of 36 /36
GHID PR:\CTIC PENTRU PROIECTAREA LUCRARILOR CE iNGLOBEAZA MATERIALE GEOSINTETICE Indicati v P 134-95 1. PREVEDERERI GENERALE 1 .1. Prczcntul ghid sc refera la structurile �i amcnajarile din pamant �i a1te materiale locale, din domeniul consiruc-tiilor civile, industriale, hidrotehnicc, de transporturi, de imbuna- tapri funciare i de protcctie a mcdiului inconjurator. in a cror alcatuirc intra matcrialc gcosintetice. . 1.2. in ac : eptiunea prezcntului gh1d, materialele gcosin- tct1cc (geotcxt!le, geomem branc, gcogrilc �i prod use im uditc) sunt definite conform prcvcdcrilor din .,Normelc tchnice pri\'ind utilizarca gcotcxtilclor �i gccmcmbranclor la lucrarile de cons- tructii" - indicativ C. 227-88. In accleasi norme sunt cnuntate principalelc functii, critcriilc de sclecta;c a tipurilor adeC\:atc de geosinteticc in raport cu caracterul si obicctivele lucrarilor precum �1 princ piile referit are la receptia �i puncrea in opcr a acestor matenale. Se prec1zeaza ca unelc simboluri si notatii din acest ghi<l difera fat;i de cele din normele amint'itc. . l .!. Avand in ve ere norn ele citate, prezentul ghid fur- mzeaza metode de pro1ectare �1 calcul al lucrarilor in care se utilizeaza materiale geosintctice, tinand seama de functiile ce rcvin acestor materialc i de solicitarile la care sunt supusc in cursul exploatarii. - - 64 2. RELATII !NTRE CARACTERISTICILE $I FUNCTIUNILE MATERIALELOR GEOSINTETICE in raport cu functiilc atribuite materialelor geosintctice in alcatuirea structurilor �i amenajarilor 3ceste materiale trebuie sa posede anumitc caracteristici fizicc �i mecanice, astfel cum rczulta din tabelul 2.I. Pentru accstc caracteristici se stabi- lesc, dupa caz, pcrformante de calitatc corcspunzatoare: Tabelul 2.1 Frecarea R czis- Rigidi- pamfint/ Poro111e- Pcrmiti- Transmi- tcnta la tractiune tatea geosintc- tria vita tea vitaiea , FunctJI tic I Fi!trarc Drcnare Scparare Armarc Etan�arc 2.1. Rcistenfa la tractwne, R 1 ,, (kN/m) se determina prin inccrcari pe epruvcte de 100 mm lungime �i 500 mm latime, folosindu-sc o presa le carei cleme de prindere nu permit nici alunecarea, nici forfecarea materialului testat. Viteza de de- formare este de 50 mm/minut. Rezistenta la tractiune poate fi dcterminata conform in- dicatiilor din anexa I la Normcle tchnice C. 227-88. 2.2. Rigid·datea ], (kN/m). se calculcaza cu relatia J = = T J e*, in care T cstc for ta de tracpune pe metru liniar. Ri- giditatea sc determina in cursul incercarii la tractiune, in care se masoara in permanenta deformatia specifica longitudinala (alungirea) e 1 �i deformatia specifica transversala (strictiunea) e 2 (Fig. 2.1). Valoarea deformatiei specifice reale (sau deforma- {iei plane echivalente) e* este data de relatia: e* =·E1 + Ez + E 1 E 2 5 - ed. 1008 65

FUNCTIUNILE MATERIALELOR GEOSINTETICE - mdrap.ro · GHID PR:\CTIC PENTRU PROIECTAREA LUCRARILOR CE iNGLOBEAZA MATERIALE GEOSINTETICE Indicati P 134-95 1. PREVEDERERI GENERALE 1 .1

 • Author
  others

 • View
  16

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of FUNCTIUNILE MATERIALELOR GEOSINTETICE - mdrap.ro · GHID PR:\CTIC PENTRU PROIECTAREA LUCRARILOR CE...

 • GHID PR:\CTIC PENTRU PROIECTAREA LUCRARILOR CE iNGLOBEAZA MATERIALE GEOSINTETICE Indicati v P 134-95

  1. PREVEDERERI GENERALE

  1 .1. Prczcntul ghid sc refera la structurile �i amcnajarile din pamant �i a1te materiale locale, din domeniul consiruc-tiilor civile, industriale, hidrotehnicc, de transporturi, de imbunatapri funciare -'?i de protcctie a mcdiului inconjurator. in a crtror alcatuirc intra matcrialc gcosintetice.

  . 1.2. in ac:eptiunea prezcntului gh1d, materialele gcosintct1cc (geotcxt!le, geom em branc, gcogrilc �i prod use im udi tc) sunt definite conform prcvcdcrilor din .,Normelc tchnice pri\'ind utilizarca gcotcxtilclor �i gcc.mcmbranclor la lucrarile de constructii" - indicativ C. 227-88. In accleasi norme sunt cnuntate principalelc functii, critcriilc de sclecta;c a tipurilor adeC\:atc de geosinteticc in raport cu caracterul si obicctivele lucrarilor precum �1 princ�piile referit�are la receptia �i puncrea in opcrii a acestor matenale. Se prec1zeaza ca unelc simboluri si notatii din acest ghi

 • 7.2. l\Iasive de pamant cu parament vertical ranforsate cu geogrile

  7.3. Ranforsarea rambleclor cu pante abrupte ................... .

  8. PROIECTAREA Ll'CR.A.RlLLOR iN CARE l\lATERlALELE GEO-SlKTETICE AU ROL DE ETAN!;,ARE ....................... .

  8. 1. CJasiiicarea geomemhranelor ............................... . Domenii �i conclitii de apJicare ........................... .

  8.2. Principii de proicctare a impermeabilizarilor cu geomembrane 8.2.1. Evaluarea picrclcrilor prin cxfiltrarc eyi masuri de prc·re-

  nire ............................................... . 8.2.2. Calculul inn[iclirilor ................................. .

  9. CO:KS1DERATJI FINALE ..................................... . GLOSAR

  112

  117

  120

  12 1 121

  124

  124 126

  129 13 1