152
AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A CAMPANIILOR ELECTORALE Bucureşti, 2016

FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE

ȘI A CAMPANIILOR ELECTORALE

Bucureşti, 2016

Page 2: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂStr. Stavropoleos nr. 6, Bucureşti, sector 3, 030084

Adresă web www.roaep.ro

Secretariat general Tel.: (021) 310.07.69Fax: (021) 310.13.86E-mail: [email protected]

Departamentul de control al finan�ării Tel.: (021) 310.07.60partidelor politice și a campaniilor Fax: (021) 310.07.55electorale E-mail: [email protected]

Direc�ia comunicare și rela�ii externe Tel.: (021) 310.08.24E-mail: [email protected]

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a RomânieiAUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ (Bucureşti)

Finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale /Autoritatea Electorală Permanentă. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti :Monitorul Oficial R.A., 2016

ISBN 978-973-567-724-4

324(498)

Page 3: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

SUMAR

— Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată .................. 5

— Hotărârea Guvernului României nr. 10/2016 pentru aprobareaNormelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privindfinanţarea activităţii partidelor politice și a campaniilor elec-torale ........................................................................ 33

— Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 19/2016 privindaprobarea Ghidului finanţării campaniei electorale la alegerilelocale din anul 2016 ...................................................... 104

33

Page 4: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,
Page 5: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Legea nr. 334/2006 5

* Republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 113/2015 pentru modificarea și completareaLegii nr. 334/2006 privind finan�area activită�ii partidelor politice și a campaniilor electorale,publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 18 mai 2015, dându-se texteloro nouă numerotare.

Legea nr. 334/2006 a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,nr. 510 din 22 iulie 2010 și a mai fost modificată și completată prin:

— Legea nr. 124/2011 pentru completarea art. 12 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privindfinan�area activită�ii partidelor politice și a campaniilor electorale, publicată în MonitorulOficial al României, Partea I, nr. 433 din 21 iunie 2011;

— Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal,publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

Ulterior ultimei republicări, Legea nr. 334/2006 a fost modificată prin Legea nr. 78/2016,publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 28 aprilie 2016.

5

LEGEA nr. 334*din 17 iulie 2006

privind finan�area activită�ii partidelor politice și a campaniilor electorale

Publicată în M. Of. nr. 632 din 21 iulie 2006

Republicată în M. Of. nr. 510 din 22 iulie 2010

Republicată în M. Of. nr. 446 din 23 iunie 2015

CAPITOLUL IDispozi�ii generale

Art. 1. — (1) Prezenta lege reglementează finan�area activită�ii partidelorpolitice și a campaniilor electorale, precum și controlul finan�ării activită�iipartidelor politice și a campaniilor electorale.

(2) Principiile finan�ării activită�ii partidelor politice și a campaniilorelectorale sunt următoarele:

a) principiul legalită�ii;b) principiul egalită�ii de șanse;c) principiul transparen�ei veniturilor și cheltuielilor;d) principiul independen�ei partidelor politice și a candida�ilor fa�ă de

finan�atori;e) principiul integrită�ii competi�iei politice și electorale.

Page 6: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale6

Art. 2. — Partidele politice pot de�ine, în condi�iile legii, bunuri mobileși imobile care sunt necesare realizării activită�ii specifice.

Art. 3. — (1) Sursele de finan�are a activită�ii unui partid politic sunt:a) cotiza�ii ale membrilor de partid;b) dona�ii, legate și alte liberalită�i;c) venituri provenite din activită�i proprii, conform art. 16;d) subven�ii de la bugetul de stat;e) împrumuturi în bani de la persoane fizice și juridice.(2) Partidele politice pot contracta împrumuturi în bani numai prin acte

autentice notariale, sub sanc�iunea nulită�ii absolute, înso�ite de documentede predare-primire, în contract prevăzându-se modul și termenul derestituire a acestora.

(3) Termenul de restituire prevăzut la alin. (2) nu poate fi mai mare de 3 ani.(4) Împrumuturile în bani și restituirea acestora se pot face numai prin

virament bancar.(5) Împrumuturile în bani care nu sunt restituite în termenul prevăzut

la alin. (3) se pot constitui în dona�ii numai cu acordul păr�ilor și numaidacă nu s-a atins în anul respectiv plafonul pentru dona�ii prevăzut la art. 6 alin. (1), până la concuren�a acestui plafon.

(6) Împrumuturile care au o valoare mai mare de 100 de salarii de bazăminime brute pe �ară se supun condi�iilor de publicitate prevăzute la art. 13.

(7) Acordarea de împrumuturi de către partide politice, alian�e politicesau electorale și candida�i independen�i către persoane fizice sau juridiceeste interzisă.

(8) Partidele politice și organiza�iile teritoriale ale acestora, inclusiv celeconstituite la nivelul sectoarelor municipiului București, au obliga�ia de a-șiorganiza contabilitate proprie, conform reglementărilor contabile aplicabile.

(9) Opera�iunile de încasări și plă�i ale partidelor politice și ale organiza -�iilor teritoriale ale acestora se efectuează prin conturi bancare, în lei și învalută, deschise la bănci cu sediul în România și în numerar potrivit legii.

(10) Veniturile realizate din activită�ile prevăzute la alin. (1) lit. c) suntscutite de impozite și taxe.

Art. 4. — Eficien�a și oportunitatea cheltuielilor partidelor politice,alian�elor politice și ale organiza�iilor cetă�enilor apar�inând minorită�ilorna�ionale se hotărăsc de către organele de conducere ale acestora, potrivitstatutului lor.

CAPITOLUL IIFinan�area privată

Sec�iunea 1Cotiza�ii

Art. 5. — (1) Cuantumul cotiza�iilor, repartizarea și utilizarea acestorase stabilesc prin hotărâri ale partidului politic, potrivit statutului propriu.

Page 7: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Legea nr. 334/2006 7

(2) Veniturile totale provenite din cotiza�ii sunt neplafonate.(3) Suma cotiza�iilor plătite într-un an de un membru de partid nu poate

depăși 48 de salarii minime brute pe �ară. Salariul de bază minim brut pe�ară luat ca referin�ă este cel existent la data de 1 ianuarie a anului respectiv.

(4) Partidele politice au obliga�ia de a publica în Monitorul Oficial alRomâniei, Partea I, până la data de 30 aprilie a anului următor, cuantumultotal al veniturilor din cotiza�ii ob�inute în anul fiscal precedent, precum șilista membrilor de partid care au plătit în anul fiscal precedent cotiza�ii acăror valoare însumată depășește 10 salarii minime brute pe �ară.

(5) Lista prevăzută la alin. (4) trebuie să cuprindă următoarele elemente:numele și prenumele membrului de partid, cetă�enia, valoarea și data la carea fost plătită cotiza�ia.

Sec�iunea a 2-aDona�ii

Art. 6. — (1) Dona�iile primite de un partid politic într-un an fiscal nupot depăși 0,025% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pe anulrespectiv.

(2) Dona�iile primite de la o persoană fizică într-un an pot fi de până la200 de salarii de bază minime brute pe �ară, la valoarea existentă la data de1 ianuarie a anului respectiv.

(3) Dona�iile primite de la o persoană juridică într-un an pot fi de pânăla 500 de salarii de bază minime brute pe �ară, la valoarea existentă la datade 1 ianuarie a anului respectiv.

(4) Suma totală a dona�iilor făcute de persoanele juridice controlatedirect sau indirect de o altă persoană ori de un grup de persoane fizice saujuridice nu poate depăși limitele prevăzute la alin. (2) și (3).

(5) Valoarea de pia�ă a bunurilor mobile și imobile donate partidului,precum și a serviciilor prestate acestuia cu titlu gratuit se include învaloarea dona�iilor, în limitele prevăzute la alin. (1), (2) și (3).

(6) Evaluarea bunurilor și serviciilor prevăzute la alin. (5) se efectueazăde către evaluatori autoriza�i potrivit Ordonan�ei Guvernului nr. 24/2011privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cumodificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Se interzice persoanelor juridice care, la data efectuării dona�iei, audatorii exigibile mai vechi de 60 de zile la bugetul de stat, bugetulasigurărilor sociale sau la bugetele locale să facă dona�ii partidelor politice,cu excep�ia situa�iei când au de recuperat sume mai mari decât datoriaproprie.

(8) La efectuarea dona�iei, partidul politic are obliga�ia de a solicitapersoanei juridice donatoare prezentarea unei declara�ii pe propriarăspundere privind respectarea condi�iei prevăzute la alin. (7).

Page 8: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale8

(9) Este interzisă acceptarea sub orice formă, directă sau indirectă, decătre partidele politice, a dona�iilor de bunuri materiale ori sume de banisau prestarea de servicii gratuite făcute cu scopul evident de a ob�ine unavantaj economic sau cu încălcarea dispozi�iilor alin. (8).

Art. 7. — (1) Sumele de bani care fac obiectul împrumuturilor primite decătre un partid politic într-un an fiscal nu pot depăși 0,025% din veniturileprevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv.

(2) Sumele de bani care fac obiectul împrumuturilor primite de către unpartid politic de la o persoană fizică într-un an pot fi de până la 200 desalarii de bază minime brute pe �ară, la valoarea existentă la data de 1 ianuarie a anului respectiv.

(3) Sumele de bani care fac obiectul împrumuturilor primite de către unpartid politic de la o persoană juridică într-un an pot fi de până la 500 desalarii de bază minime brute pe �ară, la valoarea existentă la data de 1 ianuarie a anului respectiv.

(4) Valoarea totală a sumelor de bani care fac obiectul împrumuturiloracordate partidelor politice de către persoanele juridice controlate directsau indirect de o altă persoană ori de un grup de persoane fizice sau juridicenu poate depăși limitele prevăzute la alin. (1)—(3).

(5) Prevederile art. 6 alin. (7)—(9), precum și ale art. 14 alin. (1) —(3)se aplică în mod corespunzător.

Art. 8. — (1) Dona�iile care au ca obiect imobile cu destina�ia de sedii alepartidelor politice sunt exceptate de la condi�iile prevăzute la art. 6 alin. (2),(3), (4) și (5).

(2) Dona�iile în bani cu sarcina de a achizi�iona clădiri cu destina�ia desediu al partidului politic sunt exceptate de la condi�iile prevăzute la art. 6alin. (2), (3), (4) și (5).

(3) Partidul politic are obliga�ia de a îndeplini sarcina prevăzută la alin. (2)în termenul și condi�iile prevăzute de contractul de dona�ie.

(4) Termenul de îndeplinire al sarcinii prevăzut la alin. (3) nu poate fimai mare de 2 ani.

(5) Neîndeplinirea termenului prevăzut la alin. (4) atrage după sineanularea excep�iilor prevăzute la alin. (1) și (2).

Art. 9. — Dona�iile în bani a căror valoare depășește 10 salarii de bazăminime brute pe �ară se vor efectua numai prin conturi bancare.

Art. 10. — Reducerile de pre� care depășesc 20% din valoarea bunurilorsau serviciilor oferite partidelor politice și candida�ilor independen�i se vorconsidera dona�ii și se vor înregistra distinct în contabilitatea proprie apartidului ori a candidatului independent, conform normelor emise deMinisterul Finan�elor Publice.

Art. 11. — (1) La primirea dona�iei sunt obligatorii verificarea și înregis -trarea identită�ii donatorului, indiferent de caracterul public sau confiden�ialal acesteia.

Page 9: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Legea nr. 334/2006 9

(2) La solicitarea scrisă a donatorului, identitatea sa rămâne confiden -�ială, în situa�ia în care dona�ia se situează în limita sumei anuale de 10 salarii de bază minime brute pe �ară.

(3) Suma totală primită de un partid politic ca dona�ii confiden�iale nupoate depăși echivalentul a 0,006% din veniturile prevăzute în bugetul destat pe anul respectiv.

Art. 12. — (1) Toate dona�iile, inclusiv cele confiden�iale, vor fi înregis -trate și eviden�iate în mod corespunzător în documentele contabile, cumen�ionarea datei la care au fost făcute și a altor informa�ii care să permităidentificarea surselor de finan�are și a donatorilor.

(2) Dona�iile de bunuri și servicii prestate cu titlu gratuit vor fi reflectateîn contabilitate la valoarea de pia�ă de la momentul dona�iei.

(3) Nu sunt considerate dona�ii activită�ile prestate pe bază de volun -tariat în condi�iile legii.

Art. 13. — (1) Partidele politice au obliga�ia de a publica în MonitorulOficial al României, Partea I, lista persoanelor fizice și juridice care au făcutîn anul fiscal precedent dona�ii a căror valoare cumulată depășește 10 salariide bază minime brute pe �ară, lista persoanelor fizice și juridice care auacordat împrumuturi a căror valoare depășește 100 de salarii de bazăminime brute pe �ară, precum și suma totală a dona�iilor confiden�iale,respectiv suma totală a împrumuturilor cu o valoare de sub 100 de salariide bază minime pe �ară primite, până la data de 30 aprilie a anului următor.

(2) Lista prevăzută la alin. (1) trebuie să con�ină următoarele elemente:a) pentru persoanele fizice: numele și prenumele donatorului sau

împrumutătorului, cetă�enia, valoarea, felul dona�iei sau împrumutului șidata la care a fost efectuată dona�ia sau împrumutul. În cazul împrumu -tului se va men�iona și termenul de restituire al acestuia;

b) pentru persoanele juridice: denumirea, sediul, na�ionalitatea, codul unicde înregistrare, valoarea, felul dona�iei sau a împrumutului și data la carea fost efectuată dona�ia sau împrumutul. În cazul împrumutului se vamen�iona și termenul de restituire al acestuia.

Art. 14. — (1) Este interzisă folosirea resurselor financiare, umane șitehnice apar�inând institu�iilor publice, regiilor autonome, companiilorna�ionale, societă�ilor reglementate de Legea societă�ilor nr. 31/1990,republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau institu�iilor decredit la care sunt ac�ionari majoritari statul ori unită�i administrativ-teritoriale, pentru sprijinirea activită�ii partidelor politice sau a campanieielectorale a acestora, altfel decât în condi�iile stabilite de legile electorale.

(2) Partidele politice nu pot accepta dona�ii sau servicii prestate cu titlugratuit de la o autoritate ori institu�ie publică, de la o regie autonomă, dela o companie na�ională, societate reglementată de Legea nr. 31/1990,republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau institu�ie decredit cu capital integral ori majoritar de stat.

Page 10: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale10

(3) Este interzisă acceptarea dona�iilor din partea unui sindicat sau aunui cult religios, indiferent de natura acestora.

(4) Sumele primite cu încălcarea prevederilor alin. (2) și (3) se confiscăși se fac venit la bugetul de stat.

(5) Prevederile alin. (1)—(4) se aplică în mod corespunzător alian�elorpolitice, alian�elor electorale, precum și candida�ilor independen�i.

(6) Prevederile alin. (1)—(4) se aplică în mod corespunzător șiorganiza�iilor cetă�enilor apar�inând minorită�ilor na�ionale, pentrufinan�area campaniilor electorale.

Art. 15. — (1) Acceptarea dona�iilor din partea altor state ori a organi -za�iilor din străinătate, precum și din partea persoanelor fizice care nu aucetă�enia română sau de către persoane juridice de altă na�ionalitate decâtcea română este interzisă, cu excep�ia celor primite de la cetă�enii statelormembre ale Uniunii Europene care au domiciliul în România și de�incalitatea de membru al partidului politic căruia i-a acordat dona�ia.

(2) Fac excep�ie de la prevederile alin. (1) dona�iile constând în bunurimateriale necesare activită�ii politice, dar care nu sunt materiale de propa -gandă electorală, primite de la organiza�ii politice interna�ionale la carepartidul politic respectiv este afiliat sau de la partide politice ori forma�iunipolitice aflate în rela�ii de colaborare politică. Pot fi primite și materiale depropagandă care se folosesc numai în cadrul campaniei electorale pentrualegerea reprezentan�ilor României în Parlamentul European.

(3) Dona�iile prevăzute la alin. (2) se publică în Monitorul Oficial alRomâniei, Partea I, până la data de 30 aprilie a anului următor.

(4) Dona�iile prevăzute la alin. (2) sunt scutite de plata taxelor vamale,cu excep�ia mijloacelor de transport.

(5) Sumele primite cu încălcarea prevederilor alin. (1) se confiscă și se facvenit la bugetul de stat.

Sec�iunea a 3-aAlte surse de venituri

Art. 16. — (1) Partidele politice nu pot desfășura activită�i specificesocietă�ilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificărileși completările ulterioare. Fac excep�ie următoarele activită�i din carepartidele politice pot ob�ine venituri:

a) editarea, realizarea și difuzarea publica�iilor ori a altor materiale depropagandă și cultură politică proprii;

b) vânzarea de bilete, taxe de participare sau altele asemenea la ac�iuniculturale, sportive, precum și la întruniri și seminare cu tematică politică,economică sau socială;

c) vânzarea materialelor tipărite cu însemnele partidului politic;d) serviciile oferite către membrii partidului pentru organizarea

evenimentelor prevăzute la lit. b);

Page 11: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Legea nr. 334/2006 11

e) închirierea spa�iilor aflate în patrimoniul propriu, fără a aduceatingere moralei publice, ordinii sau imaginii partidului politic;*

f) înstrăinarea terenurilor și clădirilor din patrimoniu, dar numai dupăcel pu�in 10 ani de la înregistrarea în patrimoniu, cu excep�ia partidelorpolitice aflate în curs de dizolvare. Termenul de 10 ani nu se aplică însitua�ia bunurilor imobiliare moștenite;

g) înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu, numai dacă nureprezintă activită�i de produc�ie, comer� sau prestări de servicii;

h) subînchirierea spa�iilor primite conform prevederilor art. 26 alin.(1)—(3), pentru organizarea birourilor parlamentare, fără ca valoarea chirieilunare prevăzute în contractul de subînchiriere să depășească valoareachiriei lunare prevăzute în contractul de închiriere încheiat cu autorită�ilelocale. Cheltuielile de între�inere aferente spa�iului subînchiriat revinbiroului parlamentar, conform contractului încheiat;

i) emiterea carnetelor/legitima�iilor de membru al partidului politic.(2) Partidele politice pot ob�ine venituri din dobânzi bancare.(3) Până la data de 30 aprilie a fiecărui an, partidele politice au obliga�ia

de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, cuantumurile totaleale veniturilor ob�inute în anul fiscal precedent din activită�ile prevăzute laalin. (1) și din sursele prevăzute la alin. (2), defalcate pe fiecare tip deactivitate și sursă.

Art. 17. — (1) Dacă un partid este asociat, conform legii, cu o forma�iunenepolitică, aportul financiar al acesteia din urmă la forma respectivă deasociere nu poate depăși într-un an fiscal valoarea de 500 de salarii de bazăminime brute pe �ară, la data de 1 ianuarie a anului respectiv.

(2) Aportul financiar total în forme de asociere cu forma�iuni nepoliticenu poate avea într-un an o valoare mai mare decât echivalentul a 0,006% dinveniturile prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv.

(3) Sumele primite cu încălcarea prevederilor alin. (1) și (2) se confiscăși se fac venit la bugetul de stat.

(4) Partidele politice au obliga�ia de a publica în Monitorul Oficial alRomâniei, Partea I, cuantumul total al sumelor ce fac obiectul alin. (1), pânăla data de 30 aprilie a anului următor.

CAPITOLUL IIIFinan�area publică

Subven�ii de la bugetul de stat

Art. 18. — (1) Partidele politice primesc anual subven�ie de la bugetul destat, în condi�iile legii.

* Modificată.

Page 12: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale12

(2) Suma alocată anual partidelor politice nu poate fi mai mare de 0,04%din veniturile prevăzute în bugetul de stat. Pentru partidele politice carepromovează femei pe listele electorale, pe locuri eligibile, suma alocată dela bugetul de stat va fi majorată propor�ional cu numărul mandatelorob�inute în alegeri de candida�ii femei.

(3) Subven�ia de la bugetul de stat se acordă în func�ie de următoarelecriterii:

a) numărul de voturi primite la alegerile generale pentru CameraDeputa�ilor și Senat;

b) numărul de voturi primite la alegerile generale pentru autorită�ileadministra�iei publice locale.

(4) În cazul alian�elor politice sau electorale, subven�ia se va împăr�iîntre membrii alian�ei după numărul de mandate ob�inute.

Art. 19. — 75% din bugetul anual acordat partidelor politice vor fiîmpăr �ite partidelor politice, propor�ional cu numărul de voturi primite laalegerile parlamentare, respectiv media voturilor valabil exprimate pentruCamera Deputa�ilor și Senat, dacă au realizat pragul electoral.

Art. 20. — 25% din bugetul anual acordat partidelor politice vor fiîmpăr�ite partidelor politice, propor�ional cu numărul de voturi valabilexprimate, primite la alegerile locale pentru alegerea consilierilor jude�eniși consilierilor din cadrul municipiului București, dacă au ob�inut cel pu�in50 de mandate de consilier jude�ean și de consilier din cadrul municipiuluiBucurești.

Art. 21. — La solicitarea Autorită�ii Electorale Permanente, BiroulElectoral Central are obliga�ia să comunice numărul de voturi ob�inute departidele politice, alian�ele politice și alian�ele electorale la alegerile parla -mentare generale, numărul de candida�i declara�i aleși, pe partide și/saualian�e și sexe, numărul de voturi ob�inute de partidele politice, alian�elepolitice și alian�ele electorale la alegerile generale pentru consilierii jude�eniși consilierii municipiului București, precum și numărul de candida�ideclara�i aleși la aceste alegeri pe partide și/sau alian�e și sexe.

Art. 22. — Forma�iunile politice și alian�ele politice sau electoraleprimesc anual subven�ii de la bugetul de stat în condi�iile legii.

Art. 23. — (1) Subven�ia de la bugetul de stat se varsă lunar, prin bugetulAutorită�ii Electorale Permanente, într-un cont special deschis de cătrefiecare partid politic. Veniturile din subven�ii de la bugetul de stat sereflectă distinct în eviden�a contabilă a partidelor politice.

(2) La nivelul Autorită�ii Electorale Permanente se constituie uncompartiment specializat pentru alocarea subven�iei de la bugetul de stat.

(3) Subven�iile de la bugetul de stat acordate partidelor politice au statutde afecta�iune specială și nu sunt supuse executării silite prin poprire.

Art. 24. — (1) Acordarea subven�iei de la bugetul de stat poate fi suspen -dată temporar, prin decizie a Autorită�ii Electorale Permanente, pentru

Page 13: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Legea nr. 334/2006 13

încălcarea dispozi�iilor prevăzute la art. 3 alin. (8), art. 5 alin. (4), art. 13,art. 15 alin. (3), art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (4), art. 25 alin. (1) și (2), art. 50și art. 51 alin. (2), până la îndeplinirea cerin�elor legale.

(2) Autoritatea Electorală Permanentă notifică în prealabil partiduluipolitic neregulile constatate și termenul de remediere a acestora.

(3) Termenul acordat partidelor politice pentru remedierea neregulilorconstatate nu poate fi mai mare de 15 zile.

(4) Decizia de suspendare temporară a acordării tranșelor lunare de labugetul de stat poate fi contestată în termen de 15 zile de la comunicare, lainstan�a de contencios administrativ competentă, care trebuie să se pronun�eîn termen de 15 zile de la sesizare. Hotărârea instan�ei este definitivă.

(5) Pe durata suspendării temporare a subven�iei, aceasta este păstratăde către Autoritatea Electorală Permanentă în sume de mandat, până lapronun�area definitivă a instan�ei, acestea nefăcând obiectul rambursării lasfârșitul anului la bugetul de stat.

(6) În termen de 10 zile de la notificarea scrisă a partidului politicreferitoare la remedierea neregulilor constatate, Autoritatea ElectoralăPermanentă se pronun�ă asupra ridicării suspendării tranșelor lunare.

Art. 25. — (1) Veniturile care provin din subven�ii de la bugetul de statpot avea următoarele destina�ii:

a) cheltuieli materiale pentru între�inerea și func�ionarea sediilor;b) cheltuieli de personal;c) cheltuieli pentru presă și propagandă;d) cheltuieli privind organizarea de activită�i cu caracter politic;e) cheltuieli de deplasare în �ară și în străinătate;f) cheltuieli pentru telecomunica�ii;g) cheltuieli cu delega�iile din străinătate;h) cheltuieli cu cotiza�iile datorate organiza�iilor politice interna�ionale

la care este afiliat partidul politic;i) investi�ii în bunuri mobile și imobile, necesare activită�ii partidelor

respective;j) cheltuieli de protocol;k) cheltuieli de birotică;l) cheltuieli cu comisioane bancare;m) cheltuieli cu chiriile și utilită�ile sediilor;n) cheltuieli de între�inere și repara�ii auto;o) cheltuieli cu prime de asigurare;p) cheltuieli de transport;r) cheltuieli cu combustibili și carburan�i.(2) Este interzisă folosirea veniturilor provenite din subven�ii de la

bugetul de stat pentru oricare alte destina�ii decât cele prevăzute la alin. (1).(3) Eficien�a și oportunitatea acestor cheltuieli se hotărăsc de organele de

conducere ale partidelor politice, potrivit statutului lor și dispozi�iilor legale.

Page 14: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale14

Art. 26. — (1) Autorită�ile administra�iei publice centrale și locale potasigura spa�ii pentru sediile centrale și locale ale partidelor politice, precumși terenurile aferente, la cererea motivată a acestora.

(2) Partidele politice pot primi cel mult câte un sediu pe unitate adminis -trativ-teritorială.

(3) Închirierea de către autorită�ile locale a spa�iilor destinate sediilorpartidelor politice urmează regimul juridic prevăzut pentru închiriereaspa�iilor cu destina�ie de locuin�ă.

(4) Partidele politice care își încetează activitatea ca urmare a reorga -nizării, autodizolvării sau dizolvării pronun�ate prin hotărâri definitive aleinstan�elor judecătorești sunt obligate să predea autorită�ilor administra�ieipublice locale, în termen de 30 de zile, spa�iile pe care le-au de�inut cucontract de închiriere încheiat cu acestea. Spa�iile de�inute în proprietatevor fi transmise în condi�iile legii.

(5) În termen de 30 de zile, Tribunalul București va comunica Ministe -rului Dezvoltării Regionale și Administra�iei Publice și Autorită�ii ElectoralePermanente încetarea activită�ii partidului politic.

(6) În termen de 15 zile de la primirea comunicării, Ministerul Dezvol -tării Regionale și Administra�iei Publice va transmite respectivele hotărâricătre institu�ia prefectului din toate jude�ele și din municipiul București, învederea preluării sediilor închiriate de autorită�ile publice, prin executoriijudecătorești, dacă nu au fost predate în termenul legal.

Art. 27. — Plata tuturor cheltuielilor legate de telecomunica�ii, energieelectrică și termică, gaze, apă, canal etc. ale unui partid cade în sarcinaexclusivă a acestuia și se face la tariful spa�iilor cu destina�ie de locuin�ă.

CAPITOLUL IVFinan�area în timpul campaniilor electorale

Sec�iunea 1Contribu�iile pentru campania electorală

Art. 28. — (1) Până cel mai târziu la data începerii campaniei electorale,partidul politic, alian�a politică și candida�ii independen�i, prin mandatarfinanciar, deschid câte un cont bancar la nivelul fiecărui jude�, un contbancar la nivelul fiecărui sector al municipiului București sau la nivelulmunicipiului București, după caz, precum și un cont bancar la nivel central.

(2) La alegerile pentru Camera Deputa�ilor și Senat, organiza�iile cetă�e -nilor români apar�inând minorită�ilor na�ionale, care propun candida�inumai la nivel na�ional, deschid un cont bancar la nivel central.

(3) Contribu�iile pentru campania electorală se depun sau se vireazăîn conturile prevăzute la alin. (1) numai de către candida�i sau de către

Page 15: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Legea nr. 334/2006 15

mandatarul financiar, la împuternicirea acestora, începând cu datadepunerii propunerilor de candidaturi.*

(4) Fondurile ob�inute de către partidul politic în afara campaniei electo -rale care au fost transferate în conturile bancare de campanie deschise lanivel central trebuie declarate la Autoritatea Electorală Permanentă, de cătremandatarul financiar coordonator, în termen de 5 zile de la data efectuăriitransferului.

(5) Aportul financiar prevăzut la art. 17 alin. (1) nu poate face obiectultransferului în conturile bancare pentru campania electorală.

(6) Limitele maxime ale contribu�iilor pentru campania electorală carepot fi depuse de către candida�i sau mandatarul financiar sunt următoarele:

a) 60 de salarii de bază minime brute pe �ară pentru fiecare candidat lafunc�ia de deputat sau de senator;

b) un salariu de bază minim brut pe �ară pentru fiecare listă de candida�ila consiliul local al comunei;

c) 3 salarii de bază minime brute pe �ară pentru fiecare listă de candida�ila consiliul local al orașului;

d) 5 salarii de bază minime brute pe �ară pentru fiecare listă de candida�ila consiliul local al municipiului;

e) 30 de salarii de bază minime brute pe �ară pentru fiecare listă decandida�i la consiliul local al municipiului reședin�ă de jude�;

f) 50 de salarii de bază minime brute pe �ară pentru fiecare listă decandida�i la consiliul de sector al municipiului București;

g) 500 de salarii de bază minime brute pe �ară pentru fiecare listă decandida�i la Consiliul General al Municipiului București;

h) 100 de salarii de bază minime brute pe �ară pentru fiecare listă decandida�i la consiliul jude�ean;

i) 5 salarii de bază minime brute pe �ară pentru fiecare candidat lafunc�ia de primar al comunei;

j) 7 salarii de bază minime brute pe �ară pentru fiecare candidat lafunc�ia de primar al orașului;

k) 10 salarii de bază minime brute pe �ară pentru fiecare candidat lafunc�ia de primar al municipiului;

l) 50 de salarii de bază minime brute pe �ară pentru fiecare candidat lafunc�ia de primar al municipiului reședin�ă de jude�;

m) 100 de salarii de bază minime brute pe �ară pentru fiecare candidatla func�ia de primar de sector al municipiului București;

n) 150 de salarii de bază minime brute pe �ară pentru fiecare candidat lafunc�ia de primar al municipiului București;

o) 750 de salarii de bază minime brute pe �ară pentru fiecare candidat lafunc�ia de parlamentar european;

* Modificat.

Page 16: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale16

p) 20.000 de salarii de bază minime brute pe �ară pentru candidatul lafunc�ia de Președinte al României.

(7) În cazul alegerilor locale, contribu�iile prevăzute la alin. (6), precumși sumele transferate de la nivel central conform art. 30 alin. (4) secumulează la nivelul circumscrip�iei electorale jude�ene și pot fi redis -tribuite pentru cheltuieli în circumscrip�iile electorale locale, respectiv încele jude�ene prin decizie a partidelor politice, a partidelor sau organiza -�iilor cetă�enilor apar�inând minorită�ilor na�ionale de la nivel jude�ean.

(8) Contribu�iile pentru campania electorală care pot fi depuse de cătrecandida�i sau mandatarul financiar pot proveni numai din dona�ii primitede candida�i de la persoane fizice, din venituri proprii sau din împrumuturide la persoane fizice sau contractate cu institu�ii de credit.

(9) În cel mult 48 de ore de la data depunerii unei sume în unul dintreconturile prevăzute la alin. (1), candidatul are obliga�ia de a preda manda -tarului financiar jude�ean o declara�ie cu indicarea sursei contribu�iei.

(10) Contribu�iile pentru campania electorală trebuie declarate Autori -tă�ii Electorale Permanente de către mandatarul financiar.

(11) Contribu�iile pentru campania electorală pot fi folosite numai dupădata declarării acestora la Autoritatea Electorală Permanentă.

(12) Contribu�iile pentru campania electorală pot fi depuse în conturileprevăzute la alin. (1) numai până la data încheierii campaniei electorale.

(13) Contribu�iile pentru campania electorală care nu respectă preve -derile prezentului articol se confiscă și se fac venit la bugetul de stat.

(14) Conturile bancare pentru campania electorală, prevăzute la alin. (1)și (2) și la art. 3 alin. (9), au statut de afec�iune specială și nu sunt supuseexecutării.*

Art. 29. — Primirea altor materiale de propagandă electorală decât celeprevăzute la art. 15 alin. (2) de către partidele politice, alian�ele politice,alian�ele electorale și candida�ii independen�i este interzisă.

Art. 30. — (1) La nivel central, suplimentar fa�ă de contribu�iile pentrucampania electorală prevăzute la art. 28, partidul politic poate depune sumereprezentând contribu�ii pentru campania electorală proprie într-un contdeschis la nivel central, prin mandatarul financiar coordonator.

(2) Limitele maxime ale contribu�iilor pentru campania electorală carepot fi depuse de către partidul politic în contul prevăzut la alin. (1) sunturmătoarele:

a) 10 salarii de bază minime brute pe �ară pentru fiecare candidat lafunc�ia de deputat sau de senator;

b) 50 de salarii de bază minime brute pe �ară pentru fiecare listă de can -dida�i la consiliul jude�ean și Consiliul General al Municipiului București.

* Introdus.

Page 17: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Legea nr. 334/2006 17

(3) Contribu�iile pentru campania electorală care pot fi depuse de cătrepartidul politic pot proveni numai din transferuri ale fondurilor provenitedin afara campaniei electorale.

(4) Partidul politic, prin mandatarul financiar coordonator, poate trans -fera sume de bani din contul deschis la nivel central în conturile deschisela nivel jude�ean, al municipiului București sau la nivelul sectoa reloracestuia, cu respectarea limitelor prevăzute la art. 28 și în prezentul articol.

(5) Prevederile art. 28 alin. (9)—(13) se aplică în mod corespunzătorcontribu�iilor pentru campania electorală care pot fi depuse de cătrepartidul politic.*

(6) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazul campaniei electoralepentru Camera Deputa�ilor și Senat, pot fi depuse și sume de bani de cătrecandida�ii la func�ia de deputat și de senator în circumscrip�ia electorală aromânilor cu domiciliul sau reședin�a în străinătate.

Art. 31. — (1) În cel mult 5 zile de la data începerii campaniei pentrureferendum, partidul politic, prin mandatar financiar, deschide câte un contbancar la nivel na�ional în cazul referendumului na�ional sau la niveljude�ean/al municipiului București în cazul referendumului local.

(2) Contribu�iile destinate campaniei pentru referendum care suntdepuse de către partidul politic pot proveni numai din transferuri alefondurilor provenite din afara campaniei electorale.

(3) Limitele maxime ale contribu�iilor destinate campaniei pentrureferendum sunt următoarele:

a) 5 salarii de bază minime brute pe �ară pentru referendumul pentrudemiterea consiliului local sau a primarului comunei;

b) 7 salarii de bază minime brute pe �ară pentru referendumul pentrudemiterea consiliului local sau a primarului orașului;

c) 10 salarii de bază minime brute pe �ară pentru referendumul pentrudemiterea consiliului local sau a primarului municipiului;

d) 30 de salarii de bază minime brute pe �ară pentru referendumulpentru demiterea consiliului local sau a primarului municipiului reședin�ăde jude�/sectorului municipiului București;

e) 100 de salarii de bază minime brute pe �ară pentru referendumulpentru demiterea Consiliului General al Municipiului București sau aprimarului general al municipiului București;

f) 100 de salarii de bază minime brute pe �ară pentru referendumulpentru demiterea consiliului jude�ean;

g) 20.000 de salarii de bază minime brute pe �ară pentru referendumulpentru demiterea Președintelui României, pentru referendumul pentruprobleme de interes na�ional sau pentru referendumul pentru revizuireaConstitu�iei.

* Modificat.

Page 18: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale18

(4) Prevederile art. 28 alin. (9)–(13) se aplică în mod corespunzătorcontribu�iilor destinate campaniei pentru referendum.*

Art. 32. — (1) Este interzisă finan�area campaniei electorale, în moddirect sau indirect, de către persoane fizice care nu au cetă�enia română saude către persoane juridice de altă na�ionalitate decât cea română, cuexcep�ia finan�ării de către cetă�enii statelor membre ale Uniunii Europenecare au domiciliul în România și de�in calitatea de membru al partiduluipolitic la a cărui campanie electorală contribuie financiar.

(2) Sumele astfel primite se confiscă și se fac venit la bugetul de stat.Art. 33. — (1) Se interzice finan�area în orice mod a campaniei electorale

a unui partid, a unei alian�e a acestora sau a unui candidat independent decătre o autoritate publică, institu�ie publică, regie autonomă, companiena�ională, societate reglementată de Legea nr. 31/1990, republicată, cumodificările și completările ulterioare, ori institu�ie de credit, la care suntac�ionari majoritari statul sau unită�i administrativ-teritoriale, ori de cătresocietă�i reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările șicompletările ulterioare, care desfășoară activită�i finan�ate din fonduripublice. Interdic�ia se aplică în cazul societă�ilor reglementate de Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care,cu 12 luni înainte de începerea campaniei electorale, au desfășurat activită�ifinan�ate din fonduri publice.

(2) Se interzice finan�area în orice mod a campaniei electorale a unuipartid politic, a unei alian�e politice, a unei alian�e electorale, a uneiorganiza�ii a cetă�enilor apar�inând minorită�ilor na�ionale și a unuicandidat independent de către sindicate, culte religioase, asocia�ii orifunda�ii de na�ionalitate română sau de altă na�ionalitate decât cea română.*

(3) Sumele primite cu încălcarea alin. (1) și (2) se confiscă și se fac venitla bugetul de stat.

Sec�iunea a 2-aMandatarul financiar

Art. 34. — (1) Eviden�a contribu�iilor și a cheltuielilor pentru campaniaelectorală apar�inând partidelor politice și candida�ilor independen�i esteorganizată exclusiv de către mandatari financiari.

(2) Eficien�a și oportunitatea cheltuielilor pentru campania electorală sehotărăsc de către organele de conducere ale partidelor politice, potrivitstatutului lor, respectiv de către candida�ii independen�i.

(3) Mandatarul financiar este numit de conducerea partidelor politice,alian�elor politice, organiza�iilor cetă�enilor români apar�inând minorită -�ilor na�ionale sau de către candida�ii independen�i.

* Modificat.

Page 19: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Legea nr. 334/2006 19

(4) Un partid politic, o alian�ă politică sau o organiza�ie a cetă�enilorapar�inând minorită�ilor na�ionale va avea un singur mandatar financiarcoordonator la nivel central, respectiv câte un mandatar financiar desemnatla nivelul fiecărui jude�, sector al municipiului București și la nivelul muni -ci piului București.

(5) Mandatarul financiar coordonator are următoarele atribu�ii:a) asigură eviden�a opera�iunilor financiare, la nivel na�ional, în cazul

alegerilor pentru func�ia de Președinte al României, al alegerilor pentrureprezentan�ii României în Parlamentul European și al referendumuluina�ional;

b) supervizează activitatea celorlal�i mandatari financiari ai partiduluipolitic și centralizează eviden�ele acestora;

c) asigură eviden�a opera�iunilor financiare, derulate prin conturileprevăzute la art. 30 în cazul alegerilor locale și parlamentare;

d) reprezintă partidul politic în rela�ia cu Autoritatea Electorală Perma -nentă;

e) transmite Autorită�ii Electorale Permanente documentele și rapoarteleprevăzute de prezenta lege, în scris și în format electronic;

f) asigură eviden�a opera�iunilor financiare pentru circumscrip�iaelectorală a românilor cu domiciliul sau reședin�a în străinătate, în cazulalegerilor pentru Camera Deputa�ilor și Senat;

g) depune la Autoritatea Electorală Permanentă cererea de rambursarea cheltuielilor aferente campaniei electorale, lista candida�ilor către careurmează să se facă restituirea contribu�iilor încasate pentru campaniaelectorală, vizată de conducerea partidului politic la nivel jude�ean sau lanivel central, după caz.

(6) Mandatarul financiar desemnat la nivel jude�ean, la nivelulmunicipiului București sau la nivelul sectorului municipiului Bucureștiîndeplinește următoarele atribu�ii:

a) organizează eviden�a opera�iunilor financiare efectuate în campaniaelectorală și verifică legalitatea acestora, la nivelul la care a fost desemnat;

b) îndeplinește în mod corespunzător atribu�iile mandatarului finan -ciar coordonator, în cazul candida�ilor independen�i și al organiza�iilorcetă�enilor apar�inând minorită�ilor na�ionale care propun candidaturinumai la nivel na�ional.

(7) Mandatarul financiar răspunde solidar cu partidul politic care l-adesemnat de legalitatea opera�iunilor financiare efectuate în perioadacampaniei electorale și de respectarea prevederilor art. 28—33.

(8) Pot fi desemnate ca mandatari financiari coordonatori numai persoa -nele fizice care au calitatea de expert contabil sau contabil autorizat,res pec tiv numai persoanele juridice care oferă servicii specializate de conta -bilitate.

Page 20: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale20

(9) Partidele politice, alian�ele politice și candida�ii independen�i careau desemnat mandatari financiari care nu au calitatea de expert contabilsau contabil autorizat au obliga�ia de a încheia contract de asisten�ă despecialitate cu persoane fizice autorizate sau persoane juridice, specializateîn oferirea de servicii de contabilitate.

(10) Autoritatea Electorală Permanentă poate solicita, în cazul în careeste necesar, documente suplimentare sau explica�ii mandatarilor finan -ciari.

(11) Mai multe partide nu pot folosi serviciile aceluiași mandatar, cuexcep�ia situa�iei în care partidele fac parte din aceeași alian�ă politică sauelectorală.

(12) Calitatea de mandatar financiar se dobândește numai după înregis -trarea oficială la Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza împuterniciriipartidului politic și a acceptului acestuia. Înregistrarea mandataruluifinanciar se realizează în intervalul dintre momentul aducerii la cunoștin�ăpublică a datei alegerilor și începerea campaniei electorale, făcându-sepublică în presă sau pe pagina de internet a partidului.

(13) La data înregistrării oficiale, mandatarul financiar primește de laAutoritatea Electorală Permanentă un cod unic de identificare al partiduluipolitic sau al candidatului independent care va fi imprimat pe toatematerialele de propagandă electorală apar�inând partidului politic saucandidatului independent pe care îl reprezintă.

(14) Candida�ii nu pot fi mandatari financiari.Art. 341. — Atribu�iile mandatarilor financiari pot fi realizate în baza

unui contract cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, după caz.* Art. 342. — Mandatarii financiari înregistra�i la Autoritatea Electorală

Permanentă pot fi înlocui�i oricând de către partidele politice, alian�elepolitice, organiza�iile cetă�enilor apar�inând minorită�ilor na�ionale șicandida�ii independen�i care i-au desemnat, cu aplicarea corespunzătoarea prevederilor art. 34.*

Art. 35. — Cheltuielile legate de organizarea și desfășurarea opera�iu -nilor electorale se suportă de la bugetul de stat ori, după caz, de la bugetelelocale sau jude�ene, potrivit dispozi�iilor legilor electorale.

Art. 36. — (1) În campania electorală, candida�ii, partidele politice,alian�ele politice, alian�ele electorale, organiza�iile cetă�enilor apar�inândminorită�ilor na�ionale, precum și cetă�enii cu drept de vot au dreptul să îșiexprime opiniile în mod liber și fără nicio discriminare, prin mitinguri,adunări, comunicare directă cu alegătorii, utilizare a televiziunii, a radio -ului, a presei scrise, a mijloacelor electronice și a celorlalte mijloace deinformare în masă.

