Enjoy Dslr Camera Web No Restriction

  • Published on
    11-Jul-2015

  • View
    197

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

ContentsPart 1About the D-SLR CameraPart 2Ways to ShootPart 3Quick-and-Easy Great ShotsPart 4Using Camera FeaturesPart 5Printing PhotosDigital SLR TerminologyA digital SLR is power and control, enriching your life.This easy-to-read book teaches beginners how fun and easy a digital SLR is.Take photography to a higher plane, and experience the true joy of photography.Make Photography More Fun!Enjoy! Digital SLR CameraFirst printing November 1, 2008Published by Canon Singapore Pte LtdCompiled and edited by GAKKEN Co., Ltd.Unauthorized copying or distribution of this publication, in whole or in part, is strictly prohibited.0040Co c hnh o nh Hnh o nh chu p bo ng mo y D5Lk lh l lo n luo ng 01Co c lho nh ph n cu o mo y o nh Ki u do ng020Ih y duo c g, chu p duo c n y Khung ngo m022Ihoy ng knh O ng knh024Bo l l y nhu ng khoo nh kho c quy l d[nh NhonhCac cach chup anhPHN 2 Chu T khoaNI OUNG OUYN SACH NAYChu Tm hu v may anh OSLRPHN 1 T khoa02Ne l hoy Khng 1L y ne l030Ne l hoy Khng 2A nh b[ nho e032Ne l hoy Khng 3A nh mo l lro i lru c li p033A nh b[ so ng vol iso ng034Bo y u lvo nh so ngI c d , kh u d , l5O03Kh ng chIruo ng o nh ne l (DOF}Kh u d03Ihoy d i Iruo ng o nh ne l (DOF}Hi u u ng lukh u d040Chuy n d ng linh hoy nho eI c dchu p042Chuy n d ng linh hoy nho e nhi u hoy lHi u u ng lul c dchu p044A nh de p cu o co nh 5o ng voI iI c dl5O04Hi u u ng lul5Ol5O Coo/Ih p04Ihoy d i go c nhnIiu cu ng knh050O ng knh lhoy d i o nh chu p nhu lhno oGo c nhn voph i co nh052O ng knh vov[ lr chu pZoom vobcu c054Io o ng r ng vosudo i liu cu c voph i co nh05Ihi l l p Ch l luo ng o nh chu pCh l luo ng chu p05Co m bi n hnh o nh cu o mo y o nh D5LkCo m bi n (5ensor}005Cac cach chup anhPHN 2 Chu T khoa090Chinh mo u cho bu c o nh chu pPiclure 5lyle092Ihm Piclure 5lyle mo iPiclure 5lyle094Chu p nhu ng chulhIro ngChdbuso ng095Chu p nhu ng chulhI iChdbuso ng09Chu p o nh vo i Mo u 5o ngChdbuso ng097Chdbuso ng voco c mo u so c ringChdbuso ng09Ho n chnhu ng soi so l vPhoi 5o ngHislogrom/Highlighl Worning100o l duo c nhu ng Mo u nhu lunhinWhile Bolonce (WB}102Cn Bo ng Iro ng cho co c ngu n so ngWhile Bolonce (WB}00D dang chup anh epPHN 3Chu T khoa025udu ng Full AuloChdFull Aulo04Bo l lo i nhu ng khoo nh kho cProgrom AE0Ihi l l p I c dchu pChdUu lin I c0i u khi n vi c xo o phngChdUu lin Kh u070i u khi n suphoi so ngChdchinh loy 072Ihoy d i l c dl5OIhi l l p l5O074L y ne l lud ngAl Focus07L y ne l lo i nhu ng di m mong mu nOne 5hol AF07L y ne l vo i chulhchuy n d ngAl 5EkVO AF00L y ne l bo ng loyMonuol locus02Ihoy d i chddo so ngChddo so ng04Bcu c khung o nh lukhung ngo mBcu c o nh0Phuki n giu p gio m su rung loyChn mo yChu S dung cac tnh nng khacPHN 4 T khoaChu In anhPHN 5T khoa00711Quolrnh in o nhPhuong lhu c in1045udu ng llosh cho nhu ng chulhb[ l ie n llosh10Co c kylhu l do nh llosh kho co nh llosh, do nh lr n10Chu p o nh vo i lile kAWkAW Mode110Ihuo ng lhu c phim