Drept Civil Partea2.PDF

 • Upload
  ionela

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/18/2019 Drept Civil Partea2.PDF

  1/34

  DREPT

  CTVIL

  51

  .

  Obiectul

  de

  ac{iune

  de

  stare

  civill

  cum

  ar

  fi:

  acfiunea

  in

  reclamalie

  de stat,

  acliunea in contestafie

  de stat sau acfiunea

  in

  modificare

  de stat;

  .

  Persoana

  care

  le

  poate

  exercita,

  acestea

  put6nd

  fi intentate de

  c[tre

  orice

  persoan[

  interesatd,

  put6nd fi

  pornite

  numai

  de

  persoane

  expres

  determinate

  de

  lege

  gi

  putdnd

  fi introduse

  numai

  de

  titularul Sterii Civile.

  ,/

  Actele

  de stare civilil

  Constituie

  acte de

  stare

  civild

  urmdtdarele:

  acful de

  nagtere,

  actul

  de

  clsdtorie

  gi

  actul de

  deces.

  Titularilor

  li

  se elibereazd

  extrase de

  pe

  certifi-

  caful

  de

  nagtere, cel

  de cdsdtorie

  gi,

  respectiv,

  de deces.

  /

  Proba stirii

  civile

  Starea civild a

  unei

  persoane

  ftzice se dovedegte

  cu actele

  intocmite in

  Registrul de

  stare

  civild,

  precum

  gi

  cu certificate

  de stare civild eliberate

  pebaza

  acestora.

  4.

  Codul

  numeric

  al

  persoanei

  fizice

  Conform

  Legii

  105/1996

  pnvind

  evidenla

  populaliei,

  codul

  numeric

  personal

  constituie un

  mijloc

  de individuahzare

  a

  persoanei

  frzice, a16turi

  de nume, domiciliu

  qi

  stare

  civil6, ce se inscriu

  in cartea de identitate.

  Codul

  numeric

  personal

  este

  singurul

  indicator

  pentru

  toate

  sistemele

  informatice care

  prelucreazd

  date

  nominale

  privind

  persoanele

  frzice.

  t

  Reglementarea

  actelor

  de

  stare

  civild se

  realizeazi,

  prin

  Legea nr.

  119/1996,

  publicat[

  in M.of. nr.282,

  Partea

  I,

  din 1].11.1996

  (impreund

  cu Metodologia

  nr.

  I/1997

  pentru

  aplicarea

  unitard

  a

  dispozifiilor

  nr. ll9l1996

  alcdtuiegte

  legislafia

  privind

  actele

  de

  stare

  civilS).

  Pentru

  detalii

  in

  aceasti

  problemd,

  vezi

  gi

  Maria

  Harbldi

  -

  Dreptul

  familiei

  Si

  Starea

  civild, Edit.

  Junimea,

  Iagi,

  2A04,

  p

  .

  I8

  -

  32.

 • 8/18/2019 Drept Civil Partea2.PDF

  2/34

  MAzuA

  HARBADA

   E

  )

  c)

  Declara{ia

  judecitoreasci

  de disparifie

  sau

  de moarte

  a

  unei

  persoane

  /

  Reguli

  cu

  privire

  la

  declararea

  disparifiei

  unei

  persoane. Cel care

  lipsegte

  de

  la domiciliul

  sbu

  poate fi

  declarat

  dispdrut

  prin hotdrAre

  judecdtoreasc[,

  dacd

  a

  trecut

  un

  an de

  la

  data

  ultimelor

  gtiri

  din

  care

  rez;tiltd cd

  era

  in viafdr.

  Disparifia

  prelungrtd aunei

  persoane

  creeazd

  o

  stare

  de

  incertitudine

  cu

  privire

  la

  drepturile

  gi

  obligafiile

  sale.

  Persoana

  absentd

  poate

  figura

  ca

  debitor

  sau

  creditor

  in

  diferite

  raporturi

  de

  qbligafii

  ori

  poate

  fi

  titularS

  a

  diferitelor

  drepturi

  cu caracter

  personal.

  Interesele

  persoanei dispdrute,

  ale

  persoanelor

  cu

  care a avut

  raporturi

  juridice,

  precum

  gi

  interesele

  statului

  cer

  inldturarea

  acestei

  stdri

  de insta-

  bilitate

  care

  cree

  azd

  prenrmlia

  mor{ii

  persoanei, absente

  de

  la domiciliu,

  vreme

  indelungatd

  gi

  de

  la care

  nu

  s-a

  primit nici

  o

  gtire-

  /

  Reguli

  cu

  privire la declararea

  judecltoreasc[

  de

  moarte

  a unei

  persoane. Declararea

  judecdtoreascd

  de

  moarte

  a

  unei

  persoane cuprinde

  doud

  faze:

  -

  faza

  declar5rii

  disparifiei

  persoanei;

  -

  fazadeclar[rii

  morfii

  persoanei dispbrute.

  Cel

  declarat

  disp[rut

  in condiliile

  mai sus

  ardtate

  poate

  fi

  declarat

  mort

  prin

  hotlrdre

  judecbtoreascd

  dacd.au

  trecut patru

  ani

  de

  la

  data

  ultimei

  gtiri

  Oitt care

  rezrrltd

  cdera

  in

  via 6r

  Pentru

  ca o

  persoan[

  sd

  fie

  declaratd

  moart6,

  este

  ins[

  necesar

  ca

  in

  prealabil

  sd

  fi

  fost

  declaratd

  disp[rutd

  gi

  sI

  se

  fi

  implinit

  gase

  luni de

  la

  data

  dispariliei

  sale.

  1

  Decretul

  nr. 3l/1954

  privitor

  la

  persoanele

  fizice

  gi

  persoanele

  juridice,

  art.

  16.

  I

  Articolul

  urmitor

  din

  acest

  act

  normativ

  dispune,

  pentru situalia

  in care

  ziua ulti-

  melor Etiri

  despre cel

  care

  lipsegte

  de

  la

  domiciliu nu

  se

  poate

  stabili,

  faptul

  cd

  termenele

  prevlzute de art.

  16,

  alin.

  |

  -

  2

  se

  vor

  calcula

  de

  la sffirgitul

  lunii

  ultimelor

  gtiri,

  iar

  dacd

  nu se

  poate

  determina

  nici

  luna,

  de la sfdrqitul

  anului

  calendaristic.

 • 8/18/2019 Drept Civil Partea2.PDF

  3/34

  DREPT

  CIVL

  2. Persoana

  juridici.

  Subiect

  colectiv

  de

  drept

  civil.

  a)

  Aparifia

  qi

  dezvoltarea

  conceptului

  de

  persoani

  fizicil

  gi

  persoanl

  juridici

  sau

  morali

  in societatea sclavagist[

  romani

  nu

  oricdrui

  om

  i

  se

  recunogtea

  posibilitatea

  de

  a

  avea

  un

  rol in

  viata

  juridicd,

  de

  a

  participa,

  cu

  alte

  cuvinte,

  la raporturile

  juridice

  ca titular

  de drepturi

  gi

  obligafii.

  Pentru ca

  cineva

  sd

  poatd

  participa

  intr-un

  raport

  juridic,

  sd

  fie o

  persoani,

  trebuie

  sd

  aibd

  capacttatea,

  in

  sensul

  de

  aptitudine

  generald

  gi

  abstractd,

  de

  a

  avea

  drepturi

  gi

  obligafii,

  Capacitatea nu

  apare in

  dreptul

  roman

  ca

  o cap

  acitate

  cu

  care

  omul

  se

  nagte, ci

  ca o

  ,,suprastructurd

  pebaza

  relalfilor

  de

  producfie,

  ca

  qi

  statul

  gi

  dreptul."t Avend

  in

  vedere

  acest lucru,

  capacitatea

  igi

  are rdddcinile

  in

  relafiile

  de

  produclie qi

  se oglindeqte

  in

  norrne,

  date

  de stat.

  Capacitatea

  (sau

  ,,personahtatea

  juridicS")

  era

  in

  dreptul

  roman

  de

  doud feluri:

  -

  capacitate

  de folosinld

  fiuridicd

  sau

  de

  drept);

  -

  capaaitate de

  exerciliu

  (sau

  de

  fapt).

  Aceast5

  terminologie,

  degi modernd,

  imbracd

  totugi

  o realitate

  romanl,

  intrucdt

  distincfia

  dintre cele

  doud

  aspecte

  ale capacitdlii

  rezultd

  din

  intreaga

  cazuisticd

  a

  drepfului

  roman.

  Capacrtatea

  juridicd

  incepea

  o dati

  cu nagterea

  persoanei

  fizice cu

  condilia

  ca

  nou ndscutul

  si

  se

  fi

  ndscut

  liber,

  viu

  gi

  cu infbligare

  uman5.2

  Regula,

  fiind

  stabilit[

  in

  interesul

  exclusiv

  aI

  copilului

  conceput,

  i$i

  pierdea

  eficacitatea

  dacd

  copilul

  se

  ndgtea

  mort.

  Personalrtatea

  juridicd

  a unei

  persoane

  se

  sf6rgeqte

  in

  mod firesc

  cu

  moartea

  fizicd3

  a

  acesteia

  gi

  in

  mod

  exceplional

  prin

  moartea

  sa civild

  (capitis

  deminutio)

  Drepful

  roman

  recunoqtea

  aapacttatea

  nu

  numai

  persoanelor

  fizice,

  ci

  qi

  unor

  colectivitdli (stat,

  cet6 i,

  asociatii

  etc.)

  denumite

  in

  terminologia'

  '

  Mihai

  Vasile

  Jakoti

  -

  Drept

  roman,

  Edit.

  Fundafiei

  ,,Chemarea",

  Iagi,

  1993, p.47.

  t

  Nu

  se

  cerea

  probabil gi

  viabilitatea

  nou-ndscutului;

  de

  asemenea

  Mihai

  Jakot5

  -

  Drept

  roman,

  vol.

  I,

  Edit.

  Fundatiei,,Chemarea",Iaqi,

  1993,

  p.47

  gi

  urm.

  3

  Yezi

  gi

  Maria

  Harbidl

  -

  Elemente

  de drept pentru

  invdtrdmdntul

  economic

  universitar,

  Edit.

  Fundatia

  Academice

  ,,Gh.

  Zane",Iagi,

  1996,

  p.2A2.

 • 8/18/2019 Drept Civil Partea2.PDF

  4/34

  51

  \IARIA

  HARBADA

  modernd

  persoane

  juridice

  sau

  morale.

  Pe

  langa

  persoane

  le

  ftziceputeau

  fi

  subiecte

  ale raporfului

  juridic

  Ai

  persoa

  ne

  a$a_zis

  ,juridice

  sau

  morale,

  adicd

  colectivitS{i,

  deoseblte

  de

  om,

  cdrora

  ordinea

  iundicd

  le-a

  recunos-

  cut

  capacitatea

  de

  a

  avea

  drepturi

  gi

  obligafii.

  No{iunea

  de persoanr

  juridic[

  s-a

  6rmat,

  in

  dreprul

  roman,

  treptat;

  de

  persoand

  juridici

  nefiind

  ?nsd

  cunoscur

  de

  romani;

  ei

  termenul

  de

  capacitate

  pentru

  a

  desemna

  difente

  asocialii

  inzes-

  cu personalitate

  juridicd.

