293
स¾यमेव स¾यमेव जयते जयते महाराÍĘ महाराÍĘ शासन शासन िनयोजन िनयोजन िवभाग िवभाग िजÊहा सामािजक आȌथक समालोचन-2015 िजÊहा नािशक िजÊहा सांȎ°यकी कायɕलय, अथ« सांȎ°यकी संचालनालय, महाराÍĘ शासन, नािशक.

Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

  • Upload
    others

  • View
    14

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

स यमेवस यमेव जयतेजयते

महारामहारा शासनशासन िनयोजनिनयोजन िवभागिवभाग

िज हा सामािजक व आ थक

समालोचन-2015

िज हा नािशक

िज हा सां यकी काय लय, अथ व सां यकी संचालनालय,

महारा शासन, नािशक.

Page 2: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

िज हा सामािजक व आ थक समालोचन 2015 िज हा - नािशक

-: ता व ना :-

िज हा सामािजक व आ थक समालोचन हे काशन अथ व सां यकी संचालनालया माफत

दरवष कािशत कर यात येते. सन 2014-15 या वष साठी िज हा सामािजक व आ थक समालोचन

हे काशन िज हा सां यकी काय लय, अथ व सां यकी संचालनालय, नािशक या काय लयामाफत

कािशत कर यात येत आहे. सन 2011 पासून काशनाची या ती वाढिव यात आली असुन, अनेक न या बाब चा यात समावेश कर यात आला आहे. काशना या पिह या भागात िज हा समालोचन असून, यात िज ाचा सम आढावा, ठळक वैिश े, आलेख इ. मािहती िदली आहे. दुस-या भागात िनरिनरा या िवषयांवरील सां यकीय त ते िदले आहेत. ितस-या भागात

गणनािवषयक आकडेवारी असुन यात जनगणना, कृिष, पशु व आ थक गणना यांचा समावेश आहे.

सन 2011 या जनगणनेनुसार लोकसं येची मािहती आिण े वार िज हा उ प व दरडोई

उ प दशिवणारे त ते या काशनात समािव ट कर यात आले आहेत. या काशनात अ यावत व

अचूक मािहती दे याचा जा तीत जा त य न कर यात आला आहे. सदरहू काशनासाठी सव

संबंधीत िवभाग व काय वयीन अिधकारी यांनी वेळेवर सां यकीय मािहती उपल ध क न िदली तसेच काय लयातील कमचारीवृदांनी काशना या छपाईसाठी मोलाचे सहकाय केलेले आहे, यासाठी सव चा मी आभारी आहे.

िठकाण : नािशक (पी.डी.घाडगे)

िदनांक : 17.10.2016 िज हा सां यकी अिधकारी, िज हा सां यकी काय लय, नािशक.

Page 3: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

त ता . िवषय पृ ठ .

1. िज ाचा सम आढावा I 2. ट ेपात िज हा XX3. िज हा योजनेचा आढावा XXVIिज ाचा नकाशा XXXिनवडक िनदशकांवर आधािरत आलेख XXXII

11.1 िज ातील िविवध आ थक व सामािजक बाब चे िनवडक िनदशक 11.2 िज ातील मह वाची सां यकी 62

2.1 े वार िज हा उ प व दरडोई िज हा उ प - चालू कमत नुसार 82.2 े वार िज हा उ प व दरडोई िज हा उ प - थर (2004-2005) कमत नुसार 113

3.1 िज ातील मह वा या व तुं या ैमािसक सरासरी िकरकोळ कमती 14सावजिनक िवतरण यव था

3.2 रा त भाव धा य दुकाने आिण रेशनकाड धारकांची सं या 16

3.3 अं योदय अ येाजना, दािर य रेषेखालील (अं योदय अ येाजना वगळून) व दािर य रेषेवरील कुटंुबांसाठी अ धा याचे िनयतन व उचल

17

4 जमीन व इतर महसूल, थािनक वरा य सं थांचे उ प न/खच,बँ कग,िवमा,बचत गट

4.1 (अ) गोळा केलेला महसूल (जमीन महसूल, वाढीव, संिकण, िज.प., ा.प., पं.स., सेस, इ.जी.एस., िश ण, अकृिषक, िसटी सव, व तीवाढ व नझूल)

18

4.1 (ब) गोळा केलेला महसूल (खाणी, गौणखिनज, म य, कोट फी व मु ांक, बी.बी.डी.आर., न दणीप , महसूली, करमणूक, जािहरात इ यादी)

19

4.1 (क)गोळा केलेला महसूल (तगाई, अिधक धा य, मृद संधारण, वनजमीन कज, अकृषीक कज, आदश गृहिनम ण, प चम पािक तानातून आलेले िनव िसत यांची मोडतोड, क प तांना, कुळांना िदलेले कज, पूर त, जमीन सुधारणा इ यादी)

20

4.2 थािनक वरा य सं थांचे उ प व खच 21

4.3 नागरी थािनक वरा य सं थांचे सन 2012-13 मधील उ प व खच 22

4.4 ामपंचायत चे उ प व खच 23

4.5 िज हा पिरषदचे उ प व खच 24

िज हा सामािजक व आ थक समालोचन, 2015 िज हा - नािशकअनु मिणका

भाग 1 - समालोचन

भाग 2 - सां यकीय त ते

कमती िवषयक आकडेवारी

जमीन व इतर महसूल

थािनक वरा य सं थांचे उ प न/खच

कमती व सावजिनक िवतरण यव था

िज हा उ प न अंदाज

िनवडक िनदशक

Page 4: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

त ता . िवषय पृ ठ .

4.6 तालुकािनहाय बँक काय लये, वग कृत बँकांची सं या, ठेवी व कज 25

4.7 िज ातील आयु वमा िवषयक आकडेवारी 26

4.8 िज ातील बचत गटांबाबतची मािहती 27

4.9 िज ातील िज हा ािमण िवकास यं णा व मिहला आ थक िवकास महामंडळ यां या माफत थािपत बचत गटांबाबतची मािहती

28

5

5.1 जिमनी या वापरािवषयी मािहती 30

5.2 िनरिनरा या िपकांखालील े 32

5.3 िज ात िवतरीत कर यात आलेले िबयाणे 47

5.4 रासायिनक खतांचा वापर 48

5.5 िनरिनरा या िपकांचे उ पादन 49

5.6 मु य िपकांचे दर हे टरी अंदािजत उ पादन 53

5.7 तालुकािनहाय पज य िदवसांची सं या व एकूण पज य 54

5.8 कृि म रेतन काय माची गती 55

5.9 कृि म रेतन व दु ध उ पादनाची तालुकािनहाय गती 56

5.10 पशुवै िकय सं थाबाबतची मािहती 57

5.11 मा यता ा त पशुवध गृहे आिण यात क ल केले या पशंूची सं या 58

5.12 भूजल म य यवसायिवषयक मािहती 59

5.13* सागरी म य यवसायिवषयक मािहती* --

5.14 शासकीय आिण सहकारी दु ध शाळांमधील दु ध उपउ पादने 60

5.15 दु ध िवकास सहकारी सं थाबाबतची मािहती 61

5.16 िज ातील सचना या व पाणी उपसा कर या या सोयी 62

5.17 िविवध साधनांखालील ओिलताचे े 63

5.18 सचन िविहरीिवषयक मािहती 64

5.19 कूपनिलका, हातपंप व िव ुत पंपांिवषयी मािहती 65

5.20 िज ातील पाटबंधारे िवषयक सुिवधा (रा य तर पाटबंधारे) 66

5.21 िज ातील लघुपाटबंधा यां या कामािवषयक मािहती 67

5.22 मोठे व म यम पाटबंधारे क पांिवषयी मािहती 69

5.23 िज हयातील लघुपाटबंधारे िवषयी सुिवधा 73

5.24 िज हयातील पाणलोट े िवकास काय मांतगत मृद व जलसंधारण कामांची गती 74

िटप : (*) नािशक िज ाला सागरी िकनारा नस यामुळे सदर त ता या िज ास लागू नाही.

बँक व िवमा

बचत गट

कृिष िवभागकृिष व संल न सेवा

पदुम िवभाग

Page 5: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

त ता . िवषय पृ ठ .

5.25 िज ातील एकूण वन े 75

5.26 िज ातील वनांचे वग करण 75

5.27 सामािजक वनीकरण काय मांतगत वृ रोपणाचे ल य व सा य 76

5.28 व यजीव व रा ीय उ ाने / अभयार याअंतगत क पिनहाय े व खच 77

5.29 मु य व गौण वन उ पादने व उ प ािवषयी मािहती 78

5.30 संवगिनहाय कारखा यांचा तपिशल 79

6

6.1 िज ातील उ ोगांबाबतचा तपशील 80

6.2िज ातील िविवध यं णाकडे उपल ध असले या वयंरोजगारा या योजनांतगत लाभ िदले या लाभधारकांची सं या

81

6.3 कारखा यातील कामगारांची दैिनक सरासरी सं या 826.4 रोजगार व वयंरोजगार मागदशन क ांतील आकडेवारी 856.5 शासकीय व थािनक वरा य सं थांतील कमचा यांची सं या 866.6 िनरिनराळया उ ोगांतील रोजगारांबाबतची मािहती 87

6.7 दुकाने, यापारी सं था व यातील कामगारांबाबतची मािहती 88

6.8 ाथिमक कृिष सहकारी सं थांचे काय 896.9 िज ातील कृिष सहकारी बँकांचा तपिशल 91

6.10 ाथिमक कृिष पतपुरवठा सं थांचा तपिशल 926.11 िज ातील साखर कारखाने िवषयक मािहती 936.12 िविवध कार या सहकारी सं था 946.13 सहकारी सं थांची िव ीय थती 956.14 सहकारी सं थांची लेखापरी ण वग माणे सं या 966.15 रा य / िज हा काय े असले या सहकारी बँकाचे काय 976.16 िबगर-कृषी सहकारी पतसं थांचे काय 986.17 परवानाधारक सावकारांची सं या आिण यांनी िदलेली कज 99

6.18 िज हा आिण ाथिमक पणन सं थांचे काय 1006.19 िनयंि त बाजारपेठातील कृषी मालांची वा षक आवक 1036.20 िनवडक कृिष माला या ैमािसक सरासरी घाऊक िकमंती 106

6.21 सहकारी सूत िगर या, हातमाग व यं माग यांचा तपिशल 107

वने व पय वरण

उ ोग व सहकारउ ोग

रोजगार व वयंरोजगार

कामगार

सहकार

पणन

व ो ोग

Page 6: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

त ता . िवषय पृ ठ .

7

7.1 िज ातील िवजेचा वापर 109

7.2 मोटार वाहनांची आिण अनु ा ती धारकांची सं या 110

7.3 महारा रा य माग पिरवहन महामंडळाची वासी वाहतूक 111

7.4 थािनक वरा य सं थांचे वाहतूक उप म 112

7.5 पो ट आिण दूर वनी सेवा यांची आकडेवारी 113

7.6 रोड लॅन 2001-21 नुसार िज ातील र तेिवकास काय माची गती 114

7.7 कार व पृ ठभाग यानुसार र यांची लांबी 115

7.8 तालु यातील र तेिवषयक आकडेवारी 116

7.9 िप या या पा या या सोयी व टंचाई संबंधी केले या उपाययोजना 118

7.10 अनुसूिचत जाती व नवबौ द वैय तक नळजोडणी 120

7.11 ामीण भागात शौचालयाची सुिवधा असणा या कुटंूबांची सं या 121

8

8.1 िज ातील ाथिमक शाळांबाबतची मािहती 122

8.2 िज ातील मा यिमक शाळांबाबतची मािहती 127

8.3 िज ातील उ च मा यिमक शाळांबाबतची मािहती 132

8.4 शै िणक सं थांतील अनुसूिचत जाती या िव ा य ची सं या 137

8.5 शै िणक सं थांतील अनुसूिचत जमाती या िव ा य ची सं या 141

8.6 शै िणक सं थांतील अ पसं यांक िव ा य ची सं या 145

8.7 िज ातील सा रतेचे माण 149

8.8 इय ािनहाय िव ा य ची सं या 151

8.9 ाथिमक शाळांतील िव ा य चे उ ीणतेचे माण 153

8.10 ाथिमक शाळांतील िव ा य या गळतीचे माण 154

8.11 शारीिरक िश ण महािव ालये, ीडांगणे, ीडा सं था आिण ीडा िश यवृ ीधारक याबाबतची मािहती155

8.12 इय ा दहावी नंतर िविवध े ातील उपल ध वेश मता 157

8.13 वष या सु वातीला ा त अजांच सं या व वेश िमळाले या िव ा य ची सं या 158

8.14 िज ातील महािव ालयांबाबतची मािहती 159

8.15 यावसाियक िश ण सं थांबाबतची मािहती 162

पायाभूत सुिवधाउज

ादेिशक पिरवहन व महारा रा य माग पिरवहन व दळणवळण

सावजिनक बांधकाम

पाणी पुरवठा व व छता

सामािजक े े व सामूिहक सेवा

Page 7: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

त ता . िवषय पृ ठ .

8.16 सावजिनक व शासन सहा यीत वै कीय सुिवधांची मािहती 164

8.17 खाजगी वै कीय सुिवधांची मािहती 166

8.18 िज ात न द केले या ज म व मृ यूंची सं या 167

8.19 िज ातील सुतीपूव तपासण ची सं या 171

8.20 िविवध कारणांनुसार मृ यूची सं या 172

8.21 माता व बाल संगोपन काय मांतगत लस टोचणी 173

8.22 कुटंुब क याण काय माची गती 175

8.23 िज ातील कायरत अंगणवा ा, कायरत सेिवका व अंगणवा ा इमारत चा तपिशल177

8.24 िज ातील कायरत अंगणवा ा व यामधील बालके 179

8.25 िज ातील कायरत अंगणवा ांमधील कुपोषीत बालकांचे ेणीिनहाय वग करण 183

8.26 एका मक बाल िवकास सेवा योजना - माता व बालसंगोपन 185

8.27 शहरी भागातील दािर य रेषेखालील कुटंुबे 187

8.28 ामीण भागातील दािर य रेषेखालील कुटंुबे 188

8.29 िविवध गृहिनम ण मंडळामाफत हाडाने बांधले या घरांचा तपिशल. 189

8.30 राजीव गांधी ािमण िनवारा योजना 190

8.31 इंिदरा आवास योजना- ामीण भागासाठी 191

8.32 घरबांधणीसाठी अथसहा य योजनेअंतगत ामीण े ात िदलेली घरे 192

8.33 िज ातील मागासवग य वसतीगृहे, यांची वेश मता व िदलेले वेश 193

8.34 िज ातील दिलत व या, यामधील लोकसं या व दिलत व यांची सुधारणा 195

8.35 अ पसं यांक िवकास िवभागाकडून राबिव यात येत असले या िविवध योजनांमधील लाभाथ सं या197

8.36 महसुल िवभागाकडील सामािजक सुर ा योजनांतगत केलेले अथसहा य 198

8.37 संजय गांधी िनराधार अनुदान योजनतगत केलेले अथसहा य 199

8.38 पुनवसन क पांची स थती 200

8.39 िज ातील दु काळामुळे झालेली हानी व पुनवसन यव थापनांतगत िदलेले सहा य 201

8.40 िज ातील आप ीमुळे झालेली हानी व आप ी यव थापनांतगत िदलेले सहा य 202

िवशेष सहा य

मिहला व बालिवकास

दािर

गृहिनम ण

सामािजक याय

अ पसं यांक िवकास

Page 8: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

त ता . िवषय पृ ठ .

9

9.1 िज ातील िविवध योजनांतगत िनयत यय व खच चा आढावा 203

9.2 िविवध िवकास शीष खाली झालेला योजनांतगत खच 204

9.3 वीस कलमी काय माची भौितक गती 208

9.4 खासदार थािनक े िवकास काय म 210

9.5 आमदार थािनक िवकास काय म (िवधानसभा मतदार संघ) 213

9.6 थािनक िवकास काय म (िवधानपिरषद सद य) 214

9.7 महारा ामीण रोजगार हमी योजना 215

9.8 महारा ामीण रोजगार हमी योजनेखाली घेतलेली कामे, यावरील रोजगार व खच 216

9.9 महारा ामीण रोजगार हमी योजनेखाली घे यात आलेली कारानुसार कामे व यावरील खच217

10

10.1 पोिलस अिधकारी/कमचारी यांची सं या 220

10.2 िज ात कायरत िविवध यायालये, यामधील यायाधीशांची सं या व िनकालात काढलेली करणे221

10.3 िज ात कािशत झालेली वतमानप े व िनयतकािलके 222

10.4 िच पट गृहे, ही.डी.ओ. क आिण केबलधारक यांची आकडेवारी 223

10.5 लोकसभा व िवधानसभा िनवडणूकीबाबतची आकडेवारी 224

10.6 िज ात गोळा कर यात आलेला कर महसूल 226

10.7 िज ात गोळा कर यात आलेला मू यवध त कर महसूल ( हॅट) 227

10.8 कोषागारात सादर झाले या देयकांचे तपिशल 228

10.9 मािहती व तं ान संबधी तपिशल 229

10.10 िज हयातील पयटन थळा या िवकासाबाबत स थती 230

10.11 िज हयातील पयटन थळा या िठकाणी असले या सुिवधा 231

11.1 लोकसं या िवषयक िनवडक आकडेवारी (नागरी े ) 233

11.2 लोकसं या िवषयक िनवडक आकडेवारी ( ामीण े ) 234

पयटन

मािहती व तं ान

भाग -3 गणनािवषयक आकडेवारीजनगणना (लोकसं या)

याय व शासन

मािहती व जनसंपक

िनवडणूकीबाबत

िव

योजनािवषयक आकडेवारीिविवध िवकास योजना

महारा ामीण रोजगार हमी योजना

संकीण

Page 9: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

त ता . िवषय पृ ठ .

11.3 िज ातील मागासवग यांची लोकसं या 235

11.4 लोकसं या आिण वृि दर 236

11.5 शहरांची वगवारी आिण यांची लोकसं या 237

11.6 मु य व सीमांतीक काम करणा यांचे उ ोग गटिनहाय वग करण 238

11.7 धम व वयोगटानुसार लोकसं या 240

11.8 विहती धारणेचा कार आिण े फळ गटानुसार वग करण 241

11.9 (अ) िज ातील एकूण पशुधन (िवदेशी व संकिरत गाई व बैल) 242

11.9 (ब) िज ातील एकूण पशुधन(देशी व संकिरत गाई व बैल) 243

11.9 (क) िज ातील एकूण पशुधन( हशी व रेडे) 244

11.9 (ड) िज ातील एकूण पशुधन(इतर पशू) 245

11.10 कृिष अवजारांिवषयी मािहती 246

11.11 कृषी व िबगर-कृषी उ ोग 247

11.12 मुख उ ोग गटानुसार उ ोगांची आिण िनयिमत काम करणा-या कामगारांची सं या 248

11.13 मह वा या उ ोग गटानुसार कृषी व िबगर - कृषी आ थापनांची व यातील कामगारांची सं या249

आ थक गणना

कृिष गणना

पशुगणना

Page 10: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

[ I ]

भाग 1 : समालोचन

Page 11: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

[ II ]

िज ाचा सम आढावा

तावना : स ा ी या कुशीत उगम पावणा या गोदावरी नदी या ितरावर नािशक हे शहर वसलेले आहे.

नािशक हे शहर पुराणकाळापासून पिव े हणून िस आहे. या े ाचा ाचीन काळात प नगर, ि कंटक, जन थान असा उ लेख आढळून येतो. पौरािणक काळातील राम-ल मण यां या चौदा वष या वनवास काळात नािशक सभोवताल या जंगलात (दंडकार य) ल मणाने शूपणखा नावा या रा िसणीचे नाक कापले होते. सं कृत भाषेत नाकाला नािसका हणतात, हणून या भागाचे/िज ाचे नांव नािशक पडले आहे असे मान यात येते. नािशक िज हा महारा ा या उ रभागात 18.33 ते 20.53 उ र अ ांश आिण 73.16 ते 75.16 पूव रेखांश या प यात वसलेला आहे. िज हयाची समु सपाटीपासून सरासरी उंची 565 मी.आहे. िज ाचे े साधारणतः तीन मुख खो यांम ये िवभागले गेले आहे. 1) गोदावरीचे खोरे िज ाचा पूव व दि ण भाग 2) तापीचे खोरे िज ाचा उ र व पूव भाग, 3) दमणगंगेचे खोरे (प चम वािहनी न ा) िज हयाचा प चम भाग या भागात िज ातील सुरगाणा आिण पेठ हे तालुके येतात. हे तालुके इतर भूभागा या तुलनेत समु सपाटीपासून कमी उंचीवर वसलेले आहेत. या तालु यांतील सव न ा स ा ी पवतात उगम पावून पूवकडून प चमेकडे वाहतात. वरील दोन तालुके वगळता उविरत िज ां या म यातून पूव-प चम अशी रेषा गृहीत धर यास िज ाचे दोन भाग होतात. या रेषे या उ रेकडील भागातील पावसाचे पाणी िगरणा व ित या उपन ां ारे सरतेशेवटी तापी नदीत वाहून जाते. तर रेषे या दि णेकडील भूभाग गोदावरी या खो-यात वसलेला आहे. िज ातील न ांचे मुख वैिश हणजे िज ातील सव न ा िज ातच उगम पावतात. एकही जल वाह िज ाबाहे न नािशक िज ात येत नाही. िज ा या प चम सीमेवर स ा ी पवतमाला आहे. तसेच िज ात अनेक डोगर आहेत. िज ातील बहुतेक सव ड गर प चमेकडील स ा ी पवतांचे पूवकडे पसरलेले फाटे आहेत.

महारा ातील सव िविवधता नािशक िज ात िदसून येते. सुरगाणा आिण पेठ या तालु यातील पावसाचे माण, हवामान, िपके हे कोकणातील सव बाब शी सम प आहेत. या तालु यांतील वनात उ कृ ठ तीचा साग व इतर गौण वन उ पादने मो ा माणात िमळतात. याच ड गराळ भागात बहुतांश आिदवासी लोकव ती आहे. िज ा या म य व पूव भागात प चम महारा ासारखी भाजीपाला, फळे आिण मो ा माणात ऊस िपकतो. या भागात सा र कारखाने आहेत. या भागात ओलीताखालील े जा त अस यामुळे दुधाकिरता आव यक असले या िहर या चा-यांची िपके मो ा माणात होतात यामुळे दुधाचे उ पादन भरपूर होते. िज ात उ पािदत होणारा भाजीपाला मो ा माणात मंुबईला पुरिवला जातो, या याखालोखाल गुजरात रा यात पाठिव यात येतो. हणून नािशक िज ास मंुबईची परसबाग व गवळीवाडा असेही हणतात. पुणे, मंुबई माणेच नािशक िज ाचे

झपा ाने औि िगकरण होत आहे. िज ा या उ र-पूव भागात हवामान उ ण अस यामुळे येथे िवदभ-मराठवाडया माणे कापूस व वारीचे उ पादन घेतले जाते. परंतू नािशक िज ाची ओळख आता ामु याने ा े, कांदा, डा ळब व भा या या िपकांकिरता झालेली आहे. नािशक िज ात पपळगांव (बसवंत) ही ा ाची तर

Page 12: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

[ III ]

लासलगांव ही कां ाची मोठी बाजारपेठ आहे. या दोन िपकांमुळे िज ाला आंतररा ीय ओळख लाभलेली आहे. िवशेषतः िनय त म ा े व वायनरी उ ोग यामुळेसु ा िज हा िस आहे. नािशक िज ाचे े फळ 15,530 चौरस िक.मी. आहे. रा या या एकूण े ापैकी 5.04 ट के

े यापले या या िज ाचा, रा या या एकूण े फळाचा िवचार करता ितसरा मांक आहे. 2011 या जनगणनेनुसार रा या या 5.44 ट के हणजेच, 61.07 लाख लोकसं या असले या या िज ाचा लोकसं येबाबत रा यात चौथा मांक आहे. रा या या दर चौरस िक.मी. म ये 365 लोकसं या घनते या तुलनेत िज ाची दर चौरस िक.मी. लोकसं या घनता 393 इतकी आहे. िज ातील एकूण 1,919 खेडी, 15 तालुके िवकास अथ त गटात सामावलेली आहेत. िज ात दोन महानगरपािलका, एक कटकमंडळ, आठ नगरपिरषदा आिण जनगणना शहरे या नागरी े ात एकूण 25.97 लाख लोकसं या आहे. नागरी लोकसं या एकूण लोकसं ये या 42.52 ट के इतकी आहे. िज हयातील 2011 या एकूण लोकसं येपैकी 57.48 ट के य ती ामीण भागात राहतात. 2011 या जनगणनेनुसार एकूण लोकसं येशी सा रतेचे माण 82.31 ट के आहे. रा यात सन 2001-2011 या दशवष त नािशक शहरा या लोकसं ये या वाढीचा दर सव िधक हणजे 37.95 ट के इतका होता. नािशक िज ाचे हवामान सवसाधारण िवषम व पाचे असून वा षक सरासरी पज यमान 885.17 िम.िम. आहे. िज ातील जमीन काळी, माळ, कोरड व बरड या चार कारात िवभागलेली आहे. पृ ठभागापासून भूगभ तील पा याची पातळी 5 ते 55 फुटांपयत आहे. भूमी अिभलेख िवभागाकडील ऋतू िपके अहवालनुसार 2008-09 या वष त िज ात 7,65,532 हे टर जमीन लागवडीखाली आण यात आली. ती िज ा या एकूण े फळा या 49.29 ट के होती. एकूण 7,65,532 हे टर िपकाखालील े ापैकी 6,85,951 हे. हणजेच 89.60 ट के जमीन ही िन वळ िपकाखालील े असून, दुबार िपक हे िन वळ िपकाखालील े ा या 10.40 ट के होते. एकंदर िपकाखालील े ांपैकी 7,31,215 हे टर जमीन ही खा िपकाखालील होती. ती एकूण िपकाखालील े ा या 95.51 ट के होती. अखा िपकाखालील 34,317 हे टर े हे एकूण िपकाखालील े ा या 4.49 ट के होते. िज ात 2008-09 या वष ओिलताखालील िन वळ े 3,37,522 हे टर होते. ते एकूण िपकाखालील े ा या 44.08 ट के होते. ओलीताखालील िन वळ े ापैकी 32.82 ट के े पृ ठभागीय ओलीत असून, 67.18 ट के े हे िविहरीखालील ओलीत े होते. सन 2011 या जनगणने माणे िज ातील एकूण 1,922 खे ांपैकी ओसाड गांवे सोडून 1919 गांवे व 25 शहरांचे िव ुतीकरण झालेले आहे. संदभ वष त िज ात रा ीय महामाग, रा य महामाग, मुख िज हा माग, इतर िज हा माग व ामीण र ते असे एकूण 18952.37 िक.मी. लांबीचे र ते अ त वात होते. िज ातून मंुबई-आ ा (रा ीय महामाग .3) व पुणे-नािशक (रा ीय महामाग .50) हे दोन रा ीय महामाग जात असून, या दोन माग मुळे नािशक शहर रा यातील अ य शहरांशी तसेच शेजार या रा यातील मुख शहरांशी जोडले गेले आहे. िज ात असले या रा य महामाग मुळे िज ातील मह वाची शहरे व तालु यांची िठकाणे जोडली गेली आहेत.

िज ांत 287 िक.मी. लोहमाग चे जाळे असून, िज ातील इगतपुरी, नािशक, िनफाड, नांदगांव व येवला या तालु यातून लोहमाग गेलेला आहे. या लोहमाग वर िज ातील मनमाड हे रे वेचे जं शन आहे. तेथून पुणे

Page 13: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

[ IV ]

िज ातील द ड व पुढे सोलापूर कडे रे वेचा माग गेलेला आहे. तसेच मनमाडव नच मराठवा ातील औरंगाबाद, नांदेड कडे दुसरा एक माग गेलेला आहे. माच 2014 अखेर िज ात 12074 सहकारी सं था कायरत हो या. या सहकारी सं थांची सभासद सं या 2125 हजार इतकी होती. ाथिमक कृषी सहकारी सं थांमाफत माच 2014 अखेर िज ातील सभासद शेतक-यांना 1296.38 कोटी पयांचे कज चे िवतरण कर यांत आले. िज ात 31 िडसबर 2013 अखेर न दणीकृत कारखा यांची सं या 2259 इतकी होती. यापैकी 1,983 कारखाने कायरत होते. या कारखा यांत 111231 कामगार काम करीत होते. या कारखा यांत म ह आिण म ह , बॉश, गरवारे, ॉ पटन व जदाल इ यादी मोठमो ा उ ोग समुहांचा समावेश आहे. िज ाला औ ोिगक

े ाची पा वभूमी लाभलेली आहे. िज ात कृिष उ ोगासह अ य उ ोगसु ा मो ा माणात थािपत आहेत. िज ात, मुसळगांव, माळेगांव (ता.िस र) ग दे (ता.इगतपुरी). सातपूर, अंबड (ता.नािशक) येथे मोठे औ ोिगक े िवकिसत झालेले आहे. शासकीय तरावर नािशकरोड येथील भारत ितभूती मु णालय, चलाथ प मु णालय, ओझर येथील संर ण दलाचा लढाऊ िवमानांचा क प ही काही मह वाची उदाहरणे देता येतील. या यितिर त िज हयातील पुढील काही मह वा या सं था कायरत आहेत. 1. तोफखाना के देवळाली. 2. एकलहरे औ णक वीजिनिमत क 3. महारा अिभयांि की संशोधन सं था 4. महारा आरो य िव ान िवदयापीठ. 5. महारा पोलीस अकादमी. रा य शासन, थािनक सं था, इतर सेवाभावी सं था व खाजगी दवाखाने या ारे िज ात आरो य सेवा उपल ध आहेत. िज ात 1325 णालये, 1969 दवाखाने व िज हा पिरषदेची 103 ाथिमक आरो य क े कायरत असून, संदभ 2014-15 वष त 5.32 लाख आंतर णांवर व 61.51 लाख बा णांवर उपचार कर यात आले. नािशक येथे रा य शासनाचे िवभागीय संदभ सेवा णालय सु झालेले आहे. या णालयात िवभागातील नागिरकांना िविश ट व अितिविश ट आरो य सेवा उपल ध कर यात येतात.

िज ात उ कृ ट दज या शै िणक सुिवधा उपल ध असून, याम ये खाजगी वयंसेवी सं थांचा मोठा सहभाग आहे. 2014-15 अखेर ाथिमक शाळा 5349 तर मा यिमक व उ च मा यिमक शाळा 1,387 आिण 117 सामा य िश णाची महािव ालये होती. सव शाळा िव ालये व महािव ालयातून 2013-14 अखेर 13.55 ल िव ाथ िश ण घेत होते. तसेच िज ात इतर शै िणक सेवांम ये महािव ालये, अिभयांि की महािव ालये, तं िनकेतन, औ ोिगक िश ण सं था आिण एक आयुविदक वै िकय महािव ालय आहे. तसेच कै.यशवंतराव च हाण महारा मु त िव ापीठ शासनामाफत कायरत आहे. सन 2012-13 व सन 2013-14 या वष चे चालू कमतीनुसार थूल उ प अनु मे 64023.71 कोटी पये व 73121.08 कोटी पये इतके होते. तर िज ाचे सन 2013-14 या वष चे चालू कमतीनुसार िन वळ दरडोई िज हा उ प पये 110717 ल पये इतके होते.

Page 14: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

[ V ]

िज हा इितहास : नािशक देशा या अ त वाचा उ लेख पाषाण युगापयत जातो. तसेच पौरािणक उ लेखानुसार थेट रामायण काळाशी संबंध जोडता येतो. भु रामचं ांचे वनवासातील 12 वष चे पुिनत वा त य नािशक पिरसरात गोदावरी या काठी पंचवटीत होते. िज ाचे मु यालय असलेले नािशक शहर हे ाचीन काळापासून तीथ े हणून

िस द आहे. िज ातील ी े यंबके वर हे ादश योितिलगापैकी एक मह वाचे थान आिण आिदमाये या महारा ातील साडेतीन श तीपीठांपैकी अधपीठ असलेले स तशंृग गड ही नािशकच न हे तर उ र महारा ातील भािवकांची दा थाने आहेत. नािशक शहरातील पंचवटी पिरसरातील पुरातन मंिदरे, उदा. काळाराम मंिदर, संुदरनारायण मंिदर, नारोशंकर मंिदर, कपाले वर मंिदर इ. पुरातन मंिदरे सदैव भािवकांनी फुललेली असतात. चांदवड येथील रेणुकादेवी मंिदर हे देव थान सु ा भािवकाचे ा थान आहे. स या या नािशक िज ाचा बहुतांश भाग इ.स. 1313 ते 1347 या काळात देविगरी या यादवां या अिधप याखाली व यानंतर 1490 पयत बहामनी रा याचा एक भाग होता. इ.स. 1490 ते 1636 या काळात तो अहमदनगर या िनजामशाहीत समािव ट होता. छ पती ी िशवाजी महाराजांनी मु लम स े या ता यातून हा भाग मु त केला. पेशवाई या अ तानंतर इ.स. 1818 पासून हा सव भू-भाग ि िटशां या अिधप याखाली होता.

म य युगात शासकीय ा नािशक िज ाचा काही भाग अहमदनगर व काही भाग खा देश िज ात होता. 1862 म ये नािशक हा वतं िज हा कर यात आला. ते हांपासून 13 तालुके असले या या िज ात िदनांक 26.06.1999 पासून देवळा व यंबक या नवीन दोन तालु यांची िनिमत होऊन एकूण 15 तालुके अ त वात आले आहेत. 1966 मधील रा य पुनरचनेत मंुबई या रा यात समािव ट असलेला हा िज हा 1960 म येही महारा रा याचा एक िज हा हणून मंुबई महसूल िवभागातच होता. िदनांक 20.02.1981 पासून नािशक, धुळे, जळगांव, आिण अहमदनगर हे चार िज हे असलेला वतं नािशक महसूल िवभाग अ त वात आला. या िज हयात नंतर धूळे िज हयातून नंदूरबार िज हा वेगळा के याने स या 5 िज हे आहेत. नािशक िज हयाने सां कृितक े ातही महारा ात आपला वैिश पूण ठसा उमटिवलेला आहे. भारतीय िच पटसृ टीचे जनक दादासाहेब फाळके हे मूळचे नािशकचे अस याने यांचे मारक नािशक म ये आहे. सािह यक े ातील िद गज य तम व, ता यासाहेब िशरवाडकर, उफ कुसुमा ज, िस वातं यसेनानी व सािह यक वात यवीर सावरकर तसेच अनंत का हेरे, िस नाटककार वसंत कानेटकर हे सु ा नािशकचेच यां यामुळे नािशकचे नांव सां कृितक, सािह यक े ात उंचावलेले आहे. अशा िरतीने पौरािणक, ऐितहािसक, सां कृितक परंपरेची संप ता लाभलेला नािशक िज हा आता औ ोिगक आिण कृिष े ातही अ ेसर आहे.

Page 15: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

[ VI ]

िज ातील अ य वैिश े: नािशक िज हा ऐितहािसक व धा मक थळांकिरता िस द आहे. नािशकपासून 28 िक.मी. अंतरावर बारा योितिलगापैकी एक योितिलग ी े यंबके वर आहे. नािशकपासून 72 िक.मी. अंतरावर वणी येथे स तशंृग िनवािसनी देवीचे ाचीन मंिदर असून, तेथे दर वष संपूण देशातून लाखो भािवक या े या िनिम ाने भेट देत असतात. नािशक येथे पंचवटी हे पिव धा मक थान असून, जवळच भ तीधाम व नािशकरोड येथे मु तीधाम ही अ याधुिनक साधनांनी यु त मंिदरे आहेत. नािशक

येथे दर 12 वष नी सह थ पवणी काळात कंुभमेळा भरतो. याकिरता भारतातून लाख या सं येने साधुसंत, भािवक नािशकला येतात. नािशक शहरापासून 13 िक.मी. अंतरावर गंगापूर हे मातीचे धरण असून, या धरणापासून नािशक शहराला पाणी पुरवठा कर यात येतो. नािशकपासून 20 िक.मी. अंतरावर ओझर येथे भारत सरकार, संर ण मं ालया या अख यारीतील िमग िवमानांचा कारखाना िस द आहे. संर ण मं ालयाचे सैिनक तोफखाना क देवळाली येथे आहे. तर भारत सरकारचा भारत ितभूती मु णालय व चलाथप मु णालय नािशकरोड येथे आहे. मेरी या नावाने िस द असलेली महारा रा य अिभयांि की संशोधन सं था नािशक येथे कायरत आहे. थान व नैस गक वैिश े:

नािशक िज हा 18.33 ते 20.53 या उ र अ ांश व 73.16 व 75.16 पूव रेखांश या भौगोिलक प यांम ये वसला आहे. महारा ातील पाच िज हे व गुजरात रा यातील दोन िज हे याम ये िज ा या उ र सीमेवर धुळे िज हा व ईशा य िदशेला जळगांव िज हा, आ नेय िदशेला औरंगाबाद िज हा आहे. अहमदनगर िज हा दि णेस तर प चम व नैऋ य िदशेस ठाणे िज हा असून, डांग व सुरत हे गुजरात रा यातील िज हे वाय य िदशेस आहेत. िज ाची सरासरी उ र दि ण लांबी 120 िक.मी. असून, पूव-प चम लांबी 200 िक.मी. आहे. े व यव थापकीय िवभाग :

िज ाचे एकूण े 15,530.00 चौरस िक.मी. असून े ा या तुलनेत नािशक िज हा महारा ात ितस-या मांकावर आहे. हे े रा य े ा या 5.04 ट के आहे. नािशक िज ांम ये नािशक, पेठ, दडोरी, सुरगाणा, कळवण, बागलाण, मालेगांव, चांदवड, नांदगांव, येवला, िनफाड, िस र, इगतपूरी, देवळा व यंबक हे 15 तालुके आहेत. िज ातील 15 तालुके हे पुव चार महसूल िवभागात िवभागलेले होते. ते आता नऊ उपिवभागात िवभागले असुन सदरचे नऊ उपिवभाग पुढील माणे आहेत. नािशक, ईगतपुरी- यंबक, दडोरी- पेठ, िनफाड- िस र, येवला-नांदगाव, मालेगाव, कळवण-सुरगाणा, बागलाण, चांदवड-देवळा. िज ाचे मु यालय नािशक येथे असून, नािशक येथेच महसूल िवभागाचे मु यालय सन 1982 पासून काय वत आहे. रा या या मंुबई या राजधानी या शहरापासून नािशक 188 िक.मी. अंतरावर आहे. िज ात एकूण भौगोिलक े ा या संदभ त िनरिनरा या तालु यांनी यापले या े ांचा िवचार केला असता 12 ट के े असलेला मालेगांव तालुका सव त मोठा तर पेठ तालु याचे े सव त कमी 3.75 ट के आहे. देवळा हा दुस-या

Page 16: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

[ VII ]

मांकाचा लहान (3.73 ट के) तालुका आहे. रािहले या 12 तालु यांनी येकी जवळ-जवळ 5 ते 9 ट के े यापलेले आहे.

िज ाम ये एकूण 1,919 खेडी आहेत. तालुकािनहाय असले या खे ांची सं या पुढील माणे आहे. नािशक-73, पेठ-145, दडोरी-157, सुरगाणा-190, कळवण-152, बागलाण-169, मालेगांव-143, चांदवड-111, नांदगांव-100, येवला-124, िनफाड-134, िस र 129, ईगतपूरी-117, देवळा-50, यंबक-125 िज ात 2 महानगरपािलका, 8 नगरपिरषदा व 1 कटकमंडळ आहे. एकूण 6 नगरपिरषदा क वग या असून 2 नगरपािलका ब वग या आहेत. िज ात एकूण 1,382 ामपंचायती हो या. यातून मालेगाव तालु यातून 6 ामपंचायती वगळून मालेगाव महापािलकेत समािव ट के यामूळे स य थतीत 1376 ामपंचायती आहेत. यांची सभासद सं या 11,783 आहे. 11 तालु यां या मु यालयां या िठकाणी येकी 1 तसेच नांदगांव तालु यातील मनमाड येथे 1, िनफाड तालु यात पपळगांव (ब) व लासलगांव तसेच इगतपुरी तालु यात घोटी येथे येकी 1 या माणे िज ात एकूण 17 कृिष उ प बाजार सिम या आहेत. भौगोिलक वैिश े: िज ाचा काही भाग िगरणा तर काही भाग गोदावरी नदी या खो-यात आहे. उविरत थोडा भाग, दमणगंगा या प चम वािहनी नदी या खो यात येतो. नांदगांव, कळवण, बागलाण या तालु यांचा उ र व ईशा य भाग िगरणा व ित या उपन ां या खो-यांम ये आहे. नािशक व िनफाड हे तालुके गोदावरी नदी या पिरसरात वसलेले आहेत. िज ाचा उवरीत भाग वैतरणा व दारणा न ां या खो-यांत आहे. उ र-दि ण पसरले या स ा ी पवतां या रांगांनी िज ाचा प चम भाग यापला असून, इगतपूरी, पेठ व सुरगाणा हे तालुके पूणत: आिण कळवण, नािशक, यंबक व बागलाण या तालु यांचा प चम भाग यात समािव ट आहे. स ा ी पवता या पूवकडे सेलवारी या टेकडीने नािशक व धुळे िज ांची सरह िन चत केली आहे. गोदावरी व िगरणा या नािशक िज ा या दोन मु य न ा असून, या यितिर त वैतरणा, मोसम, दारणा, म याड आिण कादवा या मह वा या न ा आहेत. या न ांमुळे यां या खो-यातील देश अ यंत सुपीक झाला आहे. हवामान : िज ात माच या म यापासून जून या पूव धापयत उ हाळा असतो. उ हाळयात हवामान सामा यत: उ ण असून, तापमान 38 ते 42 से सअस पयत असते. जून मिह या या म यापासून पावसास सु वात होवून ऑ ट बर या म यात पावसाळा संपतो. सवसाधारण नो हबर ते फे ूवारी या काळात थंडी असते.

पाऊस : िज ा या सव भागात सारखा पाऊस पडत नाही. िज ा या प चम भागातील इगतपुरी, यंबक, सुरगाणा आिण पेठ तालु यात सरासरी 2500 िम.मी. पयत पाऊस पडतो. यातून येवला, िस र िनफाड, चांदवड, नांदगाव या भागात पावसाचे माण कमी हणजे सरासरी 575 िम.मी. पयत खाली येते. प चम भागापासून पूवकडे पावसाचे

Page 17: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

[ VIII ]

माण एकदम कमी होते. नािशक शहरा या प चमेकडे कांही िक.मी. अंतरावरील भू- देशात 800 ते 1000 िम.मी. पाउस पडतो तर नािशक शहरा या पूवकडे काही िक.मी. भू- देशात 600 िम.मी. इतका पाऊस पडतो. यापलीकडे पूवकडे पावसाचे माण आणखी कमी होते. िज ात जुलै मिह यात सव िधक पाऊस पडतो. 2014 म ये िज ात सरासरी 885.17 िम.मी. पाउस पडला. मातीचा कार िज ातील जमीन िविभ कारची असून, ती िविवध थािनक नावांनी ओळखली जाते. तथािप जिमनी या कारांची खालील मुख गटात िवभागणी करता येते. 1.काळी, 2.तांबडी (माळ), 3.तांबडी-काळी (कोरड), 4. मंद करडी (बरड). जिमनी या सुपीकतेनु प यात घे यांत येणारी िपके िविवध कारची आहेत. गोदावरी व िगरणा या न ां या खो-यात का या कसदार जिमनीचे माण अिधक आहे. यामुळे या जिमनीत खरीपाची िपके घे यात येतात. तसेच ओिलताची सोय उपल ध असले या जिमनीत फळे व भाजीपाला ही िपके मो ा माणात घेतली जातात. पेठ, सुरगाणा, यंबक, कळवण व ईगतपुरी या भागाचे पावसाचे माण अिधक अस याने व ड गराळ भाग अस याने तेथे पावसाळी भात व नागली ही मुख िपके घेतली जातात. लोकसं या सन 2011 या जनगणनेनुसार िज ाची एकूण लोकसं या 61,07,187 असून, यापैकी 31,57,186 पु ष व 29,50,001 ि या आहेत, लोकसं ये या बाबतीत िज ाचा रा यात 4 था मांक आहे. 2001 ते 2011 या दहा वष या कालावधीत िज ातील लोकसं या वाढीचा दर 22.29 ट के होता व तो रा या या लोकसं या वाढी या दरापे ा 6.34 ट के अिधक आहे. 2011 या जनगणनेनुसार िज ा या एकूण लोकसं येपैकी नािशक तालु यात सव िधक 28.74 ट के लोक राहतात, तर पेठ तालु यात सव त कमी 1.96 ट के लोक राहतात. मालेगांव या दुस-या मांका या मो ा तालु यात 15.65 ट के लोक राहतात. तर िनफाड आिण बागलाण तालु यात अनु मे 8.08 ट के व 6.13 ट के लोक राहतात. नािशक, मालेगांव, िनफाड व बागलाण या चार तालु यात िज ा या एकूण लोसं ये या 58.60 ट के (जवळपास 60 ट के) लोक राहतात, तर उविरत 11 तालु यात साधारणत: 40 ट के लोक राहतात.

लोकसं येची घनता रा या या एकूण े ांपैकी 5.04 ट के े असले या या िज ात 2011 या जनगणनेनुसार रा या या 5.43 ट के लोक राहतात. िज ातील 2011 या जनगणनेनुसार लोकसं येची घनता ही रा या या दर चौ.िक.मी. 365 घनतेपे ा जा त असून ती 393 इतकी आहे. लोकसं या घनतेनुसार िज ाचा रा यात 7 वा मांक आहे. नािशक तालु याम ये लोकसं येची घनता 1947 असून ती िज ाम ये सव िधक आहे. तर यंबक तालु याम ये लोकसं येची घनता सव त कमी 190 इतकी आहे.

Page 18: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

[ IX ]

ामीण आिण नागरी लोकसं येचे माण

2011 जनगणने माणे िज ा या एकूण लोकसं येपैकी 57.47 ट के लोक खे ात राहतात तर 42.53 ट के) नागरी लोकसं या आहे.

ी-पु ष माण िज ात दर हजार पु षांमागे ि यांचे माण 2001 या जनगणने माणे 927 होते, हेच माण 2011 या जनगणने माणे 934 असे आहे. ामीण व नागरी भागांकिरता ते अनु मे 945 व 920 असे आहे. अनुसूिचत जाती व अनुसूिचत जमाती 2011 या जनगणनेनुसार िज ात 9.08 ट के लोक अनुसूिचत जात चे व 25.62 ट के लोक अनुसूिचत जमात चे होते. अनुसूिचत जाती व जमात म ये नवबौ दांचा समावेश नाही.

कामकरी 2011 या जनगणनेनुसार िज ातील एकूण काम करणा-यांची सं या 27.63 लाख असून, ती एकूण लोकसं ये या 45.25 ट के होती. एकूण काम करणा-यांपैकी मु य काम करणारे 32.60 ट के शेतकरी, 23.31 ट के शेतमजूर, 1.66 ट के घरगुती उ ोग, तर 33.74 ट के लोक इतर सेवेम ये गुंतलेले होते.

वयोगटानुसार लोकसं येचे वग करण

2011 या जनगणनेनुसार 0-14 या वयोगटाम ये सव त जा त हणजे 29.72 ट के लोक होते. 15-19 या वयोगटाम ये 9.74 ट के, 20-24 या वयोगटात 10.02 ट के, 25-29 या वयोगटात 9.15 ट के, 30-34 या वयोगटात 7.77 ट के, 35-39 या वयोगटात 6.97 ट के, 40-49 या वयोगटात 10.92 ट के तर 50-59 या वयोगटात 7.11 ट के व 60 आिण यापे ा अिधक वयोगटात 8.60 ट के लोक होते. 2011 या जनगणने माणे 0-6 या वयोगटातील लोकसं या 8.28 लाख एवढी असून तो एकूण लोकसं ये या 13.56 ट के आहे.

धम नुसार लोकसं येची वगवारी 2011 या जनगणनेनुसार िज ातील एकूण लोकसं येपैकी सव िधक 85.75 ट के लोक हद ूधम चे आहेत, तर सव त कमी 0.15 ट के लोक शीख धम चे आहेत. इतर धम तील लोकांचे िज ा या एकूण

Page 19: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

[ X ]

लोकसं येशी माण पुढील माणे होते. बौ द 1.55 ट के, ि चन 0.39 ट के, जैन 0.63 ट के, मु लम 11.35 ट के आिण इतर धम व अिनदिशत धम 0.18 ट के. सा रता 2011 या जनगणनेनुसार िज ातील एकूण लोकसं ये या 82.31 ट के लोक सा र होते. रा याचे हे माण 82.30 ट के आहे. ामीण भागात 77.19 ट के तर नागरी भागात 89.12 ट के लोक सा र आहे. पु ष व ि या यां या सा रतेची ट केवारी अनु मे 88.17 व 76.08 ट के आहे. वापरातील िनवासी घरे व कुटंुबे 2011 या जनगणनेनुसार नािशक िज ातील एकूण कुटंुबांची सं या 12,22,887 आहे. तसेच िज ातील एकूण घरांची सं या 16,68,932 असून यापैकी 11,49,340 िनवासी घरे आहेत. वने 2014-15 अखेर िज ात जंगल या त े 3437.97 हे टर असून, िज ा या एकूण े ा या ते 22.13 ट के आहे. िज ातील जंगल या त े ाचे माण महारा रा यातील जंगल या त े ा या माणापे ा जा त आहे, तर नािशक िज ातील जंगल या त े प चम महारा ा या अ य िज ांपे ा सव िधक आहे. िज ातील वनांपासून उ म कारचे सागवानी लाकूड िमळते. 2014-15 म ये इमारती लाकूड, बांबू, जळाऊ व इतर वन उ पादनां या िव ीपासून 88.15 लाख उ प िमळाले. यापैकी सव िधक 88.30 ट के उ प इमारती लाकूड िव ीपासून िमळाले. िज हा उ प न अंदाज : अथ व सां यकी संचालनालयामाफत रा य उ प ाचे अंदाज तयार कर याचे काम सन 1950 पासून सु कर यांत आले. सन 1948-49 या वष किरता संचालनालयाने रा य उ प ाचे अंदाज थमत: सन 1950 म ये तयार केले. रा य उ प ाचे अंदाज तयार कर यासाठी वापर यांत आले या प दतीनुसार संचालनालयामाफत सन 1993-94 पासून िज हावार उ प ाचे अंदाज तयार क न दरवष कािशत कर यांत येत आहेत. सन 2012-13 या वष किरता िज हावार उ प ाचे अंदाज तयार कर यात आले असून, सदर मािहती या काशनात समािव ट कर यात आली आहे. िज हा तरावरील उ प ाचे अचूक अंदाज कर यासाठी देशाला संचियत होणारे उ प ही संक पना वापरणे यो य असली तरी, िज हा तरावरील आ थक उलाढालीचा पिरणाम िज ापुरताच मय िदत राहत नस याने संबंिधत िज ाला बाहे न ा त होणारे व संबंिधत िज ातून बाहेर जाणा-या उ प ाचे मोजमाप करणे श य नस याने, सदर प दतीचा वापर करता येत नाही. यामुळे उ प ोत प दती (Income Originating Approach) या संक पनेचा अवलंब क न िज हा तरावरील उ प ाचे अंदाज तयार कर यांत आलेले आहेत. िज हा उ प ाचे अंदाज तयार कर याकिरता लागणारी मूलभूत मािहती अजूनही समाधानकारक उलल ध नाही.

ाथिमक े ाकिरता बहुतांश आकडेवारी उपल ध आहे. मा इतर े ाकिरता आकडेवारी अितशय अ प माणात

Page 20: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

[ XI ]

उपल ध आहे. या े ाकिरता आकडेवारी उपल ध नाही, या े ाकिरता िज हावार अनु प असे िनदशांक वाप न या आधारे रा य तरावरील उ प ाची िज ाम ये िवभागणी कर यात आलेली आहे.

आकडेवारी उपल धतेचा अभाव, अनु प िनदशांकांचा वापर तसेच प दतीमधील अंगभूत उिणवा या सव मुळे िज हा उ प ाचे अचूक अंदाज बांध याम ये मय दा येत अस याने, हे अंदाज ढोबळ मानाने िज ातील उ प ाची पातळी आजमािव याकिरता वापरावेत. या काशनात कािशत केलेले िज हा उ प ाचे अंदाज वापरतांना वरील मय दा ल ात या यात. िज हा उ प अंदाज तयार करतांना आ थक उ पादन े ांची खालील माणे तीन मुख े ात िवभागणी कर यांत आली आहे. अ) ाथिमक े (Primary Sector) : या े ात मूळ व पातील उ पादनाचा समावेष होतो. कृिष, वने, मासेमारी आिण खाण उ पादने, दगड गौण खिनज उ पादने यांचा समावेश होतो. ब) दु यम े (Secondary Sector) : या े ात सामां य क यामालावर ि या क न उ पादने करणा-या घटकांचा समावेश होतो. उ पादक उ ोग जसे न दणीकृत व अन दणीकृत उ ोग, बांधकाम आिण वीज, गॅस व पाणीपुरवठा यांचा समावेश होतो. क) तृतीय े (Tertiary Sector) : या े ात ामु याने सेवा उदयोगाचा समावेश होतो. रे वे, पिरवहन, साठवणूक, गोदामे, दळणवळण, यापार, हॉटे स व उपहारगृहे, बँका व िवमा उ ोग, थावर मालम ा व यवसाय सेवा, सावजिनक शासन आिण इतर सेवा यांचा समावेश होतो. काशनातील त ता . 2.1 म ये े वार िज हा उ प आिण दरडोई िज हा उ प चालू कमतीनुसार दे यात आले आहे. त ता . 2.2 म ये े वार िज हा उ प आिण दरडोई िज हा उ प सन 2004-05 या पायाभूत वष या थर कमत या आधारावर दे यात आले आहे. नािशक िज ाचे सन 2013-14 चे चालू कमतीनुसार थूल िज हा उ प पये 73,12,108 कोटी इतके होते. तर चालू कमतीनुसार िन वळ िज हा उ प पये 66,06,329 कोटी पये इतके होते. रा य उ प ाशी तुलना केली असता 2013-14 या वष चे चालू

कमतीनुसार रा या या एकूण थूल उ प ापैकी नािशक िज ाचे थूल उ प 4.84 ट के इतके होते.

सावजिनक िवतरण यव था िज ात सन 2014-15 म ये एकूण सु असले या रा त धा य दुकानांची सं या 2598 असून, रेशनकाड धारकांची सं या अं योदय अ योजना 1,79,743 दािर य रेषेखालील 301909 तर दािर य रेषेवरील 641028 इतकी आहे. शासकीय गोदामे 30 असून, 6 गोदामे भा ाने घेतली आहेत. अं योदय अ येाजना, दािर य रेषेखालील (अं योदय अ येाजना वगळून) व दािर य रेषेवरील कुटंुबांसाठी तांदूळ व ग हा या उचलीची िनयतनाशी ट केवारी साधारणत: 80 ते 100 या दर यान आहे.

Page 21: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

[ XII ]

जमीन व इतर महसलू, थािनक वरा य सं थांचे उ प न/खच, बँ कग, िवमा, बचत गट इ. जमीन व इतर महसूल सन 2014-15 म ये िज ातील शेतकरी खातेदारांची सं या 6,27,632 आहे. जमीन महसुलाची एकूण मागणी पये 42,83,05.42 लाख इतकी असून, जिमनीचा नजराणा, दंडा मक वसुली इ.बाब सह य वसुली पये 74,31,11.85 लाख इतकी आहे. या यितिर त खाणी, गौणखिनज, म य, कोट फी व मु ांक, बी.बी.डी.आर.,न दणीप , महसूली जमा, करमणूक, जािहरात इ. अंतगत य वसुली पये 710161.30 ल तर तगाई, अिधक धा य, मृद संधारण, वनजमीन कज, अकृिषक कज, आदश गृहिनम ण, प चम पािक तानातून आलेले िनव िसत यांची मोडतोड, क प तांना, कुळांना िदलेले कज, पूर त, जमीन सुधारणा इ यादी अंतगत

पेय 136.09 ल य वसुली झालेली आहे. थािनक वरा य सं थांचे उ प न/खच

नािशक िज ात 1376 ामपंचायती, 8 नगरपिरषदा, 2 महानगर पािलका व िज हा पिरषद अ त वात असून, सन 2014-15 या आ थक वष त यांचा अनु मे खच (अखेरची िश लक िमळून)

.21,914.87 लाख, .19,803.18 लाख, . 1,72,759.71 लाख व . 4,49,55.39 लाख आहे. बँक व िवमा िज ात 138 गावे व शहरांम ये वग कृत बँकांची (Scheduled Banks) काय लये आहेत, 163 वग कृत बँका असून 455 शाखा अ त वात आहेत. वग कृत बँकांकडे . 29,30,816 ल ठेवी असून, . 2,85,885.00 ल कृषक कज व . 4,58, 676 ल अकृषक कज िदलेली आहेत. िज ात भारतीय आयु वमा महामंडळा या (LIC) या 8 शाखा आहेत, माच 2015 अखेर 13,15,667 चालु िवमा पॉिलसीज असून, िवमा र कम . 2,50,517.00 लाख इतकी आहे. 6,663 िवमा ितिनधी असून, पैकी 2,261 मिहला िवमा ितिनधी आहेत. बचत गट वणजयंती ाम वरोजगार योजने अंतगत िज हा ामीण िवकास यं णा, मिहला आ थक िवकास महामंडळ, आिण अ य सं थांचे िमळून िज ात 11660 बचत गट असून, माच 2015 अखेर 11007 बचत गटांनी वयंरोजगार यवसाय सु केलेला आहे.

कृिष व संल न सेवा : कृिष 2008-09 या भूमी अिभलेखाव न तयार कर यात येणा-या गांव नमु यातील े एकि त केले तर ते 1,426 हजार हे टर होते. यापैकी 16.87 ट के जंगल या त व 61.75 ट के िन वळ कसलेले े होते. 10.04 ट के े शेतीस उपल ध नाही, तर 6.63 ट के े लागवडीलायक असूनही यात लागवड कर यात आली न हती. 8.25 ट के े पडीत होते. 880 हजार हे टर े िपकाखाली होते. यापैकी 80 हजार हे टर े ात एकापे ा अिधक वेळा िपक घे यात आले. िन वळ लागवडीखालील े ा या हे े 9.94 ट के होते.

Page 22: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

[ XIII ]

2001 म ये घे यात आले या कृिष गणने माणे िज ात एकूण 5,91,763 जमीनधारक होते. यांनी धारण केलेले एकूण े 9,87,289.46 हे टर आहे, सरासरी जमीन धारण 1.67 हे टर होते. 1 ते 2 हे टर

जमीन धारण करणारे 1,87,607 इतके जमीनधारक असून, एकूण जमीनधारकां या 31.70 ट के हे सव िधक आहेत. 1 ते 10 हे टर जमीन धारक अिधक असुन 1 हे टर पे ा कमी व 10 हे टर पे ा जा त जमीन धारकांची सं या अ प आहे. खा िपके 2008-09 म ये लागवडीखालील आणले या एकूण े ापैकी खा िपके 95.52 ट के े ात होती तर 4.48 ट के े ात अखा िपके घे यांत आली. तृणधा य िपकांम ये एकूण े ापैकी सव त जा त बाजरी िपकाखाली 44.15 ट के े होते. नगदी िपकाम ये नािशक िज ात उस, ा े व भाजीपाला ही िपके जा त माणात घे यांत येतात.

संकरीत व अिधक उ प न देणा-या िपकां या जाती सन 2008-09 या वष त भात, गहू व वारी ही अिधक उ पादन देणारी िपके होती. तसेच संकरीत व सुधारीत िपकांखालील े ात या वष त वाढ झा याचे िदसून येते. फळे : नािशक िज हा ा ांकिरता िस द असून, 2008-09 म ये सव कारची फळे या खालील े 40,883 हे टर असून, यापैकी 64.39 ट के े ा िपकाखालील आहे. नािशक, िनफाड, चांदवड, दडोरी, िस र हे पाच तालुके ा उ पादनात अ ेसर आहेत. तसेच िज ात डाळ बाचे उ पादन मो ा माणावर असून, देवळा, मालेगांव व बागलाण या तालु यांतील डाळ ब िस द आहेत. ा , डाळ ब खालोखाल पे उ पादनात देखील िज हा अ ेसर आहे. भाजीपाला : नािशक िज ात सव कार या भाजीपा याचे व कां ाचे उ पादन मो ा माणात घे यात येते. सदरील भाजीपाला िज ातून मंुबई, सुरत, बलसाड व अहमदाबाद येथे पाठिवला जातो. कांदा देशात व परदेशात पाठिवले जातो. एकूण भाजीपा या या िपकाचे े 2008-09 म ये 89,879 हे टर होते. नािशक, दडोरी, िनफाड व येवला या तालु यांत भाजीपा याचे फार मो ा माणावर उ पादन घे यांत येते.

िज ात िवतरीत कर यात आलेल ेिबयाणे सन 2014 म ये िज ात सावजिनक े ाकडून खरीप व र बी िपकांसाठी एकूण 19,581 हजार

वटल िबयाणे िवतरीत कर यात आले होते. खाजगी े ातून 92,619 असे एकूण 1,12,200 हजार वटल िबयाणे िवतरीत झाले होते.

Page 23: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

[ XIV ]

रासायिनक खतांचे िवतरण सन 2013-14 या वष या 365746 मे.टन रासायिनक खतां या वाटपा या तुलनेत सन 2014-15 म ये 339034 मे.टन रासायिनक खतांचे वाटप कर यांत आले. यापैकी 45 ट के खतांचे वाटप सहकारी सं थांकडून व 55 ट के वाटप खाजगी सं थांकडून कर यात आले. कृिष उ पादनाची िव ी िज ात एकूण 17 कृिष उ प बाजार सिम या व 31 उप-बाजारपेठा आहेत. वरील सवच िठकाणी िप या या पा याची यव था, शेतक-यां या बैलगा ा सोड याकिरता मोकळी जागा, बैलांना िप याकिरता पा याची यव था इ यादी आव यक सोयी उपल ध क न दे यांत आ या आहेत. जल सचन : 2004-05 मधील ओिलताखालील िन वळ े 2,06,741 हे टर होते. हे एकूण लागवडीखालील

े ा या 37.44 ट के आहे. एकूण सचना या साधनांपैकी 75 ट के सचन िवहीरीपासून झाले असून, उविरत 25 ट के सचन पृ ठभागीय सचना ारे होते.

पदुम कृि म रेतन काय मांतगत सन 2014-15 म ये संकिरत, देशी व िवदेशी अशा एकुण 143506 गाय चे कृि म रेतन कर यात आले असुन, 41035 वासरांचा ज म झाला आहे, तर 201826 हश चे कृि म रेतन क न, 6497 रेडकांचा ज म झाला आहे. िज ात 175645 कृि म रेतनाचे वा षक ल असुन, सा याची ट केवारी 74.16 इतकी आहे. नािशक िज ात 7 पशुवै कीय िचिक सालये, 257 पशुवै कीय दवाखाने, 264 रेतन क आहेत व दवाखाने आिण थमोपचार क जेथे आहेत या िठकाणी कृि म रेतन कर या या सुिवधा अस याने 264 कृि म रेतन क े आहेत. िज ाम ये एकूण अिधकृत क लखाने 5 असून याम ये शे या व म ा तसेच गाय व हैस वग य ा यांची ामु याने क ल केली जाते. 2014-15 म ये एकूण 19475 जनावरांची क ल केली गेली. यापैकी 37.11 ट के हशी व रेडे आिण 62.89 ट के ट के बैलांची क ल केली. म य यवसाय िज ातील एकूण 686.50 िकमी अंतराचे नदीचे े व तळी, जलाशये आिण सरोवराचे 14724.37 हे टर असे एकूण े म य यवसायाकिरता अनुकूल असून, 14724.37 हे टर े म य यवसायाखाली आण यात आले आहे. सन 2014-15 म ये 2833.55 मे. टन भूजल म य उ पादन िमळाले असुन, . 692.49 लाख कमत ा त झाली आहे. िज ात 63 म य सहकारी सं था कायरत असून, यांचे 4,946

सभासद आहेत.

