58
JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-én megtartott r e n d k í v ü l i n y í l t ü l é s é r ő l. Jelen vannak: Bognár Ignác, Csathó Csaba, Csákvári Antal, Ficzere György, Gál Judit, Habis László, Lombeczki Gábor, Martonné Adler Ildikó, Dr. Misz Mihály, Orosz Lászlóné, Pál György, Rázsi Botond, Sós István, Tóth István Tanácskozási joggal: Dr. Kovács Luca jegyző Jegyzőkönyvvezető: Bakosné Farkas Krisztina Habis László Tisztelettel köszönti a Közgyűlésen megjelent Képviselő hölgyeket és urakat. Kéri képviselőtársait, a fekete gomb megnyomásával szíveskedjenek bejelentkezni. Megállapítja, hogy a 18 fős közgyűlés tagjai közül jelen van 13 fő, így a közgyűlés határozatképes, azt megnyitja. Képviselőtársai a meghívóban feltüntetett napirendi pontok anyagát írásban megkapták. Bejelenti, hogy Sós alpolgármester úr sürgősségi indítványt nyújtott be: „Előterjesztés KEOP energetikai beruházási programok megvalósítása óvodai, bölcsődei intézmények vonatkozásában.” címmel. Kérem, szavazzunk a sürgősségi indítvány napirendi pontként való tárgyalásáról. Szavazás: 12 igen szavazat,1 nem szavazat mellett elfogadta. Más napirendi javaslat nem lévén, szavazzanak a napirend egészéről. Szavazás: 13 igen szavazat mellett elfogadta.

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dr. Kovács Luca ...TEÁOR szerint: 70.21 ’08 PR, kommunikáció 70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 73.20 ’08 Piac-,

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dr. Kovács Luca ...TEÁOR szerint: 70.21 ’08 PR, kommunikáció 70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 73.20 ’08 Piac-,

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-én megtartott r e n d k í v ü l i n y í l t ü l é s é r ő l.

Jelen vannak: Bognár Ignác, Csathó Csaba, Csákvári Antal, Ficzere György, Gál

Judit, Habis László, Lombeczki Gábor, Martonné Adler Ildikó, Dr. Misz Mihály, Orosz Lászlóné, Pál György, Rázsi Botond, Sós István, Tóth István

Tanácskozási joggal: Dr. Kovács Luca

jegyző

Jegyzőkönyvvezető: Bakosné Farkas Krisztina

Habis László Tisztelettel köszönti a Közgyűlésen megjelent Képviselő hölgyeket és urakat. Kéri képviselőtársait, a fekete gomb megnyomásával szíveskedjenek bejelentkezni. Megállapítja, hogy a 18 fős közgyűlés tagjai közül jelen van 13 fő, így a közgyűlés határozatképes, azt megnyitja. Képviselőtársai a meghívóban feltüntetett napirendi pontok anyagát írásban megkapták. Bejelenti, hogy Sós alpolgármester úr sürgősségi indítványt nyújtott be: „Előterjesztés KEOP energetikai beruházási programok megvalósítása óvodai, bölcsődei intézmények vonatkozásában.” címmel. Kérem, szavazzunk a sürgősségi indítvány napirendi pontként való tárgyalásáról. Szavazás: 12 igen szavazat,1 nem szavazat mellett elfogadta. Más napirendi javaslat nem lévén, szavazzanak a napirend egészéről. Szavazás: 13 igen szavazat mellett elfogadta.

Page 2: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dr. Kovács Luca ...TEÁOR szerint: 70.21 ’08 PR, kommunikáció 70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 73.20 ’08 Piac-,

2

1./ Előterjesztés az Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosításáról és közszolgáltatási szerződés megkötéséről Előadó: Sós István alpolgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Sós István

A 2011. évi Civil törvény alapján a közhasznúsági nyilvántartásba vételhez a szervezet létesítő okiratának tartalmaznia kell, hogy a szervezet egyrészt milyen közhasznú tevékenységeket folytat, ezeket mely közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi, e közfeladatokat mely jogszabályhely írja elő, másrészt a gazdasági-vállalkozási tevékenységet közhasznú tevékenység megvalósításaként úgy végzi, hogy nem veszélyeztet más tevékenységeket. Az elért eredményét a közhasznú tevékenységére fordítja, továbbá közvetlen politikai tevékenységet nem folytat. Az Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. társasági szerződése a hivatkozott jogszabályi rendelkezéseket nem tartalmazza, ezért a társasági szerződés módosítása szükséges. A Civil törvény értelmében a korábban megszerzett közhasznú jogállás 2014. május 31. napján megszűnik. A Társaság közhasznú jogállását a Civil törvény előírásainak való megfelelés esetén 2014. május 31. napjáig lehet kezdeményezni. 2014. június 1. napjától csak az e törvény szerint közhasznúsági nyilvántartásba vett szervezet jogosult a közhasznú megjelölés használatára. Ezt a közhasznúsági nyilvántartásba vételt pedig kérelmezni kell. Ennek benyújtásához volt szükséges a közgyűlés összehívása, hogy a társasági szerződés módosításához a polgármesternek megadja a felhatalmazást, másrészt az előterjesztés a közszolgáltatási szerződés módosítását tartalmazza. Habis László Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Szavazásra bocsátja az 1. sz. határozati javaslatban foglaltakat. Határozati javaslat:

1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza az Egri Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a társasági szerződés módosítását a határozat 1. mellékletében foglaltak szerint. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a társasági szerződés aláírására.

Felelős: Habis László polgármester Határidő: 2014. május 31.

Page 3: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dr. Kovács Luca ...TEÁOR szerint: 70.21 ’08 PR, kommunikáció 70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 73.20 ’08 Piac-,

3

1. melléklet TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS

KÖZHASZNÚ TÁRSASÁGBÓL ÁTALAKULÁSSAL LÉTREJÖTT KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ TÁRSASÁGBÓL LÉTREHOZANDÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT

TÁRSASÁG LÉTREHOZÁSÁRÓL

Alapítók (a továbbiakban: tagok) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (továbbiakban: Gt.), a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. (továbbiakban: Kszt.), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény (továbbiakban: Kt.) 89/B.§, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI.. törvény (továbbiakban: Sztv.) 2.§, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.), és a közpénznek felhasználásával, köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. tv. rendelkezései alapján közhasznú társaságot hoztak létre 2005. június 1. napjával, az Egri TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Kht-t. A kht-t az alapítók 2008. december 10-vel kiemelkedően közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakították át (a továbbiakban: Társaság). A társaság tulajdonosai az időközben bekövetkezett jogszabályváltozások miatt a társaságot jelen Társasági szerződés aláírásával közhasznú nonprofit kft-vé alakítják át az alábbiak szerint:

Preambulum A szerződő felek a 2004. szeptember 27-én kötött konzorciumi megállapodásuk (a továbbiakban Konzorciumi Megállapodás) alapján pályázatot nyújtottak be a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium által kiírt Humán-erőforrás Fejlesztési Operatív Program alábbi pályázati komponenseire (a továbbiakban: Pályázat):

a) HEFOP/2004/3.2 intézkedés: A szakképzés tartalmi, módszertani, és szerkezeti fejlesztése 2. komponens: Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozása.

b) HEFOP/2004/4.1. intézkedés: Az oktatási és képzési infrastruktúra fejlesztése 1.

komponens: Térségi Integrált Szakképző Központok infrastrukturális feltételeinek javítása.

A szerződő felek – figyelemmel a pályázati felhívás rendelkezésére - mint alapító tagok, a pályázatban vállalt kötelezettségüknek eleget téve, a projekt megvalósítása érdekében 2005. június 1. napján megalapították az Egri TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Társaságot, mint kiemelkedően közhasznú szervezetet. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (továbbiakban: Gt.), a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. (továbbiakban: Kszt.), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 89/B.§, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. §-ának

Page 4: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dr. Kovács Luca ...TEÁOR szerint: 70.21 ’08 PR, kommunikáció 70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 73.20 ’08 Piac-,

4

módosult szabályait irányadónak tekintve az Egri TISZK Kht., mint kiemelkedően közhasznú szervezet taggyűlése 2008. december 10.-én az Egri TISZK Kht. társasági szerződésének módosításával Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággá történő „átalakulását” határozta el vállalva a Támogatási Szerződésben, a Konzorciumi Együttműködési Megállapodásban és a pályázatban foglalt feltételek és egyéb kötelezettségek biztosítását. Ezen kft lett a kht általános jogutódja. 1. A társaság átalakítása közhasznú nonprofit kft-vé Alapítók, mint a társaság tagjai – figyelemmel alapvetően a 2014. március 15. napján hatályba lépett 2013. évi V. törvény (új) Ptk.; a továbbiakban: új Ptk. gazdasági társaságokról szóló rendelkezéseire, – megállapodnak abban, hogy az eredetileg közhasznú társaságként létesített, majd kiemelkedően közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társasággá átalakított céget a továbbiakban meghatározatlan időre létrehozott közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaságként szerepeltetik – egyúttal az új Ptk hatálya alá helyezik, amely a fentebb írott (többször átalakult) társaság általános jogutódja; erre figyelemmel korrigálják, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalják a (jogutód) társaság Társasági szerződését, az alábbiak szerint: 2. A társaság jogállása 2.1. Az időközi jogszabályváltozás eredményeképpen a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény, valamint a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény, továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény érvényesül a korábbi szabályok helyett; a társaság a továbbiakban közhasznú jellegű. A közfeladatok ellátása érdekében a Társaság közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik. Erre figyelemmel felek rögzítik, hogy a Társaság gazdálkodása során elért eredményét a tagok nem vonhatják el, azt kizárólag a létesítő okiratában meghatározott tevékenységeikre fordíthatják. 2.2. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, nem állít képviselőjelöltet országgyűlési és fővárosi, illetve megyei képviselő-választáson, pártnak tagja nem lehet. 2.3. A Társaság a Társasági Szerződése szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait évente nyilvánosságra hozza a tagok honlapjain. 2.4. A tagok mint a társadalom közös szükségleteinek kielégítéséért felelős szervezetek kijelentik, hogy a Társaság az alapítók 2.1 pontban hivatkozott, törvényben meghatározott szakképzési nevelési és oktatási, képességfejlesztési és ismeretterjesztési, valamint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítését, és a kapcsolódó munkaerő-piaci szolgáltatások közfeladatainak végzését

Page 5: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dr. Kovács Luca ...TEÁOR szerint: 70.21 ’08 PR, kommunikáció 70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 73.20 ’08 Piac-,

5

látja el a továbbiakban, elősegítendő a munkaerő-piac igényeihez igazodó képzési struktúrájú és oktatási színvonalú szakképzés kialakítását. A társaság nem zárja ki, hogy a tagokon kívül más is részesülhessen a társaság közhasznú szolgáltatásaiból. 2.5. A fentiekre tekintettel a Társaság az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.) szerinti közhasznú szervezet. 3. A Társaság elnevezése

3.1 A Társaság neve: Egri TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ

Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 3.2 A Társaság rövidített neve: Egri TISZK Nonprofit Kft. 4. A Társaság székhelye

A Társaság székhelye: 3300 Eger, Kertész u. 128. 5. A társadalmi közös szükséglet kielégítésért felelős szerv 5.1.) A társadalmi közös szükséglet kielégítésért felelős szervek:

• Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 3300 Eger, Dobó I. tér 2. 5.2.) A társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött megállapodás nyilvános, azokba bármely érintett személy a jelen szerződés 13. pontjában foglalt feltételekkel betekinthet. 6. A Társaság tagjai

6.1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

székhely: 3300 Eger, Dobó tér 2. nyilvántartási száma: 379-843-000

6.2. Tulajdonos: Magyar Állam Tulajdonosi joggyakorló: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. Adószám: 14077340-2-44 Cégjegyzékszám: 01-10-045784

6.3. Egri Számítástechnikai és Rehabilitációs Szakképzésért Alapítvány székhely: 3300 Eger, Mátyás király u. 165. nyilvántartási száma: A-531

6.4. A szakképzési feladatok közös ellátásában résztvevő, az alapítók, az Egri

Főegyházmegye (3300 Eger, Széchenyi u. 1.) és a Klebelsberg Intézményfenntartó

Page 6: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dr. Kovács Luca ...TEÁOR szerint: 70.21 ’08 PR, kommunikáció 70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 73.20 ’08 Piac-,

6

Központ (1051 Budapest, Nádor utca 32.) által fenntartott iskolai rendszerű szakképzési intézmények az alábbiak:

Egri Főegyházmegye fenntartásában működő intézmény

Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 031619 Székhely: 3300 Eger, Klapka Gy. u. 7. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő intézmény: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium OM azonosító: 031620 Székhely: 3300 Eger, Bem tábornok u. 3. Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium OM azonosító: 031624 Székhely: 3300 Eger, Pozsonyi út 4-6. Telephelyei: 3300 Eger, Kertész u. 128.

