FILOZOFICKá FAKULTA - pulib.sk ?· FILOZOFICKá FAKULTA Filozofická fakulta (FF) Prešovskej univerzity…

  • Published on
    27-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

FILOZOFICK FAKULTA

Filozofick fakulta (FF) Preovskej univerzity v Preove, ktor vznikla pred polstorom na bze transformovanej Filologickej fakulty Vysokej koly pedagogickej v Bratislave so sdlom najprv v Koiciach a neskr v Preove, je druh najstaria filozofick fakulta na Slovensku. Spolu s koickou lekrskou fakultou vytvorila v roku 1959 zklad Univerzity Pavla Jozefa afrika v Koiciach. Filozofick fakulta bola sasou Univerzity Pavla Jozefa afrika a do 1. janura 1997, ke preovsk fakulty Univerzity Pavla Jozefa afrika v Koiciach zaloili v Preove Preovsk univerzitu.

Filozofick fakulta PU je najvou fakultou univerzity, vzdelva takmer 3000 tudentov (k 31. 10. 2012 je to 2875), o je a jedna tretina z celkovho potu tudentov PU v Preove. FF PU v Preove zabezpeuje vysokokolsk vzdelvanie v odbore uitestvo akademickch a vchovnch predmetov v rznych kombincich i v tudijnch programoch neuiteskho tdia zameranch na humanitn disciplny, v dennej a externej forme tdia. Fakulta poskytuje vysokokolsk vzdelvanie v troch stupoch, bakalrskom, magisterskom, doktorandskom. M prvo udeova, na zklade vykonania rigorznych skok, titul PhDr. a vo viacerch odboroch uskutoova habilitan konania i konania na vymenovanie profesorov. Fakulta vytvra podmienky aj pre medziodborov tdium.

Pedagogick prpravu tudentov zabezpeuj vysokokolsk uitelia, psobiaci na vedecko-pedagogickch pra-coviskch FF PU, intittoch: Intitt anglistiky a amerikanistiky Katedra angloamerickch tdi a translatolgie, Katedra anglickho jazyka a literatry Intitt edukolgie a socilnej prce Katedra socilnej prce Intitt estetiky, vied o umen a kulturolgie Katedra dejn a terie estetiky, Katedra kulturolgie, Katedra vied o umen

10

Intitt filozofie a etiky Katedra filozofie, Katedra etiky, Katedra etickej vchovy Intitt germanistiky Katedra nemeckho jazyka a translatolgie, Katedra nemeckej literatry Intitt histrie Katedra pravekch, starovekch a cirkevnch dejn, Katedra archvnictva a pomocnch vied historickch, Katedra stredovekch a ranonovovekch slovenskch a veobecnch dejn, Katedra novovekch a najnovch veobecnch dejn, Katedra novovekch a najnovch slovenskch dejn Intitt hudobnho a vtvarnho umenia Katedra hudby, Katedra vtvarnej vchovy a umenia Intitt politolgie Katedra terie politiky, Katedra vchovy k obianstvu Intitt psycholgie Katedra zkladnch psychologickch vied a psychologickej metodolgie, Katedra klinickej psycholgie a psycholgie zdravia, Katedra kolskej psycholgie, poradenskej psycholgie a psycholgie prce Intitt romnskych a klasickch filolgi Katedra franczskeho jazyka a literatry, Katedra panielskeho jazyka a literatry, Katedra klasickej filolgie Intitt rusistiky, ukrajinistiky a slavistiky Katedra rusistiky, Katedra ukrajinistiky, Katedra slavistiky Intitt slovakistiky, veobecnej jazykovedy a masmedilnych tdi Katedra slovenskho jazyka, Katedra slovenskej literatry a literrnej vedy, Katedra komunikanch a medilnych tdi, Katedra knininch a informanch tdi

11

Akreditovan tudijn programy: nEUITESK TUDIJn PROGRAMy

anglitina pre interkultrnu prax anglistika a amerikanistika archvnictvo dejiny relgi estetika etika etika estetika etika socilna prca filozofia histria jazykovo-komunikan tdi kninin a informan tdi masmedilne tdi politolgia psycholgia rusk jazyk a kultra slavistika slovensk jazyk a literatra socilna prca prekladatestvo a tlmonctvo (jednoodb.) franczsky jazyk a kultra ukrajinsk jazyk a kultra

12

prekladatestvo a tlmonctvo (v kombincii) anglick jazyk a kultra franczsky jazyk a kultra anglick jazyk a kultra franczsky jazyk a kultra anglick jazyk a kultra nemeck jazyk a kultra anglick jazyk a kultra rusk jazyk a kultra anglick jazyk a kultra ukrajinsk jazyk a kultra franczsky jazyk a kultra rusk jazyk a kultra franczsky jazyk a kultra ukrajinsk jazyk a kultra nemeck jazyk a kultra franczsky jazyk a kultra nemeck jazyk a kultra rusk jazyk a kultra nemeck jazyk a kultra ukrajinsk jazyk a kultra rusk jazyk a kultra ukrajinsk jazyk a kultra

UITESK TUDIJn PROGRAMy

Uitestvo akademickch predmetov a uitestvo umelecko-vchovnch a vchovnch predmetov v kombincich

anglick jazyk a literatra dejepis estetika etick vchova filozofia franczsky jazyk a literatra nemeck jazyk a literatra rusk jazyk a literatra rusnsky jazyk a literatra slovensk jazyk a literatra ukrajinsk jazyk a literatra

Tri pracovisk FF PU maj celofakultn psobnos: Tlmoncky stav Intitt prekladatestva a tlmonctva Laboratrium vpotovej techniky

13

Recommended

View more >