of 45 /45
DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE PROCEDURA DE ACHIZIŢIE APARATE DE CALE S.C METROREX S.A.

documentaţie de atribuire procedura de achiziţie aparate de cale sc

Embed Size (px)

Text of documentaţie de atribuire procedura de achiziţie aparate de cale sc

Page 1: documentaţie de atribuire procedura de achiziţie aparate de cale sc

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE

PROCEDURA DE ACHIZIŢIE

APARATE DE CALE

S.C METROREX S.A.

Page 2: documentaţie de atribuire procedura de achiziţie aparate de cale sc

CUPRINS

1. Sectiunea I -FISA DE DATE A ACHIZITIEI

2. Sectiunea II- CAIETUL DE SARCINI

3. Sectiunea III -FORMULARE

4. Sectiunea IV- MODEL CONTRACT FURNIZARE

Page 3: documentaţie de atribuire procedura de achiziţie aparate de cale sc

SECŢIUNEA I -FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

I.a. Autoritatea contractantă

Denumire: S.C. METROREX S.A. Adresa: B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1 Localitate: Bucureşti Cod poştal: 010873 Ţara: România Persoană de contact: Bianca Militaru Telefon: 021.319.36.01/5579 E-mail: [email protected] Fax: 021.312.51.49 Adresa de internet a autorităţii contractante: www.metrorex.ro

I.b. Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante

[] ministere ori alte autorităţi publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local [] agenţii naţionale [] autorităţi locale [] alte instituţii guvernate de legea publică [] instituţie europeană/organizaţie internaţională [] altele societate comercială sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

[] servicii publice centrale [] apărare [] ordine publică/siguranţă naţională [] mediu [] afaceri economico-financiare [] sănătate [] construcţii şi amenajări teritoriale [] protecţie socială [] recreere, cultură şi religie [] educaţie [] activităţi relevante [] energie [] apă [] postă [] transport [] altele (specificaţi)

Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altei autorităţi contractante DA [] NU□ Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute: [] la adresa mai sus menţionată

[] altele: (adresa/fax/interval orar) Date limită de primire a solicitărilor de clarificări: 13.10.2010, ora 15.00 Solicitările de clarificări se vor transmite la nr. fax: 021.312.51.49. Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 19.10.2010, ora 15.00

I.c. Căi de atac

Eventualele contestaţii se pot depune:

- la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor Adresa: Str. Stavropoleos, Nr.6, Sector 3 Localitatea: Bucureşti Cod poştal: 030084 Ţara: România E-mail: [email protected] Telefon: 021.310.46.41 Adresa internet: www.cnsc.ro Fax: 021.310.46.42

- la instanţa competentă Denumirea instanţei competente: Secţia a IX-a Contencios Administrativ şi Fiscal din cadrul Tribunalului Bucureşti Adresa: Bulevardul Unirii, nr. 37, Sector 3 Localitatea: Bucureşti Cod poştal: 030823 Ţara: România E-mail: [email protected] Telefon: 021.408.36.00, 021.408.37.00 Adresa internet: www.tmb.ro Fax: 021.408.37.81

Page 4: documentaţie de atribuire procedura de achiziţie aparate de cale sc

I.d. Sursa de finanţare:

Sursele de finanţare a contractului ce urmează a fi atribuit sunt asigurate din subvenţie de la bugetul de stat şi venituri proprii

După caz, proiect/program finanţat din fonduri comunitare DA □ NU □

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumire contract: furnizare aparate de cale II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare (a) Lucrări □ (b) Produse □ (c) Servicii □

Execuţie □ Proiectare şi execuţie □ Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de autoritatea contractantă □

Cumpărare □ Leasing □ Închiriere □ Cumpărare în rate □

Categoria serviciului: ....... Anexa 2A □ Anexa 2B □

Principala locaţie a lucrării ________________________ _________________________ Cod CPV/ CPSA □□□□□□□□/ □□□□□□

Principalul loc de livrare: Bucureşti, depozit S.C. METROREX S.A. situat în Şos. Berceni nr. 243, sector 4 Cod CPV: 34941800-3

Principalul loc de prestare _______________________ _______________________ Cod CPV/CPSA □□□□□□□□/□□□□□□

II. 1. 3) Procedura se finalizează prin: Contract de achiziţie publică: □ Încheierea unui acord cadru: □ II. 1.4) Durata contractului de achiziţie publică: 2 luni (de la atribuirea contractului) II.1.6) Divizare pe loturi: DA □ NU □ Dacă da, ofertele se depun pe: Un singur lot □ Unul sau mai multe □ Toate loturile □ Alte informaţii referitoare la loturi: nu este cazul

II.1.7) Oferte alternative sunt acceptate DA □ NU □

II.2) Cantitatea sau scopul contractului

II.2.1) Total cantităţi: Cantităţile totale ce vor fi achiziţionate sunt precizate în Secţiunea II – Caietul de sarcini II.2.2) Opţiuni (dacă există) DA □ NU □

III. Condiţii specifice contractului

III.1) Alte condiţii particulare referitoare la contract (după caz) III.1.1) Contract rezervat (dacă DA scurtă descriere) III.1.2) Altele (dacă DA, descrieţi)

DA □ NU □ DA □ NU □

IV. PROCEDURA

IV.1) Procedura selectată Licitaţie deschisă □ Negociere cu anunţ de participare □

Page 5: documentaţie de atribuire procedura de achiziţie aparate de cale sc

Licitaţie restrânsă □ Dialog competitiv □

Negociere fără anunţ de participare □ Cerere de ofertă □

IV.2) Etapa finală de licitaţie electronică DA □ NU □ Informaţii adiţionale despre licitaţia electronică: 1) elementul ofertei care urmează să facă obiectul procesului repetitiv de ofertare: preţul 2) informaţiile care urmează a fi puse la dispoziţie ofertanţilor în cursul licitaţiei electronice şi momentul când

aceste informaţii vor fi disponibile: - sistemul informatic va pune instantaneu la dispoziţia tuturor ofertanţilor informaţiile necesare acestora pentru a-

şi determina, în orice moment, poziţia pe care o ocupă în clasament. - ofertanţii pot vedea cea mai bună ofertă: DA □ NU □ - ofertanţii pot vedea numărul de participanţi înscrişi la licitaţie: DA □ NU □ - licitaţia se prelungeşte automat, în cazul modificării clasamentului: DA □ NU □ - pasul minim de licitare: 0,01% 3) informaţiile relevante privind procesul licitaţiei electronice:

a) înainte de lansarea licitaţiei electronice, autoritatea contractantă va realiza o evaluare iniţială integrală a ofertelor, în conformitate cu criteriul de atribuire stabilit în documentaţia de atribuire.

b) în vederea realizării etapei electronice, autoritatea contractantă va introduce în SEAP informaţiile solicitate automat de sistemul informatic. Ofertanţii care au depus oferte admisibile vor fi invitaţi să-şi îmbunătăţească oferta de preţ. Invitaţia de participare şi notificările de începere a licitaţiei electronice vor fi generate automat şi transmise simultan de către SEAP, tuturor ofertanţilor respectivi, la adresa de poştă electronică (e-mail) înregistrată în sistem ca adresă de contact şi vor fi disponibile în secţiunea „Notificări de sistem”.

c) în cazul în care ofertantul declarat admis şi înregistrat în SEAP nu modifică în cadrul unei runde a licitaţiei electronice elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv, la stabilirea clasamentului final este luată în considerare ultima ofertă depusă electronic sau în cadrul procedurii de evaluare iniţială integrală a ofertelor, în conformitate cu criteriul de atribuire stabilit în documentaţia de atribuire.

d) numărul de runde ale licitaţiei electronice: 1 e) licitaţia electronică va începe la 2 (două) zile de la transmiterea invitaţiei. f) durata rundei: 1 (una) zi. g) în cadrul licitaţiei electronice, ofertanţii participanţi nu pot decât să îmbunătăţească ofertele depuse anterior

organizării acestei faze. h) licitaţia electronică se va finaliza după desfăşurarea rundei menţionate la punctul d).

4) informaţiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, condiţiile tehnice şi modalităţile concrete de realizare a conectării: în vederea participării la licitaţia electronică, operatorii economici trebuie să fie înregistraţi în SEAP, conform art. 6 alin. (1) din H.G. nr. 1660/2006. Conform art. 38 alin. (4) din H.G. nr. 925/2006 modificată prin H.G. nr. 834/2009, refuzul unui operator economic de a se înregistra în SEAP în scopul participării la etapa finală de licitaţie electronică este asimilat cu retragerea ofertei, în acestă situaţie, autoritatea contractantă având dreptul de a reţine garanţia pentru participare a acestuia. Informaţiile necesare pentru conectare şi înregistrare sunt disponibile la adresa de internet: http://www.e-licitatie.ro.

5) autoritatea contractantă va atribui contractul de achiziţie publică cu respectarea prevederilor art. 200 din OUG 34/2006. Atribuirea se va face pe baza rezultatului obţinut în urma finalizării licitaţiei electronice, aşa cum prevede art. 169 alin. (2) din OUG 34/2006.

6) în termen de 3 zile de la finalizarea licitaţiei, ofertantul declarat câştigător are obligaţia de a transmite autorităţii contractante, în scris, în original, Formularul de ofertă nr. 10 A, precum şi anexa cuprinzând preţurile unitare ale produselor, în conformitate cu preţul rezultat în urma procesului de licitare electronică.

IV.3.) Legislaţia aplicată: 1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/19.04.2006 privind atribuirea

contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Hotărârea Guvernului nr. 925/19.07.2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/19.04.2006 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Hotărârea Guvernului nr. 1660/22.11.2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/19.04.2006 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/12.04.2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie

Page 6: documentaţie de atribuire procedura de achiziţie aparate de cale sc

publică, cu modificările şi completările ulterioare. 5. Hotărârea Guvernului nr. 942/19.07.2006 pentru aprobarea normelor de aplicare

a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/12.04.2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică.

6. Ordinul ministrului transporturilor nr. 563/02.07.2007, pentru aprobarea Procedurii de organizare, desfăşurare, evaluare, atribuire şi monitorizare privind achiziţiile publice de produse, servicii şi lucrări în cadrul M.T. şi a unităţilor aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea sa.

V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE

V.1) Situaţia personală a candidatului / ofertantului Declaraţie privind eligibilitatea

Cerinţă obligatorie: - Prezentarea declaraţiei completate în conformitate cu Formularul nr. 12A din Secţiunea III a documentaţiei. Încadrarea în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică (în cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat să prezinte acest formular)

Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din Ordonanţa de Urgenţă.nr. 34/2006 Solicitat □ Nesolicitat □

Cerinţă obligatorie: - Prezentarea declaraţiei pe proprie răspundere completată în conformitate cu Formularul nr. 12B din Secţiunea III – Formulare (în cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat să prezinte acest formular) - Certificate constatatoare din care să reiasă că ofertantul şi-a îndeplinit obligaţiile de plată către bugetul de stat, precum şi către bugetele locale, până la 31.08.2010. Impozitele şi taxele pentru care s-au acordat înlesniri la plată (amânări, eşalonări) de către organele competente nu se consideră obligaţii exigibile de plată, în măsura în care s-au respectat condiţiile impuse la acordarea înlesnirilor. (în cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat să prezinte aceste certificate)

V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) Persoane juridice române Cerinţă obligatorie:

- Prezentare certificat (document original sau copie legalizată) emis cu cel mult 30 zile înainte de data deschiderii ofertelor de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sau Tribunalul teritorial, din care să rezulte obiectul de activitate şi că nu sunt înscrise menţiuni cu privire la aplicarea legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, sau că societatea se află în incapacitate de plată. (în cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat să prezinte acest document)

Persoane juridice străine Cerinţă obligatorie: - Prezentare documente edificatoare emise cu cel mult 30 zile înainte de data deschiderii ofertelor, care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este rezident; documentele vor fi prezentate în original sau copie legalizată, însoţite de o traducere autorizată.

V. 3.) Situaţia economico-financiară Informaţii privind situaţia economico-financiară

Solicitat □ Nesolicitat □

Cerinţă obligatorie: - Prezentarea formularului nr. 22 din Secţiunea III a documentaţiei, completat cu informaţii referitoare la: • datele de identificare ale operatorului economic; • cifra de afaceri pe ultimii trei ani.

Page 7: documentaţie de atribuire procedura de achiziţie aparate de cale sc

Cerinţă obligatorie: media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani, trebuie să fie de minim 5.000.000 lei; (În cazul unei asocieri, cerinţa trebuie îndeplinită în mod cumulativ).