* Introdus.

Page 21: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Legea nr. 334/2006 21

(2) În campania electorală pot fi utilizate numai următoarele tipuri demateriale de propagandă electorală:

a) afișe electorale cu dimensiunile de cel mult 500 mm o latură și 350mm cealaltă latură; afișele electorale prin care se convoacă o reuniuneelectorală vor avea 400 mm o latură și 250 mm cealaltă latură și vor fiamplasate în locurile speciale pentru afișaj;

b) materiale de propagandă electorală audio sau video, difuzate demass-media audiovizuală;

c) publicitate în presa scrisă;d) materiale de propagandă electorală online;e) broșuri, pliante și alte materiale tipărite.(3) Partidele și alian�ele politice, precum și candida�ii independen�i au

obliga�ia de a imprima pe toate materialele de propagandă electorală urmă -toarele date:

a) numele candidatului independent, denumirea partidului politic saua alian�ei politice care le-a comandat, după caz;

b) denumirea operatorului economic care le-a realizat;c) codul unic de identificare prevăzut la art. 34 alin. (13);d) tirajul, unde este cazul.(4) Cheltuielile privitoare la realizarea materialelor de propagandă

electorală sunt suportate exclusiv de beneficiarii acestora — candida�i inde -penden�i, partide politice sau alian�e politice.

(5) Producerea și difuzarea de materiale de propagandă electorală înalte condi�ii decât cele prevăzute de prezenta lege este interzisă.

(6) Partidele și alian�ele politice, precum și candida�ii independen�i suntobliga�i să declare Autorită�ii Electorale Permanente, prin mandatarfinanciar, numărul de materiale de propagandă electorală produse și utili -zate, defalcat pe categorii, în cel mult 15 zile de la data alegerilor sau areferendumului.

(7) Este considerat material de propagandă electorală orice materialscris, audio sau video, care îndeplinește următoarele condi�ii:

a) se referă în mod direct la un candidat sau partid politic care participăla alegeri sau referendum, clar identificat;

b) este utilizat în perioada campaniei electorale, stabilită potrivit legilorprivitoare la organizarea alegerilor;

c) are obiectiv electoral și se adresează publicului larg;d) depășește limitele activită�ii jurnalistice de informare a publicului.

Sec�iunea a 3-aLimitele maxime ale cheltuielilor

Art. 37. — Limitele maxime ale cheltuielilor care pot fi efectuate încampania electorală sau pentru referendum într-o circumscrip�ie electorală

Page 22: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale22

na�ională sau într-o circumscrip�ie electorală jude�eană/a municipiuluiBucurești/externă, după caz, trebuie să se încadreze în limitele maxime alecontribu�iilor pentru campania electorală sau pentru referendum, prevă -zute la art. 28—31 pentru circumscrip�ia electorală respectivă.

Art. 38. — (1) Cheltuielile aferente campaniei electorale pot fi efectuatenumai prin intermediul conturilor prevăzute la art. 28 și 30.

(2) Contribu�iile pentru campania electorală pot avea numai urmă -toarele destina�ii:

a) cheltuieli pentru produc�ia și difuzarea materialelor de propagandăelectorală la radio, televiziune și în presa scrisă în cuantum de maximum40% din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală;

b) cheltuieli pentru produc�ia și difuzarea materialelor de propagandăelectorală online, în cuantum de maximum 30% din totalul cheltuielilorcare pot fi efectuate în campania electorală;

c) cheltuieli pentru cercetări sociologice, în cuantum de maximum 30%din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală;

d) cheltuieli pentru afișe electorale, în cuantum de maximum 20% dintotalul cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală;

e) cheltuieli pentru broșuri, pliante și alte materiale de propagandăelectorală tipărite, în cuantum de maximum 50% din totalul cheltuielilorcare pot fi efectuate în campania electorală;

f) cheltuieli pentru închirierea de spa�ii și echipamente și cheltuieli deprotocol destinate organizării de evenimente cu tematică politică, econo -mică, culturală sau socială, pentru transport și cazare, pentru asisten�ăjuridică și alte tipuri de consultan�ă, precum și pentru plata serviciilormandatarilor financiari, în cuantum de maximum 30% din totalul cheltu -ielilor care pot fi efectuate în campania electorală;

g) cheltuieli pentru comisioane bancare.(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător campaniei

pentru referendum.(4) Sumele de bani primite de la candida�ii propuși pentru alegeri de un

partid politic sunt considerate dona�ii și li se aplică în mod corespunzătorprevederile prezentei legi.

(5) Dispozi�iile prezentei legi nu se aplică depozitelor constituite învederea depunerii candidaturilor pentru func�ia de deputat sau senator,prevăzute la art. 29 alin. (5)—(7) din Legea nr. 35/2008 pentru alegereaCamerei Deputa�ilor și a Senatului și pentru modificarea și completareaLegii nr. 67/2004 pentru alegerea autorită�ilor administra�iei publice locale,a Legii administra�iei publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 39. — (1) În termen de 15 zile de la data desfășurării alegerilor,partidele politice, alian�ele politice și candida�ii independen�i vor depune

Page 23: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Legea nr. 334/2006 23

la Autoritatea Electorală Permanentă o declara�ie privind respectareaplafoanelor prevăzute la art. 37.

(2) Sumele ce depășesc plafoanele prevăzute la art. 37 se fac venit labugetul de stat.

Art. 40. — Atunci când un candidat este propus pentru mai multe func�iiîntr-o campanie electorală, limita maximă a cheltuielilor ce pot fi efectuatese stabilește la valoarea cea mai mare, potrivit art. 37.

Art. 41. — Veniturile și cheltuielile alian�elor electorale se încasează,respectiv se efectuează numai de către partidele politice, alian�ele politicesau organiza�iile cetă�enilor apar�inând minorită�ilor na�ionale care lecompun.

Art. 411. — În cazul campaniei electorale aferente unui nou tur descrutin din cadrul aceluiași proces electoral, limitele contribu�iilorelectorale și ale cheltuielilor electorale se reduc la jumătate.*

CAPITOLUL VControlul finan�ării partidelor politice

și a campaniilor electorale

Art. 42. — (1) Autoritatea Electorală Permanentă este abilitată să con -troleze respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielilepartidelor politice, ale alian�elor politice sau electorale, ale candida�ilorindependen�i, precum și legalitatea finan�ării campaniilor electorale.

(2) Controlul privind subven�iile de la bugetul de stat va fi efectuat înmod simultan și de Curtea de Conturi, conform dispozi�iilor Legii nr.94/1992 privind organizarea și func�ionarea Cur�ii de Conturi, republicată.

(3) În cadrul Autorită�ii Electorale Permanente se înfiin�ează, în termende 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Departamentulde control al finan�ării partidelor politice și a campaniilor electorale, prinsuplimentarea schemei de personal existente.

(4) Întreg personalul Autorită�ii Electorale Permanente beneficiază deun spor pentru complexitate a muncii de 30%, aplicat la salariul de bazăbrut lunar. Prevederile art. 22 alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010 privindsalarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificărileși completările ulterioare, nu se aplică Autorită�ii Electorale Permanente.

(5) Documentele și informa�iile pe care le poate solicita AutoritateaElectorală Permanentă pot fi în legătură exclusiv cu activită�ile partidelorpolitice care privesc ob�inerea de venituri și realizarea de cheltuieli.

(6) Poate fi numit director general al Departamentului de control alfinan�ării partidelor politice și a campaniilor electorale orice persoană careîndeplinește cumulativ următoarele condi�ii:

* Introdus.

Page 24: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale24

a) poate ocupa o func�ie, în condi�iile stabilite la art. 12 alin. (1)lit. a)—h) din Legea nr. 7/2006 privind statutul func�ionarului public parla -mentar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) are studii superioare în domeniul știin�elor economice sau juridice;c) nu a fost membru al unui partid politic în ultimii 5 ani.(7) Concursul pentru ocuparea func�iei prevăzute la alin. (5) este orga -

ni zat de o comisie specială, formată din 7 membri, numită în termen de30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, prin ordin al președin -telui Autorită�ii Electorale Permanente, alcătuită din cadre didactice cupregătire economică sau juridică.

(8) Comisia prevăzută la alin. (7) va stabili regulamentul de concurs șiva desemna candidatul câștigător al concursului, care va fi numit în func�iede către președintele Autorită�ii Electorale Permanente, în termen de 15 zilede la desemnare.

(9) Directorul general al Departamentului de control al finan�ării parti -delor politice și a campaniilor electorale are următoarele atribu�ii exclusive:

a) organizează activitatea de control al finan�ării partidelor politice;b) coordonează activitatea personalului din subordine;c) propune președintelui Autorită�ii Electorale Permanente aplicarea

sanc�iunilor prevăzute de prezenta lege.Art. 43. — (1) Pentru a verifica legalitatea veniturilor și cheltuielilor

partidelor politice, Autoritatea Electorală Permanentă poate solicita docu -mente și informa�ii de la persoanele fizice și juridice care au prestat servicii,gratuit sau contra cost, partidelor politice, precum și de la orice institu�iepublică.

(2) Persoanele fizice și juridice prevăzute la alin. (1) au obliga�ia să punăla dispozi�ia reprezentan�ilor Autorită�ii Electorale Permanente documen -tele și informa�iile solicitate.

(3) Partidele politice au obliga�ia de a permite accesul organelor decontrol ale Autorită�ii Electorale Permanente în sediile lor.

(4) Partidele politice și persoanele prevăzute la alin. (1) au obliga�ia dea prezenta Autorită�ii Electorale Permanente toate documentele șiinforma�iile solicitate în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării.

Art. 44. — (1) Anual și ori de câte ori este sesizată, Autoritatea ElectoralăPermanentă verifică pentru fiecare partid respectarea prevederilor legalereferitoare la veniturile și cheltuielile partidelor politice.

(2) Autoritatea Electorală Permanentă poate fi sesizată de către oricepersoană care prezintă dovezi cu privire la nerespectarea prevederilorlegale referitoare la finan�area partidelor politice și a campaniilor electorale.

(3) Raportul anual se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I,și pe pagina de internet a Autorită�ii Electorale Permanente, până la data de30 aprilie a anului următor.

Page 25: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Legea nr. 334/2006 25

(4) Autoritatea Electorală Permanentă poate controla respectarea preve -derilor legale referitoare la finan�area partidelor politice și a campaniilorelectorale și atunci când există suspiciuni de încălcare a prevederilor legaleprivitoare la finan�area partidelor politice și a campaniilor electorale, lasesizarea oricăror persoane interesate sau din oficiu.

(5) În cazul în care în cadrul controlului efectuat de către AutoritateaElectorală Permanentă privind respectarea prevederilor legale referitoare lafinan�area partidelor politice și a campaniilor electorale apar suspiciuniprivind săvârșirea unor fapte de natură penală, Autoritatea ElectoralăPermanentă sesizează organele de urmărire penală.

(6) Rezultatele fiecărui control efectuat se publică în Monitorul Oficial alRomâniei, Partea I, și pe pagina de internet a Autorită�ii Electorale Perma -nente, în termen de 45 de zile de la efectuare.

Art. 45. — (1) Situa�iile financiare anuale întocmite de partidele politicecare primesc subven�ii de la bugetul de stat sunt supuse auditului statutar,care se efectuează de către auditorii statutari, persoane fizice sau juridiceautorizate, în condi�iile legii.

(2) În cel mult 60 de zile de la data efectuării auditului, partidele politiceprevăzute la alin. (1) transmit Autorită�ii Electorale Permanente o copie araportului de audit.

Art. 46. — Autorită�ile publice au obliga�ia de a sprijini AutoritateaElectorală Permanentă în efectuarea controlului finan�ării partidelor politice.

Art. 47. — (1) În termen de 15 zile de la data desfășurării alegerilor,mandatarii financiari coordonatori sunt obliga�i să depună la AutoritateaElectorală Permanentă rapoartele detaliate ale veniturilor și cheltuielilorelectorale ale partidelor politice, alian�elor politice, alian�elor electorale,organiza�iilor cetă�enilor români apar�inând minorită�ilor na�ionale și alecandida�ilor independen�i, precum și cuantumul datoriilor înregistrate caurmare a campaniei, înso�ite de declara�iile prevăzute la art. 28 alin. (9).

(2) Autoritatea Electorală Permanentă asigură aducerea la cunoștin�ăpublică a listei partidelor politice, alian�elor politice, alian�elor electorale,organiza�iilor cetă�enilor români apar�inând minorită�ilor na�ionale și acandida�ilor independen�i care au depus rapoartele detaliate ale veniturilorși cheltuielilor electorale, pe măsură ce acestea sunt depuse, prin publicărisuccesive în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Rapoartele prevăzute la alin. (1) și (2), precum și cuantumul dato -riilor înregistrate ca urmare a campaniei electorale se publică de AutoritateaElectorală Permanentă în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termende 60 de zile de la publicarea rezultatului alegerilor.

(4) În situa�ia în care, la data depunerii raportului detaliat de venituri șicheltuieli electorale, candida�ii independen�i sau partidele politice înregis -trează datorii, aceștia au obliga�ia să raporteze trimestrial Autorită�ii

Page 26: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale26

Elec torale Permanente stadiul achitării datoriilor înregistrate în campaniaelectorală până la data achitării integrale a acestora.

(5) Candida�ilor declara�i aleși nu li se pot valida mandatele dacăraportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale pentru fiecare partidpolitic sau candidat independent nu a fost depus în condi�iile legii.

Art. 48. — (1) În cel mult 90 de zile de la data alegerilor pentru CameraDeputa�ilor și Senat, Autoritatea Electorală Permanentă ramburseazăpartidelor politice, alian�elor politice și organiza�iilor cetă�enilor apar�inândminorită�ilor na�ionale, pe baza documentelor justificative furnizate demandatarul financiar în cel mult 30 de zile de la data alegerilor, sumeleaferente cheltuielilor efectuate în toate circumscrip�iile electorale, precumși cele efectuate la nivel central, în cazul în care partidul politic, alian�apolitică, alian�a electorală sau organiza�ia cetă�enilor apar�inând minori -tă�ilor na�ionale a ob�inut minimum 3% din voturile valabil exprimate lanivel na�ional, pentru fiecare dintre cele două Camere ale Parlamentului.

(2) În cazul în care partidul politic, alian�a politică, organiza�ia cetă�e -nilor apar�inând minorită�ilor na�ionale care participă la alegerile pentruCamera Deputa�ilor sau pentru Senat nu a ob�inut minimum 3% dinvoturile valabil exprimate la nivel na�ional, Autoritatea Electorală Perma -nentă rambursează acestora, pe baza documentelor justificative furnizatede mandatarul financiar, numai sumele aferente cheltuielilor efectuate lanivelul circumscrip�iei electorale în care acesta a ob�inut minimum 3% dinvoturile valabil exprimate.

(3) În cel mult 90 de zile de la data alegerilor pentru Parlamentul Euro peanși Președintele României, Autoritatea Electorală Permanentă ram burseazăpartidelor politice, alian�elor politice, organiza�iilor cetă�enilor apar�inândminorită�ilor na�ionale, respectiv candida�ilor independen�i, pe baza docu -mentelor justificative furnizate de mandatarul financiar în cel mult 30 de zilede la data alegerilor, sumele aferente cheltuielilor efectuate la nivel na�ional încazul în care partidul politic, alian�a politică, alian�a electorală, organiza�iacetă�enilor apar�inând minorită�ilor na�ionale, respectiv candidatul indepen -dent a ob�inut minimum 3% din voturile valabil exprimate la nivel na�ional.

(4) În cel mult 90 de zile de la data alegerilor locale, Autoritatea Elec -torală Permanentă rambursează partidelor politice, alian�elor politice,orga niza�iilor cetă�enilor apar�inând minorită�ilor na�ionale pe bazadocumentelor justificative furnizate de mandatarul financiar în cel mult30 de zile de la data alegerilor sumele aferente cheltuielilor efectuate întoate circumscrip�iile electorale, precum și cele efectuate la nivel central, încazul în care partidul politic, alian�a politică, alian�a electorală sauorganiza�ia cetă�enilor apar�inând minorită�ilor na�ionale a ob�inutminimum 3% din voturile valabil exprimate prin cumularea voturilorexprimate pentru toate consiliile locale și de sector ale municipiului

Page 27: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Legea nr. 334/2006 27

București, consiliile jude�ene, Consiliul General al Municipiului București,precum și toate candidaturile de primar, respectiv primar general almunicipiului București.

(5) În cazul în care partidul politic, alian�a politică, organiza�ia cetă�e -nilor apar�inând minorită�ilor na�ionale care participă la alegerile locale nua ob�inut minimum 3% din voturile valabil exprimate prevăzute la alin. (4)la nivel na�ional, Autoritatea Electorală Permanentă rambursează acestora,pe baza documentelor justificative furnizate de mandatarul financiar,numai sumele aferente cheltuielilor efectuate la nivelul circum scrip�ieielectorale jude�ene, de sector sau a municipiului București, în care acesta aob�inut minimum 3% din voturile respective, după caz.

(6) Sumele cheltuite suplimentar, la nivel central, de către partidulpolitic, alian�a politică și organiza�ia cetă�enilor apar�inând minorită�ilorna�ionale se rambursează numai în cazul în care acestea au ob�inutminimum 3% din voturile valabil exprimate la nivel na�ional.

(7) În cel mult 90 de zile de la data alegerilor pentru Camera Deputa�ilorși Senat, Autoritatea Electorală Permanentă rambursează candida�ilorindependen�i, pe baza documentelor justificative furnizate de mandatarulfinanciar în cel mult 30 de zile de la data alegerilor, sumele aferentecheltuielilor de campanie, dacă au ob�inut minimum 3% din voturile valabilexprimate la nivelul circumscrip�iei electorale în care au candidat.

(8) În cazul alegerilor locale, cheltuielile efectuate într-o circumscrip�ieelectorală de către un candidat independent se rambursează numai dacăacesta a ob�inut minimum 3% din voturile valabil exprimate pentru func�iala care a candidat.

(9) În cel mult 90 de zile de la data alegerilor pentru Camera Deputa�ilor,Autoritatea Electorală Permanentă rambursează sumele aferente cheltu -ielilor de campanie organiza�iei cetă�enilor apar�inând minorită�ilorna�ionale care a ob�inut un mandat de deputat, la nivel na�ional, pe bazadocumentelor justificative furnizate de mandatarul financiar în cel mult 30 de zile de la data alegerilor.

(10) Partidele politice, prin intermediul mandatarilor financiari, au obli -ga�ia de a restitui candida�ilor, în termen de 120 de zile de la data alegerilor,sumele rambursate și/sau sumele necheltuite conform contribu�iilor pe care aceștia le-au depus.

(11) Sumele cheltuite pentru campania electorală nu se rambursează înurmătoarele situa�ii:

a) în cazul depășirii plafoanelor stabilite conform art. 37;b) în situa�ia utilizării pentru campania electorală a altor surse de

finan�are decât cele prevăzute de prezenta lege;c) în cazul utilizării contribu�iilor pentru campania electorală cu încăl -

carea prevederilor art. 38 alin. (2).(12) Rambursarea sumelor aferente cheltuielilor efectuate în

circumscrip�iile electorale, precum și celor efectuate la nivel central,

Page 28: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale28

prevăzută la alin. (1)—(9), se realizează pentru sumele validate de cătreAutoritatea Electorală Permanentă, în limita plafoanelor prevăzute la art. 37 și a prevederilor alin. (11).*

Art. 49. — (1) Anual, până la data de 30 aprilie, partidele politice auobliga�ia de a depune la Autoritatea Electorală Permanentă un raportdetaliat al veniturilor și cheltuielilor realizate în anul precedent.

(2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) vor include și detalieri ale veniturilorși cheltuielilor structurilor interne ale partidelor politice prevăzute la art. 4alin. (4) din Legea partidelor politice nr. 14/2003, republicată, ale veniturilorși cheltuielilor persoanelor aflate în legătură directă sau indirectă cupartidul politic, precum și ale formelor de asociere prevăzute la art. 17 dinprezenta lege.

(3) Partidele politice au obliga�ia de a depune la Autoritatea ElectoralăPermanentă situa�iile financiare anuale în cel mult 15 zile de la înregis -trarea la organul fiscal competent.

(4) Autoritatea Electorală Permanentă va publica pe pagina proprie deinternet rapoartele prevăzute la alin. (1), situa�iile financiare anuale, precumși variante rezumate ale acestora, în termen de 5 zile de la data depuneriiacestora.

(5) Contabilitatea partidelor politice se organizează și se conduce, la nivel na�ional și jude�ean, conform prevederilor Legii contabilită�ii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 50. — (1) Pentru verificarea legalită�ii încasărilor și a plă�ilor efec -tuate de partidele politice și candida�ii independen�i în campania electorală,Autoritatea Electorală Permanentă poate solicita declara�iile și documentelesuplimentare pe care le consideră necesare.

(2) Partidele politice și candida�ii independen�i au obliga�ia de a pre zentaîn termen de 15 zile reprezentan�ilor Autorită�ii Electorale Perma nentedocumentele solicitate, conform alin. (1).

(3) Dacă se constată nereguli, se vor aplica sanc�iunile prevăzute deprezenta lege.

(4) Organiza�iile cetă�enilor apar�inând minorită�ilor na�ionale careparticipă la alegeri fac subiectul controlului Autorită�ii Electorale Perma -nente numai în ceea ce privește perioada electorală și numai în legătură cuaceasta.

Art. 51. — (1) Autoritatea Electorală Permanentă are obliga�ia de a publicape pagina de internet proprie toate raportările obligatorii a fi publicate înMonitorul Oficial al României, Partea I, conform art. 5 alin. (4), art. 13 alin. (1)și (2), art. 15 alin. (3), art. 16 alin. (3), art. 17 alin. (4) și art. 47 alin. (3), precumși declara�iile prevăzute la art. 28.

* Introdus.

Page 29: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Hotărârea Guvernului României nr. 10/2016 29

* Modificat.

(2) Partidele politice au obliga�ia să furnizeze în format electronic dateleprevăzute la alin. (1).

CAPITOLUL VISanc�iuni

Art. 52. — (1) Constituie contraven�ii, dacă nu au fost săvârșite în astfelde condi�ii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infrac�iuni, și sesanc�ionează cu amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei încălcarea dispozi�iilorprevăzute la art. 5 alin. (3)—(5), art. 6, 7, art. 8 alin. (1), (2) și (4), art. 9, 10, 11,12, 13, art. 14 alin. (2) și (3), art. 15 alin. (1) și (3), art. 16 alin. (1) și (3), art. 17 alin. (1), (2) și (4), art. 31, art. 32 alin. (1), art. 33 alin. (1) și (2), art. 34alin. (5), (6), (8), (9), (11), (12) și (14), art. 36 alin. (2)—(4) și (6), art. 39 alin. (1), art. 47 alin. (4), art. 51 alin. (2) și art. 60 alin. (3).*

(2) Constituie contraven�ii, dacă nu au fost săvârșite în astfel decondi�ii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infrac�iuni, și sesanc�ionează cu amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei încălcareadispozi�iilor prevăzute la art. 3 alin. (2)—(4) și (6)—(10), art. 25 alin. (2),art. 28, 29, 30, 37, 38, art. 43 alin. (2)—(4), art. 45, art. 47 alin. (1), (2) și (5), art. 49 alin. (1)—(3) și (5) și art. 50 alin. (2).*

(3) Constituie contraven�ie, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condi�iiîncât să fie considerate, potrivit legii penale, infrac�iuni, și se sanc�ioneazăcu amendă de la 100.000 lei la 200.000 lei încălcarea dispozi�iilor prevăzutela art. 8 alin. (3).

(4) Sanc�iunile se pot aplica, după caz, partidului politic, alian�ei politice,organiza�iei cetă�enilor apar�inând minorită�ilor na�ionale, candidatuluiindependent, mandatarului financiar și/sau donatorului, precum și altorpersoane care au încălcat dispozi�iile prevăzute la alin. (1)—(3).*

(5) Aplicarea sanc�iunilor prevăzute la alin. (1)—(3) se prescrie în termende 3 ani de la data săvârșirii faptelor.

(6) În cazul contraven�iilor continue termenul prevăzut la alin. (5) curgede la data încetării săvârșirii faptei.

Art. 53. — (1) În situa�iile prevăzute la art. 52 alin. (1)—(3), contra -venientul varsă la bugetul de stat sumele de bani și/sau contravaloarea înbani a bunurilor și serviciilor care au constituit obiectul contraven�iei, pebaza hotărârii Autorită�ii Electorale Permanente.

(2) În același mod se fac venit la bugetul de stat dona�iile acceptate de unpartid politic în curs de dizolvare sau de un partid politic care ac�ioneazăîn baza statutului modificat, deși modificările nu au fost comunicateTribunalului București, conform prevederilor legale, sau instan�a a respinscererea de încuviin�are a modificării statutului.

Page 30: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale30

* A se vedea Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputa�ilor și a Senatului și pentrumodificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorită�ilor administra�ieipublice locale, a Legii administra�iei publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privindStatutul aleșilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 13 martie 2008, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 54. — (1) Contraven�iile prevăzute la art. 52 se constată de cătrereprezentan�ii Autorită�ii Electorale Permanente, iar sanc�iunea se aplicăprin decizie a Autorită�ii Electorale Permanente.

(2) Decizia Autorită�ii Electorale Permanente poate fi atacată la instan�acompetentă, în condi�iile legii.

Art. 55. — Prevederile art. 52 și 54 se completează cu dispozi�iileOrdonan�ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contra -ven�iilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cumodificările și completările ulterioare.

Art. 56. — (1) În termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive ahotărârii judecătorești pronun�ate asupra procesului-verbal de constatare acontraven�iei sau, după caz, de la expirarea termenului de contestare aprocesului-verbal de constatare a contraven�iei, sumele echivalenteamenzilor neachitate se pot re�ine din tranșele lunare ce urmează a fiachitate cu titlu de finan�are publică, cu aplicarea în mod corespunzător aprocedurii privind executarea silită prin poprire, prevăzută de Ordonan�aGuvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cumodificările și completările ulterioare.

(2) Ministerul Finan�elor Publice, prin organele sale abilitate, informeazăAutoritatea Electorală Permanentă despre neachitarea în termenul prevăzutla alin. (1) a amenzilor aplicate de Autoritatea Electorală Permanentă.

Art. 57. — (1) În cazul în care, prin hotărâre judecătorească definitivă,unul sau mai mul�i candida�i declara�i aleși ai unui partid politic au fostcondamna�i pentru o infrac�iune în legătură cu finan�area partidului politicori, după caz, a campaniei electorale, aceștia devin incompatibili cu statutulde parlamentar sau de ales local pentru mandatul ob�inut, care este anulat.

(2)* Prin hotărâri ale Camerelor Parlamentului ori, după caz, aleconsiliului jude�ean sau local, se constată starea de incompatibilitate, iarlocurile de deputa�i, senatori ori consilieri devenite vacante vor fi ocupatede suplean�ii de pe lista partidului politic respectiv.

(3)* Dispozi�iile alin. (1) și (2) se aplică și alian�elor politice, alian�elorelectorale și candida�ilor independen�i, în acest caz locul devenit vacanturmând a fi ocupat de supleantul de pe lista partidului politic ori alian�eielectorale care a ob�inut cel mai mare număr de voturi valabil exprimate.

Art. 58*. — Prin regulamentele Camerelor Parlamentului, precum șiprin regulamentele consiliilor jude�ene și locale se va reglementa pro -cedura de aplicare a măsurilor prevăzute la art. 57.

Page 31: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Legea nr. 334/2006 31

* Termenul de 90 de zile începe să curgă de la data intrării în vigoare a Legii nr. 113/2015,conform art. II din aceeași lege.

CAPITOLUL VIIDispozi�ii tranzitorii și finale

Art. 59. — (1) Dispozi�iile prezentei legi se aplică în mod corespunzătororganiza�iilor cetă�enilor apar�inând minorită�ilor na�ionale care au ob�inutmandate în alegeri sau care propun candida�i.

(2) Organiza�iilor cetă�enilor apar�inând minorită�ilor na�ionale care auob�inut câte un singur mandat de deputat, în condi�iile legii electorale,respectiv câte un singur mandat de consilier într-o circumscrip�ie electorală,li se aplică numai prevederile legale privind finan�area campaniei electorale.

(3) Dispozi�iile prezentei legi se aplică în mod corespunzător candida -�ilor independen�i.

Art. 60. — (1) Autoritatea Electorală Permanentă păstrează un registrufiscal al partidelor politice în care vor fi trecute următoarele:

a) numele și prenumele, codurile numerice personale, domiciliile șidatele de contact ale persoanelor responsabile de administrarea fondurilorpartidului politic, la nivel na�ional și jude�ean;

b) adresele sediilor centrale, ale organiza�iilor teritoriale și ale structu -rilor interne ale partidelor politice prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea nr.14/2003, republicată;

c) numele și prenumele, codurile numerice personale, domiciliile șidatele de contact ale persoanelor îndreptă�ite să reprezinte partidele politicela nivel central și jude�ean;

d) datele referitoare la activitatea financiară a partidelor politice;e) sanc�iunile aplicate.(2) Autoritatea Electorală Permanentă păstrează un registru fiscal al

candida�ilor independen�i în care vor fi trecute numele și prenumele, codu -rile numerice personale, domiciliile și datele de contact ale acestora, datelereferitoare la activitatea financiară desfășurată în campaniile electorale șisanc�iunile aplicate.

(3) Partidele politice au obliga�ia de a aduce la cunoștin�a Autorită�iiElectorale Permanente orice modificare a datelor prevăzute la alin. (1), în celmult 45 de zile de la data producerii acestora.

Art. 61. — Datele cu caracter personal prelucrate de Autoritatea Elec -torală Permanentă sunt protejate de legea specială și nu pot fi utilizate înalte scopuri decât cele prevăzute de aceasta.

Art. 62. — Prin hotărâre a birourilor permanente ale celor două Camere aleParlamentului se aprobă noua structură organizatorică a Autorită�ii ElectoralePermanente, în vederea asigurării func�ionării Departamentului de control alfinan�ării partidelor politice și a campaniilor electorale și a compartimentuluispecializat pentru alocarea subven�iei de la bugetul de stat.

Art. 63. — (1) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezenteilegi* se vor elabora și supune aprobării, prin hotărâre a Guvernului, la

Page 32: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale32

* Anterior republicării, art. 42 alin. (3) și (5)—(9) era art. 35 alin. (3)—(8).** Art. 52 a devenit, prin renumerotare, art. 63.

*** Art. 49 a devenit, prin renumerotare, art. 60.

propunerea Autorită�ii Electorale Permanente, normele metodologice deaplicare a prevederilor prezentei legi.

(2) Normele metodologice reglementează în mod obligatoriu:a) modalită�ile și formatul de înregistrare, eviden�ă și publicitate a

dona�iilor, cotiza�iilor, împrumuturilor și veniturilor proprii, precum și acheltuielilor partidelor politice;

b) acordarea și utilizarea subven�iilor de la bugetul de stat;c) modalită�ile și formatul specifice de înregistrare, eviden�ă și

publicitate a veniturilor și cheltuielilor în campania electorală;d) înregistrarea și atribu�iile mandatarului financiar;e) procedura și metodologia controlului;f) categoriile de documente justificative și metodologia de rambursare

a sumelor cheltuite pentru campania electorală.Art. 64. — (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea

în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excep�ia următoarelordispozi�ii, care intră în vigoare la data de 1 iulie 2007, referitoare la:

a) acordarea subven�iilor de la bugetul de stat;b) Autoritatea Electorală Permanentă, cu excep�ia art. 42 alin. (3) și (5)—(9)*.(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 43/2003 privind

finan�area activită�ii partidelor politice și a campaniilor electorale, publicatăîn Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 30 ianuarie 2003, cumodificările ulterioare, se abrogă, cu excep�ia dispozi�iilor referitoare laacordarea subven�iilor de la bugetul de stat și la Curtea de Conturi, care seabrogă la data de 1 iulie 2007.

N O T Ă:Reproducem mai jos prevederile art. II și III din Legea nr. 113/2015

pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finan�areaactivită�ii partidelor politice și a campaniilor electorale, care nu suntîncorporate în forma republicată a Legii nr. 334/2006 și care se aplică, încontinuare, ca dispozi�ii proprii ale acesteia:

„Art. II. — Termenul prevăzut la art. 52** alin. (1) din Legea nr. 334/2006,republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduseprin prezenta lege, începe să curgă de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. III. — În cel mult 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezenteilegi, partidele politice au obliga�ia de a furniza Autorită�ii ElectoralePermanente datele prevăzute la art. 49*** alin. (1) din Legea nr. 334/2006,republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu celeaduse prin prezenta lege.”

Page 33: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Hotărârea Guvernului României nr. 10/2016 33

HOTĂRÂREA GUVERNULUIROMÂNIEI nr. 10

din 13 ianuarie 2016

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006

privind finan�area activită�ii partidelor politice și a campaniilor electorale

Publicată în M. Of. nr. 55 din 26 ianuarie 2016

În temeiul art. 108 din Constitu�ia României, republicată, și al art. 63 dinLegea nr. 334/2006 privind finan�area activită�ii partidelor politice și acampaniilor electorale, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Art. 1. — Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006

privind finan�area activită�ii partidelor politice și a campaniilor electorale,prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. — (1) Constituie contraven�ii, dacă nu au fost săvârșite în astfel decondi�ii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infrac�iuni, următoarelefapte:

a) utilizarea de către partidele politice a altor surse de venit decât celeprevăzute de Legea nr. 334/2006, republicată;

b) încălcarea de către partidele politice a obliga�iei de a păstra o duratăde minimum 3 ani declara�iile persoanelor juridice care au calitatea dedonator sau împrumutător;

c) încălcarea de către partidele politice, alian�ele politice și organiza�iilecetă�enilor apar�inând minorită�ilor na�ionale a obliga�iei de a restituicandida�ilor sumele de bani necheltuite sau rambursate de către AutoritateaElectorală Permanentă.

(2) Faptele prevăzute la alin. (1) se sanc�ionează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei.

Page 34: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale34

(3) Contraven�iile prevăzute la alin. (1) se constată de controloriiAutorită�ii Electorale Permanente, iar sanc�iunile se aplică prin decizie aAutorită�ii Electorale Permanente.

(4) În situa�iile prevăzute la alin. (1) contravenientul varsă la bugetul destat sumele de bani și/sau contravaloarea în bani a bunurilor și serviciilorcare au constituit obiectul contraven�iei, pe baza hotărârii Autorită�iiElectorale Permanente.

Art. 3. — Contraven�iilor prevăzute la art. 2 le sunt aplicabile dispozi�iileOrdonan�ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven -�iilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cumodificările și completările ulterioare.

Art. 4. — Prevederile art. 2 intră în vigoare la 10 zile de la data intrăriiîn vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogăHotărârea Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodo -logice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finan�area activită�iipartidelor politice și a campaniilor electorale, publicată în Monitorul Oficialal României, Partea I, nr. 493 din 24 iulie 2007, cu modificările ulterioare.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finan�area activită�ii partidelor

politice și a campaniilor electorale

CAPITOLUL IDispozi�ii generale

Art. 1. — Prezentele norme metodologice reglementează modul deaplicare a Legii nr. 334/2006 privind finan�area activită�ii partidelor politiceși a campaniilor electorale, republicată.

Art. 2. — (1) Partidele politice pot ob�ine venituri și efectua cheltuielinumai în condi�iile Legii nr. 334/2006, republicată.

(2) Campaniile electorale sunt finan�ate numai în condi�iile prevăzute deLegea nr. 334/2006, republicată.

Art. 3. — (1) Finan�area activită�ii curente a partidelor politice trebuie sărespecte principiul egalită�ii de șanse, după cum urmează:

a) dona�iile și împrumuturile pentru activitatea curentă a partidelorpolitice sunt plafonate, conform legii;

b) cotiza�iile individuale ale membrilor de partid sunt plafonate, con -form legii;

c) folosirea, sub orice formă, a resurselor financiare, umane și tehniceapar�inând institu�iilor publice, regiilor autonome, companiilor na�ionale,societă�ilor reglementate de Legea societă�ilor nr. 31/1990, republicată, cumodificările și completările ulterioare, sau institu�iilor de credit la care sunt

Page 35: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Hotărârea Guvernului României nr. 10/2016 35

ac�ionari majoritari statul ori unită�i administrativ-teritoriale, pentrusprijinirea activită�ii curente a partidelor politice, este interzisă, cu excep�iileprevăzute de lege;

d) acceptarea de către partidele politice a dona�iilor, împrumuturilor sauserviciilor prestate cu titlu gratuit, de la o autoritate ori institu�ie publică,de la o regie autonomă, de la o companie na�ională, societate reglementatăde Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și comple tările ulterioare,sau institu�ie de credit cu capital integral ori majoritar de stat, este interzisă;

e) acceptarea de către partidele politice a dona�iilor și împrumuturilor,din partea unui sindicat sau a unui cult religios, indiferent de naturaacestora, este interzisă;

f) acceptarea dona�iilor din partea altor state ori a organiza�iilor dinstrăinătate, precum și din partea persoanelor fizice care nu au cetă�eniaromână sau a persoanelor juridice de altă na�ionalitate decât cea românăeste interzisă, cu excep�ia celor primite de la cetă�enii statelor membre aleUniunii Europene care au domiciliul în România și de�in calitatea demembru al partidului politic căruia i-au acordat dona�ia.

(2) Finan�area campaniilor electorale trebuie să respecte principiulegalită�ii de șanse, după cum urmează:

a) împrumuturile și dona�iile primite pentru campania electorală decătre candida�ii aceluiași partid politic, aceleiași alian�e politice sauorganiza�ii a cetă�enilor apar�inând minorită�ilor na�ionale de la o persoanănu pot depăși plafoanele stabilite de lege pentru împrumuturile și dona�iiledestinate activită�ii partidelor politice;

b) cheltuielile pentru campania electorală efectuate de către un partidpolitic, o alian�ă politică, o organiza�ie a cetă�enilor apar�inând minorită�ilorna�ionale sau un candidat independent nu pot fi mai mari decât contri -bu�iile pentru campania electorală primite de către acesta;

c) este interzisă finan�area în orice mod a campaniei electorale de cătreo autoritate publică, institu�ie publică, regie autonomă, companie na�ională,societate reglementată de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările șicompletările ulterioare, ori institu�ie de credit, la care sunt ac�ionari majo -ritari statul sau unită�i administrativ-teritoriale, ori de către societă�ireglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și comple -tările ulterioare;

d) este interzisă primirea de dona�ii pentru campania electorală de cătrecandida�i din partea unor persoane fizice care nu au cetă�enia română, cuexcep�ia celor primite din partea cetă�enilor statelor membre ale UniuniiEuropene care au domiciliul în România și de�in calitatea de membru alpartidului politic la a cărui campanie electorală contribuie financiar sau aunor persoane juridice;

e) finan�area în orice formă a campaniei electorale de către sindicate,culte religioase, asocia�ii ori funda�ii de altă na�ionalitate decât cea românăeste interzisă.

Page 36: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale36

Art. 4. — (1) Transparen�a veniturilor și cheltuielilor pentru activitateapartidelor politice și campaniile electorale se realizează prin publicarea pesite-ul Autorită�ii Electorale Permanente și în Monitorul Oficial al României,Partea I, a declara�iilor și rapoartelor prevăzute de lege.

(2) Autoritatea Electorală Permanentă asigură publicarea pe site-ulpropriu a valorilor absolute ale limitelor prevăzute de lege pentru dona�ii,împrumuturi și cotiza�ii.

(3) Orice persoană are dreptul să ob�ină de la Autoritatea ElectoralăPermanentă, în condi�iile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la infor -ma�iile de interes public, cu modificările și completările ulterioare,informa�ii privind veniturile și cheltuielile partidelor politice, alian�elorpolitice, alian�elor electorale, organiza�iilor cetă�enilor apar�inând minorită -�ilor na�ionale și ale candida�ilor independen�i.

(4) Cu ocazia controalelor efectuate conform Legii nr. 334/2006,republicată, partidele politice sunt obligate să prezinte toate documentelereferitoare la sursele lor de finan�are și la cheltuielile efectuate.

Art. 5. — (1) Finan�area activită�ii partidelor politice și a campaniilorelectorale nu trebuie să afecteze independen�a acestora sau să obstruc�io -neze campaniile electorale.

(2) Destina�ia cheltuielilor pentru activitatea curentă a partidelor politiceși a cheltuielilor pentru campania electorală poate fi stabilită numai de cătreorganele statutare ale partidelor politice sau de către candida�ii indepen -den�i, după caz.

Art. 6. — Este interzisă acceptarea, directă sau indirectă, de cătrepartidele politice a dona�iilor sau a împrumuturilor făcute cu scopul evidentde a ob�ine un avantaj economic.

CAPITOLUL IIFinan�area privată a activită�ii partidelor politice

Sec�iunea 1Cotiza�ii

Art. 7. — (1) Membrii partidelor politice pot depune cotiza�ii princonturi bancare sau în numerar, potrivit legii.

(2) Cotiza�iile sunt înregistrate și eviden�iate în documentele contabileale partidelor politice, potrivit reglementărilor aplicabile.

(3) Ordinele de plată și foile de vărsământ ale cotiza�iilor vor cuprinde înmod obligatoriu datele de identificare ale depunătorilor, men�iunea privindcotiza�ia și partidul politic căruia i se plătește cotiza�ia, precum și, în cazulîn care depunătorul este altă persoană decât membrul partidului politicpentru care se plătește cotiza�ia, datele de identificare ale acestuia din urmă.

(4) Cotiza�iile în numerar se încasează pe bază de chitan�e, care vorcuprinde datele de identificare ale depunătorului, men�iunea privindcotiza�ia și partidul politic căruia i se plătește cotiza�ia, precum și, în cazul

Page 37: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Hotărârea Guvernului României nr. 10/2016 37

în care depunătorul este altă persoană decât membrul partidului politicpentru care se plătește cotiza�ia, datele de identificare ale acestuia din urmă.

(5) Prin datele de identificare prevăzute de prezentul articol se în�elegenumele și prenumele, data nașterii, seria și numărul actului de identitate șidomiciliul.

Art. 8. — Până la data de 30 aprilie a fiecărui an, partidele politice auobliga�ia de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, urmă toarele:

a) situa�ia cuantumului total al cotiza�iilor ob�inute în anul precedent,conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

b) lista membrilor care au plătit în anul precedent cotiza�ii a cărorvaloare totală depășește 10 salarii de bază minime brute pe �ară, conformmodelului prevăzut în anexa nr. 2.

Sec�iunea a 2-aDona�ii

Art. 9. — Nu sunt considerate dona�ii activită�ile prestate pe bază devoluntariat în condi�iile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activită�iide voluntariat în România sau liberalită�ile care nu respectă condi�iile devaliditate prevăzute de lege.

Art. 10. — (1) La acceptarea dona�iilor, indiferent de modul și forma încare au fost făcute, partidele politice sunt obligate să verifice și să înregis -treze identitatea donatorilor, potrivit prezentelor norme metodologice.

(2) În cazul donatorului persoană fizică, partidele politice sunt obligatesă asigure verificarea și înregistrarea identită�ii donatorului în formularulal cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.

(3) În cazul donatorului persoană juridică, partidele politice suntobligate să asigure verificarea și înregistrarea identită�ii donatorului înformularul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.