ne l coo HD Quoy phim112Xem lo i phim lrn IV HD volrn PCBin l p phimChu S dung cac tnh nng khacPHN 4 T khoaChu In anhPHN 5T khoa11Co c lhu l ngucu o mo y o nh D5LkCung cup vu suc nol voi muu suc ruc ro lu goc nuy don goc kiuHtnh u nh chu h ng mu y DSIR th t lu n tuo ngPholo/Toru SHlMlZUPholo/Toshinobu TAKEUCHlAnh chup voi ng Tolo (goc hop}Cngkinhlhuydiduoc lumsudiondulcuchinh unh khng bi gioi hunlPholo/Toshinobu TAKEUCHlChup bung ng goc rng (Wido unglo}Pholo/1un lMUPAPholo/Shinyu YCSHlMCPlLumnibulchulhovoi phng non bi xou molPholo/Minoru KC8AYASHl8ul kip nhung khounh khuc quyol dinhlHuynhinvuocuulruccuumuyunh DSLPvoicucbphunchinhvuhuy lim hiou nhung uu diom cuu no.Naocung chi!May anh ky thut s SLRPHAN 1Tm hiu vmay anh DSLRMuyunhDSLPlhiolko voiuulionviocdodung khichupunh.Muychup cunhnhunh,cungdo chup,cunglhuunlionlhi cungll.Cngkinhlhuo roi duoc cung lu ml duc linhchinh.oguncuc ng kinh, muy unh co ml vong lron phiu lruoc goi lu ngum ng kinh.8n |rong mc y c n 3Lk0T8Coc lhonh phn cuo moy onhuoc lop rl nhiu linh kinFlush lich hop (Flush coc}Ngum gun ng kinhCum bion hinh unhGuong phun xu (Guong lul}Cuc phim nhun vu vong xouy diou khion vioc chup vu xom lui unhKhung ngum, dung do ngum vu b cuc unh chupChun gun lush roiMun hinh LCD hion lhi cuc lhng s lhiol lup vu dung do xom lui unh chupNul chup unh (Nul sup mun lrup}Hoy dot mot thuon cuo bon voo khung ngomXoaynumvnpbiagocpbalcbo dn kbl blnb anb trong kbung ngm ro net nbt tbeo mt cua ban.Cng kinh lhuo roi8 vi xu li hinh unhTm hu may anh ky thut s OSLR0T8c |c n pc n cin cc c mc y D3Lk co cc | Iuo ng c n ccoSosunhvoimuyDSLPsolhuy sukhucbiollonnhullubun khnglholhuydingkinh duocNho gon vu nho do do mung lhooMc y c n cc IcKu dongNul chup unh on FlushCng kinh lich hopKhung cunh luc chup hion lon lron mun hinhCuc phim don giunMay anb ou lcb tbuong duoc tblt k nbo gon mt cacb tl da vl tb no duoc cb tao nbo va nbe. vol may anb DSLP, kba nng cbup anb duoc uu tln bon. co tb cbup nbanb, tbao tac o va dap ung vlc cbup nblu tb loal kbac nbau, may anb DSLP co tb su oung nblu loal ng kinb kbac nbau tungvolgocnblnrngdncacngtmabaycacng cbup cn canb. va vol vlc ngm cbup truc tlp qua kbung ngm, ban co tb bt kp nbung kboanb kbc cbinb ac nbu ban nbln tby.Mc y c n D3Lk co|cc p cuo c n c |Ioc c n onSuoungcacloal ngkinbttd cbup anbuy duoc xom nhu lu b nuo cuu muy unh, khi mu unh sung nhun boi sonsor so duoc chuyon di lhunh nhung linh hiou hinh unh chul luong (du liou unh}.Anb sang duoc camnbn bol cam bln lon.Cam bln cang lon, cbt luong blnb anb cang cao.PHN 1Moy onh D5Lk uu lin li do kho nong chup onhMoy onh D5Lk uu lin li do kho nong chup onh.B xu | hnh anhB naoMt (Thuy tinh th)ng knhVong macCam bn hnh anhTm hu may anh ky thut s OSLRKcng ngc m cc c mc y c n D3LkMc y c n cc Ic020Ihy duoc g, chup duoc nyBon co lh nhn lhy nhung g mo moy onh nhn lhy.C cho d Livo \iow, muyunhDSLPvun hunhnhumlmuy unh du lich, no so lho hionnhunggidung ngum lron mun hinh LCD cuu muy.\oimuyunhdulich,bunsongumvoi mun hinh LCD, b cuc hinh unh vu chup. (Ml vui muy co lich hop lun khung ngum nho.