of 23 /23
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU ( TINGKATAN 2 ) 2015 SMK SUNGAI MANIK, 36000 TELUK INTAN, PERAK MINGGU UNIT / TEMA KEMAHIRAN BAHASA CATATAN Objektif / Cadangan Pentaksiran 1 12 – 16/1/2015 Tatabahasa i. Kata Nama - Kata Nama Am dan Kata Nama Khas m/s 10 – 11 Penulisan KaranganJenis Dialog (Isu Semasa) m/s 9 Format Dialog m/s 237 Peribahasa Pendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR) Ilmu 1. Kemahiran Hidup -menjahit sulaman silang 2. Geografi –Pelan Pulau Langkawi 3. Alam Sekitar Landskap Kecerdasan Pelbagai 1. Verbal Linguistik – mendokumentasikan pengalaman Kemahiran Berfikir 1. Menghubung kait Nilai Murni 1. Hormat-menghormati Bidang Interpersonal (1.0 -6.0) 1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakankata, intonasi dan nada yang sesuai. A r a s 1 (i) Berbual tenta ng penga la man d iri dan kegiata n harian d engan men gguna kan sebutan, nada dan intonasi yang sesuai. 1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain . A r a s 1 (v) Me mbalas hujah dala m suasana perbincangan secara harmon i. 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. A r a s 2 (i) Me nge mu kakan hujah dan men egaskan pen dirian d engan sopan tentang sesuatu topik yang dibincang kan denga n cara bersahaja. Bidang Maklumat(7.0 – 9.0) 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. A r a s 1 (i) Mengenal pasti dan mengutarakan gambaran umum dan isi-isi penting daripada pe lbagai bahan. Bidang Estetik (10.0 -12.0) 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah dan menarik. Aras 2 (ii) Men golah ayat berdasarkan isi pent ing untuk meng hasilkan perengga n dia log dan cerita yang koheren. Pada akhir unit ini pelajar dapat; 1. Berbual dengan menggunakan kata, intonasi dan nada yang sesuai, 2. Menggunakan ungkapan yang bertatasusila, 3. Mengenal pasti dan membezakan Kata Nama Am dan Kata Nama Khas 4. Menjelaskan maksud dalam perbualan. 5. Menghasilkan karangan jenis dialog Cadangan Pentaksiran B1 DL1 E1 (Berbual tentang isu semasa dengan ayat yang dapat difahami) 2 19 - 23/1/2015 Tatabahasa i. Kata Nama - Pembentukan KN m/s110 - Penulisan KaranganJenis Dialog (Isu Semasa) m/s 9 Format Dialog m/s 237 Bidang Interpersonal (1.0 -6.0) 1.4 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata, intonasi dan nada yang sesuai. A r a s 1 (i) Berbual tenta ng penga la man d iri dan kegiata n harian Pada akhir unit ini pelajar dapat; 1. Berbual dengan menggunakan kata, intonasi dan nada yang sesuai, 2. Menggunakan ungkapan 1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA · Web viewRANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU ( TINGKATAN 2 ) 2015 SMK SUNGAI MANIK, 36000 TELUK INTAN, PERAK MINGGU UNIT / TEMA KEMAHIRAN

Embed Size (px)

Text of RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA · Web viewRANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU (...

Page 1: RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA · Web viewRANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU ( TINGKATAN 2 ) 2015 SMK SUNGAI MANIK, 36000 TELUK INTAN, PERAK MINGGU UNIT / TEMA KEMAHIRAN

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU ( TINGKATAN 2 ) 2015SMK SUNGAI MANIK, 36000 TELUK INTAN, PERAK

MINGGU UNIT / TEMA KEMAHIRAN BAHASACATATAN

Objektif / Cadangan Pentaksiran

1

12 – 16/1/2015

Tatabahasa i. Kata Nama - Kata Nama Am dan Kata Nama Khas m/s 10 – 11PenulisanKaranganJenis Dialog (Isu Semasa) m/s 9Format Dialog m/s 237PeribahasaPendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR)Ilmu1. Kemahiran Hidup

-menjahit sulaman silang2. Geografi –Pelan Pulau Langkawi3. Alam Sekitar LandskapKecerdasan Pelbagai1. Verbal Linguistik – mendokumentasikan

pengalamanKemahiran Berfikir1. Menghubung kaitNilai Murni1. Hormat-menghormati

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang

menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakankata, intonasi dan nada yang sesuai.

A r a s 1 (i) Berbual tenta ng penga la man d iri dan kegiata n harian d engan men gguna kan sebutan, nada dan intonasi yang sesuai.

1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain .

A r a s 1 (v) Me mbalas hujah dala m suasana perbincangan secara harmon i.1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. A r a s 2 (i) Me nge mu kakan hujah dan men egaskan pen dirian d engan sopan tentang sesuatu topik yang dibincang kan denga n cara bersahaja.Bidang Maklumat(7.0 – 9.0)

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton.

A r a s 1 (i) Mengenal pasti dan mengutarakan gambaran umum dan isi-isi penting daripada pe lbagai bahan. Bidang Estetik (10.0 -12.0)

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah dan menarik.

Aras 2 (ii) Men golah ayat berdasarkan isi pent ing untuk meng hasilkan perengga n dia log dan cerita yang koheren.

Pada akhir unit ini pelajar dapat;

1. Berbual dengan menggunakan kata, intonasi dan nada yang sesuai,

2. Menggunakan ungkapan yang bertatasusila,

3. Mengenal pasti dan membezakan Kata Nama Am dan Kata Nama Khas

4. Menjelaskan maksud dalam perbualan.

5. Menghasilkan karangan jenis dialog

Cadangan PentaksiranB1 DL1 E1

(Berbual tentang isu semasa dengan ayat yang dapat difahami)

2

19 - 23/1/2015

Tatabahasa i. Kata Nama- Pembentukan KN m/s110 - PenulisanKaranganJenis Dialog (Isu Semasa) m/s 9Format Dialog m/s 237PeribahasaPendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR)Ilmu1. Kemahiran Hidup

-menjahit sulaman silang2. Geografi –Pelan Pulau Langkawi3. Alam Sekitar LandskapKecerdasan PelbagaiVerbal Linguistik – mendokumentasikan pengalamanKemahiran Berfikir

- Menghubung kaitNilai Murni

- Hormat-menghormati

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)1.4 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata, intonasi dan nada yang sesuai. A r a s 1 (i) Berbual tenta ng penga la man d iri dan kegiata n harian d engan men gguna kan sebutan, nada dan intonasi yang sesuai.

1.5 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain . A r a s 1 (v) Me mbalas hujah dala m suasana perbincangan secara harmon i.

1.6 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. A r a s 2 (i) Me nge mu kakan hujah dan men egaskan pen dirian d engan sopan tentang sesuatu topik yang dibincang kan denga n cara bersahaja. Bidang Maklumat(7.0 – 9.0)

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton.

A r a s 1 (i) Mengenal pasti dan mengutarakan gambaran umum dan isi-isi penting daripada pe lbagai bahan.

Bidang Estetik (10.0 -12.0)12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah dan menarik.

Aras 2 (i) Men golah ayat berdasarkan isi pent ing untuk meng hasilkan perengga n dia log dan

Pada akhir unit ini pelajar dapat;1. Berbual dengan

menggunakan kata, intonasi dan nada yang sesuai,

2. Menggunakan ungkapan yang bertatasusila,

3. Mengenal pasti pembentukan KN

4. Menjelaskan maksud dalam perbualan.

5. Menghasilkan karangan jenis dialog

Cadangan PentaksiranB1 DL1 E1

(Berbual tentang isu semasa dengan ayat yang dapat difahami)

1

Page 2: RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA · Web viewRANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU ( TINGKATAN 2 ) 2015 SMK SUNGAI MANIK, 36000 TELUK INTAN, PERAK MINGGU UNIT / TEMA KEMAHIRAN

cerita yang koheren.

3

26-30/1/2015

Tatabahasa- Kata ganti nama m/s 19Pemahaman Pantun Komsas m/s 7- Pantun(Pengenalan)i. Tema dan Persoalanii. Bentuk / BinaanPeribahasa- Simpulan bahasa m/s 17PenyerapanIlmu1. Alam persekolahanKecerdasan Pelbagai1. Kinestetik

- BersenamKemahiran Berfikir1. Menyusun aturNilai Murni1. Bertanggungjawab

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata, intonasi dan nada yang sesuai. A r a s 1 (i) Berbual tenta ng penga la man d iri dan kegiata n harian d engan men gguna kan

sebutan, nada dan intonasi yang sesuai. a.Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan.

Aras 1 iv . Men gaju kan soalan bercapah aras rendah dan me mberikan jawapan yang sesuai dala m perbincangan secara berterus terang.1.2 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi.

A r a s 2 (i) Me nge mu kakan hujah dan men egaskan pen dirian d engan sopan tentang sesuatu topik yang dibincang kan denga n cara bersahaja

Bidang Maklumat (7.0 – 9.0)7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1(i) Me mberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar dif aha mi termasuk

sinonim, anto nim da n ho mon im berdasarkan konte ks.7.4 Membaca pantas sacara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai

bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras iv. Membaca pantas sacara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat. Bidang Estetik (10.0 -12.0)

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras vi.. mengemukakan maksud puis

Pada akhir unit ini pelajar dapat;1. Mengenal pasti dan membezakan

kata ganti nama2. mengemukakan soalan dan

memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan,

3. membalas hujah dengan bertatasusila,

4. menjelaskan tema dan persoalan.5. Menyatakan bentuk pantun6. Membaca pantun dengan sebutan

dan intonasi yang betul7. Menyatakan maksud simpulan

bahasaCadangan Pentaksiran

B1 DL1 E1(Berbual tentang isu semasa dengan

ayat yang dapat difahami)Cadangan Pentaksiran

B1 DB1 E1(Membaca ayat dalam perenggan daripada sesuatu sumber dengan sebutan dan intonasi yang sesuai)

4

02-06/2/2015

Cuti Umum Hari

Thaipusam03/02/2015

Tatabahasa i. Kata Kerja Transitif m/s 28ii. Kata Kerja Tak Transitif m/s 38Pemahaman Dialog m/s 14 - 15PenulisanKarangan Gambaran m/s 17Peribahasa m/s 83Pendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR)Ilmu

1.Alam persekolahanKecerdasan Pelbagai ;Kinestetik, BersenamKemahiran Berfikir; Menyusun aturNilai Murni; Bertanggungjawab

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)2.1 Mencetuskan idea bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.Aras 1 ii. Me mberikan pendapat dengan men ge mukakan contoh yang sesuai.Bidang Maklumat (7.0 – 9.0)7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton.Aras 1 i. Mengenal pasti dan mengutarakan gambaran umum dan isi-isi penting daripada pe lbagai bahan.Bidang Estetik (10.0 -12.0)

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan.Aras 1 ii. Men gesan urutan peristiwa untuk men ggambarka n keseluruhan cerita.12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koherenAras 1 i Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan karangan.

