e u Mostaru Pravni fakultet D Nastavni plan i NPr... Sveu¤†ili¥Œte u Mostaru Pravni fakultet Diplomski

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of e u Mostaru Pravni fakultet D Nastavni plan i NPr... Sveu¤†ili¥Œte u Mostaru...

 • Sveučilište u Mostaru Pravni fakultet

  Diplomski sveučilišni studij Kriminalistika i sigurnosni menadžment

  Nastavni plan diplomskog sveučilišnog studija Kriminalistika i sigurnosni menadžment

  akademska 2019-2020.

  PRVA GODINA

  I. semestar

  Kod

  kolegija

  K O L E G I J P + V ECTS

  K2CO101 KRIMINALISTIČKA INFORMATIKA I ANALITIKA

  Doc. dr. sc. Tomislav Volarić Hrvoje Ljubić, asistent

  2+2 6

  K2CO102 MENADŽMENT LJUDSKIH POTENCIJALA

  Prof. dr. sc. Zdenko Klepić Prof. dr. sc. Zdenko Klepić

  3+2 8

  K2CO103 FORENZIČNA PSIHIJATRIJA I PSIHOLOGIJA

  Prof. dr. sc. Dragan Babić Doc.dr.sc. Marko Martinac, psihijatar

  V.ass.mr.sc.dr. Marko Pavlović, psihijatar; PhD kandidat

  V.ass.mr.sc.dr. Martina Krešić Ćorić, psihijatar; PhD kandidat

  Dr.med. Romana Barbarić, psihijatar; PhD kandidat

  V.ass. mag. socijalnog rada Katarina Barać

  3+2 8

  IZBORNI KOLEGIJI (4. I 5.)

  K2CI101 SOCIOLOGIJA KRIMINALITETA

  Prof. dr. sc. Irena Musa

  Prof. dr. sc. Irena Musa

  2+1 4

  K2CI102 FORENZIČKA ANALIZA TRAGOVA

  prof. dr. sc. Šimun Anđelinović Doc. dr. sc. Ivana Kružić Doc. dr. sc. Željana Bašić Josip Crnjac

  2+1 4

  K2CI103 MIGRACIJE I KRIMINALITET

  Doc. dr. sc. Ivan Zovko

  2+1 4

 • Doc. dr. sc. Ivan Zovko K2CI104 SUSTAV SIGURNOSTI EUROPSKE

  UNIJE

  Doc. dr. sc. Tonka Krešić Doc. dr. sc. Tonka Krešić

  2+1 4

  UKUPNO 13+7 30

  Student bira dva od četiri ponuđena izborna kolegija

  II. semestar

  Kod

  kolegija

  K O L E G I J P + V ECTS

  K2CO104 ODUZIMANJE PROTUPRAVNO

  STEČENE IMOVINE Prof. dr. sc. Amila Ferhatović Prof. dr. sc. Amila Ferhatović

  3+1 7

  K2CO105 RAČUNALNA FORENZIKA Doc. dr. sc. Toni Perković Doc. dr. sc. Toni Perković

  2+2 7

  K2CO106 KRIMINALISTIČKA PRAKSA Doc. dr. sc. Ivana Stipanović Doc. dr. sc. Ivana Stipanović

  2+4 8

  IZBORNI KOLEGIJI (4. I 5.)

  K2CI105 MALOLJETNIČKO PRIJESTUPNIŠTVO Doc. dr. sc. Ivana Stipanović Doc. dr. sc. Ivana Stipanović

  2+1 4

  K2CI106 DRUŠTVENO-KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE ISPITIVANJA Prof. dr. sc. Zoran Tomić Marin Čuljak, asistent

  2+1 4

  K2CI107 SIGURNOST ELEKTRONIČKE INFRASTRUKTURE

  Prof. dr. sc. Krunoslav Antoliš Marko Pilić, mag. forenzike

  2+1 4

  K2CI108 ZAPISANO U KOSTIMA

  Prof. dr. sc. Marija Definis Gojanović Dr. sc. Kristijan Bečić, viši asistent

  2+1 4

  UKUPNO 11+9 30

  Student bira dva od četiri ponuđena izborna kolegija

 • I. GODINA Naziv kolegija KRIMINALISTIČKA INFORMATIKA I

  ANALITIKA

  Kod kolegija

  K2CO101

  Studijski program Ciklus

  Kriminalistika i sigurnosni menadžment II

  Godina studija

  I.