(4) Toate dona�iile, indiferent de valoarea, forma și obiectul lor, suntînregistrate și eviden�iate de către partidele politice în documentele conta -bile corespunzătoare, potrivit reglementărilor aplicabile, cu înregistrareadatei la care a fost încheiat contractul de dona�ie, a numelor și prenumelordonatorilor, a datelor de identificare ale acestora sau a denumirilor per -soanelor juridice, a codurilor unice de înregistrare sau de identificare fiscalăale acestora, a cetă�eniei sau na�ionalită�ii acestora, după caz.

(5) Toate dona�iile având alt obiect decât sume de bani vor fi înregistrateîn documentele contabile la valoarea de pia�ă de la data încheierii contrac -tului de dona�ie, stabilită prin rapoartele de evaluare întocmite de cătreevaluatori autoriza�i potrivit legii.

Art. 11. — (1) Partidele politice pot primi dona�ii în bani din parteaaceleiași persoane, în cazul în care valoarea totală anuală a acestora depă -șește 10 salarii de bază minime brute pe �ară, numai prin conturile bancareproprii.

Page 38: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale38

(2) Ordinele de plată și foile de vărsământ ale dona�iilor efectuate princonturi bancare vor cuprinde în mod obligatoriu men�iunea privinddona�ia și partidul politic căruia îi este acordată, datele de identificare aledonatorilor persoane fizice sau denumirile persoanelor juridice, codurileunice de înregistrare sau de identificare fiscală ale acestora, cetă�enia sauna�ionalitatea acestora, după caz.

Art. 12. — (1) Partidele politice pot primi dona�ii în bani din partea aceleiașipersoane, în cazul în care valoarea totală anuală a acestora este mai mică de10 salarii de bază minime brute pe �ară, în numerar, în condi �iile Legiinr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind opera�iunile deîncasări și plă�i în numerar și pentru modificarea și comple tarea Ordonan�eide urgen�ă a Guvernului nr. 193/2002 privind introdu cerea sistemelormoderne de plată.

(2) Toate dona�iile în numerar se încasează numai pe bază de chitan�ecare vor cuprinde men�iunea privind dona�ia și partidul politic căruia îieste acordată, datele de identificare ale donatorilor persoane fizice saudenumirile persoanelor juridice, codurile unice de înregistrare sau deidentificare fiscală ale acestora, după caz.

Art. 13. — Partidul politic are obliga�ia de a solicita persoanei juridicedonatoare prezentarea unei declara�ii privind datoriile exigibile la bugetulde stat, bugetul asigurărilor sociale sau bugetele locale, precum și de a păstraaceastă declara�ie un termen de cel pu�in 3 ani de la data efectuării dona�iei.

Art. 14. — (1) Neîndeplinirea sarcinii de a achizi�iona clădiri cu desti na�iade sediu al partidului politic în termen de 2 ani de la data încheieriicontractului de dona�ie și în condi�iile prevăzute de contractul de dona�ieatrage anularea excep�iilor de la prevederile legale privind limitele dona�iilor,prevăzute la art. 6 alin. (2)—(5) din Legea nr. 334/2006, repu bli cată.

(2) Anularea excep�iilor de la prevederile legale privind limitele dona -�iilor se raportează la anul efectuării dona�iei.

Art. 15. — Până la data de 30 aprilie a fiecărui an, partidele politice auobliga�ia de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, urmă toarele:

a) lista persoanelor fizice care au făcut în anul precedent dona�ii a cărorvaloare cumulată depășește 10 salarii de bază minime brute pe �ară,conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;

b) lista persoanelor juridice care au făcut în anul precedent dona�ii acăror valoare cumulată depășește 10 salarii de bază minime brute pe �ară,conform modelului prevăzut în anexa nr. 6;

c) situa�ia privind suma totală a dona�iilor confiden�iale primite în anulprecedent, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7;

d) situa�ia centralizată a dona�iilor constând în bunuri materiale necesareactivită�ii politice, dar care nu sunt materiale de propagandă electorală,primite de la organiza�ii politice interna�ionale la care partidul politicrespectiv este afiliat sau de la partide politice ori forma�iuni politice aflate înrela�ii de colaborare politică, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8.

Page 39: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Hotărârea Guvernului României nr. 10/2016 39

Sec�iunea a 3-aÎmprumuturi

Art. 16. — (1) Partidele politice pot încheia contracte de împrumut deconsuma�ie având ca obiect sume de bani, conform legii, numai prinînscrisuri autentice notariale.

(2) Partidul politic are obliga�ia de a solicita persoanei juridice care arecalitatea de împrumutător prezentarea unei declara�ii privind datoriileexigibile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale sau bugetele locale,precum și de a păstra această declara�ie un termen de cel pu�in 3 ani de ladata acordării împrumutului.

(3) Partidele politice pot avea numai calitatea de împrumutat.(4) Dovada predării-primirii împrumutului se poate face prin orice

înscrisuri sub semnătură privată care atestă viramentul bancar.(5) Sumele de bani care fac obiectul împrumuturilor, nerestituite în

termenul prevăzut de contract, se pot constitui în dona�ii cu acordulpăr�ilor, numai dacă nu s-a atins în anul respectiv plafonul pentru dona�iiprevăzut de art. 6 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, până laconcuren�a acestui plafon.

(6) Plata împrumutului se dovedește cu ordinul de plată semnat dedebitor și vizat de institu�ia de credit plătitoare.

Art. 17. — Până la data de 30 aprilie a fiecărui an, partidele politice auobliga�ia de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, urmă toa rele:

a) lista persoanelor fizice care au acordat în anul precedent împrumuturia căror valoare cumulată depășește 100 de salarii de bază minime brute pe�ară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9;

b) lista persoanelor juridice care au acordat în anul precedent împru -muturi a căror valoare cumulată depășește 100 de salarii de bază minimebrute pe �ară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10;

c) situa�ia privind suma totală a împrumuturilor cu o valoare mai micăde 100 de salarii de bază minime brute pe �ară, primite în anul precedent,conform modelului prevăzut în anexa nr. 11.

Sec�iunea a 4-aVeniturile proprii ale partidelor politice

Art. 18. — Partidele politice nu pot exercita activită�i cu scop lucrativ șiactivită�i specifice profesioniștilor, cu excep�iile prevăzute în mod strict de lege.

Art. 19. — Partidele politice pot ob�ine venituri proprii numai dinactivită�ile prevăzute la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată.

Art. 20. — Până la data de 30 aprilie a fiecărui an, partidele politice auobliga�ia de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, situa�iacentralizată a cuantumurilor totale ale veniturilor ob�inute în anul prece -dent din activită�ile prevăzute la art. 16 din Legea nr. 334/2006, republicată,

Page 40: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale40

defalcate pe fiecare tip de activitate generatoare de venit și sursă, potrivitmodelului stabilit în anexa nr. 12.

Art. 21. — Până la data de 30 aprilie a fiecărui an, partidele politice auobliga�ia de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, situa�iacuantumurilor totale ale sumelor ce fac obiectul aportului financiar înasocierea cu forma�iuni nepolitice din anul precedent, conform modeluluiprevăzut în anexa nr. 13.

CAPITOLUL IIIFinan�area publică a activită�ii partidelor politice

Art. 22. — (1) Partidele politice primesc anual subven�ie de la bugetul destat, în condi�iile art. 18—23 din Legea nr. 334/2006, republicată.

(2) Partidele politice primesc subven�ia de la bugetul de stat majoratăpropor�ional cu numărul mandatelor ob�inute în alegeri de către candida�iifemei.

(3) Pentru alian�ele politice sau electorale subven�ia se împarte între membriilor, potrivit dispozi�iilor art. 18 alin. (4) din Legea nr. 334/2006, republicată.

(4) În urma alegerilor parlamentare generale, subven�ia se va acorda înfunc�ie de numărul de voturi primite la aceste alegeri și în func�ie denumărul de mandate ob�inute de candida�ii femei, în cuantumurile pre vă -zute de lege, începând cu luna următoare publicării rezultatelor alegerilorîn Monitorul Oficial al României, Partea I.

(5) În urma alegerilor generale pentru autorită�ile administra�iei publicelocale, subven�ia se va acorda în func�ie de numărul de voturi primite la acestealegeri pentru consiliile jude�ene și pentru Consiliul General al MunicipiuluiBucurești și în func�ie de numărul de mandate ob�inute de candida�ii femei,în cuantumurile prevăzute de lege, începând cu luna următoare publicăriirezultatelor alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 23. — (1) Partidele politice primesc subven�ia de la bugetul de statprin bugetul Autorită�ii Electorale Permanente și au obliga�ia să înregistrezedistinct în eviden�a contabilă proprie subven�ia primită.

(2) Subven�ia anuală acordată partidelor politice se împarte înpropor�iile stabilite la art. 19 și 20 din Legea nr. 334/2006, republicată.

Art. 24. — Subven�iile de la bugetul de stat se alocă și se distribuiefiecărui partid politic, cu încadrarea în prevederile trimestriale, aprobatepotrivit Legii nr. 500/2002 privind finan�ele publice, cu modificările șicompletările ulterioare, pe baza următorului algoritm:

S_a —> trimestrializare —> S_t1,... S_t4,unde:S_a = subven�ie anuală;S_tx = subven�ie pentru trimestrul x.Calcul subven�ie lunară:S_l = S_tx/3

Page 41: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Hotărârea Guvernului României nr. 10/2016 41

1. Calculul subven�iei conform rezultatelor din alegerile parlamentareSubven�ia ce se repartizează forma�iunilor/alian�elor/ partidelor politice

care au realizat pragul electoral:S_p = S_l x 75/1001.1. Calculul subven�iei propor�ional cu numărul de mandate de

parlamentari femei ob�inutea) Coeficient de majorare propor�ională a subven�iei în favoarea

forma�iunilor/alian�elor/partidelor politice care au ob�inut mandate deparlamentari femei:

k = P_f/P_t,unde:P_f = numărul total de mandate de parlamentari femei ob�inute;P_t = numărul total de mandate de parlamentari.b) Determinarea valorii pentru majorarea subven�iei forma�iunilor/ali -

an�elor/partidelor politice care au ob�inut mandate de parlamentari femei:M_spf = S_p x kc) Coeficien�ii de repartizare a majorării propor�ionale cu numărul de

mandate de parlamentari femei ob�inute pentru fiecare forma�iune/alian�ă/partid politic:

z_p1 = P_f(p1)/Pf...z_pn = P_f(pn)/Pf,unde:P_f(x) = numărul total de mandate de parlamentari femei pentru

forma�iunea/alian�a/partidul politic p1, ... pn.d) Calculul valorii pentru majorarea propor�ională cu numărul de

mandate de parlamentari femei ob�inute la nivel de forma�iune/alian�ă/partid politic:

M_spf(p1) = M_spf x z_p1...M_spf(pn) = M_spf x z_pn1.2. Calculul subven�iei propor�ional cu media numărului de voturi

valabile exprimatea) Valoarea subven�iei de repartizat conform numărului de voturi

valabil exprimate în alegerile parlamentare:S_rp = (1 – k) x S_pb) Media pentru fiecare forma�iune/alian�ă/partid politic care a realizat

pragul electoral între numărul de voturi valabil exprimate ob�inute laalegerile pentru Senat și numărul de voturi valabil exprimate ob�inute laalegerile pentru Camera Deputa�ilor:

M_vp(p1) = [V_s(p1) + V_cd(p1)]/2...M_vp(pn) = [V_s(pn) + V_cd(pn)]/2,unde:

Page 42: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale42

V_s(x) = numărul de voturi valabil exprimate ob�inute de forma�iunea/alian�a/partidul politic p1, ... pn la alegerile pentru Senat, dacă a realizatpragul electoral; dacă forma�iunea/alian�a/partidul politic p1, ... pn nu arealizat pragul electoral la alegerile pentru Senat, numărul de voturi valabilexprimate care se va introduce în algoritm la aceste alegeri este zero;

V_cd(x) = numărul de voturi valabil exprimate ob�inute de forma -�iunea/alian�a/partidul politic p1, ... pn la alegerile pentru CameraDepu ta �ilor, dacă a realizat pragul electoral; dacă forma�iunea/alian�a/partidul politic p1, ... pn nu a realizat pragul electoral la alegerile pentruCamera Deputa�ilor, numărul de voturi valabil exprimate care se vaintroduce în algoritm la aceste alegeri este zero.

c) Suma mediilor numărului de voturi valabil exprimate ob�inute laalegerile pentru Camera Deputa�ilor și Senat:

T_vp = M_vp(p1) +... + M_vp(pn)d) Coeficien�ii de repartizare a subven�iei conform numărului de voturi

valabil exprimate în favoarea fiecărei/fiecărui forma�iuni/alian�e/partidpolitic care a realizat pragul electoral:

q_p1 = V(p1)/T_vp...q_pn = V(pn)/T_vpe) Stabilirea valorii subven�iei conform numărului de voturi valabil

exprimate în favoarea fiecărei/fiecărui forma�iuni/alian�e/partid politic carea realizat pragul electoral:

S_rp(p1) = S_rp x q_p1...S_rp(pn) = S_rp x q_pn1.3. Calculul subven�iei totale pentru fiecare partid politic care a realizat

pragul electorala) Total subven�ie pentru fiecare forma�iune/alian�ă/partid politic:T_sp(p1) = S_rp(p1) + M_spf(p1)...T_sp(pn) = S_rp(pn) + M_spf(pn)b) În cazul alian�elor, calculul subven�iei pentru fiecare partid politic

membru al alian�ei se face propor�ional cu numărul de parlamentari aifiecărui partid.

2. Calculul subven�iei conform rezultatelor la alegerile generale pentruautorită�ile administra�iei publice locale pentru consiliile jude�ene și pentruConsiliul General al Municipiului București

Subven�ia acordată forma�iunilor/alian�elor/partidelor politice care auob�inut la nivelul �ării cel pu�in 50 de mandate de consilier jude�ean și deconsilier din cadrul municipiului București:

S_cj = S_l x 25/1002.1. Calculul subven�iei propor�ional cu numărul de consilieri jude�eni

și ai municipiului București femei la alegerile generale pentru autorită�ile

Page 43: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Hotărârea Guvernului României nr. 10/2016 43

administra�iei publice locale pentru consiliile jude�ene și pentru ConsiliulGeneral al Municipiului București

a) Valoarea coeficientului de majorare a subven�iei în favoarea forma�iu -nilor/alian�elor/partidelor politice care au ob�inut mandate de consilierijude�eni și ai municipiului București femei:

k_cj = C_ jf/C_ jt,unde:C_ jf = numărul total de mandate de consilieri jude�eni și ai municipiului

București femei ob�inute de forma�iunile/alian�ele/partidele politice careau ob�inut la nivelul �ării cel pu�in 50 de mandate de consilier jude�ean șide consilier în cadrul municipiului București;

C_ jt = numărul total de mandate de consilieri jude�eni și ai municipiuluiBucurești ob�inute de forma�iunile/alian�ele/partidele politice care auob�inut la nivelul �ării cel pu�in 50 de mandate de consilier jude�ean și deconsilier în cadrul municipiului București.

b) Valoarea pentru majorarea subven�iei forma�iunilor/alian�elor/parti -delor politice care au ob�inut mandate de consilieri jude�eni și aimunici piului București femei:

M_scjf = S_cj x k_cjc) Coeficien�ii de repartizare a majorării propor�ionale cu numărul de

mandate de consilieri jude�eni și ai municipiului București femei pentrufiecare forma�iune/alian�ă/partid politic care a ob�inut la nivelul �ării celpu�in 50 de mandate de consilier jude�ean și de consilier în cadrulmunicipiului București:

z_cj1 = C_ jf(p1)/C_ jf...z_cjn = C_ jf(pn)/C_ jf,unde:C_ jf(x) = numărul total de mandate de consilieri jude�eni și ai munici -

piului București femei pentru forma�iunea/alian�a/partidul politic p1, ... pn.d) Valoarea pentru majorarea propor�ională a subven�iei cu numărul de

femei la nivel de forma�iune/alian�ă/partid politic:M_scjf(p1) = M_scjf x z_cj1...M_scjf(pn) = M_scjf x z_cjn2.2. Calculul subven�iei propor�ional cu numărul de voturi valabil

exprimate la alegerile generale pentru autorită�ile administra�iei publicelocale pentru consiliile jude�ene și pentru Consiliul General al MunicipiuluiBucurești

a) Valoarea subven�iei de repartizat conform numărului de voturivalabil exprimate ob�inute de forma�iunile/alian�ele/partidele politice careau ob�inut la nivelul �ării cel pu�in 50 de mandate de consilier jude�ean șide consilier în cadrul municipiului București la alegerile generale pentruautorită�ile administra�iei publice locale pentru consiliile jude�ene și pentruConsiliul General al Municipiului București:

Page 44: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale44

S_rcj = (1 – k_cj) x S_cjb) Numărul total de voturi valabil exprimate pentru candida�ii aleși

consilieri jude�eni și ai municipiului București din partea partidelor careau ob�inut la nivelul �ării cel pu�in 50 de mandate de consilier jude�ean șide consilier din cadrul municipiului București la alegerile generale pentruautorită�ile administra�iei publice locale pentru consiliile jude�ene și pentruConsiliul General al Municipiului București:

T_vcj = V_cj(p1) +... + V_cj(pn),unde:V_cj(x) = numărul de voturi valabil exprimate pentru consilieri jude�eni

și ai municipiului București pentru forma�iunea/alian�a/partidul politic p1, ... pn.

c) Calculul coeficien�ilor de repartizare a subven�iei conform număruluide voturi valabil exprimate în favoarea fiecărei/fiecărui forma�iuni/alian�e/partid politic care a ob�inut la nivelul �ării cel pu�in 50 de mandate deconsilier jude�ean și de consilier din cadrul municipiului București laalegerile generale pentru autorită�ile administra�iei publice locale pentruconsiliile jude�ene și pentru Consiliul General al Municipiului București:

q_cj1 = V_cj(p1)/T_vcj...q_cjn = V_cj(pn)/T_vcjd) Valoarea subven�iei calculate conform numărului de voturi valabil

exprimate în favoarea fiecărei/fiecărui forma�iuni/alian�e/partid politic carea ob�inut la nivelul �ării cel pu�in 50 de mandate de consilier jude�ean și deconsilier din cadrul municipiului București la alegerile generale pentruautorită�ile administra�iei publice locale pentru consiliile jude�ene și pentruConsiliul General al Municipiului București:

S_rcj(p1) = S_rcj x q_cj1...S_rcj(pn) = S_rcj x q_cjn2.3. Calculul subven�iei totale pentru fiecare partid politic care a ob�inut

la nivelul �ării cel pu�in 50 de mandate de consilier jude�ean și de consilierdin cadrul municipiului București la alegerile generale pentru autorită�ileadministra�iei publice locale pentru consiliile jude�ene și pentru ConsiliulGeneral al Municipiului București

a) Total subven�ie pentru fiecare forma�iune/alian�ă/partid politic:T_scj(p1) = S_rcj(p1) + M_scjf(p1)...T_scj(pn) = S_rcj(pn) + M_scjf(pn)b) În cazul alian�elor, calculul subven�iei pentru fiecare partid politic

membru al alian�ei se face propor�ional cu numărul de consilieri jude�eniși ai municipiului București ai fiecărui partid.

3. Calcul total al subven�iei de la bugetul de statValoarea totală a subven�iei alocate de la bugetul de stat pentru fiecare

partid politic:

Page 45: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Hotărârea Guvernului României nr. 10/2016 45

T_s(p1) = T_sp(p1) + T_scj(p1)...T_s(pn) = T_sp(pn) + T_scj(pn)Art. 25. — (1) Subven�iile de la bugetul de stat pentru activitatea curentă

a partidelor politice se acordă partidelor politice pe baza cererii semnatede către reprezentantul partidului politic.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă denumireaintegrală și prescurtată a partidului, însemnul partidului, adresa sediuluicentral, contul bancar în care urmează să fie depusă subven�ia de la bugetulde stat și societatea bancară la care este deschis, codul de identificare fiscalăși datele de contact ale reprezentantului partidului politic.

(3) Cererea trebuie să fie înso�ită de un extras din Registrul partidelorpolitice eliberat de către Tribunalul București.

Art. 26. — (1) Subven�ia se acordă în prima decadă a fiecărei luni, întranșe lunare.

(2) Autoritatea Electorală Permanentă solicită lunar MinisteruluiFinan�elor Publice deschiderea de credite bugetare pentru acordareasubven�iilor pentru luna următoare.

(3) Pentru acordarea subven�iei prevăzute la alin. (2), AutoritateaElectorală Permanentă emite ordine de plată pentru fiecare partid politic.

Art. 27. — (1) Acordarea subven�iei de la bugetul de stat poate fisuspendată prin decizie a Autorită�ii Electorale Permanente, conform legii.

(2) Anterior emiterii deciziei, Autoritatea Electorală Permanentă, înurma controlului efectuat, notifică partidului politic neregulile constatate șitermenul de remediere a acestora.

(3) Decizia de suspendare temporară a acordării tranșelor lunare de labugetul de stat poate fi contestată la instan�a de contencios administrativcompetentă, în termenul prevăzut la art. 24 alin. (4) din Legea nr. 334/2006,republicată.

(4) În termen de 10 zile de la comunicarea scrisă a partidului politicreferitoare la remedierea neregulilor constatate, Autoritatea ElectoralăPermanentă se pronun�ă, prin decizie, asupra ridicării suspendării alocăriilunare a subven�iei de la bugetul de stat. Decizia de men�inere sau de ridicarea suspendării se comunică partidului în termen de 5 zile de la adoptare.

CAPITOLUL IVFinan�area campaniilor electorale

și a campaniilor pentru referendum

Sec�iunea 1Contribu�iile candida�ilor pentru campania electorală

Art. 28. — (1) Contribu�iile candida�ilor pentru campania electorală potproveni exclusiv din următoarele surse:

a) venituri proprii;b) dona�ii primite de la persoane fizice;

Page 46: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale46

c) împrumuturi de la persoane fizice sau contractate cu institu�ii de credit.(2) Dona�iile care vor fi folosite de către candida�i drept contribu�ii

pentru campania electorală trebuie să îndeplinească următoarele condi�ii:a) să respecte plafoanele stabilite de lege pentru dona�iile către partidele

politice;b) să fie primite numai în conturile bancare proprii, în cazul în care

valoarea acestora este mai mare de 10 salarii de bază minime brute pe �ară;c) să fie înso�ite de declara�ii ale donatorilor privind sursa acestora, în

cazul în care nu provin din veniturile proprii.d) să respecte procedura prevăzută la art. 10 alin. (1)—(3).(3) Împrumuturile care vor fi folosite de către candida�i drept contribu�ii

pentru campania electorală trebuie să respecte următoarele condi�ii:a) să respecte plafoanele stabilite de lege pentru împrumuturile către

partidele politice;b) să fie efectuate numai prin conturi bancare.(4) Contribu�iile candida�ilor pentru campania electorală pot fi depuse

sau virate de către candida�i în conturile bancare deschise pentru campaniaelectorală, după data rămânerii definitive a candidaturilor.

(5) Contribu�iile candida�ilor pentru campania electorală pot fi depusesau virate de către mandatarii financiari în conturile bancare deschisepentru campania electorală, pe baza împuternicirii scrise a candida�ilor,conform legii.

(6) În cazul prevăzut la alin. (5), împuternicirea scrisă va cuprinde codulnumeric personal al candidatului, func�ia pentru care candidează, circum -scrip�ia electorală și jude�ul, după caz, aceasta urmând să înso�eascăraportul detaliat privind veniturile și cheltuielile din campania electorală.

(7) Ordinele de plată și foile de vărsământ ale contribu�iilor candida�ilorpentru campania electorală vor cuprinde în mod obligatoriu men�iuneaprivind contribu�ia pentru campania electorală, numele și prenumele,precum și datele de identificare ale candida�ilor pentru care se depuncontribu�iile pentru campania electorală.

(8) În cel mult 48 de ore de la data depunerii sau virării unei sume înunul dintre conturile deschise pentru campania electorală, conform alin. (4)sau (5), după caz, candidatul are obliga�ia de a preda mandataruluifinanciar jude�ean, de sector sau al municipiului București, după caz, odeclara�ie cu indicarea sursei contribu�iei.

(9) La depunerea contribu�iei electorale, mandatarul financiar areobliga�ia de a asigura verificarea și înregistrarea contribuitorului înformularul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 14.

Art. 29. — (1) Între data înregistrării mandatarului financiar coordonatorși data începerii campaniei electorale pentru Camera Deputa�ilor și Senat,partidele politice și alian�ele politice care participă la alegeri deschid prin

Page 47: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Hotărârea Guvernului României nr. 10/2016 47

mandatarii financiari câte un cont bancar la nivelul fiecărei circumscrip�iielectorale jude�ene și a municipiului București, precum și un cont bancar lanivel central.

(2) Între data înregistrării mandatarului financiar coordonator și dataînceperii campaniei electorale pentru autorită�ile administra�iei publicelocale, partidele politice și alian�ele politice care participă la alegeri deschidprin mandatarii financiari câte un cont bancar la nivelul fiecărei circum -scrip�ii electorale jude�ene și a sectorului municipiului București sau amunicipiului București, precum și un cont bancar la nivel central.

(3) Între data înregistrării mandatarului financiar coordonator și dataînceperii campaniei electorale, candidatul independent deschide prinmandatarul său financiar un cont bancar la nivelul jude�ului, sectoruluimunicipiului București sau al municipiului București unde candidează.

(4) Între data înregistrării mandatarului financiar coordonator și dataînceperii campaniei electorale, organiza�iile cetă�enilor români apar�inândminorită�ilor na�ionale, care propun candida�i pentru Camera Deputa�ilornumai la nivel na�ional, deschid prin mandatarul financiar un cont bancarla nivel central.

(5) Limitele maxime ale contribu�iilor pentru campania electorală carepot fi depuse ori virate de către candida�i sau de către mandatarul financiarsunt următoarele:

a) 60 de salarii de bază minime brute pe �ară pentru fiecare candidat lafunc�ia de deputat sau de senator;

b) un salariu de bază minim brut pe �ară pentru fiecare listă de candida�ila consiliul local al comunei;

c) 3 salarii de bază minime brute pe �ară pentru fiecare listă de candida�ila consiliul local al orașului;

d) 5 salarii de bază minime brute pe �ară pentru fiecare listă de candida�ila consiliul local al municipiului;

e) 30 de salarii de bază minime brute pe �ară pentru fiecare listă decandida�i la consiliul local al municipiului reședin�ă de jude�;

f) 50 de salarii de bază minime brute pe �ară pentru fiecare listă decandida�i la consiliul de sector al municipiului București;

g) 500 de salarii de bază minime brute pe �ară pentru fiecare listă decandida�i la Consiliul General al Municipiului București;

h) 100 de salarii de bază minime brute pe �ară pentru fiecare listă decandida�i la consiliul jude�ean;

i) 5 salarii de bază minime brute pe �ară pentru fiecare candidat lafunc�ia de primar al comunei;

j) 7 salarii de bază minime brute pe �ară pentru fiecare candidat lafunc�ia de primar al orașului;

k) 10 salarii de bază minime brute pe �ară pentru fiecare candidat lafunc�ia de primar al municipiului;

l) 50 de salarii de bază minime brute pe �ară pentru fiecare candidat lafunc�ia de primar al municipiului reședin�ă de jude�;

Page 48: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale48

m) 100 de salarii de bază minime brute pe �ară pentru fiecare candidatla func�ia de primar de sector al municipiului București;

n) 150 de salarii de bază minime brute pe �ară pentru fiecare candidat lafunc�ia de primar al municipiului București;

o) 750 de salarii de bază minime brute pe �ară pentru fiecare candidat lafunc�ia de parlamentar european;

p) 20.000 de salarii de bază minime brute pe �ară pentru candidatul lafunc�ia de Președinte al României.

(6) Contribu�iile pentru campania electorală în limitele prevăzute la alin. (5) pot fi depuse de către candida�i numai pentru circumscrip�ia elec -torală unde participă la alegeri.

(7) În cazul alegerilor pentru consiliul local, consiliul jude�ean sauConsiliul General al Municipiului București, contribu�iile prevăzute la alin. (5) pot fi depuse de către orice candidat din lista forma�iunii politice.

(8) În cazul alegerilor pentru consiliul local, consiliul jude�ean sauConsiliul General al Municipiului București, limitele contribu�iilorcandida�ilor independen�i pentru campania electorală sunt egale cu limiteleprevăzute la alin. (5).

Art. 30. — (1) Contribu�iile candida�ilor pentru campania electorală potfi folosite numai după data declarării acestora la Autoritatea ElectoralăPermanentă de către mandatarul financiar coordonator și numai pentrucampania electorală.

(2) Contribu�iile candida�ilor pentru campania electorală pot fi depuseîn conturile pentru campania electorală numai până la data încheieriicampaniei electorale.

Sec�iunea a 2-aContribu�iile partidului politic pentru campania electorală

Art. 31. — (1) La nivel central, suplimentar fa�ă de contribu�iilecandida�ilor pentru campania electorală, partidul politic care participă laalegeri individual sau într-o alian�ă, respectiv organiza�ia cetă�enilorromâni apar�inând minorită�ilor na�ionale poate depune fonduri provenitedin afara campaniei electorale într-un cont bancar deschis la nivel centralde către mandatarul financiar coordonator, de la data înregistrării manda -tarului financiar până la data începerii campaniei electorale.

(2) Limitele maxime ale fondurilor care pot fi transferate de cătrepartidul politic în contul bancar prevăzut la alin. (1) sunt următoarele:

a) 10 salarii de bază minime brute pe �ară pentru fiecare candidat lafunc�ia de deputat sau de senator;

b) 50 de salarii de bază minime brute pe �ară pentru fiecare listă decandida�i la consiliul jude�ean și Consiliul General al Municipiului București.

(3) În cazul în care partidul politic participă la alegeri într-o alian�ă, limitelemaxime ale fondurilor care pot fi transferate de către acesta în contul prevăzutla alin. (1) sunt propor�ionale cu numărul candida�ilor propuși de acesta.

Page 49: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Hotărârea Guvernului României nr. 10/2016 49

Art. 32. — (1) Partidul politic, prin mandatarul financiar coordonator,poate transfera, prin virament bancar, sume de bani din contul bancar deschisla nivel central în conturile bancare deschise la nivel jude�ean, al municipiuluiBucurești sau la nivelul sectoarelor acestuia, cu respectarea nivelului legalmaxim al contribu�iilor electorale din circumscrip�ia electorală respectivă.

(2) Fondurile ob�inute de către partidul politic sau alian�a politică înafara campaniei electorale, care au fost transferate din contul bancar alpartidului politic sau al alian�ei politice în contul bancar pentru campaniaelectorală deschis la nivel central sau din contul bancar pentru campaniaelectorală deschis la nivel central în conturile bancare pentru campaniaelectorală deschise la nivel jude�ean, al municipiului București sau lanivelul sectoarelor acestuia trebuie declarate la Autoritatea ElectoralăPermanentă, de către mandatarul financiar coordonator, în termen de 5 zilede la data efectuării transferului.

(3) Fondurile provenite din afara campaniei electorale transferate în contulbancar deschis la nivel central pentru campania electorală pot fi folosite pentrucampania electorală numai după data declarării acestora la AutoritateaElectorală Permanentă, de către mandatarul financiar coor donator.

Art. 33. — (1) În cazul alegerilor parlamentare, contribu�iile candida�ilorpentru campania electorală, precum și sumele de bani transferate de la nivelcentral se cumulează la nivelul circumscrip�iei electorale fără a putea depășinivelul legal maxim al contribu�iilor electorale din circumscrip�ia electoralărespectivă.

(2) În cazul alegerilor locale, contribu�iile candida�ilor pentru campaniaelectorală, precum și sumele de bani transferate de la nivel central secumulează la nivelul circumscrip�iei electorale jude�ene sau a municipiuluiBucurești, cu încadrarea în limitele prevăzute de lege, și pot fi redistribuitepentru cheltuieli în circumscrip�iile electorale locale, respectiv în cele jude�ene,prin decizie scrisă a partidelor politice, a partidelor sau a organiza�iilorcetă�enilor apar�inând minorită�ilor na�ionale de la nivel jude�ean.

(3) Sumele transferate potrivit alin. (1) și (2) intră în calculul limitelormaxime ale cheltuielilor electorale care pot fi efectuate la nivel central.

(4) În cel mult 48 de ore de la data transferului unei sume de baniprovenite din afara campaniei electorale în contul bancar pentru campaniaelectorală deschis la nivel central, partidul politic sau alian�a politică, dupăcaz, are obliga�ia de a preda mandatarului financiar coordonator odeclara�ie cu indicarea sursei contribu�iei.

Art. 34. — În cazul campaniei electorale pentru Camera Deputa�ilor șiSenat, în contul bancar deschis la nivel central pot fi depuse și contribu�iilecandida�ilor la func�ia de deputat și de senator în circumscrip�ia electoralăa românilor cu domiciliul sau reședin�a în străinătate, care nu pot faceobiectul transferului prevăzut de art. 32 alin. (1).

Page 50: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale50

Sec�iunea a 3-aContribu�iile pentru campania pentru referendum

Art. 35. — (1) În cel mult 5 zile de la data începerii campaniei pentrureferendum, partidul politic care participă la campania pentru referendumdeschide, prin mandatar financiar, câte un cont bancar la nivel na�ional, încazul referendumului na�ional, sau la nivel jude�ean ori al municipiuluiBucurești, în cazul referendumului local.

(2) Contribu�iile destinate campaniei pentru referendum care suntdepuse de către partidul politic pot proveni numai din transferuri alefondurilor provenite din afara campaniei electorale.

(3) Limitele maxime ale contribu�iilor destinate campaniei pentrureferendum sunt următoarele:

a) 5 salarii de bază minime brute pe �ară pentru referendumul pentrudemiterea consiliului local sau a primarului comunei;

b) 7 salarii de bază minime brute pe �ară pentru referendumul pentrudemiterea consiliului local sau a primarului orașului;

c) 10 salarii de bază minime brute pe �ară pentru referendumul pentrudemiterea consiliului local sau a primarului municipiului;

d) 30 de salarii de bază minime brute pe �ară pentru referendumulpentru demiterea consiliului local sau a primarului municipiului reședin�ăde jude�/sectorului municipiului București;

e) 100 de salarii de bază minime brute pe �ară pentru referendumulpentru demiterea Consiliului General al Municipiului București sau aprimarului general al municipiului București;

f) 100 de salarii de bază minime brute pe �ară pentru referendumulpentru demiterea consiliului jude�ean;

g) 20.000 de salarii de bază minime brute pe �ară pentru referendumulpentru demiterea Președintelui României, pentru referendumul pentruprobleme de interes na�ional sau pentru referendumul pentru revizuireaConstitu�iei.

Sec�iunea a 4-aCheltuielile electorale

Art. 36. — (1) Cheltuielile electorale pot fi efectuate numai prinintermediul conturilor bancare pentru campania electorală deschise la nivelcentral, jude�ean, al sectorului municipiului București sau al municipiuluiBucurești.

(2) Plata cheltuielilor electorale poate fi efectuată numai prin viramentbancar, din conturile prevăzute la alin. (1).

(3) Ordinele de plată vor cuprinde în mod obligatoriu men�iuneaprivind numărul facturii și tipul de material de propagandă electorală saude serviciu aferent campaniei electorale.

Page 51: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Hotărârea Guvernului României nr. 10/2016 51

(4) Prin intermediul conturilor bancare prevăzute la alin. (1) pot fiefectuate exclusiv plă�i ale cheltuielilor electorale.

(5) Eficien�a și oportunitatea cheltuielilor electorale se hotărăsc de cătreorganele de conducere ale partidelor politice, potrivit statutului lor,respectiv de către candida�ii independen�i.

(6) Mandatarii financiari realizează opera�iunile bancare necesare cam -paniei electorale, numai pe baza împuternicirii scrise a organelor saucandida�ilor prevăzu�i la alin. (5).

(7) În campania electorală, partidele politice, alian�ele politice, alian�eleelectorale, organiza�iile cetă�enilor apar�inând minorită�ilor na�ionale șicandida�ii independen�i nu pot produce materiale de propagandă electo -rală în regie proprie.

Art. 37. — (1) Limitele maxime ale cheltuielilor care pot fi efectuate decătre partidele politice, alian�ele politice și organiza�iile cetă�enilorapar�inând minorită�ilor na�ionale sunt următoarele:

a) 60 de salarii de bază minime brute pe �ară pentru fiecare candidat lafunc�ia de deputat sau de senator;

b) un salariu de bază minim brut pe �ară pentru fiecare listă de candida�ila consiliul local al comunei;

c) 3 salarii de bază minime brute pe �ară pentru fiecare listă de candida�ila consiliul local al orașului;

d) 5 salarii de bază minime brute pe �ară pentru fiecare listă de candida�ila consiliul local al municipiului;

e) 30 de salarii de bază minime brute pe �ară pentru fiecare listă decandida�i la consiliul local al municipiului reședin�ă de jude�;

f) 50 de salarii de bază minime brute pe �ară pentru fiecare listă decandida�i la consiliul de sector al municipiului București;

g) 500 de salarii de bază minime brute pe �ară pentru fiecare listă decandida�i la Consiliul General al Municipiului București;

h) 100 de salarii de bază minime brute pe �ară pentru fiecare listă decandida�i la consiliul jude�ean;

i) 5 salarii de bază minime brute pe �ară pentru fiecare candidat lafunc�ia de primar al comunei;

j) 7 salarii de bază minime brute pe �ară pentru fiecare candidat lafunc�ia de primar al orașului;

k) 10 salarii de bază minime brute pe �ară pentru fiecare candidat lafunc�ia de primar al municipiului;

l) 50 de salarii de bază minime brute pe �ară pentru fiecare candidat lafunc�ia de primar al municipiului reședin�ă de jude�;

m) 100 de salarii de bază minime brute pe �ară pentru fiecare candidatla func�ia de primar de sector al municipiului București;

n) 150 de salarii de bază minime brute pe �ară pentru fiecare candidat lafunc�ia de primar al municipiului București;

Page 52: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale52

o) 750 de salarii de bază minime brute pe �ară pentru fiecare candidat lafunc�ia de parlamentar european;

p) 20.000 de salarii de bază minime brute pe �ară pentru candidatul lafunc�ia de Președinte al României.

(2) Cheltuielile electorale efectuate nu pot fi mai mari decât contribu�iileelectorale depuse.

Art. 38. — (1) În cazul alegerilor parlamentare generale, limita maximăa cheltuielilor electorale care pot fi efectuate la nivel central de cătrepartidele politice care participă la alegeri și de către organiza�iile cetă�enilorapar�inând minorită�ilor na�ionale care propun candida�i la nivelul cir -cumscrip�iilor electorale este de 10 salarii de bază minime brute pe �arăpentru fiecare candidat la func�ia de deputat sau de senator.

(2) În cazul alegerilor pentru autorită�ile administra�iei publice locale,limita maximă a cheltuielilor electorale care pot fi efectuate la nivel centralde către partidele politice și organiza�iile cetă�enilor apar�inând minorită -�ilor na�ionale care participă la alegeri este de 50 de salarii de bază minimebrute pe �ară pentru fiecare listă de candida�i la consiliul jude�ean șiConsiliul General al Municipiului București.

(3) În cazul în care partidul politic sau organiza�ia cetă�enilor apar�inândminorită�ilor na�ionale transferă sume de bani din contul bancar pentrucampania electorală deschis la nivel central în conturile bancare pentrucampania electorală deschise la nivel jude�ean, al sectorului municipiuluiBucurești sau al municipiului București, limitele maxime ale cheltuielilorelectorale care pot fi efectuate la nivel central se diminuează în modcorespunzător.

Art. 39. — (1) În campania electorală, partidele politice, alian�ele politice,organiza�iile cetă�enilor apar�inând minorită�ilor na�ionale, alian�ele electo -rale și candida�ii independen�i pot achizi�iona și utiliza numai următoareletipuri de materiale de propagandă electorală:

a) afișe electorale cu dimensiunile de cel mult 500 mm o latură și 350 mm cealaltă latură;

b) afișe electorale prin care se convoacă o reuniune electorală care voravea 400 mm o latură și 250 mm cealaltă latură și vor fi amplasate în locurilespeciale pentru afișaj;

c) materiale de propagandă electorală audio sau video, difuzate demass-media audiovizuală;

d) publicitate în presa scrisă;e) materiale de propagandă electorală online;f) broșuri, pliante și alte materiale tipărite din aceeași categorie.(2) Este considerat material de propagandă electorală orice material scris,

audio sau video care îndeplinește următoarele condi�ii:a) se referă în mod direct la un candidat sau partid politic care participă

la alegeri sau referendum, clar identificat;

Page 53: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Hotărârea Guvernului României nr. 10/2016 53

b) este utilizat în perioada campaniei electorale sau a campaniei pentrureferendum, stabilită potrivit legilor privitoare la organizarea alegerilor;

c) are obiectiv electoral și se adresează publicului larg;d) depășește limitele activită�ii jurnalistice de informare a publicului.(3) Partidele politice, alian�ele politice, organiza�iile cetă�enilor apar�i -

nând minorită�ilor na�ionale, precum și candida�ii independen�i auobliga�ia de a imprima sau de a utiliza pe toate materialele de propagandăelectorală cel pu�in următoarele date:

a) denumirea partidului politic, a alian�ei politice sau a organiza�ieicetă�enilor apar�inând minorită�ilor na�ionale sau numele candidatuluiindependent care le-a comandat, după caz;

b) denumirea operatorului economic care le-a realizat;c) codul unic de identificare primit de la Autoritatea Electorală Perma -

nentă;d) tirajul, în cazul materialelor prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d) și f).Art. 40. — (1) Partidele politice, organiza�iile cetă�enilor apar�inând

minorită�ilor na�ionale și candida�ii independen�i pot efectua numaiurmătoarele tipuri de cheltuieli electorale:

a) cheltuieli pentru produc�ia și difuzarea materialelor de propagandăelectorală la radio, televiziune și în presa scrisă, în cuantum de maximum40% din totalul cheltuielilor electorale care pot fi efectuate;

b) cheltuieli pentru produc�ia și difuzarea materialelor de propagandăelectorală online, în cuantum de maximum 30% din totalul cheltuielilorelectorale care pot fi efectuate;

c) cheltuieli pentru cercetări sociologice, în cuantum de maximum 30%din totalul cheltuielilor electorale care pot fi efectuate;

d) cheltuieli pentru afișe electorale, în cuantum de maximum 20% dintotalul cheltuielilor electorale care pot fi efectuate;

e) cheltuieli pentru broșuri, pliante și alte materiale de propagandăelectorală tipărite, în cuantum de maximum 50% din totalul cheltuielilorelectorale care pot fi efectuate;

f) cheltuieli pentru închirierea de spa�ii și echipamente și cheltuieli deprotocol destinate organizării de evenimente cu tematică politică, econo -mică, culturală sau socială, pentru transport și cazare, pentru asisten�ăjuridică și alte tipuri de consultan�ă, precum și pentru plata serviciilor man -da tarilor financiari, în cuantum de maximum 30% din totalul cheltu ielilorelectorale care pot fi efectuate;

g) cheltuieli pentru comisioane bancare.(2) La alegerile parlamentare generale, respectarea plafoanelor stabilite

la alin. (1) se determină prin raportare la fiecare circumscrip�ie electorală,respectiv la nivel central, prin raportare la valoarea maximă a cheltuielilorelectorale la care are dreptul forma�iunea politică sau candidatul indepen -dent, după caz, în aceste circumscrip�ii electorale și la nivel central, dupăcaz.

