of 8 /8
2010. május 19. XVIII. évfolyam 10. szám KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken MÁJUS 15-22. Jázmin Patika (Rákóczi u.) MÁJUS 22-29. Turul Patika (Piac tér) MÁJUS 29-JÚNIUS 5. Oroszlán Patika (Kossuth u.) Hétfőtől péntekig 18-20 óráig, vasárnap és ünnepnap 9-11 óra, valamint 17-18 óra között. Váltás mindig szombaton reggel fél nyolckor. Figyelem, egyes gyógyszertárak szombaton is nyitva tartanak. Orvosi ügyelet: 416-637 Gyógyszertári ügyeleti rend Interjú Dr. Rácz Lász- lóval 2. oldal Kreszből vizsgáztak a harmadikosok 3. oldal Sakk diákolimpiai győztesek 8. oldal Lapunk tartalmából USZODA NYITVA TARTÁSA: – hétfô-péntek: 6-20 óra – szombat: 8-20 óra – vasárnap 8-18 óra Társadalmi összefogást sür- getett a szegény családok, különösen gyerekek megsegí- téséért Izsó Gábor polgármes- ter. A napokban megtartott sajtótájékoztatóján elmondta, hogy sajnos a munkavesztés, a kilátástalanság a legsérüléke- nyebb és legkiszolgáltatottabb réteget, a gyermekeket is elér- te. A rossz szociális helyzet a családok kríziseit hozza elő, nagyon gyakori az italozó élet- mód, a válás, és a passzivitás. A számok elkeserítőek. Izsó Gábor fontosnak tartotta, hogy a döntéshozók, a szociálisan érzékeny szervezetek, civilek és egyházak fogjanak össze a sze- gények felkarolása érdekében, mert ennek a problémának a kezelése a következő évek kie- melt területe lesz. A város is igyekszik segíteni a családok helyzetén a maga eszközeivel. A polgármester beszámolt arról is, hogy lezaj- lott az iskolai élelmezésre kiírt közbeszerzés, melytől azt várja, hogy csökkenhet a közétkezte- tés díja az iskolákban, persze nem a mennyiség és a minőség rovására. Sok család nem képes kifizetni a gyerekek ebédjét. Főleg olyan családok, amelyek már nem jogosultak támoga- tásra, mert annak feltételein túlesnek, de így is csak ala- csony egy főre eső jövedelem- ből élnek. A árcsökkentés nekik jelenthet megoldást gyer- mekeik étkeztetésére. A polgár- mester elmondta, hogy a közös beszerzésből adódó megtakarí- tás egy részét a lestrapált kony- hák felújítására fordítják majd. Végül Izsó Gábor arról is beszámolt, hogy közbeszerzé- sen a Strabag nyerte el a fürdő- nél lévő járóbetegellátó részleg épületeinek felújítását, 294 millió Ft-ból. A cég ígéretet tett arra, hogy helyi alvállalko- zókat alkalmaz majd. A mun- kák júniusban kezdődnek és várhatóan 2011 őszén adják át. Közben a fizioterápiás részleg a Kossuth utca 4. szám alá, az egykori börtön épületébe köl- tözik át ideiglenesen. Később egyébként itt nyer végső elhe- lyezést a védőnői szolgálat. Összefogást sürgetett a polgármester a szegénység ellen A STRABAG VÉGZI A FÜRDŐKORSZERŰSÍTÉST Mint többször írtunk róla, közel hatszázmillió forintból, melynek legnagyobb része Európai Uniós támogatás, a tanév végéig teljesen meg- újul a József Attila utcai, 30 évvel ezelőtt átadott iskola- épület. A háromszintes pa- nelépületben a nyílászárókat cserélik, komplex akadály- mentesítést végeznek, ma- gastetőt építenek, hőszigetel- nek, a vizes-blokkokat komp- letten kicserélik, az elektro- mos rendszert átvezetékezik, és a fűtésrendszer korszerűbb lesz. Felújítják a parkolót, ke- rékpártárolót, parkosítanak, játékok és udvari padok lesz- nek kihelyezve. A felújításból a polgármes- ter az energiatakarékosságot emelte ki, melynek révén vár- hatóan felére csökken az isko- la fűtési költsége. Izsó Gábor hozzátette, hogy a szülők, a gyerekek és persze a pedagó- gusok nem mindennapi, sok kellemetlenséggel tarkított tanév vége felé járnak, hiszen úgy zajlott és zajlik a felújítás, hogy az épület részben folya- matosan „lakott” volt. Deákné Domonkos Julian- na elmondta, hogy kiválóan együttműködnek a kivitelező Strabag Kft-vel, és ennek is köszönhetően várhatóan au- gusztus 29-én lezárják a pro- jektet, a megújult iskolában pedig elkezdik az új tanévet. Szeptembertől az iskolában 12 alsós, és 12 felsős osztály lesz elhelyezve, a Petőfi utca 42. szám alatti telephely megszű- nik. Az egységvezető azt is el- mondta, hogy a végzős diákok és szüleik kérésére a József Attila utcai iskolában tartják meg a ballagást. Sz. K. Időben kész lesz a Dr. Hepp iskola NEM VISZIK A KULTURÁLIS KÖZPONTBA A BALLAGÁST Félidejénél tart a Békési Kistérségi Általános Iskola Dr. Hepp Ferenc Tagintézményének komp- lex külső és belső felújítása. Erről a helyszínen Izsó Gábor polgármester, és Deákné Domonkos Julian- na a tagintézmény-vezető számolt be. Az iskola egyik fele már kívül-belül elkészült. A Tájházban megtartott egynapos rendezvény szinte egészében a kitartó áztató eső borzolta a szervezők és a kez- detben még szép számú érdeklődők idegeit. Minden- esetre megvolt az érdeklődés- sel várt tyúkszépségverseny, méltán elismerést aratott Doktor Zoltán szakácsmester zöldségfaragási bemutatója, és Horváth Hajnalka alkotó- művész kiállítása. A zsűri kiválasztotta a legfinomabb füstölt csülökkel készült ételt, egy jól fűszerezett babgulyást, a gyerekek pünkösdi és más játékokat játszhattak. Helyi óvodások és kisiskolások szín- vonalas fellépése színesítette a kínálatot, de a késő délutáni programok közül többet nem sikerült méltón megrendezni. A szervezők immár az őszi Tökmulatságra gondolnak, melyhez máris az „égiek” segítségét remélik. Elmosta az eső a Vigalmat Nem először fordult elő, hogy Békés városért kitüntetéssel nemrégiben elismert Nefelejcs Egyesület valamely nagy odafigyeléssel előkészí- tett szabadtéri rendezvényét eső zavarja meg. Az idei szokatlanul csapadékos tavaszon sem kerül- hette el a sorsát a IV. Nefelejcs Vigalom, ahol végül az eső került főszerepbe. A pünkösdi király a legügyesebb jelentkező, Kovács Attila lett, (a képen középen) ő választotta ki „királyné” társát, Izsó Borbálát (tőle jobbra). További felvételek a rendezvényről: www.bekesiujsag.hu. A 81. Ünnepi Könyvhét rendezvényéhez kapcsolódóan Békésen is lesznek progra- mok. A Püski Sándor Könyv- tár tájékoztatása szerint júni- us 3-5. között tartják a ren- dezvényeket, melyek között irodalmi és utazással kapcso- latos előadásokat, író-olvasó találkozókat, gyermekprogra- mokat is találunk. Kiemel- hető még a könyvsátor, amely mindhárom napon kínálja a kedvezményes olvasnivalókat Ünnepi Könyvheti kiadvá- nyokból, a Püski Könyvkiadó újdonságaiból, helytörténeti kiadványokból a Széchenyi téren, a könyvtár előtti részen. Dedikálások is lesznek, helyi szerzők mellett vendég Méder Áron, aki 3 év alatt egyedül körülhajózta a Földet, élmé- nyeiről „Békét és szelet” cím- mel írt könyvet. A rendezvényekről bőveb- ben tájékozódhat a Püski Sándor Könyvtárban, honla- punkon, és a www.bekesi- konyvtar.hu oldalon. Idén is lesz könyvsátor a főtéren FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS A helyi védelmi bizottság szervezésében földrengési katasztrófavédelmi gyakorla- tozásra kerül sor június 2-án városunkban. Seres András, a Békési Polgári Védelmi Iroda vezetője lapunkat arról tájékoztatta, hogy a nagy- szabású gyakorlatozással egy esetleges földrengés kárai- nak elhárítására készülnek fel. Várhatóan száznál is többen vesznek részt a gya- korlaton, köztük tűzoltók, mentősök, katasztrófavédel- misek, nemzetőrök, polgá- rőrök. Helyszíne az egykori strand területe, a duzzasztó- gát környéke, és Dánfok, ahol a befogadó állomást állítják fel. Földrengési gyakorlat

Elmosta az eső a Vigalmat Összefogást sürgetett2010. május 19. XVIII. évfolyam 10. szám KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer,

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Elmosta az eső a Vigalmat Összefogást sürgetett2010. május 19. XVIII. évfolyam 10. szám...

Page 1: Elmosta az eső a Vigalmat Összefogást sürgetett2010. május 19. XVIII. évfolyam 10. szám KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer,

2010. május 19. � XVIII. évfolyam 10. szám � KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken

MÁJUS 15-22.Jázmin Patika (Rákóczi u.)

MÁJUS 22-29.Turul Patika (Piac tér)

MÁJUS 29-JÚNIUS 5.Oroszlán Patika (Kossuth u.)

Hétfőtől péntekig 18-20 óráig,vasárnap és ünnepnap 9-11 óra,

valamint 17-18 óra között. Váltás mindig szombaton

reggel fél nyolckor. Figyelem, egyes gyógyszertárakszombaton is nyitva tartanak.

Orvosi ügyelet: 416-637

Gyógyszertáriügyeleti rend

Interjú Dr. Rácz Lász -ló val 2. oldal

Kreszből vizsgáztak aharmadikosok

3. oldalSakk diákolimpiaigyőztesek

8. oldal

Lapunktartalmából

USZODA NYITVA TARTÁSA:

– hétfô-péntek: 6-20 óra – szombat: 8-20 óra – vasárnap 8-18 óra

Társadalmi összefogást sür-getett a szegény családok,különösen gyerekek megsegí-téséért Izsó Gábor polgármes-ter. A napokban megtartottsajtótájékoztatóján elmondta,hogy sajnos a munkavesztés, akilátástalanság a legsérüléke-nyebb és legkiszolgáltatottabbréteget, a gyermekeket is elér-te. A rossz szociális helyzet acsaládok kríziseit hozza elő,nagyon gyakori az italozó élet-mód, a válás, és a passzivitás. Aszámok elkeserítőek. IzsóGábor fontosnak tartotta, hogya döntéshozók, a szociálisanérzékeny szervezetek, civilek ésegyházak fogjanak össze a sze-gények felkarolása érdekében,mert ennek a problémának akezelése a következő évek kie-melt területe lesz.

A város is igyekszik segítenia családok helyzetén a magaeszközeivel. A polgármesterbeszámolt arról is, hogy lezaj-lott az iskolai élelmezésre kiírtközbeszerzés, melytől azt várja,hogy csökkenhet a közétkezte-tés díja az iskolákban, persze

nem a mennyiség és a minőségrovására. Sok család nem képeskifizetni a gyerekek ebédjét.Főleg olyan családok, amelyekmár nem jogosultak támoga-tásra, mert annak feltételeintúlesnek, de így is csak ala-csony egy főre eső jövedelem-ből élnek. A árcsökkentésnekik jelenthet megoldást gyer-mekeik étkeztetésére. A polgár-mester elmondta, hogy a közösbeszerzésből adódó megtakarí-tás egy részét a lestrapált kony-hák felújítására fordítják majd.

Végül Izsó Gábor arról isbeszámolt, hogy közbeszerzé-sen a Strabag nyerte el a fürdő-nél lévő járóbetegellátó részlegépületeinek felújítását, 294millió Ft-ból. A cég ígéretettett arra, hogy helyi alvállalko-zókat alkalmaz majd. A mun-kák júniusban kezdődnek ésvárhatóan 2011 őszén adják át.Közben a fizioterápiás részleg aKossuth utca 4. szám alá, azegykori börtön épületébe köl-tözik át ideiglenesen. Későbbegyébként itt nyer végső elhe-lyezést a védőnői szolgálat.