Pada akhir unit ini pelajar dapat;1. mengemukakan soalan dan

memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan

2. membalas hujah dengan bertatasusila

3. memberikan makna perkataan sukar

4. menyusun peristiwa mengikut urutan cerita,

5. menulis karangan gambaran dengan ayat yang gramatis.

6. memahami KKT dan KKTTCadangan Pentaksiran

B1 DB1 E1

5

09-13/2/2015

Tatabahasa iii. Pembentukan Kata Kerja m/s 91Pemahaman KOMSAS M/S129Drama – HaemodialisisKomsas- Latar - Masyarakat, tempat, masa- NilaiPeribahasa M/S 93Ilmu ; Alam persekolahanKecerdasan Pelbagai; Kinestetik, BersenamKemahiran Berfikir

1.Menyusun aturNilai Murni 1.Bertanggungjawab

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain.Aras 1 ii.Menjelaskan maksud sebenar pernyataan dalam teks1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan.Aras 1 iv Men gaju kan soalan bercapah aras rendah dan me mberikan jawapan yang sesuai dala m perbincangan secara berterus terang.

1.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi.A r a s 2 ii. Me nge mu kakan hujah dan menegaskan pen dirian d engan sopan tentang sesuatu topik yang dibincang kan denga n cara bersahajaBidang Maklumat (7.0 – 9.0)

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks.Aras 1 ii. Me mberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar dif aha mi termasuk sinonim, anto nim da n ho mon im berdasarkan konte ks.Bidang Estetik (10.0 -12.0)

Pada akhir unit ini pelajar dapat;1. Memahami pembentukan KK2. mengemukakan soalan dan

memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan,

3. membalas hujah dengan bertatasusila,

4. memberikan makna perkataan sukar,

5. menjawab soalan pemahaman6. mengenal pasti aspek komsas;

latar dan nilaiCadangan Pentaksiran

B2 DL1 E1(Memberikan respons tentang perkara

yang didengar secara spontan)

2

Page 3: RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA · Web viewRANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU ( TINGKATAN 2 ) 2015 SMK SUNGAI MANIK, 36000 TELUK INTAN, PERAK MINGGU UNIT / TEMA KEMAHIRAN

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan.Aras 1 i Men gesan urutan peristiwa untuk men gga mbarka n keseluruhan cerita.

6

16-20/2/2014

Cuti Peristiwa 1(Tahun Baru

Cina) 18/2/2015

Cuti Umum Tahun Baru

Cina19 & 20/2/2015

Tatabahasai. Kata Adjektif m/s 51-52ii. Pembentukan Kata Adjektif m/s 148PemahamanSurat Kiriman Tidak rasmi m/s 21 - 22PenulisanSurat Kiriman Tidak Rasmi M/S 23PeribahasaPendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR)Ilmu1. KemasyarakatanKecerdasan Pelbagai1. Verbal-linguistik (mendeklamasikan sajak)Kemahiran Berfikir; Menghubungkaitkan sesuatNilai Murni; Kasih sayangPatriotisme 1. Mencintai akan tempat tinggal sendiri

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain.Aras 1 ii. Me mbenarkan p endapat ra kan untuk meneruskan perbuala n.1.6 Menyatakan perasaan secara berterus terang dan beradab tentang sesuatu perkara

untuk mengekalkan hubungan.Aras 2 ii. Menyata kan hasrat dan harapan untuk men jelaskan sesuatu perkara.Bidang Maklumat (7.0 – 9.0)7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut.

Aras 1 iii. Men gaju kan soalan bertumpu dan bercapah untuk mendapatka n penerangan.Bidang Estetik (10.0 -12.0)

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan.Aras 1 ii. Men gesan urutan peristiwa untuk men gga mbarka n keseluruhan cerita.10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam karyaAras 1 iii. Men jelaskan aspek yang menarik dala m karya prosa dan puisi.

Pada akhir unit ini pelajar dapat;1. memahami jenis-jenis KA2. Memahami pembentukan KA3. menjawab soalan pemahaman

dengan ayat yang gramatis,4. meringkaskan karangan dengan

ayat yang gramatis5. menjelaskan pendirian dengan

sesuatu pelawaan6. menulis surat tidak rasmi

dengan ayat yang gramatis dan format yang betul,

Cadangan PentaksiranB2 DL1 E1

(Memberikan respons tentang perkara yang didengar secara spontan

7

23-27/2/2015

Ujian Penilaian 1

23 – 26/2/2015

Tatabahasaiii. Kata Sendi m/s 97Peribahasa m/s 105Pemahaman : Prosa TradisionalRaja Muda m/s 33Komsas- Sinopsis- Tema- Persoalan- Watak / PerwatakanIlmu; KemasyarakatanKecerdasan Pelbagai

1.Verbal-linguistik (mendeklamasikan sajak)Kemahiran Berfikir-.Menghubungkaitkan sesuatuNilai Murni; Kasih sayangPatriotisme ; Mencintai akan tempat tinggal sendiri

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)1.6 Menyatakan perasaan secara berterus terang dan beradab tentang sesuatu perkara

untuk mengekalkan hubungan.Aras 2 ii. Menyata kan hasrat dan harapan untuk men jelaskan sesuatu perkara.2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat

dalam perbincangan.Aras 1 iii. Memberikan pendapat dengan mengemukakan contoh yang sesuai.Bidang Maklumat (7.0 -9.0)

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut.Aras 1 iii. Mengaju kan soalan bertumpu dan bercapah untuk mendapatka npenerangan.Bidang Estetik (10.0 - 12.0)

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan.Aras 1 ii. Men gesan urutan peristiwa untuk men gga mbarka n keseluruha n cerita.10.3 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuahAras 1 iii. Men jelaskan aspek yang menarik dala m karya prosa dan puisi.

Pada akhir unit ini pelajar dapat;1.membina soalan bagi mendapatkan penerangan lanjut2.memberikan penjelasan untuk mengelakkan kekeliruan3.Menyatakan maksud rangkai kata berdasarkan petikan prosa.4.Menjawab soalan pemahaman dengan ayat yang betul.5.Memahami penggunaan KSendi

Cadangan PentaksiranB2 DB1 E1

(Memberikan maksud rangkai kata yang sesuai mengikut konteks)

)

8

02-06/3/2015

Tatabahasai. Kata Penyambung / Kata Hubung gabungan ayat m/s 59PemahamanRencana m/s 32 – 33PenulisanKarangan Rencana m/s 35PeribahasaPendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR)Ilmu1. Kemahiran Hidup2. Sains Rumah TanggaKajian Masa Depan1. Pemakanan mudah dan berkhasiatPatriotisme1. Sayangi diri dan keluarga

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)1.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.Aras 1 ii. Men ge mukakan idea uta ma dan idea sokongan untu k menghura ikan pendapat.1.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan kreatif.Aras 1 iii. Me mberika n pendapat dengan mengemukakan contoh yang sesuai.1.3 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh dan bukti.Aras 1 iii. Me mberika n pendapat dengan menge mukakan contoh yang sesuai.Bidang Maklumat (7.0 - 9.0)7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan.Aras 2 v. Menyataka n maksud tersirat berdasarkan isi tersurat.7.6 Membezakan fakta dengan pandangan dalam bahan yang dirujuk.A r a s 2 i . Mene lit i dan meng utarakan f akta dan pendap at dala m bahan d engan me mberikan alasan yang sesuai.Bidang Estetijk (9.0 - 12.0)

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran.Aras 1 v. Men ge mukakan jenis, ciri-ciri te ma dan persoalan, pe mikiran serta nila i dan pengajaran karya puisi da n prosa.

Pada akhir unit ini pelajar dapat;1.Mengemukakan fakta daripada teks2.Mengenal pasti isi dalam perbincangan3.Menyatakan maksud tersirat berdasarkan teks4. Menulis karangan

rencana dengan ayat gramatis5. Menjawab soalan Pemahaman6. Memahami penggunaan kata penyambung / KHG

Cadangan PentaksiranB3 DB1 E1

(Menyatakan maksud tersurat yang betul daripada bahan yang dibaca)

3

Page 4: RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA · Web viewRANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU ( TINGKATAN 2 ) 2015 SMK SUNGAI MANIK, 36000 TELUK INTAN, PERAK MINGGU UNIT / TEMA KEMAHIRAN

9

09-13/3/2015

Tatabahasai. Jenis-jenis Frasa m/s 167 (FN, FK, FA, FSN)Peribahasa m/s173Pemahaman KOMSASNovel – Erti Sebuah PengorbananKomsas-Sinopsis-Tema dan Persoalan-PengajaranIlmu;.Kemahiran Hidup, Sains Rumah TanggaKajian Masa Depan

1.Pemakanan mudah dan berkhasiat m/s32Patriotisme;.Sayangi diri dan keluarga

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)1.4 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.Aras 1 ii. Men ge mukakan idea uta ma dan idea sokongan untu k menghura ikan pendapat.1.5 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan kreatif.Aras 1 iii. Me mberika n pendapat dengan men ge mukakan contoh yang sesuai.1.6 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh dan bukti.Aras 1 iii. Me mberika n pendapat dengan men ge mukakan contoh yang sesuai.Bidang Maklumat (7.0 - 9.0)7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan.Aras 2 v. Menyataka n maksud tersirat berdasarkan isi tersurat.7.7 Membezakan fakta dengan pandangan dalam bahan yang dirujuk.A r a s 2 i . Mene lit i dan meng utarakan f akta dan pendap at dala m bahan alasan yang sesuai.Bidang Estetik (10.0 – 12.0)

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran.Aras 1 v. Men ge mukakan jenis, ciri-ciri te ma dan persoalan, pe mikiran serta nila i dan pengajaran karya puisi da n prosa.