Page 54: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale54

(3) La alegerile pentru autorită�ile administra�iei publice locale, respec -tarea plafoanelor stabilite la alin. (1) se determină prin raportare la fiecarejude� și la municipiul București, respectiv la nivel central, prin raportare lavaloarea maximă a cheltuielilor electorale la care are dreptul forma�iuneapolitică sau candidatul independent, după caz, în aceste circumscrip�iielectorale și la nivel central, după caz.

(4) Prevederile art. 36 și art. 38—40 se aplică în mod corespunzător chel -tu ielilor pentru campania pentru referendum.

Sec�iunea a 5-aMandatarul financiar

Art. 41. — (1) Eviden�a contribu�iilor și a cheltuielilor electorale esteorganizată exclusiv de către mandatari financiari, conform legii.

(2) Mandatarul financiar este numit de către conducerea partidelorpolitice, a alian�elor politice, a organiza�iilor cetă�enilor apar�inând mino -rită �ilor na�ionale sau de către candida�ii independen�i.

(3) Un partid politic sau o organiza�ie a cetă�enilor apar�inând minorită -�ilor na�ionale va avea un singur mandatar financiar coordonator la nivelcentral, respectiv câte un mandatar financiar desemnat la nivelul fiecăruijude�, sector al municipiului București și la nivelul municipiului București.

Art. 42. — (1) În vederea înregistrării mandatarilor financiari, partidelepolitice, organiza�iile cetă�enilor apar�inând minorită�ilor na�ionale, can -dida�ii independen�i sau persoanele desemnate de către aceștia vor depunela Autoritatea Electorală Permanentă următoarele documente:

a) cererea de înregistrare a mandatarului financiar, conform modeluluiprevăzut în anexa nr. 15;

b) copie a actului de identitate, în cazul persoanelor fizice care vor aveacalitatea de mandatar financiar, sau extras din registrul comer�ului, în cazulpersoanelor juridice care vor avea calitatea de mandatar financiar;

c) copii ale documentelor care atestă calitatea de expert contabil saucontabil autorizat a persoanelor fizice care vor avea calitatea de mandatarfinanciar;

d) copii ale atestatelor pentru persoanele juridice specializate în oferireade servicii de contabilitate;

e) copii ale contractelor de asisten�ă de specialitate cu persoane fiziceautorizate sau persoane juridice specializate în oferirea de servicii decontabilitate pentru mandatarii financiari care nu au calitatea de expertcontabil sau contabil autorizat;

f) copii ale contractelor încheiate între partidul politic, alian�a politică,organiza�ia cetă�enilor apar�inând minorită�ilor na�ionale sau candidatulindependent și mandatarul financiar.

(2) Înregistrarea mandatarului financiar se realizează în intervalul dintredata aducerii la cunoștin�a publică a datei alegerilor și data începerii cam panieielectorale, făcându-se publică în presă sau pe pagina de internet a partidului.

Page 55: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Hotărârea Guvernului României nr. 10/2016 55

(3) Partidele politice, organiza�iile cetă�enilor apar�inând minorită�ilorna�ionale și candida�ii independen�i nu pot folosi serviciile aceluiașimandatar, cu excep�iile prevăzute de lege.

(4) La data înregistrării, mandatarul financiar primește de la AutoritateaElectorală Permanentă un cod unic de identificare a forma�iunii politice saua candidatului independent, care va fi imprimat pe toate materialele depropagandă electorală apar�inând forma�iunii politice sau candidatuluiindependent pe care îl reprezintă.

(5) Codurile unice de identificare prevăzute la alin. (4) sunt aduse lacunoș tin�a publică de către Autoritatea Electorală Permanentă prin publi -care pe site-ul propriu.

(6) Candida�ii nu pot fi mandatari financiari.

CAPITOLUL VControlul finan�ării partidelor politice

și a campaniilor electorale

Sec�iunea 1Controlul finan�ării activită�ii curente a partidelor politice

Art. 43. — (1) Controlul respectării dispozi�iilor legale privind finan�areaactivită�ii curente a partidelor politice și a alian�elor politice se realizează decătre Autoritatea Electorală Permanentă prin intermediul controlorilor, cusprijinul celorlalte compartimente de specialitate, din oficiu sau la sesizareapersoanelor interesate, potrivit legii.

(2) Controlul privind subven�iile de la bugetul de stat va fi efectuat înmod simultan și de către Curtea de Conturi, conform dispozi�iilor Legii nr.94/1992 privind organizarea și func�ionarea Cur�ii de Conturi, republicată.

Art. 44. — (1) Autoritatea Electorală Permanentă poate controla respec -tarea dispozi�iilor legale privind finan�area activită�ii curente a partidelorpolitice, în oricare dintre formele prevăzute la art. 43—45 și 49 din Legeanr. 334/2006, republicată, după cum urmează:

a) prin verificarea documentelor și rapoartelor care se depun de cătrepartidele politice și alian�ele politice, potrivit legii, la Autoritatea ElectoralăPermanentă, precum și a raportărilor care se publică în Monitorul Oficial alRomâniei, Partea I;

b) prin verificarea informa�iilor și documentelor privind veniturile șicheltuielile partidelor politice, alian�elor politice, organiza�iilor teritoriale șiinterne ale acestora ob�inute conform legii de la partidele politice, alian�elepolitice, organiza�iile teritoriale și interne ale acestora;

c) prin realizarea de controale la sediile partidelor politice, alian�elorpolitice, organiza�iilor teritoriale și interne ale acestora pentru verificareadocumentelor contabile și a altor documente privind finan�area activită�iicurente a partidelor politice;

Page 56: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale56

d) prin verificarea documentelor și informa�iilor privind veniturile șicheltuielile partidelor politice, alian�elor politice, organiza�iilor teritoriale șiinterne ob�inute, în condi�iile legii, de la persoanele fizice și juridice careau prestat servicii gratuit sau contra cost acestora;

e) prin verificarea documentelor și informa�iilor privind veniturile șicheltuielile partidelor politice, alian�elor politice, organiza�iilor teritoriale șiinterne ob�inute de la institu�iile publice, în condi�iile legii;

f) prin realizarea de controale ale ac�iunilor culturale, sportive, precumși ale întrunirilor și seminarelor cu tematică politică, economică sau socială,organizate de către partidele politice și alian�ele politice, în vedereaob�inerii de informa�ii privind veniturile și cheltuielile pentru desfășurareaacestora.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obliga�ia să pună la dispozi�iarepre zentan�ilor Autorită�ii Electorale Permanente documentele și infor -ma�iile solicitate în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării.

(3) Partidele politice și alian�ele politice au obliga�ia de a permite accesulcontrolorilor în sediile lor, pe baza legitima�iei de control.

(4) Toate documentele și declara�iile solicitate și predate în originalconform alin. (2) vor fi semnate de către reprezentantul legal al partiduluipolitic, alian�ei politice, organiza�iei teritoriale sau interne sau de cătrepersoana împuternicită conform statutului, după caz, respectiv de cătrereprezentantul legal al institu�iei publice sau de către persoana împuter -nicită de acesta.

(5) Copiile documentelor și declara�iilor solicitate vor fi semnate pentruconformitate cu originalul de către reprezentantul legal al partidului politic,alian�ei politice, organiza�iei teritoriale sau interne, după caz, sau de cătrepersoana împuternicită conform statutului, respectiv de către reprezen -tantul legal al institu�iei publice sau de către persoana împuternicită deacesta.

Art. 45. — (1) Registrele, formularele și documentele contabile se întoc -mesc atât pe suport hârtie, cât și pe suport electronic, conform regle men tărilorcontabile aplicabile.

(2) Conturile de venituri, cheltuieli și rezultate, specifice partidelorpolitice, trebuie dezvoltate astfel încât să răspundă cerin�elor de eviden�ăși raportare pentru fiecare activitate electorală sau curentă, precum șipentru identificarea filialei, organiza�iei sau a candidatului.

(3) Contabilitatea trebuie să asigure înregistrarea cronologică și siste -matică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informa�iilor cu privire laactivitatea economico-financiară desfășurată, atât pe format hârtie, cât și înformat electronic, pentru cerin�ele interne ale acestora, precum și în rela�iilecu institu�iile publice și al�i utilizatori.

Page 57: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Hotărârea Guvernului României nr. 10/2016 57

(4) Eviden�a veniturilor se �ine separat pe fiecare sursă de finan�areprevăzută de lege, iar eviden�a cheltuielilor se �ine separat după destina�ie,potrivit legii.

(5) Inventarierea patrimoniului se face în conformitate cu Ordinulministrului finan�elor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelorprivind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de naturaactivelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

Art. 46. — (1) În cel mult 15 zile de la data înregistrării la organul fiscalcompetent, fiecare partid politic trebuie să depună la Autoritatea ElectoralăPermanentă, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de cătreorganul fiscal competent, situa�ia financiară anuală simplificată, conformOrdinului ministrului economiei și finan�elor nr. 1.969/2007 privindaprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scoppatrimonial, cu modificările ulterioare.

(2) În cel mult 60 de zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. (1), partidele politice care primesc subven�ii de la bugetul de stat tre -buie să asigure depunerea la Autoritatea Electorală Permanentă, în copiecertificată pentru conformitate cu originalul, a rapoartelor de audit alesitua�iilor financiare anuale.

(3) Până cel mai târziu la data de 30 aprilie a fiecărui an, fiecare partidpolitic trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă următoareledocumente, în scris și în format electronic:

a) raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor realizate în anulprecedent, conform modelului prevăzut în anexa nr. 16;

b) situa�ia cuantumului total al veniturilor din cotiza�ii ob�inute în anulfiscal precedent, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

c) lista membrilor de partid care au plătit în anul fiscal precedentcotiza�ii a căror valoare însumată depășește 10 salarii de bază minime brutepe �ară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;

d) lista persoanelor fizice care au făcut în anul precedent dona�ii a cărorvaloare cumulată depășește 10 salarii de bază minime brute pe �ară,conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;

e) lista persoanelor juridice care au făcut în anul precedent dona�ii acăror valoare cumulată depășește 10 salarii de bază minime brute pe �ară,conform modelului prevăzut în anexa nr. 6;

f) situa�ia dona�iilor confiden�iale primite anual, conform modeluluiprevăzut în anexa nr. 7;

g) situa�ia centralizată a dona�iilor constând în bunuri materiale nece -sare activită�ii politice, dar care nu sunt materiale de propagandă electorală,primite de la organiza�ii politice interna�ionale la care partidul politicrespectiv este afiliat sau de la partide politice ori forma�iuni politice aflateîn rela�ii de colaborare politică, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8;

Page 58: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale58

h) lista persoanelor fizice care au acordat în anul precedent împrumuturia căror valoare cumulată depășește 100 de salarii de bază minime brute pe�ară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9;

i) lista persoanelor juridice care au acordat în anul precedent împru -muturi a căror valoare cumulată depășește 100 de salarii de bază minimebrute pe �ară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10;

j) situa�ia sumei totale a împrumuturilor cu o valoare mai mică de 100 desalarii de bază minime brute pe �ară, primite în anul precedent, conformmodelului prevăzut în anexa nr. 11;

k) situa�ia cuantumurilor totale ale veniturilor proprii și din alte surseob�inute în anul precedent, defalcate pe fiecare tip de activitate, conformmodelului prevăzut în anexa nr. 12;

l) situa�ia cuantumului total al sumelor ce fac obiectul aporturilorfinanciare ale forma�iunilor nepolitice în asocierile prevăzute la art. 17 dinLegea nr. 334/2006, republicată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13.

(4) Documentele prevăzute la alin. (3) vor fi semnate și datate olograf decătre reprezentantul legal al partidului politic, alian�ei politice, organiza�ieiteritoriale sau interne ori de către persoana împuternicită conform statu tului.

(5) Documentele prevăzute la alin. (3) vor purta ștampila partiduluipolitic.

Art. 47. — (1) Etapele controlului finan�ării activită�ii curente a unuipartid politic sau a unei alian�e politice sunt următoarele:

a) aprobarea calendarului misiunii de control de către directorul generalal Departamentul de control al finan�ării partidelor politice și a campaniilorelectorale;

b) emiterea ordinului de serviciu de către directorul general al Departa -mentului de control al finan�ării partidelor politice și a campaniilor electorale;

c) notificarea controlului de către directorul general al Departamentuluide control al finan�ării partidelor politice și a campaniilor electorale;

d) ședin�a de prezentare;e) executarea opera�iunilor de control;f) întocmirea și aprobarea raportului de control.(2) Calendarul misiunii de control este un document intern de planifi -

care a activită�ii pe etape, proceduri, durată, persoane implicate și loc dedesfășurare, care se întocmește pe baza planului anual de control de cătreșeful echipei de control.

(3) Ordinul de serviciu reprezintă mandatul de interven�ie, precum șimodalitatea de interven�ie a controlorilor astfel încât aceștia să poată de -mara și efectua misiunea de control.

(4) Departamentul de control al finan�ării partidelor politice și a campa -niilor electorale notifică partidul politic sau alian�a politică care urmează afi controlată cu 15 zile înainte de declanșarea misiunii de control desprescopul, principalele obiective și durata acesteia.

Page 59: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Hotărârea Guvernului României nr. 10/2016 59

(5) Ședin�a de prezentare se desfășoară la sediul partidului politic sau alalian�ei politice și constă în prezentarea controlorilor care urmează sădesfășoare controlul, prezentarea obiectivelor controlului și stabilireacalendarului întâlnirilor.

(6) Aspectele prevăzute la alin. (5) sunt consemnate într-o minutăsemnată de către to�i participan�ii la ședin�a de prezentare.

(7) Opera�iunile de control constau în colectarea documentelor și ainforma�iilor privind finan�area activită�ii partidelor politice, analiza șievaluarea acestora la sediul partidului politic, al alian�ei politice sau lasediul Autorită�ii Electorale Permanente.

(8) Tehnicile de verificare specifice opera�iunilor de control sunt urmă -toarele:

a) compara�ia — confirmă identitatea unei informa�ii după ob�inereaacesteia din două sau mai multe surse diferite;

b) examinarea — presupune urmărirea și depistarea erorilor sau airegularită�ilor;

c) recalcularea — constă în opera�iunea de verificare a tuturor calculelormatematice;

d) confirmarea — constă în solicitarea de informa�ii din două sau maimulte surse independente, cu scopul validării acesteia;

e) punerea de acord — reprezintă procesul de potrivire a două categoriidiferite de înregistrări;

f) garantarea — constă în verificarea corectitudinii tranzac�iilor pornindde la articolul înregistrat spre documentele primare justificative;

g) urmărirea — reprezintă verificarea procedurilor de la documentelejustificative către articolul înregistrat;

h) observarea fizică — reprezintă modul prin care controlorii își for -mează o părere proprie;

i) interviul — reprezintă procedeul prin care controlorii ob�in informa�iiprin intervievarea persoanelor care au legătură cu problematica verificatăde controlor;

j) analiza — constă în descompunerea unei probleme în elemente carepot fi izolate, cuantificate și măsurate distinct.

(9) După finalizarea controlului respectării dispozi�iilor legale privindfinan�area activită�ii curente a partidelor politice, controlorul întocmeșteun raport de control, care va cuprinde de o manieră sintetică principaleleaspecte verificate, activită�ile de control efectuate, constatări și eventualerecomandări, precum și documentele și informa�iile ob�inute.

(10) Raportul de control, înso�it de documentele pe care se întemeiază,se transmite directorului general al Departamentului de control al finan -�ării activită�ii partidelor politice și a campaniilor electorale, în vedereaaprobării.

Art. 48. — În situa�ia în care sunt constatate încălcări de natură contra -ven�ională ale dispozi�iilor legale privind finan�area activită�ii curente apartidelor politice și a alian�elor politice, controlorul încheie un proces-

Page 60: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale60

verbal de constatare a contraven�iilor, pe care îl înaintează, de îndată,directorului general al Departamentului de control al finan�ării activită�iipartidelor politice și a campaniilor electorale, în vederea propunerii de cătreacesta a aplicării sanc�iunilor prevăzute de lege. Modelul procesului-verbalde constatare a contraven�iilor se aprobă prin ordin al președinteluiAutorită�ii Electorale Permanente.

Art. 49. — În situa�ia identificării unor încălcări ale dispozi�iilor legaleprivind finan�area activită�ii curente a partidelor politice și a alian�elorpolitice, proiectul de decizie și proiectul de hotărâre, dacă este cazul,privind aplicarea sanc�iunilor prevăzute de lege se înaintează spre aprobarepreședintelui Autorită�ii Electorale Permanente de către directorul generalal Departamentului de control al finan�ării activită�ii partidelor politice șia campaniilor electorale, cu avizul compartimentului de specialitatecompetent.

Art. 50. — (1) În cel mult 45 de zile de la data finalizării opera�iunilorprevăzute la art. 47—49, Autoritatea Electorală Permanentă transmite sprepublicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, un raport sinteticcuprinzând principalele constatări, eventualele recomandări și sanc�iunileaplicate, dacă este cazul.

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) se publică pe site-ul Autorită�ii Electo -rale Permanente.

Art. 51. — În cazul în care în cadrul controlului efectuat potrivit art. 47—49 apar suspiciuni privind săvârșirea unor fapte de natură penală,directorul general al Departamentului de control al finan�ării activită�iipartidelor politice și a campaniilor electorale formulează, cu avizul com -parti mentului de specialitate competent, propunere de sesizare a organelorde urmărire penală, pe care o înaintează președintelui Autorită�ii ElectoralePermanente în vederea îndeplinirii atribu�iei prevăzute de art. 44 alin. (5)din Legea nr. 334/2006, republicată.

Sec�iunea a 2-aControlul finan�ării campaniilor electorale

Art. 52. — (1) Controlul respectării dispozi�iilor legale privind finan�areacampaniilor electorale se realizează de către Autoritatea Electorală Perma -nentă prin intermediul controlorilor, cu sprijinul celorlalte compartimentede specialitate, din oficiu sau la sesizarea persoanelor interesate, potrivit legii.

(2) Controlul respectării dispozi�iilor legale privind finan�area campani -ilor electorale se execută în oricare dintre formele prevăzute la art. 43, 47 și50 din Legea nr. 334/2006, republicată, după cum urmează:

a) prin verificarea documentelor, declara�iilor și rapoartelor care sedepun, potrivit legii, de către partidele politice, alian�ele politice, organi za -�iile cetă�enilor apar�inând minorită�ilor na�ionale și candida�ii independen�ila Autoritatea Electorală Permanentă, inclusiv a documen telor justificativecare înso�esc cererea de rambursare a cheltuielilor electorale;

Page 61: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Hotărârea Guvernului României nr. 10/2016 61

b) prin verificarea informa�iilor și documentelor privind finan�areacampaniei electorale ob�inute conform legii de la partidele politice, alian�elepolitice, organiza�iile cetă�enilor apar�inând minorită�ilor na�ionale,organiza�iile teritoriale și interne, candida�ii independen�i și mandatariifinanciari coordonatori;

c) prin realizarea de controale la sediile partidelor politice, alian�elorpolitice, organiza�iilor cetă�enilor apar�inând minorită�ilor na�ionale,organiza�iilor teritoriale și interne ale acestora;

d) prin verificarea documentelor și informa�iilor privind veniturile șicheltuielile electorale ale partidelor politice, alian�elor politice, organiza -�iilor cetă�enilor apar�inând minorită�ilor na�ionale, organiza�iilor teritorialeși interne ale acestora, precum și ale candida�ilor independen�i, ob�inute, încondi�iile legii, de la persoanele fizice și juridice care au prestat serviciigratuit sau contra cost acestora;

e) prin verificarea documentelor și informa�iilor privind veniturile șicheltuielile electorale ale partidelor politice, organiza�iilor cetă�enilor apar -�inând minorită�ilor na�ionale, alian�elor politice, organiza�iilor teritorialeși interne ale acestora, precum și ale candida�ilor independen�i, ob�inutede la institu�iile publice, în condi�iile legii;

f) prin controale la fa�a locului ale ac�iunilor culturale, sportive, precumși ale întrunirilor și seminarelor cu tematică politică, economică sau socială,organizate de către partidele politice, alian�ele politice, alian�ele electorale,organiza�iile cetă�enilor apar�inând minorită�ilor na�ionale și candida�iiindependen�i, în vederea ob�inerii de informa�ii privind veniturile șicheltuielile pentru desfășurarea acestora;

g) prin verificări la fa�a locului ale respectării prevederilor legale privindafișajul electoral.

Art. 53. — În timpul campaniei electorale, mandatarul financiar coor-donator are obliga�ia de a depune la Autoritatea Electorală Permanentă listaconturilor bancare pentru campania electorală deschise de către partidulpolitic, alian�a politică, organiza�ia cetă�enilor apar�inând mino rită�ilorna�ionale sau contul bancar deschis de către candidatul inde pendent,cuprinzând cel pu�in codul IBAN, banca, respectiv sucursa lele unde acesteaau fost deschise.

Art. 54. — În termen de 15 zile de la data desfășurării alegerilor, man -datarii financiari coordonatori sunt obliga�i să depună la AutoritateaElectorală Permanentă, în scris și în format electronic, următoarele docu -mente:

a) rapoartele detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale ale parti -delor politice, alian�elor politice, alian�elor electorale, organiza�iilorcetă�enilor români apar�inând minorită�ilor na�ionale și ale candida�ilorindependen�i, conform modelului prevăzut în anexa nr. 17;

b) declara�ie privind cuantumul total al datoriilor înregistrate ca urmarea campaniei, conform modelului prevăzut în anexa nr. 18;

Page 62: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale62

c) declara�ia privind numărul de materiale de propagandă electoralăproduse și utilizate, defalcat pe categorii, conform modelului prevăzut înanexa nr. 19;

d) declara�ia privind respectarea plafoanelor maxime stabilite de legepentru cheltuielile electorale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 20;

e) lista furnizorilor serviciilor și/sau bunurilor utilizate în campaniaelectorală;

f) declara�iile candida�ilor privind provenien�a contribu�iilor pentrucampania electorală, conform modelului prevăzut în anexa nr. 21;

g) formularul de înregistrare a contribuitorului, al cărui model esteprevăzut în anexa nr. 14;

h) împuternicirile scrise privind depunerea sau virarea contribu�iilorelectorale ale candida�ilor de către mandatari;

i) declara�ia reprezentantului legal al partidului politic sau al orga -niza�iei cetă�enilor români apar�inând minorită�ilor na�ionale, după caz, cuprivire la neefectuarea cheltuielilor electorale din venituri destinateactivită�ii curente;

j) în cazul alegerilor pentru Parlamentul European, situa�ia dona�iilorconstând în materiale de propagandă primite de la organiza�ii politiceinterna�ionale la care partidul politic respectiv este afiliat sau de la partidepolitice ori forma�iuni politice aflate în rela�ii de colaborare politică,conform modelului prevăzut în anexa nr. 22.

Art. 55. — (1) După finalizarea controlului veniturilor și cheltuielilorelectorale, controlorul întocmește un raport de control, care va cuprinde deo manieră sintetică principalele aspecte verificate, constatări și eventualerecomandări.

(2) Raportul de control va fi înso�it de documentele prevăzute la art. 54.(3) Raportul de control va cuprinde referiri speciale privind respectarea

prevederilor art. 48 alin. (11) din Legea nr. 334/2006, republicată.(4) În situa�ia în care în urma desfășurării controlului rezultă încălcări de

natură contraven�ională ale dispozi�iilor legale privind finan�area campa -niei electorale, controlorul încheie un proces-verbal de constatare acontra ven�iilor, pe care îl înaintează, de îndată, directorului general alDepartamentului de control al finan�ării activită�ii partidelor politice și acampaniilor electorale, în vederea propunerii de către acesta a aplicăriisanc�iunilor prevăzute de lege.

Art. 56. — (1) Autoritatea Electorală Permanentă asigură aducerea lacunoștin�ă publică a listei partidelor politice, alian�elor politice, alian�elorelectorale, organiza�iilor cetă�enilor români apar�inând minorită�ilorna�ionale și a candida�ilor independen�i care au depus rapoartele detaliateale veniturilor și cheltuielilor electorale, pe măsură ce acestea sunt depuse,prin publicări succesive în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Rapoartele prevăzute la alin. (1), precum și declara�ia privind cuan - tumul datoriilor înregistrate ca urmare a campaniei electorale se publică

Page 63: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Hotărârea Guvernului României nr. 10/2016 63

de Autoritatea Electorală Permanentă în Monitorul Oficial al României,Partea I, în termen de 60 de zile de la data publicării rezultatului alegerilor.

(3) În situa�ia în care la data depunerii raportului detaliat de venituri șicheltuieli electorale candida�ii independen�i sau partidele politice înregis -trează datorii, aceștia au obliga�ia să depună trimestrial la AutoritateaElectorală Permanent un raport privind stadiul achitării datoriilor înregis -trate în campania electorală până la data achitării integrale a acestora,conform modelului prevăzut în anexa nr. 18.

(4) Candida�ilor declara�i aleși nu li se pot valida mandatele dacăraportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale pentru fiecare partidpolitic sau candidat independent nu a fost depus în condi�iile legii.

CAPITOLUL VIMetodologia de rambursare a cheltuielilor

din campania electorală

Art. 57. — (1) La alegerile parlamentare generale, partidele politice,alian�ele politice și organiza�iile cetă�enilor apar�inând minorită�ilor na�io -nale care ob�in, individual sau într-o alian�ă electorală, cel pu�in 3% dintotalul voturilor valabil exprimate la nivel na�ional, pentru fiecare dintrecele două Camere ale Parlamentului, și care nu se regăsesc în niciuna dintresitua�iile prevăzute de art. 48 alin. (11) din Legea nr. 334/2006, republicată,au dreptul de a ob�ine rambursarea cheltuielilor electorale efectuate atât lanivelul fiecărei circumscrip�ii electorale, cât și la nivel central.

(2) La alegerile parlamentare generale, partidele politice, alian�elepolitice și organiza�iile cetă�enilor apar�inând minorită�ilor na�ionale carenu ob�in numărul de voturi prevăzut la alin. (1), însă ob�in, individual sauîntr-o alian�ă electorală, cel pu�in 3% din totalul voturilor valabil exprimateîntr-o circumscrip�ie electorală pentru fiecare dintre cele două Camere aleParlamentului și care nu se regăsesc în niciuna dintre situa�iile prevăzutede art. 48 alin. (11) din Legea nr. 334/2006, republicată, au dreptul de aob�ine rambursarea cheltuielilor electorale efectuate în circumscrip�iaelectorală respectivă.

(3) La alegerile pentru Președintele României și la alegerile pentrumembrii din România în Parlamentul European, partidele politice, alian�elepolitice, organiza�iile cetă�enilor apar�inând minorită�ilor na�ionale șicandida�ii independen�i care ob�in, individual sau într-o alian�ă electorală,cel pu�in 3% din totalul voturilor valabil exprimate la nivel na�ional și carenu se regăsesc în niciuna dintre situa�iile prevăzute de art. 48 alin. (11) dinLegea nr. 334/2006, republicată, au dreptul de a ob�ine rambursareacheltuielilor electorale efectuate.

(4) La alegerile pentru autorită�ile administra�iei publice locale, partidelepolitice, alian�ele politice și organiza�iile cetă�enilor apar�inând minorită -�ilor na�ionale care ob�in, individual sau într-o alian�ă electorală, cel pu�in

Page 64: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale64

3% din totalul voturilor valabil exprimate rezultat prin însumarea voturilorexprimate pentru toate consiliile locale și de sector al municipiuluiBucurești, consiliile jude�ene, Consiliul General al Municipiului București,precum și toate candidaturile de primar, respectiv primar general almunicipiului București și care nu se regăsesc în niciuna dintre situa�iileprevăzute de art. 48 alin. (11) din Legea nr. 334/2006, republicată, au dreptulde a ob�ine rambursarea cheltuielilor electorale efectuate atât la nivel local,cât și central.

(5) La alegerile pentru autorită�ile administra�iei publice locale, partidelepolitice, alian�ele politice și organiza�iile cetă�enilor apar�inând minorită -�ilor na�ionale care nu ob�in numărul de voturi prevăzut la alin. (4), însăob�in, individual sau într-o alian�ă electorală, cel pu�in 3% din totalulvoturilor valabil exprimate la nivelul circumscrip�iei electorale jude�ene,rezultat prin însumarea voturilor valabil exprimate pentru toate consiliilelocale și pentru toate candidaturile de primar din jude�, precum și pentruconsiliul jude�ean, și care nu se regăsesc în niciuna dintre situa�iile prevă -zute de art. 48 alin. (11) din Legea nr. 334/2006, republicată, au dreptul dea ob�ine rambursarea cheltuielilor electorale efectuate în circumscrip�iaelectorală jude�eană respectivă.

(6) La alegerile pentru autorită�ile administra�iei publice locale, partidelepolitice, alian�ele politice și organiza�iile cetă�enilor apar�inând minori -tă�ilor na�ionale care nu ob�in numărul de voturi prevăzut la alin. (4), însăob�in, individual sau într-o alian�ă electorală, cel pu�in 3% din totalulvoturilor valabil exprimate la nivelul circumscrip�iei electorale de sector,rezultat prin însumarea voturilor exprimate pentru consiliul local alsectorului și pentru primarul sectorului, și care nu se regăsesc în niciunadintre situa�iile prevă zute de art. 48 alin. (11) din Legea nr. 334/2006,republicată, au dreptul de a ob�ine rambursarea cheltuielilor electoraleefectuate în circumscrip�ia electorală de sector.

(7) La alegerile pentru autorită�ile administra�iei publice locale, partidelepolitice, alian�ele politice și organiza�iile cetă�enilor apar�inând minorită -�ilor na�ionale care nu ob�in numărul de voturi prevăzut la alin. (4), însăob�in, individual sau într-o alian�ă electorală, cel pu�in 3% din totalulvoturilor valabil exprimate la nivelul circumscrip�iei electorale aMunicipiului București, rezultat prin însumarea voturilor exprimate pentruConsiliul General al Municipiului București și pentru primarul general almunicipiului București, și care nu se regăsesc în niciuna dintre situa�iileprevăzute de art. 48 alin. (11) din Legea nr. 334/2006, republicată, au dreptulde a ob�ine rambursarea cheltuielilor electorale efectuate în circumscrip�iaelectorală a municipiului București.

(8) Candida�ii independen�i care ob�in cel pu�in 3% din totalul voturilorvalabil exprimate la nivelul circumscrip�iei electorale pentru func�ia la careau candidat și care nu se regăsesc în niciuna dintre situa�iile prevăzute de

Page 65: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Hotărârea Guvernului României nr. 10/2016 65

art. 48 alin. (11) din Legea nr. 334/2006, republicată, au dreptul de a ob�inerambursarea cheltuielilor electorale efectuate.

(9) Prevederile alin. (4)—(8) se aplică în mod corespunzător în cazulalegerilor par�iale pentru autorită�ile administra�iei publice locale.

Art. 58. — (1) Cererea de rambursare a cheltuielilor electorale, înso�ităde documentele justificative prevăzute de prezentele norme metodologice,se întocmește și se depune de către mandatarul financiar coordonator laAutoritatea Electorală Permanentă, în termen de 30 de zile de la data alege -rilor, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 23. În cererea de rambursarevor fi incluse numai cheltuielile efectuate sau angajate până la dataîncheierii campaniei electorale și plătite până cel mai târziu la data depu -nerii cererii.

(2) Cererea de rambursare depusă după termenul prevăzut la alin. (1)sau neînso�ită de documentele justificative prevăzute de prezentele normemetodologice nu este luată în considerare.

(3) În termen de 60 de zile de la data expirării termenului prevăzut laalin. (1), Autoritatea Electorală Permanentă rambursează partidelor politice,alian�elor politice și organiza�iilor cetă�enilor apar�inând minorită�ilorna�ionale, în conturile indicate de acestea, sumele plătite pentru campaniaelectorală la data depunerii cererii de rambursare, conform legii și pre -zentelor norme metodologice.

(4) În situa�ia în care, potrivit art. 50 alin. (1) și (2) din Legea nr. 334/2006,republicată, pentru verificarea legalită�ii încasărilor și a plă�ilor efectuateîn campania electorală sunt necesare declara�ii și documente suplimentarefa�ă de cele prevăzute de prezentele norme metodologice, termenulprevăzut la alin. (3) se prelungește cu 15 zile.

(5) În termen de 30 de zile de la data rambursării cheltuielilor electoralede către Autoritatea Electorală Permanentă, după caz, partidele politice șiorganiza�iile cetă�enilor apar�inând minorită�ilor na�ionale au obliga�ia dea restitui candida�ilor, prin intermediul mandatarilor financiari, sumelerambursate și/sau sumele necheltuite, conform contribu�iilor pe care aceștiale-au depus.

Art. 59. — (1) Rambursarea cheltuielilor electorale se face numai pe bazacererii de rambursare, precum și a documentelor justificative prevăzute deprezentele norme metodologice, a documentelor prevăzute la art. 54 și araportului de control prevăzut la art. 55.

(2) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivel centralpentru produc�ia și difuzarea materialelor de propagandă electorală laradio și televiziune, mandatarii financiari coordonatori trebuie să depunăla Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original și o copie aleurmătoarelor documente justificative:

a) extrasul de cont bancar, care va con�ine men�iuni privind facturaplătită;

b) facturile, care vor con�ine men�iuni privind tipul de serviciu furnizat;

Page 66: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale66

c) ordine de plată, care vor con�ine men�iuni privind tipul cheltuielii,sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediulunui card asociat contului bancar pentru campania electorală;

d) procese-verbale de recep�ie a materialelor de propagandă electoralăaudiovizuale produse;

e) declara�ie privind datele și orele difuzării materialelor de propagandăelectorală la radio și/sau televiziune, conform modelului prevăzut în anexanr. 24.

(3) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivel centralpentru produc�ia și difuzarea materialelor de propagandă electorală înpresa scrisă, mandatarii financiari coordonatori trebuie să depună laAutoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original și o copie aleurmătoarelor documente justificative:

a) extrasul de cont bancar, care va con�ine men�iuni privind facturaplătită;

b) facturile, care vor con�ine men�iuni privind tipul de serviciu furnizat;c) ordine de plată, care vor con�ine men�iuni privind tipul cheltuielii,

sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediulunui card asociat contului bancar pentru campania electorală;

d) declara�ie privind data apari�iei publica�iei și tirajul, conformmodelului prevăzut în anexa nr. 25;

e) câte un exemplar al fiecărei publica�ii.(4) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivel central

pentru produc�ia și difuzarea materialelor de propagandă electorală online,mandatarii financiari coordonatori trebuie să depună la AutoritateaElectorală Permanentă câte un exemplar original și o copie ale următoarelordocumente justificative:

a) extrasul de cont bancar, care va con�ine men�iuni privind tipulcheltuielii;

b) facturile, care vor con�ine men�iuni privind tipul de serviciu furnizat;c) ordine de plată, care vor con�ine men�iuni privind tipul cheltuielii,

sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediulunui card asociat contului bancar pentru campania electorală;

d) declara�ie privind adresa de internet unde materialul de propagandăelectorală a fost afișat și datele între care acesta a fost postat din parteaproprietarului site-ului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 26;

e) câte un exemplar, pe suport electronic, al fiecărui material de propa -gandă electorală online.

(5) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivel centralpentru cercetări sociologice, mandatarii financiari coordonatori trebuie sădepună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original șio copie ale următoarelor documente justificative:

a) extrasul de cont bancar, care va con�ine men�iuni privind facturaplătită;

Page 67: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Hotărârea Guvernului României nr. 10/2016 67

b) facturile, care vor con�ine men�iuni privind tipul de serviciu furnizat;c) ordine de plată, care vor con�ine men�iuni privind tipul cheltuielii,

sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediulunui card asociat contului bancar pentru campania electorală;

d) o copie scrisă a rezultatelor cercetării sociologice.(6) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivel central

pentru produc�ia și difuzarea afișelor electorale, mandatarii financiaricoordonatori trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câteun exemplar original și o copie ale următoarelor documente justificative:

a) extrasul de cont bancar, care va con�ine men�iuni privind tipul chel -tuielii;

b) facturile, care vor con�ine men�iuni privind tipul de serviciu furnizat;c) ordine de plată, care vor con�ine men�iuni privind tipul cheltuielii,

sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediulunui card asociat contului bancar pentru campania electorală;

d) procese-verbale de recep�ie a afișelor electorale, în original;e) lista de distribu�ie a afișelor electorale cuprinzând numărul de afișe

electorale din fiecare localitate;f) câte un exemplar al fiecărui tip de afiș electoral.(7) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivel central

pentru produc�ia și difuzarea broșurilor, pliantelor și a altor materiale depropagandă electorală tipărite, mandatarii financiari coordonatori trebuiesă depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar originalși o copie ale următoarelor documente justificative:

a) extrasul de cont bancar, care va con�ine men�iuni privind tipulcheltuielii;

b) facturile, care vor con�ine men�iuni privind tipul de serviciu furnizat;c) ordine de plată, care vor con�ine men�iuni privind tipul cheltuielii,

sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediulunui card asociat contului bancar pentru campania electorală;

d) procese-verbale de recep�ie a broșurilor, pliantelor și a altor materialede propagandă electorală tipărite;

e) lista de distribu�ie a broșurilor, pliantelor și a altor materiale depropagandă electorală tipărite;

f) câte un exemplar al fiecărui tip de broșură, pliant și material tipărit depropagandă electorală.

(8) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivel centralpentru închirierea de spa�ii și echipamente, mandatarii financiari coordo -natori trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte unexemplar original și o copie ale următoarelor documente justificative:

a) extrasul de cont bancar, care va con�ine men�iuni privind tipul chel -tuielii;

b) facturile, care vor con�ine men�iuni privind tipul de serviciu furnizat;

Page 68: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale68

c) ordine de plată, care vor con�ine men�iuni privind tipul cheltuielii,sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediulunui card asociat contului bancar pentru campania electorală;

d) fotografii ale spa�iilor și ale echipamentelor închiriate.(9) În cazul cheltuielilor de protocol efectuate din contul deschis la nivel

central destinate organizării de evenimente cu tematică politică, economică,culturală sau socială, mandatarii financiari coordonatori trebuie să depunăla Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original și o copie aleurmătoarelor documente justificative:

a) extrasul de cont bancar, care va con�ine men�iuni privind tipulcheltuielii;

b) facturile, care vor con�ine men�iuni privind tipul de serviciu sau debunuri furnizate;

c) ordine de plată, care vor con�ine men�iuni privind tipul cheltuielii,sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediulunui instrument de plată pe suport magnetic asociat contului bancar pentrucampania electorală;

d) declara�ie a reprezentantului legal al partidului politic privindnumărul participan�ilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 27.

(10) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivel centralpentru transportul și cazarea candida�ilor, mandatarii financiari coordona -tori trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte unexemplar original și o copie ale următoarelor documente justificative:

a) extrasul de cont bancar, care va con�ine men�iuni privind tipul chel -tuielii;

b) facturile în original, care vor con�ine men�iuni privind tipul de servi -ciu sau de bunuri furnizate;

c) ordine de plată, care vor con�ine men�iuni privind tipul cheltuielii,sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediulunui card asociat contului bancar pentru campania electorală.

(11) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivel centralpentru asisten�ă juridică și alte tipuri de consultan�ă, mandatarii financiaricoordonatori trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câteun exemplar original și o copie ale următoarelor documente justificative:

a) extrasul de cont bancar, care va con�ine men�iuni privind tipul chel -tuielii;

b) contractele încheiate;c) facturile în original, care vor con�ine men�iuni privind tipul de

serviciu furnizat;d) ordine de plată, care vor con�ine men�iuni privind tipul cheltuielii,

sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediulunui card asociat contului bancar pentru campania electorală.

Page 69: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Hotărârea Guvernului României nr. 10/2016 69

(12) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivel centralpentru plata serviciilor mandatarilor financiari, mandatarii financiaricoordonatori trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câteun exemplar original și o copie ale următoarelor documente justificative:

a) extrasul de cont bancar, care va con�ine men�iuni privind tipulcheltuielii;

b) facturile, care vor con�ine men�iuni privind tipul de serviciu furnizat;c) ordine de plată, care vor con�ine men�iuni privind tipul cheltuielii,

sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediulunui card asociat contului bancar pentru campania electorală.

(13) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivel centralpentru plata comisioanelor bancare, mandatarii financiari coordonatoritrebuie să depună, în original, extrasul de cont bancar, care va con�inemen�iuni privind tipul cheltuielii.

(14) Facturile vor fi întocmite separat pentru fiecare tip de cheltuialăelectorală.

(15) În cazul contribu�iilor încasate și cheltuielilor efectuate din conturilede campanie deschise la nivel jude�ean, la nivelul sectoarelor municipiuluiBucurești sau la nivelul municipiului București, documentele privindcontribu�iile și documentele prevăzute la alin. (2)—(13) vor fi predate, încâte un exemplar original și o copie, în mod deconcentrat, la sediile filialelorși birourilor Autorită�ii Electorale Permanente de către mandatarii financiarijude�eni, ai sectoarelor municipiului București și ai municipiului București,în termen de 30 de zile de la data alegerilor, pe baza unui centralizator înformat xls.

(16) Copiile de pe documentele prevăzute la alin. (2)—(12) sunt certi -ficate pentru conformitate cu originalul de către reprezentan�ii Autori tă�iiElectorale Permanente.

(17) După îndeplinirea procedurii prevăzute la alin. (16), exemplareleoriginale ale documentelor prevăzute la alin. (2)—(12) se restituie man -datarilor financiari coordonatori și mandatarilor financiari jude�eni, aisectoarelor municipiului București și ai municipiului București, după caz.

(18) În situa�ia în care din documentele prevăzute la alin. (2)—(13) nurezultă în mod clar tipul serviciului sau al bunului achizi�ionat, respectivrealitatea acestora, Autoritatea Electorală Permanentă poate solicita decla -ra�ii sau documente suplimentare, în condi�iile legii.

(19) Partidele politice, alian�ele politice, organiza�iile cetă�enilor apar�i -nând minorită�ilor na�ionale și candida�ii independen�i care nu depun toatedocumentele prevăzute la alin. (2)—(13) pot asigura completarea acestorapână cel mai târziu la data expirării termenului de 30 de zile de la dataalegerilor.

(20) Depunerea documentelor prevăzute la alin. (2)—(13) și restituireaexemplarelor originale ale acestora conform alin. (17) se realizează conform

Page 70: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale70

programării stabilite de către Autoritatea Electorală Permanentă împreunăcu mandatarii financiari coordonatori.

Art. 60. — (1) Partidele politice, alian�ele politice, organiza�iilecetă�enilor apar�inând minorită�ilor na�ionale și candida�ii independen�inu au dreptul de a beneficia de rambursarea cheltuielilor electorale într-ocircumscrip�ie electorală jude�eană, de sector, a municipiului București, încircumscrip�ia electorală externă sau la nivel central, după caz, în urmă -toarele situa�ii:

a) în cazul depășirii plafoanelor stabilite conform art. 37 din Legea nr. 334/2006, republicată;

b) în situa�ia utilizării pentru campania electorală a altor surse de finan -�are decât cele prevăzute de Legea nr. 334/2006, republicată;

c) în cazul utilizării contribu�iilor pentru campania electorală cu încăl -carea prevederilor art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, republicată.