3300 Eger, Dónát út (tangazdaság) 3300 Eger, Kisvölgy út 46. (tanpince)

Egri Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium OM azonosító: 031625 Székhely: 3300 Eger, Kertész út 128. Telephely: 3300 Eger, Vincellériskola u. 1. (tanműhely)

Arany János Általános Iskola Szakiskola és Kollégium OM azonosító: 031461

Székhely: 3300 Eger, Iskola u. 3. Egri Számítástechnikai és Rehabilitációs Szakképzésért Alapítvány

fenntartásában működő intézmény:

Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola

OM azonosító: 101496 Székhely: 3300 Eger, Mátyás király út 165. 7. A társaság tevékenysége 7.1.) A társaság tevékenységi körének tagozódása a következő: a) A társaság közhasznú tevékenységei:

• Tudományos tevékenység, kutatás; TEÁOR szerint:

72.20 ’08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés,

Page 7: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dr. Kovács Luca ...TEÁOR szerint: 70.21 ’08 PR, kommunikáció 70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 73.20 ’08 Piac-,

7

• Nevelés és oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés: TEÁOR szerint:

� 70.21 ’08 PR, kommunikáció � 70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás � 73.20 ’08 Piac-, közvélemény kutatás � 74.90 ’08 M.n.s e. szakmai, tudományos, műszaki tevékenység � 85.20 ’08 Alapfokú oktatás � 85.31 ’08 Általános középfokú oktatás � 85.32 ’08 Szakmai középfokú oktatás � 91.01 ’08 Könyvtári, levéltári tevékenység

• Kulturális tevékenység: TEÁOR szerint:

� 58.11 ’08 Könyvkiadás � 58.13 ’08 Napilapkiadás � 58.14 ’08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása � 58.19 ’08 Egyéb kiadói tevékenység � 59.20 ’08 Hangfelvétel készítése, kiadása � 74.30 ’08 Fordítás, tolmácsolás � 82.11 ’08 Összetett adminisztratív szolgáltatás � 82.19 ’08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás � 82.99 ’08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás � 94.99 ’08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

• A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése – ideértve a munkaerő–kölcsönzést is – és a kapcsolódó szolgáltatások:

TEÁOR szerint: � 78.10 ’08 Munkaközvetítés � 78.20 ’08 Munkaerőkölcsönzés � 78.30 ’08 Egyéb emberi erőforrás-ellátás, -gazdálkodás � 85.59 ’08 M.n.s. egyéb oktatás � 85.60 ’08 Oktatást kiegészítő tevékenység

b) A társaság főtevékenysége: 85.32 ’08 Szakmai középfokú oktatás c) A társaság üzletszerű és közhasznú tevékenységei: 85.32 ’08 Szakmai középfokú oktatás - főtevékenység

18.11 ’08 Napilapnyomás 18.12 ’08 Nyomás (kivéve: napilap) 18.13 ’08 Nyomdai előkészítő tevékenység 18.14 ’08 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 18.20 ’08 Egyéb sokszorosítás 58.11 ’08 Könyvkiadás 58.12 ’03 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása 58.13 ’08 Napilapkiadás 58.14 ’08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

Page 8: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dr. Kovács Luca ...TEÁOR szerint: 70.21 ’08 PR, kommunikáció 70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 73.20 ’08 Piac-,

8

58.19 ’08 Egyéb kiadói tevékenység 58.29 ’03 Egyéb szoftverkiadás 59.20 ’08 Hangfelvétel készítése, kiadása 62.01 ’08 Számítógépes programozás 62.02 ’08 Információ-technológiai szaktanácsadás 62.03 ’08 Számítógép-üzemeltetés 62.09 ’08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 63.11 ’08 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 68.20 ’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

68.32 ’08 Ingatlankezelés 70.21 ’08 PR, kommunikáció, 70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás, 72.20 ’08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés, 73.11 ’08 Reklámügynöki tevékenység 73.12 ’08 Médiareklám 73.20 ’08 Piac-, közvélemény kutatás, 74.30 ’08 Fordítás, tolmácsolás 74.90 ’08 M.n.s e szakmai, tudományos, műszaki tevékenység,

78.10 ’08 Munkaközvetítés 78.20 ’08 Munkaerőkölcsönzés 78.30 ’08 Egyéb emberi erőforrás-ellátás, -gazdálkodás 81.10 ’03 Építményüzemeltetés

82.11 ’08 Összetett adminisztratív szolgáltatás 82.19 ’08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 82.99 ’08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 85.20 ’08 Alapfokú oktatás, 85.31 ’08 Általános középfokú oktatás, 85.59 ’08 M.n.s. egyéb oktatás 85.60 ’08 Oktatást kiegészítő tevékenység 91.01 ’08 Könyvtári, levéltári tevékenység 94.99 ’08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

47.11’08 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 47.19’08 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 52.10’08 Raktározás, tárolás 56.10’08 Éttermi-, mozgó vendéglátás 56.21’08 Rendezvényi étkeztetés 5629’08 Egyéb vendéglátás 5630’08 Italszolgáltatás

A társaság a képesítéshez kötött tevékenységeket csak akkor kívánja végezni, ha az adott képesítés tagjai, alkalmazottai, vagy a társaság javára tevékenykedők által biztosított. A társaság engedélyhez kötött, vagy koncesszió alá eső tevékenységeket csak az arra vonatkozó engedély (koncesszió) birtokában kíván folytatni. 7.2.) A társaság által végzett üzletszerű gazdasági tevékenysége kiegészítő jellegű, vállalkozási tevékenységét közhasznú tevékenység elősegítése érdekében, a társaság közhasznú céljait nem veszélyeztetve végzi.

Page 9: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dr. Kovács Luca ...TEÁOR szerint: 70.21 ’08 PR, kommunikáció 70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 73.20 ’08 Piac-,

9

7.3.) A társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint valamely állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. Ezen tevékenységek alapvetően a következők:

� a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény rendelkezései alapján ellát gyakorlati képzéssel összefüggő feladatokat;

� a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján ellát elméleti jellegű képzési és nevelési feladatokat;

� a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény rendelkezései alapján ellát elméleti és gyakorlati jellegű képzési feladatokat.

� a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény rendelkezései alapján ellát képzési – nevelési / átképzési, ismeretterjesztési, munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos feladatokat.

7.4.) A társaság befektetési tevékenységet nem folytat. 8. A közhasznú jogállás megszerzéséhez szükséges működési feltételek

a. a társaság nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból,

b. a társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végzi,

c. gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja,

d. közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, nem állít képviselőjelöltet országgyűlési és fővárosi, illetve megyei képviselő-választáson, nem lehet alapító tagja párt, továbbá nem nyújthat pártoknak anyagi támogatást.

e. A társaság belső szabályzata rendelkezik: � olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a taggyűlés döntésének

tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható,

� a taggyűlés döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról,

� a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről, valamint

� a közhasznú szervezet működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról.

9. A Társaság vagyona 91. A Társaság törzstőkéje 3.100.000 Ft, azaz Hárommillió-egyszázezer forint

készpénz amely teljes egészében pénzbeli betétből ál.

Page 10: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dr. Kovács Luca ...TEÁOR szerint: 70.21 ’08 PR, kommunikáció 70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 73.20 ’08 Piac-,

10

9.2. A törzstőke az alábbi törzsbetétekből tevődik össze: � Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata: 2.900.000 Ft. � Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 100.000 Ft � Egri Számítástechnikai és Rehabilitációs Szakképzésért Alapítvány: 100.000Ft.

9.3. A tagok a teljes pénzbetétet a létesítő okirat aláírásától számított 20 napon belül

már befizették a társaság bankszámlájára. A társaság tagjai a jelen szerződés aláírásával is rögzítik, hogy a társaság átalakuláskori törzstőkéje az átalakulás kapcsán a számviteli jogszabályok értelmében a társaság rendelkezésére áll.

9.4. A tagok pótbefizetésre nem kötelezhetőek. 9.5. A Társaság bejegyzését követően a tagok jogait az üzletrész testesíti meg. Tilos a

törzstőke terhére a tagnak tagsági jogviszonya alapján kifizetést teljesíteni. 9.6. A tagok mellékszolgáltatás teljesítésére, és pótbefizetésre nem vállalnak kötelezettséget. 10. Egyéb működési feltételek 10.1.) A társaság határozatlan időre alakul. 10.2.) Szerződő felek rögzítik, hogy a társaság – mint nonprofit kft – működését az átalakulás bejegyzéséről szóló cégbírósági végzésben meghatározott naptól kezdte meg; első teljes üzleti éve ezen időponttól 2009. december 31-éig tartott. Egyebekben az üzleti év a naptári évvel azonos.

10.3.) A társaság a közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezményekre legkorábban a társaság közhasznú jogállásának megszerzésének időpontjától, vagyis a társaság közhasznú jogállású nonprofit társaságként bejegyzésének időpontjától jogosult. 11. A taggyűlés hatásköre

11.1 A Társaság legfőbb szerve a taggyűlés, amely jogosult dönteni a Társaságot érintő

valamennyi kérdésben.

11.2 A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a. a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása; b. pótbefizetés elrendelése és visszatérítése; c. elővásárlási jog gyakorlása a társaság által; d. az elővásárlásra jogosult személy kijelölése; e. az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés

megadása; f. eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről; g. üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának

elrendelése; h. a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat;

Page 11: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dr. Kovács Luca ...TEÁOR szerint: 70.21 ’08 PR, kommunikáció 70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 73.20 ’08 Piac-,

11

i. az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, továbbá részére a felmentvény megadása;

j. a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

k. a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; l. olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával,

ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával (új Ptk. 8:1. §), illetve élettársával köt;

m. a tagok, az ügyvezetők, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;

n. a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;

o. a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása; p. a társasági szerződés módosítása; q. a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása; r. törzstőkeemelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása; s. törzstőkeemelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése; t. törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a

törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása; u. törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása; v. mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés

kizárólagos hatáskörébe utal. 12. A taggyűlés működése 12.1. A taggyűlésen a tagok törzsbetéteik arányában rendelkeznek szavazati joggal.

A tagokat minden 100.000 Ft névértékű törzsbetét után 1 szavazat illeti meg. Az egyes tagokat megillető szavazatok száma:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 29

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 1 Egri Számítástechnikai és Rehabilitációs Szakképzésért Alapítvány 1

12.2. A taggyűlési határozatok meghozatalához legalább 30 szavazat szükséges.

12.3. Egyhangú szavazati arány szükséges az alábbi döntésekhez:

a) a tagok társasági szerződésben foglalt kötelezettségeinek növeléséhez, b) új kötelezettségek megállapításához, c) az egyes tagok külön jogainak csorbításához.

12.4. A taggyűlést évente legalább egyszer az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés

elfogadására össze kell hívni. Az éves közhasznúsági jelentés tartalmazza: a) a számviteli beszámolót; b) a költségvetési támogatás felhasználását; c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; d) a cél szerinti juttatások kimutatását;

Page 12: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dr. Kovács Luca ...TEÁOR szerint: 70.21 ’08 PR, kommunikáció 70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 73.20 ’08 Piac-,

12

e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;

f) a vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

12.5. A taggyűlésen a felügyelő bizottság tagjai – tanácskozási joggal – vehetnek részt. 12.6. A könyvvizsgáló a számviteli törvény szerinti beszámolót tárgyaló taggyűlésen

köteles részt venni. 12.7. A taggyűlésen a tagot erre meghatalmazott személy is képviselheti. Nem lehet

meghatalmazott az ügyvezető, a felügyelő bizottság tagja és a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

12.8. Minden olyan kérdéskörben, amelyben a közhasznú társaság működésével,

tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatban a nyilvánosság biztosítása kötelező, a taggyűlés döntéshozatala során a nyilvánosságot nem zárhatja ki.

12.9. A taggyűlésre a tagokat a napirend közlésével az ügyvezető hívja össze. A meghívó

elküldése és a taggyűlés napja között legalább 15 napnak kell eltelnie. A taggyűlés akkor határozatképes, ha a törzstőke legalább 50 %-át képviselő tagok, és a tagok közül legalább ketten jelen vannak. Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlevők számára tekintet nélkül határozatképes.

12.10. A megismételt taggyűlést is az ügyvezető jogosult összehívni. A megismételt

taggyűlésre történő meghívást az eredeti taggyűlési meghívó is tartalmazhatja. Amennyiben a megismételt taggyűlés az eredeti taggyűlés napján kerül megtartásra, úgy az eredeti taggyűlés illetve a megismételt taggyűlés időpontja között legalább három nap időtartamnak el kell telnie.

Amennyiben a megismételt taggyűlésre szóló meghívást az eredeti taggyűlésre szóló meghívó tartalmazza, úgy a megismételt taggyűlést az eredetileg tervezett taggyűlés helyszínén kell megtartani. Amennyiben a megismételt taggyűlésre külön okiratban történik a meghívás úgy arra a taggyűlés összehívására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

12.11. Ha az ügyvezető rendkívüli taggyűlést hív össze, a napirend előzetes közlésére, a

meghívó elküldésére és a határidőre vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni, azonban a rendkívüli taggyűlés csak akkor határozatképes, ha minden tag jelen van, és az előterjesztésre kerülő napirenddel minden tag egyetért.

12.12. A tagok személyes jelenléte nélkül, telekommunikációs eszközök igénybevételével is megtartható a taggyűlés. Így többek között telefonon, vagy interneten keresztül konferenciabeszélgetés keretében is lefolytatható a taggyűlés. Az ügyvezető az így

Page 13: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dr. Kovács Luca ...TEÁOR szerint: 70.21 ’08 PR, kommunikáció 70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 73.20 ’08 Piac-,

13

megtartott taggyűlésről hangfelvételt készít, amely alapján elkészíti és aláírásával hitelesíti a jegyzőkönyvet. A taggyűlés időpontjától számított 8 napon belül postai, telekommunikációs vagy elektronikus úton megküldi a tagoknak, akik arra a kézhezvételtől számított 8 napon belül észrevételt tehetnek. A tagok észrevételeit követően a véglegesített jegyzőkönyv alapján teszi meg az ügyvezető a szükséges intézkedéseket.

12.13. A tagok taggyűlés tartása nélkül, írásban is hozhatnak határozatokat. Az írásbeli

döntésre bocsátott határozat tervezetét írásban (postai úton, vagy telefaxon, vagy e-mailben) és a döntésre legalább nyolc napot biztosítva kell a tagokkal közölni, akik szavazatukat írásban (postai úton, telefaxon, vagy e-mailben) adják le. A tagok egyszerű szótöbbséges, minősített szótöbbséges és egyhangú határozatokat is hozhatnak írásbeli döntéshozatal útján. A határozatot az utolsó szavazat beérkezését követő napon kell meghozottnak tekinteni. A szavazás eredményéről az utolsó szavazat beérkezését követő nyolc napon belül kell a tagokat írásban tájékoztatni.

12.14. Bármely tag kérése esetén írásbeli szavazás helyett taggyűlést kell tartani. 12.15. A taggyűlés határozathozatalában – a közhasznú jelleg kapcsán – a társaságot érintő döntéshozatala során nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek tagja vagy tagjának közeli hozzátartozója (új Ptk. 8:1. §), élettársa (továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján:

a. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b. bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként

érdekelt. 12.16. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

13. A társaság nyilvánossága

13.1. A taggyűlési jegyzőkönyv tartalmazza a taggyűlés helyét és idejét, a jelenlevőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét. A jegyzőkönyvből a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye is megállapítható. A jegyzőkönyvet az ügyvezető és egy – a taggyűlésen jelen levő, hitelesítőnek megválasztott – tag írja alá. A jegyzőkönyvet haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe. 13.2. Az ülések határozatait a meghozataluktól számított 5 napon belül postai úton kell közölni a távolmaradt érintettekkel. Ennél rövidebb határidőt akkor köteles a társaság teljesíteni, amennyiben azt a hozott határozat jellege megköveteli. Ezzel egyidejűleg a társaság és az alapítók székhelyén található nyilvános hirdetőtáblára is ki kell függeszteni legalább 30 napra a meghozott határozatok szövegét. Az alapítók kötelesek a hirdetményekre helyet biztosítani a hirdetőtáblán, másrészt külön a társaság székhelyén.

