Click here to load reader

Flernivådemokrati i förändring ... i Europa att stärka regionernas ställning. Det var först efter EU-inträdet och fokuseringen p å regionernas betydelse som tiden var mogen

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Flernivådemokrati i förändring ... i Europa att stärka regionernas...

 • Flernivådemokrati i förändring Lennart Nilsson (red)

  SOM-undersökningen Västsverige 2000

  SOM-rapport nr 27

 • Redaktör: Lennart Nilsson Administrativ redaktör: Kerstin Gidsäter

  Omslag: Roger Palmqvist Redigering: Henny Östlund

  Tryck: Grafikerna Livréna i Kungälv AB, 2002 ISBN: 91-973670-7-9

  ISSN: 0284-4788 ISRN: GU-STJM-SOM--27--SE

 • INNEHÅLL

  Förord ...................................................................................................... 5

  INLEDNING

  Lennart Nilsson Flernivådemokrati i förändring ................................................................. 7

  POLITIK OCH SERVICE

  Sören Holmberg Lokalpolitiska kändisar ............................................................................. 21

  Ylva Norén Bretzer Kommunalt förtroende – inte alltid stig-beroende .................................... 29

  Maria Pettersson Politiska resultat, politiskt förtroende och möjligheter till ansvarsutkrävande ............................................................. 39

  Magnus Hagevi Religiositet över tid och rum..................................................................... 55

  Susanne Johansson Värderingar och politiskt deltagande; är ungdomar speciella? ................... 75

  Lennart Nilsson Välfärd och livstillfredsställelse i Västra Götaland och Skåne .................... 89

  José Ferraz Nunes Hälsa, sjukvård och befolkningsuppfattningar .......................................... 123

  MEDIER, KULTUR OCH FRITID

  Lennart Weibull och Åsa Nilsson Tilltro till medier – och politik ................................................................. 135

  Annika Bergström och Ingela Wadbring Nyheter i lurar, på papper och skärmar. Om nyhetsanvänding i Västsverige .............................................................................................. 149

  Jan Strid Mångfaldsradio = musikradio? .................................................................. 157

  Bengt R Carlson Skolkvalitet för alla? .................................................................................. 165

 • Anders Widfeldt och Lennart Nilsson Lagen och deras supportrar ....................................................................... 179

  REGIONAL UTVECKLING OCH REGIONAL SJÄLVSTYRELSE

  Folke Johansson Minskad tro på regionerna. Attityder i Västra Götaland och Skåne .......... 197

  Henry Bäck De regionala politikerna i ett jämförande perspektiv ................................. 213

  Rutger Lindahl Västsvenskarna och Euroapasamarbetet .................................................... 247

  STORSTADEN

  Margaret Bäck-Wiklund och Torun Österberg Branden och staden. Integration och segregation i Göteborg .................... 259

  DOKUMENTATION OCH METOD

  Magnus Hagevi Svarsformuleringens betydelse i frågeundersökningar................................ 279

  Åsa Nilsson Samhälle Opinion Massmedia Västra Götaland 2000 ............................... 291

  Författarna ................................................................................................ 305

  E-postadresser ........................................................................................... 307

  Bilagor: informationsbroschyr, frågeformulär, publikationer ..................... 309

 • 5

  Förord

  FÖRORD

  Flernivådemokrati i förändring redovisar huvudresultat från den tredje SOM-un- dersökningen i hela Västra Götaland, som genomfördes hösten 2000. I volymen ingår nitton kapitel om samhälle, opinion och medier i Västsverige. Forskare från Göteborgs universitet presenterar studier inom fyra huvudområden: Politik och service, Medier, kultur och fritid, Regional utveckling och regionalsjälvstyrelse samt Storstaden. Särskilt uppmärksammas den flernivådemokrati som vuxit fram med Sveriges EU-medlemskap och förstärkandet av den regionala nivån. Förhål- landena i Västra Götaland jämförs med situationen i Skåne, den andra nybildade regionen. Vidare behandlas i ett särskilt kapitel integration och segregation i Gö- teborg med utgångspunkt från brandkatastrofen och rättegångarna efter bran- den.

  SOM-undersökningarna genomförs av SOM-institutet, en forsknings- och ut- bildningsorganisation, som drivs gemensamt av Förvaltningshögskolan, Institu- tionen för journalistik och masskommunikation och Statsvetenskapliga institu- tionen vid Göteborgs universitet. Tillsammans med Sören Holmberg och Len- nart Weibull har undertecknad varit ansvarig för den allmänna uppläggningen av den västsvenska SOM-undersökningen. Undersökningen bygger på de tidigare SOM-undersökningar, som sedan 1992 genomförts i Göteborgsregionen, och ingår som en del i ett program för uppföljning och utvärdering av Västra Göta- lansregionen.

