Click here to load reader

FI ŞA DISCIPLINEI - umfst.ro · PDF fileVeronica Dinu, Eugen Trutia, Elena Popa-Cristea, Aurora Popescu: Biochimie medicala - mic tratat, 2000 2. Nelson DL, Cox MM: Lehninger Principles

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of FI ŞA DISCIPLINEI - umfst.ro · PDF fileVeronica Dinu, Eugen Trutia, Elena Popa-Cristea,...

 • Universitatea de Medicin i Farmacie Tg. Mures Facultatea de Farmacie

  FIA DISCIPLINEI

  Universitatea UNIVERSITATEA DE MEDICIN I FARMACIE TARGU-MURES

  Facultatea FARMACIE Specializarea Masterat Biotehnologie Medical

  I.

  Denumire disciplin BIOCHIMIA PROTEINELOR Categoria: DF II.

  Structur disciplin (Nr. ore sptmnal)

  Cod disciplin Semestrul Credite Curs Seminar Lucrari practice

  Stagii

  MBM01 I 6 2 - 2 - III.

  Statut disciplin Obligatorie Opional Facultativ (se marcheaz cu x) X

  IV.

  Titular disciplin:CONF.DR. NAGY ELD Curs Seminar Lucrari practice Stagii

  Numele i prenumele NAGY ELD NAGY ELD NAGY ELD - Instituia

  UMF Targu-Mure UMF Targu-Mure UMF Targu-

  Mure

  Disciplina/Catedr

  Biochimie

  farmaceutic/Chimia factorilor de

  mediu/ DSFF

  Biochimie

  farmaceutic/Chimia factorilor de

  mediu/ DSFF

  Biochimie

  farmaceutic/Chimia factorilor de

  mediu/ DSFF

  Titlul tiinific

  doctor n medicin doctor n medicin doctor n medicin

  Gradul didactic

  confereniar confereniar confereniar

  ncadrarea (norma de baz/asociat)

  norma de baz norma de baz norma de baz

  Vrsta

  45 45 45

  V.

  Obiectivele disciplinei Disciplina Biochimia proteinelor dezvolt noiunile de baz referitoare la structura i funciile biologice ale proteneinelor i peptidelor nsuite n cadrul ciclului I de studii-, care sunt indispensabile pentru nelegerea abordrii biotehnologice ale acestora. Totodat, colecia de date i cunotine actuale, prezentate regrupat, urmresc formarea unei viziuni de ansamblu i fundamenteaz aptitudinile de modelare molecular i design biotehnologic. VI.

  Coninutul disciplinei Nr. ore/spt. VI.1. Curs (capitole/subcapitole)

  1. Importana i locul biochimiei n fundamentarea cunotinelor biotehnologice. Structura aminoacizilor, peptidelor i proteinelor. Conformaia proteinelor. Interaciuni proteice 2. Mecanisme de reglare a funciei proteice: enzime, receptori, molecule de semnalizare 3. Sinteza intracelular a proteinelor: organele i complexe moleculare participante n sintez 4. Sinteza intracelular a proteinelor: mecanisme de reglare, posibiliti de modulare i inhibiie

  1

  1

  2

  2

 • 5. Modificri posttranslaionale: o int posibil n farmacoterapie 6. Noiuni de proteomic 7.Sinteza peptidelor in vitro. Peptide i proteine recombinante 8. PEG-ilarea proteinelor: camuflarea molecular ca msur protectiv 9. Enzime ca int terapautic respectiv agent terapeutici 10. Hormoni, proteine de semnalizare i receptori ca int terapautic respectiv agent terapeutici 11. Imunoglobuline i molecule de complement ca int terapeutic respectiv agent terapeutici 12. Proteine recombinate i modificate biotehnologic n dignosticul i cercetarea medical. 13. Examen

  3

  4

  4

  2

  2

  2

  2

  2

  1

  TOTAL 28

  VI.2. Lucrri practice/seminarii Lucrri practice:

  1. Metode analitice n studiul peptidelor i proteinelor I: cuantificarea prin tehnici spectrofotometrice

  2. Metode analitice n studiul peptidelor i proteinelor II: separarea prin tehnici de electroforeza

  3. Supernatantul de cultur celular 4. Modelare molecular in silico: stimulare i inhibiie 5. Proteine conjugate n bioanalitic i metode de detectare 6. Aspecte biochimice n modelarea reaciei antigen-anticorp 7. Tehnici de proteomic

  Seminarii:

  8. Metode analitice n studiul peptidelor i proteinelor III: separarea cromatografic i

  identificarea prin spectrometrie de mas 9. Metode analitice n identificarea structurii proteice complexe: X-cristalografia i RMN 10. Tehnici de analiza a unor complexe proteice 11. Metode pentru analiz funcional 12. Peptide i proteine recombinate pentru uz terapeutic 13. Peptide i proteine recombinate pentru uz diagnostic 14. Examen practic

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  TOTAL 28 VII.

  Bibliografie

  Bibliografie obligatorie: materialul cursurilor i lucrrilor (inclusiv cele prezentate pe suport electronic) Bibliografie selectiv opional:

  1. Veronica Dinu, Eugen Trutia, Elena Popa-Cristea, Aurora Popescu: Biochimie medicala - mic tratat, 2000 2. Nelson DL, Cox MM: Lehninger Principles of Biochemistry, Fifth Edition, WH Freeman 2011 3. Shayne Cox Gad: Handbook of Pharmaceutical Biotechnology, Wiley 2007

  VIII.

  Modul de transmitere a informatiilor

  Forme de activitate Metode didactice folosite

  Curs Cursurile se vor efectua prin prelegeri libere combinate cu proiecie asistat de PC, cu material didactic pe suport electronic

 • Lucrari practice Lucrrile practice demonstrative desfurate n laboratoare, organizate n regim interactiv

  IX.

  Evaluare

  Forme de

  activitate

  Evaluare % din nota

  final Examen,

  verificare, colocviu

  Test Test gril cu punctaj ponderat, 50% rspunsuri corecte reprezentnd cunotinele minime pentru nota 5, 95% rspunsuri corecte reprezentnd cunotinele necesare pentru nota 10

  100%

  Lucrari practice Referat Referat scris, care trebuie s redea cel puin 50% dintre noiunile i definiiile importante prezentate n cadrul lucrrilor pentru nota 5 i cel puin 90% pentru nota 10

  100%

  Abiliti dobndite de student: nelegerea noiunilor complexe legate de relaia structur-funcionalitate referitoare la proteine i peptide, nelegerea interaciunilor moleculare, aptitudini de modelare molecular i design biotehnologic

  Data: Titular curs, 20.04.2013 Conf.dr. Nagy Eld

 • FrsA DtsctPLtNEl

  mat (ore pe semestru al activit5 lor didactice

  ,|

  l.l lnstitulii1.2 Facultatea DE MEDtCtNA

  r.5 ueparramenlut: M1- STilNTE MoRFoLoGlcE1.4 Domeniul de studii: SANATATE1,5 Ciclul de studii: MASTERAT1.6 Programul dt studii: Masterat Biotehnologie Medicala

  2. Date

  2,1 Denumirea r sciplinei: Notiuni de genetica moleculara2.2 Titularul actilitiiilor de curs: Conf. Dr. Cs6p Katalin2.3 Titularul acti 'itdlilor de lp:2.4 Anul de studii 2.5 Semestrul 2.6 Tipul de

  evaluareExamen 2.7 Regimul disciplinei OBL

  3,L Numdr de ore pe sdptdm6nd 3.3 seminar /laborator (lp)/s

  Distributia fondtllui de timpStudiul dupa al, suport de curs, bibliografie si notile

  mentard in bibliotecd, pe platformele electronice de specialitate si pe terenPregStire sem / laboaratoare, teme, referate, portofolii gi eseuri

