of 47/47
DISTRIBUIRANE BAZE PODATAKA -UVODNO PREDAVANJE - Prof. dr.sc. Dražena Gašpar 20.12.2012. Fakultet strojarstva i računarstva – FSR Diplomski studij

Distribuirane baze podataka

 • View
  257

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Detaljan opis distribuirane baze podataka

Text of Distribuirane baze podataka

 • DISTRIBUIRANE BAZE PODATAKA

  - UVODNO PREDAVANJE -

  Prof. dr.sc. Draena Gapar

  20.12.2012.

  Fakultet strojarstva i raunarstva FSR

  Diplomski studij

 • SADRAJ PREDAVANJA

  Uvod

  Arhitektura distribuiranih BP

  Dizajn distribuiranih BP

  Procesiranje upita

  Upravljanje transakcijama

  Distribuirana kontrola viekorisnikog pristupa

  Pouzdanost distribuiranih BP

  Paralelni sustavi BP

 • LITERATURA

  M.Tamer Ozsu, Patrick Valduriez

  Principles of Distributed Database Systems

  Third edition, 2010

 • OCJENJIVANJE

  Vjebe max 40 bodova

  Nastava .max 60 bodova

  ILI

  - Integralni ispit PISMENI+USMENI

 • ZATO ?

  Distribuirani sustav BP je spoj dva pristupa obradi

  podataka koja su na prvi pogled potpuno oprena:

  - sustavi baza podataka

  - raunalne mree

  Raunalne mree promoviraju nain rada suprotan centralizaciji.

  A BAZE PODATAKA ????

 • ZATO ?

  Kljuna pitanja za razumijevanje ove kombinacije:

  Najznaajniji cilj tehnologije BP je integracija, ne centralizacija

  Integracija je mogua i bez centralizacije, odnosno, integriranje baze podataka i

  umreavanja ne znai centralizaciju (upravo suprotno)

 • CILJ

  Cilj distribuiranih BP je postii integraciju i transparentnost distribucije podataka

  integracija centralizacija

 • DISTRIBUIRANE BP

  to moe biti distribuirano?

  Procesna logika

  Funkcije

  Podaci

  Kontrola

 • TO SU DISTRIBUIRANE BAZE PODATAKA?

  Distribuirana baza podataka (DDB) je skup nekoliko,

  logiki povezanih baza podataka distribuiranih preko raunalne mree.

  Sustav za upravljanje distribuiranim bazama podataka

  (DDBMS) je softver koji upravlja DDB i osigurava pristupni mehanizam koji ini tu distribuciju transparentnom za korisnike.

  Distribuirani sustav BP (DDBS) = DDB + DDBMS

 • DEFINICIJA

  Skup baza podataka smjetenih na vie razliitih raunala i prostornih lokaliteta, a s kojima korisnik radi kao da je u pitanju

  jedna jedinstvena baza.

  Aplikacije istovremeno pristupaju i mijenjaju

  podatke na vie razliitih baza podataka u mrei, gdje mrea moe biti LAN ili WAN.

 • DEFINICIJA DDBMS

  Implicitne pretpostavke

  Podaci pohranjeni na veem brojem lokacija (sites) gdje se svaka lokacija logiki sastoji od jednog procesora

  Procesori na razliitim lokacijama su meusobno povezani putem raunalne mree (ne razmatraju se multiprocesori u DDBMS, tj. paralelni sustavi)

  DDBS je baza podataka, a ne kolekcija datoteka.

  Na smjetanje i upite nad podacima utjee korisniki pristupni uzorak.

  DDBMS je skup DBMS-ova, a ne remote

  datoteni sustav.

 • DISTRIBUIRANA DBMS - DEFINICJA

  Lokacija5

  Lokacija1

  Lokacija2

  Lokacija3Lokacija4

  Komunikacijskamrea

 • TO NIJE DDBS?

  Timesharing raunalni sustav

  Slabije ili jae povezani multiprocesorski sustavi

  Sustav BP koji postoji na jednom voru raunalne mree to je centralizirana BP na mrenom voru.

