Documents.tips Mikro Makro

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/23/2019 Documents.tips Mikro Makro

  1/37

  UNIT 5 PENGAJARAN MIKRO / MAKRO

  SINOPSIS:

  Tajuk-tajuk dalam unit ini menjelaskan tentang konsep pengajaran mikro / makro,

  kemahiran Asas Pengajaran Mikro / Makro, Perancangan dan Amali Pengajaran

  Mikro dan Makro serta Bidang Pengajaran Mikro / Makro. Tajuk-tajuk ini bertujuan

  meningkatkan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran dalam pengajaran dan

  pembelajaran Pendidikan slam. !elain daripada itu anda juga diberi tugasan dan

  tajuk tutorial untuk dilaksanakan. Para pelajar diharap dapat berusaha untuk

  menguasai semua kemahiran "ang terdapat di dalam unit ini.

  HASIL PEMBELAJARAN

  Pada akhir unit ini peserta dapat :

  i Memahami dan menguasai kemahiran asas pengajaran mikro dan makro

  dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan slam#

  ii menguasai kemahiran mengelola sesi pengajaran dan pembelajaran

  Pendidikan slam , dan#

  iii memilih dan mengaplikasi kaedah pengajaran dan pembelajaran "ang sesuai

  bagi tajuk-tajuk pelajaran dalam setiap bidang Pendidikan slam.

  46

 • 7/23/2019 Documents.tips Mikro Makro

  2/37

  TAJUK 5 PENGAJARAN MIKRO DAN MAKRO

  TAJUK 5.1 Konsep Pengajaan M!"o #an Ma"o

  Konsep Pengajaan M!"o

  Pengajaran mikro adalah suatu teknik pengajaran dan pembelajaran "ang dilakukan

  dalam masa di antara lima hinggga lima belas minit untuk mengajar sesuatu kemahiran

  bagi sekumpulan pelajar. $umlah pelajar biasan"a antara sepuluh hingga lima belas

  orang sahaja. Pengajaran mikro bertujuan membina kemahiran guru berkaitan

  dengan akti%iti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah.

  Pengajaran mikro memperlihatkan bagaimana seseorang pelajar dapat men"ampaikan

  satu-satu kemahiran "ang telah dipelajari dan dikuasain"a secara praktik. a melibatkan

  teknik-teknik penggunaan set induksi, penyoalan, variasi rangsangan, penerangan

  dengan contoh-contoh, ilustrasi atau alat bantu mengajar, penggunaan papan

  kapor, pengukuhan dan penutup.

  Melalui pengajaran mikro, anda berpeluang mempraktikkan teori pengajaran dalamsesuatu situasi "ang terka&al. Anda perlulah tahu, kebiasaann"a pengajaran ini han"a

  menumpukan kepada satu jenis kemahiran mengajar sahaja. 'ntuk memerhati dan

  menilai akti%iti pengajaran "ang dilaksanakan, anda digalakkan membuat rakaman

  %ideo. !etelah akti%iti pengajaran ini selesai anda perlu berbincang dengan rakan-rakan

  tentang kekuatan dan kelemahan bagi akti%iti pengajaran "ang telah anda laksanakan.

  (asil perbincangan tadi bolehlah digunakan untuk memperbaiki dan mempertingkatkan

  lagi kemahiran "ang telah dilaksanakan.

  Bincangkan dengan rakan anda tentang faedah pengajaran mikro.Buat catatan isi-isi penting , kemudian bandingkan dengan bahan"ang disediakan berikut.

  47

 • 7/23/2019 Documents.tips Mikro Makro

  3/37

  Antara faedah "ang dapat disenaraikan ialah:

  Mendapat peluang mempraktikkan kemahiran mengajar satu demi satu dalamsituasi pelajaran "ang terancang dan dipermudahkan.

  Boleh mempelajari teknik mengajar dalam keadaan "ang tenang, mudah dankurang kompleks.

  Pengajaran mikro membolehkan anda mengamalkan teori pengajaran "angdisampaikan oleh pens"arah di dalam bilik kuliah.

  Pengajaran mikro juga dapat mengurangkan berbagai-bagai masalah daripadapengajaran biasa di sekolah.

  Melalui rakaman %ideo, guru-guru pelatih dapat mengkaji sendiri kesalahan-kesalahan "ang dilakukan dalam sesi pengajaran mikro.

  Melalui perbincangan selepas sesi pengajaran anda akan dapat memahamikesalahan / kelemahan dan seterusn"a berusaha untuk mengatasikelemahan-kelemahan tersebut.

  !ekarang cuba kita lihat bagaimana cara sesi pengajaran mikro dilaksanakan.

  )Model *.Allen dan +. +"an

  48

  Mengulas

  Merancang !emula

  Mengajar !emula

  Merancang

  Mengulas !emula

  Mengajar

 • 7/23/2019 Documents.tips Mikro Makro

  4/37

  Mean$ang

  Anda perlu membuat persediaan mengajar "ang memenuhi kriteria "ang telah

  ditetapkan dengan memfokuskan kemahiran "ang akan dipraktikkan. Perkara-perkara

  "ang berkaitan dengan pengajaran seperti bilangan murid, alat bantu mengajar dan

  akti%iti perlu dirancang dengan teliti supa"a proses pengajaran mikro dalam tempoh

  masa "ang terhad berjalan dengan lancar. Borang-borang "ang berkaitan dengan

  penilaian perlulah disediakan.

