of 49 /49
1 Na osnovu člana 27 Statuta FSCG, Skupština Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj 05.07.2017.godine, donijela je DISCIPLINSKI PRAVILNIK FUDBALSKOG SAVEZA CRNE GORE I. OPŠTE ODREDBE Član 1 Disciplinski pravilnik Fudbalskog saveza Crne Gore (u daljem tekstu: Pravilnik), propisuje prekršaje, postupak i disciplinske mjere za igrače/ice velikog fudbala i malog fudbala (u daljem tekstu: igrači), fudbalske sudije, trenere, klubove, udruženja, službena lica klubova i udruženja, članove i zvaničnike klubova i udruženja, fudbalske radnike, koji prekrše odredbe Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore (u daljem tekstu: FSCG), pravilnika i drugih propisa FSCG, Statuta i pravilnika regionalnih fudbalskih saveza i koji time počine neki od prekršaja utvrđenih ovim Pravilnikom. Odgovornost Član 2 1) Klub je odgovoran za ponašanje svojih igrača, službenih lica, članova i ostalih lica koja vrše određenu funkciju na utakmici u ime kluba. Klub je odgovoran i za ponašanje svojih navijača. 2) Klub domaćin je odgovoran za red i bezbjednost na i oko stadiona prije, za vrijeme i nakon utakmice i disciplinski je odgovoran za incidente svake vrste. 3) Klub je obavezan da se pridržava direktiva i odluka nadležnih tijela i organa. Član 3 Svrha sankcionisanja je da pomaže pravilnom vaspitanju igrača i fudbalskih radnika, da osigura pravilnu primjenu propisa Fudbalskog saveza Crne Gore, te da utiče na prekršioce i ostala lica na koje se odnosi ovaj Pravilnik da ne čine prekršaje. Sankcionisanje Član 4 1) Po odredbama ovog Pravilnika za učinjeni prekršaj izreći će se disciplinska mjera ako je prekršaj učinjen sa namjerom (umišljajem) ili iz nehata. Izuzetno, za prekršaj iz čl.74 i čl. 97 st. 2 ovog Pravilnika može se izreći disciplinska mjera klubu i u slučaju da ne postoji namjera ili nehat. 2) Za prekršaj učinjen iz nehata može se izreći blaža disciplinska mjera. 3) Izuzetno, iako nije počinjen prekršaj, a isključivo iz bezbjedonosnih razloga, može se odrediti odigravanje utakmice bez prisustva publike ili na neutralnom terenu ili se na određenom stadionu može zabraniti odigravanje utakmica. 4) Niko ne može biti sankcionisan dva puta za isti prekršaj.

DISCIPLINSKI PRAVILNIK FUDBALSKOG SAVEZA CRNE GORE I ... pravilnik FSCG.doc.pdf · 3) Klub je obavezan da se pridržava direktiva i odluka nadležnih tijela i organa. Član 3 Svrha

 • Author
  others

 • View
  18

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of DISCIPLINSKI PRAVILNIK FUDBALSKOG SAVEZA CRNE GORE I ... pravilnik FSCG.doc.pdf · 3) Klub je...

 • 1

  Na osnovu člana 27 Statuta FSCG, Skupština Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj 05.07.2017.godine, donijela je

  DISCIPLINSKI PRAVILNIK FUDBALSKOG SAVEZA CRNE GORE

  I. OPŠTE ODREDBE

  Član 1 Disciplinski pravilnik Fudbalskog saveza Crne Gore (u daljem tekstu: Pravilnik), propisuje prekršaje, postupak i disciplinske mjere za igrače/ice velikog fudbala i malog fudbala (u daljem tekstu: igrači), fudbalske sudije, trenere, klubove, udruženja, službena lica klubova i udruženja, članove i zvaničnike klubova i udruženja, fudbalske radnike, koji prekrše odredbe Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore (u daljem tekstu: FSCG), pravilnika i drugih propisa FSCG, Statuta i pravilnika regionalnih fudbalskih saveza i koji time počine neki od prekršaja utvrđenih ovim Pravilnikom. Odgovornost

  Član 2 1) Klub je odgovoran za ponašanje svojih igrača, službenih lica, članova i ostalih lica koja vrše određenu funkciju na utakmici u ime kluba. Klub je odgovoran i za ponašanje svojih navijača. 2) Klub domaćin je odgovoran za red i bezbjednost na i oko stadiona prije, za vrijeme i nakon utakmice i disciplinski je odgovoran za incidente svake vrste. 3) Klub je obavezan da se pridržava direktiva i odluka nadležnih tijela i organa.

  Član 3 Svrha sankcionisanja je da pomaže pravilnom vaspitanju igrača i fudbalskih radnika, da osigura pravilnu primjenu propisa Fudbalskog saveza Crne Gore, te da utiče na prekršioce i ostala lica na koje se odnosi ovaj Pravilnik da ne čine prekršaje. Sankcionisanje

  Član 4 1) Po odredbama ovog Pravilnika za učinjeni prekršaj izreći će se disciplinska mjera ako je prekršaj učinjen sa namjerom (umišljajem) ili iz nehata. Izuzetno, za prekršaj iz čl.74 i čl. 97 st. 2 ovog Pravilnika može se izreći disciplinska mjera klubu i u slučaju da ne postoji namjera ili nehat. 2) Za prekršaj učinjen iz nehata može se izreći blaža disciplinska mjera. 3) Izuzetno, iako nije počinjen prekršaj, a isključivo iz bezbjedonosnih razloga, može se odrediti odigravanje utakmice bez prisustva publike ili na neutralnom terenu ili se na određenom stadionu može zabraniti odigravanje utakmica. 4) Niko ne može biti sankcionisan dva puta za isti prekršaj.

 • 2

  Nepoznavanje propisa

  Član 5 Nepoznavanje Statuta, pravilnika i ostalih propisa FSCG i regionalnih fudbalskih saveza, ne oslobađa odgovornosti prekršioca, ali može uticati na izricanje blaže disciplinske mjere, ako je nepoznavanje opravdano. Pokušaj

  Član 6 1) Disciplinski prekršaj je pokušan kada je počinilac sa namjerom započeo prekršajnu radnju, a štetna posledica nije nastupila. 2) Za pokušaj se izriče disciplinska mjera jedino za prekršaje za koje je u Pravilniku određeno da se izriče disciplinska mjera. 3) Prekršitelju koji je ostao u pokušaju, izriče se disciplinska mjera propisana za prekršaj, a može se izreći i blaža disciplinska mjera. Podstrekavanje i pomaganje

  Član 7 Ko drugog podstrekava ili mu pomogne da učini prekršaj, izreći će se disciplinska mjera kao počiniocu, s tim što se može izreći i blaža disciplinska mjera. II. SUBJEKTI DISCIPLINSKE ODGOVORNOSTI

  Član 8 1) Subjekti disciplinske odgovornosti su:

  a) igrači, b) klubovi, njihovi timovi i zvaničnici, c) zvaničnici utakmice (službena lica), d) članovi rukovodstva i organa upravljanja kluba i/ili saveza, e) fudbalski radnici.

  2) Pod terminom „zvaničnici kluba“ podrazumijevaju se sva lica koja su od strane kluba prijavljena kao njihovi zvanični predstavnici na utakmici (treneri, predstavnici kluba, ljekari, fizioterapeuti i drugi). 3) Pod terminom „zvaničnici utakmice“ („službena lica“) podrazumijevaju se: sudije, pomoćne sudije, stručni posmatrači – kontrolori suđenja i delegati. 4) Pod terminom „fudbalski radnik“ – ako to nije posebno označeno, podrazumijevaju se sva fizička lica koji su članovi fudbalske organizacije. 5) Disciplinska mjera će se izreći bez obzira da li je izvršilac prekršaja u vrijeme izricanja disciplinske mjere još član kluba.

 • 3

  III. DISCIPLINSKE MJERE

  Član 9

  Za disciplinski prekršaj, subjektima disciplinske odgovornosti, mogu se izreći disciplinske mjere: igračima a) opomena, b) ukor, c) novčana kazna za profesionalce, d) zabrana igranja određenog broja utakmica, e) zabrana igranja na određeno vrijeme, f) isključenje iz kluba, g) isključenje iz fudbalske organizacije. klubovima a) upozorenje, b) ukor, c) novčana kazna, d) odigravanje utakmica na svojem igralištu bez prisustva gledalaca, e) zabrana prisustva navijača na utakmicama kada klub gostuje, f) zabrana odigravanja utakmica na određenom igralištu ili na svim igralištima određenog područja, g) zabrana odigravanja utakmica u inostranstvu, h) zabrana registracije (transfera) igrača, i) oduzimanje bodova ili negativni bodovi, j) vraćanje u niži rang takmičenja (u rang niži od ranga u kome se klub takmičio u vrijeme izricanja disciplinske mjere ili vraćanje u najniži rang takmičenja), k) diskvalifikacija iz tekućeg takmičenja i/ili isključenje (suspenzija) iz budućih takmičenja, l) oduzimanje izdate licence za takmičenje u organizaciji UEFA-e, m) zabrana učešća u postupku licenciranja, odnosno podnošenja zahtjeva za dobijanje UEFA licence u periodu od 1 do 3 godine. n) oduzimanje titule ili nagrade,

  zvaničnicima kluba, članovima rukovodstva i organa upravljanja kluba i fudbalskih organizacija, fudbalskim radnicima a) upozorenje, b) ukor, c) novčana kazna ako primaju naknadu za rad u fudbalu, d) zabrana obavljanja funkcija na određenom broju utakmica, e) zabrana obavljanja funkcija u fudbalu za određeno vrijeme, f) isključenje iz fudbalske organizacije.

 • 4

  zvaničnicima utakmice (fudbalskim sudijama, kontrolorima suđenja i delegatima na utakmicama) a) upozorenje, b) ukor, c) novčana kazna ako primaju naknadu za rad u fudbalu, d) zabrana suđenja, odnosno obavljanja funkcija, za određeno vrijeme ili na određenom broju utakmica, e) isključenje iz fudbalske organizacije.

  Član 10 Osim disciplinske mjere počiniocima se može izreći mjera vraćanja nagrada (novčani iznosi, medalja, pehar i dr.), ako se utvrdi da je ta nagrada ostvarena prekršajem. Opomena

  Član 11

  Disciplinska mjera „opomena“ je upozorenje sudije igraču tokom utakmice, zbog počinjenog prekršaja manje ozbiljne prirode, a u skladu sa Pravilima fudbalske igre. Upozorenje

  Član 12

  Disciplinska mjera „upozorenje“ se izriče za disciplinske prekršaje koji su takve prirode i učinjeni pod takvim okolnostima da je počinioca dovoljno upozoriti na obavezu pridržavanja propisa. Ukor

  Član 13

  Disciplinska mjera „ukor“ se izriče za disciplinske prekršaje koji su učinjeni pod takvim olakšavajućim okolnostima, da ih čine naročito lakim. Novčana kazna

  Član 14

  1) Novčana kazna može se izreći klubovima, profesionalnim igračima, trenerima i drugim fudbalskim radnicima koji ostvaruju zaradu ili drugu naknadu za obavljanje svoje djelatnosti u klubu, savezu ili u fudbalskoj organizaciji. 2) Visina novčanih kazni utvrđuje Izvršni odbor FSCG, po pravilu prije početka takmičarske sezone. Ako Izvršni odbor FSCG prije početka nove takmičarske sezone ne utvrdi visinu novčanih kazni, ostaju na snazi iznosi iz prethodne takmičarske sezone.

 • 5

  3) Novčane kazne uplaćuju se na žiro-račun onog saveza čije je tijelo nadležno za vođenje disciplinskog postupka i izricanje disciplinske mjere. 4) Za svako isključenje igrača, udaljenje fudbalskog trenera ili drugog zvaničnika kluba može se pored zaprijećene disciplinske mjere za učinjeni prekršaj, izreći i novčana kazna. 5) Za izvršenje konačnih odluka o izrečenim novčanim kaznama pored subjekata odgovornosti kojima je izrečena novčana kazna, solidarno su odgovorni i klubovi čiji su oni članovi, bez obzira na njihov eventualni odlazak iz kluba.