Pada akhir unit ini pelajar dapat:-1. Membina ayat dengan betul2. Menyatakan sinopsis, tema

dan pengajaran sesebuah karya

3. Memberikan maksud tersirat daripada bahan yang diberi

4. Menjawab soalan pemahaman dengan betul

5. Memahami jenis-jenis frasaCadangan Pentaksiran

B3 DB1 E2(Menyatakan maksud tersirat yang sesuai daripada bahan yang dibaca

10

16-20/3/2014CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

11

23-27/3/2014

Tatabahasaii. Ayat Dasar m/s 178 FN + FN,FN + FK,FN + FA,FN + FSNiii. Ayat Tunggal m/s 190Pemahaman- Dialog m/s 41 – 42Penulisan- Karangan Wawancara m/s 43PeribahasaPendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR)Ilmu; Ketatanegaraan Kecerdasan Pelbagai; Muzik Kemahiran Berfikir; Menganalogi Nilai Murni; Taat kepada raja dan negara

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)1.4 Mengemukakan cadangan yang membina untuk mencapai tujuan perbincangan.Aras 1 i.Me mberika n pendapat dengan men ge mukakan contoh yang sesuai.Bidang Maklumat(7.0 – 9.0)7.7 Memahami laras bahasa bagi pelbagai bahan untuk memperoleh maklumat.A r a s 3 i. Mengena l pasti penggunaan diksi dan ayat dala m bahan pe lbaga i laras.

8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi.Aras 1 ii. Menyusun ma klu mat meng ikut keperluan.Bidang Estetik (10.0 – 12.0)

1.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi.Aras 1 vii.Men jelaskan penggunaan inversi, met af ora, simile, dan personaf ikasi dalam karya.

Pada akhir unit ini pelajar dapat;1. menjawab soalan pemahaman

dengan betul,2. menulis wawancara dengan format

yang betul,3. mengemukakan alasan untuk

mempertahankan pendapat4. Membina ayat dasar dan ayat

tunggal dengan betul

12

30/3-3/4/2015

Tatabahasa-Ayat Penyata m/s190PeribahasaPemahaman KOMSASSajak-Burung-burung Pagi’, ‘Ketenangan’ m/s 24Komsas- Gaya Bahasa- Unsur bunyi- NilaiIlmu; Ketatanegaraan Kecerdasan Pelbagai; Muzik Kemahiran Berfikir; Menganalogi Nilai Murni; Taat kepada raja dan negara

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)1.5 Mengemukakan cadangan yang membina untuk mencapai tujuan perbincangan.Aras 1 iii. Me mberikan pendapat dengan mengemukakan contoh yang sesuai.Bidang Maklumat(7.0 – 9.0)7.7 Memahami laras bahasa bagi pelbagai bahan untuk memperoleh maklumat.A r a s 3 i. Mengena l pasti penggunaan diksi dan ayat dala m bahan pe lbaga i laras.

8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi.Aras 1 ii.Menyusun ma klu mat meng ikut keperluan.Bidang Estetik (10.0 – 12.0)

10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi.Aras 1 vii. Men jelaskan penggunaan inversi, met af ora, simile, dan personaf ikasi dalam karya.

Pada akhir unit ini pelajar dapat;1. mengenal pasti aspek

gaya bahasa, unsur bunyi dan nilai dalam sajak

2. menentukan maklumat dalam petikan3.mengemukakan maksud sajak 4. mengenal pasti dan membina ayat seruan5. menjawab soalan Pemahaman6. membina ayat penyata

Cadangan PentaksiranB2 DT1 E1

(Kenal pasti pelbagai jenis ayat – Penyata, Tanya, Seru, Perintah)

13

6-10/4/2015

Tatabahasaii. Ayat Perintah m/s 211PenulisanKarangan FaktaPemahaman

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan

isu yang dikemukakan.Aras 3 ii. Men jelaskan ide a secara tersusun dengan spontan.Bidang Maklumat(7.0 – 9.0)

Pada akhir unit ini pelajar dapat;1. membincangkan peristiwa cerpen2. mengembangkan maklumat

mengikut susunan,3. menyatakan idea secara spontan

4

Page 5: RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA · Web viewRANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU ( TINGKATAN 2 ) 2015 SMK SUNGAI MANIK, 36000 TELUK INTAN, PERAK MINGGU UNIT / TEMA KEMAHIRAN

Cerpen m/s 53 – 54PeribahasaPendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR)Ilmu-Kesusasteraan Melayu Kemahiran Berfikir-Menyusun aturNilai Murni-Keyakinan diriKemahiran Belajar1. Menulis plot sesuatu peristiwa

8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi.A r a s 1 i. Men entuka n maklumat yang sesuai untuk sesuatu tugasan.Bidang Estetik (10.0 – 12.0)

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan.

Aras 2 ii. Menghuraikan watak dan perwatakan dan latar masyarakat.

4. menulis karangan fakta5. menjawab soalan pemahaman6. mengenal pasti dan membina ayat

perintahCadangan Pentaksiran

B3 DL1 E1(Mengemukakan pendapat

berdasarkan tajuk yang diberikan)

14

13-17/4/2015

Tatabahasa-Ayat Nafi m/s 221PemahamanDrama ‘Di sini Bakti Bersemadi’ m/s 174Komsas- Watak / Perwatakan-Latar Masyarakat-Gaya BahasaPeribahasaIlmu1.Kesusasteraan Melayu Kemahiran Berfikir; Menyusun aturNilai Murni;.Keyakinan diriKemahiran Belajar; Menulis plot sesuatu peristiwa

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)

2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan.

Aras 3 ii. Men jelaskan ide a secara tersusun dengan spontan.Bidang Maklumat(7.0 – 9.0)

8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi.A r a s 1 i. Men entuka n maklumat yang sesuai untuk sesuatu tugasan.Bidang Estetik (10.0 – 12.0)

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan.

Aras 2 ii. Menghuraikan watak dan perwatakan dan latar masyarakat.

Pada akhir unit ini pelajar dapat;1. menghuraikan watak dan perwatakan2. menghuraikan latar masyarakat3. menjelaskan unsur gaya bahasa 4. menjawab soalan pemahaman5. mengenal pasti, membina ayat nafi

Cadangan PentaksiranB3 DL1 E2

(Bersoal jawab tentang sesuatu perkara berdasarkan tajuk yang

diberikan

15

20-24/4/2015

Tatabahasai. Ayat Seruan m/s 210Pemahaman- Berita m/s 63 - 64Penulisan- Karangan Berita m/s 65PeribahasaPendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR)Ilmu-Sukan Kecerdasan Pelbagai- Membuat memek muka berdasarkan perasaanKemahiran Berfikir1. Menentukan pernyataan salah benarNilai Murni-Kesyukuran Patriotisme -Berbangga kemampuan NegaraKewarganegaraan -Menyanjung pemimpin negara

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)1.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul

semasa berunding. Aras 1 ii. Me mberika n pandang an dala m perundingan de ngan men ggunakan sebutan, intonasi, nada dan jeda yang sesuai untuk membina kesefahaman.

Bidang Maklumat(7.0 – 9.0)8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun.Aras 1 ii. Men entuka n isi yang pent ing dan kurang pent ing da la m maklumat yang

diperoleh.8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu.Aras 1 iv. Mengubahsuaikan ma klu mat untu k memperlihatkan kesina mb ungan idea.

Bidang Estetik (10.0 – 12.0)12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan menulis kerangka penulisanAras 1 ii. Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan

Pada akhir unit ini pelajar dapat;1. mengubahsuai maklumat2. menulis karangan berita dengan

ayat yang gramatis3. memberikan komen dengan sopan4. menjawab soalan pemahaman5. mengenal pasti dan membina ayat

seruaiCadangan Pentaksiran

B4 DL1 E1(Memberikan pandangan yang rasional dalam perbincangan)

Cadangan PentaksiranB4 DL1 E2

(Menggunakan kata, ungkapan dan ayat semasa berbincang)

16

27/4-1/5 /2015

Cuti Peristiwa 2(Hari Anugerah

Kecemerlangan)30/4/2015

Cuti Umum Hari Pekerja

1/5/2015

TatabahasaAyat Pasif m/s 199PemahamanSajak;Sajak Laut’,Warkah Kepada Generasi’Komsas;-Maksud,Gaya Bahasa,NilaiPeribahasaIlmu; Sukan Kecerdasan Pelbagai-.Membuat memek muka berdasarkan perasaanKemahiran Berfikir

1.Menentukan pernyataan salah benarNilai Murni; Kesyukuran Patriotisme -Berbangga dengan kemampuan NegaraKewarganegaraan- Menyanjung pemimpin negara

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)1.2 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul

semasa berunding.Aras 1 ii. Me mberika n pandang an dala m perundingan de ngan men ggunakan sebutan, intonasi, nada dan jeda yang sesuai untuk membina kesefahaman.

Bidang Maklumat(7.0 – 9.0)8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun.

Aras 1 iii. Men entuka n isi yang pent ing dan kurang pent ing da la m makluma t yang diperoleh.

8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu.Aras 1 iv. Mengubahsuaikan ma klu mat untu k memperlihatkan kesina mb ungan idea.Bidang Estetik (10.0 – 12.0)

10.4 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan.

Aras 2 iii. Menghuraikan watak dan perwatakan dan latar masyarakat.