  Mengaja

  Anda hendaklah menjalankan sesi pengajaran seperti "ang dirancang. !emua prinsip

  dan garis panduan berkenaan sesuatu kemahiran "ang menjadi fokus perlu diha"ati dan

  dipraktikkan. ontohn"a kemahiran pen"oalan. Anda perlulah mengaplikasi semua

  prinsip penggunaan dan komponen kemahiran pen"oalan dalam sesi pengajaran itu.

  Adalah lebih baik anda merakamkan sesi pengajaran tersebut.

  Meng%&as / Men!&a!

  0atihan akan menjadi bertambah baik jika peserta menerima maklum balas tentang sesi

  pengajaran mikron"a. !ekiran"a ada rakaman, anda bolehlah menonton semula dan

  membuat penilaian kendiri. 1akan-rakan pemerhati menilai melalui borang penilaian

  "ang telah diedarkan sebelum sesi perlaksanaan mikro

  Mean$ang se'%&a

  (asil daripada komen-komen "ang diterima dalam peringkat penilaian, anda hendaklah

  membuat perancangan kali kedua untuk menjalankan pengajaran semula "ang juga

  akan dirakamkan. Pengajaran semula ini mungkin melibatkan pindaan kepada

  persediaan mengajar "ang disediakan.

  Pengajaan Se'%&a!elepas selesai selesai membuat perancangan, pengajaran semula akan dibuat dan

  dirakamkan. !eharusn"a pengajaran semula ini berbe2a dengan pengajaran pertama

  kerana anda telah mengambil kira komen dan teguran.

  49

 • 7/23/2019 Documents.tips Mikro Makro

  5/37

  Meng%&as Se'%&a

  !elepas pengajaran semula, perbincangan berkenaan pengajaran tersebut akan dibuat

  di ba&ah pen"eliaan bagi mengukuh dan meneguhkan kemahiran mengajar "ang telah

  dipraktikkan itu.

  Konsep Pengajaan 'a"o

  !atu sesi pengajaran "ang lengkap bermula dari set induksi hingga penutup.Perlaksanaann"a perlulah :

  +elas besar

  Perlu murid sebenar

  3uru mengajar sepenuh &aktu

  Tumpu kepada pelbagai kemahiran mengajar

  !ituasi sebenar

  50

 • 7/23/2019 Documents.tips Mikro Makro

  6/37

  TAJUK 5 PENGAJARAN MIKRO / MAKRO

  TAJUK 5.( Ke'a)!an Asas Pengajaan M!"o / Ma"o

  KEMAHIRAN*KEMAHIRAN PENGAJARAN MIKRO

  Pengajaran mikro merupakan suatu teknik simulasi "ang bertujuan untuk memberikan

  anda pengalaman mengajar serta menguasai kemahiran-kemahiran mengajar dalam

  satu situasi "ang hampir sama dengan akti%iti pengajaran dalam bilik darjah. +emahiran

  mengajar "ang dipilih ialah merupakan kemahiran-kemahiran mengajar "ang penting

  dan kerap digunakan untuk menjalankan akti%iti pengajaran dalam bilik darjah. *i

  antara kemahiran-kemahiran "ang biasan"a dipilih untuk sesi pengajaran mikro ialah :

  +emahiran pen"ampaian set induksi

  +emahiran Menerang dengan menggunakan contoh, ilustrasi dan

  sumber pengajaran dan pembelajaran

  +emahiran Penggunaan pen"oalan

  +emahiran Pengelolaan %ariasi rangsangan

  +emahiran Penggunaan papan kapor

  +emahiran Pengurusan akti%iti pengukuhan

  +emahiran Perlaksanaan penutup

  Pelajar-pelajar sekelian 4

  'ntuk melaksanakan sesuatu sesi pengajaran mikro anda hendaklah memilih salah

  satu daripada kemahiran mengajar tersebut di atas dan merancang satu persediaanmengajar berdasarkan prinsip, objektif dan komponen-komponen kemahirann"a.

  +emahiran mengajar "ang dipraktikkan dalam pengajaran mikro han"a merupakan

  sebahagian kecil daripada satu &aktu pelajaran "ang sebenar. Masa pen"ampaian

  kemahiran mengajar ini dalam sesuatu sesi pengajaran mikro akan mengambil masa

  antara 5 hingga 67 minit sahaja, bergantung kepada keperluan sesuatu jenis kemahiran

  mengajar dalam sesuatu akti%iti pengajaran.

  Ke'a)!an Pen+a'pa!an Se, In#%"s!

  51

 • 7/23/2019 Documents.tips Mikro Makro

  7/37

  !et induksi adalah bahagian permulaan sesuatu proses pengajaran. a bertujuan

  membina aliran pemikiran serta menimbulkan minat murid-murid supa"a mereka

  menumpukan perhatian terhadap akti%iti pengajaran "ang hendak disampaikan.

  Terdapat beberapa cara "ang boleh digunakan untuk men"ampaikan set induksi .

  Antaran"a penggunaan alat bantu mengajar, motivasi, teknik menyoal, mengulangkaji

  topik yang berkaitan, membimbing murid mengingat kembali pelajaran yang telah

  dipelajaridan sebagain"a.

  8eh kerana set induksi cuma bertujuan membina aliran pemikiran murid sahaja dan

  bukan merupakan salah satu bahagian isi pelajaran "ang hendak disampaikan, masa

  "ang diperuntukkan tidak seharusn"a melebihi 5 minit dalam sesuatu &aktu pelajaran.

