of 14/14
TRAUMA VANJSKOG UHA CERUMEN OBTURANS MEATI ACUSTICI - PRIPREMA I ASISTENCIJA MEDICINSKOG TEHNIČARA KOD LAVAŽE ZVUKOVODA Elvira Rahić, MT JU Opća bolnica Prim de. Abdulah Nakaš“ Odjeljenje za hirurgiju – Odsjek za otorinolaringologiju KONTINUIRANA EDUKACIJA

Elvira Rahić, MT - Naslovnica IZ KUCE/Elvira_Trauma... · Povrede tupim predmetom su nagnječenja uz posljedično krvarenje unutar ušne školjke usljed čega nastaje othematom

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Elvira Rahić, MT - Naslovnica IZ KUCE/Elvira_Trauma... · Povrede tupim predmetom su nagnječenja...

TRAUMA VANJSKOG UHA

CERUMEN OBTURANS MEATI ACUSTICI - PRIPREMA I

ASISTENCIJA MEDICINSKOG TEHNIARA KOD LAVAE

ZVUKOVODA

Elvira Rahi, MT

JU Opa bolnica Prim de. Abdulah Naka

Odjeljenje za hirurgiju Odsjek za otorinolaringologiju

KONTINUIRANA EDUKACIJA

TRAUMA VANJSKOG UHA

Povreda (trauma) vanjskog uha je nasilno oteenje uha, izazvano

iskljuivo dejstvom spoljanjih faktora.

Podrazumijeva oteenje dijela unih struktura koje direktno dolaze u dodir

sa vanjskom sredinom.

Nastaje u predjelu une koljke i vanjskog slunog kanala.

Podjela:

1.Mehanike

2.Termike

Mehanike:

Mogu biti uzrokovane otrim ili tupim predmetom.

Povrede uzrokovane otrim predmetom su:

1. posjekotine

2. razderotine

3. avulzije (otkinue).

ZahtIjevaju hitno hirurko zbrinjavanje.

Povrede tupim predmetom su

nagnjeenja uz posljedino krvarenje

unutar une koljke usljed ega nastaje

othematom.

Othematom (othaematoma)

podrazumijeva nakupljanje krvi izmeu

hrskavice i perihondrija. Potrebno je to

prije uraditi hiruku inciziju i drenau kako

ne bi dolo do izljeva tkivne tekuine i

krvi, to za posljedicu ima smanjenu

ishranu hrskavice, izazivajui vidljivi

deformitet uha.

Pri svakoj povredi mora se dati antibiotik!

TERMIKE POVREDE

Opekotine su posljedica

djelovanja visoke

temperature ili hemijskih

supstanci.

Postoje 4 stadija:

1. eritem

2. pojava vezikula

3. nekroza tkiva

4. karbonizacija.

Terapija: Lokalna toaleta,

antibiotici, hirurka

obrada.

TERMIKE POVREDE

Smrzotine nastaju djelovanjem

hladnoe koja izaziva

vazokonstrikciju, tj. smanjen dotok

krvi.

Postoje 3 stadija pothlaivanja:

1. crvenilo koe

2. pojava vezikula (plikova),

cijanoza i oteenost,

3. gangrena.

Terapija: zagrijavanje une koljke

do temperature tijela, lokalna

toaleta, antibiotici, hirurka

ekscizija pp.

CERUMEN OBTURANS MEATI ACUSTICI

Cerumen (una mast/vosak) predstavlja fizioloki produkt. Ima zatitnu ulogu, inhibira rast

bakterija i gljivica. Eliminie se spontano (tokom spavanja i vakanja). Produkt je

ceruminalnih lijezda koja se nalaze u hrskaviavom dijelu kanala, dok ih u kotanom dijelu

ima manje.

Cerumen obturans nastaje usljed nakupljanja velike koliine cerumena u vanjskom

slunom kanalu, zatvarajui ga. Cerumen obturans se ponaa kao strano tijelo, mada to

nije. uto-smee je boje, poluvrste konzistencije. Dijagnozu postavlja ORL specijalista.

PRIPREMA PACIJENTA I IZVOENJE TEHNIKE

KOD LAVAE ZVUKOVODA

Prije ispiranja moe se preporuiti

ukapavanje ulja u ui (na sobnoj

temperaturi-ne podgrijavati).

Treba izbjegavati odstranjivanje

cerumena instrumentima i

tapiima za ui da ne bi dolo

do povrede koe vanjskog

slunog kanala i bubne opne

(ruptura).

Cerumen se moe odstraniti i

metodom otomikroskopije (vri

ljekar specijalista).

NE!

PRIPREMA PACIJENTA I IZVOENJE TEHNIKE KOD

LAVAE ZVUKOVODA

Pripreme se instrumenti (prica za lavau, bubrenjak, posuda za vodu)

i ista kompresa.

Pripremi se mlaka voda zagrijana na

37 C. Ukoliko postoji defekt bubne

opne, umjesto obine vode koristi se

rastvor Acidi borici 3 % ili Rivanol.

Pacijentu se prethodno objasni

postupak.

PRIPREMA PACIJENTA I IZVOENJE TEHNIKE

KOD LAVAE ZVUKOVODA

TEHNIKA IZVOENJA

Pacijent se stavi u sjedei poloaj, preko ramena ista kompresa, preko nje bubrenjak za sakupljanje tenosti.

prica se dri u desnoj ruci tako da su kaiprst i srednji prst postavljeni u okrugle drae a palcom se gura klip price.

Una koljka se uhvati placem i kaiprstom lijeve ruke a srednjim prstom, koji je oslonjen na prednji dio price, se kontrolie njegov poloaj i vri zatita uha.

Vrh price se postavi u zadnji gornji dio vansjkog slunog kanala sa usmjerenim vrhom, a time i mlazom tenosti, prema gore i nazad. Isprekidanim ubrizgajima tjera se cerumenprema vani.

TEHNIKA IZVOENJA LAVAE ZVUKOVODA

Po zavrenoj lavai,

pacijentu se obrie uho

od vode, te uradi

kontrolni pregled ORL

specijaliste.

HVALA NA PANJI