  ECTS vrijednost boda:

  6 Semestar Broj sati po semestru (p+v+s)

  2+2

  Status kolegija: OBVEZNI Preduvjeti: NEMA Usporedni uvjeti: - Pristup kolegiju: Studenti I. godine studija

  Kriminalistika i sigurnosni menadžment

  Vrijeme održavanja nastave:

  prema rasporedu

  Nositelj kolegija/nastavnik: dr. sc. Tomislav Volarić, doc. Kontakt sati/konzultacije: po dogovoru E-mail adresa i broj telefona: tomislav.volaric@sum.ba Asistent Kontakt sati/konzultacije: E-mail adresa i broj telefona Ciljevi kolegija:

  Ciljevi ovog kolegija su: Omogućiti studentu stjecanje osnovnih znanja i vještina potrebnih za korištenje informacijske tehnologije u svakodnevnoj praksi i ovladavanje praktičnim znanjem u ovoj oblasti. Nakon uspješnog svladavanja znanja i vještina iz ove oblasti, iste primjeniti u praksi na način da na temelju podataka iz raznih izvora, uz pomoć informacijskih sustava uspješno mogu analizirati podatke i na temelju istih donijeti odluke u suprostavljanju kriminalitetu i drugim nepoželjnim pojavama

  Ishodi učenja (opće i specifične kompetencije):

  Nakon uspješnog svladavanja gradiva studenti će moći: Obavljati svoje svakodnevne zadatke na kvalitetniji i brži način uz pomoć tehnologije; Razumjeti značaj i ulogu informatike u modernom društvu; Shvatiti na koji načein se obrađuju, prikupljaju, sortiraju i čuvaju podatci u informatičkim sustavima; Uz pomoć informatičkih sustava analizirati i na efikasniji način se suprotstaviti kriminalitetu; Na temelju podataka iz raznih izvora donijeti kvalitetnije i brže odluke; Analizirati podatke u administrativnom, strateškom, taktičkom i operativnom smislu.

  Sadržaj silabusa/izvedbenog plana (ukratko):

  Određenje temeljnih pojmova informatike i analitike; Tehničke osnove informatičkih sustava; Osnovni oblici primjene računalnih programa u pisanju i oblikovanju teksta, i tabličnom računjanju i grafičkom pisanju podataka; Upoznavanje i rad s bazama podataka; Napredno korištenje MS Excel i analitička obrada podataka; Primjena informatičke tehnologije u kriminalističkim sustavima; Stvaranje i korištenje baze podataka iz područka kriminalistike; Korištenje baza podataka u svakodnevnom radu;

 • Analiza podataka na različitim nivoima, administrativni, strateški, taktički i operativno

  Način izvođenja nastave (označiti masnim tiskom)

  predavanja vježbe seminari samostalni zadaci

  konzultacije mentorski rad terenska nastava ostalo

  Napomene:

  Studentske obveze - pohađati nastavu i sudjelovati u nastavnome procesu - napisati seminarski rad i izložiti ga - pisati domaće zadaće - pisati kolokvije - pisati test - ... - ...