Page 24: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

[ XV ]

दु ध िवकास नािशक िज ात एकुण 375 दु ध िवकास सहकारी सं था कायरत असुन, यांची सभासद सं या 19,125 आहे. सन 2014-15 म ये एकूण 1.77 कोटी िलटर दुध संकिलत कर यात आले असून, ितिदन सरासरी 48383 िलटर दुध संकिलत होते. िज ात 7 शीतगृहे असून यांची एकूण मता 115 हजार िलटर इतकी आहे. दु ध िवकास काय मांतगत िस र तालुका अ ेसर असून, एकूण संकिलत दुधा या 85.55 ट के दुध िस र तालु यातुन संकिलत होते. जलसंपदा व लाभ े िज ात सचना या सोय साठी एकुण 13 मोठे क प, 8 म यम क प, 811 लघु सचन क प, 846 पाझर तलाव, 533 को हापूर बंधारे व 1,53,871 सचन िविहरी आहेत. वापरात असले या िविहर वर एकुण 1,01,568 िडझेल व िव ुत पंप बसिव यात आले आहे. वरील सचना या सुिवधांमुळे लागवडीखालील थूल

े ा या 7.65 ट के े ओिलताखाली आण यात आले आहे. वने व पय वरण : िज ात 3180.67 चौ.िक.मी. े राखीव वन े असून, 250.18 चौ.िक.मी. े संरि त व 7.12 चौ.िक.मी. े अवग कृत वन े आहे. असे एकुण 3437.97 चौ.िक.मी. े वनाखालील असून एकूण

े फळा या 20.74 ट के इतके आहे. िनफाड तालु यात नांदुरम यमे वर येथे िज ातील एकमेव प ी अभयार य असून, याचे े 100.12 चौ.िक.मी. इतके आहे. या िठकाणी देश-िवदेशातून 15 ते 20 जातीचे दु मळ प ी येवून काही मिहने वास करतात. सन 2013-14 म ये सदर क पावर . 80.09 ल िनधी खच कर यात आला आहे. उ ोग व सहकार उ ोग

नािशक िज हा मंुबई व पुणे या शहरांपासून जवळ अस याने व महारा शासनाचे धोरणानुसार मंुबई, पुणे व ठाणे या शहरांची औ ोिगकरणाची सीमा पूण झा याने नािशक शहराला औ ोिगकरणाचे मह व ा त झाले आहे. महारा ात मंुबई, पुणे, नािशक, औरंगाबाद असा उ ोग चौकोन िवकिसत होत असून यात नािशकचा समावेश आहे. या िज ात नािशक येथे सातपूर, अंबड, िस र, येवला व मालेगांव या शहरांम ये महारा रा य औ ोिगक िवकास मंडळाने काही जिमन चे े औ ोिगकरणाकरीता िवकिसत के याने या िज ातील औ ोिगकरणाला शी गती िमळाली आहे. या िज ात मह वाचे हणजे ओझर येथील िमग िवमानांचा कारखाना, नािशकरोड येथील ितभूती मु णालय व चलाथप मु णालय, एकलहरे येथील औ णक वीज क , तसेच सातपूर, अंबड व ईगतपूरी तालु यात ग दे अशा औ ोिगक वसाहतीमं ये बॉश, इंिडयन टू स, एिशयन पटस, िसएट टायस, गरवारे नायलॉन, जदाल, लॅ सो, मिह ा ॲ ड मिह ा कारखाना, ॉ पटन ी हज, हीआयपी, तापिडया टू स यासारखे 25 ते 35 मोठे कारखाने नािशक िज ात काय वत आहेत.

Page 25: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

[ XVI ]

नािशक िज ात महारा औ ोिगक िवकास मंडळांचे एकूण 8 े व 1 िवशेष आ थक े असुन यातील एकूण उ ोग घटकांची सं या 3,984 इतकी आहे. िज ात नािशक व िस र हे दोन तालुके उ ोगाबाबत अ ेसर असुन, महारा औ ोिगक िवकास मंडळांचे 4 े व िज हया या एकूण उ ोग घटकां या 97.46 ट के उ ोग घटक या दोन तालु यात आहेत. दुषणा या मापदंडानुसार नािशक िज ातील 1,361 कारखाने रेड संवग त, 803 कारखाने ऑरज संवग त तर 5415 कारखाने ीन संवग त येतात. वयंरोजगारा या योजनांतगत लाभधारकांचा िवचार करता, िज हा उ ोग क ा माफत 156 लाभधारक, िज हा ामीण िवकास यं णेमाफत 11519 लाभधारक, अ णी बँक 13100 लाभधारक तर थािनक महामंडळांकडुन 1425 इतके वयंरोजगार यांजनांचे लाभधारक आहेत. िज हा रोजगार व वयंरोजगार मागदशन क आिण िव ापीठ रोजगार व वयंरोजगार मािहती व मागदशन क यांचेकडील आकडेवारी नुसार जाहीर केले या िर त जागांची सं या 23100 आहे, तर वष अखेर रोजगार व वयंरोजगारासाठी नाव न दले या पटावरील उमेदवारांची सं या 141073 असुन, खाजगी व सावजिनक

े ात नौकरी िमळाले या उमेदवारांची सं या 3262 आहे, 2008 या आकडेवारी नुसार (अ थायी) शासकीय व थािनक वरा य सं थांतील कमचा यांची एकूण मंजुर पदे 73,320 इतकी असुन, 64,042 पदे भरली आहेत यात 33.90 ट के मिहला असून, 12.65 ट के पदे िर त आहेत.

िज ातील दुकाने, यापारी सं था, हॉटेल व उपहार गृहे, िच पटगृहे व इतर सं थांम ये काम कर या-यांची सं या 130076 इतकी आहे. सहकार 31 माच 2014 रोजी िज ांत सव कार या 12,074 सहकारी सं था हो या, या सं थां या 21.25 ल सभासदांना 1985.18 ल पयांचे शासकीय भाग भांडवल िदले आहे. िज ात ऊसाचे े मोठे अस याने साहिजकच साखर उ ोगही िज ात मह वाचा उ ोग आहे. िज ात 6 सहकारी तर 2 खाजगी असे एकूण 8 साखर कारखाने आहेत.

पणन िज हा आिण ाथिमक पणन सं था 97 असुन, यांचे अख यारीत 69,036 सं था कायरत आहेत, सभासद सं या 2,02,517 तर खेळते भांडवल 300.64 लाख आहे.

Page 26: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

[ XVII ]

व ो ोग व ो ोग म ये िज ास पैठणी उ ोगामुळे गौरवशाली परंपरा लाभलेली आहे. िज ातील येवला आिण पिरसरातील काही गावांम ये पारंपािरक कारागीर रेशमी पैठणी िवण याचा यवसाय करतात. पैठणी हे भरजरी आिण उंची व ाचीन काळापासून िस आहे. स या या पैठणीचा लौिकक भारतभर पोहचला आहे. येवला येथे हातमागावर हे काम चालते. दुसरे मह वाचे व ोदयोगाचे क मालेगांव व पिरसरातील काही गांवे हे सूती व ांसाठी

िस आहे. यं माग व हातमागावर घरगुती वापरा या िविवध सूती व ांची िन मती केली जाते. मालेगांव तालु यात 2 सहकारी सूत िगर या कायरत असून, पैकी एका िगरणीतून उ पादन चालू आहे. सु असलेली िगरणी तो ात असून, माच 2014 अखेर 124.27 ल तोटा झाला आहे. सहकारी हातमाग व यं माग मालेगांव व येवला या दोन तालु यात असून, एकुण 145 सं था कायरत आहेत. उज 31 माच 2015 अखेर िज ातील 100 ट के शहरे व गावांचे िव ूतीकरण पूण झालेले आहे. 2014-15 म ये 25653.39 िकलोवॅट तास वीज वापरात आणली होती. यापैकी 19.12 ट के वीजेचा वापर यापार व उ ोगांकिरता कर यात आला, तर घरगुती वापराकिरता 29.14 ट के वीज वापर यात आली होती. कृिष

करीता 32.50 ट के िवजेचा वापर कर यांत आला. माग पिरवहन व दळणवळण नािशक शहर हे मंुबई-कलक ा, मंुबई-िद ली या शहरांना जोडणा-या मुख ॉडगेज रे वे माग वर आहे. दुसरा ॉडगेज माग मनमाड-पुणे रे वे माग आहे. म य रे वेचा 287 िक.मी. लाब चा ॉडगेज रे वे माग िज ांतील इगतपुरी, नािशक, िनफाड, नांदगांव व येवला या तालु यांतून जातो. तसेच मनमाड ते नांदेड है ाबादकडे जाणा-या ॉडगेज रे वे माग पैकी 44 िक.मी.चा माग नांदगाव व येवला या तालु यांतून जातो. या िज ात मनमाड हे रे वेचे जं शन थानक आहे. र ते वाहतुकीचा िवचार के यास मंुबई-आ ा रा ीय महामाग . 3 वर नािशक शहर वसलेले आहे. महारा रा य माग पिरवहन महामंडळाचे िवभाग तर व ादेिशक अशी दो ही काय लये नािशकम ये आहेत. नािशक शहरात महामंडळाची चार बस थानके व दोन आगार आहेत. िज हयात एकूण 13 बस आगार असून सव बस थानकाव न एकूण 1220 बस शे ूल चालिवले जातात. यातून ितिदन 4.49 लाख

वाशांची वाहतुक कर यात आली. िज ांतील ामीण र ते माच 2015 अखेर 10743.05 िक.मी. लांबीचे आहेत. यापैकी 3356.12 िक.मी. र ते डांबरी आहेत. तसेच खडीचे 4464.22 िक.मी. र ते आहेत. न दणी झालेली मोटार वाहने माच 2014 अखेर िज ात न दणी झाले या वाहनांची सं या 1439384 होती. ती माच 2015 अखेर 1577121 इतकी होती.

माच 2015 अखेर माल वाहतूक करणा-या 197119 मोटार वाहनांची न दणी झाली होती. िज ातील साखर कारखा यांत उ पादन होणारी साखर, भाजीपाला, ा े, िनरिनराळे लोखंडी व रासायिनक उ ोग तसेच

Page 27: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

[ XVIII ]

मालेगांव येथील पॉवरलूम उ ोग या उ ोगांतील उ पादन होणारी साधनसामु ी महारा रा य तसेच देशांतील इतर रा यांना पुरिव यांत येते. यामुळे नािशक येथून फार मो ा माणात माल वाहतूक करणा-या वाहनांना मोठया

माणात वाहतुकीकिरतां माल उपल ध असतो. डाक व तार घरे : माच 2015 अखेर िज ांतील 639 गावांना डाक काय लया ारे पो टांची सुिवधा उपल ध आहे. तर 2747 प पेटया उपल ध आहेत. सावजिनक बांधकाम : नािशक िज ात एकूण 18952.37 िक.मी. र याची लांबी असून, 1808.59 िक.मी.रा य महामाग तर 2712.61 िक.मी. मुख िज हा र ते आहेत, या यितिर त 3263.80 िक.मी. इतर िज हा र ते व 10743.05 िक.मी. ामीण र ते आहेत. पाणी पुरवठा व व छता : िज ात सुरगाणा व िनफाड वगळता इतर तालु यात टंचाई िनम ण होते, मा 2014-15 म ये सवच तालुके जा त टंचाई त असून, टँकर ारा व इतर साधनांनी पाणी पुरवठा करावा लागतो. सामािजक े े व सामूिहक सेवा : िश ण : 2014-15 म ये िज ातील एकुण 5349 ाथिमक शाळांपैकी 124 शाळा मुल किरता असुन, एकुण 9.44 लाख िव ा य पैकी 46.95 ट के मुली आहेत, तर 1387 मा यिमक व उ च मा यिमक शाळांमधील 3.21 लाख िव ा य म ये 1.46 लाख मुली आहेत. ाथिमक, मा यिमक व उ च मा यिमक शाळांमधील एकुण िव ा य पैकी अनुसूिचत जातीचे 0.97 लाख तर अनुसुिचत जमातीचे 3.37 लाख िव ाथ आहेत. अ पसं यांक िव ा य ची सं या 1.47 लाख आहे. तसेच 117 महािव ालयांम ये 106884 िव ाथ िश ण घेत असुन, पैकी 49357 मुली आहेत. सावजिनक आरो य : िज ात सावजिनक आरो य सेवेसाठी 40 णालये, 28 दवाखाने, 103 ाथिमक आरो य क े, 577 उपक े आहेत. एकुण 563 डॉ टर व 1,764 पिरचािरका आहेत. 3659 खाटांची यव था आहे, सन 2014-15 म ये 5.32 लाख आंतर णांवर तसेच 61.52 लाख बा णांवर उपचार कर यात आला आहे. ज म-मृ युबाबत िवचार करता, सन 2014-15 म ये एकुण 112493 मुलांचा ज म न दिव यात आले असुन, पैकी 47.20 ट के मुली आहेत. तर 28479 मृ यंुची न द झाली आहे. लसी-करणाबाबत सन 2014-15 म ये 115775 ि गुणी लस, 114365 पोिलओ डोस, 122357 बीसीजी, 109509 गोवर, 890375 डी.टी. दे यात आले आहे. कुटंब क याण काय मांतगत सन 2014-15 म ये नसबंदी, लुपप दती व इतर प दतीने एकुण 487571 लाभा य नी लाभ घेतला आहे.

Page 28: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

[ XIX ]

मिहला व बालिवकास : माच 2015 अखेर एकुण 5180 मंजुर अंगणवा ापैकी 5180 कायरत अंगणवा ाम ये 4969 अंगणवाडी सेिवका कायरत आहेत. 3.72 लाख मुले अंगणवा ांम ये दाखल झाले असुन, 0.41 लाख तनदा माता आहेत. िविवध िवकास योजना : माच 2015 अखेर िज हा वा षक योजनेखाली 27497.71 लाख खच झाला असुन, अनुसूिचत जाती उपयोजने अंतगत 7142.69 लाख, आिदवासी उपयोजनेखाली 32623.89 लाख तर आिदवासी उपयोजना

े ाबाहेरील योजनेअंतगत 3712.77 लाख खच झाला आहे. ड गरी िवकास काय मांतगत 800.00 लाख मंजुर िनधीपैकी 462.30 खच झाला आहे. आमदार थािनक िवकास काय मांतगत . 3655.57 लाख खच झाला आहे. पोलीस व गु हेगारी : 2014-15 म ये िज ात एकूण 48 पोलीस ठाणी, 34 आउट पो ट व 34 लॉकअ स असून तर 6803 इतका पोलीस अिधकारी व कमचारी वंृद कायरत आहे.

लोकसभा व िवधानसभा िनवडणूकीबाबत : सन 2014 म ये दडोरी व नािशक या दोन लोकसभा मतदार संघांम ये अनु मे 63.36 व 58.69 ट के मतदान झाले असून, सन 2014 म येच िवधानसभा िनवडणूकी अंतगत िज ातील 14 मतदार संघांम ये एकूण 64.62 ट के मतदान झाले आहे. मनोरंजन : िज ातील कायम व पी आिण िफरती िच पटगृहे अनु मे 31 व 2 असून, आसन मता एकूण अनु मे 20712 व 150 आहे. कायम व पी िच पटगृहे, िफरती िच पटगृहे, सरकारमा य ही.डी.ओ.क े तसेच केबल व टार िट. ही. पासून 2014-15 या वष त 1409.02 लाख पये करमणूक करापोटी िमळाले.

- - - - - - 0 0 0 - - - - - -

Page 29: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

अ. . बाब पिरमाण िज हा महारा1 2 3 4 5

एक1

1.1 उ र अ ांश अंश 18.33-20.53 16.4-22.11.2 पूव रेखांश अंश 73.16-75.16 72.6-80.91.3 े फळ हजार चौ.िक.मी. 16 3082

2.1 तालुके सं या 15 355@@

2.2 शहरे (गणना शहरांसह) सं या 25 5342.3 व ती असलेली गावे सं या 1919 40,9592.4 व ती नसलेली गावे सं या 3 2,706दोन थािनक वरा य सं था (2014-15)$

1 महानगरपािलका सं या 2 262 नगरपिरषदा सं या 8 2263 कटकमंडळे सं या 1 7

4 पंचायत सिम या सं या 15 3515 ामपंचायती सं या 1376 27,873

6 नगरपंचायत सं या 0 13तीन1 ामीण हजार 3510 61,5562 नागरी हजार 2597 50,8183 एकूण हजार 6107 1,12,3744 पु ष हजार 3157 58,2435 ि या हजार 2950 54,1316 ि या ित हजार पु ष सं या 934 9297 अनुसूिचत जात ची लोकसं या हजार 555 13,276

7.1 एकूण लोकसं येशी माण ट के 9.08 11.88 अनुसूिचत जमात ची लोकसं या हजार 1564 10,510

8.1 एकूण लोकसं येशी माण ट के 25.62 9.49 घनता (लोकसं या ित चौ.िक.मी.) सं या 393 365

लोकसं या (जनगणना -2011)

िज हा सामािजक व आ थक समालोचन - 2015ट ेपात िज हा

ाकृितक रचनाभौगोिलक थान

शासकीय रचना

$ रा य िनवडणूक आयोगा या अहवालानुसार@@ मुंबई व मुंबई उपनगर िज हयांमधील ३ तहिसल वगळून

Page 30: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

िज हा सामािजक व आ थक समालोचन - 2015ट ेपात िज हा

1010.1 ामीण ट के 77.19 77.010.2 नागरी ट के 89.12 88.710.3 एकूण ट के 82.31 82.3410.4 पु ष ट के 88.17 88.3810.5 ि या ट के

76.0875.87

10.6 सा रतेम ये महारा ाचा देशात मांक म सं या वीसावा बारावा

11 दािर य रेषेखालील ामीण कुटंुबे (2002) लाख2.49

45.19

चारचालू कमतीनुसार 2013-14 +1.1 एकूण उ प ( थूल) कोटी पये 73121 15,10,1321.2 दरडोई उ प ( थूल) पये 122546 1,29,5261.3 एकूण उ प (िन वळ) कोटी पये 66063 13,65,1491.4 दरडोई उ प (िन वळ) पये 110717 1,17,091थर (2004-05) कमतीनुसार 2013-14 +

2.1 एकूण उ प ( थूल) कोटी पये 40900 8,96,7672.2 दरडोई उ प ( थूल) पये -- 76,9172.3 एकूण उ प (िन वळ) कोटी पये 36567 8055932.4 दरडोई उ प (िन वळ) पये -- 69,097

पाच कृिष 2013-14*

1 भौगोिलक े हजार हे टर 1426 30,7582 जंगल या त े हजार हे टर 240 5,2063 जंगल या त े ाचे भौगोिलक े ाशी

माणट के

16.8716.93

4.1 िबगर- शेती वापराखालील हजार हे टर 15 1,4604.2 पडीत आिण लागवाडीलायक नसलेली

हजार हे टर 129 1,724

4.3 एकूण हजार हे टर 144 3,184

2013-14*

5.1 कायम गुरेचरण व इतर हजार हे टर 21 1,2425.2 झाडे-झुडपांखालील हजार हे टर 29 2505.3 लागवडीलायक परंतु पडीत हजार हे टर 95 915पडीत जमीन 2013-14*

6.1 चालू पड हजार हे टर 70 1,4016.2 इतर पड हजार हे टर 48 1,192

सा रतेचे माण

शेतीला उपल ध नसलेली जमीन

पडीत जिमनी यितिर त लागवड न केलेली इतर जमीन5

6

.+ पिहले सुधािरत अंदाज

िज हा उ प न अंदाज1

2

4

E:\DSA 2015\DSA 2015 final\ ट ेपात िज हयाकर ि◌ता माह ि◌ती 2015 frm HO

Page 31: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

िज हा सामािजक व आ थक समालोचन - 2015ट ेपात िज हा

2013-14*

7.1 िन वळ पेरणी े हजार हे टर 801 17,368

7.2 दुसोटा /ितसोटा े हजार हे टर 80 6,0127.3 एकूण िपकाखालील े हजार हे टर 881 23,380

2012-13*8.1 िन वळ ओिलत े हजार हे टर 206.74 उ.ना 8.2 एकूण ओिलत े हजार हे टर 245.4 उ.ना

2013-14*

9.1 तृणधा ये हजार हे टर 464 8,1089.2 कडधा ये हजार हे टर 78 3,6539.3 तेलिबया हजार हे टर 26 4,1829.4 ऊस(तोडणी े ) हजार हे टर 25 9379.5 कापूस हजार हे टर 0 4,160

10 पज य (सरासरी) 2014 िम.मी. 885.17 1292.12

2010-1111.1 े 2 हे टरपे ा कमी हजार हे टर 401 8,92511.2 े 2 ते 10 हे टर हजार हे टर 499 9,75811.3 े 10 हे टरपे ा जा त हजार हे टर 437 1,084

सहा 30 जून, 2014 पयत

मोठे पाटबंधारे क प सं या 13 105 $

1.1 लाभ े (िन मत सचन मता ) हजार हे टर 405 2585 *@

म यम पाटबंधारे क प सं या 8 299 $

2.1 लाभ े (िन मत सचन मता ) हजार हे टर 58 898 *@

लघु पाटबंधारे क प (रा य े ) सं या 39 3507 $

3.1 लाभ े हजार हे टर 30 1320 *@

4 लाभ े ातील िविहर ारे 2013-14 मधील अितिर त सचन े

हजार हे टर 155 1,118

सात1 एकूण पशुधन हजार 2246 32489*2 गो जातीय हजार 1015 15,4843 मिहषवग य हजार 238 5,5944 मढया व शे या हजार 956 11,0165 क बडया व बदके हजार 15880 77,795 @

@ क बडया व बदके याम ये तुक , वेल व इतर कु कुटप ी, व पो ीफाम मधील प ी समािव ट आहेत.

7

अंशत: व पूणत: सचन मता िनम ण झालेले पाटबंधारे क प व यांखालील े

8

11

ओिलताखालील े / सचनाखालील े

मह वा या िपकाखालील े

जमीन विहती धारण े

9

3

पशुसंवधन (पशुगणना -2012)

* इतर पशुधनासह (इतर पशुधन या बाबीम ये डुकरे,घोडे व शगरे, खेचरे, उंट, गाढवे यांचा समावेश आहे.

1

2

िपकाखालील े

$ पूण व गतीपथावरील घटकांची अ थायी सं या, * अंदािजत, @ िचतळे सिमती या िशफारश नुसार महारा जलसंधारण िवकास क यांनी मु य अिभयंता, जल संधारण िवकास यांचेकडून ा त मािहतीवर आधािरत केले या पिरगणनेनुसार* अंदािजत

Page 32: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

िज हा सामािजक व आ थक समालोचन - 2015ट ेपात िज हा

आठ सहकार े 31/03/2014* 1 सहकारी सं था सं या 12074 2,30,295

ाथिमक कृिष सहकारी पतसं था सं या 1056 21,1852.1 सभासद सं या हजार 616 15,7012.2 िदलेली कज लाख 1449.31 8,56,7002.2 येणे कज लाख 1824.66 10,75,300

3 सहकारी दु धसं था (31 माच, 2014 अखेर)

सं या 375 26577*

नऊ वीज 31/03/2015 अखेर

1 िव ुतीकरण झालेली गावे सं या 1919 40,8972 वीज पुरवठा केलेले कृषी पंप संच हजार 96 3,812

िवजेचा वापर 2013-143.1 घरगुती दशल िक.वॅ.तास 747.7 23,6793.2 वािण यक दशल िक.वॅ.तास 243 12,4693.3 औ ोिगक दशल िक.वॅ.तास 247.4 38,9493.4 कृिष दशल िक.वॅ.तास 833.6 21,7253.5 इतर दशल िक.वॅ.तास 493.74 6,1673.6 एकूण दशल िक.वॅ.तास 2565.3 102,989

दहा पिरवहन व दळणवळण 31/03/20141 रे वे माग ची एकूण लांबी िक.मी. 287 6,103

2.1 बारमाही सं या 1712 40,1922.2 हंगामी सं या 136 653र यांची लांबी (पृ ठांिकत) 2013-143.1 रा ीय महामाग िक.मी. 0 5,858 3.2 रा य महामाग ( मुख रा य महामाग सह )

िक.मी. 1807.59 40300*

3.3 मुख िज हामाग िक.मी. 2712.61 50,232 3.4 इतर िज हामाग िक.मी. 3263.8 52,761 3.5 ामीण र ते िक.मी. 10743.05 1,14,5573.6 एकूण िक.मी. 18952.32 2,63,708

अकरा न दणीकृत कारखाने व रोजगार 2013 20121 न दणीकृत कारखाने (2012) सं या 2259 44,859

न दणीकृत चालू कारखाने (2012) सं या 1983 37,339( यांतील कामगार) (2012) सं या 111231 2,056,471न दणीकृत साखर कारखाने * सं या 8 202(साखरेचे उ पादन)@ लाख मे. टन 11173.84 56.52

4 सहकारी सूत िगर या सं या 2 149 *

* 31 माच, 2014रोजीची अ थायी आकडेवारी @ ऑ ट बर ते स टबर करीता

र यांनी जोडलेली गावे (31/03/2014 अखेर)2

* 31 माच, 2014 रोजीची अ थायी आकडेवारी* अ थायी* रा य महामाग त मुख रा य महामाग चा समावेश आहे.

2

2

3

3

3

E:\DSA 2015\DSA 2015 final\ ट ेपात िज हयाकर ि◌ता माह ि◌ती 2015 frm HO

Page 33: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

िज हा सामािजक व आ थक समालोचन - 2015ट ेपात िज हा

बारा1 शासकीय (2015) हजार 34 5932 िज हा पिरषदा (2008) हजार 25 4683 नगर पिरषदा (2008) हजार 2 524 महानगरपािलका(मुंबई म.न.पा.वगळून)

(2008)हजार 10 106

तेरा िश ण े 2014-15*ाथिमक िश ण (1ते 8 वी)

1.1 एकूण शाळा सं या 5349 97,0721.2 िव ाथ हजार 944 16,1671.3 िश क हजार 25 5061.4 ित िश क िव ाथ सं या 38 31.9

2.1 एकूण शाळा सं या 1387 24,4632.2 िव ाथ हजार 320 6,1712.3 िश क हजार 9.63 2192.4 ित िश क िव ाथ सं या 33 28.1उ च िश ण3.1 सं था सं या 117 2,9453.2 एकूण िव ाथ हजार 107 1,586

2014-154.1 यवसाय पदवी िश ण सं था सं या 20 962( वेश मता) सं या 8590 193,8604.2 यवसाय पदिवका िश ण सं था सं या 28 916

( वेश मता ) सं या 12330 2,16,1404.3 शासकीय औ ोिगक िश ण सं था(2014-15)

सं या 27 417

( वेश मता) सं या 5427 92,4334.4 अशासकीय औ ोिगक िश ण सं था (2014-15)(िवना अनुदािनत )

सं या 21 411

( वेश मता) सं या 1603 31,185चौदा सावजिनक आरो य 2013

1 णालये सं या 1325 1,3952 दवाखाने सं या 1969 3,0873 ाथिमक आरो य क े सं या 103 1811*4 ाथिमक आरो य उपक े सं या 577 10580 *5 ाथिमक आरो य पथके सं या 7 193

मा यिमक िश ण व उ च मा यिमक सह)

कमचारी गणना

3

4 तांि क व यवसाय िश ण

* िडसबर, 2014 पयत

2

1

Page 34: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

िज हा सामािजक व आ थक समालोचन - 2015ट ेपात िज हा

पंधरा 2013-14आिदवासी आ मशाळा (शासकीय व अनुदािनत )

सं या 161 1,085

( यांतील िव ाथ ) सं या 68813 450,098

सोळा 2014-2015मागासवग यांसाठी वसितगृहे (शासकीय व अनुदािनत )

सं या 138 2754

( यांतील िव ाथ ) सं या 8147 136,015

सतरा िडसबर 2014 पयत

1 रा त भावाची दुकाने सं या 2598 51,193पुरिवलेला एकूण साठा 2013-142.1 गहू लाख टन 1.55 25.192.2 तांदूळ लाख टन 1.09 21.96

जून 2014शासकीय गोदामे सं या 30 1,005(साठवण मता) हजार टन 21.30 608

***

मागासवग यांसाठी क याणकारी योजना1

2

3

आिदवासी क याणकारी योजना

सावजिनक िवतरण यव था

1

E:\DSA 2015\DSA 2015 final\ ट ेपात िज हयाकर ि◌ता माह ि◌ती 2015 frm HO

Page 35: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

XXVI

िज हा योजनेचा आढावा

1) िज हा वा षक योजना /अनुसूिचत जाती उपयोजना /आिदवासी उपयोजना/ आिदवासी उपयोजना े ाबाहेरील योजना

अ) िज हा योजनेसाठी ताव मागिवण े िज हा योजनांचा आराखडा तयार कर यासाठी शासना या िनयोजन िवभागाकडील मागदशक

सुचनां माणे काय वयन अिधकारी यांचेकडून योजनािनहाय ताव मागिव यात येतात. या माणे ा त तावांची िनयोजन सिमती या काय लयामाफत छाननी कर यात येते व तदनंतर शासनाने िदले या िव ीय मय देत

संभा य ा प िज हा योजनेचा आराखडा तयार क न मा. िज हािधकारी यांना सादर कर यात येतो. ब) िज हा योजनेसाठी लहान गटाची बैठक

मा. िज हािधकारी यांनी ा प आराखडा तपास यानंतर तो िज ाचे मा. पालकमं ी तथा मा.अ य िज हा िनयोजन सिमती यांनी िनयु त केले या लहान सिमती या बैठकीसमोर ताव सादर क न लहान सिमती या िशफारशीनुसार िज हा योजने या आराखडयाचे ा प िव ीय मय देत तयार कर यात येते. सदरची बैठक साधारणतः ऑग ट मिह यात बोलाव यात येते. क) िज हा योजनेसाठी विर ठ अिधकारी यांची बैठक

लहान गटा या बैठकीनंतर लहान गटा या बैठकीत सिमतीने तयार केले या ा प आराखडया या अनुषंगाने शासनाने िनयु त केले या विर ठ अिधका-यां या बैठकीम ये िज हा योजनेचा आराखडा सादर कर यात येतो. ड) िज हा िनयोजन सिमतीची बैठक व िज हा योजने या आराखडयाला मंजूरी

िज हा िनयोजन सिमती या बैठकीसमोर ा प आराखडा सादर कर यापुव मा.सभासद, काय वयन अिधकारी यांना ा प आराखडया या ती व बांधकाम व पा या कामां या या ा पाठिव यात येतात, यानंतर िज हा िनयोजन सिमती या बैठकीम ये योजनािनहाय चच कर यात येते व िज हा वा षक योजने या ा प आराखडयाला मंजूरी दे यात येते. सदरची बैठक साधारणपणे माहे स टबर-ऑ टोबर दर यान बोलाव यात येते. यानंतर िज हा िनयोजन सिमतीने मंजूर केलेला आराखडा शासना या िनयोजन िवभागाकडे तसेच संबिधत

मं ालयीन शासकीय िवभागाकडे, ादेिशक /िवभागीय अिधकारी व काय वयन अिधकारी यांना पाठिव यात येतो. यानंतर मा.मं ीमहोदय िव व िनयोजन हे रा य तर बैठकीत लहान सिमतीचे सद य तसेच रा य तरीय अिधकारी यां याशी चच करतात व आराखडा अंितम कर यात येतो. इ) िज हा योजना अंितम मंजूर िनयत यय व संिनयं ण

िज हा योजने या काय वयन व संिनयं णाबाबत शासन िनणय िद. 16/02/2008 अ वये सुधािरत कायप दती लागू कर यात आली असून, या माणे शासना या िनयोजन िवभागाकडून अंितमत: मा य कर यात आलेला मंजूर िनयत यय िज हा िनयोजन काय लयास कळिव यात येतो. योजनािनहाय मंजूर िनयत ययाचे अथसंक पय िववरणप ात पांतर क न ते शासनास सादर कर यात येते. शासन तरावर िनयोजन िवभागाकडून हा िनयत यय अथसंक पत कर यात येतो. अथसंक पास िवधीमंडळाने मा यता िद यानंतर िनयोजन िवभागकडून िज हािधकारी यांना िविहत कायप दतीनुसार तरतुदी िवतरीत कर यात येतात. िज हािधकारी हे िनयं ण अिधकारी अस याने, िज हा िनयोजन सिमती काय लयामाफत, मा. िज हािधकारी हे काय वयन यं णांना िनधीचे िवतरण करतात. काय वयन यं णांनी ा त िनधीचा िविनयोग िज हा वा षक योजनांअंतगत मंजूर

Page 36: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

XXVII

योजनांवर करावयाचा असतो. याचे संिनयं ण िज हा िनयोजन सिमती काय लयामाफत कर यात येते. िज हािधकारी यां या अ य तेखाली साधारण दर मिह यात योजनां या गतीचा आढावा काय वयन अिधकारी यां याकडून घेतात. िज हा वा षक योजनांतगत शासकीय मा यतेचे अिधकार थािनक वरा य सं था (मनपा/नपा इ.) यांचेकडील योजनांसाठी यांना असलेले चिलत अिधकार वगळून िज हा वा षक योजनेतील कामांना शासकीय मा यता दे याचे अिधकार मा. िज हािधकारी यांना आहेत. ई) िज हा योजनेसाठी पुन विनयोजन

ितवष माहे िडसबरम ये आठ मिह या या खच वर आधािरत पुन विनयोजन ताव संबिधत काय वयन अिधकारी यांजकडून मागिव यात येतात. यानंतर एकि त पुन विनयोजन ताव तयार कर यात येऊन तो िज हा िनयोजन सिमती या बैठकीसमोर मंजूरीसाठी सादर कर यात येतो. बैठकीम ये मा य कर यात आलेला पुन विनयेजन ताव शासना या िनयोजन िवभागाकडे मंजूरीसाठी सादर कर यात येतो. अथसंक पय काय णाली माणे पुनिव नयोिजत तरतूद माणे सुधािरत अंदाज िनयोजन िवभागास पाठिव यात येतात.

सवसाधारण िज हा वा षक योजना या काय मांतगत नािशक िज हयाकिरता सन 2014-15 या आ थक वष साठी . 27500.00 लाख िनयत यय ठेव यात आलेला होता. माहे माच 2015 अखेर . 27497.71 लाख एवढा िनधी खच झालेला आहे. सन 2015-16 या आ थक वष साठी िज हयाकिरता . 31318.00 लाख एवढा िनयत यय ठेव यात आलेला आहे. 2) िज हा योजनेची अनुसूिचत जाती व नवबौ द यां याकिरता अनुसूिचत जाती उपयोजना या काय मांतगत िवशेष िज हा समाज क याण अिधकारी यां याकडून वा षक योजनेचा आराखडा तयार क न तो िज हा िनयोजन सिमतीसमोर मंजूरीसाठी सादर केला जातो. या काय माची इतर सव कायवाही सवसाधारण योजने माणेच असते. वेळोवेळी आयोिजत कर यात येणा-या बैठकांसाठी या काय मांतगत

गतीची मािहती घेऊन ती बैठकीसमोर सादर केली जाते. या काय मांतगत नािशक िज हयाकिरता सन 2014-15 या आ थक वष साठी . 8565.00 लाख

िनयत यय ठेवणेत आलेला होता माहे माच 2015 अखेर . 7142.69 लाख एवढा िनधी खच झालेला आहे. सन 2015-16 या आ थक वष साठी िज हयाकिरता िनयत यय . 9428.00 लाख एवढा िनयत यय ठेव यात आलेला आहे. 3) िज हा योजनांची आिदवासी उपयोजना व आिदवासी उपयोजना े ाबाहेरील आिदवास किरता (टीएसपी व ओटीएसपी ) योजना -

या काय मांतगत क प अिधकारी आिदवासी िवकास क प यां याकडून वा षक योजनेचा आराखडा तयार क न तो िज हा िनयोजन सिमतीसमोर मंजूरीसाठी सादर केला जातो. या योजनेची कायवाही आिदवासी िवकास िवभागामाफत कर यात येते. वेळोवेळी आयोिजत कर यात येणा-या बैठकांसाठी या काय मांतगत

गतीची मािहती घेऊन ती बैठकीसमोर सादर कर यात येते. आिदवासी उपयोजना (टीएसपी) या काय मांतगत नािशक िज ाकिरता सन 2014-15 या आ थक

वष म ये . 37701.06 लाख व आिदवासी उपयोजना े ाबाहेरील आिदवास किरता (ओटीएसपी) . 5559.78 लाख िनयत यय ठेव यात आलेला होता माहे माच 2015 अखेर पयत अनु मे . 32623.89 लाख व .

Page 37: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

XXVIII

3712.77 लाख एवढा िनधी खच झालेला आहे. चालू आ थक वष म ये अनु मे . 39990.79 लाख व . 6596.77 लाख एवढा िनधी ठेव यात आलेला आहे. 4) ड गरी िवकास काय म -

नािशक िज हयाम ये कळवण, सुरगाणा, पेठ, बागलाण, दडोरी, नािशक, इगतपुरी व िस र हे आठ पूण गट ड गरी िवकास काय म हणून घोिषत कर यात आले आहेत. िद. 3/04/2011 चे शासन िनणयामधील सुचनां माणे सन 2014-15 या वष म ये येक ड गरी पुण गटांसाठी . 100.00 लाख या माणे एकूण . 800.00 लाख इतका िनधी या काय मांतगत ा त झालेला आहे. यापैकी माहे माच 2015 अखेर . 462.30 लाख एवढा िनधी खच झालेला आहे. यासाठी मा.आमदार महोदय िविवध कामां या िशफारशी करतात व या माणे या काय मांतगत एका वष त सवसाधारणपणे 300 कामांची अंदाजप के ा त होतात. या

अंदाजप कांची छाननी करणे, ुटी दुर क न व ड गरी िवकास काय म सिमतीची मा यता घेवून, उपल ध िनधी माणे नवीन कामांना शासकीय मा यता देणे, यासाठी िनधी िवतरीत करणे, कामां या गतीबाबत दर मिह याला यं णाकडून गती अहवाल मागिवणे, अहवाल एकि त क न याची मािहती शासनास सादर करणे इ. कामे कर यात येतात. या काय मांतगत 100% खच क न घे यासाठी मा.िज हािधकारी यां या अ य तेखाली आढावा बैठका आयोिजत क न अिधका-यांना सूचना दे यात येतात. 5) आमदारांचा थािनक िवकास काय म

आमदार थािनक िवकास काय मांतगत येक िवधानसभा सद य व िवधान पिरषद सद य यांचेसाठी दरवष येकी . 200.00 लाख र कम िज ास ा त होते.

यानुसार िज ातील िवधानसभा सद यांचा िज ास एकूण 3600.00 लाख िनयत यय ा त होतो. सन 2014-15 म ये . 4314.40 लाख िनधी ा त झाला होता, यातून माच 2015 अखेर . 3095.34 लाख िनधी खच झाला आहे.

तीन िवधानपिरषद सद यांनी नािशक िज हा विज हा घोिषत के याने, यांचा िनयत यय िज ास ा त होतो. सन 2014-15 म ये या अंतगत 458.20 लाख िनधी िज ातील कामांसाठी व 197.40 िनधी िज ाबाहेरील कामांसाठी उपल ध केला होता. यापैकी माच 2015 अखेर 553.35 लाख िनधी खच झाला आहे.

मा.आमदार महोदय िविवध कामां या िशफारशी करतात, या माणे या काय मांतगत एका वष त साधारणपणे 400 कामांची अंदाजप के ा त होतात. अंदाजप कातील ुटी दूर क न घेणे व उपल ध िनधी माणे नवीन कामांना शासकीय मा यता देणे, यासाठी िनधी िवतरीत करणे, कामां या गतीबाबत दर मिह याला यं णांकडून गती अहवाल मागिवणे, अहवाल एकि त क न याची मािहती शासनास सादर करणे, या काय मांतगत 100 % िनधी खच क न घे यासाठी मा.िज हािधकारी यां या अ य तेखाली बैठका आयोिजत क न आढावा घे यात येतो. 6) खासदारांचा थािनक े िवकास काय म

या काय मांतगत येक लोकसभा मतदार संघासाठी ितवष पये 5 कोटी इतका िनधी दे यात येतो. मागील लोकसभा िनवडणुकांपासून पुनरिचत नािशक व दडोरी हे दोन लोकसभा मतदार संघ अ त वात आले आहेत. या लोकसभा मतदारसंघां यितिर त रा यसभा सद यांमाफत देखील काही िनधी ा त होतो.

Page 38: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

XXIX

मा.संसद सद य यांनी सुचिवले या नवीन कामांची साधारणपणे 200 अंदाजप के संबिधत काय वयन यं णांकडून ा त क न घे यात येतात. या अंदाजप कांची छानणी करणे, ुटी दूर क न घेणे व उपल ध िनधी माणे नवीन कामांना शासकीय मा यता देणे, यासाठी िनधी िवतरीत करणे, कामां या गतीबाबत दर मिह याला यं णाकडून गती अहवाल मागिवणे, अहवाल एकि त क न याची मािहती शासनास सादर करणे, या काय मांतगत 100 % िनधी खच क न घे यासाठी मा.िज हािधकारी यां या अ य तेखाली बैठका आयोिजत क न आढावा घे यात येतो. 7) पयटन (क वग ) िवकास नािशक िज हयात ‘क’ वग य पयटन थळांसाठी आराखडे शासना या गृह िवभागाकडे (पयटन) सादर कर यात येतात. िज हयात 50 पयटन थळांना क वग य पयटन थळे हणून घोिषत केले असून या िठकाणा या िवकासासाठी कामांची िन चती करणे, यं णाकडून अंदाजप के मागिवणे यांची छानणी करणे, या कामांना तांि क शासकीय मा यतेसाठी अंदाजप के शासनाकडे सादर करणे, मा यता ा त कामांसाठी िनधी िवतरीत करणे, मािसक गती अहवाल मागिवणे, सिनयं ण व आढावा इ यादी कामे कर यात येतात. 8) िज हा योजने या आढा यासाठी िज हा िनयेाजन सिमतीची बैठक आयोिजत करणे

शासना या िनयोजन िवभागाकडील सूचनां माणे एका िव ीय वष त मा.पालकमं ी महोदय यां या अ य तेखाली िज हा िनयोजन सिमती या िकमान 3 बैठका आयोिजत करावया या असतात. या बैठकांम ये िज हा वा षक योजनेचा आढावा घेणे, आराखडा मंजूर करणे व पुन विनयोजन ताव, िविवध िवकास काय मामधील गतीचा आढावा, मागील इितवृ ावरील कायवाही हे िवषय घे यात येतात. यासाठी आव यक ती मािहती तयार क न ती सव कागदप े बैठकीपूव सव स माननीय सद य तसेच अिधकारी यांना पाठिव यात येतात. 9) िज हा तरीय सम वय सिमती (बँक)

िज हा तरीय सम वय सिमती (बँक) यांचे िज हािधकारी हे अ य असतात. यां या अ य तेखाली दरमहा बैठका घे यात येतात. या बैठकीम ये िज हयाचा वा षक पतपुरवठा आराखडा तयार करणे, शाखा िव तार काय म व बँक िवषयक आढावा घे यात येतो व या अनुषंिगक कामे कर यात येतात.

- - - - - - 0 0 0 - - - - - -

Page 39: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics
Page 40: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

†Ö»Öê�Ö �Îú.1וֻÊÖ“Öß »ÖÖê�úÃÖÓ�μÖÖ (•Ö−Ö�Ö�Ö−ÖÖÓ−ÖãÃÖÖ¸ü)

475 67

8 928 13

69

1938

1380 16

91 2064 24

82

3056

1855

2369

2992

3851

4994

2597

3510

6107

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

1961 1971 1981 1991 2001 2011

Æü•ÖÖ¸

−ÖÖ�Ö¸üß �ÖÏ´Öß�Ö ‹� æú�Ö

Page 41: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

†Ö»Öê�Ö �Îú.2 וֻÊÖŸÖᯙ �ÖÏÖ´Öß�Ö ¾Ö −ÖÖ�Ö¸üß »ÖÖê�úÃÖÓ�μÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖ�Ö (•Ö−Ö�Ö�Ö−ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü)

25.6

1

28.6

2

31.0

2 35.5

5

38.8

1

42.5

3

74.3

9

71.3

8

68.9

8

64.4

5

61.1

9

57.4

7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1961 1971 1981 1991 2001 2011

™üŒ�êú

−ÖÖ�Ö¸üß �ÖÏÖ´Öß�Ö

Page 42: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

†Ö»Öê�Ö �Îú. 3וֻÊÖŸÖᯙ ÃÖÖ�Ö¸üŸÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖ�Ö (•Ö−Ö�Ö�Ö−ÖÖÓ−ÖãÃÖÖ¸ü)

39.36 48.45 56.09

74.07 83.37

13.71 23.37 31.85

49.89

64.16

26.89 36.3

44.36

62.37

74.15 82.3188.17

76.08

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1961 1971 1981 1991 2001 2011

™üŒ�êú

¯ÖãºþÂÖ ÛáÖμÖÖ ‹�æú�Ö

Page 43: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

†Ö»Öê�Ö � Îú. 4¯ÖÏ×ŸÖ ‹�ú Æü•ÖÖ¸ü ¯ÖãºþÂÖÖÓ´ÖÖ�Öê ÛáÖμÖÖÓ“Öß ÃÖÓ�μÖÖ (Sex Ratio)

955 95

9

954

945

945

877

904

890

915

900

920

946

920

937 94

0

927 93

4

971

820

840

860

880

900

920

940

960

980

1961 1971 1981 1991 2001 2011

�ÖÏÖ´Öß�Ö −ÖÖ�Ö¸üß ‹�æú�Ö

Page 44: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

†Ö»Öê�Ö �Îú.5וֻÊÖŸÖᯙ †−ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß/•Ö´ÖÖŸÖà“μÖÖ »ÖÖê� ÃÖÓ�μÖê“Öß ™üŒ�êú¾ÖÖ¸üß (•Ö−Ö�Ö�Ö−ÖÖ 2011 †−ÖãÃÖÖ¸ü)

0.51

9.04

5.07 5.64

13.65

8.98

6.23

0.51 4.56

14.23

8.29

7.28 10.22

9.47

20.84

40.02

10.15

19.99

13.35 19.42

10.72

3.40

96.51

68.95

15.27

55.57

96.44

80.20

10.42

40.47

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

ÃÖã¸ü�

ÖÖ�ÖÖ

�úôû¾Ö�

Ö

¤êü¾Öô

ûÖ

²ÖÖ�Ö»

ÖÖ�Ö

´ÖÖ»Öê�ÖÖ

Ó¾Ö

−ÖÖÓ¤ü�

ÖÖÓ¾Ö

“ÖÖÓ¤ü¾

Ö›ü

ؤü›üÖê¸üß

¯Öêšü

¡μÖÓ²Ö�ú

−ÖÖ׿Ö�ú

‡�ÖŸÖ

¯Öã̧üß

×ÃÖ®Ö

¸ü

×−Ö±úÖ›

ü

μÖê¾Ö»ÖÖ

™üŒ�êú

†−ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß †−ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß

Page 45: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

1

त ता .1.1 िज ातील िविवध आ थक व सामािजक बाब चे िनवडक िनदशक

िज हा : नािशक संदभ कालावधी - 1960-61 ते 2014-15

अ. . बाब पिरमाण संदभ वष 1960-61 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2010-11 2013-14 2014-15

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) एक े फळ व लोकसं या 1961 1971 1981 1991 2001 2011 2011 2011 1 े फळ चौ.िक.मी. 15548 15548 15548 15548 15548 15548 15530 15530 2 गावे सं या 1652 -- -- -- 1931 1930 1919 1919 3 शहरे सं या 15 19 19 19 18 25 25 25 4 एकूण लोकसं या हजार 1855 2369 2992 3851 4994 6107 6107 6107

5 लोकसं येचे माण शहरी

ट के 6.23 -- -- -- 42.52 42.52 42.52 42.52

ामीण 93.77 -- -- -- 57.48 57.47 57.47 57.47

6 घनता (लोकसं या ित चौ.िक.मी.)

शहरी सं या

119 152 193 248 322 4014 4014 4014 ामीण -- -- -- -- -- -- 236 236

7 ि या ित एक हजार पु ष सं या 946 920 937 940 927 942 934 934 दोन सा रतेचे माण 1961 1971 1981 1991 2001 2011 2011 2011 1 पु ष ट के 39.36 48.45 56.09 74.07 83.37 88.17 88.17 88.17 2 ि या ट के 13.71 23.37 31.85 49.89 64.16 76.08 76.08 76.08 3 एकूण ट के 36.89 36.37 44.36 62.37 74.15 82.31 82.31 82.31 4 ामीण ट के -- -- -- -- 67.79 77.19 77.19 77.19 5 नागरी ट के -- -- -- -- 83.98 89.12 89.12 89.12 6 अनुसूिचत जाती ट के -- -- -- -- -- -- 82.55 82.55 7 अनुसूिचत जमाती ट के -- -- -- -- -- -- 66.56 66.56

तीन थािनक वरा य सं था 1 महानगरपािलका सं या 0 0 0 1 1 2 2 2 2 नगरपिरषदा सं या 9 9 9 9 9 8 8 8 3 कटक मंडळे सं या 1 1 1 1 1 1 1 1 4 पंचायत सिम या सं या 13 13 13 13 13 15 15 15 5 ाम पंचायती सं या 661 1063 1121 1296 1373 1382 1376 1376

चार िज हा उ प न व दरडोई उ प न/ े वार िज हा व दरडोई उ प न (चाल ू कमत नुसार) 1 िन वळ िज हा उ प कोटी -- -- -- -- 27600 48814 57692 66063 2 िन वळ दरडोई उ प पये -- -- -- -- 50077 84982 97896 110717

3 रा या या उ प ात िज ाचा िह सा ट के -- -- -- -- 5.47 4.97 4.82 4.84

पुढे चालू...

Page 46: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

2

त ता .1.1 िज ातील िविवध आ थक व सामािजक बाब चे िनवडक िनदशक

िज हा : नािशक संदभ कालावधी - 1960-61 ते 2014-15 अ.

. बाब पिरमाण संदभ वष

1960-61 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2010-11 2013-14 2014-15 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) पाच कृिष व सचन 1 ओिलताखालील े शंभर हे टर -- 3400 3250 3206 3206 2455 2455 2455 2 लागवडीलायक े शंभर हे टर -- 10140 10490 10192 10192 8803 8803 8803 3 ओिलताखालील े ाची

एकूण े फळाशी ट केवारी ट केवारी -- -- -- -- 6.92 17.21 17.21 17.21

4 लागवडीखालील े ाची एकूण े फळाशी ट केवारी

ट केवारी -- -- -- -- 25.43 51.75 51.75 51.75

5 ओिलताखालील े ाची एकूण लागवडीखालील

े फळाशी ट केवारी

ट केवारी -- -- -- -- 25.43 27.89 27.89 27.89

3 िपकाखालील एकूण े 2008-09 3.1 तृणधा ये शंभर हे टर -- 7530 6990 7040 6166 4635 4635 4635 3.2 कडधा ये शंभर हे टर -- 1670 2180 1410 1717 781 781 781 3.3 तेलिबया शंभर हे टर -- 420 560 470 363 265 265 265 3.4 ऊस शंभर हे टर -- 140 200 300 313 253 253 253 3.5 कापूस शंभर हे टर -- 110 10 20 87 0 0 0 4 िपकांखालील िन वळ े शंभर हे टर -- 8820 9010 8740 8086 6859 6859 6859 5 दुसोटा े ाचे िन वळ

पेरले या े ाशी माण ट के -- 4.14 5.15 5.11 6.92 11.60 11.60 11.60

6 सचनाखालील थूल े शंभर हे टर -- 11.2 14.3 1420 2199 2455 2455 2455 7 सचनाखालील थूल े ाचे

एकूण िपकाखालील थुल े ाशी माण

ट के -- 8.31 24.04 15.43 25.43 27.89 27.89 27.89

8 िन वळ सचन े शंभर हे टर -- 830 970 1220 1708 2067 2067 2067 9 काल यां ारे सिचत े शंभर हे टर -- 260 250 180 99 883 1078 1078

10 िविहर ारे सिचत े शंभर हे टर -- 570 710 1040 1609 1184 989 989 11 इतर साधनांनी सिचत े शंभर हे टर -- -- -- -- -- -- -- -- सहा कृिष अवजारे 2003 2003 1 लाकडी नांगर हजार -- 138 157 139 94 107 107 107 2 लोखंडी नांगर हजार -- 24 31 53 48 82 82 82 3 बैलगा ा हजार -- -- -- -- 56 61 61 61 4 ॅ टर हजार -- -- -- -- 11 16 16 16 5 सचनाकिरता तेलावर

चालणारे पंप हजार -- 6349 15893 15084 5784 5359 5359 5359

6 सचनाकिरता िव ुतपंप हजार -- 107 2785 34161 66440 96209 96209 96209 पुढे चालू...

.

Page 47: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

3

त ता .1.1 िज ातील िविवध आ थक व सामािजक बाब चे िनवडक िनदशक

िज हा : नािशक संदभ कालावधी - 1960-61 ते 2014-15 अ. . बाब पिरमाण संदभ वष

1960-61 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2010-11 2013-14 2014-15 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) सात उसाचे चरक 7.1 श तीवर चालणारे सं या -- 331 335 555 110 107 107 68 7.2 बैला या मदतीने सं या -- 983 815 674 137 82 82 1023 आठ पशुधन (पशुगणना) 1977 1982 1987 1993 2003 2007 2007

1 एकूण पशुधन हजार -- 1416 1421 1591 2595 2168 2536 2246 2 दुभ या गायी हजार -- -- -- -- 114 152 -- 369 3 दुभ या हशी हजार -- -- -- -- 75 68 -- 132 4 शेळया व मढया हजार -- -- -- -- 1115 1025 999 956 5 क बडया व त सम प ी हजार -- 374 708 710 3122 3214 1120 15580

नऊ म य यवसाय 1 एकूण म य उ पादन मे. टन -- -- -- 1200 2135 4020 4110 2833.55 2 म छीमार सहकारी सं था सं या -- -- -- 46 65 86 92 63 3 सं थातील सभासद सं या -- -- -- 4997 5355 7066 7417 4946

दहा सहकार े 1 सं था

1.1 कृिष पतसं था सं या 952 995 807 936 1019 1028 1057 1056 1.2 िबगर कृिष पतसं था सं या 81 238 527 494 1021 1125 1065 1072 1.3 पणन सं था सं या 18 18 17 17 88 124 92 97 1.4 उ पादक सं था सं या -- 559 955 1104 1890 2162 2231 2048 1.5 सामािजक सेवा सं था सं या -- 60 252 2737 5345 7128 7574 7801 2 सभासद

2.1 कृिष पतसं था सं या 98 138 182 294 601 624 632 616 2.2 िबगर कृिष पतसं था सं या 20 86 389 365 871 594 949 1009 2.3 पणन सं था सं या -- -- 109 165 212 218 203 203 2.4 उ पादक सं था सं या 8 -- 28 50 66 87 -- -- 2.5 सामािजक सेवा सं था सं या -- -- 29 378 188 341 -- -- 3 खेळते भांडवल

3.1 कृिष पतसं था लाख पये 452 1058 2932 12972 190317 170711 2109.14 2178.33 3.2 िबगर कृिष पतसं था लाख पये -- 275 1045 31720 273288 210419 621137 669908 3.3 पणन सं था लाख पये 126 -- 2163 20336 221 277 270.43 300.64 3.4 उ पादक सं था लाख पये 31 -- -- 109 10245 2378 -- -- 3.5 सामािजक सेवा सं था लाख पये -- -- 597 11501 38702 7954 -- -- 4 िदलेली कज

4.1 शेती पतसं था लाख पये 332 709 1819 7104 53786 82069 137189 144931 4.2 िबगर शेती पतसं था लाख पये 235 -- -- 35272 350622 85694 391940 379929

पुढे चालू...

Page 48: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

4

त ता .1.1 िज ातील िविवध आ थक व सामािजक बाब चे िनवडक िनदशक

िज हा : नािशक संदभ कालावधी - 1960-61 ते 2014-15 अ. . बाब पिरमाण संदभ वष

1960-61 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2010-11 2013-14 2014-15 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10) 4.3 पणन सं था लाख पये -- -- -- -- -- -- -- -- 4.4 उ पादक सं था लाख पये -- -- -- -- -- -- -- -- 4.5 सामािजक सेवा सं था लाख पये -- -- -- -- -- -- -- --

अकरा िवजेचा वापर 1 घरगुती हजार िक.वॅ.तास -- -- -- -- -- 5425.20 5150.05 7474.65 2 वािण यक हजार िक.वॅ.तास -- -- -- -- -- 1611.80 1450.6 2430.00 3 औ ोिगक हजार िक.वॅ.तास -- -- -- -- -- 2016.40 1974.6 2474.76 4 कृिष हजार िक.वॅ.तास -- -- -- -- -- 8041.50 17468.24 8336.28 5 इतर हजार िक.वॅ.तास -- -- -- -- -- 5484.60 3615.1 4937.48 6 एकूण हजार िक.वॅ.तास -- 15 357 868 2562 20709.40 29668.44 25653.39 7 िव ुतीकरण झालेली गावे सं या -- 431 1473 1742 1921 1921 1919 1919 8 सौरउज संच सं या -- -- -- -- -- -- 1922 1922

बारा वाहतूक व दळणवळण 1 र यांची एकूण लांबी िक.मी. 1426 5985 8510 12795 13870 14036 15203.49 18951.37 2 बारमाही र यांनी जोडलेली

गावे सं या -- -- -- -- -- -- 1661 1712

3 दर 100 चौ.िक.मी. े ामागे र यांची लांबी िक.मी. 35.00 38.43 54.64 81.45 88.14 90.00 122.04 122.04

4 दरलाख लोकसं ये माग ेर याची लांबी िक.मी. 90 334 359 421 360 230 310.31 310.31

5 एकूण मालवाहतूक वाहने सं या -- -- -- -- -- 131084 181205 197119 6 एकूण वासी वाहने सं या -- -- -- -- -- 925941 1258179 1380002 7 रे वे माग ची एकूण लांबी िक.मी. 257 258 258 287 287 287 287 287 8 डाक काय लये सं या -- 426 596 645 666 669 639 639 9 तार काय लये सं या -- 46 46 47 58 -- -- -- 10 दूर वनी सं या 754 -- -- -- -- 146525 122084 111544 तेरा न दणीकृत कारखाने व रोजगार 1 चालू कारखाने सं या -- 297 626 1086 1416 1862 1939 1983 2 कामगारांची दैिनक उप थती सं या -- 16668 34888 54303 82832 73024 102749 111231

चौदा िश ण 1 ाथिमक

1.1 शाळा सं या -- 2077 2573 2957 3322 4359 5295 5349 1.2 िव ाथ (मुले) हजारात -- 298 422 523 592 476 499 501

िव ाथ (मुली) हजारात -- -- -- -- -- 414 439 443 1.3 िश क सं या -- 8559 10837 12953 15240 27818 25595 25808 1.4 ित िश क िव ाथ सं या 43 35 39 40 39 32 37 37

पुढे चालू...

Page 49: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

5

त ता .1.1 िज ातील िविवध आ थक व सामािजक बाब चे िनवडक िनदशक

िज हा : नािशक संदभ कालावधी - 1960-61 ते 2014-15 अ. . बाब पिरमाण संदभ वष

1960-61 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2010-11 2013-14 2014-15 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10) 2 मा यिमक व उ च मा यिमक

2.1 शाळा सं या -- 221 281 417 648 1164 1336 1387 2.2 िव ाथ (मुले) हजारात -- 82 156 287 432 286 166.924 175

िव ाथ (मुली) हजारात -- -- -- -- -- 244 142 146 2.3 िश क सं या -- 3153 5381 8693 11755 14324 8652 9636 2.4 ित िश क िव ाथ सं या 62 26 29 33 37 37 36 33 3 महािव ालये

3.1 शाळा सं या -- 14 22 25 32 44 117 117 3.2 िव ाथ (मुले) हजारात -- 3 7 14 37 77 58 58

िव ाथ (मुली) हजारात -- -- -- -- -- 34 49 49 3.3 िश क सं या -- 308 765 1383 583 1217 3188 3188 3.4 ित िश क िव ाथ सं या -- -- -- -- 64 91 33 33

पंधरा सावजिनक आरो य 1 दवाखान े सं या -- 3377 59 103 113 28 1794 1969 2 णालये सं या -- 3 8 57 60 42 1212 1325 3 ाथिमक आरो य क े सं या -- 11 22 95 103 103 103 103 4 ाथिमक आरो य उपक े सं या -- -- -- -- -- 577 577 577 5 खाटा सं या -- 654 955 3927 5672 4915 14971 16175 6 दर लाख लोकसं येमागे खाटा सं या -- 29 40 102 129 94 245 265

सोळा संकीण 1 बँक शाखा सं या -- 128 139 212 499 290 417 455 2 दूरदशन केबल चालक सं या -- -- -- -- -- 561 639 715 3 दूरदशन केबल धारक सं या -- -- -- -- -- 93470 133441 166046 4 गोबर गॅस संयं े सं या -- -- -- -- -- 20702 21225 21225

िटप : -- सदर मािहती उपल ध नाही. आधार : िज हा सां यकी काय लय, नािशक.

Page 50: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

6

त ता .1.2 िज ातील मह वाची सां यकी

िज हा : नािशक संदभ वष : 2014-15 अ.

. तालुका गावांची

सं या ामपंचायत ची

सं या नगरपािलकांची

सं या िप या या

पाणी पुरव ाची

सुिवधा असले या गावांची सं या

बारमाही र ते

असले या गावांची सं या

आठमाही र ते

असले या गावांची सं या

र यांचा संपक

नसले या गावांची सं या

पंत धान ामसडक

योजनतगत लाभ

िदले या गावांची सं या

अ वग

ब वग

क वग गट वतं

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 सुरगाणा 190 46 12 0 0 0 190 145 7 0 39

2 कळवण 152 47 40 0 0 0 152 152 0 0 --

3 देवळा 50 7 35 0 0 0 50 35 17 0 --

4 बागलाण 169 29 100 0 0 1 169 142 25 3 --

5 मालेगांव 143 14 110 0 0 0 143 143 0 0 --

6 नांदगांव 100 9 79 0 1 1 100 100 0 0 14

7 चांदवड 111 17 74 0 0 0 111 101 11 0 --

8 दडोरी 157 29 91 0 0 0 157 141 15 0 0

9 पेठ 145 42 32 0 0 0 145 137 8 0 10

10 यंबक 125 26 58 0 0 1 125 124 1 0 --

11 नािशक 73 10 54 0 0 1 73 0 0 0 --

12 इगतपुरी 117 24 70 0 0 1 117 105 10 4 --

13 िस र 129 11 102 0 0 1 129 129 0 0 12

14 िनफाड 134 11 109 0 0 0 134 134 0 0 0

15 येवला 124 27 61 0 1 0 124 124 0 0 12

एकूण 1919 349 1027 0 2 6 1919 1712 94 7 87

पुढे चालू...

Page 51: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

7

त ता .1.2 िज ातील मह वाची सां यकी

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ.

. तालुका िव ुती-

करण झाले या गावांची सं या

ए .टी. बसची सोय असले या गावांची

सं या

वािण यक बँक

काय लय असले या गावांची सं या

ाथिमक शाळा

असले या गावांची सं या

आरो य िवषयक सुिवधा

असले या गावांची सं या

अंगणवाडी असले या गावांची सं या

टंचाई त गावांची सं या

पो ट काय लये असले या गावांची सं या

ाथिमक कृिष

पतपुरवठा सं था

असले या गावांची सं या

बारमाही आठमाही

(1) (2) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

1 सुरगाणा 190 73 100 10 190 61 190 47 191 0

2 कळवण 152 113 35 22 152 62 152 13 120 42

3 देवळा 50 34 14 15 52 20 52 12 26 36

4 बागलाण 169 142 25 30 164 94 170 38 113 91

5 मालेगांव 143 131 6 56 143 143 143 15 88 128

6 नांदगांव 100 84 9 21 100 100 100 20 69 72

7 चांदवड 111 97 7 22 112 72 112 4 68 82

8 दडोरी 157 139 19 28 158 158 158 17 164 64

9 पेठ 145 98 3 5 145 76 145 25 146 13

10 यंबक 125 94 21 8 125 54 125 26 126 7

11 नािशक 73 58 15 155 73 73 73 18 77 59

12 इगतपुरी 117 90 19 22 119 43 119 51 118 28

13 िस र 129 129 0 36 129 73 130 62 131 98

14 िनफाड 134 121 5 70 134 136 134 6 147 134

15 येवला 124 124 0 21 124 68 124 8 88 83

एकूण 1919 1527 278 521 1920 1233 1927 362 1672 937

आधार : िज ातील सव पंचायत सिम या.