  Član 15 1) Rok plaćanja izrečene novčane kazne je 15 dana, od dana kada je odluka postala konačna. 2) U izuzetnim slučajevima disciplinsko tijelo, na obrazloženu molbu, može odobriti da igrač, zvaničnik i rukovodilac ili klub plate kaznu u ratama i to: igrač, zvaničnik ili rukovodilac najduže u roku do 3 mjeseca, a klub u roku od 6 mjeseci. 3) Lice koje je dužno da plati novčanu kaznu (pojedinac ili klub) u skladu sa prethodnim stavovima ovog člana, obavezan je kopiju uplate novčane kazne dostaviti finansijskom ođeljenju Stručne službe FSCG, radi dokaza o izvršenoj uplati. 4) U slučaju da se ne izvrši obaveza iz predhodnog stava, smatraće se da novčana kazna nije uplaćena i pokrenuće se postupak predviđen ovim Pravilnikom. Zabrana igranja

  Član 16 1) Disciplinska mjera zabrana igranja može biti vremenska ili za određeni broj utakmica. 2) Vremenska mjera zabrane igranja može se izreći do 2 (dvije) godine i izriče se na pune mjesece, a mjera zabrana igranja određenog broja prvenstvenih, kup ili međunarodnih utakmica može se izreći u trajanju od 1 (jedne) do 24 (dvadesetčetiri) utakmice. Izuzetno, za prekršaje vezane za uzimanje nedopuštenih stimulativnih sredstava, vremenska mjera zabrana igranja može se izreći u trajanju dužem od 2 (dvije) godine, ali najviše do 4 (četiri) godine. 3) Igrač kojem je izrečena mjera zabrana igranja u određenom vremenskom trajanju ne može nastupati na prvenstvenim, kup i svim zvaničnim utakmicama, sve dok disciplinska mjera traje. 4) Igrač kojem je izrečena disciplinska mjera zabrana igranja određenog broja prvenstvenih i/ili kup utakmica ne može nastupati na ovim utakmicama. 5) Igrač kome je izrečena mjera zabrana igranja, vremenska ili za određeni broj utakmica, ne može biti uključen u sastav ekipe na putovanjima, niti igralištu, u sastavu vođstva kluba i rezervnog igrača, na svim onim utakmicama za koje je zabrana izrečena. 6) Vremenska mjera zabrana igranja može se zamijeniti zabranom igranja određenog broja prvenstvenih i kup utakmica, na način što zabrani igranja u trajanju jednog mjeseca odgovara zabrana igranja na dvije prvenstvene ili kup utakmice. Ova odredba može se primijeniti i na vremensku mjeru izrečenu treneru, sudiji ili delegatu. 7) Zabrana igranja određenog broja utakmica, može se izreći samo za prekršaje izvršene na utakmicama i u vezi sa utakmicom i u slučajevima kada disciplinsko tijelo utvrdi da za prekršaje odgovara ova vrsta mjere. 8) Zabrana igranja povlači i zabranu vršenja funkcije i obratno.

 • 6

  9) Disciplinsku mjeru zabrana igranja određenog broja utakmica igrač izdržava na prvoj narednoj prvenstvenoj ili kup utakmici.

  Član 17 Disciplinsku mjeru zabrane igranja određenog broja utakmica igrač izdržava: a) na svim prvenstvenim i kup utakmicama u kojima učestvuje njegov tim, ako je disciplinsku mjeru izreklo tijelo fudbalskog saveza regije. b) na svim prvenstvenim i kup utakmicama kojim rukovodi FSCG, ako je disciplinsku mjeru izreklo tijelo FSCG.

  Član 18 1) Igrač nije izdržao disciplinsku mjeru zabrane igranja ako nije nastupio na utakmici, koju je njegov tim predao bez borbe (par-forfe), ako nije nastupio na utakmici koja je prekinuta prije isteka najmanje 80% vremena, koje je Pravilnikom o fudbalskim takmičenjima predviđeno za tu utakmicu, kao i ako je utakmica poništena i određeno njeno ponovno odigravanje. 2) Igrač tima koji je dobio utakmicu bez borbe (par-forfe), izdržao je ovu vrstu disciplinske mjere. 3) Igrač kome je izrečena disciplinska mjera zabrana igranja određenog broja utakmica, pa nastupi tokom izdržavanja mjere na utakmici, smatra se da je izdržao izrečenu mjeru jedne utakmice. Nastup takvog igrača, pod zabranom igranja, disciplinski je prekršaj za koji se na odgovornost pozivaju klub, odgovorni zvaničnik kluba i igrač. 4) Ako je riječ o igraču koji istovremeno nastupa i za tim starije uzrasne kategorije, mjera zabrane igranja se obračunava prema timu u kome je nastupio kada je počinio prekršaj, s tim što svo vrijeme dok disciplinska mjera traje ne može nastupati ni na utakmicama ostalih timova. 5) Igraču koji je dvojno registrovan disciplinska mjera zabrana igranja se obračunava prema klubu za koji je nastupio kada je počinio prekršaj, s tim što svo vrijeme dok mjera traje ne može nastupati ni na utakmicama drugog kluba. 6) Ako igrač u toku izdržavanja disciplinske mjere pređe u drugi klub, izrečenu disciplinsku mjeru zabrane igranja nastavlja da izdržava u tom klubu. 7) Ako igrač (pionir, kadet, omladinac) preraste kategoriju, disciplinsku mjeru zabrane igranja izdržava u timu naredne kategorije. 8) Ako tokom utakmice igraču bude izrečena disciplinska mjera opomena ili isključenje iz igre, a utakmica bude naknadno prekinuta ili poništena, izrečena opomena, odnosno isključenje, ostaju na snazi. Izuzetno, ako se prekinuta utakmica ponovo igra, opomene dobijene tokom predhodno prekinute utakmice se poništavaju, ali samo za onaj klub koji nije odgovoran za prekid utakmice. Opomene se ne uračunavaju do konačne odluke o ponavaljanju utakmice, odnosno o registraciji prekinute utakmice. 9) Igrač kojem je izrečena disciplinska mjera zabrana igranja određenog broja utakmica, ne može odrađivati disciplinsku mjeru u takmičenju malog fudbala i obratno. Taj igrač može za vrijeme izdržavanja takve disciplinske mjere nastupati u takmičenju malog fudbala i obratno. 10) Igrač kojem je izrečena disciplinska mjera vremenska zabrana igranja, za vrijeme izdržavanja takve disciplinske mjere ne može nastupati u takmičenju velikog i malog fudbala.

 • 7

  Direktno isključenje i isključenje zbog izrečene dvije opomene na utakmici

  Član 19 1) Igrač koji je isključen iz igre (direktno isključenje) ili mu je izrečena druga javna opomena na istoj utakmici, pa bude isključen iz igre, ili zvaničnik kluba koji je udaljen iz tehničkog prostora, suspendovan je na prvoj sljedećoj utakmici u takmičenju u kojem je nastalo isključenje, ako disciplinsko tijelo ne odluči drugačije. Disciplinsko tijelo donosi odluku o disciplinskoj mjeri, zavisno od težine počinjenog disciplinskog prekršaja. 2) Isključeni igrač automatski je suspendovan i ne može nastupati ni na utakmicama velikog i malog fudbala, do izricanja disciplinske mjere. 3) Suspenzija važi i za isključenja koja su se dogodila na utakmici koja je kasnije prekinuta ili poništena. 4) Ukoliko disciplinsko tijelo u disciplinskom postupku utvrdi da igrač koji je isključen iz igre nije počinio prekršaj zbog kojega je isključen, ukinuće suspenziju. Automatska sankcija

  Član 20 1) Automatska sankcija zabrana igranja jedne prvenstvene utakmice nastaje poslije dodijeljene treće, šeste, osme i desete javne opomene (žuti karton), a nakon toga, poslije svake dodijeljene javne opomene (žuti karton), koju igrač dobije na prvenstvenim utakmicama u toku jedne takmičarske sezone. 2) Automatska sankcija zabrana igranja jedne prvenstvene utakmice dobijena na prvenstvenim utakmicama, izdržava se na prvoj narednoj prvenstvenoj utakmici. 3) Igrač koji dobije javnu opomenu na poslednjoj prvenstvenoj utakmici jedne takmičarske sezone, zbog koje mora pauzirati, automatsku sankciju zabrane igranja jedne utakmice, izdržava na prvoj narednoj prvenstvenoj utakmici u sljedećoj takmičarskoj sezoni, bez obzira na rang u kojem se takmiči klub za koji igrač igra.

  Član 21 Ukoliko se nijesu stekli uslovi uz pretodnog člana ovog Pravilnika za nastupanje automatske sankcije zabranje igranja, javne opomene (žuti kartoni) iz jedne ne prenose se u narednu takmičarsku sezonu.

  Član 22

  1) Automatska sankcija zabrana igranja jedne kup utakmice nastaje poslije svake druge javne opomene u kup takmičenju u toku trajanja godišnjeg ciklusa za kup takmičenje. 2) Automatsku sankciju zabrana igranja jedne utakmice dobijenu na kup utakmicama izdržava se samo na prvoj narednoj kup utakmici. 3) Igrač koji dobije drugu javnu opomenu na poslednjoj kup utakmici u toku jednog ciklusa za kup takmičenje, automatsku sankciju zabrane igranja jedne utakmice izdržava na prvoj sljedećoj kup utakmici u sljedećem ciklusu za kup takmičenje. 4) Javna opomena iz kup takmičenja ne prenosi se u naredni ciklus za kup takmičenje.

 • 8

  Član 23

  1) Automatska sankcija zabrana igranja na utakmicama malog fudbala nastaje poslije dodijeljene druge javne opomene. 2) Automatska sankcija zabrana igranja jedne utakmice malog fudbala izdržava se na prvoj narednoj utakmici. 3) Igrač malog fudbala koji dobije drugu javnu opomenu na posljednjoj utakmici u toku jednog ciklusa takmičenja automatsku sankciju zabrane igranja jedne utakmice izdržava na prvoj sljedećoj utakmici u sljedećem ciklusu takmičenja. 4) Javna opomena iz utakmica malog fudbala ne prenosi se u sljedeći ciklus takmičenja.

  Član 24 1) Igrač koji istovremeno nastupa za tim starije uzrasne kategorije, odnosno sa dvojnom registracijom, automatsku sankciju izdržava samo u timu u kojem je dobio javne opomene. 2) Ako igrač (pionir, kadet, omladinac) preraste uzrasnu kategoriju, automatsku sankciju izdržava u timu sledeće kategorije. 3) Automatska sankcija prestaje poslije prvenstvene ili kup utakmice na kojoj je igrač morao da pauzira, pa i u slučaju nastupa igrača pod automatskom sankcijom na toj utakmici. 4) Nastup igrača pod automatskom sankcijom je disciplinski prekršaj za koji su odgovorni igrač, zvaničnik kluba i klub. 5) Ako igrač pod automatskom sankcijom zabrane igranja pređe u drugi klub, istu će izdržati u tom klubu. 6) Klubovi su dužni da vode evidenciju opomenutih igrača. 7) Disciplinska komisija takođe vodi evidenciju opomenutih igrača, registruje opomene u svom zapisniku, objavljuje ih putem službenog saopštenja i kontroliše izdržavanje automatske sankcije.

  Član 25

  1) Automatsku sankciju zabrana igranja jedne prvenstvene ili kup utakmice igrač nije izdržao ako je njegov tim utakmicu predao bez borbe (par-forfe), kao i ako nije nastupio na utakmici koja je prekinuta prije isteka najmanje 80% vremena koje je Pravilnikom o fudbalskim takmičenjima predviđeno za tu utakmicu, kao i ako je utakmica poništena i određeno njeno ponovno odigravanje. 2) Igrač tima koji je utakmicu dobio bez borbe (par-forfe) ili nije nastupio na prekinutoj utakmici, a njegov tim nije odgovoran za prekid izdržao je automatsku sankciju zabrane igranja jedne prvenstvene ili kup utakmice. 3) Ukoliko je određeno ponovno odigravanje utakmice, sve opomene koje su date na utakmici koja će se ponovo igrati, biće poništene.

  Član 26 1) Igrač koji izdržava automatsku sankciju, ne može se nalaziti na spisku igrača koji se upisuje u zapisnik utakmice. 2) Ukoliko se takav igrač nalazio u zapisniku, smatraće se da na toj utakmici nije izdržao automatsku sankciju, bez obzira da li je ulazio u igru.

 • 9

  3) Igrač koji treba da izdržava kaznu zabrana igranja određenog broja prvenstvenih i/ili kup utakmica i automatsku sankciju, prvo izdržava mjeru zabrane igranja određenog broja prvenstvenih i/ili kup utakmica, u skladu sa članovima 16 i 17, a zatim automatsku sankciju u skladu sa članovima 19, 20, 22, 23 i 24 ovog Pravilnika i nema pravo da bira utakmicu na kojoj će izdržati automatsku sankciju.

  Član 27

  Ako igrač na utakmici dobije opomenu i na istoj bude isključen zbog dobijanja druge opomene, igrač se disciplinski sankcioniše zbog isključenja, a opomene se ne evidentiraju.

