Click here to load reader

FISA CU DATE DE DATA SECURITATE - dacris94.ro · 1.2 Utilizari relevante identificate ale amestecului si utilizari contraindicate Aplicabilitate Detergent dezinfectant din grupa principala

 • View
  15

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of FISA CU DATE DE DATA SECURITATE - dacris94.ro · 1.2 Utilizari relevante identificate ale...

 • S.C. DACRIS COM. 94 SRL

  FISA CU DATE DE SECURITATE

  conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 REACH, amendat prin Regulamentul (CE) nr. 453/2010

  DATA :

  02-2012

  JAVEL Dezinfectant gel pe baza

  de clor

  COD :

  F.D.S.

  03-2012

  Pagina 1 din 14 Data reviziei / 28 Junie 2012

  1. Identificarea substantei/amestecului si a societatii/intreprinderii

  1.1 Element de identificare a amestecului

  Denumirea

  comerciala

  JAVEL – Dezinfectant gel pe baza de clor

  Denumirea INCI -

  1.2 Utilizari relevante identificate ale amestecului si utilizari contraindicate

  Aplicabilitate Detergent dezinfectant din grupa principala 1, tip de produs 2 in

  conformitate cu Anexa nr.2 la HG nr.956/2005 privind plasarea pe piata a

  produselor biocide, cu modificarile si completarile ulterioare.

  JAVEL – dezinfectant gel pe baza de clor –destinat zonelor private, publice

  si industriale. Se utilizeaza pentru spalarea si dezinfectarea suprafetelor,

  pardoselilor, obiectelor sanitare ceramice, a vaselor de toaleta, a

  chiuvetelor, a materialelor, echipamentului si mobilierului rezistente la

  actiunea clorului si care nu sunt utilizate in contact direct cu produsele

  alimentare si furaje , precum si a peretilor si podelelor institutiilor

  medicale sau de alt tip; toaletelor chimice, apelor reziduale, deseurilor de

  la spitale, solului sau altor substraturi. Actiunea sa distruge printre altele

  bacterii ca : Escherichia coli ATCC 10536, Enteroccocus hirae ATTC 10541,

  Staphylococus aureus ATTC 6538, Pseudomonas aeruginosa ATTC 15442.

  Utililizari

  contraindicate

  Nu se cunosc

  1.3 Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate

  Numele

  intreprinderii

  S.C.DACRIS COM’94 S.R.L

  Adresa : Str.Aleea Sandulesti , nr.2 Bloc OD 7, sc.F,

  ap.231, sect.6, Bucuresti.

  Sediul de productie: Splaiul Unirii, nr.162, sect.4, Bucuresti.

  Telefon : 021-3178777,

  Tel/fax. 021-3178778,

  E-mail : [email protected]

  1.4 Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta

  Telefon de urgenta

  European

  112

  Telefon de urgenta 021/3183606, Institutul National de Sanatate Publica.

 • S.C. DACRIS COM. 94 SRL

  FISA CU DATE DE SECURITATE

  conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 REACH, amendat prin Regulamentul (CE) nr. 453/2010

  DATA :

  02-2012

  JAVEL Dezinfectant gel pe baza

  de clor

  COD :

  F.D.S.

  03-2012

  Pagina 2 din 14 Data reviziei / 28 Junie 2012

  2. Identificarea pericolelor

  2. Identificarea pericolelor

  1. Clasificarea conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008

  H 314: Produce arsuri grave ale pielii si risc de leziuni oculare grave.

  H 400: Foarte toxic pentru mediul acvatic.

  2.2. Elemente pentru eticheta

  Etichetare conform Directivei CE privind preparatele periculoase 1999/45/CE si

  amendamentelor si HG 937/2010.

  Este calsificat ca fiind :

  Xi-iritant

  Componenti periculosi care determina etichetarea:

  Contine: Hipoclorit de sodiu (CAS 7681-52-9),

  Simboluri:

  Xi

  iritant

  Fraze de risc: R 38 – iritant pentru piele

  Fraze de siguranta:

  S 2 – A nu se lasa la indemana copiilor.