  Cu

  toate

  drepfurile

  recunoscute

  persoanelor

  juridice.

  niciodati

  ele

  nu

  fost

  -

  qi

  nici

  nu

  puteau

  fi

  -

  puse

  pe

  picior

  de

  egalitare

  cu persoanele

  Sunt

  recunoscute

  ca

  persoane

  juridice

  aQele

  formatii

  colective

  care

  pot

  -

  in

  condiliile

  siabilite

  d.

  l._e.

  -

  ^r;;"b6ndeasc6

  cu

  caracter

  patrimonial,

  sd

  contracteze

  obligalii

  qi

  sb

  stea

  in

  ca

  reclamante

  sau p6r6te.

  Sunt

  persoane

  juridice

  I

  :

  -

  organele

  locale

  ale

  puterii

  de

  stat,

  organele centrale gi locale

  ale,adminiskafiei

  gi

  celelalte

  instimJii

  dacd

  au

  un

  pran

  de

  chertuieli

  propriu

  gi

  drepful

  s6

  dispund

  independent

  de

  patrimoniul

  lor;

  -

  agenfi

  economici;

  -

  societalile

  agricole,

  cooperatiste,

  comerciale,

  dacr,

  potrivit

  legii

  ori

  actului

  administrativ

  care

  le

  infiin[eazd,

  sau potrivit

  actului

  de

  infiinlare

  ori

  statutului,

  au

  un patrimoniu

  distinct;

  -

  institufiile

  bugetare

  anexe,

  dacb

  au

  un

  plan de

  cheltuieri

  propriu

  gi

  dreptul

  sI

  dispund

  independent

  de patrimoniul

  lor;

  -

  orice

  altd

  organiza[ie

  care

  are

  o

  irganizare

  de

  sine

  stdtatoare

  9i

  un

  -

  patrimoniu

  propriu,

  destinat

  realizdii

  unui

  anumit

  scop,

  in

  acord

  cu

  interesul

  general

  (public).

  I

  '

  Yezi

  art.

  26,

  Decretul

  nr.

  3I/1954.

  DREPT

  b)

  \r-

  nPriO

  t

  -^"

  -

  -

  at11"

  -1

  ''r

  \

  -

  -fia

  Tr

  )

  '

  , .:

 • 8/18/2019 Drept Civil Partea2.PDF

  5/34

  DREPT

  CIVIL

  b)

  Tr[s[turile

  caracteristice

  ale

  persoanelor

  juridice

  Nu

  orice

  colectivitate

  de oameni

  gi

  nu orice

  organtza[ie

  constifuie

  o

  persoand

  juridicl.

  Numai

  atunci

  cdnd

  -

  indeplinind

  condiliile

  legale

  -

  un

  colectiv

  recunoscut

  ca

  atare

  reahzeazd

  cu

  patrimoniul

  sdu

  distinct

  o

  activitate

  destinatd

  unui

  anumit

  scop,

  se

  poate

  vorbi

  de

  existen{a

  unei

  persoane

  juridice.

  Trdsdturile

  caracteristice

  unei

  persoane

  juridice

  sunt:

  -

  structura

  organtzatancdunitarS;

  -

  independenla

  Patrimoniald;

  - rdspundereapatrimonialdproprie.

  /

  prin

  structura

  organtzxtoricl

  urfitarl

  se

  asigurd

  activitatea

  formaliei

  colective

  ca

  un

  tot

  unitar-

  Modul

  in

  care

  trebuie

  sd

  se

  desfbgoare

  activitatea

  unei

  persoane

  juridice

  se

  determinb

  prin

  statut,

  prin

  lege

  sau

  regulament,

  indic6ndu-se

  structura

  ei

  intern6,

  determindndu-se

  scopurile

  qi

  sarcinile

  ei,

  stabilindu-se

  competenfa

  organelor

  sale

  9i

  modul

  in

  care

  i;i

  inceteazd

  existenla.

  /

  Prin

  independenfl

  patrimonial[

  infelegem

  faptul

  cb

  persoana

  juridicd

  are

  un

  patrimoniu

  distinct,

  fie

  de

  cel

  al

  statului

  sau

  al

  altor

  p.rroun.

  juridice

  gi

  al

  instituliilor

  bugetare,

  fie

  de

  cel

  al

  membrilor

  s6i.

  Aceasta

  ii

  dd

  posibilitatea

  sd-pi

  garatteze obligafiile

  contractuale.

  ,/ Rdspunderea

  patrimonial[

  proprie

  derivi

  din

  celelalte

  doud

  eiemente

  ardtate

  mai

  sus.

  in

  reguld

  general[,

  r[spunderea

  persoanelor

  juridice

  se

  limite

  azd exclusiv

  la patrimoniul

  lor,

  gi

  anume

  la

  acea

  parte

  a

  patrimoniului

  pe

  care

  legislalia

  in

  vigoare

  nu

  o

  excepteazd

  de

  la urm[rirea

  creditorilor.

  Statul

  nu

  r6spunde

  pentru obligaliile

  organizaliilor

  sale

  care

  sunt

  recunoscute

  ca

  persoane

  juridice,

  dupd

  cum

  nici

  una

  din

  aceste

  persoane

  juridice

  nu

  rdspunde

  pentru

  obligaliile

  statului.

  Numai

  in

  anumite

  earurrr

  se

  intAlnegte

  gi

  rdspunderea

  subsidiard

  a

  membrilor

  persoanei

  juridice

  sau

  chiar

  a

  unei

  organrzaln-

 • 8/18/2019 Drept Civil Partea2.PDF

  6/34

  t\

  r

  Persoanele

  juridice

  participd

  in nume

  i:-:r

  -

  : :.:--:irul

  civill.

  Participarea

  la circuitul

  civil

  a

  persoanei

  -ju:i::=

  ::

  r

  -*

  ,"*:r de

  drepturi

  gi

  obligafii civile,

  cu

  o

  rdspundere

  patrimon::-i::.::.

  :::i un

  criteriu

  decisiv

  gi

  comun persoanelor

  juridice,

  reFr.::*:-,:

  .:-:

  -:.

  con{inutul

  capacrtd[ii

  lor de drept civil.

  Cind

  legea

  sau staful

  nu fac

  \,reo

  it.r:-:,

  *:

  :

  :",.t

  r3si

  despre

  :*. i. .:abilim

  (pe

  ersonalrtatea

  juridicd

  a organrzaliei

  respectr\

  -.

  -,i

  :

  baza

  totalitdlii

  normelor care

  reglementeazd si--=::.

  -::::"-it

  dacd ea

  are capacrtatea de a

  participa

  la

  circuitul cir-il i: :*:-=

  ;::;:.,

  si nu ca o

  parte

  component6

  a

  unei

  alte

  persoane

  jurct:. .:

  :

  *:ie

  le

  c6reia

  acfioneazd,

  (ex:

  firma

  de

  turism

  care este

  inzest;ari

  :

  -

  ;:-:--::.::l:

  propriu

  qi

  care

  incheie,

  astfel,

  contracte in

  numeaprtrpr*.

  :;:-r; ionsideratd

  persoand

  juridici).

  Institulile

  de stat

  -

  ca

  persoane

  juridice

  -

  se ir.flr-

  "c:*,:

  ::r:

  .ege

  direct.

  Recunoagterea actului de infiintare

  constd in lapr--

  :,

  -::an,i

  compe-

  tent

  este

  obligat

  sd

  recunoascl

  drept

  persoand

  tunil:'

  ::1.- rrrganizalie

  pentru

  care legea

  prevede

  libertatea de infiintare

  F3

  :,:, lrlrjatir.ei

  per-

  soanelor

  fondatoar".

  itt

  acest

  caz,

  organul

  de

  stat

  resp3.".ru.

  -,:nficd

  numai

  dacd s-a respectat

  gi

  indeplinit

  condiliile

  prevazure

  ii i:r:

  pentru

  a se

  garanta

  activitatea

  pers

  o anei

  j

  uridice.

  Constituirea

  pe

  cale

  de autonzalie

  prealabina

  se

  rezbzeazd,

  prin

  emiterea

  de autorizalrt

  speciale

  de

  cdtre

  organul

  crlrnn.ii:r:

  al

  puterii

  sau

  organiza{iei

  de stat.

  Pe cale

  de

  autorizalie iau

  nagtere:

  -

  sindicatele, asocialiile

  voluntare

  cu scop nepammonial;

  -

  uniunile

  constiuite de

  persoane

  ce indeplinesc

  o

  muncd de

  creafie

  (uniune

  de scriitori, artigti

  plastici

  sau

  compozitori).

  .

  Deosebirea

  dintre modul

  de

  constituire pe

  cale de dispo zilie

  gi

  modul

  de constituire

  pe

  cale de autonza\ie

  prealabil5

  constd in

  faptul c5,

  in

  primul

  caz,

  organul competent

  al

  puterii

  sau administraliei creeazd la

  r6ndul

  s[u alte

  organe,

  pe

  cdnd in

  cel

  de-al doilea

  caz organul competent

  se

  pronun 6

  numai

  asupra oporfunitSlii infiinldrii

  persoanei

  juridice

  care

  ia

  naqtere

  pebaza

  iniliativei

  cetbtenilor

  gi

  a organrzaliilor.

  1

  inlelegem

  prin

  circuitul civil

  subiectele

  de

  drept.

  starea

  raporturilor

  de drept

  civil in

  care

  pot

  ac{iona

 • 8/18/2019 Drept Civil Partea2.PDF

  7/34

  DREPT CIVIL

  c)

  Inregistrarea

  persoanelor

  juridice.

  Persoanele

  juridice

  sunt

  supuse

  inregistririi

  sau inscrierii

  la

  stat

  (secfia

  financiard

  respectivd),

  dacd

  legile

  care

  le

  sunt

  aplicabile

  reglementeazd

  aceastd

  inregistrare

  sau

  rescriere'.

  d) Capacitatea

  juridici

  a

  subiectului

  colectiv

  de

  drept

  civil.

  Persoana

  juridicd

  presupune

  o formd

  de activitate

  colectivd

  a

  persoanelor

  fizice.

  Personalttateajuridicd

  a

  unui

  subiect colectiv

  de

  drepturi

  nu

  este

  in

  nici

  un

  fel analogicd

  cu

  personalitatea

  gi

  starea

  civild

  complexd

  a

  indivizllor,

  motiv

  pentru

  care legea le

  stabilegte

  regimuri

  juridice

  diferite.

  Dispoziliile

  cuprinse

  in

  Decreful

  nr.

  3NI954

  in

  privinla

  capacitdtii

  juridice

  a

  subiectelor

  colective

  de

  drept,

  denumite

  persoane

  juridice,

  ne

  indicl existenla

  celor doud

  aspecte

  menfionate

  in

  privinla

  persoanei

  ftzice,

  denumite

  *-*":#il'rtfft"ude

  foro sinf6

  ;

  -

  capacitatea

  de

  exercifiu.

  Capacitatea

  de folosinfi

  a

  persoanei

  juridice

  este

  componenta

  capacitdlii

  civile

  a

  subiectului

  colectiv

  de

  drept

  civil

  ce constd,

  asemd-

  nltor

  capacitd{ii

  de folosinfd

  a

  persoanelor

  fizice,

  in

  aptitudinea

  de

  a avea

  drepturi

  gi

  de

  a-$i

  asuma

  obligafii.

