Click here to load reader

Evenimente de Botosani nr.2124

 • View
  227

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ziarul orasului tau!

Text of Evenimente de Botosani nr.2124

 • CMYK

  Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112Fax:0231.511.212;e-mail:[email protected]

  Anu l V I I I n r . 8 9 ( 2 1 2 4 ) M i e r cu r i , 9 ma i 2 0 1 2 8 p a g i n i

  50 BANI

  E X P R I M { - T E L I B E R P E w w w . e v b t . r o

  Pag. 8

  Alarm[fals[cubomb[laounitatebancar[depeCaleaNa`ional[

  Reprezentan`ii USLevit[ numirea

  public[ a prefectului\i subprefectului

  AAddrriiaann CCoonnssttaann ttii nneessccuu eesstteepprriinncciippaallaa nnoommiinnaalliizzaarree ddiinnppaarrtteeaa UUnniiuunniiii SSoocciiaall LLiibbee --rraa llee ppeennttrruu ffuunncc``iiaa ddee pprree --ffeecctt aall jjuuddee``uu lluu ii BBoottoo\\aannii,,

  ddeezz vv[[lluuiiee ssuurrssee ddiinn iinnttee rriioo --rruull oorrggaanniizzaa``iieeii.. FFuunncc``iiaa ddeessuubbpprreeffeecctt aarr ppuu tteeaa rreevveenniilluuii SSee bbaassttiiaann TTooccaarriiuu,, ddii --

  rreecc ttoorruull AAggeenn``iieeii JJuuddee``eenneeddee PPrreess ttaa``iiii SSoocciiaallee..

  |efiiSociet[`ii

  NovaApaserv au

  solu`iafacturilor

  dup[consum

  Nemul`umirileboto-\[nenilorcarelocuiesclabloc\ipl[tesclaap[facturimaimaridectartrebuidup[citireaapometrelordinapartamentelelor,nucontenesc.MaricelGeorgescu,directorulSociet[`iiNovaApaserv,sus`inec[arfisolu`iipentrucalocatariicorec`is[numaipl[teasc[\iconsumurilevecinilorlorr[uplatnici.

  Pagina 4

  |coal[boiereasc[

  ]n satulJolde\ti

  Pagina 3

  Pagina 5

 • Miercuri,9mai2012STARTNEWS2

  Cercetat pentrulovituri cauzatoare

  de moarte dup[decesul germanuluiBoto\[neanul de 24 de ani

  carel-alovitpeneam`ulceamuritlaIa\irisc[s[fiecerce-tatpentrus[vr\irea infrac`iu-nii de lovituri cauzatoare demoarte.De\i]nc[nuavenitlaBoto\anirezultatulnecropsiei,surseneoficialedincadrulPar-chetuluidepelng[TribunalulBoto\aniauconfirmatfaptulc[]ncadrareajuridic[afapteivafilovituricauzatoaredemoar-te,datefiindcircumstan`ele ]ncare s-a produs infrac`iunea.R[mnedev[zutdac[\ipro-curoriivorceredinnouaresta-reapreventiv[aluiAdrianB.,datfiindfaptulc[ini`ial,cnderavorbadoardeoagresiune,judec[torii l-aul[satliber.}n-tmplareacareadusladecesulgermanuluiaavut loc ]ndatade28aprilie.AtunciRichard-PaulB.,de33deani,cet[`eangerman, domiciliat ]n Schon-brunn a fost agresat ]n zonaCaseiTineretului.}nsearares-pectiv[neam`ulaconsumatal-coolladiferitebaruridinmuni-cipiu,cupatrutineri,doib[ie`i\i dou[ fete. La plecarea dinclub,petrotuaruldinfa`aaces-tuia discu`iile au degeneratPaulRichardB.fiindlovitcupumnul]nzonafe`eideAdrianB.Atuncis-adezechilibrat\iac[zut, lovindu-se cu capul debeton.De\imediciiie\enis-auluptatos[pt[mn[s[-isalvezevia`a,nuaureu\it.(D.R.)

  Absolven`ii de liceu,preg[ti`i de angajare

  sau de \omajCaravanainform[riiabsol-

  ven`ilor ]n \coli este organi-zat[\i ]nacestandeAgen`iaJude`ean[ pentru OcupareaFor`eideMunc[.Programat[]nperioada15mai-15iunie2012,Caravanaconst[]n]ntl-niri cu viitorii absolven`ii dinanii terminali ai colegiilor \igrupurilor \colare din jude`.Scopul ac`iunii este aceladea-i informa pe viitorii absol-ven`i cu privire la oportu-nit[`ilepepia`afor`eidemunc[att la nivel jude`ean ct \ieuropean,beneficiile]nscrierii]n eviden`[ Agen`iei Jude`enepentru Ocuparea For`ei deMunc[ dup[ absolvire, ]ncazul ]ncarenu reu\esc s[-\ig[seasc[unlocdemunc[,pre-cum \i documentele necesare]nregistr[rii la agen`ia local[sau la punctele de lucru dinjude`, a declarat GabrielaVranciuc,referentAJOFM.}ncadrul acestor ]ntlniri se vordistribuimateriale informativeattviitorilorabsolven`ict\idirigin`ilor implica`ipentruc[acesteas[ajung[\ilap[rin`i,interesa`is[-\isprijinecopiii]nc[utarea unui loc de munc[adecvat.(P.R.)

