorek: nauczyciele Sz. P.Nr 34. Teresa Wgrzyn: nauczyciel Zespou Szk w Pietrowicach5. Olga Wiercioch: nauczyciel, Jadwiga Terefeko: prac. Prz. nr 26. Krystyna Daczuk, Maria Cierpisz: pracownicy Przedszk. Nr 37. Krystyna Ciela: pracownik Szkoy Podstawowej Nr 28. Stanisawa Brewus: pracownik Szkoy Podstawowej nr 39. Stanisaw Kozyra: pracownik Szkoy Podstawowej Nr 3

6 padziernika, przed Pomnikiem Po-wstacw Warszawskich-Jecw Stalagu344 Lamsdorf odbya si uroczysto po-wicona 74. rocznicy przybycia I trans-portu Powstacw Warszawskich do Sta-lagu 344 Lamsdorf. W obchodach uczestniczyli byli jecy Stalagu 344 Lamsdorf,wadze wojewdztwa, wadze samorzdowe, zwizki kombatanc-kie, przedstawiciele lokalnych szk i instytucji. Komend HufcaZwizku Harcerstwa Polskiego w Gubczycach reprezentowaadruyna harcerska "ISKRA", ktra przed Pomnikiem Powsta-cw Warszawskich-Jecw Stalagu 344 Lamsdorf zacignawart honorow. Podczas uroczystoci harcerze wrczyli Druh-nie Wandzie Traczyk-Stawskiej ps. "Pczek" pamitkow lilijkoraz symboliczny Herb Gubczyc. W dalszej czci uroczystociw pobliu pomnika posadzono db powicony rtm. WitoldowiPileckiemu. Zoenie kwiatw i zapalenie zniczy przed Pomni-kiem Powstacw Warszawskich-Jecw Stalagu 344 Lamsdorfzakoczyo obchody.

DZIE EDUKACJI NARODOWEJ Organizatorem gminnej uroczystoci w tym roku bya Szkoa Podstawowa nr 2

Szkoa gocia w swych murach nauczycieli i pracownikw owiaty oraz wadze samorzdowe gminy. Zaprezentowaa gociompikny program na ktry skaday si muzyka (duet gitarowy Martyny Dohan i Julii Dratwy z kl.VII), taniec (polka warszawskaprzygotowana przez Barbar Pawlu), piew chralny Czas nas uczy pogody przygotowa Witold Walkw, oraz spektakl GrupyKorczakipod kier. Waldemara Lankaufa. W przerwach Burmistrz Gubczyc wrcza nagrody, dyplomy mianowania oraz podziko-wania i upominki odchodzcym na emerytury. Byy te podziwania ZHP i ZNP Uroczysto zakoczy wsplny poczstunek.

LISTOPAD 2018 nr 11/3068

W dniach 05-06 padziernika odby si XXXV Harcer-ski Rajd Jesienny Granicznym Szlakiem. Celem rajdubya promocja walorw turystycznych pogranicza pol-sko-czeskiego, integracja zuchw, harcerzy i harcerzy star-szych poprzez wspln wdrwk, zabaw i piew.W zwizku z przypadajc rocznic 100-lecia ZwizkuHarcerstwa Polskiego i Rokiem Harcerstwa tematem prze-wodnim rajdu bya historia harcerstwa na przeomie ostat-niego stulecia. Organizatorami rajdu byli: Komenda Huf-ca Zwizku Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenie Przy-jaci Harcerstwa Ziemi Gubczyckiej, Zesp Szk im.Jana Paw II w Pietrowicach, przy wsppracy z UrzdemMiejskim, Starostwem Powiatowym, 10. Opolsk BrygadLogistyczn, lskim Oddziaem Stray Granicznej, Po-wiatow Komend Policji, Powiatow Pastwow StraPoarn oraz Zwizkiem Ochotniczych Stray Poarnych. W rajdzie udzia wzio blisko 200 zuchw, harcerzy,harcerzy starszych, instruktorw i przedstawicieli submundurowych. Dopisaa nam pogoda, na trasie rajdu dlapatroli przygotowano zadania i liczne niespodzianki. Niezabrako rwnie ciepej herbaty i poczstunku.W naszejrajdowej przygodzie towarzyszyli nam onierze z 10. Opol-skiej Brygady Logistycznej. Organizowali przejadki sta-rem, przygotowali punkty kontrolne oraz szkolenia z musz-try. Suyli pomoc w obsudze rajdu. Punkty kontrolneprzygotowali rwnie funkcjonariusze lskiego Oddzia-u Stray Granicznej z Raciborza oraz straacy z PP StrayPoarnej. Straacy z OSP Grobniki wsplnie z naszymiharcerskimi ratownikami medycznymi przeprowadzili dlanaszych uczestnikw szkolenie z pierwszej pomocy przed-medycznej. Jednym z najwaniejszych wydarze rajdo-wych byo harcerskie ognisko, na ktrym zoono Obiet-nic Zuchow i Przyrzeczenie Harcerskie wsplny krg,gawda, piew, iskierka. Odwiedzilimy rwnie wzgrzeBp. Antoniego Adamiuka, naszego patrona, gdzie wspl-nie pomodlilimy si za wszystkich harcerzy, ktrzy od-dali swoje ycie za wolno ojczyzny. Na apelu podsumo-wujcym nasz rajd gocilimy Burmistrza Gubczyc Ada-ma Krup i zastpc Burmistrza Kazimierza Bedryj, Dy-rekcj ZS w Pietrowicach Bogdana Kulika i Mariol Be-dryj, oraz przedstawicieli sub mundurowych. Wrczonodyplomy i puchary zwyciskim patrolom. Radosne buzie na-szych zuchw i harcerzy, wsplnie spdzony czas to dla nasco niezmiernie wanego. Mamy nadziej, e wspomnieniapozostan na dugo w pamici naszych rajdowiczw,a zwaszcza tych, ktrych przyjlimy w nasze szeregi.

Zapraszamy za rok !!!Czuwaj !!! Phm. Katarzyna Mojzyk Fotoreporta str.20 Jan Wac

XXXV HARCERSKI RAJD JESIENNYGRANICZNYM SZLAKIEM

CO SYCHA W PRZEDSZKOLU NR 11 wrzenia ju za nami, rozpoczlimy kolejny rok wsplnej zabawy,

nauki i pracy. Dzieci wrciy po udanych wakacjach wypoczte, roze-miane i pene zapau do dalszych zabaw. Witay si z dugo niewidzia-nymi koleankami i kolegami oraz zapoznaway si z nowymi salamii zabawkami. Przez cay okres wakacji trwa remont w naszej placwce.W ramach prac remontowych w przedszkolu zostay odnowione wszyst-kie sale, korytarze, klatka schodowa, wymieniono instalacj centralnegoogrzewania oraz elektryczn. Wszystkie prace remontowe zostay sfi-nansowane przez wadze miasta Gubczyce. Dzikujemy.

Przed nami rok peen zabaw i przygd. Jedn z jesiennych atrakcji wnaszym przedszkolu byy wykopki, na ktre dzieci uday si w dniu20.09.2018r. do Bogdanowic. Dzieci miay okazj zobaczy, jak wykopuje siziemniaki, ale najwiksz atrakcj byo ich zbieranie oraz wsplne zabawy wpolu. Zapa i zaangaowanie dzieci w prac zaskoczy nas wszystkich, azbieranie ziemniakw okazao si nie tylko prac, ale dobr zabaw. Dzieciday rad i pozbieray wszystkie ziemniaki wykopane do zebrania. Wrdpozbieranych ziemniakw znalazy si bardzo ciekawe okazy, tj.: serca, kotki,winki itp. Zwieczeniem zbierania ziemniakw byo wsplne ognisko, przyktrym pieklimy ziemniaki. Lekko zmczeni, lecz bardzo zadowoleni wrci-limy do przedszkola.