  Član 28 Propozicijama odnosnog takmičenja mogu se propisati posebni uslovi za automatsku sankciju, kao i poseban način izdržavanja automatske sankcije. Zabrana obavljanja funkcije

  Član 29 1) Disciplinska mjera zabrana obavljanja funkcije može se izreći do dvije godine, a izriče se na pune mjesece i godine. Izuzetno, za prekršaje vezane za uzimanje nedopuštenih stimulativnih sredstava (doping), zabrana vršenja funkcije može se izreći u trajanju dužem od dvije godine, ali najviše do četiri godine. 2) Lice kažnjeno ovom disciplinskom mjerom ne može obavljati funkciju u bilo kojem organu kluba, udruženja, saveza, ili druge fudbalske organizacije u aktivnostima koje se obavljaju vezano za utakmice, niti zastupati klub ili organizaciju u bilo kojoj funkciji za sve vrijeme trajanja mjere. 3) Zavisno od funkcije koju lice obavlja, ova disciplinska mjera obuhvata:

  a) zabrana ulaska u svlačionicu ili pristupa klupi za rezervne igrače, b) zabrana ulaska u prostorije kluba ili saveza, c) zabrana ulaska na stadione, odnosno igrališta, d) zabranu igranja.

  4) Disciplinsko tijelo koje izriče disciplinsku mjeru obavezno je da u odluci o mjeri naznači što obuhvata mjera zabrane obavljanja funkcije. 5) Disciplinska mjera zabrana vršenja funkcija obuhvata i zabranu igranja. 6) Klub kojem pripada lice kojem je izrečena disciplinska mjera zabrana obavljanja funkcije odgovoran je za sprovođenje ove disciplinske mjere. Zabrana odigravanja utakmica u inostranstvu

  Član 30

  1) Mjera zabrana odigravanja utakmica u inostranstvu može se izreći u trajanju do jedne godine, a izriče se na pune mjesece. 2) Za vrijeme trajanja mjere iz predhodnog stava, igrači i funkcioneri tog kluba ne mogu gostovati u inostranstvu u bilo kojoj funkciji u vezi sa fudbalskim sportom.

 • 10

  3) Igrači kažnjenog kluba mogu jedino nastupati kao članovi fudbalskih reprezentacija Crne Gore. Zabrana odigravanja utakmica na određenom igralištu

  Član 31

  1) Mjera zabrana odigravanja utakmica na određenom igralištu ili igralištima određenog područja, može se izreći vremenski ili za određeni broj utakmica. Vremenska mjera može se izreći u trajanju do jedne godine i izriče se na pune mjesece. Mjera zabrana odigravanja određenog broja utakmica ne može se izreći za više od dvanaest (12) utakmica. 2) Mjera iz ovog člana se odnosi na prvenstvene i kup utakmice i samo za onaj tim koji je prouzrokovao donošenje te mjere. 3) Disciplinsko tijelo određuje područje na kojem se primjenjuje zabrana: igralište na kojem se dogodio incident ili igrališta koja se nalaze na teritoriji određene opštine, grada ili igrališta udaljena od mjesta prekršaja određeni broj kilometara. Odigravanje utakmica bez prisustva gledalaca i zabrana prisustva gostujućih navijača

  Član 32

  1) Mjera odigravanja utakmica na svojem igralištu bez prisustva gledalaca ne može se izreći za više od šest (6) utakmica na kojima sankcionisani klub nastupa kao domaćin. 2) Mjera iz ovog člana se izdržava na prvenstvenim i kup utakmicama, a odnosi se samo na onaj tim koji je prouzrokovao prekršaj. 3) Na utakmicama, koje se zbog mjere izrečene klubu igraju bez prisustva gledalaca, mogu biti prisutni: po četrdeset članova, uključujući igrače koji su prijavljeni u zapisniku utakmice i zvaničnici kluba koji se u skladu sa odgovarajućim propozicijama takmičenja, nalaze na klupama za rezervne igrače; dežurni ljekar, 2-3 bolničara sa nosilima i vozač dežurnih sanitetskih kola; potreban broj policajaca i 4 redara; članovi odgovarajućih tehničkih službi (električno osvjetljenje, vodo-instalacije, protiv požarna zaštita i slično), s tim što delegat odobrava potrebni broj ovih lica; dječaci sakupljači lopte; predstavnici sredstava informisanja (štampa, radio i televizija) sa urednim akreditacijama. 4) Mjera zabrane prisustva navijača na utakmicama kada klub gostuje izriče se u rasponu od 1 do 6 utakmica i odnosi se na sve utakmice kojima rukovodi FSCG. 5) Mjera iz prethodnog stava podrazumijeva da klub na koji se mjera odnosi ne može organizovano voditi navijače na gostovanje, kao i da navijačima kluba koji je sankcionisan neće biti omogućen ulaz na stadion gdje se utakmica igra. Oduzimanje bodova i negativni bodovi

  Član 33 1) Disciplinska mjera oduzimanje bodova može da iznosi najviše do devet (9) bodova. 2) Klub sankcionisan ovom mjerom gubi određeni broj bodova od onih koje je osvojio do izricanja mjere. Ako klub do izricanja ove mjere nije osvojio dovoljno bodova da bi se mjera mogla primijeniti, bodovi će biti oduzeti od onih koje klub osvoji do kraja tekuće takmičarske

 • 11

  sezone. Ako ni do tada ne osvoji dovoljno bodova, tada će se ostatak neizvršene mjere prenijeti u narednu takmičarsku sezonu. 3) Mjera oduzimanja bodova odnosi se na onaj tim koji je prouzrokovao donošenje te mjere. 4) Izuzetno, u slučajevima predviđenim ovim Pravilnikom, mjera oduzimanja bodova može se odnositi i na tim koji nije prouzrokovao njeno donošenje.

  Član 34 1) Disiciplinska mjera negativni bodovi može iznositi najviše do devet (9) bodova. 2) Klub sankcionisan ovom mjerom gubi odredjeni broj bodova koje osvoji u roku od šest (6) mjeseci od dana izricanja mjere. Ako sankcionisani klub u roku od šest (6) mjeseci ne osvoji onoliki broj bodova koliko iznosi mjera, ostatak neće izdržavati.

  Član 35 1) Disiciplinske mjere oduzimanje bodova i negativni bodovi primjenjuje se samo za prekršaje koji su izričito navedeni u poglavlju IV (Posebni dio) ovog Pravilnika, i to prvenstveno se primjenjuje mjera oduzimanje bodova. Izuzetno, ukoliko mjera oduzimanje bodova, obzirom na postignuti plasman na tabeli, ne postiže svrhu, izreći će se mjera negativni bodovi. 2) Disiciplinske mjere oduzimanje bodova i negativni bodovi primjenjuju se samo na redovno prvenstvo, koje se igra po bod sistemu, a ne i na kvalifikacione utakmice koje se igraju po bod sistemu. Sankcionisanje kluba i njegovih timova

  Član 36 1) Sankcionisanje kluba može se odnositi na cijeli klub zajedno sa svim timovima ili na određeni tim – seniora, omladinaca, kadeta i pionira koji je učinio prekršaj, što disciplinsko tijelo utvrđuje odlukom o disciplinskoj mjeri. 2) Kada je po ovom Pravilniku sankcionisan tim, onda se mjera odnosi na onaj tim koji je igrao kada je prekršaj izvršen. Zabrana registracije (transfera) igrača

  Član 37

  1) Zabrana registracije (transfera) igrača znači da sankcionisani klub ne može u određenom vremenskom periodu registrovati nove igrače. 2) Zabrana registracije igrača može se izreći za određeno vrijeme i to u trajanju od jednog (1) do tri (3) mjeseca i primjenjuje se samo u periodu kada bi klub mogao registrovati nove igrače. 3) Ova mjera ne odnosi se na prvu registraciju igrača. 4) U slučaju da je ova mjera izrečena zbog prekršaja koji se odnosi na nepoštovanje obaveza, disciplinsko tijelo može ukinućei mjeru ako klub za vrijeme izdržavanja mjere ispuni svoju obavezu.

 • 12

  Vraćanje u niži stepen takmičenja

  Član 38 1) Vraćanje u niži stepen takmičenja je najteža disciplinska mjera koja se klubu može izreći, a podrazumijeva vraćanje u prvi sledeći niži stepen takmičenja ili najniži stepen takmičenja. 2) Ukoliko je klub-tim po osnovu postignutih takmičarskih rezultata već ispao iz takmičenja, odnosno iz plasmana na tabeli proizilazi da nesumnjivo napušta tu ligu, izreći će se disciplinska mjera vraćanje u još niži stepen takmičenja ili najniži stepen takmičenja. 3) Mjera vraćanje u niži stepen takmičenja sprovodi se po konačnosti odluke. Ako je takmičenje u toku, sankcionisani klub – tim, ostaje van takmičenja do sljedeće takmičarske sezone. Isključenje iz kluba

  Član 39 1) Igrač ili funkcioner kluba, sankcionisan isključenjem iz kluba, gubi svojstvo člana kluba, te u ime tog kluba ne može više nikada i nigdje nastupati. 2) Odluku o isključenju iz kluba donosi disciplinsko tijelo kluba na osnovu propisa odnosnog kluba. Isključenje iz fudbalske organizacije

  Član 40

  1) Mjera isključenja iz fudbalske organizacije izriče se za teške povrede disciplinskog i sportskog vladanja predviđene ovim Pravilnikom. 2) Lice sankcionisano ovom mjerom briše se iz članstva fudbalske organizacije i ne može obavljati nikakvu funkciju u fudbalu. 3) O disciplinskoj mjeri iz ovog člana izvještava se nadležni organ regionalnog saveza. Diskfalifikacija iz tekućeg takmičenja i budućih takmičenja

  Član 41 1) Disciplinska mjera diskvalifikacija iz tekućeg takmičenja podrazumijeva isključenje kluba iz lige ili kupa u kojoj se takmiči u tekućem prvenstvu. 2) Diskvalifikacija iz tekućeg prvenstva primjenjivat će se u skladu sa odredbama čl.36 ovog Pravilnika. Odmjeravanje sankcije

  Član 42 1) Tijelo koje donosi odluku o disciplinskom prekršaju odmjeriće počiniocu disciplinsku mjeru u granicama određenim ovim Pravilnikom. Pri tome uzeće u obzir sve olakšavajuće i otežavajuće okolnosti koje utiču da mjera bude veća ili manja, a posebno: težinu učinjenog

 • 13

  disciplinskog prekršaja i njegove posledice, okolnosti pod kojima je prekršaj učinjen, stepen odgovornosti disciplinskog prekršioca, pobude iz kojih je prekršaj učinjen, ranije ponašanje i držanje disciplinskog prekršioca poslije izvršenog prekršaja i da li je počinilac prekršaja u povratu-ranije kažnjavan za isti ili sličan prekršaj. 2) Ukoliko se utvrde posebno olakšavajuće okolnosti ili ako se radi o igraču omladincu, kadetu ili pioniru, može se izreći i blaža disciplinska mjera. 3) Ako prekršilac počini više disciplinskih prekršaja, utvrdiće se prethodno visina disciplinske mjere za svaki prekršaj i izreći jedinstvena mjera, koja ne može preći dvostruku visinu najteže utvrđene disciplinske mjere. 4) Ako počinilac učini prekršaj za vrijeme dok izdržava disciplinsku mjeru za ranije učinjeni prekršaj, izreći će se jedinstvena mjera za sve prekršaje, uzimajući prije izrečenu mjeru kao već utvrđenu. Mjera ili dio mjere koju je počinilac već izdržao uračunat će se u izrečenu jedinstvenu disciplinsku mjeru. 5) Za učinjeni prekršaj počiniocu se može izreći kumulativno novčana kazna u skladu sa ovim Pravilnikom. Ublažavanje sankcije Član 43 1)Disciplinsko tijelo može odmjeriti disciplinsku mjeru ispod granice propisane ovim Pravilnikom ili primijeniti blažu vrstu disciplinske mjere: a) kada je Pravilnikom predviđeno da se može blaže sankcionisaćei ( napr. kod pokušaja) b) kada utvrdi da postoje posebno olakšavajuće okolnosti koje ukazuju da se ublaženom disciplinskom mjerom može postići svrha sankcionisanja. 2) Kada postoje uslovi za ublažavanje umjesto disciplinske mjere propisane za prekršaj izriče se mjera ispod granice propisane ovim Pravilnikom ili prva naredna blaža disciplinska mjera prema članu 9 ovog Pravilnika. Teži slučaj

  Član 44 Kao teži slučajevi disciplinskih prekršaja za koje disciplinska tijela mogu učiniocu izreći strožiju disciplinsku mjeru, smatraju se oni prekršaji koje je prekršilac učinio naročito odlučno, uporno ili bezobzirno, ili je prekršaj prouzrokovao naročito teške posljedice ili je učinjen pod naročito teškim okolnostima.