  BOTO|ANIpe o coloan[

  S-aufinalizatcercet[rile]nurmaacuza`iilordefraud[adusedeunprofesordelim-baromn[delaGrupul|colarAlexandrucelBun,care]limplicau\ipesportivuldelaFCBoto\ani,FlorinAxinte.Comisiadeanchet[dincadrulunit[`ii\colarei-aabsolvitdeoricevin[peto`icolegiilorimpli-ca`i]nreclama`ie.Rezultatul]lnemul`ume\tepeDanielBote-za-

  tu,inspector\colargeneraladjunctalInspecto-ratului\colarJude`ean(I\J).Acestasus`inec[membrii comisiei aumu\amalizat cele ]ntm-plate.Rezultateleancheteiaufostprezentate]ncadrul Consiliului profesoral. Ieri, urma caacesteas[fieprezentate\i]ncadrulConsiliuluideAdminstra`ie.Comisiadeanchet[acon-statat faptul c[ doamna profesoar[Chi\ nu asesizatproblemaprinsesizarescris[conduceriiunit[`ii de ]nv[`[mnt, nu a fost prezent[ laniciunul dintre consiliile clasei sau consiliileprofesorale]ncares-aprezentat]ncheiereasi-tua`iei\colare.Doamnadirigint[MariaLarc[,careacumestepensionar[,nuaaduslacuno\-tin`[profesorilorclaseisitua`ia\colar[aunorelevi.To`iprofesoriiclaseiauafirmatc[eiau]ncheiatmediilelaobiectelelacareaupredatdelaclasarespectiv[.MedialaLimba\iliteraturaroman[afost]ncheiat[elevuluiAxinteFlorinde c[tre cealalt[ profesoar[ ]n virtutea buneicolabor[ri dintre cele dou[ cadre didactice,Chi\\iAxinciuc.DoamnaChi\nujustific[]nniciunfelfaptulc[nuasesizat]nscrisnic[ieri,]ntimputil,problemarespectiv[,searat[]nraportulcomisieideanchet[,prezentat]nca-drulConsiliuluiprofesoral.

  M[suri pe viitorAcestacuprinde\iunsetdem[suripropuse

  pentruviitor.Seare]nvedere]ntocmireadec[-trecomisiadeevaluare\iasigurareacalit[`iia

  uneiproceduriprivind]ncheiereasitua`iei\cola-re,seva]ntocmiungraficaldesf[\ur[riicon-siliilorclasei,decarevor luacuno\tin`[ toatecadreledidacticedin\coal[.}nprocesulverbal]ncheiat ]nurmaacestuiconsiliuvorfi trecu`iindividualto`ieleviicorigen`i\iceicarenuausitua`ia\colar[]ncheiat[.Singurulcarevafisu-pus unei eventuale expertize grafologice esteprofesorul de economiei aplicat[.Acesta estesingurulcareadeclarat]nfa`acomisieic[nua]ncheiatelmedialadisciplinasa.}ncazulsitua`ieisemnalatelaobiectuleco-

  nomieaplicat[,cazulprofesoruluiPav[lPaul,]ntructdumnealuinua reclamatnicionere-gul[, ci numai a declarat ]n fa`a comisiei deanchet[c[nu]ncheiatel]nsu\imedialadisci-plinasa,comisiaconsider[c[estesuficient[se-sizareaf[cut[deInspectoratorganelorcompe-tente.Estevorbadespresingurulprofesorcareadeclaratc[laobiectuldumnealuialtcinevaa

  ]ncheiatsitua`ia\colar[.Probabilaiciorganeledeanchet[vorfacelumin[,b[nuiescprinoex-pertiz[grafologic[,aspusDanielBotezatu.Dinpunctuls[udevederepentrufiecaredin

  celetreineregulisemnalate]nraportulcomisieideanchet[seputeadasanc`iuneaminim[.Maimultdeatt,adjunctulI|Jsus`inec[]neduca`ienuexist[]nvirtuteabuneicolabor[ri,priete-nieidintredoiprofesori,la]ncheiereamedii-lorunorelevi.Aceast[comisiadeanchet[nu\i-adesf[\uratactivitateaa\acumtrebuie\inua desf[\urat activitatea pentru care a fost de-semnat[.G[se\timaimultevinov[`iiunuicadrudidacticca]nfinal,prinrezultatulanchetei,s[conchizi c[ nu e vinovat. Nu avem ce face,eventuals[facemunnoudemerss[fieoaltfeldecomisiedeanchet[.Aceast[comisiedean-chet[amu\amalizattoatefaptelecares-aus[-vr\it, a completat adjunctul Inspectoratului|colar.(PetronelaRotariu)