Wierzymy, e ten rok bdzie niezwykle ciekawy w yciu naszych przed-szkolakw. Lucyna Satarowska nauczyciel Przedszkola Nr 1

OGOSZENIEBurmistrz Gubczyc informuje, e w dniu:1. 8 listopada 2018 r. odbdzie si II przetarg ustny nieograniczony wsprawie sprzeday nieruchomoci niezabudowanej, oznaczonej wedugewidencji gruntw jako dziaka nr 290/1 o pow.0,1000 ha, pooonej wobrbie ewidencyjnym Rwne. Cena wywoawcza do przetargu wynosi7 388,00 z + VAT 23%. Wadium wynosi 740,00 z.2. 13 listopada 2018 r. odbdzie si III przetarg ustny nieograniczony wsprawie sprzeday nieruchomoci niezabudowanej, oznaczonej wedugewidencji gruntw jako dziaka nr 174 o powierzchni 0,5600 ha, pooo-nej w obrbie ewidencyjnym Zopowy. Cena wywoawcza do przetarguwynosi 21 477,00 z. Wadium wynosi 2 150,00 z.3. 14 listopada 2018 r. odbdzie si I przetarg ustny nieograniczony wsprawie oddania w dzieraw nieruchomoci niezabudowanej, ozna-czonej wedug ewidencji gruntw jako cz dziaki nr 833 o powierzchni0,9300 ha, pooonej w obrbie ewidencyjnym Gubczyce.4. 16 listopada 2018 r. odbdzie si V przetarg ustny nieograniczony wsprawie sprzeday nieruchomoci lokalowej, pooonej w miejscowo-ci Pomorzowice nr 1c wraz ze sprzeda uamkowej czci gruntu zdziaki nr 1/22. Cena wywoawcza do przetargu wynosi 100 115,00 z.Wadium wynosi 10 020,00 z; Warunkiem uczestnictwa w przetargach wymienionych w pkt 1, 2 i 4jest wniesienie wadium w pienidzu. Terminy i warunki wniesienia wa-dium zawarte s w ogoszeniach o przetargach. Szczegowe informacje mona uzyska w Urzdzie Miejskim w Gub-czycach ul. Niepodlegoci nr 14 (pokj nr 20) - telefon (077) 485 30 21wewntrzny 223 i 224 lub w internecie na stronie WWW.glubczyce.pl

FIRMA ULMER (z dotychczasow siedzib w Gubczycach ul. Kotaja 5, budynek PKS-u )

poszukuje lokalu do wynajciaw celu prowadzenia dziaalnoci produkcyjnej na terenie Gubczyc, o pow. ok. 400-600 m2.

Kontakt e-mailowy : [email protected], lub tel. 692019116, osoba kontaktowa Andrzej Florian

LISTOPAD 2018 nr 11/306 9

SZANOWNI PASTWO, PT Pragn poinformowa Pastwa

o zakoczeniu 35-letniej suby instruktorskiej na stanowisku

Komendanta Hufca im. Bpa Antoniego AdamiukaZwizku Harcerstwa Polskiego

w Gubczycach. T zaszczytn sub harcerstwu traktowaem jako najwaniejszy i honorowy obowizek realizowany zgodnie z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim, jego Ideaami, oraz Zobowizaniem Instruktorskim dla dobra Ojczyzny i Zwizku Harcerstwa Polskiego. Poczucie dobrze spenionego obowizku jest dla mnie najwiksz nagrod, a dowody wdzicznoci i uznania za wkad w wychowanie i ksztatowanie modego pokolenia s rdem wewntrznego zadowolenia i satysfakcji. Koczc sub czuj si zobowizany do zoenia najserdeczniejszych podzikowa wszystkim ktrzy ze mn wsppracowali, za przyjazn i owocn pomoc, za okazan yczliwo i zrozumienie w naszych kontaktach oraz serdeczn atmosfer towarzyszc naszym wsplnym przedsiwziciom na rzecz zuchw, harcerzy i Hufca ZHP. Wysoko ceni sobie efekty naszej wsppracy w ktrej dobro dzieci i modziey, naszej Maej Ojczyzny Polski, byo wartoci nadrzdn. Wsppraca Pastwa ze mn bya dla mnie wyrnieniem, sprawiaa mi wiele satysfakcji i zadowolenia, bd j zawsze mile wspomina.

cz wyrazy gbokiego szacunku i szczerej sympatii, ycz wszelkiej pomylnoci w yciu osobistym.

CZUWAJ! Z harcerskim pozdrowieniem hm Ryszard Katoch

UROCZYSTA ZBIRKA Z OKAZJI ZAKOCZENIASUBY INSTRUKTORSKIEJ

KOMENDANTA KH ZHP HM RYSZARDA KATOCHA

Gubczyce, 19.10.2018

Drogi Ryszardzie!W imieniu mieszkacw naszej Gminy

dzikuj za lata pracyna rzecz zuchw i harcerzy.

ycz duo zdrowia i pomylnocina zasuonej emeryturze.