Összefogást sürgetett a polgármester

a szegénység ellenA STRABAG VÉGZI A FÜRDŐKORSZERŰSÍTÉST

Mint többször írtunk róla,közel hatszázmillió forintból,melynek legnagyobb részeEu rópai Uniós támogatás, atan év végéig teljesen meg-újul a József Attila utcai, 30évvel ezelőtt átadott iskola-épület. A háromszintes pa -nelépületben a nyílászárókatcserélik, komp lex akadály-mentesítést végeznek, ma -gas tetőt építenek, hőszigetel-nek, a vizes-blokkokat komp-letten kicserélik, az elektro-mos rendszert átvezetékezik,

és a fűtésrendszer korszerűbblesz. Felújítják a parkolót, ke -rékpártárolót, parkosítanak,játékok és udvari padok lesz-nek kihelyezve.

A felújításból a polgármes-ter az energiatakarékosságotemelte ki, melynek révén vár-hatóan felére csökken az isko-la fűtési költsége. Izsó Gáborhozzátette, hogy a szülők, agyerekek és persze a pedagó-gusok nem mindennapi, sokkellemetlenséggel tarkítotttanév vége felé járnak, hiszen

úgy zajlott és zajlik a felújítás,hogy az épület részben folya-matosan „lakott” volt.

Deákné Domonkos Julian -na elmondta, hogy kiválóanegyüttműködnek a kivitelezőStrabag Kft-vel, és ennek isköszönhetően várhatóan au -gusztus 29-én lezárják a pro-jektet, a megújult iskolában

pedig elkezdik az új tanévet.Szeptembertől az iskolában 12alsós, és 12 felsős osztály leszelhelyezve, a Petőfi utca 42.szám alatti telephely megszű-nik. Az egységvezető azt is el -mondta, hogy a végzős diákokés szüleik kérésére a JózsefAttila utcai iskolában tartjákmeg a ballagást. Sz. K.

Időben kész lesz a Dr. Hepp iskolaNEM VISZIK A KULTURÁLIS KÖZPONTBA A BALLAGÁST

Félidejénél tart a Békési Kistérségi ÁltalánosIskola Dr. Hepp Ferenc Tagintézményének komp-lex külső és belső felújítása. Erről a helyszínen IzsóGábor polgármester, és Deákné Domonkos Julian -na a tagintézmény-vezető számolt be.

Az iskola egyik fele már kívül-belül elkészült.

A Tájházban megtartottegy napos rendezvény szinteegészében a kitartó áztató esőborzolta a szervezők és a kez-detben még szép számúérdeklődők idegeit. Minden -eset re megvolt az érdeklődés-sel várt tyúkszépségverseny,méltán elismerést aratottDok tor Zoltán szakácsmesterzöldségfaragási bemutatója,és Horváth Hajnalka alkotó-művész kiállítása. A zsűrikiválasztotta a legfinomabbfüstölt csülökkel készült ételt,egy jól fűszerezett babgulyást,a gyerekek pünkösdi és másjátékokat játszhattak. Helyi

óvodások és kisiskolások szín-vonalas fellépése színesítette akínálatot, de a késő délutániprogramok közül többet nemsikerült méltón megrendezni.

A szervezők immár az ősziTök mulatságra gondolnak,melyhez máris az „égiek”segítségét remélik.

Elmosta az eső a VigalmatNem először fordult elő, hogy Békés városértkitüntetéssel nemrégiben elismert NefelejcsEgyesület valamely nagy odafigyeléssel előkészí-tett szabadtéri rendezvényét eső zavarja meg. Azidei szokatlanul csapadékos tavaszon sem kerül-hette el a sorsát a IV. Nefelejcs Vigalom, aholvégül az eső került főszerepbe.

A pünkösdi király a legügyesebb jelentkező, Kovács Attila lett, (a ké penközépen) ő választotta ki „királyné” társát, Izsó Borbálát (tőle j obb ra).To váb bi felvételek a rendezvényről: www.bekesiujsag.hu.

A 81. Ünnepi Könyvhétren dezvényéhez kapcsolódóanBékésen is lesznek progra-mok. A Püski Sándor Köny v -tár tájékoztatása szerint júni-us 3-5. között tartják a ren-dezvényeket, melyek közöttirodalmi és utazással kapcso-latos előadásokat, író-olvasótalálkozókat, gyermekprogra-mokat is találunk. Kiemel -hető még a könyvsátor, amelymindhárom napon kínálja akedvezményes olvasnivalókatÜnnepi Könyvheti kiadvá-nyokból, a Püski Könyvkiadóújdonságaiból, helytörténetikiadványokból a Széchenyitéren, a könyvtár előtti részen.Dedikálások is lesznek, helyiszerzők mellett vendég Méder

Áron, aki 3 év alatt egyedülkö rülhajózta a Földet, élmé-nyeiről „Békét és szelet” cím-mel írt könyvet.

A rendezvényekről bőveb-ben tájékozódhat a PüskiSándor Könyvtárban, honla-punkon, és a www.bekesi-konyvtar.hu oldalon.

Idén is lesz könyvsátor a főtéren

FOT

Ó: G

AZ

SÓ J

ÁN

OS

A helyi védelmi bizottságszervezésében földrengésikatasztrófavédelmi gyakorla-tozásra kerül sor június 2-ánvárosunkban. Seres András,a Békési Polgári VédelmiIroda vezetője lapunkat arról

tájékoztatta, hogy a nagy-szabású gyakorlatozással egyesetleges földrengés kárai-nak elhárítására készülnekfel. Várhatóan száznál istöbben vesznek részt a gya-korlaton, köztük tűzoltók,

mentősök, katasztrófavé del -misek, nemzetőrök, polgá-rőrök. Helyszíne az egykoristrand területe, a duzzasztó-gát környéke, és Dán fok,ahol a befogadó állomástállítják fel.

Földrengési gyakorlat

Page 2: Elmosta az eső a Vigalmat Összefogást sürgetett2010. május 19. XVIII. évfolyam 10. szám KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer,

2 2010. május 19.

Május 6-án délután három óra felé gyüle-keztek a fekete felhők Békés fölött, és váro-sunkat sem kerülte el a villámgyorsan lecsapószélvihar. A békési önkéntes köztestületi tűzol-tóság tagjai késő estig összesen 33 vonulást tel-jesítettek Békés területén. A bevetéseken kétautóval és 16 fő vett részt, 3 tűzoltó a hírköz-pontunkban teljesített szolgálatot. A legtöbbesetben tetőt bontott meg a szél, másuttkémény dőlt meg, több esetben fakidőléshezhívták őket. A munkálatoknál segítséget nyúj-tott a Békési Nemzetőr Egyesület 8 fővel, vala-mint a Köröstarcsai Önkéntes TűzoltóEgyesület 3 fővel és gépezetes tolólétrával.

Lecsapott a szélviharSOK TEENDŐJÜK VOLT A TŰZOLTÓKNAK

A közelmúltban megala-kult Békésen a Múltunk AJövőnkért Szövetség, melynekcélja mindenekelőtt magyarmúltunk megismertetése ésápolása. Hiszik, hogy ez az,amelyre jelenünk épülhet, és ajövőnk alapja is lehet.

– Előadásaink feladata, hogymegismertessék történelmünkolykor elhallgatott, elhazudott,„kitörölt” történéseit. Emelletthangsúlyos számunkra a ha -gyományőrzés és a hagyomá-nyok ápolása. Íjász verseny, tör-ténelmi emlékhelyre túra szer-vezése van a terveink között -

nyilatkozta lapunknak PolgárZoltán elnök.

Első rendezvényük a „Ha za -találás” előadássorozat, amelyéppen a felénél tart. Az első kételőadásra máris sokan látogat-

tak el, Dr. Papp Lajos szívse-bész professzor előadásán egye-nesen kicsinek bizonyult a kul-turális központ ká polnaterme.

– Öröm volt látni, hogy a fia-talabb korosztálytól az idősekig,a békésiek és vidékiek is meg-mozdultak, érdeklődnek. Ez aztbizonyítja, hogy igenis szükségvan ezekre a rendezvényekre –tette hozzá Polgár Zoltán.

Még két előadás van hátra.Május 25-én a téma az „Or -szághódítók”, június 8-án„Tria non”. A sikeren felbuzdul -va az előadássorozat őszi foly ta-tását is tervezik.

Múltunkra épülhet a jövőnk

– Előző lapszámunkbanírtunk róla, hogy május 31-ével lemond a Rende lő in -tézet igazgató-főorvosi poszt-járól. Több olvasónk kérdez-te, hogy mi lesz ezután önnelszakmailag.

– Laboratóriumi szakorvos-ként a labor vezetését tovább-ra is vállalom.

– Milyen állapotban adjaát utódjának az intézetet?

– Ha egy éve kérdezi, aztmondom, hogy kiváló álla-potban. Egy év alatt azonbansok minden megváltozott, ako rábbi finanszírozásnakcsak nyolcvan százalékátkapjuk. Megkezdtük a tarta-lékaink felélését. Az intéz-mény pénzügyileg stabil,nincsenek kifizetetlen szám-láink, mint olyan sok egész-ségügyi intézménynek, deazt a kifejezést használom,hogy sérülékeny. Az nemkétséges, hogy Bé késen szük-ség van a Rende lőintézetre,amely a megye legnagyobbilyen jellegű intézménye. Ti -zennyolc fajta szakrendeléstbiztosítunk a városban és akörnyéken élő 46 ezer em -bernek. Ez több mint amithasonló intézménytől ellehet várni. Az a tapasztalat,hogy akik itt kezdenek dol-gozni, itt is maradnak. Jó akollektíva az orvosok és azasszisztensek között. De ama radásnak az is az oka le -het, hogy érdekeltségi rend- szert alakítottunk ki többévvel ezelőtt, tehát aki jóldolgozott, több pénzt vihe-tett haza. Ezzel tudtuk áthi-

dalni az egyenetlen TB-fi -nanszírozást, tudtunk 13. ha -vi fizetést és más juttatástadni. Sajnos csak múlt idő-ben beszélek, ez ma már nemlétezik. Komoly műszaki fej-lesztést hajtottunk végre azévek során, lényegében sajátforrásból. Erre a célra a vá -rosvezetés utoljára 2001-benadott pénzügyi segítséget.

– Kit látna szívesen utód-jául?

– Személyes véleményemszerint a Rendelőintézet orvo-si karából kell választani olyanszemélyt, aki ismeri az intéz-ményt, a körülményeket, abetegeket. A legfontosabb fel-adata pedig az lenne, perszetúl a napi ügyek vitelén, hogytovábbi fiatal orvosokat csá-bítson ide. Ez a folyamat meg-kezdődött, és tovább kellvinni, mert a jövő csak ígybiztosítható. Az önkormány-zat nyílt pályázatot hirdetett,főállású vezetőt szeretne, nemfeltétlenül orvost. A pályáza-tokat novemberben az újon-nan felálló testület fogja elbí-rálni. Az átmeneti időszakbanDr. Gulyás Zsuzsanna belgyó-gyász kolleganőm, eddigihelyettesem látja el a megbí-

zott igazgatói feladatokat. – 16 éve önkormányzati

kép viselő és az egészségügyi,szociális bizottság elnöke. Mi -lyen volt ez a négy ciklus?

– Az elmúlt 16 év legna-gyobb eredményének azt tar-tom, hogy ebben a bizottság-ban kizárólag szakmai ésszakmapolitikai kérdésekkelfoglalkoztunk, pártpolitikaicsatározás itt nem folyt. Egyretöbbször kellett elővenni aszociális ellátórendszer kérdé-seit, a segélyezéseket, mert acsaládok elszegényedésével ez -zel bizony érdemben foglal-koznunk kellett. Prioritást él -vezett és élvez a gyermekekszociális ellátása, a betegek,idősek, fogyatékosok ügye,ké sőbb a munkanélküliek el -látása is a látókörünkbe ke -rült. Külön öröm számomra,hogy mind a két polgármes-terrel kiváló emberi és szak-mai kapcsolatom volt és van,ilyen értelemben észre semvettem a változást 2006 után.

– A helyi önkormányzat-ban kíván-e a jövőben dol-gozni?

– Végső döntésem, hogynem jelöltetem magam ősszela helyhatósági választáson.Visszavonulásomnak nincspo litikai oka. Egyszerűen pi -henni szeretnék. Tisztábanvagyok a magyar demográfiaiviszonyokkal, a magyar férfiakátlagéletkorával. Én most 71éves vagyok. Szeretnék ker-tészkedni, a családommal, ésunokáimmal lenni, akik sajnosmesszire kerültek.

Szegfű Katalin

Visszavonulás előttINTERJÚ DR. RÁCZ LÁSZLÓ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐVEL

A Központi StatisztikaiHivatal 2010. június 1. és jú -nius 21. között az ország vala-mennyi településén, így Bé -kés en is általános mezőgazda-sági összeírást (ÁMÖ) tart.