Page 14: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dr. Kovács Luca ...TEÁOR szerint: 70.21 ’08 PR, kommunikáció 70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 73.20 ’08 Piac-,

14

13.3. A közhasznú jelleg kapcsán a társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a társaság ügyvezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján munkaidőben bárki betekinthet, saját költségére másolat készítését kérheti. A keletkezett iratokba történt betekintés iránti kérelem benyújtása történhet rövid úton, telefonon, írásban, telexen, telefaxon, e-mail-en. A betekintést kérő kérelmének az ügyvezető a kérelem tudomására jutásától számított 3 munkanapon belül köteles eleget tenni. Az ügyvezető akadályoztatása esetén köteles helyettesről gondoskodni az iratbetekintés ellenőrzéséhez. 13.4. A társaság éves beszámolója, a közhasznúsági jelentés és a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött megállapodás nyilvános. A társaság éves beszámolója megtekinthető a társaság székhelye szerint illetékes cégbíróságon is. 13.5. A társaság a működésével kapcsolatos ülésekről köteles jegyzőkönyvet készíteni. A társaság működésével, tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos ülésekről a szolgáltatást igénybe vevő intézményeket értesíteni kell. Az értesítési határidők megegyeznek a taggyűlés ülése összehívásának rendjével. Egyébként a megjelölt kedvezményezetti kör semmilyen más feltétellel nem zárt és nem korlátozott. 13.6. A szolgáltatás igénybevétele módjának közlése történhet közvetlenül a szolgáltatás igénybevevőjének megkeresésével, illetve a társaság székhelyén hirdetőtáblán a hozott határozat jellegétől függően. 13.7. A létesítő okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtó útján is nyilvánosságra hozza.

14. A társaság képviseletének és cégjegyzésének módja

14.1. A társaság ügyvezetőjének a szerződő felek 2010. június 1. napjától 2015. június 1. napjáig tartó határozott időtartamra Takács Zoltánt (sz: 1956. 01.16. Eger, an: Berecz Margit, lakcíme: 3300 Eger, Sánc út 40.) választják meg.

14.2. Az ügyvezető a gazdasági társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő

személytől elvárható fokozott gondossággal, a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A jogszabályok, a társasági szerződés, illetve ügyvezetési kötelezettségeinek vétkes megszegésével a gazdasági társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel a társasággal szemben.

14.3. Ügyvezetői tisztségviselői feladat csak személyesen látható el, képviseletnek nincs helye. 14.4. A munkáltatói jogokat a társaság alkalmazottai felett az ügyvezető gyakorolja.

Page 15: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dr. Kovács Luca ...TEÁOR szerint: 70.21 ’08 PR, kommunikáció 70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 73.20 ’08 Piac-,

15

14.5. A cégjegyzés akként történik, hogy a társaság előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégneve alá az ügyvezető önállóan írja nevét az aláírási címpéldány/aláírási minta szerint

15. Az ügyvezetőre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok

15.1. Nem lehet a közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés-büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült. 15.2. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet folytató közhasznú szervezetben nem lehet ügyvezető. 15.3. A közhasznú szervezet megszűnését követő 3 évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezetnél volt vezető tisztségviselő (a megszűnést megelőző két évben legalább egy évig), amely a jogutód nélküli megszűnésekor az állami adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki; illetve vele szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel; vagy üzletlezárásra (üzletlezárást helyettesítő bírságra) került sor; illetve adószáma felfüggesztettésre vagy törlésre került.

15.4. Az ügyvezető és azok közeli hozzátartozója (új Ptk. 8:1. §) nem köthet a saját nevében vagy javára a közhasznú szervezet tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt a társasági szerződés (alapító okirat, alapszabály) kifejezetten megengedi. 15.5. A gazdasági társaság ügyvezetője és közeli hozzátartozója (új Ptk. 8:1. §) ugyanannál a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg . 15.6. Közhasznú szervezet az ügyvezetőt, valamint e személy hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

16. A társaság működésének ellenőrzése: a felügyelő bizottság

16.1. A társaságnál 3 tagból álló felügyelő bizottság működik. A felügyelő bizottság tagjainak jelölése az alábbiak szerint történik: 2 tagot Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, 1 tagot közösen a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és az Egri Számítástechnikai és Rehabilitációs Szakképzésért Alapítvány jelölhet.

Elek Elemér (an: Lakatos Anna) 3300 Eger, Maklári u. 80. szám alatti lakos akinek megbízatása 2011. április 1. napjától 2015. április 1. napjáig tartó négy éves időtartamra szól.

Page 16: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dr. Kovács Luca ...TEÁOR szerint: 70.21 ’08 PR, kommunikáció 70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 73.20 ’08 Piac-,

16

Aranyosi Gábor (an: Tóth Margit) 3300 Eger, Albert F. u. 4. III/12. sz. alatti lakos akinek megbízatása 2011. április 1. napjától 2015. április 1. napjáig tartó négy éves időtartamra szól.

Lóczi Béla (an: Kis Magdolna), cím: 3240 Parád, Émály út 21. szám alatti lakos,

akinek megbízatása a 2013. október 28. napjától 2015. április 1. napjáig tartó időtartamra szól.

16.2. A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

17. A felügyelő bizottság létrehozására, működésére és hatáskörére vonatkozó szabályok

17.1. A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt (szükség esetén elnökhelyettest vagy elnökhelyetteseket) választ. A felügyelő bizottság határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.

17.2. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.

A felügyelő bizottság tagját e minőségében a társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

17.3. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az

ok és a cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

17.4. A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a

gazdasági társaság legfőbb szerve hagy jóvá. 17.5. Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott

létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, a társaság ügyvezetése a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni a taggyűlést.

17.6. A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját

megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

Page 17: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dr. Kovács Luca ...TEÁOR szerint: 70.21 ’08 PR, kommunikáció 70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 73.20 ’08 Piac-,

17

17.7. A felügyelő bizottsági tagok megbízatásának időtartama eltérhet attól az időtartamtól, amelyre vonatkozóan a társaság taggyűlése a vezető tisztségviselőket megválasztotta.

17.8. A felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a közhasznú

társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért. 17.9. A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását. Ennek során

a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

17.10. A felügyelő bizottság tagjai a taggyűlésen tanácskozási joggal vehetnek részt.

17.11. A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult tagokat tájékoztatni, és a

taggyűlés összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

- a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult taggyűlés döntését teszi szükségessé; - a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel .

17.12. Az intézkedésre jogosult taggyűlést a felügyelő bizottság indítványára – annak

megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a taggyűlés összehívására a felügyelő bizottság is jogosult.

17.13. Ha a taggyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges

intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

17.14. Ha a felügyelő bizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött

szerződés megszegését észleli, köteles haladéktalanul összehívni a társaság taggyűlését.

18. A felügyelő bizottság összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok

18.1. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, aki a. taggyűlés elnöke vagy tagja, b. a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére

irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, kivéve, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

c. a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatásokat;

d. az a) – c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója (új Ptk. 8:1. §).

Page 18: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dr. Kovács Luca ...TEÁOR szerint: 70.21 ’08 PR, kommunikáció 70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 73.20 ’08 Piac-,

18

18.2. A közhasznú szervezet megszűnését követő 3 évig nem lehet más közhasznú szervezetnél a felügyelő bizottság tagja az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezetnél volt vezető tisztségviselő (ügyvezető, felügyelő bizottsági tag, a megszűnést megelőző két évben legalább egy évig), amely a jogutód nélküli megszűnésekor az állami adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki; illetve vele szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel; vagy üzletlezárásra (üzletlezárást helyettesítő bírságra) került sor; illetve adószáma felfüggesztettésre vagy törlésre került. 18.3. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

19. A társaság könyvvizsgálója:

19.1. Eger-Audit Könyvszakértő és Tanácsadó Kft. 3300 Eger, Trinitárius u. 2. Cégjegyzékszáma: 10-09-021196, Könyvvizsgálói engedély száma: 000558

A könyvvizsgálói tevékenységet a társaság képviseletében Dr. Holló István kamarai tag könyvvizsgáló (3300 Eger, Arany János u. 2/2., szül.: Recsk, 1949.07.09., an.: Maruzs Eszter, MKVK tagszám: 000039), aki költségvetési minősítéssel rendelkezik, végzi. A könyvvizsgáló megbízatása 2009. június 2. napjától 2014. június 2. napjáig szól.

19.2. A társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és

jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról társaság taggyűlése nem hozhat döntést. Emellett a könyvvizsgáló a társaság taggyűlése elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

19.3. A könyvvizsgáló betekinthet a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a

felügyelő bizottság tagjaitól, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.

19.4.A könyvvizsgáló a társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles

megőrizni. 19.5. A társaság könyvvizsgálóját a társaság legfőbb szervének a társaság számviteli

törvény szerinti beszámolóját tárgyaló ülésre meg kell hívni. A könyvvizsgáló az ülésen köteles részt venni. Ha ez szükséges, a könyvvizsgálót tanácskozási joggal az ügyvezető szerv, illetve a felügyelő bizottság ülésére is meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét. Ez utóbbi esetben a könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza.

Page 19: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dr. Kovács Luca ...TEÁOR szerint: 70.21 ’08 PR, kommunikáció 70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 73.20 ’08 Piac-,

19

19.6. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a társaság taggyűlésének összehívását kérni

19.7. Ha a társaság legfőbb szervét nem hívják össze, vagy a legfőbb szerv a jogszabályok

által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.

19.8. A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve

a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók. 20. A könyvvizsgálóra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok 20.1.) Nem lehet könyvvizsgáló a társaság taggyűlésének tagja. Nem választható könyvvizsgálóvá a társaság vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. §), továbbá a társaság munkavállalója e minőségének megszűnésétől számított három évig. 20.2.) Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet alapítójára (taggyűlésének tagjaira), vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell. 20.3.) A könyvvizsgálatért felelős személy a társaság részére más megbízás alapján munkát nem végezhet, és a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet is csak akkor láthat el más feladatot is, ha a megbízás tárgya nem érinti a könyvvizsgálónak az új Ptk. 3:129. § -ában megjelölt szerződésben foglalt feladatait. 20.4.) Nem lehet a társaság könyvvizsgálója az a személy, aki

a. a taggyűlés elnöke vagy tagja, b. a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére

irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

c. a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást –, illetve

d. az a) – c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 21. Elővásárlási jog 21.1. A társaság tagja üzletrészét a társaság másik tagjára szabadon átruházhatja. A

tagok az adásvételi szerződéstől eltérő egyéb jogcímen történő üzletrész átruházás lehetőségét kizárják.

Page 20: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dr. Kovács Luca ...TEÁOR szerint: 70.21 ’08 PR, kommunikáció 70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 73.20 ’08 Piac-,

20

21.2. A tag üzletrészének adásvételi szerződéssel kívülállóra történő átruházása esetén a

társaság többi tagját, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt – ebben a sorrendben – az átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg. Ha a tag az átruházási szándék bejelentésétől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy elővásárlási jogával nem kívánt élni.

21.3 A társaság vagy az általa kijelölt személy esetén a nyilatkozattételi határidő a

bejelentéstől számított 30 nap. 21.4. Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag törzsbetétjét

teljes mértékben befizette. 22. A Társaság megszűnése 22.1. A Társaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén a tagok részére a tartozások

kiegyenlítését követően csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tagok vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig.

22.2. Az ezt meghaladó vagyont a Társaság főtevékenysége szerinti hasonló közhasznú

tevékenységre kell fordítani, amelynek kedvezményezetti köre megegyezik a jelen társaság kedvezményezetti körével. A megmaradó vagyon felhasználásának módját a Társaság a felelős szervvel is egyezteti.

23. Vegyes és záró rendelkezések

23.1. A társaság – mint nonprofit korlátolt felelősségű társaság – a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyző végzésben megjelölt időponttal jön létre. 23.2. Az átalakuló társaság mindaddig közhasznú társaságként működik, ameddig a jelen társasági szerződés alapján mint nonprofit korlátolt felelősségű társaságot a cégjegyzékbe be nem jegyezte az illetékes Cégbíróság. 23.3. Az átalakuló társaság előtársaságként nem működött. 23.4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen társaság alapításával (átalakulásával), valamint a működés során felmerülő, illetőleg szükségessé váló mindennemű módosításával kapcsolatos valamennyi költséget és illetéket a társaság viseli. 23.5.) A társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.; különösen annak harmadik könyve, azon belül a gazdasági társaságokról szóló rendelkezések), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a közpénzek felhasználásával, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, valamint a vonatkozó egyéb rendelkezések (és ezek időközi módosításai) az irányadók.

Page 21: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dr. Kovács Luca ...TEÁOR szerint: 70.21 ’08 PR, kommunikáció 70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 73.20 ’08 Piac-,

21

23.6.) A Társaság befektetési tevékenységet alaptevékenységként nem végez, kizárólag a szabad pénzeszközeit fekteti be. Amennyiben a Társaság szabad pénzeszközeit kívánja befektetni, úgy köteles befektetési szabályzatot alkotni, és ennek megfelelően eljárni, azzal, hogy a befektetésből származó eredményt sem oszthatja fel a Társaság, köteles azt a cél szerinti tevékenységre, közhasznú céljainak megvalósítására fordítani. A befektetési szabályzat elfogadása az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik. 23.7.) A Társaság által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. A Társaság a tagok honlapjai, és helyi időszaki kiadványai útján nyilvánosságra hozza az igénybe vehető támogatási lehetőségeket. 23.8.) A Társaság az alapítót (annak tagjait, illetve a képviseletében eljáró személyt), a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 23.9. A közhasznúsági mellékletet a Civil törvény előírásai szerint kell összeállítani. 23.10. A Társaság további gazdálkodó szervet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet [Áht. 95. § (5) bekezdés]. A társaság tagjai az Egri TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft Társasági szerződését a mai napon hatályon kívül helyezték és ezzel egyidejűleg a jelen társasági szerződést - mely a módosításokat egységes szerkezetben tartalmazza – elfogadták, mely társasági szerződést a tagok aláírásukkal látják el. Eger, 2014. május 30.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Tag képv: Habis László polgármester

Magyar Állam Tag

képv: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Tulajdonosi joggyakorló

képv: Márton Péter vezérigazgató

Egri Számítástechnikai és Rehabilitációs Szakképzésért Alapítvány

Tag

Képviseletében: Molnár György kuratóriumi elnök

Ellenjegyzem: Egerben, 2014. május 30. napján

Page 22: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dr. Kovács Luca ...TEÁOR szerint: 70.21 ’08 PR, kommunikáció 70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 73.20 ’08 Piac-,

22

Szavazás: 14 igen szavazat mellett elfogadta. 281/2014.(V.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza az Egri Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a társasági szerződés módosítását a határozat 1. mellékletében foglaltak szerint. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a társasági szerződés aláírására. Felelős: Habis László polgármester Határidő: 2014. május 31.