Adam Krupa Burmistrz Gubczyc

LISTOPAD 2018 nr 11/30610

WIELOLETNI PRZYJACIELE HUFCA ZHP W GUBCZYCACH

LISTOPAD 2018 nr 11/306 10A

GOCIE HONOROWI - UROCZYSTEJ ZBIRKI -PRZYJACIELE KH ZHP W GUBCZYCACH

Mieczysaw uczak - wiceprezes NIK, dugoletni wjt Osjakowa, starosta wieluski, Jan Skalski - prezydent wiatowego Kongresu Kresowian, Karol Stpie, gen. bryg. Pastwowej Stray Poarnej, pk Szymon Lepiarz - dowdca 10. Opolskiej Brygady Logistycznej w Opolu, ppk Andrzej Rakowski - dowdca 55. Batalionu Remontowego w Opolu, pk Dariusz Kaminw - szef Wojewdzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu,pk Leszek Czereba - dyrektor Okrgowego Inspektoratu Suby Wiziennej w Opolu,pk Mirosaw Ligza - dyrektor Zakadu Karnego w Nysie,ppk Jerzy ukasik - komendant Placwki lskiego Oddziau Stray Granicznej w Opolu,ppk Bartomiej Deron - naczelnik Wydziau Koordynacji Dziaa lskiego Oddziau Stray Granicznej,Janusz Wjcik - doradca Marszaka Wojewdztwa Opolskiego,Renata Kobylarz-Bua - zastpca dyrektora Centralnego Muzeum Jecw Wojennych w Opolu,Dariusz Medoliski - Wojewdzki Komendant 0HP w Opolu, Jzefa Ziemnik - OHP w Opolu,pk Wadysaw Gawdyn - prezes Zarzdu Oddziau Zwizku Inwalidw Wojennych RP w Opolu,Urszula Gawor - prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyska w Opolu,Witold Listowski - prezes Zarzdu Stowarzyszenia Kresowian,Henryk Wierny - rodowisko Patriotyczne w Opolu,pk Mirosaw Karasek - rezerwista, b. szef Wojewdzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu,pk Jan Smolnik - pierwszy dowdca 10 Opolskiej Brygady Logistycznej w Opolu,ppk Kazimierz Trela - rezerwista, byy zastpca dowdcy 10. Opolskiej Brygady Logistycznej w Opolu,ppk Stanisaw Maksymowicz - rezerwista, b. z -ca Szefa Wojewdzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu,ppk Jan Zadworny - rezerwista, byy Szef Sztabu 10 Opolskiej Brygady Logistycznej w Opolu,ppk Zbigniew Koziarz - prezes Stowarzyszenia "Pancerny Skorpion",ppk Antoni Chorzewski - rezerwista, od niego wszystko si zaczo,mjr Dariusz Chdziski - szef Sekcji Wychowawczej 10. Opolskiej Brygady Logistycznej w Opolu,mjr Zbigniew Duda - rezerwista, mjr Wojciech Merkel-rezerwista.ppk Tomasz Pyra - dyrektor zakadu Karnego w Gubczycach,bryg. Jerzy Paluch - z-ca Komendanta Wojewdzkiego Pastwowej Stray Poarnej w Opolu,bryg. Wojciech Semeniuk -Komendant Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w Gubczycach,kpt. Waldemar Hoownia - z-ca Komendanta Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w Gubczycach,nadkom. Piotr Smole - Komendant Powiatowy Policji w Gubczycach,m. insp. Renata Worek - z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Gubczycach,kpt. Mateusz Szymu - Komendant Miejsko - Gminny Ochotniczych Stray Poarnych w Gubczycach,dh Adam Buchaniec - prezes Ochotniczych Stray Poarnych RP Gubczyce,dh Adam Tromsa - czonek Zarzdu Ochotniczych Stray Poarnych Gubczyce,Amelia Mamczar -prezes Zwizku Inwalidw Wojennych RPAmelia Mamczar - prezes Zarzdu Zwizku Kombatantw i b. Winiw Politycznych RP,Adolf Grnik - prezes Zwizku Represjonowanych Politycznie onierzy Grnikw, Edward Wooszyn - Prezes Oddziau Gubczyckiego Stowarzyszenia Mionikw Lwowa i Kresw Pd-Wschodnich, Marian Markiewicz - weteran Armii Krajowej, onierz Wyklty, uczestnik "Burzy" w Wilnie,Adam Krupa - Burmistrz Gubczyc, Kazimierz Bedryj -z-ca Burmistrza Gubczyc,Kazimierz Naumczyk - Przewodniczcy Rady Miejskiej w Gubczycach,Tadeusz Ciechanowski - wiceprzewodniczcy Rady Miejskiej w Gubczycach,Jzef Kozina - Starosta Gubczyc, Anita Juchno - wicestarosta Gubczyc,Stanisaw Krzaczkowski -Przewodniczcy Rady Powiatu w Gubczycach,Adam Leliski - wiceprzewodniczcy Rady Powiatu w Gubczycach,Tadeusz Schmidt - sekretarz Powiatu, Bolesaw Buniak - b. sekretarz Gminy Gubczyce, Elbieta Kielska - Burmistrz Baborowa,Krzysztof obos - Burmistrz Kietrza, Sebastian Baca - Wjt Branic,dr Katarzyna Maler - nauczyciel ZSO,dr Barbara Piechaczek - dyrektor Powiatowego Muzeum Ziemi Gubczyckiej,Zbigniew Ziko - dyrektor MOK Gubczyce,Stanisaw Ciapa - prezes Gubczyckiego Towarzystwa Budownictwa Spoecznego, Stanisaw Szczerbak - prezes Usug Komunalnych,Jan Krwka - b. Burmistrz Gubczyc,Janusz Wjcik -gwny specjalista ds. kultury,Jerzy Wachowiak - skarbnik Gminy,Piotr Soczyski - b.wicestarosta Powiatu

LISTOPAD 2018 nr 11/30610B

PANOWIE: Kazimierz Bernacki, Zygmunt Turniak,Witold Sochacki, Micha Dobrowolski, Tadeusz Pitkowski,Marian Pospiszel - TV Pogranicze, Jan Wac - Gos GubczycINSTRUKTORZY CHORGWI OPOLSKIEJ :dh. Irena Koszyk - Naczelnik Wydziau Owiaty,dh. Kazimiera Ochendowska - b.Komendantka Chorgwi Op.,dh Jerzy Podkwka - b. ksigowy chorgwi,dh Jacek Ochendowski - b. ksigowy chorgwi,dh Jacek Kaflowski - wiceprzewodniczcy ZHPdh. Magdalena Lenartowicz - Komendant Chorgwi Opolskiej,dh Robert Nowak - Komendant Hufca ZHP Krapkowice,dh Piotr Laskowski - Komendant Hufca ZHP Opoledh Grzegorz Krzykw - Komendant Hufca ZHP Niemodlin,dh Andrzej Lichota - ZHP Katowice. INSTRUKTORZY SENIORZY HUFCA GUBCZYCE:dh. Teresa Idziak,dh. Krystyna Jankowska,dh Zygmunt Kosowski,dh Jzef Kaniowski,dh Jan Bayski,dh. Jadwiga Buczma,dh. Jan Samek,dh Jan Mrz,dh. Wanda Rojek,dh. Marek Winiewski,dh. Magorzata Bednarczuk,dh. Krystyna Broczkowska,dh Jan Wojnarski,dh. Urszula Pirch,dh. Maria Dembska,dh Piotr Kaek,dh. Krystyna Opyt,dh. Stanisaw Pleniak,dh. Elbieta Chacko,dh. Wiesawa Krawiec,dh. Tomasz Schmidt,dh. Wadysawa Katoch. INSTRUKTORZY HUFCA GUBCZYCE:dh. Ewa Pitkowska,dh. Jolanta Wojnarska,dh. Ewa wiercz,dh. Boena Lechoszest,dh. Grayna Liczkowska,dh. Jolanta Bluj,dh. Urszula Wojciechowska,dh. Teresa Grabowska,dh Damian Mojzyk,dh Mirosaw Smaha,dh Ireneusz Skwarek,dh. Maria Farasiewicz,dh. Liliana Hajda,dh. Magorzata Szuszkowska,dh. Honorata Bondarewicz,dh. Joanna Antoszczyszyn,dh. Gabriela Smaha,dh. Marzanna Kosiorowska -Witek,dh. Agnieszka Walkw,dh. Urszula Chrobostowska,dh. Maria Zajdel,dh. Joanna Kuc,dh. Elbieta wierczyska,dh. Ilona Ziba,

LISTOPAD 2018 nr 11/306 11

LISTOPAD 2018 nr 11/30612

Uroczyste odsonicie Krzya Harcerskiego z okazji100-lecia Zwizku Harcerstwa Polskiego i 100 lat Niepodlegoci,

w parku przy ul. Sobieskiego w Gubczycach.Odsonity z dum, 19.10.2018r. Krzy Harcerski ZHP symbolizuje:

Krg - symbol doskonaoci, do jakiej dy harcerska rodzina.Lilijka - symbol czystoci, nawizujcy te do wskazujcej drog igy kompasu.Rami lilijki wskazujce pnoc - iga w kompasie harcerza.Dwie gwiazdki na lilijce-Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie, bd czujne oczy skauta.P - wieniec z lici dbu - licie dbu symbolizuj mstwo i odwag.P - wieniec z lici lauru - licie lauru s symbolem zwycistwa.Trzy odzie na liciach dbu - trzy Rozbiory Polski.Dwie oliwki na liciach lauru - dwie wojny wiatowe.Ramiona krzya - cztery strony wiata.Promienie - oznaczaj denie harcerstwa do promieniowania na cay wiat wartociami, radoci, dobrem.Wze - przypomina o obowizku spenienia przynajmniej jednego dobrego uczynku dziennie.Ziarenka piasku - wypeniajce ramiona krzya harcerskiego, symbolizuj liczn rodzin harcersk.Haso "Czuwaj" - tradycyjne pozdrowienie harcerskie,przypomina harcerzowi, e powinien by zawsze gotowy do suby Bogu i Polsce.