  52

  Prinsip!et nduksi

  Tujuan tercapaidalam masa "angsingkat

  Menarik minat dan

  perhatian murid

  Berkait denganisi pelajaran

  !esuai denganpengalaman, kebolehan

  dan umur murid

  Berkait denganpengetahuan murid

  Objektif Set Induksi:

  Menarik perhatian murid

  Membina aliran pemikiran murid

  Memotivasikan murid

  Mengaitkan pengetahuan yang lepas dengan yang baru

  Mencadangkan cara melaksanakan sesuatu aktiviti

  Menyatakan had tugas dalam aktiviti pembelajaran

  Membantu murid belajar dengan lebih mudah

 • 7/23/2019 Documents.tips Mikro Makro

  8/37

  9ikirkan kesan penggunaan kemahiran set induksi dalam pengajarandan pembelajaran . Buat catatan

  53

 • 7/23/2019 Documents.tips Mikro Makro

  9/37

  Menarik perhatian

  Mewujudkan motivasi

  Membuat perkaitan

  Menstruktur

  9ikirkan tajuk pengajaran dan pembelajaran "ang sesuai untukdiaplikasi dalam sesi pengajaran mikro / makro .

  T%gasan ,%,o!a&

  Anda dikehendaki men"ediakan satu rancangan pengajaran mikro bagi +emahiran

  !et nduksi. Aplikasi semasa perjumpaan dalam sesi tutorial bersama pens"arah

  Ke'a)!an Meneang

  54

  Menggunakan nada suaraMenggunakan alat Bantu mengajar

  Menggunakan gerakan,isyarat,kontak mata

  Menunjukkan satu aktiviti yang luar biasa

  Bangkitkan rasa ingin tahu

  una teknik cerita

  Menunjukkan suatu aktiviti yang berguna Menggunakan soalan yang mencabar

  Mengaitkan:

  pengetahuan lepas murid

  isi pelajaran baru

  peristiwa semasa

  minat dan pengalaman murid

  Menyatakan had tugas yang akan dijalankan

  Menggunakan satu siri soalan yang berkaitan

  Menyatakan cara!cara melaksanakan tugas

  Menyatakan aktiviti, tugas atau projek

 • 7/23/2019 Documents.tips Mikro Makro

  10/37

  *igunakan untuk men"ampaikan maklumat, konsep atau isi kandungan pelajaran

  kepada murid. Biasan"a pada peringkat perkembangan . !emasa menggunakan

  kemahiran menerang guru memberi penerangan kepada murid tentang sesuatu isi

  pelajaran dengan menggunakan contoh, ilustrasi atau sumber pelajaran. +etika

  memberi penerangan guru boleh menggunakan kapor untuk menulis isi-isi penting

  pada papan tulis/kapur supa"a membantu murid memahami dan merekodkan dalam

  buku nota.

  Prinsip-Prisip Penggunaan +emahiran Menerang

  1ancang akti%iti pengajaran

  Tentukan contoh, ilustrasi atau sumber pelajaran "ang akan digunakan

  Masa hendaklah sesuai

  +ekalkan minat murid terhadap penerangan guru

  Perkataan dan istilah hendaklah berdasarkan kebolehan dan pengalaman

  murid

  Penerangan berdasarkan pengetahuan lepas murid

  Alat Bantu mengajar sesuai dengan isi pelajaran, diuruskan dengan teknik

  "ang berkesan

  3alakkan murid bertan"a

  55

  Ko'ponen*Ko'ponen Ke'a)!an Meneang

 • 7/23/2019 Documents.tips Mikro Makro

  11/37

  9ikirkan tajuk pengajaran dan pembelajaran "ang sesuai untukdiaplikasi dalam sesi pengajaran mikro / makro .

  T%gasan ,%,o!a&

  Pen+%s%nan I#ea

  Pengurusan kemahiran menerang:

  dea dikembang secara teratur

  ariasi rangsangan berja"a digunakan

  Penerangan lisan jelas dan tepat

  Pen%,%p

  1umusan dan kesimpulan:

  si-isi penting din"atakan secara bertulis

  si-isi penting disusun secara teratur

  Pen"ataan penutup ringkas, tepat dan jelas

  56

  Aa) Pe'%&aan

  Penerangan guru:

  Menarik dan mengekalkan perhatian muridMembangkit kesediaan murid untuk belajar

  $elas, ringkas, tepat

  Ke'a)!an I&%s,as!

  Pengunaan contoh / sumber pelajaran

  ontoh / sumber "ang cukup

  ontoh / sumber "ang sesuaiontoh / !umber jelas dan menarik

  +ecekapan mengurus contoh / sumber

 • 7/23/2019 Documents.tips Mikro Makro

  12/37

  Anda dikehendaki men"ediakan satu rancangan pengajaran mikro bagi +emahiran

  Menerang. Aplikasikan semasa perjumpaan dalam sesi tutorial bersama pens"arah

  KEMAHIRAN PEN-OALAN

  Teknik pen"oalan penting dalam akti%iti pengajaran dan pembelajaran. Pada

  peringkat permulaan kemahiran pen"oalan digunakan untuk menolong murid

  mengingat kembali pelajaran lepas. Peringkat perkembangan ian"a digunakan untuk

  mencungkil pemikiran murid. Peringkat penutup ian"a digunakan untuk menilai

  pencapaian objektif.