  S 28 - La contactul cu pielea se spala imediat cu multa apa .

  S 45 – In caz de accident sau daca va simtiti rau se va consulta imediat medicul.

  S 50 - A nu se amesteca cu alti agenti de curatare.

  S 61 – A se evita dispersarea in mediu. A se consulta instructiunile speciale/ Fisa cu date de

  securitate.

  Etichetarea conform Regulamentului (EC) 1272/2008 privind clasificarea,etichetarea si

  ambalarea substantelor si a amestecurilor si a regulamentului (CE) 790/2009.

  Este clasificat ca fiind :

  H315: Provoaca iritarea pielii.

  Simboluri :

  Atentie

  -Fraze de pericol:

  H315: Provoaca iritarea pielii.

  -Fraze de precautie:

 • S.C. DACRIS COM. 94 SRL

  FISA CU DATE DE SECURITATE

  conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 REACH, amendat prin Regulamentul (CE) nr. 453/2010

  DATA :

  02-2012

  JAVEL Dezinfectant gel pe baza

  de clor

  COD :

  F.D.S.

  03-2012

  Pagina 3 din 14 Data reviziei / 28 Junie 2012

  P 264: Spălaţi-vă … bine după utilizare

  P 273: Evitati dispersarea in mediu.

  P 280- Purtati echipament de protectie o ochilor

  Fraze de precautie si interventie

  P 302+P352 – În caz de contact cu pielea clătiţi cu atenţie cu apă, timp de mai multe minute.

  P 332 + P313 - În caz de iritare a pielii – consultati medicul

  P 362- Scoateţi îmbrăcămintea contaminată şi spălaţi-o înainte de reutilizare

  P 305+P351+P338: in caz de contact cu ochii: clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe

  minute, scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu

  usurinta. Continuati sa clatiti

  P 337 + P313 – daca iritarea ochilor persista– consultati medicul

  -Informatii suplimentare privind etichetarea:

  3. Compozitia/informatii despre ingrediente

  Denumire produs

  /

  ingrediente

  Identificatori % Clasificare

  67/548/C

  EE

  Reglementarea (CE)

  nr. 1272/2008 [CLP]

  Hipoclorit de sodiu

  (12,5% clor activ)

  EC: 231-668-3

  CAS 7681-52-9

  24 R 31

  C, R34

  Xi R37

  N, R 50

  Cor.piele 1B, H 314

  Cor. met. H 290

  Lez. Oc. 1, H 318

  STOT o singura expunere 3,

  H335

  Acvatic Acute 1 H 400

  M – factor 10

  Contactul cu acizii elibereaza

  gaze toxice (C≥5%)

  Tensioactiv anionic EC 500-234-8

  CAS 68891-38-3

  NR de inreg. REACH:

  01-2117488639-16-

  0010

  < 5 Xi,

  R38, R 41

  GHS05 coroziv

  Lezarea gravă a ochilor,

  categ. de pericol : CAT1 H318

  Iritant pt piele : CAT 2, H315

  Agent de ingrosare CAS 7647-14-5

  EINCS 231-598-3

  < 5 Nu este

  clasificat

  Nu este clasificat.

  Compozitie de

  parfumare:

  EINECS

  5989-27-5

  < 1 Xi:

  Xn

  H 225

  H 315

 • S.C. DACRIS COM. 94 SRL

  FISA CU DATE DE SECURITATE

  conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 REACH, amendat prin Regulamentul (CE) nr. 453/2010

  DATA :

  02-2012

  JAVEL Dezinfectant gel pe baza

  de clor

  COD :

  F.D.S.