Projekt zagospodarowania parku przy ul. Sobieskiego - Magdalena GrzywnaOdlew Krzya Harcerskiego - Artystyczne Odlewnictwo Jacek Guzera

Projekt oprawy Krzya Harcerskiego - Wiesaw KowalikZdjcia str. 9/10/11 - Jan Wac, str. 12 - Damian Mojzyk

LISTOPAD 2018 nr 11/306 13

BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK - ZWYCIZCY "SWKI"

Z PRZEDSZKOLA NR 3 28 wrzenia 2018 w sali widowiskowej gubczyckiegoMOK-u odbya si uroczysta inauguracja ksieczki"Bezpieczny Przedszkolak" poczona z finaem woje-wdzkiego konkursu plastycznego dla najmodszych dzie-ci - przedszkolakw z wojewdztwa opolskiego. Konkurs plastyczny mia na celu popularyzacj wiedzyna temat bezpieczestwa. Najlepsza praca wybrana spo-rd 194 naley do Przedszkola nr 3 w Gubczycach, tymsamym zdobi okadk ksieczki edukacyjnej "BezpiecznyPrzedszkolak", ktra w nakadzie 10 tysicy egzemplarzytrafi do przedszkolakw na terenie Opolszczyzny. Uroczysto uwietniy wystpy artystyczne przedszko-lakw oczywicie o tematyce zwizanej z bezpieczestwem,dzieci w montau sowno - muzycznym zademonstrowayscenki z ycia i sposoby reagowania na nie oraz wzywaniawaciwych sub. Nie zabrako rwnie tradycyjnych pio-senek i wierszykw, a wszystko to przekazane z wdzikiem,jaki prezentowa mog tylko dzieci, co spotkao si z wiel-kim uznaniem i rozbawieniem widowni. Wrd zaproszo-nych goci byli Burmistrz Gubczyc Adam Krupa, zastpcaKazimierz Bedryj, wicestrosta Anita Juchno, dyrektor ZO-KiS Stanisaw Krzaczkowski, przewodniczcy Rady Miej-skiej Kazimierz Naumczyk oraz dyrektor MOK ZbigniewZiko. Wrd opolskich goci znaleli si nadkomisarz HubertAdamek Naczelnik Wydziau Prewencji Komendy Woje-wdzkiej Policji, Edward Kinder - dyrektor WojewdzkiegoOrodka Ruchu Drogowego, Bartosz Wajman - sekretarzOpolskiej Wojewdzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Dro-gowego, Lesaw Tomczak - dyrektor Regionalnego Zespo-u Placwek Wsparcia Edukacji, Teodozja widerska - przed-stawiciel Kuratorium, a take Marcin Kosmala - dyrektorFundacji Pro-Lege. Suby mundurowe z Gubczyc repre-zentowali: nadkomisarz Piotr Smole - Komendant Powia-towy Policji i Wojciech Semeniuk - Komendant PowiatowyStray Poarnej Wrd widowni byy dzieci z gubczyckich przedszko-li, rodzice i rodziny laureatw konkursu, ktrzy doceniligromkimi brawami wystpy dzieci oraz ich sukces. Wy-grani, czyli grupa 4 -latkw "Swki" - jest wyjtkowgrup, gdy ju rok temu zdobyli nagrod w konkursieNTO na najlepsz grup przedszkoln. Sukces w "Bez-piecznym Przedszkolaku" zosta nagrodzony oczywicieksieczkami edukacyjnymi, plecaczkami, sodyczami odgoci oraz policyjnymi dyplomami, jakie dostay wszyst-kie "Swki", ich wychowawczyni Bogumia Krwka orazdyrektor Przedszkola i gospodarz uroczystoci AnnaKomplikowicz - Serwetnicka.Wszystkie dzieci, dyrektor, nauczycielki i pracownicePrzedszkola zapieway na scenie w towarzystwie Poli-cusia hymn Przedszkola nr 3, ktry uwietnia tylko szcze-glne okazje. Po poudniu Przedszkole odwiedzili poli-cjanci, straacy i ratownicy medyczni pokazujc dzie-ciom swoje wozy, psa policyjnego i opowiadajc o swo-jej pracy. Od dzi przedszkolaki ju wiedz kim chc byw przyszoci - bohaterami tj. policjant, straak i ratow-nik. Nauczyciele Przedszkola nr 3

LISTOPAD 2018 nr 11/30614

27 wrzenia 2018 r. grupa "Przyjaciele Krzysia" z Przed-szkola nr 2 w ramach realizacji programu "Bezpieczne Przed-szkole" udaa si do Centrum Edukacyjnego w KomendzieMiejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Opolu w celu pozna-nia podstawowych zasad bezpieczestwa poarowego.

W trakcie spotkania, ktre poprowadzi st. kpt. Marcin Urbanprzedszkolaki poznay prac zawodow straaka. Obejrzay stra-acki mundur koszarowy i uniformy do zada specjalnych. Dzie-

ci dowiedziay si, e straacy nie tylko gasz poary. Wzywanis m.in. do powodzi, wypadkw samochodowych, wysokogr-skich, czy zagroe chemicznych.

Z zaciekawieniem obejrzay filmy edukacyjne "Co zrobiw przypadku wystpienia poaru w domu lub w szkole?", "Zna-ki ewakuacyjne, podrczny sprzt ganiczy oraz bezpiecznai praktyczna ewakuacja" oraz makiet budynku wielorodzinne-go. Makieta prezentowaa, w jaki sposb rozprzestrzenia sidym w budynku, gdzie powstaje poar, co naley robi i dlacze-go naley zamyka drzwi pomieszczenia, w ktrym wybuch po-

31 sierpnia przy Aleji Lipowej w Gubczycach miao miej-sce niecodzienne wydarzenie - otwarcie Niepublicznego

Przedszkola "PICCOLINO".Uroczysto rozpocza si od po-

witania przybyych goci przez wa-cicielk Mariol Paterek. W tymwanym dla caej przedszkolnej spo-ecznoci dniu swoj obecnoci za-szczycili nas; prezes stowarzyszeniaRazem dla Gubczyc Mariusz Mrzwraz z maonk, dyrektor gubczyc-kiego Sanepidu Alina Mazur - Cia-pa, zaprzyjanionego z gubczycki-mi przedszkolami ks. proboszczaz Lisicic Mariana Stokos orazs. Jzefin, wsppracujc z naszplacwk, gubczyck artystkMari Farasiewicz oraz redaktoraportalu www.twojeglubczyce Mate-usza Kitk. Oczywicie najliczniejszgrup stanowiy przedszkolaki i ichrodzice, ktrzy penili zarwno rolgoci jak i gospodarzy.

W krtkim przemwieniu, pani Mariola podzikowaa wszyst-kim, bez ktrych ta inwestycja nie byaby moliwa, a odwoujcsi do sw amerykaskiego eseisty i filozofa Roberta Fulghu-ma "wszystkiego, co naprawd powinienem wiedzie, nauczy-em si w przedszkolu:" wskazaa jak wanym i szczeglnymetapem w rozwoju dziecka jest wiek przedszkolny.

Cz oficjaln uwietnia krtkim wystpem Maria Farase-wicz za ktry piknie dzikujemy.

Na znak otwarcia budynku nastpio uroczyste przecicie szar-fy, po czym ks. proboszcz Marian Stokosa powici budyneki pomieszczenia przedszkola Te mury przecie bd musiay nie-jedno przetrzyma?!

Po oficjalnym otwarciu placwki wszyscy gocie mieli moli-wo zwiedzenia pomieszcze , gdzie od wrzenia bawi i uczysi bdzie 25 przedszkolakw, ktre do tej pory korzystayz pomieszcze przy ul. eromskiego. To wanie one z niecierpli-woci czekay na ten dzie.