 • TO NIJE ?

  Paralelni sustavi BP su znaajno razliiti od distribuiranih BP, iako su s njima povezani.

  Shared Memory

 • TO NIJE DDBS?

  Djeljivi disk

  Nita se ne dijeli

  Centralizirana baza podataka

 • ZNAAJKE DDBMS

  Skup logiki povezanih djeljivih podataka

  Podaci su razdvojeni na vie fragmenata

  Fragmenti se mogu replicirati

  Fragmenti/Replikacije pripadaju lokacijama

  Lokacije su povezane komunikacijskom mreom

  Podaci na svakoj lokaciji su pod nadzorom DBMS-a

  DBMS na svakoj lokaciji moe upravljati lokalnim aplikacijama autonomno

  Svaki DBMS uestvuje u najmanje jednoj globalnoj aplikaciji.

 • OSNOVNA KLASIFIKACIJA DDBMS

  Homogeni sustav

  sve lokacije koriste isti DBMS produkt

  Heterogeni sustav

  lokacije koriste razliite DBMS produkte

  mogu koristiti i razliite modele podataka

 • OSNOVNA FUNKCIONALNOST DDBMS

  Proireni komunikacijski servisi koji osiguravaju pristup udaljenim lokacijama i dozvoljavaju prijenos upita i podataka izmeu lokacija putem mree

  Proireni katalog sustava za pohranjivanje detalja o distribuciji podataka

  Distribuirano procesiranje upita, ukljuujui optimiziranje upita i pristup udaljenim podacima

  Proirena kontrola sigurnosti za upravljanje odgovarajuim pravima pristupa distribuiranim podacima

  Proireni servisi oporavka (engl. recovery) moraju uzeti u obzir ispade/greke pojedinih lokacija i ispade/greke komunikacijskih veza

 • ARHITEKTURA DDBMS

  Sheme:

  Skup globalnih vanjskih shema

  Globalna konceptualna shema

  Fragmentacijska shema i alokacijska shema

  Skup shema za svaku lokalnu DBMS koji

  zadovoljava ANSI-SPARC arhitekturu s tri

  razine shema.

 • Globalna v anjska shema

  Fragmentacijska shema

  Alokacijska shema

  Globalna v anjska shema Globalna v anjska shema

  Data Data Data

  Globalna

  konceptualna shema

  Lokalna v anjska

  shema

  Lokalna v anjska

  shema

  Lokalna v anjska

  shema

  Lokalna konceptualna

  shema

  Lokalna konceptualna

  shema

  Lokalna konceptualna

  shema

  Lokalna unutarnja

  shema

  Lokalna unutarnja

  shema

  Lokalna unutarnja

  shema

  . . . SnS1 S2

  S1 S2 . . . Sn

 • STRATEGIJE ALOCIRANJA PODATAKA

  etiri osnovne:

  Centralizirana

  Fragmentirana

  Potpuna replikacija

  Selektivna replikacija

 • STRATEGIJE ALOCIRANJA PODATAKA

  Lokalizacija Pouzdanost

  Raspoloiv.

  Performans

  e

  Trokovi pohrane

  Komunikac.

  trokovi

  Centralizirana Najmanja Najmanja Nezadovolja

  vajueNajnii Najvii

  Fragmentirana Velika Mala za

  item, velika

  za sustav

  Zadovoljava

  jueNajnii Niski

  Potpuna

  replikacijaNajvea Najvea Najbolje za

  itanjeNajvii Visoki za

  aurir., mali za itanje

  Selektivna

  replikacijaVelika Mala za

  item, velika

  za sustav

  Zadovoljava

  jueProsjeni Niski

 • OBEANJA DISTRIBUIRANIH BAZA PODATAKA

  Visoka razina pouzdanosti

  Poboljane performanse

  Lake proirenje sustava

  Transparentnost distribuiranih, fragmentiranih i

  repliciranih podataka

 • OBEANJA DISTRIBUIRANIH BAZA PODATAKA

  Visoka razina pouzdanosti

  Replikacija komponenti

  Ne postoji jedna toka pogreke, tj. puknut komunikacijski link ili procesni element ne obara

  itav sustav

  Procesiranje distribuiranih transakcija jami konzistentnost i viekorisniki rad DDB