1. melléklet

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁGBÓL ÁTALAKULÁSSAL LÉTREJÖTT KIEMELKEDŐEN

KÖZHASZNÚ TÁRSASÁGBÓL LÉTREHOZANDÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT TÁRSASÁG LÉTREHOZÁSÁRÓL

Alapítók (a továbbiakban: tagok) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (továbbiakban: Gt.), a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. (továbbiakban: Kszt.), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény (továbbiakban: Kt.) 89/B.§, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI.. törvény (továbbiakban: Sztv.) 2.§, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.), és a közpénznek felhasználásával, köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. tv. rendelkezései alapján közhasznú társaságot hoztak létre 2005. június 1. napjával, az Egri TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Kht-t. A kht-t az alapítók 2008. december 10-vel kiemelkedően közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakították át (a továbbiakban: Társaság). A társaság tulajdonosai az időközben bekövetkezett jogszabályváltozások miatt a társaságot jelen Társasági szerződés aláírásával közhasznú nonprofit kft-vé alakítják át az alábbiak szerint:

Preambulum A szerződő felek a 2004. szeptember 27-én kötött konzorciumi megállapodásuk (a továbbiakban Konzorciumi Megállapodás) alapján pályázatot nyújtottak be a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium által kiírt Humán-erőforrás Fejlesztési Operatív Program alábbi pályázati komponenseire (a továbbiakban: Pályázat):

Page 23: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dr. Kovács Luca ...TEÁOR szerint: 70.21 ’08 PR, kommunikáció 70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 73.20 ’08 Piac-,

23

c) HEFOP/2004/3.2 intézkedés: A szakképzés tartalmi, módszertani, és szerkezeti fejlesztése 2. komponens: Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozása.

d) HEFOP/2004/4.1. intézkedés: Az oktatási és képzési infrastruktúra fejlesztése 1.

komponens: Térségi Integrált Szakképző Központok infrastrukturális feltételeinek javítása.

A szerződő felek – figyelemmel a pályázati felhívás rendelkezésére - mint alapító tagok, a pályázatban vállalt kötelezettségüknek eleget téve, a projekt megvalósítása érdekében 2005. június 1. napján megalapították az Egri TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Társaságot, mint kiemelkedően közhasznú szervezetet. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (továbbiakban: Gt.), a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. (továbbiakban: Kszt.), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 89/B.§, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. §-ának módosult szabályait irányadónak tekintve az Egri TISZK Kht., mint kiemelkedően közhasznú szervezet taggyűlése 2008. december 10.-én az Egri TISZK Kht. társasági szerződésének módosításával Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággá történő „átalakulását” határozta el vállalva a Támogatási Szerződésben, a Konzorciumi Együttműködési Megállapodásban és a pályázatban foglalt feltételek és egyéb kötelezettségek biztosítását. Ezen kft lett a kht általános jogutódja. 1. A társaság átalakítása közhasznú nonprofit kft-vé Alapítók, mint a társaság tagjai – figyelemmel alapvetően a 2014. március 15. napján hatályba lépett 2013. évi V. törvény (új) Ptk.; a továbbiakban: új Ptk. gazdasági társaságokról szóló rendelkezéseire, – megállapodnak abban, hogy az eredetileg közhasznú társaságként létesített, majd kiemelkedően közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társasággá átalakított céget a továbbiakban meghatározatlan időre létrehozott közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaságként szerepeltetik – egyúttal az új Ptk hatálya alá helyezik, amely a fentebb írott (többször átalakult) társaság általános jogutódja; erre figyelemmel korrigálják, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalják a (jogutód) társaság Társasági szerződését, az alábbiak szerint: 2. A társaság jogállása 2.1. Az időközi jogszabályváltozás eredményeképpen a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény, valamint a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény, továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény érvényesül a korábbi szabályok helyett; a társaság a továbbiakban közhasznú jellegű. A közfeladatok ellátása érdekében a Társaság közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik.

Page 24: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dr. Kovács Luca ...TEÁOR szerint: 70.21 ’08 PR, kommunikáció 70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 73.20 ’08 Piac-,

24

Erre figyelemmel felek rögzítik, hogy a Társaság gazdálkodása során elért eredményét a tagok nem vonhatják el, azt kizárólag a létesítő okiratában meghatározott tevékenységeikre fordíthatják. 2.2. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, nem állít képviselőjelöltet országgyűlési és fővárosi, illetve megyei képviselő-választáson, pártnak tagja nem lehet. 2.3. A Társaság a Társasági Szerződése szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait évente nyilvánosságra hozza a tagok honlapjain. 2.4. A tagok mint a társadalom közös szükségleteinek kielégítéséért felelős szervezetek kijelentik, hogy a Társaság az alapítók 2.1 pontban hivatkozott, törvényben meghatározott szakképzési nevelési és oktatási, képességfejlesztési és ismeretterjesztési, valamint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítését, és a kapcsolódó munkaerő-piaci szolgáltatások közfeladatainak végzését látja el a továbbiakban, elősegítendő a munkaerő-piac igényeihez igazodó képzési struktúrájú és oktatási színvonalú szakképzés kialakítását. A társaság nem zárja ki, hogy a tagokon kívül más is részesülhessen a társaság közhasznú szolgáltatásaiból. 2.5. A fentiekre tekintettel a Társaság az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.) szerinti közhasznú szervezet. 3. A Társaság elnevezése

3.1 A Társaság neve: Egri TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ

Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 3.2 A Társaság rövidített neve: Egri TISZK Nonprofit Kft. 4. A Társaság székhelye

A Társaság székhelye: 3300 Eger, Kertész u. 128. 5. A társadalmi közös szükséglet kielégítésért felelős szerv 5.1.) A társadalmi közös szükséglet kielégítésért felelős szervek:

• Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 3300 Eger, Dobó I. tér 2. 5.2.) A társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött megállapodás nyilvános, azokba bármely érintett személy a jelen szerződés 13. pontjában foglalt feltételekkel betekinthet.

Page 25: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dr. Kovács Luca ...TEÁOR szerint: 70.21 ’08 PR, kommunikáció 70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 73.20 ’08 Piac-,

25

6. A Társaság tagjai

6.1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

székhely: 3300 Eger, Dobó tér 2. nyilvántartási száma: 379-843-000

6.2. Tulajdonos: Magyar Állam Tulajdonosi joggyakorló: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. Adószám: 14077340-2-44 Cégjegyzékszám: 01-10-045784

6.3. Egri Számítástechnikai és Rehabilitációs Szakképzésért Alapítvány székhely: 3300 Eger, Mátyás király u. 165. nyilvántartási száma: A-531

6.4. A szakképzési feladatok közös ellátásában résztvevő, az alapítók, az Egri

Főegyházmegye (3300 Eger, Széchenyi u. 1.) és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1051 Budapest, Nádor utca 32.) által fenntartott iskolai rendszerű szakképzési intézmények az alábbiak:

Egri Főegyházmegye fenntartásában működő intézmény

Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 031619 Székhely: 3300 Eger, Klapka Gy. u. 7. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő intézmény: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium OM azonosító: 031620 Székhely: 3300 Eger, Bem tábornok u. 3. Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium OM azonosító: 031624 Székhely: 3300 Eger, Pozsonyi út 4-6. Telephelyei: 3300 Eger, Kertész u. 128.

3300 Eger, Dónát út (tangazdaság) 3300 Eger, Kisvölgy út 46. (tanpince)

Egri Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium OM azonosító: 031625 Székhely: 3300 Eger, Kertész út 128. Telephely: 3300 Eger, Vincellériskola u. 1. (tanműhely)

Page 26: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dr. Kovács Luca ...TEÁOR szerint: 70.21 ’08 PR, kommunikáció 70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 73.20 ’08 Piac-,

26

Arany János Általános Iskola Szakiskola és Kollégium OM azonosító: 031461

Székhely: 3300 Eger, Iskola u. 3. Egri Számítástechnikai és Rehabilitációs Szakképzésért Alapítvány

fenntartásában működő intézmény:

Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola

OM azonosító: 101496 Székhely: 3300 Eger, Mátyás király út 165. 7. A társaság tevékenysége 7.1.) A társaság tevékenységi körének tagozódása a következő: a) A társaság közhasznú tevékenységei:

• Tudományos tevékenység, kutatás; TEÁOR szerint:

72.20 ’08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés, • Nevelés és oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés: TEÁOR szerint:

� 70.21 ’08 PR, kommunikáció � 70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás � 73.20 ’08 Piac-, közvélemény kutatás � 74.90 ’08 M.n.s e. szakmai, tudományos, műszaki tevékenység � 85.20 ’08 Alapfokú oktatás � 85.31 ’08 Általános középfokú oktatás � 85.32 ’08 Szakmai középfokú oktatás � 91.01 ’08 Könyvtári, levéltári tevékenység

• Kulturális tevékenység: TEÁOR szerint:

� 58.11 ’08 Könyvkiadás � 58.13 ’08 Napilapkiadás � 58.14 ’08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása � 58.19 ’08 Egyéb kiadói tevékenység � 59.20 ’08 Hangfelvétel készítése, kiadása � 74.30 ’08 Fordítás, tolmácsolás � 82.11 ’08 Összetett adminisztratív szolgáltatás � 82.19 ’08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás � 82.99 ’08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás � 94.99 ’08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

• A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése – ideértve a munkaerő–kölcsönzést is – és a kapcsolódó szolgáltatások:

TEÁOR szerint: � 78.10 ’08 Munkaközvetítés � 78.20 ’08 Munkaerőkölcsönzés

Page 27: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dr. Kovács Luca ...TEÁOR szerint: 70.21 ’08 PR, kommunikáció 70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 73.20 ’08 Piac-,

27

� 78.30 ’08 Egyéb emberi erőforrás-ellátás, -gazdálkodás � 85.59 ’08 M.n.s. egyéb oktatás � 85.60 ’08 Oktatást kiegészítő tevékenység

b) A társaság főtevékenysége: 85.32 ’08 Szakmai középfokú oktatás c) A társaság üzletszerű és közhasznú tevékenységei: 85.32 ’08 Szakmai középfokú oktatás - főtevékenység

18.11 ’08 Napilapnyomás 18.12 ’08 Nyomás (kivéve: napilap) 18.13 ’08 Nyomdai előkészítő tevékenység 18.14 ’08 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 18.20 ’08 Egyéb sokszorosítás 58.11 ’08 Könyvkiadás 58.12 ’03 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása 58.13 ’08 Napilapkiadás 58.14 ’08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 58.19 ’08 Egyéb kiadói tevékenység 58.29 ’03 Egyéb szoftverkiadás 59.20 ’08 Hangfelvétel készítése, kiadása 62.01 ’08 Számítógépes programozás 62.02 ’08 Információ-technológiai szaktanácsadás 62.03 ’08 Számítógép-üzemeltetés 62.09 ’08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 63.11 ’08 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 68.20 ’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

68.32 ’08 Ingatlankezelés 70.21 ’08 PR, kommunikáció, 70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás, 72.20 ’08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés, 73.11 ’08 Reklámügynöki tevékenység 73.12 ’08 Médiareklám 73.20 ’08 Piac-, közvélemény kutatás, 74.30 ’08 Fordítás, tolmácsolás 74.90 ’08 M.n.s e szakmai, tudományos, műszaki tevékenység,

78.10 ’08 Munkaközvetítés 78.20 ’08 Munkaerőkölcsönzés 78.30 ’08 Egyéb emberi erőforrás-ellátás, -gazdálkodás 81.10 ’03 Építményüzemeltetés

82.11 ’08 Összetett adminisztratív szolgáltatás 82.19 ’08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 82.99 ’08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 85.20 ’08 Alapfokú oktatás, 85.31 ’08 Általános középfokú oktatás, 85.59 ’08 M.n.s. egyéb oktatás

Page 28: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dr. Kovács Luca ...TEÁOR szerint: 70.21 ’08 PR, kommunikáció 70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 73.20 ’08 Piac-,

28

85.60 ’08 Oktatást kiegészítő tevékenység 91.01 ’08 Könyvtári, levéltári tevékenység 94.99 ’08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

47.11’08 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 47.19’08 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 52.10’08 Raktározás, tárolás 56.10’08 Éttermi-, mozgó vendéglátás 56.21’08 Rendezvényi étkeztetés 5629’08 Egyéb vendéglátás 5630’08 Italszolgáltatás

A társaság a képesítéshez kötött tevékenységeket csak akkor kívánja végezni, ha az adott képesítés tagjai, alkalmazottai, vagy a társaság javára tevékenykedők által biztosított. A társaság engedélyhez kötött, vagy koncesszió alá eső tevékenységeket csak az arra vonatkozó engedély (koncesszió) birtokában kíván folytatni. 7.2.) A társaság által végzett üzletszerű gazdasági tevékenysége kiegészítő jellegű, vállalkozási tevékenységét közhasznú tevékenység elősegítése érdekében, a társaság közhasznú céljait nem veszélyeztetve végzi. 7.3.) A társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint valamely állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. Ezen tevékenységek alapvetően a következők:

� a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény rendelkezései alapján ellát gyakorlati képzéssel összefüggő feladatokat;

� a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján ellát elméleti jellegű képzési és nevelési feladatokat;

� a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény rendelkezései alapján ellát elméleti és gyakorlati jellegű képzési feladatokat.

� a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény rendelkezései alapján ellát képzési – nevelési / átképzési, ismeretterjesztési, munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos feladatokat.

7.4.) A társaság befektetési tevékenységet nem folytat. 8. A közhasznú jogállás megszerzéséhez szükséges működési feltételek

f. a társaság nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból,

g. a társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végzi,

h. gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja,

Page 29: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dr. Kovács Luca ...TEÁOR szerint: 70.21 ’08 PR, kommunikáció 70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 73.20 ’08 Piac-,

29

i. közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, nem állít képviselőjelöltet országgyűlési és fővárosi, illetve megyei képviselő-választáson, nem lehet alapító tagja párt, továbbá nem nyújthat pártoknak anyagi támogatást.

j. A társaság belső szabályzata rendelkezik: � olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a taggyűlés döntésének

tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható,

� a taggyűlés döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról,

� a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről, valamint

� a közhasznú szervezet működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról.