  Prinsip Penggunaan +emahiran Pen"oalan:

  57

  Pembentukan !oalan

  Teknik kemukakansoalan

  Penerimaan $a&apan

  Aras soalan sesuai dengan murid

  1ancang jenis-jenis soalan

  Mudah difahami

  'bah bentuk soalan dari masa ke

  semasa Mendorong murid berfikir

  +emukakan soalan , berhenti

  sekejap, baru sebut nama !oalan dituju kepada semua murid

  !uruh murid ulang ja&apan

  !ebut soalan sekali sahaja dengan

  elas

  Beri pujian bagi ja&apan murid 3uru ulang ja&apan murid

  Minta murid lain ulang

  0engkapkan ja&apan "ang kurang

  lengkap Bantu murid beri ja&apan "ang

  lengkap ;lak ja&apan beramai-ramai

  ;lak ejek ja&apan murid

  Oje",! Pen+oa&an

  'ji pengetahuan murid

  1angsang pemikiran

  Menarik perhahtian

  Menilai keberkesanan

  Membantu mengulangkaji pelajran

  Menjalin hubungan guru murid Memperkukuhkan kefahaman baru

  Menimbulkan minat dan perasaan ingin

  tahu Memperkembangkan da"a pemikiran

  Melibatkan keaktiufafan dalam P < P

  Menggalak murid berani men"oal

 • 7/23/2019 Documents.tips Mikro Makro

  13/37

  Pembentukan soalan : $elas, ringkas dan tepat

  9okus tunggal : !oalan ditumpukan kepada satu idea dan kon%ergen

  9okus pelbagaian : !oalan ditumpukan lebih daripada satu idea dan di%ergen

  !ebaran : !oalan disebarkan kepada seluruh kelas.

  9ikirkan tajuk pengajaran dan pembelajaran "ang sesuai untuk

  diaplikasi dalam sesi pengajaran mikro / makro .

  T%gasan ,%,o!a&

  Anda dikehendaki men"ediakan satu rancangan pengajaran mikro bagi +emahiran

  Pen"oalan. Pastikan soalan-soalan "ang disediakan mengikut disiplin "ang

  dterangkan. Aplikasi semasa perjumpaan dalam sesi tutorial bersama pens"arah.Ke'a)!an Peng%"%)an

  58

  !"abas anda boleh rehat4 Masa untuk minum =!ekarang bolehlah anda fikirkan apakah kesan kemahiranpen"oalan dalam proses pengajaran dan pembelajaran . Buatcatatan . +emudian bolehlah anda meneruskan bacaan tajukini

  +omponen-+omponen +emahiran Pen"oalan

 • 7/23/2019 Documents.tips Mikro Makro

  14/37

  *igunakan apabila murid memberi ja&apan / reaksi "ang betul dalam satu-satu

  akti%iti . Pujian merupakan satu teknik pengukuhan tingkahlaku

  Prinsip Pengukuhan

  Berubah dari masa ke semasa

  *iberi sebaik sahaja selesai menja&ab

  ;lak komen negatif

  Teknik pengukuhan sesuai dengan tahap pelajar

  *iberi dengan ikhlas

  Memberi galakan dalam akti%iti P < P

  Memperkukuhkan konsep dalam ingatan

  Menggalakkan murid tunjuk tingkah laku positif

  Memupuk semangat ke"akinan diri

  Memperbaiki disiplin kelas

  Kesan Ke'a)!an Peng%"%)an

  Memba&a semangat ingin belajar

  Meningkatkan murid bersifat cubaja"a

  Murid akan berubah kearah tingkah laku positif

  'saha murid dihargai

  >ujudn"a hubungan "ang baik guru dan murid

  59

  Objektif

  "engukuhan

 • 7/23/2019 Documents.tips Mikro Makro

  15/37

  (asilkan bahan dengan disokong dengan grafik atau ilustrasi.

  T%gasan ,%,o!a&

  Anda dikehendaki men"ediakan satu rancangan pengajaran mikro bagi +emahiran

  Pengukuhan "ang mengambilkira komponen-komponen di atas. Aplikasi semasa

  perjumpaan dalam sesi tutorial bersama pens"arah.

  3erak s"arat positif3uru menunjukkan!en"umanAnggukan kepalaTepuk tanganAngkat ibu jari

  0isan Positif:3uru gunakan sebutan:

  Bagus / baik / "a / betul3uru mengulang ja&apanmurid

  3erakan is"arat negatif3erakan is"arat negatif

  Menggeleng-gelengkan kepalaMenunjukkan muka marahMenggo"angkan tangan

  +omponen+emahiranPengukuhan

  0isan negatif

  Bukan, !alah, Tidak+urang lengkap, ja&apan burukMen"indir

  !entuhan!entuhan mengikut adatMen"entuh kepala

  Men"entuh bahuMen"entuh bahagianbelakang badan

  60

  *ampingan

  Mendampingi murid Berdiri disebelah murid

  *uduk disisi murid

 • 7/23/2019 Documents.tips Mikro Makro

  16/37

  0ARIASI RANGSANGAN

  Teknik mempelbagaikan kaedah pen"ampaian guru bertujuan menarik perhatian dan

  minat murid. Meliputi kemahiran mengubah tingkah laku guru, mempelbagaikan

  akti%iti, menukar corak interaksi dan mempelbagaikan kaedah pengajaran

  P!ns!p

  Perubahan kaedah dan teknik pen"ampaian dikaitkan dengan tujuan dan isi

  pelajaran

  Perubahan akti%iti dikaitkan dengan langkah pen"ampaian

  Penggunaan alat bantu mengajar "ang pelbagai

  !etiap langkah pengajaran mengandungi akti%iti "ang berbe2a

  (endaklah mengubah rangsangan berdasarkan maklumbalas murid

  Oje",!

  Memusatkan perhatian murid dan mengekalkan minat

  Melibatkan secara aktif dalam akti%iti pembelajaran

  Mempelbagaikan saluran deria murid

  Memoti%asikan murid

  Memberi peluang murid menikmati kepelbagaian akti%iti

  Me&ujudkan suasana pembelajaran "ang positif

  61

 • 7/23/2019 Documents.tips Mikro Makro

  17/37

  9ikirkan tajuk pengajaran dan pembelajaran "ang sesuai untukdiaplikasi dalam sesi pengajaran mikro / makro .