 • OBEANJA DISTRIBUIRANIH BAZA PODATAKA

  Poboljane performanse

  Blizina podataka mjestu uporabe

  Smanjuje remote kanjenja u pristupu Trai odreenu potporu za fragmentaciju i

  replikaciju

  Paralelizam u izvravanju Meu-upit paralelizam (Inter-query parallelism) Intra-upit paralelizam (Intra-query parallelism)

  Auriranje i read-only upiti utjeu znaajno na dizajn DDBS-a

  Ako se uglavnom trai read-only pristup, potrebno je replicirati to je mogue vie podataka Zapisivanje postaje kompliciranije s repliciranim podacima

 • OBEANJA DISTRIBUIRANIH BAZA PODATAKA

  Lake proirenje sustava

  Pitanje skaliranja baze podataka

  Razvoj mikroprocesora i tehnologije radnih

  stanica

  Mrea radnih stanica je znatno jeftina od jednog mainframe raunala

  Podatkovni komunikacijski trokovi naspram telekomunikacijskih trokova

  Poveavanje veliine baze podataka

 • OBEANJA DISTRIBUIRANIH BAZA PODATAKA

  Transparentnost

  Odnosi se na razdvajanje visoke razine

  semantike sustava od nie razine implementacijskih pitanja

  Transparentan sustav skriva implementacijske

  detalje od korisnika.

  Potpuno transparentan DBMS omoguava visoku razinu pristupa za razvoj kompleksnih

  splikscijs.

 • OBEANJA DISTRIBUIRANIH BAZA PODATAKA

  (a) Korisnik eli vidjeti jednu BP

  (b) Programer vidi vie baza podataka

 • Razlikuju se razliiti oblici transparentnosti DDBMSa:

  Mrena transparentnost (takoer se naziva distribuirana transparentnost)

  Lokacijska transparentnost

  Transparentnost imenovanja

  Replikacijska transparentnost

  Fragmentacijska transparentnost

  Transakcijska transparentnost

  Transparentnost istovremenog pristupa

  Transparentnost pogreaka

  Transparentnost performansi

  OBEANJA DISTRIBUIRANIH BAZA

  PODATAKA

 • Mrena/Distribucijska transparentnost omoguava korisniku promatranje baze kao jednog, loginog entitet.

  Korisnik je zatien od operativnih detalja mree (ili ak ne zna za njeno postojanje)

  Korisnik ne treba znati lokaciju podataka, a naredba koja se koristi za izvravane zadataka je neovisna o loklaciji podataka i mjestu izvravanja zadataka (lokacijska transparentnost)

  Jedinstveno ime se daje za svaki objekt u bazi podataka (transparentnost imenovanja)

  OBEANJA DISTRIBUIRANIH BAZA

  PODATAKA

 • Razliiti naini osiguravanja transparentnosti imenovanja:

  Rjeenje 1: Kreirati ime centralnog servera, to rezultira

  gubitkom dijela lokalne autonomije

  sredinje mjesto moe postati usko grlo

  niska raspoloivost (ako sredinje mjesto ispadne preostala mjesta ne mogu kreirati

  nove objekte)

  OBEANJA DISTRIBUIRANIH BAZA PODATAKA

 • Rjeenje 2: Koristiti prefiks ispred objekta koji identificira mjesto gdje je kreiran

  npr., podrunica kreirana na lokaciji S1 moe se imenovati S1.PODRUNICA

  Takoer je potrebno identificirati svaki fragment i njegovu kopiju

  npr., kopija 2 fragmenta 3 podrunice kreirane na lokaciji S1 moe se imenovati kaoS1.PODRUNICA.F3.C2

  OBEANJA DISTRIBUIRANIH BAZA PODATAKA

 • Replikacijska transparentnost osigurava da

  korisnik nije ukljuen u upravljanje kopijama nekih podataka.

