47
PR\1040959DA.doc PE541.585v02-00 DA Forenet i mangfoldighed DA EUROPA-PARLAMENTET 2014 - 2019 Retsudvalget 2014/2165(REG) 12.11.2014 UDKAST TIL BETÆNKNING om valgs prøvelse (2014/2165(REG)) Retsudvalget Ordfører: Pavel Svoboda

EUROPA-PARLAMENTET 2014 -2019 Retsudvalget · – der henviser til de officielle meddelelser fra medlemsstaternes ansvarlige myndigheder om resultatet af valget til Europa-Parlamentet,

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: EUROPA-PARLAMENTET 2014 -2019 Retsudvalget · – der henviser til de officielle meddelelser fra medlemsstaternes ansvarlige myndigheder om resultatet af valget til Europa-Parlamentet,

PR\1040959DA.doc PE541.585v02-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2014 - 2019

Retsudvalget

2014/2165(REG)

12.11.2014

UDKAST TIL BETÆNKNING

om valgs prøvelse(2014/2165(REG))

Retsudvalget

Ordfører: Pavel Svoboda

Page 2: EUROPA-PARLAMENTET 2014 -2019 Retsudvalget · – der henviser til de officielle meddelelser fra medlemsstaternes ansvarlige myndigheder om resultatet af valget til Europa-Parlamentet,

PE541.585v02-00 2/47 PR\1040959DA.doc

DA

PR_REG_Credentials

INDHOLD

Side

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE.............................................. 3

BILAG: Liste over de medlemmer af Europa-Parlamentet, hvis mandat er erklæret gyldigt... 6

BEGRUNDELSE................................................................................................................ 41

MEDDELELSER FRA MEDLEMSSTATERNE................................................................ 47

Page 3: EUROPA-PARLAMENTET 2014 -2019 Retsudvalget · – der henviser til de officielle meddelelser fra medlemsstaternes ansvarlige myndigheder om resultatet af valget til Europa-Parlamentet,

PR\1040959DA.doc 3/47 PE541.585v02-00

DA

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om valgs prøvelse(2014/2165(REG))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet1,

– der henviser til sin afgørelse af 28. september 2005 om vedtagelse af statutten for Europa-Parlamentets medlemmer2, navnlig artikel 2, stk. 1, og artikel 3, stk. 1,

– der henviser til Rådets direktiv 93/109/EF af 6. december 1993 om fastsættelse af de nærmere regler for valgret og valgbarhed ved valg til Europa-Parlamentet for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere3,

– der henviser til EU-Domstolens afgørelser af 7. juli 2005 og 30. april 20094,

– der henviser til forretningsordenens artikel 3, 4 og 11 og bilag I,

– der henviser til de officielle meddelelser fra medlemsstaternes ansvarlige myndigheder om resultatet af valget til Europa-Parlamentet,

– der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0000/2014),

A. der henviser til, at det fastsættes i artikel 7, stk. 1 og 2, i akten af 20. september 1976, hvilke hverv der er uforenelige med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet;

B. der henviser til, at medlemmerne i henhold til forretningsordenens artikel 11 og bilag I er forpligtet til at give nøjagtige oplysninger om deres erhverv samt alle andre funktioner og aktiviteter, de udfører mod vederlag;

C. der henviser til, at alle medlemsstater har meddelt Europa-Parlamentet navnene på de valgte kandidater, men at de fleste af dem endnu ikke eller med forsinkelse har meddelt listen over eventuelle suppleanter med angivelse af den rækkefølge, hvori de er valgt, som fastsat i forretningsordenens artikel 3, stk. 4;

D. der henviser til, at nogle medlemsstater i første omgang kun meddelte navnene på nogle af de valgte kandidater og først senere navnene på resten;

1 EFT L 278 af 8.10.1976, s. 5.2 EUT L 262 af 7.10.2005, s. 1.3 EUT L 329 af 30.12.1993, s. 34.4 Dom i sagen Le Pen mod Parlamentet, sag C-208/03, EU:C:2005:429; og dommen i sagen Italien og Donnici mod Parlamentet, sag C-393/07 og C-9/08, EU:C:2009:275.

Page 4: EUROPA-PARLAMENTET 2014 -2019 Retsudvalget · – der henviser til de officielle meddelelser fra medlemsstaternes ansvarlige myndigheder om resultatet af valget til Europa-Parlamentet,

PE541.585v02-00 4/47 PR\1040959DA.doc

DA

E. der henviser til, at nogle medlemsstater er i færd med at behandle indsigelser mod valget af visse medlemmer på grundlag af gældende national lovgivning, og at disse procedurer vil kunne føre til, at valget af de pågældende medlemmer annulleres;

F. der henviser til, at Parlamentet ifølge artikel 12 i akten af 20. september 1976 udelukkende træffer afgørelse om indsigelser mod gyldigheden af sine medlemmers mandat i tilfælde, hvor akten er blevet krænket, men ikke tager stilling til eventuelle krænkelser af de nationale valglove, som der henvises til i akten;

G. der henviser til, at Parlamentet med henblik på prøvelse af valget af sine medlemmer i overensstemmelse med artikel 12 i akten fra 1976 skal tage de valgresultater, der er officielt er bekendtgjort af medlemsstaterne til efterretning uden nogen skønsbeføjelser i dette spørgsmål; der henviser til, at denne bestemmelse dog ikke er til hinder for, at Parlamentet i givet fald rapporterer om tilfælde, hvor nationale valgregler, som resultatet er baseret på, muligvis er uforenelige med EU-retten;

H. der henviser til, at selv om der i øjeblikket tilsyneladende ikke er et medlem af Europa-Parlamentet, der er livsvarigt medlem af House of Lords, er spørgsmålet om medlemmer, der samtidig er livsvarige medlemmer, hvilket opstod i løbet af den syvende valgperiode, endnu ikke løst tilfredsstillende; der henviser til, at der i fremtiden kan opstå juridiske problemer, da det fortsat er uklart, hvorvidt den relevante nationale lovgivning er forenelig med EU-retten;

I. der henviser til, at i visse medlemsstater er de nyvalgte medlemmer af Europa-Parlamentet forpligtet til at aflægge troskabsed til den nationale forfatning, før deres valg officielt meddeles Parlamentet, og såfremt de undlader dette, anser de nationale myndigheder de berørte medlemmers pladser ledige og deres parlamentariske beføjelser suspenderet; der henviser til, at et sådant krav muligvis ikke er foreneligt med akten fra 1976, navnlig artikel 6, stk. 1, og statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, navnlig artikel 2, stk. 1, og artikel 3, stk. 1;

J. der henviser til, at visse medlemsstaters statsborgere, der har boet i et andet land i en bestemt periode, kan fratages retten til at stemme i deres hjemland (fortabelse af valgretten); der henviser til, at dette i bestemte tilfælde også kan indebære en fortabelse af valgbarhed;

K. der henviser til, at valgkommissionen i Det Forenede Kongerige har rapporteret, at som følge af de komplicerede registreringsformaliteter, der anvendes, kunne et antal statsborgere fra andre medlemsstater, der er bosiddende i Det Forenede Kongerige, ikke udøve deres stemmeret ved det sidste valg til Europa-Parlamentet; der henviser til, at denne kompleksitet også kan påvirke valgbarhed ved valg til Europa-Parlamentet;

1. erklærer med forbehold af de ansvarlige myndigheders eventuelle afgørelser i de medlemsstater, hvor der er gjort indsigelse mod valgresultatet, mandatet gyldigt for de af Europa-Parlamentets medlemmer, der er omfattet af bilag til denne afgørelse, hvis

Page 5: EUROPA-PARLAMENTET 2014 -2019 Retsudvalget · – der henviser til de officielle meddelelser fra medlemsstaternes ansvarlige myndigheder om resultatet af valget til Europa-Parlamentet,

PR\1040959DA.doc 5/47 PE541.585v02-00

DA

valg er meddelt af de ansvarlige nationale myndigheder, og som skriftligt har afgivet erklæringer på grundlag af artikel 7, stk. 1 og 2, i akten af 20. september 1976 og forretningsordenens bilag I;

2. gentager anmodningen til de nationale myndigheder om at meddele Parlamentet navnene på de valgte kandidater samt navnene på deres eventuelle suppleanter med angivelse af den rækkefølge, hvori de er valgt;

3. anmoder medlemsstaternes ansvarlige myndigheder om snarest at afslutte behandlingen af de indsigelser, de har modtaget, og underrette Parlamentet om resultatet heraf;

4. anmoder Kommissionen om at undersøge, hvorvidt "European Parliament (House of Lords Disqualification) Regulations 2008", og navnlig regulation 4, er forenelig med akten af 20. september 1976;