  Praćenje i ocjenjivanje studenta (označiti masnim tiskom)

  Pohađanje nastave

  Aktivnosti u nastavi

  Seminarski rad Praktični rad

  Usmeni ispit Pismeni ispit

  Kontinuirana provjera znanja

  Esej

  Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova OBVEZE STUDENTA SATI (PROCJENA) UDIO U ECTS-u UDIO U OCJENI Npr. Pohađanje nastave 30 2 50% Npr. Esej Npr. Kolokviji ili završi pismeni ispit

  30 2 50%

  Npr. Završni usmeni ispit

  Ovdje se mogu navesti i posebni kriteriji za izvanredne studente (npr 70 % završni ispit, a 30 % ostale aktivnosti, seminarski rad i sl.) Dodatna pojašnjenja: Npr. Angažiranost u nastavi se ocjenjuje na sljedeći način: manje od 80% dolazaka = 0% ocjene od 81% do 84% = do 2% ocjene od 85% do 88% = do 4% ocjene od 89% do 92% = do 6% ocjene od 93% do 96% = do 8% ocjene od 97% do 100% = do 10% ocjene Npr. Kolokviji se ocjenjuju na sljedeći način: manje od 50% točnih odgovora = 0% ocjene od 51% do 60% = do 6% ocjene od 61% do 70% = do 12% ocjene od 71% do 80% = do 18% ocjene od 81% do 90% = do 24% ocjene od 91% do 100% = do 30% ocjene

 • Prema Pravilniku o studiranju konačna se ocjena dobiva na sljedeći način: 0 – 55% nedovoljan (1) 55 – 66% dovoljan (2) 67 – 78% dobar (3) 79 – 90% vrlodobar (4) 91 – 100% odličan (5). Obvezna literatura:

  Primijenjena statistika u MS Excelu, Papić, Milan, Zagreb, 2010 Uvod u kriminalističku analitiku, Šimović Vladimir, Zagreb 2002; Online materijali na Moodle kolegiju; Priručnik za korištenje Excela – Sveučilišni računksi centar Zagreb 2014

  Dopunska literatura: Napredne proračunske tablice – Microsoft Excel, Zagreb 204

  Dodatne informacije o kolegiju

  Prilog: Kalendar nastave Broj nastavne Jedinice

  TEME I LITERATURA

  I. Naslov: Uvodno predavanje Kratki opis: Prezentacija studentima o sadržaju kolegija i načinu polaganja ispita Literatura: materijali i literatura su postavljeni na Moodle kolegij

  II. Naslov: Osnove ICT-a Kratki opis: Uvod u ICT, osnovni pojmovi Literatura: materijali i literatura je postavljena na Moodle kolegij

  III. Naslov: Programska podrška Kratki opis: opis i podjela programske podrške Literatura: materijali i literatura je postavljena na Moodle kolegij

  IV. Naslov: Informacijski sustavi Kratki opis: Vrste informacijskih sustava Literatura: materijali i literatura je postavljena na Moodle kolegij

  V. Naslov: Primjer informacijskih sustava Kratki opis:primjeri kriminalističkih informacijskih sustava Literatura: materijali i literatura je postavljena na Moodle kolegij

  VI. Naslov: Primjena informacijske tehnologije u kriminalističkim sustavima Kratki opis: Opis informatičke tehnologije u kriminalističkim sustavima, demostracija na realnom primjeru Literatura: materijali i literatura je postavljena na Moodle kolegij

  VII. Naslov: Osnovni oblici primjene računala u pisanju i oblikovanju teksta Kratki opis:Praktični rad u MS Wordu Literatura: materijali i literatura je postavljena na Moodle kolegij

  VIII. Naslov: Osnovni oblici primjene računala u tabličnom računanju i grafičkom prikazu podataka Kratki opis:Praktični rad u MS Excelu Literatura: materijali i literatura je postavljena na Moodle kolegij

  IX. Naslov: Osnovni oblici primjene računala u radu s bazama podataka Kratki opis:Pratkični rad s bazama podataka Literatura: materijali i literatura je postavljena na Moodle kolegij

  X. Naslov: Osnovni oblici primjene računala u kreiranju slajdova

 • Kratki opis: Praktični rad u MS PowerPointu Literatura: materijali i literatu