9. A Társaság vagyona 91. A Társaság törzstőkéje 3.100.000 Ft, azaz Hárommillió-egyszázezer forint

készpénz amely teljes egészében pénzbeli betétből ál. 9.2. A törzstőke az alábbi törzsbetétekből tevődik össze:

� Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata: 2.900.000 Ft. � Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 100.000 Ft � Egri Számítástechnikai és Rehabilitációs Szakképzésért Alapítvány: 100.000Ft.

9.3. A tagok a teljes pénzbetétet a létesítő okirat aláírásától számított 20 napon belül

már befizették a társaság bankszámlájára. A társaság tagjai a jelen szerződés aláírásával is rögzítik, hogy a társaság átalakuláskori törzstőkéje az átalakulás kapcsán a számviteli jogszabályok értelmében a társaság rendelkezésére áll.

9.4. A tagok pótbefizetésre nem kötelezhetőek. 9.5. A Társaság bejegyzését követően a tagok jogait az üzletrész testesíti meg. Tilos a

törzstőke terhére a tagnak tagsági jogviszonya alapján kifizetést teljesíteni. 9.6. A tagok mellékszolgáltatás teljesítésére, és pótbefizetésre nem vállalnak kötelezettséget. 10. Egyéb működési feltételek 10.1.) A társaság határozatlan időre alakul. 10.2.) Szerződő felek rögzítik, hogy a társaság – mint nonprofit kft – működését az átalakulás bejegyzéséről szóló cégbírósági végzésben meghatározott naptól kezdte meg; első teljes üzleti éve ezen időponttól 2009. december 31-éig tartott. Egyebekben az üzleti év a naptári évvel azonos.

Page 30: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dr. Kovács Luca ...TEÁOR szerint: 70.21 ’08 PR, kommunikáció 70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 73.20 ’08 Piac-,

30

10.3.) A társaság a közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezményekre legkorábban a társaság közhasznú jogállásának megszerzésének időpontjától, vagyis a társaság közhasznú jogállású nonprofit társaságként bejegyzésének időpontjától jogosult. 11. A taggyűlés hatásköre

11.1 A Társaság legfőbb szerve a taggyűlés, amely jogosult dönteni a Társaságot érintő

valamennyi kérdésben.

11.2 A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: w. a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása; x. pótbefizetés elrendelése és visszatérítése; y. elővásárlási jog gyakorlása a társaság által; z. az elővásárlásra jogosult személy kijelölése; aa. az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés

megadása; bb. eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről; cc. üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának

elrendelése; dd. a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat; ee. az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,

továbbá részére a felmentvény megadása; ff. a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának

megállapítása; gg. a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; hh. olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával,

ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával (új Ptk. 8:1. §), illetve élettársával köt;

ii. a tagok, az ügyvezetők, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;

jj. a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;

kk. a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása; ll. a társasági szerződés módosítása; mm. a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása; nn. törzstőkeemelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása; oo. törzstőkeemelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése; pp. törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a

törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása; qq. törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása; rr. mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés

kizárólagos hatáskörébe utal.

Page 31: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dr. Kovács Luca ...TEÁOR szerint: 70.21 ’08 PR, kommunikáció 70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 73.20 ’08 Piac-,

31

12. A taggyűlés működése 12.1. A taggyűlésen a tagok törzsbetéteik arányában rendelkeznek szavazati joggal.

A tagokat minden 100.000 Ft névértékű törzsbetét után 1 szavazat illeti meg. Az egyes tagokat megillető szavazatok száma:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 29

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 1 Egri Számítástechnikai és Rehabilitációs Szakképzésért Alapítvány 1

12.2. A taggyűlési határozatok meghozatalához legalább 30 szavazat szükséges.

12.3. Egyhangú szavazati arány szükséges az alábbi döntésekhez:

d) a tagok társasági szerződésben foglalt kötelezettségeinek növeléséhez, e) új kötelezettségek megállapításához, f) az egyes tagok külön jogainak csorbításához.

12.4. A taggyűlést évente legalább egyszer az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés

elfogadására össze kell hívni. Az éves közhasznúsági jelentés tartalmazza: h) a számviteli beszámolót; i) a költségvetési támogatás felhasználását; j) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; k) a cél szerinti juttatások kimutatását; l) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi

önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;

m) a vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; n) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

12.5. A taggyűlésen a felügyelő bizottság tagjai – tanácskozási joggal – vehetnek részt. 12.6. A könyvvizsgáló a számviteli törvény szerinti beszámolót tárgyaló taggyűlésen

köteles részt venni. 12.7. A taggyűlésen a tagot erre meghatalmazott személy is képviselheti. Nem lehet

meghatalmazott az ügyvezető, a felügyelő bizottság tagja és a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

12.8. Minden olyan kérdéskörben, amelyben a közhasznú társaság működésével,

tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatban a nyilvánosság biztosítása kötelező, a taggyűlés döntéshozatala során a nyilvánosságot nem zárhatja ki.

12.9. A taggyűlésre a tagokat a napirend közlésével az ügyvezető hívja össze. A meghívó

elküldése és a taggyűlés napja között legalább 15 napnak kell eltelnie. A taggyűlés

Page 32: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dr. Kovács Luca ...TEÁOR szerint: 70.21 ’08 PR, kommunikáció 70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 73.20 ’08 Piac-,

32

akkor határozatképes, ha a törzstőke legalább 50 %-át képviselő tagok, és a tagok közül legalább ketten jelen vannak. Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlevők számára tekintet nélkül határozatképes.

12.10. A megismételt taggyűlést is az ügyvezető jogosult összehívni. A megismételt

taggyűlésre történő meghívást az eredeti taggyűlési meghívó is tartalmazhatja. Amennyiben a megismételt taggyűlés az eredeti taggyűlés napján kerül megtartásra, úgy az eredeti taggyűlés illetve a megismételt taggyűlés időpontja között legalább három nap időtartamnak el kell telnie.

Amennyiben a megismételt taggyűlésre szóló meghívást az eredeti taggyűlésre szóló meghívó tartalmazza, úgy a megismételt taggyűlést az eredetileg tervezett taggyűlés helyszínén kell megtartani. Amennyiben a megismételt taggyűlésre külön okiratban történik a meghívás úgy arra a taggyűlés összehívására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

12.11. Ha az ügyvezető rendkívüli taggyűlést hív össze, a napirend előzetes közlésére, a

meghívó elküldésére és a határidőre vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni, azonban a rendkívüli taggyűlés csak akkor határozatképes, ha minden tag jelen van, és az előterjesztésre kerülő napirenddel minden tag egyetért.

12.12. A tagok személyes jelenléte nélkül, telekommunikációs eszközök igénybevételével is

megtartható a taggyűlés. Így többek között telefonon, vagy interneten keresztül konferenciabeszélgetés keretében is lefolytatható a taggyűlés. Az ügyvezető az így megtartott taggyűlésről hangfelvételt készít, amely alapján elkészíti és aláírásával hitelesíti a jegyzőkönyvet. A taggyűlés időpontjától számított 8 napon belül postai, telekommunikációs vagy elektronikus úton megküldi a tagoknak, akik arra a kézhezvételtől számított 8 napon belül észrevételt tehetnek. A tagok észrevételeit követően a véglegesített jegyzőkönyv alapján teszi meg az ügyvezető a szükséges intézkedéseket.

12.13. A tagok taggyűlés tartása nélkül, írásban is hozhatnak határozatokat. Az írásbeli

döntésre bocsátott határozat tervezetét írásban (postai úton, vagy telefaxon, vagy e-mailben) és a döntésre legalább nyolc napot biztosítva kell a tagokkal közölni, akik szavazatukat írásban (postai úton, telefaxon, vagy e-mailben) adják le. A tagok egyszerű szótöbbséges, minősített szótöbbséges és egyhangú határozatokat is hozhatnak írásbeli döntéshozatal útján. A határozatot az utolsó szavazat beérkezését követő napon kell meghozottnak tekinteni. A szavazás eredményéről az utolsó szavazat beérkezését követő nyolc napon belül kell a tagokat írásban tájékoztatni.

12.14. Bármely tag kérése esetén írásbeli szavazás helyett taggyűlést kell tartani. 12.15. A taggyűlés határozathozatalában – a közhasznú jelleg kapcsán – a társaságot érintő döntéshozatala során nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek tagja vagy

Page 33: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dr. Kovács Luca ...TEÁOR szerint: 70.21 ’08 PR, kommunikáció 70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 73.20 ’08 Piac-,

33

tagjának közeli hozzátartozója (új Ptk. 8:1. §), élettársa (továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján:

c. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy d. bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként

érdekelt. 12.16. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

13. A társaság nyilvánossága

13.1. A taggyűlési jegyzőkönyv tartalmazza a taggyűlés helyét és idejét, a jelenlevőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét. A jegyzőkönyvből a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye is megállapítható. A jegyzőkönyvet az ügyvezető és egy – a taggyűlésen jelen levő, hitelesítőnek megválasztott – tag írja alá. A jegyzőkönyvet haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe. 13.2. Az ülések határozatait a meghozataluktól számított 5 napon belül postai úton kell közölni a távolmaradt érintettekkel. Ennél rövidebb határidőt akkor köteles a társaság teljesíteni, amennyiben azt a hozott határozat jellege megköveteli. Ezzel egyidejűleg a társaság és az alapítók székhelyén található nyilvános hirdetőtáblára is ki kell függeszteni legalább 30 napra a meghozott határozatok szövegét. Az alapítók kötelesek a hirdetményekre helyet biztosítani a hirdetőtáblán, másrészt külön a társaság székhelyén. 13.3. A közhasznú jelleg kapcsán a társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a társaság ügyvezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján munkaidőben bárki betekinthet, saját költségére másolat készítését kérheti. A keletkezett iratokba történt betekintés iránti kérelem benyújtása történhet rövid úton, telefonon, írásban, telexen, telefaxon, e-mail-en. A betekintést kérő kérelmének az ügyvezető a kérelem tudomására jutásától számított 3 munkanapon belül köteles eleget tenni. Az ügyvezető akadályoztatása esetén köteles helyettesről gondoskodni az iratbetekintés ellenőrzéséhez. 13.4. A társaság éves beszámolója, a közhasznúsági jelentés és a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött megállapodás nyilvános. A társaság éves beszámolója megtekinthető a társaság székhelye szerint illetékes cégbíróságon is. 13.5. A társaság a működésével kapcsolatos ülésekről köteles jegyzőkönyvet készíteni. A társaság működésével, tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos ülésekről a szolgáltatást igénybe vevő intézményeket értesíteni kell. Az értesítési határidők megegyeznek a taggyűlés ülése összehívásának rendjével.

Page 34: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dr. Kovács Luca ...TEÁOR szerint: 70.21 ’08 PR, kommunikáció 70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 73.20 ’08 Piac-,

34

Egyébként a megjelölt kedvezményezetti kör semmilyen más feltétellel nem zárt és nem korlátozott. 13.6. A szolgáltatás igénybevétele módjának közlése történhet közvetlenül a szolgáltatás igénybevevőjének megkeresésével, illetve a társaság székhelyén hirdetőtáblán a hozott határozat jellegétől függően. 13.7. A létesítő okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtó útján is nyilvánosságra hozza.

14. A társaság képviseletének és cégjegyzésének módja

14.1. A társaság ügyvezetőjének a szerződő felek 2010. június 1. napjától 2015. június 1. napjáig tartó határozott időtartamra Takács Zoltánt (sz: 1956. 01.16. Eger, an: Berecz Margit, lakcíme: 3300 Eger, Sánc út 40.) választják meg.

14.2. Az ügyvezető a gazdasági társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő

személytől elvárható fokozott gondossággal, a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A jogszabályok, a társasági szerződés, illetve ügyvezetési kötelezettségeinek vétkes megszegésével a gazdasági társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel a társasággal szemben.

14.3. Ügyvezetői tisztségviselői feladat csak személyesen látható el, képviseletnek nincs helye. 14.4. A munkáltatói jogokat a társaság alkalmazottai felett az ügyvezető gyakorolja. 14.5. A cégjegyzés akként történik, hogy a társaság előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégneve alá az ügyvezető önállóan írja nevét az aláírási címpéldány/aláírási minta szerint

15. Az ügyvezetőre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok

15.1. Nem lehet a közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés-büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült. 15.2. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet folytató közhasznú szervezetben nem lehet ügyvezető. 15.3. A közhasznú szervezet megszűnését követő 3 évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezetnél volt vezető tisztségviselő (a megszűnést megelőző két évben legalább egy évig), amely a jogutód nélküli megszűnésekor az állami adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki; illetve vele szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű

Page 35: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dr. Kovács Luca ...TEÁOR szerint: 70.21 ’08 PR, kommunikáció 70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 73.20 ’08 Piac-,

35

adóhiányt tárt fel; vagy üzletlezárásra (üzletlezárást helyettesítő bírságra) került sor; illetve adószáma felfüggesztettésre vagy törlésre került.

15.4. Az ügyvezető és azok közeli hozzátartozója (új Ptk. 8:1. §) nem köthet a saját nevében vagy javára a közhasznú szervezet tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt a társasági szerződés (alapító okirat, alapszabály) kifejezetten megengedi. 15.5. A gazdasági társaság ügyvezetője és közeli hozzátartozója (új Ptk. 8:1. §) ugyanannál a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg . 15.6. Közhasznú szervezet az ügyvezetőt, valamint e személy hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

16. A társaság működésének ellenőrzése: a felügyelő bizottság

16.1. A társaságnál 3 tagból álló felügyelő bizottság működik. A felügyelő bizottság tagjainak jelölése az alábbiak szerint történik: 2 tagot Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, 1 tagot közösen a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és az Egri Számítástechnikai és Rehabilitációs Szakképzésért Alapítvány jelölhet.

Elek Elemér (an: Lakatos Anna) 3300 Eger, Maklári u. 80. szám alatti lakos akinek megbízatása 2011. április 1. napjától 2015. április 1. napjáig tartó négy éves időtartamra szól.

Aranyosi Gábor (an: Tóth Margit) 3300 Eger, Albert F. u. 4. III/12. sz. alatti lakos akinek megbízatása 2011. április 1. napjától 2015. április 1. napjáig tartó négy éves időtartamra szól.

Lóczi Béla (an: Kis Magdolna), cím: 3240 Parád, Émály út 21. szám alatti lakos,

akinek megbízatása a 2013. október 28. napjától 2015. április 1. napjáig tartó időtartamra szól.

16.2. A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

17. A felügyelő bizottság létrehozására, működésére és hatáskörére vonatkozó szabályok

17.1. A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt (szükség esetén elnökhelyettest vagy elnökhelyetteseket) választ. A felügyelő bizottság határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.