V.4.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională Informaţii privind capacitatea tehnică Solicitat □ Nesolicitat □

Cerinţă obligatorie: 1. Experienţă similară – ofertanţii vor prezenta o declaraţie privind principalele livrări de produse similare în ultimii 3 ani (Formularul nr. 12D din Secţiunea III). Condiţie obligatorie

2. Se va prezenta o recomandare (document original sau copie legalizată) din partea beneficiarului contractului precizat mai sus; recomandarea trebuie să cuprindă informaţii privind obiectul contractului (explicit), valoare, perioadă de derulare. În cazul în care recomandarea nu conţine informaţiile menţionate, ofertantul va prezenta orice alte documente (copie contract, facturi, documente de plată etc.) care să furnizeze aceste informaţii.

: Tabelul anexat formularului 12D trebuie să conţină cel puţin un contract îndeplinit în ultimii 3 ani, în valoare de minim 2.000.000 lei.

V.5) Standarde de asigurare a calităţii Solicitat [] Nesolicitat []

Se vor prezenta documente emise de organisme acreditate privind atestarea implementării sistemului de management al calităţii ISO 9001/2000 la producător, pentru produsele ofertate. În cazul în care ofertantul nu deţine un certificat în acest sens, cerinţa exprimată se va considera îndeplinită prin prezentarea oricăror documente echivalente/probe sau dovezi, în măsură în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii; (în cazul unei asocieri, condiţia trebuie îndeplinită de fiecare asociat în parte.)

Informaţii privind subcontractanţii Solicitat □ Nesolicitat □

Cerinţă obligatorie: Prezentarea declaraţiei privind calitatea de participant la procedură, completată în conformitate cu Formularul nr. 12C din Secţiunea III. Dacă este cazul, declaraţie privind subcontractanţii, completată în conformitate cu Formularul nr. 12G din Secţiunea III, însoţită de acordul de principiu din partea acestora. Ofertantul declarat câştigător este obligat să prezinte, înainte de semnarea contractului de achiziţie publică, contractele încheiate cu subcontractanţii nominalizaţi în ofertă (care se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică). Pe parcursul derulării contractului, acesta nu are dreptul de a înlocui subcontractanţii nominalizaţi în ofertă fără acceptul autorităţii contractante (conform art. 96 din H.G. nr. 925/2006).

Informaţii privind susţinerea din partea unui terţ

Atunci când este cazul, susţinerea din partea unui terţ va fi prezentată cu respectarea prevederilor art. 186 şi 190 din O.U.G. nr. 34/2006, cu toate modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor art. 111 din H.G. nr. 925/2006, cu toate modificările şi completările ulterioare.

VI. PREZENTAREA OFERTEI

VI.1) Limba de redactare a ofertei

Oferta şi documentele care o însoţesc trebuie să fie redactate în limba română.

VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei

Perioada de valabilitate a ofertei va fi de 30 de zile de la data desfăşurării procedurii, respectiv până la data de 25.11.2010.

VI.3) Garanţie de participare Solicitat □ Nesolicitat □

1. Valoarea garanţiei de participare este de 30.000 lei. 2. Dacă ofertantul este IMM, îndeplinind condiţiile prevăzute de Legea nr. 346/2004, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2006, acesta poate depune garanţia de participare în valoare de 50% din cuantumul precizat anterior, cu condiţia ataşării documentelor doveditoare privind statutul de IMM prevăzute prin actele normative menţionate. 3. Garanţia pentru participare se poate constitui prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, document care se va prezenta în original, care trebuie să prevadă în mod

Page 8: documentaţie de atribuire procedura de achiziţie aparate de cale sc

expres următoarele: - plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a achizitorului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. - dreptul achizitorului de a reţine garanţia de participare atunci când ofertantul se află în oricare din următoarele situaţii: a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acestia; b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei; c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei, - dreptul achizitorului de a reţine din garanţia de participare suma de 6.683,80 lei, calculată în conformitate cu prevederile art. 278¹(1) litera b, din OUG nr. 34/2006, în cazul în care contestaţia ofertantului a fost respinsă de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. 4. Garanţia de participare trebuie să fie irevocabilă. 5. Perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare va fi cel puţin egală cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv până la data 25.11.2010. 6. În cazul în care instrumentul de garantare este emis de o societate bancară ori de o societate de asigurări din străinătate, acesta va fi însoţit de o traducere autorizată în limba română şi de o confirmare din partea unei bănci sau societăţi de asigurări din România. 7. În cazul unei asocieri, instrumentul de garantare poate fi emis în numele Liderului asocierii sau a oricărui membru al asocierii cu condiţia nominalizării la lit. a), b) şi c), prevăzute la punctul 3 din prezentul subcapitol, a tuturor membrilor asocierii.

VI.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte, în totalitate, cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini (Secţiunea II din documentaţie), acestea fiind considerate cerinţe minimale. Propunerea tehnică va cuprinde următoarele:

• o descriere amănunţită a caracteristicilor tehnice şi funcţionale ale produselor ofertate, în conformitate cu cerinţele precizate în Caietul de sarcini;

• fişele tehnice ale produselor; • precizarea termenului de garanţie oferit, care nu va fi mai mic de 3 ani de la

data recepţiei fără obiecţiuni a produselor; • se va preciza producătorul bunurilor ofertate sau provenienţa produselor (în

cazul comercianţilor). • Autorizaţia de furnizor feroviar, emisă de AFER în conformitate cu prevederile

OMT nr. 290/2000. • Certificatul de omologare tehnică feroviară sau Agrement Tehnic Feroviar, emis

de AFER în conformitate cu prevederile OMT nr. 290/2000, pentru produsele ofertate.

Notă: Documentele emise de AFER (menţionate mai sus) vor fi valabile la data desfăşurării licitaţiei şi pe parcursul derulării contractului (dacă este cazul, se va prezenta şi un angajament privind prelungirea valabilităţii acestora pe toată perioada derulării contractului).

VI.5) Modul de prezentare a propunerii financiare

1. Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţ şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie. 2. Ofertantul trebuie să completeze formularul de ofertă indicat în Secţiunea III (Formularul nr. 10A). Anexat formularului de ofertă, ofertanţii vor prezenta o listă cuprinzând preţurile unitare ale produselor ofertate. 3. Preţurile unitare consemnate în ofertă vor fi exprimate în lei, fără TVA, în condiţia de livrare franco – depozit achizitor şi vor îngloba toate costurile ocazionate de operaţiunile de transport, ambalare, asigurare şi alte cheltuieli aferente ce concurã la realizarea contractului. 4. Atribuirea contractului se face pentru întreaga cantitate de produse. Nu se acceptă oferte parţiale. Nu se acceptă oferte alternative. 5. Plata contravalorii produselor va fi efectuată cu ordin de plată, în maxim 30 zile de la recepţia fără obiecţiuni, conform prevederilor din modelul de contract (Secţiunea IV).

VI.6) Modul de prezentare a ofertei

1. Adresa la care se depune oferta: S.C. METROREX S.A, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, poarta A (Registratură), Sector 1, Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu, nr.

Page 9: documentaţie de atribuire procedura de achiziţie aparate de cale sc

38, cod 010873. 2. Numărul de exemplare: ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei şi al documentelor care o însoţesc în original, precum şi o copie a acestora. 3. Mod de prezentare: documentele de calificare, propunerea tehnică şi propunerea financiară (fiecare în original şi în copie) se vor introduce în 6 plicuri distincte, marcate corespunzător (exemplu: Documente de calificare – ORIGINAL). 4. Cele 6 plicuri interioare vor fi introduse într-un plic exterior netransparent, închis şi sigilat. Plicurile interioare trebuie să fie sigilate şi inscripţionate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată. 5. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa autorităţii contractante şi cu inscripţia “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 25.10.2010, ora 12.00”. 6. Ofertanţii au obligaţia de a numerota şi de a semna fiecare pagină a ofertei, precum şi de a anexa un opis al documentelor prezentate. În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens, documetele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale. 7. Documente care însoţesc oferta:

• Scrisoarea de înaintare: ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de înaintare în conformitate cu modelul prevăzut în Secţiunea III (Formularul 20).

• Împuternicirea: în cazul în care ofertanţii doresc să participe la şedinţa de deschidere, oferta trebuie să fie însotiţă de împuternicirea scrisă prin care reprezentantul ofertantului prezent la deschidere este autorizat să angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică (Formularul 21).

• Garanţia pentru participare: ofertantul trebuie să prezinte garanţia pentru participare în conformitate cu prevederile referitoare la cuantumul şi forma de prezentare a acesteia, astfel cum sunt precizate la pct. VI.3), însoţită, după caz, de documentele privind statutul de IMM al ofertantului.

8. Scrisoarea de înaintare va fi prezentată separat de plicul exterior şi se va depune împreună cu acesta. 9. Împuternicirea şi dovada constituirii garanţiei pentru participare, însoţită, după caz, de documentele privind calitatea de IMM, se vor introduce în plicul exterior, separat de cele 6 plicuri interioare, sau se vor prezenta de către reprezentantul ofertantului la începutul şedinţei de deschidere a ofertelor. 10. Neprezentarea propunerii tehnice şi/sau financiare va avea ca efect declararea ofertei ca fiind neconformă.

VI.7) Data limită de depunere a ofertelor

25.10.2010, ora 11.00

VI.8) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei

1. Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau de a-şi retrage oferta numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertei şi numai printr-o solicitare scrisă în acest sens. 2. În cazul în care ofertantul doreşte să opereze modificări în oferta deja depusă, acesta are obligaţia de a asigura primirea şi înregistrarea modificărilor respective de către autoritatea contractantă până la data limită pentru depunerea ofertelor. 3. Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificările trebuie prezentate în conformitate cu prevederile de la pct. VI.6), cu amendamentul că pe plicul exterior se va marca în mod obligatoriu şi inscripţia “MODIFICĂRI”. 4. Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta după expirarea datei limită stabilite pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică şi a pierderii garanţiei pentru participare. 5. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina operatorului economic. 6. Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită în anunţul sau în invitaţia de participare ori care este primită de către autoritatea contractantă după expirarea datei limită pentru depunere este considerată întârziată şi se returnează nedeschisă.

VI.9) Deschiderea ofertelor

1. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 25.10.2010, ora 12.00, S.C. METROREX S.A, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Sector 1, Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, et. 9, camera 41. 2. Condiţii pentru participanţii la şedinţa de deschidere: fiecare ofertant are dreptul de a fi reprezentat la şedinţa de deschidere printr-o singură persoană împuternicită. 3. Comisia de evaluare va întocmi un proces-verbal de deschidere care urmează să fie semnat atât de către membrii comisiei, cât şi de către reprezentanţii ofertanţilor care sunt prezenţi la deschiderea ofertelor. Fiecare membru al comisiei de evaluare şi fiecare

Page 10: documentaţie de atribuire procedura de achiziţie aparate de cale sc

ofertant au dreptul de a primi o copie a acestuia. 4. Modul de lucru al comisiei de evaluare se va desfăşura în conformitate cu prevederile capitolului VI din H.G. nr. 925/2006.

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

VII.1) Preţul cel mai scăzut □ La compararea ofertelor se va ţine cont de preţul total ofertat, fără TVA. VII.2) Cea mai avantajoasă ofertă economică □

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI

VIII.1) Ajustarea preţului contractului DA □ NU □

Preţurile unitare, exprimate în lei, fără TVA, sunt ferme şi nemodificabile pe toată durata de îndeplinire a contractului.

VIII.2) Garanţia de bună execuţie a contractului DA □ NU □

1. Ofertantul invitat de către achizitor să încheie contractul de achiziţie are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a cărei valoare va fi de 10 % din preţul fără TVA al contractului. 2. Societăţile care fac dovada că sunt IMM, depunând documentele respective împreună cu oferta, vor beneficia de reducerea cu 50% a cuantumului garanţiei de bună execuţie. 3. Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, prezentat în original, care trebuie să prevadă în mod expres că plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a achizitorului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

VIII.3) Clauze contractuale imperative

În modelul de contract următoarele capitole reprezintă clauze contractuale imperative:

- Cap. 4. Obiectul principal al contractului - Cap. 5. Preţul contractului - Cap. 6. Durata contractului - Cap. 7. Executarea contractului - Cap. 9. Obligaţiile principale ale furnizorului - Cap. 10. Obligaţiile principale ale achizitorului - Cap. 11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor - Cap. 12. Garanţia de bună execuţie a contractului - Cap. 18. Ajustarea preţului contractului - Cap. 20. Rezilierea contractului - Cap. 23. Cesiunea - Cap. 25. Soluţionarea litigiilor

Page 11: documentaţie de atribuire procedura de achiziţie aparate de cale sc

SECŢIUNEA II – CAIETUL DE SARCINI

1.SPECIFICAŢIE DE PRODUS ŞI CANTITATIVĂ

Termen de livrare: 30.11.2010

2.SPECIFICAŢIE TEHNICĂ

BRETEA SIMPLĂ B49-100-1:6 Af, Ec 1432 mm, D=12,74 m

(ROMB)

1. GENERALITĂŢI 1.1. OBIECT Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile tehnice de calitate, regulile şi metodele

pentru verificarea calităţii, inscripţionarea, marcarea, livrarea, documentele şi garanţia pentru romb bretea B49-100-1:6 Af, Ec 1432 mm, D=12,74 m.