Podczas gdy doroli zwiedzali przestronne i kolorowe przed-szkolne sale dzieci z zapaem korzystay z urzdze znajduj-cych si w ogrodzie przedszkolnym . Nie zabrako rwnie sma-kowitego poczstunku, ktry oczekiwa na goci w ogrodowejaltanie.

Dzikujemy wszystkim za przybycie i bycie z nami w tak wa-nym dla nas dniu.

Renata Ostrowska

ar. Przedszkolaki uczyy si udziela pierwszej pomocy przed-medycznej, tj. sprawdzay czy poszkodowany oddycha, podej-moway udane prby dzwonienia na numery alarmowe 998, 112oraz wiczyy resuscytacje kreniowo - oddechow na fanto-mie. Z duym zaangaowaniem ukaday puzzle "Znaki ewaku-acyjne" oraz koloroway obrazki tematyczne.

W kolejnej czci zaj przedszkolaki miay moliwo zaoe-nia mundurw i czerwonych hemw straackich. Przebraneuday si do nastpnego pomieszczenia, gdzie obejrzay ywyi spalony las. Poznay zagroenia, z jakimi mona spotka si wlesie oraz sposoby odnalezienia si w lesie lub okrelenia miej-sca zdarzenia. Na nastpnym stanowisku dowiedziay si, jaknaley zachowywa si nad wod w lecie i w zimie.

Przy makiecie prezentujcej autostrad z zaciekawieniem ob-serwoway tworzenie wolnego przejazdu dla pojazdw ratow-niczych zwanego korytarzem ratunkowym lub ycia.

Chtne dzieci zwiedziy spalony pokj, ktry najbardziej prze-mawia do wyobrani. W tle sycha byo tupot straackich bu-tw, relacj wiadka poaru, a w oknie pojawiay si byski wo-zw bojowych stray poarnej.

W kolejnej cz Centrum na zakoczenie zaj przewidzianezostao praktyczne podsumowanie zdobytych umiejtnoci.W trakcie tumaczenia zagroe pojawiajcych si w domuz kuchenki zacz wydobywa si dym. Wczyy si systemyalarmowe, a dzieci na kolanach z zadymionego pomieszczeniapod kierunkiem prowadzcego uday si na zewntrz pamitajco zamkniciu drzwi i uszczelnieniu ich rcznikiem.

Za dobrze wykonan ewakuacj obecni na zajciach otrzyma-li naklejk "Dzielny straak".

Wycieczka do Centrum Edukacyjnego w Opolu bya dosko-na okazj do nabycia i utrwalenia waciwych zachowaw sytuacjach zagroe oraz szybkiego ich rozpoznawania.

Elbieta Naszkiewicz

WYCIECZKA DO CENTRUM EDUKACYJNEGO W OPOLU

OTWARCIE NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA "PICCOLINO"

LISTOPAD 2018 nr 11/306 15

SPOTKANIE PO LATACHEDYCJA DRUGA 2018

Tak jak sobie przed rokiem obiecali, tak te zrobili. Ponowniedoszo do spotkania byych dziaaczy, trenerw i pikarzy gub-czyckiej Polonii. Tym razem grono znacznie si poszerzyo,a wrd uczestnikw nie zabrako tych, ktrzy dla klubu zrobiliwiele.

W zorganizowaniu imprezy jednego z pomysodawcw tego pro-jektu Wiesawa Mieszkalskiego, pod nieobecno drugiego - An-drzeja Lachowskiego - wspiera niej podpisany. Obaj dokonali nielada sztuki, gdy liczba osb, ktre odpowiedziay na zaproszenieprzesza najmielsze oczekiwania. Na spotkanie, ktre odbyo siw sobot 15 wrzenia 2018 r. udao si zaprosi niemal 60 byychdziaaczy, trenerw i zawodnikw gubczyckiego klubu z rnychdekad. Najstarsi z uczestnikw wystpowali w barwach Polonii jesz-cze w latach 50-tych i 60-tych a niektrzy z tych modszych majnadal czynny zwizek z pik na boisku lub na awce trenerskiej.Wrd zebranych nie zabrako prezesw gubczyckiego klubu,w gronie ktrych pojawili si Janusz Bednarczyk, Ryszard Majkow-ski, Jan nieek, Edward Grzeczny, Tomasz Czyowicz, Dariusz Ko-zowski, Marek Curyo

Realizacja spotkania odbya si przy aktywnej pomocy obecne-go prezesa Polonii Marka Curyo oraz kierownika klubu WojciechaKruszyskiego.

Wrd licznie zgromadzonej widowni impreza rozpocza si "Me-czem Gwiazd Polonii". Najduej pracujcy w roli trenerw Poloniiselekcjonerzy Stefan Se i Jan nieek do gry desygnowali 20 za-

wodnikw. Pomimo przedmeczowej proby o "oszczdzaniekoci", po gwizdku sdziego wszyscy o tym zapomnieli. Niktnie odstawia nogi i kady chcia udowodni, e nie przezprzypadek wystpowa przez lata w barwach gubczyckiegoklubu. Wrd zawodnikw ekipy Stefana Senia wawo poru-sza si 72-letni Jzef Chudecki, z ktrym trener wystpowaonegdaj wsplnie na boisku. Wtrowali mu pozostali zawod-nicy. Wynik tej wewntrznej "batalii" nie mia znaczenia, jed-nak odnotujmy, e mecz zakoczy si zwycistwem "mod-szej" ekipy Jana nieka, ktra po bramkach Jzka "Muchy"Woszczyskiego i Wieka "Wiery" Frydryka wygraa 2-0.W zwizku z faktem, e zawody prowadzi w podwjnej roliarbitra i selekcjonera Jan nieek, zarzdzi on w duchu fairplay rzuty karne, ktre zakoczyy si polubownym remisem5-5. Jedn z "11-tek" wykorzysta najdroszy pikarz w dzie-jach Polonii Wojciech Maocha, ktry w grudniu 1993 r. zakwot wczesnych 200 mln z przeszed z gubczyckiego klu-bu do Widzewa d. Teraz Wojtek zagra ponownie na na-szym miejskim stadionie po 24 latach.

Polonia I: Adam Sawicki - Jzef Stachera, Jzef Chudecki,Wiesaw Mieszkalski, Ryszard Ulaski, Stanisaw Wysocza-ski, Marek Monasterski, Marek Zagrobelny, Adam KazimierzLeszczyski, Andrzej Bocki. Selekcjoner: Stefan Se.

Polonia II: Marek Broszko - Dariusz Macedoski, WiesawJanicki, Wiesaw Frydryk, Tomasz Czyowicz, Jzef Wosz-czyski, Dariusz Przybylski, Marek Malewicz, Mirosaw G-ralski, Wojciech Maocha. Selekcjoner: Jan nieek.

Tu po zakoczeniu meczu i szybkiej wizycie pod pryszni-cem rozpoczto witowanie spotkania w "Pubie Polonia".Podobnie jak przed rokiem najpierw odpiewano hymn Polo-nii sprzed lat: "Marsz, marsz Polonio, Ty wierny narodzie,odpoczniemy po swej pracy w gubczyckiej gospodzie"Pniej wszystkich zebranych powita i przedstawi WiesawMieszkalski. Z inicjatywy Jzefa Chudeckiego minut ciszyuczono zmarych nieobecnych dziaaczy, trenerw i pikarzy,ktrych koledzy pamitaj do dnia dzisiejszego.

