Click here to load reader

Generiek model bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten · PDF file Noor van der Lugt (Cordaan), Roger Jongen (Careyn), Ruud Zondervan (Actiz). ... Om te voorkomen dat het wiel

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Generiek model bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten · PDF file Noor van der Lugt...

 • Generiek model bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten

  Referentiedomeinenmodel care versie 1.0 RDC v1

  INFORMATIEVOORZIENING CARE

 • © Nictiz www.nictiz.nl

  Generiek model bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten

  Referentiedomeinenmodel care versie 1.0 RDC v1

  INFORMATIEVOORZIENING CARE

  Datum 23 april 2013

  ID Nummer 13006

  Auteurs Ben Artns (Carintreggeland), Benny Langenkamp (Espria), Cornelis de Pee (Vierstroom) Frits Bosman (Espria), Irene van Duijvendijk (Nictiz), Jac van de Laar (Pergamijn), Jos Geesken (Carintreggeland), Miranda de Gouw (Florence), Noor van der Lugt (Cordaan), Roger Jongen (Careyn), Ruud Zondervan (Actiz).

  Tot stand gekomen met medewerking van Roland Kaijen (College voor zorgverzekeringen).

 • © Nictiz www.nictiz.nl

  In 2012 is onder de naam ‘iCare’ een samenwerkingsverband gestart in de caresector bestaande uit diverse regio-organisaties, Actiz, V&VN, VGN en meer dan veertig care- instellingen. Diverse medewerkers uit care-instellingen in Nederland hebben in gesprekken met Nictiz aangegeven behoefte te hebben aan een landelijk platform om kennis en ervaringen uit te wisselen. Om aan deze behoefte invulling te geven, organiseert Nictiz samen met verpleegkundigen, informatici en beleidsmakers uit de caresector het iCare platform, een gezamenlijk platform en kenniscentrum voor informatie en best practices rond de informatievoorziening van care-instellingen. Tijdens de eerste iCare platformbijeenkomst in 2012 kwam het thema architectuur als één van de onderwerpen ter sprake waar veel instellingen mee bezig zijn. Daarbij werd vastgesteld dat de care-instellingen individueel invulling proberen te geven aan een vergelijkbaar vraagstuk. Om te voorkomen dat het wiel meer dan eens wordt uitgevonden is besloten een architectuurwerkgroep te starten met als doel te komen tot een referentiearchitectuur die de inrichting van de informatievoorziening ondersteunt. Daarvoor legt het Referentiedomeinenmodel care (RDC) versie 1.0 een basis. Het Referentiedomeinenmodel care is ontwikkeld op basis van praktijkervaringen vanuit verschillende care-instellingen, gebruikmakend van het reeds ontwikkelde Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen. Het creëren, geaccepteerd krijgen en onderhouden van een architectuur is een ambitieus doel. Met de ontwikkeling van het ‘Referentiedomeinenmodel Care’ is een stap gezet om te komen tot een gemeenschappelijke visie van een referentiearchitectuur voor care- instellingen. Het is (en blijft) een referentiearchitectuur. Ons advies is: pas het met gezond verstand toe en pas het aan uw specifieke doel aan. Herkenbaarheid, eenvoud en bruikbaarheid zijn de belangrijke uitgangspunten van het RDC. Acceptatie van het Referentiemodel is de belangrijkste succesfactor. Het meest gebruikte element, de domeinenplaat, is in PowerPoint beschikbaar. Wij nodigen u uit om mee te denken over optimalisatie van het model. Het model is een levend model en aan wijzigingen en uitbreidingen onderhevig. Op deze manier wordt het model daadwerkelijk gebruikt als generiek startmodel door en voor de Nederlandse care- instellingen. Via deze weg willen wij alle auteurs en degenen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het Referentiedomeinenmodel care bedanken voor hun inzet. Cornelis de Pee, Vierstroom, Informatiemanager Irene van Duijvendijk, Nictiz, Business Consultant