  Član 45 1) Disciplinsko tijelo može izreći strožiju disciplinsku mjeru od propisane počiniocu koji je ranije sankcionisan prekršaj. 2) Kada se radi o počiniocu koji je ranije dva ili više puta bio sankcionisan za prekršaje počinjene sa umišljajem (povratnik), kada između ranije odluke i nove odluke o disciplinskoj mjeri nije protekao duži rok od godinu dana i kada kod počinioca postoji sklonost za vršenje prekršaja, disciplinsko tijelo može pooštriti sankciju do dvostruke propisane disciplinske mjere.

 • 14

  Zastarjelost

  Član 46

  1) Disciplinski postupak, osim ako se radi o prekršajima iz čl. 84-88 i 89-92 ovog Pravilnika, ne može se pokrenuti kada prođe određeno vrijeme od počinjenog prekršaja i to: a) šest mjeseci za prekršaje za koje je predviđena disciplinska mjera upozorenje, novčana kazna, mjera zabrane igranja na određenom broju utakmica,mjera zabrane igranja ili obavljanja funkcija do 3 mjeseca, b) devet mjeseci za prekršaje za koje je predviđena mjera zabrana igranja ili obavljanja funkcija do jedne godine, mjera zabrana igranja utakmica u inostranstvu, mjera zabrane igranja utakmica na određenom igralištu, odnosno stadionu ili svim igralištima odnosno, stadionima, određenog područja, mjera igranja utakmica na svom igralištu, odnosno stadionu, bez prisustva publike, mjera zabrane registracije (transfera) igrača. c) dvanaest mjeseci za prekršaje za koje je predviđena mjera zabrane igranja ili obavljanja funkcije do dvije godine,mjera isključenja isključenja iz fudbalske organizacije, mjera oduzimanja bodova ili negativni bodovi, mjera vraćanja u niži stepen takmičenja ili mjera zabrana ulaska na stadion. 2) Izuzetno, za prekršaj iz čl.84 ovog Pravilnika disciplinski postupak se ne može pokrenuti kada prođe 8 godina od dana početka trajanja zastare, a za prekršaj iz čl.92 ovog Pravilnika disciplinski postupak ne može se pokrenuti kada prođe 3 godina od dana početka trajanja zastare. 3) Prekršaj iz člana 89 ovog Pravilnika ne zastarijeva. 4) Prijave za pokretanje disciplinskog postupka, zbog neizvršenja konačnih odluka organa saveza, podnose se u roku od 12 mjeseci od dana prijema konačne odluke. 5) Zastarjelost za pokretanje disciplinskog postupka počinje da teče od dana kada je prekršaj učinjen. 6) Ako je prekršaj trajao određeno vrijeme, zastarjelost za pokretanje disciplinskog postupka počinje da teče od dana kada je prekršaj završen. 7) Zastarjelost se prekida svakom radnjom nadležnog disciplinskog tijela preduzete radi vođenja disciplinskog postupka. 8) Zastarjelost vođenja disciplinskog postupka nastupa u svakom slučaju kada protekne dvaput onoliko vremena na koliko je određena zastarjelost pokretanja disciplinskog postupka.

  Član 47

  Disciplinska mjera se ne može izvršiti nakon što protekne više od 5 godina od dana konačnosti odluke o izricanju disciplinske mjere. Brisanje sankcije

  Član 48

  1) Učinilac disciplinskog prekršaja koji je kažnjen opomenom, pa u roku od 6 mjeseci ne učini novi disciplinski prekršaj, smatraće se da nije sankcionisan. 2) Učinilac disciplinskog prekršaja koji je kažnjen disciplinskom mjerom novčana kaznom ili vremenskom mjerom do 6 mjeseci ili zabranom igranja određenog broja utakmica, pa u toku

 • 15

  od 1 godine od izdržane ili ublažene mjere ne učini novi disciplinski prekršaj, smatrat će se da nije sankcionisan. 3) Učinilac disciplinskog prekršaja koji je kažnjen vremenskom kaznom preko 6 mjeseci ili oduzimanjem bodova, odnosno negativnim bodovima, pa u roku od 3 godine od izdržane ili ublažene kazne ne učini novi disciplinski prekršaj, smatrat će se da nije sankcionisan. 4) Disciplinska mjera zabrana vršenja funkcija i disciplinska mjera vraćanja u niži stepen takmičenja ne brišu se iz registra kazni.

  Član 49

  1) Konačne odluke o izrečenim disciplinskim mjerama upisuju se u registar. 2) Registar kazni vodi disciplinsko tijelo. Dejstvo disciplinskih odluka

  Član 50

  Odluke svih nadležnih disciplinskih organa fudbalske organizacije djeluju unutar cijele fudbalske organizacije, a odluke disciplinskih organa klubova, ukoliko nisu potvrđene po odredbama ovog Pravilnika od strane nadležnog disciplinskog tijela fudbalske organizacije, djeluju samo u okviru odnosnog kluba. Klupske sankcije

  Član 51

  1) Klub može izreći sankciju igraču, treneru, funkcioneru i drugim članovima kluba samo na osnovu pravilnika kojeg donosi klub i nakon sprovedenog postupka u skladu sa tim pravilnikom. 2) Klub ne može izreći vremensku zabranu igranja i zabranu igranja određenog broja utakmica težu nego što je kao maksimalna za tu vrstu disciplinske mjere predviđena Disciplinskim pravilnikom FSCG. 3) Novčanu kaznu za igrača ili trenera klub može izreći najviše u visini koju odredi Izvršni odbor FSCG svojom posebnom odlukom. Prekršaji na međunarodnim utakmicama

  Član 52

  1) Igrač isključen na utakmici koja se igra u okviru međunarodnih takmičenja odgovoran je po propisima međunarodne organizacije koja sprovodi to takmičenje. 2) Igrač iz stava 1 ovog člana, ako posebnom odlukom FSCG nije suspendovan ili sankcionisan, ima pravo nastupanja na domaćim prijateljskim, kup i prvenstvenim utakmicama. 3) Za prekršaje koje igrač, klub, zvaničnik kluba, članovi rukovodstva i organa upravljanja kluba i službena lica učine na prijateljskog međunarodnoj utakmici u Crnoj Gori i inostranstvu, disciplinske mjere preduzimaju disciplinska tijela onog fudbalskog saveza, koji

 • 16

  je u skladu sa odredbama Pravilnika o fudbalskim takmičenjima nadležan za odobravanje odigravanja odnosne utakmice. Odgovornost kluba za rad funkcionera

  Član 53 Za sve prekršaje koje počine članovi organa upravljanja kluba i drugi funkcioneri kluba, kao predstavnici svojih klubova, odgovornost mogu snositi i sami klubovi. IV. POSEBNI DIO Opomena

  Član 54 1) Pod opomenom u smislu ovog Pravilnika smatraju se sve opomene koje sudija utakmice, primjenjujući Pravila fudbalske igre, pokazivanjem žutog kartona, izrekne igračima i zamjenicima koji nastupaju, a upisanim u zapisnik utakmice, od prvog do posljednjeg minuta utakmice odigrane u punom trajanju (uključujući i produžetke i izvođenje kaznenih udaraca) ili prekinute prije isteka vremena predviđenog Pravilima fudbalske igre. 2) Klub, čiji je igrač dobio javnu opomenu, obavezan je da FSCG uplati novčani iznos za javnu opomenu, čiju visinu utvrdjuje izvršni odbor FSCG odlukom prije početka takmičarske sezone. 3) Sudija je dužan da delegatu utakmice prijavi svaku opomenu koju je izrekao na utakmici, a delegat da ih upiše u zapisnik utakmice, a ako se to propusti, opomene, poslije sprovedenog postupka, upisat će nadležno disciplinsko tijelo. 4) Kada se poslije sprovedenog postupka opomena upiše po predhodnom stavu, smatra se kao da je bila upisana u momentu sačinjavanja zapisnika. 5) Odgovorna lica – sudija, delegat, ovlašćeni predstavnici klubova i njihovi klubovi, zbog prekršaja iz st. 3 ovog člana biće disciplinski odgovorni po odredbama ovog Pravilnika. Isključenje igrača na utakmici

  Član 55 Igraču koji je na utakmici isključen, a to ne predstavlja neki drugi prekršaj opisan u ovom Pravilniku, izreći će se disciplinska mjera: - novčana kazna ili - zabrana igranja do 4 utakmice. Nesportsko ponašanje

  Član 56

  1) Ko se nesportski ponaša prema igraču svog ili protivničkog tima, zvaničniku kluba, rukovodstvima kluba i saveza i gledaocima za vrijeme igre, poslije igre, na igralištu ili van njega, izreći će se disciplinska mjera:

 • 17

  ukor,

  novčana kazna,

  zabrana igranja do 6 utakmica

  zabrana obavljanja funkcija do 6 mjeseci. 2) Pod nesportskim ponašanjem podrazumijeva se: psovanje, pljuvanje, nepristojni gestovi, prigovaranje i prkošenje odlukama sudije i odlukama rukovodstva fudbalskih organizacija i zvaničnika koji obavljaju određenu dužnost, kao i izazivanje igrača svog i protivničkog tima, zvaničnika i gledaoca riječima, pokretima i gestovima, kao i sve one radnje koje mogu štetiti ugledu fudbala. Nesportsko ponašanje prema gledaocima

  Član 57

  Ko se nesportski ponaša prema gledaocima riječima, pokretima ili na drugi način, izreći će se disciplinska mjera: - novčana kazna, - zabrana igranja do 6 utakmica, - zabrana obavljanja funkcija do 6 mjeseci. Nesportsko ponašanje prema sudiji utakmice

  Član 58 1) Ko se nesportski ponaša prema sudiji utakmice za vrijeme igre, poslije igre, na igralištu ili izvan njega, izreći će se disciplinska mjera:

  a) Ako se radi o nedozvoljenom prigovoru na odluku sudije, bez psovanja ili vrijeđanja:

  ukor,

  novčana kazna,

  zabrana igranja do 2 utakmice,

  zabrana igranja u trajanju od 1 mjeseca ili

  zabrana obavljanja funkcija od 1 mjeseca.

  b) Za guranje, psovanje ili vrijeđanje sudije:

  zabrana igranja od 2-6 utakmica,

  zabrana igranja do 6 mjeseci ili

  zabrana obavljanja funkcija do 6 mjeseci.

  c) Za pljuvanje sudije:

  zabrana igranja od 4-10 utakmica,

  zabrana igranja od 1 mjeseca do 1 godine ili

  zabrana obavljanja funkcija od 1 mjeseca do 1 godine. 2) Za počinjene prekršaje iz stava 1. tačke (b) i (c) ovog člana može se kumulativno izreći novčana kazna i kazna zabrana igranja ili obavljanja funkcija.

 • 18

  Nesportsko ponašanje timova

  Član 59

  1) Disciplinska mjera novčana kazna, izreći će se klubu čijem su timu na istoj utakmici:

  opomenuta najmanje petorica igrača,

  isključena najmanje tri igrača,

  kada više igrača i/ili službenih lica zajedno prijete ili vrše pritisak na sudije utakmice. 2) Sudija i delegat utakmice dužni su da ponašanje iz stava 1, alineje 3 ovog člana upišu u zapisnik utakmice. Gruba igra

  Član 60 1) Igraču koji grubo igra, izreći će se disciplinska mjera:

  zabrana igranja do 4 utakmice, a u težem ili ponovljenom slučaju

  zabrana igranja do 6 mjeseci. 2) Pod grubom igrom smatra se suprotno postojećim Pravilima fudbalske igre dolaženje u neposredni dodir sa protivničkim igračima, kao i start s obje noge, podmetanje đona, saplitanje protivničkog igrača iza leđa, neizbjegavanje povrede protivničkog igrača, odnosno prekoračenje samozaštite i sl. Pogibljena igra

  Član 61 1) Igraču koji igra pogibeljno, a ne povrijedi protivničkog igrača, izreći će se disciplinska mjera:

  zabrana igranja do 4 utakmice, a u težem ili ponovljenom slučaju

  zabrananom igranja od 3 mjeseca do 1 godine. 2) Igraču koji igra pogibeljno, pa povrijedi protivničkog igrača, izreći će se disciplinska mjera:

  zabrana igranja od 3 do 12 utakmica, a u težem slučaju

  zabrana igranja od 6 mjeseci do 2 godine. 3) Pod pogibeljnom igrom smatra se takva igra kod koje je posljedica ili bi to mogla biti trajno ili za duže vrijeme onesposobljavanje protivničkog igrača. 4) Za pokušaj se izriče disciplinska mjera. Fizički napad