5. opfordrer Kommissionen til at undersøge, hvorvidt national lovgivning, der kræver en troskabsed til den nationale forfatning eller tilsvarende krav – hvilket f.eks. er tilfældet i henhold til artikel 224, stk. 2, i den spanske valglov (‘Ley Orgánica del Régimen Electoral General’) – er fuldt ud forenelig med akten af 20. september 1976 og statutten for Europa-Parlamentets medlemmer;

6. finder, at fortabelse af valgretten er ensbetydende med at straffe statsborgere, der har gjort brug af retten til fri bevægelighed inden for EU (artikel 20, stk. 2, litras a), i TEUF), ved at nægte dem deres valgret og valgbarhed ved valg til Europa-Parlamentet i deres bopælsmedlemsstat (artikel 20, stk. 2, litra b), i TEUF), og krænker princippet om direkte valg (artikel 14, stk. 3, i TEU og artikel 1, stk. 3 i akten fra 1976); finder, at en fortabelse af valgretten til Europa-Parlamentet ikke må finde sted under nogen omstændigheder, og opfordrer Kommissionen til at sikre, at ingen medlemsstater giver mulighed herfor;

7. opfordrer Det Forenede Kongerige og alle andre medlemsstater, hvor sådanne problemer kan have været opstået, at forenkle registreringsformaliteterne i forbindelse med deltagelse af statsborgere fra andre medlemsstater i valget til Europa-Parlamentet, enten som vælgere eller som kandidater, især ved at fjerne unødvendige administrative hindringer, således at de rettigheder, der er omhandlet i 20, stk. 2, litra a) og b), i TEUF sikres i praksis; anmoder Kommissionen om at sikre, at praksis i medlemsstaterne er i overensstemmelse med EU-retten;

8. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til de ansvarlige nationale myndigheder og medlemsstaternes parlamenter.

Page 6: EUROPA-PARLAMENTET 2014 -2019 Retsudvalget · – der henviser til de officielle meddelelser fra medlemsstaternes ansvarlige myndigheder om resultatet af valget til Europa-Parlamentet,

PE541.585v02-00 6/47 PR\1040959DA.doc

DA

BILAG: Liste over de medlemmer af Europa-Parlamentet, hvis mandat er erklæret gyldigt

(1. juli 2014)

Belgien (21 medlemmer)

ANNEMANS GerolfARENA MariaARIMONT PascalBAYET HuguesBELET IvoDE BACKER PhilippeDEMESMAEKER MarkDEPREZ GérardIDE LouisLAMBERTS PhilippeLOONES Sander*MICHEL LouisNEYTS-UYTTEBROECK AnnemieRIES FrédériqueROLIN ClaudeSTAES BartSTEVENS HelgaTARABELLA MarcTHYSSEN Marianne**VAN BREMPT KathleenVAN OVERTVELDT Johan***VERHOFSTADT Guy

(*) Mandatet gyldigt med virkning fra den 14. oktober 2014, hvor de kompetente myndigheder gav meddelelse om valget af Sander Loones i stedet for Johan Van Overtveldt, der var trådt tilbage.

(**) Marianne Thyssens mandat sluttede den 1. november 2014.

(***) Johan Van Overtveldts mandat sluttede den 11. oktober 2014.

Page 7: EUROPA-PARLAMENTET 2014 -2019 Retsudvalget · – der henviser til de officielle meddelelser fra medlemsstaternes ansvarlige myndigheder om resultatet af valget til Europa-Parlamentet,

PR\1040959DA.doc 7/47 PE541.585v02-00

DA

MEDLEMMER VALGT TIL PARLAMENTET PER MEDLEMSSTAT

(1. juli 2014)

Bulgarien (17 medlemmer)

ALI NedzhmiBAREKOV NikolayDONCHEV Tomislav*DZHAMBAZKI AngelGABRIEL MariyaHYUSMENOVA Filiz HakaevaIOTOVA Iliana MalinovaKOVATCHEV AndreyKYUCHYUK IlhanMALINOV Svetoslav HristovMIHAYLOVA IskraNEKOV MomchilPAUNOVA EvaPIRINSKI GeorgiRADEV EmilSTANISHEV SergeyURUTCHEV Vladimir

(*) Tomislav Donchevs mandat sluttede den 7. november 2014.

Page 8: EUROPA-PARLAMENTET 2014 -2019 Retsudvalget · – der henviser til de officielle meddelelser fra medlemsstaternes ansvarlige myndigheder om resultatet af valget til Europa-Parlamentet,

PE541.585v02-00 8/47 PR\1040959DA.doc

DA

MEDLEMMER VALGT TIL PARLAMENTET PER MEDLEMSSTAT

(1. juli 2014)

Den Tjekkiske Republik (21 medlemmer)

CHARANZOVÁ DitaDLABAJOVÁ MartinaJEŽEK PetrKELLER JanKONEČNÁ KateřinaMACH PetrMAŠTÁLKA JiříNIEDERMAYER LudekPOC PavelPOCHE MiroslavPOLČÁK StanislavPOSPÍŠIL JiříRANSDORF MiloslavSEHNALOVÁ OlgaŠOJDROVÁ MichaelaŠTĚTINA JaromírSVOBODA PavelTELIČKA PavelTOŠENOVSKÝ EvženZAHRADIL JanZDECHOVSKÝ Tomáš

Page 9: EUROPA-PARLAMENTET 2014 -2019 Retsudvalget · – der henviser til de officielle meddelelser fra medlemsstaternes ansvarlige myndigheder om resultatet af valget til Europa-Parlamentet,

PR\1040959DA.doc 9/47 PE541.585v02-00

DA

MEDLEMMER VALGT TIL PARLAMENTET PER MEDLEMSSTAT

(1. juli 2014)

Danmark (13 medlemmer)

AUKEN MargreteBENDTSEN BendtCHRISTENSEN OleDOHRMANN JørnKARI Rina RonjaKARLSSON RikkeKOFOD JeppeMESSERSCHMIDT MortenPETERSEN Morten HelvegROHDE JensSCHALDEMOSE ChristelTØRNӔS UllaVISTISEN Anders Primdahl

Page 10: EUROPA-PARLAMENTET 2014 -2019 Retsudvalget · – der henviser til de officielle meddelelser fra medlemsstaternes ansvarlige myndigheder om resultatet af valget til Europa-Parlamentet,

PE541.585v02-00 10/47 PR\1040959DA.doc

DA

MEDLEMMER VALGT TIL PARLAMENTET PER MEDLEMSSTAT

(1. juli 2014)

Tyskland (96 medlemmer)

ALBRECHT Jan PhilippBALZ BurkhardBÖGE ReimerBROK ElmarBUCHNER KlausBULLMANN UdoBÜTIKOFER ReinhardCASPARY DanielCOLLIN-LANGEN BirgitCRAMER MichaelDE MASI FabioDESS AlbertECK StefanEHLER ChristianERNST CorneliaERTUG IsmailFERBER MarkusFLECKENSTEIN KnutFLORENZ Karl-HeinzGAHLER MichaelGEBHARDT EvelyneGEIER JensGERICKE ArneGIEGOLD SvenGIESEKE JensGRÄSSLE IngeborgGROOTE MatthiasHÄNDEL ThomasHARMS RebeccaHÄUSLING MartinHENKEL Hans-OlafHEUBUCH MariaHOFFMANN IrisHOHLMEIER MonikaJAHR Peter

Page 11: EUROPA-PARLAMENTET 2014 -2019 Retsudvalget · – der henviser til de officielle meddelelser fra medlemsstaternes ansvarlige myndigheder om resultatet af valget til Europa-Parlamentet,

PR\1040959DA.doc 11/47 PE541.585v02-00

DA

KAMMEREVERT PetraKAUFMANN Sylvia-YvonneKELLER SkaKOCH Dieter-LebrechtKÖLMEL BerndKÖSTER DietmarKREHL Constanze AngelaKUHN WernerLAMBSDORFF Alexander GrafLANGE BerndLANGEN WernerLEINEN JoLIESE PeterLIETZ ArneLINS NorbertLOCHBIHLER BarbaraLÖSING SabineLUCKE BerndMcALLISTER DavidMANN ThomasMEISSNER GesineMELIOR SusanneMICHELS MartinaMÜLLER UlrikeNEUSER NorbertNIEBLER AngelikaNOICHL MariaPIEPER MarkusPRETZELL MarcusPREUSS GabrieleQUISTHOUDT-ROWOHL GodelieveREDA JuliaREINTKE TheresaREUL HerbertRODUST UlrikeSCHOLZ HelmutSCHULZ MartinSCHULZE SvenSCHUSTER JoachimSCHWAB AndreasSIMON PeterSIPPEL BirgitSOMMER RenateSONNEBORN Martin