1.2. DOMENIU DE APLICARE Rombul pentru breteaua B49-100-1:6 Af, Ec 1432 mm, D=12,74 m se utilizează la linii

de cale ferată pentru metrou, cu următoarele caracteristici tehnice: - ecartament 1432 mm; - distanţa între axele liniilor paralele – 12,74 m; - viteza pe linie directă ≤ 100 km/h;

Nr. crt.

Denumire produs U.M. Cantitate Cod CPV

1. Aparat de cale simplu S-49-1/9-300 Af.stg.-AP, proiect 1978-0/R Buc. 2 34941800-3 2. Aparat de cale simplu S-49-1/9-300 Af.dr..-AP, proiect 1978-0/R Buc. 2 34941800-3 3. Aparat de cale simplu S-49-1/6-100 Af.stg., proiect 874-0/R Buc. 3 34941800-3 4. Aparat de cale simplu S-49-1/6-100 Af.dr., proiect 874-0/R Buc. 3 34941800-3 5. Aparat de cale simplu S-49-1/9-190 Af.dr., proiect 992 Buc. 1 34941800-3 6. Aparat de cale simplu S-60-1/9-190 Af.stg., proiect 2357-0 Buc. 1 34941800-3 7. Aparat de cale simplu S-60-1/9-190 Af.dr., proiect 2357-0 Buc. 1 34941800-3 8. TDJ 60 -1/9 – 190 –MTL (Pipera), proiect 2436 Buc. 1 34941800-3 9. Romb bretea (A.Saligny) RB-49-300-1/9-MTL 1900 proiect 1978 Buc. 1 34941800-3

10. Romb bretea (Republica) RB-49-100-1/6, D=12,740 proiect 1045-0 Buc. 1 34941800-3 11. Romb semibretea (P.Poenaru)RSB-49-190-1/9,D=2,375,proiect1227-

0/R Buc 1 34941800-3

12. Inimă simplă S-49- 1 / 6- 100 Af, Stg,proiect 874-0/R Buc 4 34941800-3 13. Inimă simplă S-49- 1 / 6- 100 Af, Dr,proiect 874-0/R Buc 4 34941800-3 14. Inimă simplă - Ap S-49-1/9-300Af,stg,proiect 1978-0/R Buc 1 34941800-3 15. Contraşină ap. de cale negăurită L=2,60m , proiect BDB1045-0 Buc 4 34941800-3 16. Contraşină ap. de cale negăurită S-49- 1 / 6- 100 Af, Stg,proiect 874-

0/R Set 7 34941800-3

17. Contraşină ap. de cale negăurită S-49- 1 / 6- 100 Af, Dr,proiect 874-0/R

Set 7 34941800-3

18. Contraşină inimă dublă negăurită RSB-49-1/9-190,D=2,375m, pr. 1227-0

Buc 2 34941800-3

19. Contraşină ap. cale negăurită S-49-1/9-190-stg, Af, proiect 992-0/VM Set 2 34941800-3 20. Contraşină ap .cale negăurită S-60-1/9-300,Af,stg, proiect1801-0 Set 2 34941800-3 21. Contraşină ap. cale negăurită S-49-1/9-300-Dr, Af, proiect 1977-0 Set 2 34941800-3

Page 12: documentaţie de atribuire procedura de achiziţie aparate de cale sc

- sarcina pe osie 22,5 tone; - tipul căii – cale cu joante. 1.3. DESCRIERE ŞI FUNCŢIONARE Rombul bretelei simple B49-100-1:6 Af, Ec 1432 mm, D=12,74 m se compune din

următoarele subansamble: - inimă simplă romb 1:2,916; - inimă dublă romb 1:2,916; - contraşină inimă simplă; - contraşină inimă dublă; Rombul bretelei simple B49-100-1:6 Af, Ec 1432 mm, D=12,74 m permite trecerea

materialului rulant de pe o linie pe alta cu traversare, pentru un singur ecartament în două direcţii: dreapta (Dr) şi stânga (St).

Durata normală de utilizare este de 5 ani. Se încadrează în clasa de risc 1A. 1.4. CERINŢE CONSTRUCTIVE ŞI FUNCŢIONALE - inimile simple şi duble trebuie să corespundă prevederilor din STAS 4866-86; - şinele de rulare cu contraşină trebuie să corespundă prevederilor din STAS 4866-86. 1.5. CONFORMITATE CU STANDARDELE ŞI NORMELE ÎN VIGOARE - fişa UIC 860/0 - fişa UIC 861-2/0 - fişa UIC 864-1/0 - fişa UIC 864–2/0 - fişa UIC 864–3/0 - fişa UIC 864-4/0 - fişa UIC 864-6/0 - fişa UIC 864-7/0 - STAS 330/2-80 - STAS 330/5-80 - STAS 395-88 - STAS 436-90 - STAS 795-92 - STAS 917-84 - STAS 1364-67 - STAS 1521-84 - STAS 2700/3-89 - STAS 2952/1-92 - STAS 2952/2-92 - STAS 2952/3-92 - STAS 3269-83 - STAS 3270-78 - STAS 3309-91 - STAS 4023-84 - STAS 4865-86 - STAS 4866-86 - STAS 11198-79 2. CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE 2.1. Materiale folosite Reperele de rulare (şine de rulare, vârfuri de inimă) se execută din şină tip 49 E1, calitate

260, conform EN13674-1:2003 care corespunde calităţii 900A, conform UIC 860-0. Inimile de încrucişare (simple, duble) sunt executate din şine de cale ferată tip 49 cu

rezistenţă minimă de rupere la tracţiune de 1200-1400 daN/mm2 şi alungirea minimă 10%, tratate volumetric, din oţel aliat 51 CrV4.

Vârful inimii se asamblează cu cozile prin sudură cu topire intermediară şi presiune.

Page 13: documentaţie de atribuire procedura de achiziţie aparate de cale sc

Contraşinele (inimilor simple) se execută din profil U33, conform STAS 3309-91, oţel calitate 900A, conform fişei UIC 860-0.

2.2. Caracteristici geometrice principale Tip şină - 49 E1 sau S49 Ecartament - 1432 mm Tangenta unghiului de deviere - 1:6 Raza curbei în axa liniei deviate - 100 m Lungime inimă simplă romb 1:2,916 - 4,369 m Lungime inimă dublă - 5,297 m Distanţa dintre suprafaţa laterală de contact a vârfului inimii de încrucişare şi suprafaţa laterală dinspre şină a contraşinei

- min. 1393 mm

Lăţimea jgheabului de rulare dinspre şină şi contraşină pe zona constantă

- 38 mm

Lăţimea jgheabului de rulare la inimă pe zona constantă

- 44 mm

3. METODE DE VERIFICARE, MARCARE, AMBALARE, LIVRARE,

TRANSPORT, DEPOZITARE, DOCUMENTE, GARANŢII ŞI SERVICE 3.1. Metode de verificare - verificarea calităţii materialului se face pe baza certificatelor de calitate emise de

producător; - verificarea dimensiunilor se face cu instrumente de măsurat, în concordanţă cu

toleranţele impuse în documentaţia tehnică şi cu şabloane; - verificarea sudurilor cap la cap prin topire intermediară şi presiune, între vârful inimii şi

cozi, se face cu lichide penetrante sau pulberi magnetice; - verificarea strângerii şuruburilor se face cu cheia dinamometrică; - verificarea prinderilor se face vizual; - verificarea forţelor de manevrare şi remanente se face cu ajutorul bolţul tensiometric. 3.2. Marcare, ambalare, livrare, transport, depozitare, documente Fiecare subansamblu (inimă simplă, inimă dublă, şine de rulare cu contraşine) va avea

plăcuţe de inscripţie din aluminiu, pe care se vor poansona următoarele date: - tipul şi geometria subansamblului; - numărul de fabricaţie; - anul şi luna livrării. Toate traversele, pe suprafaţa superioară se numerotează conform ansamblului general. După recepţie, reperele rombului se demontează în vederea expedierii. La beneficiar pentru descărcare se vor utiliza instalaţii de ridicat. După descărcare, subansamblele se aşează pe un teren drept cu distanţiere de lemn de la

sol şi între subansamble. La livrare rombul bretelei B49-100-1:6 Af, Ec 1432 mm, D=12,74 m este însoţit de

următoarele documente: - certificat de calitate; - fişe de măsurători; - desen de ansamblu general şi principale subansamble; - instrucţiuni de montare, exploatare, întreţinere. 3.3. Garanţii şi service Rombul bretelei B49-100-1:6 Af, Ec 1432 mm, D=12,74 m este garantat pe o perioadă de

3 ani de la data livrării. În perioada de garanţie, producătorul este obligat să furnizeze beneficiarului piesele de

schimb care se deteriorează sau care au defecte nedescoperite în timpul recepţiei la producător, pe cheltuiala acestuia.

Page 14: documentaţie de atribuire procedura de achiziţie aparate de cale sc

SCHIMBĂTORUL SIMPLU S49-100-1/6-Af Ec=1432

Schimbătorul simplu se utilizează la calea de rulare a metroului cu următoarele

caracteristici tehnice: - ecartament 1432 mm; - viteza pe linie directă ≤ 100 km/h; - sarcina pe osie 22,5 t.

1. DESCRIERE ŞI FUNCŢIONARE Schimbătorul se compune din următoarele: - macaz cu ace flexibile; - fixător de macaz cu cleme; - inimă cu vârf din oţel aliat; - şine de rulare cu contraşină U; - joante izolante lipite. Schimbătorul permite trecerea materialului rulant de pe o linie pe alta pentru un singur

ecartament într-o singură direcţie: dreapta sau stânga. Durata normală de utilizare: 5 ani. Se încadrează în clasa de risc 1A. Cerinţe constructive şi funcţionale: să corespundă prevederilor din STAS 4023-84, STAS

4865-86, STAS 4866-86, STAS 8667-85. 2. MATERIALE FOLOSITE: - reperele de rulare (contraace, şine de legătură, şine de rulare, aripi, cozi ace şi cozi vârf

inimă) se execută din şina tip 49 conform STAS 2953-80, oţel calitatea 900A conform fişei UIC 860-0;

- acele propriu-zise se execută din şină ac 49 conform STAS 3309-91, oţel calitatea 900A conform fişei UIC 860-0;

- contraşinele (inimii simple) se execută din profil U33 conform STAS 3309-91 oţel calitatea 900A conform fişei UIC 860-0.

Vârful inimii se execută din oţel aliat 51 V Mn Cr 11 conform STAS 791-88 cu rezistenţa de rupere la tracţiune de 1200-1400 N/mm2, cu duritatea de 38÷44 HRC.

3. CALITATE MATERIAL Ace – R260 conform EN 13674-1:2002. Contraace – R260 conform EN 13674-1:2002. Inimi simple şi duble cu vârf din oţel aliat. Vârfurile sunt executate din bramă şi tratate

termic la o rezistenţă de rupere la tracţiune de 1200-1400 N/mm2. Vârf inimă: 51 CrV4 conform EN 10089-2003. Aripi: R260 conform EN13674-1:2002. Cozi: R260 conform EN13674-1:2002. Şine de rulare: R26 conform EN13674-1:2002. Contraşine: 900A conform UIC 860. Forţele de manevrare ale macazului sunt de maxim 320 daN, iar forţele remanente de

maxim 100 daN. 4. METODE DE VERIFICARE - verificarea calităţii materialului se face pe baza certificatelor de calitate emise de

producător; - verificarea dimensiunilor se face cu instrumente de măsurat, în concordanţă cu

toleranţele impuse în documentaţia tehnică şi cu şabloane; - verificarea aptitudinii de funcţionare se face prin manevrarea acelor macazului de

minim 10 ori pe fiecare direcţie de mers (direct sau abătută); - verificarea sudurilor cap la cap prin topire intermediară şi presiune, între vârful inimii şi

cozi, se face cu lichide penetrante sau pulberi magnetice; - verificarea liniarităţii zonei forjate a acelor flexibile se face cu o riglă metalică de 1m;

abaterea de liniaritate este de ± 0,5 mm/ml conform Instrucţiei 341;

Page 15: documentaţie de atribuire procedura de achiziţie aparate de cale sc

- verificarea izolaţiei electrice a barei de acţionare şi a articulaţiei DDA cu talpa acelor flexibile se face cu megaohmetrul portabil, la tensiunea de 1 KV;

- verificarea strângerii şuruburilor se face cu cheia dinamometrică; - verificarea prinderilor se face vizual; - verificarea forţelor de manevrare şi remanente se face cu ajutorul bolţul tensiometric. 5. MARCARE, AMBALARE, LIVRARE, TRANSPORT, DEPOZITARE,

DOCUMENTE Fiecare subansamblu (macaz, inimă simplă, inimă dublă, şine de rulare cu contraşine) va

avea plăcuţe de inscripţie din aluminiu, pe care se vor poansona următoarele date: - tipul şi geometria subansamblului; - numărul de fabricaţie; - anul şi luna livrării. Toate traversele, pe suprafaţa superioară se numerotează conform ansamblului general. După recepţie, aparatele de cale se demontează pe subansamble, în vederea expedierii. La beneficiar pentru descărcare se vor utiliza instalaţii de ridicat. După descărcare, subansamblele aparatelor de cale se aşează pe un teren drept cu

distanţiere de lemn de la sol şi între subansamble. La livrare aparatul de cale este însoţit de următoarele documente: - certificat de calitate; - fişe de măsurători; - desen de ansamblu general şi principale subansamble; - diagrama forţei remanente şi de manevrare; - instrucţiuni de montare, exploatare, întreţinere. 6. GARANŢII ŞI SERVICE S49-100-1/6-Af, Ec=1432 mm este garantat pe o perioadă de 3 ani de la data livrării.