  T%gasan ,%,o!a&

  Anda dikehendaki men"ediakan satu rancangan pengajaran mikro bagi +emahiran

  ariasi 1angsangan. !ila pastikan sebahagian besar komponen di atas digunakan.Aplikasi semasa perjumpaan dalam sesi tutorial bersama pens"arah.

  +omponenariasi 1angsangan

  Perubahan Pergerakan langkah guru+iri ? kanan, depan ? belakang

  Perubahan Pergerakan anggota gurutangan - kepala, tangan -hentian

  Perubahan nada suaraMendatar ? lantang0antang - sen"ap

  Perubahan deria muridMendengar ? menontonMelihat - merasa

  62

  Perubahan bentuk fi2ikal muridMenulis ? melukis*uduk - berdiri

  Perubahan bentuk lisan murid

  Men"oal ? menja&abMenulis ? membacaBercerita - berbincang

 • 7/23/2019 Documents.tips Mikro Makro

  18/37

  Ke'a)!an Pengg%naan Papan Kap%

  !uatu kemahiran mengajar "ang sering digunakan dalam bilik darjah. a

  memerlukan kemahiran guru merancang dan men"usun tulisan, nota dan gambar

  rajah. 3uru "ang menguasai kemahiran ini dengan baik, memudahkan murid

  membaca dan memahami dan dapat menarik minat pelajar.

  3uru harus merancang penggunaann"a lebih a&al

  uba memahirkan diri dalam kemahiran melukis gambar rajah

  Tulisan hendaklah jelas

  Penggunaan kapur &arna

  Penggunaan akti%iti hendaklah dipelbagaikan

  Penglibatan murid dalam penggunaan papan kapur

  Masa "ang sesuai

  Menjelas sesuatu fakta, konsep atau idea "ang abstrak

  Menarik perhatian murid di setiap peringkat pengajaran

  Memperkukuhkan sesuatu fakta, konsep atau idea "ang dihuraikan

  Mendemontrasikan langkah pen"elesaian masalah

  Mempelbagaikan akti%iti pengajaran pembelajaran

  Memberi peluang kepada murid mencatat nota

  63

  "rinsip

  Oje",!

 • 7/23/2019 Documents.tips Mikro Makro

  19/37

  T%gasan ,%,o!a&

  Anda dikehendaki men"ediakan satu rancangan pengajaran mikro bagi +emahiran

  Papan +apor. Aplikasi komponen kemahiran di atas semasa perjumpaan dalam

  sesi tutorial bersama pens"arah

  64

  !"abas sekiran"a anda telah mempraktikkann"a. !ekaranganda boleh rehat4 Masa untuk minum =+emudian bolehlah anda meneruskan bacaan tajuk ini

  seterusn"a.

  #ejelasan :

  $ulisan ! sai% sesuai dan kemasambarajah & jelas dan ringkas

  Susunan 'layout( )

  "enggunaan ruang seimbang

  Susunan jelas

  *ota disusun bersistematik

  "enonjolan + "enekanan:

  "enggunaan kapur warna yang

  sesuai dan menarik

  $eknik "ersembahan berjaya :

  membentuk konsep jelas dan tepat

  memudahkan konsep yang susah

  melibatkan murid dlaam aktiviti

  pembelajaran

  men unakan masa an sesuai

  #omponen

  "enggunaan

  "apan kapur

 • 7/23/2019 Documents.tips Mikro Makro

  20/37

  Ke'a)!an Pen%,%p

  Penutup adalah bahagian terakhir sesuatu pelajaran. Akti%iti rumusan, pengukuhan

  dan penilaian biasan"a diadakan dalam bahagian ini. 3uru menggunakan bahagian

  ini untuk membantu murid-murid mengukuhkan konsep atau kemahiran baru "ang

  dipelajari dengan merumuskan isi-isi penting atau memberi akti%iti susulan. 3uru

  juga boleh menggunakan bahagian penutup ini untuk menilai pencapaian objektif

  serta akti%iti pengajaran dan pembelajaran "ang telah dilaksanakan. (asil penilaian

  ini akan digunakan untuk membuat pengubahsuaian terhadap pelajaran berikutn"a.

  Terdapat dua jenis penutup

  +ognitif - bertujuan mengukuhkan isi dan kemahiran "ang dipelajari

  aran"a:- buat rumusan / kesimpulan

  Beri kerja bertulis/ latihan / lembaran kerja

  Beri akti%iti penga"aan

  Pen"oalan isi-isi penting

  !osial - bertujuan memberi satu perasaan pencapaian supa"a mereka ingin terus

  belajar atau aplikasi apa "ang dipelajari dalam kehidupan harian.

  aran"a - menggunakan teknik peneguhan atau tugas lanjutan.

  Pelajar-pelajar 4

  !ekarang kita lihat pula apakah prinsip-prinsip penggunaan kemahiran penutup

  P!ns!p*p!ns!p

  Pastikan sesuai dengan objektif, isi dan kemahiran "ang baru dipelajari

  Akti%iti rumusan, pengukuhan dan susulan perlu dirancang dengan teliti

  !ediakan juga penutup sosial di samping penutup kognitif

  Akti%iti penilaian juga boleh diadakan di peringkat penutup

  65

 • 7/23/2019 Documents.tips Mikro Makro

  21/37

  9ikirkan tajuk pengajaran dan pembelajaran "ang sesuai untukdiaplikasi dalam sesi pengajaran mikro / makro .