  S-a

  propus

  sd se

  utllizeze pentru

  persoana

  juridicd

  expresia

  ,,personalitate

  juridicd"

  trebuind

  sd desemneze

  calitatea

  de

  subiect

  de

  drept in

  general

  adicd

  ,,capacttatea

  de drept".

  Legea

  permite

  gi

  in

  cantl

  persoanei

  juridice

  capacitatea

  de

  folosinli

  anticipatd

  dar

  limitatd

  numai

  la

  dobdndirea

  acelor

  drepturi

  qi

  asumarea

  acelor

  obligalii ce

  sunt

  necesare

  in

  vederea

  infiinldrii

  (constituirea

  patrimo-

  niului).

  Capacitatea

  de

  folosin{I

  a

  persoanei

  juridice

  (personahtatea

  sa)

  se

  dobdndegte,

  de

  reguld,

  la infiinf

  area

  ei,

  odatd

  cu

  capacitatea

  de

  exerciliu.

  Capacttatea

  de

  folosinlI

  anticipanti

  este

  necesard p0nd

  in

  momentul

  inregistrlrii

  la Registrul

  Comer,tului

  cdnd

  persoana

  juridicd

  dob6ndegte

  capacitatea

  de folosinfd

  deplin6.

  I

  Decretul

  nr.

  3I/1954,

  art.

  32.

 • 8/18/2019 Drept Civil Partea2.PDF

  8/34

  \r.{RlA

  HengAoA

  rn ED-T

  JN-rr

  r

  Prevederile

  decretului

  menfionat

  indica

  e.\u-3pir3

  capacitdfii

  de

  anticipate

  a

  subiectului

  colectiv

  de

  drept.

  insa

  aceasta

  capacitate

  subiectului

  colectiv

  prezintd

  anumite

  particulantdii

  si

  anume:

  CaPacitatea

  de

  folosinld

  este

  determinata

  de

  scopul

  subiectului

  colectiv

  care

  ii

  indicd

  limitele

  gi

  conlinurur

  ei.

  Trdsdfurile

  caracteristice

  ale

  capacitdlii

  de

  folosinta

  ale

  persoanei

  juridice

  tTt

  "TnHHlitatea

  -

  nu poate

  fi

  instrdinatd

  prin

  acte

  juridice;

  -

  intangibilitatea

  -

  adicd

  nu

  i

  se poare

  aduce

  atingere,

  nu poate

  fi

  ingrdditd

  in

  nici

  un

  fel:

  -

  imprescriptibilitatea

  -

  inseu-oa

  efect

  al

  scurgerii

  timpului;

  legalitatea

  -

  rezaltdnumai

  din

  lege;

  specialitatea

  capacitrfii

  de

  folosinfi

  -

  este

  caracterul

  juridic

  potrivit

  cdruia

  dreptunle

  ;i

  obligafiile

  civile

  pe

  care gi

  le

  asumd

  persoana

  juridicd

  conduc,

  la

  realizaiea

  scopului

  propriu

  sau

  sunt

  in

  legdfurd

  cu

  el.

  Acest

  ultim

  caracter

  trebuie

  respectat,

  in

  caz

  contrar,

  legea

  prevede

  cd

  actele

  juridice

  incheiate

  cu

  incdlcarea

  principiului

  specialitlfii

  de

  folosinfi

  sunt

  nule.

  ln

  stransd

  legdturd

  cu

  capacitatea

  de

  folosinld

  sunt

  atributele

  juridice,

  adicd

  acele

  drepturi

  gi

  calitdli

  juridice

  intrinseci

  ce

  specifice

  fiecdrei

  persoane

  juridice.

  Aceste

  atribute

  sunt:

  -

  persoanele

  nepatrimoniale

  reprezent6nd

  denumirea

  (persoanei

  juridice)

  ce

  trebuie

  prevdzutri

  in mod

  expres

  in

  actele

  de

  infiinfare

  sau

  constituire;

  op-ozabile

  ergu

  omnes

  -

  are

  sediul

  stabilit

  prin

  actele

  de

  infiin{are

  gi

  care

  nu

  poate

  fi

  dec6t

  unul

  singu.;

  denumirea

  qi

  sediul

  se

  inregi

  streaz|

  in

  Registrul

  come{ului;

  persoana

  juridicd

  igi poate

  infiinla

  una

  sau

  mai

  multe

  filiale

  sau

  sucursale.

  Fiecare

  din

  acestea

  trebuie

  inregistrate

  in

  registrul

  comer,tului

  de

  Ia

  locul

  in

  care

  functioneazd;

  cd

  nu

  se

  pierde

  ca

 • 8/18/2019 Drept Civil Partea2.PDF

  9/34

  DREPT

  CIVL

  -

  intangibilitatea

  impiedicd

  ingrddirea

  capacitdlii

  de

  folosinld

  a

  persoanei

  juridice,

  excepfie

  sunt

  cazttnle

  gi

  condiliile

  prevdzute

  de lege.

  Persoanele

  juridice

  supuse

  inregistrflrii

  nu

  vor

  avea

  capacitatea

  de

  a

  dobffndi

  drepturi

  gi

  obligafii

  decflt

  de la data

  inregistririi

  lor.

  Celelalte

  persoane

  juridice

  au

  capacitatea

  de a avea

  drepturi

  gi

  obligaliit dupd caz, de la

  data actului

  de dispozilie

  care le

  infiinleaze,

  de

  la data

  recunoa$terii

  ori

  infiinldrii

  lor,

  sau de la

  data

  indeplinirii

  oricdrei

  alte

  cerinfe

  prevdnrte

  de

  lege.

  Persoana

  juridic[

  are

  totugi

  capacitatea

  chiar

  de

  la

  data

  actului de infiinfare

  (deci

  inainte

  de inregistrare,

  emiterea

  actului de recunoaptere

  sau indeplinirea

  celorlalte

  cerinle legale),

  c6nd

  este vorba de drepturile

  constituite

  in f*voarea

  ei ori de

  indeplinirea

  obligaliilor

  gi

  a

  oriclrei

  m[suri

  preliminare

  ce

  ar

  fr necesare,

  dar numai

  intrucdt

  acestea

  sunt cerute

  pentru

  ca

  persoana

  juridicb

  sd

  ia

  fiinfd

  in

  mod

  valabil.

  e)

  Desfiinfarea

  persoanelor

  juridice.

  Persoana

  juridicd

  ia sfhrgit,

  incetdndu-gi

  existenfa:

  -

  pe

  cale de

  dispozifie;

  -

  in mod

  silit;

  -

  in mod

  voluntar,

  adicd

  prin

  propria

  hotlr6re

  a adunbrii

  generale

  a

  membrilor.

  Modurile

  de desfiinfare

  a

  persoanelor

  juridice

  sunt

  condifionate

  de

  modul

  lor

  de

  infiinfare

  Persoanele

  juridice

  de

  stat, care

  iau fiinfb

  pe

  cale de

  dispoziyie,

  se

  vor

  desfiinfa numai

  in

  temeiul unui

  act

  de

  dispozilie al organului

  competent al

  statului

  care a

  infiinlat

  aceste

  persoane

  juridice.

  Instituliile

  de stat igi vor

  inceta

  existenfa pe

  baza

  dispoziliilor

  legii

  care

  prevede

  desfiinlarea

  institufiilor

  de stat

  din

  categoria

  respectiv6.

  Pe

  bazd

  de lege

  se

  pot

  desfiinfa

  anumite

  categorii

  de institufii,

  dacd

  existenla

  lor

  nu mai

  este necesard

  in raport

  cu

  cerinlele

  etapei

  respective.

  Persoanele

  juridice

  de

  profil

  economic qi

  capital

  de

  stat se

  desfiinfeazd

  de

  asemenea pebaza

  actului administrativ

  al autoritdlii,

  emis

  in

  mod special

  pentru fiecare subiect

  de

  drept

  in

  parte.

  'Yezi

  gi

  Gabriel Boroi,

  op. cit.,

  p.

  55.

 • 8/18/2019 Drept Civil Partea2.PDF

  10/34

  60

  I4ARTA

  HARBADA

   ,

  iu

  ,.

  "#.T:JTil'jH

  t

  :::::i?

  i5l'

  .^:

  :.:-1

  :,.,,n

  c

  azur

  )ex

  c

  epri

  on

  a

  r

  e

  e

  i

  r.wuuuu

  pe

  baZa

  deCiZ.

  --

  rrr

  weLULr

  cxcepllOnale

  gi

  competent.

  vsz)cL

  uuL;rzlel

  sau

  dispoziliei

  speciale

  a

  organului

  Acest

  mod

  de,desfiinfare

  are

  roc

  numai

  in

  anumite

  cazuri.

  Spre

  xemplu'

  persoanele

  care

  in

  mod

  obignuit

  ,.

  ai.or'd

  pe

  cale

  voruntard

  vor

  ,il:lf,i[','.T:ffi

  'J**ti

  L*;i'.L.ffi

  ?,

  unnire

  ;;

  ;

  -ij,

  oac

  e,

  e

  un

  alt

  scop

  decat

  cel

  decla-rai*

  'ur)

  au

  utrVel]tt

  contrare

  legii

  on

  urmdresc

  Ti,::'iilf

  Tl

  ffifi

  ;l];,r;l

  m1,:,.::,:l:s

  rdr

  a

  de

  dizotv

  ar

  e

  sau

  regulament.

  --*

  ^

  s

  r\'/DL

  .Lrruulra

  aceastd

  putere

  prin

  stafut

  'Jil

  ..'i't.l:{li"ffil:ifi0,#,.:ffJtemicisilo.* o,,oun.

  pnn

  hordrare

  dizorvatu

  rilira

  ri.ir"."

  f,.

  .ur.

  voruntar',

  Decretur

  nr.

  31

  _

  implinirea

  termenului

  p."*u..u

  luat

  fiinfd;

  ----^rsrqr

  vu'Lr

  u'uare

  aceastd persoand

  juridicl

  a

  .

  ;:I:#;:a

  scopului

  pentru

  care

  a

  fosr

  consrituirs

  persoana

  In

  acest

  caz'

  pl3lungirea

  existenfei

  ei

  este

  de.

  prisos

  (de

  exempru,

  o

  ;:;Ttrl*

  ilx.'ffiJ;iffii;,*

  *'ri

  i

  a

  e

  r

  o

  *,,,p,

  care

  e

  i

  -

  a

  _

  scdderea

  numrrului

  _"i"lir.

  minimur

  pr"rarutde

  rege

  ,u,,

  ,tul,.persoanei

  juridice

  sub

  Distingem

  dou'

  forme

  are

  acestei

  dizolvSri

  gi

  anume:

   

  dizorvarea

  insofir'

  de

  lichiJa."" .rr*nii

  9i

  patrimoniurui;

   

  dizolvarearbra

  richia..""p".i*lniu-lui

  (reorgan

  izarea).

  ichidarea

  presupune

  luarea

  fufuror

  mdsur'or

  n"."-ru..

  termindrii

  in

  curs,

  precum

  si

  phfii

  **-.^.r.anfelor

  in

  mdsura

  permisS

  activul

  disponitir'

  s"trltl"

  ii.rrioa.ri

  ..".e

  unei

  comisii

  de

  richidare

  in

  acest

  scop'

  creditorii

  vor

  4."

  i".r

  ar.afiidespre

  creanfere

  lor.

  orma

  principarr

  a.

  oir"r_"i..