În perioada de garanţie, producătorul este obligat să furnizeze beneficiarului piesele de schimb care se deteriorează sau care au defecte nedescoperite în timpul recepţiei la producător, pe cheltuiala acestuia.

NOTĂ: Schimbătoarele de cale S49-100-1/6-Af, Ec=1432 mm nu se vor livra cu dispozitive de

manevrare (fixător de vârf şi piese anexe).

SCHIMBĂTORUL SIMPLU S49-300-1/9-Af Ec=1432

Schimbătorul simplu se utilizează la calea de rulare a metroului cu următoarele caracteristici tehnice:

- ecartament 1432 mm; - viteza pe linie directă ≤ 100 km/h; - sarcina pe osie 22,5 t. 1. DESCRIERE ŞI FUNCŢIONARE Schimbătorul se compune din următoarele: - macaz cu ace flexibile; - fixător de macaz cu cleme tip TEMPFLEX; - dispozitiv ajutător de manevrare cu arc DAA; - dispozitiv contrafugire tip furcă-cep; - inimă cu vârf din oţel aliat; - şine de rulare cu contraşină U; - şine de legătură; - joante izolante lipite. Schimbătorul permite trecerea materialului rulant de pe o linie pe alta pentru un singur

ecartament într-o singură direcţie: dreapta sau stânga. Durata normală de utilizare: 5 ani. Se încadrează în clasa de risc 1A.

Page 16: documentaţie de atribuire procedura de achiziţie aparate de cale sc

Cerinţe constructive şi funcţionale: să corespundă prevederilor din STAS 4023-84, STAS 4865-86, STAS 4866-86, STAS 8667-85.

2. MATERIALE FOLOSITE: - reperele de rulare (contraace, şine de legătură, şine de rulare, aripi, cozi ace şi cozi vârf

inimă) se execută din şina tip 49 conform STAS 2953-80, oţel calitatea 900A conform fişei UIC 860-0;

- acele propriu-zise se execută din şină ac 49 conform STAS 3309-91, oţel calitatea 900A conform fişei UIC 860-0;

- contraşinele (inimii simple) se execută din profil U33 conform STAS 3309-91 oţel calitatea 900A conform fişei UIC 860-0.

Vârful inimii se execută din oţel aliat 51 V Mn Cr 11 conform STAS 791-88 cu rezistenţa de rupere la tracţiune de 1200-1400 N/mm2, cu duritatea de 38÷44 HRC.

Abateri limită la execuţie - conform specificaţiei tehnice nr.2313-0/ST. 3. CALITATE MATERIAL Ace – R260 conform EN 13674-1:2002. Contraace – R260 conform EN 13674-1:2002. Inimi simple şi duble cu vârf din oţel aliat. Vârfurile sunt executate din bramă şi tratate

termic la o rezistenţă de rupere la tracţiune de 1200-1400 N/mm2. Vârf inimă: 51 CrV4 conform EN 10089-2003. Aripi: R260 conform EN13674-1:2002. Cozi: R260 conform EN13674-1:2002. Şine de rulare: R26 conform EN13674-1:2002. Contraşine: 900A conform UIC 860. Forţele de manevrare ale macazului sunt de maxim 320 daN, iar forţele remanente de

maxim 100 daN. 4. METODE DE VERIFICARE - verificarea calităţii materialului se face pe baza certificatelor de calitate emise de

producător; - verificarea dimensiunilor se face cu instrumente de măsurat, în concordanţă cu

toleranţele impuse în documentaţia tehnică şi cu şabloane; - verificarea aptitudinii de funcţionare se face prin manevrarea acelor macazului de

minim 10 ori pe fiecare direcţie de mers (direct sau abătută); - verificarea sudurilor cap la cap prin topire intermediară şi presiune, între vârful inimii şi

cozi, se face cu lichide penetrante sau pulberi magnetice; - verificarea liniarităţii zonei forjate a acelor flexibile se face cu o riglă metalică de 1m;

abaterea de liniaritate este de ± 0,5 mm/ml conform Instrucţiei 341; - verificarea izolaţiei electrice a barei de acţionare şi a articulaţiei DDA cu talpa acelor

flexibile se face cu megaohmetrul portabil, la tensiunea de 1 KV; - verificarea strângerii şuruburilor se face cu cheia dinamometrică; - verificarea prinderilor se face vizual; - verificarea forţelor de manevrare şi remanente se face cu ajutorul bolţul tensiometric. 5. MARCARE, AMBALARE, LIVRARE, TRANSPORT, DEPOZITARE,

DOCUMENTE Fiecare subansamblu (macaz, inimă simplă, inimă dublă, şine de rulare cu contraşine) va

avea plăcuţe de inscripţie din aluminiu, pe care se vor poansona următoarele date: - tipul şi geometria subansamblului; - numărul de fabricaţie; - anul şi luna livrării. Toate traversele, pe suprafaţa superioară se numerotează conform ansamblului general. După recepţie, aparatele de cale se demontează pe subansamble, în vederea expedierii. La beneficiar pentru descărcare se vor utiliza instalaţii de ridicat. După descărcare, subansamblele aparatelor de cale se aşează pe un teren drept cu

distanţiere de lemn de la sol şi între subansamble. La livrare aparatul de cale este însoţit de următoarele documente:

Page 17: documentaţie de atribuire procedura de achiziţie aparate de cale sc

- certificat de calitate; - fişe de măsurători; - desen de ansamblu general şi principale subansamble; - diagrama forţei remanente şi de manevrare; - instrucţiuni de montare, exploatare, întreţinere. - 6. GARANŢII ŞI SERVICE S49-300-1/9-Af, Ec=1432 mm este garantat pe o perioadă de 3 ani de la data livrării. În perioada de garanţie, producătorul este obligat să furnizeze beneficiarului piesele de

schimb care se deteriorează sau care au defecte nedescoperite în timpul recepţiei la producător, pe cheltuiala acestuia.

NOTĂ: Schimbătoarele de cale S49-300-1/9-Af, Ec=1432 mm nu se vor livra cu dispozitive de

manevrare (fixător de vârf şi piese anexe).

SEMIBRETEA

SB49-190-1:9 Af, Ec 1432 mm, D=2,375 m (ROMB)

1. GENERALITĂŢI

1.1. OBIECT Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile tehnice de calitate, regulile şi metodele

pentru verificarea calităţii, inscripţionarea, marcarea, livrarea, documentele şi garanţia pentru romb semibretea SB49-190-1:9 Af, Ec 1432 mm, D=2,375 m.

1.2. DOMENIU DE APLICARE Rombul pentru semibreteaua SB49-190-1:9 Af, Ec 1432 mm, D=2.375 m se utilizează la

linii de cale ferată pentru metrou, cu următoarele caracteristici tehnice: - ecartament 1432 mm; - distanţa între axele liniilor paralele – 2,375 m; - viteza pe linie directă ≤ 100 km/h; - sarcina pe osie 22,5 tone; - tipul căii – cale cu joante. 1.3. DESCRIERE ŞI FUNCŢIONARE Rombul semibretelei SB49-190-1:9 Af, Ec 1432 mm, D=2,375 m se compune din

următoarele subansamble: - inimă simplă 49 tg 1: 4,444 ; - inimă dublă 49 tg 1:4,444; - inimă simplă 1:9 Ap; - contraşină inimă simplă; - contraşină inimă dublă; Rombul semibretelei SB49-190-1:9 Af, Ec 1432 mm, D=2,375 m permite trecerea

materialului rulant de pe o linie pe alta cu traversare, pentru un singur ecartament în două direcţii: dreapta (Dr) şi stânga (St).

Durata normală de utilizare este de 5 ani. Se încadrează în clasa de risc 1A. 1.4. CERINŢE CONSTRUCTIVE ŞI FUNCŢIONALE - inimile simple şi duble trebuie să corespundă prevederilor din STAS 4866-86; - şinele de rulare cu contraşină trebuie să corespundă prevederilor din STAS 4866-86. 1.5. CONFORMITATE CU STANDARDELE ŞI NORMELE ÎN VIGOARE - fişa UIC 860/0 - fişa UIC 861-2/0 - fişa UIC 864-1/0 - fişa UIC 864–2/0

Page 18: documentaţie de atribuire procedura de achiziţie aparate de cale sc

- fişa UIC 864–3/0 - fişa UIC 864-4/0 - fişa UIC 864-6/0 - fişa UIC 864-7/0 - STAS 330/2-80 - STAS 330/5-80 - STAS 395-88 - STAS 436-90 - STAS 795-92 - STAS 917-84 - STAS 1364-67 - STAS 1521-84 - STAS 2700/3-89 - STAS 2952/1-92 - STAS 2952/2-92 - STAS 2952/3-92 - STAS 3269-83 - STAS 3270-78 - STAS 3309-91 - STAS 4023-84 - STAS 4865-86 - STAS 4866-86 - STAS 11198-79 2. CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE 2.1. Materiale folosite Reperele de rulare (şine de rulare, vârfuri de inimă) se execută din şină tip 49 E1, calitate

260, conform EN13674-1:2003 care corespunde calităţii 900A, conform UIC 860-0. Inimile de încrucişare (simple, duble) sunt executate din şine de cale ferată tip 49 cu

rezistenţă minimă de rupere la tracţiune de 1200-1400 daN/mm2 şi alungirea minimă 10%, tratate volumetric, din oţel aliat 51 CrV4.

Vârful inimii se asamblează cu cozile prin sudură cu topire intermediară şi presiune. Contraşinele (inimilor simple) se execută din profil U33, conform STAS 3309-91, oţel

calitate 900A, conform fişei UIC 860-0. 2.2. Caracteristici geometrice principale

Tip şină - 49 E1 sau S49 Ecartament - 1432 mm Tangenta unghiului de deviere - 1:6 Raza curbei în axa liniei deviate - 100 m Distanţa dintre suprafaţa laterală de contact a vârfului inimii de încrucişare şi suprafaţa laterală dinspre şină a contraşinei

- min. 1393 mm

Lăţimea jgheabului de rulare dinspre şină şi contraşină pe zona constantă

- 38 mm

Lăţimea jgheabului de rulare la inimă pe zona constantă

- 44 mm

3. METODE DE VERIFICARE, MARCARE, AMBALARE, LIVRARE,

TRANSPORT, DEPOZITARE, DOCUMENTE, GARANŢII ŞI SERVICE 3.1. Metode de verificare - verificarea calităţii materialului se face pe baza certificatelor de calitate emise de

producător;

Page 19: documentaţie de atribuire procedura de achiziţie aparate de cale sc

- verificarea dimensiunilor se face cu instrumente de măsurat, în concordanţă cu toleranţele impuse în documentaţia tehnică şi cu şabloane;

- verificarea sudurilor cap la cap prin topire intermediară şi presiune, între vârful inimii şi cozi, se face cu lichide penetrante sau pulberi magnetice;

- verificarea strângerii şuruburilor se face cu cheia dinamometrică; - verificarea prinderilor se face vizual; - verificarea forţelor de manevrare şi remanente se face cu ajutorul bolţul tensiometric. 3.2. Marcare, ambalare, livrare, transport, depozitare, documente Fiecare subansamblu (inimă simplă, inimă dublă, şine de rulare cu contraşine) va avea

plăcuţe de inscripţie din aluminiu, pe care se vor poansona următoarele date: - tipul şi geometria subansamblului; - numărul de fabricaţie; - anul şi luna livrării. Toate traversele, pe suprafaţa superioară se numerotează conform ansamblului general. După recepţie, reperele rombului se demontează în vederea expedierii. La beneficiar pentru descărcare se vor utiliza instalaţii de ridicat. După descărcare, subansamblele se aşează pe un teren drept cu distanţiere de lemn de la

sol şi între subansamble. La livrare rombul semibretelei SB49-190-1:9 Af, Ec 1432 mm, D=2,375 m este însoţit de

următoarele documente: - certificat de calitate; - fişe de măsurători; - desen de ansamblu general şi principale subansamble; - instrucţiuni de montare, exploatare, întreţinere. 3.3. Garanţii şi service Rombul semibretelei SB49-190-1:9 Af, Ec 1432 mm, D=2,375m este garantat pe o

perioadă de 3 ani de la data livrării. În perioada de garanţie, producătorul este obligat să furnizeze beneficiarului piesele de

schimb care se deteriorează sau care au defecte nedescoperite în timpul recepţiei la producător, pe cheltuiala acestuia.