- Ciesz si, e udao si zorganizowa po raz drugi takiespotkanie. Tym bardziej, e dopisaa nam do niespodzie-wanie frekwencja. Do tego kilku kolegw z boiska zechciaozagra po raz kolejny w koszulce naszej Polonii w "MeczuGwiazd", ktry by pomysem Roberta, autora "Poloniusza".Dzisiejsza druga edycja pokazuje, e s osoby, ktre chtniewracaj do minionych lat Polonii i znajduj czas na spotkaniepo wielu latach. Ciesz si zwaszcza z wizyty tych kolegw,ktrzy przyjechali do nas spoza Gubczyc. >>>dok. str. 16

LISTOPAD 2018 nr 11/30616

>>> dok. ze str. 6 CZTERY KRAJEPitek sta pod znakiem wsplnego ksztatowania przyszoci. Po wspl-nym naboestwie ekumenicznym w parku zamkowym, wszyscy uczestni-cy dyskutowali nad tym, co im przynis tydzie z projektem YOUrope -Twoja Europa. Wszyscy byli zgodni co do tego, e w przyszym rokuchtnie znowu by si spotkali.Byoby piknie, gdyby z tej imprezy wyniko nowe partnerstwo midzyKrk , Rognac i Gubczycami -mwi Goerzen. Tegoroczne, pierwsze spotka-nie modziey mogoby zapocztkowa cykliczne spotkania w kadym zkolejnych miast partnerskich .W pitek 27 lipca 2018 r. w parku zamkowym w Rockenhausen , zorganizo-wano wieczr poegnalny, ktry zosta przygotowany rwnie przez czon-kw Niemiecko - Polskiego Stowarzyszenia Mieszkacw Miast Partner-skich.Na imprez zaproszono take mieszkacw miasta. Na stoach byy kulinar-ne smakoyki z poszczeglnych miast partnerskich, przygotowane przezprofesjonalnego kucharza Thorstena Trosta. Nie zabrako tacw i piewu,dziewczta z Rognac zataczyy taniec z pomponami, a chr z polskiejgrupy umili nam czas muzyk. A jeszcze dla urozmaicenia, z muzyk naro-dow wielu krajw, wystpi zesp Shaian z Kaiserslautern, ktrego czon-kami s uchodcy z rnych stron wiata. Burmistrz Cullman podzikowawszystkim organizatorom i pomocnikom ktrzy od pocztku do koca prze-jawiali ogromne zaangaowanie w pracy nad Programem. Do modzieyzwrci si z zawoaniem, aby razem budowali i zadbali o nasz wsplny dom- Europ .W sobot, w dzie poegnania, mona byo zauway jak silne wizi nawi-zane zostay pomidzy modzie w przecigu tego tygodnia. I ezka nieje-demu zakrcia si w oku, ale przecie znw si spotkamy - mwia Go-erzen. Jakby nie byo, burmistrz z Rognac zaprosi nas ju na przyszy rokdo Francji...

Christian Angne Tumaczya: Bronisawa Furtak

BEZPIECZNA SZKOA11 wrzenia br. w Liceum Oglnoksztaccym w Gubczycach dziki

wsppracy z Izb Administracji Skarbowej w Opolu funkcjonariusz su-by celno-skarbowej przeprowadzi szkolenie z zakresu zagroe zwiza-nych z zaywaniem substancji psychoaktywnych czyli narkotykw i do-palaczy. Program zosta zrealizowany w ramach realizowanego programu"Bezpieczna szkoa. Zagroenia i zalecane dziaania profilaktyczne w za-kresie bezpieczestwa fizycznego i cyfrowego uczniw" oraz "AkademiiCa i Akcyzy" prowadzonej przez Izb Administracji Skarbowej w Opolu.

W prelekcji obejmujcej trzy godziny lekcyjne uczestniczyo niemal250 uczniw klas pierwszych, drugich i trzecich liceum wraz z gronempedagogicznym.

Modziey przybliono zadania, jakie peni Krajowa Administracja Skar-bowa oraz jej rol w zakresie ochrony spoeczestwa i rodowiska przedzagroeniami zwizanymi m.in. z przywozem towarw niebezpiecznychczy szkodliwych.

W trakcie spotkania poruszone zostay problemy zwizane z narkoty-kami i dopalaczami. Dziki szkoleniu podniesiona zostaa wrd modzie-y wiadomo prawna zwizana z narkomani oraz poszerzona wiedzana temat niebezpiecznych konsekwencji zaywania substancji szkodli-wych. Licealna modzie aktywnie uczestniczya w szkoleniu poprzez kie-rowane do prowadzcego pytania oraz udzielane odpowiedzi.

Przeprowadzone szkolenie dowodzi, e modzie gubczyckiej szkoyjest zainteresowana tak tematyk i zajciami, ktre pomog w profilakty-ce skierowanej na przeciwdziaanie wspczesnym zagroeniom obec-nym wok nas.

Julita Stebnicka

>>> dok ze str. 5Na parterze dawnego dworca po latach pojawi siznw m.in. kasa biletowa PKP, a cz nowego bu-dynku bdzie wynajta przez wadze powiatu gub-czyckiego na biura. Zamiar uruchomienia kompleksuhandlowo - usugowego jest efektem przekonania in-westora o czeniu przez klientw zakupw z roz-rywk, a w tym miejscu dodatkowo z podrami.W wietle nowych przepisw o ograniczeniu i wresz-cie zakazie handlu w niedziel, koncept STACJAGUBCZYCE kierowany jest do mieszkacw oko-lic, w tym mieszkacw Czech oraz podrnych ko-rzystajcych z Centrum Przesiadkowego. Realizowa-ny przez Powiat Gubczycki projekt uwzgldnia bu-dow w bezporednim ssiedztwie dworca PKP du-ego parkingu, majcego pomc zrealizowa zasadPark & Ride, wywodzc si z idei przekierowywa-nia transportu samochodowego podrnych pracu-jcych w wikszych miastach do rodkw komuni-kacji publicznej. Na istniejce na dworcu tory, po-wracaj pocigi, a Dworzec Autobusowy ttni yciemniezmiennie od lat.Wszystko to sprawi, e kompleks stanie si kluczo-wym elementem wza komunikacyjnym regionu. Na podst. konceptu opr. Jan Wac

STACJA GUBCZYCE

>>> dok. SPOTKANIE Mam nadziej, e bdziemynadal kontynuowa nasze spotkania w przyszoci -podsumowa Wiesaw Mieszkalski. Czas spdzonyw miej atmosferze uczestnicy zakoczyli oczywiciedeklaracj o kolejnym spotkaniu w trzeciej edycji "Spotkania po latach".

Do zobaczenia!W II edycji "Spotkania po latach" uczestniczyli:

Janusz Bednarczyk, Jan Blicharz, Andrzej Bocki,Marek Broszko, Jzef Chudecki, Kazimierz Cisowski,Marek Curyo, Tomasz Czyowicz, Wiesaw Frydryk,Grzegorz Golinowski, Wiesaw Grabo, EdwardGrzeczny, Ireneusz Haras, Andrzej Janicki, WiesawJanicki, Zbigniew Korbecki, Ryszard Kowalczykow-ski, Kazimierz Kozibroda, Dariusz Kozowski, JerzyLachowski, Zbigniew Lenartowicz, Adam KazimierzLeszczyski, Zbigniew Leaski, Dariusz Macedo-ski, Piotr Machura, Zbigniew Maczuga, RyszardMajkowski, Marek Malewicz, Wojciech Maocha,Mieczysaw Medyski, Wiesaw Mieszkalski, MarekMokrzycki, Marek Monasterski, Ludwik Orowski,Jarosaw Pciennik, Jerzy Pochwaa, Zbigniew Po-niak, Dariusz Przybylski, Jan Przemylaski, MarianRubczyski, Adam Sawicki, Stefan Se, ZbigniewSkoczylas, Bonifacy Solorz, Jerzy Stachera, Jzef Sta-chera, Wiesaw Szatanik, Jerzy Szter, Edward Szyma-nek, Jan nieek, Grzegorz Wacaw Tichanw, Ry-szard Ulaski, Ryszard Wglarz, Stanisaw Wiecha I,Jzef Woszczyski, Stanisaw Wysoczaski, MarekZagrobelny, Andrzej Zawistowski. Ja te tam byemi z Polonistami wietnie si bawiem!