  T%gasan ,%,o!a&

  Anda dikehendaki men"ediakan satu rancangan pengajaran mikro bagi +emahiran

  Penutup "ang meliputi kedua-dua aspek kognitif dan sosial. Aplikasi semasa

  perjumpaan dalam sesi tutorial bersama pens"arah

  +omponen-komponen+emahiranPenutup

  Perkaitankognitif

  Perkaitan!osial

  Membuat rumusanMengulangi isi-isi pentingMenjalankan akti%iti penilaianMencadangkan akti%iti

  susulanMenjalankan akti%iti pengukuhan

  Menimbulkan perasaan inginMelaksanakan

  Memberi peneguhan positifMe&ujudkan perasaan ingin

  tahuMemoti%asikan perasaan ingin

  belajarMengaitkan dengan pelajaran akandatang

  66

 • 7/23/2019 Documents.tips Mikro Makro

  22/37

  TAJUK 5 PENGAJARAN MIKRO / MAKRO

  TAJUK 5. Ran$angan #an A'a&! Pengajaan M!"o

  Pe!ng"a,2Pe!ng"a, Da&a' Poses Pengajaan M!"o / Ma"o

  !ekurang-kurangn"a empat peringkat "ang perlu dilalui iaitu perancangan,

  pengajaran, penilaian dan pengajaran semula.

  Pe!n$angan

  Perancangan pengajaran mikro / makro dimulai dengan perbincangan. 0angkah-

  langkah "ang perlu diambil sebelum, semasa dan selepas pengajaran mikro,

  penjadualan dn rakaman. Perkara-perkara khusus pula seperti kemahiran "ang

  akan difokuskan ) objektif, prinsip-prinsip, cara perlaksanaan dan kesann"a, borangdan aspek penilaian. Perbincangan ini adalah untuk memastikan anda betul-betul

  faham dan bersedia menjalankan sesi pengajaran mikro / makro

  Pean$angan

  !elepas bersedia di peringkat perbincangan anda perlu membuat perancangan

  persediaan mengajar "ang memenuhi kriteria "ang telah ditetapkan dengan

  memfokuskan kemahiran "ang akan dipraktikkan. Perkara-perkara "ang berkaitan

  dengan pengajaran seperti bilangan murid, ABM dan akti%iti perlu dirancang dengan

  teliti supa"a proses pengajaran mikro dalam tempoh masa "ang terhad berjalan

  dengan lancar. Borang-borang "ang berkaitan dengan penilaian perlu disediakan

  Bincangkan dengan rakan anda peri pentingn"a 3uru Pendidikanslam menguasai dan mengaplikasi kemahiran?kemahiran dalampengajaran mikro / makro

  67

  Perancan an Pengajaran Penilaian Pengajaran

  !emula

 • 7/23/2019 Documents.tips Mikro Makro

  23/37

  3on,o) Pean$angan Pengajaan M!"o.

  PERSEDIAAN MENGAJAR MIKRO

  @ama :Tarikh :Tahun :+emahiran : !et nduksiMata pelajaran : Pendidikan slam - AidahTajuk : man "ang sempurna

  (asil pembelajaran :

  ...

  BBM : 0ukisan gambar seorang budak jatuh basikal

  si pelajaran :. +onsep iman: !atu keperca"aan teguh "ang terjalin di dalam hati,

  seperti perca"a adan"a Allah dan @abi Muhammad itu pesuruh Allah. Persaudaraan slam

  A+TT 3'1' A+TT M'1*

  !;T @*'+!

  6. 3uru membentangkan gambarseorang budak jatuh basikal

  . Apakah "ang murid-murid dapatfaham daripada gambar iniC

  D. Bolehkan kita hidup bersendiriantanpa bergantung kepada oranglainC

  E. Bagaimana sikap kamu sekiran"amelihat malapetaka / bencanamenimpa rakan kamuC

  5. 3uru meminta seorang muridmen"ebut 1ukun man

  F. 3uru menegaskan baha&a kitasemua orang beriman

  G. Tajuk kita pada hari ini ialah Hman Iang !empurna

  6. 3uru berbincang dengan murid

  . Murid menja&ab

  D. Murid menja&ab

  E. Murid menja&ab

  5. Murid menja&ab

  68

 • 7/23/2019 Documents.tips Mikro Makro

  24/37

  Pengajaan

  *i peringkat ini anda dikehendaki melaksanakan pengajaran mengikut perancangan.

  !emua prinsip dan garis panduan sesuatu kemahiran "ang difokuskan perlu dikuasai

  dan diaplikasi. ontohn"a kemahiran men"oal. 1akaman %ideo perlu dibuat semasa

  pengajaran.

  Pen!&a!an

  !elepas rakaman pengajaran, %ideo tersebut dipertontonkan semula . Anda perlu

  membuat penilaian kendiri ke atas pengajaran. 1akan penilai akan membuat

  penilaian keatas pengajaran tersebut dengan mengisi borang-borang penilaian

  kemahiran "ang telah diedarkan sebelum pengajaran. Borang-borang tersebut

  diedar sebelum sesi praktik bermula.

  ontoh Borang Bimbingan Penilaian untuk kemahiran !et nduksi.