Célja, hogy átfogó képetadjon a mezőgazdaság jelenle-gi helyzetéről. KSH érintettmunkatársain kívül mintegy13.000 összeíró, továbbá 3.000

felülvizsgáló és területfelelősvesz részt a munkában.

A KSH munkatársai kér-nek minden gazdálkodót,hogy az összeírás gyorsabbelvégzéséhez készítsék előannak a területnek a helyraj-zi számát, ahol a mezőgazda-sági tevékenységet folytatják.

Az összeírók személyreszó ló igazolványt kapnak,

melyek jogszerű használatáta KSH területileg illetékesszervezeti egységeinél ellen-őrizhetik. Az összeírás idő-szakában a KSH munkatár-sai az ingyenesen hívható06(80)200-224-es telefon-számon érhetők el, s készsé-gesen válaszolnak az össze-írással kapcsolatban felme-rülő kérdésekre.

Országszerte általános mezőgazdasági összeírást tartanak

FOT

Ó: A

PÁT

I-N

AG

Y L

AJO

S

FOT

Ó: B

.Ö.K

.T.

Erdős Norbertet, Békés or -szággyűlési képviselőjét (Fi -desz-KDNP) választották aMagyar Köztársaság Parla -mentjének egyik jegyzőjévé.

Kinevezése választókerületébenvégzett elmúlt nyolc esztendősmunkájának szól. Egy ben azt isjelzi, hogy Békés megye kie-melt figyelmet kap az elkövet-

kezendő négy esztendőben, ésezáltal új távlatok nyílhatnak aVihar sarok ban élő családok,emberek számára - tudattalapunkkal a képviselő.

Erdős a Parlament egyik jegyzője

Békés Város Önkor mány-za ta negyedik éve hirdetimeg a Vállalkozói Alap pá -lyázatot. Az Izsó Gábor pol-gármester által kidolgozottelgondolás lényege a helyiiparűzési adó egy részénekvisszaforgatása a befizetők-höz, ezáltal munkahelyekmegtartására, új munkahe-lyek teremtésére való ösz-tönzés. Idén 10 millió forintlett elkülönítve erre a célra

az önkormányzat költségve-téséből.

A pályázati formában fel-épített rendszerben a vállalko-zások 2-3 éves futamidejűkamatmentes kölcsönhöz jut-hatnak, melyet többek közötteszközbeszerzésre fordíthat-nak. A pályázat további elő-nye, hogy nem szükséges iga-zolás az önerőről. A kiírásegyeztetve lett a VállalkozóiTanáccsal, az Ipartestülettel és

a Békési Kisgazdakörrel is,éppen azért, hogy a békésivállalkozók minél széles köreigénybe tudja venni.

A pályázatokat 2010. má -jus 31-én 14 óráig lehetbeadni a helyi polgármeste-ri hivatalban, majd a júniu-si elbírálást követően vár-hatóan július 31-ig a szerző-déseket is megköti azönkormányzat a sikerespályázókkal.

Ismét megnyílik a VállalkozóiAlap pályázati lehetőség

Page 3: Elmosta az eső a Vigalmat Összefogást sürgetett2010. május 19. XVIII. évfolyam 10. szám KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer,

32010. május 19.

Házasságot kötöttek: Ege re -si Miklós Szabolcs és SárosiNoémi, Szabó Zoltán ésHerbert Anita.Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak: Ócsai József (93évesen), Baji János (75, Ka -mut), Kádas Imréné (72),Ko csis Károly (79), özv. K.Szabó Péterné (95), özv. Bes -senyei Sándorné (89), Mol -nár Mária Magdolna (61),

Popo vics András (56, Mu -rony), Han kó János (92),Vass Zsig mond (72), özv.Mik lós Lajos né (100), Ne -mes Mátyás (80), KovácsSándor (77, Tarhos).Nyugodjanak békében!

Anyakönyvi hírek

Egy meghatározás szerinta himnusz vallásos jellegű,Istent dicsőítő, hozzá segít-ségért fohászkodó, imaszerűének. A vallásos költészetegyik legrégibb műfaja. Ké -sőbb már nem csak vallásostartalmakat fejezett ki.

Egy másik definíció pe digígy szól: a nemzeti himnu-szok olyan hazafias zenemű-vek, amelyeket egy ál lamalkotmánya, törvényei hiva-talos állami jelképként,nemzeti himnuszként is -mernek el, illetve amelyeketegy nemzet vagy nép ön tu-datának zenei kifejezéséreelfogad. A XIX. és XX. szá-zad folyamán a nemzetálla-mok felemelkedésével a leg-több ország vá lasztott ma -gának nemzeti himnuszt.

A diktatúrákban az voltjellemző, hogy a párt him-nusza egyben az állam hiva-talos himnusza is. Például aSzovjetunió himnusza1944-ig az Internacionálé,amely a bolsevik párt him-nusza is volt egyben.

A Himnusz Kölcsey Fe -renc verse, 1823-ban írta. Ezma Magyarország nemzetihimnusza. Zenéjét ErkelFerenc szerezte és 1844-bena budapesti Nem zeti Szín házmutatta be, ám csak 1903-ban lett az ország hi vataloshimnusza. Előtte az államihimnusz Joseph Haydn„Gott erhalte” című műve,tehát az osztrák császárihimnusz volt. A ma gyar népezt sosem te kintette sajátjá-nak. Valójában a katolikusmagyarság himnusza aBoldogasszony Anyánk és azAh, hol vagy magyarok tün-döklő csillaga kezdetű ének,a református magyarságépedig a Te benned bíztunk,elejétől fogva zsoltár volt.Egykori történet szerintRákosi Mátyás sem tudtarávenni Illyés Gyulát ésKodály Zoltánt egy „szocia-lista” himnusz szerzésére.Kodály csak ennyit mon-dott: „Mi nek új? Jó nekünka régi himnusz.”

A Székely himnusz szö-vegét Csanády György írta1921-ben, zenéjét MihalikKálmán szerezte. A szerzők

tulajdonképpen nem him-nuszt akartak alkotni a szé-kelyeknek, de az évtizede-ken át betiltott dal óriásinépszerűségre tett szertErdélyben, Magyarországons szerte a világon, ahol ma -gyarok élnek, és a rendez-vényeken gyakran éneklikegyütt a magyar Him -nusszal és a Szózattal. Er -délyben egészen Ceausescubukásáig tiltott volt, bün-tették az éneklését, de ba -ráti körben, titokban mégiselhangzott, az elnyomáselleni tiltakozásként. El -terje dését az erdélyi szár-mazású értelmiségiek, és ahozzájuk közel állók is segí-tették. A himnuszt a 2009.szeptember 5-én Székely -udvarhelyen megtartottSzékelyföldi Önkor mány -zati Nagygyűlésen fogad-ták el Székelyföld hivataloshimnuszának.

A tévesen régi székelyhim nusznak nevezett dal(Ó, én édes jó Istenem...)Bartók Béla Este a széke-lyeknél című művéből szár-mazik. Feltehetőleg 1920körül írt hozzá szöveget egyismeretlen költő. Mivel anem katolikus székelyekhimnuszként nem énekel-ték ezt a Mária-dalt, ígyvált a székelyek himnuszá-vá a Csanády által írt.

A Csángó Himnusz szöve-ge egy XIX. századi költe-mény, amit Petrás Ince Jánosjegyzett fel. A Ceausescurezsim bukása után meg-nyílt a lehetőség a csángóöntudat összefogottabb for-mában való ápolására. Ekkormerült fel a saját himnusziránti igény. Előkerült aPetrás által lejegyzett mű,amit egy régi csángó keser-ves dallamával párosítottak,s világra jött emígyen aCsángó Himnusz.

Mindezek tükrében te hátvalamely ország, nemzethimnusza olyan mű, ame-lyet utolsó betűig kí vülrőlfújni illik, mégpedig vigyáz-zállásban, nemzeti imaként,és nem illő sem telefon csen-gőhangként hasz nálni, semrádióból dalként lekérni azAkácos út mellett a vasárna-pi ebédhez. Jó, hogy egyreközismertebb, népszerűbbminden magyarsághoz kö -tődő ereklyénk, hiszen het-ven évig jóformán tabukvoltak mindezek, de adjukmeg nekik az illő tiszteletet.

Jegyz e t

PálmaiTamás

A békési polgármesterihivatal idén is meghirdeti„Virágos Békés” elnevezésűkörnyezetszépítő versenyét. Akövetkező kategóriákban vár-ják a nevezéseket: Virágosudvar-ház, Virágos balkon-veranda, Virágos kerítés,Virágos tanya, Virágos közin-tézmény, Ingatlan előtti köz-terület, Bokorszobrászat.

Nevezni augusztus 10-iglehet írásban a jelentkezési lapkitöltésével a Petőfi u. 2. számalatti Polgármesteri Hivatal -nál 3 db 21x30 cm nagyságú

fotót mellékelve. A kitöltöttjelentkezési lapok elektroniku-san is eljuttathatók a [email protected] címre.Ez esetben 3 db minimum 1Mbyte nagyságú jpg képetkell mellékelni. Egy személytöbb kategóriában is nevezhet.

A jelentkezési lap átvehetőa Polgármesteri Hivatal por-táján vagy letölthető a www.bekesvaros.hu honlapról, aDo kumentumtár – Köz ér de -kű információk – Virágos Bé -kés 2010 címszóra kattintva.

A fotókból az eredményhir-detést követően a BékésVárosi Kulturális Központfotókiállítást rendez, a váloga-tás Békés Város Polgár mes -teri Hivatala földszinti folyo-sóját díszíti. Az elbírálástvégző szakmai zsűri különösfigyelmet fordít majd a kör-

nyezet gondozottságára, esz-tétikai látványára, összképére,különös tekintettel az ingat-lan előtti közterületre. Apályázatok elbírálása augusz-tusban várható. Az ünnepé-lyes eredményhirdetés és akategóriánkénti győztesekdíjainak átadása a XII.Madzagfalvi Napok kereténbelül történik meg. Erről agyőztesek levélben kapnakértesítést, ezért a jelentkezésilapokon pontosan kell megad-ni a személyes adataikat éselérhetőségeiket.

Idén is keresik a legvirágosabb udvart,verandát, közintézményt

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Baleset-meg-előzési Bizottsága a gyer-mekbalesetek megelőzéseérdekében az idei tanévben ismeghirdette a „Zebra Aka -démia” néven futó oktatóprogramsorozatát a megyetíz általános iskolájában. Aprogram az iskola 3. osztá-lyosait érinti, akikkel a terü-letileg illetékes rendőrkapi-tányság közlekedésbiztonsá-gi szakemberei játékos fog-lalkozásokon ismertették ahelyes közlekedési magatar-tásformákat és a szabályokbetartásának fontosságát.

A program célja, hogy azegyenruhás rendőrök által tar-tott előadások megerősítsék a

gyermekekben az eddig tanul-takat, és hasznos kiegészítői

legyenek az iskolai tananyag-nak – mondta el lapunknakMihály Pálné zászlós, segéde-lőadó a Békési Kistérségi Ál -talános Iskola Eötvös Tag -intéz ményének vizsgáit meg-előzően. Két harmadikos osz-tály 42 tanulója várta izgatot-tan a megmérettetést, amelyKRESZ elméleti vizsgát jelen-tett, valamint kerékpárosügyességi tudásukat is bizo-nyították. A sikeres vizsga ju -talma a Békés Megyei Baleset-megelőzési Bizottság általkibocsátott névre szóló okle-vél és világítós toll volt, mely-nek anyagi fedezetét a megyeiönkormányzat biztosította.

Vizsgával zárták a „Zebra Akadémia” programot

A Békési Városvédő ésSzépítő Egyesület pályázatothirdet békési fiataloknak a kö -vetkező témakörökben:

– Tények, események Bé késvá ros történetéből Szent Ist -vántól napjainkig.

– Értékelések, kritikák, ja -vaslatok Békés város építettértékeivel kapcsolatosan.

– Természeti környezetünkrejtőzködő értékei, kin csei,amelyekről kevesen tudnak.

A pályázaton 24 év alattiakvehetnek részt.

A beadás határideje: 2010.december 3-a, he lye a Pol -gármesteri Hivatal Titkár -sága. Eredményhir detés: de -cember 17-én. Díja zás: 15ezer, 10 ezer és 5 ezer Ft.