  Korisnik ne bi trebao biti ni svjestan postojanja replikacija, ve raditi kao da postoji smao jedna kopija podataka.

  Replikacija podataka je potrebna iz razliitih razloga

  npr. Poveanje efikasnosti pristupa za read-only podatke

  OBEANJA DISTRIBUIRANIH BAZA

  PODATAKA

 • Fragmentacijska transparentnost osigurava da korisnik nije svjestan i nije ukljuen u fragmentaciju podataka

  Korisnik nije ukljuen u pronalaenje strategije procesiranja upita nad fragmentima niti u formuliranje upita nad fragmentima

  Evaluacija upita koji je specificiran nad cijelom relacijom, ali se treba izvriti nad fragmentima zahtijeva odgovarajuu strategiju evaluacije upita.

  Fragmentacije se obino radi zbog performansi, raspoloivosti i pouzdanosti

  Dvije alternative fragmentacije

  Horizontalna fragmentacija: podjela relacije na podskupove n-torki

  Vertikalna fragmentacija: podjela relacije po stupcima

  OBEANJA DISTRIBUIRANIH BAZA

  PODATAKA

 • Transakcijska transparentnost osigurava da sve

  distribuirane transakcije odre integritet i konzistentnost DDB, te podri istovremeni pristup

  Svaka distribuirana transakcije se dijeli na vie pod-transakcija (pod-transakcija za svaku lokaciju koja

  ima relevantne podatke) koje istovremeno pristupaju

  podacima na na razliitim lokacijama

  DDBMS mora osigurati nedjeljivost i globalne

  transakcije i svake pod-transakcije

  Moe se dalje dijeliti na

  Transparentnost istovremenog pristupa

  Transparentnost pogreaka

  OBEANJA DISTRIBUIRANIH BAZA

  PODATAKA

 • Transparentnost istovremenog pristupa jami da se transakcije moraju izvravati neovisno i biti logiki konzistentne, tj. paralelno izvravanje skupa transakcija treba dati isti rezultat kao da su se te transakcije izvravale serijski.

  Ovaj temeljni princip centraliziranih BP je puno kompliciraniji za realiziranje kod DBMS:

  DDBMS moraju osigurati da se globalne i lokalne transakcije ne mijeaju jedna s drugom DDBMS moraju osigurati konzistentnost svih pod-transakcija globalne transakcije

  Replikacija ini istovremeni pristup jo kompliciranijim

  Ako je kopija repliciranih podataka aurirana, auriranje se mora primijeniti na sve kopije.

  OBEANJA DISTRIBUIRANIH BAZA

  PODATAKA

 • Opcija 1: Propagirati promjene kao dio originalne transakcije, inei je atomiziranom operacijom; meutim, ako jedna lokacija koja dri kopiju nije dostupna, onda se transakcija odgaa dok ne postane dostupna

  Opcija 2: Ogranieno propagiranje auriranja na samo one lokacije koje su trenutno raspoloive, dok e se ostale lokacije aurirati kada ponovno budu raspoloive.

  Option 3: Doputa asinkrono auriranje kopija nakon nekog vremena to je original auriran. Odgaanje u postizanju konzistentnosti moe biti na rasponu od nekoliko sekundi do nekoliko sati.

  OBEANJA DISTRIBUIRANIH BAZA

  PODATAKA

 • Transparentnost pogreaka: DDBMS mora osigurati atomiziranost i trajnost globalne

  transakcije, odnosno pod-transakcije globalne

  transakcije na nain da se itava potvrdi ili itava odbije.

  DDBMS mora sinkronizirati globalnu transakciju

  kako bi osigurao da su sve pod-transakcije

  uspjeno kompletirane prije biljeenja konane potvrde (COMMIT) za globalnu transakciju

  Rjeenje bi trebalo biti robusno na postojanje pogreaka na lokaciji ili mrei.