Page 52: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

8

त ता 2.1 े वार िज हा उ प न व दरडोई िज हा उ प न चाल ू कमत नुसार

िज हा : नािशक ( पये लाखात) अ.

. े 2004-05 2005-06 2006-07

थूल िज हा उ प

िन वळ िज हा उ प

थूल िज हा उ प

िन वळ िज हा उ प

थूल िज हा उ प

िन वळ िज हा उ प

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1.1 कृिष 336987 304809 412022 373745 531960 489872 1.2 पीक संवधन 40800 40262 48157 47562 54622 53967 1.3 मासेमारी 1152 1002 1423 1244 1653 1447 कृिष आिण स ल न सेवा (1.1+1.2+1.3) 378939 346073 461602 422551 588235 545287

1.4 खाण व दगड खाणकाम 405 338 410 337 399 314

ाथिमक े एकूण 379345 346411 462013 422888 588634 545601 2.1 न दणीकृत उ ोग 388846 286739 638183 514528 694843 569651 2.2 अन दणीकृत उ ोग 135905 121903 154286 138601 184480 166486 2.3 बांधकाम 126371 121450 146017 140232 166221 159285

2.4 वीज,गॅस व पाणीपुरवठा 25481 11474 23970 10364 31159 12176

ि तीय े एकूण 676603 541566 962456 803725 1076703 907598 उ ोग (1.4+ि तीय े ) 677009 541904 962866 804062 1077102 907912 3.1 रे वे 16746 13747 17189 14219 20219 16313 3.2 पिरवहन, साठवणूक 67371 59724 76010 67457 91406 81845 3.3 दळणवळण 27588 23164 30934 25756 33634 27842 3.4 यापार व उपाहारगृहे 282993 274183 320437 309848 391535 379102 3.5 बँका व िवमा उ ोग 164110 160902 176928 173411 206276 202477 3.6 यवसाय सेवा 181487 164338 206622 187391 237888 216566 3.6 सावजिनक शासन 118078 94928 129561 103902 142601 114113 3.7 इतर सेवा 115295 108592 133427 124970 155035 145060

तृतीय े एकूण 973669 899578 1091108 1006955 1278594 1183318 एकूण िज हा उ प न 2029617 1787555 2515576 2233568 2943931 2636518

दरडोई िज हा उ प ( ) -- 33879 -- 41708 -- 48524 एकूण रा य उ प न 41547968 37002280 48676562 43710286 58449766 52690997

दरडोई रा य उ प ( ) -- 36077 -- 41965 -- 49831 एकुण िज हा उ प ाची रा य उ प ाशी ट केवारी 4.88 4.83 5.17 5.11 5.04 5.00

मागील वष या तुलनेत झालेली वाढ (ट केवारी) -- -- 23.94 24.95 17.03 18.04

पुढे चालू...

Page 53: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

9

त ता 2.1 े वार िज हा उ प न व दरडोई िज हा उ प न चाल ू कमत नुसार

िज हा : नािशक ( पये लाखात) अ.

. े 2007-08 2008-09 2009-10

थूल िज हा उ प

िन वळ िज हा उ प

थूल िज हा उ प

िन वळ िज हा उ प

थूल िज हा उ प

िन वळ िज हा उ प

(1) (2) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 1.1 कृिष 490796 457967 550705 513554 466710 433839 1.2 पीक संवधन 58432 57687 59130 58364 74908 73949 1.3 मासेमारी 2422 2117 1937 1665 2006 1704 कृिष आिण स ल न सेवा (1.1+1.2+1.3) 551650 517770 611773 573583 543624 509492

1.4 खाण व दगड खाणकाम 748 585 632 496 0 0

ाथिमक े एकूण 552398 612404 574078 518356 543624 2.1 न दणीकृत उ ोग 995782 830883 1182623 929094 833131 661486 2.2 अन दणीकृत उ ोग 220578 201137 201358 182529 220722 199360 2.3 बांधकाम 216285 206753 253841 241084 269042 255159

2.4 वीज,गॅस व पाणीपुरवठा 35541 12923 35521 19329 41452 22963

ि तीय े एकूण 1468186 1251696 1673343 1372036 1364346 1138968 उ ोग (1.4+ि तीय े ) 1468934 1252281 1673974 1372532 1364346 1138968 3.1 रे वे 22897 18787 26548 21757 35473 30578 3.2 पिरवहन, साठवणूक 105881 94947 123864 109466 146575 129288 3.3 दळणवळण 38401 32246 45171 36730 51994 41630 3.4 यापार व उपाहारगृहे 444067 429179 476662 457213 5226111 520946 3.5 बँका व िवमा उ ोग 240616 236404 288317 283746 309029 304175 3.6 यवसाय सेवा 280617 255794 326331 297006 401690 366677 3.6 सावजिनक शासन 171665 136758 217309 182093 249236 209948 3.7 इतर सेवा 172410 160689 197564 182570 240717 222793

तृतीय े एकूण 1476555 1364804 1701767 1570581 1977325 1826036 एकूण िज हा उ प न 3497138 3134855 3987514 3516695 3885295 3474497

दरडोई िज हा उ प ( ) -- 56879 -- 62913 -- 67321 एकूण रा य उ प न 68481660 61988353 75396915 67778112 85575051 77079386

दरडोई रा य उ प ( ) -- 57760 -- 62234 -- 69765 एकुण िज हा उ प ाची रा य उ प ाशी ट केवारी 5.11 5.06 5.29 5.19 4.54 4.51

मागील वष या तुलनेत झालेली वाढ (ट केवारी) 18.79 18.90 14.02 12.18 -2.56 1.20

Page 54: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

10

त ता 2.1 े वार िज हा उ प न व दरडोई िज हा उ प न चाल ू कमत नुसार

िज हा : नािशक ( पये लाखात) अ.

. े 2011-12 2012-13 2013-14

थूल िज हा उ प

िन वळ िज हा उ प

थूल िज हा उ प

िन वळ िज हा उ प

थूल िज हा उ प

िन वळ िज हा उ प

(1) (2) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 1.1 कृिष 826344 778785 1364945 1276933 1631523 1526322 1.2 पीक संवधन 93933 92813 104980 103715 129654 128092 1.3 मासेमारी 3127 2639 3104 2648 3650 3114 कृिष आिण स ल न सेवा (1.1+1.2+1.3) 923404 874236 1473029 1383296 1764827 1657527

1.4 खाण व दगड खाणकाम 4766 3909 9495 7526 5723 4536

ाथिमक े एकूण 928169 878146 1482524 1390822 1770550 1662063 2.1 न दणीकृत उ ोग 1039293 840734 1063767 872923 1084116 889621 2.2 अन दणीकृत उ ोग 280992 253345 289808 261203 335975 302814 2.3 बांधकाम 383217 362862 413554 389676 458628 432148

2.4 वीज,गॅस व पाणीपुरवठा 58750 30134 413554 55029 146886 86658

ि तीय े एकूण 1762251 1487074 1858699 1578832 2025605 1711242 उ ोग (1.4+ि तीय े ) 1767017 1490984 1868194 1586357 2031328 1715778 3.1 रे वे 35843 30219 38990 32719 43019 36100 3.2 पिरवहन, साठवणूक 207694 182114 242505 211338 277275 241640 3.3 दळणवळण 59396 44260 68951 51204 76212 56596 3.4 यापार व उपाहारगृहे 715004 679521 802500 758231 865915 818147 3.5 बँका व िवमा उ ोग 437357 431410 486057 479289 561816 553993 3.6 यवसाय सेवा 592837 545642 691264 637653 824755 763043 3.6 सावजिनक शासन 304767 257347 306043 248422 359107 291496 3.7 इतर सेवा 352711 327483 424839 394853 507853 472007

तृतीय े एकूण 2705607 2497995 3061148 2813709 3515952 3233024 एकूण िज हा उ प न 5396028 4863215 6402371 5783362 7312108 6606329

दरडोई िज हा उ प ( ) 92732 83575 108641 98137 122546 110717 एकूण रा य उ प न 117012126 105939151 132222235 119520851 151013214 136514871

दरडोई रा य उ प ( ) 103032 93282 114893 103856 129526 117091 एकुण िज हा उ प ाची रा य उ प ाशी ट केवारी 4.61 4.59 4.84 4.84 4.84 4.84

मागील वष या तुलनेत झालेली वाढ (ट केवारी) 9.22 9.11 18.65 18.92 26.43 3.19

िटप : सदर त यातील आकडेवारीसाठी पायाभुत वष 2004-05 असुन, आकडेवारी अ थायी व पाची आहे. आधार : अथ व सां यकी संचालनालय, मुंबई.

Page 55: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

11

त ता . 2.2 े वार िज हा उ प न थर (2004-2005) कमतीनुसार

िज हा : नािशक ( पये लाखात) अ.

. े 2004-05 2005-06 2006-07

थूल िज हा उ प

िन वळ िज हा उ प

थूल िज हा उ प

िन वळ िज हा उ प

थूल िज हा उ प

िन वळ िज हा उ प

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1.1 कृिष 336987 304809 389035 353064 468625 430570

1.2 पीक संवधन 40800 40262 40806 40206 43578 42879

1.3 मासेमारी 1152 1002 1362 1198 1577 1374 कृिष आिण स ल न सेवा

(1.1+1.2+1.3) 378939 346073 431203 394469 513780 474824

1.4 खाण व दगड खाणकाम 405 338 381 312 413 341

ाथिमक े एकूण 379345 346411 431584 394780 514192 475165

2.1 न दणीकृत उ ोग 388846 286739 587211 471111 627745 511413

2.2 अन दणीकृत उ ोग 135905 121903 148888 134199 167553 151383

2.3 बांधकाम 126371 121450 134748 129199 146591 140123

2.4 वीज,गॅस व पाणीपुरवठा 25481 11474 25483 12576 29282 12221 ि तीय े एकूण 676603 541566 896330 747086 971171 815140

उ ोग (1.4+ि तीय े ) 677009 541904 896711 747398 971584 815481

3.1 रे वे 16746 13747 17506 14716 18815 15222

3.2 पिरवहन, साठवणूक 67371 59724 72354 64184 78646 69710

3.3 दळणवळण 27588 23164 33837 28964 39407 34232 3.4 यापार व उपाहारगृहे 282993 274183 305917 295818 351885 340526 3.5 बँका व िवमा उ ोग 164110 160902 190489 187139 227053 223547

3.6 यवसाय सेवा 181487 164338 197292 179218 212308 193232

3.6 सावजिनक शासन 118078 94928 125827 101349 127376 101505

3.7 इतर सेवा 115295 108592 128986 120924 136025 126877 तृतीय े एकूण 973669 899578 1072208 992312 1191516 1104851

एकूण िज हा उ प न 2029617 1787555 2400122 2134178 2676879 2395156

एकूण रा य उ प न 41547968 37002280 47092933 42363219 53465394 48198323 एकूण िज हा उ प ाची रा य उ प ाशी ट केवारी 4.88 4.83 5.10 5.04 5.01 4.97

मागील वष या तुलनेत झालेली वाढ (ट केवारी) -- -- 18.25 19.39 11.53 12.23

पुढे चालू...

Page 56: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

12

त ता . 2.2 े वार िज हा उ प न थर (2004-2005) कमतीनुसार

िज हा : नािशक ( पये लाखात) अ.

. े 2007-08 2008-09 2009-10

थूल िज हा उ प

िन वळ िज हा उ प

थूल िज हा उ प

िन वळ िज हा उ प

थूल िज हा उ प

िन वळ िज हा उ प

(1) (2) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 1.1 कृिष 456753 424495 475983 439891 317474 288636

1.2 पीक संवधन 46013 45324 48620 47944 41397 40712

1.3 मासेमारी 1972 1694 1870 1615 1797 1510 कृिष आिण स ल न सेवा

(1.1+1.2+1.3) 504737 471514 526473 489449 356669 330858

1.4 खाण व दगड खाणकाम 698 559 593 439 0 0

ाथिमक े एकूण 505435 472073 527066 489888 356669 330858

2.1 न दणीकृत उ ोग 820543 674791 895821 681742 644600 501967

2.2 अन दणीकृत उ ोग 192377 175578 165703 149757 175750 158232

2.3 बांधकाम 184291 175681 202268 191231 212153 200626

2.4 वीज,गॅस व पाणीपुरवठा 32346 13141 31770 17831 33631 19101 ि तीय े एकूण 1229557 1039190 1295562 1040560 1066135 879926

उ ोग (1.4+ि तीय े ) 1230255 1039750 1296154 1040999 1066135 879926

3.1 रे वे 20075 16541 23015 19038 27442 23436

3.2 पिरवहन, साठवणूक 82485 72554 84871 72308 98089 84281

3.3 दळणवळण 46682 41398 55163 48103 8405 75946 3.4 यापार व उपाहारगृहे 380275 367383 379546 364007 439552 422789 3.5 बँका व िवमा उ ोग 267191 263430 306750 302824 329732 325714

3.6 यवसाय सेवा 228749 208313 246050 223873 259493 234407

3.6 सावजिनक शासन 144564 114337 169145 140352 174511 144829

3.7 इतर सेवा 141420 131116 148829 136339 159696 145341 तृतीय े एकूण 1311442 1215072 1413371 1306844 1572581 1456744

एकूण िज हा उ प न 3046434 2726336 3235998 2837292 2995384 2667528

एकूण रा य उ प न 59483159 53808097 61019136 54653291 66694446 59933837 एकूण िज हा उ प ाची रा य उ प ाशी ट केवारी 5.12 5.07 5.30 5.19 4.49 4.45

मागील वष या तुलनेत झालेली वाढ (ट केवारी) 13.81 13.83 6.22 4.07 -7.44 -5.98

Page 57: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

13

त ता . 2.2 े वार िज हा उ प न थर (2004-05) कमतीनुसार

िज हा : नािशक ( पये लाखात) अ.

. े 2011-12 2012-13 2013-14

थूल िज हा उ प

िन वळ िज हा उ प

थूल िज हा उ प

िन वळ िज हा उ प

थूल िज हा उ प

िन वळ िज हा उ प

(1) (2) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 1.1 कृिष 358189 331759 588459 540948 611502 562131

1.2 पीक संवधन 46890 46206 50585 49871 55226 54447

1.3 मासेमारी 1847 1466 1612 1265 1893 1486 कृिष आिण स ल न सेवा

(1.1+1.2+1.3) 406927 379432 640656 592085 668621 618063

1.4 खाण व दगड खाणकाम 3525 2852 5740 4550 3412 2705

ाथिमक े एकूण 410451 382284 646396 596635 672033 620768

2.1 न दणीकृत उ ोग 694898 540471 703657 560764 693782 552895

2.2 अन दणीकृत उ ोग 193320 172544 190319 169541 215008 191534

2.3 बांधकाम 268595 252988 282019 264434 309278 289993

2.4 वीज,गॅस व पाणीपुरवठा 48668 28247 61424 36385 70048 41360 ि तीय े एकूण 1205481 994249 1237419 1031124 1288116 1075782

उ ोग (1.4+ि तीय े ) 1209005 997101 1243159 1035674 1291528 1078487

3.1 रे वे 29131 25062 31629 27288 34605 29855

3.2 पिरवहन, साठवणूक 111296 91756 119206 96699 125570 101862

3.3 दळणवळण 135825 124975 152860 140602 183088 168406 3.4 यापार व उपाहारगृहे 478011 453660 518870 490318 539293 509617 3.5 बँका व िवमा उ ोग 417051 412511 434543 429568 479161 473675

3.6 यवसाय सेवा 294359 265611 318294 287691 342833 311358

3.6 सावजिनक शासन 174526 143213 188364 153105 200341 162841

3.7 इतर सेवा 188941 170639 208005 187310 225009 202622 तृतीय े एकूण 1829141 1687426 1971771 1812581 2129900 1960236

एकूण िज हा उ प न 3445073 3063959 3855586 3440339 4090049 3656786

एकूण रा य उ प न 77560965 69590440 83592859 74913695 89676749 80559286 एकूण िज हा उ प ाची रा य उ प ाशी ट केवारी 4.44 4.40 4.61 4.59 4.56 4.54

मागील वष या तुलनेत झालेली वाढ (ट केवारी) 2.19 1.88 11.91 12.28 6.08 6.29

िटप : सदर त यातील आकडेवारीसाठी पायाभुत वष 2004-05 असुन, आकडेवारी अ थायी व पाची आहे. आधार : अथ व सां यकी संचालनालय, मुंबई.

Page 58: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

14

त ता . 3.1

िज ातील मह वा या व तु ं या ैमािसक सरासरी िकरकोळ कमती िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 ( पये)

अ. .

व तूचे नाव व

पिर- माण

एि ल -जून जुलै -स टबर ऑ टोबर -िडसबर

जानेवारी -माच वष ची सरासरी मागील वष या तुलनेत वाढ /घट

%

नागरी ामीण नागरी ामीण नागरी ामीण नागरी ामीण नागरी ामीण नागरी ामीण (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1 तांदूळ उतम िकलो 45 40 48 40 48 42 48 44 47.06 41.28 5.64 3.08 2 तांदूळ म यम िकलो 36 33 37 32 36 33 35 33 36.1 32.88 1.92 3.74 3 गहू म यम िकलो 23 22 23 22 23 24 23 20 23.03 21.75 0.03 0.61 4 गहू ( व.धा.दु.) िकलो 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 -2.66 -2.69

5 वारी (संकिरत( िकलो 20 18 23 19 21 20 21 17 21.17 18.48 -1.05 2.24

6 वारी (देशी( िकलो 30 21 30 23 32 23 32 21 30.73 21.91 0.13 2.36 7 बाजरी म यम िकलो 20 16 20 17 22 16 20 16 20.63 16.26 0.99 0.56

8 काबुली चणा (अ खा( िकलो 85 लागू

नाही 83 लागू नाही 85 लागू

नाही 80 लागू नाही 83.1 लागू

नाही -3.86 लागू नाही

9 हरभरा डाळ िकलो 52 46 49 46 47 50 49 48 49.46 47.3 -6.37 -3.84 10 तूरडाळ िकलो 73 71 77 77 81 76 86 83 79.41 76.71 5.22 5.3 11 मूगडाळ िकलो 104 81 104 85 105 100 107 119 105.06 96.31 21.22 23.6 12 उडीदडाळ िकलो 74 72 83 75 85 75 85 84 81.88 76.35 17.76 10.53 13 मसूरडाळ िकलो 65 65 71 66 76 74 83 82 74.05 71.49 12.98 10.54

14 पांढरा वाटाणा िकलो 51 लागू नाही 50 लागू

नाही 46 लागू नाही 47 लागू

नाही 48.54 लागू नाही 1.55 लागू

नाही

15 साबुदाणा िकलो 78 लागू नाही 81 लागू

नाही 82 लागू नाही 74 लागू

नाही 78.92 लागू नाही 3.5 लागू

नाही 16 शगदाणे िकलो 82 81 81 83 84 86 84 86 82.56 83.88 -5.01 -0.52 17 रवा िकलो 28 26 27 25 28 25 28 29 27.79 26.53 0.56 1.07 18 साखर िकलो 34 34 33 33 31 32 29 29 31.89 32.32 -1.04 -1.03 19 गूळ िपवळा िकलो 43 40 43 40 43 40 43 40 42.54 39.92 -0.69 -1.17

20 गोडेतेल

भुईमुगाचे )सुटे( िकलो 118 118 117 99 116 103 113 115 116.13 109.02 -24.42 -16.5

21 वन पती तूप

(सुटे( िकलो 76 83 77 80 76 82 73 88 75.61 83.17 1.13 7.33

22 खोबरेल तेल

(सुटे( 100

ॅम 165 133 171 179 170 203 170 168 169.08 170.92 11.33 48.78

23 हशीचे दूध

(सुटे( लीटर 44 45 45 47 45 49 45 50 44.9 47.95 1.8 5.4

24 हशीचे शु द

तूप िकलो 403 368 415 370 427 379 441 390 421.44 376.98 73.33 16.35

¯Öãœêü “ÖÖ»Öæ...

त ता . 3.1

Page 59: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

15

िज ातील मह वा या व तु ं या ैमािसक सरासरी िकरळ कमती िज हा : नािशक संदभ : 2014-15

(¹ý¯ÖµÖê) अ.

. व तूचे नाव व त पिर-

माण

एि ल -जून जुलै -स टबर ऑ टोबर -िडसबर

जानेवारी -माच वष ची सरासरी मागील वष या तुलनेत वाढ /घट %

नागरी ामीण नागरी ामीण नागरी ामीण नागरी ामीण नागरी ामीण नागरी ामीण (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 25 बोकडाचे मांस िकलो 357 360 361 380 370 379 385 390 368.18 377.25 43.14 52.33

26 क बडी )ॉयलर( न

सोललेली िकलो 134 130 134 122 133 127 132 127 133.11 126.42 -0.4 0.79

27 ताजे मासे )था(. िकलो 120 207 120 198 121 219 122 196 120.85 204.94 6.69 56.71

28 अंडी क बडीची (सुधािरत( डझन 46 58 49 51 56 60 53 57 51.18 56.35 1.96 -2.53

29 आयोडीनयु त मीठ िकलो 16 6 17 6 17 7 17 8 16.75 6.79 0.75 0.29

30 हळद पावडर (सुटी) 100

ॅम 15 19 19 21 19 19 19 21 18 19.86 0.1 0.67

31 गरम मसाला पावडर )थािनक(

100

ॅम 45 25 53 26 28 27 36 28 40.65 26.35 0.35 -2.24

32 बटाटे िकलो 19 21 26 25 32 36 18 22 23.78 25.82 4.12 5.49 33 कांदे िकलो 11 10 20 17 20 17 18 18 17.08 15.6 -12.85 -8.65

34 लसूण 100

ॅम 6 7 6 7 6 7 6 8 6.15 7.13 1.56 1.91

35 केळी (जळगाव( डझन 30 34 25 35 24 31 24 32 25.74 33.07 3.98 6.86 36 सफरचंद िकलो 137 141 129 127 85 106 90 108 110.09 120.35 -3.03 -2.83 37 चहाप ी िकलो 304 307 271 303 265 308 268 307 277.17 306.35 -25.96 -1.48 38 रॉकेल (खु.बा.) लीटर 43 35 43 45 43 47 45 35 43.13 40.42 1.88 6.77

39 पे ोल लीटर 83 लागू नाही 81 लागू

नाही 75 लागू नाही 69 लागू

नाही 76.94 लागू नाही -2.06 लागू

नाही

40 िडझेल लीटर लागू नाही 62 लागू

नाही 65 लागू नाही 62 लागू

नाही 57 लागू नाही 61.69 लागू

नाही 5.05

41 गॅस िस लडर ( वंयपाकाचा) 1नग 463 लागू

नाही 465 लागू नाही 467 लागू

नाही 470 लागू नाही 466.25 लागू

नाही 9.17 लागू नाही

42 काडेपेटी 1नग 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 लागू नाही

लागू नाही

43 धु याचा साबण 250

ॅम

लागू नाही 13 लागू

नाही 13 लागू नाही 17 लागू

नाही 13 लागू नाही 13.79 लागू

नाही 0.25

44 साधन साबण 1वडी 22 23 23 23 24 23 27 23 23.71 23.22 2.44 0.68

45 ेड ( थािनक( 400

ॅम 29 29 29 30 30 32 30 32 29.2 30.84 1.21 3.09

46 टा कम पावडर (पॉ डस /त सम(

100

ॅम 41 लागू

नाही 44 लागू नाही 47 लागू

नाही 47 लागू नाही 44.56 लागू

नाही 0.02 लागू नाही

47 टुथ पे ट (कोल- गेट साधी/ त सम)

100

ॅम 33 27 34 30 34 30 34 30 33.75 29.08 -0.63 -1.29

िटप : (0) असले या कमती संबिधत क ावर संकिलत कर यात येत नाहीत. आधार : िज हा सां यकी काय लय,

Page 60: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

16

त ता . 3.2

रा त धा य दुकाने आिण रेशनकाड धारकांची सं या

िज हा : नािशक संदभ वष : 2014-15 अ. . तालुका रा त धा य

दुकानांची सं या रेशनकाड धारकांची सं या गोदामांची सं या गोदामांची मता (मे.टन)

अं.अ.यो. दा.रे.खा दा.रे.व. शास कीय

भा ाने घेतलेली

भा ाने िदलेली

शासकीय भा ाने घेतलेली

भा ाने िदलेली

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

चालू असलेली

िनलं िबत

1 सुरगाणा 188 0 14664 7620 5443 0 1 0 0 350 0

2 कळवण 150 0 8396 10447 12399 2 0 0 650 0 0

3 देवळा 64 0 5120 9947 11914 1 0 0 1800 0 0

4 बागलाण 187 0 13376 22192 22467 1 0 0 500 0 0

5 मालेगांव 321 0 28082 62586 133726 2 3 0 1000 1400 0

6 नांदगाव 156 0 8922 17592 28198 9 0 0 9500 0 0

7 चांदवड 125 0 6781 11021 17257 1 0 0 500 0 0

8 दडोरी 172 0 12690 17431 18924 2 1 0 600 300 0

9 पेठ 130 0 10594 2398 5513 1 0 0 300 0 0

10 यंबक 127 0 9623 7331 9294 4 0 0 750 0 0

11 नािशक 385 1 20628 71967 247873 3 0 0 3700 0 0

12 इगतपुरी 151 0 11686 14808 16271 1 0 0 500 0 0

13 िस र 149 0 8087 14722 34748 1 0 0 500 0 0

14 िनफाड 154 0 10923 17237 51775 1 1 0 500 300 0

15 येवला 139 0 10171 14610 25226 1 0 0 500 0 0

िज हा एकूण 2598 1 179743 301909 641028 30 6 0 21300 2350 0

आधार : िज हा पुरवठा अिधकारी, िज हािधकारी काय लय, नािशक.

Page 61: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

17

त ता . 3.3 अं योदय अ न योजना, दािर रेषेखालील (अं योदय अ न योजना वगळून) व दािर रेषेवरील

कुटंुबांसाठी अ नधा याचे िनयतन व उचल

िज हा : नािशक संदभ वष :2007-08 ते 2014-15 वष िनयतन (मे.टन) उचल (मे.टन) उचलीची िनयतनाशी

ट केवारी तांदूळ गहू तांदूळ गहू तांदूळ गहू

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) अं योदय अ योजना

2007-08 32160.00 27461.60 24533.65 25171.81 76.29 91.66 2008-09 32160.00 34223.20 29529.05 32667.75 91.82 95.45 2009-10 31780.80 39307.60 31760.40 38490.10 99.93 97.92 2010-11 30349.80 40117.20 30317.30 39356.97 99.89 98.10 2011-12 30336.00 40452.00 30348.96 39499.59 100.00 98.00 2012-13 43853.00 34088.00 39515.00 31560.00 90.00 93.00 2013-14 26847.00 46050.00 26847.00 46050.00 100.00 100.00 2014-15 32352.00 43140.00 30920.00 41048.00 95.57 95.15

दािर य रेषेखालील (अं योदय अ योजना वगळून)

2007-08 56009.70 53112.60 46790.76 45986.91 83.54 86.58 2008-09 57180.00 48144.00 51266.12 47085.40 89.66 97.80 2009-10 52434.60 61650.70 52430.00 61635.00 100.00 100.00 2010-11 48899.30 64799.00 47539.32 62519.59 97.21 96.40 2011-12 48288.00 64080..00 49417.21 64941.08 102.00 101.00 2012-13 79810.00 61600.00 78080.00 60894.00 98.00 99.00 2013-14 35862.00 59962.00 35862.00 59962.00 100.00 100.00 2014-15 71184.00 104556.00 67329.00 97123.00 94.58 92.89

दािर य रेषेवरील

2007-08 505.00 1665.00 335.00 1292.21 66.34 77.61 2008-09 541.00 6514.00 290.00 3271.90 53.60 50.23 2009-10 1030.44 4144.61 1006.69 4129.19 98.00 100.00 2010-11 9439.00 45048.10 9728.28 39433.43 103.06 87.53 2011-12 7524.00 43755..00 7523.79 39119.78 100.00 89.00 2012-13 44056.00 15892.00 41121.00 15574.00 93.00 98.00 2013-14 21540.00 43319.00 21540.00 43319.00 100.00 100.00 2014-15 5720.00 7129.00 4121.00 5037.00 72.05 70.66

आधार : िज हा पुरवठा अिधकारी, िज हािधकारी काय लय, नािशक.

Page 62: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

18

त ता 4.1(अ) गोळा केलेला महसूल

(जमीन महसूल, वाढीव, संिकण, िज.प., ा.प., पं.स., सेस, इ.जी.एस., िश ण, अकृिषक, िसटी सव, व तीवाढ व नझूल)

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 ( पये हजारात)

अ. .

तालुका जमीन महसूलाची एकूण चालू

मागणी

जमीन महसूलाची थकबाकी

एकूण मागणी सूट िनलंिबत वसुलीची र कम

वसुली पा र कम*

(5-(6+7))

य वसूली*

खातेदारांची सं या

(शेतकरी)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 सुरगाणा 327.12 0 327.12 0 0 327.12 3492.75 23900

2 कळवण 2287.05 0 2287.05 0 0 2287.05 8764.27 29621

3 देवळा 2321.47 0 2321.47 6.17 0 2315.30 2315.29 6458

4 बागलाण 11976.91 0 11976.91 0 0 11976.91 12256.72 66355

5 मालेगांव 17323.79 12245.19 29568.98 0 0 29568.98 78167.00 74385

6 नांदगाव 11173.95 0 11173.95 0 0 11173.95 19247.16 55120

7 चांदवड 3168.06 0 3168.06 37.88 0 3130.18 12184.92 51030

8 दडोरी 15298.45 0 15298.45 0 0 15298.45 21039.08 51638

9 पेठ 253.11 0 253.11 200.31 0 52.80 1802.00 14801

10 यंबक 12039.00 0 12039.00 0 0 12039.00 18979.17 17835

11 नािशक 191313.83 67439.40 258753.20 0 0 258753.23 366881.22 55785

12 इगतपुरी 7695.56 0 7695.56 0 0 7695.56 27564.06 39193

13 िस र 19183.14 9506.19 28689.33 0 0 28689.33 70493.98 66045

14 िनफाड 31088.65 206.13 31294.78 201.52 0 31093.26 59415.17 21460

15 येवला 13458.42 0 13458.42 0 0 13458.42 40509.06 54006

िज हा एकूण 338908.51 89396.91 428305.42 445.88 0 427859.54 743111.85 627632

िटप :1) रकाना .9 य वसुली म ये जमीन नजराना, दंडा मक वसुली इ. बाब चा समावेश अस याने वसुली पा रकमेपे ा य वसुली र कम जा त आहे.

2) (0) मािहती िनरंक समजावी आधार : िज हािधकारी काय लय, महसूल शाखा, नािशक.

Page 63: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

19

त ता 4.1(ब) गोळा केलेला महसूल

(खाणी, गौणखिनज, म य, कोट फी व मु ांक, बी.बी.डी.आर., न दणीप , महसूली,करमणूक, जािहरात इ.)

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 ( पये हजारात)

अ. .

तालुका जमीन महसूलाची एकूण

चालू मागणी

जमीन महसूलाची थकबाकी

एकूण मागणी सूट िनलंिबत वसुलीची र कम

वसुली पा र कम

य वसुली

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 सुरगाणा 80.00 0.00 80.00 0.00 0.00 80.00 76.79

2 कळवण 15829.00 0.00 15829.00 0.00 0.00 15829.00 15829.00

3 देवळा 29110.00 0.00 29110.00 0.00 0.00 29110.00 13008.44

4 बागलाण 35000.00 0.00 35000.00 0.00 0.00 35000.00 12336.62

5 मालेगांव 188268.00 0.00 188268.00 0.00 0.00 188268.00 44425.28

6 नांदगाव 20500.00 0.00 20500.00 0.00 0.00 20500.00 5240.45

7 चांदवड 4275.10 0.00 4275.10 0.00 0.00 4275.10 4275.10

8 दडोरी 6360.00 0.00 6360.00 0.00 0.00 6360.00 6360.00

9 पेठ 5000.00 0.00 5000.00 0.00 0.00 5000.00 5000.00

10 यंबक 19900.00 0.00 19900.00 0.00 0.00 19900.00 5486.86

11 नािशक 281803.20 0.00 281803.20 0.00 0.00 281803.20 224548.40

12 इगतपुरी 40900.00 0.00 40900.00 0.00 0.00 40900.00 28346.26

13 िस र 500000.00 0.00 500000.00 0.00 0.00 500000.00 344208.43

14 िनफाड 790.00 0.00 790.00 0.00 0.00 790.00 125.00

15 येवला 30000.00 0.00 30000.00 0.00 0.00 30000.00 894.67

िज हा एकूण 1177815.30 0.00 1177815.30 0.00 0.00 1177815.30 710161.30

िटप :1) रकाना .9 य वसुली म ये जमीन नजराना, दंडा मक वसुली इ. बाब चा समावेश अस याने वसुली पा रकमेपे ा य वसुली र कम जा त आहे. आधार : िज हािधकारी काय लय, महसूल शाखा, नािशक.

Page 64: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

20

त ता 4.1(क) गोळा केलेला महसूल

(तगाई, अिधक धा य, मु संधारण, वनजिमन कज, अकृषीक कज, आदश गृहिनम ण, प चम पािक तानातून आलेले िनव िसत यांची मोडतोड, क प तांना, कुळांना िदलेले कज, पूर त, जमीन सुधारणा इ यादी)

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 ( पये हजारात)

अ. .

तालुका जमीन महसूलाची एकूण चालू

मागणी

जमीन महसूलाची थकबाकी

एकूण मागणी सूट िनलंिबत वसुलीची र कम

वसुली पा र कम

य वसुली वसूली

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 सुरगाणा 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 कळवण 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 देवळा 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 बागलाण 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 मालेगांव 90.00 0.00 90.00 0.00 0.00 90.00 90.00 6 नांदगाव 0.00 592.20 592.21 0.00 0.00 592.20 0.90 7 चांदवड 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 दडोरी 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 पेठ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 यंबक 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 नािशक 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 इगतपुरी 152.00 152.00 152.00 45.19 13 िस र 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 िनफाड 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 येवला 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

िज हा एकूण 242.00 592.20 834.21 0.00 0.00 834.20 136.09 िटप : 1) िज ातील काही तालु यातुन तगाई, अिधक धा य, मु संधारण, वनजिमन कज, अकृषीक कज,इ.

मधुन महसूल गोळा होत नस यामुळे या तालु यातील आकडेवारी (0) दशिवलेली आहे. 2) (0) मािहती िनरंक समजावी

आधार : िज हािधकारी काय लय, महसुल शाखा, नािशक.

Page 65: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

21

त ता . 4.2 थािनक वरा य सं थांचे उ प न व खच

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 ( पये लाखात) अ. . बाब ामपंचायत िज हा पिरषद महानगर

पािलका नगरपिरषदा

(1) (2) (3) (4) (5) (6) थािनक वरा य सं थांची सं या 1376 1 2 8

अ) जमा

1 सु वातीची िश लक 1208.51 39052.47 44009.36 5679.04 2 चालू वष तील जमा

2.1 शासकीय अनुदाने व वगणी 11006.07 18.21 22286.43 9163.09

2.2 सव कारचे कर 7859.32 3563.71 83602.99 1518.99 2.3 इतर जमा 1836.99 1894.16 22860.93 3442.06

2.4 एकूण (बाब 2.1 ते 2.3) 20702.38 5476.08 128750.40 14124.14

एकूण ा ती (सु वातीची िश लक िमळून) 21910.89 44528.55 172759.70 19803.18

ब) खच

3 चालू वष तील खच

3.1 सामा य शासन 3378.46 858.44 17023.12 3123.77

3.2 िश ण 985.5 149.67 2602.14 101.27

3.3 सावजिनक आरो य 5101.67 52.73 25346.91 1045.61

3.4 इतर 9323.38 4350.44 79577.86 7885.7

एकूण (3.1 ते◌े 3.4) 18789.01 5411.28 124550 12156.35

4 अखेरची िश लक 3125.86 39544.11 48209.68 7646.83

एकूण खच (अखेरची िश लक िमळून) 21914.87 44955.39 172759.71 19803.18 िटप : िज हा पिरषद, नािशक, मािहती ले ा परी णाचे अिधन राहुन िदलेली अस यान ेमागील वष या अखेरची िश लक चालू वष या सु वाती या िशलकेशी जुळत नाही. आधार : 1) िज हा पिरषद, नािशक, 2) ामपंचायत िवभाग, िज हा पिरषद, नािशक,

3) महानगरपािलका/ कटक मंडळ/ नगरपिरषदा (नािशक िज हा सव)

Page 66: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

22

त ता . 4.3 नागरी थािनक वरा य सं थांचे 2012-13 मधील उ प न व खच

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 ( पये कोटी)

बाब महानगर पािलका

नगरपिरषदा नगर पंचायत

कटक मंडळे

सव नागरी सं था वग अ वग ब वग क सव

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) उ प

1. आरंभीची िश लक 440.09 2.00 1094.23 1096.23 12.86 1549.18 2. जमा 2.1. प ी, कर इ यादी 836.04 -- 4.71 331.88 336.59 -- 10.29 1182.92 2.2. शासकीय अनुदाने 222.86 -- 21.78 457.9 479.68 -- 12.14 714.68 2.3 वािण यक उप मांपासून 4.47 -- 1.33 0.58 1.91 -- 5.27 11.65 2.4. ठेवी आिण कज इ. 32.79 -- 2.65 2.83 5.48 -- 27.13 65.4 2.5. इतर उ प 191.35 -- 2.6 775.98 778.58 -- 0.17 970.1 एकूण जमा (2) 1287.51 -- 33.07 1569.17 1602.24 -- 55 2944.75

एकूण उ प न (1 + 2) 1727.6 -- 35.07 2663.4 2698.47 -- 67.86 4493.93 3. खच 1. शासन (अ) आ थापना 171.05 -- 19.81 579.55 599.36 -- 1.02 771.43 (ब) इतर 10.15 -- 0.36 52.6 52.96 -- 0.41 63.52

2. कर वसुली 21.41 -- 0.04 0 0.04 -- 0 21.45 3. सावजिनक िदवाब ी 57.24 -- 0.57 16.18 16.75 -- 0 73.99 4. पाणीपुरवठा 76.48 -- 2.46 27.86 30.32 -- 0.10 106.9 5. सावजिनक सुर ा 8.48 -- 0.01 2.56 2.57 -- 0 11.05 6. सावजिनक आरो य 54.24 -- 0.6 22.35 22.95 -- 1.13 78.32 7. जलिन:सारण व मलिन:सारण 35.11 -- 0.08 6.35 6.43 -- 9.87 51.41 8. बांधकामे 519.89 -- 0.35 581.7 582.05 -- 1.99 1103.93 9. पिरवहन 8.21 -- 0 0.02 0.02 -- 0 8.23 10. िश ण 21.94 -- 0.57 1.98 2.55 -- 3.37 27.86 11. दुबल घटकांवरील खच 45.98 -- 0.05 0.06 0.11 -- 0.40 46.49 12. िवशेष खच व िदलेली कज 5.83 -- 0 253.91 253.91 -- 4.59 264.33

13. इतर खच (अखेरची िश लक ध न) 691.59

-- 10.16 1063.82 1073.98

-- 44.96 1810.53

एकूण खच (1 ते 13) 1727.6 -- 35.06 2608.94 2644 -- 67.84 4439.44 आधार : िज ातील थािनक वरा य सं थांचे अहवाल महानगरपािलका/ कटक मंडळ/ नगरपिरषदा

नािशक िज हा सव

Page 67: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

23

त ता . 4.4 ामपंचायत चे उ प न व खच

िज हा : नािशक संदभ : 2013-14 व 2014-15 ( पये लाखात)

बाब 2013-14 2014-15 य ट केवारी य ट केवारी

(1) (2) (3) (4) (5) उ प न

(अ) आरंभीची िश लक 612.64 3.08 1208.51 5.52

(ब) जमा

1. कर

i) जमीन व इतर मालम ा कर 8763.93 44.01 5959.20 27.20

ii) इतर कर व शु क 2861.16 14.37 1900.11 8.67

2. शासकीय अनुदान े 6650.02 33.40 11006.07 50.23

3. अंशदान, देण या व इतर अनुदाने 1024.91 5.15 1836.99 8.38

4. इतर जमा 0 0.00 0.01 0.00

एकूण जमा (ब) 19300.02 96.92 20702.38 94.48

एकूण उ प न (अ+ब) 19912.66 100.00 21910.89 100.00

खच

1. शासन 3242.86 16.29 3378.46 15.42

2. आरो य व व छता 4793.18 24.07 5101.67 23.28

3. सावजिनक बांधकामे 5939.20 29.83 8093.49 36.94

4. सावजिनक िदवाब ी 347.89 1.75 474.85 2.17

5. िश ण 739.76 3.72 985.50 4.50

6. लोकक याण 549.06 2.76 591.10 2.70

7. इतर खच 4300.72 21.60 3285.82 15.00

एकूण खच (1 ते 7) 19912.67 100.00 21910.89 100.00 आधार: िज हा पिरषद, नािशक.

Page 68: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

24

त ता . 4.5 िज हा पिरषदचे उ प न व खच

िज हा : नािशक संदभ : 2013-14 व 2014-15 ( पये लाखात)

बाब 2013-14 2014-15 ( य ) ( य )

(1) (2) (3) अ) आरंभीची िश लक 33303.81 35563.02 ब) महसुली जमा 1. विन मत साधनांपासून 3329.74 4240.03 2. शासकीय अनुदाने 2.1.सांिविधक अनुदाने i) सहेतुक 77341.45 85926.38 ii) आ थापना 14171.2 15808.25 iii) योजनांतगत 15461.79 38171.17 iv) इतर 2176.57 1894.16 2.2 अिभकरण योजनांसाठी 5139.85 10201.35 3. इतर साधनांपासून उ प 1312.98 1414.66 एकूण ब 118933.58 157656.00 क) भांडवली जमा 77751.14 8946.56 ड) एकूण जमा (ब+क) 196684.72 166602.56 एकूण उ प न (अ+ड) 229988.53 202165.58 अ) महसुली खच 1. सामा य शासन 10777.72 14630.51 2. िश ण 68051.94 72103.43 3. सावजिनक बांधकामे 4998.77 14918.25 4. पाटबंधारे 1135.91 6030.00 5. कृिष 519.73 550.33 6. पशुसंवधन 2257.43 2552.22 7. वने 0 0 8. सावजिनक आरो य 9285.17 13720.34 9. समाजक याण 6281.15 4598.75 10 इतर खच (िनवृ ीवेतन, संिकण, अिभकरण योजना अनुदान) 12657.07 10302.55 एकूण (अ) 115964.89 139406.38

ब) भांडवली खच 78460.62 21030.92

एकूण खच (अ+ ब) 194425.51 160437.30 िटप : िज हा पिरषद, नािशक, मािहती ले ा परी णाचे अिधन राहुन िदलेली अस याने मागील वष या अखेरीची

िश लक चाल ुवष या सु वाती या िश लकेशी जुळत नाही. आधार : िज हा पिरषद, नािशक.

Page 69: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

25

त ता . 4.6

तालुका िनहाय बँक काय लये, वग कृत बँकांची सं या, ठेवी व कज

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15

अ. .

तालुका बँकांची काय लये असलेली गावे व

शहरे

वग कृत बँका (सं या)

वग कृत बँकांची शाखा

काय लये

वग कृत बॅकां या ठेवी (लाख पये)

वग कृत बॅकांनी िदलेली कज(लाख पये)

कृषक अकृषक (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 सुरगाणा 1 3 4 0 322 30

2 कळवण 7 3 9 0 6382 1271

3 देवळा 1 3 6 0 6904 1660

4 बागलाण 9 10 25 0 20553 5874

5 मालेगांव 4 15 35 0 23117 9180

6 नांदगाव 8 9 14 0 6462 1795

7 चांदवड 10 3 9 0 19751 2969

8 दडोरी 13 15 29 0 34797 9034

9 पेठ 3 4 6 0 1042 228

10 यंबक 3 5 8 0 3300 681

11 नािशक 30 38 199 0 56733 388372

12 इगतपुरी 7 11 18 0 4214 2661

13 िस र 24 17 27 0 20044 7307

14 िनफाड 15 18 50 0 65317 22978

15 येवला 3 9 16 0 16947 4636

िज हा एकूण 138 163 455 2930816 285885 458676

िटप : (0) तालुकावार मािहती उपल ध नस यामुळे एकि त दे यात आली आहे. आधार : बँक ऑफ महारा , नािशक.

Page 70: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

26

त ता . 4.7 िज हयातील आयु वमा िवषयक आकडेवारी

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15

अ. . बाब पिरमाण तपिशल भारतीय जीवन

िवमा िनगम खाजगी आयु वमा

कंप या (1) (2) (3) (4) (5)

1 िज हयातील शाखा सं या 8 4

2 चालू िवमा पॉिलसीज सं या 1315667 16724

3 माच अखेर यपगत िवमा पॉिलसीज सं या 722299 12132

4

नवीन यवसाय 2012-2013

4.1 उतरिवलेली िवमाप े सं या 102647 4136

4.2 िवमा र कम ( लाख) 250517 28399.61

4.3 िव याचा थम ह ता र कम ( लाख) 13814.93 997.15

5

िज हयातील िवमा ितिनधीची सं या

5.1 एकूण िवमा ितिनधी सं या 6663 744

5.2 एकूण पैकी ामीण िवमा ितिनधी सं या 2078 255

5.3 एकूण पैकी मिहला िवमा ितिनधी सं या 2261 254

5.4 एकूण मिहला ितिनध पैकी ामीण मिहला ितिनधी सं या 540 68

आधार : 1. भारतीय जीवन िवमा िनगम, नािशक.

2. इगॉन रेलीगेअर लाइफ इ शुर स कंपनी िल. 3. इंिडयाफ ट लाइफ इ शुर स कंपनी िल. 4. एस.बी.आय.लाइफ इ शुर स कंपनी िल. 5. टाटा एआयए लाइफ इ शुर स कंपनी िल.

Page 71: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

27

त ता . 4.8 िज ातील बचत गटांबाबतची मािहती

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ.

. तालुका थापन झालेले बचत गट मु य यवसायासाठी बँक

जोडणी झालेले बचत गट खेळते भांडवलासाठी बँक जोडणी झालेले बचत गट

यवसाय सु केलेले बचत गट

दा.रे. खालील

दा.रे. वरील

एकूण दा.रे. खालील

दा.रे. वरील

एकूण दा.रे. खालील

दा.रे. वरील

एकूण सं या आ थक वष त

केलेली उलाढाल ( .लाख)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 सुरगाणा 1124 19 1143 631 19 690 539 178 717 1063 56.75

2 कळवण 1015 271 1286 630 226 856 541 304 845 1276 76.02

3 देवळा 480 19 499 227 13 240 265 25 290 395 47.5

4 बागलाण 874 0 874 642 0 642 591 0 591 597 152

5 मालेगांव 977 120 1097 596 67 663 628 128 756 806 30.34

6 नांदगाव 633 0 633 428 0 428 429 0 429 219 57.5

7 चांदवड 768 141 909 564 127 691 527 168 685 1063 37.48

8 दडोरी 621 42 663 337 0 337 405 42 447 301 72.5

9 पेठ 551 0 551 350 0 350 400 0 400 454 70.75

10 यंबक 457 30 487 309 0 309 340 26 366 490 87

11 नािशक 499 178 677 429 178 649 380 201 581 1641 32.72

12 इगतपुरी 550 0 550 177 0 177 337 0 337 177 46.25

13 िस र 609 87 696 454 52 506 452 68 520 657 95

14 िनफाड 730 138 868 678 138 881 624 193 817 1202 62.31

15 येवला 655 72 727 336 15 351 411 72 483 666 67.5

िज हा एकूण 10543 1117 11660 6788 835 7770 6869 1405 8264 11007 991.62

आधार :1) क प संचालक, िज हा ामीण िवकास यं णा नािशक. 2) मिहला आ थक िवकास महामंडळ नािशक.

Page 72: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

28

त ता . 4.9

िज ातील िज हा ामीण िवकास यं णा व मिहला आ थक िवकास महामंडळ यांचे माफत थािपत बचत गटांची मािहती

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ. क.

तालुका िन मत बचत गट (सं या) िज हा ामीण िवकास यं णा (दा.रे.खा.कु)

मागील वषअखेर

अहवाल वष त

एकूण (3+4)

एकूणपैकी मिहला

बचतगट

एकूणपैकी कायरत असलेले बचत गट

थम तवारी

झालेले एकूण

बचत गट

दतीय तवारी

झालेले एकूण बचत

गट

यवसाय करीत असलेले बचतगट

ाथिमक े

दतीय े

तृतीय े

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 सुरगाणा 721 34 755 591 750 60 68 60 68 0

2 कळवण 545 57 602 527 602 54 91 54 91 0

3 देवळा 400 55 455 450 455 79 71 79 71 0

4 बागलाण 809 40 849 696 849 47 65 47 65 0

5 मालेगांव 827 40 867 788 867 65 82 65 82 0

6 नांदगाव 645 38 683 628 683 58 11 58 11 0

7 चांदवड 504 45 549 500 549 43 65 43 65 0

8 दडोरी 559 36 595 555 595 52 60 52 60 0

9 पेठ 508 47 555 554 555 30 16 30 16 0

10 यंबक 395 50 445 442 445 78 60 78 60 0

911 नािशक 403 23 426 418 426 45 30 45 30 0

12 इगतपुरी 336 48 384 380 384 109 34 109 34 0

13 िस र 475 36 511 363 511 36 55 36 55 0

14 िनफाड 648 34 682 660 682 26 85 26 85 0

15 येवला 501 14 515 540 515 42 28 42 28 0

िज हा एकूण 8276 597 8873 8092 8868 824 821 824 821 0

पुढे चालू...

Page 73: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

29

त ता . 4.9

िज ातील िज हा ामीण िवकास यं णा व मिहला आिथक िवकास महामंडळ यांचे माफत थािपत बचत गटांची मािहती

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15

अ. क.

तालुका िन मत बचत गट (सं या) मिहला आ थक िवकास महामंडळ

मागील वषअखेर

अहवाल वष त

एकूण (3+4)

एकूणपैकी मिहला

बचतगट

एकूणपैकी कायरत असलेले बचत गट

थम तवारी

झालेले एकूण

बचत गट

दतीय तवारी

झालेले एकूण बचत

गट

यवसाय करीत असलेले बचतगट

ाथिमक े

दतीय े

तृतीय े

(1) (2) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

1 सुरगाणा 349 4 353 176 172 172 30 112 84 24

2 कळवण 446 1 447 370 369 369 45 305 126 54

3 देवळा 56 0 56 55 55 55 17 40 29 13

4 बागलाण 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 मालेगांव 192 10 202 195 185 185 57 78 53 36

6 नांदगाव 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 चांदवड 203 0 203 200 200 200 22 118 52 24

8 दडोरी 60 0 60 60 60 60 10 32 13 6

9 पेठ 39 0 39 36 36 36 11 19 9 4

10 यंबक 50 0 50 50 50 50 12 35 19 9

11 नािशक 274 0 274 204 204 204 32 178 112 82

12 इगतपुरी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 िस र 155 0 155 155 155 155 81 101 19 65

14 िनफाड 262 6 268 266 260 260 70 158 108 42

15 येवला 127 0 127 127 127 127 52 112 98 36

िज हा एकूण 2213 21 2234 1894 1873 1873 439 1288 722 395

आधार :1) क प संचालक, िज हा ामीण िवकास यं णा, नािशक. 2) मिहला आ थक िवकास महामंडळ, नािशक. ,

Page 74: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

30

त ता . 5.1

जिमनी या वापरािवषयी मािहती

िज हा : नािशक संदभ : 2008-09 (पिरमाण : हे टरम ये)

अ. .

तालुका एकूण भौगोिलक े

जंगल या त े

शेतीला उपल ध नसलेले े पडीत जिमनी यितिर त

लागवड न झालेली एकूण जमीन

िबगर शेती वापराखालील

जमीन

पडीत/लागवडी लायक नसलेली

जमीन

एकूण (5+6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 सुरगाणा 83745 43185 1205 3523 4728 920

2 कळवण 3646 0 0 0 0 1019

3 देवळा 37049 0 149 238 387 976

4 बागलाण 84565 0 45 1130 1175 2010

5 मालेगांव 193765 38606 2019 24060 26079 7424

6 नांदगाव 109196 24639 2575 10639 13214 6226

7 चांदवड 95802 8915 225 8437 8662 11785

8 दडोरी 132315 21733 312 4982 5294 3796

9 पेठ 56332 26354 2 3461 3463 28

10 यंबक 89609 33668 25 4879 4904 6309

11 नािशक 94116 958 6826 21073 27899 7138

12 इगतपुरी 100215 21690 82 13381 13463 15527

13 िस र 134012 13708 315 13983 14298 10391

14 िनफाड 105103 1062 457 8503 8960 14137

15 येवला 106041 5905 398 10319 10717 6888

िज हा एकूण 1425512 240423 14635 128608 143243 94574

पुढे चालू...

Page 75: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

31

त ता . 5.1

जिमनी या वापरािवषयी मािहती

िज हा : नािशक संदभ : 2008-09 (पिरमाण : हे टरम ये)

अ. .

तालुका पडीत जमीन िन वळ े एकापे ा अिधक

(दुसोटा े )

लागवडी खालील एकूण

े (12+13)

लागवडी लायक े

चालू पड इतर पड एकूण पड (9+10)

(1) (2) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

1 सुरगाणा 1980 109 2089 32823 329 33152 33152

2 कळवण 1425 800 2225 40181 1675 41856 41856

3 देवळा 1529 1394 2923 32763 6460 39223 39223

4 बागलाण 3848 1703 5551 75829 6398 82227 82227

5 मालेगांव 2342 1702 4044 61072 2500 63572 63572

6 नांदगाव 2342 1702 4044 61073 2500 63573 63573

7 चांदवड 3369 1569 4938 61502 2093 63595 63595

8 दडोरी 12214 3789 16003 66544 7830 74374 74374

9 पेठ 11016 712 11728 21568 437 22005 22005

10 यंबक 3104 3741 6845 37883 251 38134 38134

11 नािशक 5440 15240 20680 37441 4838 42279 42279

12 इगतपुरी 3118 3570 6688 42847 2088 44935 44935

13 िस र 618 716 1334 94134 10022 104156 104156

14 िनफाड 11833 2439 14272 66671 12750 79421 79421

15 येवला 5698 8487 14185 68346 19410 87756 87756

िज हा एकूण 69876 47673 117549 800677 79581 880258 880258

आधार : िज हा अिध क, िज हा भूमी अिभलेख काय लय, नािशक

Page 76: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

32

त ता . 5.2

िनरिनरा या िपकांखालील े

िज हा : नािशक संदभ : 2008-09 (पिरमाण : हे टरम ये)

अ. .

तालुका तांदूळ गहू खरीप वारी र बी वारी िपकांखालील

े ओिलताचे

े िपकांखालील

े ओिलताचे

े िपकांखालील

े ओिलताचे

े िपकांखालील

े ओिलताचे

े (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 सुरगाणा 10058 0 209 22 48 0 478 0

2 कळवण 4012 695 3411 3428 1032 1036 151 533

3 देवळा 2 2 4165 4165 95 94 75 13516

4 बागलाण 1766 1766 2835 2931 113 113 65 0

5 मालेगांव 33 0 2293 1430 1290 0 1109 0

6 नांदगाव 0 0 832 2232 372 2251 447 656

7 चांदवड 210 210 725 725 1007 0 902 0

8 दडोरी 6269 0 6369 3112 109 0 1968 0

9 पेठ 6670 0 381 0 0 0 0 0

10 यंबक 10785 0 138 0 0 0 0 0

11 नािशक 2885 2885 3144 3144 717 946 229 349

12 इगतपुरी 19870 0 1268 1270 0 52 3 0

13 िस र 3197 3197 5612 5612 330 330 341 0

14 िनफाड 140 0 7510 0 110 0 132 0

15 येवला 0 0 6980 6980 90 0 2980 0

िज हा एकूण 65897 8755 45872 35051 5313 4822 8880 15054

पुढे चालू...

Page 77: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

33

त ता . 5.2

िनरिनरा या िपकांखालील े

िज हा : नािशक संदभ : 2008-09 (पिरमाण : हे टरम ये)

अ. .

तालुका एकूण वारी बाजरी मका वरी िपकांखालील

े ओिलताचे

े िपकांखालील

े ओिलताचे

े िपकांखालील

े ओिलताचे

े िपकांखालील

े ओिलताचे

े (1) (2) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1 सुरगाणा 526 0 0 0 0 0 3479 0

2 कळवण 1183 1569 6900 2990 14519 14519 100 0

3 देवळा 170 13610 13516 0 6881 0 0 0

4 बागलाण 178 113 35581 1274 11438 11438 0 0

5 मालेगांव 2399 0 35967 0 14815 250 0 0

6 नांदगाव 819 2907 24332 654 732 793 0 0

7 चांदवड 1909 0 34169 0 1709 0 0 0

8 दडोरी 2077 0 1549 0 814 0 1108 0

9 पेठ 0 0 0 0 11 6881 1396 0

10 यंबक 0 0 0 0 0 0 5418 0

11 नािशक 946 1295 349 0 0 0 101 0

12 इगतपुरी 3 52 0 0 0 0 911 0

13 िस र 671 330 31517 31517 0 0 1002 0

14 िनफाड 242 0 1145 0 12014 0 0 0

15 येवला 3070 0 19650 0 9035 495 0 0

िज हा एकूण 14193 19876 204675 36435 71968 34376 13515 0

पुढे चालू...

Page 78: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

34

त ता . 5.2

िनरिनरा या िपकांखालील े

िज हा : नािशक संदभ : 2008-09 (पिरमाण : हे टरम ये)

अ. .

तालुका नाचणी राळा सावा भादली िपकांखालील

े ओिलताचे

े िपकांखालील

े ओिलताचे

े िपकांखालील

े ओिलताचे

े िपकांखालील

े ओिलताचे

े (1) (2) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)

1 सुरगाणा 9723 0 0 0 47 0 0 0

2 कळवण 2579 0 0 0 0 0 38 0

3 देवळा 0 0 0 0 0 0 0 0

4 बागलाण 0 0 0 0 0 0 1488 0

5 मालेगांव 0 0 0 0 0 0 0 0

6 नांदगाव 0 0 0 0 0 0 0 0

7 चांदवड 1 0 0 0 27 0 51 0

8 दडोरी 4189 0 0 0 568 0 118 0

9 पेठ 8097 0 0 0 0 0 0 0

10 यंबक 12713 0 0 0 0 0 165 0

11 नािशक 1180 0 0 0 0 0 0 0

12 इगतपुरी 2640 0 0 0 0 0 8 0

13 िस र 59 0 0 0 46 0 40 0

14 िनफाड 0 0 0 0 0 0 0 0

15 येवला 0 0 0 0 0 0 0 0

िज हा एकूण 41181 0 0 0 688 0 1908 0

पुढे चालू...

Page 79: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

35

त ता . 5.2 िनरिनरा या िपकांखालील े

िज हा : नािशक संदभ : 2008-09 (पिरमाण : हे टरम ये)

अ. .

तालुका इतर तृणधा ये एकूण तृणधा ये हरभरा तूर िपकांखालील

े ओिलताचे

े िपकांखालील

े ओिलताचे

े िपकांखालील

े ओिलताचे

े िपकांखालील

े ओिलताचे

े (1) (2) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34)

1 सुरगाणा 12 0 24054 22 91 0 626 0

2 कळवण 193 317 32935 23518 1201 1281 210 210

3 देवळा 0 132 24734 17909 558 589 147 147

4 बागलाण 390 0 53676 17522 1180 1180 485 485

5 मालेगांव 113 0 55620 1680 1054 0 310 0

6 नांदगाव 0 0 26715 6586 210 36 340 146

7 चांदवड 52 0 38853 935 621 621 234 0

8 दडोरी 0 0 23061 3112 4185 0 216 0

9 पेठ 103 0 16658 6881 33 0 514 0

10 यंबक 0 0 29219 0 133 0 918 0

11 नािशक 124 0 8729 7324 711 711 81 81

12 इगतपुरी 0 38 24700 1360 2717 625 41 52

13 िस र 1826 0 43970 40656 1131 1131 301 301

14 िनफाड 812 0 21863 0 1226 0 243 0

15 येवला 15 0 38750 7475 5980 10470 990 990

िज हा एकूण 3640 487 463537 134980 21031 16644 5656 2412

पुढे चालू...

Page 80: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

36

त ता . 5.2 िनरिनरा या िपकांखालील े

िज हा : नािशक संदभ : 2008-09 (पिरमाण : हे टरम ये)

अ. .

तालुका मुग (खरीप) उडीद(खरीप) कुळीथ मठ िपकांखालील

े ओिलताचे

े िपकांखालील

े ओिलताचे

े िपकांखालील

े ओिलताचे

े िपकांखालील

े ओिलताचे

े (1) (2) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42)

1 सुरगाणा 0 0 1530 0 1415 0 0 0

2 कळवण 181 181 825 825 2117 2117 5 5

3 देवळा 211 211 26 26 1087 1086 42 42

4 बागलाण 75 75 158 0 4188 0 63 0

5 मालेगांव 197 197 71 0 4468 0 186 0

6 नांदगाव 107 107 20 242 5 56 5 0

7 चांदवड 872 872 198 0 1992 0 95 0

8 दडोरी 84 84 1396 0 345 0 0 0

9 पेठ 0 0 1337 0 1021 0 0 0

10 यंबक 0 0 3814 0 731 0 0 0

11 नािशक 35 35 527 527 91 91 0 0

12 इगतपुरी 9 9 79 642 185 153 0 0

13 िस र 400 400 194 194 366 336 258 258

14 िनफाड 148 148 113 0 94 0 40 0

15 येवला 3992 3992 635 0 410 0 130 0

िज हा एकूण 6311 6311 10923 2456 18515 3839 824 305

पुढे चालू...

Page 81: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

37

त ता . 5.2

िनरिनरा या िपकांखालील े

िज हा : नािशक संदभ : 2008-09 िरमाण : हे टरम ये)

अ. .

तालुका वाल वाटाणा इतर कडधा ये

एकूण कडधा ये

िपकांखालील े

ओिलताचे े

िपकांखालील े

ओिलताचे े

िपकांखालील े

ओिलताचे े

िपकांखालील े

ओिलताचे े

(1) (2) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50)

1 सुरगाणा 0 0 5 0 13 0 5210 0

2 कळवण 2 2 10 9 317 110 5693 5565

3 देवळा 0 0 0 0 0 0 2097 2127

4 बागलाण 0 0 0 0 0 0 6307 1740

5 मालेगांव 0 0 0 0 88 0 6445 197

6 नांदगाव 10 11 12 0 27 0 756 840

7 चांदवड 0 0 51 51 0 0 4261 1544

8 दडोरी 17 0 30 0 92 0 7761 84

9 पेठ 0 0 0 0 8 0 4250 0

10 यंबक 0 0 0 0 0 0 9410 0

11 नािशक 0 0 27 54 258 24 2257 2050

12 इगतपुरी 0 0 41 10 374 0 3525 2133

13 िस र 0 0 4 4 2109 0 4957 2818

14 िनफाड 0 0 22 0 171 0 2170 148

15 येवला 0 0 20 20 210 0 13002 15472

िज हा एकूण 29 13 231 148 3667 134 78101 34718

पुढे चालू...