  "

  -

  p"ri*"i

  juridice

  o

  constituie

  care

  se

  petrece

  ftrd

  at;;;;6

  lichidarea

  pakimoniului,

  nu

  presupune

  incetarea

  activitatii

  el,

  in.

  condifiile

  in

  care

  o

  alti

  juridic'

  ii

  ia

  10cur,

  .u

  ,u..esor

  in

  drepfuri.

 • 8/18/2019 Drept Civil Partea2.PDF

  11/34

  DREPT

  CIVL

  Reorganrzatea

  propriu-zisi,

  care

  este

  forma

  principali

  de

  dezvoltare

  a

  persoanei

  juridice,

  frrd

  lichidarea

  patrimoniului,

  se

  ?nfbptuieqte

  prin

  urmdtoarele

  forme:

  comasare,

  divizare,

  alipire gi

  dezlipire.

  Comasareat

  se face

  prin

  absorbirea

  unei persoane

  juridice

  de

  cdtre

  o

  altd

  persoand

  juridicd

  sau

  prin

  fuziunea

  mai

  multor

  persoane

  juridice,

  in

  scopul

  alcbfuirii

  unei persoane

  juridice

  noi

  (art.

  41,

  aIin.

  1

  din

  Decretul

  nr.

  3U19s4).

  Divizarea

  se

  face

  fie prin

  fragmentarea

  intregului

  patrimoniu

  al

  unei

  persoane

  juridice

  intre

  mai

  multe

  persoane

  juridice

  care

  exista

  sau

  care

  iau

  astfel

  fiinfd,

  fie prin

  desprinderea

  unei

  par{i

  din

  patnmoniul

  persoanei

  juridice.

  in

  cazul

  divizdni

  o

  singurl persoan'a

  S,triaird

  se transformd

  in

  mai

  multe persoane

  juridice

  de

  sine

  stdtdtoarre (art.

  41,

  alin.

  2

  dinDecretul

  nr.

  3llI954).

  Dezlipirea

  (desprinderea)

  are

  loc

  c6nd

  dintr-o

  persoand

  juridicl

  se

  desprinde

  o altd persoanl

  juridicd,

  frrd

  ca

  prin

  aceasta

  persoana

  juridicd

  din

  care

  s-a

  desprins

  sb-gi

  ?nceteze

  activitate

  a.

  Dezlipirea

  nu

  este

  aqadar

  decdt

  o formd

  specialS

  a

  diviziunii.

  In

  cazul

  fuziunii,

  drepfurile

  gi

  obligafiile

  persoanelor

  juridice

  fuzionate

  trec

  asupra

  noii

  persoane

  juridice

  care

  a luat

  fiinfd.

  In

  cazul

  absorbfiei,

  persoana

  juridicd

  dobdndegte

  drepturile

  gi

  totodatd

  rdspunderea

  pentru

  obligaliile

  contractate

  de

  persoana

  juridic[

  pe

  care

  o

  absoarbe.

  in

  cazul

  dezmembrrrii,

  patrimoniul

  persoanei

  juridice,

  care

  prin

  dezmembrare

  a

  incetat

  de

  a avea

  fiinf[,

  se

  imparte

  in

  mod

  egal

  intre

  I

  Yezi

  Si

  art-

  54

  din

  Ordonanla

  Guvernului

  Romdniei

  nr.

  26/30,

  ian.

  2000

  cu privire

  la

  asociafii

  gi

  funda{ii,

  conform

  cdruia:

  ,,Asociatiile

  qi

  fimdaliile

  se

  dizolvd:

  - de

  drept;

  -

  prin

  hotir6rea

  judecdtoriei

  sau a tribunalului

  dup6

  caz;

  - prin

  hotdrdrea

  adundrii

  generale.

  Fundaliile

  se

  dizolv6:

  - de

  drept;

  -

  prin

  hotdrdrea

  judecdtoriei".

  Vezi

  9i

  $tefan

  Riuschi

  -

  Drept

  civil,Edit.

  Fundafia,,Chemarea",

  Iagi,

  lgg2,p.

  3g6

  -

  439.

  61

 • 8/18/2019 Drept Civil Partea2.PDF

  12/34

  62

  rv{4IIA

  HARBADA

  ffiil:l''h:?::i:l:Hl;n",":fr1,;;ffi"f,::

  prin

  actu

  I

  carea

  dispus

  ,.,nffil1

  ::

  *-**:,

  :,:

  ;;oi,i"'i'r

  unei

  persoane

  juridice

  se

  cu

  aceastd.

  ocaz.ie ?rnnX*+j..^^ ._:*--

  {,1DL/curs

  cxrslente

  sau

  care

  ia fiintz

  prtio",p#J"'',:',#H'':ffffff

  il:::'":T::J::#;****

  Sunt

  situalii

  c6nd

  pu*"u

  desprinsS

  din

  patrimoniul

  unei

  persoane

  '#'?i:'r::,jl?L'T:rilJi

  "::"1'

  o:i;"i"

  juridice

  existente

  sau

  mai

  p

  a

  tri

  m on

  i

  ulu

  i

  intre

  ;

  ;;;

  ;;";Td

  ;:,

  iTt:,

  -=

  is,;.::tj*#*1";

  ersoanere

  juridice

  dob'nditoare

  se

  va

  *.J.,:1rr,i"

  *"olgal,

  cu

  excepfia

  azului

  c6nd

  prin

  actul

  ae

  iivizur.

  ,-u

  ,rab'rt

  o

  altS

  proportre.

  :

  J;:i",ff:

  ?:,T

  h'

  :::ffi

  -"

  T"

  d

  o

  b

  an

  d

  "

  b

  uou,i'

  p,i,

  lr".

  ru

  r

  di

  vi

  zdri

  i

  incetat'0.

  -u

  ^u'.:u

  fiinfd

  #

  ffif;:,l3lliile

  perstanei

  jurioi".

  .u..

  u

  bunuri

  lor

  dob

  6nd

  tt"

  1ii'.-

  +s

  oi'

  o..."tof

  *t]',

  iiffi':T:

  J:rrT"ffi::

  JlJi

  il:;iTl?11ij,*,i[:,:"0andiril

  i.

  "'"p

  teazd,

  cazuitec^nd, prin

  ri

  e,

  m

  d

  s

  u.d

  .;

  s

  e

  ap

  r

  i

  c

  d

  u

  r

  o

  ",ljlll?lil

  ffi

  fl

  :

  :#,1,::'fr,.fl

  *r,T:

  r;

  ;#nildesRrinderii

  ori

  transmiteril

  un"i

  pd4i

  din

  pahimoniur

  artei

  Pentru

  persoanele

  juridice

  supuse

  obligativitafii

  ?nregistrdrii,

  ransmiterea

  drepturilor

  st

  oiriguliiloi

  ilr-

  "u^rile

  prevJ

  zute

  maisus

  se

  ndeprineqte

  arar

  inrt.

  pa4i,

  "ir

  ri

  'fagiol

  J

  de

  1r

  fte'ea,

  numai

  pe

  data

  prob'rii,

  de

  catre

  orgun

  ,i

  .orrrp"t"

  nt,

  ainventarului,

  a

  b'anfurui

  contabil

  ntocmir

  in

  veder."

  ;;;;lroo

  sau

  orice alte

  asem*"r^Lrre

  pe

  care

  egea

  le-ar

  prevedea,

  q;;;;

  si

  ".rio.rrr"

  .""o".teror

  ir,

  .u*

  de

  execu

  tare,

  ";ffi|;ff

  :

  *o.inaa

  neapiratei

  rep

  arri

  .;;;uruturor

  c

  ontra*eror.

  eresir""".,";'J[,Ti:-*J"J,ilXtl::ff1,i;#uu?#u*iadintre

  Repartizarea

  unui

  tinlur

  "ont

  u.t

  ra

  mai

  multe.persoane

  juridice

  nu

  se

  a

  putea

  face

  dec6tin

  cazur

  cd

  impd.tirr"...."tdrii

  ar

  fi

  cu

  putinfd.

  u

  o'

  *.1'u,"ii:*1

  3:1,

  "''ry

  i

  i:

  fi.?i;f

  i;

  r?

  li'"r;i{:#

  i v

  i

  t r

  o

  m

  6

  n

  E

  d

  i

  t

  ca

  s

  a

  d

  e

 • 8/18/2019 Drept Civil Partea2.PDF

  13/34

  DREPT

  CIVL

  0

  Efectele

  dizolvirii.

  prin

  dizolvat

  lichidare

  in

  vedere

  a

  reatizaii

  a*ir,urur

  ei

  utlraf;[::1ffi,

  juridicd

  intrd

  in

  Bunurile

  acesteia

  vor

  primi

  destina;i"u

  iratuta

  irin

  u.rui

  o.

  infiinfare

  ori

  rin

  statut'

  sau

  prin

  hotrrdrea

  luati

  ,ri

  *ui

  tdiziu

  t^

  iutudizolvdrii,

  de

  dtre

  organere

  chemate

  sd

  decidd.

  i;

  ;r;fa

  unei

  asemenea

  prevederi,

  in

  ctul

  de

  infiinfare

  sau

  statut,

  ori

  in

  lipsa

  unei

  hotdrari

  luate

  in

  condifiile

  ai

  sus

  ardtate,

  precum

  qi

  in

  canilfu';;r;

  prevederea

  sau

  hotdrarea

  este

  onfrard

  legii

  sau

  regulilor

  de

  "onui.golr.

  socialr,

  bunurile

  rdmase

  dupd

  j;:Tltr

  #.

  fi

  atri-buite

  unei

  p.rrour.

  juridice

  cu

  scop

  identic

  sau

  Este

  de

  sublin

  iat

  cd

  in

  cazulin

  care

  persoana

  juridicd

  este

  dizolvatd

  pe

  otiv

  cr

  scopul.ei

  sau

  mijloacele

  pe

  *..-

  le

  intreb

  uin[eazd,

  in

  realizarea

  ffiifii

  jr#,::ilrifi?ffiTf,j;*1i",i,tiffi

  ::;.suire;;;;

  g)

  Categorii

  de

  persoane

  juridice

  statul'

  Personaiituttu

  juridicr

  a

  statului

  gi

  a

  institufiilor

  sale. Statul

  io',t:n'ffi#

  ;:ffi

  ,i:

  jF'

  c6nd

  partiffi

  nemij

  locr,,

  i,','u*e

  propriu,

  In

  general

  statul

  intervine

  in

  raporhrri

  de

  drept

  civil

  prin

  Ministerul

  inanfelor,

  afard

  de

  cazunre

  in

  .ur.

  r";.;-r;bilegte

  unr-J

  urre

  organe

  in

  cest

  scop.

  statului

  ii

  revin

  intinse

  drepfuri

  patrimoniale,

  pe

  care

  le

  exercitd

  ftrd

  a

  vea

  nevoie

  de

  o

  constituire

  formarj

  "u

  pr.roanS

  juridic5,

  fiind

  un

  subiect

  e

  drept

  cu

  p.ersonalitate

  lu.iai.a

  d.

  ;;^;n

  dec6t

  a

  tuturor

  celorlalte

  i,H?il'r"Hf::"1mff

  "",811'*iarrii.li'.p..u..r.indeprineeie

  Statul

  creeazd'

  el

  insugi

  oo.-.1.

  privitoare

  Ia

  infbfigarea

  gi

  organi

  zarea

  .,i:ffi?,..,::11

  ,#ffj

  ll.cum

  si

  cere

  rereritoar.,il;,,ninfarea

  ror.

  distinct.