  Član 62 1)Igraču koji za vrijeme igre udari svog ili protivničkog igrača, izreći će se disciplinska mjera:

  zabrana igranja od 2 do 6 utakmica, a u težem slučaju, kada se utvrdi da je igrača povrijedio ili je imao namjeru da ga teže povrijedi, izreći će se disciplinska mjera

  zabrana igranja od 4 do 12 utakmica,

 • 19

  zabrana igranja od 6 mjeseci do 2 godine ili

  isključenje iz fudbalske organizacije. 2) Za pokušaj se izriče disciplinska mjera. Fizički napad na igrača

  Član 63 1) Igraču koji fizički napadne svog ili protivničkog na igralištu ili van igrališta, izreći će se disciplinska mjera:

  zabrana igranja od 2-6 utakmica, a u težim slučajevima kada se utvrdi da je igrača povrijedio ili je imao namjeru da mu nanese težu povredu:

  zabrana igranja od 4-12 utakmica,

  zabrana igranja od 6 mjeseci do 2 godine ili

  isključenje iz fudbalske organizacije. 2) Za pokušaj se izriče disciplinska mjera. Fizički napad na zvaničnika utakmice

  Član 64 1) Ko fizički napadne sudiju utakmice, delegata ili kontrolora suđenja na igralištu ili van igrališta, izreći će se disciplinska mjera:

  zabrana igranja u trajanju od 6 mjeseci do godinu dana ili

  zabrana obavljanja funkcija u trajanju od 6 mjeseci do godinu dana, a u ponovljenom ili težem slučaju;

  zabrana igranja u trajanju do najmanje jedne godine, ili

  zabrana obavljanja funkcija u trajanju od najmanje jedne godine ili

  isključenje iz fudbalske organizacije. 2) Smatra se da se radi o težem slučaju ako se utvrdi da je počinilac povrijedio ili je imao namjeru da teže povrijedi zvaničnika utakmice. 3) Za pokušaj se izriče disciplinska mjera. Prijetnja zvaničniku utakmice

  Član 65 Ko prijeti sudiji utakmice, delegatu ili kontroloru suđenja ozbiljnim prijetnjama, izreći će se disciplinska mjera:

  novčana kazna,

  zabrana igranja ili zabrana obavljanja funkcije od 2 do 10 utakmica,

  zabrana obavljanja funkcija do 6 mjeseci.

 • 20

  Fizički napad na člana ili predstavnika saveza ili kluba

  Član 66 1) Ko fizički napadne člana ili predstavnika fudbalske organizacije (saveza ili kluba) na igralištu ili van igrališta, izreći će se disciplinska mjera:

  zabrana igranja od 3 mjeseca do godinu dana, ili

  zabrana obavljanja funkcija od 3 mjeseca do godinu dana, a u ponovljenom ili težem slučaju

  zabrana igranja u trajanju od najmanje jedne godine,

  zabrana obavljanja funkcija u trajanju od najmanje jedne godine, ili

  isključenje iz fudbalske organizacije. 2) Smatra se da se radi o težem slučaju ako se utvrdi da je počinilac povrijedio ili imao namjeru da teže povrijedi napadnutog. 3) Za pokušaj se izriče disciplinska mjera. Fizički napad na gledaoce

  Član 67 1) Igraču koji fizički napadne gledaoca prije, za vrijeme igre ili nakon završene utakmice, izreći će se disciplinska mjera:

  zabrana igranja do 10 utakmica, ili

  zabrana igranja do 1 godine 2) Za pokušaj se izriče disciplinska mjera.

  Član 68 1) Fudbalskom radniku koji fizički napadne igrača ili gledaoca, izreći će se disciplinska mjera:

  zabrana obavljanja funkcija od 3 mjeseca do 1 godine 2) Za pokušaj se izriče disciplinska mjera.

  Član 69

  1) Igraču i fudbalskom radniku koji fizički napane predstavnike medija na igralištu ili van igrališta, izreći će se disciplinska mjera:

  zabrana igranja od 2-6 utakmica,

  zabrana obavljanja funkcija do 3 mjeseca, a u težim slučajevima kada se utvrdi da je predstavnika medija povrijedio ili je imao namjeru da mu nanese težu povredu

  zabrana igranja do godinu dana.

  zabrana obavljanja funkcija do godinu dana. 2) Za pokušaj se izriče disciplinska mjera.

 • 21

  Tuča

  Član 70

  1) Ko učestvuje u tuči na igralištu prije, za vrijeme ili nakon završene utakmice, izreći će se disciplinska mjera:

  zabrana igranja od 2-10 utakmica ili

  zabrana obavljanja funkcija od 3 do 6 mjeseci. Neidentifikovani počinioci

  Član 71 Kada se u disciplinskom postupku ne može utvrditi ko je počinio prekršaj iz čl.63-64 i 66- 70 ovog Pravilnika ali je utvrđeno iz kojeg je kluba, novčanom kaznom sankcioniše se klub kojem počinilac/oci pripada/ju. Slaba organizacija utakmice i neredi na igralištu

  Član 72 1) Klub koji organizuje utakmicu, izvršavajući obaveze propisane zakonom i propisima FSCG i regionalnog fudbalskog saveza, naročito je dužan:

  a) da procijeni stepen rizika utakmice i obavijesti nadležna tijela FSCG, ili regionalnog fudbalskog saveza o utakmicama posebno visokog rizika;

  b) da poštuje i primjenjuje siguronosne mjere i preduzima sve druge potrebne mjere predostrožnosti prije, u toku i poslije utakmice;

  a u slučaju nereda,

  da osigura bezbjednost igrača i službenih lica gostujućeg tima tokom njihovog boravka;

  da izvjesti nadležne državne organe i sa njima aktivno i redovno sarađuje;

  da osigura da se održava red na igralištu, i u saradnji sa nadležnim državnim organima u neposrednoj blizini stadiona, odnosno igrališta, kao i da se utakmica organizuje u skladu sa propisima.

  Član 73

  Klubu koji ne organizuje utakmicu u skladu sa propisima nadležnog saveza, ne odredi redare ili ih odredi u nedovoljnom broju, izreći će se disciplinska mjera:

  novčana kazna

  Član 74 1) Klubu organizatoru utakmice na čijem se igralištu, bilo da je vlasnik ili korisnik igrališta, u vezi sa utakmicom prije, za vrijeme ili poslije utakmice dogode neredi, a utvrdi se da nije preduzeo mjere da ih spriječi, ili da ih nije preduzeo u dovoljnoj mjeri, kao i gostujućem

 • 22

  klubu čiji organizovani navijači izazovu ili učestvuju u neredu, izreći će se disciplinska mjera, u lakšem slučaju:

  novčana kazna, a u težem ili ponovljenom slučaju

  zabrana igranja do 12 utakmica na svom igralištu ili svim igralištima određenog područja,

  odigravanje do 6 utakmica na svom igralištu ili svim igralištima određenog područja bez prisustva publike,

  zabrana prisustva navijača na utakmicama kada klub gostuje do 6 utakmica,

  diskvilifikacijom iz tekućeg takmičenja u slučaju višestrukog ponovljanog slučaja. 2) Tijelo koje rukovodi takmičenjem može da suspenduje igralište za odigravanje utakmica kluba iz stava 1. ovog člana, za vrijeme vođenja postupka do donošenja konačne odluke, vodeći računa da taj postupak mora biti hitan. 3) Fizički napad navijača bilo domaćeg ili gostujućeg kluba na učesnike igre – igače, zvaničnike kluba, tehnička ili službena lica, sudije i delegate i veći neredi gledalaca na ili oko stadiona, prije, za vrijeme i poslije utakmice, paljenje i bacanje zapaljivih predmeta, nedopušten ulazak na igralište, isticanje natpisa s političkim i drugim zabranjenim sadržajima, smatraće se težim prekršajem u skladu sa stavom 1. ovog člana.

  Član 75 1) Ukoliko se zbog slabe organizacije, nereda i incidenta nanese materijalna šteta protivničkom klubu ili službenim licima (oštećenja opreme, odjeće i obuće, krađa novca i opreme, oštećenje privatnih automobila, autobusa protivničkog kluba i slično), klub organizator utakmice je dužan da nadoknadi štetu oštećenim, odnosno gostujući klub ukoliko je svojim radnjama prouzrokovao štetu domaćem klubu na utakmici i povodom utakmice. 2) Visinu štete iz predhodnog stava ovog člana na obrazloženi zahtjev oštećenih, utvrđuje svojom odlukom nadležno disciplinsko tijelo. Prekid igre

  Član 76 1) Ako se utakmica prekine krivicom jednog ili više igrača, ili jednog tima, pa igra ne bude nastavljena, klubu čiji su igrači skrivili prekid, izreći će se disciplinska mjera:

  novčana kazna i

  oduzimanje do 9 bodova, odnosno, do 9 negativnih bodova. Igračima koji su skrivili prekid, izreći će se disciplinska mjera:

  zabranja igranja od 4 do 8 utakmica, a u težim slučajevima,

  zabrana igranja od 6 mjeseci do 2 godine, ili

  isključenje iz fudbalske organizacije 2) Pod težim slučajem se naročito smatra ako zbog prekida dođe do nereda na igralištu ili njegovoj neposrednoj blizini.

  Član 77

 • 23

  Ako se tim na utakmici ponašao tako, da se usled nastalih nereda koje je prouzrokovao, utakmica morala prekinuti, izreći će se disciplinska mjera:

  zabrana odigravanja utakmica na određenom igralištu do 6 mjeseci, a u težem iliponovljanom slučaju u trajanju do godinu dana

  Nagovaranje na napuštanje terena ili odbijanje igranja

  Član 78 1) Igraču ili fudbalskom radniku kluba koji nagovara tim da iz bilo kojih razloga napusti teren ili ne započne igranje ili to naloži, izreći će se disciplinska mjera:

  zabrana igranja ili obavljanja funkcija u trajanju od 6 mjeseci do godinu dana, a u ponovljenom ili težem slučaju,

  zabrana igranja ili obavljanja funkcija od jedne do dvije godine, odnosno isključenje iz fudbalske organizacije.

  2) Ako nagovaranje prihvate i teren napuste do 3 igrača, a ostali nastave igru, igraču koji je napustio teren, izreći će se disciplinska mjera

  zabrana igranja u trajanju od 6 mjeseci do godinu dana. 3) Ako teren napuste najmanje 4 igrača, ili tim ne otpočne igru, izreći će se disciplinska mjera

  igraču, zabrana igranja u trajanju od 6 mjeseci do godinu dana,

  a timu, oduzimanje do 9 bodova, odnosno do 9 negativnih bodova 4) Za prekršaj počinjen u fudbalskom kupu Crne Gore:

  igraču zabrana igranja u trajanju od 6 mjeseci do godinu dana, a tim, odnosno klub, novčanom kaznom, ili isključenjem iz budućih takmičenja.

  Neopravdano nenastupanje na utakmici stalnoga takmičenja

  Član 79 1) Klubu čiji tim neopravdano ne nastupi na utakmici stalnog takmčenja, izreći će se disciplinska mjera:

  oduzimanje do 9 bodova, odnosno do 9 negativnih bodova za odgovarajući tim

  isključenje iz budućih ciklusa kup takmičenja u periodu od 1 do 3 takmičarske sezone 2) Ako tim mlađih kategorija kluba neopravdano ne nastupi na utakmici stalnog takmičenja, seniorskom timu tog kluba, izreći će se disciplinska mjera:

  oduzimanje od 3 do 9 bodova, odnosno od 3 do 9 negativnih bodova 3) Za neopravdan nedolazak na dogovorenu prijateljsku utakmicu klubu će se izreći novčana kazna, a dužan je nadoknaditi troškove nastale neodigravanjem utakmice. Odustajanje od takmičenja

  Član 80 1) Klubu, odnosno timu, koji neopravdano odustane od takmičenja, izreći će se disciplinska mjera:

  vraćanje u dva ranga niži stepen takmičenja 2)Ako se ne može izreći disciplinska mjera iz stava 1 ovog člana iz razloga što se tim takmiči u nižoj ligi (Druga liga ili regionalna liga ), izreći će se disciplinska mjera:

  a) timu Druge lige:

 • 24

  vraćanje u niži stepen takmičenja, uz mjeru zabrana napredovanja u viši rang takmičenja u trajanju do dvije takmičarske sezone

  b) timu regionalne lige:

  zabrana napredovanja u viši rang takmičenja do tri takmičarske sezone ili

  isključenje iz budućih takmičenja do tri takmičarske sezone. 3)Ako je tim mladjih kategorija kluba, neopravdano odustao od takmičenja, seniorskom timu tog kluba, izreći će se disciplinska mjera:

  oduzimanje od 3 do 9 bodova, odnosno od 3 do 9 negativnih bodova. Nepravilna nastupanja

  Član 81 1) Igraču koji nastupi na javnoj utakmici:

  za klub koji nije registrovan,

  za svoj klub prije nego što je stekao pravo nastupa,

  za tim drugog kluba na prijateljskoj utakmici, a bez odobrenja svog kluba,

  za prvi tim, omladinski, kadetski, odnosno pionirski tim svog kluba, a odredbama Pravilnika o fudbalskim takmičenjima nije imao pravo nastupa,

  na utakmicama fudbalskog kupa Crne Gore u timu u kome prema odredbama Propozicija nije imao pravo nastupa,

  bez važećeg ljekarskog pregleda u smislu odredaba Pravilnika o fudbalskim takmičenjima ili kome je od strane ljekara ili delagata zabranjen nastup,

  koji je u toku dana već nastupio na jednoj utakmici stalnog takmičenja,

  koji se nalazi pod suspenzijom ili izrečenom disciplinskom mjerom, izreći će se disciplinska mjera:

  novčana kazna, ili

  zabrana igranja od 2 -12 utakmica, a klubu koji je takvog igrača stavio u tim:

  novčana kazna i

  oduzimanje do 9 bodova ili do 9 negativnih bodova, koja disciplinska mjera će se primjenjivati na onaj tim u kojem je taj igrač nastupio.