Robert "Poloniusz" StebnickiFoto 1: Szymon "Pozytyw" PopczykFoto 2: Tomasz Kotwica

LISTOPAD 2018 nr 11/306 17

OGOSZENIE Burmistrz Gubczyc informuje o podaniu do publicz-nej wiadomoci poprzez wywieszenie na tablicy ogo-sze Urzdu Miejskiego w Gubczycach oraz umiesz-czeniu na jego stronie internetowej w dniu:1. 01.10.2018 r. wykazu obejmujcego przeznaczon dooddania w dzieraw nieruchomo niezabudowan, po-oon w obrbie ewidencyjnym Mokre, oznaczon jakodziaki nr 196 i nr 208/1 o cznej powierzchni 5,8200 ha.2. 03.10.2018 r. wykazu obejmujcego przeznaczone dooddania w dzieraw nieruchomoci niezabudowane,pooone w obrbie ewidencyjnym Gubczyce, oznaczo-ne jako czci dziaek nr 316/18, nr 286/43, nr 478/14, nr431, nr 338, nr 280/4, nr 294/21, nr 285/83, nr 331/2, nr213/37 oraz w obrbie ewidencyjnym Zawiszyce, ozna-czona jako dziaka nr 231 i w obrbie ewidencyjnym Kli-sino, oznaczona jako cz dziaki nr 376.

1. Konfederacja Barska (przeciw Rosji) zawizaa si 29 lute-go 1768r. w miasteczku Bar. Celem byo zrzucenie zalenociRzeczypospolitej od Rosji. Ostateczne zakoczenie walk na-stpio 18 sierpnia 1772 po zdobyciu przez Rosjan Jasnej Gry.2. Insurekcja Krakowska zwane take Powstaniem Ko-ciuszkowskim (przeciw Rosji i Prusom) rozpocza si 12marca 1794, gdy genera Antoni Madaliski odmwi podda-nia si redukcji I Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Narodo-wej i na jej czele wyruszy z Ostroki w kierunku Krakowa.Zakoczya si 16 listopada 1794, gdy ostatnie oddziay po-wstacze skapituloway przed Rosjanami w Radoszycach. Jed-nak walki wci trway do poowy grudnia w Wielkopolsce i naKujawach.3. Powstanie Wielkopolskie (przeciw Prusom) 6 listopada 1806roku do Poznania wjechali gen. Dbrowski z Jzefem Wybic-kim. Ich wjazd przerodzi si w manifestacj patriotyczn, wy-dali oni odezw do narodu, wzywajc do stawania u bokuNapoleona w walce z zaborc. Kampani zakoczya kapitula-cja Krlewca 15 czerwca 18074. Powstanie Listopadowe (przeciw Rosji) W nocy z 29 na 30listopada 1830 roku rozpoczo si w Warszawie atakiem naBelweder , a zakoczyo si 21 padziernika 1831 r. kapitulacjtwierdzy Zamo (21 X).5. Powstanie Krakowskie (przeciw Rosji, Prusom i Austrii),od21 lutego do 04 marca 1846 roku. atak krakowskiej ludnoci naoddzia Austriakw 20-21 luty 1846r. Rebelia J. Szeli oraz inter-wencja wojsk austriackich i rosyjskich doprowadziy do szyb-kiego upadku powstania. Tyssowski wycofa si na teryto-rium Prus, gdzie 04 marca jego oddzia zoy bro.6. Powstanie Wielkopolskie zwane take Powstaniem Po-znaskim (przeciw Prusom) od 20 marca 1848 - 11 kwietnia1848. Na wie o berliskiej rewolucji marcowej utworzono wPoznaniu 20 marca 1848 Komitet Narodowy, 11 kwietnia 1848Komitet podpisa jarosawieck konwencj przewidujc roz-wizanie wikszoci oddziaw powstaczych w zamian zaautonomi czci Poznaskiego. Prusacy nie dotrzymali umo-wy i zaatakowali powstacw. Mimo zwycistw strony pol-skiej pod Miosawiem, Wrzeni i Sokoowem wojska po-wstacze ulegy rozprzeniu, co doprowadzio do podpisa-nia 9 maja 1848 umowy kapitulacyjnej.

DROGA DO WOLNOCI - POLSKIE POWSTANIA NARODOWE

7. Powstanie Styczniowe (przeciw Rosji) 22 stycznia 1863r. Przy-czyna terror rosyjski i przymusowa branka modziey do wojskarosyjskiego. Powstanie trwao do 05 sierpnia 1864r. Zakoczoneegzekucj R. Traugutta i czterech czonkw powstaczego rzduna stokach cytadeli warszawskiej.8. Powstanie Wielkopolskie (zbrojne wystpienie polskich miesz-kacw Wielkopolski przeciw Niemcom), 27 grudnia 1918r. w go-dzinach popoudniowych w Poznaniu wybuchy walki. Jeden zpierwszych atakw nastpi na Prezydium Policji - 16 lutego 1919r.- W Trewirze zosta przeduony rozejm Niemiec z pastwami En-tenty. Obejmowa on rwnie front wielkopolski. Tym samym ar-mia powstacza zostaa uznana za wojsko sprzymierzone.9. Powstanie Sejneskie (przeciw Litwie ) w dniach 23 - 28 sierp-nia 1919r. Polskie powstanie, zorganizowane przez Polsk Organi-zacj Wojskow. Litewska administracja miaa pod kontrol Sejnyi tereny a po rzek Czarna Hacza, lece po polskiej stronie liniidemarkacyjnej (linia Focha). W sierpniu, na skutek niepowodzenegocjacji, dowdztwo suwalskiego Okrgu POW podjo decy-zj o zorganizowaniu powstania. By to wynik wizyty w mieciepremiera Litwy, Mykolasa Sleeviiusa, ktry zachca mieszka-cw do oporu wobec Polakw.10. Trzy Powstania lskie 1919 - 1921r.(konflikty zbrojne na Grnym lsku przeciw Niemcom):

I POWSTANIE LSKIE w nocy z 16 na 17 sierpnia 1919r.i trwao do 24 sierpnia 1919r. Przyczyna wybuchu - suby niemiec-kie zastrzeliy osiem osb w Mysowicach w tym trzynastoletnie-go chopca.

II POWSTANIE LSKIE w nocy z 17 na 18 sierpnia1920r. i trwao do 28 sierpnia 1920r. Przyczyna wybuchu - terrorpolicji niemieckiej i potrzebna bya samoobrona.