  I

  personalitate

  juridic5,

  cu

  buget

  propriu

  gi

  Primdriile

  sunt

  subiecte

  de

  drepturi

  gi

  obligalii.

  in

  aceastd

  calitate,

  ele

  ot

  face

  *

  pe

  bazaprincipiului

  finanfarii

  uugeiare

  -

  acte

  de

  administratie

  r"iTff;J;il1*rilor,

  int

  .p.i,'deritor

  ei.rr*rurt.

  uunuJ

  care

  ,.

  una

 • 8/18/2019 Drept Civil Partea2.PDF

  14/34

  1

  MARIA

  HARBADA

  DREP

  '

  rnstitufii

  bugetare

  ale

  administratiei

  publice.

  in

  aceastd

  categorie

  intrd:

  -

  instituliire

  finanrate

  din

  bugerur

  staturui

  sau

  din

  bugetul

  local;

  -

  institulii

  care

  exercird

  functii

  administrativ

  politice

  (ministerele)

  ;

  -

  sau

  institulii

  sociar

  curturale

  linstirulii

  de

  invd_

  fdmdnt

  superior,

  precum

  gi

  o

  serie

  de

  institutii

  culfurale,

  Academia,

  organizatllle

  sanitare

  etc.).

  '

  Toate

  aceste

  institulii

  sunt

  subiecte

  de

  drept,

  dispunand

  de

  drepturile

  necesare

  indeplinirii

  sarcinilo,

  ..

  lu...r,in

  ;i

  uu

  p.rronalitate

  Instifufiile

  bugetare

  rrspund.

  pentru

  obligaliile

  lor.

  at6t

  cu

  alocafiile

  cdt

  9i

  cu

  fondurile

  speciale

  destinatJoperaliilor

  economice.

  Banca

  Nafionalr-

  Sifuatia

  juridicd

  a

  bdncilor

  este

  determinatd

  de

  lor'

  in

  conformitate

  tu

  planul

  general

  de

  dezvoltare

  a

  economiei,

  l6ngd

  rolul

  de

  regulator

  al

  circulalili

  monetare;

  Banca

  Nafionald

  este

  centru

  unitar

  de

  decontare

  pentru

  economie.

  Prin

  ea

  se

  centra

  Iizeazd

  mijloacele

  bdnegti

  vremelnic

  libere

  ale

  organ

  iza[trlor

  economice.

  Prin

  indeplinirea

  acestor

  sarcini,

  Banca

  Nalionard

  ac[ioneazd,

  ca

  juridica

  ce

  participd

  calrtate

  de parte,

  la

  raporturile

  de

  drept

  cu

  celelalte

  intreprinderi

  industriale,

  com.rciale

  etc.

  casele

  de

  economii

  c.E.c.

  sunt

  de

  asemenea

  persoane

  juridice.

  Ele

  drepturile

  cetSlenilor

  gi

  reprezinti

  o

  institulie

  de

  credit

  de

  stat

  Categorii

  de

  cooperative.

  Se

  pot constitui in:

  -

  cooperative

  de

  consum

  -

  aprovizionare,

  prelucrare

  gi

  des_

  facere;

  -

  cooperative

  de produclie

  megtegugdreascd.

  organizafii

  ob$te$ti.

  Din

  aceastd

  grupd

  fac

  parte

  diferitele

  asocialii

  de

  care'

  in

  conformitate

  cu

  art.

  86

  din

  Constitufie,

  au

  dreptul

  de

  a

  se

  in

  aceasti

  categorie

  enumerdm:

  -

  sindicate;

  -

  organizafiile

  de

  tineri;

  -

  organiza[lile

  sportive;

  J LI(

  1

  r-ll

  I

  -

  r-\ t1

  vo1'

  rnP

  F'I

  nr

  Y-

  ot

  ir

  'I

  c

  t9

  n

  t-

  l

  (

 • 8/18/2019 Drept Civil Partea2.PDF

  15/34

  DREPT

  CIVI

  asociafi'e

  voruatare

  qi

  uniunile,

  precum

  gi

  orice

  arte

  sociafii'

  inclusiv

  uniunile

  persoanelor

  care

  fac

  muncd

  de

  reafie

  qtiinfificS

  0ri

  cuitural',

  .r*

  ,"rr,

  uniunile

  de

  Toate

  at

  scriitori,

  compozitori,

  urtlgtl

  plastici

  etc.

  constitui..""u"t'#?::::::i:.,

  "ffJturi

  .ornun.,

  prin.

  aceea

  cd,

  in

  HHT'H#'Tl;3:,rff

  'f

  i::f

  3'9'ill'ff

  ",ffi

  :''i"1.fi

  ffi

  'Jft'

  membrilor

  la

  uominirt

  u.."

  r?.o1rniJi:ffiTjl,,ji

  principiur

  p""l.,ne.ii

  ";#gt:il:[JJ::

  "":"ffi,l**i

  "'s;;i;;;i

  ok|*r,i

  r.

  au

  drept

  sarcin'

  culfurale.

  ''vDUr(,

  s(':onomlce

  ale

  angajafilor

  ]i

  satisfacerea

  nevoilor

  lor

  Sindicatele

  sunt

  organizate

  pe

  ramuri

  de

  nrodrrr.rio

  n.._--l

   

  e

  munc

  i

  tori

  i,

  ingin

  e.ii,

  t.lll.

  i

  ",,r

  t

  ;;-

  #;

  *:jili

  ;

  llil,TJl;

  t:

  roducfie.

  "rut'":H|1if,;j}:?,Tjj,l::itl.

  Ior

  surrt

  orsane

  creare

  din

  inisiativa

  spre

  a"o'Jru

  o"

  J"oJ"'{

  =darJffiri.:"trffix|:*

  ;":

  lff::lor

  economice

  are

  membr'or

  i;;.

  E;

  acfiveazd,

  pe

  baz.de

  regu_

  AIte

  asocia{ii

  ri

  uniuni

  (cum

  ar

  fi

  asociafiile

  de

  creatori,

  artigti

  lastici'

  cornno1lto.i,

  *.ilr"nl

  -

  care

  au

  at6t

  scopur

  de

  a

  ap.rarnteresele

  qi

  economice

  ate

  _L-rriu.it",

  to;;;.lranaio,

  ,inai.uiJor,

  dar

  $i

  pe

  :i{H","'fl

  :;:,:;m*[l*.J*

  *"fffl

  o

  r

  tare

  a

  c

  u

  r

  ruri

  i,

  ...

  u

  i.

  Stabilirea

  diferitelo.'.;;;;i]

  de

  p..r*r"luridice

  esre

  rear

  izatdrgi

  in

  ;F;ile

  acesr

  subiect

  corectiv

  de

  _

  persoane

  juridice

  #3rT.'n:X'"r',1*":'::''::'il::ffi

  if

  i:'H?";;,fi'H

  -

  persoane

  juridice

  cu

  capital

  privat

  respectiv

  care

  au

  un

  drept

  e

  proprietate

  privatd

  urupri

  t*ur'or

  gi

  averilor

  caruia

  ii

  pa4in

  gi

  care

  arcdtuies.

  .;;;;i*ur.

  caregorie

  de

  persoane

  uridice

  subiecte

  de

  drept.iuil;-*^

  ^^

 • 8/18/2019 Drept Civil Partea2.PDF

  16/34

  MARIA

  HANNAOA

  DF.EP

  -

  persoane

  juridice

  cu

  capital

  mixt

  alcaruit

  din

  patrimoniul

  rntern

  gi

  din

  bunurile

  gi

  valorile

  care

  sunt

  aduse

  de

  investitorii

  strdini,

  care

  alcdtuiesc

  o

  anumitd

  societate

  comercial6.

  o

  particuraritrfi

  are

  persoanei

  juridice

  in

  legdturd

  cu

  aceastd

  problemd

  se

  impun_a

  fi

  menlionate

  disp

  oziliile

  in

  Decreful

  nr-

  3l/1g54,

  in

  art.

  38'gi

  39,

  conform

  cdrora

  orice

  tip

  juridicd

  trebuie

  sd

  aibd

  anumite

  atribute

  sau

  elemente

  de

  (legea

  le

  numegte

  denumire

  gi

  sediu)

  gi

  un

  obiect

  de

  distinctd

  \

  Denumirea

  persoanei

  juridice

  este

  stabilitd

  prin

  actul

  de

  infiintare

  sau

  odatr

  cu

  inregistrarea

  sau

  inscrierea

  acesteia

  ?n

  registrul

  comerfului

  evidenfe

  ardtate

  in

  lege,

  trecdndu-se

  obligatJriu

  in

  registru

  $i

  Sediul

  persoanei

  juridice

  -

  este

  de

  asemenea

  determinat

  prin

  actul

  de

  sau

  statut gi

  el

  prezintd

  relevanfr

  juridicd

  din punctul

  de

  vedere

  locului

  unde

  aceasta

  va

  fi

  citatd,

  ?n

  eventiralele

  litigii'ql

  ,rrro"

  de

  reguld

  igi

  desfigoard

  activitatea

  sau

  incheie

  majoritatea

  actelor

  juridice.

  In

  conformitate

  cu

  prevederile

  art.

  35

  din

  Decretul

  ff.

  3r/rg54,

  drepturilor

  gi

  indeplinirea

  obligafiilor

  persoanei

  juridice

  se

  prin

  organele

  sale.

  Legea

  prezamd

  cd

  actele

  juridice

  realizate

  de

  aceste

  organe,

  in

  con-

  cu

  atribufiile

  lor,

  sunt

  considerate

  actele

  persoanelor

  juridice

  acd

  in

  indeplinirea

  acestor

  indatoriri

  cu

  respe

  ctarea

  limitelor

  legale,

  persoanei

  juridice

  sdvdrgesc

  anumite

  fupte

  licite

  sau

  ilicite,

  ele

  considerate

  a

  fi

  frcute

  chiar

  de

  acea

  persoand

  juridicd.

  mod

  excepfional,

  dacd,.

  organul

  respectiv

  a

  sdv6rgit

  anumite

  rentltate

  din

  fapte

  ilicite;

  acesta

  va

  .aspunde

  at6t

  personal

  fatd

  pdgubitd.,

  cdtgi

  fafd

  de persoana

  juridicd

  pe

  care

  o

  ;;;;;;r;:{."

  legale

  care

  guv

  erneazd

  contractui

  de

  mandat

  sunt

  aplicabile

  gi

  juridice

  stabilite

  intre

  aceste

  organe gi

  persoanele

  juridice

  din

  fac parte.

  I

  obii

  nun

  iapt

  l

  drt

  totl

  ob

  f'r

  ,-11

  ,-l;

  St

 • 8/18/2019 Drept Civil Partea2.PDF

  17/34

  DREPT

  CIVIL

  1I.2.2. Con{inutul

  raporfului

  juridic

  este

  alcdtuit

  din

  drepturile

  gi

  obligaliile

  participanfilor

  la

  raportul

  juridic.

  Aceste

  elemente

  ale

  conli-

  nutului

  sunt intr-o

  relafie

  de

  interdependenfd

  care

  este

  determinatd

  de

  fapful cd

  dreptului

  subiectiv ii corespunde,

  de

  regul5,

  obliga{ia

  corelativd.

  Diferitele

  infelesuri ale

  cuvintului,,drept".