Page 12: EUROPA-PARLAMENTET 2014 -2019 Retsudvalget · – der henviser til de officielle meddelelser fra medlemsstaternes ansvarlige myndigheder om resultatet af valget til Europa-Parlamentet,

PE541.585v02-00 12/47 PR\1040959DA.doc

DA

STARBATTY JoachimSTEINRUCK Juttavon STORCH BeatrixTHEURER MichaelTREBESIUS UlrikeTRÜPEL HelgaVERHEYEN SabineVOIGT UdoVOSS AxelWEBER Manfredvon WEIZSÄCKER JakobWERNER MartinaWESTPHAL KerstinWIELAND RainerWINKLER HermannZELLER JoachimZIMMER Gabriele

Page 13: EUROPA-PARLAMENTET 2014 -2019 Retsudvalget · – der henviser til de officielle meddelelser fra medlemsstaternes ansvarlige myndigheder om resultatet af valget til Europa-Parlamentet,

PR\1040959DA.doc 13/47 PE541.585v02-00

DA

MEDLEMMER VALGT TIL PARLAMENTET PER MEDLEMSSTAT

(1. juli 2014)

Estland (6 medlemmer)

ANSIP Andrus*KALLAS KajaKELAM TunneLAURISTIN MarjuTARAND IndrekTOOM Yana

(*) Andrus Ansips mandat sluttede den 1. november 2014.

Page 14: EUROPA-PARLAMENTET 2014 -2019 Retsudvalget · – der henviser til de officielle meddelelser fra medlemsstaternes ansvarlige myndigheder om resultatet af valget til Europa-Parlamentet,

PE541.585v02-00 14/47 PR\1040959DA.doc

DA

MEDLEMMER VALGT TIL PARLAMENTET PER MEDLEMSSTAT

(1. juli 2014)

Irland (11 medlemmer)

BOYLAN LynnCARTY MattCHILDERS NessaCLUNE DeirdreCROWLEY BrianFLANAGAN Luke “Ming”HARKIN MarianHAYES BrianKELLY SeánMcGUINNESS MaireadNÍ RIADA Liadh

Page 15: EUROPA-PARLAMENTET 2014 -2019 Retsudvalget · – der henviser til de officielle meddelelser fra medlemsstaternes ansvarlige myndigheder om resultatet af valget til Europa-Parlamentet,

PR\1040959DA.doc 15/47 PE541.585v02-00

DA

MEDLEMMER VALGT TIL PARLAMENTET PER MEDLEMSSTAT

(1. juli 2014)

Grækenland (21 medlemmer)

ANDROULAKIS NikosCHRYSOGONOS KonstantinosEPITIDEIOS GeorgiosFOUNTOULIS LamprosGLEZOS EmmanouilGRAMMATIKAKIS GiorgosKAILI EvaKATROUGALOS GeorgiosKEFALOGIANNIS ManolisKUNEVA KostadinkaKYRKOS MiltiadisKYRTSOS GeorgiosMARIAS NotisPAPADAKIS KonstantinosPAPADIMOULIS DimitriosSAKORAFA SofiaSPYRAKI MariaSYNADINOS EleytheriosVOZEMBERG ElissavetZAGORAKIS TheodorosZARIANOPOULOS Sotirios

Page 16: EUROPA-PARLAMENTET 2014 -2019 Retsudvalget · – der henviser til de officielle meddelelser fra medlemsstaternes ansvarlige myndigheder om resultatet af valget til Europa-Parlamentet,

PE541.585v02-00 16/47 PR\1040959DA.doc

DA

MEDLEMMER VALGT TIL PARLAMENTET PER MEDLEMSSTAT

(1. juli 2014)

Spanien (54 medlemmer)

AGUILERA GARCÍA Clara EugeniaALBIOL GUZMÁN MarinaARIAS CAÑETE Miguel*AYALA SENDER InésAYUSO PilarBECERRA BASTERRECHEA BeatrizBILBAO BARANDICA IzaskunBLANCO LÓPEZ JoséCABEZÓN RUIZ SoledadCOUSO PERMUY Javier**del CASTILLO VERA Pilarde GRANDES PASCUAL LuisDÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA AgustínECHENIQUE ROBBA PabloESTARÀS FERRAGUT RosaFERNÁNDEZ ÁLVAREZ JonásFISAS AYXELÀ SantiagoGAMBÚS FrancescGARCÍA PÉREZ IratxeGARDIAZABAL RUBIAL EiderGIRAUTA VIDAL Juan CarlosGONZÁLEZ PEÑAS Tania***GONZÁLEZ PONS EstebanGUERRERO SALOM EnriqueGUTIÉRREZ PRIETO SergioHERRANZ GARCÍA EstherIGLESIAS TURRIÓN PabloJÁUREGUI ATONDO RamónJIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO TeresaJIMÉNEZ VILLAREJO Carlos****JUARISTI ABAUNZ Iosu MirenaLOPE FONTAGNÉ VerónicaLÓPEZ AGUILAR Juan FernandoLÓPEZ BERMEJO PalomaLÓPEZ FERNÁNDEZ JavierLÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE AntonioMARAGALL ErnestMATO ADROVER GabrielMAURA BARANDIARÁN Fernando

Page 17: EUROPA-PARLAMENTET 2014 -2019 Retsudvalget · – der henviser til de officielle meddelelser fra medlemsstaternes ansvarlige myndigheder om resultatet af valget til Europa-Parlamentet,

PR\1040959DA.doc 17/47 PE541.585v02-00

DA

MEYER Willy*****MILLÁN MON Francisco JoséNART JavierPAGAZAURTUNDÚA RUIZ María TeresaRODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ InmaculadaRODRIGUEZ-RUBIO VÁZQUEZ Maria TeresaSÁNCHEZ CALDENTEY LolaSEBASTIÀ TALAVERA JordiSENRA RODRÍGUEZ María LidiaSOSA WAGNER Francisco******TERRICABRAS Josep-MariaTREMOSA i BALCELLS RamonURTASUN ErnestVALCÁRCEL SISO Ramón LuisVALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO ElenaVALLINA DE LA NOVAL Ángela RosaZALBA BIDEGAIN Pablo

(*) Miguel Arias Cañetes mandat sluttede den 1. november 2014.

(**) Mandatet gyldigt med virkning fra den 15. juli 2014, hvor de kompetente myndigheder gav meddelelse om valget af Javier Couso Permuy i stedet for Willy Meyer, der var trådt tilbage.

(***) Mandatet gyldigt med virkning fra den 11. september 2014, hvor de kompetente myndigheder gav meddelelse om valget af Tania González Peñas i stedet for Carlos Jiménez Villarejo, der var trådt tilbage.

(****) Carlos Jiménez Villarejos mandat sluttede den 1. august 2014.

(*****) Willy Meyers mandat sluttede den 10. juli 2014.

(******) Francisco Sosa Wagners mandat sluttede den 20. oktober 2014.

Page 18: EUROPA-PARLAMENTET 2014 -2019 Retsudvalget · – der henviser til de officielle meddelelser fra medlemsstaternes ansvarlige myndigheder om resultatet af valget til Europa-Parlamentet,

PE541.585v02-00 18/47 PR\1040959DA.doc

DA

MEDLEMMER VALGT TIL PARLAMENTET PER MEDLEMSSTAT

(1. juli 2014)

Frankrig (74 medlemmer)

ALIOT LouisALLIOT-MARIE MichèleANDRIEU EricARNAUTU Marie-ChristineARTHUIS JeanBALAS GuillaumeBAY NicolasBERÈS PervencheBERGERON JoëlleBILDE DominiqueBOUTONNET Marie-ChristineBOVÉ JoséBRIOIS SteeveCADEC AlainCAVADA Jean-MarieCHAUPRADE AymericDANJEAN ArnaudDANTIN MichelDATI RachidaDELAHAYE AngéliqueDELLI KarimaDENANOT Jean-Paulde SARNEZ MarielleD'ORNANO MireilleDURAND PascalFERRAND EdouardGODDYN SYLVIEGOLLNISCH BrunoGOULARD SylvieGRIESBECK NathalieGROSSETÊTE FrançoiseGUILLAUME SylvieHORTEFEUX BriceJADOT YannickJALKH Jean-FrançoisJOLY EvaJOULAUD MarcJUVIN PhilippeLAMASSOURE Alain

Page 19: EUROPA-PARLAMENTET 2014 -2019 Retsudvalget · – der henviser til de officielle meddelelser fra medlemsstaternes ansvarlige myndigheder om resultatet af valget til Europa-Parlamentet,