Page 82: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

38

त ता . 5.2

िनरिनरा या िपकांखालील े

िज हा : नािशक संदभ : 2008-09 (पिरमाण : हे टरम ये)

अ. .

तालुका एकूण अ धा ये ऊस िमरची लसूण िपकांखालील

े ओिलताचे

े िपकांखालील

े ओिलताचे

े िपकांखालील

े ओिलताचे

े िपकांखालील

े ओिलताचे

े (1) (2) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58)

1 सुरगाणा 29264 22 6 29 20 20 0 0

2 कळवण 38628 29083 1964 2764 1808 1808 19 19

3 देवळा 26831 20036 671 670 204 204 1 1

4 बागलाण 59983 19262 3220 3220 728 728 0 0

5 मालेगांव 62065 1877 412 1588 85 85 0 0

6 नांदगाव 27471 7426 115 120 0 0 7 7

7 चांदवड 43114 2479 20 20 475 475 44 44

8 दडोरी 30822 3196 6107 7615 511 511 56 56

9 पेठ 20908 6881 71 98 9 9 0 0

10 यंबक 38629 0 0 0 0 0 0 0

11 नािशक 10986 9374 811 811 242 242 95 95

12 इगतपुरी 28225 3493 2241 487 72 72 5 5

13 िस र 48927 43474 1319 803 238 238 273 273

14 िनफाड 24033 148 8270 0 227 227 44 44

15 येवला 51752 22947 28 28 135 135 80 80

िज हा एकूण 541638 169698 25255 18253 4754 4754 624 624

पुढे चालू...

Page 83: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

39

त ता . 5.2

िनरिनरा या िपकांखालील े िज हा : नािशक संदभ : 2008-09

(पिरमाण : हे टरम ये) अ.

. तालुका इतर

मसा याचे पदाथ एकुण

मसा याचे पदाथ अं◌ाबा ा े

िपकांखालील े

ओिलताचे े

िपकांखालील े

ओिलताचे े

िपकांखालील े

ओिलताचे े

िपकांखालील े

ओिलताचे े

(1) (2) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66)

1 सुरगाणा 0 0 20 20 121 0 21 25

2 कळवण 3 3 1830 1830 5 0 0 158

3 देवळा 253 253 458 458 1 0 70 69

4 बागलाण 26 26 754 754 1 0 540 540

5 मालेगांव 21 21 106 106 8 0 209 210

6 नांदगाव 22 22 29 29 6 0 12 41

7 चांदवड 28 28 547 547 14 0 1975 1975

8 दडोरी 561 561 1128 1128 73 0 6598 9618

9 पेठ 0 0 9 9 10526 0 0 0

10 यंबक 0 0 0 0 0 0 0 0

11 नािशक 367 367 704 704 187 0 538 538

12 इगतपुरी 19 19 96 96 2 0 86 39

13 िस र 0 0 511 511 43 0 950 950

14 िनफाड 198 198 469 469 28 0 15037 0

15 येवला 17 17 232 232 39 0 290 290

िज हा एकूण 1515 1515 6893 6893 11054 0 26326 14453

पुढे चालू...

Page 84: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

40

त ता . 5.2

िनरिनरा या िपकांखालील े

िज हा : नािशक संदभ : 2008-09 (पिरमाण : हे टरम ये)

अ. .

तालुका लबू वग य फळे, पे (सं ा, मोसंबी इ.)

केळी इतर फळे एकूण फळे

िपकांखालील े

ओिलताचे े

िपकांखालील े

ओिलताचे े

िपकांखालील े

ओिलताचे े

िपकांखालील े

ओिलताचे े

(1) (2) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74)

1 सुरगाणा 0 0 0 0 27 27 169 52

2 कळवण 3 3 0 0 0 0 8 161

3 देवळा 0 0 0 0 6 6 77 75

4 बागलाण 9 9 0 0 163 163 713 712

5 मालेगांव 9 9 0 0 0 0 226 219

6 नांदगाव 7 7 0 0 0 0 25 48

7 चांदवड 29 29 0 0 55 55 2073 2059

8 दडोरी 103 103 0 0 0 0 6774 9721

9 पेठ 1971 1971 0 0 0 0 12497 1971

10 यंबक 0 0 0 0 0 0 0 0

11 नािशक 529 529 0 0 145 145 1399 1212

12 इगतपुरी 0 0 0 0 0 0 88 39

13 िस र 46 46 0 0 40 40 1079 1036

14 िनफाड 87 87 0 0 170 170 15322 257

15 येवला 99 99 5 5 0 0 433 394

िज हा एकूण 2892 2892 5 5 606 606 40883 17956

पुढे चालू...

Page 85: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

41

त ता . 5.2

िनरिनरा या िपकांखालील े

िज हा : नािशक संदभ : 2008-09 (पिरमाण : हे टरम ये)

अ. .

तालुका बटाटे कांदे वांगी टोमॅटो िपकांखालील

े ओिलताचे

े िपकांखालील

े ओिलताचे

े िपकांखालील

े ओिलताचे

े िपकांखालील

े ओिलताचे

े (1) (2) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82)

1 सुरगाणा 0 0 16 16 9 9 67 67

2 कळवण 1 1 4198 4198 6 3 429 289

3 देवळा 0 0 5784 5784 9 0 118 0

4 बागलाण 0 0 3594 3594 60 60 461 0

5 मालेगांव 0 0 3556 3556 14 14 40 0

6 नांदगाव 0 0 7660 7660 129 97 258 130

7 चांदवड 0 0 7430 7430 73 73 1751 0

8 दडोरी 5 5 610 610 2130 2000 6409 6309

9 पेठ 0 0 0 0 16 16 13 13

10 यंबक 0 0 0 0 0 0 0 0

11 नािशक 142 142 806 806 427 427 0 0

12 इगतपुरी 78 78 200 200 189 189 633 0

13 िस र 355 355 5068 5068 201 201 2005 2005

14 िनफाड 63 63 8051 8051 226 226 3770 0

15 येवला 3 3 14950 14950 30 15 390 0

िज हा एकूण 647 647 61923 61923 3519 3330 16344 8813

पुढे चालू...

Page 86: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

42

त ता . 5.2

िनरिनरा या िपकांखालील े

िज हा : नािशक संदभ : 2008-09 (पिरमाण : हे टरम ये)

अ. .

तालुका इतर भाजीपाला एकूण भाजीपाला एकूण फळे व भाजीपाला

कापुस

िपकांखालील े

ओिलताचे े

िपकांखालील े

ओिलताचे े

िपकांखालील े

ओिलताचे े

िपकांखालील े

ओिलताचे े

(1) (2) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90)

1 सुरगाणा 0 0 92 92 261 144 0 0

2 कळवण 12 12 4646 4503 4654 4664 0 0

3 देवळा 86 86 5997 5870 6074 5945 0 0

4 बागलाण 0 0 4115 3654 4828 4366 0 0

5 मालेगांव 221 221 3831 3791 4057 4010 0 0

6 नांदगाव 649 649 8696 8536 8721 8584 0 0

7 चांदवड 175 175 9429 7678 11502 9737 0 0

8 दडोरी 195 195 9349 9119 16123 18840 0 0

9 पेठ 0 0 29 29 12526 2000 0 0

10 यंबक 0 0 0 0 0 0 0 0

11 नािशक 5069 5069 6444 6444 7843 7656 0 0

12 इगतपुरी 0 0 1100 467 1188 506 0 0

13 िस र 631 631 8260 8260 9339 9296 0 0

14 िनफाड 408 408 12518 8748 27840 9005 0 0

15 येवला 0 0 15373 14968 15806 15362 0 0

िज हा एकूण 7446 7446 89879 82159 130762 100115 0 0

पुढे चालू...

Page 87: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

43

त ता . 5.2

िनरिनरा या िपकांखालील े

िज हा : नािशक संदभ : 2008-09 (पिरमाण : हे टरम ये)

अ. .

तालुका इतर तंतु िपके एकूण तंतु िपके भूईमूग सुयफूल िपकांखालील

े ओिलताचे

े िपकांखालील

े ओिलताचे

े िपकांखालील

े ओिलताचे

े िपकांखालील

े ओिलताचे

े (1) (2) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98)

1 सुरगाणा 0 0 0 0 0 0 0 0

2 कळवण 0 0 0 0 0 0 240 240

3 देवळा 0 0 0 0 1009 106 79 79

4 बागलाण 0 0 0 0 2856 41 54 54

5 मालेगांव 0 0 0 0 0 0 0 0

6 नांदगाव 0 0 0 0 231 206 40 40

7 चांदवड 0 0 0 0 0 0 0 0

8 दडोरी 0 0 0 0 4804 0 0 0

9 पेठ 0 0 0 0 0 0 0 0

10 यंबक 0 0 0 0 0 0 0 0

11 नािशक 206 206 206 206 0 0 0 0

12 इगतपुरी 0 0 0 0 1514 0 0 0

13 िस र 0 0 0 0 1811 0 0 0

14 िनफाड 0 0 0 0 0 0 0 0

15 येवला 0 0 0 0 980 5 3 3

िज हा एकूण 206 206 206 206 13205 358 416 416

पुढे चालू...

Page 88: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

44

त ता . 5.2

िनरिनरा या िपकांखालील े

िज हा : नािशक संदभ : 2008-09 (पिरमाण : हे टरम ये)

अ. .

तालुका करडई सोयाबीन इतर गळीत धा ये एकूण गळीत धा ये इतर औषधी व मादक पदाथ

िपका ंखालील

ओिलताचे

िपका ंखालील

ओिलताचे

िपका ंखालील

ओिलताचे

िपका ंखालील

ओिलताचे

िपका ंखालील

ओिलताचे

े (1) (2) (99) (100) (101) (102) (103) (104) (105) (106) (107) (108)

1 सुरगाणा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 कळवण 0 0 305 305 750 750 1295 1295 0 0

3 देवळा 0 0 5 5 6 6 1099 196 0 0

4 बागलाण 0 0 0 0 3127 3127 6037 3222 0 0

5 मालेगांव 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 चांदगाव 0 0 0 0 0 0 271 246 0 0

7 चांदवड 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0

8 दडोरी 0 0 1110 1110 0 0 5914 1110 0 0

9 पेठ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 यंबक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 नािशक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 इगतपुरी 0 0 0 0 4078 4078 5592 4078 0 0

13 िस र 0 0 0 0 0 0 1811 0 0 0

14 िनफाड 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 येवला 0 0 1231 1231 2221 2221 4435 3460 0 0

िज हा एकूण 0 0 2651 2651 10189 10182 26461 13607 0 0

पुढे चालू...

Page 89: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

45

त ता . 5.2

िनरिनरा या िपकांखालील े

िज हा : नािशक संदभ : 2008-09 (पिरमाण : हे टरम ये) अ.

. तालुका एकूण औषधी व मादक

पदाथ एकूण चारा िपके संकीण अखा िपके एकूण अखा िपके

िपकांखालील े

ओिलताचे े

िपकांखालील े

ओिलताचे े

िपकांखालील े

ओिलताचे े

िपकांखालील े

ओिलताचे े

(1) (2) (109) (110) (111) (112) (113) (114) (115) (116)

1 सुरगाणा 0 0 1959 1959 0 0 1959 1959

2 कळवण 0 0 25 25 150 0 175 25

3 देवळा 0 0 900 900 0 0 900 900

4 बागलाण 0 0 1175 1175 3887 0 5062 1175

5 मालेगांव 0 0 1634 1634 0 0 1634 1634

6 नांदगाव 0 0 226 226 0 0 226 226

7 चांदवड 0 0 4481 4481 0 0 4481 4481

8 दडोरी 0 0 9926 9926 0 0 9926 9926

9 पेठ 0 0 0 0 0 0 0 0

10 यंबक 0 0 0 0 0 0 0 0

11 नािशक 0 0 3227 3227 0 0 3227 3227

12 इगतपुरी 0 0 1288 1288 1530 0 2818 1288

13 िस र 0 0 2539 2539 0 0 2539 2539

14 िनफाड 0 0 798 798 0 0 798 798

15 येवला 0 0 572 572 0 0 572 572

िज हा एकूण 0 0 28750 28750 5567 0 34317 28750

पुढे चालू...

Page 90: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

46

त ता . 5.2

िनरिनरा या िपकांखालील े

िज हा : नािशक संदभ : 2008-09 (पिरमाण : हे टरम ये)

अ. .

तालुका एकूण खा िपके

लागवडीखालील एकूण े

दुसोटा े लागवडीखालील िन वळ े

िपकांखालील े

ओिलताचे े

िपकांखालील े

ओिलताचे े

िपकांखालील े

ओिलताचे े

िपकांखालील े

ओिलताचे े

(1) (2) (117) (118) (119) (120) (121) (122) (123) (124)

1 सुरगाणा 29551 215 31510 2174 329 0 31181 2174

2 कळवण 48371 39636 48546 39661 1675 0 46871 39661

3 देवळा 35133 27305 36033 28205 6460 0 29573 28205

4 बागलाण 74822 30824 79884 31999 6398 0 73486 31999

5 मालेगांव 66640 7581 68274 9215 2500 0 65774 9215

6 नांदगाव 36607 16405 36833 16631 2500 0 34333 16631

7 चांदवड 55190 12783 59671 17264 2093 0 57578 17264

8 दडोरी 60094 31889 70020 41815 7830 0 62190 41815

9 पेठ 33514 8988 33514 8988 437 0 33077 8988

10 यंबक 38629 0 38629 0 251 0 38378 0

11 नािशक 20550 18751 23777 21978 4838 0 18939 21978

12 इगतपुरी 37342 8660 40160 9948 2088 0 38072 9948

13 िस र 61907 54084 64446 56623 10022 0 54424 56623

14 िनफाड 60612 9622 61410 10420 12750 0 48660 10420

15 येवला 72253 42029 72825 42601 19410 0 53415 42601

िज हा एकूण 731215 308772 765532 337522 79581 0 685951 337522

िटप : िज हा अिध क, िज हा भूमी अिभलेख काय लय, नािशक यांचेकडुन सन 2008-09 नंतर ऋत ूआिण िपके अहवाल ा त झालेला नस यामुळे सदर मािहती पुनमु ीत केलेली आहे.

आधार : िज हा अिध क, िज हा भूमी अिभलेख काय लय, नािशक

Page 91: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

47

त ता . 5.3

िज ात िवतरीत कर यात आलेल ेिबयाणे

िज हा : नािशक संदभ वष : 2010 ते 2014 (000 वटल)

े पीक वष 2010 2011 2012 2013 2014 ट के वाढ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

सावजिनक

खरीप 20639 23792 18655 19074 8320.9 --

र बी 20511 13745 23111 14898 11260 --

एकूण 41150 37537 41766 33972 19581 --

खाजगी

खरीप 67182 49132 46620 61743 56176 --

र बी 5820 5710 5095 9090 36443 300.91

एकूण 73002 54842 51715 70833 92619 30.76

एकूण

खरीप 87821 72924 65275 80817 64497 --

र बी 26331 19455 28206 23988 47703 98.86

एकूण 114152 92379 93481 104805 112200 7.06

आधार : कृिष िवकास अिधकारी, िज हा पिरषद, नािशक.

Page 92: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

48

त ता . 5.4

रासायिनक खतांचा वापर

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ.

. तालुका रासायिनक खतांचे वाटप (मे.टन)

िनयंि त सं थांकडून खाजगी सं थाकडून एकूण खरीप र बी एकूण खरीप र बी एकूण खरीप र बी एकूण

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 सुरगाणा 649 722 1371 793 883 1676 1442 1605 3047

2 कळवण 3809 4209 8018 4656 5144 9800 8465 9353 17818

3 देवळा 3047 3396 6443 3725 4150 7875 6772 7546 14318

4 बागलाण 6147 6708 12855 7513 8198 15711 13660 14906 28566

5 मालेगांव 6857 7315 14172 8380 8940 17320 15237 16255 31492

6 नांदगाव 4551 5274 9825 5562 6445 12007 10113 11719 21832

7 चांदवड 5333 5997 11330 6518 7330 13848 11851 13327 25178

8 दडोरी 6857 7159 14016 8380 8749 17129 15237 15908 31145

9 पेठ 809 932 1741 989 1139 2128 1798 2071 3869

10 यंबक 827 943 1770 1011 1153 2164 1838 2096 3934

11 नािशक 10666 8022 18688 13036 9805 22841 23702 17827 41529

12 इगतपुरी 1524 1685 3209 1862 2059 3921 3386 3744 7130

13 िस र 4592 4847 9439 5612 5925 11537 10204 10772 20976

14 िनफाड 14475 12570 27045 17692 15363 33055 32167 27933 60100

15 येवला 6042 6603 12645 7385 8070 15455 13427 14673 28100

िज हा एकूण 76185 76382 152567 93114 93353 186467 169299 169735 339034

आधार : कृिष िवकास अिधकारी, िज हा पिरषद, नािशक.

Page 93: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

49

त ता . 5.5

िनरिनरा या िपकांचे उ पादन

िज हा : नािशक संदभ : 2008-09 (मे.टन म ये)

अ. .

तालुका तांदूळ गहू वारी बाजरी बाल मका नाचणी इतर धा ये एकूण धा य े

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 सुरगाणा 7300 2300 30 0 0 35 8500 2500 21565

2 कळवण 3100 8835 30 9885 0 10102 788 1698 24605

3 देवळा 0 796 10 11330 0 6935 0 0 18275

4 बागलाण 1800 5780 129 28750 0 21430 1730 1344 55063

5 मालेगांव 100 4100 0 39600 0 16700 0 50 56350

6 नांदगाव 100 2510 5 33712 0 7484 0 0 41201

7 चांदवड 100 4720 110 36200 0 5200 0 30 41640

8 दडोरी 3200 5948 10 20 0 3370 6000 3200 17600

9 पेठ 7500 715 40 0 0 20 4300 1100 12960

10 यंबक 8500 1000 140 0 0 260 5500 800 14750

11 नािशक 3100 4415 40 50 0 75 3600 1500 9765

12 इगतपुरी 11200 3097 0 0 0 93 2703 1372 17091

13 िस र 700 3160 105 26000 0 900 60 220 27925

14 िनफाड 200 8600 5 1205 0 19105 0 140 20615

15 येवला 0 12000 11 22300 0 8788 0 75 31174

िज हा एकूण 46900 67976 665 209052 0 100497 33181 14029 410579

पुढे चालू...

Page 94: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

50

त ता . 5.5

िनरिनरा या िपकांचे उ पादन

िज हा : नािशक संदभ : 2008-09 (मे.टन म ये)

अ. . तालुका हरभरा तूर उडीद मूग मसूर इतर कडधा ये एकूण कडधा ये

(1) (2) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1 सुरगाणा 0 400 3000 0 0 2100 5500

2 कळवण 0 149 1481 1030 0 674 3334

3 देवळा 0 18 15 20 0 120 173

4 बागलाण 0 410 263 137 0 2330 3140

5 मालेगांव 0 520 0 20 0 1850 2390

6 नांदगाव 0 236 15 132 0 4118 4501

7 चांदवड 0 290 800 1550 0 200 2840

8 दडोरी 0 1010 1505 750 0 1510 4775

9 पेठ 0 1391 3550 40 0 1600 6581

10 यंबक 0 780 4400 20 0 2100 7300

11 नािशक 0 140 250 150 0 490 1030

12 इगतपुरी 0 119 823 95 0 1247 2284

13 िस र 0 650 320 700 0 900 2570

14 िनफाड 0 705 360 710 0 708 2483

15 येवला 0 680 129 1670 0 51 2530

िज हा एकूण 0 7498 16911 7024 0 19998 51431

पुढे चालू...

Page 95: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

51

त ता . 5.5

िनरिनरा या िपकांचे उ पादन

िज हा : नािशक संदभ : 2008-09 (मे.टन म ये)

अ. . तालुका जवस भूईमूग सुयफूल तीळ सोयाबीन इतर तेलिबया एकूण तेलिबया

(1) (2) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25)

1 सुरगाणा 0 1600 0 0 150 0 1750

2 कळवण 0 1947 7 11 1647 7 3619

3 देवळा 0 210 5 3 18 0 236

4 बागलाण 0 468 37 2 415 15 937

5 मालेगांव 0 1760 7 0 210 0 1977

6 नांदगाव 0 1123 0 0 78 0 1201

7 चांदवड 0 1350 0 0 480 75 1905

8 दडोरी 0 3850 95 15 2240 145 6345

9 पेठ 0 3650 0 0 275 0 3925

10 यंबक 0 1760 0 0 200 0 1960

11 नािशक 0 2800 5 10 1300 20 4135

12 इगतपुरी 0 2227 0 0 367 193 2787

13 िस र 0 1400 65 5 10200 110 11780

14 िनफाड 0 1530 0 89 21677 42 23338

15 येवला 0 585 162 12 970 584 2313

िज हा एकूण 0 26260 383 147 40227 1191 68208

पुढे चालू...

Page 96: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

52

त ता . 5.5 िनरिनरा या िपकांचे उ पादन

िज हा : नािशक संदभ : 2008-09 (मे.टन म ये)

अ. .

तालुका ऊस कापूस ताग मे टा (अंबाडी)

तंबाखू औषधी पदाथ मसा याचे पदाथ

(1) (2) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32)

1 सुरगाणा 10 0 0 0 0 0 0

2 कळवण 475 0 0 0 0 0 0

3 देवळा 1218 0 0 0 0 0 0

4 बागलाण 18180 167 0 0 0 0 0

5 मालेगांव 18 6610 0 0 0 0 0

6 नांदगाव 794 7800 0 0 0 0 0

7 चांदवड 548 0 0 0 0 0 0

8 दडोरी 742 0 0 0 0 0 0

9 पेठ 218 0 0 0 0 0 0

10 यंबक 187 130 0 0 0 0 0

11 नािशक 1010 0 0 0 0 0 0

12 इगतपुरी 198 0 0 0 0 0 0

13 िस र 4440 35 0 0 0 0 0

14 िनफाड 7292 25 0 0 0 0 0

15 येवला 790 10893 0 0 0 0 0

िज हा एकूण 36120 25660 0 0 0 0 0

आधार : िज हा अिध क, िज हा भूमी अिभलेख काय लय, नािशक

Page 97: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

53

त ता . 5.6 मु य िपकांचे दर हे टरी अंदािजत उ पादन

िज हा : नािशक संदभ : 2007-08 1) ित हे टरी उ पादन - िकलो म ये 2) एकूण उ पादन -00 मे. टन म ये

अ. . िपकाचे नाव ित हे टरी उ पादन एकूण उ पादन गे या वष या तूलनेत शेकडा वाढ/घट (1) (2) (3) (4) (5) 1 तांदूळ 1352 684 37.90 2 गहू 1886 1490 8.21 3 वारी 620 64 -38.46 4 बाजरी 1110 2395 27.87 5 बाल 0 0 0.00 6 मका 2884 2933 99.66 7 नाचणी 787 260 -5.11 8 इतर तृणधा ये 495 47 -7.84 एकूण तृणधा ये 1575 7874 77.30

9 हरभरा 749 310 -3.43 10 तूर 713 75 1.35 11 उडीद 802 106 0.95 12 मूग 744 83 23.88 13 मसूर 0 0 0.00 14 इतर कडधा ये 747 316 509.68

एकूण कडधा ये 683 676 6045.45 15 जवस 0 0 0.00 16 भुईमूग 966 365 31.29 17 सुयफुल 0 0 0.00 18 तीळ 1000 1 100.00 19 इतर तेलिबया 0 0 0.00

एकूण तेलिबया 1966 366 31.71 20 एरंडी 0 0 0.00 21 ऊस 86 43063 120.34 22 नारळ 0 0 0.00 23 कापूस 329 761 55.31 24 ताग 0 0 0.00 25 मे टा (अंबाडी) 0 0 -100.00 26 तंबाखू 0 0 0.00 27 औषधी पदाथ 0 0 0.00 28 सुं◌ंठ (आले) 0 0 0.00 29 िमरची (लाल) 0 0 0.00 30 लसून 0 0 0.00 31 बटाटे 0 0 0.00

िटप : 1) कृिष आयु तालय, पुणे यांचेकडुन मािहती ा त न झा यामुळे सदर मािहती पुनमु ीत केलेली आहे. 2) ऊसाचे उ पादन े ड केन या व पात आहे. 3) बाब 25 मे टा: 1 गासडी =180 िक. ॅ. 4) कापसाचे उ पादन गाठी. 1 गासडी =170 िक. ॅ.4) उ पादन अ य प अस यान ेिनरंक दशिवली आहे.

आधार : कृिष आयु तालय, पुणे.

Page 98: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

54

त ता . 5.7

तालुकािनहाय पज य िदवसांची सं या व एकूण पज य

िज हा : नािशक संदभ : 2014 (पज य - िम.मी.)

अ. . तालुका सरासरी वष 2014 मधील सरासरी या तुलनेत वष तील पज याची

ट केवारी पज य िदवसांची

सं या पज य पज य िदवसांची

सं या पज य

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 सुरगाणा 86 1815 80 1305.8 -28.06

2 कळवण 35 480.3 58 545.8 13.64

3 देवळा 26 286 39 333.5 16.61

4 बागलाण 30 552 37 431.6 -21.81

5 मालेगांव 28 396 37 370.2 -6.52

6 नांदगाव 28 571 25 95.5 -83.27

7 चांदवड 38 552 41 400.5 -27.45

8 दडोरी 50 568 62 786 38.38

9 पेठ 78 1832 81 1714.4 -6.42

10 यंबक 81 1642 77 1785 8.71

11 नािशक 45 568 64 681.8 20.04

12 इगतपुरी 106 3030 83 3358 10.83

13 िस र 37 429 55 460.5 7.34

14 िनफाड 34 383.5 67 509 32.72

15 येवला 38 634 39 500 -21.14

िज हा एकूण 49 915.9 56.33 885.17 -3.36

आधार : कृिष िवकास अिधकारी, िज हा पिरषद, नािशक.

Page 99: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

55

त ता . 5.8 कृि म रेतन काय माची गती

िज हा : नािशक संदभ : 2012-13 ते 2014-15 तपिशल 2012-13

2013-14

2014-15

2013-14 या तुलनेत

2014-15 मधील शेकडा बदल (1) (3) (4) (4) (5)

अ) गायी (कृि म रेतन)

1) संकिरत 53773 54830 63164 15.20

2) िवदेशी 39088 54306 54195 -0.20

3) देशी 3873 4677 5321 13.77

एकूण (कृि म रेतन) 96734 113813 143506 26.09

ज मले या वासरांची सं या (गायी) 30352 35586 41035 15.31

ब) हशी (कृि म रेतन) 15715 19594 201826 932.15

ज मले या रेडकांची सं या ( हशी) 4369 5240 6497 23.99

आधार : िज हा पशुसंवधन काय लय, नािशक.

Page 100: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

56

त ता . 5.9 कृि म रेतन व दु ध उ पादनाची तालुकािनहाय गती

िज हा : नािशक संदभ : 2012-13 ते 2014-15

आधार : िज हा पशुसंवधन काय लय, नािशक.

अ..

तालुका 2012-13 2013-14 2014-15 कृि म रेतनाचे वा षक ल य

कृि म रेतना या सा याची ट केवारी

दु ध उ पादन

000 मे.टन)

कृि म रेतनाचे वा षक ल य

कृि म रेतना

या सा या

ची ट केवारी

दु ध उ पादन 000 मे.टन)

कृि म रेतनाचे वा षक ल य

कृि म रेतना या सा याची ट केवा

री

दु ध उ पादन (000 मे.टन)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 सुरगाणा 3878 21.5 723.69 3540 33.27 0 3926 35.76 804.13

2 कळवण 4219 52.9 1823.76 4778 75.91 0 6636 91.95 2023.87

3 देवळा 4640 77.2 1238.66 4671 84.56 0 4776 85.22 1318.47

4 बागलाण 11499 64.3 3513.05 12517 66.21 0 13355 62.69 3672.43

5 मालेगांव 16214 58.3 4912.46 26027 57.5 0 20266 75.76 8013.40

6 नांदगाव 5100 43.6 2226.94 5684 62.90 0 8010 52.90 3487.13

7 चांदवड 13449 63.8 3390.70 12449 85.41 0 12563 87.31 3518.40

8 दडोरी 15022 77.4 3458.81 13860 109.15 0 14286 98.89 4103.07

9 पेठ 3032 25.6 487.35 3032 34.47 0 3696 32.90 502.09

10 यंबक 4190 64.1 1417.19 4800 85.08 0 4833 76.04 2004.18

11 नािशक 10490 92.2 3200.94 9869 98.50 0 10327 96.59 5011.83

12 इगतपुरी 8653 42.3 2481.34 7408 78.79 0 9409 58.30 3204.18

13 िस र 18811 63.3 4241.30 18596 69.70 0 18370 85.90 4918.24

14 िनफाड 29123 80.3 6015.60 29502 90.00 0 30048 90.65 8902.19

15 येवला 14030 62.7 3574.19 15909 75.74 0 15144 82.55 5107.83

िज हा एकूण 162350 61.8 42705.98 172642 79.34 0 175645 74.16 56591.44

Page 101: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

57

त ता . 5.10 पशुवै िकय सं थाबाबतची मािहती

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ.

. तालुका पशुवै कीय

िचिक सालय पशुवै कीय दवाखाने

(रा य तथा थािनक तर) पशुवै कीय थमोपचार क

रेतन क कृि म रेतन क े

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 सुरगाणा 0 12 -- 12 12

2 कळवण 1 13 -- 14 14

3 देवळा 0 10 -- 10 10

4 बागलाण 1 25 -- 26 26

5 मालेगांव 1 31 -- 32 32

6 नांदगाव 0 18 -- 18 18

7 चांदवड 0 17 -- 17 17

8 दडोरी 0 20 -- 20 20

9 पेठ 0 9 -- 9 9

10 यंबक 0 14 -- 14 14

11 नािशक 1 15 -- 16 16

12 इगतपुरी 0 14 -- 14 14

13 िस र 1 19 -- 20 20

14 िनफाड 1 24 -- 25 25

15 येवला 1 16 -- 17 17

िज हा एकूण 7 257 -- 264 264

िटप : पशूसंवधन िव भागात पशुवै कीय थमोपचार क अशी सं था अ त वात नाही. पूव या पशू थमोपचार क ांना पशुवै कीय दवाखाना ेणी-2 असे संबोधले जाते यामुळे सव पशुवै कीय सं था पशुवै कीय दवाखाना या तंभाम ये समािव ट कर यात आले या आहेत. सव पशुवै कीय िचिक सालयामं ये आिण पशुवै कीय दवाखा यांम ये कृि म रेतनाची सुिवधा उपल ध अस यामुळे पशुवै कीय िचिक सालयां या आिण पशुवै कीय दवाखा यां या सं येइतकी कृि म रेतन क ांची सं या दशिव यात आलेली आहे. आधार : िज हा पशुसंवधन काय लय, नािशक.

Page 102: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

58

त ता . 5.11 मा यता ा त पशुवध गृहे आिण यात क ल केले या पशंची सं या

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ. . तालुका पशुवध गृहांची

सं या क ल केलेले पशू (सं या)

बैल मिहष वग य म ा/मढे शेळया/बोकड डुकरे इतर एकूण (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 सुरगाणा 0 0 0 0 0 0 0 0

2 कळवण 0 0 0 0 0 0 0 0

3 देवळा 0 0 0 0 0 0 0 0

4 बागलाण 0 0 0 0 0 0 0 0

5 मालेगांव 1 2548 5712 0 0 0 0 8260

6 नांदगाव 1 419 31 0 0 0 0 450

7 चांदवड 0 0 0 0 0 0 0 0

8 दडोरी 0 0 0 0 0 0 0 0

9 पेठ 0 0 0 0 0 0 0 0

10 यंबक 0 0 0 0 0 0 0 0

11 नािशक 1 8274 1425 0 0 0 0 9699

12 इगतपुरी 1 234 6 0 0 0 0 240

13 िस र 0 0 0 0 0 0 0 0

14 िनफाड 0 0 0 0 0 0 0 0

15 येवला 1 772 54 0 0 0 0 826

िज हा एकूण 5 12247 7228 0 0 0 0 19475

िटप : -- सुरगाणा, कळवण, देवळा, बागलाण, चांदवड, दडोरी, पेठ, यंबक, िस र, िनफाड या तालु यांत एकही मा यता ा त क लखाना नस यामुळे मािहती िनरंक दशिव यात येत आहे.

आधार : िज हयातील महानगरपािलका, नगरपािलका व पशुिचिक सालये.

Page 103: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

59

त ता . 5.12 भूजल म य यवसाय िवषयक मािहती

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ. . तालुका नदीची

लांबी (िकमी)

म य यवसायासाठी अनुकूल े (तळी, सरोवरे व जलाशये)

म य यवसाया-खाली

आणलेले एकूण े (हे टर)

भूजल म य

उ पादन (मे.टन.)

पकडले या माशांची

उ पादकास िमळालेली कमत (लाख

पयांत)

म य यवसाय े ासाठी

वापरलेले म यबीज (लाखांत)

म य यवसाय सहकारी सं था

सं या सभासदांची सं या सं या एकूण े

(हे टर)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 सुरगाणा 21.50 30 97 97 52.02 12.85 21.7 2 143

2 कळवण 59.00 40 1104 1104 223.8 55.63 7.72 7 606

3 देवळा 0.00 38 101 101 54.6 13.45 2.21 3 122

4 बागलाण 78.00 93 550 550 159 39.30 3.20 6 293

5 मालेगांव 79.00 103 37.37 37.37 421.28 104.05 20.69 4 908

6 नांदगाव 88.00 87 407 407 116.1 28.64 32.02 6 290

7 चांदवड 51.00 90 180 180 90 22.23 3.00 2 74

8 दडोरी 37.00 110 3000 3000 396 90.18 17.00 11 806

9 पेठ 23.50 51 258 258 71.4 17.53 3.49 3 30

10 यंबक 15.00 26 464 464 135.6 33.49 4.52 5 81

11 नािशक 43.00 17 1662 1662 265.65 65.61 10.51 5 538

12 इगतपुरी 51.00 31 6268 6268 611.1 150.9 33.34 6 927

13 िस र 19.00 99 328 328 115.2 28.45 3.84 3 128

14 िनफाड 93.50 22 174 174 98.4 24.53 2.94 0 0

15 येवला 28.00 85 94 94 23.4 5.65 1.68 0 0

िज हा एकूण 686.5 922 14724.37 14724.37 2833.55 692.49 167.86 63 4946

आधार : िज हा म य यवसाय िवकास अिधकारी, नािशक.

Page 104: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

60

त ता .5.14 शासकीय आिण सहकारी दु ध शाळांमधील दु ध उपउ पादने

िज हा : नािशक संदभ : 2013-14 ते 2014-15

अ. . उ पादन पिरमाण 2012-13 2013-14 2014-15 2013-14 या तुलनेत 2014-15 मधील

शेकडा बदल (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 दूध भुकटी मे.टन -- -- -- --

2 पांढरे लोणी मे.टन -- -- -- --

3 तूप मे.टन -- -- -- --

4 एनज /दुध बाट या -- -- -- --

5 ल सी -- -- -- -- --

6 मसाला दूध -- -- -- -- --

7 गायीचे िटकाऊदूध -- -- -- -- --

िटप : -- नािशक िज ात शासकीय व सहकारी दु ध शाळांमधुन दु ध उपउ पादने तयार केली जात नाही. आधार : िज हा दु ध िवकास अिधकारी, महारा शासन. नािशक.

Page 105: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

61

त ता . 5.15 दु ध िवकास सहकारी सं थांबाबतची मािहती

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ.

. तालुका दु ध िवकास

सहकारी सं थांची सं या

यांची एकूण सभासद सं या

वषभरात संकिलत केलेले दूध शीत गृहांची सं या

शीत गृहांची मता 000िलटर एकूण िलटर ितिदन

सरासरी िलटर (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 सुरगाणा 17 867 832200 2280 0 0

2 कळवण 0 0 0 0 0 0

3 देवळा 07 357 401500 1110 0 0

4 बागलाण 05 255 0 0 0 0

5 मालेगांव 26 1326 0 0 0 0

6 नांदगाव 12 612 0 0 0 0

7 चांदवड 19 969 521950 1430 0 0

8 दडोरी 14 714 152570 418 0 0

9 पेठ 01 51 0 0 0 0

10 यंबक 44 2244 0 0 0 0

11 नािशक 09 459 107675 295 0 0

12 इगतपुरी 46 2346 0 0 01 0

13 िस र 58 2958 15108080 41392 02 0

14 िनफाड 53 2703 535820 1468 01 0

15 येवला 64 3264 0 0 0 0

एकूण िज हा 375 19125 17659795 48383 4 0

िटप :1) ) (0) मािहती िनरंक आहे. 2) नािशक, इगतपुरी, िस र, िनफाड येथील िशतगृह काय वीत नाहीत. आधार : िज हा दु ध यवसाय िवकास अिधकारी, नािशक.

Page 106: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

62

त ता . 5.16 िज ातील सचना या व पाणी उपसा कर या या सोयी

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ.

. तालुका सचना या सोयी (सं या) कृिष पंप

मोठे क प

म यम क प

लघु सचन क प पाझर तलाव

को हापूर बंधारा

भुयारी/ साठवण बंधारा

उपसा जल सचन

योजना

सचन िविहरी िडझेल

पंप िव ुत

पंप रा य थािनक

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 सुरगाणा 0 0 4 58 48 12 0 0 299 0 0

2 कळवण 2 0 8 83 82 28 0 0 9212 21 8927

3 देवळा 0 0 3 5 10 14 0 0 1021 0 0

4 बागलाण 0 2 5 108 104 73 0 0 22691 427 16625

5 मालेगांव 0 0 7 157 157 59 186 0 13948 1618 6078

6 नांदगाव 1 2 8 44 74 61 106 0 7795 2237 1470

7 चांदवड 1 0 4 45 79 87 180 0 8932 92 8331

8 दडोरी 6 1 10 38 38 59 0 0 16684 394 12981

9 पेठ 0 0 14 30 35 5 0 0 425 35 0

10 यंबक 0 0 11 5 11 12 0 0 1291 65 315

11 नािशक 1 2 4 18 16 10 0 0 12098 5 10098

12 इगतपुरी 2 0 5 14 17 10 0 0 1052 226 84

13 िस र 0 1 7 66 96 72 140 0 24493 19 195

14 िनफाड 0 0 3 4 16 29 135 0 30370 220 27605

15 येवला 0 0 3 40 63 52 151 0 3560 0 3500

िज हा एकूण 13 8 96 715 846 583 898 0 153871 5359 96209

िटप: 1. तंभ .11,12,13 सचन िविहरीची मािहती िज हा िनरी क, भूमी अिभलेख काय लय, नािशक यांचेकडून ा त (वा षक ऋत ूआिण िपके अहवाल 2008-09) व न घे यात आली आहे. 2. (--) मािहती िनरंक आहे. आधार : 1. कायकारी अिभयंता, लघु पाटबंधारे (रा य तर), नािशक.

2. कायकारी अिभयंता, लघुपाटबंधारे िवभाग ( थािनक तर), नािशक 3. कायकारी अिभयंता, लघुपाटबंधारे िवभाग ( थािनक तर), िज हा पिरषद, नािशक.

Page 107: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

63

त ता . 5.17 िविवध साधनांखालील ओिलताचे े

िज हा : नािशक संदभ : 2004-05 ( े : हे टर) अ.

. तालुका ओिलताखालील े ओिलता खालील

िन वळ े (3+4)

ओिलता खालील थूल

एकूण लागवडी खालील थूल े

ओिलता खालील ◌ूल े ाची

लागवडीखालील थूल े ाशी ट केवारी

पृ ठभागीय िविहरी

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 सुरगाणा 1058 2987 4045 0 41301 0.00

2 कळवण 4306 6262 10568 11719 52109 22.49

3 देवळा 663 6412 7075 12908 39036 33.07

4 बागलाण 2913 13241 16154 38542 83217 46.32

5 मालेगांव 3367 14248 17615 1120 12345 9.07

6 नांदगाव 1340 7834 9174 0 71280 0.00

7 चांदवड 2750 12471 15221 15247 78650 19.39

8 दडोरी 5696 15321 21017 34154 104447 32.70

9 पेठ 1019 2846 3865 301 25904 1.16

10 यंबक 683 1247 1930 0 55387 0.00

11 नािशक 3066 16238 19304 37183 65259 56.98

12 इगतपुरी 2658 5246 7904 3080 84579 3.64

13 िस र 5463 10473 15936 179630 101490 17.69

14 िनफाड 8985 24129 33114 73254 79580 92.05

15 येवला 7347 16472 23819 0 82025 0.00

िज हा एकूण 51314 155427 206741 245471 976609 25.13

िटप : वा षक ऋतू आिण िपके अहवाल 2008-09 म ये विरल मािहतीचा समावेश नसुन, संबंिधत काय लयाने मािहती दे यास असमथता दशिवली अस यान ेवािषक ऋतू आिण िपके अहवाल 2004-05 मधील

मािहती पुनमु ीत केली आहे. आधार : िज हा िनरी क, भूमी अिभलेख काय लय, नािशक.

Page 108: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

64

त ता . 5.18

सचन िविहरी िवषयक मािहती

िज हा : नािशक संदभ : 2011-12 अ.

. तालुका सचन िविहर ची

एकूण सं या वापरात असले या िविहर वर बसिवलेले वापरात नसले या सचन

िविहर ची सं या िडझेल पंप (सं या) िव ुत पंप (सं या) (1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 सुरगाणा 0 0 0 0

2 कळवण 9897 145 8662 1090

3 देवळा 0 0 0 0

4 बागलाण 18248 310 17125 813

5 मालेगांव 8316 1618 6078 620

6 नांदगाव 3792 2237 1470 85

7 चांदवड 26118 0 23814 2304

8 दडोरी 21622 0 19065 2557

9 पेठ 92 0 35 57

10 यंबक 517 82 350 85

11 नािशक 101292 7 100115 1170

12 इगतपुरी 359 220 84 55

13 िस र 19976 467 19509 0

14 िनफाड 30607 242 30365 0

15 येवला 3823 0 3500 323

िज हा एकूण 244659 5328 230172 9159

आधार : अिध क, िज हा भूमी अिभलेख काय लय, नािशक

Page 109: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

65

त ता . 5.19

कूपनिलका, हातपंप व िव ुत पंपािवषयक मािहती

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ.

. तालुका चालू वष तील वष अखेर

एकूण कुपनिल-

कांची सं या

यापैकी उ च मता

कुपनिलकांची सं या

यश वी कूपनिलकांची

सं या

बसिवले या हातपंपांची

सं या

बसिवले या िव ुतपंपांची

सं या

चालू असले या हातपंपांची

सं या

चालू असले या

िव ुतपंपांची सं या

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 सुरगाणा 9 0 7 7 0 323 5

2 कळवण 13 5 12 12 0 647 63

3 देवळा 8 1 8 8 0 427 48

4 बागलाण 11 2 11 10 1 716 78

5 मालेगांव 5 0 5 5 0 793 41

6 नांदगाव 13 2 12 12 0 493 29

7 चांदवड 8 1 8 8 0 538 45

8 दडोरी 25 4 16 15 1 652 81

9 पेठ 8 0 7 7 0 142 2

10 यंबक 7 0 4 4 0 178 5

11 नािशक 2 0 1 1 0 278 29

12 इगतपुरी 16 0 8 8 0 269 9

13 िस र 16 1 10 9 1 648 40

14 िनफाड 26 6 22 12 2 665 79

15 येवला 8 0 5 5 0 645 32

िज हा एकूण 175 22 136 123 5 7414 586

िटप : 1) (0) मािहती िनरंक समजावी. आधार : उप अिभयंता (यांि की), भूजल सव ण यं णा, िज हा पिरषद, नािशक

Page 110: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

66

त ता . 5.20 िज ातील पाटबंधारे िवषयक सुिवधा (रा य तर पाटबंधारे)

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15

अ. .

तालुका िविवध क पाअंतगत लाभ े व ओिलत े लघु पाटबंधारे क प म यम क प मोठे क प

लाभ े (हे.) ओिलत े (हे.) लाभ े (हे.) ओिलत े (हे.) लाभ े (हे.) ओिलत े (हे.) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 सुरगाणा 649 415 0 0 0 0

2 कळवण 3346 2735 0 0 53539 6971

3 देवळा 1641 1313 0 0 3794 3186

4 बागलाण 2588 2018 23534 4137 0 0

5 मालेगांव 3400 2719 0 0 0 0

6 नांदगाव 2497 1997 7673 1298 106588 30783

7 चांदवड 2655 5333.54 0 0 715 497

8 दडोरी 4804 0 9034 2194 101983 2316

9 पेठ 3149 2587 0 0 0 0

10 यंबक 2605 465 0 0 0 0

11 नािशक 2618 0 12725 626 30400 3813

12 इगतपुरी 2044 0 0 0 113450 26059

13 िस र 3050 7371.15 5260 1150 0 0

14 िनफाड 1422 1875.86 0 0 0 0

15 येवला 953 4244.02 0 0 0 0

िज हा एकूण 37421 33073.57 58226 9405 410469 73625

िटप : (0) मािहती िनरंक आहे. सदर तालु यांम य ेम यम/मोठे क प नाहीत. आधार : 1. नािशक पाटबंधारे िवभाग, नािशक. 2. कायकारी अिभयंता, लघु पाटबंधारे िवभाग, मालेगांव. 3. कायकारी अिभयंता, पालखेड पाटबंधारे िवभाग, नािशक. 4. कायकारी अिभयंता, लघु पाटबंधारे (िज हा पिरषद), नािशक.

Page 111: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

67

त ता . 5.21 िज हयातील लघुपाटबंधा यां या कामािवषयक मािहती

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ.

. बाब/ तालुका सुरगाणा कळवण देवळा बागलाण मालेगांव नांदगाव चांदवड दडोरी

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 संदभ वष त

पूण झाले या कामांची सं या

िज हा पिरषद 12 30 15 73 28 5 20 62 रा य 4 8 3 5 7 8 2 10

सहकारी 0 0 0 0 0 0 0 0 एकूण 16 38 18 78 35 13 22 72

2 माच 2014 अखेर पूण कामांची सं या

िज हा पिरषद 271 235 172 369 438 299 419 409 रा य 50 29 21 24 67 48 19 48

सहकारी 0 0 0 0 0 0 0 0 एकूण 321 264 193 393 505 347 438 457

3 माच 2014 अखेर वापरात असले या कामांची सं या

िज हा पिरषद 271 235 172 369 466 304 439 409 रा य 50 29 21 24 67 48 19 48

सहकारी 0 0 0 0 0 0 0 0 एकूण 321 264 193 393 533 352 458 457

4 वापरात असले या कामाचे लाभ े (हे टर)

िज हा पिरषद 3367 2564 3718 5536 6284 4704 5448 5886 रा य 783 3346 1641 2588 3400 2497 2655 4804

सहकारी 0 0 0 0 0 0 0 0 एकूण 4150 5910 5359 8124 9684 7201 8103 10690

5 वापरात असले या कामांखालील िन वळ ओिलत

े (हे टर)

िज हा पिरषद 3367 2564 3718 5536 6284 4704 5448 5886 रा य 696 3346 1641 2588 3400 2497 1699 3315

सहकारी 0 0 0 0 0 एकूण 4063 5910 5359 8124 9684 7201 7147 9201

पुढे चालू...

Page 112: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

68

त ता . 5.21 िज हयातील लघुपाटबंधा यां या कामािवषयक मािहती

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ.

. बाब/ तालुका पेठ यंबक नािशक इगतपुरी िस र िनफाड येवला एकुण

िज हा (1) (2) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 1 संदभ

वष त पूण झाले या कामांची सं या

िज हा पिरषद 5 12 10 11 29 16 23 351

रा य 9 11 4 5 7 0 0 83

सहकारी 0 0 0 0 0 0 0 0

एकूण 14 23 14 16 36 16 23 434 2 माच

2014 अखेर पूण कामांची सं या

िज हा पिरषद 304 532 219 239 448 186 301 4841

रा य 32 32 11 17 31 2 0 431

सहकारी 0 0 0 0 0 0 0 0

एकूण 336 564 230 256 479 188 301 5272 3 माच

2014 अखेर वापरात असले या कामांची सं या

िज हा पिरषद 304 532 219 239 477 202 324 4962

रा य 14 21 11 17 31 3 3 406

सहकारी 0 0 0 0 0 0 0 0

एकूण 318 553 230 256 508 205 327 5368

4 वापरात असले या कामाचे लाभ े (हे टर)

िज हा पिरषद 2820 3569 1532 1776 7592 1944 4383 61123

रा य 3149 1768 0 0 0 1422 953 29006

सहकारी 0 0 0 0 0 0 0 0

एकूण 5969 5337 1532 1776 7592 3366 5336 90129 5 वापरात

असले या कामांखालील िन वळ ओिलत

े (हे टर)

िज हा पिरषद 2820 3569 1532 1776 7592 1944 4383 61123

रा य 4236 2387 0 0 0 0 0 25805

सहकारी 0 0 0 0 0 0 0 0

एकूण 7056 5956 1532 1776 7592 1944 4383 86928

िटप : लघु पाटबंधारे थापन झा यापासुन माच, 2015 अखेर पयतची आकडेवारी आहे. आधार : 1. कायकारी अिभयंता, लघु पाटबंधारे (रा य तर), नािशक. 2. कायकारी अिभयंता, लघु पाटबंधारे (िज हा पिरषद), नािशक

Page 113: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

69

त ता . 5.22 मोठे व म यम पाटबंधारे क पांिवषयक मािहती

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15

अ. .

बाब मोठे क प

(1) (2) (3) 1 क पाचे नाव गंगापूर करंजवण वाघाड ओझरखेड पालखेड पुनेगांव ितसगांव

2 क प या तालु यात आहे या तालु याचे नाव नािशक दडोरी दडोरी दडोरी दडोरी दडोरी दडोरी

3

अ) काम पूण झा याचे वष 1965 1974 1980 1984 1976 2001 2000 ब) अपूण अस यास काम पूण हो याचे अपेि त वष -- -- -- -- -- -- -- क) क पाचा अंदाजे खच . लाखात 263.80 1182.09 1924.56 2602.40 3430.09 4772.73 2130.23

4

धरण धरणाची उंची (मी) अ) मंजूर झालेली 36.57 39.30 46.92 35.50 19.55 25.14 22.40 ब) पूण झालेली 36.57 39.30 46.92 35.30 19.55 25.14 22.40

5 कालवा डावा उजवा/डावा उजवा उजवा/डावा उजवा उजवा/डावा अ) एकुण लांबी (िकमी) 94 17 15/45 65 130/19 73 0.42 ब) पूण लांबी (िकमी) 94 17 15/45 65 130/19 73 0.42

6 कमाल मता (द.ल.घ.मी.) 159.84 175.56 76.44 67.96 23.03 20.39 15.46

7 31.03.2015 रोजी य साठा (द.ल.घ.मी.) 105.42 152.09 19.22 22.79 1.27 7.05 2.04

8 एकूण लाभ े (हे टर) 30400 2742 9642 14857 65045 7230 2467

9 लाभ े ाखालील लागवडी लायक े (हे टर) 29900 1574 6750 10400 41580 6984 1727

10 क प पूण झा यावर ओिलता -खाली येणारे े (हे टर) 23960 1574 6750 10400 41580 6984 1727

11

2014-15 मधील ओिलताखाली असलेले े (हे टर)

बारमाही 1260 69 217 270 109 124 41

हंगामी 2553 58 193 147 936 125 27

12 पा याचा वापर (द.ल.घ.मी.) अ) िप यासाठी 142.36 0 1.78 3.16 75.72 0.07 0.07 ब) शेतीसाठी 58.00 6.38 37.28 28.77 106.80 9.88 3.45 क) औ ोिगक वापरासाठी 19.99 0.19 0 0.31 2.74 0 0 ड) वीज िन मतीसाठी 0 0 0 0 0 0 0 इ) इतर बाब साठी 0 0 0 0 0 0 0

13 पाणीप ी वसुली ( .लाखात) 43.22 48.43 25.29 46.22 482.82 14.46 5.12 14 एकुण थकबाकी ( .लाखात) 9.92 4.93 1.14 14.26 232.08 11.43 1.72 15 पाणी वापर/ वाटप सह.

सं थांची सं या 10 0 24 29 156 2 0

पूढे चालू...

Page 114: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

70

त ता . 5.22 मोठे व म यम पाटबंधारे क पांिवषयक मािहती

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ.

. बाब मोठे क प

(1) (2) (3) 1 क पाचे नाव चनकापूर पुनंद दरसवाडी िगरणा दारणा कडवा 2 क प या तालु यात आहे या

तालु याचे नाव कळवण कळवण चांदवड नांदगांव इगतपूरी इगतपूरी

3

अ) काम पूण झा याचे वष 1973 2005 2006 1969 1916 2005 ब) अपूण अस यास काम पूण हो याचे अपेि त वष -- -- -- -- -- --

क) क पाचा अंदाजे खच .लाखात 328.91 46216.70 3049.00 848.00 263.83 7606.56 4

धरण धरणाची उंची (मी) अ) मंजूर झालेली 39.01 34.40 21.40 54.60 28.04 31.89 ब) पूण झालेली 39.01 34.40 21.40 54.60 28.04 31.89

5

कालवा उजवा/डावा उजवा/डावा अ) एकुण लांबी (िकमी) 64.28 161 90 20/53 200 88 ब) पूण लांबी (िकमी) 64.28 66 90 20/52 200 88

6 कमाल मता (द.ल.घ.मी.) 76.85 39.75 25.5 524 202.44 59.59 7 31.03.2015 रोजी य साठा

(द.ल.घ.मी.) 35.32 19.65 0 19.92 65.64 3.20

8 एकूण लाभ े (हे टर) 24139 29400 715 106588 94046 19404 9 लाभ े ाखालील लागवडी लायक े

(हे टर) 20733 20838 715 79283 88822 15523

10

क प पूण झा यावर ओिलताखाली येणारे े (हे टर) 14042 14069 840 57209 32985 10117

11

2013-14 मधील ओिलता खाली असलेले े (हे टर)

बारमाही 61 0 0 16360 6645 54 हंगामी 2118 4792 497 14423 16703 2657

12 पा याचा वापर (द.ल.घ.मी.) अ) िप यासाठी 37.34 14.53 0 उना 16.14 6.75 ब) शेतीसाठी 7.14 11.75 0 उना 23.19 40.51 क) औ ोिगक वापरासाठी 0.015 0 0 उना 3.81 0 ड) वीज िन मतीसाठी 0.00 0 0 उना 0 0 इ) इतर बाब साठी 0.00 3.96 0 उना 0 20.29

13 पाणीप ी वसुली ( .लाखात) 119.83 11.11 0 उना 64.83 3.78 14 एकुण थकबाकी ( .लाखात) 119.78 28.08 0 उना 14.89 8.68 15 पाणी वापर/ वाटप सह. सं थांची सं या 0 4 0 उना 0 0

पूढे चालू...

Page 115: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

71

त ता . 5.22 मोठे व म यम पाटबंधारे क पांिवषयक मािहती

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15

अ. .

बाब म यम क प

(1) (2) (3) 1 क पाचे नाव का यपी गौतमी

गोदावरी आळंदी हरणबारी केळझर मािणक-पुंज ना या-

सा या भोजापूर

2

क प या तालु यात आहे या तालु याचे नाव नािशक नािशक दडोरी बागलाण बागलाण नांदगांव नांदगांव िस र

3

अ) काम पूण झा याचे वष 2005 2006 1985 1990 1985 2008 1994 1973 ब) अपूण अस यास काम पूण हो याचे अपेि त वष -- -- -- -- -- -- -- --

क) क पाचा अंदाजे खच . लाखात 4933.33 6490.29 2063.50 1848.13 340.18 5191.95 2082.97 165.72

4

धरण धरणाची उंची (मी) अ) मंजूर झालेली 41.75 59.87 29.28 34.02 32.50 32.92 23.09 29.65 ब) पूण झालेली 41.75 59.87 29.28 34.02 32.50 32.92 23.09 29.65

5

कालवा उजवा/डावा उजवा/डावा डावा उजवा उजवा/डावा अ) एकुण लांबी (िकमी) 0 0 46.50 32.00 20.00 20 10.80 17.21 ब) पूण लांबी (िकमी) 0 0 46.50 32.00 20.00 15 10.80 17.21

6 कमाल मता(द.ल.घ.मी.) 52.69 53.72 29.53 33.02 16.22 14.02 11.24 13.73 7 31.03.2015 रोजी य साठा

(द.ल.घ.मी.) 29.39 10.25 14.35 12.76 3.93 9.46 0.42 0.22

8 एकूण लाभ े (हे टर) 5817 6908 9034 16454 7080 3679 3994 5260 9 लाभ े ाखालील लागवडी

लायक े (हे टर) 5817 6908 7408 12340 4536 3670 2893 4580

10 क प पूण झा यावर ओिलता खाली येणारे े (हे टर) 5817 6908 6296 9726 3394 2685 2400 4500

11 2014-15 मधील ओिलताखाली असलेले े (हे टर)

बारमाही 157 469 850 149 22 0 0 0

हंगामी - - 1344 2236 1730 1298 0 1150

12 पा याचा वापर (द.ल.घ.मी.) अ) िप यासाठी - 0.031 - 14.40 1.32 2.01 2.24 3.786 ब) शेतीसाठी 1.40 4.93 17.354 13.69 8.96 9.19 0 6.432 क) औ ांिगक वापरासाठी - - 0 0 0 0 0 0 ड) वीज िन मतीसाठी - - 0 0 0 0 0 0 इ) इतर बाब साठी - - 0 0 - 1.16 0 0

13 पाणीप ी वसुली ( .लाखात) 0.25 1.08 11.17 33.46 6.47 7.58 3.04 0 14 एकुण थकबाकी ( .लाखात) 0.04 0 0.32 41.55 24.59 0 3.00 0 15 पाणी वापर/ वाटप सह. सं थांची

सं या 0 0 1 8 7 4 0 5

Page 116: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

72

िटप : 1. िदलेली आकडेवारी ही बरोबर असुन एकूण लाभ े / लाभ े ाखालील लागवडी लायक े क प पूण झा यावर ओिलता खाली येणारे े / क प पूण झा यावर बदलत नसते. 2. िद.31/3/2015 रोजी मािहती ा त क न घेतलेली अस याने, सवसाधारणपणे माहे माच म ये धरणातील य साठा कमी माणातच असतो. 3. ( 0 ) मािहती िनरंक 4.िगरणा मोठे क प या धरणाची मािहती जळगाव िज हा पाटबंधारे िवभागाकडे अस यामुळे ा त होवू शकली नाही. आधार : 1. नािशक पाटबंधारे िवभाग, नािशक. 2. लघु पाटबंधारे िवभाग, मालेगांव. 3. पालखेड पाटबंधारे िवभाग, नािशक.

Page 117: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

73

त ता . 5.23 िज ातील पाटबंधारे िवषयक सुिवधा

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ.

. तालुका िज हा पिरषद तर (0 ते 100 हे टर) थािनक तर (101 ते 250 हे टर)

सं या लाभ े अंितम े सं या लाभ े अंितम े (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 सुरगाणा 271 3367 3367 01 120 120

2 कळवण 235 2564 2564 03 742 742

3 देवळा 172 3718 3718 01 245 245

4 बागलाण 369 5536 5536 0 0 0

5 मालेगांव 466 6284 6284 05 1100 1100

6 नांदगाव 304 4704 4704 07 1257 1257

7 चांदवड 439 5448 5448 02 257 257

8 दडोरी 409 5886 5886 04 746 746

9 पेठ 304 2820 2820 06 927 927

10 यंबक 532 3569 3569 03 422 422

11 नािशक 219 1532 1532 03 669 669

12 इगतपुरी 239 1776 1776 02 419 419

13 िस र 477 7592 7592 02 480 480

14 िनफाड 202 1944 1944 0 0 0

15 येवला 324 4383 4383 01 118 118

िज हा एकूण 4962 61123 61123 40 7502 7502

िटप :1.(0) मािहती िनरंक आहे. 2. क प पूण झा यानंतर लाभ े िन चत केले जाते यात पु हा बदल होत नाही आधार :1. कायकारी अिभयंता लघु पाटबंधारे पुव / प चम िज.प. नािशक. 2. कायकारी अिभयंता, लघु पाटबंधारे थािनक तर, नािशक.

Page 118: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

74

त ता . 5.24 िज हयातील पाणलोट े िवकास काय मांतगत मृद व जलसंधारण कामांची गती

िज हा : नािशक संदभ वष :2014-15

िटप : ता.मालेगाव,नांदगाव,िनफाड पाणलोट े ाचे काम सु झालेले असून ते अदयाप पूण झालेले नस यामुळे खच दशवलेला असून पाणलोटांची सं या व आकडेवारी दशिव यात आलेली नाही. आधार : िज हा अिध क, कृिष अिधकारी, नािशक

अ. .

तालुका पाणलोट े िवकास काय मांतगत

संदभ वष त य सु झालेली कामे

संदभ वष त पूण झालेले पाणलोट

िनवड लेली गावे

पाणलोटां ची सं या

पाणलोटांचे एकूण े

(हे.)

गावांची सं या

पाणलोटां ची सं या

पाणलोटांचे एकूण े हे.

पूण झालेले पाणलो टांची सं या

पूण पाणलोटांचे

े (हे.)

झालेला खच ( .)

पूण िवकिसत झालेली

गाव

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1 सुरगाणा 77 190 58133.00 14 16 4262.64 3 238.18 215.08 17 2 कळवण 125 494 90274.36 16 16 4153.55 4 476.47 223.02 9 3 देवळा 30 56 31360.75 5 6 2442.91 1 257.15 78.49 0 4 बागलाण 141 207 94072.00 18 20 6625.07 9 1777.89 304.06 0 5 मालेगांव 62 260 87414.00 5 6 2420.30 0 0 85.00 0 6 नांदगाव 60 58 74654.00 5 5 2111.27 0 0 62.00 0 7 चांदवड 84 143 68301.00 14 15 4988.78 3 423.46 185.85 0 8 दडोरी 83 107 39576.93 17 17 4747.30 6 637.64 287.01 0 9 पेठ 77 137 45707.00 13 13 4210.36 2 558.74 278.24 6

10 यंबक 63 200 75362.36 26 26 6368.20 8 881.86 341.80 7 11 नािशक 47 121 34537.85 6 6 1401.44 4 962.98 116.28 10 12 इगतपुरी 84 180 70300.32 17 18 4251.21 11 1703.43 335.32 6 13 िस र 73 222 198877.00 26 29 9960.24 5 829.01 366.47 0 14 िनफाड 19 20 13186.00 2 2 528.37 0 0 16.00 0 15 येवला 59 156 41540.00 10 10 3073.66 1 177.42 118.26 0

एकूण िज हा 1084 2551 1023296.57 194 205 61545.30 57 8924.23 3012.88 55

Page 119: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

75

त ता . 5.25 िज ातील एकूण वन े

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 ( े : चौ. िक. मी.)

अ. . िवभाग वन े िज ा या एकूण भौगोिलक े ाशी

ट केवारी राखीव संरि त अवग कृत एकूण

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1) वन िवभाग 3167.44 250.18 7.12 3424.74 22.05

(2) महारा वन िवकास मंडळ 0 0 0 0 0.00

(3) महसुल िवभाग 13.23 0 0 13.23 0.09

(4) वन िवभागा या अख यािरत आणलेली खाजगी वने 0 0 0 0 0.00

िज हा एकूण 3180.67 250.18 7.12 3437.97 22.14

आधार : धान मु य वनसंर क, महारा रा य, नागपूर.

त ता . 5.26 िज ातील वनांचे वग करण

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 ( े : चौ. िक. मी.)

अ. . िवभाग वन े िज ातील घनदाट वन े ाची एकूण

वन े ाशी ट केवारी घनदाट म यम तुरळक एकूण

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1) वन िवभाग 373.31 568.27 1150.66 2092.24 17.84

(2) महारा वन िवकास मंडळ 0 219.23 201.53 420.76 0

(3) वनिवभागा या अख यािरत आणलेली खाजगी वने 0 54.55 46.03 100.58 0

एकूण 373.31 842.05 1398.22 2613.58 14.28

आधार : उप वनसंर क, पुव /प चम िवभाग, नािशक.