Városvédő pályázatfiataloknak

BBÉÉKKÉÉSS VÁROS

ÖNKORMÁNYZATÁNAK

INGATLANHIRDETMÉNYE

Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő bér-

beadásra meghirdeti a tulajdonát képező alábbi ingatla-

nokat:

– Békés, Karacs T. u. 7. II/8. szám (59 m2)

A bérleti díj: 450 Ft/m2/hó

– Békés, Kossuth u. 30. szám (41 m2) üzlethelység

A bérleti díj: 21.200 Ft/hó+ÁFA

Részletes tájékoztató kérhető a Polgármesteri Hivatal

Gazdál kodási Osztályán (Békés, Petőfi u. 2., 36-os

számú iroda).

Benyújtási határidő: 2010. június 9. (szerda) 16 óra

Nem választhatott volnajobb címet Grín Igor (újabban)fotográfus a Békési Ga lériábanberendezett kiállításhoz, ahol62 nagyalakú színes fotólapmutatja be a nagy utazástErdélyben. Az egyik kép illesz-kedik a másikhoz, hegy-dombvonulataiban, hangulatában,sugárzó szépségében, mégismind más, egy-egy darab aTündérkertből. Nem csak ahegyek, az erdővonulatok, az égis felettük. Az erdélyi-kék ég, afehér, szelíd felhők, pedig viha-rok völgye is lehet sokszor a táj.Jó lenne egyikén-másikán azott honos emberek arcát, alak-ját is látni, habár ott vannak

láthatatlanul. Várják az utazót,ahogy Grín Igort is várták, éselvezetik a legszebb tájakra.

A hatvankét színes fotólap alátvány megidézésén túl mu -zsikál is, székely nótákat, le -gen dás dalokat. Emlékeztettörténelmi helyszínekre, igazi,tündérkertes gyönyörűségek-re. A Szemben a Hargitával, aSzékely falu a völgyben, aKőarcok a Küküllőben, aToplica partján, a Királykő, azÚt a szovátai erdőben a legjob-bak, a legütősebbek. Elmére,szóra, természeti ékességre.

Június közepéig lesz a Ga -léria nagy eseménye. Várja alátogatókat. Sass Ervin

Erdélyország be szép ország

FOT

Ó: S

ZEG

FŰ K

ATA

LIN

Page 4: Elmosta az eső a Vigalmat Összefogást sürgetett2010. május 19. XVIII. évfolyam 10. szám KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer,

4 2010. május 19.

Vannak még csodák!Sokszor az ember már feladja, és csak legyint, mert úgy érzi,

emberileg elment a határáig annak amire képes. Pedig mi embe -rek nem tudhatjuk.

Olvastam egy könyvet Papp Lajos pécsi kardiológus professzoréletéről: tele van olyan esettel, amit az ember meg nem magya-rázhat. Olyan betegek, akiket emberi számítás szerint orvosilagleírtak, egyszer csak meggyógyultak. Más pedig, akiről az orvos-tudorok kijelentik, hogy gyógyítható, egyszer a balatonfürediszívkórházban, rehabilitációs szakaszban „fogja magát” és akeringése összeomlik, meghal.

Tehát Istennek minden lehetséges, amit mi emberi ésszel elkép-zelni sem tudunk. Tanulság: tudatunk hibás működésével ne aka-dályozzuk a velünk kapcsolatos Égi terveket, minél inkább át tud-juk magunkat nekik adni, annál boldogabbak leszünk földi éle -tünkben befogadván és megélve a mindennapi csodákat.

Csapó LászlóHIRDETMÉNY

A Békés Megyei Állategészségügyi Igazgatóság elrendelteaz ebek veszettség elleni kötelező védőoltását. Felhívjukvalamennyi ebtulajdonos figyelmét, hogy a tulajdonábanlévő, minden 3 hónaposnál idősebb ebet az alább felsoroltnapokon és időpontban szájkosárral ellátva pórázon

VESZETTSÉG ELLENI VÉDŐOLTÁS

céljából vezesse elő. Az oltás elmulasztása a veszettség ter-jedését segíti elő, ezért az oltatlanul maradt ebek tulajdo-nosai állategészségügyi szabálysértést követnek el, amelybüntetést von maga után.

Felvezetett eb oltási díja: 2700 Ft/ebKisállat egészségügyi könyv: 300 Ft/eb (2010. 01. 01.-től kötelező!)Féregtelenítés: 100 Ft/ 10 tt. kg

Vasúti mázsaház 06. 10. csütörtök 17-19 óráig dr. Szabó László

Tátra utca vége 06. 11. péntek 15-16 óráig dr. Erdész Csaba

Gázcsere telep

(Körösi Csoma S. u.)

06. 11. péntek 16-18 óráig dr. Szabó László

DÉMÁSZ parkoló 06. 12. szombat 10-12 óráig dr. Erdész Csaba

Híd utca 06. 16. szerda 11-13 óráig dr. Erdész Csaba

Borosgyáni kocsma 06. 16. szerda 17-18 óráig dr. Szabó László

Váradi u. 1. 06. 18. péntek 15-16 óráig dr. Erdész Csaba

Vasúti mázsaház 06. 18. péntek 16-18 óráig dr. Szabó László

PÓTOLTÁS:

Vasúti mázsaház 06. 26. szombat 10-12 óráig dr. Szabó László

AZ OLTÁSOK HELYE ÉS IDEJE A KÖVETKEZŐ

Ismét városunk vendégevolt húsz (tíz református, tízkatolikus) sepsiszentgyörgyifiatal, akik április 29. és május2. között Békés és a megyenevezetességeivel ismerkedtek,hála a helyi KÉSZ NCA-hoz

beadott sikeres pályázatának.Felelevenítették tavalyi barát-ságukat a helyi cserkészcsapat-tal, akiket ismét meghívtak amadarasi-hargitai nyári tábo-rukba. A baráti kezek határo-kon át is megtalálják egymást.

Háromszéki fiatalokkirándultak nálunk

Az Telephelyfejlesztés a Bé -kés Drén Kft.-nél című pá lyá-zat támogatási szerződés aláírá-sára 2010. március 12-én kerültsor. A pályázatot az EurópaUni versitas Kft készítette. Akivitelező Agro mex Építészetiés Keres kedelmi Kft. 2010. áp -rilis 1-től megkezdte munkála-tait a Híd utcai telephelyen. Aprojekt célja egy 3364 m2-eselőkészítő és karbantartó csar-nok létrehozása, amely megfe-lelő védelmet nyújtana a vállal-kozás gépeinek a karbantartás-ra, és szakszerű tárolásra.

Fejlesztésre kerül a hetvenesévekben épült három épület,me lyeknek rekonstrukciósmun kálatai időszerűek, és gaz- daságos működtetést segítik.

Az épületek víz és hőszigeteléserossz, a tetők beáznak, a fábólkészült raktárak falai az időksorán erősen meg rongálódtak.

A fejlesztés részeként a telep-helyen használatban lévő épüle-tek között az egyik irodát ésrak tárépületet, egy kisebb szere -

lő, la katos műhelyet szintén fel- újítják. A projekt megvalósításanagy hatást gyakorol a kft éle té -re, hiszen a dolgozók mindenna-pi problémái ol dódnak meg, és akomfortérzet is nőni fog. A kivi-telezés várható befeje zésé nekideje 2011. október 28.

Telephelyet fejleszt a Békés Drén Kft. A Békés Drén Kft. az Új Magyarország FejlesztésiTerv Dél-alföldi Operatív Program Telephely fej -lesztés pályázatán 149,3 millió Ft uniós támoga-tásban részesült. A pályázat egyfordulós eljáráskeretében került benyújtásra, 50 százalékostámogatási arány mellett.

Békés Megye Önkormány -zata közleményben erősítettemeg, hogy április 29-i hatály-lyal lemondott igazgatói meg-bízásáról Kissné dr. BaloghIbolya, a békési székhelyűFar kas Gyula KözoktatásiIntézményben. Békés MegyeKépviselő-testülete már más-nap, zárt ülésén arról hozotthatározatot, hogy az intéz-mény folyamatos működésé-

nek biztosítása érdekében, azérvényben lévő szabályozásokszerint, Szlota József intéz-ményvezető helyettest bízzameg az igazgatói feladatokellátásával. Kinevezése a pá -lyázati eljárás lefolytatásáig,de legkésőbb 2011. augusztus15-ig tart. Kissné dr. BaloghIbolya megyei médiumoknakúgy nyilatkozott, továbbra isaz oktatásban kíván dolgozni.

Lemondott az iskolaigazgató

Page 5: Elmosta az eső a Vigalmat Összefogást sürgetett2010. május 19. XVIII. évfolyam 10. szám KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer,

– Biokertészként ismerik.Mióta, hogyan, miért és mit ter-mel?

– Tizenhat éve vagyok minősí-tett biogazdálkodó. A szakmaszabályai szerint termelek, azaznem fertőtlenítek talajt, nemhasználok műtrágyát, gyomirtószert. A talajerő visszapótlásátkisüzemi szer ves istállótrágyávalés saját készítésű komposzttalvégzem. Az ásványi anyagokatalginittel (tengeri üledék) póto-lom. A kártevők ellen se gítség anövénytársítás, és fontos a vetés-forgó betartása is. Valójában mára szüleim is biogazdálkodást foly-tattak, csak ők ezt még nem tud-ták akkor, mert ez volt a termé-szetes. Szóval valahol ez családiörökség. Régebben, 37 évig, aHidasháti Állami Gazdaság bandolgoztam és ott rengeteg nö -vényvédőszert, műtrágyát hasz-náltak. Már ők sem használnakannyit (elsősorban a költségekmiatt) és nagyon sokan az ezen aterületen dolgozók közül bioszemléletű emberek lettek. Fel -ismerték a vegyszerek áttételeshatásait. A kezdeti lépéseimnélsokat segített volt kollégám, Bu -dai László, aki biotermelő szak-mérnök és ellátott megfelelő iro-dalommal, tanácsokkal.

– Eladja? Elfogyasztja? Nyervagy veszít rajta?

– Biotermelőnek lenni elsősor-ban látásmód. Az legyen bioter-melő, aki nem az extraprofitrahajt, hanem az egészséges ter-mék előállítását tartja szem előtt.

Nem mindjárt jelentkezik a pluszjövedelem, sőt kezdetben talán atermés visszaesés a jellemző.Később a termékeket 20-40 szá-

zalékkal magasabb áron lehetértékesíteni, a piactól függően.Én elsősorban családi használatravásároltam zártkertet, amit azévek során növeltem, jelenleg félhektáron termelek a Jég vermikertben. A szükségleten felülimennyiséget próbálom értékesí-teni. A békési piacon pár évelétesítettünk egy biosarkot,amely ma már azon a helyen nemműködik, sajnos csak egy asztal-ra korlátozódott, mert a városbannincs igazi kereslet a terményekiránt. Két éve a békéscsabaiSzéchenyi ligetben megnyílt abiopiac, ahová minden szomba-ton 9-től 12-ig a környékbélibiotermelők viszik az áruikat.Elsősorban friss zöldségeket,gyümölcsöket, fűszer- és gyógy-növényeket árusítunk. Példáulsárgarépát, pasz ternákot, hagy-

maféléket, csicsókát, szamócát,cseresznyét, fekete ribizlit, bazsa-likomot, kerti zsályát, kakukkfü-vet, mezei zsurlót, stb. Va la mithoz a konyhára, de ebből meg-gazdagodni ekkora területtelnem lehet.

– Úgy tudom, vannak valódikülönlegességek is a kertben.Mégis mik?

– A medvehagymát 6 éve tele-pítettem az árnyékos vízpartra,mert gyógyhatású nö vény és erre-felé ritkaság. In kább a hegyvidéknövénye, a lomberdők aljnövény-zetének szerves része. Kedvezőétrendi és gyógyhatása van a leve-

lének. Magas vérnyomás, szív- ésérrendszeri betegségek ellen kivá-ló. Kiváló körözöttbe, salátákba,krémlevesnek, és még sorolhat-nánk. Másik ritkaság a húsos som(fa). En nek a gyümölcsét lekvár-ként, befőttként, aszalva fogyaszt-juk, magas ásványianyag tartalmavan. Ilyen ritkaság még az igaziédesgyökér, amely cserje (az akác-fához hasonló a levele) és évelőnövény. A gyökere köhögéscsilla-pító, nyálkaoldó, köptető hatású.Lehet frissen rágni, én a rágógumiősének nevezem. Teát lehet főznibelőle cukor és teafű nélkül, kever-hető más teához édesítőnek,különlegessé teszi a pálinka ízét éskis sárga színt is ad neki.

– Azt halottam, nagyon betegvolt. Hogyan gyógyult meg?