  03-2012

  Pagina 4 din 14 Data reviziei / 28 Junie 2012

  Limonena;

  p-menta-1,4(8)-

  diena;

  Lemon oil terpeni;

  p-ment-1-en-8-ol

  α-

  hexilcinamaldehida

  209-578-0,

  202-680-6

  202-983-3

  CAS

  5989-27-5

  586-62-9

  68917-33-9

  98-55-5

  101-86-0

  R10

  R38

  R43

  R50/53

  H 317

  H 400

  H 410

  Apa EINCS : 231-791-2

  CAS 7732-18-5

  >

  30

  Nu este

  clasificat

  -

  (*)Vezi în Secţiunea 16 textul integral pentru frazele R

  4. Masuri de prim ajutor

  4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

  În toate cazurile de îndoială sau când simptomele persistă, apelaţi la sfatul medicului.

  Niciodată nu administraţi ceva pe cale orală unei persoane inconştiente.

  Dacă starea persistă plasaţi persoana în poziţie de recuperare şi apelaţi la sfatul mediului.

  Inhalare

  Mutaţi persoana în aer proaspăt, menţineţi-o în căldură şi repaus.

  Dacă respiraţia este neregulată sau s-a oprit aplicaţi respiraţie artificială.

  Contact cu pielea

  Îndepărtaţi îmbrăcămintea contaminată.

  Spălaţi bine pielea cu apă şi săpun sau utilizaţi un produs de curăţare a pielii atestat.

  NU folosiţi solvenţi sau diluanţi.

  Contact cu ochii

  Îndepărtaţi lentilele de contact, spalati masiv cu apă proaspătă, curată ţinând pleoapa de o

  parte şi apelaţi la sfatul medicului.

  Ingerare

  Dacă aţi înghiţit accidental clătiţi gura cu multă apă (numai dacă persoana este conştientă) şi

  apelaţi imediat la un medic.

  Menţineţi în repaus.

  NU induceţi stare de vomă.

  5. Masuri de combatere a incendiilor

  5.1. Mijloace de stingere

  Produsul nu este inflamabil, in functie de natura incendiului se pot folosi substante de stingere

 • S.C. DACRIS COM. 94 SRL

  FISA CU DATE DE SECURITATE

  conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 REACH, amendat prin Regulamentul (CE) nr. 453/2010

  DATA :

  02-2012

  JAVEL Dezinfectant gel pe baza

  de clor

  COD :

  F.D.S.

  03-2012

  Pagina 5 din 14 Data reviziei / 28 Junie 2012

  adecvate situatiei: spumă chimica, praf si CO2, pulberi, jet de apă .

  5.2. Pericole speciale cauzate de substanţă sau amestecul in cauza

  Nu se cunosc asemenea pericole.

  5.3. Recomandări destinate pompierilor

  Stropiti cu apă zonele expuse la foc.

  Nu permiteţi ca scurgerile rezultate din lupta cu focul să ajungă în canalul colector sau în cursuri

  de ape.

  6. Masuri de luat in caz de dispersie accidentala

  6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

  Evitaţi inspirarea vaporilor .

  Faceţi referire la măsurile de protecţie listate în secţiunea 7 şi 8.

  6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

  In cazul scurgerilor accidentale de produs, acesta se va izola pentru a se pastra la distanta fata

  de canalele de scurgere si apele de suprafata sau subterane. Nu permiteţi scurgerea în canale

  colectoare sau cursuri de ape.

  Dacă produsul contaminează lacuri, râuri sau canalizarea informaţi autoritatea responsabilă

  pentru reglementările locale.

  6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

  a) se vor indigui sau acoperi canalele de evacuare cu materiale absorbante neinflamabile ca de

  ex nisip, pământ, vermiculite, apoi se vor colecta deversarile cu material absorbant şi se vor

  depozita rezidiile recipient pentru evacuare conform reglementărilor locale (vezi secţiunea 13)

  De preferinţă curăţaţi cu apa - evitaţi utilizarea solvenţilor

  7. Manipularea si depozitarea

  7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

  Evitaţi contactul cu pielea şi ochii.