  Den västsvenska undersökningen 2000 omfattade 6 000 urvalspersoner i Västra Götaland och Kungsbacka, i åldern 15-80 år. Undersökningen genomfördes med en enkät som besvarades av boende i Göteborg och kranskommunerna och en enkät för övriga Västra Götaland. Undersökningsledare har varit Åsa Nilsson, och i ett avslutande kapitel lämnas en redovisning för undersökningens genom- förande och utfall. Fältarbetet utfördes av Kinnmark DM & Distribution med Magnus Kinnmark som fältansvarig.

  Dataunderlaget från de tidigare SOM-undersökningarna finns tillgängligt via Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst (SSD) vid Göteborgs universitet. Tidi- gare publikationer i skriftserien finns förtecknade i slutet av boken och kan be- ställas direkt från SOM-institutet. Den som vill ha mera information om SOM- undersökningarna kan vända sig till Kerstin Gidsäter, ansvarig för SOM-institu- tets kansli vid Institutionen för journalistik och masskommunikation.

  Göteborg i januari 2002

  Lennart Nilsson CEFOS/Förvaltningshögskolan Göteborgs universitet

 • Flernivådemokrati i förändring

  7

  FLERNIVÅDEMOKRATI I FÖRÄNDRING

  LENNART NILSSON

  Under de senaste årtiondena har den offentliga sektorn i Sverige genomgåtten strukturomvandling som inneburit att den tidigare enhetliga och starkt sektoriserade samhällsorganisationen med tonvikt på två nivåer staten och kom- munerna ersatts av en större organisatorisk mångfald med fler nivåer. Dessutom har gränserna mellan de offentliga och privata sfärerna i samhället förskjutits med ökade inslag av privata organisationer som svarar för offentligt finansierade tjäns- ter. Denna omvandling av samhällsorganisationen har genomförts under en pe- riod som präglats av dramatiska svängningar i ekonomin och av ideologiska stömkantringar.

  Den nya demokratiska beslutsorganisationen är inte resultatet av samlade be- slut som tagits av en instans vid ett tillfälle utan har vuxit fram genom beslut i riksdag, på regional nivå och i fullmäktigeförsamlingar under en följd av år. De nya institutioner har emellertid sammantaget skapat andra förutsättningar för mötet mellan medborgarna och deras företrädare. Den differentierade och nivå- indelade organisationen ställer nya krav på både politiker och medborgare som möter den offentliga sektorn i olika roller.

  I storstadsregionerna aktualiseras med speciell tydlighet förhållandet mellan funktion och yta, dvs. på vilken nivå ansvaret för utövandet av offentliga uppgif- ter skall läggas. Det finns inte bara uppgifter som kan lösas på kommunal eller subkommunal nivå utan också funktioner som bäst samordnas inom ett större område än den enskilda kommunen, i storstadsområdet eller i en större region. Många olika former av administrativ och politisk samordning tillämpas i Europas storstadsregioner: inkorporering med storstaden, avtal mellan två eller flera kom- muner, av kommunerna bildande bolag eller föreningar för samverkan, överfö- rande av uppgifter till befintliga regionala eller statliga organ, inrättandet av spe- ciella samverkansorgan, informella nätverk eller etablerandet av nya regioner. Fler- talet av dessa samverkansformer har kommit till användning i de svenska stor- stadsregionerna under senare årtionden (Nilsson och Westerståhl 1997).

  I inledningskapitlet skall några principfrågor kring dagens svenska flernivå- demokrati diskuteras som bakgrund till de följande empiriskt inriktade kapitlen. Det gäller utvecklingen mot flernivådemokrati och olika dimensioner i för- skjutningen mellan de offentliga och de privata sfärerna. Därefter diskuteras den lokala och regionala självstyrelsen samt medborgarnas bedömning av flernivå- demokratin.

 • Lennart Nilsson

  8

  Flernivådemokratins framväxt

  Institutioner har historiska rötter och har formats genom vägval vid olika tid- punkter. Storkommunreformen 1952 och kommunblocksreformen på 1960- och 1970-talen är exempel på sådana mycket viktiga vägval vid uppbyggnaden av den svenska samhällsstrukturen. Därmed lades grunden för att göra kommunerna till huvudansvariga för välfärdspolitikens service. Alternativet att behålla de många små kommunerna och istället lägga nya uppgifter på de den regionala nivån val- des bort. En jämförelse mellan Frankrike och Sverige kan illustrera konsekven- serna av det val som gjordes (Lidström 1996). Det var välfärdsstatens utbyggnad som sprängde de gamla småkommunernas gränser. Den svenska välfärdsmodellen innebär också en mycket långtgående arbetsfördelning mellan staten och socialförsäkringssystemet, som svarar för trans