III POWSTANIE LSKIE w nocy z 02 na 03 maja 1921r.AKCJ MOSTY i trwao do 05 lipca 1921r. Przyczyna wybuchupodzia Grnego lska po przeprowadzonym plebiscycie. 11. Powstanie Warszawskie (przeciw Niemcom) od 01 sierpnia1944r. - 03 padziernika 1944 - wystpienie zbrojne przeciwko oku-pujcym Warszaw wojskom niemieckim, zorganizowane przezArmi Krajow w ramach akcji "Burza", poczone z ujawnieniemsi i oficjaln dziaalnoci najwyszych struktur Polskiego Pa-stwa Podziemnego. zebra i opracowa Piotr Kopczyk

W miniony weekend w Biaymstoku zakoczyy si

Mistrzostwa Polski Juniorwi Modzieowcw w badmintonie. Bardzo dobrze spisali si juniorzy Technika Gubczyce. Zoty medalw grze podwjnej zdobyli Maciek Matusz i Bartek Gazka. Brzowemedale zdobyli Kordian Kobylnik w grze pojedynczej i grze podwj-nej w parze z Michaem Matysiakiem (Hubertus Zakresie Grne), Ka-rolina Szubert w grze podwjnej parze z Agnieszk Foryt (STB Lubli-niec) i w grze mieszanej zukaszem Cimoszem(Chojnik Jelenia Gra)oraz Bartek Gazka row-nie w grze mieszanej wparze z Paulin Hankie-wicz ( ABRM Warszawa).Serdecznie gratulujemynaszym zawodnikom

LISTOPAD 2018 nr 11/30618

REKLAMA W GOSIE GUBCZYC Gos Gubczyc jest bezpatnym informatorem o zasigu

gminy, w formacie A4 w kolorze. Ukazuje si na przeomiemiesicy w nakadzie 3 000 egz. oraz w wersji elektronicznejna www.glubczyce.pl Reklamy - tylko na wewntrznych

stronach - podstawowy modu - w ramce 9x9cm,jednorazowa edycja 100,00z +VAT,

przy wikszej iloci cen mona negocjowa. Tre reklam nadsya w wersji elektronicznej w pliku JPG(rozdz. 300dpi) na adres e-mail "[email protected]", w terminie

do 15. kadego miesica na miesic nastpny,wraz z podaniem "parametrw"niezbdnych do wystawienia

Faktury VAT przez Miejski Orodek Kultury.

Gos Gubczyc - bezpatny informator samorzadowy

Wydawca - Urzd Miejski w Gubczycach. (ISSN 1234-0890)nakad 2000 egz.

Red. naczelny - Jan Wac, Adres Redakcji: 48-100 Gubczyce,ul. Niepodlegoci 14, Urzd Miejski, tel. 77 485-30-21

e-mail: [email protected] zamwione i niezamwione przyjmujemy

do 10. kadego miesica. Materiay mona zostawia w sekretariacie Urzdu Miejskiego.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoci za nadesanei opublikowane listy oraz zastrzega sobie prawo skracania,

redagowania tekstw i zmiany tytuw.Nie odpowiadamy za tre zamieszczonych ogosze i reklam.

Numery archiwalne GG - www.glubczyce.pl, wszystkie GGoraz Kalendarze Gubczyckie na http://www.sbc.org.pl

Druk -Drukarnia Printgraph ul. Mickiewicza 32-800 Brzeskotel. +48 14 663 07 50 fax +48 14 664 07 25

- Portal regionalny o charakterze informacyjno -turystycznym, promujcy powiat, gmin i miasto Gubczyce.

Serwis skupia si na propagowaniu, i wspieraniu inicjatyw spoeczno-kulturalnych tworzonych przez ludzi dla ludzi.

chcesz wiedzie co? gdzie? kiedy? kliknij WWW.TWOJEGLUBCZYCE.PL

SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE, Przed Pastwem szansa bezpatnego zaszczepienia dzieci przeciw pneumokokom - jednych z najbardziej gronych bakterii wywoujcych cikie choroby i czsto pozostawiajcychpowikania na cae ycie. Tak moliwo oferuje Pastwu Ministerstwo Zdrowia. Mona zaszczepi dzieci do 5 r..,ktre dotd nie otrzymay szczepionki przeciw pneumokokom. Wystarczy tylko zgosi si do swojegoLekarza Pierwszego Kontaktu. Zachcam Pastwa do skorzystania z tej moliwoci, bo przecie:"Pneumokokw nie lubimy, nasze dzieci zaszczepimy" Z powaaniem, Dr med. Iwona Paradowska-Stankiewicz

Skowska Oliwiac.Katarzyny Gubczyce10.09 13.55 3900g 56cm

Sokoowska Juliac.Jolanty Kietrz

18.09 16.40 4150g 58cm

Sosin Hannac.Marty Gogwek

16.09 19.20 3500g 56cm

Szymaska Ewac.Eweliny Baborw

10.09 10.55 3100g 55cm

Wiertlak Igac.Martyny Kietrz

11.09 16.30 2750g 52cm

Zarba Hannac.Sylwi Kietrz

28.09 4.40 2780g 51cm

Zgrzendek Rafas.Marzeny Gubczyce

15.09 16.05 3930g 56cm

ywina Matyldac.Ewy Branice

11.09 0.35 2600g 54cm

Fotografie noworodkw: KADR Studio

Fotograficzno - FilmoweJanusz Baczkur, Gubczyce, Grunwaldzka 2, 662 065 354

LISTOPAD 2018 nr 11/306 19

Serdecznie Witamy 41 Nowych Mieszkacw

Ziemi Gubczyckiej,urodzonych

we wrzeniu 2018r.w Szpitalu Powiatowym

w Gubczycach.Rodzicom Gratulujemy!

Barton Klarac.Barbary Wrblin

05.09 20.10 3800g 58cm

Bednarczuk Mariac.Justyny Klisino

29.09 17.10 2800g 52cm

Borkowska Juliac.Anny Paniowice

24.09 9.00 3450g 55cm

Brdka Tymoteuszs.Katarzyny Gubczyce20.09 8.50 3200g 60cm

Cioch Kalinac.Aleksandry Kietrz

06.09 8.45 2600g 51cm

Ferenc Karolinac.Ewy Nysa

25.09 16.05 2900g 54cm

Hajduk Igors.Justyny Langowo

13.09 15.35 3200g 55cm

Iszczenko Mikoajs.Anety Rozumice

05.09 23.10 3960g 57cm

Jonina Wanessac.Natali Mochw

17.09 16.25 3200g 57cm

Junka Adrians.Iwony Zawiszyce

19.09 3.50 2800g 55cm

Jurkiewicz Igac.Pauliny Kietrz

13.09 6.15 3350g 53cm

Kamiski Kacper s.Aleksandry Burgrabice26.09 8.30 2880g 50cm

Kiszczyk Tymoteuszs.Aureli Gubczyce

24.09 23.20 3450g 60cm

Klosak Annac.Emili Racawice l.

23.09 22.25 4300g 58cm

Krzaczkowska Milena c.Patrycji Racawice l.13.09 8.55 3030g 51cm

Kurmaska Polac.Pauliny Prudnik

25.09 4.30 3450g 58cm

Marcinek Sebastians.Kamili Nasiedle

29.09 15.50 3550g 56cm

Mazur Alans.Emanueli Gubczyce05.09 3.10 4140g 59cm

Ociepka Alicjac.Agaty Gogwek

06.09 10.20 2760g 52cm

Orlikc.Kamili Gubczyce

05.09 8.45 3400g 53cm

Paczyszyn Alicjac.Katarzyny Gubczyce19.09 13.15 3350g 55cm

Pelc Jaminac.Weroniki Gubczyce13.09 20.50 3740g 58cm

Pietruniec Karols.Karoliny Grobniki

22.09 14.45 3640g 58cm

Rbisz Filips.Ewy Lisicice

13.09 13.15 3700g 56cm

LISTOPAD 2018 nr 11/30620

XXXVRAJD

JESIENNY

GRANICZNYMSZLAKIEM

KOMENDA HUFCAZWIZKU

HARCERSTWAPOLSKIEGO

2018.10.6 -7