Page 36: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dr. Kovács Luca ...TEÁOR szerint: 70.21 ’08 PR, kommunikáció 70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 73.20 ’08 Piac-,

36

17.2. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

17.3. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az

ok és a cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

17.4. A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a

gazdasági társaság legfőbb szerve hagy jóvá. 17.5. Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott

létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, a társaság ügyvezetése a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni a taggyűlést.

17.6. A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját

megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

17.7. A felügyelő bizottsági tagok megbízatásának időtartama eltérhet attól az

időtartamtól, amelyre vonatkozóan a társaság taggyűlése a vezető tisztségviselőket megválasztotta.

17.8. A felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a közhasznú

társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért. 17.9. A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását. Ennek során

a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

17.10. A felügyelő bizottság tagjai a taggyűlésen tanácskozási joggal vehetnek részt.

17.11. A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult tagokat tájékoztatni, és a

taggyűlés összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

- a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult taggyűlés döntését teszi szükségessé; - a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel .

Page 37: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dr. Kovács Luca ...TEÁOR szerint: 70.21 ’08 PR, kommunikáció 70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 73.20 ’08 Piac-,

37

17.12. Az intézkedésre jogosult taggyűlést a felügyelő bizottság indítványára – annak

megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a taggyűlés összehívására a felügyelő bizottság is jogosult.

17.13. Ha a taggyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges

intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

17.14. Ha a felügyelő bizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött

szerződés megszegését észleli, köteles haladéktalanul összehívni a társaság taggyűlését.

18. A felügyelő bizottság összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok

18.1. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, aki e. taggyűlés elnöke vagy tagja, f. a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére

irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, kivéve, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

g. a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatásokat;

h. az a) – c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója (új Ptk. 8:1. §).

18.2. A közhasznú szervezet megszűnését követő 3 évig nem lehet más közhasznú szervezetnél a felügyelő bizottság tagja az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezetnél volt vezető tisztségviselő (ügyvezető, felügyelő bizottsági tag, a megszűnést megelőző két évben legalább egy évig), amely a jogutód nélküli megszűnésekor az állami adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki; illetve vele szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel; vagy üzletlezárásra (üzletlezárást helyettesítő bírságra) került sor; illetve adószáma felfüggesztettésre vagy törlésre került. 18.3. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

19. A társaság könyvvizsgálója:

19.1. Eger-Audit Könyvszakértő és Tanácsadó Kft. 3300 Eger, Trinitárius u. 2. Cégjegyzékszáma: 10-09-021196, Könyvvizsgálói engedély száma: 000558

A könyvvizsgálói tevékenységet a társaság képviseletében Dr. Holló István kamarai tag könyvvizsgáló (3300 Eger, Arany János u. 2/2., szül.: Recsk, 1949.07.09., an.: Maruzs Eszter, MKVK tagszám: 000039), aki költségvetési

Page 38: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dr. Kovács Luca ...TEÁOR szerint: 70.21 ’08 PR, kommunikáció 70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 73.20 ’08 Piac-,

38

minősítéssel rendelkezik, végzi. A könyvvizsgáló megbízatása 2009. június 2. napjától 2014. június 2. napjáig szól.

19.2. A társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és

jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról társaság taggyűlése nem hozhat döntést. Emellett a könyvvizsgáló a társaság taggyűlése elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

19.3. A könyvvizsgáló betekinthet a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a

felügyelő bizottság tagjaitól, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.

19.4.A könyvvizsgáló a társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles

megőrizni. 19.5. A társaság könyvvizsgálóját a társaság legfőbb szervének a társaság számviteli

törvény szerinti beszámolóját tárgyaló ülésre meg kell hívni. A könyvvizsgáló az ülésen köteles részt venni. Ha ez szükséges, a könyvvizsgálót tanácskozási joggal az ügyvezető szerv, illetve a felügyelő bizottság ülésére is meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét. Ez utóbbi esetben a könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza.

19.6. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a

társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a társaság taggyűlésének összehívását kérni

19.7. Ha a társaság legfőbb szervét nem hívják össze, vagy a legfőbb szerv a jogszabályok

által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.

19.8. A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve

a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók. 20. A könyvvizsgálóra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok 20.1.) Nem lehet könyvvizsgáló a társaság taggyűlésének tagja. Nem választható könyvvizsgálóvá a társaság vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. §), továbbá a társaság munkavállalója e minőségének megszűnésétől számított három évig.

Page 39: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dr. Kovács Luca ...TEÁOR szerint: 70.21 ’08 PR, kommunikáció 70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 73.20 ’08 Piac-,

39

20.2.) Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet alapítójára (taggyűlésének tagjaira), vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell. 20.3.) A könyvvizsgálatért felelős személy a társaság részére más megbízás alapján munkát nem végezhet, és a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet is csak akkor láthat el más feladatot is, ha a megbízás tárgya nem érinti a könyvvizsgálónak az új Ptk. 3:129. § -ában megjelölt szerződésben foglalt feladatait. 20.4.) Nem lehet a társaság könyvvizsgálója az a személy, aki

e. a taggyűlés elnöke vagy tagja, f. a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére

irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

g. a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást –, illetve

h. az a) – c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 21. Elővásárlási jog 21.1. A társaság tagja üzletrészét a társaság másik tagjára szabadon átruházhatja. A

tagok az adásvételi szerződéstől eltérő egyéb jogcímen történő üzletrész átruházás lehetőségét kizárják.

21.2. A tag üzletrészének adásvételi szerződéssel kívülállóra történő átruházása esetén a

társaság többi tagját, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt – ebben a sorrendben – az átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg. Ha a tag az átruházási szándék bejelentésétől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy elővásárlási jogával nem kívánt élni.

21.3 A társaság vagy az általa kijelölt személy esetén a nyilatkozattételi határidő a

bejelentéstől számított 30 nap. 21.4. Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag törzsbetétjét

teljes mértékben befizette. 22. A Társaság megszűnése 22.1. A Társaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén a tagok részére a tartozások

kiegyenlítését követően csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tagok vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig.

Page 40: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dr. Kovács Luca ...TEÁOR szerint: 70.21 ’08 PR, kommunikáció 70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 73.20 ’08 Piac-,

40

22.2. Az ezt meghaladó vagyont a Társaság főtevékenysége szerinti hasonló közhasznú tevékenységre kell fordítani, amelynek kedvezményezetti köre megegyezik a jelen társaság kedvezményezetti körével. A megmaradó vagyon felhasználásának módját a Társaság a felelős szervvel is egyezteti.

23. Vegyes és záró rendelkezések

23.1. A társaság – mint nonprofit korlátolt felelősségű társaság – a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyző végzésben megjelölt időponttal jön létre. 23.2. Az átalakuló társaság mindaddig közhasznú társaságként működik, ameddig a jelen társasági szerződés alapján mint nonprofit korlátolt felelősségű társaságot a cégjegyzékbe be nem jegyezte az illetékes Cégbíróság. 23.3. Az átalakuló társaság előtársaságként nem működött. 23.4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen társaság alapításával (átalakulásával), valamint a működés során felmerülő, illetőleg szükségessé váló mindennemű módosításával kapcsolatos valamennyi költséget és illetéket a társaság viseli. 23.5.) A társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.; különösen annak harmadik könyve, azon belül a gazdasági társaságokról szóló rendelkezések), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a közpénzek felhasználásával, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, valamint a vonatkozó egyéb rendelkezések (és ezek időközi módosításai) az irányadók. 23.6.) A Társaság befektetési tevékenységet alaptevékenységként nem végez, kizárólag a szabad pénzeszközeit fekteti be. Amennyiben a Társaság szabad pénzeszközeit kívánja befektetni, úgy köteles befektetési szabályzatot alkotni, és ennek megfelelően eljárni, azzal, hogy a befektetésből származó eredményt sem oszthatja fel a Társaság, köteles azt a cél szerinti tevékenységre, közhasznú céljainak megvalósítására fordítani. A befektetési szabályzat elfogadása az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik. 23.7.) A Társaság által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. A Társaság a tagok honlapjai, és helyi időszaki kiadványai útján nyilvánosságra hozza az igénybe vehető támogatási lehetőségeket. 23.8.) A Társaság az alapítót (annak tagjait, illetve a képviseletében eljáró személyt), a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 23.9. A közhasznúsági mellékletet a Civil törvény előírásai szerint kell összeállítani. 23.10. A Társaság további gazdálkodó szervet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet [Áht. 95. § (5) bekezdés].

Page 41: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dr. Kovács Luca ...TEÁOR szerint: 70.21 ’08 PR, kommunikáció 70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 73.20 ’08 Piac-,

41

A társaság tagjai az Egri TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft Társasági szerződését a mai napon hatályon kívül helyezték és ezzel egyidejűleg a jelen társasági szerződést - mely a módosításokat egységes szerkezetben tartalmazza – elfogadták, mely társasági szerződést a tagok aláírásukkal látják el. Eger, 2014. május 30.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Tag képv: Habis László polgármester

Magyar Állam Tag

képv: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Tulajdonosi joggyakorló

képv: Márton Péter vezérigazgató

Egri Számítástechnikai és Rehabilitációs Szakképzésért Alapítvány

Tag

Képviseletében: Molnár György kuratóriumi elnök

Ellenjegyzem: Egerben, 2014. május 30. napján Habis László Szavazásra bocsátja a 2. sz. határozati javaslatot, mely szerint a közszolgáltatási szerződést egy módosított tartalommal aláírhassa a polgármester. Határozati javaslat 2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza az Egri Térségi

Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a 2. melléklet szerinti közszolgáltatási szerződést. A Közgyűlés egyben felhatalmazza a Polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására.

Felelős: Habis László polgármester Határidő: 2014. május 31.

Page 42: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dr. Kovács Luca ...TEÁOR szerint: 70.21 ’08 PR, kommunikáció 70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 73.20 ’08 Piac-,

42

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 2. melléklet Amely létrejött egyrészről Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (3300 Eger, Dobó I. tér 2., adószáma: 15729325-2-10, stat. számjele: 15729325-8411-321-10, képviseletében Habis László polgármester), mint Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről az Egri TISZK Közhasznú Nonprofit Kft. (székhelye: 3300 Eger, Kertész u.128.; adószáma: 22189343-2-10, Cg. 10-09-028934, képviseletében Takács Zoltán ügyvezető), mint Közszolgáltató társaság (a továbbiakban: Közszolgáltató, együttesen: Felek) között alulírott napon és helyen a következő feltételek mellett:

Preambulum

Szerződő Felek egybehangzóan rögzítik, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény alapján az oktatás, nevelés, szakképzés illetőleg munkaerő piaci szolgáltatások, mint meghatározott közfeladatok ellátása érdekében az alábbi közszolgáltatási szerződést kötik. Szerződő felek megállapítják és rögzítik, hogy a Közszolgáltató az Önkormányzat által közvetlenül alapított és 93,6 %-ban tulajdonolt, közszolgáltatási feladatok ellátására rendelt közhasznú gazdasági társaság. Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a jelen okiratba foglalt megállapodásuk (továbbiakban: Szerződés vagy Közszolgáltatási Szerződés) nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá.

I. A KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS TÁRGYA

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat az oktatással kapcsolatos feladatainak ellátására 2005. június 1. napjával megalapította az Egri TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság jogelődjét az Egri TISZK Kht-t , és az alapítással egyidejűleg megbízta a Társasági Szerződésében szereplő oktatási-szakképzési feladatok ellátásával. A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződés keretében tehát különösen az alábbi feladatok ellátására köteles:

- Szakmai középfokú oktatás keretében a partnerintézmények tanulói számára biztosítja az iskolarendszerű képzésben a szükséges gyakorlati képzést a Központi Képzőhelyen,

- Nevelés, oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés keretében a. egyéni vagy csoportos pályaválasztási-, továbbtanulási-, elhelyezkedési-

és karrier tanácsadási tevékenységet végez ; b. Felnőttképzés keretében pedagógus akkreditált képzések, OKJ képzések,

szakmai továbbképzések és általános képzések szervezése, valamint

Page 43: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dr. Kovács Luca ...TEÁOR szerint: 70.21 ’08 PR, kommunikáció 70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 73.20 ’08 Piac-,

43

vezetői, marketing, kommunikációs, konfliktuskezelési és egyéb tréningek szervezése, lebonyolítása a feladata.

- A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is – és a kapcsolódó munkaerő-piaci szolgáltatások;

- Kulturális tevékenység; - Tudományos tevékenység, kutatás.

2. A Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban meghatározott feladatait az önkormányzati közszolgáltatások lehető legmagasabb színvonalú ellátásával, a tőle elvárható gondossággal végzi. 3. A Közszolgáltató feladatait az Önkormányzattal együttműködve köteles ellátni. 4. A Közszolgáltató köteles tevékenységéről az Önkormányzatnak rendszeresen beszámolni és azon túl az Önkormányzat kérésére, tevékenységével kapcsolatban információt szolgáltatni. 5. A Közszolgáltató kizárólag olyan üzleti tevékenység folytatására jogosult, amely nem ellentétes jelen szerződés rendelkezéseivel és a Közszolgáltató Társasági Szerződésével, továbbá nem veszélyezteti a közszolgáltatás ellátását. A Közszolgáltató szakmai tevékenységét a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény szerint, valamint a Társasági Szerződésében megfogalmazottaknak megfelelően köteles ellátni. 6. A Közszolgáltató ebben a körben kizárólag olyan megállapodás, szerződés megkötésére jogosult, amely nem terjeszkedik túl jelen szerződés időbeli hatályán.

II. A közszolgáltatási szerződés időtartama

Szerződő Felek jelen közszolgáltatási szerződést határozott időtartamra, a megkötésétől számított 5 évre kötik meg azzal, hogy legkésőbb 2016. május 31. napjáig a közöttük létrehozandó új szerződést előkészítik.

III. A közszolgáltatással érintett terület

A Közszolgáltató feladatait Heves Megye közigazgatási területére vonatkozóan köteles ellátni.

IV. Az Önkormányzat által a Közszolgáltatónak adott kizárólagos jogok

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata jelen szerződés aláírásával nem kizárólagos jogot biztosít a Közszolgáltatónak az oktatással, neveléssel, szakképzéssel illetőleg munkaerő piaci szolgáltatásokkal kapcsolatos közfeladatai ellátására.