Pada akhir unit ini pelajar dapat;1. memahami perasaan orang lain melalui memek muka,2. menyenaraikan isi penting 3. mengenali ciri keindahan puisi.4. menjawab soalan pemahaman5. mengenal dan membina ayat pasif

Cadangan PentaksiranB4 DB1 E1

(Menukarkan maklumat yang tersurat daripada pelbagai bahan yang dibaca kepada bentuk grafik atau sebaliknya

dengan lengkap)

Tatabahasa Bidang Interpersonal (1.0 -6.0) Pada akhir unit ini pelajar dapat;

5

Page 6: RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA · Web viewRANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU ( TINGKATAN 2 ) 2015 SMK SUNGAI MANIK, 36000 TELUK INTAN, PERAK MINGGU UNIT / TEMA KEMAHIRAN

17

4-8/5/2015

Ayat Majmuk Gabungan m/s 227 – 228PemahamanCeramah m/s 73 - 74PenulisanKarangan CeramahPeribahasaPendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR)Ilmu1. Kesihatan Kemahiran Berfikir1. Menyatakan sebab dan akibatNilai Murni1. Peka terhadap isu-isu alam sekitarKemahiran Belajar Cara Belajar1. Mencari fakta tentang sesuatu penyakit

1.2 Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain secara terbuka untuk mencapai kata sepakat.

Aras 2 ii. Menyata kan persetujuan dan meno la k beberapa penyataan yang diberika n oleh pihak lain dala m perundinga n.Bidang Maklumat(7.0 – 9.0)

8.5 Mentafsirkan maklumat yang telah dipilih secara rasional untuk membuat inferens.Aras 1 v. Men jelaskan maklumat untuk me mbuat kesimpula n aw al.

8.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima, menambah, atau menolak pilihan.

Aras 2 ii. Me neliti se mula maklu mat d an membuat pindaan berdasarkan keperluan t ertentuBidang Estetik (10.0 – 12.0)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesifAras 1 Iii. Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan

1. mengenal pasti golongan dan subgolongan kata

2. menyenaraikan maklumat.3. Menyaring maklumat4. menjawab soalan pemahaman

dengan ayat yang betul5. mengenal pasti dan membina ayat

majmuk gabunganCadangan Pentaksiran

B3 DT1 E1(Menulis ayat topik yang sesuai)

Cadangan PentaksiranB3 DT1 E2

(Menulis Ayat Huraian untuk menghasilkan perenggan yang

lengkap)

18

11-15/5/2015

TatabahasaAyat Majmuk Pancangan m/s235Pemahaman’Hikayat Opu Daeng Menambun’Komsas; Plot, Gaya BahasaPeribahasaIlmu; Kesihatan Kemahiran Berfikir;Menyatakan sebab dan akibatNilai Murni- Peka terhadap isu-isu alam sekitarKajian Masa Depan

1. Meramalkan penemuan baharu dalam bidang perubatan

Kemahiaran Belajar Cara Belajar1. Mencari fakta tentang sesuatu penyakit

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)1.3 Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain secara terbuka untuk

mencapai kata sepakat.Aras 2 ii.Menyata kan persetujuan dan meno la k beberapa penyataan yang diberika n oleh pihak lain dala m perundinga n.Bidang Maklumat(7.0 – 9.0)

8.5 Mentafsirkan maklumat yang telah dipilih secara rasional untuk membuat inferens.Aras 1 v. Men jelaskan maklumat untuk me mbuat kesimpula n aw al.

8.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima, menambah, atau menolak pilihan.

Aras 2 ii. Me neliti se mula maklu mat d an membuat pindaan berdasarkan keperluan t ertentu

Bidang Estetik (10.0 – 12.0)11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera serta menggunakannya dalam

penulisan bukan kreatif.Aras 1 ii. Men eliti dan menjelaskan aspe k gaya bahasa dan unsur bunyi dala m karya

sastera.

Pada akhir unit ini pelajar dapat;1.membuat kesimpulan tentang sesuatu maklumat, 2.mengemaskinikan maklumat.3. menghuraikan plot dan gaya bahasa dalam karya4. menjawab soalan pemahaman5. mengenal pasti dan membina ayat majmuk pancangan

19

18-22/5/2015

TatabahasaPenanda WacanaPemahaman Rencana m/s 84 - 85PenulisanRencana m/s 88-89PeribahasaPendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR)Ilmu; Pendidikan Seni, Kemahiran Hidup

-Mencipta barangan kraf tanganKecerdasan Pelbagai; KinestetikNilai Murni; KerajinanPatriotisme1. Berbangga dengan kesenian sendiriKemahiran Belajar;Mengenal pasti idea utamaKajian Masa Depan1. Mencipta alat kraf tangan yang sesuai pada

masa hadapan.

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang

menyentuh diri, keluarga,rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan dan intonasi serta nada yang sesuai.

A r a s 1 i. Berbual tenta ng penga la man d iri dan kegiata n harian d engan menggunakan sebutan, nada dan intonasi yang sesuai.

1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain.

Aras 1 i.Me mbenarkan pendapat ra kan untu k men eruskan perbuala n.1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan

dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai.Aras 1 iii.Men jelaskan ma ksud sebenar penyataan dala m teks.Bidang Maklumat(7.0 – 9.0)9.4 Menyediakan hujah dan alasan serta menyampaikan maklumat untuk sesuatu

pembentangan.Aras 2 ii. Me nge mu kakan pendapat dengan alasan yang sesuai untuk membuat persembaha nBidang Estetik (10.0 – 12.0)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.

Pada akhir unit ini pelajar dapat;1. mengeyakan pendapat orang lain,2. menjelaskan maksud sesuatu

pernyataan,3. menulis rencana dengan format

yang betul4. menjawab soalan pemahaman5. membina pelbagai jenis ayat

Cadangan PentaksiranB4 DT1 E1

(Menghasilkan penulisan yang lengkap menggunakan penanda wacana yang

sesuai)

20

25-29/5/2015

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

6

Page 7: RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA · Web viewRANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU ( TINGKATAN 2 ) 2015 SMK SUNGAI MANIK, 36000 TELUK INTAN, PERAK MINGGU UNIT / TEMA KEMAHIRAN

21

1-5/6/2015

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

22

8-12/6/2015

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

23

15-19/6/2015

TatabahasaKata BilanganPemahamanProsa Tradisional ‘Hikayat Inderaputera’ms/48Komsas-Plot-PengajaranPeribahasaIlmu- Pendidikan Seni, Kemahiran Hidup

-Mencipta barangan kraf tanganKecerdasan Pelbagai

1. KinestetikNilai Murni-KerajinanPatriotisme

1. Berbangga dengan kesenian sendiriKemahiran Belajar-Mengenal pasti idea utamaKajian Masa Depan

1. Mencipta alat kraf tangan yang sesuai pada masa hadapan.

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga,rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan dan intonasi serta nada yang sesuai.A r a s 1 i. Berbual tenta ng penga la man d iri dan kegiata n harian d engan menggunakan sebutan, nada dan intonasi yang sesuai.1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain.Aras 1 ii. Me mbenarkan pendapat ra kan untu k meneruskan perbualan.

1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai.

Aras 1 iii.Men jelaskan ma ksud sebenar penyataan dala m teks.Bidang Maklumat (7.0 – 9.0)9.4 Menyediakan hujah dan alasan serta menyampaikan maklumat untuk sesuatu

pembentangan.Aras 2 ii. Me nge mu kakan pendapat dengan alasan yang sesuai untuk membuat persembaha n.Bidang Estetik (10.0 – 12.0)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.Aras 1 vii. Men genal pasti kesilapan ejaan, dan tanda baca dalam penulisan.

Pada akhir unit ini pelajar dapat;1. mengenal pasti kesalahan ejaan dalam petikan2. mengemukakan pendapat dengan alasan yang rasional.3. menyatakan plot dan pengajaran cerita4.menjawab soalan pemahaman dengan betul4. memurnikan sesuatu karya5. memahami penggunaan kata bilangan

24

22-26/6/2015

Tatabahasaii. Kata Praklausa m/s 70PemahamanSurat Rasmi m/s 94-95Penulisan-Surat Kiriman Rasmi m/s 100PeribahasaPendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR)Ilmu-Kemasyarakatan -masyarakat orang asliKecerdasan Pelbagai- Naturalis Kemahiran Berfikir1. Membuat kesimpulanNilai Murni- Menghormati hak orang lainPatriotisme - Bangga akan budaya sendiriKemahiran Belajar Cara Belajar1. Melakar petempatan orang asli

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)1.1 Mengesan kecondongan pendapat dan menimbangkan pelbagai pilihan untuk

menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.A r a s 1 i .Men gesan dan menge muka kan penggunaan kata, ung kapan dan ayat untuk meng enal pasti kecondong an pendapat.

1.2 Menjelaskan dan membuktikan pertimbangan secara rasional dan adil bagi meyakinkan pihak yang terlibat.

A r a s 3 i.Men jelaskan pend irian berdasarkan pertimbangan yang disokong o leh sumber ruju kan yang boleh dip ercayai.Bidang Maklumat(7.0 – 9.0)

8.7 Menilai secara keseluruhan sesuatu maklumat dengan memberikan alasan yang kukuh.A r a s 3 i .Meru muska n maklumat d engan memberikan alasan yang dapat diterima.

Bidang Estetik (10.0 – 12.0)12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan

bahasa yang tepat, indah, dan menarik.A r a s 3 i. Men ghasilkan pelbaga i prosa termasuk laporan, p idato dan iklan.

Pada akhir unit ini pelajar dapat;1. meminda maklumat yang diberikan2. membuat pilihan dalam sesuatu

perkara3. menulis surat kiriman rasmi dengan

format yang betul dan ayat yang gramatis

4. menjawab soalan pemahaman5. mengenal pasti kata pra klausa

25

29/6-3/7/2015

Tatabahasa Kata Penegas m/s 219Pemahaman ; SyairKomsas; Maksud, Nilai PengajaranPeribahasaIlmu – Kemasyarakatan, masyarakat orang asliKecerdasan Pelbagai - Naturalis Kemahiran Berfikir- Membuat kesimpulan

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)1.3 Mengesan kecondongan pendapat dan menimbangkan pelbagai pilihan untuk

menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.A r a s 1 i.Men gesan dan mengemuka kan penggunaan kata, ung kapan dan ayat untuk meng enal pasti kecondong an pendapat.

1.4 Menjelaskan dan membuktikan pertimbangan secara rasional dan adil bagi meyakinkan pihak yang terlibat.

A r a s 3 i. Men jelaskan pend irian berdasarkan pertimbangan yang disokong o leh sumber

Pada akhir unit ini pelajar dapat;

1.menulis rumusan dengan ayat yang gramatis,2.mengesan kata kunci dalam teks3.membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara.