BRETEA SIMPLĂ

B 49-300-1:9 Af, Ec 1432 mm, D=4,75 m (ROMB)

1.1. OBIECT Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile tehnice de calitate, regulile şi metodele

pentru verificarea calităţii, inscripţionarea, marcarea, livrarea, documentele şi garanţia pentru breteaua simplă B49-300-1:9 Af, Ec 1432 mm, D=4,75 m.

1.2. DOMENIU DE APLICARE Rombul bretelei simple B49-300-1:9 Af, Ec 1432 mm, D=4,75 m, se utilizează la linii de

cale ferată pentru metrou, cu următoarele caracteristici tehnice: - ecartament 1432 mm; - distanţa între axele liniilor paralele – 4,75 m; - viteza pe linie directă ≤ 140 km/h; - sarcina pe osie 22,5 tone; - tipul căii – cale cu joante. 1.3. DESCRIERE ŞI FUNCŢIONARE Rombul bretelei simple B49-300-1:9 Af, Ec 1432 mm, D=4,75 m se compune din

următoarele subansamble: - dispozitiv contrafugirii; - inimă simplă cu aripă prelungită;

Page 20: documentaţie de atribuire procedura de achiziţie aparate de cale sc

- inimă simplă romb 1:4,675; - inimă dublă 1:4.444; - şine de legătură schimbători; - şine de legătură bretea; - inimă simplă romb 1:4,556; - şine de rulare cu contraşine; - joantă izolantă lipită. Rombul bretelei simple B49-300-1:9 Af, Ec 1432 mm, D=4,75 m permite trecerea

materialului rulant de pe o linie pe alta cu traversare, pentru un singur ecartament în două direcţii: dreapta (Dr) şi stânga (St).

Durata normală de utilizare este de 5 ani. Se încadrează în clasa de risc 1A. 1.4. CERINŢE CONSTRUCTIVE ŞI FUNCŢIONALE - inimile simple şi duble să corespundă prevederilor din STAS 4866-86; - şinele de rulare cu contraşină să corespundă prevederilor din STAS 4866-86. 1.5. CONFORMITATE CU STANDARDELE ŞI NORMELE ÎN VIGOARE - fişa UIC 860/0 - fişa UIC 861-2/0 - fişa UIC 864-1/0 - fişa UIC 864–2/0 - fişa UIC 864–3/0 - fişa UIC 864-4/0 - fişa UIC 864-6/0 - fişa UIC 864-7/0 - STAS 330/2-80 - STAS 330/5-80 - STAS 395-88 - STAS 436-90 - STAS 795-92 - STAS 917-84 - STAS 1364-67 - STAS 1521-84 - STAS 2700/3-89 - STAS 2952/1-92 - STAS 2952/2-92 - STAS 2952/3-92 - STAS 3269-83 - STAS 3270-78 - STAS 3309-91 - STAS 4023-84 - STAS 4865-86 - STAS 4866-86 - STAS 11198-79 2. CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE 2.1. Materiale folosite Reperele de rulare (contraace, şine de legătură, şine de rulare, aripi, vârf inimă) se

execută din şină tip 49 E1, calitate 260, conform EN13674-1:2003 care corespunde calităţii 900A, conform UIC 860-0.

Contraşinele (inimilor simple) se execută din profil U33, conform STAS 3309-91 oţel calitate 900A, conform fişei UIC 860-0.

Vârful inimilor se execută din oţel aliat 51 CrV4, conform EN10089-2003. 2.2. Caracteristici geometrice principale

Tip şină - 49 E1 sau S49 Ecartament - 1432 mm Tangenta unghiului de deviere - 1:6

Page 21: documentaţie de atribuire procedura de achiziţie aparate de cale sc

Raza curbei în axa liniei deviate - 300 m Lungime totală - 75980 mm Lungime inimă simplă cu Ap - 8130 mm Lungime inimă simplă romb 1:4,676 - 11395 mm Distanţa dintre reperele de rulare la sfârşitul inimii simple romb 1:4,676

- 1217 mm

Lungime inimă simplă romb 1:4,556 - 11397 mm Distanţa dintre reperele de rulare la sfârşitul inimii simple romb 1:4,556

- 1330 mm

Lungime inimă dublă - 6419,5 mm Distanţa dintre reperele de rulare la sfârşitul inimii duble

- 355,5 mm

Distanţa dintre suprafaţa laterală de contact a vârfului inimii de încrucişare şi suprafaţa laterală dinspre şină a contraşinei

- min. 1393 mm

Lăţimea jgheabului de rulare dinspre şină şi contraşină pe zona constantă

- 38 mm

Lăţimea jgheabului de rulare la inimă pe zona constantă

- 44 mm

Distanţa dintre faţa neactivă a acului în poziţia deschis şi muchia de rulare a contraacului, măsurată pe axa barelor de manevrare

- 160 mm

Distanţa minimă între acul inactiv şi contraac, măsurată la sfârşitul prelucrării acului

- 58 mm

Adâncimea minimă a jgheabului de rulare măsurată în dreptul penelor de asamblare a reperelor de rulare

- 50 mm

2.3. Condiţii privind execuţia Inimile simple sunt cu vârf din oţel aliat (51 CrV4), tratate volumetric, cu rezistenţa la

tracţiune de 1200-1400 N/mm2 Inimile duble sunt cu vârf din oţel aliat (51 CrV4), tratate volumetric, cu rezistenţa la

tracţiune de 1200-1400 N/mm2. 3. METODE DE VERIFICARE, MARCARE, AMBALARE, LIVRARE,

TRANSPORT, DEPOZITARE, DOCUMENTE, GARANŢII ŞI SERVICE 3.1. Metode de verificare - verificarea calităţii materialului se face pe baza certificatelor de calitate emise de

producător; - verificarea dimensiunilor se face cu instrumente de măsurat, în concordanţă cu

toleranţele impuse în documentaţia tehnică şi cu şabloane; - verificarea aptitudinii de funcţionare se face prin manevrarea acelor macazului de

minim 10 ori pe fiecare direcţie de mers (direct sau abătută); - verificarea sudurilor cap la cap prin topire intermediară şi presiune, între vârful inimii şi

cozi, se face cu lichide penetrante sau pulberi magnetice; - verificarea strângerii şuruburilor se face cu cheia dinamometrică; - verificarea prinderilor se face visual. 3.2. Marcare, ambalare, livrare, transport, depozitare, documente Fiecare subansamblu (inimă simplă, inimă dublă, şine de rulare cu contraşine) va avea

plăcuţe de inscripţie din aluminiu, pe care se vor poansona următoarele date: - tipul şi geometria subansamblului; - numărul de fabricaţie; - anul şi luna livrării. Toate traversele, pe suprafaţa superioară se numerotează conform ansamblului general. La beneficiar pentru descărcare se vor utiliza instalaţii de ridicat.

Page 22: documentaţie de atribuire procedura de achiziţie aparate de cale sc

După descărcare, subansamblele aparatelor de cale se aşează pe un teren drept cu distanţiere de lemn de la sol şi între subansamble.

La livrare rombul este însoţit de următoarele documente: - certificat de calitate; - fişe de măsurători; - desen de ansamblu general şi principale subansamble; - instrucţiuni de montare, exploatare, întreţinere. 3.3. Garanţii şi service Rombul bretelei simple B49-300-1:9 Af, Ec=1432 mm este garantat pe o perioadă de 3

ani de la data livrării. În perioada de garanţie, producătorul este obligat să furnizeze beneficiarului piesele de

schimb care se deteriorează sau care au defecte nedescoperite în timpul recepţiei la producător, pe cheltuiala acestuia.

SCHIMBĂTORUL SIMPLU S49-190-1/9-Af Ec=1432

Schimbătorul simplu se utilizează la calea de rulare a metroului cu următoarele

caracteristici tehnice: - ecartament 1432 mm; - viteza pe linie directă ≤ 100 km/h; - sarcina pe osie 22,5 t. 1. DESCRIERE ŞI FUNCŢIONARE Schimbătorul se compune din următoarele: - macaz cu ace flexibile; - fixător de macaz cu cleme; - inimă cu vârf din oţel aliat; - şine de rulare cu contraşină U; - joante izolante lipite. Schimbătorul permite trecerea materialului rulant de pe o linie pe alta pentru un singur

ecartament într-o singură direcţie: dreapta sau stânga. Durata normală de utilizare: 5 ani. Se încadrează în clasa de risc 1A. Cerinţe constructive şi funcţionale: să corespundă prevederilor din STAS 4023-84, STAS

4865-86, STAS 4866-86, STAS 8667-85. 2. MATERIALE FOLOSITE: - reperele de rulare (contraace, şine de legătură, şine de rulare, aripi, cozi ace şi cozi vârf

inimă) se execută din şina tip 49 E1 calitatea 260 conform normei europene EN 13674-1:2003 sau 900A conform fişei UIC 860-0;

- acele propriu-zise se execută din şină ac 49 conform STAS 3309-91, oţel calitatea 900A conform fişei UIC 860-0;

- contraşinele (inimii simple) se execută din profil U33 conform STAS 3309-91 oţel calitatea 900A conform fişei UIC 860-0.

Vârful inimii se execută din oţel aliat 50 Cr V 4 conform DIN 17200. Abateri limită la execuţie - conform specificaţiei tehnice nr.992-0/VM/ST. 3. CALITATE MATERIAL Ace – R260 conform EN 13674-1:2002. Contraace – R260 conform EN 13674-1:2002. Inimi simple şi duble cu vârf din oţel aliat. Vârfurile sunt executate din bramă şi tratate

termic la o rezistenţă de rupere la tracţiune de 1200-1400 N/mm2. Vârf inimă: 51 CrV4 conform EN 10089-2003. Aripi: R260 conform EN13674-1:2002. Cozi: R260 conform EN13674-1:2002. Şine de rulare: R26 conform EN13674-1:2002. Contraşine: 900A conform UIC 860.

Page 23: documentaţie de atribuire procedura de achiziţie aparate de cale sc

Forţele de manevrare ale macazului sunt de maxim 320 daN, iar forţele remanente de maxim 100 daN.

4. METODE DE VERIFICARE - verificarea calităţii materialului se face pe baza certificatelor de calitate emise de

producător; - verificarea dimensiunilor se face cu instrumente de măsurat, în concordanţă cu

toleranţele impuse în documentaţia tehnică şi cu şabloane; - verificarea aptitudinii de funcţionare se face prin manevrarea acelor macazului de

minim 10 ori pe fiecare direcţie de mers (direct sau abătută); - verificarea sudurilor cap la cap prin topire intermediară şi presiune, între vârful inimii şi

cozi, se face cu lichide penetrante sau pulberi magnetice; - verificarea liniarităţii zonei forjate a acelor flexibile se face cu o riglă metalică de 1m;

abaterea de liniaritate este de ± 0,5 mm/ml conform Instrucţiei 341; - verificarea izolaţiei electrice a barei de acţionare şi a articulaţiei DDA cu talpa acelor

flexibile se face cu megaohmetrul portabil, la tensiunea de 1 KV; - verificarea strângerii şuruburilor se face cu cheia dinamometrică; - verificarea prinderilor se face vizual; - verificarea forţelor de manevrare şi remanente se face cu ajutorul bolţul tensiometric. 5. MARCARE, AMBALARE, LIVRARE, TRANSPORT, DEPOZITARE,

DOCUMENTE Fiecare subansamblu (macaz, inimă simplă, inimă dublă, şine de rulare cu contraşine) va

avea plăcuţe de inscripţie din aluminiu, pe care se vor poansona următoarele date: - tipul şi geometria subansamblului; - numărul de fabricaţie; - anul şi luna livrării. Toate traversele, pe suprafaţa superioară se numerotează conform ansamblului general. După recepţie, aparatele de cale se demontează pe subansamble, în vederea expedierii. La beneficiar pentru descărcare se vor utiliza instalaţii de ridicat. După descărcare, subansamblele aparatelor de cale se aşează pe un teren drept cu

distanţiere de lemn de la sol şi între subansamble. La livrare aparatul de cale este însoţit de următoarele documente: - certificat de calitate; - fişe de măsurători; - desen de ansamblu general şi principale subansamble; - diagrama forţei remanente şi de manevrare; - instrucţiuni de montare, exploatare, întreţinere. 6. GARANŢII ŞI SERVICE S49-190-1/9-Af, Ec=1432 mm este garantat pe o perioadă de 3 ani de la data livrării.