V. Pénzeszköz átadásra vonatkozó rendelkezések

1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Közszolgáltató részére átadandó pénzeszköz évente, a Közszolgáltató által benyújtott üzleti terv ismeretében az

Page 44: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dr. Kovács Luca ...TEÁOR szerint: 70.21 ’08 PR, kommunikáció 70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 73.20 ’08 Piac-,

44

Önkormányzat költségvetési rendeletében kerül meghatározásra, amelyről felek külön megállapodást kötnek. 2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a tárgyévi pénzeszköz összegét, a kifizetés ütemezését, a támogatás felhasználására és az elszámolásra vonatkozó rendelkezéseket évente külön megállapodásban rögzítik. 3. A Közszolgáltató köteles minden évben - az Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletével összhangban - üzleti tervet készíteni, és azt legkésőbb február 28. napjáig az Önkormányzat részére benyújtani. 4. A Közszolgáltató tárgyévet követő év május 31. napjáig köteles az előző évi gazdálkodásáról beszámolót készíteni, amely elkülönítetten tartalmazza a tárgyévben realizált, a közszolgáltatás ellátásához, illetve az egyéb tevékenységekhez kapcsolódó bevételeket, közvetlen költségeket és ráfordításokat, a működés általános költségeit és ráfordításait, továbbá az egyes tevékenységek eredményét, és azt a Felügyelő Bizottság határozatával, és a Könyvvizsgálói jelentéssel együtt az Önkormányzat részére benyújtani. 5. A Közszolgáltató köteles továbbá a Civil tv. 29.§ (4) – (7) bekezdéseinek megfelelő tartalmú közhasznúsági beszámolót készíteni, és azt az éves beszámolóval egyidejűleg az Önkormányzat részére megküldeni. 6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a tárgyévi pénzeszköz kizárólag a Közszolgáltatási szerződésben jóváhagyott célokra fordítható. A tárgyévi pénzeszköz összegét Közszolgáltató a fentiekben meghatározott céloktól eltérően nem használhatja fel. 7. A Közszolgáltató a tárgyévi pénzeszköz jogszerű felhasználásáért teljes anyagi felelősséggel tartozik, a tárgyévi pénzeszköz a mindenkor hatályos törvények, rendeletek szabályai szerint használható fel. 8. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Önkormányzat a jelen szerződésben meghatározott és elvárt feladatok ellátásán kívül más, további feladattal is meg kívánja bízni a Közszolgáltatót, úgy annak finanszírozását Szerződő Felek külön megállapodásban rögzítik. 9. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy együttműködve mindent megtesznek annak érdekében, hogy a Közszolgáltató további állami, pályázati, alapítványi stb. támogatásokhoz jusson. Forrásbővítés céljából a Közszolgáltató részt vesz a szakterület számára kiírt pályázatokon, sikeres pályázat esetén azokat gondozza, és elszámol a kiírásnak megfelelően. Az így elnyert összegek nem csökkentik a költségvetési rendeletben meghatározott tárgyévi pénzeszköz mértékét. 10. Az Önkormányzat jogosult a megállapodásban foglaltakat ellenőrizni, ennek során a Közszolgáltatótól az ellenőrzéshez szükséges adatokat, bizonylatokat kérni, illetve a Közszolgáltatónál előre írásban egyeztetett időpontban és módon helyszíni ellenőrzést tartani. A Közszolgáltató a szakmai célok megvalósításának ellenőrzése során köteles az Önkormányzattal együttműködni, részére a szükséges támogatást megadni.

VI. A szerződés megszűnése, módosítása

1. Szerződő Felek közös megegyezéssel és kizárólag írásban módosíthatják a szerződés tartalmát vagy megváltoztathatják kötelezettségvállalásuk jogcímét. A szerződésnek a módosítással nem érintett része változatlan marad. Szerződő felek a szerződés tartalmának bármelyik fél általi egyoldalú módosításának lehetőségét kizárják.

Page 45: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dr. Kovács Luca ...TEÁOR szerint: 70.21 ’08 PR, kommunikáció 70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 73.20 ’08 Piac-,

45

2. Bármelyik fél szerződésszegése esetén a másik fél a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. Szerződésszegésnek minősül – különösen – a támogatás összegének a szerződésben foglaltaktól eltérő felhasználása, a vállalt feladatok ellátásának indokolatlan megszüntetése, valótlan adatok, tények, körülmények közlése, az elszámolási kötelezettségek megszegése, az ellenőrzés akadályozása, a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek, valamint – ismételt felszólítást követően – a megállapodás szerinti tájékoztatási kötelezettségek megszegése.

VII. Vegyes rendelkezések

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződésben szabályozott kötelmi jogviszonyuk alapvetően megbízási jellegű, de szükségszerűen tartalmaz vállalkozási elemeket is, ezért a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerződésekre vonatkozó általános, a megbízási és vállalkozási szerződésekre vonatkozó egyedi rendelkezéseit tekintik irányadónak. 2. Jelen megállapodás valamennyi eleme nyilvános. 3. Szerződő Felek kötelesek minden - a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó iratot - különösen jelen szerződést, a tárgyévi pénzeszköz alapjául szolgáló üzleti terveket, a Közszolgáltató éves beszámolóit, közhasznúsági beszámolóit a szerződés időtartama alatt, és annak lejáratától számított legalább 10 évig megőrizni.

VIII. Teljességi záradék

Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződés megállapodásuk valamennyi feltételét tartalmazza. Szerződő Felek között felmerült vitás kérdéseket elsősorban tárgyalás útján kísérlik meg rendezni azzal, hogy ennek eredménytelensége esetén a peres útra az Egri Járásbíróság illetve az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. A Szerződő Felek a megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás után helybenhagyólag aláírták. A jelen szerződés egymással megegyező 4 számozott oldalból álló – négy eredeti példányban készült. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jelen szerződés aláírásához a ……/2014.(V.29.) számú határozatával hozzájárult. Eger, 2014. május ….. .....................................................................

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

képviseletében Habis László polgármester

..................................................................... Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú

Nonprofit Kft. képviseletében

Takács Zoltán ügyvezető

Page 46: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dr. Kovács Luca ...TEÁOR szerint: 70.21 ’08 PR, kommunikáció 70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 73.20 ’08 Piac-,

46

Jogilag ellenjegyezte : dátum:…………………………….. aláírás:…………………………….. Pénzügyileg ellenjegyezte: dátum:……………………………. aláírás:…………………………….. Szavazás: 14 igen szavazat mellett elfogadták. 282/2014.(V.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza az Egri Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a 2. melléklet szerinti közszolgáltatási szerződést. A Közgyűlés egyben felhatalmazza a Polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására.

Felelős: Habis László polgármester Határidő: 2014. május 31.

2. melléklet

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (3300 Eger, Dobó I. tér 2., adószáma: 15729325-2-10, stat. számjele: 15729325-8411-321-10, képviseletében Habis László polgármester), mint Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről az Egri TISZK Közhasznú Nonprofit Kft. (székhelye: 3300 Eger, Kertész u.128.; adószáma: 22189343-2-10, Cg. 10-09-028934, képviseletében Takács Zoltán ügyvezető), mint Közszolgáltató társaság (a továbbiakban: Közszolgáltató, együttesen: Felek) között alulírott napon és helyen a következő feltételek mellett:

Preambulum

Szerződő Felek egybehangzóan rögzítik, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény alapján az oktatás, nevelés, szakképzés illetőleg munkaerő piaci

Page 47: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dr. Kovács Luca ...TEÁOR szerint: 70.21 ’08 PR, kommunikáció 70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 73.20 ’08 Piac-,

47

szolgáltatások, mint meghatározott közfeladatok ellátása érdekében az alábbi közszolgáltatási szerződést kötik. Szerződő felek megállapítják és rögzítik, hogy a Közszolgáltató az Önkormányzat által közvetlenül alapított és 93,6 %-ban tulajdonolt, közszolgáltatási feladatok ellátására rendelt közhasznú gazdasági társaság. Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a jelen okiratba foglalt megállapodásuk (továbbiakban: Szerződés vagy Közszolgáltatási Szerződés) nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá.

I. A KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS TÁRGYA

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat az oktatással kapcsolatos feladatainak ellátására 2005. június 1. napjával megalapította az Egri TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság jogelődjét az Egri TISZK Kht-t , és az alapítással egyidejűleg megbízta a Társasági Szerződésében szereplő oktatási-szakképzési feladatok ellátásával. A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződés keretében tehát különösen az alábbi feladatok ellátására köteles:

- Szakmai középfokú oktatás keretében a partnerintézmények tanulói számára biztosítja az iskolarendszerű képzésben a szükséges gyakorlati képzést a Központi Képzőhelyen,

- Nevelés, oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés keretében c. egyéni vagy csoportos pályaválasztási-, továbbtanulási-, elhelyezkedési-

és karrier tanácsadási tevékenységet végez ; d. Felnőttképzés keretében pedagógus akkreditált képzések, OKJ képzések,

szakmai továbbképzések és általános képzések szervezése, valamint vezetői, marketing, kommunikációs, konfliktuskezelési és egyéb tréningek szervezése, lebonyolítása a feladata.

- A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is – és a kapcsolódó munkaerő-piaci szolgáltatások;

- Kulturális tevékenység; - Tudományos tevékenység, kutatás.

2. A Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban meghatározott feladatait az önkormányzati közszolgáltatások lehető legmagasabb színvonalú ellátásával, a tőle elvárható gondossággal végzi. 3. A Közszolgáltató feladatait az Önkormányzattal együttműködve köteles ellátni. 4. A Közszolgáltató köteles tevékenységéről az Önkormányzatnak rendszeresen beszámolni és azon túl az Önkormányzat kérésére, tevékenységével kapcsolatban információt szolgáltatni. 5. A Közszolgáltató kizárólag olyan üzleti tevékenység folytatására jogosult, amely nem ellentétes jelen szerződés rendelkezéseivel és a Közszolgáltató Társasági Szerződésével, továbbá nem veszélyezteti a közszolgáltatás ellátását. A Közszolgáltató szakmai tevékenységét a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Page 48: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dr. Kovács Luca ...TEÁOR szerint: 70.21 ’08 PR, kommunikáció 70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 73.20 ’08 Piac-,

48

ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény szerint, valamint a Társasági Szerződésében megfogalmazottaknak megfelelően köteles ellátni. 6. A Közszolgáltató ebben a körben kizárólag olyan megállapodás, szerződés megkötésére jogosult, amely nem terjeszkedik túl jelen szerződés időbeli hatályán.

II. A közszolgáltatási szerződés időtartama

Szerződő Felek jelen közszolgáltatási szerződést határozott időtartamra, a megkötésétől számított 5 évre kötik meg azzal, hogy legkésőbb 2016. május 31. napjáig a közöttük létrehozandó új szerződést előkészítik.

III. A közszolgáltatással érintett terület

A Közszolgáltató feladatait Heves Megye közigazgatási területére vonatkozóan köteles ellátni.

IV. Az Önkormányzat által a Közszolgáltatónak adott kizárólagos jogok

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata jelen szerződés aláírásával nem kizárólagos jogot biztosít a Közszolgáltatónak az oktatással, neveléssel, szakképzéssel illetőleg munkaerő piaci szolgáltatásokkal kapcsolatos közfeladatai ellátására.

V. Pénzeszköz átadásra vonatkozó rendelkezések

1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Közszolgáltató részére átadandó pénzeszköz évente, a Közszolgáltató által benyújtott üzleti terv ismeretében az Önkormányzat költségvetési rendeletében kerül meghatározásra, amelyről felek külön megállapodást kötnek. 2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a tárgyévi pénzeszköz összegét, a kifizetés ütemezését, a támogatás felhasználására és az elszámolásra vonatkozó rendelkezéseket évente külön megállapodásban rögzítik. 3. A Közszolgáltató köteles minden évben - az Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletével összhangban - üzleti tervet készíteni, és azt legkésőbb február 28. napjáig az Önkormányzat részére benyújtani. 4. A Közszolgáltató tárgyévet követő év május 31. napjáig köteles az előző évi gazdálkodásáról beszámolót készíteni, amely elkülönítetten tartalmazza a tárgyévben realizált, a közszolgáltatás ellátásához, illetve az egyéb tevékenységekhez kapcsolódó bevételeket, közvetlen költségeket és ráfordításokat, a működés általános költségeit és ráfordításait, továbbá az egyes tevékenységek eredményét, és azt a Felügyelő Bizottság határozatával, és a Könyvvizsgálói jelentéssel együtt az Önkormányzat részére benyújtani. 5. A Közszolgáltató köteles továbbá a Civil tv. 29.§ (4) – (7) bekezdéseinek megfelelő tartalmú közhasznúsági beszámolót készíteni, és azt az éves beszámolóval egyidejűleg az Önkormányzat részére megküldeni. 6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a tárgyévi pénzeszköz kizárólag a Közszolgáltatási szerződésben jóváhagyott célokra fordítható. A tárgyévi pénzeszköz

Page 49: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dr. Kovács Luca ...TEÁOR szerint: 70.21 ’08 PR, kommunikáció 70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 73.20 ’08 Piac-,

49

összegét Közszolgáltató a fentiekben meghatározott céloktól eltérően nem használhatja fel. 7. A Közszolgáltató a tárgyévi pénzeszköz jogszerű felhasználásáért teljes anyagi felelősséggel tartozik, a tárgyévi pénzeszköz a mindenkor hatályos törvények, rendeletek szabályai szerint használható fel. 8. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Önkormányzat a jelen szerződésben meghatározott és elvárt feladatok ellátásán kívül más, további feladattal is meg kívánja bízni a Közszolgáltatót, úgy annak finanszírozását Szerződő Felek külön megállapodásban rögzítik. 9. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy együttműködve mindent megtesznek annak érdekében, hogy a Közszolgáltató további állami, pályázati, alapítványi stb. támogatásokhoz jusson. Forrásbővítés céljából a Közszolgáltató részt vesz a szakterület számára kiírt pályázatokon, sikeres pályázat esetén azokat gondozza, és elszámol a kiírásnak megfelelően. Az így elnyert összegek nem csökkentik a költségvetési rendeletben meghatározott tárgyévi pénzeszköz mértékét. 10. Az Önkormányzat jogosult a megállapodásban foglaltakat ellenőrizni, ennek során a Közszolgáltatótól az ellenőrzéshez szükséges adatokat, bizonylatokat kérni, illetve a Közszolgáltatónál előre írásban egyeztetett időpontban és módon helyszíni ellenőrzést tartani. A Közszolgáltató a szakmai célok megvalósításának ellenőrzése során köteles az Önkormányzattal együttműködni, részére a szükséges támogatást megadni.