(2) În baza deciziei Autorită�ii Electorale Permanente privind rambur -sarea cheltuielilor electorale, sumele de bani cuvenite sunt virate, prin ordinde plată, partidului politic, alian�ei politice, organiza�iei cetă�enilor apar�i -nând minorită�ilor na�ionale sau candidatului independent în conturilebancare indicate de aceștia în cererea de rambursare.

(3) În cazul neîndeplinirii condi�iilor de rambursare de către partidulpolitic, alian�a politică, organiza�ia cetă�enilor apar�inând minorită�ilorna�ionale sau de către candidatul independent care a formulat și a depuscerere de rambursare, Autoritatea Electorală Permanentă adoptă o deciziede nerambursare a cheltuielilor electorale, care poate fi contestată lainstan�a judecătorească competentă, conform legii.

Art. 61. — (1) Sumele de bani necesare pentru rambursarea cheltuielilorelectorale se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Autorită�ii ElectoralePermanente, conform legii.

(2) Angajarea, lichidarea, ordonan�area și plata sumelor care fac obiectulrambursărilor prevăzute de art. 48 din Legea nr. 334/2006, republicată, serealizează conform Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulte -rioare, pe baza deciziilor de rambursare a cheltuielilor adoptate de cătreAutoritatea Electorală Permanentă.

CAPITOLUL VIIDispozi�ii tranzitorii și finale

Art. 62. — (1) Autoritatea Electorală Permanentă păstrează un registrufiscal al partidelor politice în care vor fi trecute următoarele:

a) numele și prenumele, codurile numerice personale, domiciliile șidatele de contact ale persoanelor responsabile de administrarea fondurilorpartidului politic, la nivel na�ional și jude�ean;

Page 71: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Hotărârea Guvernului României nr. 10/2016 71

b) adresele sediilor centrale, ale organiza�iilor teritoriale și ale structu -rilor interne ale partidelor politice prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legeapartidelor politice nr. 14/2003, republicată;

c) numele și prenumele, codurile numerice personale, domiciliile șidatele de contact ale persoanelor îndreptă�ite să reprezinte partidele politicela nivel central și jude�ean;

d) datele referitoare la veniturile și cheltuielile anuale ale partidelorpolitice;

e) datele referitoare la veniturile și cheltuielile electorale ale partidelorpolitice;

f) tipul și cuantumul sanc�iunilor aplicate.(2) Autoritatea Electorală Permanentă păstrează un registru fiscal al

candida�ilor independen�i, în care vor fi trecute numele și prenumele,codurile numerice personale, domiciliile și datele de contact ale acestora,datele referitoare la activitatea financiară desfășurată în campaniile elec -torale și sanc�iunile aplicate.

Art. 63. — Autoritatea Electorală Permanentă poate implementa aplica�iiinformatice pentru transmiterea electronică a datelor și informa�iilor prevă -zute de Legea nr. 334/2006, republicată, și de prezentele norme metodologice.

Art. 64. — Prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute deprezentele norme metodologice se realizează în condi�iile Legii nr. 677/2001pentru protec�ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracterpersonal și libera circula�ie a acestor date, cu modificările și completărileulterioare.

Art. 65. — În toate cazurile în care în cuprinsul Legii nr. 334/2006,republicată, se face trimitere la salariul de bază minim brut pe �ară, valoareaacestuia este cea existentă la data de 1 ianuarie a anului respectiv.

Art. 66. — Dispozi�iile prezentelor norme metodologice se aplică în modcorespunzător finan�ării campaniilor electorale la alegerile par�iale pentruautorită�ile administra�iei publice locale.

Art. 67. — (1) Biroul Electoral Central are obliga�ia de a furniza Autorită�iiElectorale Permanente, în termen de cel mult 15 zile de la data rămâneriidefinitive a candidaturilor, lista centralizată a tuturor candida�ilor, con -�inând numele, prenumele, codul numeric personal, func�ia pentru carecandidează și denumirea completă a circumscrip�iei electorale în carecandidează, iar pentru candida�ii independen�i, inclusiv domiciliile.

(2) Biroul Electoral Central are obliga�ia de a furniza Autorită�iiElectorale Permanente, în termen de cel mult 3 zile de la stabilirearezultatelor alegerilor, informa�iile privind competitorii electorali careîndeplinesc condi�iile prevăzute la art. 57.

Art. 68. — Anexele nr. 1—27 fac parte integrantă din prezentele normemetodologice.

Page 72: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale72

Nr.

crt.

Organizația/

Filialajudețeană

Cuantumul

totalal

cotizațiilor

primiteîn

luna

ianuarie

Cuantumul

totalal

cotizațiilor

primiteîn

luna

februarie

Cuantumul

totalal

cotizațiilor

primiteîn

lunamartie

Cuantumul

totalal

cotizațiilor

primiteîn

lunaaprilie

Cuantumul

totalal

cotizațiilor

primiteîn

lunamai

Cuantumul

totalal

cotizațiilor

primiteîn

lunaiunie

Cuantumul

totalal

cotizațiilor

primiteîn

lunaiulie

Cuantumul

totalal

cotizațiilor

primiteîn

lunaaugust

Cuantumul

totalal

cotizațiilor

primiteîn

luna

septembrie

Cuantumul

totalal

cotizațiilor

primiteîn

luna

octombrie

Cuantumul

totalal

cotizațiilor

primiteîn

luna

noiembrie

Cuantumul

totalal

cotizațiilor

primiteîn

luna

decembrie

1.

2.

3.

...

AN

EXA

Nr.

1 la

nor

mele

met

odol

ogic

e

Mod

elul

situ

a�ie

i cua

ntum

ului

tota

l al c

otiz

a�iil

or p

rim

ite a

nual

Situ

a�ia

cua

ntum

ului

tota

l al c

otiz

a�iil

or p

rim

ite în

anu

l ....

......

.....

Den

umir

ea p

artid

ului

pol

itic

......

......

......

......

......

.....

Sedi

ul p

artid

ului

pol

itic

......

......

......

......

......

......

.....

Cuantumultotal

Numeleșiprenumelereprezentantuluilegal

Semnătura

Dataîntocmirii

Page 73: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Hotărârea Guvernului României nr. 10/2016 73

Nr.

crt.

Organizația/Filialajudețeanăcarea

încasatcotizația1

Numele

Prenumele

Cetățenia

Valoareacotizației

Datalacareafost

plătităcotizația

1.

2.

3.

...

AN

EXA

Nr.

2la

nor

mele

met

odol

ogic

e

Mod

elul

list

ei m

embr

ilor d

e pa

rtid

car

e au

plă

tit în

tr-u

n an

cot

iza�

ii a

căro

r val

oare

însu

mat

ăde

pășe

ște

bare

mul

de

10 s

alar

ii de

baz

ă m

inim

e br

ute

pe �a

List

a m

embr

ilor d

e pa

rtid

car

e au

plă

tit în

anu

l ....

.....

cotiz

a�ii

a că

ror v

aloa

re în

sum

ată

depă

șeșt

e ba

rem

ul d

e 10

sal

arii

de b

ază

min

ime

brut

e pe

�ară

Den

umir

ea p

artid

ului

pol

itic

......

......

......

......

......

..Se

diul

par

tidul

ui p

oliti

c ...

......

......

......

......

......

......

1În

caz

ul în

car

e ex

istă

mem

bri c

are

nu a

u pl

ătit

cotiz

a�ii

doar

într

-o o

rgan

iza�

ie/fi

lială

și v

aloa

rea

tota

lă a

ace

stor

a de

pășe

ște

10 s

alar

ii de

baz

ă m

inim

e br

ute

pe �a

ră, s

e vo

r îns

crie

toat

e or

gani

za�ii

le/fi

liale

le u

nde

s-au

înca

sat c

otiz

a�ii

de la

resp

ectiv

ii m

embr

i.

Cuantumultotal

Numeleșiprenumelereprezentantuluilegal

Semnătura

Dataîntocmirii

Page 74: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale74

Numeleșiprenumeledonatorului

Seriașinumărulactuluideidentitatealdonatorului

Cetățeniadonatorului

Apartenențapoliticăadonatorului(numaiîncazulpersoanelor

fizicecareaucetățeniaaltuistatmembrualUniuniiEuropene

decâtRomânia)

Datanașteriidonatorului

Descriereaobiectuluimaterialaldonației1

Valoareadonației

Proveniențadonației(setrec,dupăcaz,venituriproprii,donație

sauîmprumut,conformdeclarațieidonatorului)

Dataîncheieriidonației

Numeleșiprenumelepersoaneicareaverificatidentitatea

donatorului

Funcțiaînpartidulpoliticapersoaneicareaverificatidentitatea

donatorului

Codulnumericpersonalalpersoaneicareaverificatidentitatea

donatorului

Semnăturapersoaneicareaverificatidentitateadonatorului

Dataînregistrăriidonației

1În

caz

ul d

ona�

iilor

avâ

nd c

a ob

iect

imob

ile s

e în

scri

u da

tele

de

iden

tific

are

ale

aces

tora

.

AN

EXA

Nr.

3 la

nor

mele

met

odol

ogic

e

Mod

elul

form

ular

ului

pen

tru

înre

gist

rare

a do

nato

rilo

r per

soan

e fiz

ice

Form

ular

pen

tru

înre

gist

rare

a do

nato

rilo

r per

soan

e fiz

ice

Den

umir

ea p

artid

ului

pol

itic

......

......

......

......

......

...O

rgan

iza�

ia/F

ilial

a ju

de�e

ană

......

......

......

......

......

...Se

diul

org

aniz

a�ie

i/filia

lei j

ude�

ene

......

......

......

......

......

......

......

....

Page 75: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Hotărârea Guvernului României nr. 10/2016 75

Denumireadonatorului

Sediuldonatorului

Naționalitateadonatorului

Codulunicdeidentificarefiscalăadonatorului

Numeleșiprenumelereprezentantuluilegalaldonatorului

Descriereaobiectuluimaterialaldonației1

Valoareadonației

Proveniențadonației(setrec,dupăcaz,venituriproprii,donație

sauîmprumut,conformdeclarațieireprezentantuluilegalal

donatorului)

Dataîncheieriidonației

Numeleșiprenumelepersoaneicareaverificatidentitatea

donatorului

AN

EXA

Nr.

4 la

nor

mele

met

odol

ogic

e

Mod

elul

form

ular

ului

pen

tru

înre

gist

rare

a do

nato

rilo

r per

soan

e ju

ridi

ce

Form

ular

pen

tru

înre

gist

rare

a id

entit

ă�ii

dona

tori

lor p

erso

ane

juri

dice

Den

umir

ea p

artid

ului

pol

itic

......

......

......

......

......

..O

rgan

iza�

ia/F

ilial

a ju

de�e

ană

......

......

......

......

......

...Se

diul

org

aniz

a�ie

i/filia

lei j

ude�

ene

......

......

......

......

......

......

......

....

1În

caz

ul d

ona�

iilor

avâ

nd c

a ob

iect

imob

ile s

e în

scri

u da

tele

de

iden

tific

are

ale

aces

tora

.

Funcțiaînpartidulpoliticapersoaneicareaverificatidentitatea

donatorului

Page 76: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale76

Nr.

crt.

Organizația/Filialajudețeană

careaîncasatdonația1

Numele

Prenumele

Cetățenia

Valoarea

donației

Feluldonației

Dataprimirii

donației

1.

2.

3.

...

Cuantumultotal

Numeleșiprenumelereprezentantuluilegal

Semnătura

Dataîntocmirii

Codulnumericpersonalalpersoaneicareaverificatidentitatea

donatorului

Semnăturapersoaneicareaverificatidentitateadonatorului

Dataînregistrăriidonației

1În

cazu

l în

care

exis

tă p

erso

ane f

izic

e car

e au

făcu

t don

a�ii

în m

ai m

ulte

org

aniz

a�ii/

filia

le, i

ar v

aloa

rea

tota

lă a

ace

stor

a de

pășe

ște 1

0 sa

lari

ide

baz

ă m

inim

e br

ute

pe �a

ră, s

e vo

r îns

crie

toat

e or

gani

za�ii

le/fi

liale

le u

nde

s-au

înca

sat d

ona�

iile

resp

ectiv

e.

AN

EXA

Nr.

5 la

nor

mele

met

odol

ogic

e

Mod

elul

list

ei p

erso

anel

or fi

zice

car

e au

făcu

t înt

r-un

an

dona

�ii

a că

ror v

aloa

re c

umul

ată

depă

șeșt

e 10

sal

arii

de b

ază

min

ime

brut

e pe

�ară

List

a pe

rsoa

nelo

r fizi

ce c

are

au fă

cut î

n an

ul ..

......

......

...

dona

�ii a

căr

or v

aloa

re c

umul

ată

depă

șeșt

e 10

sal

arii

de b

ază

min

ime

brut

e pe

�ară

Den

umir

ea p

artid

ului

pol

itic

......

......

......

......

......

..Se

diul

par

tidul

ui p

oliti

c ...

......

......

......

......

......

......

Page 77: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Hotărârea Guvernului României nr. 10/2016 77

Cuantumultotal

Numeleșiprenumelereprezentantuluilegal

Semnătura

Dataîntocmirii

Nr.

crt.

Organizația/

Filialajudețeană

careaîncasatdonația1

Denumirea

donatorului

Sediul

donatorului

Naționalitatea

donatorului

Codulunicde

înregistrare

Valoarea

donației

Feluldonației

Dataprimirii

donației

1.

2.

3.

...

AN

EXA

Nr.

6la

nor

mele

met

odol

ogic

e

Mod

elul

list

ei p

erso

anel

or ju

ridi

ce c

are

au fă

cut î

ntr-

un a

n do

na�ii

a c

ăror

val

oare

cum

ulat

ă de

pășe

ște

10 s

alar

ii de

baz

ă m

inim

e br

ute

pe �a

List

a pe

rsoa

nelo

r jur

idic

e ca

re a

u fă

cut î

n an

ul ..

......

......

... d

ona�

ii a

căro

r val

oare

cum

ulat

ă de

pășe

ște

10 s

alar

ii de

baz

ă m

inim

e br

ute

pe �a

Den

umir

ea p

artid

ului

pol

itic

......

......

......

......

......

...Se

diul

par

tidul

ui p

oliti

c ...

......

......

......

......

......

......

..

1În

caz

ul în

car

e ex

istă

per

soan

e ju

ridi

ce c

are

au fă

cut d

ona�

ii în

mai

mul

te o

rgan

iza�

ii/fil

iale

, iar

val

oare

a to

tală

a a

cest

ora

depă

șeșt

e 10

sal

arii

de b

ază

min

ime

brut

e pe

�ară

, se

vor î

nscr

ie to

ate

orga

niza

�iile

/filia

lele

und

e s-

au în

casa

t don

a�iil

e re

spec

tive.

Page 78: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale78

Nr.

crt.

Organizația/Filiala

județeană

Cuantumul

totalal

donațiilor

primiteîn

luna

ianuarie

Cuantumul

totalal

donațiilor

primiteîn

luna

februarie

Cuantumul

totalal

donațiilor

primiteîn

lunamartie

Cuantumul

totalal

donațiilor

primiteîn

lunaaprilie

Cuantumul

totalal

donațiilor

primiteîn

lunamai

Cuantumul

totalal

donațiilor

primiteîn

lunaiunie

Cuantumul

totalal

donațiilor

primiteîn

lunaiulie

Cuantumul

totalal

donațiilor

primiteîn

lunaaugust

Cuantumul

totalal

donațiilor

primiteîn

luna

septembrie

Cuantumul

totalal

donațiilor

primiteîn

luna

octombrie

Cuantumul

totalal

donațiilor

primiteîn

luna

noiembrie

Cuantumul

totalal

donațiilor

primiteîn

luna

decembrie

1.

2.

3.

...

AN

EXA

Nr.

7la

nor

mele

met

odol

ogic

e

Mod

elul

situ

a�ie

i pri

vind

sum

a to

tală

a d

ona�

iilor

con

fiden

�iale

pri

mite

anu

al

Sum

a to

tală

a d

ona�

iilor

con

fiden

�iale

pri

mite

în a

nul .

......

......

....

Den

umir

ea p

artid

ului

pol

itic

......

......

......

......

......

..A

dres

a se

diul

ui p

artid

ului

pol

itic

......

......

......

......

......

......

...

Cuantumultotal

Numeleșiprenumelereprezentantuluilegal

Semnătura

Dataîntocmirii

Page 79: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Hotărârea Guvernului României nr. 10/2016 79

Nr.

crt.

Organizația/Filialajudețeană

careaîncasatdonația

Denumirea

donatorului

Sediuldonatorului

Naționalitatea

donatorului

ObiectuldonațieiValoareadonației

Dataprimirii

donației

1.

2.

3.

...

Cuantumultotal

Numeleșiprenumelereprezentantuluilegal

Semnătura

Dataîntocmirii

AN

EXA

Nr.

8la

nor

mele

met

odol

ogic

e

Mod

elul

situ

a�ie

i cen

tral

izat

e a

dona

�iilo

r con

stân

d în

bun

uri m

ater

iale

nec

esar

e ac

tivită

�ii p

oliti

ce p

rim

ite a

nual

de

la o

rgan

iza�

ii po

litic

e in

tern

a�io

nale

la c

are

part

idul

pol

itic

resp

ectiv

est

e afi

liat s

au d

e la

par

tide

polit

ice

ori f

orm

a�iu

ni p

oliti

ce a

flate

în re

la�ii

de

cola

bora

re p

oliti

Situ

a�ia

cen

tral

izat

ă a

dona

�iilo

r con

stân

d în

bun

uri m

ater

iale

nec

esar

e ac

tivită

�ii p

oliti

ce p

rim

ite

în a

nul .

......

......

.... d

e la

org

aniz

a�ii

polit

ice

inte

rna�

iona

le la

car

e pa

rtid

ul p

oliti

c re

spec

tiv e

ste

afilia

t sa

u de

la p

artid

e po

litic

e or

i for

ma�

iuni

pol

itice

afla

te în

rela

�ii d

e co

labo

rare

pol

itică

Den

umir

ea p

artid

ului

pol

itic

......

......

......

......

......

..A

dres

a se

diul

ui p

artid

ului

pol

itic

......

......

......

......

......

......

...

Page 80: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale80

1În

caz

ul în

car

e ex

istă

per

soan

e fiz

ice

care

au

acor

dat î

mpr

umut

uri m

ai m

ulto

r org

aniz

a�ii/

filia

le, i

ar v

aloa

rea

tota

lă a

ace

stor

a de

pășe

ște

10 s

alar

ii de

baz

ă m

inim

e br

ute

pe �a

ră, s

e vo

r îns

crie

toat

e or

gani

za�ii

le/fi

liale

le u

nde

s-au

înre

gist

rat î

mpr

umut

urile

resp

ectiv

e.AN

EXA

Nr.

9la

nor

mele

met

odol

ogic

e

Mod

elul

list

ei p

erso

anel

or fi

zice

car

e au

aco

rdat

într

-un

an îm

prum

utur

i a

căro

r val

oare

dep

ășeș

te 1

00 d

e sa

lari

i de

bază

min

ime

brut

e pe

�ară

List

a pe

rsoa

nelo

r fizi

ce c

are

au a

cord

at în

anu

l ....

......

......

. îm

prum

utur

i a

căro

r val

oare

dep

ășeș

te 1

00 d

e sa

lari

i de

bază

min

ime

brut

e pe

�ară

Den

umir

ea p

artid

ului

pol

itic/

alia

n�ei

pol

itice

.....

......

......

......

......

....

Adr

esa

sedi

ului

par

tidul

ui p

oliti

c/al

ian�

ei p

oliti

ce ..

......

......

......

......

......

......

.

Nr.

crt.

Organizația/Filialajudețeană

careacontractatîmprumutul1

Numele

împrumutătorului

Prenumele

împrumutătorului

Cetățenia

împrumutătorului

Valoarea

împrumutului

Dataprimirii

împrumutului

Termenulde

restituirea

împrumutului

1.

2.

3.

...

Cuantumultotal

Numeleșiprenumelereprezentantuluilegal

Semnătura

Dataîntocmirii

Page 81: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Hotărârea Guvernului României nr. 10/2016 81

Nr.

crt.

Organizația/

Filialajudețeană

careacontractat

împrumutul1

Denumirea

împrumutătorului

Sediul

împrumutătorului

Naționalitatea

împrumutătorului

Codulunic

de

înregistrare

Valoarea

împrumutului

Dataprimirii

împrumutului

Termenul

derestituire

aîmprumutului

1.

2.

3.

...

Cuantumultotal

Numeleșiprenumelereprezentantuluilegal

Semnătura

Dataîntocmirii

1În

caz

ul î

n ca

re e

xist

ă pe

rsoa

ne ju

ridi

ce c

are

au a

cord

at î

mpr

umut

uri

mai

mul

tor

orga

niza

�ii/fi

liale

, iar

val

oare

a to

tală

a a

cest

ora

depă

șeșt

e 10

sal

arii

de b

ază

min

ime

brut

e pe

�ară

, se

vor î

nscr

ie to

ate

orga

niza

�iile

/filia

lele

und

e s-

au în

regi

stra

t îm

prum

utur

ile re

spec

tive.

AN

EXA

Nr.

10la

nor

mele

met

odol

ogic

e

Mod

elul

list

ei p

erso

anel

or ju

ridi

ce c

are

au a

cord

at în

tr-u

n an

împr

umut

uri

a că

ror v

aloa

re d

epăș

ește

100

de

sala

rii d

e ba

ză m

inim

e br

ute

pe �a

List

a pe

rsoa

nelo

r jur

idic

e ca

re a

u ac

orda

t în

anul

.....

......

......

împr

umut

uri

a că

ror v

aloa

re d

epăș

ește

100

de

sala

rii d

e ba

ză m

inim

e br

ute

pe �a

Den

umir

ea p

artid

ului

pol

itic/

alia

n�ei

pol

itice

.....

......

......

......

......

....

Adr

esa

sedi

ului

par

tidul

ui p

oliti

c/al

ian�

ei p

oliti

ce ..

......

......

......

......

.....

Page 82: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale82

AN

EXA

Nr.

11la

nor

mele

met

odol

ogic

e

Mod

elul

situ

a�ie

i pri

vind

sum

a to

tală

a îm

prum

utur

ilor

cu o

val

oare

mai

mic

ă de

100

de

sala

rii d

e ba

ză m

inim

e br

ute

pe �a

ră p

rim

ite a

nual

Sum

a to

tală

a îm

prum

utur

ilor c

u o

valo

are

mai

mic

ă de

100

de

sala

rii d

e ba

ză m

inim

e br

ute

pe �a

prim

ite în

anu

l ....

......

......

.

Den

umir

ea p

artid

ului

pol

itic/

alia

n�ei

pol

itice

.....

......

......

......

......

...A

dres

a se

diul

ui p

artid

ului

pol

itic/

alia

n�ei

pol

itice

.....

......

......

......

......

......

....

Nr.

crt.

Organizația/Filiala

județeană

Cuantumul

totalînluna

ianuarie

Cuantumul

totalînluna

februarie

Cuantumul

totalînluna

martie

Cuantumul

totalînluna

aprilie

Cuantumul

totalînluna

mai

Cuantumul

totalînluna

iunie

Cuantumul

totalînluna

iulie

Cuantumul

totalînluna

august

Cuantumul

totalînluna

septembrie

Cuantumul

totalînluna

octombrie

Cuantumul

totalînluna

noiembrie

Cuantumul

totalînluna

decembrie

1.

2.

3.

...

Cuantumultotal

Numeleșiprenumelereprezentantuluilegal

Semnătura

Dataîntocmirii

Page 83: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Hotărârea Guvernului României nr. 10/2016 83

Nr.

crt.

Organizația/

Filialajudețeană

Activitateageneratoaredevenit

Sursavenitului

Cuantumanual

1.

Editarea,realizareașidifuzareapublicațiilororiaaltormaterialede

propagandășiculturăpoliticăproprii

Vânzareadebilete,taxedeparticiparesaualteleasemenealaacțiuni

culturale,sportive,precumșilaîntrunirișiseminarecutematică

politică,economicăsausocială

Vânzareamaterialelortipăritecuînsemnelepartiduluipolitic

Serviciioferitecătremembriipartiduluipentruorganizareaacțiunilor

culturale,sportive,întrunirilorșiseminarelorcutematicăpolitică,

economicăsausocială

Închiriereaspațiiloraflateînpatrimoniulpropriupentruconferințesau

acțiunisocial-culturale

AN

EXA

Nr.

12la

nor

mele

met

odol

ogic

e

Mod

elul

situ

a�ie

i cen

tral

izat

e an

uale

a c

uant

umur

ilor t

otal

e al

e ve

nitu

rilo

r ob�

inut

e di

n su

rsel

e pr

evăz

ute

de a

rt. 1

6 di

n Le

gea

nr. 3

34/2

006

priv

ind

finan

�are

a ac

tivită

�ii p

artid

elor

pol

itice

și

a c

ampa

niilo

r ele

ctor

ale,

repu

blic

ată

Situ

a�ia

cen

tral

izat

ă a

cuan

tum

urilo

r tot

ale

ale

veni

turi

lor o

b�in

ute

în a

nul .

......

......

....

din

surs

ele

prev

ăzut

e de

art

. 16

din

Lege

a nr

. 334

/200

6 pr

ivin

d fin

an�a

rea

activ

ită�ii

par

tidel

or p

oliti

ce

și a

cam

pani

ilor e

lect

oral

e, re

publ

icat

ă

Den

umir

ea p

artid

ului

pol

itic

......

......

......

......

......

..Se

diul

par

tidul

ui p

oliti

c ...

......

......

......

......

......

......

Page 84: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale84

Închiriereaspațiiloraflateînpatrimoniulpropriupentruorganizarea

birourilorparlamentare

Înstrăinareaterenurilorșiclădirilordinpatrimoniu

Nr.

crt.

Organizația/

Filialajudețeană

Activitateageneratoaredevenit

Sursavenitului

Cuantumanual

Înstrăinareabunurilormobiledinpatrimoniu

Subînchiriereaspațiilorprimiteconformprevederilorart.26alin.(1)—(3)

dinLegeanr.334/2006,republicată,pentruorganizareabirourilor

parlamentare

Emitereacarnetelor/legitimațiilordemembrualpartiduluipolitic

Dobânzibancare

...

Cuantumultotal

Numeleșiprenumelereprezentantuluilegal

Semnătura

Dataîntocmirii

Page 85: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Hotărârea Guvernului României nr. 10/2016 85

Cuantumultotal

Numeleșiprenumelereprezentantuluilegal

Semnătura

Dataîntocmirii

Nr.

crt.

Denumireaformațiunii

nepoliticeasociate

Sediulformațiunii

politiceasociate

Naționalitatea

formațiuniinepolitice

asociate

Codulunicdeînregistrare

alformațiuniinepolitice

asociate

Valoareaaportului

formațiuniinepolitice

asociate

Dataaportului

1.

2.

3.

...

AN

EXA

Nr.

13la

nor

mele

met

odol

ogic

e

Mod

elul

situ

a�ie

i cen

tral

izat

e an

uale

a c

uant

umur

ilor t

otal

e al

e su

mel

or c

e fa

c ob

iect

ul a

port

ului

fina

ncia

r în

aso

cier

ea c

u fo

rma�

iuni

nep

oliti

ce

Situ

a�ia

cen

tral

izat

ă a

cuan

tum

urilo

r tot

ale

ale

sum

elor

ce

fac

obie

ctul

apo

rtul

ui fi

nanc

iar î

n as

ocie

rea

cu fo

rma�

iuni

nep

oliti

ce în

anu

l ....

......

......

......

..

Den

umir

ea p

artid

ului

pol

itic

......

......

......

......

......

..Se

diul

par

tidul

ui p

oliti

c ...

......

......

......

......

......

......

Page 86: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale86

Numeleșiprenumelecontribuitorului

Codulnumericpersonalalcontribuitorului

Cetățeniacontribuitorului

Circumscripțiaelectoralăundecandideazăcontribuitorul

AN

EXA

Nr.

14la

nor

mele

met

odol

ogic

e

Mod

elul

form

ular

ului

pen

tru

înre

gist

rare

a co

ntri

buito

rilo

r la

cam

pani

a el

ecto

rală

Form

ular

pen

tru

înre

gist

rare

a co

ntri

buito

rilo

r la

cam

pani

a el

ecto

rală

Den

umir

ea p

artid

ului

pol

itic.

......

......

......

......

......

..O

rgan

iza�

ia/F

ilial

a ju

de�e

ană

......

......

......

......

......

...Se

diul

org

aniz

a�ie

i/filia

lei j

ude�

ene

......

......

......

......

......

......

......

....

Funcțiapentrucarecandideazăcontribuitorul

Valoareacontribuțieielectorale

Proveniențacontribuțieielectorale(setrec,dupăcaz,venituri

proprii,donațiesauîmprumut,conformdeclarațieidonatorului)

Datadepuneriicontribuțieielectorale

Moduldedepunereacontribuțieielectorale

Numeleșiprenumelemandataruluifinanciar

Codulnumericpersonalalmandataruluifinanciar

Semnăturamandataruluifinanciar

Dataînregistrăriicontribuitorului

NO

:Se

ane

xeaz

ă do

cum

ente

le ju

stifi

cativ

e pr

ivin

d su

rsa

de p

rove

nien

�ă a

con

trib

u�ie

i ele

ctor

ale,

exc

ep�ie

făcâ

nd c

ea p

rove

nită

din

ven

ituri

prop

rii.

Page 87: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Hotărârea Guvernului României nr. 10/2016 87

Denumireapartiduluipolitic/Numeleșiprenumelecandidatuluiindependent

Codulunicdeînregistrarealpartiduluipolitic/Codulnumericpersonalal

candidatuluiindependent

Dateledeidentificarealesediuluipartiduluipolitic/domiciliulcandidatului

independent

Dateledecontactalepartiduluipolitic/candidatuluiindependent(telefonșifax

saue-mail)

Numeleșiprenumelereprezentantuluilegal(încazulpartidelorpolitice)

Numeleșiprenumelemandataruluifinanciarpersoanăfizică/Denumirea

mandataruluifinanciarpersoanăjuridică

Codulnumericpersonalalmandataruluifinanciarpersoanăfizică/Codulunic

deînregistrarealmandataruluifinanciarpersoanăjuridică

Domiciliulmandataruluifinanciarpersoanăfizică/Dateledeidentificareale

sediuluimandataruluifinanciarpersoanăjuridică

Dateledecontactalemandataruluifinanciar(telefonșifaxsaue-mail)

Niveluldecompetențăalmandataruluifinanciar(coordonatorsauteritorial)

Denumireacircumscripțieielectoraleundeîșidesfășoară

activitatea

mandatarulfinanciarteritorial

Datacereriideînregistrareamandataruluifinanciar

Semnăturareprezentantuluilegalalpartiduluipoliticsauapersoanei

împuterniciteconformstatutului/Semnăturacandidatuluiindependent

Ștampilapartiduluipolitic

Semnăturamandataruluifinanciar

AN

EXA

Nr.

15la

nor

mele

met

odol

ogic

e

Mod

elul

cer

erii

de în

regi

stra

re a

man

data

rulu

i fina

ncia

r

Cer

ere

pent

ru în

regi

stra

rea

man

data

rulu

i fin

anci

ar1

Page 88: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale88

SecompleteazădecătreAutoritateaElectoralăPermanentă

Codulunicdeidentificarealmandataruluifinanciarcoordonator

SemnăturareprezentantuluiAutoritățiiElectoralePermanente

ȘtampilaAutoritățiiElectoralePermanente

1Se

com

plet

ează

în 3

exe

mpl

are

orig

inal

e.A

NEX

A N

r. 16

la n

orm

ele m

etod

olog

ice

Mod

elul

rapo

rtul

ui a

nual

det

alia

t al v

enitu

rilo

r și c

heltu

ielil

or p

artid

ului

pol

itic

Rap

ortu

l det

alia

t al v

enitu

rilo

r și c

heltu

ielil

or în

anu

l ....

......

......

.

Den

umir

ea p

artid

ului

pol

itic

......

......

......

......

......

..A

dres

a se

diul

ui p

artid

ului

pol

itic

......

......

......

......

......

......

...V

en

itu

ri

Organizația

județeană/

Filiala

județeană/

Structura

internă

apartidului

politic

Tipulvenitului1

Numeleși

prenumele

persoaneifizice

saudenumirea

persoanei

juridicedela

careafost

încasatvenitul

Seriași

numărulactului

deidentitateal

persoaneifizice

saucodulunic

deînregistrare

alpersoanei

juridicedela

careafost

încasatvenitul

Valoarea

venitului

încasat

Modul

deîncasare

(înnumerar

sauprincont

bancar)

Contulbancar

încareafost

încasatvenitul

înformatIBAN,

bancași

sucursalala

careacestaa

fostdeschis

Data

încasării

venitului

Numeleșiprenumele

persoaneifizicesau

denumireapersoanei

juridicedelacareau

fostîncasatemaimulte

veniturișicuantumul

totalalacestora

Page 89: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Hotărârea Guvernului României nr. 10/2016 89

Ch

elt

uie

li

Organizațiasau

filiala

județeană/

Structura

internăa

partiduluipolitic

Tipulcheltuielii2

Numeleși

prenumele

persoaneifizice

saudenumirea

persoanei

juridicecarea

furnizatbunul

sauserviciul

Seriași

numărulactului

deidentitateal

persoaneifizice

saucodulunic

deînregistrare

alpersoanei

juridicecarea

furnizatbunul

sauserviciul

Valoarea

cheltuielii

Moduldeplată

(înnumerar

sauprincont

bancar)

Contulbancar

încareafost

făcutăplataîn

formatIBAN,

bancași

sucursalala

careacestaa

fostdeschis

Dataplății

Numeleșiprenumele

persoaneifizicesau

denumireapersoanei

juridicecătrecareau

fostfăcutemaimulte

plățișicuantumultotalal

acestora

Datadocumentuluide

plată

NO

TE:

Rapo

rtul

anu

al d

etal

iat a

l ven

ituri

lor ș

i che

ltuie

lilor

par

tidul

ui p

oliti

c va

cup

rind

e to

ate

veni

turi

le ș

i che

ltuie

lile

orga

niza

�iilo

r ter

itori

ale

ale

part

idul

ui p

oliti

c, p

recu

m ș

i ale

str

uctu

rilo

r int

erne

ale

par

tidul

ui p

oliti

c, d

upă

caz.

Rapo

rtul

anu

al d

etal

iat a

l ven

ituri

lor ș

i che

ltuie

lilor

par

tidul

ui p

oliti

c se

înto

cmeș

te și

se d

epun

e la

Aut

orita

tea

Elec

tora

lă P

erm

anen

tă, î

nsc

ris,

pe

supo

rt h

ârtie

, pre

cum

și p

e su

port

ele

ctro

nic,

în fo

rmat

edi

tabi

l.Ra

port

ul a

nual

det

alia

t al v

enitu

rilo

r și c

heltu

ielil

or p

artid

ului

pol

itic

se s

emne

ază

de c

ătre

repr

ezen

tant

ul le

gal a

l par

tidul

ui p

oliti

c sa

ude

căt

re p

erso

ana

împu

tern

icită

con

form

sta

tutu

lui p

artid

ului

pol

itic.

Prin

var

iant

a re

zum

ată

a ra

port

ului

anu

al d

etal

iat a

l ven

ituri

lor ș

i che

ltuie

lilor

par

tidul

ui p

oliti

c se

în�e

lege

form

a di

n ca

re a

u fo

st e

limin

ate

rubr

icile

pri

vind

dat

ele

cu c

arac

ter p

erso

nal,

resp

ectiv

dat

ele

de id

entifi

care

ale

con

turi

lor b

anca

re a

le p

artid

elor

pol

itice

.

1La

rub

rica

„Ti

pul v

enitu

lui”

se

va în

scri

e, d

upă

caz,

pen

tru

fieca

re s

umă

înca

sată

: cot

iza�

ie; d

ona�

ie; î

mpr

umut

; edi

tare

a, r

ealiz

area

și

difu

zare

a pu

blic

a�iil

or o

ri a

alto

r mat

eria

le d

e pr

opag

andă

și cu

ltură

pol

itică

pro

prii;

vân

zare

a de

bile

te, t

axe

de p

artic

ipar

e sa

u al

tele

ase

men

eala

ac�

iuni

cul

tura

le, s

port

ive,

pre

cum

și l

a în

trun

iri ș

i sem

inar

e cu

tem

atic

ă po

litic

ă, e

cono

mic

ă sa

u so

cial

ă; v

ânza

rea

mat

eria

lelo

r tip

ărite

cu

înse

mne

le p

artid

ului

pol

itic;

serv

icii

ofer

ite că

tre

mem

brii

part

idul

ui p

entr

u or

gani

zare

a ac

�iuni

lor c

ultu

rale

, spo

rtiv

e, în

trun

irilo

r și s

emin

arel

orcu

tem

atic

ă po

litic

ă, e

cono

mic

ă sa

u so

cial

ă; în

chir

iere

a sp

a�iil

or a

flate

în p

atri

mon

iul p

ropr

iu p

entr

u co

nfer

in�e

sau

ac�

iuni

soc

ial-c

ultu

rale

;în

chir

iere

a sp

a�iil

or a

flate

în

patr

imon

iul

prop

riu

pent

ru o

rgan

izar

ea b

irou

rilo

r pa

rlam

enta

re; î

nstr

ăina

rea

tere

nuri

lor

și c

lădi

rilo

r di

npa

trim

oniu

; îns

trăi

nare

a bu

nuri

lor m

obile

din

pat

rim

oniu

; sub

înch

irie

rea

spa�

iilor

pri

mite

conf

orm

pre

vede

rilo

r art

. 26

alin

. (1)

—(3

) din

Leg

eanr

. 334

/200

6 pr

ivin

d fin

an�a

rea

activ

ită�ii

par

tidel

or p

oliti

ce și

a ca

mpa

niilo

r ele

ctor

ale,

repu

blic

ată,

pen

tru

orga

niza

rea

biro

urilo

r par

lam

enta

re;

emite

rea

carn

etel

or/le

gitim

a�iil

or d

e m

embr

u al

par

tidul

ui p

oliti

c; d

obân

zi b

anca

re.

2La

rubr

ica

„Tip

ul ch

eltu

ielii

” se

va

însc

rie, d

upă

caz,

pen

tru

fieca

re su

plăt

ită, c

onfo

rm cl

asifi

cării

ope

rate

de n

orm

ele c

onta

bile

apl

icab

ile.

Page 90: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale90

AN

EXA

Nr.

17la

nor

mele

met

odol

ogic

eM

odel

ul ra

port

ului

det

alia

t al v

enitu

rilo

r și c

heltu

ielil

or e

lect

oral

e

Rap

ortu

l det

alia

t al v

enitu

rilo

r și c

heltu

ielil

or e

lect

oral

e

Den

umir

ea p

artid

ului

pol

itic/

alia

n�ei

pol

itice

/org

aniz

a�ie

i ce

tă�e

nilo

r ap

ar�in

ând

min

orită

�ilor

na�

iona

le,

num

ele

și p

renu

mel

e ca

ndid

atul

ui in

depe

nden

t ....

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.Ti

pul p

roce

sulu

i ele

ctor

al ..

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.D

ata

desf

ășur

ării

proc

esul

ui e

lect

oral

.....

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

....

În c

azul

can

dida

tulu

i ind

epen

dent

se

însc

rie

și fu

nc�ia

pen

tru

care

ace

sta

a ca

ndid

at …

……

…...

......

......

......

..

Ve

nit

urie

lec

tora

le

Circumscripția

electorală

Numărul

candidațilordin

circumscripția

electorală

Numeleși

prenumele

candidațilorcare

audepus

contribuții

electorale

Proveniența

contribuțiilor

electoraleale

candidaților

(venituriproprii,

donațiisau

împrumuturi)

Cuantumultotalal

contribuțiilor

electoraleale

candidațilorprovenite

dinvenituriproprii

Cuantumultotalal

contribuțiilor

electoraleale

candidaților

provenitedin

donații

Cuantumultotal

alcontribuțiilor

electoraleale

candidaților

provenitedin

împrumuturi

Cuantumultotalal

contribuțiilor

electorale

provenitedin

transferul

fondurilorobținute

înafaraperioadei

electoralevirate

încontulbancar

județeansaual

municipiului

București

...

...

Cuantumultotalalveniturilorelectoraleîncircumscripțiaelectorală

Cuantumultotalalcontribuțiilorelectoraleprovenitedintransferulfondurilor

obținuteînafaraperioadeielectorale

Page 91: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Hotărârea Guvernului României nr. 10/2016 91

Ch

elt

uie

lie

lec

tora

le

Circumscripția

electorală/Nivelul

central

Cuantumultotal

alcheltuielilor

pentru

producțiași

difuzarea

materialelorde

propagandă

electoralăla

radio,

televiziuneșiîn

presascrisă

Cuantumultotalal

cheltuielilor

pentruproducția

șidifuzarea

materialelorde

propagandă

electoralăonline

Cuantumultotalal

cheltuielilor

pentrucercetări

sociologice

Cuantumultotalal

cheltuielilorpentru

afișeelectorale

Cuantumultotalal

cheltuielilor

pentrubroșuri,

plianteșialte

materialede

propagandă

electoralătipărite

Cuantumultotal

alcheltuielilor

pentru

închiriereade

spațiiși

echipamenteși

cheltuielilorde

protocol

destinate

organizăriide

evenimentecu

tematică

politică,

economică,

culturalăsau

socială,pentru

transportși

cazare,pentru

asistență

juridicășialte

tipuride

consultanță,

precumși

pentruplata

serviciilor

mandatarilor

financiari

Cuantumultotalal

cheltuielilor

pentru

comisioane

bancare

Cuantumultotalalcheltuielilorîncircumscripțiaelectorală/lanivelcentral

...

...

Cuantumultotalalveniturilorelectorale

Cuantumultotalalcheltuielilorelectorale

Numeleșiprenumelemandataruluifinanciarcoordonator

Semnăturamandataruluifinanciarcoordonator

Dataîntocmiriiraportuluidetaliatalveniturilorșicheltuielilorelectorale

Page 92: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale92

AN

EXA

Nr.

18

la n

orm

ele m

etod

olog

ice

Mod

elul

dec

lara

�iei p

rivi

nd c

uant

umul

dat

oriil

or în

regi

stra

te în

urm

a ca

mpa

niei

ele

ctor

ale

Dec

lara

�ie p

rivi

nd c

uant

umul

dat

oriil

or în

regi

stra

te în

urm

a ca

mpa

niei

ele

ctor

ale

la a

lege

rile

.....

......

......

......

1 /ref

eren

dum

ul...

......

......

... 2

din

data

de.

......

......

......

......

......

....

1Se

însc

rie

tipul

ale

geri

lor.

2Se

însc

rie

tipul

refe

rend

umul

ui; î

n ca

zul r

efer

endu

mul

ui lo

cal s

e în

scri

e și

uni

tate

a ad

min

istr

ativ

-teri

tori

ală

unde

a fo

st o

rgan

izat

.

Nr.

crt.