În perioada de garanţie, producătorul este obligat să furnizeze beneficiarului piesele de schimb care se deteriorează sau care au defecte nedescoperite în timpul recepţiei la producător, pe cheltuiala acestuia.

NOTĂ: Schimbătoarele de cale S49-190-1/9-Af, Ec=1432 mm nu se vor livra cu dispozitive de

manevrare (fixător de vârf şi piese anexe).

SCHIMBĂTORUL SIMPLU

S60-190-1/9-Af Ec=1432

1. GENERALITĂŢI 1.1. Obiect Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile tehnice de calitate, regulile şi metodele

pentru verificarea calităţii, inscripţionarea, marcarea, ambalarea, livrarea, transportul, depozitarea, documentele şi garanţia pentru S60-190-1/9 Af, Ec 1432.

Page 24: documentaţie de atribuire procedura de achiziţie aparate de cale sc

1.2. Domeniul de aplicare Schimbătorul simplu se utilizează la calea de rulare a metroului cu următoarele

caracteristici tehnice: - ecartament 1432 mm; - viteza pe linie directă ≤ 100 km/h; - sarcina pe osie 22,5 t. 1.3. Descriere şi funcţionare Schimbătorul se compune din următoarele: - macaz cu ace flexibile; - inimă cu vârf din oţel aliat; - şine de legătură; - şine de rulare cu contraşină U; - joantă izolantă lipită. Schimbătorul permite trecerea materialului rulant de pe o linie pe alta pentru un singur

ecartament într-o singură direcţie: dreapta sau stânga. 1.4. Durata normală de utilizare. Clasificare Durata normală de utilizare: 5 ani. Se încadrează în clasa de risc 1A. 1.5. Cerinţe constructive şi funcţionale: - macazul să corespundă prevederilor din STAS 4023-84 şi STAS 4865-8 6 şi să fie

prevăzut cu plăci cu cepi, pentru preluarea deplasărilor relative dintre ace şi contraace; - inima simplă să corespundă prevederilor din STAS 4866-86; - şinele de rulare cu contraşină să corespundă prevederilor din STAS 4866-86. 1.6. Conformitate cu standardele şi normele în vigoare: - fişa UIC 860/0 – Specificaţii tehnice pentru şine. - fişa UIC 861-2/0 – Profil unificat şină ac. - fişa UIC 864-1/0 – Specificaţii tehnice pentru tirfoane. - fişa UIC 864–2/0 – Specificaţii tehnice pentru şuruburi. - fişa UIC 864–3/0 – Specificaţii tehnice pentru inele resort. - fişa UIC 864-4/0 – Specificaţii tehnice pentru eclise. - fişa UIC 864-6/0 – Specificaţii tehnice pentru plăcile metalice suport. - fişa UIC 864-7/0 – Profile laminate pentru plăci metalice suport. - STAS 330/2-80 – Traverse de lemn pentru calea ferată. Traverse normale. Condiţii

tehnice de calitate. - STAS 330/5-80 – Traverse de lemn pentru calea ferată. Traverse speciale. Condiţii

tehnice de calitate. - STAS 395-88 – Oţel laminat la cald. Oţel lat. - STAS 436-90 – Semifabricate din oţel. - STAS 500/2-80 – Oţeluri de uz general pentru construcţii. Mărci. - STAS 791-88 – Oţeluri aliate pentru tratament termic, destinate construcţiei de maşini.

Mărci şi condiţii tehnice generale de calitate. - STAS 917-84 – Vaselină tehnică artificială. - SR EN ISO 1234:2001 – Şplint. - STAS 1384-67 – Material mărunt de cale ferată. Inele resort de cale ferată. - STAS 1521-84 – Material mărunt de cale ferată. Tirfoane. - SR EN 1531-1999 – Turnătorie. Fontă cu grafit lamelar. - STAS 2700/3-89 – Organe de asamblare filetate. Caracteristici mecanice şi metode de

încercare pentru şuruburi şi prezoane. - STAS 2952/1-92 – Material mărunt de cale ferată. Eclise pentru şine grele. - STAS 2952/2-92 – Material mărunt de cale ferată. Plăci pentru şine grele. - STAS 2952/3-92 – Material mărunt de cale ferată. Cleşti pentru şine grele. - STAS 3161-85 – Căi ferate. Aparate de cale. Clasificare. - STAS 3269-83 – Material mărunt de cale ferată. Piuliţe hexagonale. - STAS 3270-78 – Material mărunt de cale ferată. Şuruburi. - SR ISO 3755:1995 – Oţeluri nealiate turnate pentru construcţii mecanice de uz general.

Page 25: documentaţie de atribuire procedura de achiziţie aparate de cale sc

- STAS 3309-91 – Oţel laminat la cald. Profile pentru aparate de cale. - STAS 4023-84 – Căi ferate normale.Aparate de cale. Elemente şi scheme geometrice. - STAS 4865-86 – Căi ferate normale. Aparate de cale. Macazuri. - STAS 4866-86 – Căi ferate normale. Aparate de cale. Inimi de încrucişare. - SR ISO 8062:1995 – Piese turnate. Sistem de toleranţe dimensionale şi adausuri de

prelucrare. - STAS 8667-85 – Căi ferate normale. Aparate de cale. Fixătoare de macaz cu cleme. - DIN EN 10025-1991 – Produse laminate la cald din oţeluri de construcţii nealiate. - SR EN 10029:1995 – Table de oţel laminate la cald cu grosimi mai mari sau egale cu

3mm. - EN 10089-2003 – Oţeluri laminate pentru arcuri călite şi revenite. Condiţii tehnice de

livrare. - STAS 10307-75 – Fiabilitatea produselor industriale. Indicatori de fiabilitate. - STAS 10911-77 – Fiabilitate, mentenabilitate şi disponibilitate. Culegerea datelor

privind comportarea în exploatare a produselor industriale. - EN 13674-1:2003 – Aplicaţii cale ferată-Cale-Şină-Partea 1: Şina cu masa de minim 46

kg/m. - ISO 20898-1 – Clase de rezistenţă. - SR EN 22768-1:1995 – Toleranţe pentru dimensiuni liniare şi unghiulare, fără indicarea

toleranţelor individuale. - SR EN 25817:1993 – Îmbinări sudate cu arc electric din oţel. Ghid pentru nivelurile de

acceptare a defectelor. - ST 03-002/1998 – Plăci din polietilenă de joasă densitate pentru CFR. - RETF 002/2001 – Regulament de exploatare tehnică feroviară. - Instrucţia nr. 314M/1997 – Instrucţia de norme şi toleranţe pentru construcţia, reparaţia

şi întreţinerea căii de rulare la metrou. - Instrucţiuni 351 M/2002 – Instrucţiuni pentru întreţinerea şi repararea instalaţiilor de

semnalizare, centralizare şi interblocare. - Ordinul MT 290/2000 – Admiterea tehnică a produselor/serviciilor destinate a fi

utilizate în activităţile de construire, modernizare, întreţinere şi reparare a infrastructurii feroviare şi a materialului rulant, pentru transportul feroviar şi cu metroul.

2. CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE 2.1. Materiale folosite: - reperele de rulare (contraace, şine de legătură, şine de rulare, aripi, cozi ace şi cozi vârf

inimă) se execută din şina tip 60 E1 calitatea 260 conform normei europene EN 13674-1:2003 sau 900A conform fişei UIC 860-0;

- acele propriu-zise se execută din şină ac UIC60 conform fişei UIC 861-2/0, oţel calitatea 900A conform fişei UIC 860-0;

- contraşinele (inimii simple) se execută din profil U33 conform STAS 3309-91 oţel calitatea 900A conform fişei UIC 860-0;

- eclisarea reperelor de rulare se face cu eclise tip 60A, conform STAS 2952/1-92, oţel calitate OL50, conform STAS 500/2-80;

- aşezarea şi fixarea reperelor de rulare se face pe plăci cu reborduri tip 60, conform STAS 2952/2-92, tirfoane B2, conform STAS 1521-84, şuruburi, conform STAS 3270-78, piuliţe, conform STAS 3269-83.

Vârful inimii se execută din oţel aliat 51 Cr V 4 conform EN 10089-2003. 2.2. Caracteristici geometrice principale:

Tip şină - 60 E1 sau UIC60 Ecartament - 1432 mm Tangenta unghiului de deviere - 1:9 Raza curbei în axa liniei deviate - 190 m Lungime totală - 27111,3 mm Lungime macaz - 12244 mm

Page 26: documentaţie de atribuire procedura de achiziţie aparate de cale sc

Lungime inimă - 6092 mm Distanţa dintre reperele de rulare la sf.inimii - 404,4 mm Distanţa dintre suprafaţa laterală de contact a vârfului inimii de încrucişare şi suprafaţa laterală dinspre şină a contraşinei

- min.1393 mm

Lăţimea jgheabului de rulare dintre şină şi contraşină pe zona constantă

- 38 mm

Lăţimea jgheabului de rulare la inimă, pe zona constant - 44 mm Distanţa dintre faţa neactivă a acului în poziţia deschis şi muchia de rulare a contraacului, măsurată pe axa clemei fixătorului de macaz

- 160 mm

Distanţa minimă între acul inactiv şi contraac, măsurată la sfârşitul prelucrării acului

- 58 mm

Adâncimea minimă a jgheaburilor de rulare, măsurată în dreptul penelor de asamblare a reperelor de rulare

- 50 mm

2.3. Condiţii privind execuţia Contraacele se prelucrează prin aşchiere pe porţiunea de lipire cu acele flexibile, de la 14

mm sub nivelul superior al ciupercii şinei. Contraacul curb se curbează cu o rază egală cu raza interioară a macazului, respectiv 189276,5 mm.

Acele sunt de tip flexibil. În partea din faţă, acele flexibile se prelucrează prin aşchiere pe partea de lipire cu contraacul şi pe partea de rulare.

Acul flexibil curb trebuie să aibă suprafaţa de contact cu contraacul drept cu aceeaşi înclinare, iar muchia de rulare a ciupercii şinei pe care rulează buza bandajului să fie curbată cu raza exterioară a macazului.

Acul flexibil drept trebuie să aibă suprafaţa de contact cu contraacul curb cu aceeaşi înclinare, iar muchia de rulare a ciupercii şinei pe care rulează buza bandajului să fie curbată cu raza interioară a macazului.

În talpa acelor şi contraacelor se utilizează cepi pentru limitarea deplasărilor în lung. Şinele de legătură constau din 4 bucăţi de şină normală UIC 60, cu joante izolante lipite

pe una din direcţii. Inima are vârful executat din oţel aliat 51 CrV4, cu pene sudate, tratat termic volumetric,

după tratament obţinându-se o rezistenţă de rupere la tracţiune de 1200-1400 N/mm2. Şuruburile de asamblare ale inimii sunt prevăzute cu adause drepte sau înclinate, cu inele

resort şi piuliţe. Abateri limită la execuţie - conform specificaţiei tehnice nr.2357-0/ST.

3. METODE DE VERIFICARE, MARCARE, AMBALARE, LIVRARE, TRANSPORT, DEPOZITARE, DOCUMENTE, GARANŢII ŞI SERVICE

3.1. Metode de verificare - verificarea calităţii materialului se face pe baza certificatelor de calitate emise de

producător; - verificarea dimensiunilor se face cu instrumente de măsurat, în concordanţă cu

toleranţele impuse în documentaţia tehnică şi cu şabloane; - verificarea aptitudinii de funcţionare se face prin manevrarea acelor macazului de

minim 10 ori pe fiecare direcţie de mers (direct sau abătută); - verificarea sudurilor cap la cap prin topire intermediară şi presiune, între vârful inimii şi

cozi, se face cu lichide penetrante sau pulberi magnetice; - verificarea liniarităţii zonei forjate a acelor flexibile se face cu o riglă metalică de 1m;

abaterea de liniaritate este de ± 0,5 mm/ml conform Instrucţiei 341; - verificarea izolaţiei electrice a barei de acţionare şi a articulaţiei DDA cu talpa acelor

flexibile se face cu megaohmetrul portabil, la tensiunea de 1 KV; - verificarea strângerii şuruburilor se face cu cheia dinamometrică; - verificarea prinderilor se face vizual; - verificarea forţelor de manevrare şi remanente se face cu ajutorul bolţul tensiometric.