  Evitaţi inhalarea vaporilor şi a ceţii din pulverizare.

  Fumatul, consumul de alimente şi băuturi trebuie interzis în zona de aplicaţie.

  Niciodată nu folosiţi presiunea pentru golire: recipientul nu este un vas sub presiune

  Întotdeauna păstraţi în recipiente acelaşi tip de material ca cel original.

  Conformaţi-vă legilor protecţiei muncii şi sănătăţii.

  Nu permiteţi scurgerea în canale colectoare sau cursuri de ape.

  7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

  Depozitaţi în conformitate cu legislatia nationala.

 • S.C. DACRIS COM. 94 SRL

  FISA CU DATE DE SECURITATE

  conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 REACH, amendat prin Regulamentul (CE) nr. 453/2010

  DATA :

  02-2012

  JAVEL Dezinfectant gel pe baza

  de clor

  COD :

  F.D.S.

  03-2012

  Pagina 6 din 14 Data reviziei / 28 Junie 2012

  Note privind depozitarea în comun

  Depozitaţi departe de agenţi de oxidare, de materiale puternic alcaline şi puternic acide.

  Informaţii suplimentare privind condiţiile de depozitare

  Observaţi precauţiile de pe etichetă.

  Depozitaţi între 5 şi 25ºC într-un loc uscat, bine aerisit departe de surse de căldură şi lumina

  directă a soarelui.

  Păstraţi recipientul închis ermetic.

  Fumatul interzis.

  Recipientele care au fost deschise trebuie reinchise cu grije şi păstrate vertical pentru a preveni

  scurgerea.

  7.3 Utilizare finala specifica: spalare si dezinfectare.

  8. Controale ale expunerii/ protectia personala

  8.1 Valori limita de expunere: nu exista limite stabilite pentru expunerea la produs.

  8.2 Controlul expunerii: In concordanta cu capitolul 7

  8.2.1 Controlul expunerii profesionale:

  Masuri generale de protectie si igiena in timpul lucrului: a se spala mainile inaintea

  pauzelor si la terminarea lucrului. Nu se mananca, nu se bea si nu se fumeaza in timpul lucrului.

  Protectie respiratorie: se va evita inhalarea vaporilor şi a ceţii din pulverizare.

  Protectia mainilor: manusi de protectie din cauciuc

  Protectia ochilor: ochelari de protectie

  Protectia pielii: echipament de lucru

  8.2.2 Controlul expunerii mediului:

  In conformitate cu regulamentele nationale de protectie a aerului si apei.

  9. Proprietatile fizice si chimice

  9.1 Informatii generale:

  Aspect: gel

  Culoare: opalescent

  Miros: specific

  9.2 Informatii importante pentru sanatate, securitate si mediu:

  Valoare pH: alcalin

  Punct de topire: neaplicabil

  Punct de fierbere: aceasta informatie nu este disponibila.

  Punct de inflamabilitate: aceasta informatie nu este disponibila.

 • S.C. DACRIS COM. 94 SRL

  FISA CU DATE DE SECURITATE

  conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 REACH, amendat prin Regulamentul (CE) nr. 453/2010

  DATA :

  02-2012

  JAVEL Dezinfectant gel pe baza

  de clor

  COD :

  F.D.S.

  03-2012

  Pagina 7 din 14 Data reviziei / 28 Junie 2012

  Densitate la 20ºC: 1,1 kg/m³

  Solubilitate in apa: completa

  10. Stabilitate si reactivitate

  10.1 Stabilitate: Stabil in conditii normale de depozitare.

  10.2 Conditii de evitat: caldura, radiatiile solare, materialele incompatibile.

  10.3 Materiale de evitat: agenţi reducători, materiale organice, metale, acizi

  10.4 Produse de descompunere periculoase: Prin descompunerea termooxidativă a

  hipocloritului de sodiu se degajă produsi de descompunere cum ar fi: clor.