  +omponen +emahiran !et nduksi *an araMelaksanakann"a

  Ada)!esuai

  Ada)Tidak

  !esuai

  Tidak+elihatan

  Menarik Perhatian: Menggunakan nada suara

  Menggunakan alat Bantu mengajar

  Menggunakan gerakan, is"arat, +ontakmata

  Menunjukkan suatu akti%iti "ang luar biasa

  Me&ujudkan moti%asi Membangkitkan rasa ingin tahu

  Menggunakan teknik bercerita

  Menunjukkan suatu akti%iti "ang berguna

  Menggunakan soalan "ang mencabar

  Membuat perkaitan

  Pengetahuan lepas murid si pelaajran baru

  Peristi&a semasa

  Minat dan pengalaman murid

  Menstruktur Men"atakan had tugas "ang akan

  dijalankan Menggunakan satu siri soalan "ang

  berkaitan Men"atakan cara-cara melaksanakan

  tugas Men"atakan akti%iti, tugas atau projek

  69

 • 7/23/2019 Documents.tips Mikro Makro

  25/37

  Tandakan ) / pada ruang "ang berkenaan

  ontoh Borang Bimbingan Penilaian untuk kemahiran Penutup

  +omponen +emahiran PenutupAda

  )!esuaiAda)Tidak

  !esuai

  Tidak+elihatan

  Perkaitan kognitif

  Membuat rumusan

  Mengulangi isi-isi penting

  Menjalankan akti%iti penilaian

  Mencadangkan akti%iti susulan

  Perkaitan sosial

  Menimbulkan perasaan pencapaian murid

  Memberi peneguhan positif

  Me&ujudkan perasaan ingin tahu

  Memoti%asikan perasaan ingin belajar

  Mengaitkan dengan pelajaran "ang akan

  datang

  Tandakan ) / pada ruang "ang berkenaan

  !ila dapatkan maklumat di perpustakaan atau pusat sumber "ang

  berdekatan tentang borang-borang bimbingan penilaian bagi setiap+emahiran pengajaran mikro / makro

  70

 • 7/23/2019 Documents.tips Mikro Makro

  26/37

  TAJUK 5 PENGAJARAN MIKRO / MAKRO

  TAJUK 5.4 Pean$angan #an A'a&! Pengajaan Ma"o

  Pean$angan #an A'a&! Pengajaan Ma"o

  Pengajaran makro merupakan satu sesi pengajaran praktik "ang lengkap bermula

  dari pendahuluan, set induksi, perkembangan, penilaian dan penutup.

  !ebelum melaksanakan sesuatu sesi pengajaran Makro, anda perlulah merancang

  dan men"ediakan persediaan mengajar "ang lengkap dan baik . Perancangan "ang

  lengkap dan baik merupakan satu aspek penting dalam sesuatu pengajaran "ang

  berkesan. Pengajaran "ang berkesan akan meningkatkan pencapaian akademik

  murid dan mengurangkan masalah-masalah disiplin.

  Aspek "ang penting dalam persediaan mengajar :

  Perancangan Pendahuluan Penentuan topik

  +ebolehan sedia ada murid-murid

  8jektif/ hasil pembelajaran

  Perancangan penyampaian

  Penentuan strategi pengajaran dan pembelajaran

  Penentuan masa

  Pemeringkatan isi

  Pemilihan sumber

  Perancangan Penilaian

  Pencapaian

  Penganalisisan maklumbalas

  Pengubahsuaian

  71

 • 7/23/2019 Documents.tips Mikro Makro

  27/37

  Pelajar-pelajar sekelian4

  Anda perlulah merancang set induksi pengajaran "ang baik dan menarik perhatian

  serta minat murid kepada pengajaran "ang hendak disampaikan dan dapat

  menggalakkan pembelajaran. !et induksi juga digunakan bagi mengaitkan pelajaran

  "ang lepas atau dengan pengetahuan sedia ada murid. $angka masa "ang baik bagi

  set induksi adalah antara tiga hingga lima minit.

  Perkembangan pengajaran merujuk kepada langkah-langkah mengajar "ang

  disusun berperingkat-peringkat berdasarkan prinsip-prinsip pengajaran. Anda juga

  perlu merancang langkah-langkah pengajaran "ang berurutan, disusun dengan baik

  dan mencatat anggaran masa "ang sesuai. 0angkah-langkah "ang dirancang ada

  kaitann"a dengan objektif khusus "ang sudah dicatatkan.

  Anda juga perlu memilih dan men"usun isi pelajaran "ang hendak disampaikan. a

  perlulah sesuai dengan kebolehan serta minat murid. si pelajaran perlu

  dipertingkatkan dan diperkembangkan dengan teliti supa"a situasi pembelajaran

  "ang unggul dapat di&ujudkan. +etika melakukan pemeringkatan isi, anda

  hendaklah men"enaraikan semua topik "ang hendak diajar, kemudian fikirkan sub-

  topik atau isi "ang manakah "ang perlu dia&alkan dan "ang boleh diajar

  kemudiann"a. 'ntuk ini anda perlulah melihat prinsip-prinsip berikut:

  dari "ang sudah diketahui kepada belum diketahui

  dari mudah kepada kompleks

  dari konkrit kepada abstrak

  dari dekat kepada jauh

  dari "ang dalam pengalaman kepada "ang di luar pengalaman

  Bagi men"ampaikan sesuatu isi pelajaran dengan berkesan, anda patutlah

  memikirkan tentang strategi "ang akan digunakan. Pemilihan strategi "ang bijaksana

  akan menjamin kelicinan serta keberkesanan pen"ampaian sesuatu pelajaran,

  strategi pengajaran "ang sesuai bukan sahaja dapat meningkatkan mutu

  pen"ampaian malahan ia akan menjadikan satu-satu pelajaran itu lebih bermakna

  serta men"eronokkan murid-murid.