7

Page 8: RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA · Web viewRANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU ( TINGKATAN 2 ) 2015 SMK SUNGAI MANIK, 36000 TELUK INTAN, PERAK MINGGU UNIT / TEMA KEMAHIRAN

Nilai Murni- Menghormati hak orang lainPatriotisme

1. Bangga akan budaya sendiriKemahiran Belajar Cara Belajar

1. Melakar petempatan orang asli

ruju kan yang boleh dip ercayai.Bidang Maklumat(7.0 – 9.0)

8.7 Menilai secara keseluruhan sesuatu maklumat dengan memberikan alasan yang kukuh.A r a s 3 i Meru muska n maklumat d engan memberikan alasan yang dapat diterima.Bidang Estetik (10.0 – 12.0)

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.

A r a s 3 i. Men ghasilkan pelbaga i prosa termasuk laporan, p idato dan iklan.

4. menjawab soalan pemahaman5. mengesan maksud dan nilai dalam syair

26

6-10/7/2015

Tatabahasa- Kata Nama Ganda m/s 129PemahamanDialog m/s 106-107PenulisanKarangan Pendapat m/s 107PeribahasaPendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR)Ilmu1. Sejarah Kemahiran Berfikir1. MeramalNilai Murni1. Keberanian Patriotisme 1. Berkorban untuk negaraKemahiran Belajar Cara Belajar1. Membaca bahan sejarah

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)1.1 Berbicara dan merayu dengan menggunakan kata, ungkapan, dan ayat yang dapat

memberikan kesan memujuk untuk mendapatkan sesuatu.A r a s 1 i. Me milih dan mengung kapkan kata-kata yang man is dan me mikat u ntuk mencetuskan minat serta memperlihatkan sikap ra mah-tamah .

1.2 Menggunakan hujah yang bernas dan meyakinkan untuk mempengaruhi pihak lain dalam pelbagai situasi.

A r a s 2 i. Men gulang penyataan yang berkesan untuk men ing katkan keyakinan.1.3 Merayu dengan menggunakan strategi yang berkesan untuk memujuk pihak lain.

A r a s 3 ii. Men ggunakan gaya pengucapan yang sesuai untuk memen angi h ati pihak lain.Bidang Maklumat(7.0 – 9.0)

9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa, dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif.

A r a s 1 i. Me milih kata , f rasa, rangkai kata, peribahasa dan pelbagai jen is ayat yang sesuai untuk menya mpa ikan maklumat.

9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

A r a s 1 ii. Men genal p asti format penya mpa ian dialog, teks pengerusi ma jlis dan pidato secara lisan dan penulisan.Bidang Estetik (10.0 – 12.0)

12.2 Memilih isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.A r a s 1 iii.Men entuka n isi-isi pen ting yang relevan dengan tajuk pen ulisan.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.A r a s 1 v. Me mbina ayat dalam perenggan untuk men ghasilkan surat kiriman ta k rasmi/surat kiriman rasmi, dia log dan karangan.

Pada akhir unit ini pelajar dapat;1. Mengenal pasti dan menggunakan

kata nama ganda2. menyatakan pendapat tentang

sesuatu perkara dengan ayat yang gramatis

3. menentukan isi-isi penting4. memilih diksi yang sesuai.5. Menjawab soalan pemahaman6. Menulis karangan pendapat

Cadangan PentaksiranB5 DL1 E1

(Mengukuhkan pendapat dengan memberikan alasan yang munasabah)

27

13-17/7/2015

Cuti Berganti15/7/2015

Cuti Peristiwa 3(Hari Raya

Aidilfitri)16/7/2015

Cuti Umum Hari Raya

Aidilfitri

TatabahasaBinaan AyatPenanda WacanaPemahamanCerpen – Anak Penggunting Rambut m/s Komsas- Sinopsis- Tema dan Persoalan- Watak dan perwatakanPeribahasaIlmu2. Sejarah Kemahiran Berfikir2. MeramalNilai Murni2. Keberanian Patriotisme 2. Berkorban untuk negaraKemahiran Belajar Cara Belajar2. Membaca bahan sejarah

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)5.1 Berbicara dan merayu dengan menggunakan kata, ungkapan, dan ayat yang dapat memberikan kesan memujuk untuk mendapatkan sesuatu.A r a s 1 i. Me milih dan mengung kapkan kata-kata yang man is dan me mikat u ntuk mencetuskan minat sertame mperliha tkan sikap ra mah-ta mah .5.2 Menggunakan hujah yang bernas dan meyakinkan untuk mempengaruhi pihak lain dalam pelbagai situasi.A r a s 2 i. Men gulang penyataan yang berkesan untuk men ing katkan keyakinan.

5.3 Merayu dengan menggunakan strategi yang berkesan untuk memujuk pihak lain.A r a s 3 ii. Menggunakan gaya pengucapan yang sesuai untuk memenangi h ati pihak lain.Bidang Maklumat(7.0 – 9.0)

9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa, dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif.

A r a s 1 i. Me milih kata , f rasa, rangkai kata, peribahasa dan pelbagai jen is ayat yang sesuai untuk menya mpa ikan maklumat.

9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

A r a s 1 ii. Men genal p asti format penya mpa ian dialog, teks pengerusi ma jl is dan pidato secara

Pada akhir unit ini pelajar dapat;1. menggunakan kata-kata yang sesuai mengikut situasi,2. menyatakan pendapat tentang sesuatu perkara dengan ayat yang gramatis,3. menentukan isi-isi penting4. memilih diksi yang sesuai5. menjawab soalan pemahaman.6. menyatakan tema, persoalan, watak dan perwatakan berdasarkan cerpen7. bercerita tentang cerpen yang dipilih

8

Page 9: RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA · Web viewRANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU ( TINGKATAN 2 ) 2015 SMK SUNGAI MANIK, 36000 TELUK INTAN, PERAK MINGGU UNIT / TEMA KEMAHIRAN

17 & 18/7/2015 lisan dan penulisan.Bidang Estetik (10.0 – 12.0)10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhanAras 1 ii. Men gesan urutan peristiwa untuk men ggambarkan keseluruhan cerita.

28

20-24/7/2015

20 – 22/7/2015Cuti Berganti

Tatabahasa- Subjek dan PredikatPemahamanSajak ‘Ibu Negeriku’ m/s 113 - 114Penulisan- Mengarang Syair m/s 118PeribahasaPendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR)Ilmu- Sastera-Mendeklamasikan sajak

- Alam Sekitar- Taman Negara BelumKecerdasan Pelbagai1. Verbal linguistik - Mendeklamasikan sajak Kemahiran Berfikir- Membuat keputusanNilai Murni- Sikap keterbukaanTeknologi Maklumat dan Komunikasi1. Mengumpulkan keratin akhbar tentang

kepentingan teknologi maklumat

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)1.3 Merayu dengan menggunakan strategi yang berkesan untuk memujuk pihak lain.

A r a s 3 i. Me mberika n alasan yang munasabah sejajar dengan tujuan me muju k.Bidang Maklumat(7.0 – 9.0)

9.3 Menyediakan kerangka penyampaian dan bahan edaran untuk membuat pembentangan.A r a s 3 i. Mendraf kerangka penyampaian diskusi dan wawancara dan bahan edaran yang sesuai.

9.4 Menyediakan hujah dan alasan serta menyampaikan maklumat untuk sesuatu pembentangan.

Aras 2 ii. Me nge mu kakan pendapat d engan alasan yang sesuai untuk me mbuat persembaha n.

Bidang Estetik (10.0 – 12.0)12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

A r a s 1 iii. Men entuka n isi-isi pen ting yang relevan dengan taju k pen ulisan.12.5 Membina baris puisi dengan kemas dan indah.

A r a s 2 ii. Men ggunakan kat a-kata yang pu itis dalam baris pantun syair dan sajak.

Pada akhir unit ini pelajar dapat;1. Menjawab soalan pemahaman

dengan betul,2. Memberikan alasan yang

munasabah tentang sesuatu perkara

3. Menyatakan maksud bahasa badan4. Menentukan isi-isi penting yang

berkaitan dengan tema syair5. Mengarang syair

Cadangan PentaksiranB5 DL1 E2

(Menggunakan gaya pengucapan yang bertatasusila dalam

perbincangan)

29

27-31/7/2015

TatabahasaJenis-jenis Ayat – Penyata,Tanya, Seru,PerintahPemahaman- Cerpen – Capa RengatKomsas-Tema dan Persoalan, Plot, PengajaranPeribahasaIlmu- 2. Sastera- Mendeklamasikan sajak/ mestamu dan mencipta syair

3.Alam Sekitar- Taman Negara BelumKecerdasan Pelbagai-Verbal linguistik

- Mendeklamasikan sajak Kemahiran Berfikir- Membuat keputusanNilai Murni - Sikap keterbukaanTeknologi Maklumat dan Komunikasi2. Mengumpulkan keratin akhbar tentang

kepentingan teknologi maklumat

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)1.4 Merayu dengan menggunakan strategi yang berkesan untuk memujuk pihak lain.

A r a s 3 i. Me mberika n alasan yang munasabah sejajar dengan tujuan me muju k.Bidang Maklumat(7.0 – 9.0)

9.5 Menyediakan kerangka penyampaian dan bahan edaran untuk membuat pembentangan.A r a s 3 i. Mendraf kerangka penyampaian diskusi dan wawancara dan bahan edaran yang sesuai.

9.6 Menyediakan hujah dan alasan serta menyampaikan maklumat untuk sesuatu pembentangan.

Aras 2 ii. Me nge mu kakan pendapat d engan alasan yang sesuai untuk me mbuat persembaha n.

Bidang Estetik (10.0 – 12.0)12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

A r a s 1 iii. Men entuka n isi-isi pen ting yang relevan dengan taju k pen ulisan.12.5 Membina baris puisi dengan kemas dan indah.

A r a s 2 i. Men ggunakan kat a-kata yang pu itis dalam baris pantun syair dan sajak.

Pada akhir unit ini pelajar dapat;1. Mendraf bahan edaran2. meringkaskan teks dengan ayat

yang gramatis3. menjawab soalan pemahaman4. memberikan maksud rangkai kata5. menyatakan tema, persoalan, plot

dan pengajaran cerpen6. mengesan kesilapan ejaan dan

tanda baca.