Page 120: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

76

त ता . 5.27 सामािजक वनीकरण काय मांतगत वृ रोपणाचे ल य व सा य

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 ( े : चौ.िक.मी.)

अ. .

तालुका वृ ारोपण े लागवड केले या वृ ांची सं या िज ा या एकूण भौगोिलक े ाशी ट केवारी ल य सा य ल य सा य

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 सुरगाणा 0 0 0 0 0.00

2 कळवण 10.00 1.13 25000 2832 0.13

3 देवळा 0 0 0 0 0.00

4 बागलाण 6.00 6.00 6000 5500 0.41

5 मालेगांव 4.00 4.00 4000 1330 0.22

6 नांदगाव 8.40 2.60 21000 2500 0.24

7 चांदवड 5.00 0.40 12500 1000 0.04

8 दडोरी 4.00 4.00 4000 3000 0.30

9 पेठ 6.00 6.00 6000 5000 1.08

10 यंबक 0.00 0.00 0 0 0.00

11 नािशक 10.00 4.00 25000 10000 0.45

12 इगतपुरी 9.00 3.11 9999 3465 0.36

13 िस र 10.00 1.00 25000 2108 0.07

14 िनफाड 0.00 0.00 0 0 0.00

15 येवला 8.00 4.00 20000 3668 0.38

एकूण 80.4 36.24 158499 40403 0.26

िटप : (0) सदर तालु यात वृ ारोपण लागवड झालेली नाही. आधार : उपसंचालक, सामािजक वनीकरण, नािशकरोड, नािशक.

Page 121: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

77

त ता . 5.28 व यजीव व रा ीय उ ाने / अभयार यातंगत क पिनहाय े व खच

िज हा : नािशक संदभ : 2012-13 ते 2014-15 योजना े

(चौ.िक.मी.) खच ( . लाखात) 2013-14 या

तुलनेत 2014-15 मधील शेकडा

बदल 2012-13 2013-14 2014-15

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

अ) व यजीव अभयार ये -- -- -- -- --

ब) या क प -- -- -- -- --

क) रा ीय उ ाने / अभयार याचा िवकास -- -- -- -- --

ड) प ांसाठीचे अभयार य 100.12 83.68 80.09 70.15 -12.41

इ) वन पतीशा िवषयक उ ाने -- -- -- -- --

फ) ाणी उ ाने -- -- -- -- --

ग) इतर िज ांतगत क प -- -- -- -- --

एकूण 100.12 83.68 80.09 70.15 -12.41

िटप : -- मािहती िनरंक आहे. आधार : वनसंर क (व यजीव), नािशक.

Page 122: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

78

त ता . 5.29 मु य व गौण वन उ पादने व उ प न

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15

िटप : (0) मािहती िनरंक आहे. आधार : उपवन संर क, पुव/प चम वनिवभाग, नािशक.

अ. . तपिशल एकूण उ पादन िव ी केलेले एकूण उ पादन

एकूण िव ीचे मू य (मागील िशलकी उ पादन ध न)

(हजार पयांत) (1) (2) (3) (4) (5) (अ) वन उ पादने 1 इमारती लाकूड (हजार घमी) 68.617 36.495 7784 2 जळाऊ लाकूड (हजार घमी) 23.86 25.902 266 3 चंदन लाकूड (हजार घमी) 0 0 0

4 गौण वन उ पादने अ) बांब ू(सं या) 35124 32124 524

ब) गवत इ यादी ( वटल) 0 0 0

क) िवडी पाने (गोणी) 0 0 0

ड) डक ( वटल) 0 0 0

इ) इतर

i) आपटा पाने 220 220 86 ii) िशकेकाई 0 0 0

iii) मोहाची फुले ( वटल) 0 0 0

iv) काजू / फळे 0 0 0

v) िहरडा /बेहडा ( वटल) 0 0 0

vi) खाणी व खिनजे 0 0 0

vii) कारवी 0 0 0

viii) लाख ( वटल) 0 0 0

एकूण गौण उ पादने (अ ते इ) 8660 (ब) उ प

1) परिमट फी 0 0 0 2) महसूल फी 0 0 0 3) पास फी 0 0 140.58 4) इतर फी 0 0 14.98 ब उ प 0 0 155.56 एकूण उ प न 0 0 8815.56

Page 123: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

79

त ता . 5.30 संवगिनहाय कारखा यांचा तपिशल

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ.

. तालुका कारखा यांचा संवग एकूण

रेड ऑरज ीन (1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 सुरगाणा 06 -- 06 12

2 कळवण 14 10 38 62

3 देवळा 09 -- 32 41

4 बागलाण 15 09 28 52

5 मालेगांव 93 85 490 668

6 नांदगाव 30 17 26 73

7 चांदवड 12 14 62 88

8 दडोरी 151 81 114 346

9 पेठ 03 -- 06 09

10 यंबक 09 07 22 37

11 नािशक 523 257 3450 4230

12 इगतपुरी 98 47 440 585

13 िस र 339 240 520 1099

14 िनफाड 28 27 64 119

15 येवला 31 09 117 157

िज हा एकूण 1361 803 5415 7579

आधार : िवभागीय अिधकारी, महारा दुषण िनयं ण मंडळ, नािशक.

Page 124: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

80

त ता . 6.1 िज ातील उ ोगांबाबतचा तपिशल

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15

िटप : 1. (0) मािहती िनरंक समजावी 2. िस र तालुका वगळता िज हयात िवशेष आ थक े नसून िज हयात िवदेशी गुंतवणूकीचे क प सु दा नाहीत. 3. (**)औदयोिगक िवकास महामंडळ े काय लय कायरत असून तेथे एकही उदयोग चालू नाही. आधार : 1. ादेिशक अिधकारी महारा औदयोिगक िवकास महामंडळ, नािशक.

2. िज हा उ ोग क , नािशक

अ. .

तालुका िवशेष आ थक े

िज ातील औ ोिगक गुंतवणूक

िवदेशी थेट गुंतवणूकअंतगत

महारा औ ोिगक

िवकास मंडळा या

े ाची सं या

महारा औ ोिगक

िवकास मंडळा या

े ातील उ ोग

घटकांची सं या

सहकारी औ ोिगक

िवकास मंडळा या

े ाची सं या

सं या े (हे.) क पांची सं या

गंुतवणूक (कोटी .)

क पांची सं या

गंुतवणूक (कोटी .)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 सुरगाणा 0 0 25 0.34 0 0 0 0 0

2 कळवण 0 0 11 0.61 0 0 0 1 1

3 देवळा 0 0 35 2.16 0 0 0 0 0

4 बागलाण 0 0 9 0.87 0 0 0 0 0

5 मालेगांव 0 0 417 54.62 0 0 1 49 1

6 नांदगाव 0 0 11 0.95 0 0 0 1 1

7 चांदवड 0 0 12 1.04 0 0 0 2 2

8 दडोरी 0 0 125 23.01 4 1598.00 1 35 1

9 पेठ 0 0 36 0.93 0 0 1 ** 0

10 यंबक 0 0 26 0.84 0 0 0 0 0

11 नािशक 0 0 660 134.43 78 17549.20 2 2999 1

12 इगतपुरी 0 0 55 25.22 6 94691.47 0 1 1

13 िस र 1 1505.70 95 44.38 6 3313.18 2 884 1

14 िनफाड 0 0 58 17.57 0 0 1 11 1

15 येवला 0 0 97 2.97 0 0 0 1 1

िज हा एकूण 1 1505.7 1672 309.94 94 117151.9 8 3984 11

Page 125: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

81

त ता . 6.2 िज ातील िविवध यं णाकडे उपल ध असले या वयंरोजगारा या योजनांतगत लाभ िदले या

लाभधारकांची सं या

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ.

. तालुका िज हा उ ोग क िज हा ामीण िवकास

यं णा अ णी बँक थािनक

महामंडळे िविवध महामंडळे

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 सुरगाणा 0 782 782 0 --

2 कळवण 4 948 981 29 --

3 देवळा 5 479 564 80 --

4 बागलाण 4 1031 1147 112 --

5 मालेगांव 42 976 1234 216 --

6 नांदगाव 10 835 878 33 --

7 चांदवड 6 897 935 32 --

8 दडोरी 1 816 833 16 --

9 पेठ 1 530 541 10 --

10 यंबक 2 483 485 0 --

11 नािशक 49 652 1335 634 --

12 इगतपुरी 0 585 613 28 --

13 िस र 5 828 961 128 --

14 िनफाड 20 950 1047 77 --

15 येवला 7 727 764 30 --

िज हा एकूण 156 11519 13100 1425 -- िटप : (0)मािहती िनरंक आहे. आधार : 1. िज हा अ णी बँक, नािशक

2. िज हा ामीण िवकास यं णा, नािशक 3. िज हा यव थापक, इतर मागासवग य िव आिण िवकास महामंडळ, नािशक. 4. िज हा यव थापक, वसंतराव नाईक िवमु त जाती व भट या जमाती िवकास महामंडळ, नािशक. 5. िज हा यव थापक, लोकशाहीर अ णाभाउ साठे िवकास महामंडळ, नािशक. 6. िज हा यव थापक, संत रोिहदास चमकार िवकास महामंडळ, नािशक.

Page 126: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

82

त ता . 6.3 कारखा यातील कामगारांची दैिनक सरासरी सं या

िज हा : नािशक संदभ : 2013

अ. ..

उ ोग गट रा ीय उदयोग संके- तांक

कारखाने सं या तंभ 6 मधील (कारखा यातील) कामगार सं या

काम केले या म िदनांची एकूण सं या

(हजारात)

प न पाठिवणारे चालू कारखाने

न दणी झालेले

बंद प पाठिवणारे

चालू

एकूण

पैकी ि या

सं या कामगार सं या

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1 शेतीपुरक ि या आिण धा य

उ पादनानंतर या धा यावरील ि या )सुतकाढणे , वटणी, सफाई इ(.

16 2 0 2 57 7 10 0 0

2 फळे व भाजीपाला ि या करणे व साठवण करणे 103 14 1 5 450 62 129 8 269

3 फळ आिण ा यांपासून तेल,चरबी यांचे उ पादन 104 36 10 16 114 15 28 10 59

4 दु धज य पदाथ चे उ पादन 105 15 1 7 620 16 194 7 166 5 िगरणी ारे पीठ,भात,डाळ इ .

धा यावर ि या क न उ पादन

106 27 0 23 459 31 136 4 40

6 इतर खा ज य पदाथ चे उ पादन 107 42 6 25 1817 332 534 11 3316

7 मादक पेयांचे उ पादन 110 41 5 22 2063 79 654 14 140 8 सुती कापडाचे उ पादन व सूत

कातणे व यावरील ि या 131 132 14 78 2044 35 515 40 688

9 इतर कापडाचे उ पादन 139 11 3 6 581 9 176 2 34 10 फर यितािर त तयार कपडे

उ पादन 141 8 0 7 451 22 139 1 17

11 चामडयावर ि या क न बॅग व इतर उ पादन 151 4 1 3 203 41 62 0 0

12 पाद ाणंचे उ पादन 152 3 1 0 0 0 N.A. 2 36 13 लाकूड िगरणी व लाकडावर

ि या 161 176 16 99 435 1 127 61 217

14 लाकडाचे उ पादन 162 17 5 8 111 10 34 4 41 15 कागद व कागदा या व तूचे

उ पादन 170 102 9 61 1972 98 597 32 697

16 मु ण व मु णा संबंधी काय 181 35 1 21 5534 120 1690 13 300 17 शु द पे ोिलयम उ पादन े 192 6 0 4 222 11 67 2 22 18 मूलभूत रसायने व खत आिण

नायटोजन कंपाऊड,िसथिटक रबर यांचे उ पादन

201 61 15 33 883 35 267 13 146

19 इतर रासायिनक व तुंचे उ पादन 202 97 9 55 1641 67 501 33 649

Page 127: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

83

त ता . 6.3 कारखा यातील कामगारांची दैिनक सरासरी सं या

िज हा : नािशक संदभ : 2013

अ. .. उ ोग गट

रा ीय उदयोग संके- तांक

कारखाने सं या तंभ 6 मधील

(कारखा यातील) कामगारसं या

काम केले या

म िदनांची एकूण सं या

(हजारात)

प न पाठिवणारे चालू कारखाने

न दणी झालेले बंद

प पाठिवणारे

चालू एकूण पैकी

ि या सं या कामगार सं या

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 20 औषधे, वै कीय रसायने,जैिवक

उ पादने 210 52 10 26 3126 430 888 16 641

21 रबर उ पादने 221 56 5 29 3410 98 1108 22 318 22 लॅ टक उ पादने 222 113 16 75 3569 151 1082 22 438 23 काच आिण काचेचे उ पादन 231 13 2 5 1662 52 580 6 137 24 अधातू खिनज पदाथांच उ पादन 239 67 15 28 2706 94 820 24 498 25 मूलभूत लोखंड व टल तयार

करणे 241 72 9 45 2983 24 851 18 767

26 मूलभूत मौ यवान धातू व अलोह धातूंचे उ पादन 242 29 2 19 898 76 272 8 351

27 धातूंचे ओतकाम 243 26 4 11 660 38 202 11 366 28 धातूंची रचना क न व तंूचे

उ पादन 251 77 9 52 3013 27 914 16 442

29 धातूं या इतर व तंूचे उ पादन व धातूकाम 259 355 40 204 13417 397 4094 111 2482

30 इले ॉिनक उ पादने 261 37 3 22 1719 366 519 12 520 31 मोजमापक परी िनयंि त व तंूचे

उ पादन 264 2 2 0 0 0 N.A. 0 0

32 मोजमाप,चाचणी आिण इतर उपकरणांचे उ पादन 265 5 1 4 228 39 69 0 0

33 िव ुत माटारी, जनरेटस, ा सफामर आिण वीज वाहक व िनयं ण व तंूचे उ पादन

271 19 3 9 459 16 139 7 293

34 िव ूत बॅटरीचे उ पादन 272 3 0 2 154 0 47 1 14 35 वायरचे उ पादन 273 3 0 3 68 15 19 0 0 36 िव ुत िद यांचे उ पादन 274 8 1 4 199 20 60 3 150 37 घरगुती उपयोगासाठी लागणा -या

व तंूचे उ पादन 275 3 2 1 12 1 4 0 0

38 इतर िव ुत उपकरणांचे उ पादन 279 1 0 1 16 3 5 0 0 39 सवसाधारण उददेशासाठीचे यं व

यं सामु ीची उ पादने 281 44 7 28 2505 71 762 9 237

40 िवशेष उपयोगासाठी यं व यं साम ीचे उ पादन 282 49 3 35 1550 81 473 11 195

41 मोटार वाहनांची बॉडी बांधणे व ेलस व िनम ेलसचे उ पादन 292 1 0 1 9 0 3 0 0

पुढे चालू..

Page 128: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

84

त ता . 6.3 कारखा यातील कामगारांची दैिनक सरासरी सं या

िज हा : नािशक संदभ : 2013

अ. .. उ ोग गट

रा ीय उदयोग संके- तांक

कारखाने सं या तंभ 6 मधील

(कारखा यातील) कामगार सं या

काम केले या

म िदनांची एकूण सं या

(हजारात)

प न पाठिवणारे चालू कारखाने

न दणी झालेले बंद

प पाठिवणारे चालू

एकूण पैकी ि या सं या कामगार

सं या

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 42 मोटार वाहनां या सुटया भागांचे

उ पादन 293 40 3 33 9507 155 2851 4 124

43 रे वेचे इंिजन व डबे तयार करणे 302 2 0 2 721 38 213 0 0 44 इतर वग कृत न केले या

वाहतुकी या साधनांचे उ पादन 309 6 2 3 537 0 163 1 16

45 फिनचरचे उ पादन 310 12 2 7 343 16 102 3 59 46 इतर वग कृत नसलेली इतर

उ पादने 329 10 1 8 353 21 108 1 38

47 धातू या उ पादनांची,यं सामु ीची व उपकरणांची दु ती 331 115 11 71 9707 314 2847 33 1778

48 वीजिनिमती,वहन व िवतरण 351 6 1 3 1554 96 560 2 112 49 गॅसचे उ पादन व वाटप 352 3 0 2 34 2 10 1 3 50 पा याचे संचनय, ि या व पुरवठा 360 33 0 27 308 2 112 6 129 51 मोटार वाहने दु ती व देखभाल 452 62 9 36 2772 166 861 17 426

52 खा पदाथ, पेय व तंबाखूची घाऊक िव ी 463 1 1 0 0 0 N.A. 0 0

53 वाहनासाठी लागणा -या इंधनाची िवशेष दुकानातील िकरकोळ िव ी 473 54 6 28 554 10 186 20 248

54 साठवण व गोदामे 521 14 1 1 8 0 2 12 343 55 इतर वग कृत नसले या

यापारिवषयक पुरकसेवा 829 8 3 1 12 0 3 4 62

56 इतर वैय तक सेवाकाय 960 2 1 1 6 2 2 0 0 57 मटन ि या क न जतन करणे 101 4 0 0 0 0 N.A. 4 46 58 पशुखा तयार करणे 108 14 3 7 278 0 82 4 137 59 मोटार वाहनांचे उ पादने 291 3 0 3 4210 20 1230 0 0 60 मोटार सायकल संबंिधत भाग

आिण जोडव तंूची िव ी, देखभाल व दु ती

454 2 0 1 14 2 4 1 40

61 िव ान आिण अिभयांि की िवषयक संशोधन आिण ायोिगक िवकास

721 1 0 0 0 0 N.A. 1 7

62 मानव िन मत तंतुचे उ पादन 203 3 1 1 7 0 2 1 32 एकूण 2259 276 1314 92945 3834 28108 669 18286

आधार : औ ोिगक सुर ा व आरो य संचालनालय, मुंबई.

Page 129: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

85

त ता . 6.4

रोजगार व वयंरोजगार मागदशन क ांतील आकडेवारी

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ. . बाब सं या

(1) (2) (3) 1 जाहीर केले या िर त जागांची सं या 23100

2 रोजगार वंरोजगार मागदशक क ाचा उपयोग करणारे मालक 3681

3 मागील वष अखेरीस पटावरील उमेदवार 141073

4 चालू वष त नवीन नोदंणी केलेले उमेदवार 4075

5 नोकरी िमळालेले उमेदवार 3262

6 वष अखेरीस पटावरील उमेदवार 177488 7 नोकरी िमळालेले उमेदवार

अ) खाजगी े 2920 ब) सावजिनक े 342 क) एकूण 3262

8 नोकरी िमळालेले उमेदवार अ) अनुसूिचत जाती /अनुसूिचत जमाती 2135 ब) इतर 1127 क) एकूण 3262

9 रोजगार वयंरोजगार योजनेअंतगत लाभ ा त झालेले उमेदवार अ) रोजगार 3262 ब) वयंरोजगार 9541

10 रोजगार वंरोजगार मागदशक क ातील यवसाय मागदशन क 1) वैय तक मागदशन / य तश: अगर गटाम ये स ला िदलेले 92

2) रोजगार वंरोजगार मागदशक क ाम ये घे यात आले या गटांची चच 4 3) मागदशन केले या अजदारांना नोकरी िवषयी / िश णासाठी /उमेदवारासाठी िदले यांची सं या 783

आधार : िज हा रोजगार व वयंरोजगार मागदशन क , नािशक.

Page 130: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

86

त ता . 6.5

शासकीय व थािनक वरा य सं थांतील कमचा यांची सं या (अ थायी )

िज हा : नािशक संदभ : 2015 अ. . बाब पदांचा तपिशल शासकीय िज हा पिरषद महानगर पािलका नगर पिरषद

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 वग - अ

एकूण मंजूर पदे 1778 -- -- --

भरलेली पदे 1412 -- -- --

पैकी ि या 208 -- -- --

2 वग - ब

एकूण मंजूर पदे 3378 -- -- --

भरलेली पदे 2709 -- -- --

पैकी ि या 411 -- -- --

3 वग - क

एकूण मंजूर पदे 19237 -- -- --

भरलेली पदे 16199 -- -- --

पैकी ि या 3116 -- -- --

4 वग - ड

एकूण मंजूर पदे 7166 -- -- --

भरलेली पदे 5475 -- -- --

पैकी ि या 794 -- -- --

5 एकूण

मंजूर पदे 31559 -- -- --

भरलेली पदे 25795 -- -- --

पैकी ि या 4529 -- -- --

6 * इतर वग-इ कमचारी

एकूण मंजूर पदे 8759 -- -- --

भरलेली पदे 8312 -- -- --

पैकी ि या 6330 -- -- --

7 एकूण

मंजूर पदे (5+6) 40318 -- -- --

भरलेली पदे 34107 -- -- --

पैकी ि या 10859 -- -- -- टीप : (*) इतर वग - इ कमचारी याम ये काय ययी आ थापनेवरील, आक मक खच तील रोजगार िदले जाणारे,

रोजंदारीवरील,अंशकालीन, मानसेवा आिण वरील वग त समािव ट न झालेले कमचारी यांचा समावेश आहे. िज हा पिरषदे या कमचा-यां या मािहती न दणीचे काम अपूण आहे. महानगर पािलका व नगर पिरषदां या कमचा-यांचा माहितीकोष अदयावत कर याचे काम हाती घे यात आलेले नाही.

आधार : अथ व सां यकी संचालनालय, मुंबई

Page 131: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

87

त ता . 6.6 िनरिनराळया उ ोगांतील रोजगाराबाबतची मािहती

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ.

. उ ोग गट रा ीय

उ ोग संकेतांक

एकूण आ थापनांची

सं या

मािहती देणा या

आ थापनांची सं या

कमचारी सं या

शासकीय िनम- शासकीय

खाजगी एकूण

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 कृिष AB 40 17 1314 77 198 1589

2 खाणकाम C 18 8 14101 2097 64835 81033

3 व तुिनम ण D 666 210 63 12 6256 6331

4 वीज िन मती, गॅस, पाणी व सांडपाणी सेवा E 3 0 537 63 40 640

5 बांधकाम F 49 13 1873 310 1610 3793

6 घाऊक व िकरकोळ यापार व हॉटेल यवसाय GH 120 33 8732 380 4148 13260

7 पिरवहन, गोदामे आिण दळणवळण I 79 5 29 472 1887 2388

8 िव पुरवठा, िवमा थावर मालम ा आिण यापार िवषयक सेवा

JK 357 126 2227 3639 11651 17517

9 सामूिहक, सामािजक व य तगत सेवा LMNO 1599 152 16112 26171 3753 46036

िज हा एकूण 2931 564 44988 33221 94378 172587

आधार : िज हा रोजगार व वयंरोजगार मागदशन क , नािशक.

Page 132: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

88

त ता . 6.7 दुकाने, यापारी सं था व यातील कामगारांबाबतची मािहती

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15

िटप : सुरगाणा, कळवण, देवळा,चांदवड, दडोरी, पेठ, यंबक, िनफाड या तालु यांसाठी मुंबई दुकाने व आ थापना अिधिनयम, 1948 लागु नाही. आधार : सहायक कामगार आयु त नािशक, िज हा नािशक.

अ. .

तालुका दुकाने यापारी सं था हॉटेल व उपहार गृहे िच पटगृहे इतर सं था एकुण कामगार सं या कामगार सं या कामगार सं या कामगार सं या कामगार सं या कामगार

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 सुरगाणा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 कळवण 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 देवळा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 बागलाण 2052 416 686 1067 208 145 04 10 0 0 1638

5 मालेगांव 15085 3090 17205 28673 1305 1103 50 105 0 0 32971

6 नांदगाव 3878 1222 1594 2972 398 748 4 21 0 0 1272

7 चांदवड 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3691

8 दडोरी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 पेठ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 यंबक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 नािशक 61156 23427 51945 51053 14458 7267 40 214 0 0 81961

12 इगतपुरी 1659 378 698 945 206 932 6 18 0 0 2273

13 िस र 2176 712 1077 2505 222 423 4 15 0 0 3655

14 िनफाड 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 येवला 1494 693 1128 1679 200 240 1 3 0 0 2615

िज हा एकूण 87500 29938 74333 88894 16997 10858 109 386 0 0 130076

Page 133: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

89

त ता . 6.8 ाथिमक कृिष सहकारी सं थांचे काय

िज हा : नािशक संदभ :2013-2014 ( पये हजारात)

अ. .

तालुका संथां

-ची संया

सभासद सं या भाग भांडवल

तंभ-9 पैकी

शासकीय भाग भांडवल

राखीव आिण इतर िनधी

सं थेने घेतलेली

एकूण कज अ य प खातेदार

अ प खातेदार

मोठे खातेदार

इतर सभासद

एकूण

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) सं था कार - ाथिमक कृिष सहकारी सं था

1 कळवण 18 2382 2658 2802 447 8289 65728 0 11802 374656

2 देवळा 40 6448 5521 8164 7866 27999 161239 64 90040 1225137

3 बागलाण 92 13286 10627 9550 5949 39412 223597 0 93440 1011449

4 मालेगांव 128 27861 18737 18142 7628 72368 261733 0 72080 975519

5 नांदगांव 71 9797 10963 13747 5127 39634 124576 0 25757 603603

6 चांदवड 82 9329 7965 14833 9952 42079 165278 40 74229 506334

7 दडोरी 36 4490 6610 10875 3517 25492 219552 0 183695 152697

8 यंबक 7 890 1138 1847 522 4397 14180 70 2789 48788

9 नािशक 59 9842 9407 5207 8032 32488 226753 31 142951 903687

10 इगतपुरी 28 2859 1622 3723 3327 11531 40592 50 10599 168620

11 िस र 98 15297 14112 16590 659 46658 212715 50 68012 1353311

12 िनफाड 136 26529 22193 14907 3340 66969 481275 52 240283 2430939

13 येवला 83 3540 5218 30988 10511 50257 431465 0 42650 1594544

एकूण 878 132550 116771 151375 66877 467573 2628683 357 1058327 11349284

सं था कार - शेतकरी सेवा सं था

1 नांदगांव 1 463 537 942 24 1966 2045 40 38 8471

2 नािशक 1 1923 1272 595 530 4320 31906 0 39214 414036

3 िस र 1 1185 1447 970 1464 5066 24851 0 16242 358255

एकूण 3 3571 3256 2507 2018 11352 58802 40 55494 780762

पुढे चालू...

Page 134: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

90

त ता . 6.8 ाथिमक कृिष सहकारी सं थांचे काय

िज हा : नािशक संदभ :-2013-14 ( पये हजारात)

आधार : िज हा उपिनबंधक काय लय, सहकारी सं था, नािशक.

अ. .

तालुका

खेळते भांडवल

एकूण िदलेली कज येणे कज एकूण कज ची थकबाकी

3 वष पे ा कमी वष कज ची थकबाकी

3 वष पे ा अिधक वष कज ची थकबाकी

कजदार सभासद सं या

कज ची र कम

थक बाकी दार

सं या

र कम थक बाकी दार

सं या

र कम थक बाकी दार संया

र कम थक बाकी दार

सं या

र कम

(1) (2) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) सं था कार ाथिमक कृिष सहकारी सं था

1 कळवण 437916 3354 180158 6584 375146 2457 128049 1944 98743 513 29306

2 देवळा 1421693 8505 696051 14927 1233917 8872 689345 6388 488646 2484 200699

3 बागलाण 1354893 8851 766773 10483 1086208 3589 197861 3324 178878 265 18983

4 मालेगांव 1305784 18357 1122815 24375 1165252 6791 463018 6480 374950 311 88068

5 नांदगांव 786711 13743 644384 17388 769959 1455 52785 1088 37513 367 15272

6 चांदवड 875368 9662 1188325 12835 705125 3102 141766 2763 12193 339 19830

7 दडोरी 2087910 9490 1727608 11888 1761409 6030 781790 4733 605173 1297 176617

8 यंबक 70343 1375 55261 1527 60015 230 9492 224 9113 6 379

9 नािशक 1493990 7665 1075398 13751 1164028 3720 378479 3603 355462 117 23017

10 इगतपुरी 217727 3139 224876 3699 196620 1978 109739 1420 75694 558 34045

11 िस र 1707057 10082 1355049 10246 1595523 4889 247121 4716 228837 173 18284

12 िनफाड 3140927 17584 1472411 28375 2359889 8329 410080 7892 368785 437 41295

13 येवला 2408719 41230 2454702 51053 1923509 28745 423950 27933 397401 812 26549

एकूण 17309038 153037 12963811 207131 14396600 80187 4033475 72508 3231388 7679 692344

सं था कार - शेतकरी सेवा सं था

1 नांदगांव 8476 796 32163 345 7449 55 1911 43 1464 12 447

2 नािशक 510685 2196 195150 1969 449082 583 127410 451 97246 132 30164

3 िस र 406035 1965 230216 2162 237905 835 55018 714 45886 121 9132 एकूण 925196 4957 457529 4476 694436 1473 184339 1208 144596 265 39743

Page 135: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

91

त ता . 6.9 िज ातील कृिष सहकारी बँकांचा तपिशल

िज हा : नािशक संदभ :2013-14 ( पये कोटीत)

तपिशल 31 माच रोजी शेकडा बदल 2013 2014

(1) (2) (3) (4) महारा रा य सहकारी बँक मय .

सभासद (सं या) --* --* --* खेळते भांडवल --* --* --*

ठेवी --* --* --* थूल कजवाटप 1034.00 1097.00 6.09

येणे कज 461.71 518.82 12.37 थकीत कज 0 0

िज हा म यवत सहकारी बँका सभासद (सं या) 9414 9471 0.61 खेळते भांडवल 3803.17 4552.16 19.69

ठेवी 2963.35 3300.92 11.39 थूल कजवाटप 2831.22 2153.95 -23.92

येणे कज 3011.96 2509.02 -16.70 थकीत कज 815.44 768.10 -5.81

महारा रा य सहकारी कृिष ामीण बहुउ ेिशय िवकासबँक मय . सभासद (सं या) --* --* --* खेळते भांडवल --* --* --*

ठेवी --* --* --* थूल कजवाटप --* --* --*

येणे कज --* --* --* थकीत कज --* --* --*

िज हा तरीय सहकारी कृिष ामीण बहुउ ेिशय िवकास बँका सभासद (सं या) 43998 43998 0.00 खेळते भांडवल 70.79 71.29 0.71

ठेवी 0 0 0 थूल कजवाटप 0 0 0

येणे कज 7.59 7.18 -5.40 थकीत कज 7.59 7.18 -5.40

िटप : (--*) रा य तरीय बँका अस यामुळे मािहती िनरंक. आधार : िज हा उपिनबंधक काय लय, सहकारी सं था, नािशक.

Page 136: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

92

त ता . 6.10 ाथिमक कृिष पतपुरवठा सं थांचा तपिशल

िज हा : नािशक संदभ :2013-14 ( पये कोटीत)

तपिशल मागील वष चाल ूवष शेकडा बदल (1) (2) (3) (4)

सं था (सं या) 1057 1056 -0.09

सभासद (लाख) 6.32 6.16 -2.53

खेळते भांडवल 2109.14 2178.33 3.28

विनधी 103.06 117.54 14.02

भाग भांडवल 289.52 301.95 4.29

यापैकी, रा य शासनाचे 0.19 0.19 0

कजदार सभासद (लाख) 2.45 2.47 0.82

यापैकी, 1) अ य प भूधारक (1 हे टर पयत) 0.37 0.48 29.73

2) अ पभूधारक (1 ते 2 हे टर) 0.46 0.53 15.22

कज वाटप 1371.89 1449.31 5.64

येणे कज 1775.17 1824.66 2.79

कज वसुली 1164.99 1399.82 20.16

थकीत कज 579.83 527.99 -894

तो ातील सं था (सं या) 587 621 5.79

तोटा 54.80 85.02 55.15

वसुली पा रकमेशी थकीत कज ची ट केवारी 100.92 165.12 -------

आधार : िज हा उपिनबंधक काय लय, सहकारी सं था, नािशक.

Page 137: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

93

त ता . 6.11 िज ातील साखर कारखाने िवषयक मािहती

िज हा : नािशक संदभ : 31.03.2015 अ. . तालुका साखर

कारखा याचे नाव सहकारी/ खाजगी

कामगार(सं या) गळीत मता

मे.टन

य गाळप मे.टन

साखरेचे उ पादन

( वटल)

इतर उ पादने िनयिमत हंगामी इथेनॉल

मे. टन पेपर

मे. टन म ाक

हजार िल. वीज

मे. वॅट (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 देवळा

वसंतदादा पाटील सहकारी साखर कारखाना िल. िवठेवाडी .

सहकारी 281 302 2500 0 0 0 0 0 0

2 बागलाण दारकाधीश साखर कारखाना खाजगी 123 67 2500 486230 529642 0 0 0 346

3 मालेगांव

िगरणा सहकारी साखर कारखाना िल. भाऊसाहेब नगर दाभाडी

सहकारी 163 163 1500 142709 157280 0 0 0 0

4 मालेगांव रावळगाव साखर कारखाना िल. रावळगाव

खाजगी 147 79 2000 0 0 0 0 0 0

5 दडोरी

कादवा सहकारी साखर कारखाना िल. राजाराम नगर मातेरेवाडी

सहकारी 212 162 1250 277186 315875 0 0 0 0

6 नािशक

नािशक सहकारी साखर कारखाना िल. ी संत जनादन वामी नगर पळसे

सहकारी 188 149 1250 0 0 0 0 0 0

7 िनफाड

कमवीर काकासाहेव वाघ सहकारी साखर कारखाना िल. रानवड

सहकारी 536 294 3500 109685 114587 0 0 0 0

8 िनफाड

िनफाड सहकारी साखर कारखाना िल. भाऊसाहेव नगर पपळस, िनफाड

सहकारी 536 294 3500 0 0 0 0 0 0

िटप : अ. .1,4,व 6 साखर कारखाने बंद आहेत. अ. .3 साखर कारखाना अवसायानात आहे. आधार : मा.सहसंचालक साखर, अहमदनगर

Page 138: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

94

त ता . 6.12 िविवध कार या सहकारी सं था

िज हा : नािशक संदभ :2013-14 अ. . सहकारी सं थेचा कार सं था (1) (2) (3) 1 कृिष पतसं था (एकूण) 1056 1.1 िज हा म यवत सहकारी बँका 1

1.2 ाथिमक कृषी सहकारी सं था 878 1.3 शेतकरी सेवा सं था 3 1.4 लॅ स सहकारी सं था (आिदवासी सहकारी सं था) 173 1.5 धा य बँका 0 1.6 इतर 1

2 िबगर - कृिष पतसं था (एकूण) 1072 2.1 नागरी बँका 42

2.2 नागरी पतसं था 586 2.3 कमचारी पतसं था 444 2.4 इतर िबगर-कृिष पतसं था 0

3 पणन सं था (एकूण) 97

3.1 िज हा पणन सं था 1 0

3.2 ाथिमक पणन सं था 16 1

3.3 इतर पणन सं था 79 4 एकूण उ पादक सहकारी सं था 2048 4.1 साखर कारखाने 4

4.2 इतर शेती ि या सं था 78 4.3 िवणकर सं था 1 4.4 िवणकर सं था (हातमाग) 144 4.5 औ ोिगक वसाहती (सं था ) 13 4.6 इतर औ ोिगक सं था 355 4.7 दु ध यवसाय सं था 543 4.8 म य यवसाय सं था 85 4.9 सहकारी सूत िगर या 2 4.10 उपसा जल सचन सं था 209 4.11 इतर उ पादक सं था 614

5 सामिजक सेवा सहकारी सं था 7801 5.1 ाहक भांडारे 149

5.2 गृहिनम ण सं था 5128 5.3 कामगार कं ाटदार सं था 1183 5.4 इतर सहकारी सं था 1341 एकूण सं था (1 ते 5) 12074

आधार : िज हा उपिनबंधक काय लय, सहकारी सं था, नािशक.

Page 139: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

95

त ता . 6.13 सहकारी सं थांची िव ीय थती

िज हा : नािशक संदभ : 2013-14 अ. . बाब पिरमाण सं या

(1) (2) (3) (4)

1 सहकारी सं थाची सं या सं या 12074

2 एकूण सभासद सं या हजार 2125

3 भरणा झालेले भागभांडवल

3.1 शासकीय भाग भांडवल पये लाखात 1985.18

3.2 विनधी पये लाखात 91355.84

3.3 एकूण पये लाखात 93341.02

4 ठेवी पये लाखात 488807.76

5 खेळते भांडवल पये लाखात 952967.75

6 31 माच, रोजी येणे कज पये लाखात 494166.50

7 वषभरात केलेले कजवाटप पये लाखात 530950.31

8 खरेदीची कमत पये लाखात 33070.56

9 िव ीची कमत पये लाखात 45370.82

10 नफा /तोटा

10.1 न यातील सं था सं या 8500

10.2 न याची र कम पये लाखात 13511.55

10.3 तो ातील सं था सं या 3570

10.4 तो ाची र कम पये लाखात 9833.78

10.5 ना-नफा, ना-तोटा झाले या सं था सं या 4

आधार : िज हा उपिनबंधक काय लय, सहकारी सं था, नािशक.

Page 140: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

96

त ता . 6.14 सहकारी सं थांची लेखापरी ण वग माणे सं या

िज हा : नािशक संदभ : 2013-14 अ.

. तालुका लेखापरी ण वग माणे सहकारी सं था वग करण न केले या

लेखापरी ण न झाले या

एकूण सहकारी सं था अ ब क ड

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 सुरगाणा 0 3 42 0 11 97 153

2 कळवण 16 73 19 0 7 161 276

3 देवळा 11 82 18 0 23 77 211

4 बागलाण 19 222 18 3 95 207 564

5 मालेगांव 40 244 45 0 41 608 978

6 नांदगाव 41 66 26 3 32 282 450

7 चांदवड 20 125 7 2 27 145 326

8 दडोरी 16 89 20 1 141 76 343

9 पेठ 1 10 16 3 17 38 85

10 यंबक 17 23 13 0 12 78 143

11 नािशक 372 876 22 13 142 4749 6174

12 इगतपुरी 32 84 38 1 66 119 340

13 िस र 61 155 36 4 47 233 536

14 िनफाड 88 168 28 12 72 219 587

15 येवला 19 223 19 2 43 337 643

िज हा एकूण 753 2443 367 44 776 7426 11809

आधार : िज हा उपिनबंधक काय लय, सहकारी सं था, नािशक.

Page 141: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

97

त ता . 6.15 रा य / िज हा काय े असले या सहकारी बँकाचे काय

िज हा : नािशक संदभ : 2013-14 ( पये - हजारात)

अ. . बाब िज हा म यवत सहकारी बँक िल.

रा य कृिष व ामीण िवकास बँक

(1) (2) (3) (4)

1 बँक शाखा (सं या) 313 1

2 सभासद 2.1 सं था सभासद 9471 468

2.2 वैय तक सभासद 1742 43265

3 भाग भांडवल 1612073 26142.00

4 राखीव व इतर िनधी 4518039 401485.00

5 ठेवी 33009197 0

6 खेळते भांडवल 45521632 712935.00

7 अ प मुदतीची कज वाटप 7.1 रोख पत 21448087 0

7.2 वटिवलेली िबले 61527 0

7.3 एकूण (7.1+7.2) 21509614 0

7.4 पैकी कृिष कज 13688918 0

8 म यम मुदतीची कज वाटप 61545 0

9 दीघ मुदतीची कज 269932 0

10 येणे कज 10.1 अ प मुदतीची कज 18019949 0

10.2 म यम मुदतीची कज 5732223 0

10.3 दीघ मुदतीची कज 1337988 71830.00

11 थकलेले कज 11.1 अ प मुदतीची कज 6688762 0

11.2 म यम मुदतीची कज 689945 0

11.3 दीघ मुदतीची कज 302342 71830.00 आधार : िज हा उपिनबंधक काय लय, सहकारी सं था, नािशक.

Page 142: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

98

त ता . 6.16 िबगर-कृिष सहकारी पतसं थांचे काय

िज हा : नािशक संदभ : 2012-13 ( पये - हजारात)

अ. .

बाब सं था कार ाथिमक सहकारी बँका इतर िबगर - कृिष पतसं था

नागरी बँका कमचारी पतपेढी आिण

इतर

नागरी पतसं था

कमचारी पतपेढी

इतर (नागरी पतपेढी)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 सं था सं या 41 1 586 444 0.00

2 सभासद सं या 402570 14945 492222 99486 0.00

3 भाग भांडवल ( पये - हजारात) 1107975 74586 1307353 1817115 0.00

4 राखीव व इतर िनधी ( पये - हजारात) 4860665 118967 1989314 627429 0.00

5 ठेवी ( पये - हजारात) 31304633 820528 15344977 1074408 0.00

6 खेळते भांडवल ( पये - हजारात) 41739550 1032457 20400422 3818389 0.00

7 कज ( पये) 7.1 िदलेली कज 24200112 385350 10265207 3142249 0.00

7.2 वसूल कज 23851115 324175 8758558 2937362 0.00

7.3 येणे कज 18572522 590054 11767432 3097127 0.00

7.4 थिकत कज 2310861 10971 1108114 129498 0.00

आधार : िज हा उपिनबंधक काय लय, सहकारी सं था, नािशक.

Page 143: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

99

त ता . 6.17 परवानाधारक सावकारांची सं या आिण यांनी िदलेली कज

िज हा : नािशक संदभ : 2013-14 ( पये हजारात) अ. . तालुका परवानाधारक

सावकारांची सं या यापा यांना िदलेली कज

इतरांना िदलेली कज

एकूण (4+5)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 सुरगाणा 0 0 0 0

2 कळवण 2 0 1310 1310

3 देवळा 0 0 0 0

4 बागलाण 5 0 985 985

5 मालेगांव 38 0 82500 82500

6 नांदगाव 24 12186 2433 14619

7 चांदवड 2 0 11687 11687

8 दडोरी 2 0 544 544

9 पेठ 0 0 0 0

10 यंबक 2 0 2085 2085

11 नािशक 120 62656 0 62656

12 इगतपुरी 14 0 14431 14431

13 िस र 4 3537 0 3537

14 िनफाड 16 0 14610 14610

15 येवला 0 0 0 0

िज हा एकूण 229 78379 130585 208964

आधार : िज हा उपिनबंधक काय लय, सहकारी सं था, नािशक.

Page 144: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

100

त ता . 6.18 िज हा आिण ाथिमक पणन सं थांचे काय

िज हा : नािशक संदभ : 2013-14 ( पये हजारात) अ.

. तालुका िज हा

आिण ाथिमक पणन सं था

सं था सं या

सभासद सं या

खेळते भांडवल

खरेदीची कमत िव ीची कमत

कृिष उ पादन

शेती या गरजे या व त ु

उपभो- गा या व त ु

मालक हणून

अड या हणून

एकूण

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

िज हा पणन 1 784 28232 117 0 0 0 0 0 0

1 सुरगाणा 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 कळवण 1 2315 18502 69 0 0 0 0 0 0

3 देवळा 9 779 2387 617 214 0 0 0 0 0

4 बागलाण 4 5209 14219 628 155 0 0 0 0 0

5 मालेगांव 13 10304 7247 4911 264 0 0 0 0 0

6 नांदगाव 4 1630 852 426 185 0 0 0 0 0

7 चांदवड 2 5116 2518 917 0 3540 0 0 0 0

8 दडोरी 4 6475 3485 144 15278 280 0 0 0 0

9 पेठ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 यंबक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 नािशक 3 6216 14437 4850 258402 378 0 0 0 0

12 इगतपुरी 1 272 1145 47 0 1187 0 0 0 0

13 िस र 8 4725 4809 38 1592 9011 0 0 0 0

14 िनफाड 21 16833 83737 16582 122310 0 0 0 0 0

15 येवला 24 8378 20947 718 29682 14631 0 0 0 0

िज हा एकूण 97 69036 202517 30064 428082 29027 0 0 0 0 पुढे चालू...

Page 145: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

101

त ता . 6.18 िज हा आिण ाथिमक पणन सं थांचे काय

िज हा : नािशक संदभ : 2013-14 ( पये हजारात)

अ. .

तालुका कृिष उ पादनाची िव ी (अडते व मालक हणून) भात व तांदूळ

गहू इतर अ नधा ये

कापूस गिळताची धा ये

डाळी इतर एकूण

(1) (2) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

िज हा पणन 1743 1075 822 0 0 557 25990 30187

1 सुरगाणा 0 0 0 0 0 0 0 0

2 कळवण 0 0 0 0 0 0 0 0

3 देवळा 0 0 0 0 0 0 4832 4832

4 बागलाण 0 0 0 0 0 0 615 615

5 मालेगांव 0 0 0 0 0 0 0 0

6 नांदगाव 0 0 0 0 0 0 84 84

7 चांदवड 622 572 227 0 0 0 127 1548

8 दडोरी 0 0 0 0 0 0 1582 1582

9 पेठ 0 0 0 0 0 0 0 0

10 यंबक 0 0 0 0 0 0 0 0

11 नािशक 0 715 0 0 0 0 830 1545

12 इगतपुरी 0 0 0 0 0 0 0 0

13 िस र 0 611 709 0 0 0 0 1320

14 िनफाड 21185 632 7645 0 0 0 9765 39227

15 येवला 0 0 0 0 0 0 1422 1422

िज हा एकूण 23550 3605 9403 0 0 557 45247 82362

पुढे चालू...

Page 146: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

102

त ता . 6.18 िज हा आिण ाथिमक पणन सं थांचे काय

िज हा : नािशक संदभ : 2013-14

( पये हजारात) अ.

. तालुका शेतीला आव यक व तंूची िव ी (अडते व मालक हणून) उपभो य व तूचंी

एकूण िव ी खते िबयाणे कृिष अवजारे इतर एकूण

(1) (2) (21) (22) (23) (24) (25) (26) िज हा पणन 54130 0 0 387 54517 0

1 सुरगाणा 0 0 0 0 0 0

2 कळवण 0 0 188 0 188 0

3 देवळा 7285 335 0 417 8037 0

4 बागलाण 4275 0 0 832 5107 0

5 मालेगांव 718 182 0 0 900 0

6 नांदगाव 763 229 0 109 1101 0

7 चांदवड 4250 287 0 0 4537 0

8 दडोरी 240 292 0 0 532 0

9 पेठ 0 0 0 0 0 0

10 यंबक 0 0 0 0 0 0

11 नािशक 284536 1925 0 0 286461 285

12 इगतपुरी 120 78 0 0 198 0

13 िस र 1246 390 0 0 1636 0

14 िनफाड 103205 1472 0 0 104677 0

15 येवला 19849 0 0 0 19849 0

िज हा एकूण 480617 5190 188 1745 487740 285

आधार : िज हा उपिनबंधक काय लय, सहकारी सं था, नािशक.

Page 147: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

103

त ता . 6.19 िनयंि त बाजारपेठातील कृिष मालांची वा षक आवक

िज हा : नािशक संदभ : 2013-14 ( पये हजारात)

अ. .

तालुका कृिष उ प बाजार

सिम यांची सं या

उपबाजार पेठांची सं या

भात तांदूळ नागली आवक (टन)

मू य ( पये) आवक (टन)

मू य ( पये) आवक (टन)

मू य ( पये)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 सुरगाणा 1 0 14 226408 0 0 9 162855

2 कळवण 1 1 11 178695 0 0 2 35990

3 देवळा 2 0 0 0 0 0 0 0

4 बागलाण 1 1 0 0 11 245740 30 539550

5 मालेगांव 1 4 0 0 0 0 0 0

6 नांदगाव 2 2 0 0 0 0 0 0

7 चांदवड 1 2 0 0 0 0 0 0

8 दडोरी 1 2 0 0 0 0 0 0

9 पेठ 0 0 0 0 0 0 0 0

10 यंबक 0 0 0 0 0 0 0 0

11 नािशक 1 5 5217 84838854 17922 385914426 447 8100534

12 इगतपुरी 1 0 14872 242264880 7066 157953364 58 1044986

13 िस र 1 6 0 0 12 269220 0 0

14 िनफाड 2 6 0 0 0 0 0 0 15 येवला 1 2 0 0 0 0 0 0

िज हा एकूण 16 31 20114 327508837 25011 544382750 546 9883915

पुढे चालू...

Page 148: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

104

त ता . 6.19 िनयंि त बाजारपेठातील कृिष मालांची वा षक आवक

िज हा : नािशक संदभ : 2013-14 ( पये हजारात) अ.

. तालुका गहू बाजरी वारी तूर

आवक (टन)

मू य ( पये) आवक (टन)

मू य ( पये) आवक

(टन)

मू य ( पये) आवक (टन)

मू य ( पये)

(1) (2) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1 सुरगाणा 0 0 0 0 0 0 0 0

2 कळवण 0 0 0 0 0 0 0 0

3 देवळा 0 0 0 0 0 0 0 0

4 बागलाण 17309 320562680 1926 31220460 34 602548 75 3211050

5 मालेगांव 8691 160974702 7703 124827115 476 8420440 419 17913088

6 नांदगाव 23132 428520300 24611 398648978 467 8266834 178 7561180

7 चांदवड 0 0 0 0 0 0 0 0

8 दडोरी 0 0 0 0 0 0 0 0

9 पेठ 0 0 0 0 0 0 0 0

10 यंबक 0 0 0 0 0 0 0 0

11 नािशक 827109 15108800103 16318 265346998 2532 44879700 9 385218

12 इगतपुरी 4714 87397560 504 8182440 0 0 0 0

13 िस र 547 10081210 982 15942770 73 1292976 5 214075

14 िनफाड 0 0 0 0 0 0 0 0

15 येवला 692 12768784 1103 17907205 58 1026890 13 556270

िज हा एकूण 882194 16129105339 53147 862075966 3640 64489388 699 29840881

पुढे चालू...

Page 149: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

105

त ता . 6.19

िनयंि त बाजारपेठातील कृिष मालांची वा षक आवक

िज हा : नािशक संदभ : 2013-14 ( पये हजारात) अ.

. तालुका मूग कुळीथ कांदा उडीद

आवक (टन)

मू य ( पये) आवक

(टन)

मू य ( पये) आवक (टन)

मू य ( पये) आवक (टन)

मू य ( पये)

(1) (2) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)

1 सुरगाणा 0 0 0 0 0 0 0 0

2 कळवण 0 0 0 0 0 0 0 0

3 देवळा 0 0 0 0 0 0 0 0

4 बागलाण 15 619665 7 129605 183207 3282153405 4 130440

5 मालेगांव 33 1363395 18 332910 370355 6640465150 6 195690

6 नांदगाव 222 9174150 25 462775 227 4091448 15 489030

7 चांदवड 0 0 0 0 104528 1884117200 421 13722495

8 दडोरी 0 0 0 0 0 0 0 0

9 पेठ 0 0 0 0 0 0 0 0

10 यंबक 0 0 0 0 0 0 0 0

11 नािशक 212 8758780 112 2073120 447 8023650 132 4301220

12 इगतपुरी 6 247950 41 759402 7 125475 40 1304600

13 िस र 11 454652 0 0 15653 280110435 3 97854

14 िनफाड 0 0 0 0 0 0 0 0

15 येवला 24 991320 3 55560 250497 4477633875 0 0

िज हा एकूण 523 21609912 206 3813372 924921 16576720638 621 20241329

आधार : िज हयातील सव कृिष उ प बाजार सिम या.

Page 150: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

106

त ता . 6.20 िनवडक कृिष माला या ैमािसक सरासरी घाऊक िकमंती

िज हा : नािशक संदभ : 2013-14 अ. . कृिष

मालाचे नांव

कृिष मालाचा

वाण

ैमािसक सरासरी घाऊक कमती ( ित वटल मू य पये) एि ल-

जून गे यावष या

तुलनेतील शेकडा वाढ/घट

जुल-ैस टबर

गे यावष या तुलनेतील

शेकडा वाढ/घट

ऑ टोबर-िडसबर

गे यावष या तुलनेतील

शेकडा वाढ/घट

जानेवारी-माच

गे यावष या तुलनेतील

शेकडा वाढ/घट

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 भात इं ायणी 0.00 0.00 0.00 0.00 1845 -12.72 2518 13.68

2 नागली गावठी 0.00 0.00 0.00 0.00 1762 3.95 0.00 0.00

3 गहू लोकवण 1915 5.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2050 6.49

4 बाजरी संकिरत 0.00 0.00 0.00 0.00 1695 0.89 1711 5.49

5 वारी संकिरत 1840 6.91 0.00 0.00 2015 3.07 1635 5.83

6 तूर गावठी 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4275 14.92

7 मूग संकिरत 0.00 0.00 0.00 0.00 4510 4.28 0.00 0.00

8 कुळीथ गावठी 0.00 0.00 1955 5.96 1915 1.32 0.00 0.00

9 उडीद T-9 0.00 0.00 0.00 0.00 4490 1.35 0.00 0.00

10 जवस -- 2605 0.77 0.00 0.00 2120 -3.20 0.00 0.00

11 मसुर संकिरत 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12 हरभरा संकिरत 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3220 6.94

13 तीळ संकिरत 0.00 0.00 0.00 0.00 5810 2.92 0.00 0.00

14 मका संकिरत 0.00 0.00 0.00 0.00 1786 1.77 0.00 0.00

15 मठ गावठी 0.00 0.00 3728 0.35 3842 0.44 0.00 0.00

16 चवळी गावठी 0.00 0.00 3305 1.13 3465 1.14 0.00 0.00

17 भुईमुग जामनगर 0.00 0.00 0.00 0.00 5324 -0.67 5445 0.55

आधार : िज हयातील सव कृिष उ प बाजार सिम या.

Page 151: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

107

त ता . 6.21 सहकारी सूत िगर या, हातमाग व यं माग यांचा तपिशल

िज हा : नािशक संदभ :31.03.2014 अ.

. तपिशल सुरगाणा कळवण देवळा बागलण मालेगांव नांदगव चांदवड दडोरी

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) अ) सहकारी सूत िगर या

1 एकूण िगर यांची सं या 0 0 0 0 2 0 0 0

2 उ पादन चालू असले या िगर यांची सं या 0 0 0 0 1 0 0 0

3 सभासद सं या (000) 0 0 0 0 2 0 0 0

4 भाग भांडवल ( पये - हजारात) 0 0 0 0 80794 0 0 0

5 यापैकी रा य शासनाचे ( पये - हजारात) 0 0 0 0 75335 0 0 0

6 चा यांची सं या लाखात 0 0 0 0 22560 0 0 0

7 उ पािदत सूताचे मू य ( पये - हजारात) 0 0 0 0 211558 0 0 0

8 तो ातील िगर या (सं या) 0 0 0 0 1 0 0 0

9 तोटा ( पये - हजारात) 0 0 0 0 12427 0 0 0

ब) सहकारी हातमाग व यं माग

1 एकूण सं था सं या 0 0 0 0 140 0 0 0

2 सभासद सं या (000) 0 0 0 0 5 0 0 0

3 भाग भांडवल( पये- हजारात) 0 0 0 0 47931 0 0 0

4 यापैकी रा य शासनाचे ( पये - हजारात) 0 0 0 0 9045 0 0 0

5 मागांची सं या 0 0 0 0 4483 0 0 0

6 उ पािदत मू य ( पये हजारात) 0 0 0 0 82339 0 0 0

7 तो ातील सं था (सं या) 0 0 0 0 68 0 0 0

8 तोटा ( पये - हजारात) 0 0 0 0 3400 0 0 0 पुढे चालू...

Page 152: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

108

त ता . 6.21 सहकारी सूत िगर या, हातमाग व यं माग यांचा तपिशल

िज हा : नािशक संदभ : 31.03.2014 अ.

. तपिशल पेठ यंब

क नािशक इगतपुरी िस नर िनफाड येवला एकुण

िज हा (1) (2) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

अ) सहकारी सूत िगर या

1 एकूण िगर यांची सं या 0 0 0 0 0 0 0 2

2 उ पादन चालू असले या िगर यांची सं या 0 0 0 0 0 0 0 1

3 सभासद सं या (000) 0 0 0 0 0 0 0 2

4 भाग भांडवल ( पये हजारात) 0 0 0 0 0 0 0 80794

5 यापैकी रा य शासनाचे ( पये - हजारात) 0 0 0 0 0 0 0 75335

6 चा यांची सं या लाखात 0 0 0 0 0 0 0 22560

7 उ पािदत सूताचे मू य ( पये - हजारात) 0 0 0 0 0 0 0 211558

8 तो ातील िगर या (सं या) 0 0 0 0 0 0 0 1 9 तोटा ( पये - हजारात) 0 0 0 0 0 0 0 12427 ब) सहकारी हातमाग व यं माग

1 एकूण सं था सं या 0 0 0 0 0 0 5 145 2 सभासद सं या (000) 0 0 0 0 0 0 1 6

3 भाग भांडवल ( पये हजारात) 0 0 0 0 0 0 9688 57619

4 यापैकी रा य शासनाचे ( पये - हजारात) 0 0 0 0 0 0 225 9270

5 मागांची सं या 0 0 0 0 0 0 162 4645 6 उ पािदत मू य ( पये हजार) 0 0 0 0 0 0 1257 83596 7 तो ातील सं था (सं या) 0 0 0 0 0 0 2 70 8 तोटा ( पये - हजारात) 0 0 0 0 0 0 189 3589

आधार : िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था, नािशक.

Page 153: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

109

त ता . 7.1

िज हयातील िवजेचा वापर

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ.

.

तालुका एकूण िवजेचा वापर 000 िकलो वॅट तास िवजेचा दरडोई वापर

वीज जोड यांची सं या (लाखात)

घरगुती यापारी कामासाठी लघुश ती

साठी

औ ोिगक सावजिनक िदवाब ी

कृिष इतर एकूण

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 सुरगाणा 23.83 4.06 2.34 39.98 76.28 2.55 149.04 0.83 0.12

2 कळवण 99.49 26.78 18.21 26.77 867.33 24.30 1062.88 4.98 0.32

3 देवळा 62.55 12.05 14.10 6.13 846.17 7.00 948.00 6.40 0.30

4 बागलाण 139.17 27.29 29.60 24.74 691.13 10.52 922.45 2.40 0.40

5 मालेगांव 790.46 142.02 319.33 100.04 156.41 3800.94 5309.20 5.29 8.04

6 नांदगाव 103.41 13.62 30.13 7.12 460.82 7.54 622.64 2.07 0.29

7 चांदवड 108.02 21.17 30.71 29.13 747.86 12.16 949.05 3.91 0.49

8 दडोरी 108.28 29.49 67.74 20.10 754.37 20.60 1000.58 3.09 0.36

9 पेठ 45.68 5.89 12.32 52.43 275.42 8.76 400.50 3.26 0.24

10 यंबक 506.68 82.18 40.64 33.51 226.47 8.68 898.16 5.19 0.58

11 नािशक 4805.78 1365.22 1486.62 371.95 1391.10 122.34 9543.01 5.12 1.90

12 इगतपुरी 172.29 42.53 100.06 46.47 363.03 21.15 745.53 2.85 0.39

13 िस र 240.05 603.92 263.56 36.46 714.11 19.87 1877.97 5.25 0.80

14 िनफाड 100.46 20.65 23.38 6.60 446.90 22.70 620.69 1.22 0.31

15 येवला 168.50 33.35 36.02 33.07 318.88 13.87 603.69 2.16 0.50

िज हा एकूण 7474.65 2430.22 2474.76 834.50 8336.28 4102.98 25653.39 4.03 15.04

आधार : कायकारी अिभयंता, महारा रा य वीज िवतरण कंपनी मय ., नािशक.

Page 154: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

110

त ता . 7.2 मोटार वाहनांची आिण व परमीटधारकांची सं या

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ.

. बाब एकूण वाहने इंधना या कारानुसार वाहने गे या वष तील

वाहनांची सं या

गे या वष या तुलनेत

शेकडा वाढ

िडझेल पे ोल सी.एन.जी. (L.P.G)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (7) वासी वाहने

1 बसेस 2188 2188 0 0 2188 0.00 2 मोटारी आिण टेशन वॅग स 142850 83034 42318 17498 126308 13.10 3 जीप 29365 29365 0 0 29513 -0.50 4 टॅ सी 6406 3442 1345 1619 5972 7.27 5 तीन चाकी वाहने (िर ा) अ) 3-सीटर 28510 2914 25596 0 27590 3.33 ब) 6-सीटर 698 698 0 0 492 41.87 6 दुचाकी वाहने 1168369 169 1168200 0 1064863 9.72 7 णवािहका 664 475 189 0 622 6.75 8 शाळे या बसेस 952 952 0 0 701 35.81

एकूण वासी वाहने 1380002 123237 1237648 19117 1258249 9.68 माल वाहतूक वाहने

1 तीन चाकी 13632 13632 0 0 11921 14.35 2 चार चाकी 52097 52097 0 0 49399 5.46 3 ॅ टस 81435 81435 0 0 72235 12.74 4 जोड वाहने 44190 44190 0 0 42146 4.85 5 इतर 5765 5765 0 0 5504 4.74

एकूण माल वाहतूक वाहने 197119 197119 0 0 181205 8.78 िज ातील एकूण वाहने 1577121 320356 1237648 19117 1439454 9.56

परमीटधारकांची सं या 1 हलकी वाहने 12142 0 0 0 11389 6.61 2 जड वाहने 39464 0 0 0 37176 6.15 3 ॲटोिर ा 23399 0 0 0 22256 5.14

आधार : ादेिशक पिरवहन अिधकारी, नािशक

Page 155: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

111

त ता . 7.3

महारा रा य माग पिरवहन महामंडळाची वासी वाहतूक

िज हा : नािशक संदभ : 2011-12 ते 2013-14 अ. . बाब 2012-13 2013-14 2014-15 2013-14 या

तुलनेत 2014-15

मधील शेकडा बदल

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 वष अखेरीस माग ची सं या 1206 1205 1220 1.24

2 माग ची एकूण लांबी (िक.मी.) 54027.1 53642.6 54672.9 1.92

3 माग ची सरासरी लांबी (िक.मी.) 44.80 44.52 44.81 0.65

4 वष तील अ त वात असले या बसगाडयांची सं या 960 992 1028 3.63

5 र यावर धावणा या बस गाडयांची दैिनक सरासरी सं या 906 952 967 1.58

6 वाशांची दैिनक सरासरी (सं या लाखात) 4.87 4.80 4.49 -6.46

7 वाहतुकीमुळे वष त िमळालेले उ प ( पये लाखात) 26796.7 30293.22 32762.64 8.15

8 दर वाशामागे िमळालेले सरासरी उ प ( पये दर िदवशी) 15.07 17.29 19.97 15.50

आधार : िवभागीय िनयं क, महारा रा य माग पिरवहन महामंडळ,नािशक.

Page 156: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

112

त ता . 7.4 थािनक वरा य सं थांचे वाहतूक उप म

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ.

. बाब पिरमाण थािनक वरा य सं थेचे नाव

नािशक महानगरपािलका

मालेगाव महानगरपािलका

(1) (2) (3) (4) (5)

1 वष म य े वासी वाहतूक केले या एकूण अंतराची दैिनक सरासरी िक.मी. -- ----

2 दैिनक सरासरी वासी सं या सं या -- ----

3 पिरवहन सेवेसाठी वापरात असणा या दैिनक बसेसची सरासरी सं या (अ) थािनक वरा य सं था (ब) क ांटावर (क) इतर

सं या -- ----

4 िन वळ नफा/तोटा लाख . -- ----

5 िव ाथ , अपंग, विर ठ नागिरक, ण यांना वासी भाडयातून सुट /सवलत िदलेली एकूण र कम पये -- ----

िटप : नािशक व मालेगाव महानगरपािलका यां या वासी वाहतूक सेवा उपल ध नस याने मािहती िनरंक आहे. आधार : महानगरपािलका, नािशक / मालेगांव.