  2) Pod izrazom „igrač koji nastupi“, u smislu ovog člana, ne podrazumijeva se rezervni igrač unijet u zapisnik utakmice, koji nije učestvovao u igri. Nastup pod suspenzijom

  Član 82 1) Ako klub-tim koji je suspendovan ili kojem je izrečena disciplinska mjera, nastupi na prvenstvenoj utakmici, na utakmici fudbalskog kupa Crne Gore ili na javnoj prijateljskoj utakmici, izreći će se disciplinska mjera:

  oduzimanje od 3 do 9 bodova, ili

  oduzimanjem od 3 do 9 negativnih bodova,

  diskvalifikacijom iz fudbalskog kupa Crne Gore,

 • 25

  2) Disciplinske mjere iz prethodnog stava ovog člana primjenjuju se na onaj tim koji je počinio prekršaj. 3) Disciplinska mjera iz stava 1 ovog člana biće izrečena i onom klubu-timu koji nastupi protiv suspendovanog ili sankcionisanog kluba-tima, ako je blagovremeno, najkasnije 48 časova prije početka utakmice, obaviješten o suspenziji protivničkog kluba-tima. Nedolazak na reprezentativne utakmice, trening i pripreme

  Član 83 1) Igraču koji neopravdano ne dođe na pripreme, trening ili utakmicu fudbalskih reprezentacija Crne Gore ili regionalnih saveza, ili ih neopravdano napusti, izreći će se disciplinska mjera:

  novčana kazna,

  zabrana igranja do 12 utakmca ili

  zabrana igranja do 6 mjeseci 2) Igraču ili fudbalskom radniku koji nagovori igrača da se ne odazove pozivu za nastupu na reprezentativnoj utakmici ili za odlazak na trening ili pripreme, odnosno da napusti trening ili pripreme, izreći će se disciplinska mjera:

  novčana kazna ili

  zabrana igranja, odnosno obavljanja funkcija do godinu dana, a ako je to ometanje vršio klub preko svojih zvaničnika ili na drugi način, klubu će se izreći disciplinska mjera:

  novčana kazna ili

  oduzimanje do 9 bodova ili do 9 negativnih bodova, a mjera će se primijeniti na onaj tim u kome nastupa igrač koji je počinio ovaj prekršaj.

  Upotreba nedozvoljenih stimulativnih sredstava (doping)

  Definicija

  Član 84

  1) Doping je zabranjen. Doping i doping prekršaj definisani su u FIFA Anti-doping Pravilniku, propisima državnog organa nadležnog za borbu protiv dopinga i listi zabranjenih supstanci koju objavljuje Svjetska Anti-doping agencija (WADA). 2) Ova djela predstavljaju doping bez obzira da li se dogode i otkriju tokom ili izvan takmičenja. Postupak i sankcije

  Član 85 1) Za prekršaje vezane za doping direktno se primjenjuju odredbe FIFA anti-doping pravilnika koje se odnose na postupak i sankcije. 2) Odluke donesene u postupku pred državnim organom za borbu protiv dopinga imaju jednaku snagu kao da ih je donijelo disciplinsko tijelo FSCG.

 • 26

  Obaveze igrača

  Član 86 1) Svaki igrač koji učestvuje u takmičenju ili događaju u organizaciji FSCG ili regionalnog fudbalskog saveza ili na treningu uoči takvog takmičenja ili događaja, saglasan je da se testira od strane nadležnih tijela. 2) Saglasan je i sa uzimanjem uzoraka kako bi se otkrila prisutnost bilo kojih zabranjenih supstanci ili utvrdilo korišćenje zabranjenih metoda. Sankcije drugih sportskih tijela

  Član 87 Sve pravno obavezujuće sankcije drugih međunarodnih sportskih saveza ili nacionalnih anti-doping organizacija koje su u skladu sa osnovnim pravnim načelima, FSCG će po pravilu automatski priznati. Nagovaranje igrača za prelazak u drugi klub

  Član 88 1)Ko obećanjem novca ili drugih pogodnosti nagovara igrača da dođe u drugi klub, suprotno odredbama Pravilnika o registraciji, statusu i transferu igrača, izreći će se disciplinska mjera:

  a) igraču koji nagovara drugog igrača,

  zabrana igranja do 6 mjeseci b) fudbalskom radniku koji nagovara igrača,

  zabrana obavljanja funkcija do 1 godine c) igraču koji prihvati ponudu,

  zabrana igranja od 6 mjeseci do dvije godine d) klubu koji registrovanog igrača drugog kluba, koji ne ispunjava uslove za promjenu

  kluba, obećanjem novca ili na drugi način, nagovara da pređe u drugi klub, izreći će se disciplinska mjera:

  zabrana registracije (transfera) igrača 2) Za pokušaj se izriče disciplinska mjera. 3) U ponovljenom slučaju ili izvršenjem obećanja,primopredajom novca ili drugih materijalnih pogodnosti, izreći će se disciplinska mjera:

  a) igraču koji vrši nagovaranjei igraču koji prihvati ponudu,

  zabrana igranja u određenom vremenskom periodu b) fudbalskom radniku koji je učestvovao u ovom poslu,

  zabrana obavljanja funkcija u određenom vremenskom periodu c) klubu

  vraćanje u dva ranga niži stepen takmičenja ili vraćanje u najniži rang takmičenja. 4.Za pokušaj se izriče disciplinska mjera.

 • 27

  Nagovaranje, podmićivanje, dogovaranje i lažiranje

  Član 89 1) Igraču, član rukovodstva i organa upravljanja kluba ili saveza, klubu, sudiji, delegatu ili drugom učesniku na utakmici ili takmičenju, koji:

  nagovara igrače u direktnom kontaktu ili preko drugog lica da ne igra po svom najboljem znanju i da se ne zalaže za svoj tim,

  obećava ili pruža poklon ili drugu materijalnu pogodnost igraču u direktnom kontaktu, ili preko drugog lica da jednu ili više utakmica lažira, igra tako da posluži njemu ili drugom klubu,

  nagovara, dogovara, obećava ili pruža poklon ili drugu materijalnu pogodnost igraču, članu rukovodstva i organa upravljanja kluba, sudiji ili članu fudbalskog rukovodstva da lažira utakmicu, odnosno da učine nešto što je protivno postojećim propisima, odnosno da ne učine ono što su dužni da izvrše prema propisima fudbalske organizacije,

  prihvati ponudu od strane igrača, kluba, sudije ili člana rukovodstva i organa upravljanja kluba ili saveza za bilo koji od naprijed navedenih primjera,

  izreći će se disciplinska mjera, i to: a) igraču-zabrana igranja od 6 mjeseci do 2 godine ili isključenjem iz fudbalske

  organizacije, b) sudiji, članu rukovodstva i organa upravljanja kluba ili članu saveza-zabrana

  obavljanja funkcija u trajanju od 1 do 2 godine ili isključenjem iz fudbalske organizacije.

  c) klubu oduzimanje od 3 do 9 bodova ili od 3 do 9 negativnih bodova ili vraćanje u dva ranga niži stepen takmičenja ili najniži rang takmičenja.

  2) Za počinjene prekršaje iz ovog člana može se kumulativno izreći i novčana kazna. 3) Za pokušaj se izriče disciplinska mjera.

  Član 90 1) Klubu, članovima rukovodstva i organa upravljanja kluba i/ili saveza koji na nesportski i neregularan način pritiskom, prijetnjom ili na drugi način utiču na službena lica ili protivnički tim, radi osvajanja bodova na nedozvoljen način, izreći će se disciplinska mjera, i to:

  a) klubu - oduzimanje od 3 do 9 bodova, odnosno od 3 do 9 negativnih bodova, b) članu rukovodstva kluba i/ili tijela upravljanja kluba i/ili saveza - zabrana vršenja

  funkcija od najmanje 1 godine ili isključenje iz fudbalske organizacije. 2) Za pokušaj se izriče disciplinska mjera.

  Član 91 1) Klubu, članu rukovodstva kluba i/ili organa upravljanja koji na zvaničnoj utakmici izvedu sastav bez većeg broja standardnih igrača, a koji nijesu povrijeđeni, bolesni ili kažnjeni, a u cilju da drugom timu omogući da na neregularan način dođe do bodova, izreći će se disciplinska mjera, i to:

  a) klubu - oduzimanje do 9 bodova, odnosno do 9 negativnih bodova, b) članu rukovodstva i/ili organa upravljanja kluba – zabrana vršenja funkcija najmanje 1

  godinu.

 • 28

  U ponovljenom ili težem slučaju: a) klubu - vraćanje u dva ranga niži stepen takmičenja, odnosno klubu čiji se tim takmiči

  u Drugoj crnogorskoj ligi - vraćanje u niži stepen takmičenja, uz mjeru zabrane napredovanja u viši rang takmičenja do dvije takmičarske sezone, odnosno klubu koji se takmiči u regionalnoj ligi - zabrana napredovanja u viši rang takmičenja do tri takmičarske sezone.

  b) članu rukovodstva i/ili organa upravljanja kluba - zabrana vršenja funkcija od najmanje 1 godine ili isključenje iz fudbalske organizacije.

  Učešće u neregularnosti

  Član 92 1) Igraču, fudbalskom radniku, sudiji ili drugom učesniku na utakmici ili takmičenju koji na bilo koji način učestvuje u neregularnosti utakmice ili takmičenja ili stimuliše igrače drugih klubova, tako da posluži ili šteti svom ili drugom klubu ili na drugi način povrijedi propise fudbalske organizacije ili Pravila fudbalske igre ili takmičenja u vezi regularnosti, uključujući i pokušaj učešća u neregularnosti, izreći će se disciplinska mjera:

  a) igraču,

  zabrana igranja od 6 mjeseci do 2 godine b) fudbalskom radniku, sudiji ili drugom učesniku na utakmici ili takmičenju,

  zabrana obavljanja funkcija od 6 mjeseci do 2 godine ili isključenjem iz fudbalske organizacije.

  c) klubu,

  vraćanje u dva ranga niži stepen takmičenja ili vraćanje u najniži stepen takmičenja, uz mjeru zabrane napredovanja u viši rang takmičenja do 2 takmičarske sezone, odnosno klubu čiji se tim takmiči u regionalnoj ligi - zabrana napredovanja u viši rang takmičenja do 3 takmičarske sezone.

  Prekršaji protiv integriteta takmičenja

  Član 93 1) Igraču, zvaničniku kluba, članu rukovodstva i/ili organa upravljanja kluba ili saveza, službenom licu utakmice ili bilo kojem drugom fudbalskom radniku koji se kladi u bilo kojem obliku, sam ili putem drugog lica, na bilo koji segment utakmice u takmičenju u kojem na bilo koji način učestvuje ili ima bilo kakvu povezanost sa tim takmičenjem, izreći će se disciplinska mjera:

  a) igraču,

  zabrana igranja od 3 mjeseca do 1 godine, b) zvaničniku kluba, članu rukovodstva i/ili organa upravljanja kluba ili saveza,

  fudbalskom radniku,

  zabrana obavljanja funkcija od 3 mjeseca do 1 godine c) službenom licu utakmice,

  zabrana obavljanja funkcije od 3 mjeseca do 1 godine. 2) Za počinjeni prekršaj iz stava 1 ovog člana može se kumulativno izreći i novčana kazna.