  11. Informatii toxicologice

  Iritarea/coroziunea pielii : Coroziv pentru piele.

  Iritarea ochilor: Provoaca leziuni oculare.

  Sensibilizare: nu este sensibilizant.

  Carcinogenitate: nu prezinta efecte neoplazice.

  Mutagenitate: nu are toxicitate genetica.

  Toxic pentru reproducere: Hipocloritul nu este clasificat ca Reprotox in conformitate cu

  D67/548 si CLP (1272/2008/EC)

  12. Informatii ecologice

  Tinand cont de componenta produsului si de ponderea componentilor periculosi in stabilirea

  informatiilor ecologice se va face referire numai la produsul de baza : hipocloritul de sodiu.

  Toxicitate acvatica

  Testele au evidentiat ca NOEC (7 zile)= 0,0021mg/L. Factorul de evaluare M=10.

  Toxicitate pe termen scurt la nevertebrate (moluste, Daphnia magna, Ceriodaphnia dubia)

  - apa proaspata: EC50/LC50 =0,141 mg/L

  - apa de mare: EC50/LC50 =0.026 mg/L

  Toxicitate pe termen lung la nevertebrate

  - apa de mare: LC100 (36 zile) 0,005mg/L

  - NOEC pentru nevertebrate acvatice= 0.007 mg/L

  Toxicitate pe termen scurt la pesti

  - pesti de apa dulce LC 50 =0,06 mg/l

 • S.C. DACRIS COM. 94 SRL

  FISA CU DATE DE SECURITATE

  conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 REACH, amendat prin Regulamentul (CE) nr. 453/2010

  DATA :

  02-2012

  JAVEL Dezinfectant gel pe baza

  de clor

  COD :

  F.D.S.

  03-2012

  Pagina 8 din 14 Data reviziei / 28 Junie 2012

  - pesti de apa sarata LC 50= 0.032 mg/l

  Toxicitate pe termen lung la pesti

  - pesti de apa sarata: NOEC= 0,04 mg CPO/L

  Toxicitatea pe termen scurt asupra plantelor acvatice: Neaplicabil, hipocloritul de sodiu se

  descompune rapid, iar testele nu pot fi realizate.

  Toxicitatea pe termen lung asupra plantelor acvatice

  - alge de apa dulce EC50/LC50=0,1 mg/l

  - alge de apa sarata EC10/LC10 sau NOEC =0,02 mg/L

  PNEC (Predicted No Effect Concentration/ Concentratia Estimata Fara nici un Efect)

  PNECapa-proaspata =toxicitate acvativa minima pe termen lung/10= 0.21μg/L

  PNECapa-marina = toxicitate acvativa minima pe termen lung/50=0.042μg/L

  Toxicitatea asupra microorganismelor din sediment

  Nu sunt anticipate expuneri deoarece hipocloritul de sodiu este distrus rapid prin reactii de

  oxidoreducere. In prezenta de carbon organic nu poate exista hipoclorit de sodiu.

  PNEC=0 pentru sedimentele de apa dulce cat si pentru sedimentele de apa marina .

  Toxicitate terestra

  Toxicitate pe termen scurt/lung asupra nevertebratelor terestre

  Hipocloritul nu se absoarbe in sol si nu este persistent. Hipocloritul se disipa rapid (TD50

 • S.C. DACRIS COM. 94 SRL

  FISA CU DATE DE SECURITATE

  conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 REACH, amendat prin Regulamentul (CE) nr. 453/2010

  DATA :

  02-2012

  JAVEL Dezinfectant gel pe baza

  de clor

  COD :

  F.D.S.