Organizațiateritorială/Nivelulcentral/

Numeleșiprenumelecandidatuluiindependent

Denumirea,sediulșicodulunic

deînregistrarealefurnizorului

Data,seria

șinr.facturii

Sumă

achitată

Sumă

restantă

1.

2.

3.

...

Numeleșiprenumelereprezentantuluilegalalpartiduluipolitic

saualepersoaneiîmputerniciteconformstatutuluiorinumele

șiprenumelecandidatuluiindependent

Semnăturareprezentantuluilegalalpartiduluipolitic,a

persoaneiîmputerniciteconformstatutuluisauacandidatului

independent

Ștampila

Dataîntocmirii

Page 93: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Hotărârea Guvernului României nr. 10/2016 93

Organizațiateritorială/Nivelul

central/Numeleșiprenumele

candidatuluiindependent

Tipulmaterialuluide

propagandăelectorală

Caracteristici

tehnice

Cantitatea

Furnizorul

Moduldeutilizare

Videoclipuri

Materialeaudio

Materialeonline

Materialepresăscrisă

Afișe

Broșuri

Pliante

Altematerialetipărite

...

NO

TE:

Dec

lara

�ia p

rivi

nd n

umăr

ul d

e m

ater

iale

de

prop

agan

dă e

lect

oral

ă pr

odus

e și

util

izat

e, d

efal

cat p

e ca

tego

rii,

se în

tocm

ește

și se

dep

une

laA

utor

itate

a El

ecto

rală

Per

man

entă

, în

scri

s, p

e su

port

hâr

tie, p

recu

m ș

i pe

supo

rt e

lect

roni

c, în

form

at e

dita

bil.

Dec

lara

�ia p

rivi

nd n

umăr

ul d

e m

ater

iale

de

prop

agan

dă e

lect

oral

ă pr

odus

e și

util

izat

e, d

efal

cat p

e ca

tego

rii,

se se

mne

ază,

se d

atea

ză și

seșt

ampi

leaz

ă de

cătr

e re

prez

enta

ntul

lega

l al p

artid

ului

pol

itic,

alia

n�ei

pol

itice

ori

al o

rgan

iza�

iei c

etă�

enilo

r apa

r�in

ând

min

orită

�ilor

na�

iona

le,

de c

ătre

per

soan

a îm

pute

rnic

ită c

onfo

rm s

tatu

tulu

i ace

stor

a sa

u de

căt

re c

andi

datu

l ind

epen

dent

, dup

ă ca

z.

1Se

însc

rie

tipul

pro

cesu

lui e

lect

oral

.

AN

EXA

Nr.

19

la n

orm

ele m

etod

olog

ice

Mod

elul

dec

lara

�iei p

rivin

d nu

măr

ul d

e m

ater

iale

de

prop

agan

dă e

lect

oral

ă pr

odus

e și

util

izat

e, d

efal

cat p

e ca

tego

rii

Dec

lara

�ie p

rivi

nd n

umăr

ul d

e m

ater

iale

de

prop

agan

dă e

lect

oral

ă pr

odus

e și

util

izat

e, d

efal

cat p

e ca

tego

rii,

la ..

......

......

......

......

....1

din

data

de

......

......

......

......

.

Page 94: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale94

AN

EXA

Nr.

20

la n

orm

ele m

etod

olog

ice

Mod

elul

dec

lara

�iei p

rivi

nd re

spec

tare

a pl

afoa

nelo

r max

ime

ale

chel

tuie

lilor

ele

ctor

ale

Dec

lara

�ie p

rivi

nd re

spec

tare

a pl

afoa

nelo

r max

ime

ale

chel

tuie

lilor

ele

ctor

ale

la ..

......

......

......

......

....1

din

data

de

......

......

......

......

.

NO

TE:

Dec

lara

�ia p

rivi

nd r

espe

ctar

ea p

lafo

anel

or m

axim

e al

e ch

eltu

ielil

or e

lect

oral

e se

înt

ocm

ește

și

se d

epun

e la

Aut

orita

tea

Elec

tora

lăPe

rman

entă

, în

scri

s, p

e su

port

hâr

tie, p

recu

m ș

i pe

supo

rt e

lect

roni

c, în

form

at e

dita

bil.

Dec

lara

�ia p

rivin

d re

spec

tare

a pl

afoa

nelo

r max

ime a

le ch

eltu

ielil

or el

ecto

rale

se se

mne

ază,

se d

atea

ză și

se șt

ampi

leaz

ă de

cătr

e rep

reze

ntan

tul

lega

l al p

artid

ului

pol

itic

ori a

l org

aniz

a�ie

i cet

ă�en

ilor

apar

�inân

d m

inor

ită�il

or n

a�io

nale

, de

cătr

e pe

rsoa

na îm

pute

rnic

ită c

onfo

rm s

tatu

tulu

iac

esto

ra sa

u de

căt

re c

andi

datu

l ind

epen

dent

, dup

ă ca

z.

1Se

însc

rie

tipul

pro

cesu

lui e

lect

oral

.

Nr.

crt.

Organizațiateritorială/nivelulcentral/

numeleșiprenumelecandidatului

independent

Numărulcandidațilorșiallistelordecandidați,

dacăestecazul,defalcatpetipuldeautoritate

aleasă

Cuantumultotalal

contribuțiilorelectorale

Cuantumultotalal

cheltuielilorelectorale

1.

2.

3.

4.

5.

...

Page 95: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Hotărârea Guvernului României nr. 10/2016 95

Numele

șiprenumele

candidatului

Funcțiapentrucare

candideazășicircumscripțiaelectorală

1

Partidulpolitic/Alianța

politică/O

rganizațiacetățeniloraparți-

nândminoritățilornaționale

din

parteacăruia

candidează

Cetățenia

candidatului

Codulnumericpersonalalcandidatului

Domiciliulcandidatului

Cuantumulcontribuțieielectorale

Proveniența

contribuțieielectorale

2

Datele

deidentificare

ale

donatorului/îm

prumutătorului3

Semnătura

candidatului

Data

întocmiriideclarației

1La

ale

geri

le p

entr

u au

tori

tă�il

e adm

inis

tra�

iei p

ublic

e loc

ale ș

i la

aleg

erile

par

lam

enta

re g

ener

ale s

e îns

crie

den

umir

ea co

mun

ei, o

rașu

lui,

mun

icip

iulu

i, a

jude

�ulu

i sau

cuv

ântu

l „st

răin

ătat

e”, d

upă

caz.

La

aleg

erile

pen

tru

Parl

amen

tul E

urop

ean

și la

ale

geri

le p

entr

u Pr

eșed

inte

leRo

mân

iei s

e în

scri

e cu

vânt

ul „

na�io

nală

”.2

Se în

scri

e „v

enitu

ri p

ropr

ii”, „

dona

�ie”

sau

„îm

prum

ut”,

dup

ă ca

z.3

Se c

ompl

etea

ză n

umai

în

cazu

l do

na�ie

i sa

u îm

prum

utul

ui, c

u nu

mel

e, p

renu

mel

e și

cod

ul n

umer

ic p

erso

nal

al d

onat

o ru l

ui/

împr

umut

ător

ului

sau

cu

denu

mir

ea ș

i cod

ul d

e în

regi

stra

re a

le in

stitu

�iei d

e cr

edit

care

a a

cord

at îm

prum

utul

.

AN

EXA

Nr.

21

la n

orm

ele m

etod

olog

ice

Mod

elul

dec

lara

�iei p

rivi

nd p

rove

nien

�a c

ontr

ibu�

iilor

ele

ctor

ale

ale

cand

ida�

ilor

Dec

lara

�ie p

rivi

nd p

rove

nien

�a c

ontr

ibu�

iei e

lect

oral

e

Page 96: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale96

NO

TE:

Situ

a�ia

don

a�iil

or c

onst

ând

în m

ater

iale

de

prop

agan

dă p

rim

ite l

a al

eger

ile p

entr

u Pa

rlam

entu

l Eu

rope

an d

e la

org

aniz

a�ii

polit

ice

inte

rna�

iona

le la

care

par

tidul

pol

itic r

espe

ctiv

est

e afi

liat s

au d

e la

par

tide

polit

ice

ori f

orm

a�iu

ni p

oliti

ce a

flate

în re

la�ii

de

cola

bora

re p

oliti

că se

înto

cmeș

te și

se d

epun

e la

Aut

orita

tea

Elec

tora

lă P

erm

anen

tă, î

n sc

ris, p

e su

port

hâr

tie, p

recu

m și

pe

supo

rt e

lect

roni

c, în

form

at e

dita

bil.

Situ

a�ia

don

a�iil

or c

onst

ând

în m

ater

iale

de

prop

agan

dă p

rim

ite l

a al

eger

ile p

entr

u Pa

rlam

entu

l Eu

rope

an d

e la

org

aniz

a�ii

polit

ice

inte

rna�

iona

le la

care

par

tidul

pol

itic r

espe

ctiv

est

e afi

liat s

au d

e la

par

tide

polit

ice

ori f

orm

a�iu

ni p

oliti

ce a

flate

în re

la�ii

de

cola

bora

re p

oliti

că se

sem

neaz

ă, se

dat

ează

și se

ștam

pile

ază

de că

tre

repr

ezen

tant

ul le

gal a

l par

tidul

ui p

oliti

c sau

de

cătr

e pe

rsoa

na îm

pute

rnic

ită co

nfor

m st

atut

ului

.

AN

EXA

Nr.

22

la n

orm

ele m

etod

olog

ice

Mod

elul

situ

a�ie

i don

a�iil

or c

onst

ând

în m

ater

iale

de

prop

agan

dă p

rim

ite la

ale

geri

le p

entr

u Pa

rlam

entu

lEu

rope

an d

e la

org

aniz

a�ii

polit

ice

inte

rna�

iona

le la

car

e pa

rtid

ul p

oliti

c re

spec

tiv e

ste

afilia

t sau

de

la p

artid

epo

litic

e or

i for

ma�

iuni

pol

itice

afla

te în

rela

�ii d

e co

labo

rare

pol

itică

Situ

a�ia

don

a�iil

or c

onst

ând

în m

ater

iale

de

prop

agan

dă p

rim

ite la

ale

geri

le p

entr

u Pa

rlam

entu

l Eur

opea

n di

n da

ta d

e ...

......

......

......

......

......

.....

de la

org

aniz

a�ii

polit

ice

inte

rna�

iona

le la

car

e pa

rtid

ul p

oliti

c re

spec

tiv e

ste

afilia

t sau

de

la p

artid

e po

litic

e or

i for

ma�

iuni

pol

itice

afla

te în

rela

�ii d

e co

labo

rare

pol

itică

Den

umir

ea p

artid

ului

pol

itic

......

......

......

......

......

..A

dres

a sed

iulu

i par

tidul

ui p

oliti

c/al

ian�

ei p

oliti

ce/o

rgan

iza�

iei c

etă�

enilo

r apa

r�inâ

nd m

inor

ită�il

or n

a�io

nale

.......

........

...Organizațiateritorială/

nivelulcentral

Tipulmaterialuluide

propagandăelectorală

Caracteristicitehnice

Cantitatea

Donatorul

Valoareaînlei

Videoclipuri

Materialeaudio

Materialeonline

Materialepresăscrisă

Afișe

Broșuri

Pliante

Altematerialetipărite

...

Page 97: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Hotărârea Guvernului României nr. 10/2016 97

Nivelullacareafostdeschiscontulbancar

Cuantumulcheltuielilorelectorale

JudețulAlba

JudețulArad

JudețulArgeș

JudețulBacău

JudețulBihor

JudețulBistrița-Năsăud

JudețulBotoșani

AN

EXA

Nr.

23la

nor

mele

met

odol

ogic

e

Mod

elul

cer

erii

de ra

mbu

rsar

e a

chel

tuie

lilor

ele

ctor

ale

Cer

ere

de ra

mbu

rsar

e a

chel

tuie

lilor

ele

ctor

ale

la …

……

……

……

……

1di

n da

ta d

e …

……

……

……

……

……

….

Den

umire

a pa

rtid

ului

pol

itic/

alia

n�ei

pol

itice

/org

aniz

a�ie

i cet

ă�en

ilor a

par�

inân

d m

inor

ită�il

or n

a�io

nale

/Num

ele

și p

renu

mel

e ca

ndid

atul

ui in

depe

nden

t ……

……

……

……

……

……

……

Adr

esa

sedi

ului

cen

tral

/dom

icili

ul c

andi

datu

lui i

ndep

ende

nt …

……

……

……

......

......

......

......

......

......

......

......

......

. C

odul

uni

c de

înre

gist

rare

/Cod

ul n

umer

ic p

erso

nal …

……

……

……

….

Tele

fon

……

…Fa

x/E-

mai

l ……

……

……

……

……

……

……

……

…C

ontu

l ban

car î

n fo

rmat

IBA

N …

……

……

……

……

……

……

……

……

Banc

a și

suc

ursa

la la

car

e a

fost

des

chis

con

tul b

anca

r ……

……

……

……

……

……

……

JudețulBrașov

JudețulBrăila

JudețulBuzău

JudețulCaraș-Severin

Page 98: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale98

țș

JudețulCălărași

JudețulCluj

JudețulConstanța

JudețulCovasna

JudețulDâmbovița

JudețulDolj

JudețulGalați

JudețulGiurgiu

JudețulGorj

JudețulHarghita

JudețulHunedoara

JudețulIalomița

JudețulIași

JudețulIlfov

JudețulMaramureș

JudețulMehedinți

JudețulMureș

JudețulNeamț

JudețulOlt

JudețulPrahova

JudețulSatuMare

JudețulSălaj

JudețulSibiu

JudețulSuceava

JudețulTeleorman

JudețulTimiș

Nivelullacareafostdeschiscontulbancar

Cuantumulcheltuielilorelectorale

Page 99: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Hotărârea Guvernului României nr. 10/2016 99

JudețulTulcea

JudețulVaslui

JudețulVâlcea

JudețulVrancea

Sectorul1almunicipiuluiBucurești

Sectorul2almunicipiuluiBucurești

Sectorul3almunicipiuluiBucurești

Sectorul4almunicipiuluiBucurești

Sectorul5almunicipiuluiBucurești

Sectorul6almunicipiuluiBucurești

MunicipiulBucurești

Circumscripțiaelectoralăpentrucetățeniiromânicudomiciliul

înafarațării(laalegerileparlamentare)

Nivelulcentral

Cuantumultotal

NO

TE:

Cer

erea

de

ram

burs

are

a ch

eltu

ielil

or e

lect

oral

e se

înto

cmeș

te și

se d

epun

e la

Aut

orita

tea

Elec

tora

lă P

erm

anen

tă, î

n sc

ris,

pe

supo

rt h

ârtie

,pr

ecum

și p

e su

port

ele

ctro

nic,

în fo

rmat

edi

tabi

l. C

erer

ea d

e ra

mbu

rsar

e a

chel

tuie

lilor

ele

ctor

ale

se se

mne

ază,

se d

atea

ză și

se șt

ampi

leaz

ă de

cătr

e re

prez

enta

ntul

lega

l al p

artid

ului

pol

itic,

alia

n�ei

pol

itice

, org

aniz

a�ie

i cet

ă�en

ilor a

par�

inân

d m

inor

ită�il

or n

a�io

nale

sau

de că

tre

pers

oana

împu

tern

icită

conf

orm

stat

utul

ui o

ri d

e că

tre

cand

idat

ul in

depe

nden

t, du

pă c

az.

1Ti

pul p

roce

sulu

i ele

ctor

al.

Page 100: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale100

AN

EXA

Nr.

24la

nor

mele

met

odol

ogic

e

Mod

elul

dec

lara

�iei p

rivi

nd d

atel

e și

ore

le d

ifuză

rii m

ater

iale

lor d

e pr

opag

andă

ele

ctor

ală

la ra

dio

și/s

au te

levi

ziun

e

Dec

lara

�ie p

rivi

nd d

atel

e și

ore

le d

ifuz

ării

mat

eria

lelo

r de

prop

agan

dă e

lect

oral

ă la

pos

tul d

e ra

dio/

tele

vizi

une

……

……

……

……

.Denumireapostuluideradio/televiziune

Codulunicdeînregistrarealinstituțieimass-media

Denumireapartiduluipolitic,alianțeipolitice,organizației

cetățeniloraparținândminoritățilornaționalesaunumeleși

prenumelecandidatuluiindependent

Descriereasinteticăaconținutuluimaterialuluidepropagandă

electorală

Duratamaterialuluidepropagandăelectorală

Dateleșioreleemiteriimaterialuluidepropagandăelectorală

Numeleșiprenumelereprezentantuluilegalalpostuluide

radio/televiziune

Semnăturareprezentantuluilegalalpostuluideradio/televiziune

Ștampilapostuluideradio/televiziune

Datadeclarației

Page 101: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Hotărârea Guvernului României nr. 10/2016 101

Denumireainstituțieimass-mediascrisă

Codulunicdeînregistrarealinstituțieimass-media

Denumireapartiduluipolitic,alianțeipolitice,organizației

cetățeniloraparținândminoritățilornaționalesaunumeleși

prenumelecandidatuluiindependent

Descriereasinteticăaconținutuluimaterialuluidepropagandă

electorală

Dataaparițieipublicației

Tirajulpublicației

Numeleșiprenumelereprezentantuluilegalalpublicației

Semnăturareprezentantuluilegalalpublicației

Ștampilainstituțieimass-media

Datadeclarației

1Se

însc

rie

denu

mir

ea p

ublic

a�ie

i.

AN

EXA

Nr.

25la

nor

mele

met

odol

ogic

e

Mod

elul

dec

lara

�iei p

rivi

nd d

ata

apar

i�iei

pub

lica�

iei ș

i tir

ajul

Dec

lara

�ie p

rivi

nd d

ata

apar

i�iei

pub

lica�

iei …

……

……

……

……

……

…1

și ti

raju

l

Page 102: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale102

Numeleșiprenumelesaudenumireaproprietaruluisite-ului

Codulnumericpersonalsaucoduldeînregistrareal

proprietaruluisite-ului

Adresadeinternetasite-ului

Denumireapartiduluipolitic,alianțeipolitice,organizației

cetățeniloraparținândminoritățilornaționalesaunumeleși

prenumelecandidatuluiindependent

AN

EXA

Nr.

26la

nor

mele

met

odol

ogic

e

Mod

elul

dec

lara

�iei p

rivi

nd p

osta

rea

pe in

tern

et a

mat

eria

lulu

i de

prop

agan

dă e

lect

oral

ă

Dec

lara

�ie p

rivi

nd p

osta

rea

pe in

tern

et a

mat

eria

lulu

i de

prop

agan

dă e

lect

oral

ă

Descriereasinteticăaconținutuluimaterialuluidepropagandă

electorală

Datapostăriipesiteamaterialuluidepropagandăelectorală

Dataeliminăriidepesiteamaterialuluidepropagandă

electorală

Semnăturaproprietaruluisite-uluisauareprezentantuluilegal

alsite-ului

Ștampilaproprietaruluisite-ului(încazulîncareacestaesteo

persoanăjuridică)

Datadeclarației

Page 103: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Hotărârea Guvernului României nr. 10/2016 103

Denumireapartiduluipolitic,alianțeipolitice,organizației

cetățeniloraparținândminoritățilornaționalesaunumeleși

prenumelecandidatuluiindependent

Denumireaevenimentului

Descriereapescurtaevenimentului

Dataevenimentului

Loculevenimentului(setrecjudețul,localitateașiadresa)

Numărulparticipanților

Numeleșiprenumelereprezentantuluilegalalpartidului

politic,alianțeipolitice,organizațieicetățeniloraparținând

minoritățilornaționale,dacăestecazul

Codulnumericpersonalalreprezentantuluilegalalpartidului

politic,alianțeipolitice,organizațieicetățeniloraparținând

minoritățilornaționalesaualcandidatuluiindependent

Semnăturareprezentantuluilegalalpartiduluipolitic,alianței

politice,organizațieicetățeniloraparținândminorităților

naționalesauacandidatuluiindependent

Ștampilapartiduluipolitic

Datadeclarației

AN

EXA

Nr.

27la

nor

mele

met

odol

ogic

e

Mod

elul

dec

lara

�iei p

rivi

nd n

umăr

ul d

e pa

rtic

ipan

�i la

eve

nim

entu

l cu

tem

atic

ă po

litic

ă, e

cono

mic

ă, c

ultu

rală

sau

soci

ală

din

cadr

ul c

ampa

niei

ele

ctor

ale

Dec

lara

�ie p

rivi

nd n

umăr

ul d

e pa

rtic

ipan

�i la

eve

nim

entu

l cu

tem

atic

ă po

litic

ă, e

cono

mic

ă, c

ultu

rală

sa

u so

cial

ă di

n ca

drul

cam

pani

ei e

lect

oral

e

Page 104: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

HOTĂRÂREA AUTORITĂŢIIELECTORALE PERMANENTE nr. 19*

din 18 aprilie 2016

privind aprobarea Ghidului finan�ării campanieielectorale la alegerile locale din anul 2016

Publicată în M. Of. nr. 313 din 22 aprilie 2016

Având în vedere prevederile art. 64—80 din Legea nr. 115/2015 pentrualegerea autorită�ilor administra�iei publice locale, pentru modificarea Legiiadministra�iei publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea șicompletarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

văzând dispozi�iile Legii nr. 334/2006 privind finan�area activită�iipartidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, precum și aleHotărârii Guvernului nr. 10/2016 pentru aprobarea Normelor metodologicede aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finan�area activită�ii partidelorpolitice și a campaniilor electorale,

luând în considerare prevederile art. 103 alin. (1) lit. x) din Legeanr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputa�ilor, precum șipentru organizarea și func�ionarea Autorită�ii Electorale Permanente, cumodificările și completările ulterioare, potrivit cărora Autoritatea ElectoralăPermanentă asigură aplicarea legisla�iei privind finan�area activită�iipartidelor politice și a campaniilor electorale,

�inând cont de punctul de vedere exprimat de Curtea de Conturi, prinAdresa nr. 3.484 din 7 aprilie 2016, înregistrată la Autoritatea ElectoralăPermanentă cu nr. 5.093 din 7 aprilie 2016,

în temeiul art. 104 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificărileși completările ulterioare,

Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.Art. 1. — Se aprobă Ghidul finan�ării campaniei electorale la alegerile

locale din anul 2016, prevăzut în anexa care face parte integrantă dinprezenta hotărâre.

* Modificată prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 26 din 19 mai 2016publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 20 mai 2016.

104 Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale

Page 105: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Art. 2. — Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României,Partea I.

ANEXĂ

GHIDULfinan�ării campaniei electorale la alegerile locale din anul 2016

CAPITOLUL IMandatarii financiari

Art. 1. — (1) Eviden�a contribu�iilor și a cheltuielilor pentru campaniaelectorală apar�inând competitorilor electorali este organizată exclusiv decătre mandatarii financiari. În acest scop conducerea competitoruluielectoral va desemna mandatarii financiari, după cum urmează:

a) un mandatar financiar coordonator la nivel central;b) câte un mandatar financiar la nivelul fiecărui jude�;c) un mandatar financiar la nivelul fiecărui sector al municipiului

București și/sau un mandatar financiar la nivelul municipiului București.(2) Competitorul electoral poate desemna un mandatar financiar într-un

jude�, sector sau în municipiul București numai în cazul în care participăla alegeri în unitatea administrativ-teritorială respectivă.

(3) Candidatul independent va desemna un singur mandatar financiar.Art. 2. — Prin competitor electoral, în sensul prezentului ghid, se în�elege

partidele politice, alian�ele politice, organiza�iile cetă�enilor apar�inândminorită�ilor na�ionale și candida�ii independen�i.

Art. 3. — (1) Poate fi desemnată ca mandatar financiar coordonator (lanivel central) și mandatar financiar la nivelul jude�ului, sectorului și/saula nivelul municipiului București numai persoana fizică care are calitateade expert contabil sau contabil autorizat, respectiv numai persoana juridicăcare oferă servicii specializate de contabilitate.

(2) Prin excep�ie de la alin. (1), în cazul în care mandatarul financiardesemnat la nivel de jude�, sector și/sau la nivelul municipiului Bucureștinu are calitatea de expert contabil sau contabil autorizat, competitorulelectoral are obliga�ia de a încheia contract de asisten�ă de specialitate cupersoane specializate, fizice autorizate sau juridice, în oferirea serviciilor decontabilitate.

(3) Mai multe partide nu pot folosi serviciile aceluiași mandatar,indiferent de nivel, cu excep�ia situa�iei în care partidele fac parte dinaceeași alian�ă politică sau electorală.

(4) Candida�ii nu pot fi mandatari financiari.(5) În cazul desemnării unui singur mandatar financiar, acesta

îndeplinește în mod corespunzător atribu�iile mandatarului financiarcoordonator.

105Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 19/2016

Page 106: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale106

* Introdus.

(6) Atribu�iile mandatarilor financiari pot fi realizate în baza unuicontract cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, după caz.*

Art. 4. — (1) Înregistrarea mandatarului financiar coordonator și amandatarilor financiari desemna�i la nivel de jude�, sector și/sau la nivelulmunicipiului București se face până cel mai târziu la data de 6 mai 2016.

(2) În vederea înregistrării mandatarului financiar coordonator și amandatarilor financiari desemna�i la nivel de jude�, sector și/sau la nivelulmunicipiului București, competitorul electoral sau persoanele desemnatede către acesta depun la Autoritatea Electorală Permanentă următoareledocumente:

a) cererea de înregistrare a mandatarului financiar, în original, conformmodelului prevăzut de anexa nr. 3;

b) copie a actului de identitate, în cazul persoanelor fizice sau extras dinregistrul comer�ului, în cazul persoanelor juridice;

c) copii ale documentelor care atestă calitatea de expert contabil saucontabil autorizat a persoanelor fizice;

d) copii ale atestatelor pentru persoanele juridice specializate în oferireade servicii de contabilitate;

e) copii ale contractelor de asisten�ă de specialitate cu persoane fiziceautorizate sau persoane juridice specializate în oferirea de servicii decontabilitate pentru mandatarii financiari care nu au calitatea de expertcontabil sau contabil autorizat;

f) copie a contractului încheiat între competitorul electoral și mandatarulfinanciar.

Art. 5. — (1) Se recomandă ca documentele necesare înregistrăriimandatarului financiar coordonator să fie depuse la sediul central alAutorită�ii Electorale Permanente, iar documentele necesare înregistrăriimandatarilor financiari desemna�i la nivel de jude�, sector și/sau la nivelulmunicipiului București, respectiv a mandatarilor financiari ai candida�ilorindependen�i să fie depuse la sediile filialelor și birourilor jude�ene aleAutorită�ii Electorale Permanente, pe baza unei programări telefoniceanterioare.

(2) Mandatarul financiar va fi înregistrat numai în cazul în care suntdepuse toate documentele necesare, eventuala completare sau refacere aacestora urmând a fi realizată până la data de 6 mai 2016.

(3) Mandatarii financiari înregistra�i la Autoritatea ElectoralăPermanentă pot fi înlocui�i oricând de către partidele politice, alian�elepolitice, organiza�iile cetă�enilor apar�inând minorită�ilor na�ionale șicandida�ii independen�i care i-au desemnat, cu aplicarea corespunzătoarea procedurii stabilite de art. 42 din Normele metodologice de aplicare a

Page 107: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 19/2016 107

* Modificat.** Introdusă.

Legii nr. 334/2006 privind finan�area activită�ii partidelor politice și acampaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016.*

(4) Cererile de înregistrare a mandatarilor financiari coordonatori și amandatarilor financiari, depuse după data de 6 mai 2016, nu sunt luate înconsiderare.*

(5) La data înregistrării, mandatarul financiar coordonator va primi uncod unic de identificare al competitorului electoral care va fi imprimat petoate materialele de propagandă electorală care vor fi produse și utilizateîn campania electorală, apar�inând competitorului electoral, pe care îlreprezintă.

(6) Înregistrarea mandatarilor financiari coordonatori și amandatarilor financiari se face publică în presă sau pe pagina de interneta competitorilor electorali.*

(7) Codurile unice de identificare primite de către mandatarii financiaricoordonatori și mandatarii financiari desemna�i de către candida�iiindependen�i vor fi aduse la cunoștin�ă publică de către AutoritateaElectorală Permanentă prin publicare pe site-ul propriu.

Art. 6. — Mandatarul financiar coordonator are următoarele obliga�iiprincipale:

a) supervizează activitatea celorlal�i mandatari financiari aicompetitorului electoral și centralizează eviden�ele acestora;

b) reprezintă competitorul electoral în rela�ia cu Autoritatea ElectoralăPermanentă;

c) asigură eviden�a opera�iunilor financiare, derulate prin contul decampanie deschis la nivel central;

d) transmite Autorită�ii Electorale Permanente documentele șirapoartele prevăzute de lege, în scris și în format electronic;

d1) transmite Autorită�ii Electorale Permanente raportul detaliat alveniturilor și cheltuielilor electorale, pentru toate circumscrip�iileelectorale în care forma�iunea politică participă în alegeri individual sauîntr-o alian�ă electorală, după caz, în scris și în format electronic;**

e) depune la Autoritatea Electorală Permanentă cererea de rambursarea cheltuielilor aferente campaniei electorale;

f) depune la Autoritatea Electorală Permanentă lista candida�ilor cătrecare urmează să se facă restituirea contribu�iilor încasate pentru campaniaelectorală, vizată de conducerea partidului politic la nivel jude�ean sau lanivel central, după caz;

g) răspunde solidar cu competitorul electoral care l-a desemnat delegalitatea opera�iunilor financiare efectuate în perioada campaniei

Page 108: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

electorale și de respectarea prevederilor privind finan�area campanieielectorale;

h) efectuează opera�iunile de plă�i din contul bancar deschis pentrucampania electorală la nivelul său de competen�ă pe baza împuterniciriiscrise a competitorului electoral;

i) depune la Autoritatea Electorală Permanentă până la data încheieriicampaniei electorale lista conturilor bancare pentru campania electoralădeschise de către competitorul electoral cuprinzând cel pu�in codul IBAN,băncile și sucursalele unde acestea au fost deschise.

Art. 7. — Mandatarul financiar desemnat la nivel de jude�, sector sau lanivelul municipiului București are următoarele obliga�ii principale:

a) răspunde solidar cu competitorul electoral care l-a desemnat delegalitatea opera�iunilor financiare efectuate în perioada campanieielectorale și de respectarea prevederilor privind finan�area pentrucampania electorală, la nivelul la care a fost desemnat;

b) organizează eviden�a opera�iunilor financiare efectuate pentrucampania electorală și verifică legalitatea acestora, la nivelul la care a fostdesemnat;

c) la depunerea contribu�iei electorale verifică și înregistreazăcontribuitorul în formularul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2;

d) efectuează opera�iunile de plă�i din contul bancar deschis pentrucampania electorală la nivelul său de competen�ă pe baza împuterniciriiscrise a competitorului electoral;

e) îndeplinește, în mod corespunzător, atribu�iile mandatarului financiarcoordonator în cazul candida�ilor independen�i.

Art. 8. — Înregistrarea mandatarului financiar trebuie realizată de cătrefiecare competitor electoral în termenul și condi�iile prevăzute de legepentru următoarele motive:

a) competitorii electorali pot deschide conturi bancare pentru campaniaelectorală numai prin mandatarii financiari înregistra�i la AutoritateaElectorală Permanentă;

b) în lipsa mandatarului financiar, nu poate fi deschis cont bancar pentrucampania electorală, contribu�iile electorale nu pot fi încasate, iarcheltuielile electorale nu pot fi efectuate;

c) numai mandatarii financiari pot întocmi și depune raportărileobligatorii către Autoritatea Electorală Permanentă;

d) candida�ilor declara�i aleși nu li se pot valida mandatele dacăraportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale nu a fost depusde către mandatarul financiar coordonator în condi�iile legii.*

e) în lipsa mandatarului financiar, cheltuielile electorale nu pot firambursate.

* Modificată.

108 Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale

Page 109: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

CAPITOLUL IIDeschiderea conturilor bancare

pentru campania electorală

Art. 9. — (1) Până cel mai târziu la data de 6 mai 2016, competitorulelectoral are obliga�ia de a deschide, prin mandatar financiar, conturibancare pentru campania electorală, după cum urmează:

a) un cont bancar la nivel central;b) câte un cont bancar la nivelul fiecărui jude�;c) câte un cont bancar la nivelul fiecărui sector al municipiului București

sau un cont bancar la nivelul municipiului București.(2) Toate opera�iunile de încasări și plă�i (cheltuieli) privind campania

electorală se efectuează numai prin conturile bancare deschise specialpentru campania electorală.

(3) Conturile bancare pentru campania electorală se pot deschide decătre competitorii electorali numai prin mandatarii financiari înregistra�i decătre Autoritatea Electorală Permanentă.

(4) Conturile bancare pentru campania electorală sunt destinateexclusiv încasării contribu�iilor electorale, respectiv efectuării plă�iicheltuielilor electorale, fiind interzisă derularea altor tipuri de tranzac�ii.

(5) Conturile bancare pentru campania electorală rămân deschise pânăla data restituirii către candida�i a sumelor de bani necheltuite saurambursate de către Autoritatea Electorală Permanentă, conform legii.

Art. 10. — (1) Contul bancar central pentru campania electorală sedeschide numai de către un partid politic, o organiza�ie a cetă�enilorapar�inând minorită�ilor na�ionale sau o alian�ă politică, după caz.

(2) Contul bancar central pentru campania electorală se poate deschidenumai prin intermediul mandatarului financiar coordonator.

(3) Alimentarea contului bancar central pentru campania electorală sepoate face de la data înregistrării mandatarului financiar coordonator șipână la data de 6 mai 2016.

(4) Alimentarea contului bancar central pentru campania electorală seface numai din transferuri ale fondurilor ob�inute în afara campanieielectorale.

(5) Din contul bancar central pentru campania electorală se pottransfera, prin virament bancar, sume în celelalte conturi bancare pentrucampania electorală și se pot face plă�i pentru cheltuieli electorale.

Art. 11. — (1) Contul bancar pentru campania electorală la niveljude�ean, la nivelul sectorului municipiului București/la nivelulmunicipiului București se deschide numai prin intermediul mandataruluifinanciar desemnat la nivelul respectiv.

109Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 19/2016

Page 110: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

* Modificat.

(2) Alimentarea contului bancar pentru campania electorală la niveljude�ean, la nivelul sectorului municipiului București sau la nivelulmunicipiului București se poate face începând cu data depuneriipropunerilor de candidaturi.*

(3) Alimentarea contului bancar pentru campania electorală la niveljude�ean, la nivelul sectorului municipiului București/la nivelulmunicipiului București se poate face numai din:

a) contribu�ii electorale ale candida�ilor din jude�ul/sectorul respectivsau din municipiul București, după caz;

b) transferuri de fonduri din contul bancar de campanie deschis la nivelcentral.

(4) Din contul bancar pentru campania electorală la nivel jude�ean, lanivelul sectorului municipiului București/la nivelul municipiului Bucureștise pot face plă�i numai pentru cheltuielile electorale efectuate la nivelulrespectiv.

CAPITOLUL IIIContribu�iile pentru campania electorală

Sec�iunea 1Contribu�iile partidelor politice și ale organiza�iilor cetă�enilor apar�inând

minorită�ilor na�ionale pentru campania electorală

Art. 12. — (1) Contribu�iile partidelor politice și ale organiza�iilorcetă�enilor apar�inând minorită�ilor na�ionale pot proveni numai dintransferuri ale fondurilor din afara campaniei electorale.

(2) Pentru fiecare listă de candida�i la consiliul jude�ean și la ConsiliulGeneral al Municipiului București un partid politic sau organiza�ie acetă�enilor apar�inând minorită�ilor na�ionale poate transfera în contulbancar central pentru campania electorală câte 52.500 lei.

(3) Suma maximă care poate fi depusă în contul bancar central pentrucampania electorală de către un partid politic sau organiza�ie a cetă�enilorapar�inând minorită�ilor na�ionale este de 2.205.000 lei (41 liste de candida�ipentru consiliul jude�ean x 50 salarii minime x 1.050 lei salariul minim + 1listă de candida�i pentru Consiliul General al Municipiului București x50 salarii minime x 1.050 lei salariu minim).

(4) Suma de 2.205.000 lei poate fi transferată în contul bancar centralpentru campania electorală numai dacă partidul politic sau organiza�iacetă�enilor apar�inând minorită�ilor na�ionale depune liste de candida�ipentru fiecare consiliu jude�ean și pentru Consiliul General al Municipiului

110 Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale

Page 111: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

București. (Exemplu: În cazul în care partidul politic are liste de candida�ipentru consiliul jude�ean doar în 5 jude�e, poate transfera în contul centralde campanie doar suma de 262.500 lei, respectiv 5 jude�e x 50 salarii x 1.050 lei/salariu).

(5) În cazul în care partidul politic participă la alegeri într-o alian�ă,limita maximă a fondurilor care pot fi transferate de către acesta în contulbancar central pentru campania electorală este propor�ională cu numărulcandida�ilor propuși de acesta pe listele comune pentru consiliile jude�eneși Consiliul General al Municipiului București.

(6) În cel mult 48 de ore de la data transferului unei sume de baniprovenite din afara campaniei electorale în contul bancar pentru campaniaelectorală deschis la nivel central, partidul politic sau organiza�iacetă�enilor apar�inând minorită�ilor na�ionale are obliga�ia de a predamandatarului financiar coordonator o declara�ie cu indicarea surseicontribu�iei.

(7) Fondurile ob�inute de către partidul politic sau organiza�iacetă�enilor apar�inând minorită�ilor na�ionale, în afara campanieielectorale, care au fost transferate în contul bancar central pentru campaniaelectorală trebuie declarate la Autoritatea Electorală Permanentă de cătremandatarul financiar coordonator în termen de 5 zile de la data efectuăriitransferului.

(8) Declararea transferului prevăzut la alin. (7) se realizează prindepunerea la Autoritatea Electorală Permanentă a unei copii certificate aextrasului contului bancar deschis la nivel central pentru campaniaelectorală, personal, prin poștă, e-mail sau fax. Certificarea se realizeazăde către mandatarul financiar coordonator prin semnarea olografă a copiei.

(9) Sumele de bani provenite din fondurile ob�inute din afara campanieielectorale transferate în contul bancar central pentru campania electoralăpot fi folosite pentru campania electorală numai după data declarăriiacestora la Autoritatea Electorală Permanentă, de către mandatarulfinanciar coordonator.

Art. 13. — (1) Partidul politic sau organiza�ia cetă�enilor apar�inândminorită�ilor na�ionale poate transfera, din contul bancar central pentrucampania electorală, prin intermediul mandatarului financiar coordonator,sume de bani în conturile bancare de campanie deschise la nivel de jude�și sector al municipiului București/municipiul București, cu respectareaplafonului legal maxim al contribu�iilor electorale din jude�ul, sectorulmunicipiului București sau municipiul București, după caz.

(2) Fondurile transferate din contul central pentru campania electoralăîn conturile bancare pentru campania electorală deschise la nivel de jude�și sector al municipiului București/municipiul București trebuie declaratela Autoritatea Electorală Permanentă de către mandatarul financiarcoordonator, în termen de 5 zile de la data efectuării transferului.

111Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 19/2016

Page 112: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

(3) Fondurile transferate din contul central pentru campania electoralăîn conturile bancare pentru campania electorală deschise la nivel de jude�și sector al municipiului București/municipiul București pot fi folositepentru campania electorală, numai după data declarării acestora laAutoritatea Electorală Permanentă, de către mandatarul financiarcoordonator.

(4) Declararea transferului prevăzut la alin. (3) se realizează prindepunerea la Autoritatea Electorală Permanentă a unei copii certificate aextrasului contului bancar deschis pentru campania electorală la niveluljude�ului, sectorului sau al municipiului București, personal, prin poștă, e-mail sau fax. Certificarea se realizează de către mandatarul financiarcoordonator prin semnarea olografă a copiei.

(5) Contribu�iile candida�ilor pentru campania electorală, precum șisumele de bani transferate de la nivel central se cumulează la nivelulcircumscrip�iei electorale jude�ene sau a municipiului București, cuîncadrarea în limitele prevăzute de lege, și pot fi redistribuite pentrucheltuieli în circumscrip�iile electorale locale, respectiv în cele jude�ene,prin decizie scrisă a partidelor politice, a partidelor sau a organiza�iilorcetă�enilor apar�inând minorită�ilor na�ionale de la nivel jude�ean.

(6) Fondurile transferate din contul central pentru campania electoralăîn conturile bancare pentru campania electorală deschise la nivel de jude�și sector al municipiului București/municipiul București intră în calculullimitelor maxime ale contribu�iilor electorale care pot fi depuse la niveluljude�ului, sectorului municipiului București sau al municipiului București,după caz.

Art. 14. — (1) Prin fonduri care provin din afara campaniei electorale seîn�elege fonduri care provin din perioada de timp anterioară datei începeriicampaniei electorale, respectiv cotiza�ii, dona�ii, venituri provenite dinactivită�i proprii, împrumuturi în bani de la persoane fizice și juridice,ob�inute conform legii până la data de 5 mai 2016 inclusiv.

(2) Declara�ia privind indicarea sursei contribu�iei, prevăzută de art. 33alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privindfinan�area activită�ii partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobateprin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, trebuie să precizeze tipul sursei devenit: cotiza�ie, dona�ie, venit provenit din activită�i proprii, împrumut înbani de la persoane fizice sau juridice.

(3) Subven�iile de la bugetul de stat nu pot face obiectul transferului încontul bancar central pentru campania electorală.

(4) Prin posibilitatea partidului politic sau a organiza�iei cetă�enilorapar�inând minorită�ilor na�ionale de a redistribui prin decizie scrisă pentrucheltuieli la nivel jude�ean fondurile transferate din contul central pentrucampania electorală în conturile bancare pentru campania electorală deschisela nivel de jude� și sector al municipiului București/municipiul București se

112 Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale

Page 113: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Nr.

crt.Categorie contribuție pentru campania electorală

Nr.

salarii

Salariul

minimTotal

1. Pentru fiecare listă de candidați la consiliul local al comunei 1 1.050 1.050

2. Pentru fiecare listă de candidați la consiliul local al orașului 3 1.050 3.150

3. Pentru fiecare listă de candidați la consiliul local al municipiului 5 1.050 5.250

4. Pentru fiecare listă de candidați la consiliul local al municipiului reședință de județ 30 1.050 31.500

5. Pentru fiecare listă de candidați la consiliul de sector al municipiului București 50 1.050 52.500

6. Pentru fiecare listă de candidați la Consiliul General al Municipiului București 500 1.050 525.000

7. Pentru fiecare listă de candidați la consiliul județean 100 1.050 105.000

8. Pentru fiecare candidat la funcția de primar al comunei 5 1.050 5.250

9. Pentru fiecare candidat la funcția de primar al orașului 7 1.050 7.350

10. Pentru fiecare candidat la funcția de primar al municipiului 10 1.050 10.500

11. Pentru fiecare candidat la funcția de primar al municipiului reședință de județ 50 1.050 52.500

12. Pentru fiecare candidat la funcția de primar de sector al municipiului București 100 1.050 105.000

13. Pentru fiecare candidat la funcția de primar al municipiului București 150 1.050 157.500

(3) Contribu�ia pentru campania electorală poate fi depusă sau viratăde către un candidat numai pentru jude�ul, sectorul municipiului Bucureștisau municipiul București sub condi�ia de a candida pentru o func�ie de aleslocal aferentă unită�ii administrativ-teritoriale respective.