  Drepturile

  care

  formeazd

  confinutul

  raportului

  juridic

  se numesc

  drepturi

  subiective,

  folosindu-se

  acest

  termen

  pentru

  a

  le

  deosebi

  de

  totalitatea

  normelor

  juridice,

  care

  constituie

  ceea

  ce

  numim

  dreptul

  obiectiv.

  Cdnd vorbim

  despre dreptul

  unei anumfte persoane

  de

  a

  pretinde

  altei

  persoane

  cu

  care a contractat

  ca aceasta

  sd-gi indeplineasc[

  obligalia

  sa,

  cuvdntul

  ,,drept"

  are

  inlelesul

  de drept

  subiectiv.

  Astfel,

  in

  situalia in

  care victima

  unui

  accident

  are

  dreptul

  sd fie

  desp[gubitd

  de

  cel

  care

  i-a

  produs

  prejudiciul,

  ne

  referim

  la

  dreptul

  subiectiv

  al

  victimei.

  a)

  Dreptul

  subiectiv

  este facultatea

  sau

  posibilitatea

  pe

  care

  o

  are

  subiectul

  unui raport

  juridic

  de a acfiona

  in

  limitele permise

  de

  lege

  gi

  de

  a

  pretinde

  unui

  alt subiect

  al aceluiagi

  raport

  juridic

  sd

  aibd

  o comportare

  corespunzdtoare,

  indeplinindu-gi

  obligafia

  de

  a

  face,

  de

  a da

  sau de

  a

  nu face

  ceua.t

  Dreptul

  de

  proprietate

  este

  un

  drept

  subiectiv,

  deoarece

  in

  temeiul

  acestui

  drept

  proprietarul

  poate

  folosi

  bunul

  ce-i

  aparline

  pentru

  satisfacerea

  trebuin{elor

  sale,

  sau

  poate dispune

  de

  acest

  bun

  in

  limitele

  stabilite

  de

  lege,

  putdnd

  totodatb pretinde

  ca tofi

  ceilalli

  sd

  se abfind

  de la

  orice

  faptd

  care

  ar

  putea

  aduce

  vreo

  atingere

  dreptului

  sdu

  (art.

  480, Cod

  civil).

  Din

  cele

  de

  mai sus

  reiese

  cd,

  dreptul

  subiectiv

  are

  urmdtoarele

  trisSturi

  caracteristice:

  '

  In

  aceast[ problemd,

  a se

  vedea gi

  Elena

  lftimie

  -

  Introducere in

  teoria

  Si

  practica

  dreptului,

  Edit.

  universitdfii,,$tefan

  cel

  Mare",

  Suceava,

  1999, p.

  13; vezi

  gi

  Maria

  Harbidl

  -

  Drept

  civil,Edit.

  Univ.

  ,Al.I.

  Crza",Iaqi,

  2003,

  p,44.

  67

 • 8/18/2019 Drept Civil Partea2.PDF

  18/34

  68

  ]{Aru4xARBADA

  l..supune

  neapdrat

  o

  oblirr^rio

  ^

  n

  rnod

  ".;;:ilir

  I

  ooligagie

  corespu

  persoane-recesar

  un

  raport

  social

  ;#:T1'oa.re,

  irnplicand

  -

  conferi

  r;r-,r^-- ,

  ^*r

  lrlrrc

  doud

  tu'

  tui

  rnulfe

   

  conferd

  tihrl2r.rrl,,j

  __

  --

  vsu

  trtat

  filUlfe

  anurnitd

  "llTt'i

  sdu

  Po

  fi

  J.?x:Itlfri,":ffi

  :;:{:ff

  ffi''i'"i::,desrbsurao

  persoane,

  ^f,lJ,";;;;?jHil:,

  ;;

  ;,,

  anumitd

  cornpor-

  lreptur*f;*1#i#?},i#::,

  indeprineu"a"ll'le

  de

  a

  prerinde

  persoana

  ;;;"

  ;1,-,7

  ynfa

  la

  naqrerea

  I

  .1undic,"

  11'u"

  do#niffi

  t##

  3$";rt'**;'J:'?"?'

  .''

  recur-

  c

  orespunznurn

  es

  te

  r;;r;:ult

  .9'"pilli.

  ito

  :*l

  u

  i

  j

  uri

  di

  c

  ci

  vil'

  _orrig",ij";*#{}ffit"r;,Tff

  'ilT:;,;"iifiH#',;;il#

  j,:'

  anumitd

  cc

  ,u0,".,i"-rrffrffid;HrfiilffiTH?':',T:T,'#,,Ti1"

  g.

  a

  avea

  o

  rn

  rapoT:,:

  :G;;nare,

  subiectur

  ""r.:.^^:*a

  rrtur?rurui

  drepturui

  subiecful

  pasiv.

  oeuitoi.-v"'rlole,

  subiecful

  activ

  este

  num

  .

  .

  De

  cele

  r

  wrt'u

  rlutlit

  credit

  or,

  iar

  *;*::#'""

  ::'

  li*;";,

  :::?::

  din

  part

  rir:ir:

  si

  I

  j:[;1i:;iu.,

  de

  ,u*ur Y

  i"

  'oJ#

  '

  c'are

  rezultd

  Tp

  s

  u

  bi

  ec

  t

  T,:*

  "."t-"-

  nlii

  ^,

  in

  rreprinc

  ". ^tuTpu.#

  "#

  t'7

  uri

  di

  c

  ci

  vi

  I

  pasiv

  ::'i".

  ar

  affir"*

  ;:'Tit#"fil, ;i;;i;;:,,'1""

  un

  agent

  i ll,

  q

  o

  I.

  il

  t

  "'

  i

  nt

  d

  alr.i"

  t

  r

  r

  .

  u

  mp

  a.u

  ;

  ;,':it',*'fi,

  i.

  fli{q:fir:",il'

  ')u1

  drepfu].de

  a

  pretind€

  nrcrro-^^

  ---'vvLL'paslv

  al

  obligafiei

  posibi

  r

  ,u

  ,l-1'

  "uii*"r#:

  ffiffi;

  HXl"':ru

  nu

  consrituie

  unicur

  diferite

  servicii)

  suu

  o.'toosta

  si

  in

  a.

  face

  ceva

  l'

  -'/

  vq"

  uc

  a

  nu

  face

  (ablinere

  ;;;

  ur'..r"ili-ffi

  Bucurepti,

  lg9g,p.

  3g.

  G.

  Boroi

  _

  Drept

  civil. partea

  generalfi,Edit.

  ALL

 • 8/18/2019 Drept Civil Partea2.PDF

  19/34

  DREPT

  CIVIL

  69

  lndiferent

  insd

  de

  natura

  gi

  intinderea

  drepfurilor

  gi

  obligafiilor,

  ele

  se

  condilioneazd

  reciproc,

  obligalia

  unei

  p54i

  presupundnd

  existen{a

  unui

  drept

  al celeilalte

  pdrfi.

  in

  doctrina

  dreptului

  civil'

  sunt

  prezentate

  urmdtoarele

  principii

  care

  guverne

  a

  zd

  exer

  citar

  ea drepturi

  I or

  sub

  i

  ectiv

  e

  c ivi

  I

  e :

  .

  cu

  respectarea

  legii

  gi

  a

  moralei;

  o

  in limitele

  sale

  interne

  qi

  externe;

  o

  cu bund-credin [

  (art.

  54,

  Constitu[ie,

  art.970,

  C. civ.)

  .

  ifurin"urea

  drepturilor

  civile subiective

  Drepturile

  civile

  subiective

  se

  clatificI

  in raport

  cu

  persoana

  cdreia

  ii

  incumbd

  obligafia,

  precum

  gi

  dupd

  conlinutul

  obligafiilor

  corespunzdtoare

  in:

  drepturi

  absolute

  gi

  drepturi

  relative.

  Drepturi

  absolute

  sunt

  acele drepturi

  cdrora

  le

  corespunde

  obligafia

  generalS negativ6

  a

  fufuror

  persoanelor de

  a se

  abline

  de

  la incdlcarea

  lor.

  Deoarece

  aceste

  drepfuri

  pot

  fi

  incdlcate

  de orice

  persoanS,

  ele

  trebuie

  apdrate

  impotriva

  tuturor.

  Din

  categoria

  drepturilor

  absolute

  fac

  parte:

  -

  drepturile

  personale

  nepatrimoniale

  (dreptul

  la

  nume,

  la

  integritatea

  persoanei,

  dreptul

  de autor,

  dreptul de

  inventator

  etc.);

  -

  drepturile

  de

  proprietate

  qi,

  in

  general,

  drepturile

  reale.

  Drepturile

  relative,

  in opozilie

  cu

  cele absolute,

  sunt

  acele

  drepturi

  cdrora

  le

  corespunde

  obligafia

  uneia

  sau

  a

  unor

  persoane

  determinate

  de

  a

  da

  (constitui

  sau

  str[muta)

  ,rtr drept

  real asupra

  unui

  lucru, de

  a

  s[vdrqi

  anumite

  acte

  sau

  fapte

  juridice

  (obligafii

  pozitive)

  sau

  de a se

  abline

  de

  la

  anumite

  acte

  (obligalii

  negative).

  O altd

  clasificare

  importantd

  a

  drepfurilor

  se

  face,

  dupl

  criteriul

  confi-

  nutului economic,

  in: drepturi

  parimoniale

  gi

  drepturi

  nepatrimoniale.

  Drepturi

  patrimoniale

  sunt acele

  drepturi

  care

  au

  un conlinut

  eco-

  nomic,

  oferind

  posibilitatea

  unei

  evaludri

  bdneqti.

  Majoritatea

  drepturilor

  civile

  sunt

  patrimoniale.

  I

  I

  G.

  Boroi

  -

  Drept

  civil.

  Partea

  generald,

  Edit. ALL

  BECK,

  Bucureqti,

  1999,

  p.

  38.

 • 8/18/2019 Drept Civil Partea2.PDF

  20/34

  MAzuA

  HARBADA

  98ry

  ffeb

  1

  regl

  cat(

  Drepturi

  nepatrimoniale

  sunt

  acele

  drepturi

  care

  nu

  au

  un

  continut

  economic. -

  '

  Din

  categoria

  acestor

  drepturi

  fac parte

  drepturile

  asupra

  bunurilor

  inerente

  persoanei

  (drepful

  la

  nume,

  onoare,

  demnitate

  etc.)

  care

  aparfin

  .tufuror

  persoanelor,

  precum

  gi

  o

  serie

  de

  drepturi

  dobandite

  in

  -urrna

  participdrii

  la

  anumite

  raporturi

  juridice

  (drepru1

  personal

  al

  autorilor

  gi

  inventatorilor,

  drepfuril

  e rezurtilnd

  din

  cdsbtorie

  sau

  rudenie

  etc.).

  Drepturile

  personale,

  nepatrimoniale,

  sunt

  acele

  drepfuri

  absolute

  gi

  netransmisibile,

  in

  sensul

  cd

  sunt

  legate

  in

  mod

  indisolubil

  de

  o

  anumiil

  persoand

  9i

  impun

  tuturor

  membrilor

  societSfii

  obligafia

  corelativd

  de

  a

  le

  respecta.

  Drepfurile

  patrimoniale

  se impart

  la

  rdndul

  lor

  in

  urmdtoarele

  categorii:

  drepturi

  reale gi

  drepturi

  de

  creanfl.