PR\1040959DA.doc 19/47 PE541.585v02-00

DA

LAVRILLEUX JérômeLEBRETON GillesLE GRIP ConstanceLE HYARIC PatrickLE PEN Jean-MarieLE PEN MarineLOISEAU PhilippeMANSCOUR Louis-JosephMARTIN DominiqueMARTIN EdouardMAUREL EmmanuelMÉLENCHON Jean-LucMELIN JoelleMONOT BernardMONTEL SophieMORANO NadineMORIN-CHARTIER ElisabethMUSELIER RenaudOMARJEE YounousPARGNEAUX GillesPEILLON VincentPHILIPPOT FlorianPONGA MauricePROUST FranckREVAULT D'ALLONNES BONNEFOY ChristineRIQUET DominiqueRIVASI MichèleROCHEFORT RobertROZIÈRE VirginieSAÏFI TokiaSANDER AnneSCHAFFHAUSER Jean-LucTHOMAS IsabelleTROSZCZYNSKI MylèneVERGIAT Marie-Christine

Page 20: EUROPA-PARLAMENTET 2014 -2019 Retsudvalget · – der henviser til de officielle meddelelser fra medlemsstaternes ansvarlige myndigheder om resultatet af valget til Europa-Parlamentet,

PE541.585v02-00 20/47 PR\1040959DA.doc

DA

MEDLEMMER VALGT TIL PARLAMENTET PER MEDLEMSSTAT

(1. juli 2014)

Italien (73 medlemmer)

ADINOLFI IsabellaAFFRONTE MarcoAGEA LauraAIUTO DanielaBEGHIN TizianaBENIFEI Brando MariaBETTINI Goffredo MariaBIZZOTTO MaraBONAFÈ SimonaBORGHEZIO MarioBORRELLI DavideBRESSO MercedesBRIANO RenataBUONANNO GianlucaCAPUTO NicolaCASTALDO Fabio MassimoCESA LorenzoCHINNICI CaterinaCICU SalvatoreCIRIO AlbertoCOFFERATI Sergio GaetanoCOMI LaraCORRAO IgnazioCOSTA SilviaCOZZOLINO AndreaD'AMATO RosaDANTI NicolaDE CASTRO PaoloDE MONTE IsabellaDORFMANN HerbertEVI EleonoraFERRARA LauraFITTO RaffaeleFONTANA Lorenzo*FORENZA EleonoraGARDINI ElisabettaGASBARRA EnricoGENTILE ElenaGIUFFRIDA Michela

Page 21: EUROPA-PARLAMENTET 2014 -2019 Retsudvalget · – der henviser til de officielle meddelelser fra medlemsstaternes ansvarlige myndigheder om resultatet af valget til Europa-Parlamentet,

PR\1040959DA.doc 21/47 PE541.585v02-00

DA

GUALTIERI RobertoKYENGE KashetuLA VIA GiovanniMALTESE CurzioMARTUSCIELLO FulvioMATERA BarbaraMOI GiuliaMORETTI AlessandraMORGANO LuigiMOSCA Alessia MariaMUSSOLINI AlessandraPANZERI Pier AntonioPAOLUCCI MassimoPATRICIELLO AldoPEDICINI PiernicolaPICIERNO GiuseppinaPITTELLA GianniPOGLIESE Salvatore DomenicoSALINI MassimilianoSALVINI MatteoSASSOLI David-MariaSCHLEIN Elena EthelSERNAGIOTTO RemoSORU RenatoSPINELLI BarbaraTAJANI AntonioTAMBURRANO DarioTOIA PatriziaTOSI Flavio**TOTI GiovanniVALLI MarcoVIOTTI DanieleZANNI MarcoZANONATO FlavioZULLO Marco

(*) Mandatet gyldigt med virkning fra den 11. juli 2014, hvor de kompetente myndigheder gav meddelelse om valget af Lorenzo Fontana i stedet for Flavio Tosi, der var trådt tilbage.

(**) Flavio Tosis mandat sluttede den 9. juli 2014.

Page 22: EUROPA-PARLAMENTET 2014 -2019 Retsudvalget · – der henviser til de officielle meddelelser fra medlemsstaternes ansvarlige myndigheder om resultatet af valget til Europa-Parlamentet,

PE541.585v02-00 22/47 PR\1040959DA.doc

DA

MEDLEMMER VALGT TIL PARLAMENTET PER MEDLEMSSTAT

(1. juli 2014)

Cypern (6 medlemmer)

HADJIGEORGIOU TakisMAVRIDES CostasPAPADAKIS DemetrisSTYLIANIDES Christos*SYLIKIOTIS Neoklis THEOCHAROUS Eleni

(*) Christos Stylianides’s mandat sluttede den 1. november 2014.

Page 23: EUROPA-PARLAMENTET 2014 -2019 Retsudvalget · – der henviser til de officielle meddelelser fra medlemsstaternes ansvarlige myndigheder om resultatet af valget til Europa-Parlamentet,

PR\1040959DA.doc 23/47 PE541.585v02-00

DA

MEDLEMMER VALGT TIL PARLAMENTET PER MEDLEMSSTAT

(1. juli 2014)

Letland (8 medlemmer)

DOMBROVSKIS Valdis*GRIGULE IvetaKALNIETE SandraKARIŅŠ KrišjānisMAMIKINS AndrejsPABRIKS ArtisŽDANOKA TatjanaZĪLE Roberts

(*) Valdis Dombrovskis’s mandat sluttede den 1. november 2014.

Page 24: EUROPA-PARLAMENTET 2014 -2019 Retsudvalget · – der henviser til de officielle meddelelser fra medlemsstaternes ansvarlige myndigheder om resultatet af valget til Europa-Parlamentet,

PE541.585v02-00 24/47 PR\1040959DA.doc

DA

MEDLEMMER VALGT TIL PARLAMENTET PER MEDLEMSSTAT

(1. juli 2014)

Litauen (11 medlemmer)

AUŠTREVIČIUS PetrasBALČYTIS ZigmantasBLINKEVIČIŪTĖ VilijaGUOGA AntanasLANDSBERGIS GabrieliusMAZURONIS ValentinasPAKSAS RolandasROPÉ BronisSAUDARGAS AlgirdasTOMAŠEVSKI ValdemarUSPASKICH Viktor

Page 25: EUROPA-PARLAMENTET 2014 -2019 Retsudvalget · – der henviser til de officielle meddelelser fra medlemsstaternes ansvarlige myndigheder om resultatet af valget til Europa-Parlamentet,

PR\1040959DA.doc 25/47 PE541.585v02-00

DA

MEDLEMMER VALGT TIL PARLAMENTET PER MEDLEMSSTAT

(1. juli 2014)

Luxembourg (6 medlemmer)

BACH GeorgesDELVAUX-STEHRES MadyENGEL FrankGOERENS CharlesREDING VivianeTURMES Claude

Page 26: EUROPA-PARLAMENTET 2014 -2019 Retsudvalget · – der henviser til de officielle meddelelser fra medlemsstaternes ansvarlige myndigheder om resultatet af valget til Europa-Parlamentet,

PE541.585v02-00 26/47 PR\1040959DA.doc

DA

MEDLEMMER VALGT TIL PARLAMENTET PER MEDLEMSSTAT

(1. juli 2014)

Kroatien (11 medlemmer)

BORZAN BiljanaJAKOVČIĆ IvanMALETIĆ IvanaPETIR MarijanaPICULA ToninoPLENKOVIĆ AndrejRADOŠ JozoŠKRLEC DavorSTIER Davor IvoŠUICA DubravkaTOMAŠIĆ Ruža

Page 27: EUROPA-PARLAMENTET 2014 -2019 Retsudvalget · – der henviser til de officielle meddelelser fra medlemsstaternes ansvarlige myndigheder om resultatet af valget til Europa-Parlamentet,

PR\1040959DA.doc 27/47 PE541.585v02-00

DA

MEDLEMMER VALGT TIL PARLAMENTET PER MEDLEMSSTAT

(1. juli 2014)

Ungarn (21 medlemmer)

BALCZÓ ZoltánBOCSKOR AndreaDELI AndorDEUTSCH TamásERDŐS NorbertGÁL KingaGÁLL-PELCZ IldikóGYÜRK AndrásHÖLVÉNYI GyörgyJÁVOR BenedekKÓSA ÁdámKOVÁCS BélaMESZERICS TamásMOLNÁR CsabaMORVAI KrisztinaNIEDERMÜLLER PéterSCHÖPFLIN GyörgySZÁJER JózsefSZANYI Tibor JenőTŐKÉS LászlóUJHELYI István