  72

 • 7/23/2019 Documents.tips Mikro Makro

  28/37

  3uru juga harus menjalankan akti%iti untuk mengukur sejauh mana objektif

  pengajaran dan pembelajaran telah tercapai. Akti%iti penilaian boleh dijalankan

  secara pemerhatian terhadap akti%iti susulan, pemeriksaan kerja murid atau melalui

  ujian lisan atau tulisan. Maklumat-maklumat "ang didapati dari pentafsiran

  penilaian ini akan menjadi asas untuk membuat pengubahsuaian terhadap

  pengajaran seterusn"a.

  Penutup merupakan bahagian terakhir satu-satu pengajaran dan pembelajaran

  *alam bahagian penutup, guru membantu murid men"impul dan membuat rumusan

  "ang berkaitan isi-isi penting serta memberi latihan atau akti%iti pengukuhan kepada

  pelajar. 3uru juga perlu memberi rasa kepuasan belajar dan menggerakkan murid-

  murid supa"a bersedia untuk pelajaran akan datang.

  Penilaian kendiri dibuat selepas guru selesai melaksanakan pengajaran sebagai

  refleksi atau muhasabah berkenaan pengajaran guru. +ekurangan dan kelemahan di

  dalam pengajaran tersebut perlu dibaiki dalam pelajaran akan datang. Antara

  perkara "ang boleh dibuat refleksi ialah pencapaian objektif, disiplin kelas dan

  penglibatan murid serta kea2aman guru bagi membaiki pengajarann"a.

  B!#ang Pengajaan Ma"o Pen#!#!"an Is&a'

  Asuhan Tila&ah al Juran :

  Asas 'lum !"ariah

  Asas Akhlak slami""ah

  Pelajaran $a&i

  73

 • 7/23/2019 Documents.tips Mikro Makro

  29/37

  Ga!" Ses! Pa",!" Pengajaan Ma"o.

  !ila berbincang dengan rakan sekerja berkenaan bidang-bidangdalam !ukatan Pendidikan slam !ekolah 1endah kemudian buatcatatan dalam bentuk grafik

  1ujuk kepada indi%idu tertentu "ang pakar atau mahir.

  3unakan bahan-bahan multimedia.

  (asilkan bahan dengan disokong dengan grafik atau ilustrasi.!erahkan satu salinan rancangan pengajaran kepada pens"arah

  74

  Pese#!aan Pengajaan

  Pe&a"sanaan Pengajaan

  Pengena&anSe, In#%"s!Pe"e'angan pengajaan #anpe'e&ajaanPeng%"%)anPen!&a!anPen%,%p

  Re&e"s! Ses! Ma"o

 • 7/23/2019 Documents.tips Mikro Makro

  30/37

  Tahniah, kerana anda telah membuat latihan dengan ja"an"a.

  .

  Tahniah dan s"abas, semoga Allah memberkati usaha dedikasi anda.ngat baha&a pendidik adalah pe&aris anbiaK.

  R%'%san

  3uru "ang kreatif dan ino%atif sentiasa mempertingkatkan kemahiran

  profesionalisme . Antara kemahiran "ang perlu dikuasai ialah kemahiran-kemahiran

  dalam pengajaran mikro / makro. 3uru juga perlu mempelbagaikan kaedah

  pengajaran dan pembelajarann"a . $usteru itu anda perlulah sentiasa berusaha

  supa"a pengajaran "ang bermakna dapat di&ujudkan melalui kreati%iti dan ino%asi

  anda. Anda juga perlulah melibatkan murid secara aktif dalam akti%iti pengajaran

  dan pembelajaran. ns"a Allah pengajaran anda akan men"eronokkan dan

  bermakna bagi pelajar-pelajar.

  Tahniah, kerana anda telah berja"a menamatkan pembelajaranunit ini dengan ja"an"a4.

  75

 • 7/23/2019 Documents.tips Mikro Makro

  31/37

  TUTORIAL

  A",!!,! T%,o!a&

  6. !enaraikan kaedah-kaedah "ang telah dikenalpasti dalam pengajaranPendidikan slam aspek Tila&ahal-Juran,+efahaman hafa2an. Aspek 'lum!"ari"ah # Aidah,badat dan Akhlak dan aspek !irah @aba&i"ah.

  . Perkataan Bahasa Mela"u ban"ak menggunakan kata pinjaman daripada bahasaasing. *engan mengemukakan contoh-contoh, jelaskan bagaimana kaedah

  menulis perkataan tersebut di dalam ejaan ja&i terkini.

  D. Pilih satu a"at dan hasilkan dalam bentuk khat @asakh, 1aah dan Thuluth.

  E. Berdasarkan kepada kemahiran-kemahiran "ang dipelajari dalam ModulPengajaran Mikro, anda dikehendaki men"ediakan satu rancangan pengajaranharian "ang lengkap untuk tempuh satu masa pengajaran D7 minit. 0aksanakanpengajaran tersebut dalam sesi perjumpaan tutorial.

  76

 • 7/23/2019 Documents.tips Mikro Makro

  32/37

  RUJUKAN

  1. Al Juran Al +arim.

  2. smail Ab. 1ahman Abdul A2i2 L Ahmad Mohd Mohd Iasin Muda )6DIsu-Isu Pendidikan Islam Malaysia: Cabaran & arapan.PercetakanIa"asan slam Terengganu !dn Bhd.

  3. smail Ab. 1ahman.)6D6. Pendidikan Islam Malaysia.Penerbit 'ni%ersiti+ebangsaan Mala"sia, Bangi.

  4. !habuddin (ashim, *r. 1ohi2ani Iaakub, Mohd. Nohir Ahmad )77DP;*A383: !trategi "an #eknik Mengajar $erkesan.PT! Publication