– A személyes egészségügyiproblémám, a prosztata rák,

2001-ben jelentkezett a szűrő-vizsgálaton. Műtétet javasoltak,amit én nem vállaltam. Mindenmás gyógymódot megpróbál-tam, mondhatom, hogy ez idáigsikerrel. Mivel a betegségemetnem tit koltam, sok-sok barátisegítséget kaptam. Kezdtem egyhathetes léböjtkúrával, amihezbiotermékeket kaptam. Fogy -tam 24 kilót, de or vosi felügye -let alatt voltam végig. Az ope -ráció helyett ez után hormonke-zelést kaptam másfél évig, majd6 hetes su gárkezelést. A böjtkúra után 2 évig szoros vegetári-ánus életmódot folytattam, tejetés tejtermékeket sem fogyasztot-tam. Ma már mindent eszek, dea zöldség, a gyümölcs a domi-náns, és köszönöm, időarányo-san jól vagyok.

– Tudtommal a biokertésze-ten túl sok egyéb is érdekli.Meséljen hát magáról!

– Nyolc éve özvegy vagyok, denem magányos, 3 gyermekem és5 unokám él itt Bé késen. Napi-heti kapcsolatban állok velük.Sokat vagyok kint a kertben,néha ott is alszom. Szeretekfotózni. Kirándulá son, családieseményeken, ha megkap egyszép természeti jelenség, táj, egy-egy pillanat, ami megfog, ami-ben látok mondanivalót, deinkább do ku mentálok. Eső utángombát gyűjtök. Tagja vagyoktöbb egyesületnek: Múzeum -baráti Kör, Városvédő- és Szé pítőEgyesület, Kapocs, stb. Aktívközéletet élek ma is. Az életegyenlő a mozgással. Amíg bírokés érdekel, eljárogatok a kulturá-lis központba, könyvtárba, galé-riába, tájházba… Fontosnak tar-tom és er kölcsi elismerésnek is,hogy a biotermékeinkkel amegyében és megyén kívül is,számos helyre meghívnak bemu-tatókra, kóstoltatásra, előadá-sokra, vásárokra. Gugé

Következő alanyunk Veres Ni ko -letta, a Juventus Rádió riportere.

52010. május 19.

Hit, remény és szeretetTalán mindannyiunk életében elérkezik az a pilla-nat, mikor erre a három dologra van szükségünka továbblépéshez, a továbbéléshez. Így volt ezzelBerta György biokertész is. A velem szemben ülő,mosolygós, örök ifjú Gyuri bácsiról (mert ígyismerik városszerte) nehéz elhinni, mily nagy csa-tát kellett nem is oly rég megvívnia. Hitt, remélt,körülvette a szeretet és győzött. De beszéljeninkább ő maga az életéről, mindennapjairól!

Az idős mesterhez egyszer így szólt a szamuráj: „Mester,mutasd meg nekem a poklot és a mennyországot!” A mester ígyválaszolt: „Mit gondolsz, majd pont egy magadfajta bunkó sza-murájnak fogok erről beszélni.” A szamuráj feje először elvörösö-dött, majd szörnyű düh uralkodott el rajta. Heves szitkokat szórtmesterére, végül a kardját emelte hogy a bölcs öreg fejét vegye.Ekkor váratlanul megszólalt a mester: „Látod, ez a pokol!” A sza-murájt villámként érte a mondat. Egy pillanatra mozdulatlannávált abban a pózban, melyben a kardjával épp lesújtani készült,majd a mester lábaihoz borult e szavakkal: „Köszönöm meste-rem, hogy ehhez a belátáshoz juttattál engem.” A mester ígyválaszolt: „Látod, ez a mennyország.”

Jó egész-séget kívánok!Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Megalakult az új magyar országgyűlés. Orbán Viktor sze-rint a 2/3-os többséggel olyan változásokat lehet most elér-ni a parlamenten belül, alkotmányos eszközökkel, amelyeketa magyar történelemben korábban csak az utcán végbementforradalmak révén lehetett megvalósítani. Javasolják, hogylegfeljebb 200 fős Országgyűlés működjön Magyarországon,13 fős nemzetiségi képviselővel kiegészülve. Újdonság a mi -niszterelnök-helyettesi pozíció is. Visszaállítanák a közigaz-gatási államtitkári tisztséget és a fővárosi és a megyei köz-igazgatási hivatalokat. Az országgyűlés egyik alelnöke lett ame gyét képviselő KDNP-s Latorcai János is. A jegyzői fel-adatokat most olyan képviselők (10 fő) látják el, akiknektöbbsége már az előző ciklusban is betöltötte ezt a tisztséget.Erdős Norbert, Földesi Gyula, Dr. Szűcs Lajos (Fidesz),Göndör Ist ván, Nyakó István (MSZP), Móring József Attila,Dr. Tarnai Richárd (KDNP), Szilágyi Péter (LMP), HegedűsLorántné, Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik). A plenáris ülésekenegyidejűleg egy kormánypárti és egy ellenzéki jegyző lát ja ela feladatokat. A Fidesz-KDNP kormány további változta tá -sokat is tervez, melyeket később nyújt be a Parlamentnek.

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!Telefon: 70/947-35-04, 30/981-76-54.

Honlap: www.bekesiallatvedok.hu Adószám: 18392607-1-04.

„Esély” Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület (Békés)

A rendezvény a főtérenindul térzenével, pálinka lo -vagrendek felvonulásával,amely ezúttal az Ady utca ele-jéig tart. Új elemként jelenikmeg a Békési SzilvapálinkaCentrum megismertetése azérdeklődőkkel. Ez az egykoriZsinóros épületében jelenlegis kialakítás alatt áll, ezértelőtte, kivetítéssel igyekeznekbemutatni, milyen lesz, ami-kor elkészül. Ugyaninnen in -dul Vasi Csaba pálinkalovag

vezetésével a Békési Szilva pá -linka Futás, melybe bárki be -kapcsolódhat.

Ezután a programok immára Gőzmalom sor 12. szám alat-ti Pálinkafőzdénél folytatód-nak, ahová a Dottó kisvonattalis ki lehet jutni. 300 forintotbelépőjegy ellenében déltőlhelyi előadók, a kulturális köz-pont csoportjainak fellépései ésbemutatói láthatók-hallhatók.14 éves kor alatt ingyenes abelépés. A szervezőktől kapott

tájékoztatás szerint idén mégnagyobb figyelmet fordítanaka gyerekekre. Nekik a „Gyer -mek pa radicsomban” egytőlnégyig játszóházat tartanak, ésmeseszínházra is sor kerül.Újdonság még egy bűvész fel-lépése és a gasztronómiai lát-ványosságként is értékelhetőökörsütés.

Este fél hattól „Az én han-gom” énekverseny győzteseilépnek színpadra, aztán a To -rony Band és a 3+2 együt tesad élő koncertet, végül tíztőlutcabál lesz. Termékbe mu -tató, kirakodó vásár, nyitottpálinkafőzde, gasztronómiaibe mutatók, és a szintén láto-gatható Békési Pálinka Vonatés Múzeum szintén várja alátogatókat, akiket a szerve-zők ígérete szerint a tavalyi-nál több parkoló szolgál ki.

A IV. Békési SzilvapálinkaÜn nep támogatója az Agrár -marketing Cent rum, az ÚjMagyarország Fej lesztésiTerv, a Raiffeisen Bank, fő -védnöke Izsó Gábor polgár-mester. Sz. K.

Látványos lesz idén is a PálinkaünnepIdén a nagyközönség számára egynapos, de igenlátványos és tartalmas lesz a Békési SzilvapálinkaÜnnep. A június 5-ei, szombati programot alovagrendek felvonulása nyitja, a Torony Band ésa 3+2 együttes koncertje, valamint utcabál zárja.

Page 6: Elmosta az eső a Vigalmat Összefogást sürgetett2010. május 19. XVIII. évfolyam 10. szám KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer,

zTisztelt Olvasóink!Az apróhirdetésekben

szereplõ adatok hiteles -ségéért szerkesztõségünkNEM vállal felelõséget.Csak lakossági apróhir -detéseket adunk közre.

INGATLAN Tisztelt hirdetõink! Kérjük önöket, hogyhirdetéseiknél a jobb áttekinthetõségkedvéért tüntessék fel az érté ke sí tenikívánt ingatlan irányárát vagy vétel árát,hogy eszerint csoportosítva jelentet -hessük meg a hirdetést.Eladó kétszobás kertes ház a Teleky u. 68.sz. alatt. Tel.: 30/257-36-81.Ék utcán új építésű garázs eladó. Érd.:20/91-865-91.Békés, Szélső u. 72. szám alatt eladó két-szobás, összkomfortos, konvektoros pa -rasztház. Tel.: 20/619-33-57.Deák F. u. 66. alatt kertes ház eladó vagytömblakásra cserélhető. Békéscsabairais. 20/215-41-41.2,5 szobás, hőszigetelt kertes ház eladó.Egyszobás tömblakást második emeletigbeszámítok. 20/374-50-56. Városközpontban kétszobás, összkomfor-tos kertes családi házrész garázzsal áronalul sürgősen eladó. 66/644-630.Két és fél szobás házrész eladó vagyelcserélhető. Garázs is van. Telefon:66/34-984.Sürgősen eladó Békés, Mezei 3. számalatti padlástér beépítéses családi ház.Érd.: 70/227-12-70.Régi polgári ház eladó. Tel.: 30/370-50-85. Kétszobás összkomfortos kisebb ház, Kö -rösre nyúló udvarral eladó. 20/923-29-12.Békéscsabán, a IV. kerületben 63 m2 alap-területű, kétszobás, vegyes falazatú tár-sasházi házrész, kertrésszel, műhellyeleladó. Tel.: 30/48-63-178.Összkomfortos kockaház áron alul eladó.Érd.: 70/360-50-36.Békésen a Fáy utcán második emeleti,egyedi víz és gázórás lakás eladó. Érd.:20/45-23-597.Bélmegyeren kis ház telekárban eladó.20/322-90-50.Vásárszél 7/B-ben egyszobás lakás sür-gősen eladó. 30/502-25-75, 70/208-14-59.Ház nagy udvarral eladó Békésen, a Lo -rántffy u. 5. alatt. Tel.: 66/634-214.Békésen a Szarvasi 14-ben kétszobás, 3.emeleti, felújított, kilépős lakás eladó.Érd.: 30/252-33-90.Békésen kétszobás, téglaépítésű kocka-ház eladó. Tel.: 20/20-60-161.Az Árok utcában 100 m2-es, összkomfor-tos, tehermentes családi ház eladó. Tel.:20/98-30-794.Földszinti, 1 + 2 félszobás, teljesen felújí-tott lakás sürgősen eladó. Fizetési ked-vezmény lehetséges. Érd.: 30/518-07-28.Békésen kétszintes családi ház zöldöve-zetben, csendes helyen eladó. Érd.: 30/411-08-57.Két lakásból álló kertes ház eladó Béké -sen. Ipari áram, ásott kút van. Tel.: 30/252-30- 32.

Főút mellett háromszobás, 150 m2-es ingat-lan 860 m2 telkes, városközponthoz közeleladó, vállalkozásra. Érd.: 30/367-83-04.Békésen ház eladó. 70/638-12-45.A Hargita utcában háromszobás, nagy ebéd-lős, kétfolyosós, felújított családi ház nagyportával sürgősen eladó. Tel.: 20/484-29-32.Kétszobás kertes ház eladó a Deák F. u. 11.alatt. érd.: Deák F. u. 13. Tel.: 66/634-029.Négyszobás, 160 m2-es kertes ház aKeserű sor 20. alatt eladó. Érd.: 30/225-78-24.Főúthoz közel ásott-fúrt kúttal ipari áram-mal másfél hektár földdel tanya sürgőseneladó. Érd.: 20/34-17-674, este öt után. Békésen a Fáy 2-ben első emeleti lakásgarázzsal együtt eladó. 30/910-10-09.Bélmegyeren tanya eladó, gazdálkodásraalkalmas. Érd.: Domokos Bélánál a Völgyút 2. alatt.Eladó Békésen háromszobás, konyhás, jóállapotban lévő ház. 30/55-34-956.Eladó városközponti amerikai konyháscsaládi ház. Lakást beszámítok! Mindenmegoldás érdekel, ár megegyezés szerint.Tel.: 70/310-88-07.Garázs eladó vagy kiadó a Fáy u. 10. sz.háta mögötti garázssoron. Érd.: 66/412-227.Békésen szép kétszintes, háromszobás ker-tes ház garázzsal eladó. Érd.: 66/413-655.Eladó emeletes családi ház a Petőfi utcá-ban. Tel.: 20/886-87-04.Háromszobás családi ház nagy telekkeleladó. Békés, Kispince u. 3. Tel.,: 66/410-323, déli órákban.Bélmegyeren egyszobás komfortos kisebbtéglaépítésű ház van eladó a Dózsa u. 9.szám alatt. Érd.: Domokos Bélánál aVölgy u. 2. szám alatt.Csabai főúthoz közel tanya ásott-fúrt kút-tal, ipari árammal, másfél hektár földdeleladó. Érd.: 20/341-76-74.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Ház eladó a Kereszt u. 38. sz. alatt. Gáz -fűtéses, fürdőszobás. Szobában nagymére-tű csempekályha van beépítve, amely amásik helyiségből fűthető. Tel.: 66/634-233.Téliesített nyaraló (30 m2) bővítési lehető-séggel, termő gyümölcsössel eladó. Vil -lany, ásott kút van, gk-val télen is megkö-zelíthető. Irányár: 2,2 millió Ft. Tel.: 66/634-457.Malomasszonykertben, a járdás dűlőbenkis ház 13 kvadrát földdel együtt eladó.Fúrt kút, villany van. Irányár: 2,5 millió Ft.Tel.: 643-553, 20/56-47-186.Kétszobás, komfortos családi ház csen-des helyen sürgősen eladó. Cserépkályha+ gázfűtéssel. Telek: 1070 m2. Irányár: 3,6millió Ft. Érd.: 66/634-457.Ház eladó a Kopasz u. 10. alatt. Érd.: ahelyszínen du. 3 óra után, vagy: 70/361-72-46. Irányár: 4,2 millió Ft.Eladó a Tóth utcában komfortos, kétszo-bás, konyhás, fürdőszobás régi ház 760 m2

telken 4,9 millióért. Tel.: 20/32-77-245,70/55-83-434.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Kétszobás, összkomfortos ház eladó aGát utca 26. szám alatt. Érd.: Gát u. 33.alatt vagy telefonon: 20/59-99-102. Irány -ár: 5,5 millió Ft.