Page 28: EUROPA-PARLAMENTET 2014 -2019 Retsudvalget · – der henviser til de officielle meddelelser fra medlemsstaternes ansvarlige myndigheder om resultatet af valget til Europa-Parlamentet,

PE541.585v02-00 28/47 PR\1040959DA.doc

DA

MEDLEMMER VALGT TIL PARLAMENTET PER MEDLEMSSTAT

(1. juli 2014)

Malta (6 medlemmer)

CASA DavidCOMODINI CACHIA Therese

DALLI MiriamMETSOLA RobertaMIZZI Marlene

SANT Alfred

Page 29: EUROPA-PARLAMENTET 2014 -2019 Retsudvalget · – der henviser til de officielle meddelelser fra medlemsstaternes ansvarlige myndigheder om resultatet af valget til Europa-Parlamentet,

PR\1040959DA.doc 29/47 PE541.585v02-00

DA

MEDLEMMER VALGT TIL PARLAMENTET PER MEDLEMSSTAT

(1. juli 2014)

Nederlandene (26 medlemmer)

van BAALEN Johannes CornelisBELDER Basvan de CAMP Wimvan DALEN PeterEICKHOUT BasGERBRANDY Gerben-Jande GRAAFF MarcelHAZEKAMP Antje Anna HelenaHUITEMA JanJANSEN Hansde JONG CornelisJONGERIUS Agnesde LANGE EstherLENAERS JeroenMAEIJER Vickyvan MILTENBURG MatthijsMINEUR Anne-Marievan NIEUWENHUIZEN-WIJBENGA Coravan NISTELROOIJ LambertPIRI KatiSARGENTINI JudithSCHAAKE MarietjeSCHREIJER-PIERIK AnnieSTUGER OlafTANG Paul in 't VELD Sophia

Page 30: EUROPA-PARLAMENTET 2014 -2019 Retsudvalget · – der henviser til de officielle meddelelser fra medlemsstaternes ansvarlige myndigheder om resultatet af valget til Europa-Parlamentet,

PE541.585v02-00 30/47 PR\1040959DA.doc

DA

MEDLEMMER VALGT TIL PARLAMENTET PER MEDLEMSSTAT

(1. juli 2014)

Østrig (18 medlemmer)

BECKER Heinz K.FREUND EugenKADENBACH KarinKAPPEL BarbaraKARAS OthmarKÖSTINGER ElisabethLEICHTFRIED JörgLUNACEK UlrikeMAYER GeorgMLINAR AngelikaOBERMAYR FranzREGNER EvelynREIMON MichelRÜBIG PaulSCHMIDT ClaudiaVANA MonikaVILIMSKY HaraldWEIDENHOLZER Josef

Page 31: EUROPA-PARLAMENTET 2014 -2019 Retsudvalget · – der henviser til de officielle meddelelser fra medlemsstaternes ansvarlige myndigheder om resultatet af valget til Europa-Parlamentet,

PR\1040959DA.doc 31/47 PE541.585v02-00

DA

MEDLEMMER VALGT TIL PARLAMENTET PER MEDLEMSSTAT

(1. juli 2014)

Polen (51 medlemmer)

BONI MichałBUZEK JerzyCZARNECKI RyszardDUDA Andrzej SebastianFOTYGA Anna ElżbietaGERINGER de OEDENBERG Lidia JoannaGIEREK AdamGOSIEWSKA Beata BarbaraGRÓBARCZYK Marek JózefGRZYB AndrzejHETMAN KrzysztofHÜBNER Danuta MariaIWASZKIEWICZ Robert JarosławJACKIEWICZ Dawid BohdanJAZŁOWIECKA DanutaJUREK MarekKALINOWSKI JarosławKARSKI Karol AdamKORWIN-MIKKE Janusz RyszardKOZŁOWSKA-RAJEWICZ AgnieszkaKRASNODĘBSKI Zdzisław MarekKUDRYCKA BarbaraKUŹMIUK Zbigniew KrzysztofLEGUTKO Ryszard AntoniLEWANDOWSKI JanuszLIBERADZKI BogusławŁUKACIJEWSKA Elżbieta KatarzynaŁYBACKA KrystynaMARUSIK MichałOLBRYCHT JanOŻÓG StanisławPIECHA Bolesław GrzegorzPIOTROWSKI MirosławPITERA JuliaPLURA Marek MirosławPORĘBA Tomasz PiotrROSATI DariuszSARYUSZ-WOLSKI JacekSIEKIERSKI Czesław Adam

Page 32: EUROPA-PARLAMENTET 2014 -2019 Retsudvalget · – der henviser til de officielle meddelelser fra medlemsstaternes ansvarlige myndigheder om resultatet af valget til Europa-Parlamentet,

PE541.585v02-00 32/47 PR\1040959DA.doc

DA

SZEJNFELD AdamTHUN UND HOHENSTEIN Róża Gräfin vonUJAZDOWSKI Kazimierz MichałWAŁĘSA Jarosław LeszekWENTA Bogdan BrunonWIŚNIEWSKA JadwigaWOJCIECHOWSKI JanuszZDROJEWSKI Bogdan AndrzejZEMKE Janusz WładysławZŁOTOWSKI Kosma TadeuszZWIEFKA TadeuszŻÓŁTEK Stanisław Józef

Page 33: EUROPA-PARLAMENTET 2014 -2019 Retsudvalget · – der henviser til de officielle meddelelser fra medlemsstaternes ansvarlige myndigheder om resultatet af valget til Europa-Parlamentet,

PR\1040959DA.doc 33/47 PE541.585v02-00

DA

MEDLEMMER VALGT TIL PARLAMENTET PER MEDLEMSSTAT

(1. juli 2014)

Portugal (21 medlemmer)

ASSIS FranciscoCOELHO CarlosFARIA José InácioFERNANDES José ManuelFERREIRA ElisaFERREIRA JoãoGOMES AnaMARINHO E PINTO AntónioMATIAS MarisaMELO NunoMONTEIRO DE AGUIAR CláudiaRANGEL PauloRIBEIRO SofiaRODRIGUES LilianaRODRIGUES Maria JoãoRUAS FernandoSERRÃO SANTOS RicardoSILVA PEREIRA PedroVIEGAS MiguelZORRINHO CarlosZUBER Inês Cristina

Page 34: EUROPA-PARLAMENTET 2014 -2019 Retsudvalget · – der henviser til de officielle meddelelser fra medlemsstaternes ansvarlige myndigheder om resultatet af valget til Europa-Parlamentet,

PE541.585v02-00 34/47 PR\1040959DA.doc

DA

MEDLEMMER VALGT TIL PARLAMENTET PER MEDLEMSSTAT

(1. juli 2014)

Rumænien (32 medlemmer)

BOŞTINARU VictorBUDA DanielBUŞOI Cristian SilviuCREŢU Corina*CRISTEA Andi-LucianDĂNCILĂ Vasilica VioricaDIACONU MirceaDRĂGHICI DamianFRUNZULICĂ Doru-ClaudianGRAPINI MariaHELLVIG Eduard-RaulIVAN Cătălin SorinMACOVEI Monica LuisaMĂNESCU Ramona NicoleMARINESCU Marian-JeanMOISĂ Ionel-SorinMUREȘAN Siegfried VasileNEGRESCU VictorNICA DanNICOLAI NoricaPAŞCU Ioan MirceaPREDA Cristian DanREBEGA Constantin-LaurențiuSÂRBU Daciana OctaviaSÓGOR CsabaSTOLOJAN Theodor DumitruTĂNĂSESCU Claudiu CiprianTAPARDEL Ana-ClaudiaUNGUREANU TraianVĂLEAN Adina-IoanaWEBER RenateWINKLER Iuliu

(*) Corina Cretus mandat sluttede den 1. november 2014.