(4) Contribu�iile pentru campania electorală se depun sau se vireazăîn conturile bancare deschise pentru campania electorală numai de cătrecandida�i sau de către mandatarul financiar, la împuternicirea acestora,începând cu data depunerii propunerilor de candidaturi.*

* Modificat.

în�elege dreptul acestuia/acesteia de a decide asupra eficien�ei și oportunită�iicheltuielilor electorale din circumscrip�ia electorală respectivă.

SEC�IUNEA a 2-aContribu�iile candida�ilor

Art. 15. — (1) Contribu�iile candida�ilor pentru campania electorală potproveni exclusiv din următoarele surse:

a) venituri proprii;b) dona�ii primite de la persoane fizice;c) împrumuturi de la persoane fizice sau contractate cu institu�ii de credit.(2) Limitele maxime ale contribu�iilor ce pot fi depuse sau virate de către

candida�i sau de către mandatarii financiari desemna�i la nivel de jude�,sector și la nivelul municipiului București în conturile bancare pentrucampania electorală deschise la nivel de jude�, sector și la nivelulmunicipiului București sunt prezentate în tabelul nr. 1.

Tabelul nr. 1: Limitele maxime ale contribu�iilor electorale care pot fidepuse sau virate de către candida�i sau de către mandatarii financiaridesemna�i la nivel de jude�, sector și la nivelul municipiului Bucureștisunt următoarele:

113Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 19/2016

Page 114: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

(5) Contribu�iile pentru campania electorală pot fi depuse sau virate decătre candida�i în conturile bancare deschise pentru campania electorală,sub condi�ia ca, în cel mult 48 de ore de la data depunerii unei sume debani în contul bancar deschis pentru campania electorală, candidatul săpredea mandatarului financiar desemnat la nivel de jude�, sector sau lanivelul municipiului București o declara�ie privind provenien�a contribu�ieielectorale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8.

(6) Contribu�iile pentru campania electorală pot fi depuse de cătremandatarii financiari desemna�i la nivel de jude�, de sector și la nivelulmunicipiului București în conturile bancare deschise pentru campaniaelectorală, pe baza împuternicirii scrise a candida�ilor și a declara�iilorprivind sursa de provenien�ă a contribu�iei; împuternicirea scrisă vacuprinde codul numeric personal al candidatului, func�ia pentru carecandidează, circumscrip�ia electorală și jude�ul.

(7) Ordinele de plată și foile de vărsământ ale contribu�iilor candida�ilorpentru campania electorală trebuie să cuprindă în mod obligatoriumen�iunea „contribu�ie pentru campania electorală”, precum și datele deidentificare ale candida�ilor (numele, prenumele, data nașterii, seria șinumărul actului de identitate și domiciliul) pentru care se depuncontribu�iile pentru campania electorală.

(8) Contribu�iile candida�ilor pentru campania electorală pot fi folositenumai după data declarării acestora de către mandatarul financiarcoordonator la Autoritatea Electorală Permanentă și numai pentrucampania electorală.

(9) Declararea contribu�iei candidatului pentru campania electorală serealizează prin depunerea unei copii certificate a formularului pentruînregistrarea contribuitorului la Autoritatea Electorală Permanentă, al căruimodel este prevăzut în anexa nr. 2, personal, prin poștă, e-mail sau fax.Certificarea se realizează de către mandatarul financiar coordonator prinsemnarea olografă a copiei.

(10) În cazul listelor de candida�i pentru consilii, contribu�iile (tabelulnr. 1) pot fi depuse de către orice candidat din lista forma�iunii politice.

Art. 16. — Dona�iile primite de către candida�i drept contribu�ii pentrucampania electorală trebuie să îndeplinească următoarele condi�ii:

a) să fie primite doar de la persoane fizice;b) dona�ia primită de la o persoană fizică nu poate depăși valoarea de

210.000 lei (200 de salarii de bază minime brute pe �ară, la valoarea existentăla data de 1 ianuarie a anului respectiv x 1.050 lei = 210.000 lei);

c) dona�iile cu o valoare mai mare de 10.500 de lei pot fi primite decandida�i numai prin conturile bancare proprii.

Art. 17. — (1) În cazul în care candidatul primește mai multe dona�ii dela aceeași persoană fizică, iar valoarea totală a acestora depășește 10 salariiminime brute pe �ară, atunci suma de bani care depășește cuantumul a 10salarii minime brute pe �ară va fi încasată doar prin bancă. [Exemplu: un

114 Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale

Page 115: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

donator face 3 dona�ii unui candidat, de 7.000 lei, de 3.000 lei și de 2.000 lei.Primele două sume pot fi primite în numerar. Pentru ultima sumă,frac�ionat, 500 de lei (restul până la 10.500 lei) pot fi primi�i în numerar, iarrestul de 1.500 lei, partea care depășește valoarea de 10.500 lei, va fi depusobligatoriu în contul personal al candidatului.]

(2) La acceptarea dona�iilor, indiferent de modul și forma în care au fostfăcute, candidatul trebuie să verifice și să înregistreze, în mod corespunzător,identitatea donatorilor în formularul prevăzut în anexa nr. 1.

(3) Dona�iile primite de candida�i trebuie să fie înso�ite de declara�ii aledonatorilor privind sursa acestora, în cazul în care nu provin din venituriproprii.

Art. 18. — (1) Dona�iile primite de candida�i drept contribu�ii pentrucampania electorală trebuie să fie înso�ite de documente justificative.

(2) Sunt documente justificative ale dona�iilor primite de către candida�iorice înscrisuri sub semnătură privată care consemnează valoarea sumelorde bani care fac obiectul acestora, precum și identitatea păr�ilor, înso�itede copiile actelor de identitate ale donatorilor.

(3) În cazul dona�iilor efectuate prin intermediul unui cont bancar sauprin intermediul sistemelor de plă�i online se pot utiliza ca documentejustificative înscrisuri de orice tip, inclusiv electronice, care fac dovadaofertei dona�iei și a acceptării acesteia, înso�ite de copii ale ordinelor deplată/foilor de vărsământ, de extrase bancare ale conturilor donatarilor,precum și de copiile actelor de identitate ale donatorilor.

(4) Documentele justificative ale dona�iilor primite de către candida�iconform alin. (1) și care sunt încheiate prin acte autentice sunt copiilecontractelor de dona�ie.

(5) Copiile documentelor prevăzute la alin. (2)—(4) trebuie certificatepentru conformitate cu originalul de către candida�i.

(6) Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cumodificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

Art. 19. — Împrumuturile primite de către candida�i drept contribu�iipentru campania electorală pot fi doar în bani de la persoane fizice și/saude la institu�ii de credit și trebuie să îndeplinească următoarele condi�ii:

a) să fie contractate numai prin acte autentice notariale, înso�ite dedocumente de predare-primire, în contract prevăzându-se modul șitermenul de restituire a acestora;

b) să fie efectuate și restituite doar prin virament bancar.Art. 20. — (1) Este interzisă finan�area în orice mod a campaniei

electorale de către o autoritate publică, institu�ie publică, regie autonomă,companie na�ională, societate reglementată de Legea nr. 31/1990,republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori institu�ie de credit,la care sunt ac�ionari majoritari statul sau unită�i administrativ-teritoriale,ori de către societă�i reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cumodificările și completările ulterioare, care desfășoară activită�i finan�ate

115Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 19/2016

Page 116: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

* Modificat.

din fonduri publice. Interdic�ia se aplică și în cazul societă�ilor reglementatede Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,care, cu 12 luni înainte de începerea campaniei electorale, au desfășuratactivită�i finan�ate din fonduri publice, conform legii.

(2) Finan�area în orice mod a campaniei electorale de către sindicate,culte religioase, asocia�ii ori funda�ii de na�ionalitate română sau de altăna�ionalitate decât cea română este interzisă conform legii.*

(3) Este interzisă, conform legii, finan�area campaniei electorale, în moddirect sau indirect, din partea unor persoane fizice care nu au cetă�eniaromână sau a unor persoane juridice de altă na�ionalitate decât cea română,cu excep�ia persoanelor fizice cetă�eni ai statelor membre ale UniuniiEuropene care au domiciliul în România și de�in calitatea de membru alpartidului politic la a cărui campanie electorală contribuie financiar.

(4) Este interzisă, conform legii, primirea de dona�ii pentru campaniaelectorală de către candida�i din partea unor persoane juridice sau a unorpersoane fizice care nu au cetă�enia română, cu excep�ia celor primite dinpartea cetă�enilor statelor membre ale Uniunii Europene care au domiciliulîn România și de�in calitatea de membru al partidului politic la a căruicampanie electorală contribuie financiar.

(5) Nu se pot primi dona�ii care au alt obiect decât sume de bani și nupot fi acceptate servicii prestate cu titlu gratuit pentru finan�area campanieielectorale, conform legii.

CAPITOLUL IVCheltuielile electorale

Art. 21. — (1) Eficien�a și oportunitatea cheltuielilor pentru campaniaelectorală se hotărăsc de către competitorii electorali, cu respectareaprevederilor Legii nr. 334/2006, republicată.

(2) Dispozi�iile Ordonan�ei de urgen�ă a Guvernului nr. 34/2006 privindatribuirea contractelor de achizi�ie publică, a contractelor de concesiune delucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cumodificări și completări, prin Legea nr. 337/2006, cu modificările șicompletările ulterioare, nu sunt aplicabile în materia cheltuielilor electoraleprevăzute de Legea nr. 334/2006, republicată.

Art. 22. — (1) Limitele maxime ale cheltuielilor care pot fi efectuate încampania electorală de către un competitor electoral trebuie să se încadrezeîn limitele maxime ale contribu�iilor pentru campania electorală la nivelcentral, de jude�, sector și la nivelul municipiului București.

(2) Cheltuielile efectuate nu pot fi mai mari decât contribu�iile electoraledepuse. (Exemplu: dacă limita maximă de cheltuieli este de 30 de salarii debază minime brute pe �ară și s-au încasat contribu�ii în valoare de 20 de

116 Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale

Page 117: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

— lei —

Nr.

crt.Limitele maxime ale cheltuielilor

Nr.

salarii

Nr.

liste

Salariul

minimTotal

1. Pentru fiecare listă de candidați la consiliul județean 50 41 1.050 2.152.500

2. Lista de candidați pentru Consiliul General al Municipiului București 50 1 1.050 52.500

TOTAL 50 42 1.050 2.205.000

— lei —

Nr.

crt.Limitele maxime ale cheltuielilor care pot fi făcute în campania electorală

Nr.

salarii

Salariul

minimTotal

1. Pentru fiecare listă de candidați la consiliul local al comunei 1 1.050,00 1.050,00

2. Pentru fiecare listă de candidați la consiliul local al orașului 3 1.050,00 3.150,00

3. Pentru fiecare listă de candidați la consiliul local al municipiului 5 1.050,00 5.250,00

4. Pentru fiecare listă de candidați la consiliul local al municipiului reședință de județ 30 1.050,00 31.500,00

5. Pentru fiecare listă de candidați la consiliul de sector al municipiului București 50 1.050,00 52.500,00

6. Pentru fiecare listă de candidați la Consiliul General al Municipiului București 500 1.050,00 525.000,00

7. Pentru fiecare listă de candidați la consiliul județean 100 1.050,00 105.000,00

8. Pentru fiecare candidat la funcția de primar al comunei 5 1.050,00 5.250,00

9. Pentru fiecare candidat la funcția de primar al orașului 7 1.050,00 7.350,00

10. Pentru fiecare candidat la funcția de primar al municipiului 10 1.050,00 10.500,00

11. Pentru fiecare candidat la funcția de primar al municipiului reședință de județ 50 1.050,00 52.500,00

12. Pentru fiecare candidat la funcția de primar de sector al municipiului București 100 1.050,00 105.000,00

13. Pentru fiecare candidat la funcția de primar al municipiului București 150 1.050,00 157.500,00

(5) Limitele maxime ale cheltuielilor care pot fi efectuate în campaniaelectorală la nivel de jude� și sector al municipiului București/municipiulBucurești prin conturile bancare deschise pentru campania electorală suntprezentate în tabelul nr. 3.

Tabelul nr. 3: Limitele maxime ale cheltuielilor care pot fi făcute încampania electorală la nivel de jude� și sector al municipiuluiBucurești/municipiul București

salarii minime brute pe �ară, valoarea maximă a cheltuielilor electorale vafi de 20 de salarii de bază minime brute pe �ară.)

(3) În cazul în care competitorul electoral transferă sume de bani dincontul bancar pentru campania electorală deschis la nivel central în conturilebancare pentru campania electorală deschise la nivel de jude�, sector și lanivelul municipiului București, limitele maxime ale cheltuielilor electoralecare pot fi efectuate la nivel central se diminuează în mod corespunzător.

(4) Limitele maxime ale cheltuielilor care pot fi efectuate în campaniaelectorală la nivel central prin contul bancar deschis la nivel central suntprezentate în tabelul nr. 2.

Tabelul nr. 2: Limitele maxime ale cheltuielilor care pot fi făcute încampania electorală la nivel central

117Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 19/2016

Page 118: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

— procente —

Tipurile de cheltuieli permise pentru campania electoralăProcent

admisibil

Cheltuieli pentru producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală la radio, televiziune și în presa scrisă 40%

Cheltuieli pentru producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală online 30%

Art. 23. — (1) Valoarea maximă a cheltuielilor care pot fi efectuate încampania electorală la nivel de jude�, sector și la nivelul municipiuluiBucurești se calculează prin însumarea limitelor maxime admise pentrutoate func�iile la care au fost propuse candidaturi individuale sau liste decandida�i, rămase definitive.

(2) Valoarea limită maximă a cheltuielilor electorale care pot fi efectuatela nivel central de către competitorul electoral se calculează prin însumarealimitelor maxime admise pentru fiecare listă de candida�i la consiliuljude�ean și pentru Consiliul General al Municipiului București.

(3) Când un candidat este propus pentru mai multe func�ii, limitamaximă a cheltuielilor ce pot fi efectuate se stabilește la valoarea cea maimare.

(4) Plafoanele stabilite în tabelul nr. 4 se determină prin raportare lafiecare jude� și la municipiul București, respectiv la nivel central, prinraportare la valoarea maximă a cheltuielilor electorale la care are dreptulcompetitorul electoral, în aceste circumscrip�ii electorale și la nivel central,după caz, indiferent de cuantumul contribu�iilor electorale primite.

Art. 24. — (1) Cheltuielile electorale pot fi efectuate numai prin viramentbancar de către mandatarii financiari prin intermediul conturilor bancaredeschise pentru campania electorală la nivel central, de jude�, sector și lanivelul municipiului București.

(2) Mandatarii financiari realizează opera�iuni bancare necesarecampaniei electorale numai pe baza împuternicirii scrise a organelor deconducere ale competitorului electoral (poate fi o singură împuternicirepentru toate opera�iunile).

(3) Mandatarul financiar poate efectua plă�i ale cheltuielilor electorale șiprin intermediul unui card asociat contului bancar de campanie.

(4) Facturile vor fi întocmite separat pentru fiecare tip de cheltuialăelectorală.

(5) Ordinele de plată vor cuprinde în mod obligatoriu men�iuni privindnumărul facturii și tipul de material de propagandă electorală sau serviciuaferent campaniei electorale.

Art. 25. — (1) În campania electorală competitorii electorali pot utilizacontribu�iile pentru campania electorală numai pentru categoriile decheltuieli prevăzute în tabelul nr. 4:

Tabelul nr. 4: Destina�iile contribu�iilor pentru campania electorală(cheltuielile electorale permise)

118 Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale

Page 119: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Cheltuieli pentru cercetări sociologice 30%

Cheltuieli pentru afișe electorale 20%

Cheltuieli pentru broșuri, pliante și alte materiale de propagandă electorală tipărite 50%

Cheltuieli pentru închirierea de spații și echipamente și cheltuieli de protocol destinate organizării de evenimente cu

tematică politică, economică, culturală sau socială, pentru transport și cazare, pentru asistență juridică și alte tipuri

de consultanță, precum și pentru plata serviciilor mandatarilor financiari

30%

Cheltuieli pentru comisioane bancare Variabil

(2) Plafoanele stabilite în tabelul nr. 4 se determină prin raportare lafiecare jude�, sector și la municipiul București, respectiv la nivel central,prin raportare la valoarea maximă a cheltuielilor electorale la care aredreptul competitorul electoral în aceste circumscrip�ii electorale și la nivelcentral, după caz. [Exemplu: Se ia în considerare un partid politic care apropus candidaturi într-un jude� pentru primarul municipiului reședin�ăde jude�, două candidaturi pentru primari de municipii, trei candidaturipentru primari de orașe, 15 candidaturi pentru primari de comune, o listăde candida�i pentru consiliul jude�ean, o listă de candida�i pentru consiliullocal al municipiului reședin�ă de jude�, două liste de candida�i pentruconsiliul local de municipiu, două liste de candida�i pentru consiliul localde oraș și 10 liste de candida�i pentru consiliul local de comună. Valoareamaximă a contribu�iilor care pot fi depuse în conturile de campanie,conform candidaturilor/listelor de candida�i depuse, este de 338.100 lei.Suma efectivă a contribu�iilor depuse în contul de campanie este de 229.410lei. Plafoanele de cheltuieli pentru fiecare tip de cheltuială se vor raportaînsă la valoarea de 338.100 lei. Astfel, pentru fiecare tip de cheltuialăelectorală suma maximă care poate fi cheltuită este: 135.240 lei pentruproduc�ia și difuzarea materialelor de propagandă electorală la radio,televiziune și în presa scrisă (338.100 * 40%), 101.430 lei pentru produc�iași difuzarea materialelor de propagandă electorală online (338.100 * 30%),101.430 lei pentru cercetări sociologice (338.100 * 30%), 67.620 lei pentruafișe electorale (338.100 * 20%), 169.050 lei pentru broșuri, pliante și altemateriale de propagandă electorală tipărite (338.100 * 50%), și 101.430 leipentru închirierea de spa�ii și echipamente și cheltuieli de protocoldestinate organizării de evenimente cu tematică politică, economică,culturală sau socială, pentru transport și cazare, pentru asisten�ă juridică șialte tipuri de consultan�ă, precum și pentru plata serviciilor mandatarilorfinanciari (338.100 * 30%). Valoarea totală a cheltuielilor efective va trebuisă fie însă de maximum 229.410 lei.]

(3) Cheltuielile privind realizarea materialelor de propagandă electoralăsunt suportate exclusiv de către competitorii electorali.

(4) Cheltuielile de protocol destinate organizării de evenimente cutematică politică, economică, culturală sau socială reprezintă cheltuieliaferente trata�iilor oferite participan�ilor la evenimentele cu tematicăpolitică, economică, culturală sau socială.

119Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 19/2016

Page 120: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

(5) Competitorii electorali pot efectua numai cheltuieli pentru produc�iade spoturi publicitare, cumpărarea de spa�ii de emisie în vederea difuzăriide clipuri sau emisiuni electorale fiind interzisă.

(6) Documentele justificative ale cheltuielilor electorale trebuie să fieîntocmite în perioada 6 mai—4 iunie 2016.

Art. 251. — În cazul organizării unui nou tur de scrutin potrivit art. 39alin. (1) lit. h) sau art. 101 alin. (3) din Legea nr. 115/2015 pentru alegereaautorită�ilor administra�iei publice locale, pentru modificarea Legiiadministra�iei publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificareași completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, limitelecontribu�iilor electorale și ale cheltuielilor electorale se reduc la jumătate.*

CAPITOLUL VMaterialele de propagandă electorală

Art. 26. — (1) Este considerat material de propagandă electorală oricematerial scris, audio sau video, care îndeplinește următoarele condi�ii:

a) se referă în mod direct la un candidat sau partid politic care participăla alegeri, clar identificat;

b) este utilizat în perioada 6 mai—4 iunie 2016, ora 07,00;c) are obiectiv electoral și se adresează publicului larg;d) depășește limitele activită�ii jurnalistice de informare a publicului.(2) În campania electorală pot fi utilizate numai următoarele tipuri de

materiale de propagandă electorală:a) afișe electorale cu dimensiuni de cel mult 500 mm o latură și 350 mm

cealaltă latură; afișele electorale prin care se convoacă o reuniune electoralăvor avea 400 mm o latură și 250 mm cealaltă latură și vor fi amplasate înlocurile speciale pentru afișaj stabilite prin dispozi�ia primarului;

b) materiale de propagandă electorală audio sau video, difuzate demass-media audiovizuală;

c) publicitate în presa scrisă;d) materiale de propagandă electorală online;e) broșuri, pliante și alte materiale tipărite din aceeași categorie.(3) Prin materiale tipărite din aceeași categorie cu broșurile și pliantele se

în�elege materialele tipărite pe suport hârtie, precum calendare, fluturași,flyere etc.

(4) Următoarele tipuri de ac�iuni și materiale de propagandă electoralănu mai sunt permise de prevederile legale în vigoare în timpul campanieielectorale:

a) vehiculele inscrip�ionate cu sloganuri de campanie;b) vehiculele care difuzează materiale audio, în mers sau sta�ionar;c) spectacole, serbări, focuri de artificii etc.;

* Introdus.

120 Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale

Page 121: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

d) bannere, mesh-uri, corturi publicitare, pavilioane publicitare,panouri publicitare mobile, steaguri publicitare, calcane, ecrane publicitare,indicatoare publicitare direc�ionale, structuri de publicitate auto-portante,mijloace de publicitate, panouri publicitare, panouri publicitare mobile,proiecte publicitare speciale, publicitate luminoasă, publicitate pe vehicule.

(5) Competitorii electorali au obliga�ia de a imprima pe toate materialelede propagandă electorală, în mod vizibil, următoarele date:

a) denumirea competitorului politic care le-a comandat;b) denumirea operatorului economic care le-a realizat;c) codul unic de identificare atribuit de Autoritatea Electorală

Permanentă la desemnarea mandatarului financiar;d) tirajul, unde este cazul.(6) În cazul prezentării de sondaje de opinie cu con�inut electoral,

comandate de competitorii electorali, acestea trebuie înso�ite deurmătoarele informa�ii:

a) denumirea institu�iei care a realizat sondajul;b) data sau intervalul de timp în care a fost efectuat sondajul și

metodologia utilizată;c) dimensiunea eșantionului și marja maximă de eroare;d) cine a solicitat și cine a plătit efectuarea sondajului.Art. 27. — (1) Producerea și difuzarea de materiale de propagandă

electorală în alte condi�ii decât cele prevăzute de Legea nr. 334/2006,republicată, este interzisă.

(2) Competitorii electorali nu pot produce materiale de propagandăelectorală în regie proprie.

(3) În campania electorală, competitorilor electorali le sunt interziseachizi�ionarea, oferirea, distribuirea sau darea, în mod direct sau indirect,a pixurilor, a cănilor, a ceasurilor, a tricourilor, a jachetelor, a gecilor, aimpermeabilelor, a pelerinelor, a vestelor, a șepcilor, a căciulilor, afularelor, a sacoșelor, a pungilor, a umbrelelor, a găle�ilor, a brichetelor, achibriturilor, a produselor alimentare, a produselor alcoolice, a �igărilor șia altor produse asemenea.

(4) Mijloacele folosite în campania electorală nu pot contraveni legii.(5) Organizarea ac�iunilor de campanie electorală în unită�ile militare,

precum și în spa�iile din școli și universită�i în perioada de desfășurare acursurilor este interzisă conform legii.

CAPITOLUL VIRaportarea cheltuielilor

la Autoritatea Electorală Permanentă

Art. 28. — (1) În termen de 15 zile de la data desfășurării alegerilor (6 iunie 2016—21 iunie 2016) mandatarul financiar coordonator este obligat

121Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 19/2016

Page 122: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

* Modificată.

să depună la Autoritatea Electorală Permanentă, în scris și în formatelectronic editabil, următoarele documente:

a) raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, conformmodelului prevăzut în anexa nr. 4. (Se întocmește un singur raportdetaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, la nivelul întregiiforma�iuni politice, în care se vor înscrie informa�ii despre veniturile șicheltuielile electorale pentru fiecare circumscrip�ie electorală în parte,inclusiv sediul central; se semnează și se datează de către mandatarulfinanciar coordonator.)*

b) declara�ia privind cuantumul total al datoriilor înregistrate ca urmarea campaniei, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 (se întocmeștepentru întreaga forma�iune politică; Se semnează, se datează și seștampilează de către reprezentantul legal al partidului politic, alian�eipolitice ori al organiza�iei cetă�enilor apar�inând minorită�ilor na�ionale, decătre persoana împuternicită conform statutului acestora, după caz);

c) declara�ia privind numărul de materiale de propagandă electoralăproduse și utilizate, defalcat pe categorii, conform modelului prevăzut înanexa nr. 6 (Declara�ia privind numărul de materiale de propagandăelectorală produse și utilizate, defalcat pe categorii, se semnează, se dateazăși se ștampilează de către reprezentantul legal al partidului politic, alian�eipolitice ori al organiza�iei cetă�enilor apar�inând minorită�ilor na�ionale, decătre persoana împuternicită conform statutului acestora, după caz);

d) declara�ia privind respectarea plafoanelor maxime pentru cheltuielileelectorale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 (Declara�ia privindrespectarea plafoanelor maxime ale cheltuielilor electorale se semnează, sedatează și se ștampilează de către reprezentantul legal al partidului politic,alian�ei politice ori al organiza�iei cetă�enilor apar�inând minorită�ilorna�ionale, de către persoana împuternicită conform statutului acestora,după caz);

e) lista furnizorilor serviciilor și/sau bunurilor utilizate în campaniaelectorală;

f) declara�iile candida�ilor privind provenien�a contribu�iilor electorale,conform modelului prevăzut în anexa nr. 8;

g) formularele de înregistrare a contribuitorilor, al cărui model esteprevăzut în anexa nr. 2 (se anexează documentele justificative privind sursade provenien�ă a contribu�iei electorale, excep�ie făcând cea provenită dinvenituri proprii);

h) împuternicirile scrise privind depunerea sau virarea contribu�iilorelectorale ale candida�ilor de către mandatari;

i) declara�ia reprezentantului legal al partidului politic, al alian�eipolitice sau al organiza�iei cetă�enilor români apar�inând minorită�ilor

122 Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale

Page 123: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

* Modificat.

na�ionale, după caz, cu privire la neefectuarea cheltuielilor electorale dinvenituri destinate activită�ii curente.

(2) Raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale întocmitpentru o alian�ă electorală va fi semnat și datat de către mandatarulfinanciar coordonator/mandatarii financiari coordonatori al/aiforma�iunilor politice din cadrul alian�ei electorale și va fi întocmit pebaza declara�iilor și rapoartelor detaliate ale veniturilor și cheltuielilorelectorale ale fiecărei forma�iuni politice care face parte din alian�ă.*

Art. 29. — (1) În situa�ia în care la data depunerii raportului detaliat devenituri și cheltuieli electorale competitorii electorali înregistrează datorii,aceștia au obliga�ia să depună trimestrial la Autoritatea ElectoralăPermanentă un raport privind stadiul achitării datoriilor înregistrate încampania electorală până la data achitării integrale a acestora, conformmodelului prevăzut în anexa nr. 5.

(2) Candida�ilor declara�i aleși nu li se pot valida mandatele dacăraportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale pentru fiecareforma�iune politică nu a fost depus în condi�iile legii.

(3) După finalizarea controlului veniturilor și cheltuielilor electorale,controlorul întocmește un raport de control, care va cuprinde de o manierăsintetică principalele aspecte verificate, constatări și eventuale recomandări.

(4) În situa�ia în care în urma desfășurării controlului rezultă încălcăride natură contraven�ională ale dispozi�iilor legale privind finan�areacampaniei electorale, controlorul încheie un proces-verbal de constatare acontraven�iilor, pe care îl înaintează, de îndată, directorului general alDepartamentului de control al finan�ării activită�ii partidelor politice și acampaniilor electorale, în vederea propunerii de către acesta a aplicăriisanc�iunilor prevăzute de lege.

(5) Autoritatea Electorală Permanentă asigură aducerea la cunoștin�ăpublică a listei partidelor politice, alian�elor politice, alian�elor electorale,organiza�iilor cetă�enilor români apar�inând minorită�ilor na�ionale și acandida�ilor independen�i care au depus rapoartele detaliate ale veniturilorși cheltuielilor electorale, pe măsură ce acestea sunt depuse, prin publicărisuccesive în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(6) Rapoartele detaliate ale veniturilor și cheltuielilor precum șicuantumul datoriilor înregistrate ca urmare a campaniei electorale se publicăde Autoritatea Electorală Permanentă în Monitorul Oficial al României,Partea I, în termen de 60 de zile de la publicarea rezultatului alegerilor.

(7) Autoritatea Electorală Permanentă are obliga�ia de a publica pepagina de internet proprie toate raportările obligatorii a fi publicate înMonitorul Oficial al României, Partea I. [art. 51 alin. (1) din Legea nr.334/2006, republicată]

123Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 19/2016

Page 124: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

CAPITOLUL VIIRambursarea cheltuielilor electorale

Art. 30. — (1) Partidele politice, alian�ele politice și organiza�iilecetă�enilor apar�inând minorită�ilor na�ionale care ob�in, individual sauîntr-o alian�ă electorală, cel pu�in 3% din totalul voturilor valabil exprimaterezultat prin însumarea voturilor exprimate pentru toate consiliile locale șide sector al municipiului București, consiliile jude�ene, Consiliul General alMunicipiului București, precum și toate candidaturile de primar, respectivprimar general al municipiului București și care au îndeplinit condi�iilelegale, au dreptul de a ob�ine rambursarea cheltuielilor electorale efectuateatât la nivel local, cât și central.

(2) Partidele politice, alian�ele politice și organiza�iile cetă�enilorapar�inând minorită�ilor na�ionale care nu ob�in numărul de voturiprevăzut mai sus, însă ob�in, individual sau într-o alian�ă electorală, celpu�in 3% din totalul voturilor valabil exprimate la nivelul circumscrip�ieielectorale jude�ene, rezultat prin însumarea voturilor valabil exprimatepentru toate consiliile locale și pentru toate candidaturile de primar dinjude�, precum și pentru consiliul jude�ean, și care au îndeplinit condi�iilelegale, au dreptul de a ob�ine rambursarea cheltuielilor electorale efectuateîn circumscrip�ia electorală jude�eană respectivă.

(3) Partidele politice, alian�ele politice și organiza�iile cetă�enilorapar�inând minorită�ilor na�ionale care nu ob�in numărul de voturiprevăzut mai sus, însă ob�in, individual sau într-o alian�ă electorală, celpu�in 3% din totalul voturilor valabil exprimate la nivelul circumscrip�ieielectorale de sector, rezultat prin însumarea voturilor exprimate pentruconsiliul local al sectorului și pentru primarul sectorului, și care auîndeplinit condi�iile legale, au dreptul de a ob�ine rambursarea cheltuielilorelectorale efectuate în circumscrip�ia electorală de sector.

(4) Partidele politice, alian�ele politice și organiza�iile cetă�enilorapar�inând minorită�ilor na�ionale care nu ob�in numărul de voturiprevăzut mai sus, însă ob�in, individual sau într-o alian�ă electorală, celpu�in 3% din totalul voturilor valabil exprimate la nivelul circumscrip�ieielectorale a municipiului București, rezultat prin însumarea voturilorexprimate pentru Consiliul General al Municipiului București și pentruprimarul general al municipiului București, și care au îndeplinit condi�iilelegale, au dreptul de a ob�ine rambursarea cheltuielilor electorale efectuateîn circumscrip�ia electorală a municipiului București.

(5) Sumele cheltuite suplimentar, la nivel central, de către partidulpolitic, alian�a politică și organiza�ia cetă�enilor apar�inând minorită�ilorna�ionale se rambursează numai în cazul în care acestea au ob�inutminimum 3% din voturile valabil exprimate la nivel na�ional.

124 Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale

Page 125: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Art. 301. — Rambursarea sumelor aferente cheltuielilor efectuate încircumscrip�iile electorale, precum și celor efectuate la nivel central,prevăzută la art. 48 alin. (1)—(9) din Legea nr. 334/2006, republicată, cumodificările și completările ulterioare, se realizează pentru sumelevalidate de către Autoritatea Electorală Permanentă, în limita plafoanelorprevăzute la art. 37 și a prevederilor art. 48 alin. (11) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.*

Art. 31. — (1) Până la data de 6 iulie 2016, mandatarul financiarcoordonator depune la Autoritatea Electorală Permanentă cererea derambursare a cheltuielilor electorale aferentă alegerilor locale din anul2016, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 înso�ită de documentelejustificative.

(2) Cererea de rambursare a cheltuielilor electorale și lista candida�ilor,înso�ite de documentele justificative, se întocmesc și se depun în scris, pesuport hârtie, precum și pe suport electronic, în format editabil.

(3) În cererea de rambursare vor fi incluse numai cheltuielile efectuatesau angajate până la data încheierii campaniei electorale și plătite pânăcel mai târziu la data depunerii cererii.**

(4) Cererea de rambursare a cheltuielilor electorale se semnează, sedatează și se ștampilează de către reprezentantul legal al partiduluipolitic, alian�ei politice ori al organiza�iei cetă�enilor apar�inândminorită�ilor na�ionale ori de către persoana împuternicită conformstatutului, după caz, sau se semnează și se datează de către candidatulindependent.**

(5) Cererea de rambursare depusă după data de 6 iulie 2016 nu esteluată în considerare.

(6) Dacă pentru verificarea legalită�ii încasărilor și a plă�ilor efectuate încampania electorală sunt necesare declara�ii și documente suplimentarefa�ă de cele men�ionate în prezentul ghid, termenul de 60 de zile seprelungește cu 15 zile.

(7) În baza deciziei Autorită�ii Electorale Permanente privindrambursarea cheltuielilor electorale, sumele de bani cuvenite sunt virate,prin ordin de plată, partidului politic, alian�ei politice sau organiza�ieicetă�enilor apar�inând minorită�ilor na�ionale în conturile bancare indicatede aceștia în cererea de rambursare.

(71) Depunerea după data-limită a cererii de rambursare a cheltuielilorelectorale, încălcarea obliga�iei de a depune documentele prevăzute deart. 54 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privindfinan�area activită�ii partidelor politice și a campaniilor electorale,aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, lipsa documentelor

* Introdus.** Modificat.

125Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 19/2016

Page 126: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

* Introdus.

justificative sau caracterul incomplet al acestora, precum și nedepunereaeventualelor declara�ii și documente suplimentare solicitate de cătreAutoritatea Electorală Permanentă atrag nerambursarea totală saupar�ială, după caz, a sumelor aferente cheltuielilor electorale.*

(72) Autoritatea Electorală Permanentă validează sumele aferentecheltuielilor electorale pentru care au fost prezentate documentelejustificative, conform legii, și invalidează sumele aferente cheltuielilorelectorale pentru care nu au fost prezentate documentele justificative,conform legii.*

(8) În cazul neîndeplinirii condi�iilor de rambursare de către partidulpolitic, alian�a politică sau organiza�ia cetă�enilor apar�inând minorită�ilorna�ionale care a formulat și a depus cerere de rambursare, AutoritateaElectorală Permanentă adoptă o decizie de nerambursare a cheltuielilorelectorale, care poate fi contestată la instan�a judecătorească de contenciosadministrativ competentă, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 32. — (1) În cazul depășirii într-un jude� sau în municipiul Bucureștia plafoanelor maxime ale cheltuielilor stabilite conform Legii nr. 334/2006,republicată, cheltuielile electorale efectuate în jude�ul respectiv sau înmunicipiul București, după caz, nu se rambursează.

(2) În situa�ia utilizării, într-un jude� sau în municipiul București, a altorsurse de finan�are pentru campania electorală decât contribu�iilecandida�ilor și ale forma�iunii politice, cheltuielile electorale efectuate înjude�ul respectiv sau în municipiul București, după caz, nu se rambursează.

(3) În situa�ia în care, într-un jude� sau în municipiul București,destina�iile cheltuielilor electorale sau ponderile acestora din totalulcheltuielilor electorale care pot fi efectuate nu au fost respectate, cheltuielileelectorale efectuate în jude�ul respectiv sau în municipiul București, dupăcaz, nu se rambursează.

(4) Depunerea unor documente incomplete sau care con�in erori atragenerambursarea sau rambursarea par�ială a cheltuielilor electorale, conformdocumentelor justificative depuse.

Art. 33. — (1) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivelcentral pentru produc�ia și difuzarea materialelor de propagandă electoralăla radio și televiziune, mandatarii financiari coordonatori trebuie să depunăla Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original și o copie aleurmătoarelor documente justificative:

a) extrasul de cont bancar, care va con�ine men�iuni privind facturaplătită;

b) facturile, care vor con�ine men�iuni privind tipul de serviciu furnizat;

126 Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale

Page 127: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

c) ordine de plată, care vor con�ine men�iuni privind tipul cheltuielii,sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediulunui card asociat contului bancar pentru campania electorală;

d) procese-verbale de recep�ie a materialelor de propagandă electoralăaudiovizuale produse;

e) declara�ie privind datele și orele difuzării materialelor de propagandăelectorală la postul de radio/televiziune, conform modelului prevăzut înanexa nr. 10.

(2) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivel centralpentru produc�ia și difuzarea materialelor de propagandă electorală înpresa scrisă, mandatarii financiari coordonatori trebuie să depună laAutoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original și o copie aleurmătoarelor documente justificative:

a) extrasul de cont bancar, care va con�ine men�iuni privind facturaplătită;

b) facturile, care vor con�ine men�iuni privind tipul de serviciu furnizat;c) ordine de plată, care vor con�ine men�iuni privind tipul cheltuielii,

sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediulunui card asociat contului bancar pentru campania electorală;

d) declara�ie privind data apari�iei publica�iei și tirajul, conformmodelului prevăzut în anexa nr. 11;

e) câte un exemplar al fiecărei publica�ii.(3) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivel central

pentru produc�ia și difuzarea materialelor de propagandă electorală online,mandatarii financiari coordonatori trebuie să depună la AutoritateaElectorală Permanentă câte un exemplar original și o copie aleurmătoarelor documente justificative:

a) extrasul de cont bancar, care va con�ine men�iuni privind tipulcheltuielii;

b) facturile, care vor con�ine men�iuni privind tipul de serviciu furnizat;c) ordine de plată, care vor con�ine men�iuni privind tipul cheltuielii,

sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediulunui card asociat contului bancar pentru campania electorală;

d) declara�ie privind postarea pe internet a materialului de propagandăelectorală, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12;

e) câte un exemplar, pe suport electronic, al fiecărui material depropagandă electorală online.

(4) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivel centralpentru cercetări sociologice, mandatarii financiari coordonatori trebuie sădepună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original șio copie ale următoarelor documente justificative:

127Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 19/2016

Page 128: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

a) extrasul de cont bancar, care va con�ine men�iuni privind facturaplătită;

b) facturile, care vor con�ine men�iuni privind tipul de serviciu furnizat;c) ordine de plată, care vor con�ine men�iuni privind tipul cheltuielii,

sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediulunui card asociat contului bancar pentru campania electorală;

d) o copie scrisă a rezultatelor cercetării sociologice.(5) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivel central

pentru produc�ia și difuzarea afișelor electorale, mandatarii financiaricoordonatori trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câteun exemplar original și o copie ale următoarelor documente justificative:

a) extrasul de cont bancar, care va con�ine men�iuni privind tipulcheltuielii;

b) facturile, care vor con�ine men�iuni privind tipul de serviciu furnizat;c) ordine de plată, care vor con�ine men�iuni privind tipul cheltuielii,

sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediulunui card asociat contului bancar pentru campania electorală;

d) procese-verbale de recep�ie a afișelor electorale, în original;e) lista de distribu�ie a afișelor electorale, cuprinzând numărul de afișe

electorale din fiecare localitate;f) câte un exemplar al fiecărui tip de afiș electoral.(6) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivel central

pentru produc�ia și difuzarea broșurilor, pliantelor și a altor materiale depropagandă electorală tipărite, mandatarii financiari coordonatori trebuiesă depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar originalși o copie ale următoarelor documente justificative:

a) extrasul de cont bancar, care va con�ine men�iuni privind tipulcheltuielii;

b) facturile, care vor con�ine men�iuni privind tipul de serviciu furnizat;c) ordine de plată, care vor con�ine men�iuni privind tipul cheltuielii,

sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediulunui card asociat contului bancar pentru campania electorală;

d) procese-verbale de recep�ie a broșurilor, pliantelor și a altor materialede propagandă electorală tipărite;

e) lista de distribu�ie a broșurilor, pliantelor și a altor materiale depropagandă electorală tipărite;

f) câte un exemplar al fiecărui tip de broșură, pliant și material tipărit depropagandă electorală.

(7) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivel centralpentru închirierea de spa�ii și echipamente, mandatarii financiaricoordonatori trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câteun exemplar original și o copie ale următoarelor documente justificative:

128 Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale

Page 129: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

a) extrasul de cont bancar, care va con�ine men�iuni privind tipulcheltuielii;

b) facturile, care vor con�ine men�iuni privind tipul de serviciu furnizat;c) ordine de plată, care vor con�ine men�iuni privind tipul cheltuielii,

sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediulunui card asociat contului bancar pentru campania electorală;

d) fotografii ale spa�iilor și ale echipamentelor închiriate.(8) În cazul cheltuielilor de protocol efectuate din contul deschis la nivel

central destinate organizării de evenimente cu tematică politică,economică, culturală sau socială, mandatarii financiari coordonatoritrebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplaroriginal și o copie ale următoarelor documente justificative:

a) extrasul de cont bancar, care va con�ine men�iuni privind tipulcheltuielii;

b) facturile, care vor con�ine men�iuni privind tipul de serviciu sau debunuri furnizate;

c) ordine de plată, care vor con�ine men�iuni privind tipul cheltuielii,sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediulunui instrument de plată pe suport magnetic asociat contului bancarpentru campania electorală;

d) declara�ie a reprezentantului legal al forma�iunii politice privindnumărul de participan�i, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13.

(9) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivel centralpentru transportul și cazarea candida�ilor, mandatarii financiaricoordonatori trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câteun exemplar original și o copie ale următoarelor documente justificative:

a) extrasul de cont bancar, care va con�ine men�iuni privind tipulcheltuielii;

b) facturile în original, care vor con�ine men�iuni privind tipul deserviciu sau de bunuri furnizate;

c) ordine de plată, care vor con�ine men�iuni privind tipul cheltuielii,sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediulunui card asociat contului bancar pentru campania electorală.

(10) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivel centralpentru asisten�ă juridică și alte tipuri de consultan�ă, mandatarii financiaricoordonatori trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câteun exemplar original și o copie ale următoarelor documente justificative:

a) extrasul de cont bancar, care va con�ine men�iuni privind tipulcheltuielii;

b) contractele încheiate;c) facturile în original, care vor con�ine men�iuni privind tipul de

serviciu furnizat;

129Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 19/2016

Page 130: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

d) ordine de plată, care vor con�ine men�iuni privind tipul cheltuielii,sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediulunui card asociat contului bancar pentru campania electorală.