Békésen a Veres Péter téren harmadikemeleti lakás sürgősen eladó. 30/448-44-02.Társasház eladó az Irányi u. 51. sz. alatt.Ár: 5,5 millió vagy megegyezés szerint.Érd.: 70/77-688-33, 66/634-238.Kossuth utcában 4. emeleti, egyszobáslakás megkímélt állapotban eladó. Irányár:5,75 millió Ft. Érd.: 70/36-36-627.Békésen az Attila utcában régi típusú házfelújítva nagy portával eladó. 30/406-86-93.Sürgősen eladó Békésen, a Pásztor u. 4.szám alatt 3 szobás, vegyes falazatú,összkomfortos családi ház. Tel.: 30/409-83-39. Irányár: 6,4 millió Ft.Békésen a Fáy A. u. III. E-ben 1 + félszo-bás, 51 m2-es, megkímélt állapotú, parket-tás, zuhanykabinos, gázkonvektoros lakáseladó. Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.: 30/30-65-304. Békésen elcserélném 2,5 szobás 55 m2-es,egyedi gázkazános, erkélyes lakáso mathasonló értékű, normál belmagasságú csa-ládi házra. Fürdőszoba, fűtés szük séges.Irányár: 6,5 millió forint. Tel. 30/476-9380Békésen kétszobás, összkomfortos, felújí-tott kertes ház sürgősen eladó. Irányár: 6,8millió Ft. Érd.: 70/215-45-77.Háromszobás, nappalis, összkomfortos gázés vegyestüzelésű felújított ház rendezettudvarral, melléképületekkel, nagy garázzsaleladó 7,5 millióért. Érd.: 70/22-14-716.Békésen a Széchenyi téren 2,5 szobás, má -sodik emeleti, 65 m2-es lakás eladó. Irodá -nak is alkalmas. 7,8 millió Ft. 70/234-64-19.Harmadik emeleti, 72 m2-es, háromszobáslakás felújított, kéterkélyes sürgősen eladó.Irányár: 7,9 millió Ft. Tel.: 70/536-45-32.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békésen a Széchenyi téren 2,5 szobásmá sodik emeleti lakás eladó. 8,3 millió Ft.70/234-64-19.Kossuth 1-ben 3. emeleti kétszobás telje-sen felújított lakás eladó. Irányár: 8,6 mil-lió Ft. Kertes ház csere lehetséges 12 mil-lióig. Érd.: 20/91-865-91.Háromszobás. összkomfortos, felújítástés befejezést igénylő kertes ház Békésköz pontjában eladó, 9,8 millió Ft. Meg -egyezünk! Érd.: 70/617-61-73.Első emeleti kétszobás, felújított lakáseladó a Karacson 9,9 millióért. 30/261-99-66.Két szobás + nappalis családi ház, mel-léképülettel és garázzsal eladó Békésen aZrínyi utcában. Irányár: 10 millió Ft. Érd.:20/943-09-36.Eladó a Fürdőhöz közel 1+2 fél szobásösszkomfortos családi ház. Lakás csere isérdekel 1. emeletig. Érd.: Békés Dózsa u. 41.vagy a 20/474-40-93. Irányár 10 millió Ft.

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Háromszobás, összkomfortos ház eladó.Irányár: 10,5 millió Ft. Tel.: 70/326-99-45.2,5 szobás lakás érdekel.2. emeletig.Lakás eladó a Fáy 7-ben. Irányár: 10,5 mil-lió Ft. 20/412-10-62.Békésen a Fáy 6-ban első emeleti, 1 + 2félszobás lakás garázzsal eladó 10,5 millióFt-ért. Érd.: 66/414-605.Békésen a bánhidai részen 3,5 szobásház eladó 11 millióért. Tel.: 70/234-64-19.Békésen a Baky utcán 2. emeleti, 70 m2-es,1 + r félszobás, klímás lakás eladó vagyértékkülönbözettel kisebb lakásra cserélhe-tő. Irányár: 11,9 millió Ft. Érd.: 30/367-97-87. Háromszobás, összkomfortos családi házeladó vagy 2. emeletig tömblakása cserél-hető egyeztetéssel az Előd u. 1/1. szám

alatt. Vegyes és házkazán, melléképületek.Irányár: 13 millió Ft. Tel.: 30/238-97-30.A Posta u. 2/2. szám alatti ház eladó, vagylakásra cserélhető Békésen. Irányár: 14millió Ft. Telefon: 70/227-17-87.

KIADÓ INGATLAN

Békés központjában 3 szoba + nappalislakás irodának, varrodának, lakásnakkiadó. 20/268-92-94.Garázs kiadó kedvező áron. 30/327-21-39.Garázs kiadó az Ék utcában. 70/255-36-43.Garázs kiadó. 30/214-75-81.Békésen Fáy-n lakás + garázs kiadó.20/98-47-369.Kiadó 20 m2-es garázs a Fáy utca elején,jó beállási lehetőség. Tel.: 66/634-207.Karacson két szobás bútorozatlan lakáskiadó. Tel: 06702097232

INGATLANT KERES

Kertes házat bérelnék hosszú távra. Meg -bízható család. 70/354-89-40.

KERTA Nagykertben 3 kvadrát jó termőföldeladó kis szerszámos faházzal. Érd.:20/622-81-10.Siófokhoz közel szőlő termőföld borospin-cével kedvező áron eladó. Érd.: 30/376-69-16.Nagykertben 5,3 kvadrát bekerített zártkert fúrt kúttal, gyümölcsössel eladó. Tel:66/634-460. Kert házzal, melléképületekkel eladó aNagykertben. 70/31-51-839.Malomasszonykertben a járdás út mellett3000 m2 kert fúrt kúttal eladó. Tel.: 20/59-61-201.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ1996-os évjáratú, 1.1-es, 3 ajtós FiatPuntó 1,5 év műszakival eladó. Érd.: 70/564-20-58.Daewoo Kalos 1.4-es piros, 2002. 12. havieladó. Irányár: 850.000 Ft. 20/212-44-11.Érvényes műszakival Lady utánfutó eladó.Tel.: 30/66-88-978.Robix kerti traktor, négysebességes, 7 LE,gyári utánfutóval, ekével, rotával eladó.Érd.: 66/412-356, 30/457-23-02.Opel Astra alkatrészek eladók. Tel.: 20/338-45-87.VW Sharan, Ford Galaxy, Seat Alhamrahát só ülések eladók. 70/310-59-07.Lakókocsit vennék. 20/322-90-50.1200-as vajszínű Lada szgk. gumikkal,tartozékokkal eladó. Érd.: 66/643-713.Eladó kézi készítésű dízelmotoros kistrak tor utánfutójával. Hidraulikája, rend-száma nincsen. Ár: 160 ezer Ft. Vagyelcserélném gyári 8-12 LE egytengelyes,kuplungos, sebváltós kis traktorra utánfu-tójával. Tel.: 20/216-28-60.

ÁLLATMalacok eladók Békésen. Tel.: 30/433-79-89.Kakasok kaphatók. 20/322-90-50.Kb. 130 kg-os hízók hasítva eladók. 30/53-78-735.Kecskegidák eladók. 66/634-507.Sürgősen eladó: 1 db 135-ös póni kanca, 2db 8 hónapos HF bika. Érd.: 70/222-10-48.Vadászgörény eladó. Tel.: 70/50-85-238.Előnevelt csirke, magyar pulyka eladó.Békés, Raktár u. 24.

Kedves kis házi cicáim szerető gazdit vár-nak. Ingyen elvihetők. 20/427-28-95.Vemhes üszők és kéthónapos bikaborjakeladók. Érd.: 30/94-56-185.110 kg-os hízók eladók. Tel.: 30/494-73-70, 30/652-76-37.Kistermetű háromhónapos kiskutyákingyen elvihetők. Békés, Iglói u. 16. Tel.:30/256-47-94.Magyar-Mulard kacsa, és liba kapható Mu -ronyban Lenkeséknél. Tel.: 30/39-49-555.

TÁRSKERESÉS40 éves elvált nő korban hozzá illő függet-len férfit keres komoly kapcsolat remé-nyében. Csak hívás. 30/558-71-26.49 éves független molett nő vagyok.Megismerkednék hozzám illő, 50-55 éves,független férfival. 70/36-06-247.58 éves özvegyasszony partnert keres, ren-dezett anyagiakkal. Békés, Lengyel L. u. 2/1.

MUNKÁT KERES, AJÁNLFigyelem! Kizárólag munkát keres vagyajánl hirdetéseket közlünk, valamelyszol gáltatás pl. gyermekfelügyelet, kor-repetálás, fakivágás, stb. vállalását eb -ben a ro vatban nem.Felsőfokú német nyelvtudással, mindkétnyelven gépírói gyakorlattal, nyelvoktatás -ban sokéves tapasztalattal munkát kere-sek. Tel.: 30/476-9380Segédmunkát keresek. 20/33-20-768.Betegápolási, idősgondozási gyakorlattalnyugdíjas ápolónő 4-6 órában munkátkeres. 70/517-41-31.Vagyonőri, portás, éjjeliőri munkát keresnyugdíjas férfi. Tel.: 20/ 227-90-39.Nyugdíjas varrónő munkát keres. 30/595-92-33.

EGYÉBZimmermann pianínó eladó. Tel.: 70/315-18-39.Kedvező áron eladó: fényterápiás nagybioptron lámpa, 120 l villanybojler, 120 lgázbojler, gáz hősugárzó, Toyota Hiacegallytörő. 30/39-49-555. Száraz helyen tárolt kisbálás búzaszalmaeladó Békésen. Tel.: +36-30-433-7989Békésen eladó: rekamié, 2 db fotel, vitri-nes tv-szekrény, polcos szekrény, ruhane-műk, egyebek. 70/234-64-19.Régi és új (különleges formájú) üvegpa-lackokat keresek. Cserébe értük könyve-ket, fatollakat, hűtőmágneseket, stb. tud-nék adni. Érd: [email protected] vagy 30/603-18-70, illetve Békés, Móricz Zs. u. 3.Megkímélt állapotú pelenkázós szekrénytvásárolnék. Tel.: 30/59-00-729.Új egy és kétcserepes makramé virágtar-tó olcsón eladó. Tel.: 30/476-9380Sürgősen eladó 1 db TEVION 47 collosLCD tv (119 cm) FULL HD, PIP, 2HDMI,RGB, 3SCART. Gyönyörű állapotban ol -csón. Érd.: 30/236-49-00.Eladó egy 400 literes fagyasztó láda(5000 Ft) és egy benzines fűnyíró (8000Ft). Tel.: 30/246-96-7920 mázsa búza és kukorica eladó Bé -késen. Tel.: 30/433-79-89.Eladó: ágyneműtartós heverő két fotellel,fest mény, könyvek, csillárok. 30/467-13-39.Gyermekheverő eladó 14 ezer Ft-ért. Érd.:30/323-79-22.AT-12 akkumulátor eladó 10 ezer Ft-ért.Tel.: 30/246-96-79.Körös NF 30-as tégla olcsón eladó. Érd.:30/22-32-216.Eladó egy hálós járóka, etetőszék, auto-mata felültöltős mosógép és autós gyer-mekülés. Telefon: 30/387-90-31.1Graco Serling babakocsi, Graco bébihor-dozóval, lábzsákkal és esővédővel eladó.Érd.: 30/409-31-25.