Page 35: EUROPA-PARLAMENTET 2014 -2019 Retsudvalget · – der henviser til de officielle meddelelser fra medlemsstaternes ansvarlige myndigheder om resultatet af valget til Europa-Parlamentet,

PR\1040959DA.doc 35/47 PE541.585v02-00

DA

MEDLEMMER VALGT TIL PARLAMENTET PER MEDLEMSSTAT

(1. juli 2014)

Slovenien (8 medlemmer)

BOGOVIČ FrancFAJON TanjaPETERLE AlojzŠOLTES IgorŠULIN PatricijaTOMC RomanaVAJGL IvoZVER Milan

Page 36: EUROPA-PARLAMENTET 2014 -2019 Retsudvalget · – der henviser til de officielle meddelelser fra medlemsstaternes ansvarlige myndigheder om resultatet af valget til Europa-Parlamentet,

PE541.585v02-00 36/47 PR\1040959DA.doc

DA

MEDLEMMER VALGT TIL PARLAMENTET PER MEDLEMSSTAT

(1. juli 2014)

Slovakiet (13 medlemmer)

CSÁKY PálFLAŠIKOVÁ BEŇOVÁ MonikaKUKAN EduardMAŇKA VladimírMIKOLÁŠIK MiroslavNAGY JózsefSMOLKOVÁ MonikaŠKRIPEK BranislavŠTEFANEC IvanSULÍK RichardZÁBORSKÁ AnnaZALA BorisŽITŇANSKÁ Jana

Page 37: EUROPA-PARLAMENTET 2014 -2019 Retsudvalget · – der henviser til de officielle meddelelser fra medlemsstaternes ansvarlige myndigheder om resultatet af valget til Europa-Parlamentet,

PR\1040959DA.doc 37/47 PE541.585v02-00

DA

MEDLEMMER VALGT TIL PARLAMENTET PER MEDLEMSSTAT

(1. juli 2014)

Finland (13 medlemmer)

HALLA-AHO JussiHAUTALA HeidiJAAKONSAARI LiisaJÄÄTTEENMÄKI AnneliKUMPULA-NATRI MiapetraKYLLÖNEN MerjaPIETIKÄINEN SirpaREHN OlliSARVAMAA PetriTERHO SampoTORVALDS NilsVÄYRYNEN PaavoVIRKKUNEN Henna

Page 38: EUROPA-PARLAMENTET 2014 -2019 Retsudvalget · – der henviser til de officielle meddelelser fra medlemsstaternes ansvarlige myndigheder om resultatet af valget til Europa-Parlamentet,

PE541.585v02-00 38/47 PR\1040959DA.doc

DA

MEDLEMMER VALGT TIL PARLAMENTET PER MEDLEMSSTAT

(1. juli 2014)

Sverige (20 medlemmer)

ADAKTUSSON LarsANDERSSON MaxBJÖRK MalinCEBALLOS BodilCORAZZA BILDT Anna MariaENGSTRÖM Linnéa*ERIKSSON PeterFEDERLEY FredrickFJELLNER ChristoferGUTELAND JytteHEDH AnnaHÖKMARK Gunnar

LÖVIN Isabella**LUDVIGSSON OlleLUNDGREN PeterNILSSON JensPAULSEN MaritPOST SorayaULVSKOG MaritaWIKSTRÖM CeciliaWINBERG Kristina

(*) Mandatet gyldigt med virkning fra den 8. oktober 2014, hvor de kompetente myndigheder gav meddelelse om valget af Linnéa Engström i stedet for Isabella Lövin, der var trådt tilbage.

(**) Isabella Lövins mandat sluttede den 3. oktober 2014.

Page 39: EUROPA-PARLAMENTET 2014 -2019 Retsudvalget · – der henviser til de officielle meddelelser fra medlemsstaternes ansvarlige myndigheder om resultatet af valget til Europa-Parlamentet,

PR\1040959DA.doc 39/47 PE541.585v02-00

DA

MEDLEMMER VALGT TIL PARLAMENTET PER MEDLEMSSTAT

(1. juli 2014)

Det Forenede Kongerige (73 medlemmer)

AGNEW John StuartAKER TimANDERSON LucyANDERSON MartinaARNOTT JonathanASHWORTH RichardATKINSON JaniceBASHIR AmjadBATTEN GerardBEARDER CatherineBOURS LouiseBRADBOURN PhilipBRANNEN PaulCAMPBELL BANNERMAN DavidCARVER JimCOBURN DavidCOLLINS JaneCORBETT RichardDANCE Seb(The Earl of) DARTMOUTH WilliamDEVA NirjDODDS AnnelieseDODDS DianeDUNCAN IanETHERIDGE BillEVANS JillFARAGE NigelFINCH RaymondFORD VickyFOSTER JacquelineFOX AshleyGILL NathanGILL NeenaGIRLING JulieGRIFFIN TheresaHANNAN DanielHELMER RogerHONEYBALL MaryHOOKEM Mike

Page 40: EUROPA-PARLAMENTET 2014 -2019 Retsudvalget · – der henviser til de officielle meddelelser fra medlemsstaternes ansvarlige myndigheder om resultatet af valget til Europa-Parlamentet,

PE541.585v02-00 40/47 PR\1040959DA.doc

DA

HOWITT RichardHUDGHTON IanJAMES DianeKAMALL SyedKARIM SajjadKHAN AfzalKIRKHOPE TimothyKIRTON-DARLING JudeLAMBERT JeanLEWER AndrewMcAVAN LindaMcCLARKIN EmmaMcINTYRE AntheaMARTIN DavidMOODY ClareMORAES ClaudeNICHOLSON JamesNUTTALL PaulO'FLYNN PatrickPARKER MargotREID JuliaSCOTT CATO MollySEYMOUR JillSIMON SionSMITH AlynSTIHLER CatherineSWINBURNE KayTANNOCK CharlesTAYLOR KeithVAN ORDEN GeoffreyVAUGHAN DerekWARD JulieWILLMOTT GlenisWOOLFE Steven

Page 41: EUROPA-PARLAMENTET 2014 -2019 Retsudvalget · – der henviser til de officielle meddelelser fra medlemsstaternes ansvarlige myndigheder om resultatet af valget til Europa-Parlamentet,

PR\1040959DA.doc 41/47 PE541.585v02-00

DA

BEGRUNDELSE

1. Generelt

I henhold til forretningsordenens bilag VI, afsnit XVI, punkt 10, er Retsudvalget ansvarlig for prøvelse af medlemmernes mandater. Denne betænkning vedrører resultaterne af det direkte valg til Europa-Parlamentet, der blev afholdt fra den 22. maj til den 25. maj 2014 og er udarbejdet på grundlag af de officielle meddelelser fra de enkelte medlemsstater om de samlede valgresultater.

2. De retlige rammer for valgs prøvelse

Valgs prøvelse af de nyvalgte medlemmer af Europa-Parlamentet reguleres af akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmer af Europa-Parlamentet (som ændret ved Rådets afgørelse 2002/772/EF, Euratom af 25. juni 2002 og af 23. september 2002 og Parlamentets forretningsorden).

Ifølge artikel 12 i akten fra 1976 skal Europa-Parlamentet prøve valget af sine medlemmer. Med henblik herpå tager Europa-Parlamentet de valgresultater, der officielt er bekendtgjort af medlemsstaterne til efterretning og træffer afgørelse i eventuelle tvivlsspørgsmål, der måtte opstå på grundlag af bestemmelserne i denne akt, bortset fra tvivlsspørgsmål vedrørende de nationale bestemmelser, som denne akt henviser til. Domstolen har præciseret, at anvendelsen af udtrykket "til efterretning" i forbindelse med akten fra 1976 skal fortolkes således, at der overhovedet ikke er overladt Parlamentet noget skøn i relation hertil1.

Ifølge artikel 5 i akten begyndte medlemmernes mandat ved åbningen af Parlamentets første mødeperiode, der fandt sted den 1. juli 2014 (ottende valgperiode).

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 3, stk. 3 og 4, foretager Parlamentet på grundlag af en betænkning fra det kompetente udvalg omgående valgs prøvelse og træffer afgørelse om hvert enkelt nyvalgt medlems mandat og om eventuelle indsigelser indgivet på grundlag af bestemmelserne i akten af 20. september 1976, men ikke om indsigelser på grundlag af de nationale valglove. Betænkningen fra det kompetente udvalg udarbejdes på grundlag af de officielle meddelelser fra de enkelte medlemsstater om de samlede valgresultater med navnene på de valgte kandidater og på eventuelle suppleanter med angivelse af den rækkefølge, hvori de er valgt.

Der bør bemærkes, at det af forretningsordenens artikel 3, stk. 2, andet afsnit, fremgår, at ethvert medlem, hvis mandat endnu ikke er prøvet, eller for hvem der ikke er truffet afgørelse om en indsigelse, og som har undertegnet en skriftlig erklæring om, at han/hun ikke besidder hverv, der er uforenelige med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet (se nedenfor), deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder.

3. Særlige spørgsmål

a) Medlemmernes erklæringer

1 Dom i sagen Le Pen mod Parlamentet, sag C-208/03, EU:C:2005:429, præmis 50; og dommen i sagen Italien og Donnici mod Parlamentet, sag C-393/07 og C-9/08, EU:C:2009:275, præmis 55.

Page 42: EUROPA-PARLAMENTET 2014 -2019 Retsudvalget · – der henviser til de officielle meddelelser fra medlemsstaternes ansvarlige myndigheder om resultatet af valget til Europa-Parlamentet,

PE541.585v02-00 42/47 PR\1040959DA.doc

DA

Medlemmer skal underskrive en skriftlig erklæring om, at de ikke besidder hverv, der er uforenelige med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet, og en erklæring om deres økonomiske interesser, idet deres mandat først kan erklæres gyldigt, efter at den pågældende har afgivet disse erklæringer (forretningsordenens artikel 3, stk. 4, andet afsnit).

