Gina Lake - Het Mechanisme Van Verlangen

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Gina Lake - Het Mechanisme Van Verlangen

 • 8/16/2019 Gina Lake - Het Mechanisme Van Verlangen

  1/100

 • 8/16/2019 Gina Lake - Het Mechanisme Van Verlangen

  2/100

 • 8/16/2019 Gina Lake - Het Mechanisme Van Verlangen

  3/100

  Het mechanisme van verlan gen

  Hoe je gelukkig knt zijn, zelfs wanneer e nie kgt wat je wit

  Gina Lake

  samsara

 • 8/16/2019 Gina Lake - Het Mechanisme Van Verlangen

  4/100

  © GnaLe 2007 Oorsponkeijke uitgav: Endless Sasang Founaon Oosponeke ti: atmy of se

  ©Nedeands igav Samsa gv bvVeting: Pema van Hate Omsagonwp: Ek Thé,w.ktegncom oto omsag © Scoogiw.eamstimecom Lay-Ot So  28, Hiegom

  ISBN: 97890-7728-678/ NUR 728

  Ns uit eze gave mag geepodc won on schiik osemming n Sma Ugevej bv Hngach , 1 06 A Amsedm wwsamsabooks com

  Inhoud

  Inldng  7

  Hoofdstuk  De gondbgselen van vragen 

  Hoodstk2 Dromn fanaeën n ndere ls

  die vages aadj 47

  Hoofdstk 3 Wkn e velngns  75

  Hoodsk 4 Je ige wekjkeid schepp 

  Hoodstk5 e aslangen 

  Hook 6 Gk vide  as wat e grt 5

  Ov d ate 180

 • 8/16/2019 Gina Lake - Het Mechanisme Van Verlangen

  5/100

 • 8/16/2019 Gina Lake - Het Mechanisme Van Verlangen

  6/100

  We steke veel enegie  wlle hebbe, e we ebbe ee oop verwactnge dt krjgen wt we wlle heb

  be ons edeljk gelukkg zl make. Mar wat we me

  ke s dat ge wat we wle ebbe meestl slects

  ledt tot mee wlen o ets ades wle. We zj oot l met wlle hebbe. Het s a ee drag de oot

  bevedgd wodt. Hoewe we dus goe vewactgen ebbe d oze velges os geluk zule bege s

  dat e oze evag. We woden doo oze velages ee e wee gesl

  gerd to we e moe v wode e het doel e de waade

   v velge  twjel trekke. We re mee geïte

  esseed  et meese worde ove oze verages d

  n de bevredgng eva omdat we ze hoe bedegljk ze zj e oeveel pj ze veoozke. We ze dat oze ve

  lagens mssce gee waadevolle prels of betouw

  bae gdse z om e zoveel eege  te steke.

  D boek helpt je et bj het krge wat je wlt maa e z je epe om te wile wat je gt Het zal je et

   verlage e het ut daava n je leve bete doe be grpen. He zl je echte va oecte veges lee o

  derscede e het zl je epe om zo met je veages om te gaa dat e mde pj e meer vreugde s

  et gat  weze ove de mae om gelukkg te zj

  welke vegens e ok ebt. Het wjs op vee myen ove verlage de je  u b oude e op et ljde

  dat ze veoorzae. Het gaat dus ook over sptuele vrj

  hed bevjdg de otstaat waee e je doo het t laa eden  plats v door de velages va het ego Het gaat  aatste stte ove de maer om ee m-

  8

  na va et eve te wore  pts v ee uke omdat de twee dge  lede e ukeg  met el

  a botsen; j moet voor ee va de wee ezen. Wt

  wl je et? Wl je wat je wlt o wl je lede?

  9

 • 8/16/2019 Gina Lake - Het Mechanisme Van Verlangen

  7/100

  Hoofdstuk 1

  De grondbeginselen van verlangen

  Verlangen is het probeem niet Velangen is de oorza van liden, egt Boeddha. Om

  dus een end aan het ljden te men oden we egen-

  lk niet mee moeten velangen. Maar ls verlangen ets

  is waamee we moeten ophoden waaom t het dan n

  ede mens om te veangen? Is het een of ndee wede gap dat we ek ogenbik naar ets veangen tewil dat elde velangen de on van ons lden is

  As we e o naa jken ljkt veangen een poleem maa he enige pobeem is eigenlk dat we lden aan one velangens. Het is mogelik te velangen onde i den, gelkkg we, maa het is niet mogelik om niet te

   velngen omdat w veangens net knnen eeersen. Ze komen o en vedwnen wee net als elke gedachte en de knnen we ook niet beheesen. Ze komen op it het niets en vedwinen wee op een even geheimznnge

  1

 • 8/16/2019 Gina Lake - Het Mechanisme Van Verlangen

  8/100

  en onvoospebare manerJe bent er niet veranwoorl voor dat je gedahten en verngens hebt, maar wat je ermee  doet beplt het vershil tussn geluk en n. En ar ben je verantwoorde voo Daarin heb e een keuze.

  Een voorbeed et veangen naar een nieuwe auto komt op Wa doe je emee? Sommgen kopen een neu we auto sommgen kopen een gebrukte andeen seen er een, weer anderen antaseren erove nog weer andeen

   voeen ich minderwaardig omdat e er geen hebben en sommigen negeren het veangen ke keuze hee een hee andere itkomst en esuteert in een hee andee e  vaing. Sommige van dee kees, oas het stelen van een auto, kan efs de oop van je even veanderen Ve angens een ebben geen kacht, aangezen et maar gedachten jn de op zch de werkeijeid niet kunnen beïnvoeen maa wat we emee wien oen kan e we keijheid we bepaen en doet dat ook en zee one ervaring van de werkejkheid.

  De componenten va veran g  en Het verlangen  naar zoiets  s een  auto hee  deef d� structuur- mechanisme as elk ander verlangen, en k an ontleed en beg epen w oden. Begrip van het mehase   van  verlang en kan  je  er  enig szins  van  bevrijden, da  w il  zeg g en, bevi jden van de behoe fe een  bepa d verlangen  bevredig d te zien H  oewe l  je niet niet kunt  v ernge n , om- t d it d  o org  a at z  on g we  men  z  n, is he t  mo g el   l  te k ome n  van  beh o e  je v    g  s t e be vre  di gen. He-  voor moeen w e nauw keurig er bekijken w aa een velan- g en uit bestaat. 

  12

  De meest in het oog valende component van verlangen s denken. Verangen is een gedachte Het is de gedahte: 'Ik wi.   Maa et is ook meer dan een dee gedac te. et s een speca soor geae e de kach ee ons in beroering te bengen omdat e gekopped wodt aan emoties, de tweede component van verangen en als aatste aan impls de derde component de de potentie hee ut te open op actie. Vrlangen is een specfeke vorm

  van denken die dwingender is n de meeste andere gedah- ten, omdat er emoes en impuen mee verbonden zn.

  De emoties de gekopped in aan een verangen va een van angst to bijdscha en kunnen oo een menge

  ing  van vee verschilende emoties zjn. Neem bjvoor beed het veangen naa een auto. Wij wien autos om aerei redenen - om ergens heen e gaan, voor et pe

  er om k op iea e ak m ies te vevoe en om ons veilig te voeen. Autos verschaen ons vee  voordeen. De gedachte deze voordeen te beitten o nie te beitten ee emoties tot gevog wanneer we denken

  aan peie hebben (in een auto bijvoorbeed) ijn we bij; wanneer