0 kg fehér száraz bab őstermelőtől eladó.Tel.: 30/433-79-89.Eladó: 1 db 250 cm kombinált vaskapu, 1db parkettás bejárati ajtó 200x90 cm. Érd.:Békés, London u. 12. Tel.: 70/236-83-25.Eladó: háromfiókos alig használt Electro -lux fagyasztószekrény. Érd.: 70/215-45-77.Eladó: 16 kalapácsos terménydaráló vil-lanymotorral, fenyőfa ruhásszekrény, do -hányzóasztal, ágyneműtartó, fonott kas.Tel.: 20/98-30-794.Bakugon, Pókember, Harry Potter matricá-kat cserélnék. Békés, Kopasz u. 23. vagy70/23-03-086.Régi bőrvarrógép, Neumann varrógépeladó. Tel.: 66/634-214.26 részes Zsolnay étkészlet féláron eladó.Tel.: 30/252-30-32.Eladó: VW bogár karosszéria elemek, fa -teknő, kézi káposztagyalu, tizes-gev láda,szövőszék. Érd.: 30/376-69-16.Lucernamag eladó. Tel.: 70/286-39-63.Eladó: fehér hintaszék, hőkannák, bográ-csállvány, ülőgarnitúra, gáztűzhely, szoba-kerékpár, új fotelágy, gázpalack, fehér asz-tal 4 székkel. Érd.: 30/29-97-907.Akkumulátort veszek. 30/30-10-924.Jó állapotban lévő sarokülő garnitúraeladó 10 ezer Ft-ért. Érd.: 20/91-19-708160-as bontott palát keresek. 30/537-87-35.Eladó: konyhaszekrénysor, dohányzóasztal,íróasztal, ágyneműtartó, világos háromaj-tós ruhásszekrény, sezlon, barna ebédlő-szekrény. Érd.: 66/738-640, 70/222-75-11.Eladó: 600 literes üvegtetős fagyasztó, ter- ménydaráló, alumínium csónak. Beton -darabok, mozaiklapok, csempék, töltésbevalók ingyen elvihetők. Tel.: 30/39-06-442.Saját termelésű vörös-rozé félédes boreladó. Békés, Szikszay u. 7. Tel.: 66/412-955.Eladó 1 db bordó plüss kanapé. Érd.:20/99-55-294.Eladó: 2-3 ajtós szekrények, asztalok,dohányzó asztalok, régi konyhabútor,heverő, mosogatós szekrény, 5 l vízmele-gítős kályhacsempe, vitrines szekrény.Tel.: 20/32-77-245.5,5 rotakapa, 350 fűkasza eladó. Tel.:30/508-88-08.Háromfiókos fagyasztószekrény, mázsa,morzsoló, KD-160 elektromos darálóeladó. Tel.: 66/410-323, déli órákban.Olcsó légpuskát veszek maximum 4000 Ft-ig, Slaviát 6000 Ft-ig. Tel.: 20/629-28-38.Új német és cseh (Slavia) légpuskák ol -csón eladók. Tel.: 20/228-58-66.Bébikomp és kiságy kókusz matraccal ésbaldachinnal együtt eladó. Érd.: 70/391-79-09.Másfél éves korig kisfiúra való cipők ésruhák eladók akár egyben is. Érd.:70/391-79-09.Damilos Stihl fűkasza eladó. 70/255-36-43.Eladó: szekrénysor, dohányzó asztal, négy- személyes rekamié, ágyneműtartó, 2 dbfotel és egy Simson Schwalbe mo torkp.Érd.: 66/413-771, 20/482-23-34.Eladó egy új szobavécé. Tel.: 20/622-81-10.Befont üvegek 10-25 l-ig, leánderek (rózsa-színű, fehér, vajszínű) minden méretben,és virágzó, kisméretű kaktuszok eladók.Érd.: Békés, Deák F. u. 39. Tel.: 66/416-144.175-ös palát keresek. 30/53-78-735.Keveset használt vegyes tüzelésű kazánújszerű állapotban, áron alul eladó. Tel.:20/331-30-09.Kétmedencés fehér zománcozott moso-gató, egy sezlon. Tel.: 66/634-207.Háromfázisú kompresszor, hegesztőgép,220 V-os terménydaráló, oxigénpalack, 4db heverő eladó. Érd.: 20/341-76-74.500 m2 könnyűszerkezetű tüzihorganyzottszín eladó vadonatúj állapotban, csavarok-kal és tartozékokkal együtt. 274 db újsze-rű állapotban lévő Salgó polc /90 cm x 45cm/ eladó. Tel.: 20/553-03-09.Jó állapotban lévő IKEA-s kétszemélyes he -verő 10 000 Ft-ért eladó. Tel.: 20/553-03-09.

6 2010. május 19.

INGYENES APRÓHIRDETÉS!

Apróhirdetések

INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES:

CERKA PAPÍRBOLT (PIAC TÉR).VALAMINT ELKÜLDHETŐ LEVÉLBEN ÉS E-MAILBEN:

5630 BÉKÉS PF. 61. VAGY [email protected]. MAXIMÁLIS TERJEDELEM 15 SZÓ.

MOBILTELEFONOKNÁL A SZÁMOK ELÉ EZ SZÜKSÉGES: 0036LEADÁSI ÉS BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: MÁJUS 25. KEDD 12 ÓRA.

A paprika és a paradicsom Dél-Amerikából származó egynyárinövények. A legjelentősebb zöld-ségnövényeink közé tartoznak. Apaprika táplálkozási értéke nagy.Vitamin és ízanyagok mellettjelentős festéktartalma is. Nagyonmelegigényes növény. Általában a25 fok hőmérséklet a legkedve-zőbb számára. Vigyázni kell, hogya fény és hő adottságok aránybanle gyenek. A fényigényes és táp-anyagigényes növények közé tar-tozik, jól trágyázott talajon terembőven eredményesen. Gazdaságo -

san csak öntözéssel termeszthető.A paprikát legjobb a májusifagyok elmúltával kiültetni. Ál -talában négyzetméterenként 8-10tövet kell ültetni az ültetéstől és atermesztési módszertől függően.Egy-egy öntözéskor a paprikanagy adag vizet kíván.

A paradicsom világviszonylat-ban is a legkedveltebb termesztettzöldségnövény. Ke vésbé érzékeny,mint a paprika. Nyers fogyasztás-ra és konzerválásra egyaránt ter-mesztik. Harmoni kus összetétel-ben tartalmazza a különböző aro-

maanyagokat. Je lentős C-vitamintartalma van. Me legigényes nö -vény, általában 22 fokon fejlődiklegjobban. Fényigénye nagy, víz-igénye közepes. Ahol lehet, ottérdemes öntözni, mert a fajta ter-mőképességének nagy százalékátcsak így tudja biztosítani. A para-dicsom is nagy tápanyagigényű,főleg a terméskötéshez igényel soktápanyagot. Humuszos, jó fekvé-sű, korán felmelegedő talajra vanszüksége. A fajtákat igényeinkszerint válogathatjuk össze.

Dacziné

Kerti kalendárium

"Miénk itt a tér"

Városi Gyermeknap május 30-án, vasárnap.10 órától a Rendezvénytéren kispályás gyermek labdarúgó-torna

13:30-16:30 az Erzsébet-ligetben játékos vetélkedôk,

játszóházak, mesejáték.

Page 7: Elmosta az eső a Vigalmat Összefogást sürgetett2010. május 19. XVIII. évfolyam 10. szám KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer,

72010. május 19.

Talán nincs is olyan ember e földrészen,aki ne ismerné Lándzsarázó Vilmos nevét.Vagy ne magyarosítsuk, mint May Károlytmeg Verne Gyulát, és beszéljünk csak egy-szerűen így a legnagyobb drámaíróról:William Shakespeare? Csakhogy hiba van amondatban: amit mi olvasunk, a legkevésbésem Shakespeare írta. Sőt, tovább megyek:olyan, hogy Hamlet, nem létezik. A kiadá-sokban három szövegős jelenik meg, változóarányban.

Mi történt tehát? Hogy a drámák kitőlszármaznak, nem tudjuk, annyi mindenkitmeggyanúsítottak már – feltételezzük azt azegyszerűség kedvéért, hogy Shakespeare,

pedig kézírásával mindössze két szót isme-rünk: a nevét. A drámák szövegét pedig (afolyton változó improvizációt hallgatva) akönyvkiadók munkásai jegyezték le.

Nem egyedülálló, hogy nagy hatású sze-mélyiségek nem írtak le egyetlen szót sem.Itt van mindjárt Jézus Krisztus, GautamaSziddhárta herceg (ismertebb, megvilágoso-dás utáni nevén Buddha) vagy Szent Istvánkirályunk. Jelentőségében nem ér föl velük,mindenesetre – talán – nevetséges, hogy aXX. század legnagyobb hatású nyelvésze,Saussure sem tisztelt meg bennünket egyet-len sorral sem.

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünkMIT IS ÍR A HOGYISHÍVJÁK?

Május 21. péntek 14 óra Békési Cukorbetegek Életmód Egyesülete klub-napja. Fajó Pálné előadása a diéta betartásánakjelentőségéről. Nyugdíjasok Háza

Május 21. péntek 17 óraBékési Kistérségi Ált Isk. Suligálája. Belépés: 200 Ft.Kulturális központ

Május 22. szombat 17 óraBékési FC – Kondorosi TE bajnoki focimeccs.Sportpálya

Május 22. szombat 17 óraEgy öreg ház álma – a Belencéres Néptánc -együt tes műsora. Bővebben a 4. oldalon.Kulturális központ

Május 22. szombat 18 óraErste-Békési FKC – Orosháza bajnoki kézi-labda mérkőzés.Sportcsarnok

Május 25. kedd 18 óraLipusz Zsolt történelemtanár, író előadása„Országhódítók” címmel. A belépés díjtalan.Kulturális központ

Május 26. szerda 8-11:30 Véradás a Vöröskereszt szervezésében.Nyugdíjasok Háza

Május 26. szerda 17 óraBékési Kertbarát Kör rendezvénye: kertészetikonzultáció, majd szalonnasütés.Tájház udvara

Május 28. péntek 17 óraBarna Gábor néprajzkutató előadása: A magyarokMáriája, Szűz Mária tisztelete Magyarországon.Szervezi a KÉSZ. A belépés díjtalan.Püski Sándor Könyvtár

Május 29. szombat 16 óraTájházak a Körösök völgyében – előadás aMú zeumok Világnapján.Békési Tájház

Május 29. szombat 17 óraBékési FC – Gyomaendrődi FC bajnokifocimeccs.Sportpálya

Május 30. vasárnap 18 óraBarokk ballada – a székelyudvarhelyiUdvarhely Táncműhely előadása.Kulturális központ

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK MÁJUS 20 – 30. KÖZÖTT

TV

ÉG

E H

ÉT

GE

TV

ÉG

E

TV

ÉG

E H

ÉT

GE

TV

ÉG

E

Városunkban tavaly no -vem ber óta működik a BárkaJátszóház. Helyszíne a Re for -mátus Templom Hivatalamel letti helyiség. Személyestapasztalatom alapján, mivelalig több, mint 3 éve lakomBékésen és eddig nem ismer-tem hasonló korú gyermekesanyukákat, szükség vanolyan helyre, ahol számos újismeretségek, barátságok ala- kulhatnak ki. A játszóházbanle hetőség nyílik pe lenkázás-ra, tízóraizásra és teázásra is.A játszóház ru galmasanalkalmazkodik mind a szü-lők, mind a gyerekek igénye-ihez. Gyerme keink nemcsakaz otthoni megszokott játé-kaikkal játszanak, ez változa-tosságot jelent számukra,főleg a téli hónapokban, ami-kor napjaink gyakran egy-hangúak. A játszóházbanmegtalálhatók a 0-3 éves kor-osztálynak megfelelő játé-kok: bábszínház, kiskonyha,

csúszda, barkácsasztal, hinta-ló, fejlesztő játékok.

Míg gyermekeink játsza-nak, addig mi anyukák hasz-nos eszmecserét folytatunk afogzásról, alvásról, étkezésrőlés egyéb babaszokásokról.Közben szemmel kísérhetjük,hogy gyermekünk hogyanalkalmazkodik egy közösség-ben, ami előszobája a bölcső-dei illetve az óvodai beilleszke-désnek. Színvonalas progra-mokat is szervezünk kisebb

műsorokkal egybekötve, pél-dául karácsonykor, farsang-kor, anyák napján.