  03-2012

  Pagina 9 din 14 Data reviziei / 28 Junie 2012

  Toxicitate pe termen scurt/ lung asupra plantelor

  Datorita faptului ca PEC/PNEC pentru compartimentul terestru 2 Cl- + O2 (2)

  In apa timpul de injumatatire, pentru un hipoclorit cu o concentratie de 13-18 mg/L, in urma

  fotolizei este de 12 min. la pH =8 (la suprafata). El creste la 60 min., cu descresterea pH

  datorita descresterii raportului OCl-/HOCl.

  Potential de bioacumulare

  Hipocloritul reactioneaza instantaneu cu materiile organice si cu materialele oxidabile. Nu

  prezinta potential bioacumulator.

  PBT/vPvB

  Nu intruneste criteriile.

  13. Consideratii privind eliminarea

  13.1 Metode de tratare a deseurilor

  Eliminarea deseului de produs se va face conform legislatiei si normelor în vigoare, dacă este

  necesar, după consultarea unui operator autorizat responsabil cu eliminarea deseurilor.

  Este indicat a se depozita deseul de produs în locuri special amenajate sau distrus în instalatii de

  incinerare

  Nu eliminati în sistemele de canalizare.

  Legislatia privind eliminarea deseurilor:

  Legea 211/2011 privind regimul deseurilor;

  HG128/2002 privind incinerarea deseurilor, modificată si completată prin HG 268/2005;

 • S.C. DACRIS COM. 94 SRL

  FISA CU DATE DE SECURITATE

  conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 REACH, amendat prin Regulamentul (CE) nr. 453/2010

  DATA :

  02-2012

  JAVEL Dezinfectant gel pe baza

  de clor

  COD :

  F.D.S.

  03-2012

  Pagina 10 din 14 Data reviziei / 28 Junie 2012

  OMAPM nr.756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deseurilor;

  HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor;

  HG 856/ 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând

  deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

  HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul

  României.

  HG 427/2010 pentru modificarea si completarea HG nr. 128/2002 privind incinerarea

  deseurilor.

  Ambalaje contaminate:

  Clătiti containerele de cel putin trei ori.

  Nu reutilizati containerele golite.

  Containerele care contin urme de produs trebuie eliminate ca deseuri periculoase.

  Legislatia conform căreia se elimină ambalajele de produs:

  HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje.

  HG 1872/2006 pentru modificarea si completarea HG 621 /2005 privind gestionarea

  ambalajelor si deseurilor de ambalaje.

  14.Informatii referitoare la transport

  RID/ADR

  Număr ONU :1791

  Numele propriu de expediere : javel – dezinfectant pe baza de clor.

  Clasa de pericol 8

  Grupa de ambalare III

  Eticheta Coroziv, 8

  Numar de periculozitate 80

  IMDG/IMO : nu este cazul

  IATA/IT-ICAO : nu este cazul

  Din informatiile si studiile existente pana in prezent, conform cu Acordul european referitor la

  transportul internaţional rutier al mărfurilor periculoase (ADR), încheiat la Geneva, la 30

  septembrie 1957, sub egida Comisiei Economice a Naţiunilor Unite pentru Europa, la concentratia

  in care se gasesc materiile prime, modul de ambalare precum si destinatia finala a produsului

  care este vanzarea en-detail catre beneficiari in ambalaje de max. 25 litri produsul este exceptat

  de la aplicarea ADR-ului in cazul cantitatilor ce nu depasesc 450 kg si transportul produsului se

  face in ambalajul original.

  Transport la sediul utilizatorului:

  Întotdeauna transportaţi în recipiente închise care sunt asigurate şi în poziţie verticală.

  Asiguraţi-vă că persoanele care transportă produsul ştiu ce au de făcut în cazul unui accident sau

  scurgeri.

 • S.C. DACRIS COM. 94 SRL

  FISA CU DATE DE SECURITATE

  conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 REACH, amendat prin Regulamentul (CE) nr. 453/2010

  DATA :

  02-2012

  JAVEL Dezinfectant gel pe baza

  de clor

  COD :

  F.D.S.