}Cuukhungngum, buncolholhuy duockhungcunh nhulunosoduoc chup.PAkI 1Nhu xem phim mon onh rng021C vung chinh giuu, co nhung diom AF (Aulo Focus} dung do luy nol ludng. 8un co lho chon luy nol o bul ki diom nuo do muy unh luy nol o diom do. Cuu khungngum,buncolholhuylungchiliolcuuchu lho, muu suc, cu nhung biou cum cuu chu lho, v.v, vu ro nol hon so voi bun ngum lron mun hinh cuu muy unh du lich, di khi rul kho nhin duoi lroi nungKhung conh duoc lh hin song vo ro nelcy Icnu ng oc n |c y qcc kcng ngc mTrong may anb DSLP co mt guong pban a va no se duoc lt ln kbl ban nbn nut cbup anb. No cbo pbep anb sang tu ng kinb dl uyn qua va dp vao cam bln blnb anb dong val tro nbu pblm trong may cbup pblm truyn tbng. Hlnb anb sau do duoc gbl lal vao b nbo bng tinb blu s. va vl co mt ng kinb (slngle lens)va mt guong pban a (retle mlrror) cbo nn duoc gol la may anb Ky Tbut S ng Kinb on Pban Xa (Dlgltal Slngle-Lens Petle bay may anb DSLP)Vi sco go Icmc y c n D3LkKhung ngomHuy dung ng kinh goc rng (wido unglo}Huy dung ng kinh lum xu (lolo lons}Cho nhu ng khung co nh r ngMun keo gon nhung chu th o xo022Ihoy di ng knhPot nhu ng knh khoc nhou cho bon su dung.duilioucu(mm}cung ngun,hinhunhbunlhuy cungrng.\ulioucucung dui, hinh unh bun nhun lhuy duoc cung gun hon.Tm hiu v may anh DSLRChon luo nhiu looi ng knh023Dung do chup cun cunh nhung chu lho nhoLum cho lho gioi bi lronThu duoc nhungduong lhungHo y thuvo co c ng knh do c b tLumlngkinhcogocnhincuc rng don muc lum cho hinh unh bi bo cong lron nhu o mul loui cu.Lu ng kinh co lho lum cho cuc duong lhung cuu hinh unh cng lrinh lro non vung vuc, ko bi sui loch do goc chup unh.Cng kich mucro duc biol vi co lho luy nol voi khoung cuch rul gun so voi cuc loui lhng lhuong. No rulphuhopkhibunchupcuc vul lho nho nhu lu bng hou vu cn lrung.PHAN 1ng knhTm hiu may anh ky thut s DSLRng knh Macrong knh Fisheye ng knh Tilt-shiftTm hiu v may anh DSLR8ungcuchnhunnulchupunh bun co lho luy nol vu chup unh.AutofocusChup In tuc024Bol ly nhung khoonh khoc quyl d[nhMoy onh co lh ly nel luc lhoi.i voi nhung chu lho chuyon dng nhunh, vioc chup lion luc duoc nhiou unh cung ml lun lu loi lho cuu muy unh DSLP.Chupnhioulumml luc lrong ml giuy.Tm hiu v may anh DSLRIhil k cho nhung khoonh khoc luc lhoi025May anb DSLP duoc tblt k d ban co tb cbup anb nbanb cbong va dep. Mt dc dlm nua cn nbc lal dolaAutotocusngblalalynettudng.Mayanb DSLPduoccbtaovolcacdngcortttvaticb bop nbung b vl u li d co tb ly net rt nbanb. May anb vl tb se ly net nbanb bon nblu so vol ban tu oay vong ly net trn ng kinb.Tuko c: Ncn vcco pNhon phm chup onh, khoonh khoc duoc gu Io ngoy Iop tuc.Mo y co m cho c cho n\i lri cuu nul nhun chup duoc dul vo phiu phui vuu nguy lum ngon lro luy bun khi nhun chup. Cuc phim nhun vu vong xouy cung duoc b lri hop li giup bun diou khion rul do dung.Khng co lhoi giun lro cuu mun lrup. Khounh khuc lun lun duoc bul kip.Bon se lhy lhooi moy khi cm moy onh ml coch vuo von lrong loy.PHAN 1 NcnTm hu may anh ky thut s OSLRCo ru lnhio ucu chchu pm lbu cu nh.M llrong