Page 157: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

113

त ता . 7.5 पो ट आिण दूर वनी सेवा यांची आकडेवारी

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ. . तालुका पो टांची

सं या प -

पे ांची सं या

पो टमनांची सं या

पो टाची सुिवधा असले या

गावांची सं या

वैय तक दूर वनी सं या सावजिनक दूर वनी क ांची सं या (PCO)

ामीण नागरी एकूण

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 सुरगाणा 28 115 32 191 33 88 121 14

2 कळवण 30 118 58 120 808 0 808 55

3 देवळा 27 44 28 26 676 0 676 52

4 बागलाण 53 137 72 113 1723 1371 3094 200

5 मालेगांव 69 289 89 88 1165 6138 7303 217

6 नांदगाव 32 215 45 69 265 3105 3370 128

7 चांदवड 43 146 49 68 1219 0 1219 168

8 दडोरी 66 204 69 164 1408 0 1408 81

9 पेठ 21 124 21 146 244 0 244 47

10 यंबक 42 125 32 126 166 840 1006 24

11 नािशक 75 518 227 77 1600 72437 74037 2679

12 इगतपुरी 30 123 38 118 296 1210 1506 57

13 िस र 45 197 57 131 2007 1343 3350 211

14 िनफाड 41 252 61 147 4236 2956 7192 408

15 येवला 37 140 47 88 445 1357 1802 67

िज हा एकूण 639 2747 925 1672 16291 90845 107136 4408

िटप : 1. रकाना . 3 ते 6 ची आकडेवारी सन 2013-14 व 14-15 यात बदल झालेला नाही. 2. रकाना . 7 ते 10 ची आकडेवारी मधील घट मण वन या सं येत वाढ झा यामुळे सन 2013-14 या तुलनेत सन 14-15 म ये घट िदसून येते. आधार : 1) िज हा टपाल अिध क काय लय.नािशक / मालेगाव.

2) भारत संचार िनगम िलिमटेड, भारत सरकार, नािशक.

Page 158: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

114

त ता . 7.6 रोड ल ॅन 2001-2021 (सुधािरत आकडेवारी) नुसार िज ातील र तेिवकास काय माची गती

िज हा : नािशक संदभ : 2013-14 ( पये - लाखात)

अ. .

तालुका माच 2014 अखेर पयत थती ामीण र ते इतर र ते एकूण

ल य सा य य खच

ल य सा य य खच

ल य सा य य खच

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 सुरगाणा 4.10 4.10 71.50 1.60 1.90 25.50 5.70 6.00 97.00

2 कळवण 5.90 5.90 35.33 0.00 0.00 0.00 5.90 5.90 35.33

3 देवळा 2.25 2.25 45.00 3.80 3.80 51.00 6.05 6.05 96.00

4 बागलाण 37.85 37.85 187.91 10.80 10.80 46.95 48.65 48.65 234.86

5 मालेगांव 27.40 27.40 360.91 0.00 0.00 0.00 27.40 27.40 360.91

6 नांदगाव 0 0 0 244.77 244.77 391.63 244.77 244.77 391.63

7 चांदवड 20.05 18.60 300.36 232.65 232.65 397.11 252.70 251.25 697.47

8 दडोरी 0 3.20 43.00 0.00 1.20 20.00 0.00 4.40 63.00

9 पेठ 34 11 150 0.00 0.00 0.00 34.00 11.00 150.00

10 यंबक 241.6 24 132.5 133.30 5.00 67.00 374.90 29.00 199.50

11 नािशक 80 75 348.26 27 27 268 107.00 102.00 616.26

12 इगतपुरी 90 13.5 237.23 3.5 0 51.97 93.50 13.50 289.20

13 िस र 6.50 6.50 99.97 0.00 0.00 0.00 6.50 6.50 99.97

14 िनफाड 9.50 9.50 101.19 0.00 0.00 0.00 9.50 9.50 101.19

15 येवला 17.60 13.60 88.61 321.77 321.77 539.11 339.37 335.37 627.72

िज हा एकूण 576.75 252.40 2201.77 979.19 848.89 1858.27 1555.94 1101.29 4060.04

िटप : 1. महारा रा य िवकास योजना 2001-21 शािन /संिकण-2008/प .2 /िनयोजन-2 मं ालय मुंबई िद.12.5.2012 अ वये सदर लांबीम ये बदल झालेले आहेत. 2.संबंिधत िवभागास तालुका तराव न मािहती ा त नाही, हणून सदर मािहती पुनमुि त कर यात येत आहे. आधार :1) कायकारी अिभयंता, (इवद 1-2-3) िज हा पिरषद, नािशक. 2) अिध क अिभयंता, सावजिनक बांधकाम मंडळ, नािशक.

Page 159: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

115

त ता . 7.7 कार व पृ ठभाग यानुसार र यांची लांबी

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 (लांबी : िक.मी.म ये)

अ. .

बाब र याचा कार रा ीय महामाग

द्ु तगती माग

मुख रा य

महामाग

रा य महामाग

मुख िज हा र ते

इतर िज हा र ते

ामीण र ते एकूण र याची लांबी

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1) िसमट कॉं ीट 1 अ) सा.बां.िव. 0.00 0.00 0.00 0.00 42.50 0.00 0.00 42.50 2 ब) िज हा पिरषद 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 597.18 267.68 864.86

3 क) न.पा./म.न.पा. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(2) डांबरी 1 अ) सा.बां.िव. 0.00 0.00 424.27 1799.74 2588.96 0.00 0.00 4812.97

2 ब) िज हा पिरषद 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2531.90 3356.12 5888.02

3 क) न.पा./म.न.पा. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (3) खडीचे 1 अ) सा.बां.िव. 0.00 0.00 0.00 6.85 53.15 0 0 60

2 ब) िज हा पिरषद 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.40 4464.22 4542.62

3 क) न.पा./म.न.पा. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 (4) इतर / अपृ ठंIिकत 1 अ) सा.बां.िव. 0.00 0.00 0.00 1.00 28.00 0.00 0.00 29

2 ब) िज हा पिरषद 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.32 2655.03 2711.35

3 क) न.पा./म.न.पा. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 (5) एकूण लांबी 1 अ) सा.बां.िव. 0.00 0.00 424.27 1807.59 2712.61 0.00 0.00 4944.47

2 ब) िज हा पिरषद 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3263.80 10743.05 14006.85

3 क) न.पा./म.न.पा. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

िज हा एकूण 0.00 0.00 424.27 1807.59 2712.61 3263.80 10743.05 18951.32 िटप : 1. (0) नािशक िज हयात ुतगती माग नस याने मािहती िनरंक दशिवली आहे. 2. महारा रा य र ते िवकास योजना 2001-21 शािन / संिकण- 2008/प .2 /िनयोजन-2, मं ालय मुंबई िद.12.5.2012 अ वये सदर लांबीम ये बदल झालेले आहेत. 3.सन 2013-14 व 2014-15 म ये मािहतीत बदल झालेला नाही असे संबंिधत काय लयाकडून कळिव यात आलेले आहे. आधार : 1) अिध क अिभयंता, सावजिनक बांधकाम मंडळ, नािशक.

2) कायकारी अिभयंता, रा ीय महामाग िवभाग .9, नािशक.

Page 160: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

116

त ता . 7.8 तालु यातील र तेिवषयक आकडेवारी (आिदवासी िबगर आिदवासी े )

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 (लांबी : िक.मी.म ये)

पुढे चाल.ू..

अ.

.

तालुका र यांची लांबी (िक.मी.)

रा ीय महा माग

दु् तगती माग

मुख रा य

महामाग

रा य महामाग

मुख िज हा माग

इतर िज हा माग

ाम माग एकूण लांबी

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 सुरगाणा 0.00 0.00 19.20 137.50 190.77 197.10 526.30 1070.87

2 कळवण 0.00 0.00 0.00 121.45 149.510 140.700 532.05 943.71

3 देवळा 0.00 0.00 0.00 38.00 42.000 111.70 376.10 567.80

4 बागलाण 0.00 0.00 40.900 188.200 126.750 325.150 619.17 1300.17

5 मालेगांव 0.00 0.00 20.50 121.500 175.070 321.530 1089.06 1727.66

6 नांदगाव 0.00 0.00 41.00 119.80 256.400 219.200 650.55 1286.95

7 चांदवड 0.00 0.00 12.22 156.19 106.30 270.600 786.00 1331.31

8 दडोरी 0.00 0.00 48.45 177.00 443.50 246.17 1013.90 1929.02

9 पेठ 0.00 0.00 0.00 83.40 137.70 162.50 507.20 890.80

10 यंबक 0.00 0.00 0.00 123.40 105.90 133.40 610.60 973.30

11 नािशक 0.00 0.00 38.20 41.500 59.200 136.40 338.50 613.80

12 इगतपुरी 0.00 0.00 32.40 116.600 125.300 167.500 500.69 942.49

13 िस र 0.00 0.00 40.30 139.900 240.110 257.75 1064.00 1742.06

14 िनफाड 0.00 0.00 56.40 139.00 201.15 343.300 1115.45 1855.30

15 येवला 0.00 0.00 74.700 105.150 352.950 230.800 1013.48 1777.08

िज हा एकूण 0.00 0.00 424.27 1808.59 2712.61 3263.80 10743.05 18952.32

Page 161: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

117

त ता . 7.8 तालु यातील र तेिवषयक आकडेवारी (आिदवासी िबगर आिदवासी े )

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 (लांबी : िक.मी.म ये)

िटप : 1) (0) नािशक िज हयात ुतगती माग नस याने मािहती िनरंक दशिवली आहे. 2) महारा रा यिवकास योजना 2001-21 शािन / संिकण 2008/प .2 /िनयोजन-2 मं ालय मुंबई िद.12.5.2012 अ वये सदर लांबीम ये बदल झालेले आहेत. 3.सन 2013-14 व 2014-15 म ये मािहतीत बदल झालेला नाही असे संबंिधत काय लयाकडून कळिव यात आलेले आहे. आधार :1) अिध क अिभयंता, सावजिनक बांधकाम मंडळ, नािशक.

2) कायकारी अिभयंता, रा ीय महामाग िवभाग .9, नािशक.

अ. .

तालुका पृ ठभागानुसार र यांची लांबी ित शंभर चौ.िक.मी. े फळा मागे र यांची लांबी अपृ ठांिकत पृ ठांिकत

खडीचे डांबरी /िसमट काँ ीट

एकूण पृ ठांिकत एकूण

(1) (2) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1 सुरगाणा 365.39 210.20 495.28 705.48 85.97 130.49

2 कळवण 167.15 122.61 653.950 776.56 89.88 109.23

3 देवळा 160.20 192.05 215.550 407.60 74.43 103.69

4 बागलाण 202.40 292.52 805.250 1097.77 75.53 89.46

5 मालेगांव 244.00 486.300 997.360 1483.66 81.59 95.01

6 नांदगाव 274.20 538.50 474.250 1012.75 93.14 118.36

7 चांदवड 182.30 449.70 699.310 1149.01 120.56 139.69

8 दडोरी 131.56 446.96 1350.50 1797.46 136.30 146.28

9 पेठ 110.84 349.80 430.16 779.96 140.12 160.03

10 यंबक 263.44 146.28 563.58 709.86 78.85 108.11

11 नािशक 65.32 163.05 385.43 548.48 61.53 68.86

12 इगतपुरी 192.25 225.93 524.31 750.24 86.53 108.70

13 िस र 104.50 716.90 920.66 1637.56 121.86 129.64

14 िनफाड 152.30 156.57 1546.430 1703.00 162.40 176.92

15 येवला 124.50 105.25 1547.330 1652.58 156.05 167.81

िज हा एकूण 2740.35 4602.62 11609.35 16211.97 104.39 122.04

Page 162: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

118

त ता . 7.9 िप या या पा या या सोयी व टंचाई संबंधी केले या उपाययोजना

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ.

. बाबी तालुका

सुरगा

णा

कळव

देवळा

बागल

ाण

मालेग

ांव

नांदग

ांव

चांदव

दडोरी

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 व ती असले या गावं◌ाची एकूण सं या 190 152 50 169 143 100 111 157 2 गावातील वाडया/व यांची सं या 408 248 76 236 412 215 170 232 3 बारा मिहने पुरेसे पाणी उपल ध असले या

3.1 गावांची सं या 180 152 36 139 136 59 95 156 3.2 याखालील वाडया / व यांची सं या 402 248 64 232 404 -20 169 231

4 यापैकी नळाने पाणी पुरवठा योजने ारे पाणी पुरवठा कर यात येत असले या

4.1 गावांची सं या 15 12 5 4 5 4 2 9 4.2 याखालील वाडया / व यांची सं या 0 0 0 0 0 0 0 0

5 िप या या पा याची टंचाई असलेली गावे व वाडया/व या

अ) एकूण टंचाई त गावे (सं या) 47 13 12 38 15 20 4 17

ब) एकूण वाडया/व या (सं या) 0 0 0 0 0 0 0 0 बृहत आराखडयानुसार अ) एकूण टंचाई त गावे (सं या) 77 62 37 60 51 21 29 25 ब) एकूण टंचाई त वाडया/व या (सं या) 48 19 16 4 20 174 30 10

6 केलेली उपाययोजना

अ) टँकरने पुरवठा होणा-या गावांची सं या 36 0 8 16 1 12 9 2 गावांतील वाडया/व यं◌ाची सं या 18 0 6 0 0 74 9 0 टँकरची सं या 18 0 7 9 1 12 6 1

ब) बैलगाडीने पुरवठा होणा-या गावांची सं या 00 00 00 00 00 00 00 00 गावांतील वाडया/व यांची सं या 00 00 00 00 00 00 00 00 बैलगाडयांची सं या 00 00 00 00 00 00 00 00

क) इतर साधानं◌ानी पुरवठा होणा-या गावांची सं या 0 0 0 0 0 1 1 0 गावांतील वाडया/व यांची सं या 0 0 0 0 0 0 0 0 साधने सं या 0 0 0 0 0 1 1 0

पुढे चालू...

Page 163: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

119

त ता . 7.9 िप या या पा या या सोयी व टंचाई संबंधी केले या उपाययोजना

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ.

. बाबी तालुका

पेठ

यंबक

नािश

ईगतपु

री

िसर

िनफा

येवला

एकूण

(1) (2) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 1 व ती असले या गावची एकूण सं या 145 125 73 117 129 134 124 1919 2 गावातील वाडया/व यांची सं या 254 390 90 289 284 157 158 3619 3 बारा मिहने पुरेसे पाणी उपल ध असले या

3.1 गावांची सं या 138 119 76 112 105 134 87 1724 3.2 याखालील वाडया / व यांची सं या 237 369 90 288 126 157 137 3134

4 यापैकी नळाने पाणी पुरवठा योजने ारे पाणी पुरवठा कर यात येत असले या

4.1 गावांची सं या 4 1 4 15 13 9 2 104 4.2 याखालील वाडया / व यांची सं या 0 0 0 0 0 0 0 0

5 िप या या पा याची टंचाई असलेली गावे व वाडया/व या

अ) एकूण टंचाई त गावे (सं या) 25 26 18 51 62 6 8 362 ब) एकूण वाडया/व या (सं या) 0 0 0 0 0 0 0 0 बृहत आराखडयानुसार अ) एकूण टंचाई त गावे (सं या) 18 18 6 21 61 25 41 552 ब) एकूण टंचाई त वाडया/व या (सं या) 18 81 11 41 244 21 33 770

6 केलेली उपाययोजना

अ) टँकरने पुरवठा होणा-या गावांची सं या 11 5 0 1 18 0 38 157 गावांतील वाडया/व यं◌ाची सं या 0 36 0 10 100 0 14 267 टँकरची सं या 4 11 0 5 24 0 15 113

ब) बैलगाडीने पुरवठा होणा-या गावांची सं या 00 00 00 00 00 00 00 00 गावांतील वाडया/व यांची सं या 00 00 00 00 00 00 00 00 बैलगाडयांची सं या 00 00 00 00 00 00 00 00

क) इतर साधानं◌ानी पुरवठा होणा-या गावांची सं या 0 0 0 0 0 0 0 2 गावांतील वाडया/व यांची सं या 0 0 0 0 0 0 0 0 साधने सं या 0 0 0 0 0 0 0 2

िटप : 1. अ. .1व 2 ची आकडवारी जनगणना 2011नुसार घेतलेली आहे. 2. अ. .4 म ये सन 2014-15 म ये दशिवले या नळ पाणी परुवठा योजने ारे पाणी पुरवठा कर यात येत असले या गावे व वाडयांची सं या एकि त दशिवलेली आहे. 3. अ. .5 व 6 मधील मािहती िद.15 जून 2015 या ा त आकडेवारीवर अवलंबून आहे. आधार : कायकारी अिभयंता, ामीण पाणी पुरवठा, िज हा पिरषद, नािशक.

Page 164: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

120

त ता . 7.10 अनुस ूिचत जाती व नवबौ द वेया तक नळजोडणी

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ. . तालुका अनुसूिचत जाती व नवबौ द वेय तक नळजोडणी ( ामीण भाग)

लाभाथ (सं या) खच (लाखात) (1) (2) (3) (4)

1 सुरगाणा -- --

2 कळवण -- --

3 देवळा -- --

4 बागलाण -- --

5 मालेगांव -- --

6 नांदगाव -- --

7 चांदवड -- --

8 दडोरी -- --

9 पेठ -- --

10 यंबक -- --

11 नािशक -- --

12 इगतपुरी -- --

13 िस र -- --

14 िनफाड -- --

15 येवला -- --

िज हा एकूण -- --

िटप : (--) उपरो त त या माणे मािहती संकिलत कर यात येत नाही. आधार : कायकारी अिभयंता, ामीण पाणी पुरवठा िवभाग, िज हा पिरषद, नािशक.

Page 165: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

121

त ता . 7.11 ामीण भागात शौचालयाची सुिवधा असणा या कुटंूबांची सं या

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ.

. तालुका दािर य रेषेखालील दािर य रेषेवरील

एकूण कुटंूबे

शौचालये असलेली

शौचालये नसलेली

शौचालये नसले या कुटंूबांची ट केवारी

एकूण कुटंूबे

शौचालये असलेली

शौचालये नसलेली

शौचालये नसले या कुटंूबांची ट केवारी

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 सुरगाणा 26881 10918 15963 59.38 7352 2805 4547 61.85

2 कळवण 12058 7863 4195 34.79 21376 13518 7858 36.76

3 देवळा 6594 3125 3469 52.61 16556 9341 7215 43.58

4 बागलाण 25721 9941 15780 61.35 33697 16209 17488 51.90

5 मालेगांव 27206 6902 20304 74.63 55863 14374 41489 74.27

6 नांदगाव 14118 3961 10157 71.94 20498 6255 14243 69.48

7 चांदवड 8206 4676 3530 43.02 35731 13419 22312 62.44

8 दडोरी 23511 11735 11776 50.09 24769 15562 9207 37.17

9 पेठ 13833 5868 7965 57.58 7745 3037 4708 60.79

10 यंबक 15847 8233 7614 48.05 10245 5163 5082 49.60

11 नािशक 10918 4517 6401 58.63 19713 14126 5587 28.34

12 इगतपुरी 14038 7451 6587 46.92 23418 10818 12600 53.80

13 िस र 12333 5323 7010 56.84 32800 13967 18833 57.42

14 िनफाड 23518 9923 13595 57.81 56488 36391 20097 35.58

15 येवला 14063 5468 8595 61.12 26177 10085 16092 61.47

िज हा एकूण 248845 105904 142941 57.44 392428 185070 207358 52.84

िटप: सदर आकडेवारी ही 2012 या सव णानुसार सुधारीत आकडेवारी आहे. आधार : उपमु य कायकारी अिधकारी ( ा.पं.), िज हा पिरषद, नािशक.

Page 166: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

122

त ता . 8.1 िज ातील ाथिमक शाळांबाबतची मािहती

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ. . तालुका बाब शासकीय शाळा

सं या िश कांची सं या

िव ा य ची सं या व छतागृहांची सुिवधा असले या

शाळा मुले मुली

(1) (2) (3) (9) (10) (11) (12) (13)

1 सुरगाणा एकूण 13 67 1767 2406 13 पैकी मुल किरता 2 8 0 565 2

2 कळवण एकूण 13 89 2285 2894 13 पैकी मुल किरता 1 7 0 410 1

3 देवळा एकूण 2 13 274 270 2 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

4 बागलाण एकूण 10 75 1927 1921 10 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

5 मालेगांव एकूण 2 13 372 265 2 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

6 नांदगांव एकूण 2 10 337 223 2 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

7 चांदवड एकूण 1 7 144 182 1 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

8 दडोरी एकूण 11 80 1714 1733 11 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

9 पेठ एकूण 12 75 1719 1731 12 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

10 यंबक एकूण 11 74 1622 1856 11 पैकी मुल किरता 1 7 0 366 1

11 नािशक एकूण 7 75 2667 1921 7 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

12 इगतपुरी एकूण 7 39 818 746 7 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

13 िस र एकूण 2 11 256 246 2 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

14 िनफाड एकूण 2 32 865 610 2 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

15 येवला एकूण 1 3 122 0 1 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

एकूण िज हा एकूण 96 663 16889 17004 96 पैकी मुल किरता 4 22 0 1341 4

पुढे चालू,,,

Page 167: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

123

त ता . 8.1

िज ातील ाथिमक शाळांबाबतची मािहती

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ. . तालुका बाब थािनक वरा य सं थां या शाळा

सं या िश कांची सं या

िव ा य ची सं या व छतागृहांची सुिवधा असले या

शाळा मुले मुली

(1) (2) (3) (9) (10) (11) (12) (13)

1 सुरगाणा एकूण 333 838 9147 8895 333 पैकी मुल किरता 1 6 0 106 1

2 कळवण एकूण 208 648 7829 7344 208 पैकी मुल किरता 3 20 0 603 3

3 देवळा एकूण 122 431 5458 5046 122 पैकी मुल किरता 1 4 0 102 1

4 बागलाण एकूण 307 937 11696 10983 307 पैकी मुल किरता 3 21 0 603 3

5 मालेगांव एकूण 394 1705 26868 26242 394 पैकी मुल किरता 35 233 0 8645 35

6 नांदगांव एकूण 248 739 10019 10020 248 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

7 चांदवड एकूण 185 656 8863 8535 185 पैकी मुल किरता 2 14 0 530 2

8 दडोरी एकूण 214 929 12945 12666 214 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

9 पेठ एकूण 189 553 6720 6662 189 पैकी मुल किरता 1 6 0 17 1

10 यंबक एकूण 259 707 8315 8637 259 पैकी मुल किरता 2 16 0 289 2

11 नािशक एकूण 258 1603 26662 27377 258 पैकी मुल किरता 18 189 0 7423 18

12 इगतपुरी एकूण 223 873 11130 11283 223 पैकी मुल किरता 4 31 0 755 4

13 िस र एकूण 212 744 10093 9937 212 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

14 िनफाड एकूण 238 997 14672 14152 238 पैकी मुल किरता 4 28 0 817 4

15 येवला एकूण 237 811 10356 9973 237 पैकी मुल किरता 3 20 0 712 3

एकूण िज हा एकूण 3627 13171 180773 177752 3627 पैकी मुल किरता 77 588 0 20602 77

पुढे चालू,,,

Page 168: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

124

त ता . 8.1

िज ातील ाथिमक शाळांबाबतची मािहती

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ.

. तालुका बाब खाजगी अनुदािनत शाळा

सं या िश कांची सं या

िव ा य ची सं या व छतागृहांची सुिवधा असले या

शाळा मुले मुली

(1) (2) (3) (14) (15) (16) (17) (18)

1 सुरगाणा एकूण 37 144 4504 3667 37 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

2 कळवण एकूण 25 195 4131 3760 25 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

3 देवळा एकूण 34 227 5040 4547 34 पैकी मुल किरता 2 26 0 598 2

4 बागलाण एकूण 81 580 14502 12253 81 पैकी मुल किरता 1 30 0 1246 1

5 मालेगांव एकूण 156 1725 46546 42470 156 पैकी मुल किरता 12 226 0 9321 12

6 नांदगांव एकूण 55 434 10925 8595 55 पैकी मुल किरता 1 0 0 41 1

7 चांदवड एकूण 55 330 8622 6947 55 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

8 दडोरी एकूण 61 343 9350 8434 61 पैकी मुल किरता 2 7 0 431 2

9 पेठ एकूण 18 71 1833 1518 18 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

10 यंबक एकूण 35 150 4159 3475 35 पैकी मुल किरता 1 4 0 389 1

11 नािशक एकूण 206 2224 56429 49670 206 पैकी मुल किरता 11 177 0 6356 11

12 इगतपुरी एकूण 47 264 6206 5442 47 पैकी मुल किरता 1 7 0 312 1

13 िस र एकूण 58 452 12759 10638 58 पैकी मुल किरता 1 11 0 527 1

14 िनफाड एकूण 69 694 18029 15001 69 पैकी मुल किरता 3 52 0 2305 3

15 येवला एकूण 47 360 9209 8078 47 पैकी मुल किरता 2 7 0 370 2

एकूण िज हा एकूण 984 8193 212244 184495 984 पैकी मुल किरता 37 547 0 21896 37

पुढे चालू,,,

Page 169: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

125

त ता . 8.1

िज ातील ाथिमक शाळांबाबतची मािहती

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ.

. तालुका बाब खाजगी िवनाअनुदािनत शाळा

सं या िश कांची सं या

िव ा य ची सं या व छतागृहांची सुिवधा असले या शाळा मुले मुली

(1) (2) (3) (19) (20) (21) (22) (23)

1 सुरगाणा एकूण 9 12 225 171 9 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

2 कळवण एकूण 28 96 2548 1320 28 पैकी मुल किरता 1 0 0 23 1

3 देवळा एकूण 13 67 1674 887 13 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

4 बागलाण एकूण 34 107 2968 1877 34 पैकी मुल किरता 1 0 0 0 1

5 मालेगांव एकूण 78 350 9027 8233 78 पैकी मुल किरता 4 20 0 2053 4

6 नांदगांव एकूण 30 109 3284 2323 30 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

7 चांदवड एकूण 21 84 1341 827 21 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

8 दडोरी एकूण 28 115 2268 1482 28 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

9 पेठ एकूण 7 9 163 141 7 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

10 यंबक एकूण 10 47 1478 920 10 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

11 नािशक एकूण 220 2138 52335 37398 220 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

12 इगतपुरी एकूण 38 117 2392 1623 38 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

13 िस र एकूण 42 139 3140 2029 42 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

14 िनफाड एकूण 60 261 4965 3037 60 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

15 येवला एकूण 24 130 3093 1693 24 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

एकूण िज हा एकूण 642 3781 90901 63961 642 पैकी मुल किरता 6 20 0 2076 6

पुढे चालू,,,

Page 170: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

126

त ता . 8.1

िज ातील ाथिमक शाळांबाबतची मािहती

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ.

. तालुका बाब एकूण शाळा

सं या िश कांची सं या

िव ा य ची सं या व छता गृहांची सुिवधाअसले या

शाळा मुल े मुली

(1) (2) (3) (24) (25) (26) (27) (28)

1 सुरगाणा एकूण 392 1061 15643 15139 392 पैकी मुल किरता 3 14 0 671 3

2 कळवण एकूण 274 1028 16793 15318 274 पैकी मुल किरता 5 27 0 1036 5

3 देवळा एकूण 171 738 12446 10750 171 पैकी मुल किरता 3 30 0 700 3

4 बागलाण एकूण 432 1699 31093 27034 432 पैकी मुल किरता 5 51 0 1849 5

5 मालेगांव एकूण 630 3793 82813 77210 630 पैकी मुल किरता 51 479 0 20019 51

6 नांदगांव एकूण 335 1292 24565 21161 335 पैकी मुल किरता 1 0 0 41 1

7 चांदवड एकूण 262 1077 18970 16491 262 पैकी मुल किरता 2 14 0 530 2

8 दडोरी एकूण 314 1467 26277 24315 314 पैकी मुल किरता 2 7 0 431 2

9 पेठ एकूण 226 708 10435 10052 226 पैकी मुल किरता 1 6 0 17 1

10 यंबक एकूण 315 978 15574 14888 315 पैकी मुल किरता 4 27 0 1044 4

11 नािशक एकूण 691 6040 138093 116366 691 पैकी मुल किरता 29 366 0 13779 29

12 इगतपुरी एकूण 315 1293 20546 19094 315 पैकी मुल किरता 5 38 0 1067 5

13 िस र एकूण 314 1346 26248 22850 314 पैकी मुल किरता 1 11 0 527 1

14 िनफाड एकूण 369 1984 38531 32800 369 पैकी मुल किरता 7 80 0 3122 7

15 येवला एकूण 309 1304 22780 19744 309 पैकी मुल किरता 5 27 0 1082 5

एकूण िज हा एकूण 5349 25808 500807 443212 5349 पैकी मुल किरता 124 1177 0 45915 124

िटप : (0) मािहती िनरंक आधार : िश णािधकारी ( ाथिमक), िज हा पिरषद, नािशक.

Page 171: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

127

त ता . 8.2

िज ातील मा यिमक शाळांबाबतची मािहती

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ. . तालुका बाब शासकीय शाळा

सं या िश कांची सं या

िव ा य ची सं या व छता गृहांची सुिवधा

असले या शाळा

मुले मुली

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 सुरगाणा एकूण 10 34 524 637 10 पैकी मुल किरता 1 3 0 105 1

2 कळवण एकूण 12 35 624 747 12 पैकी मुल किरता 1 4 0 106 1

3 देवळा एकूण 2 7 44 49 2 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

4 बागलाण एकूण 10 36 389 311 10 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

5 मालेगांव एकूण 2 6 36 34 2 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

6 नांदगांव एकूण 1 5 48 20 1 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

7 चांदवड एकूण 1 5 28 55 1 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

8 दडोरी एकूण 10 44 532 435 10 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

9 पेठ एकूण 10 38 501 435 10 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

10 यंबक एकूण 8 35 401 456 8 पैकी मुल किरता 1 5 0 97 1

11 नािशक एकूण 6 18 615 436 6 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

12 इगतपुरी एकूण 4 11 145 126 4 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

13 िस र एकूण 2 11 64 73 2 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

14 िनफाड एकूण 1 15 162 94 1 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

15 येवला एकूण 1 3 64 0 1 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

एकूण िज हा एकूण 80 303 4177 3908 80 पैकी मुल किरता 3 12 0 308 3

पुढे चालू,,,

Page 172: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

128

त ता . 8.2

िज ातील मा यिमक शाळांबाबतची मािहती

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ.

. तालुका बाब थािनक वरा य सं थां या शाळा

सं या िश कांची सं या

िव ा य ची सं या व छता गृहांची सुिवधा असले या शाळा मुले मुली

(1) (2) (3) (9) (10) (11) (12) (13)

1 सुरगाणा एकूण 1 5 0 53 1 पैकी मुल किरता 1 5 0 53 1

2 कळवण एकूण 0 0 0 0 0 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

3 देवळा एकूण 1 4 62 0 1 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

4 बागलाण एकूण 0 0 0 0 0 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

5 मालेगांव एकूण 0 0 0 0 0 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

6 नांदगांव एकूण 0 0 0 0 0 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

7 चांदवड एकूण 0 0 0 0 0 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

8 दडोरी एकूण 0 0 0 0 0 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

9 पेठ एकूण 0 0 0 0 0 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

10 यंबक एकूण 1 2 0 37 1 पैकी मुल किरता 1 2 0 37 1

11 नािशक एकूण 15 85 1362 1445 15 पैकी मुल किरता 1 5 0 243 1

12 इगतपुरी एकूण 1 3 0 47 1 पैकी मुल किरता 1 3 0 47 1

13 िस र एकूण 0 0 0 0 0 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

14 िनफाड एकूण 0 0 0 0 0 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

15 येवला एकूण 0 0 0 0 0 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

एकूण िज हा एकूण 19 99 1424 1582 19 पैकी मुल किरता 4 15 0 380 4

पुढे चालू,,,

Page 173: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

129

त ता . 8.2 िज ातील मा यिमक शाळांबाबतची मािहती

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ.

. तालुका बाब खाजगी अनुदािनत शाळा

सं या िश कांची सं या

िव ा य ची सं या व छता गृहांची सुिवधा असले या शाळा मुले मुली

(1) (2) (3) (14) (15) (16) (17) (18)

1 सुरगाणा एकूण 23 144 1903 1566 23 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

2 कळवण एकूण 20 116 2039 1685 20 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

3 देवळा एकूण 33 211 2539 2192 33 पैकी मुल किरता 2 3 0 383 2

4 बागलाण एकूण 59 337 5191 4180 59 पैकी मुल किरता 1 20 0 655 1

5 मालेगांव एकूण 100 723 13721 13015 100 पैकी मुल किरता 8 80 0 3809 8

6 नांदगांव एकूण 42 291 4499 3470 42 पैकी मुल किरता 1 4 0 57 1

7 चांदवड एकूण 47 320 4254 3410 47 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

8 दडोरी एकूण 48 332 4718 4105 48 पैकी मुल किरता 1 7 0 181 1

9 पेठ एकूण 14 75 1130 894 14 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

10 यंबक एकूण 20 112 1803 1364 20 पैकी मुल किरता 1 9 0 281 1

11 नािशक एकूण 110 1278 21250 17735 110 पैकी मुल किरता 8 132 0 4394 8

12 इगतपुरी एकूण 38 238 3819 3015 38 पैकी मुल किरता 1 5 0 206 1

13 िस र एकूण 47 322 5680 4749 47 पैकी मुल किरता 1 9 0 304 1

14 िनफाड एकूण 57 542 8340 6754 57 पैकी मुल किरता 3 35 0 1193 3

15 येवला एकूण 36 277 4960 4213 36 पैकी मुल किरता 1 5 0 145 1

एकूण िज हा एकूण 694 5318 85846 72347 694 पैकी मुल किरता 28 309 0 11608 28

पुढे चालू,,,

Page 174: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

130

त ता . 8.2 िज ातील मा यिमक शाळांबाबतची मािहती

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ.

. तालुका बाब खाजगी िवनाअनुदािनत शाळा

सं या िश कांची सं या

िव ा य ची सं या व छता गृहांची सुिवधा असले या शाळा मुले मुली

(1) (2) (3) (19) (20) (21) (22) (23)

1 सुरगाणा एकूण 7 35 222 197 7

पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

2 कळवण एकूण 12 53 541 355 12

पैकी मुल किरता 1 5 0 61 1

3 देवळा एकूण 6 22 126 104 6

पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

4 बागलाण एकूण 17 68 485 329 17

पैकी मुल किरता 1 4 0 15 1

5 मालेगांव एकूण 28 118 1481 1331 28

पैकी मुल किरता 1 0 0 38 1

6 नांदगांव एकूण 12 57 645 474 12

पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

7 चांदवड एकूण 10 48 430 271 10

पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

8 दडोरी एकूण 12 49 503 376 12

पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

9 पेठ एकूण 5 25 229 184 5

पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

10 यंबक एकूण 8 45 342 226 8

पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

11 नािशक एकूण 85 605 8316 5919 85

पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

12 इगतपुरी एकूण 25 107 813 852 25

पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

13 िस र एकूण 22 84 741 604 22

पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

14 िनफाड एकूण 20 83 804 597 20

पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

15 येवला एकूण 10 34 408 330 10

पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

एकूण िज हा एकूण 279 1433 16086 12149 279

पैकी मुल किरता 3 9 0 114 3 पुढे चालू,,,

Page 175: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

131

त ता . 8.2

िज ातील मा यिमक शाळांबाबतची मािहती

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ.

. तालुका बाब एकुण शाळा

सं या िश कांची सं या

िव ा य ची सं या व छता गृहांची सुिवधा असले या शाळा

मुले मुली (1) (2) (3) (24) (25) (26) (27) (28)

1 सुरगाणा एकूण 41 218 2649 2453 41 पैकी मुल किरता 2 8 0 158 2

2 कळवण एकूण 44 204 3204 2787 44 पैकी मुल किरता 2 9 0 167 2

3 देवळा एकूण 42 244 2771 2345 42 पैकी मुल किरता 2 3 0 383 2

4 बागलाण एकूण 86 441 6065 4820 86 पैकी मुल किरता 2 24 0 670 2

5 मालेगांव एकूण 130 847 15238 14380 130 पैकी मुल किरता 9 80 0 3847 9

6 नांदगांव एकूण 55 353 5192 3964 55 पैकी मुल किरता 1 4 0 57 1

7 चांदवड एकूण 58 373 4712 3736 58 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

8 दडोरी एकूण 70 425 5753 4916 70 पैकी मुल किरता 1 7 0 181 1

9 पेठ एकूण 29 138 1860 1513 29 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

10 यंबक एकूण 37 194 2546 2083 37 पैकी मुल किरता 3 16 0 415 3

11 नािशक एकूण 216 1986 31543 25535 216 पैकी मुल किरता 9 137 0 4637 9

12 इगतपुरी एकूण 68 359 4777 4040 68 पैकी मुल किरता 2 8 0 253 2

13 िस र एकूण 71 417 6485 5426 71 पैकी मुल किरता 1 9 0 304 1

14 िनफाड एकूण 78 640 9306 7445 78 पैकी मुल किरता 3 35 0 1193 3

15 येवला एकूण 47 314 5432 4543 47 पैकी मुल किरता 1 5 0 145 1

एकूण िज हा एकूण 1072 7153 107533 89986 1072 पैकी मुल किरता 38 345 0 12410 38

आधार : िश णािधकारी (मा यिमक), उ चमा यिमक िज हा पिरषद, नािशक.

Page 176: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

132

त ता . 8.3 िज ातील उ चमा यिमक शाळांबाबतची मािहती

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ.

. तालुका बाब शासकीय शाळा

सं या िश कांची सं या

िव ा य ची सं या व छता गृहांची सुिवधा असले या शाळा मुले मुली

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 सुरगाणा एकूण 3 11 273 334 3 पैकी मुल किरता 1 3 0 166 1

2 कळवण एकूण 5 18 646 811 5 पैकी मुल किरता 1 4 0 219 1

3 देवळा एकूण 0 0 0 0 0 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

4 बागलाण एकूण 2 10 283 168 2 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

5 मालेगांव एकूण 0 0 0 0 0 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

6 नांदगांव एकूण 0 0 0 0 0 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

7 चांदवड एकूण 0 0 0 0 0 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

8 दडोरी एकूण 2 13 314 128 2 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

9 पेठ एकूण 2 7 355 249 2 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

10 यंबक एकूण 1 5 163 68 1 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

11 नािशक एकूण 4 8 306 252 4 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

12 इगतपुरी एकूण 0 0 0 0 0 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

13 िस र एकूण 0 0 0 0 0 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

14 िनफाड एकूण 1 15 91 66 1 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

15 येवला एकूण 0 0 0 0 0 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

एकूण िज हा एकूण 20 87 2431 2076 20 पैकी मुल किरता 2 7 0 385 2

पुढे चालू,,,

Page 177: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

133

त ता . 8.3 िज ातील उ चमा यिमक शाळांबाबतची मािहती

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ.

.

तालुका बाब थािनक वरा य सं थां या शाळा सं या िश कांची

सं या िव ा य ची सं या व छता गृहांची सुिवधा

असले या शाळा मुले मुली (1) (2) (3) (9) (10) (11) (12) (13)

1 सुरगाणा एकूण 0 0 0 0 0 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

2 कळवण एकूण 0 0 0 0 0 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

3 देवळा एकूण 0 0 0 0 0 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

4 बागलाण एकूण 0 0 0 0 0 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

5 मालेगांव एकूण 0 0 0 0 0 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

6 नांदगांव एकूण 0 0 0 0 0 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

7 चांदवड एकूण 0 0 0 0 0 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

8 दडोरी एकूण 0 0 0 0 0 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

9 पेठ एकूण 0 0 0 0 0 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

10 यंबक एकूण 0 0 0 0 0 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

11 नािशक एकूण 0 0 0 0 0 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

12 इगतपुरी एकूण 0 0 0 0 0 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

13 िस र एकूण 0 0 0 0 0 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

14 िनफाड एकूण 0 0 0 0 0 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

15 येवला एकूण 0 0 0 0 0 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

एकूण िज हा एकूण 0 0 0 0 0 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

पुढे चालू,,,

Page 178: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

134

त ता . 8.3 िज ातील उ चमा यिमक शाळांबाबतची मािहती

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ.

. तालुका बाब खाजगी अनुदािनत शाळा

सं या िश कांची सं या

िव ा य ची सं या व छता गृहांची सुिवधा

असले या शाळा मुल े मुली

(1) (2) (3) (14) (15) (16) (17) (18)

1 सुरगाणा एकूण 9 69 1683 1185 9 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

2 कळवण एकूण 9 65 1527 1346 9 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

3 देवळा एकूण 5 44 1221 1023 5 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

4 बागलाण एकूण 18 118 3607 3215 18 पैकी मुल किरता 1 20 0 640 1

5 मालेगांव एकूण 41 415 8856 7671 41 पैकी मुल किरता 4 61 0 1986 4

6 नांदगांव एकूण 15 112 2777 2091 15 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

7 चांदवड एकूण 13 124 2221 2045 13 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

8 दडोरी एकूण 11 122 2572 2203 11 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

9 पेठ एकूण 3 22 869 574 3 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

10 यंबक एकूण 5 35 917 675 5 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

11 नािशक एकूण 35 378 16355 15980 35 पैकी मुल किरता 3 29 0 1675 3

12 इगतपुरी एकूण 13 112 2565 1850 13 पैकी मुल किरता 1 5 0 183 1

13 िस र एकूण 18 126 3753 3062 18 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

14 िनफाड एकूण 28 272 6435 5834 28 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

15 येवला एकूण 12 140 3086 2586 12 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

एकूण िज हा एकूण 235 2154 58444 51340 235

पैकी मुल किरता 9 115 0 4484 9 पुढे चालू,,,

Page 179: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

135

त ता . 8.3 िज ातील उ चमा यिमक शाळांबाबतची मािहती

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ.

. तालुका बाब खाजगी िवनाअनुदािनत शाळा

सं या िश कांची सं या

िव ा य ची सं या व छता गृहांची सुिवधा असले या शाळा मुले मुली

(1) (2) (3) (19) (20) (21) (22) (23)

1 सुरगाणा एकूण 5 5 356 189 5 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

2 कळवण एकूण 2 7 176 71 2 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

3 देवळा एकूण 1 1 186 145 1 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

4 बागलाण एकूण 4 4 204 95 4 पैकी मुल किरता 1 0 0 24 1

5 मालेगांव एकूण 6 15 225 111 6 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

6 नांदगांव एकूण 1 1 47 17 1 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

7 चांदवड एकूण 1 3 10 2 1 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

8 दडोरी एकूण 2 5 148 92 2 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

9 पेठ एकूण 1 1 55 22 1 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

10 यंबक एकूण 2 8 352 261 2 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

11 नािशक एकूण 21 180 3510 1977 21 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

12 इगतपुरी एकूण 1 2 25 17 1 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

13 िस र एकूण 4 5 253 246 4 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

14 िनफाड एकूण 7 3 380 227 7 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

15 येवला एकूण 2 2 407 113 2 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

एकूण िज हा एकूण 60 242 6334 3585 60 पैकी मुल किरता 1 0 0 24 1

पुढे चालू,,,

Page 180: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

136

त ता . 8.3 िज ातील उ चमा यिमक शाळांबाबतची मािहती

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ.

. तालुका बाब एकुण शाळा

सं या िश कांची सं या

िव ा य ची सं या व छता गृहांची सुिवधा असले या शाळा मुल े मुली

(1) (2) (3) (24) (25) (26) (27) (28)

1 सुरगाणा एकूण 17 85 2312 1708 17 पैकी मुल किरता 1 3 0 166 1

2 कळवण एकूण 16 90 2349 2228 16 पैकी मुल किरता 1 4 0 219 1

3 देवळा एकूण 6 45 1407 1168 6 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

4 बागलाण एकूण 24 132 4094 3478 24 पैकी मुल किरता 2 20 0 664 2

5 मालेगांव एकूण 47 430 9081 7782 47 पैकी मुल किरता 4 61 0 1986 4

6 नांदगांव एकूण 16 113 2824 2108 16 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

7 चांदवड एकूण 14 127 2231 2047 14 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

8 दडोरी एकूण 15 140 3034 2423 15 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

9 पेठ एकूण 6 30 1279 845 6 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

10 यंबक एकूण 8 48 1432 1004 8 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

11 नािशक एकूण 60 566 20171 18209 60 पैकी मुल किरता 3 29 0 1675 3

12 इगतपुरी एकूण 14 114 2590 1867 14 पैकी मुल किरता 1 5 0 183 1

13 िस र एकूण 22 131 4006 3308 22 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

14 िनफाड एकूण 36 290 6906 6127 36 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

15 येवला एकूण 14 142 3493 2699 14 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

एकूण िज हा एकूण 315 2483 67209 57001 315 पैकी मुल किरता 12 122 0 4893 12

आधार : िश णािधकारी (मा यिमक), उ चमा यिमक िज हा पिरषद, नािशक.

Page 181: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

137

त ता . 8.4 शै िणक सं थांतील अनुसूिचत जाती या िव ा य ची सं या

िज हा : नािशक संदभ : 2013-14 अ.

. तालुका बाब ाथिमक िव ाथ

शासकीय थािनक सं था

खाजगी एकूण अनुदािनत िवनाअनुदािनत

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 सुरगाणा एकूण 0 119 6 4 129 पैकी मुली 0 0 0 0 0

2 कळवण एकूण 0 654 2 93 749 पैकी मुली 0 0 0 0 0

3 देवळा एकूण 0 1182 3 76 1261 पैकी मुली 0 0 0 0 0

4 बागलाण एकूण 0 1357 206 109 1672 पैकी मुली 0 0 0 0 0

5 मालेगांव एकूण 0 3362 2056 364 5782 पैकी मुली 0 0 0 0 0

6 नांदगांव एकूण 0 1955 1017 717 3689 पैकी मुली 0 0 0 0 0

7 चांदवड एकूण 0 1757 178 78 2013 पैकी मुली 0 0 0 0 0

8 दडोरी एकूण 0 1575 155 149 1879 पैकी मुली 0 0 0 0 0

9 पेठ एकूण 2 57 4 6 69 पैकी मुली 0 0 0 0 0

10 यंबक एकूण 0 740 81 88 909 पैकी मुली 0 0 0 0 0

11 नािशक एकूण 4 11985 9584 7258 28831 पैकी मुली 0 0 0 0 0

12 इगतपुरी एकूण 1 1480 307 236 2024 पैकी मुली 0 0 0 0 0

13 िस र एकूण 0 1813 379 121 2313 पैकी मुली 0 0 0 0 0

14 िनफाड एकूण 0 3754 433 181 4368 पैकी मुली 0 0 0 0 0

15 येवला एकूण 0 2222 276 144 2642 पैकी मुली 0 0 0 0 0

एकूण िज हा एकूण 7 34012 14687 9624 58330

पैकी मुली 0 0 0 0 0 पुढे चालू,,,

Page 182: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

138

त ता . 8.4 शै िणक सं थांतील अनुसूिचत जाती या िव ा य ची सं या

िज हा : नािशक संदभ : 2013-14 अ.

. तालुका बाब मा यिमक िव ाथ

शासकीय थािनक सं था

खाजगी एकूण अनुदािनत िवनाअनुदािनत

(1) (2) (3) (9) (10) (11) (12) (13)

1 सुरगाणा एकूण 0 0 27 4 31 पैकी मुली 0 0 0 0 0

2 कळवण एकूण 6 0 170 51 227 पैकी मुली 0 0 0 0 0

3 देवळा एकूण 0 12 1016 18 1046 पैकी मुली 0 0 139 0 139

4 बागलाण एकूण 7 0 899 119 1025 पैकी मुली 0 0 0 0 0

5 मालेगांव एकूण 8 0 1919 283 2210 पैकी मुली 0 0 443 0 443

6 नांदगांव एकूण 115 0 1685 374 2174 पैकी मुली 0 0 0 0 0

7 चांदवड एकूण 0 0 1089 178 1267 पैकी मुली 0 0 0 0 0

8 दडोरी एकूण 6 0 857 83 946 पैकी मुली 0 0 0 0 0

9 पेठ एकूण 5 0 4 0 9 पैकी मुली 0 0 0 0 0

10 यंबक एकूण 5 5 293 47 350 पैकी मुली 0 5 103 0 108

11 नािशक एकूण 4 1851 11849 2903 16607 पैकी मुली 0 247 1770 0 2017

12 इगतपुरी एकूण 6 0 414 279 699 पैकी मुली 0 0 0 0 0

13 िस र एकूण 0 0 1078 242 1320 पैकी मुली 0 0 111 0 111

14 िनफाड एकूण 70 0 2617 269 2956 पैकी मुली 0 0 470 0 470

15 येवला एकूण 0 0 1220 156 1376 पैकी मुली 0 0 0 0 0

एकूण िज हा एकूण 232 1868 25137 5006 32243 पैकी मुली 0 252 3036 0 3288

पुढे चालू,,,

Page 183: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

139

त ता . 8.4 शै िणक सं थांतील अनुसूिचत जाती या िव ा य ची सं या

िज हा : नािशक संदभ : 2013-14 अ.

. तालुका बाब उ चमा यिमक िव ाथ

शासकीय थािनक सं था

खाजगी एकूण अनुदािनत िवनाअनुदािनत

(1) (2) (3) (14) (15) (16) (17) (18)

1 सुरगाणा एकूण 1 0 21 4 26 पैकी मुली 0 0 0 0 0

2 कळवण एकूण 10 0 19 51 80 पैकी मुली 0 0 0 0 0

3 देवळा एकूण 0 0 24 18 42 पैकी मुली 0 0 0 0 0

4 बागलाण एकूण 2 0 12 119 133 पैकी मुली 0 0 156 156 312

5 मालेगांव एकूण 0 0 64 283 347 पैकी मुली 0 0 516 516 1032

6 नांदगांव एकूण 0 0 7 374 381 पैकी मुली 0 0 0 0 0

7 चांदवड एकूण 0 0 0 178 178 पैकी मुली 0 0 0 0 0

8 दडोरी एकूण 87 0 22 83 192 पैकी मुली 0 0 0 0 0

9 पेठ एकूण 1 0 0 0 1 पैकी मुली 0 0 0 0 0

10 यंबक एकूण 0 0 64 47 111 पैकी मुली 0 0 0 0 0

11 नािशक एकूण 304 0 982 2903 4189 पैकी मुली 0 0 404 404 808

12 इगतपुरी एकूण 0 0 72 279 351 पैकी मुली 0 0 54 54 108

13 िस र एकूण 0 0 28 242 270 पैकी मुली 0 0 0 0 0

14 िनफाड एकूण 0 0 30 269 299 पैकी मुली 0 0 0 0 0

15 येवला एकूण 0 0 41 156 197 पैकी मुली 0 0 0 0 0

एकूण िज हा एकूण 405 0 1386 5006 6797 पैकी मुली 0 0 1130 1130 2260

पुढे चालू,,,

Page 184: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

140

त ता . 8.4 शै िणक सं थांतील अनुसूिचत जाती या िव ा य ची सं या

िज हा : नािशक संदभ : 2013-14 अ.

. तालुका बाब महािव ालये िव ाथ एकूण

िव ाथ सं या

8+13+18+23

शासकीय थािनक सं था

खाजगी एकूण अनुदािनत िवनाअनुदािनत

(1) (2) (3) (19) (20) (21) (22) (23) (24)

1 सुरगाणा एकूण 0 0 21 0 21 248 पैकी मुली 0 0 4 0 4 4

2 कळवण एकूण 0 0 101 11 112 1862 पैकी मुली 0 0 34 2 36 36

3 देवळा एकूण 0 0 219 7 226 3091 पैकी मुली 0 0 84 3 87 226

4 बागलाण एकूण 0 0 256 0 256 4520 पैकी मुली 0 0 84 0 84 396

5 मालेगांव एकूण 0 0 770 204 974 13709 पैकी मुली 0 0 357 72 429 1904

6 नांदगांव एकूण 0 0 465 135 600 9037 पैकी मुली 0 0 182 32 214 214

7 चांदवड एकूण 0 0 146 27 173 4953 पैकी मुली 0 0 65 10 75 75

8 दडोरी एकूण 0 0 327 28 355 4565 पैकी मुली 0 0 131 13 144 144

9 पेठ एकूण 0 0 55 28 83 244 पैकी मुली 0 0 14 4 18 18

10 यंबक एकूण 0 0 59 10 69 1653 पैकी मुली 0 0 29 10 39 147

11 नािशक एकूण 0 0 4312 793 5105 64516 पैकी मुली 0 0 2161 341 2502 5327

12 इगतपुरी एकूण 0 0 307 94 401 5138 पैकी मुली 0 0 154 37 191 299

13 िस र एकूण 0 0 290 55 345 5858 पैकी मुली 0 0 124 29 153 264

14 िनफाड एकूण 0 0 955 264 1219 12581 पैकी मुली 0 0 438 126 564 1034

15 येवला एकूण 0 0 347 228 575 6648 पैकी मुली 0 0 140 91 231 231

एकूण िज हा एकूण 0 0 8630 1884 10514 138623 पैकी मुली 0 0 4001 770 4771 10319

आधार : 1 िश णािधकारी, ाथिमक / मा यिमक / उ चमा यिमक िज हा पिरषद, नािशक. 2 सह संचालक (उ च िश ण), पुणे िवभाग, पुणे.

Page 185: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

141

त ता . 8.5 शै िणक सं थांतील अनुस ूिचत जमाती या िव ा य ची सं या

िज हा : नािशक संदभ : 2013-14 अ.

. तालुका बाब ाथिमक िव ाथ

शासकीय थािनक सं था

खाजगी एकूण अनुदािनत िवनाअनुदािनत

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 सुरगाणा एकूण 518 16761 5333 103 22715 पैकी मुली 206 0 0 0 206

2 कळवण एकूण 329 11826 1577 673 14405 पैकी मुली 0 131 0 0 131

3 देवळा एकूण 0 3937 331 45 4313 पैकी मुली 0 22 0 0 22

4 बागलाण एकूण 0 12596 3542 180 16318 पैकी मुली 0 214 0 0 214

5 मालेगांव एकूण 0 12228 2193 592 15013 पैकी मुली 0 370 0 4 374

6 नांदगांव एकूण 207 5654 1437 294 7592 पैकी मुली 0 0 0 0 0

7 चांदवड एकूण 0 5621 626 38 6285 पैकी मुली 0 93 0 0 93

8 दडोरी एकूण 223 17944 3164 157 21488 पैकी मुली 0 0 353 0 353

9 पेठ एकूण 550 12374 1261 39 14224 पैकी मुली 0 0 0 0 0

10 यंबक एकूण 618 13737 4353 238 18946

पैकी मुली 0 182 0 0 182

11 नािशक एकूण 368 15361 5300 2724 23753 पैकी मुली 0 1401 75 0 1476

12 इगतपुरी एकूण 208 10859 1601 116 12784 पैकी मुली 0 75 0 0 75

13 िस र एकूण 0 5324 517 63 5904 पैकी मुली 0 0 0 0 0

14 िनफाड एकूण 0 10145 1441 67 11653 पैकी मुली 0 281 0 0 281

15 येवला एकूण 0 3671 386 352 4409 पैकी मुली 0 48 0 0 48

एकूण िज हा एकूण 3021 158038 33062 5681 199802 पैकी मुली 206 2817 428 4 3455

पुढे चालू,,,

Page 186: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

142

त ता . 8.5 शै िणक सं थांतील अनुस ूिचत जमाती या िव ा य ची सं या

िज हा : नािशक संदभ : 2013-14 अ.

. तालुका बाब मा यिमक िव ाथ

शासकीय थािनक सं था

खाजगी एकूण अनुदािनत िवनाअनुदािनत

(1) (2) (3) (9) (10) (11) (12) (13)

1 सुरगाणा एकूण 720 164 2794 588 4266 पैकी मुली 8 0 0 0 8

2 कळवण एकूण 685 0 1683 543 2911 पैकी मुली 7 0 0 0 7

3 देवळा एकूण 91 77 3297 82 3547 पैकी मुली 2 0 162 0 164

4 बागलाण एकूण 480 0 5454 402 6336 पैकी मुली 8 0 0 0 8

5 मालेगांव एकूण 53 0 3643 574 4270 पैकी मुली 2 0 251 0 253

6 नांदगांव एकूण 0 0 1610 195 1805 पैकी मुली 0 0 0 0 0

7 चांदवड एकूण 79 0 2374 241 2694 पैकी मुली 1 0 0 0 1

8 दडोरी एकूण 734 0 7929 583 9246 पैकी मुली 8 0 0 0 8

9 पेठ एकूण 588 0 1946 626 3160 पैकी मुली 8 0 0 0 8

10 यंबक एकूण 633 126 2866 217 3842 पैकी मुली 8 0 362 0 370

11 नािशक एकूण 244 641 7415 967 9267 पैकी मुली 2 72 866 0 940

12 इगतपुरी एकूण 273 129 3502 556 4460 पैकी मुली 5 0 0 0 5

13 िस र एकूण 108 0 1551 442 2101 पैकी मुली 2 0 25 0 27

14 िनफाड एकूण 0 0 4098 398 4496 पैकी मुली 1 0 665 0 666

15 येवला एकूण 0 0 1320 126 1446 पैकी मुली 0 0 0 0 0

एकूण िज हा एकूण 4688 1137 51482 6540 63847 पैकी मुली 62 72 2331 0 2465

पुढे चालू,,,

Page 187: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

143

त ता . 8.5 शै िणक सं थांतील अनुस ूिचत जमाती या िव ा य ची सं या

िज हा : नािशक संदभ : 2013-14 अ.

. तालुका बाब उ चमा यिमक िव ाथ

शासकीय थािनक सं था

खाजगी एकूण अनुदािनत िवनाअनुदािनत

(1) (2) (3) (14) (15) (16) (17) (18)

1 सुरगाणा एकूण 2410 0 5822 433 8665 पैकी मुली 668 0 0 0 668

2 कळवण एकूण 4311 0 5087 320 9718 पैकी मुली 721 0 0 0 721

3 देवळा एकूण 0 0 585 14 599 पैकी मुली 0 0 0 0 0

4 बागलाण एकूण 1319 0 5432 34 6785 पैकी मुली 0 0 344 0 344

5 मालेगांव एकूण 0 0 4947 83 5030 पैकी मुली 0 0 231 0 231

6 नांदगांव एकूण 0 0 1450 0 1450 पैकी मुली 0 0 0 0 0

7 चांदवड एकूण 0 0 1616 0 1616 पैकी मुली 0 0 0 0 0

8 दडोरी एकूण 917 0 5049 531 6497 पैकी मुली 0 0 0 0 0

9 पेठ एकूण 1520 0 3340 0 4860 पैकी मुली 0 0 0 0 0

10 यंबक एकूण 849 0 3536 580 4965 पैकी मुली 0 0 0 0 0

11 नािशक एकूण 458 0 8278 331 9067 पैकी मुली 0 0 293 0 293

12 इगतपुरी एकूण 0 0 4802 17 4819 पैकी मुली 0 0 114 0 114

13 िस र एकूण 0 0 2487 15 2502 पैकी मुली 0 0 0 0 0

14 िनफाड एकूण 0 0 5682 113 5795 पैकी मुली 0 0 0 0 0

15 येवला एकूण 0 0 1404 24 1428 पैकी मुली 0 0 0 0 0

एकूण िज हा एकूण 11784 0 59517 2495 73796 पैकी मुली 1389 0 982 0 2371

पुढे चालू,,,

Page 188: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

144

त ता . 8.5 शै िणक सं थांतील अनुसूिचत जाती या िव ा य ची सं या

िज हा : नािशक संदभ : 2013-14 अ.

. तालुका बाब महािव ालयातील िव ाथ एकूण

िव ाथ सं या

8+13+18+23

शासकीय खाजगी एकूण अनुदािनत िवनाअनुदािनत

(1) (2) (3) (19) (24) (21) (22) (23) (24)

1 सुरगाणा एकूण 0 0 2138 280 2418 40567 पैकी मुली 0 0 650 76 726 1764

2 कळवण एकूण 0 0 1622 264 1886 31604 पैकी मुली 0 0 528 48 576 1428

3 देवळा एकूण 0 0 215 38 253 9279 पैकी मुली 0 0 65 10 75 259

4 बागलाण एकूण 0 0 440 0 440 32809 पैकी मुली 0 0 143 0 143 701

5 मालेगांव एकूण 0 0 291 125 416 25320 पैकी मुली 0 0 150 49 199 1059

6 नांदगांव एकूण 0 0 90 14 104 10974 पैकी मुली 0 0 31 4 35 35

7 चांदवड एकूण 0 0 90 18 108 11029 पैकी मुली 0 0 46 8 54 147

8 दडोरी एकूण 0 0 1066 106 1172 41332 पैकी मुली 0 0 339 39 378 731

9 पेठ एकूण 0 0 1433 486 1919 26621 पैकी मुली 0 0 316 111 427 427

10 यंबक एकूण 0 0 646 10 656 30945 पैकी मुली 0 0 190 2 192 1348

11 नािशक एकूण 0 0 2901 777 3678 46533 पैकी मुली 0 0 989 298 1287 4119

12 इगतपुरी एकूण 0 0 476 33 509 23843

पैकी मुली 0 0 119 5 124 442

13 िस र एकूण 0 0 190 19 209 11211 पैकी मुली 0 0 48 8 56 81

14 िनफाड एकूण 0 0 745 166 911 22877 पैकी मुली 0 0 259 51 310 1256

15 येवला एकूण 0 0 262 218 480 7763 पैकी मुली 0 0 118 103 221 269

एकूण िज हा एकूण 0 0 12605 2554 15159 372707 पैकी मुली 0 0 3991 812 4803 14066

आधार : 1 िश णािधकारी ( ाथिमक / मा यिमक / उ चमा यिमक ), िज हा पिरषद, नािशक. 2 सह संचालक (उ च िश ण), पुणे िवभाग, पुणे.

Page 189: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

145

त ता . 8.6 शै िणक सं थांतील अ पसं यांक िव ा य ची सं या

िज हा : नािशक संदभ : 2013-14 अ.

. तालुका बाब ाथिमक िव ाथ

शासकीय थािनक सं था

खाजगी एकूण अनुदािनत िवनाअनुदािनत

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 सुरगाणा एकूण 0 131 3 9 143 पैकी मुली 0 0 0 0 0

2 कळवण एकूण 0 140 0 43 183 पैकी मुली 0 25 0 0 25

3 देवळा एकूण 0 81 0 14 95 पैकी मुली 0 6 0 0 6

4 बागलाण एकूण 0 441 381 20 842 पैकी मुली 0 27 0 0 27

5 मालेगांव एकूण 0 22748 27707 7079 57534 पैकी मुली 0 8090 3057 1789 12936

6 नांदगांव एकूण 0 1503 198 471 2172 पैकी मुली 0 0 0 0 0

7 चांदवड एकूण 0 452 161 23 636 पैकी मुली 0 25 0 0 25

8 दडोरी एकूण 0 261 48 83 392 पैकी मुली 0 0 0 0 0

9 पेठ एकूण 0 43 0 15 58 पैकी मुली 0 0 0 0 0

10 यंबक एकूण 0 96 12 6 114 पैकी मुली 0 6 0 0 6

11 नािशक एकूण 0 6096 5141 5883 17120 पैकी मुली 0 407 9 0 416

12 इगतपुरी एकूण 0 449 93 236 778 पैकी मुली 0 36 0 0 36

13 िस र एकूण 0 518 188 61 767 पैकी मुली 0 0 0 0 0

14 िनफाड एकूण 0 1663 392 148 2203 पैकी मुली 0 83 0 0 83

15 येवला एकूण 0 1855 729 131 2715 पैकी मुली 0 486 251 0 737

एकूण िज हा एकूण 0 36477 35053 14222 85752 पैकी मुली 0 9191 3317 1789 14297

पुढे चालू,,,

Page 190: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

146

त ता . 8.6 शै िणक सं थांतील अ पसं यांक िव ा य ची सं या

िज हा : नािशक संदभ : 2013-14 अ.