  03-2012

  Pagina 11 din 14 Data reviziei / 28 Junie 2012

  15.Informatii de reglementare

  Etichetarea Etichetare conform Directivei CE privind preparatele periculoase 1999/45/CE

  si amendamentelor, HG 937/2010, Regulamentului (EC) 1272/2008 privind

  clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor si a

  Regulamentului (CE) 790/2009.

  15.1 Regulamente/legislatie în domeniul securitătii, sănătătii si al mediului specifice

  pentru amestecul în cauză

  Regulament FDS:

  Această Fisă cu Date de Securitate este elaborată conform Regulamentului (CE)

  nr.1907/2006, amendat prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010.

  Regulament (CE) nr.1907/2006 (REACH)

  Restrictii la introducerea pe piată si utilizare, Regulament 552/2009: Nu contine

  substante restrictionate.

  Alte reglementări:

  Reglementări nationale:

  HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substannelor periculoase;

  HG 937/2010 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piată a

  preparatelor periculoase;

  HG 956/2005 – privind plasarea pe piata a produselor biocide.

  Ordin nr. 10 din 8 martie 2010 al Min. Sanatatii privind aprobarea procedurii de avizare a

  produselor biocide care sunt plasate pe piata pe teritoriul României

  Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substannelor

  si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE,

  precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

  Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului

  privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de

  abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului

  (CE) nr. 1907/2006 (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 353 din 31 decembrie 2008)

  Regulamentul (CE) nr. 790/2009 de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și

  știintific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind

  clasificarea, etichetarea și ambalarea substantelor și a amestecurilor.

  Regulament 552/2009 de modificare a anexei XVII din Regulamentul (CE) nr.1907/2006 –

  REACH privind „Restricțiile privind producerea, introducerea pe piață si utilizarea anumitor

  substante, amestecuri si articole periculoase.

  HG 735/2006 privind limitarea emisiei de compusi organici volatili.

  HG 371/2010 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 699/2003 privind

  stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizării

 • S.C. DACRIS COM. 94 SRL

  FISA CU DATE DE SECURITATE

  conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 REACH, amendat prin Regulamentul (CE) nr. 453/2010

  DATA :

  02-2012

  JAVEL Dezinfectant gel pe baza

  de clor

  COD :

  F.D.S.

  03-2012

  Pagina 12 din 14 Data reviziei / 28 Junie 2012

  solventilor organici în anumite activitati si instalatii.

  Legea 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase;

  Legea 333/2007 privind aderarea Romaniei la Acordul european referitor la transportul

  internaţional rutier al mărfurilor periculoase (ADR), încheiat la Geneva, la 30 septembrie 1957.

  Legea 263/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2003 privind regimul

  substantelor si preparatelor chimice periculoase;

  HG 1093/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sănătate pentru protectia

  lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul

  de muncă.

  HG 882/2007 privind desemnarea autoritătilor competente pentru aplicarea regulamentului

  (CE) nr.1907/2006/CE - REACH.

  Regulamentul (CE) nr. 1336/2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 648/2004 în

  vederea adaptării acestuia la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea

  si ambalarea substantelor si a amestecurilor.

  HG 477/2009 privind stabilirea sanctiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor

  Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind

  inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de

  infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si

  de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr.

  1.488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a directivelor

  91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei.

  HG 398 /2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE)

  nr.1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind

  clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de

  abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1.999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului

  (CE) nr. 1.907/2006.

  Regulamentul (UE) nr. 453/2010 AL COMISIEI din 20 mai 2010 de modificare a

  Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind

  înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH).

  O.G. 122/2010 privind stabilirea sanctiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor

  Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie

  2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare

  si de abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a

  Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006.