VI. A szerződés megszűnése, módosítása

1. Szerződő Felek közös megegyezéssel és kizárólag írásban módosíthatják a szerződés tartalmát vagy megváltoztathatják kötelezettségvállalásuk jogcímét. A szerződésnek a módosítással nem érintett része változatlan marad. Szerződő felek a szerződés tartalmának bármelyik fél általi egyoldalú módosításának lehetőségét kizárják. 2. Bármelyik fél szerződésszegése esetén a másik fél a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. Szerződésszegésnek minősül – különösen – a támogatás összegének a szerződésben foglaltaktól eltérő felhasználása, a vállalt feladatok ellátásának indokolatlan megszüntetése, valótlan adatok, tények, körülmények közlése, az elszámolási kötelezettségek megszegése, az ellenőrzés akadályozása, a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek, valamint – ismételt felszólítást követően – a megállapodás szerinti tájékoztatási kötelezettségek megszegése.

VII. Vegyes rendelkezések

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződésben szabályozott kötelmi jogviszonyuk alapvetően megbízási jellegű, de szükségszerűen tartalmaz vállalkozási elemeket is, ezért a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerződésekre vonatkozó általános, a megbízási és vállalkozási szerződésekre vonatkozó egyedi rendelkezéseit tekintik irányadónak. 2. Jelen megállapodás valamennyi eleme nyilvános. 3. Szerződő Felek kötelesek minden - a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó iratot - különösen jelen szerződést, a tárgyévi pénzeszköz alapjául szolgáló üzleti terveket, a Közszolgáltató éves beszámolóit, közhasznúsági beszámolóit a szerződés időtartama alatt, és annak lejáratától számított legalább 10 évig megőrizni.

Page 50: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dr. Kovács Luca ...TEÁOR szerint: 70.21 ’08 PR, kommunikáció 70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 73.20 ’08 Piac-,

50

VIII. Teljességi záradék

Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződés megállapodásuk valamennyi feltételét tartalmazza. Szerződő Felek között felmerült vitás kérdéseket elsősorban tárgyalás útján kísérlik meg rendezni azzal, hogy ennek eredménytelensége esetén a peres útra az Egri Járásbíróság illetve az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. A Szerződő Felek a megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás után helybenhagyólag aláírták. A jelen szerződés egymással megegyező 4 számozott oldalból álló – négy eredeti példányban készült. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jelen szerződés aláírásához a ……/2014.(V.29.) számú határozatával hozzájárult. Eger, 2014. május ….. .....................................................................

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

képviseletében Habis László polgármester

..................................................................... Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú

Nonprofit Kft. képviseletében

Takács Zoltán ügyvezető

Jogilag ellenjegyezte : dátum:…………………………….. aláírás:…………………………….. Pénzügyileg ellenjegyezte: dátum:……………………………. aláírás:……………………………..

Page 51: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dr. Kovács Luca ...TEÁOR szerint: 70.21 ’08 PR, kommunikáció 70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 73.20 ’08 Piac-,

51

Sürgősségi indítvány Előterjesztés KEOP energetikai beruházási programok megvalósítása intézmények vonatkozásában Előadó: Sós István alpolgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Sós István Az előterjesztésben néhány fogalmazásbeli hibára hívja fel a közgyűlés figyelmét. Az első gondolatjelnél a „megfelelnek-e” mellett lévő „meg” szót ki kell húzni. A harmadik gondolatjelnél pedig „a felújítás eredményeként az intézmény felhasználóinak legnagyobb létszámának elégedettségét eredményezze” helyett „a felújítás eredményeként az intézmény felhasználóinak nagyobb elégedettségét teremti meg” mondat szerepeljen. Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy 2014. június elején európai uniós pályázati források nyílnak meg, melynek segítségével épületenergetikai és zöldenergiára vonatkozó lehetőségeket lehet megpályázni. A pályázati támogatás intenzitás 100%-os. Mivel a pályázat benyújtási határideje június 15-én bezárul, s ahhoz, hogy sikeresen pályázhassanak, az előkészítő munka végzésére a közgyűlés hatalmazza fel a polgármester urat. Kétféle pályázati kapu nyílik meg, egyrészt a KEOP 410-0E típusú épületenergetikai műszaki tartalmú beavatkozásokat jelent, tehát nyílászáró cseréket, külső falak hőszigetelését, lapostető-, hő és nedvesség elleni szigetelését, stb. Erre a pályázatra a Szilágyi Erzsébet Gimnázium főépületét javasolják. A másik lehetőség napelemes rendszerek telepítését tartalmazhatja intézményeik részére – ez a KEOP-410-0N pályázat. Úgy gondolták, hogy az óvodák közül a Szivárvány Óvodát, a Benedek Elek Óvodát és a Montessori Bölcsődét indítanák el ezen a pályázaton és áramtermeléssel szolgáló napelemeket szeretnének telepíteni ezen intézményekbe. Javasolja, hogy a pályázat elnyerésének a biztonsága miatt támogassák, hogy az önkormányzat jövő évi kötelezettségvállalásként 20 mft-ot biztosítson a 2015. évi költségvetésben. A Szilágyi Gimnázium energetikai célú felújítása kb. 150 mft, ez 15 mft önerőt jelent az Önkormányzatnak, az óvodák összességében 50 mft-os beruházást igényelnek, melyhez 5 mft önerő szükséges. Kéri a közgyűlést, hogy az előterjesztést támogassák. Gál Judit Alpolgármester úr hozzászólását annyiban egészíti ki, hogy a Szivárvány Óvoda esetében a Csillagfény Tagóvodáról és a Benedek Elek Óvoda esetében pedig Joó János Tagóvodáról van szó.

Page 52: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dr. Kovács Luca ...TEÁOR szerint: 70.21 ’08 PR, kommunikáció 70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 73.20 ’08 Piac-,

52

Habis László A Montessori Bölcsőde egy ÉMOP pályázatban rekonstrukció alá kerül. Tudomása szerint a kettő nem zárja ki egymást, ugyanis egymástól függetlenül műszakilag megvalósítható lesz az, hogy elektromos energiatermelő rendszer, elhelyezhető lesz a felújított bölcsödén. Több hozzászóló nem lévén, kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslat 1. és 2. pontjának elfogadásáról. Határozati javaslat:

1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja az előterjesztésben foglaltakat, egyben megbízza a Polgármestert, hogy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében eljárjon a megjelölt intézmények vonatkozásában a pályázat benyújtásával kapcsolatban a KEOP 4.10.0 E és KEOP 4.10.0 N kódszámú pályázati kiírás alapján.

2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a KEOP 4.10.0 E és KEOP 4.10.0 N kódszámú pályázati kiírás alapján, a megvalósításra szükséges maximum 20 MFt saját erőt biztosítja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014/15 évi költségvetése terhére.

Felelős: Sós István Alpolgármester

Tuza Róbert a Városüzemeltetési Iroda vezetője

Határidő: 2014. május 29. Szavazás: 14 igen szavazat mellett elfogadta. 283/2014.(V.29.) közgyűlési határozat

1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja az előterjesztésben foglaltakat, egyben megbízza a Polgármestert, hogy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében eljárjon a megjelölt intézmények vonatkozásában a pályázat benyújtásával kapcsolatban a KEOP 4.10.0 E és KEOP 4.10.0 N kódszámú pályázati kiírás alapján.

2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a KEOP 4.10.0 E és KEOP 4.10.0 N kódszámú pályázati kiírás alapján, a megvalósításra szükséges maximum 20 MFt saját erőt biztosítja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014/15 évi költségvetése terhére.

Felelős: Sós István Alpolgármester

Tuza Róbert a Városüzemeltetési Iroda vezetője

Határidő: 2014. május 29.

Page 53: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dr. Kovács Luca ...TEÁOR szerint: 70.21 ’08 PR, kommunikáció 70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 73.20 ’08 Piac-,

53

Habis László Több napirend nem lévén, a közgyűlést berekeszti. Bejelenti, hogy legközelebb 2014. június 26-án 9.00 órakor tartanak közgyűlést.

K.m.f.

Habis László Dr. Kovács Luca polgármester jegyző

Page 54: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dr. Kovács Luca ...TEÁOR szerint: 70.21 ’08 PR, kommunikáció 70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 73.20 ’08 Piac-,

54

1./ napirend

Ikt. sz.: 11448-1/2014

ELŐTERJESZTÉS az Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. társasági szerződésének

módosításáról és közszolgáltatási szerződés megkötéséről

Tisztelt Közgyűlés! Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil törvény) 32. § (1) bekezdése alapján:

„34. § (1) A közhasznúsági nyilvántartásba vételhez a szervezet létesítő okiratának tartalmaznia kell, hogy a szervezet

a) milyen közhasznú tevékenység(ek)et folytat, e közhasznú tevékenység(ek)et mely közfeladat(ok)hoz kapcsolódóan végzi, továbbá hogy e közfeladat(ok) teljesítését mely jogszabályhely(ek) írja (írják) elő, valamint - ha tagsággal rendelkezik - nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból;

b) gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez;

c) gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja;

d) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.” Az Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. társasági szerződése a hivatkozott jogszabályi rendelkezéseket nem tartalmazza, közhasznú jogállásának fenntartása érdekében, egyben a 2014. március 15. napjától hatályos, Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint a társasági szerződés módosítása szükséges. A társaság a továbbiakban közhasznú, az elnevezése Egri TISZK Közhasznú Nonprofit Kft-re változik. A Civil törvény értelmében a korábban megszerzett közhasznú jogállás 2014. május 31. napján megszűnik. A Társaság, mint nonprofit gazdasági társaság közhasznú jogállását a Civil törvény előírásainak való megfelelés esetén 2014. május 31. napjáig kezdeményezhetik.

„75. § (5) Az e törvény hatálybalépése előtt nyilvántartásba vett közhasznú, illetve kiemelkedően közhasznú jogállás esetében a számviteli beszámolót

Page 55: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dr. Kovács Luca ...TEÁOR szerint: 70.21 ’08 PR, kommunikáció 70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 73.20 ’08 Piac-,

55

letétbe helyezett szervezet 2014. május 31. napjáig továbbra is igénybe veheti az e törvény hatálybalépése előtt megszerzett, valamint a jogszabályok által számára biztosított kedvezményeket, jogállása közhasznú. Az e törvény hatályba lépése előtt nyilvántartásba vett közhasznú, illetve kiemelkedően közhasznú jogállású szervezet az e törvény szerinti feltételeknek való megfelelése esetén 2014. május 31. napjáig kezdeményezheti az e törvénynek megfelelő közhasznúsági nyilvántartásba vételét. 2014. június 1. napjától csak az e törvény szerint közhasznúsági nyilvántartásba vett szervezet jogosult a közhasznú megjelölés használatára és a közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezmények igénybevételére. 2014. június 1. napjától a szervezet nyilvántartására illetékes szerv törli az e törvény hatályba lépése előtt nyilvántartásba vett közhasznú, illetve kiemelkedően közhasznú jogállású szervezetek közhasznú jogállását, kivéve ha a szervezet igazolja, hogy az e törvény szerinti közhasznúsági nyilvántartásba vétel iránt kérelmét benyújtotta, és a bíróság megállapítja, hogy a szervezet a törvényi feltételeknek megfelel.” A korábbi általános gyakorlattal ellentétben a jelenleg hatályos Civil törvény úgy rendelkezik, hogy a közhasznú jogállás megszerzéséhez közfeladat ellátás szükséges, amely közszolgáltatási szerződés megkötésével jön létre. Javaslom a melléklet szerinti közszolgáltatási szerződés megkötését.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el a határozati javaslatokat.

Eger, 2014. május 27.

Sós István

Alpolgármester

Page 56: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dr. Kovács Luca ...TEÁOR szerint: 70.21 ’08 PR, kommunikáció 70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 73.20 ’08 Piac-,

56

Sürgősségi indítvány ELŐTERJESZTÉS

KEOP energetikai beruházási programok megvalósítása intézmények vonatkozásában

Tisztelt Közgyűlés! 2014. június elején Európai Uniós pályázati források nyílnak meg, amelyek energetikai pályázatok elkészítésével lehetőséget nyújtanak a város üzemeltetési körébe tartozó intézmények energetikai jellegű felújításainak megvalósítására. Jelenleg és hosszú távon a város kezelésében és üzemeltetésében lévő intézmények körében kerültek kiválasztásra a pályázatba bevonni kívánt intézmények. A kiválasztás szempontjai:

- a tárgyi épület épülethatároló elemei energetikai szempontból megfelelnek-e meg , a hatályos 7/2006. TNM rendeletnek,

- gépészeti és elektromos hálózatának hatékony felújításával legnagyobb megtakarítás elérhető az üzemeltetés során,

- a felújítás eredményeként az intézmény felhasználóinak legnagyobb létszámának elégedettségét eredményezze

Az induló pályázatok célmeghatározása két részre bontható:

a.) KEOP 4.10.0E jelű pályázat: épületenergetikai műszaki tartalmú, amely magába foglalja: külső határoló szerkezetek felújítását (külső falak homlokzati hőszigetelése, lapostetők hő- és nedvesség elleni szigetelése, nyílászárók cseréje, passzív hővédelem megvalósítása árnyékoló, redőny szerkezetek beépítésével) gépészeti rendszer cseréje hőleadóinak szabályozhatóságának kialakítása, használati melegvíz termelő rendszer megújuló energia felhasználásával történő kiépítésével, belső villamos hálózat és világításának korszerűsítése.

b.) KEOP 4.10.0N jelű pályázat: megújuló energia felhasználása elektromos energia termelésére.

KEOP 4.10.0E jelű pályázatra javasolt létesítmény: - Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium – 3300 Eger, Ifjúság út 2. épülete KEOP 4.10.0N jelű pályázatra javasolt létesítmények: - Szivárvány Óvoda (Csillagfény Tagóvoda) – 3300 Eger, Tittel Pál út 8. épülete - Benedek Elek Óvoda (Joó János Tagóvoda) – 3300 Eger, Kallómalom utca 1-3.

épülete - Bölcsődei Igazgatóság (Montessori Bölcsőde) – 3300 Eger, Arany János utca 20/A.

épülete A két pályázatban ugyanazon létesítmény nem szerepeltethető. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy támogassa az előterjesztésben javasolt intézmények KEOP pályázat keretén belül történő energetikai felújítását.

Eger, 2014. május 29.

Page 57: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dr. Kovács Luca ...TEÁOR szerint: 70.21 ’08 PR, kommunikáció 70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 73.20 ’08 Piac-,

57

Sós István

Alpolgármester

Page 58: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dr. Kovács Luca ...TEÁOR szerint: 70.21 ’08 PR, kommunikáció 70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 73.20 ’08 Piac-,

58