  Drepturile

  reale

  sunt

  acele

  drepfuri

  patrimoniale

  care

  iau

  na$tere

  asu-

  pra

  bunurilor

  gi

  pe

  care

  tifularii

  lor

  le

  exercitd

  direct,

  frrd

  concursul

  altor

  persoane

  Drepturile

  reale

  sunt

  absolute,

  fiind

  opozabile

  tuturor

  Drepturi

  de

  creanfi

  sunt

  acele

  drepturi patrimoniale

  in

  temeiul

  cdrora

  subiectul

  activ (numit

  creditor)

  poate

  pretinde

  subiectului

  pasiv

  (adicd,

  debitorului)

  sd

  dea,

  sd

  facd

  ori

  sd

  nu

  faci

  ceva

  Drepturile

  de

  creanfi

  sunt

  drepturi

  relative

  gi

  ca

  atarenu

  sunt

  opozabile

  decat

  fafd

  de persoana

  sau

  persoanele

  care

  figureazdin

  raportul

  respectiv

  de

  obligafii.

  Drepfurile

  reale

  sunt

  limitate

  Ianumdr,

  spre

  deosebire

  de

  cele

  de

  crean-

  [d'

  carc

  sunt

  nelimitate,

  posibilita ile

  de

  contr

  actare

  a

  obligafiilor

  fiind

  numeroase

  gi

  variate.

  o

  Recunoaqterea,

  garantarea

  gi

  ocrotirea

  drepturilor

  civilel

  Drepturile

  civile

  ale persoanelor

  fizice

  sunt

  recunoscute

  in

  scopul

  satisfacerii

  intereselor

  lor

  personale,

  materiale

  gi

  culturale,

  in

  acord

  cu

  interesul

  obgtesc

  potrivit

  legii

  gi

  regulilor

  de

  conviefuire

  sociald (art.

  1

  din

  Decretul

  nr-

  31/1954

  privind

  persoanele

  frzice gi

  juridice).

  Acest

  text

  org

  i,nt

  trf

  l

  7P

  '

  Gh.

  Durac

  -

  Drept

  procesual

  civir,Edit.Junimea,

  raqi,2004,

  p.

  13

  -

  27.

 • 8/18/2019 Drept Civil Partea2.PDF

  21/34

  CTVIL

  corelat

  cu

  art.

  2

  din

  acelagi

  act

  normativ

  pentru

  a

  prezenta

  generald

  a

  drepturilor

  subiective

  civile pentru

  ambele

  de

  subiecte

  de

  drept

  civil:

  persoane

  frzice

  gi

  persoane

  juridice.

  vom

  re{ine

  cd

  ,,Drepturile

  civile

  pe

  care

  le

  au, ca

  persoane

  juridice,

  precum

  gi

  organele

  de

  stat

  gi

  celelalte

  institulii

  de

  stat,

  economice,

  orice

  organizafii

  de stat,

  ca

  gi

  societdlile

  de

  economicl

  sunt

  recunoscute."

  Diverse

  acte

  normative

  reali-

  recunoa$terea

  special5

  a drepfurilor

  subiective

  civile.

  .

  Constitufia

  ocrotegte

  gi

  garanteazd

  dreptul

  de

  proprietate

  gi

  drep-

  la

  mogtenire prin

  art. 44

  Si

  46,

  iar

  Decretul

  nr.

  3IlI954

  prin

  art.

  54

  -

  prevede

  ocrotirea

  1ega15

  a drepturilor personalernepatrimoniale.

  .

  itt

  actele

  internalionale

  sunt inscrise

  dispozifiile

  exprese

  cu

  la

  ocrotirea

  drepturilor

  civile

  gi

  exercitarea

  lor

  (art.

  29

  din Decla-

  Universald

  a Drepturilor

  Omului;

  art.

  10

  din

  Conventia

  Europeand

  a

  Omului

  l.u.).

  71

  .

  Referitor

  la exercitarea

  drepfurilor

  aldturi

  de

  alte

  prevederi

  legale

  gi

  art.

  5,

  poate

  deroga prin

  convenfii

  sau disp

  ozigii

  ordinea publicd

  gi

  bunele

  moravuri."

  drepturi

  trebuie

  fbcutd

  in

  concordanl5

  subiective

  civile

  este

  de

  C. civ.

  care

  dispune:

  ,,Nu

  particulare

  la

  legile

  care

  In

  consecinfd,

  exercitarea

  cu legea

  qi

  normele

  de

  Totodatd,

  exercitarea

  trebuie

  efectuatd

  cu

  bund

  credinld

  cum

  Constitu[ia (art.

  54,

  C.

  civ.,970,

  alin.

  1

  din

  acelagi

  act

  normativ

  materia

  convenfiilor).

  Drepturile

  civile

  sunt

  ocrotite

  de

  lege

  qi

  pot

  fi

  exercitate

  numai

  scopului

  lor

  economic

  sau

  social.

  Un caracter

  specific

  al

  drepturilor

  civile

  este garantarea

  gi

  ocrotirea

  lor

  lege.

  Drepturile

  subiective

  rezultate

  din

  raporfurile

  juridice

  concrete

  sunt

  in

  canil in

  care

  nu

  sunt

  respectate,

  prin

  ac{iunea

  de

  justifie.

  Ca

  urmare

  a

  unei

  acfiuni

  in

  justifie,

  instanla

  judecdtoreasci

  procedeazd,

  cercetarea

  cauzer

  $i, in

  cazul

  in

  care

  acfiunea

  este

  intemeiatl,

  dreptul

  reclamantului

  printr-o

  hotdrdre,

  oblig6nd pe

  pdrdt

  sd

 • 8/18/2019 Drept Civil Partea2.PDF

  22/34

  MARIA

  HARBADA

  NDtr

  Ylu

  (

  r\l

  a

  da'

  cai

  col

  3C1

  DO

  indeplineascd

  prestalia

  la

  care

  este

  indatorat.

  Dacd

  acesta

  refuzd,

  hotdrdrea

  judecdtoreascr

  va

  fi

  adusd

  la

  indeplinire

  prin

  executare

  silitd

  cu

  ajutorul

  organelor

  de

  stat.

  In privinla

  drepfurilor

  personale

  nepatrimoniale,

  persoana

  care

  a

  suferit

  o

  atingere

  ?n

  asemenea

  drepfuri

  (atin-eere

  adusd

  numelui,

  onoarei

  sau

  reputaliei

  sale,

  ori

  cu

  privire

  la

  drepturile

  personale

  n"pairimoniale

  de

  autor

  al

  unei

  opere

  gtiinfifice,

  artistice

  ori

  literare,

  de

  inventator

  sau

  inovator)

  va

  putea

  cere

  instanfei

  sd

  dispund

  incetarea

  faptelor

  care

  aduc

  atingere

  acestor

  drepturi.

  lnstanla

  poatg

  sd

  oblige

  pe

  autorul

  incalcdrii

  unor

  asemenea

  drepturi

  personale

  sd

  indeplineascd

  orice

  m5suri

  pe

  care

  le

  va

  socoti

  necesare

  ?n

  restabilirea

  drepturilor

  incdlcate

  \

  Drepfurile

  personale

  nepatrimoniale

  sunt

  ocrotite

  gi

  dupa

  moarte,

  in

  mdsura

  stabilitd

  de

  lege

  ori

  de

  reglementdrile

  de

  conviefuire

  sociala.

  Relevantd

  este

  dispozilia

  legalS

  potrivit

  cdreia

  procurorul,

  in

  materiile

  reglementate

  de

  codul

  familiei

  gi

  decretul

  privitoi

  la persoanele

  fizice qi

  juridice,

  are

  dreptul

  sd

  intervind

  in

  orice

  ra)a

  aprocesului

  pentru

  apdrarea

  interesului

  stafului

  sau

  al

  persoanelor

  - in

  calitatea

  lor

  de

  subiecte

  de

  drept

  civil

  -

  dacd

  socotegte

  rr.."rur.

  ^

  Autorii

  de

  specialitatel

  prezintdexercitarea

  drepturilor

  subiective

  civile

  in

  strdnsd

  legdturd

  cu

  abuzul

  de

  drept,

  acesta

  din

  urmd

  semnific6nd

  exercitarea

  drepfuri

  lor

  resp

  ective

  cu

  inc

  d

  lcar

  e

  aprincip

  i

  il

  or

  menf

  i

  onate.

  b)

  Obligafia

  -

  element

  al

  confinutului

  raportului

  juridic

  civil

  Aceasta

  reprezintl

  indatorirea

  subiecfului

  pasiv

  la

  presta

  [ia

  pozitiv;

  sau

  negativd fald

  de

  subiecful

  activ.2

  obligafia

  are

  semnificafii

  multiple,

  fiind

  analizatdin

  sens:

  -

  larg,

  care

  configureaz|raporful

  juridic;

  -

  restrdns,

  pentru

  a

  desemna

  obligalia

  subiecturui

  pasiv;

  -

  de

  inscris

  constatator.

  ] +

  r"

  vedea

  gi

  G. Boro

  i,

  op.

  cit.,p.

  3g

  9i

  urm.

  -

  In

  acest sens

  vezi

  Elena

  lftimie,

  op.

  cit.,

  p.

  r25

  -

  r29;

  d,e

  asemenea,

  Maria

  Harbidi

  -

  Elemente

  de

  drept

  pentru

  fnvdydmantul^economic

  universitar,Edjt.Fundatiei

  Academice

  ,,Ghe.

  Zane',,Iagi,

  1996,

  p.

  l

  13

  _

  124.

 • 8/18/2019 Drept Civil Partea2.PDF

  23/34

  DREPT

  CIVI

  Ca element

  constifutiv al conlinutului

  raporfului

  juridic civil,

  obligafia

  este indatorirea

  subiectului

  pasiv,

  pretinsi

  de

  subiectul

  activ,

  de

  ,,a

  da"r,,aface"

  sau,,a

  nu

  face

  cevvrr,

  conduiti

  care poate

  fi

  impusirin

  eaz de

  necesitate,

  prin

  forfa

  de

  constringere

  a

  puterii

  de

  stat.

  Ea

  consti

  deci

  intr-o

  indatorire

  fafil

  de

  subiectul

  activ,

  pretinsi

  de

  acesta.

  Conduita

  subiecfului

  pasiv

  poate

  fi

  caracteri

  zatd

  pnntr-o

  prestafie

  pozitiv[

  (a

  da

  sau

  a face)

  sau abstentiune

  sau

  presta{ie

  negativd.

  Dacd

  subiectul

  pasiv

  nu-gi

  indeplinegte

  de

  bund

  voie

  obligalia

  asumatd,

  subiecful

  activ poate

  solicita puterii

  de

  stat

  ttllizarea

  fo4ei

  de

  constr6ngere

  impotriva

  debitorului

  sdu.

  Ansamblul

  drepturilor

  qi

  obligaliil&r

  pe

  care

  o

  persoani

  le

  are

  recunoscute

  prin

  lege

  constituie

  stafutul

  juridic

  al

  acesteia.

  II.2.3.

  Obiectul

  inseamn6

  bunurile

  (lucrurile)

  sau

  prestatia

  (conduita)

  Ia

  care

  se referd

  drepturile qi

  obligaliile

  care

  se

  nasc

  intr-un

  anumit

  raport

  juridic.

  Mai

  exact,

  ac{iunile

  sau

  abstenfiunile

  pe

  care

  le

  implicd drepturile

  gi

  obligafiile

  participanfilor

  la

  raporful

  juridic

  civil.