Page 27: documentaţie de atribuire procedura de achiziţie aparate de cale sc

3.2. Marcare, ambalare, livrare, transport, depozitare, documente Fiecare subansamblu (macaz, inimă simplă, inimă dublă, şine de rulare cu contraşine) va

avea plăcuţe de inscripţie din aluminiu, pe care se vor poansona următoarele date: - tipul şi geometria subansamblului; - numărul de fabricaţie; - anul şi luna livrării. Toate traversele, pe suprafaţa superioară se numerotează conform ansamblului general. După recepţie, aparatele de cale se demontează pe subansamble, în vederea expedierii. La beneficiar pentru descărcare se vor utiliza instalaţii de ridicat. După descărcare, subansamblele aparatelor de cale se aşează pe un teren drept cu

distanţiere de lemn de la sol şi între subansamble. La livrare aparatul de cale este însoţit de următoarele documente: - certificat de calitate; - fişe de măsurători; - desen de ansamblu general şi principale subansamble; - diagrama forţei remanente şi de manevrare; - instrucţiuni de montare, exploatare, întreţinere. 3.3. Garanţii şi service S60-190-1/9-Af, Ec=1432 mm este garantat pe o perioadă de 3 ani de la data livrării. În perioada de garanţie, producătorul este obligat să furnizeze beneficiarului piesele de

schimb care se deteriorează sau care au defecte nedescoperite în timpul recepţiei la producător, pe cheltuiala acestuia. NOTĂ:

Schimbătoarele de cale S60-190-1/9-Af, Ec=1432 mm nu se vor livra cu dispozitive de manevrare (fixător de vârf şi piese anexe).

TRAVERSARE CU JONCŢIUNE DUBLĂ

TJD 60-190-1/9 Af, Ec 1432

1. OBIECT Traversarea cu joncţiune dublă TJD 60-190-1/9 Af, Ec1432 se utilizează la linii de cale

ferată, cu următoarele caracteristici tehnice: - ecartament 1432 mm; - viteza pe linia directă ≤ 100 km/h; - sarcina pe osie 225 kN; - tipul căii: cale cu joante pe linia directă şi pe linia deviată. 2. DESCRIERE ŞI FUNCŢIONARE Acest tip de aparat de cale se compune din următoarele subansamble: - macaze cu ace flexibile; - inimi simple tg. 1/9; - inimi duble tg. 1/9; - şine de rulare cu contraşine U. Acest tip de aparat de cale permite trecerea materialului rulant de pe o linie pe alta cu

traversare, pentru un singur ecartament, în două direcţii: dreapta şi stânga. 3. DURATA NORMALĂ DE UTILIZARE Durata normală de utilizare este de 5 ani, conform H.G.nr. 2139/30.11.2004. 4. CLASIFICARE Conform Ordinului M.T.nr.290/29.02.2000 anexa 3, articolul 9, acest tip de aparat de

cale se încadrează în clasa de risc 1A. 5. CONDIŢII DE MEDIU La execuţie şi în exploatare nu se impun condiţii de mediu înconjurător. 6. CERINŢE CONSTRUCTIVE ŞI FUNCŢIONALE Macazul trebuie să corespundă prevederilor din STAS 4023-84 şi STAS 4865-86 şi să fie

prevăzut cu cepi pentru preluarea deplasărilor relative dintre ace şi contraace.

Page 28: documentaţie de atribuire procedura de achiziţie aparate de cale sc

Inimile simple şi duble trebuie să corespundă prevederilor din STAS 4866-86. Şinele de rulare cu contraşină U trebuie să corespundă prevederilor din STAS 4866-86. 7. CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE - tip şină: 60 E1 (60,21 kg/m) sau UIC 60 (60,34 kg/m); - ecartament: 1432 mm; - tangenta unghiului de deviere: 1/9; - raza curbei în axa liniei deviate: 190 m; - lungime totală: 33.230 mm; - distanţa dintre suprafaţa laterală de contact a vârfului inimilor de încrucişare şi suprafaţa

laterală dinspre şină a contraşinei: min. 1394 mm; - lăţimea jgheabului dintre şină şi contraşină pe zona constantă: 38 mm; - lăţimea jgheabului de rulare la inima dublă pe zona constantă: 41 mm; - distanţa dintre faţa neactivă a acului în poziţia deschis şi muchia de rulare a contraacului

măsurată pe axa clemei fixătorului de macaz cu cleme: 160 mm. 8. CALITATE MATERIAL Ace – R260 conform EN 13674-1:2002. Contraace – R260 conform EN 13674-1:2002. Inimi simple şi duble cu vârf din oţel aliat. Vârfurile sunt executate din bramă şi tratate

termic la o rezistenţă de rupere la tracţiune de 1200-1400 N/mm2. Vârf inimă: 51 CrV4 conform EN 10089-2003. Aripi: R260 conform EN13674-1:2002. Cozi: R260 conform EN13674-1:2002. Şine de rulare: R26 conform EN13674-1:2002. Contraşine: 900A conform UIC 860. Forţele de manevrare ale macazului sunt de maxim 320 daN, iar forţele remanente de

maxim 100 daN. 9. METODE DE VERIFICARE - verificarea calităţii materialului se face pe baza certificatelor de calitate emise de

producător; - verificarea dimensiunilor se face cu instrumente de măsurat, în concordanţă cu

toleranţele impuse în documentaţia tehnică şi cu şabloane; - verificarea aptitudinii de funcţionare se face prin manevrarea acelor macazului de

minim 10 ori pe fiecare direcţie de mers (direct sau abătută); - verificarea sudurilor cap la cap prin topire intermediară şi presiune, între vârful inimii şi

cozi, se face cu lichide penetrante sau pulberi magnetice; - verificarea liniarităţii zonei forjate a acelor flexibile se face cu o riglă metalică de 1m;

abaterea de liniaritate este de ± 0,5 mm/ml conform Instrucţiei 341; - verificarea izolaţiei electrice a barei de acţionare şi a articulaţiei DDA cu talpa acelor

flexibile se face cu megaohmetrul portabil, la tensiunea de 1 KV; - verificarea strângerii şuruburilor se face cu cheia dinamometrică; - verificarea prinderilor se face vizual; - verificarea forţelor de manevrare şi remanente se face cu ajutorul bolţul tensiometric. 10. MARCARE, AMBALARE, LIVRARE, TRANSPORT, DEPOZITARE,

DOCUMENTE Fiecare subansamblu (macaz, inimă simplă, inimă dublă, şine de rulare cu contraşine) va

avea plăcuţe de inscripţie din aluminiu, pe care se vor poansona următoarele date: - tipul şi geometria subansamblului; - numărul de fabricaţie; - anul şi luna livrării. Toate traversele, pe suprafaţa superioară se numerotează conform ansamblului general. După recepţie, aparatele de cale se demontează pe subansamble, în vederea expedierii. La beneficiar pentru descărcare se vor utiliza instalaţii de ridicat. După descărcare, subansamblele aparatelor de cale se aşează pe un teren drept cu

distanţiere de lemn de la sol şi între subansamble.

Page 29: documentaţie de atribuire procedura de achiziţie aparate de cale sc

La livrare aparatul de cale este însoţit de următoarele documente: - certificat de calitate; - fişe de măsurători; - desen de ansamblu general şi principale subansamble; - diagrama forţei remanente şi de manevrare; - instrucţiuni de montare, exploatare, întreţinere. 11. GARANŢII ŞI SERVICE TJD 60-190-1/9 Af, Ec 1432 mm este garantată pe o perioadă de 3 ani de la data livrării.

În perioada de garanţie, producătorul este obligat să furnizeze beneficiarului piesele de schimb care se deteriorează sau care au defecte nedescoperite în timpul recepţiei la producător, pe cheltuiala acestuia.

NOTĂ: TJD 60-190-1/9 Af, Ec 1432 mm nu se va livra cu dispozitive de manevrare (fixător de

vârf şi piese anexe).

SECŢIUNEA III – FORMULARE

Page 30: documentaţie de atribuire procedura de achiziţie aparate de cale sc

Formular nr. 21

ÎMPUTERNICIRE

Subscrisa ________________________________________________, cu sediul în __________________________________________________________, tel. _____________, fax ________________, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ___________________, CUI ______________, reprezentată legal prin _______________________________, în calitate de ____________________, împuternicim prin prezenta pe ____________________, domiciliat în _______________________________________________________,

identificat cu B.I./C.I. seria _____ nr.___________, CNP ___________________,

eliberat de ___________________, la data de _____________, având funcţia de ___________________________, să ne reprezinte la procedura de ________________________, organizată de S.C. METROREX S.A în scopul atribuirii contractului de _____________________________________.

În îndeplinirea mandatului său mandatarul va avea următoarele drepturi:

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la procedura de ________________________________;

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii.

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii.

Prin prezenta împuternicire, mandatarul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.

Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).

Data Denumirea mandantului

____________ S.C. ______________________________

reprezentată prin

___________________________________

Semnătura

____________________

Page 31: documentaţie de atribuire procedura de achiziţie aparate de cale sc

Formular nr. 20

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele) Înregistrat la sediul autorităţii contractante

nr. _________ / __ . __ . 2009

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către _______________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a aunţului de participare privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ___________________________________________________________________

(denumirea contractului de achiziţie publică)

noi ____________________________ vă transmitem alăturat următoarele:

(denumirea/numele ofertantului)

1. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de _____ copii:

a) oferta;

b) documentele care însoţesc oferta.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.

Data completării __ . __ . 2009

Cu stimă,

Operator economic,

___________________

(semnătura autorizată)

Page 32: documentaţie de atribuire procedura de achiziţie aparate de cale sc

Formular nr. 12A

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul _______________, reprezentant împuternicit al ______________________,

(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _______________________________ .

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării ......................

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)

Page 33: documentaţie de atribuire procedura de achiziţie aparate de cale sc

Formular nr. 12B

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a) ______________________ (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ……………………… (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ._______________________ (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de ____________ (zi/luna/an), organizată de ________________________ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că:

a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);

c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit până la data de ______________;

d) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit corespunzător obligaţiile contractuale, astfel încât nu am adus prejudicii beneficiarilor acestor contracte;

e) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,

______________

(semnătura autorizată)

Page 34: documentaţie de atribuire procedura de achiziţie aparate de cale sc

Formular nr. 22

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al …………………….. (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai …………………….. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 1. Denumire: 2. Cod fiscal: 3. Adresa sediului central: 4. Telefon ……………..; Fax ………………; E-mail …………………….. 5. Certificat de înmatriculare/înregistrare: (număr, dată, loc de înmatriculare/înregistrare) 6. Cod IBAN: (contul, banca, sucursala) 7. Obiect de activitate, pe domenii: (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: (adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare) 9. Principala piaţă a afacerilor: 10. Cifra de afaceri pe ultimii trei ani:

Anul Cifra de afaceri anuală (la 31.12)

- lei -

Cifra de afaceri anuală

(la 31.12) - echivalent euro -

1 2 3

Medie anuală:

Operator economic,

______________

(semnătura autorizată)

Page 35: documentaţie de atribuire procedura de achiziţie aparate de cale sc

Formular nr. 12D

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR

LIVRĂRI DE PRODUSE ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul_____________, reprezentant împuternicit al ________________________, (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului) declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante ________________________________________ (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________. (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic,

______________

(semnătura autorizată)

Page 36: documentaţie de atribuire procedura de achiziţie aparate de cale sc

Nr. Crt.

Denumirea şi obiectul contractului

+

Numărul şi data contractului

Codul CPV

Denumirea/numele beneficiarului/clientului

+

Adresa

Calitatea în contract*)

Preţul total al contractului (lei)

Preţul total al contractului (valuta**)

Natura şi cantitatea

(U.M.)

Perioada de livrare

Observaţii

0 1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

.....

Operator economic,

_____________

(semnătura autorizată)

______

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de referinţă pentru stabilirea echivalentului în valută a contractului respectiv

Page 37: documentaţie de atribuire procedura de achiziţie aparate de cale sc

Formular nr. 10A

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Către ______________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Domnilor,

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului __________________________________________ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizăm “aparate de cale”, la preţul total de_______________ (suma în litere şi în cifre) lei, plătibil după recepţia produselor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de _______________ (suma în litere şi în cifre). Anexat prezentăm o listă cu preţurile unitare ale produselor ofertate.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm produsele în graficul de timp solicitat în caietul de sarcini.

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durata de _______________ zile, (durata în litere şi cifre), respectiv până la data de _______________ (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data .../.../...

_______________ (semnătura), în calitate de _______________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele _______________ (denumirea/numele operatorului economic)

Page 38: documentaţie de atribuire procedura de achiziţie aparate de cale sc

Formular nr. 12C

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ______________________ (denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publica ______________ (se menţionează procedura), având ca obiect _____________________ (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de ______________ (zi/luna/an), organizată de _________________ (denumirea autorităţii contractante), particip şi depun oferta: [ ] în nume propriu; [ ] ca asociat în cadrul asociaţiei ______________; [ ] ca subcontractant al ______________; (Se bifează opţiunea corespunzătoare) 2. Subsemnatul declar că: [ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici; [ ] sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă. (Se bifeaza opţiunea corespunzătoare) 3. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publica sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câstigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică. 4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai __________________________ (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră.

Operator economic,

______________

(semnătura autorizată)

Page 39: documentaţie de atribuire procedura de achiziţie aparate de cale sc

Formular nr. 12G

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE

DE SUBCONTRACTANT ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________ (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai _______________ (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră.

Nr. crt.