Medlemmer, hvis valg er meddelt Parlamentet, afgiver især, inden de kan deltage i Parlamentets møder, en skriftlig erklæring om, at de ikke besidder hverv, der er uforenelige med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet, jf. artikel 7, stk. 1 og 2, i akten af 20. september 1976. Efter valg til Europa-Parlamentet afgives denne erklæring om muligt senest seks dage før Parlamentets konstituerende møde (forretningsordenens artikel 3, stk. 2). I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 9 og bilag I afgiver medlemmerne af hensyn til åbenheden endvidere en skriftlig erklæring om deres økonomiske interesser med oplysninger om deres indtægtskilder. Disse erklæringer udfærdiges på to separate blanketter, der udleveres til medlemmerne efter valget. Ansvaret for disse erklæringer hviler udelukkende på medlemmet, der afgiver erklæringerne på tro og love. Medlemmerne bør derfor være så nøjagtige som muligt, især med hensyn til størrelsen af deres indkomst, som bør altid være klart angivet.

Ifølge de foreliggende ajourførte oplysninger, har alle medlemmer underskrevet erklæringen om, at de ikke besidder hverv, der er uforenelige med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet og erklæringen om deres økonomiske interesser.

b) Tvivlsspørgsmål

I henhold til artikel 12 i akten fra 1976 træffer Europa-Parlamentet afgørelse i eventuelle tvivlsspørgsmål, der måtte opstå på grundlag af bestemmelserne i denne akt, bortset fra tvivlsspørgsmål vedrørende de nationale bestemmelser, som denne akt henviser til.

De Europæiske Fællesskabers Domstol har fastslået, at det tydeligt fremgår af selve ordlyden af artikel 12, at denne bestemmelse ikke giver Parlamentet beføjelse til at træffe afgørelse i tvivlsspørgsmål rejst på grundlag af EU-retten i sin helhed. Efter bestemmelsens klare ordlyd omfatter den alene "tvivlsspørgsmål, [opstået] på grundlag af bestemmelserne i denne akt"1. Eksempler på sådanne tvivlsspørgsmål kan variere fra indsigelser vedrørende valg af medlemmer på en liste, der opstillede skiftevis kvindelige og mandlige kandidater, idet dette angiveligt var i strid med princippet om direkte almindelige valg (aktens artikel 1, stk. 3), til indsigelser om hvorledes en medlemsstat fastsatte spærregrænsen for tildeling af mandater, idet dette angiveligt var i strid med aktens artikel 3.

Ifølge de foreliggende ajourførte oplysninger, er der ikke blevet indbragt tvivlspørgsmål for Europa-Parlamentet. Såfremt en indsigelse imidlertid indgives på et senere tidspunkt, fastslås det i forretningsordenens artikel 3, stk. 4, tredje afsnit, at "Parlamentet når som helst på grundlag af en betænkning fra det kompetente udvalg [kan] træffe afgørelse om enhver indsigelse mod gyldigheden af et medlems mandat".

c) Medlemmer af Europa-Parlamentet, der er livsvarige medlemmer af House of Lords (det britiske overhus)

1 Se dommen i sagen Italien mod Parlamentet, sag C-393/07 og C-9/08, EU:C:2009:275, præmis 54.

Page 43: EUROPA-PARLAMENTET 2014 -2019 Retsudvalget · – der henviser til de officielle meddelelser fra medlemsstaternes ansvarlige myndigheder om resultatet af valget til Europa-Parlamentet,

PR\1040959DA.doc 43/47 PE541.585v02-00

DA

I henhold til artikel 7, stk. 2, i akten af 1976 er hvervet som medlem af Europa-Parlamentet uforeneligt med hvervet som medlem af et nationalt parlament (dobbeltmandater ikke tilladt). Undtagelsen i artikel 7, stk. 2, andet led, for medlemmer af Det Forenede Kongeriges parlament finder ikke længere anvendelse.

Under den sidste valgperiode er der dog opstået et spørgsmål om foreneligheden af mandatet som medlem af Europa-Parlamentet med mandatet som medlem af det britiske overhus som følge af det forhold, at britisk medlem tilsyneladende samtidig var livsvarigt medlem af det britiske overhus.

Som følge af ophævelsen af undtagelsen for britiske medlemmer vedtog de britiske myndigheder bestemmelser om udøvelse af mandatet i Europa-Parlamentet ("European Parliament (House of Lords Disqualification) Regulations 2008"), der trådte i kraft den 15. juli 2008. Artikel 4 i disse bestemmelser har følgende ordlyd:

"Indskrænkninger for livsvarige medlemmer af det britiske overhus (peers)

4 - 1) Et livsvarigt medlem, der er omfattet af disse bestemmelser, må ikke

a) indtage sit sæde eller stemme i Overhuset eller

b) indtage sit sæde eller stemme i et af Overhusets udvalg eller i et fælles udvalg for begge parlamentets kamre

i den periode, hvor medlemmet fortsat er medlem af Europa-Parlamentet

2) Der kan ikke udstedes et indkaldelsesbrev (writ of summons) til et livsvarigt medlem af Overhuset, så længe den pågældende er omfattet af disse bestemmelser."

På det tidspunkt blev det midlertidigt konkluderet, at mandatet som medlem af Europa-Parlamentet skulle betragtes som foreneligt med hvervet som et livsvarigt medlem af det britiske overhus (med indskrænkninger) 1. Kommissionen blev imidlertid anmodet om at undersøge, hvorvidt "European Parliament (House of Lords Disqualification) Regulations 2008" og navnlig regulation 4 i virkeligheden er i strid med primærretten. Der er til dato ikke blev indledt en procedure.

Der er i øjeblikket tilsyneladende ikke et medlem af Europa-Parlamentet, der er livsvarigt medlem af det britiske overhus. Ordføreren finder dog, at de britiske myndigheder bør finde en tilfredsstillende løsning, inden problemet opstår igen i fremtiden2.

d) Troskabsed til den nationale forfatning

I visse medlemsstater er de nyvalgte medlemmer af Europa-Parlamentet tilsyneladende forpligtet til at aflægge troskabsed til den nationale forfatning, før deres valg officielt meddeles Parlamentet.

1 Se begrundelsen til betænkning af 17. november 2009 om valgs prøvelse (Ordfører: Klaus-Heiner Lehne) vedtaget af Parlamentet den 16. december 2009 (2009/2091(REG).2 Det ser ud til, at den seneste House of Lords Reform Act 2014, som indeholdt bestemmelser om fratrædelse fra House of Lords, hverken ophæver eller ændrer "European Parliament (House of Lords Disqualification) Regulations 2008". Som følge heraf kan livsvarige medlemmer af det britiske overhus, der vælges til Europa-Parlamentet enten fratræde det britiske overhus eller »nyde« midlertidige begrænsninger og automatisk indtage deres sæde i det britiske overhus, så snart de ophører med at være medlemmer af Europa-Parlamentet.

Page 44: EUROPA-PARLAMENTET 2014 -2019 Retsudvalget · – der henviser til de officielle meddelelser fra medlemsstaternes ansvarlige myndigheder om resultatet af valget til Europa-Parlamentet,

PE541.585v02-00 44/47 PR\1040959DA.doc

DA

Dette er eksempelvis tilfældet i Spanien, hvor valgloven af 19. juni 1985 ('Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General') fastsætter et sådant krav som en betingelse for påbegyndelsen af medlemmets mandat. Artikel 224, stk. 2, i denne lov har følgende ordlyd (uofficiel oversættelse):

"Senest fem dage efter kundgørelsen af resultatet skal de valgte kandidater sværge eller love at overholde forfatningen for den centrale valgkomité. Efter denne periode erklærer den centrale valgkomité pladserne for de medlemmer af Europa-Parlamentet, som ikke har overholdt forfatningen, ledige, og alle de beføjelser, de har nydt i kraft af deres hverv, suspenderet, indtil de har foretaget denne handling."

I henhold til en sådan bestemmelse vil en valgt kandidat, der undlader at aflægge denne ed, angivelig kunne erstattes af den person, der står efter den pågældende på listen, der er fastsat i overensstemmelse med resultaterne af afstemningen.