Cadangan PentaksiranB5 DB1 E1

(Menyatakan maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan yang

dibaca)

30

3-7/8/2015

Tatabahasa-Ejaan -Tanda Baca – m/s 61,62PemahamanWawancara m/s 124 - 125PenulisanWawancara m/s 127PeribahasaPendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR)Ilmu1. Ketenteraan Kemahiran Berfikir1. Menilai tugas ATM untuk negaraNilai Murni- Hormat-menghormatiPatriotisme1. Sanggup berkorban untuk negara

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)5.2 Menggunakan perkataan, ungkapan, ayat, dan laras bahasa yang sesuai untuk

mendapatkan barangan dan perkhidmatan.A r a s 1 i. Menyusun kat a, ungkapan, da n ayat untuk mend apatkan penjelasan tentang barangan d an perkhid matan dengan mengg unakan gaya pengucapan sesuai.

5.3 Mengambil tindakan susulan terhadap pihak tertentu yang berkaitan dengan barangan dan perkhidmatan.

A r a s 3 i. Me mberika n syor kepada pihak yang menaw arkan barangan dan perkhid mat an untu k tujuan pening katan mutu barangan dan perkhidmatan.Bidang Maklumat(7.0 – 9.0)

9.3 Menyediakan kerangka penyampaian dan bahan edaran untuk pembentangan.A r a s 1 iii.Men draf kerangka edaran penyampaian wawancara dan pidato dan kerangka bah an edaran yang sesuaiBidang Estetik (10.0 – 12.0)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.A r a s 3 iv. Me mbetulkan kesalahan p e milihan kata dan b inaan ayat da la m te ks.

Pada akhir unit ini pelajar dapat;1. mendraf bahan edaran2. meringkaskan teks dengan

ayat yang gramatis,3. membina soalan untuk

wawancara4. memberikan komen yang

membina,5. mengubahsuai pesanan, 6. mengesan kesilapan ejaan

dan tanda baca.Cadangan Pentaksiran

B5 DB1 E2(Menghubungkaitkan maklumat tersirat daripada bahan yang dibaca dengan

pelbagai bahan bacaan lain)

31

10-14/8/2015

TatabahasaKata Nama m/s 11PemahamanDrama ‘Inflakasta’ m/s 156

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)a. Menggunakan perkataan, ungkapan, ayat, dan laras bahasa yang sesuai untuk

mendapatkan barangan dan perkhidmatan.A r a s 1 i. Menyusun kat a, ungkapan, da n ayat untuk mend apatkan penjelasan tentang

Pada akhir unit ini pelajar dapat;1. menegaskan hujah berserta alasan,2. mengenal pasti diksi dalam pelbagai

laras,

9

Page 10: RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA · Web viewRANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU ( TINGKATAN 2 ) 2015 SMK SUNGAI MANIK, 36000 TELUK INTAN, PERAK MINGGU UNIT / TEMA KEMAHIRAN

Komsas- Latar- NilaiPeribahasaIlmu2. Ketenteraan Kemahiran Berfikir2. Menilai tugas ATM untuk negaraNilai Murni1 Hormat-menghormatiPatriotisme2. Sanggup berkorban untuk negara

barangan d an perkhid matan dengan mengg unakan gaya pengucapan yang sesuai.b. Mengambil tindakan susulan terhadap pihak tertentu yang berkaitan dengan barangan

dan perkhidmatan.A r a s 3 i. Me mberika n syor kepada pihak yang menaw arkan barangan dan perkhid mat an untu k tujuan pening katan mutu barangan dan perkhidmatan.Bidang Maklumat(7.0 – 9.0)

9.3 Menyediakan kerangka penyampaian dan bahan edaran untuk pembentangan.A r a s 1 iii. Men draf kerangka edaran penyampaian wawancara dan pidato dan kerangka bah an edaran yang sesuai.Bidang Estetik (10.0 – 12.0)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.A r a s 3 v. Me mbetulkan kesalahan p e milihan kata dan b inaan ayat da la m te ks.

3. mengemaskinikan maklumat,4. menyatakan latar dan nilai dalam

drama5. memberikan hujah dengan alasan

yang rasional.

Cadangan PentaksiranB5 DT1 E1

(Menghasilkan karya kreatif yang lengkap dengan gaya penulisan yang

menarik)

32

17-21/8/2015

Cuti Peristiwa 4 (Kejohanan

Sukan)21/8/2015

TatabahasaKata KerjaPemahamanLaporan m/s 132 - 133PenulisanKarangan Laporan m/s136PeribahasaPendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR)Ilmu1. Alam Sekitar-keindahan dan keunikan destinasi pelancongan negara kita2. Sains -laras bahasa sains3. Sejarah-laras bahasa sejarah4. Agama-laras bahasa agama5. Teknologi maklumat -laras bahasa teknologi maklumatKecerdasan Pelbagai1. Muzik -menyanyikan lagu2. Naturalis -destinasi pelancongan yang menarikKemahiran Berfikir1. Mengintepretasi, mentafsir mesej dalam laguNilai Murni-Rasional Patriotisme-Menjaga keselamatan negara Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi1. Menganalisis maklumat pelancongan

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)1.3 Menyatakan pendirian yang jelas dengan mengemukakan maklumat yang relevan.

A r a s 1 ii. Me mberika n pandang an dala m perundingan dengan menggunakan sebutan,

intonasi, nada dan jeda yang sesuai untuk membina kesefahaman.1.4 Mempertimbangkan semua aspek yang dikemukakan dalam perundingan secara rasional

untuk mencapai kata sepakat supaya diterima oleh semua pihak.A r a s 2

ii. Menyata kan persetujuan dan meno la k beberapa penyataan yang diberika n oleh pihak lain dala m perundinga n.

Bidang Maklumat(7.0 – 9.0)1.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima,

menambah, atau menolak pilihan.A r a s 2

ii. Me neliti semula maklu mat d an membuat pindaan berdasarkan keperluan t ertentuBidang Estetik (10.0 – 12.0)

11.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa dalam pelbagai genreA r a s 3

i. Menjelaskan penggunaa n diksi bag i teks laras aga ma, mora l, dan teknologi maklu mat.

Pada akhir unit ini pelajar dapat;1. menegaskan hujah berserta

alasan2. mengenal pasti diksi dalam

pelbagai laras,3. mengemaskinikan

maklumat,4. menulis laporan lawatan,

dan5. memberikan hujah

dengan alasan yang rasional.

33

24-28/8/2015

TatabahasaKata Adjektif – m/s 148,149,150,151PemahamanCerpen ‘Dendam’Komsas- Watak / Perwatakan, Plot, NilaiPenulisan - pendapatIlmu1. Alam Sekitar

-keindahan dan keunikan destinasi pelancongan negara kita

2. Sains -laras bahasa sains3. Sejarah-laras bahasa sejarah4. Agama- laras bahasa agama5 . Teknologi maklumat -laras bahasa teknologi maklumatKecerdasan Pelbagai3. Muzik -menyanyikan lagu4. Naturalis -destinasi pelancongan menarik

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)1.5 Menyatakan pendirian yang jelas dengan mengemukakan maklumat yang relevan.A r a s 1 i. Me mberika n pandang an dala m perundingan dengan menggunakan sebutan, intonasi, nada dan jeda yang sesuai untuk membina kesefahaman.

1.6 Mempertimbangkan semua aspek yang dikemukakan dalam perundingan secara rasional untuk mencapai kata sepakat supaya diterima oleh semua pihak.

A r a s 2 ii. Menyata kan persetujuan dan meno la k beberapa penyataan yang diberika n oleh pihak lain dala m perundinga n.Bidang Maklumat(7.0 – 9.0)

1.7 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima, menambah, atau menolak pilihan.

A r a s 2 ii. Me neliti semula maklu mat d an membuat pindaan berdasarkan keperluan t ertentuBidang Estetik (10.0 – 12.0)

11.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa dalam pelbagai genreA r a s 3 i. Menjelaskan penggunaa n diksi bag i

Pada akhir unit ini pelajar dapat;1. membuat kesimpulan tentang

sesuatu bahan,2. mengemukakan soalan

berdasarkan gambar,3. menjawab soalan dengan ayat yang

gramatis,4. mengemukakan pendapat tentang

perkara yang diberikan,5. merangka pengumuman, dan6. menulis rencana dengan ayat yang

gramatis dan format yang betul.

Cadangan PentaksiranB6 DL1 E1

(Menilai pelbagai pendapat yang dikemukakan secara rasional)

10

Page 11: RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA · Web viewRANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU ( TINGKATAN 2 ) 2015 SMK SUNGAI MANIK, 36000 TELUK INTAN, PERAK MINGGU UNIT / TEMA KEMAHIRAN

Kemahiran Berfikir2. Mengintepretasi, mentafsir mesej dalam laguNilai Murni- Rasional Patriotisme- Menjaga keselamatan negara Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi- Menganalisis maklumat pelancongan

teks laras aga ma, mora l, dan teknologi maklu mat.

34

31/8-4/9/2015

31/8/2015Cuti Umum

Hari Kebangsaan

TatabahasaKata SendiPemahamanTeks ‘Kemakmuran Sarawak’PenulisanKarangan Rencana m/s145-146PeribahasaPendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR)Ilmu1. Geografi -aktiviti manusia2. Ekonomi-meningkatkan pendapatanKecerdasan Pelbagai1. Logik matematikKemahiran Berfikir-Merumuskan Nilai Murni- Berdikari Patriotisme-Bangga dengan kelebihan negara

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)1.4 Bersoal jaw ab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan

pelbagai soalan.A r a s 1 iv. Men gaju kan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dala m perbincangan secara berterus terang.

1.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi.A r a s 1 v. Me mbalas hujah dala m suasana perbincangan secara harmon i.Bidang Maklumat(7.0 – 9.0)

9.3 Menyediakan kerangka penyampaian dan bahan edaran untuk membuat pembentangan.A r a s 1 i Men draf kerangka edaran penyampaian wawancara dan pidato dan kerang ka bah an edaran yang sesuai.Bidang Estetik (10.0 – 12.0)

12.5 Membina baris puisi dengan kemas dan indah.A r a s 3 iii. Men ghasilkan pantun, syair dan sajak dengan mengguna kan bahasa yang tepat dan in dah dan bersesuaian dengan te ma.

