Click here to load reader

Enkolit hladni lepak za lim sigurno lepljenje, trajno ... · PDF fileKrovopokrivaœi i limari cene lepljenje pomoåu lepka Enkolit ®, jer obezbefiuje izuzetno pouzdane i trajne veze

 • View
  4

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Enkolit hladni lepak za lim sigurno lepljenje, trajno ... · PDF fileKrovopokrivaœi i...

 • www.enke -werk .de

  Enkolit® hladni lepak za lim sigurno lepljenje, trajno povezivanje za sve uobiœajene metale koje koriste krovopokrivaœi i limari

 • 2

  Enkolit® hladni lepak za lim Za odliœne trajne veze!

  Viøe od 50 godina Enkolit® se koristi za lepljenje metalnih profila i metalnih pokrivnih elemenata na zidovima, simsovima, prozorskim policama, zidovima iznad proœelja i drugim grafievinskim elemen- tima. Krovopokrivaœi i limari cene lepljenje pomoåu lepka Enkolit®, jer obezbefiuje izuzetno pouzdane i trajne veze œije izvofienje je, osim navedenog, i veoma ekonomiœno.

  Dugotrajnu sigurnost lepljenja lepkom Enkolit® potvrfiuju miøljenja veøtaka i sertifikati. Ipak, najbolji dokaz odliœnih osobina proizvoda dolazi iz prakse: I jake oluje, kojih poslednjih godina ima sve viøe, nisu prouzrokovale øtetu na struœno izvedenom Enkolit®-lepljenju.

  Osim izvedbe sigurnog i trajnog spoja lepljenjem, to je samo jedan od tri Enkolit®-efekata: Bitan efekat je i zaøtita lima od korozije na donjoj strani i smanjenje buke - bubnjanje u sluœaju kiøe.

  Ova jedinstvena kombinacija osobina uticala je na to da je u branøi Enkolit® postao vodeåi lepak za lim. Nije neobiœno da brojni krovopokrivaœi i limari u svakodnevnom radu koriste Enkolit®: Trajne veze sigurno su njegova prednost!

  Enkolit® Kvalitetan proizvod

  sa dugotrajnom funkcionalnom sigurnoøåu

  Enkolit® - sa trostrukim dejstvom!

  vlaænost

  Odliœna dugotrajna funkcionalna sigurnost

  Izuzetne osobine zaøtite od korozije

  Primetna zaøtita od buke

 • 3

  Sastavni delovi sistema ® 11 kg kanta ili 32 kg sud ® 310 ml

  samo u posebnim sluœajevima

  ® za lepljenje na toplotno izolacione podloge

  øirine 8 cm ili 25 cm za 310 ml kertridæ

  za maøinski nanos lepka – iznajmljivanje

  za urefiaj Enke - Spritzenfüller DS 6 za regulisanje temperature lepka

  Enkolit® u originalnoj ambalaæi – sredstvo za œiøåenje koje topi bitumen za nanoøenje Univerzalnog predpremaza 933

  ® Prednosti proizvoda

  Enkolit® - lepljenja izdræe mnogo viøe od 30 godina

  Lepljenje, zaøtita od korozije, zaøtita od buke

  Tehnika lepljenja je konstanta krovopokrivaœke i limarske struke.

  ®

  Oblasti primene

  ® Informacije o proizvodu

 • 4

  .

  1. Podlogu oœistiti 2. Nanos Univerzalnog predpremaza 933 kod odvajajuåih podloga

  3. Enkolit® nanos

  4. Posle lepka Enkolit® preåi zupœastom lopaticom

  5. Podloæni lim (prema potrebi) prilepiti 6. Podloæni lim premazati lepkom Enkolit®

  7. Prilepiti limeni pokrivni element 8. Zavrøeno

  Enkolit® Uputstva za upotrebu

  Preduslovi za lepljenje lepkom Enkolit® su:

  Dodatne informacije moæete naåi u Enkolit® – uputstvu za upotrebu.

  ® (2-3 kg/m2)

  ® po celokupnoj povrøini ® u jednom smeru

 • 5

  Podloæni lim

  Enkolit® Uputstva za upotrebu

  Posebni sluœajevi: Ekonomiœno lepljenje u sluœaju koriøåenja na velikim povrøinama.

  Nanos lepka Enkolit® za lepljenje limenih pokrivnih elemenata kod velikih objekata (> 200 m2) moæe se izvesti pomoåu urefiaja Enke – Spritzenfüller DS 6. Zbog posebnog oblika mlaznice, koriøåenje zupœaste lopatice, kojom treba prevlaœiti po lepku Enkolit®, nije potrebno.

  Jednim punjenjem, koje sadræi 3,3 kg, moæe se prekriti cca. 1,5 m2 povrøine. Potrebno vreme za aplikaciju je 1 minut. Dodatna prednost: Prilikom koriøåenja tehnike lepljenja uobiœajeno lemljenje, koje troøi vreme, nije potrebno.

  Enkolit®

  Enkolit®

  Mehaniœko priœvrøåivanje

  Preklapajuåi lim

  Lim Lim

 • 6

  Enkolit® Primeri koriøåenja

 • 7

  Zn 0,7 Cu 0,7 Al 0,7 nerfiajuåi lim 0,4

  30 ne

  Zn 0,7 Cu 0,7 Al 0,7 nerfiajuåi lim 0,4

  30 da

  Zn 0,8 1) Cu 0,8 Al 0,8 nerfiajuåi lim 0,5

  60 ne

  Zn 1,0 1) Cu 1,0 Al 1,0

  100 ne

  Zn 0,7 2) Cu 0,7 2) Al 0,7 nerfiajuåi lim 0,4

  40 ne

  Zn 0,8 1) Cu 0,8 1) Al 0,8 nerfiajuåi lim 0,5

  60 ne

  Pokrivanja prozorskih polica

  Skladiøtenje: Najmanje 12 meseci u originalno zatvorenoj ambalaæi. Enkolit® nije osetljiv na smrzavanje.

  Aktuelna uputstva za upotrebu i miøljenja veøtaka u pogledu trajnosti i sigurnosna uputstva navedena su na naøoj internet stranici www.enke-werk.de u rubrici download.

  Enkolit® Tehniœki podaci

  Previs lima/ debljina lima Lepljenje lepkom Enkolit®, debljine lima, maksimalni previsi lima za objekte sa visinom kapa do 50 m.

  Limarski grafievinski delovi za lepljenje

  Materijal / Najmanja debljina lima (Nazivna mera) mm

  Maksimalni previs lima mm

  Dodatni podloæni lim, mehaniœki priœvrøåen

  Pokrivanje zidova, zabata i sliœnih grafievinskih delova (dilataciono izjednaœavanje svakih 6 - 8 m)

  ¹) Kod koriøåenja dodatnog podloænog lima sa mehaniœkim priœvrøåivanjem moæe se smanjiti debljina lima i poveåati maksimalni previsi lima.

  ²) Kod koriøåenja dodatnog podloænog lima sa mehaniœkim priœvrøåivanjem mogu se poveåati maksimalni previsi lima.

 • Prodaja:

  www.enke-werk .de

  C op

  yr ig

  ht : E

  nk e-

  W er

  k · J

  oh an

  ne s

  En ke

  G m

  b H

  & C

  o. K

  G ·

  Ä nd

  er un

  ge n

  vo rb

  eh al

  te n.

  T ec

  hn is

  ch er

  S ta

  nd a

  m T

  ag e

  de r D

  ru ck

  le gu

  ng : 0

  1. 20

  12

Search related