  :&t

  *

  II.3.

  Izvoarele

  raportului

  juridic

  civil:

  o

  actul

  juridic;

  .

  faptul

  juridic.

  1I.3.1.

  Actul

  juridic

  este

  o

  manifestare

  de

  voinfd

  a uneia

  sau

  a mai

  multor

  persoane,

  frcutd

  cu intentia

  de

  a

  produce

  efecte

  juridice

  (de

  a

  crea,

  modifica

  transmite

  sau

  stinge

  un

  raport

  juridic

  civil).

  Din

  acest

  motiv,

  acliunile

  omenegti

  care

  nu sunt,

  in

  acelaqi

  timp,

  gi

  acte

  internalionale

  ci numai

  acte

  de voin 6,

  nu

  sunt

  acte

  juridice

  propriu-zise,

  ci

  numai

  fapte

  juridice.r

  IJ

  t

  A

  se

  vedea

  gi

  Iftimie

  Elena

  -

  Introducere

  in

  Universitdtii,,$tefan

  cel

  Mare",

  Suceava,

  1999,p.

  103

  teoria

  Si

  practica

  dreptului,

  Edit.

  gi

  urm.

 • 8/18/2019 Drept Civil Partea2.PDF

  24/34

  'i1

  ta

  Actele

  juridice

  propriu-zise

  nu

  por

  rr

  decar

  licite

  pentru

  cd

  o

  ranifestare

  de-

  voinld

  nu

  produce efecte

  tunciice

  dec6t

  atunci

  c6nd

  ia

  a$tere

  in

  condifiile

  prevdzute

  de

  lege.

  un

  act

  illicit

  este

  de

  neconceput,

  aci

  o

  manifestare

  de

  voinfd

  care

  ar

  fi

  in

  conrradictie

  cu

  interesere

  stafului

  ru

  ar

  putea

  avea

  valoare

  juridicd.

  Pot

  .rirru

  u.tiu,it'i-.negti

  ilicite

  infractiuni,

  confraven{ii,

  ilr"l

  orr.iprinare).

  fapte

  civle

  licite

  sau

  licite'

  dar

  nu

  .9i

  acte

  juridice

  ilicite.

  bii...ntu

  o,nt.e

  actul juridic

  ai

  elelalte

  acliuni

  o-.n.gii

  este

  caracterur

  ricit

  ai

  acesfeia.

  In

  doctrina

  juridicd

  se

  uttT:

  atenlia

  asupra

  ceror

  doua

  sensuri

  utllizate

  entru

  a

  desemna

  acful

  juridic.

  Existd

  ui

  sens

  materiar,

  care

  vizeaz.

  perafiunea

  juridicd,

  manifestarea

  de

  voinfd

  in

  sine

  gi

  care

  este

  sensul

  ropriu

  al

  nofiunii

  de

  act

  juridic,

  ri

  urr^

  ,..rs

  formar,

  reprezentat

  de

  'scrisul

  constatator

  al

  manifestdrii

  de

  vointd.

  in

  doctrina

  juridi.d

  ;i;il,

  ;;il;J;#".qri

  sunt

  considerate

  ,,acele

  fapte

  (comisive

  sau

  omisive)

  s5vdrgite

  de

  su-biectele

  de

  drept

  civil,

  cu

  sau

  brd

  intenfia

  de

  a produce

  efecte juridice,

  ?.

  "u..

  t"g"u

  i"ugenagterea,

  odificarea

  sau

  stingerea

  de

  -raporturi

  juridice

  civile

  .or.r.t".

  Agadar,

  atdt

  acriunile

  'uoru,'tur.

  (d;;i,

  c6t

  ei

  cele

  Actele juridice

  pot

  fi

  de

  doud

  feluri:

  bilaterale

  gi

  unilaterale.

  Actul

  uridic

  este

  bilateial

  atunci

  c6nd

  s"

  rorm.

  azd

  pi,n

  acordul

  de

  voint[

  infelegerea)

  a

  doud

  sau

  mai

  multe

  p..roun..

  un

  exemplu

  de

  asemene

  a

  act

  bilateral

  este

  convenfia

  sau

  contractul.

  Acful

  juridic

  este

  unil

  ateral,

  afunci

  ,ana

  iu

  fiinfd

  prin

  manifestarea

  de

  a

  unei

  singure

  persoane,

  de

  "*"*pr.r,

  testamentur,

  oferta

  de

  ontract,

  acceptarea

  sau

  renunfarea

  Ia

  o

  mogtenire

  etc.

  Este

  necesard

  distincfia

  dintre

  t".-"nui

  o.

  act

  juridic

  qi

  inscrisul

  ar

  acerui

  act,

  instrumenfur

  de

  prob5

  care

  servegte

  ra

  dovada

  act

  juridic

  fiind

  denumit

  ,,inscris",

  iuri.*enul

  de

  act

  juridic

  trebuie

  numai

  pentru

  denumirea

  operafiei

  mintale

  a

  partilor.

  MARIA

  uaneAoA

  --)eFP-

  II

  S

  r\'Pt-

  I

  -rrt

  i1a

  i

  '

  Gabriel

  Boroi

  -

  Drept

  civil.

  Partea

  generald,Edit.

  ALL,

  Bucuregti,

  lggg,p.

  g5.

 • 8/18/2019 Drept Civil Partea2.PDF

  25/34

  DREPT

  CIVIL

  /f,

  II.3.2.

  Faptul

  juridic

  Spre

  deosebire

  de

  actul

  juridic,

  prin

  fapte

  juridice

  infelegem

  acele

  evenimente

  sau

  activitdqi

  ale

  omului

  care produc

  efecte

  juridice

  indepen-

  dente

  de

  voinla

  sa

  gi

  anume:

  -

  na$terea;

  -

  moaftea

  care produce

  consecinfe

  asupra

  drepfurilor

  personale

  gi

  reale;

  -

  scurgerea

  timpului

  care

  duce

  la pierderea

  dreptului

  de

  creanfd

  sau

  la

  consolidarea

  stdpdnirii

  de

  fapt

  a

  unui

  lucru

  prin

  transfor-

  marea

  ei

  in

  drept

  de

  proprietate;

  -

  starea

  mintall

  care

  modificd

  eapacitatea

  etc.

  Unele

  acte produse

  prin

  voinfa

  omului

  gi

  care

  cauzeazd,prejudicii

  altor

  persoane,

  denumite

  delicte gi

  cvasidelicte

  (reglementate

  ae

  art.

  99g

  -

  g9g,

  C'

  civ.),

  constituie

  de

  asemenea

  fapte

  juridice

  care

  gen

  ereazd,

  raporfuri

  juridice

  civile.

  Dacd

  cineva

  sdvdrgegte

  cu

  intenfie

  o

  faptd

  cauzatoare

  de

  prejudiciu,

  aceasta capdtd

  denumirea

  de

  delict,

  iar

  dacd

  prejudiciul

  se produce

  in

  urrna

  unei

  culpe

  (sub

  forma

  neglijenfei,

  ugurinlei,

  lmprudenfei,

  neatenfiei,

  incompetenfei),

  fapta

  se

  numegte

  cvasidelict.

  Atat

  delictele,

  cei

  qi

  cvasidelictele

  au

  trdsdfura

  comund

  de

  a

  fi

  incluse

  in

  categoria

  faptelor

  juridice

  in

  sensul

  definiliei

  date

  mai

  sus;

  autorul

  nu

  le

  comite

  in

  scopul

  de

  a

  crea

  o

  obliga{ie

  in

  sarcina

  sa.

  In

  raport

  de

  voinla

  omului

  exprimatd

  pentru

  a produce

  faptul

  juridic,

  acesta

  se

  calsifi:i#,ffi?:?:lele

  doud

  categorii:

  acfiunile

  omenegti.

  Acfiunile

  omenegti

  generatoare

  de

  efecte

  juridice

  sunt

  fapte

  voluntare

  produse

  cu

  intenfia

  de

  a

  obfine

  efecte

  juridice,

  sau

  flri

  intenfia

  de

  a

  genera

  consecinle

  legale

  (ex.

  uciderea

  din

  culpd

  prevdzutd

  gi

  sanc{ionatl

  de

  art.

  178,

  c. p€il.,

  cvasidelictul

  civil

  ,prevdnfide

  art.

  ggg,

  a. civ.).

  Din

  categoria

  acliunilor

  omenegti

  produse

  cu

  intenlie

  se

  remarc6,

  in

  mod

  special

  actele

  juridice.

  In

  consecin[6,,,prin

  fapte

  juridice

  infelegem

  acele

  imprejurdri

  care

  potrivit

  normelor

  juridice

  atrag

  dupr

  sine-

  aparilia,

  -odifi.ur.u

  sau

 • 8/18/2019 Drept Civil Partea2.PDF

  26/34

  76

  DREP

  I

  Y4Rr4

  HARBADA

  stlngerea

  de

  raporfuri

  juridice

  gi

  provoacd

  prin

  aceasta

  anumite

  consecinte

  uridice

  (ex.:

  incheierea

  ;;;;.Etorii, *;r;;

  unui

  cop'

  etc.).,,r

  ,

  -

  {

  tt"io"*"

  -

  Introducere

  in

  teoria

  generatd

  a

  dreptutuz,

  Edit.

 • 8/18/2019 Drept Civil Partea2.PDF

  27/34

  DREPT

  CIVI

  77

  ffi

  ixrnnsARr

  gr

  rESrE

  a)

  intrebiri

  1.

  La

  ce

  v6rst5

  dobdndeste

  deplind?

  perso?na

  ftzicd

  capacitate

  de

  executie

  2.

  care

  sunt

  categoriile

  de

  persoane

  incapabile

  prevLzute

  prin

  Decreful

  nr.

  3I/1954?

  3'

  Minorul

  cu

  capacitate

  de

  exerciliu

  restrdnsl

  poate

  incheia

  unele

  acte

  juridice

  civile,

  personal

  gi

  singur?

  care

  sunt

  acestea?

  4.

  copilul

  conceput,

  dar

  incd

  nendscut,

  poate dob6ndi

  drepturi

  gi

  obligafii

  qi

  in

  ce

  domeniu?

  5'

  Care

  este

  principiul

  care

  guv

  erneazd"

  capacitatea

  de

  folosintd

  a

  persoanei

  juridice

  gi

  in

  ce

  constd

  acesta?

  -

  '

  6.

  De

  la

  ce

  datd

  poate

  sd

  inceap

  d

  capacitatea

  de

  folosinfd

  gi

  capaci-

  tatea

  de

  exercifiu

  a

  persoanei

  juridice?

  7

  '

  Ce

  sunt

  drepturile

  subiective

  civile

  gi

  care

  sunt

  trdsdturile

  ce

  le

  caracterizeazd?

  8.

  in

  ce

  constd

  cel

  mai

  eficient

  mijloc

  de

  aparare

  a

  dreptului

  de

  proprietate?

  9.

  care

  sunt

  izvoarele

  raporturui juridic

  civil gi

  cum

  sunt

  definite?

  10.

  ce

  este

  acful

  juridic

  civil gi

  in

  ce

  condilii

  se

  incheie?

  11.

  in

  ce

  condifii

  actur

  Srreaic

  civil

  este

  sancfionat

  cu

  nuritatea

  absolutd?

  12.

  care

  sunt

  viciile

  de

  consimldmdn