Pada akhir unit ini pelajar dapat;1. membuat kesimpulan tentang sesuatu bahan,2 .mengemukakan soalan berdasarkan gambar,3. menjawab soalan dengan ayat yang gramatis,4. mengemukakan pendapat tentang perkara yang diberikan,5. merangka pengumuman, 6. menulis rencana dengan ayat yang gramatis dan format yang betul.

Cadangan PentaksiranB5 DT1 E2

(Menghasilkan karya bukan kreatif yang lengkap dengan gaya penulisan

yang menarik)

35

7-11/9/2015

TatabahasaKata HubungPemahaman- Cerpen Maaf KupintaKomsas - Watak/ perwatakan- Latar- Sudut PandanganPeribahasaIlmu3. Geografi -aktiviti manusia4. Ekonomi

-meningkatkan pendapatanKecerdasan Pelbagai2. Logik matematikKemahiran Berfikir1. Merumuskan Nilai Murni- Berdikari Patriotisme1. Bangga dengan kelebihan negara

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)a. Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan

pelbagai soalan.A r a s 1

iv. Men gaju kan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dala m perbincangan secara berterus terang.b. Berbincang dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi.

A r a s 1 v. Me mbalas hujah dala m suasana perbincangan secara harmon i.Bidang Maklumat(7.0 – 9.0)

9.3 Menyediakan kerangka penyampaian dan bahan edaran untuk membuat pembentangan.A r a s 1

iii. Men draf kerangka edaran penyampaian wawancara dan pidato dan kerang ka bah an edaran yang sesuai.

Bidang Estetik (10.0 – 12.0)

12.5 Membina baris puisi dengan kemas dan indah.A r a s 3

iii. Men ghasilkan pantun, syair dan sajak dengan mengguna kan bahasa yang tepat dan in dah dan bersesuaian dengan te ma.

Pada akhir unit ini pelajar dapat;1. memberikan makna kata dan

rangkai kata,2. menjawab soalan pemahaman3. menerangkan hasrat tentang

sesuatu tindakan4. menjelaskan tujuan sesuatu

tindakan,5. memurnikan karya6. meringkaskan teks dengan ayat

yang gramatis.7. Menjelaskan watak dan

perwatakan, latar dan sudut pandangan

36

14-18/9/2014

TatabahasaKata BilanganPemahamanGrafik m/s 152-154PenulisanKarangan Rencana m/s154PeribahasaPendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR)Ilmu1. Teknologi binaan Kemahiran Berfikir1. Mengenal pasti dan membezakan fakta dan

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)

1.6 Menyatakan perasaan secara berterus terang dan beradab tentang sesuatu perkara untuk mengekalkan hubungan.A r a s 3

i. Men jelaskan tujuan sesuatu tinda kan untuk meng ela kkan ke keliruan.Bidang Maklumat(7.0 – 9.0)

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks.A r a s 1

ii. Me mberika n makna kata dan rangkai kata yang sukar dif aha mi termasuk sinonim, anto nim da n homon im berdasarkan konteks.

Bidang Estetik (10.0 – 12.0)

Pada akhir unit ini pelajar dapat;1. memberikan makna kata dan

rangkai kata,2. menulis karangan rencana

dengan ayat yang gramatis,3. menerangkan hasrat tentang

sesuatu tindakan, 4. menjelaskan tujuan sesuatu

tindakan,5. memurnikan karya, dan 6. meringkaskan teks dengan

11

Page 12: RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA · Web viewRANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU ( TINGKATAN 2 ) 2015 SMK SUNGAI MANIK, 36000 TELUK INTAN, PERAK MINGGU UNIT / TEMA KEMAHIRAN

Cuti Umum Hari Malaysia

16/9/2015

pendapatNilai Murni1. Bertanggungjawab Kewarganegaraan 1. Peka terhadap isu alam sekitar

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.A r a s 3

iv. Me mbetulkan kesalahan p e milihan kata dan b inaan ayat da la m te ks.

ayat yang gramatis.

Cadangan PentaksiranB6 DB1 E1

(Merumuskan maklumat daripada pelbagai bahan yang dibaca)

37

21-25/9/2015

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II

38

28/9-2/10/2015

TatabahasaJenis-jenis AyatPemahamanCerpen ‘Gema Sepi Gadis Genius’Komsas-Tema dan Persoalan- PlotPeribahasaIlmu2. Teknologi binaan Kemahiran Berfikir2. Mengenal pasti dan membezakan fakta dan

pendapatNilai Murni2. Bertanggungjawab Kewarganegaraan 2. Peka terhadap isu alam sekitar

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)

a. Menyatakan perasaan secara berterus terang dan beradab tentang sesuatu perkara untuk mengekalkan hubungan.A r a s 3

i. Men jelaskan tujuan sesuatu tinda kan untuk meng ela kkan ke keliruan.Bidang Maklumat(7.0 – 9.0)

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks.A r a s 1

ii. Me mberika n makna kata dan rangkai kata yang sukar dif aha mi termasuk sinonim, anto nim da n homon im berdasarkan konteks.

Bidang Estetik (10.0 – 12.0)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.A r a s 3

iv. Me mbetulkan kesalahan p e milihan kata dan b inaan ayat da la m te ks.

Pada akhir unit ini pelajar dapat;1. membaca teks dengan nada,

sebutan dan intonasi yang betul,2. mengemukakan soalan untuk

mendapatkan penjelasan lanjut,3. mengemukana idea utama dalam

teks,4. mengenal pasti isi dalam teks, dan 5. menulis karangan cereka dengan

ayat yang gramatis.Cadangan Pentaksiran

B6 DB1 E2(Menilai bahan yang dibaca dengan

memberikan alasan yang dapat diterima)

39

5-9/10/2015

TatabahasaKata PraklausaPemahamanTeks ‘Pelabuhan Melaka’ m/s161PenulisanKarangan Cereka m/s 169PeribahasaPendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR)Ilmu- Sejarah Kemahiran Berfikir-Menyelesaikan m,asalahNilai Murni1. Kerukunan

-hidup bersama secara amanKemahiran Belajar Cara Belajar 1. Mencari makna perkataan klasik

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)

1.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.A r a s 1 ii. Men ge mukakan idea uta ma dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat.

1.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan kreatif.A r a s 1 ii. Me mberika n pendapat dengan contoh yang sesuai.Bidang Maklumat(7.0 – 9.0)

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut.A r a s 1 ii. Men gaju kan soalan bertu mpu dan bercapah untuk mend apatka n penerangan.Bidang Estetik (10.0 – 12.0)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.

A r a s 1 v. Menyusun isi da n menggu nakan penanda w acana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaita n antara isi.

Pada akhir unit ini pelajar dapat;1. membaca teks dengaaan

nada, sebuatan dan intonasi yang betul,

2. mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut,

3. mengemukan idea utama dalam teks,

4. mengenal pasti isi dalam teks, dan

5. menulis karangan cereka dengan ayat yang gramatis.

40

12-16/10/2015

TatabahasaKata PrafrasaPemahamanCerpen‘Warkah Daripada Ibu’Komsas-Plot-Gaya BahasaPeribahasaIlmu- Sejarah Kemahiran Berfikir- Menyelesaikan m,asalahNilai Murni- Kerukunan

- hidup bersama secara aman

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)a. Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.A r a s 1 ii. Men ge mukakan idea uta ma dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat.

b. Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan kreatif.A r a s 1 ii. Me mberika n pendapat dengan men ge mukakan contoh yang sesuai.Bidang Maklumat(7.0 – 9.0)

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut.A r a s 1 iii. Men gaju kan soalan bertu mpu dan bercapah untuk mend apatka n penerangan.Bidang Estetik (10.0 – 12.0)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.

A r a s 1 v. Menyusun isi da n menggu nakan penanda w acana yang tepat yang dapat

Pada akhir unit ini pelajar dapat;1. membaca sesuatu petikan dengan

pantas,2. menyatakan maksud yang tersirat,3. memberikan pendapat dengan

hujah yang munasabah,4. menguatarakan fakta penting dalam

petikan, dan mengolah ayat dengan betul, dan

5. mengolah ayat dengan betul.Cadangan Pentaksiran

B6 DT1 E2(Memurnikan sebuah karya sehingga

12

Page 13: RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA · Web viewRANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU ( TINGKATAN 2 ) 2015 SMK SUNGAI MANIK, 36000 TELUK INTAN, PERAK MINGGU UNIT / TEMA KEMAHIRAN

Kemahiran Belajar Cara Belajar 2. Mencari makna perkataan klasik

memperlihatkan perkaita n antara isi. boleh dijadikan contoh)

41

19-23/10/2015

TatabahasaMengenal Pasti Kesalahan dalam ayatPemahamanPetikan ‘Bagaimana Acuan Begitulah Kuihnya” m/s 171-172Penulisan- Karangan Perbahasan m/s174PeribahasaPendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR)Ilmu1. Sains -khasiat tumbuh-tumbuhan2. Sastera -cerpen dan drama3. Alam sekitar -pokok hiasanKecerdasan Pelbagai- Naturalisme Kemahiran Berfikir1. Mengenal pasti sebab dan akibatNilai Murni- Kepercayaan kepada Tuhan

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)1.3 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh dan bukti.A r a s 1 iii.Me mberika n pendapat dengan men ge mukakan contoh yang sesuai.

1.4 Mengemukakan cadangan yang membina untuk mencapai tujuan perbincangan.A r a s 1 i. Men ge mukakan idea uta ma dan idea sokongan untu k menghuraikan pendapat.Bidang Maklumat(7.0 – 9.0)

7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik.

A r a s 1 iv. Me mbaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk me ngena l pasti ma klumat.

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahanA r a s 1 v. Menyataka n maksud tersirat berdasarkan isi tersurat.

7.6 Membezakan fakta dengan pandangan dalam bahan yang dirujuk.A r a s 3 i. Mengena l pasti penggunaan diksi dan ayat dala m bahan pe lbaga i laras.Bidang Estetik (10.0 – 12.0)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.

A r a s 1 v. Menyusun isi da n menggu nakan penanda w acana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaita n antara isi.