A nyári jó időben sokan tar-tózkodnak a szabadban, nya-ralnak, ezért nemrégiben meg- változott a nyitva tartás ideje:szerdán és csütörtökön fél 10-től 11 óráig. A játszóház ingye-nes, bár szívesen vesszük atámogatásaikat, amit előre isköszönünk. Mindenkit szere-tettel várunk!

Szász Magdolna, édesanya

Várunk mindenkit a Bárka Játszóházba

A Békési MúzeumbarátokKöre szervezésében a Mú -zeumi Világnap alkalmábólB. Szűcs Irén néprajzkutató:

Tájházak a Körösök völgyé-ben címmel tart vetítéseselőadást. Helye: Békési Táj -ház (Durkó u. 8.), ideje:

május 29. (szombat) 16 óra.A részvétel díjtalan! Szere -tettel hívjuk és várjuk azérdeklődőket!

Múzeumi világnap a Tájházban

Page 8: Elmosta az eső a Vigalmat Összefogást sürgetett2010. május 19. XVIII. évfolyam 10. szám KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer,

Egyre több pontyhorgász-ban felmerül a kérdés, hogyanlehetne eredményesebb csali-zási technikákat alkalmazni.Maradjon a jól bevált hagyo-mányos főtt kukoricánál vagyváltoztasson. Én az újabb csa-likat ajánlom.

A korszerű csalik bőségébensokszor nem lehet eligazodni.Az íz és méret választék szintezavaró. Mégis létezik egypénztárcakímélő módszer, egyolyan pellet, amit a pontyoknagyon kedvelnek és hagyo-mányosan kukoricából készí-tik. Ez a kukoricacsíra pellet.Mérete megegyezik 1-2 szemkukoricával, hagyományoscsalizó karikával szúrhatjuk ahorog mellé. Az izét és illatátdippekel vagyis ízfokozó aro-mába mártva magunk állapít-juk be az orrfacsaró hallibutós-tól az kellemes illatú scopexig.Érdemes a kukoricacsíra pelle-tet az etető anyagba keverni,vagy csúzlival bejuttatni avízbe. Használatát mindenpróbálkozó horgásznak javaso-lom, aki eredményesen akarpecázni. Szekerczés Sándor

8 2010. május 19.

BÉKÉSI ÚJSÁGhelyi információs,

közéleti és hirdetési újság

Megjelenik:1994. évtõl, minden második héten

Főszerkesztõ:Szegfû Katalin 30/432-20-30

Hirdetésszervezõk:Szelezsán Angéla 30/49-58-420

Kraszkó Ilona 20/32-34-247

Postacím: 5630 Békés, Pf. 61.

E-mail: [email protected]

[email protected]

Web:www.bekesiujsag.hu

Kiadó: Családért AlapítványNyomda:

Garmond Press Kft. (Békéscsaba)

HU ISSN 1218-4241

Horgászszemmel

PELLET DIPPELVE

Lapunk megjelenésétBékés Megye

Önkormányzata támogatta.

LAKÁS: BÉKÉSEN, Széchenyi téren elsõ emeleti, 2+1/2 szobás lakás ELADÓ. Irányár: 9,3 millió.CSALÁDI HÁZ: BÉKÉSEN, Magyar utcában 70 m2-es családi ház eladó. Irányár: 3,5 millió. •BÉKÉSEN, Hunyadi utcában 90 m2-es családi ház eladó. Irányár: 5,0 millió. • BÉKÉSEN, Pásztorutcában 150 m2-es, 3 szobás családi ház eladó. Irányár: 13,2 millió. • BÉKÉSEN, Ady utcában fel-újított harmadik emeleti, 59 m2-es, 2 szobás lakás eladó. Irányár: 8,5 millió. • BÉKÉSEN, Fáyutcában felújított második emeleti, 54 m2-es, 1+1/2 szobás lakás eladó. Irányár: 7,4 millió. •BÉKÉSEN, Piac téren 60 m2-es, 2 szobás lakás eladó. Irányár: 9 millió. • BÉKÉSEN, Magyar utcá-ban 98 m2-es,3 szobás családi ház eladó. Irányár: 12,1 millió. • BÉKÉSEN, Legelõ utcában 200m2-es, 4 szobás családi ház eladó. Irányár: 14,0 millió. • BÉKÉSEN, Kecskeméti utcában felújított200 m2-es, 4 szobás családi ház eladó. Irányár: 14,0 millió. • BÉKÉSEN, Bartók utcában felújított168 m2-es, 4+1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 16,0 millió. • BÉKÉSEN, Rákóczi utcában 2generációs 214 m2-es, 6 szobás családi ház eladó. Irányár: 18,0 millió. • BÉKÉSEN,Malomasszonykertben felújított 100 m2-es, 2 szobás családi ház eladó. Irányár: 18,0 millió. •BÉKÉSEN, Csabai utcában 160 m2-es, 4 szobás családi ház eladó. Irányár: 18,5 millió. • BÉKÉSEN,Teleki utcában 136 m2-es, 3+1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 23,0 millió. • BÉKÉSEN,Malom utcai 2 szintes családi lakásba 3 szobás 70 m2-es, és egy 2 + 1/2 szobás 86 m2-es lakásegyütt eladó, garázzsal, tárolóval. Irányár: 20,4 millió. • BÉKÉSEN, Csokonai utcában,4+1/2 szo-bás családi ház eladó. Irányár: 20,5 millió. • BÉKÉSEN, Kastélyzug utcában 2 szobás családi házeladó. Irányár: 3 millió. • BÉKÉSEN-ROSSZERDÕN, 82 m2-es, 2 szobás családi ház SÜRGÕSENELADÓ. Irányár: 2,5 millió. • BÉKÉSEN, Munkácsy utcában felújított 100 m2-es, 3 szobás családiház parkosított udvarral eladó. Irányár: 13,2 millió. • BÉKÉSEN, Málna utcában 153 m2-es, 3 szo-bás családi ház eladó vagy tömb lakásra is cserélhetõ. Irányár: 17,7 millió. • BÉKÉSEN, Szikszaiutcában felújított 100 m2-es, 3 szobás családi ház eladó. Irányár: 13,5 millió. • MEZÕBERÉNY-BEN, Luther utcában 162 m2-es, 3 szobás családi ház eladó vagy tömb lakásra is cserélhetõ.Irányár: 13,5 millió. • TARHOSON, Dózsa utcába felújított 60 m2-es, 2 szobás családi ház eladó.Irányár: 6,0 millió. • BÉKÉSCSABÁN, Szabó Dezsõ utcában telek bontandó házzal eladó. Irányár:7,8 millió. • TARHOSON, Kossuth utcába felújított 114 m2-es, 3 szobás családi ház eladó. Irányár:18,25 millió. • BÉLMEGYEREN, Bem utcában felújított 100 m2-es, 3 szobás családi ház eladó.Irányár: 7,5 millió. • VÉSZTÕN, Vajda utcában 100 m2-es, 3 szobás családi ház eladó. Irányár: 4,5millió. • MURONYBAN, Felújított 60 m2-es, 1 szobás, 2 ha földterülettel tanya eladó. Irányár: 5millió. • MURONYBA, Áchim utcában 4 +2x1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 10,5 millió.

A szervezők egyöntetűvéleménye szerint igazánsikeres volt a Nagy Sportág -választó Békésen megren-dezett állomása. Húsz, zö -mében Békésen is elérhetősportágat lehetett kipróbál-ni, bemutatókban gyönyör-ködni a Sportcsarnokban, amögötte lévő grund terüle-tén és a ligetnél, de még azÉlővíz-csatornán is, kétnapon át.

A hagyományos sportágak:foci, fiú és lány kézilabda, fiú éslány kosárlabda mellett, itt voltaz aerobik, atlétika, curling,lovaglás, ökölvívás, sakk éssúlyemelés, valamint új szín- foltként jelent meg a rögbi és anői torna (melyeknek békéscsa-bai klubja látogatott Békésre),a nálunk is elérhető airsoft és awing-tsun kung fu. A stando-kon videó vetítés, fényképek,érmek, ku pák, szórólapok,játékos felada tok várták azérdeklődőket. Nagy sikert ara-tott az asz ta litenisz, a tenisz, az

íjászat és a kajak-kenu, melye-ket természetesen - másokkalegyütt - ki is lehetett próbálni.

A Nagy Sportágválasztó afőváros mellett idén már 15vidéki települést érintett. Arendezvény célja mindenholugyanaz, a gyerekeket sporto-lásra bírni, kimondva kimon-datlanul a számítógép és atévé elöl „kirángatni”.

A programot sportruházativásár is kiegészítette, és sokan

örültek a sztárvendégeknek.Jelen volt Békésen BöczögőDo rina tornász, Vass Dóraválogatott ritmikus sportgim-naszta, és Kiss Tamás kenus,aki Kozman Györggyel Pe -king ben, Kolonics György tra-gikus halála után frissiben ahajóba ülve harmadik helye-zést szerzett. A fiatal sportolókszóba elegyedtek a sportágvá-lasztó résztvevőivel, igyekezveszemélyes példájukon keresz-tül bemutatni, hogy a sporto-lással mindenki élete gazda-gabb lesz. Sz. K.

Jól ment a sportágválasztó

A csapat tagjai a BékésiÚjságnak elmondták, hogyáltalában hat-hét éves korukóta foglalkoznak sakkozással.Edzőjük a Békési TE-benAndor László, és dr. Gosztolya

Ferenc. Mindannyian a csabai„Közgé” tanulói, a fiúk mind-annyian már harmadik alka-lommal büszkélkedhetnek az -zal, hogy diákolimpiai bajno-kok. A csapat tagjai: BalogIm re, Hegyesi Zoltán, Oláh

Béla János, Oláh Gábor Mi -hály és Balog Tünde. Tündekilencedikesként frissibenkerült be a csapatba a közép-iskolai tanulmányait befejezőSamu Gábor helyére.

A versenyről elmondták,hogy a korábbi évektől eltérő-en szoros volt, most mindenkiőket akarta legyőzni, de ezvégül nem sikerült. A máso-dik helyet egyébként a házi -gazda Szombathely egyik

műszaki szakközépiskolájá-nak csapata szerezte meg, abronzérmeket a szegedi Rad -nóti Gimnázium csapata tag-jainak nyakába akasztották.Az iskolák között egyfajtapresztízsverseny is a diákolim-pia, amely azt hivatott bizo-nyítani, hogy az adott közép-iskola erős, ott jó színvonalúképzés folyik.

A csapat tagjai közül egye-dül a nemzetközi mester cím-

mel büszkélkedő Balog Imrenem a Békési TE-t erősíti, őjelenleg a budapesti Pénz -ügyőr SE sportolója, és Hor -váth Csaba nemzetközi nagy-mester kezei alatt formálódik.

Szegfű Katalin

Sakk diákolimpiát nyertek a békési srácok

A Békéscsabai Széchenyi István Két TanításiNyelvű Közgazdasági Szakközépiskola színeibenegy csupa békésiekből álló sakkcsapat nyertemeg, sorrendben már harmadszor, a SakkDiákolimpia Országos Döntőjét.

A márciusi Országos Ama -tőr Kosárlabda Diákolimpiánelért 3. helyezés után a SzegediKis István Református Gim -ná zium diákjai újabb megmé-retetésen vettek részt áprilisvégén. Mezőtúron megren-dezték a Református Közép -iskolák Országos KézilabdaBajnokságát. A tornát bravú-

ros teljesítménnyel a békésiSzegedi Kis István Refor má -tus Gimnázium fiú kézilabdacsapata, immár harmadszor,megnyerte. A csapat tagjai:

Kudlák Dávid, NagyRichárd, Remes Tamás, BögreTamás, Plavecz Roland, Gya -raki Ádám, Bereczki Tamás,Branyiczki György, Szabó

Bence, Tar Bence, Jankó Ádám,Mátyás Miklós, Pet neháziAndrás, Samu István Testne -velő-edző: Békési Mihály.

Eredmények: Békés - Nagy -kőrös 18:1, Békés - Mezőtúr15:11, Budapest - Békés 8:16,Békés - Mezőtúr 15:11. A leg-jobb kapus címet a békésiKudlák Dávid nyerte el.

Torna győztes a református gimikézilabda csapata

A sakk diákolimpia békési győztesei.

A S

ZER

FEL

VÉT

ELE

További felvételek: www.bekesiujsag.hu

FOT

Ó: G

AZ

SÓ J

ÁN

OS