. तालुका बाब मा यिमक िव ाथ

शासकीय थािनक सं था

खाजगी एकूण अनुदािनत िवनाअनुदािनत

(1) (2) (3) (9) (10) (11) (12) (13)

1 सुरगाणा एकूण 0 0 7 1 8 पैकी मुली 0 0 0 0 0

2 कळवण एकूण 0 0 9 12 21 पैकी मुली 0 0 0 0 0

3 देवळा एकूण 0 0 129 0 129 पैकी मुली 0 0 24 0 24

4 बागलाण एकूण 0 0 306 111 417 पैकी मुली 0 0 0 0 0

5 मालेगांव एकूण 0 0 15402 1755 17157 पैकी मुली 0 0 1941 0 1941

6 नांदगांव एकूण 52 0 1030 73 1155 पैकी मुली 0 0 0 0 0

7 चांदवड एकूण 0 0 180 83 263 पैकी मुली 0 0 0 0 0

8 दडोरी एकूण 0 0 149 3 152 पैकी मुली 0 0 0 0 0

9 पेठ एकूण 1 0 0 0 1 पैकी मुली 0 0 0 0 0

10 यंबक एकूण 0 0 22 0 22 पैकी मुली 0 0 13 0 13

11 नािशक एकूण 0 600 3765 2468 6833 पैकी मुली 0 33 1761 0 1794

12 इगतपुरी एकूण 2 0 167 180 349 पैकी मुली 0 0 0 0 0

13 िस र एकूण 0 0 252 28 280 पैकी मुली 0 0 32 0 32

14 िनफाड एकूण 3 0 834 254 1091 पैकी मुली 0 0 161 0 161

15 येवला एकूण 0 0 474 97 571 पैकी मुली 0 0 0 0 0

एकूण िज हा एकूण 58 600 22726 5065 28449 पैकी मुली 0 33 3932 0 3965

पुढे चालू,,,

Page 191: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

147

त ता . 8.6 शै िणक सं थांतील अ पसं यांक िव ा य ची सं या

िज हा : नािशक संदभ : 2013-14 अ.

. तालुका बाब उ चमा यिमक िव ाथ

शासकीय थािनक सं था

खाजगी एकूण अनुदािनत िवनाअनुदािनत

(1) (2) (3) (14) (15) (16) (17) (18)

1 सुरगाणा एकूण 0 0 9 1 10 पैकी मुली 0 0 0 0 0

2 कळवण एकूण 0 0 170 3 173 पैकी मुली 0 0 0 0 0

3 देवळा एकूण 0 0 17 0 17 पैकी मुली 0 0 0 0 0

4 बागलाण एकूण 0 0 555 0 555 पैकी मुली 0 0 636 0 636

5 मालेगांव एकूण 0 0 20745 178 20923 पैकी मुली 0 0 2013 0 2013

6 नांदगांव एकूण 0 0 914 0 914 पैकी मुली 0 0 0 0 0

7 चांदवड एकूण 0 0 478 0 478 पैकी मुली 0 0 0 0 0

8 दडोरी एकूण 1 0 263 2 266 पैकी मुली 0 0 0 0 0

9 पेठ एकूण 1 0 75 0 76 पैकी मुली 0 0 0 0 0

10 यंबक एकूण 1 0 188 34 223 पैकी मुली 0 0 0 0 0

11 नािशक एकूण 85 0 4784 520 5389 पैकी मुली 0 0 793 0 793

12 इगतपुरी एकूण 0 0 287 65 352 पैकी मुली 0 0 191 0 191

13 िस र एकूण 0 0 501 5 506 पैकी मुली 0 0 0 0 0

14 िनफाड एकूण 0 0 1435 2 1437 पैकी मुली 0 0 0 0 0

15 येवला एकूण 0 0 1635 3 1638 पैकी मुली 0 0 0 0 0

एकूण िज हा एकूण 88 0 32056 813 32957 पैकी मुली 0 0 3633 0 3633

पुढे चालू,,,

Page 192: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

148

त ता . 8.6

शै िणक सं थांतील अ पसं यांक िव ा य ची सं या

िज हा : नािशक संदभ : 2013-14 अ.

. तालुका बाब महािव ालयातील िव ाथ एकूण

िव ाथ सं या

8+13+18+23

शासकीय थािनक सं था

खाजगी एकूण अनुदािनत िवनाअनुदािनत

(1) (2) (3) (19) (24) (21) (22) (23) (24)

1 सुरगाणा एकूण 0 0 0 0 0 161 पैकी मुली 0 0 0 0 0 0

2 कळवण एकूण 0 0 1 1 2 379 पैकी मुली 0 0 0 0 0 25

3 देवळा एकूण 0 0 0 0 0 241 पैकी मुली 0 0 0 0 0 30

4 बागलाण एकूण 0 0 16 0 16 1830 पैकी मुली 0 0 6 0 6 141

5 मालेगांव एकूण 0 0 454 276 730 96344 पैकी मुली 0 0 178 137 315 27138

6 नांदगांव एकूण 0 0 85 0 85 4326 पैकी मुली 0 0 38 0 38 38

7 चांदवड एकूण 0 0 43 0 43 1420 पैकी मुली 0 0 21 0 21 46

8 दडोरी एकूण 0 0 0 0 0 810 पैकी मुली 0 0 0 0 0 0

9 पेठ एकूण 0 0 2 2 4 139 पैकी मुली 0 0 1 1 2 2

10 यंबक एकूण 0 0 0 0 0 359 पैकी मुली 0 0 0 0 0 19

11 नािशक एकूण 0 0 1394 771 2165 31507 पैकी मुली 0 0 814 528 1342 3688

12 इगतपुरी एकूण 0 0 0 0 0 1479 पैकी मुली 0 0 0 0 0 68

13 िस र एकूण 0 0 0 0 0 1553 पैकी मुली 0 0 0 0 0 32

14 िनफाड एकूण 0 0 17 5 22 4753 पैकी मुली 0 0 6 0 6 250

15 येवला एकूण 0 0 0 0 0 4924 पैकी मुली 0 0 0 0 0 737

एकूण िज हा एकूण 0 0 2012 1055 3067 150225 पैकी मुली 0 0 1064 666 1730 32214

िटप : (0) मािहती िनरंक आहे. आधार : 1 िश णािधकारी ( ाथिमक / मा यिमक उ चमा यिमक िज हा पिरषद, नािशक.

Page 193: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

149

त ता . 8.7 िज हयातील सा रतेचे माण

िज हा : नािशक संदभ : 2011 अ.

. तालुके ामीण/

नागरी सा रता (ट केवारी)

एकूण पु ष या अनुसूिचत जाती अनुसूिचत जमाती एकूण पु ष या एकूण पु ष या

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 सुरगाणा एकूण 68.15 75.34 61.01 71.85 79.60 64.77 67.53 74.77 60.40 ामीण 67.45 74.73 60.24 70.02 77.25 63.24 67.19 74.47 59.99

नागरी 86.35 90.90 81.64 76.42 85.71 68.42 84.44 88.96 79.94

2 कळवण एकूण 68.50 75.39 61.41 79.18 86.93 71.17 60.10 67.73 52.43 ामीण 68.50 75.39 61.41 79.18 86.93 71.17 60.10 67.73 52.43

नागरी 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 देवळा एकूण 81.96 88.19 75.25 81.22 89.99 72.16 63.94 71.14 56.44 ामीण 81.96 88.19 75.25 81.22 89.99 72.16 63.94 71.14 56.44

नागरी 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 बागलाण एकूण 77.45 83.51 71.07 80.59 88.65 72.45 60.97 68.32 53.41 ामीण 76.03 82.38 69.35 80.34 88.58 72.03 60.82 68.19 53.24

नागरी 89.73 93.21 86.04 82.42 89.14 75.53 65.88 72.33 58.86

5 मालेगांव

एकूण 83.39 88.08 78.48 75.87 84.80 66.71 57.59 65.73 49.14

ामीण 77.46 85.03 69.36 75.63 85.33 65.53 56.90 65.32 48.13

नागरी 87.18 90.06 84.20 76.14 84.20 68.01 62.37 68.66 56.06

6 नांदगाव एकूण 80.91 88.01 73.34 84.08 91.88 76.16 61.01 69.12 52.48 ामीण 75.86 84.43 66.59 77.46 87.32 67.00 59.19 67.69 50.22

नागरी 89.59 94.32 84.69 87.53 94.33 80.78 73.96 79.41 68.34

7 चांदवड

एकूण 82.09 88.93 74.86 81.95 89.91 73.70 66.15 74.21 57.98

ामीण 81.36 88.56 73.77 81.40 89.39 73.15 66.58 74.83 58.19

नागरी 88.12 91.88 84.00 85.39 93.16 77.22 60.46 65.80 55.12

Page 194: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

150

त ता . 8.7 िज हयातील सा रतेचे माण

िज हा : नािशक संदभ : 2011 अ.

. तालुके ामीण/

नागरी सा रता (ट केवारी)

एकूण पु ष या अनुसूिचत जाती अनुसूिचत जमाती एकूण पु ष या एकूण पु ष या

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

8 दडोरी एकूण 77.52 85.08 69.68 82.57 90.06 74.91 69.83 78.52 60.92 ामीण 77.52 85.08 69.68 82.57 90.06 74.91 69.83 78.52 60.92

नागरी 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 पेठ एकूण 71.03 79.01 62.94 83.18 89.29 76.47 70.40 78.53 62.20 ामीण 71.03 79.01 62.94 83.18 89.29 76.47 70.40 78.53 62.20

नागरी 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 यंबक एकूण 68.91 77.23 60.37 74.53 83.09 65.59 65.36 73.93 56.71 ामीण 67.21 75.83 58.39 72.45 81.55 62.93 64.81 73.43 56.12

नागरी 89.61 94.12 84.88 94.49 98.08 90.82 80.93 88.41 73.36

11 नािशक 88.98 92.97 84.59 84.60 90.96 78.06 75.75 83.23 67.78

ामीण 81.45 88.65 73.82 85.40 92.83 77.83 71.43 79.98 62.52 नागरी 89.80 93.43 85.79 84.56 90.85 78.07 78.28 85.10 70.91

12 इगतपुरी 77.43 86.53 68.08 83.46 91.91 74.95 68.33 78.38 58.10

ामीण 74.39 84.53 63.98 79.87 89.71 69.85 67.72 77.95 57.29 नागरी 87.93 93.40 82.27 88.21 94.84 81.59 78.30 85.42 71.20

13 िस र 82.68 89.95 74.90 82.48 90.03 74.49 68.85 77.73 59.56

ामीण 81.59 89.56 73.15 82.08 90.00 73.75 69.11 78.12 59.77 नागरी 87.40 91.60 82.68 83.89 90.14 77.14 66.47 74.30 57.54

14 िनफाड एकूण 83.63 89.85 77.08 82.47 89.73 75.00 66.44 74.92 57.80 ामीण 82.51 89.14 75.54 81.61 89.25 73.74 66.07 74.56 57.40

नागरी 89.92 93.82 85.77 85.20 91.21 79.00 71.12 79.30 62.74

15 येवला एकूण 82.71 89.60 75.44 79.60 88.07 70.90 63.24 71.79 54.77 ामीण 80.85 88.54 72.70 78.86 87.66 69.73 62.29 71.28 53.33

नागरी 90.83 94.25 87.26 83.70 90.45 77.13 78.56 80.59 76.78

िज हा एकूण एकुण 82.31 88.17 76.08 82.55 89.83 75.06 66.56 74.67 58.26 ामीण 77.19 84.71 69.31 80.13 88.55 71.44 65.42 73.67 57.02

नागरी 89.12 92.71 85.23 84.26 90.74 77.61 75.94 82.70 68.76 आधार : जनगणना 2011.

Page 195: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

151

त ता . 8.8 इय ािनहाय िव ा य ची सं या

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15

पुढे चालू,,,

अ. .

तालुका िव ाथ सं या हजारात 1ली 2 री 3 री 4 थी 5 वी 6 वी 7 वी

मुले मुली मुले मुली मुले मुली मुले मुली मुले मुली मुले मुली मुले मुली (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1 सुरगाणा 2.178 2.058 2.124 2.154 2.099 2.085 2.018 1.934 1.795 1.735 1.911 1.919 1.812 1.774

2 कळवण 2.416 2.150 2.289 2.053 2.216 2.017 2.243 2.048 2.007 1.883 1.991 1.798 1.853 1.796

3 देवळा 1.519 1.348 1.584 1.408 1.548 1.245 1.505 1.362 1.573 1.368 1.565 1.426 1.601 1.333

4 बागलाण 4.408 3.835 4.280 3.780 4.135 3.586 4.122 3.530 3.750 3.318 3.547 3.160 3.535 3.013

5 मालेगांव 10.931 10.364 10.655 9.816 10.783 9.968 10.711 9.824 10.529 10.062 10.313 9.724 10.074 9.376

6 नांदगाव 3.264 2.957 3.286 2.836 3.210 2.795 3.091 2.713 3.004 2.604 2.994 2.560 2.895 2.434

7 चांदवड 2.290 1.925 2.267 1.994 2.399 2.035 2.400 2.194 2.323 2.072 2.426 2.142 2.399 2.090

8 दडोरी 3.504 3.141 3.302 3.172 3.313 3.086 3.169 3.049 3.211 2.995 3.321 2.993 3.239 3.037

9 पेठ 1.374 1.348 1.314 1.346 1.355 1.298 1.296 1.288 1.276 1.189 1.344 1.256 1.289 1.251

10 यंबक 2.069 2.057 2.112 2.116 2.090 2.022 1.920 1.918 1.989 1.858 1.883 1.814 1.770 1.629

11 नािशक 17.715 15.325 17.210 14.549 17.424 14.600 17.051 14.458 17.345 14.773 17.337 14.647 16.891 14.124

12 इगतपुरी 2.505 2.361 2.514 2.342 2.634 2.468 2.609 2.351 2.553 2.379 2.600 2.539 2.600 2.360

13 िस र 3.248 2.898 3.191 2.725 3.215 2.958 3.360 2.838 3.308 2.930 3.250 2.971 3.297 2.782

14 िनफाड 5.006 4.195 4.860 4.149 4.823 4.043 4.723 4.131 4.731 4.179 4.719 4.195 4.688 3.900

15 येवला 2.920 2.504 2.792 2.547 2.755 2.416 2.875 2.465 2.763 2.365 2.814 2.504 2.978 2.520

िज हा एकूण 65.347 58.466 63.780 56.987 63.999 56.622 63.093 56.103 62.157 55.710 62.015 55.648 60.921 53.419

Page 196: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

152

त ता . 8.8 इय ािनहाय िव ा य ची सं या

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ.

. तालुका िव ाथ सं या हजारात

8 वी 9 वी 10 वी 11 वी 12 वी एकूण मुले मुली मुल े मुली मुले मुली मुले मुली मुल े मुली मुले मुली

(1) (2) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)

1 सुरगाणा 1.706 1.480 1.439 1.294 1.210 1.159 1.209 0.915 1.103 0.793 20.604 19.300

2 कळवण 1.778 1.573 1.707 1.479 1.497 1.308 1.210 1.179 1.139 1.049 22.346 20.333

3 देवळा 1.551 1.260 1.519 1.248 1.252 1.097 0.688 0.616 0.719 0.552 16.624 14.263

4 बागलाण 3.316 2.812 3.392 2.668 2.673 2.152 2.024 1.795 2.070 1.683 41.252 35.332

5 मालेगांव 8.817 8.076 8.388 7.946 6.850 6.434 4.701 4.002 4.380 3.780 107.132 99.372

6 नांदगाव 2.821 2.262 2.894 2.152 2.298 1.812 1.474 1.109 1.350 0.999 32.581 27.233

7 चांदवड 2.466 2.039 2.580 1.957 2.132 1.779 1.209 1.082 1.022 0.965 25.913 22.274

8 दडोरी 3.218 2.842 3.264 2.722 2.489 2.194 1.664 1.283 1.370 1.140 35.064 31.654

9 पेठ 1.187 1.076 1.014 0.853 0.846 0.660 0.658 0.473 0.621 0.372 13.574 12.410

10 यंबक 1.741 1.474 1.393 1.172 1.153 0.911 0.724 0.502 0.708 0.502 19.552 17.975

11 नािशक 17.120 13.890 17.665 13.563 13.878 11.972 10.969 9.475 9.202 8.734 189.807 160.110

12 इगतपुरी 2.531 2.294 2.648 2.172 2.129 1.868 1.301 0.944 1.289 0.923 27.913 25.001

13 िस र 3.379 2.748 3.481 2.892 3.004 2.534 2.094 1.769 1.912 1.539 36.739 31.584

14 िनफाड 4.981 4.008 5.192 4.065 4.114 3.380 3.662 3.075 3.244 3.052 54.743 46.372

15 येवला 2.883 2.423 3.003 2.431 2.429 2.112 1.739 1.343 1.754 1.356 31.705 26.986

िज हा एकूण 59.495 50.257 59.579 48.614 47.954 41.372 35.326 29.562 31.883 27.439 675.549 590.199

आधार : िश णािधकारी मा यिमक / उ चमा यिमक िज हा पिरषद, नािशक.

Page 197: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

153

त ता . 8.9 ाथिमक शाळांतील िव ा य चे उ ीणतेचे माण

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ. . तालुका उ ीण िव ा य ची सं या हजारात

इ. 4 थी इ. 8 वी मुले मुली एकूण मुले मुली एकूण

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 सुरगाणा 1.795 1.735 3.530 1.706 1.480 3.186

2 कळवण 2.007 1.883 3.890 1.778 1.573 3.351

3 देवळा 1.573 1.368 2.941 1.551 1.260 2.811

4 बागलाण 3.750 3.318 7.068 3.316 2.812 6.128

5 मालेगांव 10.529 10.062 20.591 8.817 8.076 16.893

6 नांदगाव 3.004 2.604 5.608 2.821 2.262 5.083

7 चांदवड 2.323 2.072 4.395 2.466 2.039 4.505

8 दडोरी 3.211 2.995 6.206 3.218 2.842 6.060

9 पेठ 1.276 1.189 2.465 1.187 1.076 2.263

10 यंबक 1.989 1.858 3.847 1.741 1.474 3.215

11 नािसक 17.345 14.773 32.118 17.120 13.890 31.010

12 इगतपुरी 2.553 2.379 4.932 2.531 2.294 4.825

13 िस र 3.308 2.930 6.238 3.379 2.748 6.127

14 िनफाड 4.731 4.179 8.910 4.981 4.008 8.989

15 येवला 2.763 2.365 5.128 2.883 2.423 5.306

िज हा एकूण 62.157 55.710 117.867 59.495 50.257 109.752

आधार : िश णािधकारी ( ाथिमक), िज हा पिरषद, नािशक.

Page 198: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

154

त ता . 8.10 ाथिमक शाळांतील िव ा य या गळतीचे माण

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ. . तालुका िव ा य या गळतीचे माण (ट केवारी)

इ. 4 थी इ. 8 वी मुले मुली एकूण मुले मुली एकूण

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 सुरगाणा 1.06 1.08 1.07 1.09 1.12 1.10

2 कळवण 1.10 1.06 1.08 1.04 1.04 1.04

3 देवळा 0.94 0.94 0.94 1.04 1.05 1.05

4 बागलाण 1.06 1.08 1.07 1.01 1.00 1.01

5 मालेगांव 1.04 1.03 1.03 1.10 1.12 1.11

6 नांदगाव 1.03 1.04 1.04 1.04 1.08 1.06

7 चांदवड 1.02 1.02 1.02 1.03 1.04 1.03

8 दडोरी 1.00 1.00 1.00 1.01 1.04 1.02

9 पेठ 1.03 1.01 1.02 1.08 1.13 1.11

10 यंबक 1.03 1.05 1.04 1.05 1.10 1.07

11 नािशक 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

12 इगतपुरी 1.00 1.00 1.00 1.01 1.01 1.01

13 िस र 1.02 1.01 1.01 1.02 1.05 1.03

14 िनफाड 1.00 1.01 1.01 1.00 1.01 1.01

15 येवला 0.96 0.98 0.97 1.01 1.03 1.02

िज हा एकूण 1.02 1.02 1.02 1.04 1.05 1.04

आधार : िश णािधकारी ( ाथिमक), िज हा पिरषद, नािशक.

Page 199: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

155

त ता . 8.11 शारीिरक िश ण महािव ालये, ि डांगणे, ि डा सं था आिण ि डा िश यवृ ीधारक

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15

अ. .

तालुका शारीिरक िश ण

महािव ालये (सं या)

अिधकृत ि डा संकुले, ीडांगणे, यायाम शाळा (सं या)

खेळा या टेिडयमची सं या

अिधकृत जलतरण तलाव

(सं या)

वष त घेतलेली ि डा िश ण िशिबरे (सं या) ि डा संकुले ि डांगण यायाम

शाळा (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 सुरगाणा 0 1 35 50 1 0 0

2 कळवण 0 1 30 40 1 1 0

3 देवळा 0 1 15 50 1 0 0

4 बागलाण 0 1 22 85 1 0 0

5 मालेगांव 0 2 50 130 2 1 0

6 नांदगाव 0 2 20 80 1 0 0

7 चांदवड 0 2 25 75 1 0 0

8 दडोरी 0 1 30 80 1 0 0

9 पेठ 0 1 15 35 1 0 0

10 यंबक 0 1 12 45 1 0 0

11 नािसक 0 3 75 460 13 8 20

12 इगतपुरी 0 2 18 80 1 0 0

13 िस र 0 0 25 100 0 0 0

14 िनफाड 0 1 35 125 1 0 0

15 येवला 0 2 25 68 1 1 0

िज हा एकूण 0 21 432 1503 27 11 20

पुढे चालू...

Page 200: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

156

त ता . 8.11 शारीिरक िश ण महािव ालये, ि डांगणे, ि डा सं था आिण ि डा िश यवृ ीधारक

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15

आधार : िज हा ि डा अिधकारी काय लय, नािशक.

अ. .

तालुका िज हा/रा यपातळीवर िनवड झाले या खेळाडंूची सं या

ि डा िश यवृ ी धारकांची सं या

िवशेष पुर कार ा त खेळाडंूची सं या मा यता ा त

ि डा िश क

(सं या) एकूण पैकी मुली एकूण पैकी मुली िज हा तरीय

पुर कार रा य तरीय

पुर कार रा ीय पुर कार

आंतररा ीय पुर कार

(1) (2) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1 सुरगाणा 32 14 6 3 0 0 0 0 0

2 कळवण 33 15 7 3 0 0 0 0 0

3 देवळा 45 22 0 0 0 0 0 0 0

4 बागलाण 26 18 0 0 0 0 0 0 0

5 मालेगांव 260 165 0 0 0 0 0 0 0

6 नांदगाव 45 26 0 0 0 0 0 0 0

7 चांदवड 25 15 0 0 0 0 0 0 0

8 दडोरी 15 5 0 0 0 0 0 0 0

9 पेठ 20 6 0 0 0 0 0 0 0

10 यंबक 25 17 0 0 0 0 0 0 0

11 नािसक 650 250 86 37 8 9 0 0 12

12 इगतपुरी 220 135 0 0 0 0 0 0 0

13 िस र 125 46 5 2 0 0 0 0 0

14 िनफाड 92 35 4 1 0 0 0 0 0

15 येवला 145 85 0 0 0 0 0 0 0

िज हा एकूण 1758 854 108 46 8 9 0 0 12

Page 201: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

157

त ता . 8.12 इय ा दहावी नंतर िविवध े ातील उपल ध वेश मता

िज हा : नािशक संदभ : 2012-13 अ.

. तालुका वेश मता

आय.टी.आय. तं िनकेतन एम.सी. ही.सी. िव ान शाखा वािण य शाखा

कला शाखा इतर

शास-कीय

खाजगी शास-कीय

खाजगी शास-

कीय

खाजगी शास-कीय

खाजगी शास-कीय

खाजगी शास-कीय

खाजगी शास-कीय

खाजगी

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1 सुरगाणा 159 0 0 0 0 0 0 240 0 0 0 1120 0 0

2 कळवण 294 0 0 0 0 120 0 240 0 80 0 960 0 80

3 देवळा 63 32 0 0 0 60 0 400 0 120 0 1120 0 0

4 बागलाण 192 108 0 0 0 160 0 920 0 200 0 2720 0 200

5 मालेगांव 224 217 0 750 60 160 0 2440 0 760 0 5240 0 160

6 नांदगाव 136 108 0 180 0 60 0 520 0 360 0 1560 0 0

7 चांदवड 364 0 0 540 0 80 0 240 0 280 0 1320 0 200

8 दडोरी 556 64 0 1020 0 100 0 520 0 440 0 1360 0 80

9 पेठ 247 0 0 0 0 60 0 80 0 0 0 400 0 80

10 यंबक 180 0 0 1260 0 0 0 80 0 160 0 400 0 0

11 नािशक 1956 582 780 4440 60 820 0 6400 0 6560 0 5000 0 640

12 इगतपुरी 220 0 0 300 0 80 0 520 0 520 0 1000 0 0

13 िस र 412 148 0 360 0 180 0 880 0 720 0 2160 0 80

14 िनफाड 124 344 0 360 0 460 0 2080 0 1240 0 3240 0 160

15 येवला 300 0 0 1090 0 160 0 640 0 240 0 1680 0 320

िज हा एकूण 5427 1603 780 10300 120 2500 0 16200 0 11680 0 29280 0 2000

िटप : 1. (0) मािहती िनरंक आहे. 2. संबंिधत काय लयाकडून सन 2014-15 ची मािहती ा त न झा यामुळे सन 2012-13 ची मािहती पुनमुि त केलेली आहे. 3. िव ान, वािण य व कला शाखा शासकीय कॉलेज नस यामुळे रकाना .9,11 व 13ची मािहती िनरंक आहे. आधार : 1.िज हा औ ोिगक िश ण क , नािशक,

2. िश णािधकारी (मा यिमक), िज हा पिरषद, नािशक

Page 202: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

158

त ता . 8.13 वष या सु वातीला ा त अज ची सं या व वेश िमळाले या िव ा य ची सं या

िज हा : नािशक संदभ : 2012-13 अ.

. तालुका सं थेचा कार

आय.टी.आय. तं िनकेतन एम.सी. ही.सी. िव ान शाखा वािण य शाखा कला शाखा इतर ा त

अज वेश ा त

अज वेश ा त

अज वेश ा त

अज वेश ा त

अज वेश ा त

अज वेश ा त

अज वेश

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1 सुरगाणा 784 154 0 0 0 0 313 240 0 0 945 1120 0 0

2 कळवण 2168 272 116 116 54 54 439 400 76 80 742 960 81 80

3 देवळा 137 59 0 0 60 60 473 400 94 120 893 1120 0 0

4 बागलाण 1332 134 205 205 175 175 767 920 115 200 2243 2720 148 200

5 मालेगांव 2254 209 412 397 203 203 2383 2440 601 760 5216 5240 202 160

6 नांदगाव 1422 175 260 239 60 60 559 520 380 360 1480 1560 0 0

7 चांदवड 2806 259 282 231 110 110 253 240 140 280 1244 1320 200 200

8 दडोरी 4147 657 139 132 203 203 459 520 454 440 1207 1360 80 80

9 पेठ 883 280 0 0 89 89 73 80 00 00 402 400 85 80

10 यंबक 644 176 0 0 0 0 18 80 117 160 506 400 0 0

11 नािशक 13974 1943 963 963 963 963 6669 6400 6379 6560 4565 5000 756 640

12 इगतपुरी 1643 322 144 144 120 120 450 520 470 520 1035 1000 00 00

13 िस र 2352 402 383 290 218 218 991 880 614 720 1837 2160 88 80

14 िनफाड 1436 243 435 435 604 604 1907 2080 1060 1240 2986 3240 188 160

15 येवला 1127 328 286 284 199 199 794 640 283 240 1575 1680 187 320

िज हा एकूण 37109 5613 3625 3634 3058 3058 16548 16360 10783 11680 26876 29280 2015 2000

िटप : 1. (0) मािहती िनरंक आहे. 2. संबंिधत काय लयाकडून सन 2014-15 ची मािहती ा त न झा यामुळे सन 2012-13 ची मािहती पुनमुि त केलेली आहे.

आधार : 1.िज हा औ ोिगक िश ण क , नािशक, 2. िश णािधकारी (मा यिमक), िज हा पिरषद, नािशक

Page 203: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

159

त ता . 8.14

िज हयातील महािव ालयांबाबतची मािहती िज हा : नािशक संदभ : 2013-14 अ. . तालुका बाब शासकीय महािव ालये थािनक वरा य सं थां या महािव ालये

सं या िश कांची सं या

िव ा य ची सं या

व छता गृहांची सुिवधा

असलेली महािव ालये

सं या िश कांची सं या

िव ा य ची सं या व छता गृहांची सुिवधा

असलेली महा -िव ालये

मुले मुली मुले मुली

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 सुरगाणा

एकूण 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 कळवण एकूण 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 देवळा एकूण 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 बागलाण एकूण 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 मालेगांव एकूण 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 नांदगाव एकूण 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 चांदवड एकूण 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 दडोरी एकूण 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 पेठ एकूण 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 यंबक एकूण 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 नािसक एकूण 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 इगतपुरी एकूण 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 िस र एकूण 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 िनफाड एकूण 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 येवला एकूण 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

िज हा एकुण एकूण 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

पुढे चालू...

Page 204: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

160

त ता . 8.14

िज हयातील महािव ालयांबाबतची मािहती िज हा : नािशक संदभ : 2013-14 अ.

. तालुका बाब खाजगी अनुदािनत महािव ालये खाजगी िवनाअनुदािनत महािव ालये

सं या िश कांची सं या

िव ा य ची सं या व छता गृहांची सुिवधा असले

ली महािव ा

लये

सं या िश कांची सं या

िव ा य ची सं या

व छता गृहांची सुिवधा

असलेली महािव ालये

मुले मुली मुले मुली

(1) (2) (3) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

1 सुरगाणा

एकूण 1 17 1610 690 1 1 17 208 78 1 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 कळवण एकूण 2 22 1579 984 2 3 46 317 96 3 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 देवळा एकूण 1 29 1020 829 1 1 29 58 42 1 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 बागलाण एकूण 4 110 2187 1777 4 0 115 0 1 0 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 मालेगांव एकूण 6 131 5698 4554 6 12 244 1789 1227 12 पैकी मुल किरता 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0

6 नांदगाव एकूण 2 54 1692 1041 2 2 77 429 121 2 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 चांदवड एकूण 1 19 708 786 1 1 23 162 137 1 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 दडोरी एकूण 3 25 1875 1354 3 2 33 376 329 2 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 पेठ एकूण 1 8 1254 372 1 1 24 440 131 1 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 यंबक एकूण 2 16 692 410 2 1 21 34 63 1 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11

नािशक

एकूण 14 793 17706 18961 14 30 937 4794 4665 30 पैकी मुल किरता 2 0 0 0 2 3 0 0 0 3

12

इगतपुरी

एकूण 2 16 1278 675 2 1 16 208 76 1 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13

िस र

एकूण 1 49 2538 2075 1 6 62 623 528 6 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 िनफाड

एकूण 5 69 4151 4432 5 6 116 774 595 6 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15

येवला

एकूण 2 28 2079 1568 2 4 42 1248 760 4 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

िज हा एकूण एकूण 47 1386 46067 40508 47 71 1802 11460 8849 71 पैकी मुल किरता 8 0 0 0 8 4 0 0 0 4

पुढे चालू...

Page 205: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

161

त ता . 8.14

िज हयातील महािव ालयांबाबतची मािहती िज हा : नािशक संदभ : 2013-14

अ. .

तालुका बाब एकूण महािव ालये सं या िश कांची

सं या िव ा य ची सं या व छता गृहांची सुिवधा

असलेली महािव ालय ेमुले मुली (1) (2) (3) (24) (25) (26) (27) (28)

1 सुरगाणा एकूण 2 34 1818 768 2 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

2 कळवण एकूण 5 68 1896 1080 5 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

3 देवळा एकूण 2 58 1078 871 2 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

4 बागलाण एकूण 4 225 2187 1778 4 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

5 मालेगांव एकूण 18 375 7487 5781 18 पैकी मुल किरता 6 0 0 0 6

6 नांदगाव एकूण 4 131 2121 1162 4 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

7 चांदवड एकूण 2 42 870 923 2 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

8 दडोरी एकूण 5 58 2251 1683 5 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

9 पेठ एकूण 2 32 1694 503 2 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

10 यंबक एकूण 3 37 726 473 3 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

11 नािशक एकूण 44 1730 22500 23626 44 पैकी मुल किरता 5 0 0 0 5

12 इगतपुरी एकूण 2 32 1486 751 3 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

13 िस र एकूण 7 111 3161 2603 7 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

14 िनफाड एकूण 11 185 4925 5027 11 पैकी मुल किरता 0 0 0 0 0

15 येवला एकूण 6 70 3327 2328 6 पैकी मुल किरता 1 0 0 0 1

िज हा एकूण एकूण 117 3188 57527 49357 118 पैकी मुल किरता 12 0 0 0 12

िटप : 1.नािशक िज हयात शासकीय महािव ालय ेव थािनक वरा य सं थांची महािव ालये नस याने आकडेवारी शू य (0) दशिव यात आली आहे. 2. संबंिधत काय लयाकडून सन 2014-15 ची मािहती ा त न झा यामुळे सन 2013-14 ची मािहती पुनमुि त केलेली आहे. आधार : सह संचालक (उ च िश ण), पुणे िवभाग, पुणे.

Page 206: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

162

त ता . 8.15 यावसाियक िश ण सं थांबाबतची मािहती

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ.

. तालुका शै िणक सं था कार

तांि क व यवसाय िश णा या शाळा

अिभयांि की िश ण सं था पदिवका तरावरील पदवी तरावरील

सं था सं या

वेश मता

ा त अज

वेश सं था सं या

वेश मता

ा त अज

वेश सं था सं या

वेश मता

ा त अज

वेश

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

1 सुरगाणा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 कळवण 1 120 148 148 0 0 0 0 0 0 0 0

3 देवळा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 बागलाण 2 180 137 137 0 0 0 0 0 0 0 0

5 मालेगांव 1 360 400 386 3 870 (*) 406 1 300 0 218

6 नांदगाव 2 180 230 225 2 480 (*) 245 0 0 0 0

7 चांदवड 2 120 105 101 1 420 (*) 305 1 360 0 265

8 दडोरी 1 120 116 111 2 900 (*) 548 0 0 0 0

9 पेठ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 यंबक 0 0 0 0 1 450 (*) 329 1 450 0 385

11 नािशक 8 480 535 520 12 6360 (*) 5083 15 6880 0 4816

12 इगतपुरी 1 120 135 140 2 660 (*) 207 0 0 0 0

13 िस र 2 120 150 145 1 480 (*) 355 1 360 0 252

14 िनफाड 4 360 415 400 1 300 (*) 265 0 0 0 0

15 येवला 3 240 325 319 3 1410 (*) 731 1 240 0 115

िज हा एकूण 27 2400 2696 2632 28 12330 0 8474 20 8590 0 6051

पुढे चालू...

Page 207: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

163

त ता . 8.15

यावसाियक िश ण सं थांबाबतची मािहती

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ.

. तालुका शै िणक सं था कार

वै िकय िश ण पदिवका तरावरील पदवी तरावरील

सं था सं या

वेश मता

ा त अज वेश सं था सं या वेश मता ा त अज वेश

1 2 (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) 1 सुरगाणा 0 0 0 0 0 0 0 0

2 कळवण 0 0 0 0 0 0 0 0

3 देवळा 0 0 0 0 0 0 0 0

4 बागलाण 0 0 0 0 0 0 0 0

5 मालेगांव 0 0 0 0 1 60 58 60

6 नांदगाव 0 0 0 0 0 0 0 0

7 चांदवड 0 0 0 0 1 100 100 100

8 दडोरी 0 0 0 0 0 0 0 0

9 पेठ 0 0 0 0 0 0 0 0

10 यंबक 0 0 0 0 0 0 0 0

11 नािशक 4 69 29 29 16 844 696 706

12 इगतपुरी 0 0 0 0 2 200 200 200

13 िस र 0 0 0 0 0 0 0 0

14 िनफाड 0 0 0 0 0 0 0 0

15 येवला 0 0 0 0 2 80 78 80

िज हा एकूण 4 69 29 29 22 1284 1132 1146 िटप : 1) (0) या िठकाणी वै िकय िश ण / यवसाियक िश ण सं था उपल ध नाहीत. 2) (*) अिभयांि की िश ण सं थांम ये Online अज भर याची सुिवधा अस यान े ा त अज सं या िज हा तरावर उपल ध नाही. आधार : 1) सह संचालक, तांि क व यवसाय िश ण, िवभागीय काय लय, नािशक.

2) ाचाय, अिभयांि की महािव ालय, नािशक. 3) कुलसिचव, महारा आरो य िव ान िव ािपठ, नािशक. 4) िज हा यवसाय िश ण व िश ण अिधकारी, नािशक.

Page 208: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

164

त ता . 8.16

सावजिनक व शासन सहा यीत वै कीय सुिवधांची मािहती

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ.

. तालुका सावजिनक वै कीय सुिवधा (सं या)

णालये िवशेष णालये (कँसर,टी.बी.इ.)

दवाखाने सूितगृहे ाथिमक आरो य क े

उपक े डॉ टर व वै

पिर-चािरका

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 सुरगाणा 2 0 0 13 8 38 31 58

2 कळवण 2 0 0 14 7 49 34 136

3 देवळा 2 0 0 12 5 25 19 44

4 बागलाण 3 0 0 26 11 53 30 85

5 मालेगांव 7 1 5 29 9 49 76 200

6 नांदगाव 2 0 1 14 5 20 26 41

7 चांदवड 1 0 1 22 5 27 19 48

8 दडोरी 2 0 1 22 10 66 30 91

9 पेठ 1 0 0 21 7 29 20 39

10 यंबक 2 0 0 15 6 35 24 53

11 नािशक 9 0 12 21 3 28 160 723

12 इगतपुरी 2 0 2 30 8 49 27 72

13 िस र 1 0 2 34 6 34 19 49

14 िनफाड 2 0 1 33 9 53 31 83

15 येवला 2 0 3 17 4 22 17 42

िज हा एकूण 40 1 28 323 103 577 563 1764

पुढे चालू...

Page 209: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

165

त ता . 8.16

सावजिनक व शासन सहा यीत वै कीय सुिवधांची मािहती

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ.

. तालुका खाटांची सं या उपचार केलेले आंतर ण (00) उपचार केलेले बाहय ण (00)

एकूण पैकी ि या ंसाठी

पैकी मुलां साठी

पु ष ि या मुल े पु ष ि या मुले

(1) (2) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1 सुरगाणा 129 52 21 5307 8726 15330 124283 106843 241022

2 कळवण 123 49 20 5725 10233 16858 93311 82729 185020

3 देवळा 111 44 18 2168 4129 8197 46907 49082 96800

4 बागलाण 193 77 31 5654 10411 18265 120150 114574 254120

5 मालेगांव 513 214 102 20382 31907 44164 243482 249443 384810

6 नांदगाव 179 72 29 3457 6702 12059 83721 78699 165220

7 चांदवड 157 63 25 2188 5294 8372 67105 57904 127550

8 दडोरी 152 61 24 4235 8675 14710 118052 110419 230500

9 पेठ 103 41 17 3978 6410 11188 85246 73730 160605

10 यंबक 117 47 19 3948 6738 12288 74781 70136 145317

11 नािशक 1342 537 215 26613 32492 61405 186039 163737 351956

12 इगतपुरी 148 59 24 3664 6903 12857 101896 92765 195842

13 िस र 106 42 17 1523 4732 8905 61092 50076 113487

14 िनफाड 176 70 28 4086 9907 14093 112381 108686 223891

15 येवला 110 44 18 3998 8702 14500 87608 85084 175645

िज हा एकूण 3659 1472 608 96926 161961 273191 1606054 1493907 3051785

िटप : 1) (0) मािहती िनरंक आहे. आधार : 1) िज हा आरो य अिधकारी, िज हा पिरषद, नािशक.

2) िज हा आरो य अिधकारी, महानगरपािलका, नािशक / मालेगांव. 3) िज हा श य िचिक सक, सामा य णालय, नािशक

Page 210: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

166

त ता . 8.17 खाजगी वै कीय सुिवधांची मािहती

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ.

. तालुका खाजगी वै कीय सुिवधा (सं या)

णालये िवशेष णालये (कँसर,टी.बी.इ.)

दवाखान े सूितगृहे खाटांची सं या

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 सुरगाणा 2 0 54 12 48

2 कळवण 8 0 73 18 73

3 देवळा 6 0 54 10 39

4 बागलाण 42 0 67 24 97

5 मालेगांव 132 9 363 114 1302

6 नांदगाव 46 1 50 12 413

7 चांदवड 10 0 54 29 114

8 दडोरी 12 0 90 38 145

9 पेठ 2 0 44 12 46

10 यंबक 6 0 48 12 39

11 नािशक 910 4 773 190 8852

12 इगतपुरी 12 0 77 22 65

13 िस र 48 0 50 34 721

14 िनफाड 25 0 115 42 148

15 येवला 24 0 29 25 414

िज हा एकूण 1285 14 1941 594 12516

िटप : (0) मािहती िनरंक आहे. आधार : 1.िज हा आरो य अिधकारी, महानगरपािलका, नािशक / मालेगांव 2. िज हा आरो य अिधकारी, िज हा पिरषद, नािशक 3. िज हा श य िचिक सक, सामा य णालय, नािशक

Page 211: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

167

त ता . 8.18 िज हयात न द केले या ज म मृ यू ंची सं या

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15

अ. .

तालुका एकूण ामीण/नागरी

न दले या ज मांची सं या न दले या मृ युंची सं या मुले मुली एकूण पु ष ि या एकूण

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 सुरगाणा

ामीण 1351 1192 2543 433 273 706 नागरी 0 0 0 0 0 0

एकूण 1351 1192 2543 433 273 706

2 कळवण

ामीण 1587 1287 2874 417 366 783

नागरी 0 0 0 0 0 0

एकूण 1587 1287 2874 417 366 783

3 देवळा

ामीण 1073 904 1977 412 371 783 नागरी 0 0 0 0 0 0

एकूण 1073 904 1977 412 371 783

4 बागलाण

ामीण 2496 1982 4478 833 669 1502 नागरी 1295 1133 2428 120 68 188

एकूण 3791 3115 6906 953 737 1690

5 मालेगांव

ामीण 2348 2107 4455 944 721 1665

नागरी 11941 10981 22922 917 739 1656 एकूण 14289 13088 27377 1861 1460 3321

6 नांदगाव

ामीण 849 666 1515 287 257 544 नागरी 1819 1683 3502 296 209 505 एकूण 2668 2349 5017 583 466 1049

7 चांदवड

ामीण 1306 1161 2467 489 393 882

नागरी 0 0 0 0 0 0

एकूण 1306 1161 2467 489 393 882 पुढे चाल.ू..

Page 212: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

168

त ता . 8.18 िज हयात न द केले या ज म मृ यू ंची सं या

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ.

. तालुका एकूण

ामीण/नागरी न दले या ज मांची सं या न दले या मृ युंची सं या

मुले मुली एकूण पु ष ि या एकूण (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

8 दडोरी ामीण 2044 1841 3885 674 572 1246

नागरी 0 0 0 0 0 0 एकूण 2044 1841 3885 674 572 1246

9 पेठ ामीण 999 889 1888 214 134 348

नागरी 0 0 0 0 0 0 एकूण 999 889 1888 214 134 348

10 यंबक ामीण 823 660 1483 404 378 782

नागरी 305 293 598 39 22 61 एकूण 1128 953 2081 443 400 843

11 नािशक ामीण 862 772 1634 303 230 533

नागरी 18243 16577 34820 6927 4646 11573 एकूण 19105 17349 36454 7230 4876 12106

12 इगतपुरी ामीण 830 743 1573 443 346 789

नागरी 139 169 302 85 61 146 एकूण 969 912 1881 528 407 935

13 िस र ामीण 1409 1231 2640 586 422 1008

नागरी 1148 1066 2214 167 157 324 एकूण 2557 2297 4854 753 579 1332

14 िनफाड ामीण 3848 3388 7236 702 561 1263

नागरी 0 0 0 0 0 0 एकूण 3848 3388 7236 702 561 1263

15 येवला ामीण 1550 1406 2956 552 412 964

नागरी 1126 971 2097 136 92 228 एकूण 2676 2377 5053 688 504 1192

िज हा एकूण ामीण 23375 20229 43604 7693 6105 13748

नागरी 36016 32873 68889 8687 5994 14681 एकूण 59391 53102 112493 16380 12099 28479

पुढे चाल.ू..

Page 213: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

169

त ता . 8.18 िज हयात न द केले या ज म मृ यू ंची सं या

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ.

. तालुका एकूण

ामीण/नागरी बालमृ यंुची सं या पैकी अभक मृ यंुची सं या (0 ते 1)

मुले मुली एकूण मुले मुली एकूण

(1) (2) (3) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

1 सुरगाणा

ामीण 27 37 64 7 11 18 नागरी 0 0 0 0 0 0

एकूण 27 37 64 7 11 18

2 कळवण

ामीण 8 9 17 6 2 8 नागरी 0 0 0 0 0 0

एकूण 8 9 17 6 2 8

3 देवळा

ामीण 12 4 16 2 6 8 नागरी 0 0 0 0 0 0

एकूण 12 4 16 2 6 8

4 बागलाण

ामीण 15 21 36 15 17 32 नागरी 3 4 7 1 0 1 एकूण 18 25 43 16 17 33

5 मालेगांव

ामीण 22 28 50 11 12 23 नागरी 367 308 675 367 308 675 एकूण 389 336 725 378 320 698

6 नांदगाव

ामीण 14 12 26 5 9 14 नागरी 16 7 23 0 0 0 एकूण 30 19 49 5 9 14

7 चांदवड

ामीण 25 17 42 11 10 21 नागरी 0 0 0 0 0 0

एकूण 25 17 42 11 10 21 पुढे चाल.ू..

Page 214: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

170

त ता . 8.18 िज हयात न द केले या ज म मृ यू ंची सं या

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15

िटप : (0) मािहती िनरंक आहे. आधार : 1) िज हा आरो य अिधकारी, िज हा पिरषद, नािशक

2) आरो य अिधकारी, महानगरपािलका, नािशक/मालेगांव. 3) िज हा श य िचिक सक, सामा य णालय, नािशक

अ. .

तालुका एकूण ामीण/नागरी

बालमृ यंुची सं या पैकी अभक मृ युंची सं या (0 ते 1) मुले मुली एकूण मुले मुली एकूण

(1) (2) (3) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

8 दडोरी ामीण 28 32 60 13 8 21

नागरी 0 0 0 0 0 0 एकूण 28 32 60 13 8 21

9 पेठ ामीण 22 15 37 14 4 18

नागरी 0 0 0 0 0 0 एकूण 22 15 37 14 4 18

10 यंबक ामीण 48 42 90 10 20 30

नागरी 1 6 9 0 1 1 एकूण 49 48 97 10 21 31

11 नािशक ामीण 11 9 20 7 4 11

नागरी 414 342 756 490 391 881 एकूण 425 351 776 497 395 892

12 इगतपुरी ामीण 11 10 21 7 5 12

नागरी 0 0 0 0 0 0 एकूण 11 10 21 7 5 12

13 िस र ामीण 24 31 55 8 9 17

नागरी 1 1 2 1 1 2 एकूण 25 32 57 9 10 19

14 िनफाड ामीण 30 28 58 11 14 25

नागरी 0 0 0 0 0 0 एकूण 30 28 58 11 14 25

15 येवला ामीण 14 2 16 14 6 20

नागरी 6 3 9 0 0 0 एकूण 20 5 25 14 6 20

िज हा एकूण ामीण 311 297 608 141 137 278

नागरी 808 671 1481 859 701 1560 एकूण 1119 968 2087 1000 838 1838

Page 215: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

171

त ता . 8.19 िज हयातील सुतीपूव तपासण ची सं या

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ. . तालुका सुतीपूव तपासणी

केले या ीयांची सं या

सं था मक सुत ची सं या

सुतीसाठी दाखल कर यात आले या सरासरी िदवसांची

सं या

सुती दर यान मृ यु झाले यांची सं या

मिहला अभक

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 सुरगाणा 4353 3065 3 0 0

2 कळवण 4363 3838 3 0 0

3 देवळा 2911 1302 3 0 0

4 बागलाण 7852 5577 3 0 0

5 मालेगांव 13063 14389 3 8 94

6 नांदगाव 6020 4022 3 0 0

7 चांदवड 4385 2387 3 0 0

8 दडोरी 6962 4546 3 0 0

9 पेठ 2994 2092 3 0 0

10 यंबक 4323 2281 3 0 0

11 नािशक 27996 27151 3 6 72

12 इगतपुरी 5250 3675 3 0 0

13 िस र 7163 3113 3 0 0

14 िनफाड 9576 8022 3 0 0

15 येवला 5151 3045 3 0 0

िज हा एकूण 112362 88505 3 14 166

िटप : (0) मािहती िनरंक आहे. आधार : 1) िज हा आरो य अिधकारी, िज हा पिरषद, नािशक

2) िज हा श य िचिक सक, सामा य णालय, नािशक 3) महानगरपािलका, नािशक / मालेगांव.

Page 216: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

172

त ता . 8.20 िविवध कारणांनुसार मृ यूची सं या

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ. . मृ यूंचे कारण मृ यूंची सं या

पु ष ी एकूण (1) (2) (3) (4) (5) अ साथीचे िवकार

1 िहवताप 0 0 0 2 िवषम वर 0 0 0 3 यरोग 186 91 277 4 युमोिनया/ वसन ि येसंबधी 539 407 946 5 अमांश, अितसार, गॅ ो 15 17 32 6 ड यू 0 0 0 7 वाईन फ यू 12 17 29 ब िबगर साथीचे िवकार 1 एडस 0 0 0 2 दय िवकार 3584 2339 5923 3 ककरोग 123 98 221 4 बाळंतपणात मातेचा मृ यू 0 23 23 5 प ाघात 610 263 873 6 मु पड िवषयक क अपघात 1 आ मह या 345 170 515 2 रहदारी वाहतूक 734 196 930 3 िव ुत ध का 4 भाजणे/ जळणे 275 532 807

5 इतर अपघात 92 65 157 ड इतर कारणे 4896 3760 8656

एकूण मृ य ू 11411 7978 19389 िटप : 1. (0) मािहती िनरंक आहे. 2. महानगरपािलका मालेगांव मािहती ा त नस यामुळे एकूण मृ यू सं या त ता . 8.20मधील न दिवले या मृ यूं या सं येशी जुळत नाही. आधार : 1) िज हा आरो य अिधकारी, िज हा पिरषद, नािशक. 2) िज हा श य िचिक सक, सामा य णालय, नािशक 3) महानगरपािलका, नािशक / मालेगांव.

Page 217: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

173

त ता 8.21

माता व बाल संगोपन काय मांतगत लस टोचणी

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ. . तालुका ामीण

नागरी एकूण

ि गुणी लस

पोिलओ बीसीजी गोवर दगुणी (डी.टी.)

धनुव त लस

10 वष 16 वष गरोदर ि या

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 सुरगाणा ामीण 3843 3784 3784 3722 2930 3228 2847 3884

नागरी 0 0 0 0 0 0 0 0 एकूण 3843 3784 3784 3722 2930 3228 2847 3884

2 कळवण ामीण 3815 3794 363 3652 3540 4252 4593 3439

नागरी 0 0 0 0 0 0 0 0 एकूण 3815 3794 363 3652 3540 4252 4593 3439

3 देवळा ामीण 2853 2854 3052 3722 2409 3037 3247 2740

नागरी 0 0 0 0 0 0 0 0 एकूण 2853 2854 3052 3722 2409 3037 3247 2740

4 बागलाण ामीण 7263 7394 6463 7067 7293 7151 6127 6142

नागरी 671 671 976 724 668 411 494 731 एकूण 7934 8065 7439 7791 7961 7562 6621 6873

5 मालेगांव ामीण 6858 6858 6569 6634 5678 6224 7047 6826

नागरी 8379 8455 14954 10368 3317 4205 2941 10644 एकूण 15237 15313 21523 17002 8995 10429 9988 17470

6 नांदगाव ामीण 4929 4732 4891 4834 3034 4032 4165 4043

नागरी 1515 1515 1914 1514 18 383 396 1577 एकूण 6444 6247 6805 6348 3052 4415 4561 5620

7 चांदवड ामीण 3788 3389 4128 3455 2759 3586 3208 3797

नागरी 0 0 0 0 0 0 0 0 एकूण 3788 3389 4128 3455 2759 3586 3208 3797

पुढे चाल.ू..

Page 218: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

174

त ता 8.21 माता व बाल संगोपन काय मांतगत लस टोचणी

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ. . तालुका ामीण

नागरी एकूण

ि गुणी लस

पोिलओ बीसीजी गोवर दगुणी (डी.टी.)

धनुव त लस 10 वष 16 वष गरोदर ि या

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

8 दडोरी ामीण 5879 5740 5787 5723 4962 6064 6105 6091

नागरी 0 0 0 0 0 0 0 0 एकूण 5879 5740 5787 5723 4962 6064 6105 6091

9 पेठ ामीण 2732 2713 2704 2572 2005 2211 2331 2657

नागरी 0 0 0 0 0 0 0 0 एकूण 2732 2713 2704 2572 2005 2211 2331 2657

10 यंबक ामीण 4050 3977 4070 3875 3070 3557 3520 3938

नागरी 231 231 222 222 217 245 333 233 एकूण 4281 4208 4292 4097 3287 3802 3853 4171

11 नािसक ामीण 5288 5300 9064 3993 4072 3849 4725 5127

नागरी 25739 25871 27173 21241 21513 222986 23989 19419 एकूण 31027 31171 36237 25234 25585 226835 28714 24546

12 इगतपुरी ामीण 4734 4624 4753 5052 4247 4871 4760 4713

नागरी 1261 1261 359 431 312 199 167 785 एकूण 5995 5885 5112 5483 4559 5070 4927 5498

13 िस र ामीण 6181 6176 5649 5960 4599 5364 5302 6237

नागरी 1231 1231 848 1047 508 720 789 1275 एकूण 7412 7407 6497 7007 5107 6084 6091 7512

14 िनफाड ामीण 8760 8032 9298 8481 7934 8849 9267 8881

नागरी 0 0 0 0 0 0 0 0 एकूण 8760 8032 9298 8481 7934 8849 9267 8881

15 येवला ामीण 4861 4927 4530 4522 3637 4154 3852 4820

नागरी 914 836 806 698 353 983 914 884 एकूण 5775 5763 5336 5220 3990 5137 4766 5704

िज हा एकूण ामीण 75834 74294 75105 73264 62169 70429 71096 73335

नागरी 39941 40071 47252 36245 26906 230132 30023 35548 एकूण 115775 114365 122357 109509 89075 300561 101119 108883

आधार :1) िज हा आरो य अिधकारी, िज हा पिरषद, नािशक. 2) िज हा आरो य अिधकारी, महानगरपािलका, नािशक / मालेगांव.

3) िज हा श य िचिक सक, सामा य णालय,नािशक

Page 219: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

175

त ता . 8.22

कुटंुब क याण काय म िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ.

. तालुका ामीण

नागरी एकूण

कुटंुब क याण क ांची सं या

जनन म जोड यांची

सं या

31माच अखेर संरि त जोड यांची सं या

पु ष नसबंदी

ि यांची नसबंदी

लूपप दती इतर प दतीने

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 सुरगाणा

ामीण 10 33063 7815 11916 255 1258 नागरी 0 0 0 0 0 0 एकूण 10 33063 7815 11916 255 1258

2 कळवण

ामीण 10 40695 437 22345 696 1579 नागरी 0 0 0 0 0 0 एकूण 10 40695 437 22345 696 1579

3 देवळा

ामीण 7 27421 114 15586 406 691 नागरी 0 0 0 0 0 0 एकूण 7 27421 114 15586 406 691

4 बागलाण

ामीण 13 62053 541 36466 1898 4336 नागरी 1 3402 0 720 230 1440 एकूण 14 65455 541 37186 2128 5776

5 मालेगांव

ामीण 11 82531 662 32690 1453 38881 नागरी 4 92332 0 792 1452 810 एकूण 15 174863 662 33482 2905 39691

6 नांदगाव

ामीण 5 36912 7 18175 389 1677 नागरी 2 23816 101 11619 761 2309 एकूण 7 60728 108 29794 1150 3986

7 चांदवड

ामीण 6 21681 0 5325 92 432 नागरी 0 0 0 0 0 0 एकूण 6 21681 0 5325 92 432

पुढे चालू..

Page 220: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

176

त ता . 8.22

कुटंुब क याण काय म िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ.

. तालुका ामीण

नागरी एकूण

कुटंुब क याण क ांची सं या

जनन म जोड यांची

सं या

31माच अखेर संरि त जोड यांची सं या पु ष

नसबंदी ि यांची नसबंदी

लूपप दती इतर प दतीने

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

8 दडोरी ामीण 12 51881 309 32912 1231 2903

नागरी 0 0 0 0 0 0 एकूण 12 51881 309 32912 1231 2903

9 पेठ ामीण 8 25513 5370 8035 21 1150

नागरी 0 0 0 0 0 0 एकूण 8 25513 5370 8035 21 1150

10 यंबक ामीण 7 27138 3980 13203 339 1167

नागरी 1 2209 5 1027 136 576 एकूण 8 29347 3985 14230 475 1743

11 नािशक ामीण 4 15578 0 5325 90 432

नागरी 18 109864 38 7382 5144 16623 एकूण 22 125442 38 12707 5234 17055

12 इगतपुरी ामीण 9 37738 56 21908 801 1994

नागरी 1 4909 24 349 85 871 एकूण 10 42647 80 22257 886 2865

13 िस र ामीण 7 49738 70 27127 906 2285

नागरी 1 14358 9 3849 1422 3442 एकूण 8 64096 79 30976 2328 5727

14 िनफाड ामीण 11 92636 296 48720 2383 5316

नागरी 0 0 0 0 0 0 एकूण 11 92636 296 48720 2383 5316

15 येवला ामीण 5 41656 90 23343 653 1602

नागरी 1 10362 4 3769 464 1979 एकूण 6 52018 94 27112 1117 3581

िज हा एकूण ामीण 125 646234 19747 323076 11613 65703

नागरी 29 261252 181 29507 9694 28050 एकूण 154 907486 19928 352583 21307 93753

आधार : 1) िज हा आरो य अिधकारी, िज हा पिरषद, नािशक. 2) िज हा आरो य अिधकारी, महानगरपािलका, नािशक / मालेगांव. 3) िज हा श य िचिक सक, सामा य णालय,नािशक

Page 221: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

177

त ता . 8.23

िज ातील कायरत अंगणवा ा, कायरत सेिवका व अंगणवा ा इमारत चा तपिशल

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ.

. तालुका ामीण/

नागरी अंगणवा ा सं या कायरत

अंगणवाडी सेिवका

अंगणवा ा इमारत चा तपिशल शौचालय असले या

अंगणवा ा मंजूर कायरत व-

मालकी या भा ा या

इमारती िनयिमत इमारती

िशवाय (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 सुरगाणा ामीण 300 300 296 234 0 66 217

नागरी 0 0 0 0 0 0 0 एकूण 300 300 296 234 0 66 217

2 कळवण ामीण 288 288 286 256 0 32 236

नागरी 0 0 0 0 0 0 0 एकूण 288 288 286 256 0 32 236

3 देवळा ामीण 212 212 184 170 0 42 148

नागरी 0 0 0 0 0 0 0 एकूण 212 212 184 170 0 42 148

4 बागलाण ामीण 473 473 464 379 0 94 333

नागरी 6 6 6 0 6 0 0 एकूण 479 479 470 379 6 94 333

5 मालेगांव ामीण 466 466 460 333 0 133 303

नागरी 155 178 155 0 155 0 0 एकूण 621 644 615 333 155 133 303

6 नांदगाव ामीण 202 202 188 149 0 53 141

नागरी 38 35 38 13 25 0 13 एकूण 240 237 226 162 25 53 154

7 चांदवड ामीण 289 289 227 228 0 61 208

नागरी 0 0 0 0 0 0 0 एकूण 289 289 227 228 0 61 208

8 दडोरी ामीण 361 361 353 271 0 90 254

नागरी 0 0 0 0 0 0 0 एकूण 361 361 353 271 0 90 254

पुढे चालू..

Page 222: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

178

त ता . 8.23

िज ातील कायरत अंगणवा ा, कायरत सेिवका व अंगणवा ा इमारत चा तपिशल

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ.

. तालुका ामीण/

नागरी अंगणवा ा सं या कायरत

अंगणवाडी सेिवका

अंगणवा ा इमारत चा तपिशल शौचालय असले या

अंगणवा ा मंजूर कायरत व-

मालकी या भा ा या

इमारती िनयिमत इमारती

िशवाय (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

9 पेठ ामीण 228 228 219 202 0 26 196

नागरी 0 0 0 0 0 0 0 एकूण 228 228 219 202 0 26 196

10 यंबक ामीण 361 361 344 248 0 113 232

नागरी 2 2 2 0 2 0 0 एकूण 363 363 346 248 2 113 232

11 नािशक ामीण 203 203 199 171 0 32 164

नागरी 177 161 177 0 161 0 0 एकूण 380 364 376 171 161 32 164

12 इगतपुरी ामीण 326 326 309 225 0 101 196

नागरी 13 13 13 0 13 0 0 एकूण 339 339 322 225 13 101 196

13 िस र ामीण 348 348 340 292 0 56 258

नागरी 9 5 9 0 9 0 0 एकूण 357 353 349 292 9 56 258

14 िनफाड ामीण 472 472 461 381 0 91 356

नागरी 0 0 0 0 0 0 0 एकूण 472 472 461 381 0 91 356

15 येवला ामीण 247 247 235 188 0 59 177

नागरी 4 4 4 1 3 0 1 एकूण 251 251 239 189 3 59 178

िज हा एकूण ामीण 4776 4776 4565 3727 0 1049 3419

नागरी 404 404 404 14 374 0 14 एकूण 5180 5180 4969 3741 374 1049 3433

आधार : 1) उपमु य काय.अिधकारी (बालिवकास), िज हा पिरषद, नािशक. 2) क प संचालक, शहरी एका मक बालिवकास क े, नािशक.

Page 223: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

179

त ता . 8.24

िज ातील कायरत अंगणवा ा व यामधील बालके

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ.

. तालुका ामीण/ नागरी अंगण-

वा ाम ये दाखल मुले

तनदा मातांची सं या

वयोगटिनहाय मुलांची सं या 0-1 1 ते 3 3 ते 5 एकूण 0 ते 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 सुरगाणा ामीण 22415 2190 4366 8298 12393 25057

नागरी 0 0 0 0 0 0 एकूण 22415 2190 4366 8298 12393 25057

2 कळवण ामीण 20555 1837 4145 7805 12217 24167

नागरी 0 0 0 0 0 0 एकूण 20555 1837 4145 7805 12217 24167

3 देवळा ामीण 12378 1233 2700 5165 8116 15981

नागरी 0 0 0 0 0 0 एकूण 12378 1233 2700 5165 8116 15981

4 बागलाण ामीण 32230 3379 7389 13518 20549 41456

नागरी 0 0 0 0 0 0 एकूण 32230 3379 7389 13518 20549 41456

5 मालेगांव ामीण 43622 4336 9443 18335 27696 55474

नागरी 12364 2132 2132 12012 8687 22831 एकूण 55986 6468 11575 30347 36383 78305

6 नांदगाव ामीण 15051 2069 4533 8498 12109 25140

नागरी 1615 270 669 1053 1540 3262 एकूण 16666 2339 5202 9551 13649 23200

7 चांदवड ामीण 21370 2022 4269 8149 12443 24861

नागरी 0 0 0 0 0 0 एकूण 21370 2022 4269 8149 12443 24861

8 दडोरी ामीण 26325 3078 6497 12264 16800 35561

नागरी 0 0 0 0 0 0 एकूण 26325 3078 6497 12264 16800 35561

पुढे चालू..

Page 224: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

180

त ता . 8.24

िज ातील कायरत अंगणवा ा व यामधील बालके

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ.