  Voorwoord

 • 23 april 2013 | Referentiedomeinenmodel care versie 1.0 RDC v1 5

 • 23 april 2013 | Referentiedomeinenmodel care versie 1.0 RDC v1 6

  Samenvatting 7

  Inleiding 8

  H-1 Methodiek 10

  1.1. Activiteiten, processen en functies 10

  1.2. Informatieobjecten 11

  1.3. Informatiedomeinen 11

  H-2 Referentiedomeinenmodel care 13

  2.1. De ontwikkeling van RDC versie 1.0 13

  2.2. Over RDC versie 1.0 13

  2.3. Toelichting op de RDC spreadsheet 19

  2.4. RDC als referentie voor procesontwerp 19

  2.5. Doorontwikkeling RDC 20

  H-3 Toepassingen 21

  H-4 Onderhoud van het Referentiemodel 23

  H-5 Slotwoord 25

  Bijlage 1. Toepassing RDC bij Vlierstroom 26

  Inhoud

 • 23 april 2013 | Referentiedomeinenmodel care versie 1.0 RDC v1 7

  Sinds 2012 bestaat het iCare platform. Hieruit is een werkgroep architectuur opgericht om te komen tot een kader (referentiearchitectuur) dat de informatievoorziening in care-instellingen ondersteunt. Binnen deze werkgroep is het vaststellen van een generiek model voor informatiedomeinen met bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten in care-instellingen één van de belangrijkste speerpunten. Dit generieke model is het ‘Referentiedomeinenmodel care versie 1.0’, dat in dit document en de bijlagen beschreven staat. Het ‘Referentiedomeinenmodel care’ biedt individuele care-instellingen een basis die voor de eigen situatie kan worden uitgebreid en aangepast, bijvoorbeeld als basis voor sourcingsbeslissingen of als kapstok voor inrichting applicatielandschap. Daarnaast kan het op diverse andere manieren gebruikt worden. Hoofdstuk 3 ‘Toepassingen’ gaat nader in op de mogelijkheden voor het gebruik van het Referentiemodel. Het Referentiemodel bestaat uit een spreadsheet en een presentatie. Dit document inclusief bijlagen biedt achtergrondinformatie bij de spreadsheet en de presentatie en is ook onderdeel van het Referentiemodel. De spreadsheet bestaat uit de onderliggende set bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten. Om het Referentiemodel te optimaliseren vanuit het gebruik, stellen wij uw vragen, opmerkingen of suggesties op prijs. Het referentiedomeinenmodel kunt u downloaden van de Nictiz-website (zoek op referentiedomeinenmodel). Vragen, opmerkingen of suggesties kunt u richten aan [email protected] onder vermelding van iCare. De contactpersoon is Irene van Duijvendijk.

  Samenvatting

  mailto:[email protected]

 • 23 april 2013 | Referentiedomeinenmodel care versie 1.0 RDC v1 8

  Op initiatief van verschillende care-instellingen in Nederland is in 2012 samen met deze instellingen en Nictiz het iCare platform opgericht. Inmiddels zijn diverse regio-organisaties, V&VN, VGN, Actiz en meer dan veertig care instellingen lid van het platform. Het doel van het platform is het bieden van een samenwerkingsverband en kennisplatform aan de caresector op het gebied van de informatievoorziening in de care-instellingen. Tijdens de eerste iCare platformbijeenkomst in 2012 is onder de aanwezigen geïnventariseerd wat de meest prangende vraagstukken zijn waar organisaties zich mee geconfronteerd zien. Eén van die vraagstukken ging over architectuur. Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat vrijwel alle instellingen in enige vorm met het thema architectuur bezig zijn. Daarbij werd vastgesteld dat de instellingen bovendien ieder individueel een antwoord zoeken voor een (grotendeels) generiek vraagstuk. Namelijk: hoe richt ik informatievoorzieningen in binnen mijn care-instelling? De behoefte aan een dergelijk kader komt vooral voort uit het feit dat informatievoorziening en ICT steeds meer en dieper het primaire zorgproces in de caresector binnentreden. Dat brengt nieuwe uitdagingen met zich mee die in de traditionele administratief georiënteerde ICT-aanpak in de caresector niet speelden. De informatievraag ontwikkelt zich van administratief richting zorginhoudelijk. Die twee werelden moeten wel met elkaar in verbinding blijven. Architectuur helpt om het ene onderwerp te adresseren zonder het ander uit het oog te verliezen, ofwel, om de samenhang te bewaken. Binnen het programma iZiekenhuis is het Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen (RDZ) ontwikkeld. Binnen het iCare platform werd, als één van de eerste onderwerpen, aangekaart dat er binnen de caresector ook behoefte is aan een dergelijk generiek inrichtingsmodel voor de bedrijfsactiviteiten en de informatieobjecten, maar dan voor een care-instelling. Vanuit het platform is daarom een werkgroep architectuur opgestart met als doel het in gezamenlijkheid opzetten, geaccepteerd krijgen en onderhouden van een kader ter ondersteuning van de inrichting van de informatievoorziening in de care-instellingen (een ‘referentiearchitectuur’). Er is gestart met het ontwikkelen van het Referentiedomeinenmodel care, nader te noemen ‘Referentiemodel of RDC’. Het is een generiek model. Met generiek wordt in dit verband bedoeld: algemeen geldig voor alle care-instellingen en te gebruiken in een individuele care-instelling. De scope voor deze eerste versie is Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT). De intentie is het model later uit te breiden met onder andere gehandicaptenzorg en GGZ. Nictiz faciliteert deze werkgroep in het opzetten, geaccepteerd krijgen en onderhouden van de architectuur. Er zijn vele manieren om de (zich ontwikkelende) informatiseringsvraag in de caresector te adresseren. Architectuur is er één van. Het RDC is een eerste stap richting een referentiearchitectuur. Het RDC biedt een begrippenkader dat het administratieve en zorginhoudelijke domein (en andere relevante domeinen) met elkaar verbindt en belanghebbenden in staat stelt die relaties inzichtelijk te maken. Het biedt een eenduidig begrippenkader, helpt bij scopebepaling en het identificeren van relaties en geeft daarmee richting aan strategische en operationele discussies over informatievoorziening.

  Doel en doelgroep Het doel van het Referentiemodel is om ondersteuning te bieden aan informatiemanagers, ICT-architect

Search related