  15.2 Evaluare a securitatii chimice

  Se adauga odata cu inregistrarea conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

 • S.C. DACRIS COM. 94 SRL

  FISA CU DATE DE SECURITATE

  conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 REACH, amendat prin Regulamentul (CE) nr. 453/2010

  DATA :

  02-2012

  JAVEL Dezinfectant gel pe baza

  de clor

  COD :

  F.D.S.

  03-2012

  Pagina 13 din 14 Data reviziei / 28 Junie 2012

  16.Alte informatii

  Textul

  frazelor R R 11 – foarte inflamabil

  R 22 – nociv prin inghitire

  R 34– provoaca arsuri

  R 36 – iritant pentru ochi

  R 38– iritant pentru piele

  R 41– risc de leziuni oculare grave.

  R 50 – foarte toxic pentru organismele acvatice

  R 67 – ihalarea vaporilor poate provoca somnolenta si ameteala

  R 24/25–toxic in contact cu pielea si prin inghitire

  R 36/38 – iritant pentru ochi si caile respiratorii si piele.

  Textul frazelor H

  H 225 lichid şi vapori foarte inflamabili.

  H 226 : lichid inflamabil şi vapori

  H 290 : poate fi corosiv pentru metale

  H302: nociv la inghitire.

  H314: Produce arsuri grave ale pieliisi risc de leziuni ocularw grave.

  H315: Provoaca iritarea pielii.

  H317: Poate provoca o reacţie alergică a pielii

  H318: Provoaca leziuni oculare grave

  H319: Provoaca o iritare grava a ochilor.

  H336: poate provoaca somnolenta sau ameteala

  H335: Poate provoca iritarea căilor respiratorii

  H400: foarte toxic pentru mediul acvatic.

  H410: Nociv pentru viaţa acvatică

  Textul frazelorP

  P264: Spălaţi-vă … bine după utilizare.

  P280- Purtati echipament de protectie o ochilor

  P302+P352 – În caz de contact cu pielea clătiţi cu atenţie cu apă, timp de mai

  multe minute.

  P332 + P313 - În caz de iritare a pielii – consultati medicul

  P362- Scoateţi îmbrăcămintea contaminată şi spălaţi-o înainte de reutilizare

  P305+P351+P338: in caz de contact cu ochii: clatiti cu atentie cu apa timp de

  mai multe minute, scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru

  se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti

  P337 + P313 – daca iritarea ochilor persista– consultati medicul

  P305+P351+P338: in caz de contact cu ochii: clatiti cu atentie cu apa timp de

  mai multe minute, scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru

  se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti.

 • S.C. DACRIS COM. 94 SRL

  FISA CU DATE DE SECURITATE

  conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 REACH, amendat prin Regulamentul (CE) nr. 453/2010

  DATA :

  02-2012

  JAVEL Dezinfectant gel pe baza

  de clor

  COD :

  F.D.S.

  03-2012

  Pagina 14 din 14 Data reviziei / 28 Junie 2012

  Informatiile din Fisa cu date de securitate sunt furnizate conform cunostintelor si

  informatiilor detinute de noi si conform informatiilor provenite de la producatorii de materii

  prime. Informatiile furnizate sunt concepute sa reprezinte un ghid pentru a respecta

  conditiile de manipulare in siguranta, utilizare, procesare, stocare, transport si nu reprezinta

  o garantie sau o specificatie de calitate. Informatiile mentionate sunt valabile numai pentru

  materialul de mai sus si nu sunt valabile pentru alte produse sau combinatii cu alte materiale

  sau alte procese, nespecificate in text. Aceasta fisa cu date de securitate contine numai

  informatii relevante, de siguranta si nu reprezinta informatii sau specificatii tehnice ale

  produselor

  Precautii:

  In cazul nerespectarii indicatiilor din fisa cu date de securitate S.C. Dacris Com

  94 S.R.L. este exonerata de raspunderea pentru eventualele accidente in care este

  implicat produsul.

  Multiplicarea si distribuirea acestui document sunt rezervate S.C. Dacris Com 94

  S.R.L