Denumire subcontractant Partea/părţile din contract ce urmează a fi subcontractate

Acord subcontractor cu specimen de semnătură

Operator economic,

........................

(semnătura autorizată)

Page 40: documentaţie de atribuire procedura de achiziţie aparate de cale sc

SECŢIUNEA IV – MODEL CONTRACT FURNIZARE

CONTRACT DE FURNIZARE

nr. _____________ data ____________________

1. În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

între

privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse,

S.C. METROREX S.A., cu sediul în Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, tel. 021.319.36.01, fax. 021.312.51.49, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr J40/6880/1999, codul unic de înregistrare nr. RO13863739, cont IBAN: RO87 BPOS 7040 2775 727R ON02, deschis la BANCPOST – PALAT CFR Secto r 1 , rep rezen tată prin in g. Gheorghe Udrişte – Director General, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte

şi S.C. ……………........... (denumirea operatorului economic), adresa ..............................,

telefon/fax ................, număr de înmatriculare ............., cod fiscal ..........., cont (trezorerie, banca) ....................., reprezentată prin ...................... (denumirea conducătorului), funcţia ..............., în calitate de FURNIZOR, pe de altă parte

2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 2. Definiţii

a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale; b. achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul

contract; c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului,

pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; d. produse - bunurile cuprinse în anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă,

prin contract, să le furnizeze achizitorului; e. servicii - serviciile aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea

produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, ambalarea şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract;

f. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia dintre părţi;

g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3.1. - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3. Interpretare

3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

4.1. - Furnizorul se obligă să furnizeze aparate de cale, în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini, cu propunerea tehnică şi cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4. Obiectul principal al contractului – clauză imperativă

Page 41: documentaţie de atribuire procedura de achiziţie aparate de cale sc

4.2. - Achizitorul se obligă să achiziţioneze produsele şi să plătească preţul convenit în prezentul contract.

5.1. - Preţul contractului, respectiv preţul produselor livrate şi al serviciilor accesorii prestate plătibil furnizorului de către achizitor conform graficului de plăţi (Anexa 7) este de ...... lei, la care se adaugă TVA 24%, respectiv ….........lei, rezultând un total de ………. lei.

5. Preţul contractului – clauză imperativă

6.1. - Durata prezentului contract, respectiv perioada până la care părţile se obligă să-şi îndeplinească obligaţiile prevăzute la art. 4, este până la data de .............

6. Durata contractului – clauză imperativă

6.2. - Prezentul contract încetează să producă efecte la data de ..........

7.1. - Executarea contractului începe la 24 de ore de la punerea de către furnizor la dispoziţia achizitorului a documentului care confirmă constituirea garanţiei de bună execuţie a contractului, în condiţiile stipulate la art. 12 din contract.

7. Executarea contractului – clauză imperativă

7.2. - Prestatorul are obligaţia ca în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract să pună la dispoziţia achizitorului documentul menţionat la Art. 7.1.

8.1. - Documentele contractului sunt: 8. Documentele contractului

- Raportul procedurii de atribuire nr. ……. (Anexa 1); - Caietul de sarcini (Anexa 2); - Propunerea tehnică (Anexa 3); - Propunerea financiară (Anexa 4); - Lista cu produse, preţ unitar, preţ total (Anexa 5); - Grafic de livrare (Anexa 6); - Grafic de plăţi (Anexa 7); - Garanţia de bună execuţie a contractului (Anexa 8); - Autorizaţie de Furnizor Feroviar şi Certificat de Omologare Tehnică a Produsului (sau

Agrementul Tehnic Feroviar).

9.1. – Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în perioada convenită, conform Anexei 6. 9. Obligaţiile principale ale furnizorului – clauză imperativă

9.2. - Furnizorul se obligă să furnizeze la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea tehnică (Anexa 3) şi în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini (Anexa 2)

9.3. - În conformitate cu prevederile O.M.T. nr. 290/2000, Autorizaţia de Furnizor Feroviar şi Certificatul de Omologare Tehnică a produsului (Agrementul Tehnic Feroviar) vor fi valabile pe toată perioada derulării contractului.

9.4. - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate; şi

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

10.1. - Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit, conform prevederilor art. 13.

10. Obligaţiile principale ale achizitorului – clauză imperativă

10.2. - Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor, în lei, prin ordin de plată, în termen de maxim 30 zile de la recepţia fără obiecţiuni a acestora.

10.3. - Plata produselor livrate se va efectua pe baza următoarelor documente: - factura fiscală;

Page 42: documentaţie de atribuire procedura de achiziţie aparate de cale sc

- nota de recepţie constatare diferenţe, semnată fără obiecţiuni.

11.1. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate, atunci achizitorul va deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,06 % pe zi calendaristică de întârziere, calculate la valoarea obligaţiei neîndeplinite sau îndeplinite necorespunzător, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor – clauză imperativă

11.2. - În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,06 % pe zi calendaristică de întârziere din plata neefectuată, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor, dar nu mai mult decât suma neonorată la plată.

11.3. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

12.1. Furnizorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a contractului în scopul asigurării achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită, a contractului.

12. Garanţia de bună execuţie a contractului – clauză imperativă

12.2. Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări.

12.3. Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă 10 % din preţul contractului fără TVA, respectiv _________.

12.4. Instrumentul de garantare va cuprinde în mod obligatoriu următoarele: – părţile contractante; – obligaţia băncii/societăţii de asigurări de a plăti în favoarea achizitorului, orice sumă cerută

de acesta, la prima sa cerere, însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce-i revin furnizorului, eventualele plăţi urmând a se face în termenul menţionat în cerere, fără îndeplinirea nici unei alte formalităţi suplimentare din partea achizitorului sau a furnizorului;

– perioada de valabilitate a instrumentului de garantare, care va fi până la data de _________.

12.5. Achizitorul are obligaţia de a restitui garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la expirarea duratei contractului, dacă până la acea dată nu a ridicat pretenţii asupra ei.

12.6. În cazul în care furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile prevăzute în contract, achizitorul va solicita executarea garanţiei de bună execuţie a contractului în limita prejudiciului cauzat, la simpla cerere adresată agentului bancar/societăţii de asigurări la care s-a constituit garanţia, din care să rezulte care sunt obligaţiile pe care nu le-a realizat furnizorul, fără îndeplinirea altei formalităţi.

12.7. Anterior emiterii cererii de executare a garanţiei de bună execuţie achizitorul va notifica furnizorul despre acest lucru, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

12.8. Garanţia produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

13.1. - Recepţia cantitativă şi calitativă a produselor se face la depozitul achizitorului, în prezenţa delegaţilor ambelor părţi, pe baza facturii fiscale şi a celorlalte documente de însoţire a mărfii, în maximum cinci zile de la livrare, prin întocmirea notei de recepţie constatare diferenţe.

13. Recepţia produselor

13.2. - În lipsa delegatului furnizorului, pentru produsele la care se constată neconcordanţe cantitative şi/sau calitative, achizitorul va consemna cele constatate în nota de recepţie constatare diferenţe şi va notifica furnizorului rezultatele recepţiei, urmând ca acesta să se prezinte pentru verificare, la sediul achizitorului, în termen de cinci zile de la notificare

13.3. - Neprezentarea furnizorului la sediul achizitorului pentru verificarea neconcordanţelor notificate acestuia, echivalează cu acceptarea tacită a constatărilor făcute de achizitor şi implicit a refuzului la plată a acestora.

Page 43: documentaţie de atribuire procedura de achiziţie aparate de cale sc

13.4. - În cazul constatării de lipsuri, defecte sau deteriorări ale produselor livrate, furnizorul are obligaţia completării şi/sau înlocuirii bunurilor în termen de 15 zile de la notificarea transmisă conform articolului de mai sus, fără a modifica preţul contractului.

13.5. - Prevederile clauzelor 13.1.-13.4. nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor sau de alte obligaţii prevăzute în contract.

14.1. - Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele în mod corespunzător, astfel încât acestea să poată fi manipulate în condiţii optime şi să ajungă în bună stare la destinaţia finală.

14. Ambalare şi marcare

14.2. - Preţul ambalajelor este inclus în preţul unitar al produselor, specificat în Anexa 5. 14.3. - Marcarea şi ambalarea produselor se va face conform specificaţiilor tehnice precizate în

Caietul de sarcini

15.1. - Furnizorul are obligaţia de a livra produsele în condiţia de livrare FRANCO DEPOZIT ACHIZITOR, la depozitul situat în Bucureşti, Şos. Berceni, nr. 243, cu suportarea de către furnizor a cheltuielilor de transport, asigurări şi alte cheltuieli aferente ocazionate de condiţia de livrare precizată.

15. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele

15.2. - Riscul pierderii sau deteriorării mărfii în timpul transportului şi manipulării până la locul stabilit pentru livrare, va fi suportat de furnizor, conform condiţiei de livrare contractuale.

15.3. - Livrarea produselor care fac obiectul contractului va fi făcută la termenele prevăzute în Anexa 6, în condiţia de livrare prevăzută la art. 15.1.

15.4. - Furnizorul va comunica achizitorului, cu 48 de ore înainte, orice livrare de produse. 15.5. - La momentul livrării produselor, furnizorul are obligaţia de a transmite achizitorului şi

documentele care însoţesc marfa, respectiv: - factura fiscală; - declaraţia de conformitate cu viza AFER; - certificat de garanţie. 15.6. - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se

face după recepţia cantitativă şi calitativă prin semnarea fără obiecţiuni a notei de recepţie constatare diferenţe.

15.7. - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile de la acest capitol.

16.1. - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile accesorii furnizării produselor, fără a modifica preţul contractului.

16. Servicii

16.2. - Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile, pe perioada de îndeplinire a contractului, cu condiţia ca aceste servicii să nu elibereze furnizorul de nicio obligaţie de garanţie asumată prin contract.

17.1. - Furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele furnizate prin contract nu vor

avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei ori oricărei alte acţiuni sau omisiuni a furnizorului şi că acestea corespund caracteristicilor menţionate în propunerea tehnică.

17. Perioada de garanţie acordată produselor

17.2. - (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea declarată în propunerea tehnică, respectiv 36 luni de la livrare.

(2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea acestora. 17.3. - Achizitorul are dreptul de a notifica, în scris, furnizorului, orice plângere sau reclamaţie

ce apare în conformitate cu această garanţie, în termen de maxim 5 zile de la data constatării lor. 17.4. - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a înlocui produsul

necorespunzător în maxim 15 zile, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii lor.

Page 44: documentaţie de atribuire procedura de achiziţie aparate de cale sc

17.5. - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala furnizorului şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract.

18.1. - Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

18. Ajustarea preţului contractului – clauză imperativă

18.2. - Preţul contractului este în lei şi este ferm şi nemodificabil pe toată durata de îndeplinire a acestuia.

19.1. - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

19. Amendamente

20.1. - Prezentul contract se consideră desfiinţat de drept, fără nici o formalitate prealabilă, fără punere în întârziere şi fără intervenţia instanţei de judecată, în cazurile în care una din părţi:

20. Rezilierea contractului – clauză imperativă

a) cesionează drepturile şi obligaţiile sale, prevăzute în contract, fără acordul celeilalte părţi; b) îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale; c) este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedura insolvenţei. 20.2. - Rezilierea prezentului contract nu va avea efect asupra obligaţiilor deja scadente între

părţile contractante. 20.3. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de furnizare în cel mult

30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public şi prevederilor legale în vigoare.

20.4. - În cazul prevăzut la clauza 20.3. furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

21.1. - Furnizorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

21. Subcontractanţi

21.2. - (1) Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

21.3. - (1) Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

21.4. - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată achizitorului.

22.1. - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada înscrisă în graficul de livrare.

22. Întârzieri în îndeplinirea contractului

Page 45: documentaţie de atribuire procedura de achiziţie aparate de cale sc

22.2. - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă termenul prevăzut în graficul de livrare, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util achizitorului; modificarea perioadei de furnizare asumate în graficul de livrare se face cu acordul achizitorului.

22.3. - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a perioadei de livrare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi furnizorului.

23.1. - Furnizorul se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.

23. Cesiunea – clauză imperativă

23.2. - Cesiunea nu va exonera furnizorul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

24.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 24. Forţa majoră

24.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

24.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

24.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

24.5. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

25.1. - Achizitorul şi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului.

25. Soluţionarea litigiilor – clauză imperativă

25.2. - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din România.

26.1. - Limba care guvernează contractul este limba română. 26. Limba care guvernează contractul

27.1. - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

27. Comunicări

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

27.2. - Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

27.3. – Părţile se obligă să comunice în scris una alteia, în termen de 10 zile de la data producerii, orice modificare intervenită în datele de identificare ale societăţii, schimbarea sediului social, numere de telefon etc.

28.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 28. Legea aplicabilă contractului

Părţile au înţeles să încheie astăzi, ............, prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR, FURNIZOR,