Det er korrekt, at medlemsstaterne i lyset af akten fra 1976kan have et vist spillerum, hvad angår betingelserne for udøvelsen eller fortabelsen af et medlems mandat. Artikel 13, stk. 3, i akten fra 1976 har følgende ordlyd:

“3. Når det efter en medlemsstats lovgivning udtrykkeligt fastsættes, at et medlem af Europa-Parlamentet fortaber sit mandat, udløber medlemmets mandat i medfør af denne lovgivnings bestemmelser. De kompetente nationale myndigheder underretter Europa-Parlamentet herom.

Den ovennævnte bestemmelse skal dog læses i sammenhæng med det mere generelle princip om, at et medlem ikke kan modtage et bundet mandat. Dette princip er nedfældet i artikel 6, stk. 1, i akten og i artikel 2, stk. 1, og artikel 3, stk. 1, i statutten for Europa-Parlamentets medlemmer. Det er derfor tvivlsomt, hvorvidt kravet om en troskabsed til den nationale forfatning er foreneligt med et parlamentarisk mandat, som mandatet som medlem af Europa-Parlamentet, der skal udøves frit og uafhængigt, idet pladsen kan blive ledig, såfremt en sådan ed ikke aflægges. Ordføreren henstiller, at Kommissionen opfordres til at undersøge, hvorvidt national lovgivning, der kræver en sådan ed – eller lignende forpligtelser – er i fuld overensstemmelse med akten fra 1976 og statutten for Europa-Parlamentets medlemmer.

e) Fortabelse af valgretten

Visse medlemsstaters statsborgere, der har boet i et andet land i en bestemt periode, kan tilsyneladende fratages valgretten i deres hjemland. Dette er omend i forskelligt omfang tilfældet i Cypern, Danmark, Irland, Malta og Det Forenede Kongerige. Når valgret og valgbarhed er indbyrdes forbundne, kan dette også indebære en fortabelse af valgbarheden.

Fortabelse af valgretten kan dårligt forsvares i et moderne samfund, hvor kontakten tilhjemlandet let kan opretholdes selv over store afstande.

Fremfor alt kan fortabelse af valgretten af mindst to grunde ikke betragtes som forenelig med EU-retten. For det første, er fortabelse af valgretten ensbetydende med at straffe statsborgere, der har gjort brug af retten til fri bevægelighed inden for EU, ved at nægte dem deres valgret og valgbarhed til Europa-Parlamentet i deres bopælsmedlemsstat (artikel 20, stk. 2, litra a) og b), i TEUF). For det andet er en sådan fortabelse af valgretten klart i strid med princippet om, at Europa-Parlamentets medlemmer vælges ved almindelige direkte valg (artikel 14, stk. 3, i

Page 45: EUROPA-PARLAMENTET 2014 -2019 Retsudvalget · – der henviser til de officielle meddelelser fra medlemsstaternes ansvarlige myndigheder om resultatet af valget til Europa-Parlamentet,

PR\1040959DA.doc 45/47 PE541.585v02-00

DA

TEU og artikel 1, stk. 3 i akten fra 1976).

Ordføreren finder derfor, at en fortabelse af valgretten til Europa-Parlamentet ikke må findested under nogen omstændigheder, og opfordrer Kommissionen til at sikre, at ingen medlemsstater giver mulighed herfor1.

f) Udøvelse af valgrettigheder

I henhold til artikel 20, stk. 2, litra b), i TEFU har unionsborgerne valgret og er valgbare ved valg til Europa-Parlamentet og ved kommunale valg i den medlemsstat, hvor de har bopæl, på samme betingelser som statsborgere i denne stat. Disse rettigheder er konkretiseret i Rådets direktiv 93/109/EF af 6. december 1993 om fastsættelse af de nærmere regler for valgret og valgbarhed ved valg til Europa-Parlamentet for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere (som ændret ved Rådets direktiv 2013/1/EU af 20. december 2012).

I visse medlemsstater er udøvelsen af disse rettigheder underlagt visse formaliteter, der kan gøre deltagelsen i valg særdeles vanskelig, hvis ikke umulig. Eksempelvis har valgkommissionen i Det Forenede Kongerige rapporteret, at et antal statsborgere fra andre EU-medlemsstater, der er bosiddende i Det Forenede Kongerige, ikke var i stand til at udøve deres valgret ved det sidste valg til Europa-Parlamentet, da de ikke havde overholdt de nødvendige formaliteter2.

Dette er en alvorlig indskrænkning af unionsborgeres ret, og kompleksiteten eller endda forskelle i registreringsformaliteter kan også påvirke valgbarheden ved valget til Europa-Parlamentet. I Det Forenede Kongerige bestemmes i bestemmelse 9 i bilag 1, til European Parliamentary Elections Regulations fra 2004 – som ændret ved European Parliamentary Elections (Amendment) Regulations 2013 og European Parliamentary Elections (Amendment) Regulations 2009 – at en kandidat, der er unionsborger, ikke er gyldigt opstillet som individuel kandidat eller kandidat på en registreret partiliste medmindre særlige registreringsformaliteter er opfyldt. Disse formaliteter pålægges ikke britiske, irske, maltesiske eller cypriotiske statsborgere. Derudover vil en person i henhold til bestemmelse 10 i bilag 1 til samme Regulations ikke blive gyldigt opstillet som individuel kandidat, medmindre der deponeres et beløb på 5000 £ af kandidaten selv eller på denne vegne hos valglederen ved stedet og for det tidsrum, der kræves, for levering af opstillingspapirerne.

1 Europa-Kommissionen er allerede opmærksom på dette problem i forbindelse med nationale valg: Se COM(2013) 269, COM(2013) 270, COM(2014)33 og C(2014) 391.2 Se http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0010/169867/EP-and-local-elections-report-May-2014.pdf . I henhold til regulation 6 i bestemmelser fra 2001 om valgretten for unionsborgere til valget til Europa-Parlamentet (European Parliamentary Elections (Franchise of Relevant Citizens of the Union) Regulations 2001) skal indenlandsk bosatte udlændinge, der ønsker at udøve deres valgret ved valg til Europa-Parlamentet i Det Forenede Kongerige udfylde en særskilt erklæring om, at de ikke vil stemme i deres hjemland. Kun de personer, der havde udfyldt denne erklæring, havde ret til at få udleveret en stemmeseddel. Selv om de pågældende unionsborgere var blevet optaget på valglisten i Storbritannien, havde de ikke korrekt udfyldt den nødvendige erklæring, og de fik derfor ikke lov til at stemme på deres lokale valgsted. De var tilsyneladende ikke blevet informeret om de foreskrevne formaliteter, og de var heller ikke på anden vis blevet gjort opmærksom herpå. En gruppe borgere, der var berørt af dette problem, indgav et andragende til Europa-Parlamentet, der henviste det til det ansvarlige udvalg i henhold til artikel 215, stk. 6 i Europa-Parlamentets forretningsorden (andragende nr. 1440/2014 [Christian Heitsch]).

Page 46: EUROPA-PARLAMENTET 2014 -2019 Retsudvalget · – der henviser til de officielle meddelelser fra medlemsstaternes ansvarlige myndigheder om resultatet af valget til Europa-Parlamentet,

PE541.585v02-00 46/47 PR\1040959DA.doc

DA

Ordføreren spørger sig selv, hvorvidt registreringsformaliteterne i forbindelse med deltagelse af statsborgere fra andre medlemsstater i valget til Europa-Parlamentet – i Det Forenede Kongerige og i andre lande, hvor lignende problemer kan være opstået – ikke kan forenkles, således at rettighederne, der er omhandlet i 20, stk. 2, litra a) og b), i TEUF sikres i praksis. Kommissionen anmodes under alle omstændigheder om at sikre, at den relevante praksis i medlemsstaterne er i overensstemmelse med EU-retten.

Page 47: EUROPA-PARLAMENTET 2014 -2019 Retsudvalget · – der henviser til de officielle meddelelser fra medlemsstaternes ansvarlige myndigheder om resultatet af valget til Europa-Parlamentet,

PR\1040959DA.doc 47/47 PE541.585v02-00

DA

MEDDELELSER FRA MEDLEMSSTATERNE

BE 30.06.2014BG 06.06.2014CZ 25.06.2014DK 26.06.2014DE 24.06.2014EE 18.06.2014IE 03.06.2014GR 26.06.2014ES 24.06.2014

15.09.2014FR 12.06.2014

30.06.2014IT 18.06.2014

01.07.201414.07.2014

CY 03.06.2014LV 03.06.2014LT 12.06.2014LU 14.06.2014HU 05.06.2014MT 28.06.2014NL 05.06.2014

18.06.201426.06.2014

AU 18.06.2014PL 27.05.2014PT 12.06.2014RO 11.06.2014SL 20.06.2014SK 05.06.2014

24.06.2014FI 30.05.2014

25.06.2014SV 02.06.2014UK 30.05.2014HR 09.06.2014