 • 29

  Član 94 1) Ko ima saznanja da je počinjen prekršaj ili da se priprema neki od prekršaja iz člana 89-93 ovog Pravilnika, a to ne prijavi FSCG ili regionalnomfudbalskom savezu, izreći će se disciplinska mjera:

  a) igraču,

  zabrana igranja od 2 do 6 mjeseci b) zvaničniku kluba, članu rukovodstva i/ili organa upravljanja kluba ili saveza,

  fudbalskom radniku,

  zabrana obavljanja funkcija od 2 do 6 mjeseci c) službenom licu utakmice,

  zabrana obavljanja funkcije od 2 mjeseca do 6 mjeseci Omalovažavanje odluka

  Član 95 1) Igraču ili fudbalskom radniku koji izvrgava ruglu odluke organa i tijela FSCG ili regionalnih fudbalskih saveza, omalovažava ih, ismijava ili izjavljuje da ih neće poštovati, izreći će se disciplinska mjera:

  novčana kazna,

  zabrana igranja do 4 utakmice, ili

  zabrana obavljanja funkcija do 2 mjeseca. Vrijeđanje i klevetanje

  Član 96 Igraču, zvaničniku kluba, klubu, sudiji, stručnom posmatraču-kontroloru suđenja i delegatu, fudbalskom radniku, koji vrijeđa, kleveta i širi neistine o svom ili bilo kom drugom klubu, o svom ili protivničkom igraču, zvaničniku bilo kog kluba ili članu fudbalskog rukovodstva, sudiji, treneru ili članu bilo kojeg tijela ili organa fudbalske organizacije, izreći će se disciplinska mjera:

  a) igraču - novčana kazna ili zabrana igranja od 2 do 6 utakmica, b) zvaničniku kluba - novčana kazna ili zabrana obavljanja funkcija od 2 mjeseca do

  godinu dana, c) sudiji - zabrana suđenja do 6 mjeseci, d) fudbalskim radnicima - zabrana obavljanja funkcija od 2 mjeseca do godinu dana, e) klubu - novčana kazna ili oduzimanje do 6 bodova ili do 6 negativnih bodova.

  2) U ponovljenom ili težem slučaju, izreći će se disciplinska mjera: a) igraču - zabrana igranja od šest mjeseci do 1 godine, b) zvaničniku kluba - najmanje godinu dana zabrana obavljanja funkcija, c) sudiji - zabrana suđenja od 1 do 12 mjeseci, d) fudbalskim radnicima - zabrana obavljana funkcija od 1 do 12 mjeseci, e) klubu - oduzimanje do 9 bodova ili do 9 negativnih bodova.

 • 30

  Rasizam i drugi oblici diskriminacije

  Član 97 1) Svako ko javno vrijeđa, omalovažava ili diskriminiše drugog po pitanju rasne (uključujući i boju kože), nacionalne, regionalne, vjerske ili etničke pripadnosti, ističe simbole koji označavaju netrpeljivost, ili pokazuje vidove ekstremističke ideološke propagande, izreći će se disciplinska mjera:

  a) igraču - novčana kazna ili zabrana igranja od najmanje 4 utakmice b) fudbalskom radniku - novčana kazna ili zabrana obavljanja funkcija od 3 do 6 mjeseci.

  2) Klubu čiji navijači gestovima ili pisanim transparentima vrijeđaju igrače, klub, savez, fudbalske funkcionere ili gledaoce, po osnovu iz stava 1 ovog člana, ili ističu simbole iz stava 1 ovog člana, izreći će se disciplinska mjera:

  novčana kazna, a u težim slučajevima, uz novčanu kaznu, može se izreći odigravanje do tri utakmice na svom igralištu bez prisustva publike.

  3) Ako se ne može utvrditi koji klub podržavaju navijači iz stava 2 ovog člana, sankcionisaće se klub domaćin. 4) U slučaju ponovljenog prekršaja iz stava 2 ovog člana, klubu će se izreći disciplinska mjera:

  oduzimanje do 9 bodova, odnosno do 9 negativnih bodova, a kod počinjenog trećeg i svakog sljedećeg prekršaja vraćanje u niži rang takmičenja ili diskvalifikacija iz daljeg Kup takmičenja.

  5) Disciplinske mjere predviđene ovim članom mogu se ublažiti ili se ne izreći, ako su klub, igrači ili zvaničnici kluba dokazali da nijesu odgovorni ili da su odgovorni u samo manjoj mjeri za prekršaje iz ovog člana ili ako postoje neke druge olakšavajuće okolnosti, naročito ako su prekršaji počinjeni sa namjerom da bi se igrač ili klub kaznili u skladu sa ovim članom. Nepoštovanje kodeksa o ponašanju članova fudbalski organizacija

  Član 98 1) Svim licima na koje se odnosi Kodeks o ponašanju članova fudbalskih organizacija, koji prekrše neku od odredbi Kodeksa, a to ne predstavlja neki drugi prekršaj utvrđen u ovom Pravilniku, izreći će se disciplinska mjera:

  a) igraču - novčana kazna ili zabrana igranja do 6 mjececi, b) fudbalskom radniku - novčanom kazna ili zabrana obavljanja funkcije do 6 mjeseci.

  2) U ponovljenom ili težem slučaju, izreći će se disciplinska mjera, a) igraču - zabrana igranja od 3 mjeseca do godinu dana, b) fudbalskom radniku - zabrana obavljanja funkcija najmanje od 3 mjeseca do godinu

  dana ili isključenjem iz fudbalske organizacije. Prekršaji u vezi sa registracijom igrača

  Član 99 Igraču, fudbalski radniku ili klubu koji u vezi sa registracijom:

  izda blanko ispisnicu, odnosno primi ispisnicu;

  daje lažne, netačne ili nepotpune podatke od značaja za pravilno sprovođenje registracije,

 • 31

  prepravlja ili unosi određene podatke u dokumenta za registraciju: ispisnicu,potvrdu o brisanju, ugovore ako je riječ o igračima profesionalcima;

  koji se istovremeno registruje za dva ili više fudbalskih klubova, a da nije u pitanju dvojna registracija;

  koji na bilo koji drugi način obmane svoj ili drugi klub i fudbalsko rukovodsrvo u vezi sa registracijom od značaja za pravilan nastup;

  izreći će se disciplinska mjera: a) igraču - zabrana igranja od 3 mjeseca do 1 godine, b) fudbalskom radniku – zabrana obavljanja funkcija od 6 mjeseci do 2 godine, c) klubu sa čijim je znanjem izvršena nepravilna registracija - oduzimanje od 3 do 9

  bodova, odnosno od 3 do 9 negativnih bodova, koja se primjenjuje na onaj tim za koji je izvršena nepravilna registracija. Klubu se može izreći kumulativno i disciplinska mjera zabrana registracije (transfera) igrača.

  Član 100

  Igraču koji zaključi ugovor sa privatnim licem mimo fudbalske organizacije, te tako narušava i remeti odnose u organizaciji, kao i klubu koji ovakve ugovore prihvati, izreći će se disciplinska mjera:

  a) igraču – zabranom igranja u trajanju do jedne godine, b) klubu – oduzimanje do 9 bodova ili do 9 negativnih bodova.

  Obmanjivanje i dovođenje u zabludu

  Član 101 Igraču, članu rukovodstva i/ili organa upravljanja kluba, zvaničniku utakmice, fudbalskom radniku ili klubu koji:

  daje lažne, netačne i nepotpune podatke, ili neovlašćeno prepravlja određene podatke od značaja za pravilan nastup i zapisnik utaklmice, fudbalskoj legitimaciji,ispisnici, potvrdu o brisanju i drugim dokumentima za registraciju igrača, a koji su od značaja za pravilan nastup ili registraciju ili imaju drugu važnost za takmičenje ili djelovanje saveza ili kluba;

  daje lažne, netačne i nepotpune podatke u zapisniku utakmice kao ovlašćeni predstavnik kluba na utakmici i tako obmane fudbalsko tijelo u utvrđivanju činjeničnog stanja i preduzimanja odgovarajućih mjera;

  pruži lažne, netačne i nepotpune podatke koji su od značaja za takmičenje kluba u odgovarajućem stepenu takmičenja;

  koji se lažno predstavi da je zvaničnik kluba ili saveza na određenoj utakmici;

  obmane i dovede u zabludu fudbalsko rukovodstvo ili klub u bilo kojem pogledu ili odbije da primi odluku i druge pošiljke upućene preporučenom poštom ili telefaksom od strane FSCG, RFS, ili drugih klubova,

  izreći će se disciplinska mjera: a) igraču - zabrana igranja od 4 do 12 utakmica ili zabrana igranja od 3 mjeseca do 1

  godine b) članu rukovodstva i/ili organa upravljanja kluba, zvaničniku kluba, odnosno

  fudbalskom radniku - zabrana obavljanja funkcija od 6 mjeseci do 2 godine, c) klubu - oduzimanje do 9 bodova, ili do 9 negativnih bodova.

 • 32

  2) Kumulativno se za prekršaj iz ovog člana može izreći i novčana kazna, a za zvaničnike utakmice - fudbalske sudije, kontrolore i delegate, disciplinska mjera zabrana suđenja, odnosno obavljanja dužnosti delegata ili kontrolora suđenja za određeno vrijeme ili određeni broj utakmica. 3) Za pokušaj se izriče disciplinska mjera. Zanemarivanje obaveza

  Član 102 Ko zanemaruje svoje obaveze:

  nedostavljanjem ispisnice kada je po propisima fudbalske organizacije na to obavezan,

  neisplaćivanjem ili kašnjenjem u isplati troškova sudija i delegata i drugih obaveza iz sportskih odnosa,

  neplaćanjem članarine za klub i igrače,

  nepodnošenjem delegatu utakmice: fudbalskih legitimacija, zapisnika i drugih dokumenata predviđenih propozicijama takmičenja,

  neprijavljivanjem ili neblagovremenim prijavljivanjem javnih utakmica i turnira,

  otežavanjem rada fudbalskih tijela, nedostavljanjem ili kašnjenjem odgovora, izjava ili izvještaja i

  neizvršenjem drugih dužnosti i obaveza koje proističu iz pravilnika i drugih propisa fudbalske organizacije,

  izreći će se disciplinska mjera: a) igraču - zabrana igranja od 2 do 6 utakmica b) članu rukovodstva i/ili organa upravljanja kluba, odnosno zvaničniku kluba – zabrana

  obavljanja funkcija do 6 mjeseci, c) klubu - upozerenje, ili novčana kazna.

  Otežavanje vođenja postupka

  Član 103 1) Ko organima ili tijelima saveza otežava vođenje postupka davanjem netačnih podataka, izreći će se disciplinska mjera:

  a) igraču - zabrana igranja do godinu dana, b) članu rukovodstva i/ili organa upravljnja kluba i/ili saveza, fudbalskom radniku i

  službenim licima– zabrana obavljanja funkcija do 2 godine, c) klubu - oduzimanje do 9 bodova, ili do 9 negativnih bodova.

  2) Zbog neodazivanja na prvi poziv, ako je saslušanje neophodno za utvrđivanje činjeničnog stanja, disciplinsko tijelo može izeći suspenziju koja traje po odredbama ovog Pravilnika.

  Član 104 Zvaničnicima kluba i službenim licima koja u izvještajima sa utakmice ne navedu bilo koji incident ili značajan događaj koji se desio prije, za vrijeme ili poslije utakmice, kao i klubu i drugim licima od kojih se ovi podaci traže, izreći će se disciplinska mjera:

  a) zvaničnik klubu i službenim licima – zabrana obavljanja funkcija do 1 godine,

 • 33

  b) klubu - oduzimanje do 9 bodova ili do 9 negativnih bodova. Neizvršavanje odluka, zahtjeva i obaveza

  Član 105 1) Ko ne izvršava odluke i zahtjeve nadležnih organa ili tijela, ili ne izvršava obaveze prema klubu, igraču, treneru i službenim licima, utvrđene odlukom nadležnog organa ili tijela fudbalske organizacije ili potpisane međusobne sporazume između klubova, kluba i igrača i kluba i trenera, izreći će se disciplinska mjera:

  novčana kazna ili oduzimanje do 9 bodova ili do 9 negativnih bodova,

  članu rukovodstva i/ili organa upravljanja kluba, fudbalskom radniku – novčana kazna ili zabrana obavljanja funkcija do 6 mjeseci.