nhung s do so duoc gioi lhiou lrong phun nuy.PHAN 2Cac cach chup anhVi may anh DSLRNao cung vui!Khi xom ml buc unh lhng lhuong, bun so lhuy co nhiou vung co d nol khuc nhuu.Nhu ngvu ngmubu nlhu ysu cno l duoc goi lu vung unh nol huy con goi lu diom luy nol.Co nhung vung lrng rul nol vu cung co nhung vung khuc bi mo di.028Nel hoy Khng 1Cuc di luong num lruoc vu suu vungduocluynolsobimohuy co ngo ilungou ivu ngno lhuy oul nol.Nhu ng vu ng mo Vu ng o nh ne tCac cach chup anhNoi v hnh anh co scnet hay b nhoe, hay xemmt vai v du sau y.Nhung ch lrong vung ly nel lh soc nel, nhung vung khoc lh b[ mo di.Nao cung vui! Vi may anh DSRL028un co lho luy nol ml cuch lu dng (uuloocus} huy chinh bung luy (munuul ocus}.Munuul ocus AuloocusKhi bun lhuo luc luy nol, nghiu lu bun dung xuc dinh vung nol vu vung khng nol.Loy netNguyon nhun. Khng co diom nuo duoc luy nol (oul o ocus}Nguyonnhun.Chulhomubundungchupnumlrongvung unh nol (in ocus}Khng covu ng no o ne t Vu ng o nh mong mu n duo c Io y ne t8an co ngac nbln vl sao anb cbup b out net Co nbung dlm se duoc ly net (dlm tocus), va bt ki dl tuong nao nm truoc bay sau nbung dlm nay se tby b mo dl. Nbung dlm cang a dlm ly net (dlm tocus) se duoc nbln tby cang mo bon. Nbung vung ma ban tby net la nbung vung lntocus,trongkblnbungvungkbngnettblbblur (mo) dl. Ngbla la vung nao b mo vung do b out net. Kbl suoungmayDSLP,baysuoungautotocusdlynettal nbung dlm ban cbon. (Xem trang 74 81 d blu tbm v qua trlnb ly net.)Tukho o cho v c o nh khng duo c ne t 1 : Out Ne t - Out of focusXem iu khin vic xoo phng (Khu d} o lrong 9.Xem Ly nel o lrong 741.PHAN 2Cac cach chup anhLam sao |y netAnh netAnh bj nhoe030Nel hoy Khng 2Moi lhu duoc ly nel (locus}.Anh houn loun suc nol o moi goc.Moi lhu du b[ nhoe.8uc unh nuy luong lu nhu buc unh o lron moi lhu dou duoc luy nol (ocus}, nhung loun b buc unh vun con bi nhoo ml chul. Co nhung nguyon nhun khuc luo non hion luong nhoo nuy.Cac cach chup anhV du khac v khng netVoi buc onh chup cung b[ nhoe boi su rung hoy chuyn dng.Nao cung vui! Vi may anh DSRL03TNgoal cbuyn anb b out net ra, vlc anb b mo bay nboe con co tb oo cacb cm may kbng cbc cbn. Hay la, oo cbu tb dang cbuyn dng, va no tao ra su nboe trong buc anb. Trong qua trlnb pbol sang, nu may anb b rung bay oo cbu tb ol cbuyn, buc anb cbup co tb b nboe. va co rt nblu cacb d tranb nbung bln tuong nboe kbl cbup nay.No u nhu luy bu n huy lhun mu y u nh bi rung lrong luc bun cum muy unh, no co lho lum unh chup bi nhoo. Do luy cummuyunhcosurungkhichup u nh,u nhchu pso binho olhoo. iou nuy lhuong duoc goi lu bi rung luy.Do luy bun houc do lhun muy.Chu lho chuyon dng cung luo non su nhoo. Ko cu khi bun gun muy unh lon chun mu y (lripod}, chulhochuyo n dng lrong quu lrinh phoi sung non no so binho o.io unu ylhuo ng duoc goi lu chu lho bi nhoo.Chu lho di chuyon.Nguyon nhun cuu vioc bi nhooAnh bj nhoeMo y o nh bj rungChuyn dng cuo chu thNo ubu ncu mmu yu nh vurung,dolubirung luy.No udochulhodi chuyo n,do lu chu lho bi nhoo.PHAN 2Tukho o cho v c o nh khng duo c ne t 2: "Chuy n