  OBEANJA DISTRIBUIRANIH BAZA

  PODATAKA

 • Transparentnost performansi: DDBMS se mora

  izvravati kao da je centralizirani DBMS

  DDBMS ne bi trebao trpiti nikakvu degradaciju performansi zbog distribuirane arhitekture

  DDBMS bi trebao odrediti najbolju cost-effective strategiju za izvravanje zahtjeva

  Distribuirani procesor upita (DQP) mapira

  zahtjeve za podacima u ureeni slijed operacija na lokalnim bazama

  OBEANJA DISTRIBUIRANIH BAZA

  PODATAKA

 • DQP mora voditi rauna o fragmentacji, replikaciji i alokacijskim shemama

  DQP mora odluiti:

  kojem fragmentu pristupiti

  koju kopiju fragmenta koristiti

  koju lokaciju koristiti

  DQP formira izvrnu strategiju optimiziranu na temelju funkcije trokova

  Obino trokovi povezani s distribuiranim zaktjevima ukljuuju: I/O troak, CPU troak i komunikacijski troak

  OBEANJA DISTRIBUIRANIH BAZA

  PODATAKA

 • Komleksnost

  Trokovi

  Sigurnost

  Mnogo tea kontrola integriteta

  Nedostatak standarda

  Nedostatak iskustva

  Kompleksniji dizajn baze podataka

  KOMPLIKACIJE

 • Distribuiran dizajn baze podataka

  Kako fragmentirati podatke?

  Particionirani vs. Replikacijski podaci?

  Distribuirano procesiranj eupita

  Design algoritama koji analiziraju upite i prevode ih u seriju operatora manipuliranja podacima.

  Pronalaenje optimalnog plana upita

  Distribuirano upravljanje direktorijem

  Distribuirana kontrola istovremenog pristupa

  Sinkronizacija konkurentnog pristupa na nain da se ofri integritet BP

  Integritet viestrukih kopija mora biti uzet u razmatranje

  Dupravljanje distribucijskim deadlock management

  Deadlock upravljanje: prevencija, izbjegavanje,otkrivanje/oporavak

  TEHNIKI PROBLEMI

 • TEHNIKI PROBLEMI

  Pouzdanost

  Koliko je sustav otporan na greke

  Atomiziranost i trajnost

  Heterogene baze podataka

  Ako nema homogenosti meu BP na razliitim lokacijama, bilo da su podaci logiki strukturirani (model podataka) ili na nain pristupnih mehanizama (jezici), postaje neophodno osigurati

  translacijski mehanizam

 • DDBMS

  Prednosti Nedostaci

  Odraava organizacijsku strukturu Kompleksnost

  Poboljana djeljivost i lokalna autonomija

  Trokovi

  Poboljana raspoloivost Sigurnost

  Poboljana pouzdanost Oteana kontrola integriteta podataka

  Poboljane performanse Nedostatak standarda

  Ekonominost Nedostatak iskustva

  Modularni rast Mnogo kompleksniji dizajn baze

 • CHRIS DATE-OVA PRAVILA

  Lokalna autonomija lokalnim podacima seupravlja neovisno od ostalih mjesta;

  Neovisnost o lokaciji korisnici i programeri nemoraju znati lokaciju ili put do podataka;

  Nepostojanje centralnog mjesta niti jedno mjestonije vanije od drugog;

  Neprekinuti rad niti jedna planirana aktivnostne bi trebala kao preduvjet za svoje izvravanjetraiti "sputanje" (engl. shutdown) bazepodataka;

  Neovisnost od dijeljenja tablicu koja jefragmentirana (podijeljena) korisnici i dalje videkao jedinstvenu tablicu;

 • CHRIS DATE-OVA PRAVILA

  Neovisnost o replikaciji transparentno upravljanje,pristup i auriranje redundantnih podataka,rekonstruiranje nakon ispada zbog razliitihgreaka;

  Optimizaciju distribuiranih upita i neovisnost operformansama;

  Upravljanje distribuiranim transakcijama: umetnutetransakcije koje auriraju vie mjesta izvravaju se sistovremenom kontrolom i oporavkom od konflikata;

  Neovisnost od hardvera, operativnog sustava, mree,baze podataka;

  Postojanje distribuiranog pristupa rjenikupodataka.

 • PITANJA ????

  47