  Situa`ieincredibil[peuli`eleunuisatboto\[nean.Febracampanieielectoralepares[fiafectatminteaunors[teni,care,pentruaob`ineunloc]ncadrulpri-m[rieisunt]nstares[recurg[lametodemaipu`inortodoxe.Este vorba despre doi veri din

  satulBuim[ceni,comunaAlbe\ti,careau]nceputunr[zboi]ntoat[regula.Unuldinei,]npersoanalui

  AndreiGheorghe, ]\i acuz[v[rulc[deos[pt[mn[acestarefuz[s[]i primeasc[ bovinele ]n crdulsatului,chiardac[de`in[torulani-malelorarfipl[tit]navanspentruaaveapartedeacesteservicii.Maimult,reclamantulafirm[c[]iestepersecutat[familiaiarbovineleaufost lovite, r[nite chiar, acesteaavndnevoiede]ngrijirilemedicu-lui veterinar din sat. Este ositua`iedificil[aici.Totula]nceputpentru c[ am refuzat semnareaunei adeziuni pentru a devenimembruPDL\ipentruc[amspusc[nu]lvoisus`inepev[rulmeu]nConsiliulLocal.Deatuncinu]mimaiprime\teanimaleles[pasc[pep[\uneasatului,al[turidealteani-male.Maimult,alovitanimalele.Cearecuvacile,c[oricumelenu

  pot vota, a afirmat am[rt `[ra-nul,carespunec[acerutajutorulautorit[`ilorlocale\ialPoli`ieiHli-piceni,]ns[ace\tiarefuz[s[seim-plice, ]ntruct, conform spuselorreclamantului, ace\tia ar fi buniprieteni.AndreiGheorghesus`inec[nuestemembrudepartid.

  Nu este o r[zbunarepolitic[, pentru c[ nuam nici o func`ie de

  genul acestaContactat,MunteanuConstantin

  anegat toateafirma`iile f[cutederudasa,pecaresus`inec[aajutat-ode fiecaredat[, ]ns[ acumestederanjat de faptul c[ AndreiGheorghearfisus`inutc[esteho`.

  Aceast[acuza`iel-aderanjat\il-adeterminats[nu]imaiprimeasc[vacilelap[\unat,]ntructel,de`i-n[torula50decapetedeanimale,arficelcarepoates[decid[acestlucru.A]nceputs[m[oc[rasc[prinsat\iamspus:Ia`inetuvacaacas[.Amcrezutc[os[selini\-teasc[,darnu,elcontinu[.}lvoida]njudecat[.Nuesteor[zbunarepolitic[, pentru c[ nu am nici ofunc`iedegenulacesta,relateaz[MunteanuConstantin.Contactat]nrepetaternduri,pentruaneinfor-ma dac[ acuzatul figureaz[ cufunc`ie]ncadrulprim[rieisauestecandidatpentruConsiliulLocallaalegerilediniunie,primarulcomu-neiAlbe\ti,AmarandeiMihai,nuafostdeg[sit,lafelca\ivicepri-marulcomunei.(OtiliaMaxim)

  R[zbunare cu iz politic \i victimedin rndul animalelor

  Anchet[ ]n \coal[ finalizat[ cumu\amalizarea unor nereguli

 • Miercuri,9mai2012 TOPNEWS

  La volan, dup[ be`iiLunisear[,doiboto\[neniau

  fosttra\ipedreaptadepoli`i\ti\iastfels-astabilitc[]naintedeaseurcalavolanaub[utbine,]nc[lcndoregul[elementar[acoduluirutierdar\idebunsim`.Maimult,unuldintreeinicinude`ineapermisdeconducere.}njurulorei23.10,afostopritpestradaPoddePiatr[dinmunici-piulBoto\ani,autoturismulcon-dusdeConstantinic[R.,de53ani.Cndacestaafosttestatis-astabilitovaloarede0,50mg/lalcoolpur]naerulexpirat,ulte-riorfiindu-irecoltateprobebio-logicedesnge]nvedereastabi-liriialcoolemiei.}naceea\isea-r[, ]n jurul orei 01.40, a fostprins pe Calea Na`ional[ dinmunicipiul Boto\ani, autoturis-mulcondusdeCostelG.de26ani,dinmunicipiu.Verific[rileefectuate de poli`i\ti au stabilitc[tn[rulnueraposesordeper-mis de conducere. De aseme-nea