d ng"Xem Ic d chup o lrong -7.Xem Hon ch su rung loy o lrong -7.Cac cach chup anhAnh mot troChup onh lruc din voi mol lroi co lh b[ mo nholK ca nu cbu tb duoc ly net va kbng co tlnb trang rung tay, blnb anb vn co tb bln tb mo nbat oo tla sang mt trol cblu tbng vao ng kinb. Nguyn nbn cbu yu oo tla sang dl vao b pban a bn trong ng kinb. lu nay glng nbu la ban vn bay tby o cac kinb cbn glo cua e bol.8an co cung co tb tby nbung blnb da glac ut bln lp lal trong buc anb. tranb bln tuong nay, bay ngm cbup o nbung goc d kbac bay su oung loa cbe nng (lens booo).o lrunh lruong hop liu sung cuu mul lroi chiou vuo ng kinh nguoi lu gun lhom lou cho nung phiu duu ng kinh.Khi onh mol lroi chiu lruc lip voo ng knh, onh chup se b[ mo nhol.A nh rone t A nh bj monho t032Anh mul lroi khng di vuo ng kinh.Anh mul lroi di vuo ng kinh.ng knh co gon Ioo che ng knh khng go n Ioo cheNe l hoy Khng3Tukho o cho v c o nh khng ne t : "A nh mo t tro tru c t p"Cac cach chup anhV du khac v khng netS khac bit gia hai bc anh trn la:033l kbl cbup mt nguol o ngoal trol tbuong b tl mt. May anb tbt ra la mt tblt b rt tt trong vlc tu dng dlu kbln pbol sang, nbung dl kbl buc anb cbup lal b tlnb tranb ou bay tblu sang. vl tb, trong mt s truong bop, ban pbal tu cbinb ly cac tr s pbol sang kbl cbup. kh o nh chu p bj du so ng hoy th u so ngi khi rul kho khun do cunh duoc dung sung nhung buc unh cung bi du sung huy lhiou sung.Vy lom soo d phoi song ll?A nh du so ngA nh th u so ngi khi buc onh lro nn song quo hoy li quo.Anh b[ 5ong hoy Ii song Nao cung vui! Vi may anh DSRLXem v 5ong o lrong 34-35.Xem v 5ong o lrong 94-99.PHAN 2Cac cach chup anhMay anb co ba yu t d dlu cbinb luong anb sang dl vao trong. No nm na nbu vlc dlu cbinb luong nuoc kbl ban mo vol nuoc vao cc. Kbl ban vn vol, tbl lun lun, nuoc cbay cang nblu nuoc trong cc dy cang nbanb. Nguoc lal, nu ban mo vol nbo, nuoc cbay ra yu va se mt tbol glan nblu bon d lam dy cc.vlc dlu cbinb vol nuoc glng nbu ban dlu cbinb kbu d cua may anb. va d oal cua tbol glan ma nuoc cbay ra glng nbu la tc d cua man trp. Kicb tbuoc cua cac cc lal glng nbu la d nbay cua cam bln anb sang. Cc cang to, tbl cang cn nblu tbol glan d nuoc dy cc (d nbay tbp bon). Cc cang nbo, tbl se mau cbong dy nuoc bon (d nbay sang cao). Luong anb sang duoc nbn bol may anb duoc gol la luong pbol sang.Th t Io p bo y u to nh huo ng dcoduo c supho so ng du ng.Hinh unh chup duoc so khng duoc dop.034Bo yu l cuo onh song8uc unh duoc ghi lui khi unh sung dup vuo bo mul cum bion.o ghi ml luong sung dung muc, co bu you l huy bu cuch do muy unh diou khion luong sung di vuo nuy.Nou nhu luong unh sung quu nhiou,Huy quu il,Kinhlhuoccuumunchunhuylcho u nh su ng di quu colhodio u chinh duo c. Luo ngu nhsu ngdivu ovilhocolho nhiou huy il khi di vuo bon lrong.8ung cuch dong mo mun lrup, d dui cu u lho i giun u nh su ng di vu o duo c dio u khion.\u d nhuy voi unh sung cuu cum bion hinh unh co lho lhuy di.Chu lhoAnh chupMoongAnh sungCum bion (huy phim}Anh sung duo c cu m nhunAnh sungCng kinhDu sunglThio u su nglKho u d...