Pada akhir unit ini pelajar dapat;1. membaca sesuatu petikan

dengan pantas,2. menyatakan maksud yang

tersirat,3. memberikan pendapat dengan

hujah yang munasabah,4. mengutarakan fakta penting

dalam petikan5. mengolah ayat dengan betul.

42

26-30/10/2015

TatabahasaPemahaman Sajak - Persahabatan - Hari GuruKomsas-Maksud-Gaya Bahasa-NilaiPeribahasaIlmu4. Sains -khasiat tumbuh-tumbuhan5. Sastera -cerpen dan drama6. Alam sekitar -pokok hiasanKecerdasan Pelbagai- Naturalisme Kemahiran Berfikir2. Mengenal pasti sebab dan akibatNilai Murni- Kepercayaan kepada Tuhan

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)a. Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh dan bukti.A r a s 1 iii. Me mberika n pendapat dengan men ge mukakan contoh yang sesuai.

b. Mengemukakan cadangan yang membina untuk mencapai tujuan perbincangan.A r a s 1 ii. Men ge mukakan idea uta ma dan sokongan untu k menghuraikan pendapat.Bidang Maklumat(7.0 – 9.0)

7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik.

A r a s 1 iv. Me mbaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk me ngena l pasti ma klu mat.

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan.A r a s 1 v. Menyataka n maksud tersirat berdasarkan isi tersurat.

7.6 Membezakan fakta dengan pandangan dalam bahan yang dirujuk.A r a s 3

i. Mengena l pasti penggunaan diksi dan ayat dala m bahan pe lbaga i larasBidang Estetik (10.0 – 12.0)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.

A r a s 1 v. Menyusun isi da n menggu nakan penanda w acana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaita n antara isi.

Pada akhir unit ini pelajar dapat;

1. mencari isi penting daripada teks yang dibaca,

2. mengemukakan idea untuk menyelesaikan masalah,

3. mengenal pasti laras bahasa teks yang dibaca,

4. memurnikan karya5. mencari makna perkataan

berdasarkan teks.

43

2-6/11/2015

TatabahasaPemahamanSyarahan m/s 181-182PenulisanKarangan Syarahan m/s189PeribahasaPendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR)Ilmu1. GeografiKecerdasan Pelbagai1. NaturalismeKemahiran Berfikir1. Sebab akibatNilai Murni1. Menghargai alam sekitar

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)1.3 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh dan bukti.A r a s 1 iii. Me mberika n pendapat dengan men ge muakan contoh yang sesuai.

1.4 Mengemukakan cadangan yang membina untuk mencapai tujuan perbincangan.A r a s 1 ii. Men ge mukakan idea uta ma dan idea sokongan untu k menghura ikan pendapat.

1.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara.A r a s 3 - ii. Men jelaskan ide a secara tersusun dengan spontan.Bidang Maklumat(7.0 – 9.0)

7.7 Memahami laras bahasa bagi pelbagai bahan untuk memperoleh maklumat.A r a s 3

i. Mengena l pasti penggunaan diksi dan ayat dala m bahan pe lbaga i laras.Bidang Estetik (10.0 – 12.0)

12.5 Membina baris puisi dengan kemas dan indah.

Pada akhir unit ini pelajar dapat;

1. mencari isi penting daripada teks yang dibaca,

2. mengemukakan idea untuk menyelesaikan masalah,

3. mengenal pasti laras bahasa teks yang dibaca,

4. memurnikan karya,5. menulis karangan syarahan,

dan6. mencari makna perkataan

berdasarkan teks.

Cadangan Pentaksiran

13

Page 14: RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA · Web viewRANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU ( TINGKATAN 2 ) 2015 SMK SUNGAI MANIK, 36000 TELUK INTAN, PERAK MINGGU UNIT / TEMA KEMAHIRAN

Patriotisme1. Keharmonian antara manusia dan alam

sekitar

A r a s 2 ii. Men ggunakan kat a-kata yang pu itis dala m baris pantun syair dan sajak.

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.A r a s 3 - v. Me mbetulkan kesalahan p e milihan kata dan binaan ayat da lam te ks.

B6 DT1 E2(Memurnikan sebuah karya sehingga

boleh dijadikan contoh)

44

9-13/11/2015

Cuti Berganti9/11/2015

Cuti Umum Hari Deepavali

10/11/2015

Tatabahasa- PemahamanRencana m/s 192 -193PenulisanKarangan Pendapat m/s197PeribahasaIlmu1. Kemahiran Hidup -cara membuat perahu2. Kesusasteraan Melayu -cerpenKemahiran Berfikir1. Membuat inferens dan kesimpulanNilai Murni1. Rasional dan kesederhanaan

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)1.1 Berbincang menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul .A r a s 1 ii. Me mberika n pandang an dala m perundingan dengan menggunakan sebutan, intonasi, nada dan jeda yang sesuai untuk membina kesefahaman.Bidang Maklumat(7.0 – 9.0)

1.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi.A r a s 1 i. Men entuka n maklumat yang sesuai untuk sesuatu tugasan.

1.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.A r a s 1 i. Menyusun maklumat meng ikut keperluan.

1.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun.A r a s 1 ii. Men entuka n isi pent ing dan kurang pent ing da la m maklu ma t yang diperoleh.Bidang Estetik (10.0 – 12.0)

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan.A r a s 1 ii.Men gesan urutan peristiwa untuk men gga mbarka n keseluruha n cerita.

Pada akhir unit ini pelajar dapat;1. mengenal pasti maklumat dalam

petikan,2. mengutarakan pendapat bagi

menyediakan kertas cadangan,3. mengesan ururtan peristiwa dalam

cerpen,4. memberikan komen yang

munasabah,5. menulis karangan jenis pendapat6. mencatat isi penting

45

16-20/11/2015

TatabahasaPemahamanRencana m/s203 - 204PenulisanKarangan Pendapat m/s 206PeribahasaPendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR)Ilmu1. Geografi2. EkonomiKemahiran Berfikir1. Membanding bezaNilai Murni- RasionalPatriotisme- Tanggungjawab membayar cukaiKemahiran Teknologi Maklumat1. Menganalisis maklumat daripada internet

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)1.1 Berbincang menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul .A r a s 1 i. Me mberika n pandang an dala m perundingan de ngan men ggunakan sebutan, intonasi, nada dan jeda yang sesuai untuk membina kesefahaman.

1.2 Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain secara terbuka untuk mencapai kata sepakat.

A r a s 2 ii.Menyata kan persetujuan dan menolak beberapa penyataan dala m perundinga n.1.3 Menyatakan pendirian yang jelas dengan mengemukakan maklumat yang relevan.A r a s 2

iii. Men egaskan hu jah deng an men gemukakan a lasan yang mun asabah.Bidang Maklumat(7.0 – 9.0)

1.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu.A r a s 1 ii.Menyusun ma klu mat meng ikut keperluan.Bidang Estetik (10.0 – 12.0)

10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya.A r a s 1 ii.Men jelaskan aspek yang me narik dala m karya prosa dan puisi.

Pada akhir unit ini pelajar dapat;1. mengamati bahasa badan,2. menegaskan hujah dalam

perbincangan,3. menyatakan persetujuan dalam

perbincangan,4. mengubahsuai maklumat mengikut

keadaan, dan menjelaskan aspek menarik dalam

karya.5. Menulis karangan pendapat

CUTI AKHIR TAHUN 2015

BERMULA (21/11/2015 – 3/1/2016)

14

Page 15: RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA · Web viewRANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU ( TINGKATAN 2 ) 2015 SMK SUNGAI MANIK, 36000 TELUK INTAN, PERAK MINGGU UNIT / TEMA KEMAHIRAN

CATATAN:

+ HASIL PEMBELAJARAN YANG DISENARAIKAN DI ATAS IALAH HASIL PEMBELAJARAN YANG DISENARAIKAN DI DALAM BUKU TEKS. GURU-GURU BOLEH MEMBUAT PEMURNIAN DAN PENAMBAHAN HASIL PEMBELAJARAN MENGIKUT KESESUAIAN MURID DI SEKOLAH MASING-MASING DENGAN MERUJUK HURAIAKAN SUKATAN PELAJARAN TINGKATAN 1.

+ PENTAKSIRAN YANG TERDAPAT DI DALAM JADUAL HANYALAH CADANGAN AWAL, GURU-GURU PERLU MEMBUAT KESESUAIAN DENGAN PENGAJARAN AND PEMBELAJARAN MASING-MASING, DAN MERUJUK KEPADA TAHAP PENCAPAIAN MURID DI SEKOLAH

HASIL PEMBELAJARAN (HPU/HPK DAN ARAS)

Sila rujuk Sukatan Pelajaran untuk maklumat lebih terperinci.

Catatan : 1. HPU/HPK boleh disesuaikan mengikut objektif pengajaran. 15

Penggunaan Bahasa

Hasil pembelajaran Utama Hasil Pembelajaran Khusus

1.0-Berinteraksi untuk menjalin dan mempereratkan hubungan mesra. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.62.0-Memberi pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5

INTERPERSONAL 3.0-Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat

3.1, 3.2, 3.3, 3.4

4.0-Memuat pertimbangan untuk mencapai keputusan 4.1, 4.25.0-Merujuk untuk mempengaruhi pihak lain untuk melakukan sesuatu 5.1, 5.2, 5.36.0-Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan

6.1, 6.2, 6.3

7.0-Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton

7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5,7.6, 7.7

MAKLUMAT 8.0-Memproses maklumat untuk keperluan tertentu 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.89.0-Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu 9.1, 9.2, 9.310.0-Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6

ESTETIK 11.0-Manguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam penulisan kreatif dan bukan kreatif

11.1, 11.2, 11.3

12.0-Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6Aras 1 i, ii, iii, iv, v, vi, vii, viiiAras 2 i, ii, iii Aras 3 I, ii, iii

Page 16: RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA · Web viewRANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU ( TINGKATAN 2 ) 2015 SMK SUNGAI MANIK, 36000 TELUK INTAN, PERAK MINGGU UNIT / TEMA KEMAHIRAN

2. Aras dimasukkan mengikut tahap murid. ( Rujuk Huraian Sukatan Pelajaran )

16