  2) Ako klub ne izvrši finansijske obaveze prema klubu, igraču ili treneru, a to je utvrđeno konačnom odlukom nadležnog tijela ili organa FSCG, uz disciplinsku mjeru iz stava 1 ovog člana, klubu se može izreći zabrana registracije (transfera) igrača u trajanju od 1 do 3 mjeseca. Disciplinska mjera zabrana registracije (transfera) igrača ukinuće se odmah po izvršenju obaveza, o čemu je klub u obavezi da u pisanoj formi obavijesti disciplinsko tijelo FSCG. Nepoštovanje ugovornih obaveza

  Član 106 1) Klubu koji duže od 30 dana kasni sa ispunjavanjem finansijskih obaveza prema igračima, trenerima i drugim klubovima shodno uslovima utvrđenim ugovorima sa igračima, trenerima, odnosno ugovoru o transferu i te obaveze nije ispunio ni u dodatnom roku koji mu je ostavio povjerilac (igrač, trener ili klub), izreći će se disciplinska mjera:

  upozorenje,

  ukor,

  novčana kazna,

  zabrana registracije ( transfera) novih igrača za jedan ili dva uzastopna prelazna perioda.

  2) Disciplinske mjere iz prethodnog stava mogu se izreći kumulativno. 3) Ukoliko klub nakon izrečene disciplinske mjere izvrši obavezu, disciplinska mjera zabrana registracije (transfera) novih igrača može se ukinućei. U slučaju da klub ponovi prekršaj iz ovog člana u periodu od dvije godine nakon ukinućee disciplinske mjere, uz disciplinsku mjeru za novi prekršaj može se odrediti da izdrži i preostali dio disciplinske mjere koja je ukinuta. Prekršaji amaterskih principa

  Član 107 1) Igraču amateru koji od kluba prima finansijsku naknadu za igranje ili za registraciju za klub, izreći će se disciplinska mjera:

  zabrana igranja od 3 mjeseca do godinu dana

 • 34

  2) Fudbalskom radniku, članu rukovodstva i/ili organa upravljanja kluba koji igraču amateru za igranje fudbala ili za prelazak u klub daje finansijsku naknadu, izreći će se disciplinska mjera:

  zabrana obavljanja funkcija od 3 mjeseca do godinu dana. 3) Klubu koji igraču iz stava 1 ovog člana daje materijalno – finansijsku naknadu za igranje fudbala ili za prelazak u taj klub, izreći će se disciplinska mjera:

  novčana kazna. 4) U težim slučajevima izreći će se disciplinska mjera:

  igraču - zabana igranja od 6 mjeseci do 1 godine ,

  fudbalskom radniku, članu rukovodstva i/ili organa upravljanja kluba - zabrana obavljanja funkcija od 6 mjeseci do 1 godine,

  klubu - oduzimanje do 9 bodova ili do 9 negativnih bodova. 5) Za pokušaj se izriče disciplinska mjera. Prekršaji u vezi sa međunarodnim utakmicama

  Član 108 1) Klubu koji ode na turneju u inostranstvo bez odobrenja nadležnog organa, ili se blagovremeno ne vrati iz inostranstva, izreći će se disciplinska mjera:

  novčana kazna,

  zabrana odigravanja utakmica u inostranstvu do godinu dana, a u ponovljenom slučaju

  oduzimanje do 9 bodova, odnosno do 9 negativnih bodova, koja disciplinska mjera se primjenjuje na onaj tim koji je igrao utakmicu.

  2) Odgovornim rukovodiocima ili članovima organa upravljanja kluba, izreći će se disciplinska mjera:

  zabrana obavljanja funkcija do godinu dana, a u ponovljenom slučaju:

  zabrana obavljanja funkcija od 6 mjeseci do dvije godine.

  Član 109 1) Klubu koji u inostranstvo ili u Crnoj Gori bez odobrenja nadležng organa odigra utakmicu sa inostranim klubom, izreći će se disciplinska mjera:

  novčana kazna,

  zabrana odigravanja utakmica u inostranstvu do godinu dana, a u ponovljenom slučaju

  oduzimanje do 9 bodova, odnosno do 9 negativnih bodova, koja disciplinska mjera se primjenjuje na onaj tim koji je igrao utakmicu.

  2) Odgovornim rukovodiocima ili članovima organa upravljanja kluba, izreći će se disciplinska mjera:

  zabrana obavljanja funkcija do godinu dana, a u ponovljenom slučaju:

  zabrana obavljanja funkcija od 6 mjeseci do dvije godine.

 • 35

  Član 110 Klub koji u roku od tri dana po povratku iz inostranstva u mjesto sjedišta kluba ne prijavi isključenje svojeg igrača ili trenera, i ne dostavi njihove izjave u vezi tih isključenja, izreći će se novčana kazna.

  Član 111 Igračima i treneriima kluba koji u inostranstvu igraju prijateljske utakmice te na istima budu isključeni zbog nesportskog ponašanja ili fizičkog napada, izreći će se novčana kazna

  Član 112 Klubu čiji igrači ili zvaničnici kluba svojim ponašanjem u inostranstvu, na utakmicama ili van istih, štete ugledu naše zemlje, izreći će se disciplinska mjera:

  zabrana igranja utakmica u inostranstvu do godinu dana,

  igračima i zvaničnicima kluba zabrana igranja, odnosno zabrana obavljanja funkcija do godinu dana.

  Prekršaji u vezi licenciranja klubova

  Član 113 1) Subjektima odgovornosti (fizička lica) ili klubovima koji u postupku dobijanja licence za učešće u UEFA klupskim takmičenjima, tijelima za sprovođenje procesa licenciranja dostave falsifikovanu ispravu ili prezentiraju netačne podatke relevantne za donošenje odluke prvostepenog ili drugostepenog tijela za licenciranje, izreći će se disciplinska mjera:

  a) fizičkim licima:

  opomena,

  novčana kazna,

  zabranom obavljanja funkcija u klubu i fudbalskoj organizaciji od najmanje 1 godine,

  isključenjem iz fudbalske organizacije b) klubovima:

  upozorenje,

  novčana kazna,

  oduzimanje izdate licence,

  zabranom učešća u postupku licenciranja klubova, odnosno podnošenja zahtjeva za dobijanje licence u periodu od 1 do 3 godine.

  2) Disciplinska mjere fizičkim licima i klubovima utvrđuju se prema težini prekršaja, odnosno prema značaju netačno prezentiranog dokumenta ili podatka. Prekršaji sudija, stručnih posmatrača kontrolora suđenja i delegata

  Član 114 1) Sudiji koji u određeno vrijeme neopravdano ne dođe da sudi utakmicu, dođe na igralište, a utakmicu neopravdano ne sudi, ili istu nije blagovremeno otkazao, izreći će se disciplinska mjera:

 • 36

  zabrana suđenja od 3 do 6 mjeseci,

  a u težim slučajevima do godinu dana. 2) Stručnom posmatraču - kontroloru suđenja ili delegatu koji neopravdano ne dođe da obavlja dužnost na utakmici za koju je određen, izreći će se disciplinska mjera:

  zabrana obavljanja funkcije od 3 do 6 mjeseci,

  a u težim slučajevima do godinu dana.

  Član 115

  Sudiji koji sudi utakmicu koju je određeni sudija odložio ili pak prekinuo, izreći će se disciplinska mjera:

  zabrana suđenja u vremenu od 6 mjeseci do jedne godine.

  Član 116 Sudiji koji neopravdano prekine utakmicu, izreći će se disciplinska mjera:

  zabrana suđenja do godinu dana.

  Član 117 Sudiji kome se utakmica poništi zbog bitne povrede odredaba Pravila fudbalske igre, izreći će se disciplika mjera:

  zabrana suđenja od 3 do 6 mjeseci,

  a u težim slučajevima do godinu dana.

  Član 118 1) Sudiji koji se nesportski ponaša za vrijeme suđenja, izreći će se disciplinska mjera:

  zabrana suđenja od 1 do 6 mjeseci,

  a u težim slučajevima do godinu dana 2) Stručnom posmatraču – kontroloru suđenja ili delegatu koji se nesportski ponaša za vrijeme obavljanja dužnosti na utakmici za koju je određen, izreći će se disciplinska mjera:

  zabrana obavljanja funkcije od 1 do 6 mjeseci,

  a u težim slučajevima do godinu dana.

  Član 119 Sudiji, stručnom posmatraču - kontroloru suđenja ili delegatu, koji podnesu netačan ili nepotpun izvještaj o utakmici na kojoj je obavio, dužnost sudije, ili pomoćnog sudije, odnosno, stručnog posmatarča, kontrolora suđenja ili delegata, izreći će se disciplinska mjera:

  zabrana suđenja od 2 do 6 mjeseci,

  a u težim slučajevima do godinu dana

  stručnom posmatraču - kontroloru suđenja ili delegatu, zabrana obavljanja funkcije od 2 do 6 mjeseci, a u težim slučajevima do godinu dana.

 • 37

  Član 120 Sudiji, stručnom posmatraču - kontroloru suđenja ili delegatu, koji naplati veću taksu ili putne troškove, odnosno, troškove suđenja ili obavljanja funkcije stručnog posmatrača - kontrolora ili delegata, nego što je imao pravo, izreći će se disciplinska mjera:

  zabrana suđenja u trajanju od 6 mjeseci do godinu dana,

  a u težem ili ponovljenom slučaju do 2 godine ili isključenjem iz fudbalske organizacije.

  stručnom posmatraču - kontroloru ili delegatu, zabrana vršenja funkcije od 6 mjeseci do godinu dana, a u težem ili ponovljenom slučaju do dvije godine, ili isključenjem iz fudbalske organizacije.

  Član 121

  Sudiji, stručnom posmatraču - kontroloru suđenja ili delegatu koji daje izjavu u sredstvima javnog informisanja o suđenju na utakmici na kojoj je obavljao dužnost, ili o suđenju drugih utakmica na nekom od takmičenja u okviru FSCG, bez dozvole nadležnog tijela FSCG, izreći će se disciplinska mjera:

  zabrana suđenja u trajanju do 6 mjeseci,

  a u težim slučajevima do godinu dana,

  stručnom posmatraču – kontroloru ili delegatu, zabrana obavljanja funkcije u trajanju do 6 mjeseci,

  a u težim slučajevima do godinu dana.

  Član 122 1) Sudiji, stručnom posmatraču - kontroloru suđenja ili delegatu, koji za vrijeme suđenja, obavljanja funkcije ili po završenoj utakmici fizički napadne igrača, zvaničnika kluba ili saveza, gledaoca, izreći će se disciplinska mjera:

  zabrana suđenja u trajanju od 6 mjeseci do godinu dana,

  a u težem ili ponovljenom slučaju do 2 godine, ili isključenjem iz fudbalske organizcije,

  stručnom posmatraču - kontroloru suđenja ili delegatu,

  zabrana obavljanja funkcije od 6 mjeseci do godinu dana, a u težem ili ponovljenom slučaju do 2 godine, ili isključenjem iz fudbalske organizacije.

  2) Za pokušaj se izriče disciplinska mjera.

  Član 123 Sudiji, stručnom posmatraču - kontroloru suđenja ili delegatu, koji se neopravdano ne odazove pozivu naležnog tijela fudbalske organizacije i time otežava vođenje postupka, izreći će se disciplinska mjera:

  zabrana suđenja u vremenu od 3 do 6 mjeseci,

  stručnom posmatraču - kontroloru ili delegatu zabrana obavljanja funkcije u trajanju od 3 do 6 mjeseci.

  Član 124

 • 38

  Sudiji, stručnom posmatraču -kontroloru suđenja ili delegatu, koji sprečava vođenje postupka koji se vodi protiv njega bilo nedolaskom na saslušanje, ili na bilo koji drugi način, izreći će se disciplinska mjera:

  zabrana suđenja u vremenu od 6 mjeseci do godinu dana,

  stručnom posmatraču - kontroloru ili delegatu zabrana obavljanja funkcije u trajanju od 6 mjeseci do godinu dana.

  Član 125

  1) Sudiji, stručnom posmatraču-kontroloru suđenja ili delegatu, koji vrši dužnost u vrijeme kada se nalazi pod suspenzijom, izrečenom disciplinskom mjerom ili na bolovanju, izreći će se disciplinska mjera:

  zabrana suđenja u vremenu od 6 mjeseci do godinu dana,

  stručnom posmatraču - kontroloru ili delegatu zabrana obavljanja funkcije u trajanju od 6 mjeseci do godinu dana.

  2) Sudiji, stručnom posmatraču - kontroloru suđenja ili delegatu, koji vrši dužnost na prvenstvenoj ili kup utakmici na koju nije delegiran, a sudija i na prijateljskoj utakmici ili turniru, biće izrečena disciplinska mjera zabrana suđenja, odnosno, obavljanja funkcije u vremenu od 1 do 3 mjeseca, a u ponovljenom slučaju do jedne godine.

  Član 126 Sudiji ili delegatu koji pri obavljanju svoje dužnosti ne poštoje kodeks u vezi svojeg izgleda ili propisane opreme, odnosno oblačenja, izreći će se disciplinska mjera:

  upozorenje, a u ponovljenom slučaju