  Alte activitdti

  nde este cazul5.1, de desfSgur{re acursului

  5.2. de desfdgur;seminarului /laboratorului

  rre a

 • 6. rlE acumulate

  oa!g.9ooCLocooCL

  EoI

  Descrie

  Bolile g

  O noua

  rea notiunilor fundamentale ale geneticii moleculare

  enetice umane - tinte pentru terapii obtinute prin biothenologie

  abordare a bolilor prin posibilitati noi de diagnostic si tratament bazate pe inginerie genetica

  g|Itq

  o6c|!

  0,troo,CL

  Eou

  Executarea responsabilS a sarcinilor profesionale si familiarizarea cu rolurile si activititile specifice din domeniulde genqtici

  Initierep si derularea unei activitdti de cercetare stiintificd in domeniul geneticii moleculare

  Constidntizarea nevoii de formare continud in domeniul geneticii si biologiei moleculare in era de genetizare amediciqei si ingineriei genetice, utilizarea eficienti a resurselor si tehnicilor de invdtare pentru dezvoltareapersonflld si profesionali, a surselor informationale si a resurselor de comunicare, a literaturii de specialitate lazi, a balelor de date genetice

  7. nd din acumulate7.1 Obiectivul general al disciplinei Insugirea noliunilor de geneticd moleculara

  7,2 Obiectivelt Specifice conoasterea mecanismelor la nivel molecular implicate in realizarea bolilor cucomponenta genetica - tinte pentru terapii inovatoare noi obtinute prinbiotehnologie

  Insusirea notiunilor si mecanismelor care stau la baza ingineriei genetice si ametodelor de diagnostic si de producere a medicamentelor din sferabiotehnologiei medicale

  8. Conlinuturi

  8.1 Curs

  1. Notiuni intrpductive. Genetica, Ereditatea 9i variabilitatea,Proiecte si bazp de date genetice, Bolile genetice. Rolulgeneticii molepulare si a biotehnologiei medicale in medicinapredictiva, preventiva si personalizata

  Prezentare orald +multimedia

  2 ore

 • 2. Structura piimard, secundard gi terliare nOtrt. froprie*1ifizice 9i chimiQe (denaturare, renaturare, hibridizaremoleculara)

  Prezentare oralS +multimedia

  2 ore

  r. eenomul Sl gena. htemente genetice mobile. Prezentare oralS +multimedia

  2 ore

  Aur\. Kepilcarea. Lodul genetic. Prezentare oralS +multimedia

  2 ore

  ), EXpresta gerMecanisme de

  rca: rranscnplia, procesarea ARNm, translatia.control al expresiei genice

  Prezentare oralS +multimedia

  2 ore

  e. v dr rduur r.d r.ea geneilca. Kecomblnarea. Leziuni ADN.Mecanisme de reparare.

  Prezentare orald +multimedia

  2 ore

  /. rvrurdlilte: qqTtntlte, mecantsme, clasiticare, consecinte,Mutatii spontane 9i induse; mutatii genomiale, cromozomialegi genice; mut.iliile dinamice. polimorfisme

  Prezentare oralS +multimedia

  2 ore

  d. transmiteremonogenicd

  informa!iei genetice, Transmiterea Prezentare oralS +multimedia

  2 ore

  9. Mecanisme fle ereditate non-mendeleand. ADN_ulmitocondrial. {mprentarea genomicd. Disomia uniparentald.Mozaicism. Erqditatea m ultifactoria ld gi poligenicd.

  Prezentare orald +multimedia

  2 ore

  ru. tJeneuca pqiltor neoplaztce. Prezentare oralS +multimedia

  2 ore

  11. lmunogenelica

  12. Elemente dp farmacogenetica si farmacogenocmica Prez