(11) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivel centralpentru plata serviciilor mandatarilor financiari, mandatarii financiaricoordonatori trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câteun exemplar original și o copie ale următoarelor documente justificative:

a) extrasul de cont bancar, care va con�ine men�iuni privind tipulcheltuielii;

b) facturile, care vor con�ine men�iuni privind tipul de serviciu furnizat;c) ordine de plată, care vor con�ine men�iuni privind tipul cheltuielii,

sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediulunui card asociat contului bancar pentru campania electorală.

(12) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivel centralpentru plata comisioanelor bancare, mandatarii financiari coordonatoritrebuie să depună, în original, extrasul de cont bancar, care la rubricainforma�ii va con�ine men�iuni privind tipul cheltuielii. Aceste men�iunipot fi prescurtate.

Art. 34. –– (1) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la niveluljude�ului, sectorului sau al municipiului București pentru produc�ia șidifuzarea materialelor de propagandă electorală la radio și televiziune,mandatarul financiar trebuie să depună la Autoritatea ElectoralăPermanentă câte un exemplar original și o copie ale următoarelordocumente justificative:

a) extrasul de cont bancar, care va con�ine men�iuni privind facturaplătită;

b) facturile, care vor con�ine men�iuni privind tipul de serviciu furnizat;c) ordine de plată, care vor con�ine men�iuni privind tipul cheltuielii,

sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediulunui card asociat contului bancar pentru campania electorală;

d) procese-verbale de recep�ie a materialelor de propagandă electoralăaudiovizuale produse;

e) declara�ie privind datele și orele difuzării materialelor de propagandăelectorală la postul de radio/televiziune, conform modelului prevăzut înanexa nr. 10.

(2) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivelul jude�ului,sectorului sau al municipiului București pentru produc�ia și difuzareamaterialelor de propagandă electorală în presa scrisă, mandatarul financiartrebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplaroriginal și o copie ale următoarelor documente justificative:

a) extrasul de cont bancar, care va con�ine men�iuni privind facturaplătită;

130 Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale

Page 131: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

b) facturile, care vor con�ine men�iuni privind tipul de serviciu furnizat;c) ordine de plată, care vor con�ine men�iuni privind tipul cheltuielii,

sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediulunui card asociat contului bancar pentru campania electorală;

d) declara�ie privind data apari�iei publica�iei și tirajul, conformmodelului prevăzut în anexa nr. 11;

e) câte un exemplar al fiecărei publica�ii.(3) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivelul jude�ului,

sectorului sau al municipiului București pentru produc�ia și difuzareamaterialelor de propagandă electorală online, mandatarul financiar trebuiesă depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar originalși o copie ale următoarelor documente justificative:

a) extrasul de cont bancar, care va con�ine men�iuni privind tipulcheltuielii;

b) facturile, care vor con�ine men�iuni privind tipul de serviciu furnizat;c) ordine de plată, care vor con�ine men�iuni privind tipul cheltuielii,

sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediulunui card asociat contului bancar pentru campania electorală;

d) declara�ie privind postarea pe internet a materialului de propagandăelectorală, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12;

e) câte un exemplar, pe suport electronic, al fiecărui material depropagandă electorală online.

(4) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivelul jude�ului,sectorului sau al municipiului București pentru cercetări sociologice,mandatarul financiar trebuie să depună la Autoritatea ElectoralăPermanentă câte un exemplar original și o copie ale următoarelordocumente justificative:

a) extrasul de cont bancar, care va con�ine men�iuni privind facturaplătită;

b) facturile, care vor con�ine men�iuni privind tipul de serviciu furnizat;c) ordine de plată, care vor con�ine men�iuni privind tipul cheltuielii,

sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediulunui card asociat contului bancar pentru campania electorală;

d) o copie scrisă a rezultatelor cercetării sociologice.(5) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivelul jude�ului,

sectorului sau al municipiului București pentru produc�ia și difuzareaafișelor electorale, mandatarul financiar trebuie să depună la AutoritateaElectorală Permanentă câte un exemplar original și o copie aleurmătoarelor documente justificative:

a) extrasul de cont bancar, care va con�ine men�iuni privind tipulcheltuielii;

b) facturile, care vor con�ine men�iuni privind tipul de serviciu furnizat;

131Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 19/2016

Page 132: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

c) ordine de plată, care vor con�ine men�iuni privind tipul cheltuielii,sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediulunui card asociat contului bancar pentru campania electorală;

d) procese-verbale de recep�ie a afișelor electorale, în original;e) lista de distribu�ie a afișelor electorale, cuprinzând numărul de afișe

electorale din fiecare localitate;f) câte un exemplar al fiecărui tip de afiș electoral.(6) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivelul jude�ului,

sectorului sau al municipiului București pentru produc�ia și difuzareabroșurilor, pliantelor și a altor materiale de propagandă electorală tipărite,mandatarul financiar trebuie să depună la Autoritatea ElectoralăPermanentă câte un exemplar original și o copie ale următoarelordocumente justificative:

a) extrasul de cont bancar, care va con�ine men�iuni privind tipulcheltuielii;

b) facturile, care vor con�ine men�iuni privind tipul de serviciu furnizat;c) ordine de plată, care vor con�ine men�iuni privind tipul cheltuielii,

sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediulunui card asociat contului bancar pentru campania electorală;

d) procese-verbale de recep�ie a broșurilor, pliantelor și a altor materialede propagandă electorală tipărite;

e) lista de distribu�ie a broșurilor, pliantelor și a altor materiale depropagandă electorală tipărite;

f) câte un exemplar al fiecărui tip de broșură, pliant și material tipărit depropagandă electorală.

(7) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivelul jude�ului,sectorului sau al municipiului București pentru închirierea de spa�ii șiechipamente, mandatarul financiar trebuie să depună la AutoritateaElectorală Permanentă câte un exemplar original și o copie ale următoarelordocumente justificative:

a) extrasul de cont bancar, care va con�ine men�iuni privind tipulcheltuielii;

b) facturile, care vor con�ine men�iuni privind tipul de serviciu furnizat;c) ordine de plată, care vor con�ine men�iuni privind tipul cheltuielii,

sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediulunui card asociat contului bancar pentru campania electorală;

d) fotografii ale spa�iilor și ale echipamentelor închiriate.(8) În cazul cheltuielilor de protocol efectuate din contul deschis la

nivelul jude�ului, sectorului sau al municipiului București, destinateorganizării de evenimente cu tematică politică, economică, culturală sausocială, mandatarul financiar trebuie să depună la Autoritatea Electorală

132 Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale

Page 133: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Permanentă câte un exemplar original și o copie ale următoarelor docu -mente justificative:

a) extrasul de cont bancar, care va con�ine men�iuni privind tipulcheltuielii;

b) facturile, care vor con�ine men�iuni privind tipul de serviciu sau debunuri furnizate;

c) ordine de plată, care vor con�ine men�iuni privind tipul cheltuielii,sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediulunui instrument de plată pe suport magnetic asociat contului bancarpentru campania electorală;

d) declara�ie a reprezentantului legal al forma�iunii politice privindnumărul de participan�i, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13.

(9) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivelul jude�ului,sectorului sau al municipiului București pentru transportul și cazareacandida�ilor, mandatarul financiar trebuie să depună la AutoritateaElectorală Permanentă câte un exemplar original și o copie aleurmătoarelor documente justificative:

a) extrasul de cont bancar, care va con�ine men�iuni privind tipulcheltuielii;

b) facturile în original, care vor con�ine men�iuni privind tipul deserviciu sau de bunuri furnizate;

c) ordine de plată, care vor con�ine men�iuni privind tipul cheltuielii,sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediulunui card asociat contului bancar pentru campania electorală.

(10) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la niveluljude�ului, sectorului sau al municipiului București pentru asisten�ă juridicăși alte tipuri de consultan�ă, mandatarul financiar trebuie să depună laAutoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original și o copie aleurmătoarelor documente justificative:

a) extrasul de cont bancar, care va con�ine men�iuni privind tipulcheltuielii;

b) contractele încheiate;c) facturile în original, care vor con�ine men�iuni privind tipul de

serviciu furnizat;d) ordine de plată, care vor con�ine men�iuni privind tipul cheltuielii,

sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediulunui card asociat contului bancar pentru campania electorală.

(11) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la niveluljude�ului, sectorului sau al municipiului București pentru plata serviciilormandatarilor financiari, mandatarul financiar trebuie să depună la

133Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 19/2016

Page 134: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale134

* Modificat.

Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original și o copie aleurmătoarelor documente justificative:

a) extrasul de cont bancar, care va con�ine men�iuni privind tipulcheltuielii;

b) facturile, care vor con�ine men�iuni privind tipul de serviciu furnizat;c) ordine de plată, care vor con�ine men�iuni privind tipul cheltuielii,

sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediulunui card asociat contului bancar pentru campania electorală.

(12) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la niveluljude�ului, sectorului sau al municipiului București pentru platacomisioanelor bancare, mandatarii financiari trebuie să depună, în original,extrasele de cont bancar, care la rubrica informa�ii vor con�ine men�iuniprivind tipul cheltuielii. Aceste men�iuni pot fi prescurtate.

Art. 35. — (1) Copiile exemplarelor originale ale documentelorjustificative vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de cătrereprezentan�ii Autorită�ii Electorale Permanente.

(2) Exemplarele originale ale documentelor justificative se restituiemandatarilor financiari.

(3) Partidele politice, alian�ele politice, organiza�iile cetă�enilorapar�inând minorită�ilor na�ionale, precum și candida�ii independen�i carenu depun toate documentele justificative pot asigura completarea acestorapână cel mai târziu la data expirării termenului de 30 de zile de la dataalegerilor.

(4) Depunerea documentelor și restituirea exemplarelor originale aleacestora se realizează conform programării stabilite de către AutoritateaElectorală Permanentă împreună cu mandatarii financiari coordonatori.

(5) În cazul contribu�iilor încasate și cheltuielilor efectuate din conturilede campanie deschise la nivel jude�ean, la nivelul sectoarelor municipiuluiBucurești sau la nivelul municipiului București, documentele privindcontribu�iile electorale și documentele justificative ale cheltuielilorelectorale prevăzute la art. 34 pot fi predate, în câte un exemplar original șio copie, în mod deconcentrat, la sediile filialelor și birourilor jude�ene aleAutorită�ii Electorale Permanente de către mandatarii financiari jude�eni,ai sectoarelor municipiului București și ai municipiului București, întermen de 30 de zile de la data alegerilor, pe baza unui centralizator înformat xls (tipărit pe hârtie și în format electronic).*

Art. 36. — Partidele politice, prin intermediul mandatarilor financiari, auobliga�ia de a restitui candida�ilor, în termen de 120 de zile de la dataalegerilor, sumele rambursate și sumele necheltuite, conform contribu�iilorpe care aceștia le-au depus.

Page 135: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 19/2016 135

* Modificat.

CAPITOLUL VIIIAlian�ele electorale

Art. 37. — (1) Mandatarii financiari coordonatori ai partidelor membreale alian�elor electorale, în raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilorelectorale, își vor eviden�ia separat contribu�iile și cheltuielile electoraleefectuate.*

(2) Mandatarul financiar desemnat de către un partid politic care faceparte dintr-o alian�ă electorală la nivel local poate fi numai mandatarulfinanciar al partidului respectiv la nivelul jude�ului, al sectorului sau almunicipiului București.

(3) Pentru func�iile de primari, doar partidul politic din care face partecandidatul poate primi contribu�ii din partea acestuia și poate efectuacheltuieli electorale.

(4) Pentru func�iile de consilieri, fiecare partid politic care face parte dinalian�a electorală poate depune contribu�ii, în conturile bancare pentrucampania electorală, propor�ional cu numărul de candida�i propuși dinlistă. Numai partidul politic sau partidele politice din care fac partecandida�ii pot primi contribu�ii din partea acestora și pot efectua cheltuielielectorale.

(5) Pe materialele de propagandă electorală ale alian�ei electorale se vaimprima numai codul partidului politic care face cheltuiala.

CAPITOLUL IXContraven�ii și sanc�iuni

Art. 38. — Faptele care constituie contraven�ii potrivit Legii nr. 334/2006,republicată, și sanc�iunile aferente sunt descrise în tabelul nr. 5.

Page 136: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Tabe

lul n

r. 5:

Con

trav

en�ii

și s

anc�

iuni

Nr.

crt.

Descriereafaptei

Sancțiunea

1.Nedeschidereadecătrecompetitorulelectoralacontuluibancarpentrucampania

electoralăînjudețulsaumunicipiulBucurești,undeparticipălaalegeri,pânăla

datade6mai2016

Amendădela15.000leila50.000lei

2.Nedeschidereadecătrepartidulpoliticsauorganizațiacetățeniloraparținând

minoritățilornaționaleacontuluibancarcentralpentrucampaniaelectorală,până

ladatade6mai2016

Amendădela15.000leila50.000lei

3.Depunereasauvirareacontribuțiilorpentrucampaniaelectoralădecătrealte

persoanedecâtcandidațiicăroraacestecontribuțiileaparținsaudecâtmandatarul

financiardesemnatlanivelulrespectiv

Amendădela15.000leila50.000lei

șiconfiscareasumelordebani

destinate,folositesaurezultatedin

contravenție

4.Nedeclarareatransferuluiîncontulbancardecampaniedeschislanivelcentralal

fondurilorobținutedecătrepartidulpoliticînafaracampanieielectoraleîntermen

de5ziledeladataefectuăriitransferului

Amendădela15.000leila50.000lei

șiconfiscareasumelordebani

destinate,folositesaurezultatedin

contravenție

5.Transferulînconturilebancarepentrucampaniaelectoralăalaportuluifinanciaral

formațiuniinepoliticeasociatecupartidulpolitic

Amendădela15.000leila50.000lei

șiconfiscareasumelordebani

destinate,folositesaurezultatedin

contravenție

6.Depășirealimitelormaximealecontribuțiilorcandidațilorpentrucampania

electorală

Amendădela15.000leila50.000lei

șiconfiscareasumelordebani

destinate,folositesaurezultatedin

contravenție

7.Depunereasauvirareaînconturilebancarepentrucampaniaelectoralăaunor

contribuțiipentrucampaniaelectoralăcareprovindinaltesursedecâtdonații

primitedecandidațidelapersoanefizice,venituripropriialecandidaților,

împrumuturidelapersoanefizicesaucontractatecuinstituțiidecredit

Amendădela15.000leila50.000lei,

confiscarea

sumelor

de

bani

destinate,folositesaurezultatedin

contravenție

și

nerambursarea

cheltuielilorelectorale

8.Încălcareaobligațieideadepuneodeclarațiecuindicareasurseicontribuției,

conformmodeluluilegalaprobat,încelmult48deoredeladatadepuneriiunei

sumeîncontulbancarpentrucampaniaelectorală

Amendădela15.000leila50.000lei

șiconfiscareasumelordebani

destinate,folositesaurezultatedin

contravenție

9.NedeclarareacontribuțiilorpentrucampaniaelectoralăAutoritățiiElectorale

Permanenteînaintedeutilizareaacestora

Amendădela15.000leila50.000lei

șiconfiscareasumelordebani

destinate,folositesaurezultatedin

contravenție

136 Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale

Page 137: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

10.Depunereacontribuțiilorelectoraleînconturilebancarepentrucampaniaelectorală

dupădatade4iunie,ora07,00

Amendădela15.000leila50.000lei

șiconfiscareasumelordebani

destinate,folositesaurezultatedin

contravenție

11.Depășirealimitelormaximealecontribuțiilorpentrucampaniaelectoralăale

partidelorpoliticeșiorganizațiilorcetățeniloraparținândminoritățilornaționale

Amendădela15.000leila50.000lei

șiconfiscareasumelordebani

destinate,folositesaurezultatedin

contravenție

12.Virareadecătrepartidelepoliticeșiorganizațiilecetățeniloraparținândminorităților

naționaleîncontulbancarcentralpentrucampaniaelectoralăaunorcontribuții

pentrucampaniaelectoralăcareprovindinaltesursedecâttransferuriale

fondurilorprovenitedinafaracampanieielectorale

Amendădela15.000leila50.000lei

șiconfiscareasumelordebani

destinate,folositesaurezultatedin

contravenție

13.Transferuldecătrepartidulpoliticsauorganizațiacetățeniloraparținând

minoritățilornaționalealunorsumedebanidincontulbancardeschislanivel

centralpentrucampaniaelectoralăînconturiledeschisepentrucampania

electoralălaniveljudețean,almunicipiuluiBucureștisaulanivelulsectoarelor

acestuia,cuîncălcarealimitelorprevăzutedelege

Amendădela15.000leila50.000lei

șiconfiscareasumelordebani

destinate,folositesaurezultatedin

contravenție

14.Finanțareacampanieielectorale,înmoddirectsauindirect,decătrepersoane

fizicecarenuaucetățeniaromânăsaudecătrepersoanejuridicedealtă

naționalitatedecâtcearomână,cuexcepțiafinanțăriidecătrecetățeniistatelor

membrealeUniuniiEuropenecareaudomiciliulînRomâniașidețincalitateade

membrualpartiduluipoliticlaacăruicampanieelectoralăcontribuiefinanciar

Amendădela10.000leila25.000lei

șiconfiscareasumelordebani

destinate,folositesaurezultatedin

contravenție

15.Finanțareaînoricemodacampanieielectoraleaunuipartid,auneialianțea

acestorasauaunuicandidatindependentdecătreoautoritatepublică,instituție

publică,regieautonomă,companienațională,societatereglementatădeLegea

nr.31/1990,republicată,cumodificărileșicompletărileulterioare,oriinstituțiede

credit,lacaresuntacționarimajoritaristatulsauunitățiadministrativ-teritoriale,ori

decătresocietățireglementatedeLegeanr.31/1990,republicată,cumodificările

șicompletărileulterioare,care,cu12luniînaintedeîncepereacampaniei

electorale,audesfășuratactivitățifinanțatedinfonduripublice

Amendădela10.000leila25.000lei

șiconfiscareasumelordebani

destinate,folositesaurezultatedin

contravenție

16.Finanțareaînoricemodacampanieielectoraleaunuipartid,auneialianțea

acestorasauaunuicandidatindependentdecătresindicate,cultereligioase,

asociațiiorifundațiidealtănaționalitatedecâtcearomână

Amendădela10.000leila25.000lei

șiconfiscareasumelordebani

destinate,folositesaurezultatedin

contravenție

137Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 19/2016

Page 138: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

24.Utilizareacontribuțiilorpentrucampaniaelectoralăcudepășireacuantumurilor

admisepentrudestinațiileprevăzuteînmodexpresdelege

Amendădela15.000leila50.000lei,

confiscareasumelordebani

destinate,folositesaurezultatedin

contravențieșinerambursarea

cheltuielilorelectorale

17.Utilizareadecătrecompetitoriielectoraliaunortipuridematerialedepropagandă

electoralăîncampaniaelectoralăcarenusuntprevăzutedeLegeanr.334/2006,

republicată

Amendădela10.000leila25.000lei

și

confiscarea

contravalorii

materialelor

de

propagandă

electorală

18.Încălcareadecătrecompetitoriielectoraliaobligațieideaimprimapematerialele

depropagandăelectoralămențiunileobligatoriiprevăzutedelege

Amendădela10.000leila25.000lei

și

confiscarea

contravalorii

materialelor

de

propagandă

electorală

19.Utilizareadecătrecompetitoriielectoraliaunormaterialedepropagandăelectorală

alecărorcosturiaufostsuportateparțialsauintegraldealtepersoane

Amendădela10.000leila25.000lei

și

confiscarea

contravalorii

materialelor

de

propagandă

electorală

20.ÎncălcareadecătrecompetitoriielectoraliaobligațieideadeclaraAutorității

ElectoralePermanente,prinmandatarfinanciar,număruldematerialede

propagandăelectoralăproduseșiutilizate,defalcatpecategorii,pânăcelmai

târziuîndatade21iunie2016

Amendădela10.000leila25.000lei

21.Depășirealimitelormaximealecheltuielilorelectorale

Amendădela15.000leila50.000lei,

confiscareasumelordebani

destinate,folositesaurezultatedin

contravențieșinerambursarea

cheltuielilorelectorale

22.Efectuareacheltuieliloraferentecampanieielectoraleprinalteconturidecâtcele

deschisepentrucampaniaelectorală

Amendădela15.000leila50.000lei

șiconfiscareasumelordebani

destinate,folositesaurezultatedin

contravenție

23.Utilizareacontribuțiilorpentrucampaniaelectoralăpentrualtedestinațiidecât

celeprevăzuteînmodexpresdelege

Amendădela15.000leila50.000lei,

confiscareasumelordebani

destinate,folositesaurezultatedin

contravențieșinerambursarea

cheltuielilorelectorale

Nr.

crt.

Descriereafaptei

Sancțiunea

138 Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale

Page 139: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

25.ÎncălcareadecătrecompetitoriielectoraliaobligațieideadepunelaAutoritatea

ElectoralăPermanentăodeclarațieprivindrespectareaplafoanelordecheltuieli

prevăzutedelege,conformmodeluluilegalaprobat,pânăcelmaitârziuîndata

de21iunie2016

Amendădela10.000leila25.000lei

26.Încălcareadecătrecompetitoriielectoraliaobligațieideapuneladispoziția

reprezentanțilorAutoritățiiElectoralePermanentedocumenteleșiinformațiile

solicitateîntermendecelmult15ziledeladatasolicitării

Amendădela15.000leila50.000lei

27.Încălcareadecătremandatariifinanciaricoordonatoriaobligațieideadepunela

AutoritateaElectoralăPermanentărapoarteledetaliatealeveniturilorși

cheltuielilorelectoralealecompetitorilorelectoraliîntermende15ziledeladata

desfășurăriialegerilor

Amendădela15.000leila50.000lei

28.Încălcareadecătremandatariifinanciaricoordonatoriaobligațieideadepunela

AutoritateaElectoralăPermanentăcuantumuldatoriilorînregistratecaurmarea

campanieidecătrecompetitoriielectoraliîntermende15ziledeladata

desfășurăriialegerilor

Amendădela15.000leila50.000lei

29.Încălcareadecătremandatariifinanciaricoordonatoriaobligațieideadepunela

AutoritateaElectoralăPermanentădeclarațiileprivindindicareasursei

contribuțiilorelectorale

Amendădela15.000leila50.000lei

30.Încălcareadecătrepartidelepolitice,alianțelepoliticeșiorganizațiilecetățenilor

aparținândminoritățilornaționaleaobligațieidearestituicandidațilorsumelede

baninecheltuiteși/saurambursatedecătreAutoritateaElectoralăPermanentă

Amendădela10.000leila50.000lei

31.*

Neîndeplinireasauîndeplinireanecorespunzătoaredecătremandatarul

financiarcoordonatoraatribuțiilorcareîirevin

potrivitlegii

Amendădela10.000lei

la25.000lei

32.*

Neîndeplinireasau

îndeplinireanecorespunzătoaredecătremandatarul

financiardesemnatlaniveljudețean,lanivelulmunicipiuluiBucureștisaula

nivelulsectoruluimunicipiuluiBucureștiaatribuțiilorcareîirevinpotrivitlegii

Amendădela10.000lei

la25.000lei

33.*

Încălcareaobligațieidearaportatrim

estrialAutoritățiiElectoralePermanente

stadiulachităriidatoriilorînregistrate

încampania

electorală

pânăla

data

achităriiintegraleaacestora

Amendădela10.000lei

la25.000lei

34.*

Încălcareaobligațieideafurnizaîn

formatelectronic

datele

prevăzute

la

art.47alin.(3),precum

șideclarațiileprevăzute

laart.28din

Legeanr.

334/2006,republicată,cumodificărileșicompletărileulterioare

Amendădela10.000lei

la25.000lei

* Int

rodu

s.

139Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 19/2016

Page 140: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Numeleșiprenumeledonatorului

Seriașinumărulactuluideidentitatealdonatorului

Cetățeniadonatorului

Apartenențapoliticăadonatorului(numaiîncazulpersoanelorfizicecareau

cetățeniaaltuistatmembrualUniuniiEuropenedecâtRomânia)

Datanașteriidonatorului

Descriereaobiectuluimaterialaldonației

Valoareadonației

Proveniențadonației(setrec,dupăcaz,venituriproprii,donațiesau

împrumut,conformdeclarațieidonatorului)

Dataîncheieriidonației

Numeleșiprenumelepersoaneicareaverificatidentitateadonatorului

Funcțiaînpartidulpoliticapersoaneicareaverificatidentitateadonatorului1

Codulnumericpersonalalpersoaneicareaverificatidentitateadonatorului

Semnăturapersoaneicareaverificatidentitateadonatorului

Dataînregistrăriidonației

AN

EXA

Nr.

1la

ghi

dM

odel

ul fo

rmul

arul

ui p

entr

u în

regi

stra

rea

dona

tori

lor p

erso

ane

fizic

e

Form

ular

pen

tru

înre

gist

rare

a do

nato

rilo

r per

soan

e fiz

ice

1Se

com

plet

ează

, dup

ă ca

z.

140 Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale

Page 141: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

AN

EXA

Nr.

2la

ghi

dM

odel

ul fo

rmul

arul

ui p

entr

u în

regi

stra

rea

cont

ribu

itori

lor l

a ca

mpa

nia

elec

tora

Form

ular

pen

tru

înre

gist

rare

a co

ntri

buito

rilo

r la

cam

pani

a el

ecto

rală

Den

umir

ea p

artid

ului

pol

itic

……

……

……

……

……

…O

rgan

iza�

ia/fi

liala

jude

�ean

ă …

……

……

……

……

……

Sedi

ul o

rgan

iza�

iei/fi

liale

i jud

e�en

e …

……

……

……

……

……

……

……

.

NO

:Se

ane

xeaz

ă do

cum

ente

le ju

stifi

cativ

e pr

ivin

d su

rsa

de p

rove

nien

�ă a

con

trib

u�ie

i ele

ctor

ale,

exc

ep�ie

făcâ

ndce

a pr

oven

ită d

in v

enitu

ri p

ropr

ii.

țț

Numeleșiprenumelecontribuitorului

Codulnumericpersonalalcontribuitorului

Cetățeniacontribuitorului

Circumscripțiaelectoralăundecandideazăcontribuitorul

Funcțiapentrucarecandideazăcontribuitorul

Valoareacontribuțieielectorale

Proveniențacontribuțieielectorale(setrec,dupăcaz,venituriproprii,donație

sauîmprumut,dupăcaz,conformdeclarațieidonatorului)

Datadepuneriicontribuțieielectorale

Moduldedepunereacontribuțieielectorale

Numeleșiprenumelemandataruluifinanciar

Codulnumericpersonalalmandataruluifinanciar

Semnăturamandataruluifinanciar

Dataînregistrăriicontribuitorului

141Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 19/2016

Page 142: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

AN

EXA

Nr.

3la

ghi

dM

odel

ul c

erer

ii de

înre

gist

rare

a m

anda

taru

lui fi

nanc

iar

1Se

com

plet

ează

în tr

ei e

xem

plar

e or

igin

ale.

Cererepentruînregistrareamandataruluifinanciar1

Denumirepartidpolitic/numeleșiprenumelecandidatuluiindependent

Codulunicdeînregistrarealpartiduluipolitic/codulnumericpersonalal

candidatuluiindependent

Dateledeidentificarealesediuluipartiduluipolitic/domiciliulcandidatului

independent

Dateledecontactalepartiduluipolitic/candidatuluiindependent(telefonși

faxsaue-mail)

Numeleșiprenumelereprezentantuluilegal(încazulpartidelorpolitice)

Numeleșiprenumelemandataruluifinanciarpersoanăfizică/denumirea

mandataruluifinanciarpersoanăjuridică

Codulnumericpersonalalmandataruluifinanciarpersoanăfizică/codulunic

deînregistrarealmandataruluifinanciarpersoanăjuridică

Domiciliulmandataruluifinanciarpersoanăfizică/dateledeidentificareale

sediuluimandataruluifinanciarpersoanăjuridică

Dateledecontactalemandataruluifinanciar(telefonșifaxsaue-mail)

Niveluldecompetențăalmandataruluifinanciar(coordonatorsauteritorial)

Denumireacircumscripțieielectoraleundeîșidesfășoară

activitatea

mandatarulfinanciarteritorial

Datacereriideînregistrareamandataruluifinanciar

Semnăturareprezentantuluilegalalpartiduluipoliticsauapersoanei

împuterniciteconformstatutului/semnăturacandidatuluiindependent

Ștampilapartiduluipolitic

Semnăturamandataruluifinanciar SecompleteazădecătreAutoritateaElectoralăPermanentă.

Codulunicdeidentificarealmandataruluifinanciarcoordonator

SemnăturareprezentantuluiAutoritățiiElectoralePermanente

ȘtampilaAutoritățiiElectoralePermanente

g

142 Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale

Page 143: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

AN

EXA

Nr.

4 la

ghi

dM

odel

ul ra

port

ului

det

alia

t al v

enitu

rilo

r și c

heltu

ielil

or e

lect

oral

e

Rapo

rtul

det

alia

t al v

enitu

rilo

r și c

heltu

ielil

or e

lect

oral

e

Den

umir

ea p

artid

ului

pol

itic/

alia

n�ei

pol

itice

/org

aniz

a�ie

i ce

tă�e

nilo

r ap

ar�in

ând

min

orită

�ilor

na�

iona

le,

num

ele

și p

renu

mel

e ca

ndid

atul

ui in

depe

nden

t ....

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

....

Ale

geri

le lo

cale

din

anu

l 201

6În

caz

ul c

andi

datu

lui i

ndep

ende

nt s

e în

scri

e și

func

�ia p

entr

u ca

re a

cest

a a

cand

idat

.....

......

......

......

......

......

...

Veniturielectorale

Circumscripția

electorală

Numărul

candidațilordin

circumscripția

electorală

Numeleși

prenumele

candidațilorcare

audepus

contribuții

electorale

Proveniența

contribuțiilor

electoraleale

candidaților

(venituriproprii,

donațiisau

împrumuturi)

Cuantumultotalal

contribuțiilor

electoraleale

candidaților

provenitedin

venituriproprii

Cuantumultotalal

contribuțiilor

electoraleale

candidaților

provenitedin

donații

Cuantumultotalal

contribuțiilor

electoraleale

candidaților

provenitedin

împrumuturi

Cuantumultotalal

contribuțiilor

electorale

provenitedin

transferul

fondurilorobținute

înafaraperioadei

electoralevirateîn

contulbancar

județeansaual

municipiului

București

...

...

Cuantumultotalalveniturilorelectoraleîncircumscripțiaelectorală

Cuantumultotalalcontribuțiilorelectoraleprovenitedintransferulfondurilorobținuteînafaraperioadei

electorale

143Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 19/2016

Page 144: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Cheltuielielectorale

Circumscripția

electorală/nivelul

central

Cuantumultotalal

cheltuielilorpentru

producțiași

difuzarea

materialelorde

propagandă

electoralălaradio,

televiziuneșiîn

presascrisă

Cuantumultotalal

cheltuielilorpentru

producțiași

difuzarea

materialelorde

propagandă

electoralăonline

Cuantumultotalal

cheltuielilorpentru

cercetări

sociologice

Cuantumultotalal

cheltuielilorpentru

afișeelectorale

Cuantumultotalal

cheltuielilorpentru

broșuri,plianteși

altematerialede

propagandă

electoralătipărite

Cuantumultotalal

cheltuielilorpentru

închiriereade

spațiiși

echipamenteși

cheltuielide

protocoldestinate

organizăriide

evenimentecu

tematicăpolitică,

economică,

culturalăsau

socială,pentru

transportși

cazare,pentru

asistențăjuridică

șialtetipuride

consultanță,

precumșipentru

plataserviciilor

mandatarilor

financiari

Cuantumultotalal

cheltuielilorpentru

comisioane

bancare

Cuantumultotalalcheltuielilorîncircumscripțiaelectorală/lanivelcentral

...

...

Cuantumultotalalveniturilorelectorale

Cuantumultotalalcheltuielilorelectorale

Numeșiprenumemandatarfinanciarcoordonator

Semnăturamandataruluifinanciarcoordonator

Dataîntocmiriiraportuluidetaliatalveniturilorșicheltuielilorelectorale

144 Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale

Page 145: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

ANEXA Nr. 5 la ghid

Modelul declara�iei privind cuantumul datoriilor înregistrate în urmacampaniei electorale

Declara�ie privind cuantumul datoriilor înregistrate în urma campanieielectorale la alegerile locale din anul 2016

Nr.

crt.

Organizația teritorială/nivelul

central/numele și prenumele

candidatului independent

Denumirea, sediul și codul unic

de înregistrare al furnizorului

Data, seria

și nr. facturiiSumă achitată

Sumă

restantă

1.

2.

3.

Numele și prenumele reprezentantului

legal al partidului politic sau ale persoanei

împuternicite conform statutului ori numele

și prenumele candidatului independent

Semnătura reprezentantului legal al partidului

politic, a persoanei împuternicite conform

statutului sau a candidatului independent

Ștampila

Data întocmirii

Organizația teritorială/

nivelul central/

numele și prenumele

candidatului independent

Tipul materialului de

propagandă electorală

Caracteristici

tehniceCantitate Furnizor

Modul

de utilizare

Videoclipuri

Materiale audio

Materiale online

Materiale presă scrisă

Afișe

Broșuri

Pliante

Alte materiale tipărite

ANEXA Nr. 6 la ghid

Modelul declara�iei privind numărul de materiale de propagandăelectorală produse și utilizate, defalcat pe categorii

Declara�ie privind numărul de materiale de propagandă electoralăproduse și utilizate, defalcat pe categorii, la alegerile locale din anul 2016

145Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 19/2016

Page 146: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

N O T Ă:Declara�ia privind numărul de materiale de propagandă electorală

produse și utilizate, defalcat pe categorii, se întocmește și se depune laAutoritatea Electorală Permanentă, în scris, pe suport hârtie, precum și pesuport electronic, în format editabil.

Declara�ia privind numărul de materiale de propagandă electoralăproduse și utilizate, defalcat pe categorii, se semnează, se datează și seștampilează de către reprezentantul legal al partidului politic, alian�eipolitice ori al organiza�iei cetă�enilor apar�inând minorită�ilor na�ionale,de către persoana împuternicită conform statutului acestora sau de cătrecandidatul independent, după caz.

ANEXA Nr. 7 la ghid

Modelul declara�iei privind respectarea plafoanelor maxime ale cheltuielilor electorale

Declara�ie privind respectarea plafoanelor maxime ale cheltuielilorelectorale la alegerile locale din anul 2016

Nr.

crt.

Organizația teritorială/

nivelul central/numele și prenumele

candidatului independent

Numărul candidaților

și al listelor de candidați,

dacă este cazul, defalcat

pe tipul de autoritate aleasă

Cuantumul total

al contribuțiilor

electorale

Cuantumul total

al cheltuielilor

electorale

1.

2.

3.

4.

5.

N O T Ă:Declara�ia privind respectarea plafoanelor maxime ale cheltuielilor

electorale se întocmește și se depune la Autoritatea Electorală Permanentă,în scris, pe suport hârtie, precum și pe suport electronic, în format editabil.

Declara�ia privind respectarea plafoanelor maxime ale cheltuielilorelectoral se semnează, se datează și se ștampilează de către reprezentantullegal al partidului politic ori al organiza�iei cetă�enilor apar�inândminorită�ilor na�ionale, de către persoana împuternicită conform statutuluiacestora sau de către candidatul independent, după caz.

146 Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale

Page 147: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

ANEXA Nr. 8 la ghid

Modelul declara�iei privind provenien�a contribu�iilor electorale ale candida�ilor

Declara�ie privind provenien�a contribu�iei electorale

Numele și prenumele candidatului

Funcția pentru care candidează și circumscripția electorală1

Partidul politic/alianța politică/organizația cetățenilor aparținând

minorităților naționale din partea căruia candidează

Cetățenia candidatului

Codul numeric personal al candidatului

Domiciliul candidatului

Cuantumul contribuției electorale

Proveniența contribuției electorale2

Datele de identificare ale donatorului/împrumutătorului3

Semnătura candidatului

Data întocmirii declarației

1 La alegerile pentru autorită�ile administra�iei publice locale se înscrie denumireacomunei, orașului, municipiului, a jude�ului.

2 Se înscrie „venituri proprii”, „dona�ie” sau „împrumut”, după caz.3 Se completează numai în cazul dona�iei sau împrumutului, cu numele, prenumele și

codul numeric personal al donatorului/împrumutătorului sau cu denumirea și codul deînregistrare al institu�iei de credit care a acordat împrumutul.

147Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 19/2016

Page 148: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

ANEXA Nr. 9 la ghid

Modelul cererii de rambursare a cheltuielilor electorale

Cerere de rambursare a cheltuielilor electorale la alegerile locale din anul 2016

Denumirea partidului politic/alian�ei politice/organiza�iei cetă�enilorapar�inând minorită�ilor na�ionale/numele și prenumele candidatuluiindependent ………….................…...........................………………………………................................................……….............................................……………

Adresa sediului central/domiciliul candidatului independent …….........Codul unic de înregistrare/codul numeric personal …………....………Telefon ……………………………..…..Fax/e-mail ……………………………..Contul bancar în format IBAN ……………….…......…………………......Banca și sucursala la care a fost deschis contul bancar ……………........…

Nivelul la care a fost deschis

contul bancarCuantumul cheltuielilor electorale

județul Alba

județul Arad

județul Argeș

județul Bacău

județul Bihor

județul Bistrița-Năsăud

județul Botoșani

județul Brașov

județul Brăila

județul Buzău

județul Caraș-Severin

județul Călărași

județul Cluj

județul Constanța

județul Covasna

județul Dâmbovița

județul Dolj

județul Galați

județul Giurgiu

județul Gorj

județul Harghita

județul Hunedoara

județul Ialomița

județul Iași

județul Ilfov

148 Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale

Page 149: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

Nivelul la care a fost deschis

contul bancarCuantumul cheltuielilor electorale

județul Maramureș

județul Mehedinți

județul Mureș

județul Neamț

județul Olt

județul Prahova

județul Satu Mare

județul Sălaj

județul Sibiu

județul Suceava

județul Teleorman

județul Timiș

județul Tulcea

județul Vaslui

județul Vâlcea

județul Vrancea

sectorul 1 al municipiului

București

sectorul 2 al municipiului

București

sectorul 3 al municipiului

București

sectorul 4 al municipiului

București

sectorul 5 al municipiului

București

sectorul 6 al municipiului

București

municipiul București

circumscripția electorală

pentru cetățenii români cu

domiciliul în afara țării (la

alegerile parlamentare)

nivelul central

Cuantumul total

N O T Ă:Cererea de rambursare a cheltuielilor electorale se întocmește și se

depune la Autoritatea Electorală Permanentă, în scris, pe suport hârtie,precum și pe suport electronic, în format editabil.

Cererea de rambursare a cheltuielilor electorale se semnează, se dateazăși se ștampilează de către reprezentantul legal al partidului politic, alian�eipolitice, organiza�iei cetă�enilor apar�inând minorită�ilor na�ionale sau decătre persoana împuternicită conform statutului ori de către candidatulindependent, după caz.

149Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 19/2016

Page 150: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

1 Se înscrie denumirea publica�iei.

ANEXA Nr. 10 la ghid

Modelul declara�iei privind datele și orele difuzării materialelor de propagandă electorală la radio și/sau televiziune

Declara�ie privind datele și orele difuzării materialelor de propagandăelectorală la postul de radio/televiziune ........................................

Denumirea postului de radio/televiziune

Codul unic de înregistrare al instituției mass-media

Denumirea partidului politic, alianței politice, organizației

cetățenilor aparținând minorităților naționale sau numele și

prenumele candidatului independent

Descrierea sintetică a conținutului materialului de

propagandă electorală

Durata materialului de propagandă electorală

Datele și orele emiterii materialului de propagandă electorală

Numele și prenumele reprezentantului legal al postului de

radio/televiziune

Semnătura reprezentantului legal al postului de

radio/televiziune

Ștampila postului de radio/televiziune

Data declarației

Denumirea instituției mass-media scrisă

Codul unic de înregistrare al instituției mass-media

Denumirea partidului politic, alianței politice, organizației

cetățenilor aparținând minorităților naționale sau numele și

prenumele candidatului independent

Descrierea sintetică a conținutului materialului de propagandă

electorală

Data apariției publicației

Tirajul publicației

Numele și prenumele reprezentantului legal al publicației

Semnătura reprezentantului legal al publicației

Ștampila instituției mass-media

Data declarației

ANEXA Nr. 11 la ghid

Modelul declara�iei privind data apari�iei publica�iei și tirajul

Declara�ie privind data apari�iei publica�iei .............................1 și tirajul

150 Finan�area ac�vită�ii par�delor poli�ce și a campaniilor electorale

Page 151: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

ANEXA Nr. 12 la ghid

Modelul declara�iei privind postarea pe internet a materialului de propagandă electorală

Declara�ie privind postarea pe internet a materialului de propagandă electorală

Numele și prenumele sau denumirea proprietarului site-ului

Codul numeric personal sau codul de înregistrare al

proprietarului site-ului

Adresa de internet a site-ului

Denumirea partidului politic, alianței politice, organizației

cetățenilor aparținând minorităților naționale sau numele și

prenumele candidatului independent

Descrierea sintetică a conținutului materialului de propagandă

electorală

Data postării pe site a materialului de propagandă electorală

Data eliminării de pe site a materialului de propagandă

electorală

Semnătura proprietarului site-ului sau a reprezentantului

legal al site-ului

Ștampila proprietarului site-ului (în cazul în care acesta este

o persoană juridică)

Data declarației

* Introdusă.

151Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 19/2016

N O T Ă:*Prin proprietar al site-ului se în�elege, cu titlu de exemplu, persoana

care de�ine sau administrează cu orice titlu o pagină de internet, precumși persoana care asigură prestarea serviciilor de postare pe site sau dedistribuire în mediul on-line a materialului de propagandă electorală.

Prin adresă de internet a site-ului se în�elege, cu titlu de exemplu,adresa de tip URL a paginii de internet pe care a fost postat materialulde propagandă electorală sau a platformei on-line utilizate pentrudistribuirea în mediul on-line a materialului de propagandă electorală.

Page 152: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A ......de către evaluatori autorizai potrivit Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

R.A. MONITORUL OFICIAL, București,

Str. Parcului nr. 65, sectorul 1

E-mail: [email protected], Internet: www.monitoruloficial.ro

Bun de tipar: 23 mai 2016. Apărut: 2016

Denumirea partidului politic, alianței politice, organizației

cetățenilor aparținând minorităților naționale sau numele și

prenumele candidatului independent

Denumirea evenimentului

Descrierea pe scurt a evenimentului

Data evenimentului

Locul evenimentului (se trec județul, localitatea și adresa)

Numărul participanților

Numele și prenumele reprezentantului legal al partidului

politic, alianței politice, organizației cetățenilor aparținând

minorităților naționale, dacă este cazul

Codul numeric personal al reprezentantului legal al partidului

politic, alianței politice, organizației cetățenilor aparținând

minorităților naționale sau al candidatului independent

Semnătura reprezentantului legal al partidului politic,

alianței politice, organizației cetățenilor aparținând

minorităților naționale sau a candidatului independent

Ștampila partidului politic

Data declarației

ANEXA Nr. 13 la ghid

Modelul declara�iei privind numărul de participan�i la evenimentul cu tematică politică, economică, culturală

sau socială din cadrul campaniei electoraleDeclara�ie privind numărul de participan�i la evenimentul cu tematică

politică, economică, culturală sau socială din cadrul campaniei electorale