. तालुका ामीण/ नागरी अंगण-

वा ाम ये दाखल मुले

तनदा मातांची सं या

वयोगटिनहाय मुलांची सं या 0-1 1 ते 3 3 ते 5 एकूण 0 ते 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

9 पेठ ामीण 14485 1508 3265 5862 7983 17110

नागरी 0 0 0 0 0 0 एकूण 14485 1508 3265 5862 7983 17110

10 यंबक ामीण 19464 1937 4049 7554 10586 22189

नागरी 66 13 27 56 61 144 एकूण 19530 1950 4076 7610 10647 22333

11 नािशक ामीण 15585 1919 3985 7804 10748 22537

नागरी 6991 1709 3709 6736 7173 17618 एकूण 22576 3628 7694 14540 17921 40155

12 इगतपुरी ामीण 22094 2261 4711 8792 11852 25355

नागरी 493 76 165 376 402 943 एकूण 22587 2337 4876 9168 12254 26298

13 िस र ामीण 25669 2646 5617 11005 16119 32741

नागरी 392 59 150 288 331 769 एकूण 26061 2705 5767 11293 16450 33510

14 िनफाड ामीण 37242 3952 8237 16467 23923 48627

नागरी 0 0 0 0 0 0 एकूण 37242 3952 8237 16467 23923 48627

15 येवला ामीण 21067 2018 4204 8434 12171 24809

नागरी 308 27 62 128 172 362 एकूण 21375 2045 4266 8562 12343 25171

िज हा एकूण ामीण 349552 36385 77410 147950 215705 441065

नागरी 22229 4286 6914 20649 18366 45929 एकूण 371781 40671 84324 168599 234071 486994

पुढे चालू..

Page 225: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

181

त ता . 8.24

िज ातील कायरत अंगणवा ा व यामधील बालके

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ.

. तालुका ामीण/

नागरी संदभ कालावधीतील बालमृ यू दर

(11/10)*1000 उपजत मृ यू दर

(12/10)* 1000 न दिवलेले ज म बालमृ यू उपजत मृ यू (1) (2) (3) (10) (11) (12) (13) (14)

1 सुरगाणा

ामीण 3074 112 45 36.43 14.64 नागरी 0 0 0 0.00 0.00 एकूण 3074 112 45 36.43 14.64

2 कळवण

ामीण 2581 37 17 14.34 6.59 नागरी 0 0 0 0.00 0.00 एकूण 2581 37 17 14.34 6.59

3 देवळा

ामीण 2446 53 5 21.67 2.04 नागरी 0 0 0 0.00 0.00 एकूण 2446 53 5 21.67 2.04

4 बागलाण

ामीण 4250 85 28 20.00 6.59 नागरी 0 0 0 0.00 0.00 एकूण 4250 85 28 20.00 6.59

5 मालेगांव

ामीण 4993 80 20 16.02 4.01 नागरी 298 3 0 10.07 0.00 एकूण 5291 83 20 15.69 3.78

6 नांदगाव

ामीण 2644 41 14 15.51 5.30 नागरी 262 1 2 3.82 7.63 एकूण 2906 42 16 14.45 5.51

7 चांदवड

ामीण 3884 69 19 17.77 4.89 नागरी 0 0 0 0.00 0.00 एकूण 3884 69 19 17.77 4.89

8 दडोरी

ामीण 4990 106 49 21.24 9.82 नागरी 0 0 0 0.00 0.00 एकूण 4990 106 49 21.24 9.82

पुढे चालू..

Page 226: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

182

त ता . 8.24

िज ातील कायरत अंगणवा ा व यामधील बालके

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ.

. तालुका ामीण/

नागरी संदभ कालावधीतील बालमृ यू दर

(11/10)* 1000 उपजत मृ यू दर

(12/10)* 1000 न दिवलेले ज म बालमृ यू उपजत मृ यू (1) (2) (3) (10) (11) (12) (13) (14)

9 पेठ

ामीण 2083 65 31 31.20 14.88 नागरी 0 0 0 0.00 0.00 एकूण 2083 65 31 31.20 14.88

10 यंबक

ामीण 3498 160 49 45.74 14.01 नागरी 24 1 1 41.67 41.67 एकूण 3522 161 50 45.71 14.20

11 नािशक ामीण 1444 32 4 22.16 2.77

नागरी 2364 14 21 5.92 8.88 एकूण 3808 46 25 12.08 6.57

12 इगतपुरी

ामीण 3330 65 27 19.52 8.11 नागरी 73 1 1 13.70 13.70 एकूण 3403 66 28 19.39 8.23

13 िस र

ामीण 4541 86 72 18.94 15.86 नागरी 76 1 2 13.16 26.32 एकूण 4617 87 74 18.84 16.03

14 िनफाड

ामीण 7948 87 16 10.95 2.01 नागरी 0 0 0 0.00 0.00 एकूण 7948 87 16 10.95 2.01

15 येवला

ामीण 1254 39 8 31.10 6.38 नागरी 38 1 0 26.32 0.00 एकूण 1292 40 8 30.96 6.19

िज हा एकूण

ामीण 52960 1117 404 21.09 7.63 नागरी 3135 22 27 7.02 8.61 एकूण 56095 1139 431 20.30 7.68

आधार : 1)उपमु य काय.अिधकारी (बालिवकास), िज हा पिरषद, नािशक. 2) क प संचालक, शहरी एका मक बालिवकास क े, नािशक, 2. मालेगांव

Page 227: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

183

त ता . 8.25

िज ातील कायरत अंगणवाडयांमधील कुपोिषत बालकांचे ेणीिनहाय वग करण

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15

पुढे चालू..

अ. .

तालुका ामीण/नागरी

0-5 वयोगटा- तील मुले

वषभरात वजन घेतलेली

बालकांचे कुपोषण ेणीिनहाय वग करण तंभ - 4 पैकी

म यम कमी

वजनाची बालकांची ट केवारी ( तंभ .8ची तंभ

.5शी )

ती कमी वजनाची बालकांची ट केवारी

( तंभ .9ची तंभ

.5शी )

मुले ट के-वारी

सव-साधारण

म यम कमी

वजनाची बालके

(MAM)

ती कमी

वजनाची बालके

(SAM)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 सुरगाणा ामीण 25057 24232 96.71 20781 2894 557 11.94 2.30

नागरी 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 एकूण 25057 24232 96.71 20781 2894 557 11.94 2.30

2 कळवण ामीण 24167 23295 96.39 21234 1839 222 7.89 0.95

नागरी 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 एकूण 24167 23295 96.39 21234 1839 222 7.89 0.95

3 देवळा ामीण 15981 15720 98.37 14646 900 174 5.73 1.11

नागरी 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 एकूण 15981 15720 98.37 14646 900 174 5.73 1.11

4 बागलाण ामीण 41456 39515 95.32 38184 1091 240 2.76 0.61

नागरी 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 एकूण 41456 39515 95.32 38184 1091 240 2.76 0.61

5 मालेगांव ामीण 55474 52540 94.71 49240 2749 551 5.23 1.05

नागरी 22831 22614 99.05 15869 9331 214 41.26 0.95 एकूण 78305 75154 95.98 65109 12080 765 15.50 0.98

6 नांदगाव ामीण 25140 24001 95.47 23377 538 86 2.24 0.36

नागरी 3262 3050 93.50 2061 867 122 28.43 4.00 एकूण 28402 27051 95.24 25438 1405 208 5.19 0.77

7 चांदवड ामीण 24861 24630 99.07 23180 1217 233 4.94 0.95

नागरी 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 एकूण 24861 24630 99.07 23180 1217 233 4.94 0.95

8 दडोरी ामीण 35561 35061 98.59 31760 2709 592 7.73 1.69

नागरी 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 एकूण 35561 35061 98.59 31760 2709 592 7.73 1.69

Page 228: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

184

त ता . 8.25

िज ातील कायरत अंगणवा ंमधील बालकांचे कुपोषण ेणीिनहाय वग करण

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15

आधार : 1) उपमु य काय.अिधकारी (बालिवकास), िज हा पिरषद, नािशक. 2) क प संचालक, शहरी एका मक बालिवकास क े, नािशक , मालेगांव

अ. .

तालुका ामीण /नागरी

0-5 वयोगटा- तील मुले

वषभरात वजन घेतलेली

बालकांचे कुपोषण ेणीिनहाय वग करण तंभ - 4 पैकी

म यम कमी वजनाची बालकांची ट केवारी

( तंभ .8ची तंभ .5शी )

ती कमी वजनाची बालकांची ट केवारी ( तंभ .9ची तंभ

.5शी )

मुले ट केवारी सव-साधारण

म यम कमी

वजनाची बालके

(MAM)

ती कमी

वजनाची बालके (SAM)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

9 पेठ ामीण 17110 16305 95.30 13259 2531 515 15.52 3.16

नागरी 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 एकूण 17110 16305 95.30 13259 2531 515 15.52 3.16

10 यंबक ामीण 22189 21340 96.17 17096 3237 1007 15.17 4.72

नागरी 144 104 72.22 67 31 6 29.81 5.77 एकूण 22333 21444 96.02 17163 3268 1013 15.24 4.72

11 नािशक ामीण 22537 22325 99.06 20489 1536 300 6.88 1.34

नागरी 17618 17343 98.44 14285 2794 264 16.11 1.52 एकूण 40155 39668 98.79 34774 4330 564 10.92 1.42

12 इगतपुरी ामीण 25355 25148 99.18 21912 2592 644 10.31 2.56

नागरी 943 882 93.53 713 156 13 17.69 1.47 एकूण 26298 26030 98.98 22625 2748 657 10.56 2.52

13 िस र ामीण 32741 32566 99.47 30679 1639 248 5.03 0.76

नागरी 769 676 87.91 509 150 17 22.19 2.51 एकूण 33510 33242 99.20 31188 1789 265 5.38 0.80

14 िनफाड ामीण 48627 47738 98.17 45151 2137 450 4.48 0.94

नागरी 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 एकूण 48627 47738 98.17 45151 2137 450 4.48 0.94

15 येवला ामीण 24809 23813 95.99 22737 935 141 3.93 0.59

नागरी 362 361 99.72 327 29 5 8.03 1.39 एकूण 25171 24174 96.04 23064 964 146 3.99 0.60

िज हा एकूण ामीण 441065 428229 97.09 393725 28544 5960 6.67 1.39

नागरी 45929 45030 98.04 31031 13358 641 29.66 1.42 एकूण 486994 473259 97.18 424756 41902 6601 8.85 1.39

Page 229: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

185

त ता . 8.26 एका मक बाल िवकास योजना - माता व बालसंगोपन

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ.

. तालुका ामीण

/नागरी 0 ते 5

वयोगटा तील

बालके

अंगणवाडीचा लाभ घेणारे

कायरत अंगणवा ा वत:ची इमारत

असले या अंगणवाड

तील लाभधारकांची सं या

बालक माता वत:ची इमारत असले

या

वत:ची इमारत नसले या एकूण (7+10)

बांधकाम

हाती घेतले या

बांधकाम हाती न

घेतले या

एकूण

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 सुरगाणा ामीण 25057 22415 3944 234 43 23 66 300 8424

नागरी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 एकूण 25057 22415 3944 234 43 23 66 300 8424

2 कळवण ामीण 24167 20555 3528 256 13 19 32 288 9216

नागरी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 एकूण 24167 20555 3528 256 13 19 32 288 9216

3 देवळा ामीण 15981 12378 2058 170 21 21 42 212 6120

नागरी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 एकूण 15981 12378 2058 170 21 21 42 212 6120

4 बागलाण ामीण 41456 32230 5340 379 40 54 94 473 13644

नागरी 0 8200 630 0 0 6 6 6 0 एकूण 41456 40430 5970 379 40 60 100 479 13644

5 मालेगांव ामीण 55474 43622 7716 333 37 96 133 466 11988

नागरी 22831 24376 4351 0 0 178 178 178 0 एकूण 78305 67998 12067 333 37 274 311 644 11988

6 नांदगाव ामीण 25140 15051 2327 149 14 39 53 202 5364

नागरी 3262 3054 253 13 5 17 22 35 1116 एकूण 23200 18105 2580 162 19 56 75 237 6480

7 चांदवड ामीण 24861 21370 3884 228 9 52 61 289 8208

नागरी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 एकूण 24861 21370 3884 228 9 52 61 289 8208

8 दडोरी ामीण 35561 26325 5952 271 42 48 90 361 9756

नागरी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 एकूण 35561 26325 5952 271 42 48 90 361 9756

पुढे चालू..

Page 230: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

186

त ता . 8.26 एका मक बाल िवकास योजना - माता व बालसंगोपन

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ.

. तालुका ामीण

/नागरी 0 ते 5

वयोगटा तील

बालके

अंगणवाडीचा लाभ घेणारे

कायरत अंगणवा ा वत:ची इमारत असले

या अंगणवाड तील

लाभधार कांची सं या

बालक माता वत:ची इमारत असले

या

वत:ची इमारत नसले या एकूण (7+10)

बांधकाम हाती घेतले

या

बांधकाम हाती न

घेतले या

एकूण

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

9 पेठ ामीण 17110 14485 2640 202 15 11 26 228 7272

नागरी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 एकूण 17110 14485 2640 202 15 11 26 228 7272

10 यंबक ामीण 22189 19464 3454 248 62 51 113 361 8928

नागरी 144 131 29 0 0 2 2 2 0 एकूण 22333 19595 3483 248 62 53 115 363 8928

11 नािशक ामीण 22537 15585 3446 171 16 16 32 203 6156

नागरी 17618 15698 3003 0 0 161 161 161 0 एकूण 40155 31283 6449 171 16 177 193 364 6156

12 इगतपुरी ामीण 25355 22094 4206 225 31 70 101 326 8100

नागरी 943 895 141 0 0 13 13 13 0 एकूण 26298 22989 4347 225 31 83 114 339 8100

13 िस र ामीण 32741 25669 4822 292 12 44 56 348 10512

नागरी 769 726 117 0 0 5 5 5 0 एकूण 33510 26395 4939 292 12 49 61 353 10512

14 िनफाड ामीण 48627 37242 7831 381 22 69 91 472 13716

नागरी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 एकूण 48627 37242 7831 381 22 69 91 472 13716

15 येवला ामीण 24809 21067 3872 188 25 34 59 247 6768

नागरी 362 306 25 1 0 3 3 4 79 एकूण 25171 21373 3897 189 25 37 62 251 6847

िज हा एकूण

ामीण 441065 349552 65020 3727 402 647 1049 4776 134172 नागरी 45929 53386 8549 14 5 385 390 404 1195 एकूण 486994 402938 73569 3741 407 1032 1439 5180 135367

आधार : 1) उपमु य काय.अिधकारी (बालिवकास), िज हा पिरषद, नािशक. 2) क प संचालक, शहरी एका मक बालिवकास क े, नािशक, मालेगांव

Page 231: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

187

त ता .8.27 शहरी भागातील दािर य रेषेखालील कुटंुबे

िज हा : नािशक संदभ : 2002-2007 अ.

. महानगरपािलका व

नगरपिरषद शहरी कुटंुबाची

एकूण सं या दािर य रेषेखालील शहरी कुटंुबे दािर य रेषे-खालील

कुटंुबांची (ट केवारी) अनुसूिचत जाती

अनुसूिचत जमाती

अ प सं यांक

इतर एकूण

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

महानगरपािलका

1 नािशक 239727 -- -- -- --

38736 16.16

2 मालेगाव 65613 3672 187 27636 4357 35852 46.54

नगरपािलका

3 मनमाड -- -- -- -- -- 4035 --

4 येवला 7439 -- -- 450 -- 1609 0.037

5 बागलाण 6082 -- -- -- -- 1878 --

6 यंबक 1739 -- -- -- -- 696 --

7 इगतपुरी 9729 247 354 148 70 819 17.41

8 भगुर -- 1436 288 947 1364 4035 --

9 नांदगाव 17746 -- -- -- -- 1896 40.27

10 िस र 6117 -- -- -- -- 1746 --

िज हा एकूण 354192 5355 829 29181 5791 91302 --

िटप : दािर य रेषेखालील कुटंुबाचे सव णाची आकडेवारी 2002 वष पासुन लागु केलेली असुन नवीन सव णाचे आकडे उपल ध झालेले नाहीत. आधार : िज ातील सव महानगरपािलका व नगरपािलका.

Page 232: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

188

त ता .8.28 ामीण भागातील दािर य रेषेखालील कुटंुबे

िज हा : नािशक संदभ : 2002-2007 अ.

. तालुका ामीण कुटंुबाची

एकूण सं या दािर य रेषेखालील ामीण कुटंुबे दािर य रेषे-खालील

कुटंुबांची (ट केवारी)

अनुसूिचत जाती

अनुसूिचत जमाती

अ प-सं यांक

इतर एकुण

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 सुरगाणा 32695 89 26541 184 67 26881 82.22

2 कळवण 28633 639 10548 181 690 12058 42.11

3 देवळा 23516 1261 2257 1624 1452 6594 28.04

4 बागलाण 58173 3201 14481 3150 4889 25721 44.21

5 मालेगांव 78816 4557 8832 7142 6675 27206 34.52

6 नांदगाव 35636 1436 5208 4518 2956 14118 39.62

7 चांदवड 40150 1312 4103 853 1938 8206 20.44

8 दडोरी 46631 1968 17770 1991 1782 23511 50.42

9 पेठ 20278 88 13705 34 6 13833 68.22

10 यंबक 24119 1901 12677 893 376 15847 65.70

11 नािशक 26843 1272 6707 1061 1878 10918 40.67

12 इगतपुरी 34147 2807 7019 2454 1758 14038 41.11

13 िस र 46259 1614 3517 4052 3150 12333 26.66

14 िनफाड 78120 4808 9156 4285 5269 23518 30.10

15 येवला 41595 2428 2896 3670 5069 14063 33.81

िज हा एकूण 615611 29381 145417 36092 38955 248845 40.42

िटप : दािर य रेषेखालील कुटंुबाचे सव णाची आकडेवारी 2002 वष पासुन लागु केलेली असुन नवीन सव णाचे आकडे उपल ध झालेले नाहीत.

आधार : क प अिधकारी, िज हा ामीण िवकास यं णा, नािशक.

Page 233: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

189

त ता . 8.29 िविवध गृहिनम ण मंडळामाफत हाडाने बांधले या घरांचा तपिशल

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 मंडळाचे नांव:- नािशक गृहिनम ण व े िवकास मंडळ, नािशक (सदिनकांची सं या) - अ.

. तालुका औ ोिगक झोपडप ी

पुनवसन आ थक दुबल घटक

अ प उ प गट

म यम उ प गट

उ च उ प गट

इतर एकूण झालेला खच पये लाखात

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1 सुरगाणा -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 कळवण -- -- -- -- -- -- -- -- --

3 देवळा -- -- -- -- -- -- -- -- --

4 बागलाण -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5 मालेगांव -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6 नांदगाव -- -- -- -- -- -- -- -- --

7 चांदवड -- -- -- -- -- -- -- -- --

8 दडोरी -- -- -- -- -- -- -- -- --

9 पेठ -- -- -- -- -- -- -- -- --

10 यंबक -- -- -- -- -- -- -- -- -- 11 नािशक -- -- -- -- 112 314 -- 426 6843.81 12 इगतपुरी -- -- -- -- -- -- -- -- --

13 िस र -- -- -- -- -- -- -- -- -- 14 िनफाड -- -- -- -- -- -- -- -- -- 15 येवला -- -- -- -- -- -- -- -- --

एकूण -- -- -- -- 112 314 -- 426 6843.81

आधार : नािशक गृहिनम ण व े िवकास मंडळ ( हाडा), नािशक

Page 234: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

190

त ता . 8.30 राजीव गांधी क प िनवारा िवशेष क प

िज हा : नािशक संदभ : 2013-14 व 2014-15 अ.

. तालुका बांधलेली एकूण घरे झालेला खच

2013-14 2014-15 2013-14 2014-15 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 सुरगाणा 4213 0 166.26 84.05

2 कळवण 1375 0 204.82 122.91

3 देवळा 354 0 27.36 9.43

4 बागलाण 1316 0 127.36 101.21

5 मालेगांव 1205 0 110.01 30.91

6 नांदगाव 845 0 93.62 76.8

7 चांदवड 535 0 64.58 77.76

8 दडोरी 1275 0 30.25 7.04

9 पेठ 1458 0 165.22 136.36

10 यंबक 2287 0 177.08 97.4

11 नािसक 520 0 8.23 6.55

12 इगतपुरी 413 0 35.34 4.12

13 िस र 439 0 37.38 23.31

14 िनफाड 975 0 16.65 3.59

15 येवला 454 0 56.6 45.02

िज हा एकूण 17664 0 1320.76 826.46

िटप : (0) मािहती िनरंक आहे. सन 2014-15 म ये राजीव गांधी क प िनवारा िवशेष क पांतगत उि ट अ ा त अस याने मागील अपूण घरकुलांवर केलेला खच दे यात आलेला आहे. आधार : क प संचालक, िज हा ामीण िवकास यं णा, नािशक.

Page 235: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

191

त ता . 8.31 इंिदरा आवास योजना ामीण भागासाठी

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ.

. तालुका योजनतगत

बांधलेली एकूण घरे

झालेला खच दािर य रेषेखालील

घर नसलेली कुटंुबांची सं या

िवतरीत केले या घरांची सं या अनुसूचीत जाती

अनुसूिचत जमाती

अ पसं यांक इतर एकूण

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 सुरगाणा 4408 3333.34 4408 0 4405 2 1 4408

2 कळवण 1595 1208.97 1595 5 1492 0 98 1595

3 देवळा 355 304.5 355 0 176 0 179 355

4 बागलाण 1565 1261.2 1565 7 1384 0 174 1565

5 मालेगांव 1287 1045.94 1287 9 1007 0 271 1287

6 नांदगाव 846 675.88 846 4 405 1 436 846

7 चांदवड 400 394.78 400 0 323 0 77 400

8 दडोरी 1460 1037.27 1460 199 1174 77 10 1460

9 पेठ 1529 1311.21 1529 2 1525 2 0 1529

10 यंबक 2926 2007.57 2926 6 2718 185 17 2926

11 नािसक 495 516.88 495 0 455 0 40 495

12 इगतपुरी 417 400.26 417 0 337 0 80 417

13 िस र 471 369.7 471 1 187 70 213 471

14 िनफाड 806 824.69 806 0 620 61 125 806

15 येवला 562 405.22 562 6 262 58 236 562

िज हा एकूण 19122 15097.41 19122 239 16470 456 1957 19122

िटप : (0) मािहती िनरंक आहे. आधार : क प संचालक, िज हा ामीण िवकास यं णा, नािशक.

Page 236: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

192

त ता . 8.32 घरबांधणीसाठी अथसहा य योजनेअंतगत ामीण े ात िदलेली घरे

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ. . तालुका दािर य

रेषे खालील कुटंुबे

(2002 नुसार)

दािर य रेषे खालील बेघर कुटंुबे

सन 2002 पासून बेघरांना िदलेली घरे इंिदरा आवास योजना राजीव गांधी िनवास योजना .1

मंजुर घरे पूण झालेली घरे

बांधकाम सु असलेली घरे

मंजुर घरे पूण झालेली घरे

बांधकाम सु असलेली घरे

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 सुरगाणा 26881 913 4408 4098 310 438 393 45

2 कळवण 12058 848 1595 128 1467 521 439 82

3 देवळा 6594 238 355 262 93 88 87 1

4 बागलाण 25721 948 1565 1103 462 721 539 182

5 मालेगांव 27206 1102 1323 1323 0 340 262 78

6 नांदगाव 14118 551 846 637 209 397 224 173

7 चांदवड 8206 347 400 57 343 399 258 141

8 दडोरी 23511 1096 1633 1633 0 487 362 125

9 पेठ 13833 643 1529 826 703 454 422 32

10 यंबक 15847 771 2926 302 2624 450 414 36

11 नािशक 10918 479 495 0 495 133 110 23

12 इगतपुरी 14038 612 417 33 384 215 214 1

13 िस र 12333 358 471 0 471 253 122 131

14 िनफाड 23518 684 806 469 337 301 246 55

15 येवला 14063 271 562 247 315 355 250 105

िज हा एकूण 248845 9861 19331 11118 8213 5552 4342 1210

िटप : 1) (0) मािहती िनरंक आहे. आधार : क प संचालक िज हा ामीण िवकास यं णा, नािशक.

Page 237: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

193

त ता . 8.33 िज ातील मागासवग य वसतीगृहे, यांची वेश मता व िदलेले वेश

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ.

. तालुका मंजूर वसतीगृहे कायरत वसतीगृहे

शासकीय अनुदािनत एकूण शासकीय अनुदािनत एकूण (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 सुरगाणा 0 17 17 0 17 17

2 कळवण 0 6 6 0 6 6

3 देवळा 0 6 6 0 6 6

4 बागलाण 0 13 13 0 13 13

5 मालेगांव 2 15 17 2 15 17

6 नांदगाव 0 7 7 0 7 7

7 चांदवड 0 2 2 0 2 2

8 दडोरी 0 10 10 0 10 10

9 पेठ 0 10 10 0 10 10

10 यंबक 0 9 9 0 9 9

11 नािशक 8 9 17 8 9 17

12 इगतपुरी 0 10 10 0 10 10

13 िस र 0 2 2 0 2 2

14 िनफाड 2 4 6 2 4 6

15 येवला 1 5 6 1 5 6

एकूण 13 125 138 13 125 138

पुढे चालू..

Page 238: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

194

त ता . 8.33 िज ातील मागासवग य वसतीगृहे, यांची वेश मता व िदलेले वेश

िज हा : नािशक - संदभ : 2014-15

अ. .

तालुका िज ातील मागासवग य वसतीगृहे यामधील वेश मता संदभ कालावधीत िदलेले वेश

शासकीय अनुदािनत एकूण शासकीय अनुदािनत एकूण मुले मुली मुल े मुली मुले मुली मुले मुली मुले मुली मुले मुली

(1) (2) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 1 सुरगाणा 0 0 646 240 646 240 0 0 646 240 646 240

2 कळवण 0 0 246 114 246 114 0 0 246 114 246 114

3 देवळा 0 0 138 84 138 84 0 0 138 84 138 84

4 बागलाण 0 0 552 192 552 192 0 0 552 192 552 192

5 मालेगांव 75 80 786 150 861 230 75 80 786 150 861 230

6 नांदगाव 0 0 180 60 180 60 0 0 180 60 180 60

7 चांदवड 0 0 96 0 96 0 0 0 96 0 96 0

8 दडोरी 0 0 318 78 318 78 0 0 318 78 318 78

9 पेठ 0 0 390 96 390 96 0 0 390 96 390 96

10 यंबक 0 0 608 162 608 162 0 0 608 162 608 162

11 नािशक 950 450 216 312 1166 762 950 450 216 312 1166 762

12 इगतपुरी 0 0 270 60 270 60 0 0 270 60 270 60

13 िस र 0 0 72 0 72 0 0 0 72 0 72 0

14 िनफाड 150 0 72 24 222 24 150 0 72 24 222 24

15 येवला 100 0 144 36 244 36 100 0 144 36 244 36

एकूण 1275 530 4734 1608 6009 2138 1275 585 4734 1608 6009 2138 िटप : 1) (0) मािहती िनरंक आहे. आधार : िवशेष िज हा समाजक याण अिधकारी, नािशक.

Page 239: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

195

त ता . 8.34 िज ातील दिलत व या, यामधील लोकसं या व दिलत व यांची सुधारणा

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ.

. तालुका दिलत

व यांची सं या

यामधील लोकसं या

संदभ कालावधीत कामे यांची शासकीय मंजूरीची र कम ( . लाख)

अपुण (मागील

वषअखेरीस)

निवन मंजूर

एकूण अपुण (मागील वष अखेरीस)

निवन मंजूर एकूण

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 सुरगाणा 14 767 2 2 4 2.07 7.99 10.06

2 कळवण 59 7002 40 12 52 33.67 28.94 62.61

3 देवळा 92 13456 42 38 80 34.36 166.67 201.03

4 बागलाण 154 14984 85 35 120 86.26 153.73 239.99

5 मालेगांव 209 26290 115 37 152 87.51 131.24 218.75

6 नांदगाव 85 11378 37 9 46 30.73 35.96 66.69

7 चांदवड 198 22222 87 35 122 80.57 162.9 243.47

8 दडोरी 209 19365 161 43 204 128.34 179.12 307.46

9 पेठ 5 813 3 3 6 4.74 8 12.74

10 यंबक 54 7581 30 10 40 31.03 40.9 71.93

11 नािशक 100 22797 49 22 71 36.13 75.34 111.47

12 इगतपुरी 126 14650 68 5 73 58.54 36.93 95.47

13 िस र 149 19601 68 37 105 63.83 159.31 223.14

14 िनफाड 264 50841 185 52 237 191.87 236.53 428.4

15 येवला 145 20236 63 27 90 65.11 115.32 180.43

एकूण 1863 251983 1035 367 1402 934.76 1538.88 2473.64

पुढे चालू...

Page 240: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

196

त ता . 8.34 िज ातील दिलत व या, यामधील लोकसं या व दिलत व यांची सुधारणा

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ.

. तालुका एकूण हाती घेतले या कामांचे कार ( तंभ - 7) संदभ कालावधीत पुण कामे

पाणी पुरवठा

व छता सावजिनक वाचनालये

र ते, पुल

समाज मंिदर

इतर सं या यांवरील खच ( . लाख)

(1) (2) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1 सुरगाणा 1 0 0 0 0 3 1 0.71

2 कळवण 1 12 0 25 2 12 13 11.51

3 देवळा 8 25 0 25 9 13 9 4.84

4 बागलाण 3 34 0 78 3 2 36 44.13

5 मालेगांव 6 58 0 78 6 4 38 35.87

6 नांदगाव 2 16 0 23 5 0 3 1.54

7 चांदवड 15 31 0 57 11 8 16 19.75

8 दडोरी 6 64 0 98 18 18 44 48.34

9 पेठ 1 1 0 4 0 0 1 1.98

10 यंबक 1 7 0 21 3 8 9 8.16

11 नािशक 5 24 0 37 2 3 12 5.55

12 इगतपुरी 13 7 0 39 8 6 15 19.06

13 िस र 10 25 0 58 6 6 32 33.99

14 िनफाड 13 51 0 136 11 26 69 90.31

15 येवला 9 13 0 62 5 1 35 43.05

िज हा एकूण 94 368 0 741 89 110 333 368.79

िटप : 1. (0) मािहती िनरंक आहे. आधार : िज हा समाजक याण अिधकारी, िज हा पिरषद, नािशक.

Page 241: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

197

त ता . 8.35

अ पसं यांक िवकास िवभागाकडून राबिव यात येत असले या िविवध योजनांचे लाभा थ सं या

िज हा : नािशक संदभ: 2013-14 ते 2014-15

िटप : (0) मािहती िनरंक आहे. अ पसं यांक िव ा य ना शासकीय औ ोिगक िश ण सं थांमधून दे यात येणारे अ पमुदतीचे यावसाियक िश ण बंद कर यात आलेले आहेत. आधार : िज हा यवसाय िश ण व िश ण अिधकारी नािशक.

अ. . बाब एकूण खच ( पये

लाखात) लाभा य ची सं या

2013-14 2014-15 (1) (2) (3) (5) (5)

1 ाथिमक शाळेत िश ण घेणा या अ पसं यांक िव ा य ना मोफत गणवेश वाटप योजना 0 0 0

2 5 वी ते 7 वी म ये िश ण घेणा या अ पसं यांक िव ा य या उप थतीकिरता पालकांना ो साहन भ ा 0 0 0

3 उ च यावसाियक िश ण घेणा या अ पसं यांक िव ा य किरता िश यवृ ी योजना 0 0 0

4 िनरंतर िश ण योजना /तं िश ण परी ा मंडळ /मु त िव ापीठ यां यामाफत राबिव यात येणा या अ यास मांम ये िश ण घेणा या अ पसं यांक लाभा य ची सं या

0 0 0

5 रा यातील अ पसं यांक िव ा य ना शासकीय औ ोिगक िश ण सं थांमधून अ पमुदती या यावसाियक िश णाकिरता अनुदािनत लाभा य ची सं या

0 0 0

6 बेरोजगार अ पसं यांक उमेदवारांना मॉ सम ये नोकरी उपल ध हो याकिरता िश ण घेणा या लाभा य ची सं या 0 0 0

Page 242: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

198

त ता . 8.36 महसुल िवभागाकडील सामािजक सुर ा योजनांतगत केलेल ेअथसहा य

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 ( पये लाखात) अ.

. तालुका संजय गांधी िनराधार

योजना ावणबाळ

सेवा योजना इंिदरा गांधी रा ीय वृ दापकाळ योजना

रा ीय कुटंुब लाभ योजना

लाभाथ सं या

िदलेले अनूदान

लाभाथ सं या

िदलेले अनूदान

लाभाथ सं या

िदलेले अनूदान

लाभाथ सं या

िदलेले अनूदान

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 सुरगाणा 207 5.00 10369 473.75 10369 25.96 69 13.80

2 कळवण 1637 117.86 1743 77.91 1649 39.47 15 3.00

3 देवळा 414 10.26 400 29.66 400 9.98 11 2.20

4 बागलाण 793 57.10 2393 182.38 2295 78.4 24 4.80

5 मालेगांव 7610 350.36 16288 377.85 10010 118.71 107 20.80

6 नांदगाव 17262 101.04 28144 115.33 26765 53.53 29 5.60

7 चांदवड 2913 12.54 2511 126.82 2466 62.01 15 3.00

8 दडोरी 6317 37.90 1340 449.35 2895 20.04 70 14.00

9 पेठ 472 33.99 7874 414.76 7433 17.93 30 6.00

10 यंबक 141 9.15 2276 109.39 2276 54.6 6 1.20

11 नािशक 3291 76.94 3591 177.62 2475 57.81 104 20.80

12 इगतपुरी 2952 90.87 1340 184.38 2895 63.37 67 13.40

13 िस र 865 64.06 4033 157.8 3837 91.41 16 3.20

14 िनफाड 1337 77.35 3506 160.29 3124 69.43 21 4.20

15 येवला 813 14.84 4740 269.2 3696 87.37 48 9.40

िज हा एकूण 47024 1059.26 90548 3306.49 82585 850.02 632 125.40

आधार : िज हािधकारी काय लय (संजय गांधी शाखा), नािशक.

Page 243: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

199

त ता . 8.37

संजय गांधी िनराधार अनुदान योजनतगत केलेले अथसहा य

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 ( पये लाखात) अ. ं .

तालुका 65 वष खालील िनराधार य ती

अनाथ मुले अपंग िनराधार िवधवा घट फोट झाले या िनराधार

मिहला

अ याचािरत व वे या यवसायातून मु त झाले या मिहला

लाभाथ सं या

िदलेले अनूदान

लाभाथ सं या

िदलेले अनूदान

लाभाथ सं या

िदलेले अनूदान

लाभाथ सं या

िदलेल ेअनूदान

लाभाथ सं या

िदलेले अनूदान

लाभाथ सं या

िदलेले अनूदान

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

1 सुरगाणा 0 0 0 0 56 2.06 151 2.94 0 0 0 0

2 कळवण 809 58.25 12 0.86 26 1.87 779 56.09 11 0.79 0 0

3 देवळा 207 9.98 0 0 65 0.02 139 0.04 3 0.22 0 0

4 बागलाण 521 37.51 3 0.22 75 5.40 176 12.67 18 1.30 0 0

5 मालेगांव 3026 170.53 18 0.11 1400 60.16 3021 117.44 145 2.12 0 0

6 नांदगाव 8631 50.52 0 0 3675 21.63 4555 26.91 401 1.98 0 0

7 चांदवड 2511 10.13 8 0.05 314 1.88 78 0.47 2 0.01 0 0

8 दडोरी 0 0 0 0 67 0.40 6248 37.49 2 0.01 0 0

9 पेठ 0 0 0 0 153 11.02 315 22.68 4 0.29 0 0

10 यंबक 80 5.15 0 0 2 0.14 59 3.86 0 0 0 0

11 नािशक 2742 72.75 3 0.02 178 1.24 360 2.88 8 0.05 0 0

12 इगतपुरी 1476 8.8 5 0.03 88 0.53 1366 81.41 17 0.10 0 0

13 िस र 322 24.97 1 0.07 139 10.01 372 26.78 31 2.23 0 0

14 िनफाड 331 4.92 40 2.88 196 14.11 744 53.57 26 1.87 0 0

15 येवला 61 4.03 11 0.73 269 0.18 351 1.91 121 7.99 0 0

िज हा एकूण 20717 457.54 101 4.97 6703 130.65 18714 447.14 789 18.96 0 0 िटप : (0) मािहती िनरंक आहे. आधार : िज हािधकारी काय लय (संजय गांधी शाखा), नािशक.

Page 244: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

200

त ता . 8.38 पुनवसन क पांची स थती

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ. ं .

क पांचे नांव पुनवसन अिधिनयमात

गत अिधसुचना

िनगिमत िदनांक

िन चत केलेला लॅब

बािधत गांवे

बािधत े (हे टर)

जिमन वाटप भुखंड वाटप क प त खातेदार (सं या)

े (हे)

वसाहत (सं या)

खातेदार (सं या)

े (हे ट

र)

िनगिमत केलेले दाखले (सं या)

नोकरी िमळा-लेली

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 1 वाघाड 18/11/77 3 हे. 23 आर 1 672.28 0 0 1 117 0* 364 51 2 ओझरखेड 18/11/77 3 हे. 23 आर 1 615.01 1 2.42 1 245 0* 191 26 3 नागासा या 27/12/79 3 हे. 23 आर 1 327.70 0 0 1 33 0* 11 7 4 आळंदी 18/11/82 3 हे. 23 आर 2 877.29 0 0 1 18 0* 159 4 5 हरणबारी 21/11/82 3 हे. 23 आर 3 996.28 0 0 3 55 0* 99 9 6 कडवा 10/03/83 3 हे. 23 आर 1 1177.37 0 0 1 19 0* 357 15 7 केळझर 8/4/83 3 हे. 23 आर 1 324.00 0 0 0 0 0* 41 9 8 गौ.गोदावरी 27/8/93 3 हे. 23 आर 1 260.00 0 0 0 0 0* 57 3 9 मुकणे 16/9/83 3 हे. 23 आर 3 3074.26 0 0 0 0 0* 819 17

10 बाहुली 16/9/83 3 हे. 23 आर 2 471.66 0 0 2 232 0* 137 3 11 वाकी 16/9/83 3 हे. 23 आर 5 690.36 0 0 5 0 0* 409 0 12 भाम 16/9/83 3 हे. 23 आर 3 582.04 0 0 3 0 0* 35 1 13 वालदेवी 5/7/94 3 हे. 23 आर 1 491.41 0 0 1 30 0* 91 5 14 पुणद 4/3/82 3 हे. 23 आर 4 382.00 0 0 3 244 0* 156 3 15 हा.देशनाला 21/5/97 3 हे. 23 आर 1 70.57 0 0 0 0 0* 14 0 16 खारी 21/1/98 3 हे. 23 आर 1 395.00 0 0 1 157 0* 125 5 17 का यपी 19/11/91 3 हे. 23 आर 2 546.28 0 0 2 49 0* 303 28 18 मािणकपुंज 2/8/2000 3 हे. 23 आर 1 182.21 0 0 0 0 0* 24 1 19 पुव कडवा 5/9/2000 3 हे. 23 आर 1 454.05 0 0 0 0 0* 3 0 20 चोळमुख 18/12/03 2 हे. 42 आर 1 39.64 0 0 0 0 0* 15 2 21 ीमंत 18/12/03 3 हे. 23 आर 1 123.43 0 0 0 0 0* 31 1 22 रोशनी 18/12/03 1 हे. 61 आर 1 121.94 0 0 0 0 0* 19 2 23 शदे 16/9/2004 3 हे. 23 आर 1 23.04 0 0 0 0 0* 10 0 24 बोटाणे 16/9/2004 1 हे. 61 आर 1 70.39 0 0 0 0 0* 0 0 25 अंबई 16/2/2006 4 हे. 85 आर 1 22.04 0 0 0 0 0* 0 0 26 काचुल 6/10/2005 3 हे. 23 आर 1 18.00 0 0 0 0 0* 0 0 27 िककवी 24/12/2009 1 हे. 61 आर 1 933.99 0 0 0 0 0* 1 0 28 ल.पा.वणी खु 4/02/2010 2 हे. 42 आर 1 19.64 0 0 0 0 0* 0 0 29 ल.पा.अंबड 4/02/2010 1 हे. 61 आर 1 53.52 0 0 0 0 0* 0 0 30 ल.पा.जोरण 4/02/2010 1 हे. 61 आर 1 100.46 0 0 0 0 0* 0 0

31 ल.पा./पा तलाव/कालवा/चारी/इतर 3 हे. 23 आर 1 -- 0 0 1 49 0* 2939 462

िज हा एकूण 47 14115.86 1 2.42 26 1248 0 6410 654 िटप:1) (0*) क प त े ाची मािहती संबंधीत काय लयाकडे उपलबध नस याचे कळिवले आहे. आधार : उपिज हािधकारी, पुनवसन शाखा, िज हािधकारी काय लय, नािशक.

Page 245: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

201

त ता . 8.39

िज ातील दु काळामुळे झालेली हानी व पुनवसन यव थापनांतगत िदलेले सहा य

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ.

ं . तालुका दु काळामुळे झालेली हानी मदत व पुनवसनांतगत केलेले सहा य

िपकाचे झालेले नुकसान

(आणेवारी)

दु काळामुळे मृत ाणी (सं या)

थलां तरीतांची सं या

इतर रोजगार हमी योजनतगत पुरिवलेला रोजगार

(मनु य िदन)

दु काळ त ा यांसाठी

उभारले या छाव यां

िपक आणेवारी नुसार िदलेली नुकसान

भरपाई

कजमाफी िदले या

शेतक यांची सं या

अथसहा य ( पये)

बी-िबयाणे

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1 सुरगाणा -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 कळवण -- -- -- -- -- -- -- -- --

3 देवळा -- -- -- -- -- -- -- -- --

4 बागलाण -- -- -- -- -- -- -- -- --

5 मालेगांव -- -- -- -- -- -- -- -- --

6 नांदगाव -- -- -- -- -- -- -- -- --

7 चांदवड -- -- -- -- -- -- -- -- --

8 दडोरी -- -- -- -- -- -- -- -- --

9 पेठ -- -- -- -- -- -- -- -- --

10 यंबक -- -- -- -- -- -- -- -- --

11 नािशक -- -- -- -- -- -- -- -- --

12 इगतपुरी -- -- -- -- -- -- -- -- --

13 िस र -- -- -- -- -- -- -- -- --

14 िनफाड -- -- -- -- -- -- -- -- --

15 येवला -- -- -- -- -- -- -- -- --

िज हा एकूण -- -- -- -- -- -- -- -- -- िटप : (--) सन 2014-15 या संदभ य वष त िज ात दु काळ नस यामुळे झालेली हानी व पुनवसन यव थापनांतगत िदलेले सहा य िनरंक आहे. आधार : आप ी यव थापन िवभाग (टंचाई शाखा), िज हािधकारी काय लय, नािशक.

Page 246: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

202

त ता . 8.40

िज ातील आप ीमुळे झालेली हानी व आप ी यव थापनांतगत िदलेले सहा य

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ.

ं . आप ीचा

कार आप ीमुळे झालेली हानी आप ी

यव थापना अंतगत वाटलेले

सहा य ( .ल )

मनु य (सं या)

ाणी (सं या)

कृषी (हे टर)

घरे (सं या)

र ते लाबी

िक.मी.

पुल (सं या)

सावजिनक इमारती (सं या)

इतर

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 भूकंप -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 पूर -- -- -- -- -- -- -- -- --

3 वादळ -- -- -- -- -- -- -- -- --

4 भू खलन -- -- -- -- -- -- -- -- --

5 गारपीट -- -- -- -- -- -- -- -- --

6 इतर -- -- -- -- -- -- -- -- --

िटप : (--) सन 2014-15 या संदभ य वष त िज ातील आप ीमुळे झालेली हानी व आप ी यव थापनांतगत िदलेले सहा यिनरंक आहे. आधार : आप ी यव थापन िवभाग, िज हािधकारी काय लय, नािशक.

Page 247: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

203

त ता . 9.1

िज ातील िविवध योजनांतगत िनयत यय व खच चा आढावा

िज हा : नािशक संदभ : 2013-14 ते 2014-15 ( पये लाखात) अ. .

िज हा योजना 2013-2014 2014-2015 2015-2016

िनयत यय खच िनयत यय खच िनयत यय (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 सव साधारण योजना 25000.00 24991.40 27500.00 27497.71 31318.00

2 अनुसूिचत जाती उपयोजना 6058.00 6108.00 8565.00 7142.69 9428.00

3 आिदवासी उपयोजना 31904.73 31889.71 37701.06 32623.89 39990.79

4 आिदवासी उपयोजना े ाबाहेरील योजना 5106.53 4884.85 5559.78 3712.77 6596.77

5 ड गरी िवकास काय म 800.00 640.00 800.00

462.30

800.00

6 खासदारांचा थािनक िवकास काय म 1000.00 864.00 1000.00 116.41 1000.00

7 आमदारांचा थािनक िवकास काय म 3600.00 3174.15 4350.00 3655.57 3600.00

िटप : 1.रकाना . 7 म ये सन 2015-16 चा तािवत िनयत यय दशिवला आहे. आधार : िज हा िनयोजन अिधकारी, िज हा िनयोजन सिमती, नािशक.

Page 248: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

204

त ता . 9.2

िविवध िवकास शीष खाली झालेला योजनांतगत खच

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 ( पये लाखात) अ.

. िवकास शीष व उपशीष

िज हा पातळीवरील योजनांवर झालेला खच सवसाधारण आिदवासी

उपयोजना आिदवासी उपयोजना े ाबाहेरील

अनुसूिचत जाती उपयोजना

एकूण

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1

कृिष व संल न सेवा 1.1 पीक संवधन 1058.24 700.00 150.00 310.00 2218.24

1.2 फलो पादन 0.00 45.00 0.00 298.71 343.71

1.3 मृद व जलसं◌ं◌ंधारण 893.96 1624.09 148.00 0.00 2666.05

1.4 पशुसंवधन 618.38 142.22 0.00 86.00 846.60

1.5 दु ध शाळा िवकास 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.6 म य यवसाय 2.20 7.07 0.50 0.00 9.77

1.7 वने व व य जीवन 3618.66 1728.04 189.04 0.00 5535.74

1.8 सामािजक वनीकरण 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.9 धा यसाठवण,गोदामे व पणन 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.10 कृिष िश ण आिण संशोधन 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.11 सहकार 1.00 49.60 0.00 29.88 80.48

एकूण (एक) 6192.44 4296.02 487.54 724.59 11700.59

2

ामीण िवकास

2.1 एका मक ामीण िवकास 2943.69 3932.98 750.00 330.00 7956.67

2.2 अवषण वण े काय म 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3 ामीण रोजगार 48.68 0.00 0.00 0.00 48.68

2.4 भू-सुधारणा 0 0.00 0.00 0.00 0.00

2.5 रोजगार हमी योजना 0 0.00 0.00 0.00 0.00

2.6 सामूिहक िवकास 0 86.06 0.00 0.00 86.06

2.7 ामीण व छता काय म 0 0.00 0.00 0.00 0.00

एकूण (दोन) 2992.37 4019.04 750 330 8091.41 पुढे चालू...

Page 249: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

205

त ता . 9.2

िविवध िवकास शीष खाली झालेला योजनांतगत खच

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 ( पये लाखात)

अ. .

िवकास शीष व उपशीष

िज हा पातळीवरील योजनांवर झालेला खच

सवसाधारण आिदवासी उपयोजना

आिदवासी उपयोजना े ाबाहेरील

अनुसूिचत जाती

उपयोजना एकूण

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

3

पाटबंधारे व पूरिनयं ण 3.1 लघु पाटबंधारे (रा य े ) 2256.62 821.84 0.00 0.00 3078.46 3.2 लघु पाटबंधारे ( थािनक े ) 0.00 833.62 128.00 0.00 961.62 3.3 जल दाय े िवकास काय म 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.4 मोठे व म यम पाटबंधारे 0.00 509.66 0.00 0.00 509.66 3.5 पूरिनयं ण 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

एकूण (तीन) 2256.62 2165.12 128.00 0.00 4549.74

4

ऊज 4.1 ऊज िवकास (नवीन) 0.00 960.61 50.01 0.00 1010.62 4.2 जलिव ुत ऊज िवकास (नवीन) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.3 पारंपारीक ऊज िवकास 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.4 अपारंपारीक ऊज िवकास 499.99 0.00 0.00 62.46 562.45

एकूण (चार) 499.99 960.61 50.01 62.46 1573.07

5

उ ोग व खाण 5.1 ामीण व लघुउ ोग 62.5 0.00 0.00 75 137.50 5.2 मोठे व म यम उ ोग 0.00 7.00 0.00 0.00 7.00

एकूण (पाच) 62.5 7.00 0.00 75 144.5

6

पिरवहन 6.1 बंदरे, िदपगृहे व नौकावहन 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.2 र ते व पूल 5707.56 2886.71 88.20 0.00 8682.47 6.3 र ते वाहतूक 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.4 देशांतगत जलवाहतूक 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.5 शहरी लोहमाग व मे ो वाहतूक (नवीन) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.6 हवाई वाहतूक 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 एकूण (सहा) 5707.56 2886.71 88.20 0.00 8682.47

पुढे चालू...

Page 250: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

206

त ता . 9.2

िविवध िवकास शीष खाली झालेला योजनांतगत खच

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 ( पये लाखात)

अ. .

िवकास शीष व उपशीष

िज हा पातळीवरील योजनांवर झालेला खच सवसाधारण आिदवासी

उपयोजना आिदवासी उपयोजना े ाबाहेरील

अनुसूिचत जाती

उपयोजना

एकूण

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 7 सामा य आ थक सेवा

7.1 ितथ े िवकास (नवीन) 640.00 0.00 0.00 0.00 640.00 7.2 पयटन िवकास (नवीन) 215.11 225.99 0.00 0.00 441.10 7.3 ादेिशक ामीण बँकेचा िवकास (नवीन) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 एकूण (सात) 855.11 225.99 0.00 0.00 1081.10

8 सामािजक व सामूिहक सेवा 8.1 सामा य िश ण 416.97 0.00 0.00 11.95 428.92 8.2 तं िश ण 225.38 82.51 0.00 0.61 308.50 8.3 वै कीय िश ण 0.00 26.75 0.00 0.00 26.75 8.4 उ च िश ण (नवीन) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.5 उ च िश ण (कला) (नवीन) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.6 यावसायीक िश ण 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.7 आिदवास चे िश ण (नवीन) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.8 मागासवग यांसाठी िश ण (नवीन) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.9 लोक वाचनालय (नवीन) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.10 कला व सं कृती 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.11 ि डा व युवक क याण 430.00 82.00 20.00 40.00 572.00 8.12 मागासग यांचे क याण 116.00 13002.51 2120.67 3377.65 18616.83 8.13 आिदवास ◌ंचे क याण (नवीन) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.14 अ पसं याकांचे क याण (नवीन) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.15 दुबल घटकांचे क याण (नवीन) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.16 मिहला व बालक याण(नवीन) 730.00 150.00 0.00 75.00 955.00 8.17 पोषण 0.00 900.00 0.00 0.00 900.00 8.18 कामगार व कामगार क याण 0.00 398.19 20.19 4.16 422.54 8.19 सामािजक सुर ा व िवमा(नवीन) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.20 रोजगार व वयंरोजगार 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

पुढे चालू...

Page 251: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

207

त ता . 9.2

िविवध िवकास शीष खाली झालेला योजनांतगत खच

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 ( पये लाखात) अ.

. िवकास शीष व उपशीष

िज हा पातळीवरील योजनांवर झालेला खच सवसाधारण आिदवासी

उपयोजना आिदवासी उपयोजना े ाबाहेरील

अनुसूिचत जाती

उपयोजना

एकूण

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 8 8.21 सावजिनक आरो य 1314.17 2252.66 10.66 0.00 3577.49

8.22 पाणी पुरवठा व व छता 1477.13 718.61 37.50 38.3 2271.54

8.23 गृहिनम ण 761.70 0.00 0.00 0.00 761.70

8.24 नगर िवकास 1652.75 0.00 0.00 2400 4052.75

8.25 आमदाराचा थािनक िवकास 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

एकूण (आठ) 7124.1 17613.23 2209.02 5947.67 32894.02 9 सामा य सेवा

9.1 शासन व सां यकी संिनयं ण 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9.2 कायदा व अंमलबजावणी शासन 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9.3 तु ं ग व सुधार सेवा (नवीन) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9.4 आप कालीन यव थापन (नवीन) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.5 सावजिनक काय लय व पायाभूत सुिवधा (नवीन) 1260.64 0.00 0.00 0.00 1260.64

9.6 कमचारी िश ण काय म (नवीन) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9.7 कमचारी गृहिनम ण (नवीन) 532.33 0.00 0.00 0.00 532.33

9.8 ई-ग हन स (नवीन) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9.9 लेखन साम ी व छपाई (नवीन) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9.10 मािहती व िस दी 14.07 0.00 0.00 2.97 17.04

एकूण (नउ) 1807.04 0.00 0.00 2.97 1810.01

नािव यपूण याजना 0.00 450.17 0.00 0.00 450.17

एकूण (एक ते नउ) 27497.73 32623.89 3712.77 7142.69 70977.08 आधार : िज हा िनयोजन अिधकारी, िज हा िनयोजन सिमती, नािशक.

Page 252: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

208

त ता . 9.3

वीस कलमी काय माची भौितक गती

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ. बाब पिरमाण उिद ट सा य (1) (2) (3) (4) (5) 1 अ) वणजयंती ाम वरोजगार योजना लाभाथ सं. -- --

ब) संपुण ामीण रोजगार योजना म.िद.लाखात -- --

क) लघुउ ोगांना ो साहन उ ोग सं या -- --

2 अितिर त जिमनीचे वाटप हे टर -- --

3 िप यासाठी व छ पाणी गांव/वाडया 165 160

4 अ)सव साठी आरो य (मुलांसाठी रोग ितबंधक लस टोचणे)

1. गोवर लस सं या 74335 71805

2. िड.टी.पी. सं या 74335 73804

3. पोलीओ सं या 74335 70706

4. बीसीजी सं या 74335 71318

ब) कुटंूब िनयोजन श ि या सं या 26383 24389

क) सममू य श ि या

1.आय.यु.डी. (तांबी) सं या 11494 2347

2.ओ.पी.ओ. सं या 14242 1147

3. सी.सी. युझस(िनरोध) सं या 14242 1250

5 अ) अनु.जात ◌ं या कुटंुबांना सहा य 1.दािर य रेषेवर आण यासाठी अनुसुिचत व नवबौ द शेतक-यांना अथसहा य सं या -- -- 2.महा मा फुले िवकास महामंडळ अनुदान/िबजभांडवल योजना सं या 700 224

3. अ णाभाऊ साठे िवकास महामंडळ िश ण योजना/बीजभांडवल/अनुदान भेट सं या 187 49

4. िज हा उ ोग क सुिशि त बेरोजगारांना बीज भांडवल/उ ोजकता िश ण काय म सं या 105 66

5. खादी ामो ोग मंडळ ामीण कारागीरांना 50 ट के अनुदान व कज सं या 229 136

6.सुवण जयंती ाम वरोजगार योजना ला. सं या -- --

पुढे चालू...

Page 253: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

209

त ता . 9.3

वीस कलमी काय माची भौितक गती

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ. बाब पिरमाण उिद ट सा य (1) (2) (3) (4) (5)

ब) अनु.जमात या कुटंुबांना सहा य

1. आिदवासी शेतकरी कुटंूबांना दािर य रेषेवर आण यासाठी कृिष िनिव ठा वाटप ला. सं या 180 9 2. तलंगाचे गट वाटप ला. सं या 100 100

3.मासेमारी साधनां या खरेदीसाठी अथसहा य (नायलॉन सुत/जाळे) ला. सं या 1111 1111

4.सुिशि त बेरोजगारांना बीज भांडवल ला. सं या 1 1

5. िव ुतपंप पुरिवणे ला. सं या -- --

6. तेल इंिजनांचा पुरवठा(रा य तर) ला. सं या -- -- 7. घराची गवती छपरे बदलून मंगलोरी कौले/जीआय सीट प े बसिवणे ला. सं या -- -- 8. वण जयंती ाम वरोजगार योजना ला. सं या -- --

9. क वत अथसंक प ( यु.ब) रा ययोजना सं या -- --

6 इंिदरा आवास योजना (घरकुल) घरकुल 8897 8898

7 अ य प उ प गट गृहिनम ण योजना सदिनका -- --

8 रा ीय गिल छ व ती सुधारणा काय म लोकसं या -- --

9 सामािजक वनीकरण (नवीन धारेण) झाडे लावणे रोपे सं या लाखात -- --

सामािजक वनीकरण सामुिहक े ावर वृ लागवड हे टर -- --

10 ामीण िव ुतीकरण (पंप संचाचे िव ुतीकरण) सं या -- --

11 बायोगॅस संच बसिवणे सं या -- --

आधार : िज हा िनयोजन अिधकारी, िज हा िनयोजन सिमती, नािशक.

Page 254: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

210

त ता . 9.4 खासदार थािनक े िवकास काय म

िज हा : नािशक संदभ : सन 1993 ते 2015 अ.़ . लोकसभा/रा यसभा सद य वग सन 1993 ते मागील वष 2014

I ा त िनधी मंजुर

कामे कामाची अंदािजत

कमत

पुण झालेली कामे

गती पथावरील

कामे

सु न झालेली कामे

झालेला खच

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 नािशक अ .जा. 335.08 61 317.18 52 8 1 254.55

अ .ज. 167.54 113 596.21 46 61 6 183.44 इतर 3528.21 760 3856.56 663 77 20 3057.86

एकूण 4030.83 934 4769.95 761 146 27 3495.85 2 मालेगांव/ दडोरी अ .जा. 297.70 43 195.08 32 11 0 164.40

अ .ज. 148.85 340 1335.11 241 96 3 1014.88 इतर 3801.66 706 3175.24 595 94 17 2667.98

एकूण 4248.21 1089 4705.43 868 201 20 3847.26 3

धुळे अ .जा. 63.75 7 21.34 0 7 0 4.42 अ .ज. 105.01 120 356.18 97 23 0 330.57 इतर 1116.85 378 962.05 246 121 11 477.97

एकूण 1285.61 505 1339.57 343 151 11 812.96 4 ी. सुयभान वाहडणे इतर 13.51 3 12.95 3 0 0 12.95 5 ी. सुरेश केशवाणी इतर 29.17 2 4.64 2 0 0 4.64 6 ी. िवजय दड इतर 28.89 2 28.85 2 0 0 23.85 7 ी. सुरेश कलमाडी इतर 5.00 1 4.77 1 0 0 4.42 8 ी. िदलीप कुमार इतर 19.34 1 19.33 1 0 0 16.49 9 ी. वेद काश गोयल इतर 23.17 5 22.54 5 0 0 22.54 10 ीमती लता मंगेशकर इतर 19.54 1 19.54 1 0 0 19.54 11 ी. मोद महाजन इतर 10.00 2 10.05 2 0 0 9.99 12 ी. दारा सग इतर 4.81 1 4.81 1 0 0 4.81 13 ी. शरद जोशी इतर 15.00 2 14.98 2 0 0 14.98 14 ी. काश जावडेकर इतर 49.30 4 49.28 3 0 0 28.50 15 ी भालचं मुगणेकर इतर 15.07 1 15.07 1 0 0 15.07 16 ी.संजय राउत इतर 10.00 1 9.33 1 0 0 9.33 17 ी राजीव शु ला इतर 10.00 1 9.64 1 0 0 9.59 18 ी.बी.पी आपटे इतर 19.93 2 20.33 2 0 0 18.40 19 ी.ई वरलाल जैन इतर 125.51 25 129.99 17 0 0 108.78 20 ी.पीयुष गोयल इतर 24.41 2 24.89 2 0 0 24.41 21 ी.तारीक अ वर इतर 87.92 6 112.82 3 0 0 79.18 22 ी.योग पी.ि वेदी इतर 62.47 7 69.88 3 0 0 55.58 23 ी .संजय काकडे इतर 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00

24 ी .अिवनाश पांडे रा यसभा सद य )नोडल िज हा - नागपूर(

इतर 15.00 1 25.00 0 0 0 15.00

25 ी .अजय संचेती इतर 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 26 ी .देवी साद ि पाठी इतर 0.00 4 21.00 0 4 0 0.00 27 ी .अिनल देसाई इतर 2.50 2 19.95 0 0 0 2.50 28 ी .सुरेश टावरे इतर 10.00 1 9.75 1 0 0 9.75 29 ी .रामदास आठवले इतर 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 30 ी .सिचन तडुलकर इतर 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00

पुढे चालू...

Page 255: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

211

त ता . 9.4

खासदार थािनक े िवकास काय म

िज हा : नािशक संदभ : सन 1993 ते 2015 अ.़ . लोकसभा/रा यसभा सद य वग अहवाल वष 2014-15

I I ा त िनधी मंजुर

कामे कामाची अंदािजत

कमत

पुण झालेली कामे

गती पथावरील

कामे

सु न झालेली कामे

झालेला खच

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 नािशक अ.जा. 37.50 0 0.00 0 0 0 0.00

अ.ज. 18.75 13 89.08 0 13 0 22.37 इतर 193.75 59 392.07 0 57 2 94.04

एकूण 250.00 72 481.15 0 70 2 116.41 2 मालेगांव/ दडोरी अ.जा. 37.50 0 0.00 0 0 0 0.00

अ.ज. 18.75 3 13.41 0 3 0 0.00 इतर 193.75 37 178.93 0 37 0 0.00

एकूण 250.00 40 192.34 0 40 0 0.00 3

धुळे अ.जा. 9.00 0 0 0 0 0 0 अ.ज. 4.50 0 0 0 0 0 0 इतर 46.50 20 113.47 0 20 0 0.00

एकूण 60.00 20 113.47 0 20 0 0.00 4 ी. सुयभान वाहडणे इतर 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 5 ी. सुरेश केशवाणी इतर 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 6 ी. िवजय दड इतर 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 7 ी. सुरेश कलमाडी इतर 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 8 ी. िदलीप कुमार इतर 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 9 ी. वेद काश गोयल इतर 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00

10 ीमती लता मंगेशकर इतर 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 11 ी. मोद महाजन इतर 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 12 ी. दारा सग इतर 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 13 ी. शरद जोशी इतर 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 14 ी. काश जावडेकर इतर 0.00 0 0.00 0 1 0 10.00 15 ी भालचं मुगणेकर इतर 10.00 1 9.94 1 0 0 9.94 16 ी.संजय राउत इतर 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 17 ी राजीव शु ला इतर 20.23 1 26.98 0 1 0 0.00 18 ी.बी.पी आपटे इतर 0 0 0.00 0 0 0 0.00 19 ी.ई वरलाल जैन इतर 0.00 0 0.00 0 2 6 11.24 20 ी.पीयुष गोयल इतर 7.50 1 15.00 0 1 0 7.50 21 ी.तारीक अ वर इतर 21.12 0 0.00 1 2 0 22.42 22 ी.योग पी.ि वेदी इतर 0.00 0 0.00 3 1 0 6.89 23 ी .संजय काकडे इतर 32.50 4 44.47 0 4 0 32.50 24 ी .अिवनाश पांडे इतर 10.00 0 0.00 1 0 0 9.49 25 ी .अजय संचेती इतर 38.00 3 76.00 0 3 0 38.00 26 ी .देवी साद ि पाठी इतर 35.95 8 48.95 0 8 0 17.96 27 ी .अिनल देसाई इतर 39.45 1 22.00 3 0 0 39.45 28 ी .सुरेश टावरे इतर 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 29 ी .रामदास आठवले इतर 0.00 1 9.90 0 0 0 0.00 30 ी .सिचन तडुलकर इतर 0.00 1 39.99 0 0 0 0.00

पुढे चाल.ू..

Page 256: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

212

त ता . 9.4

खासदार थािनक े िवकास काय म

िज हा : नािशक संदभ : सन 1993 ते 2015

अ.़ .

लोकसभा/रा यसभा सद य

वग एकुण III = I + II

ा त िनधी मंजुर कामे

कामाची अंदािजत

कमत

पुण झालेली

कामे

गती पथावरील

कामे

सु न झालेली

कामे

झालेला खच

(1) (2) (3) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) 1 नािशक अ.जा. 372.58 61 317.18 52 8 1 254.55

अ.ज. 186.29 126 685.29 46 74 6 205.81 इतर 3721.96 819 4248.63 663 134 22 3151.90

एकूण 4280.83 1006 5251.10 761 216 29 3612.26 2 मालेगांव/ दडोरी अ.जा. 335.20 43 195.08 32 11 0 164.40

अ.ज. 167.60 343 1348.52 241 99 3 1014.88 इतर 3995.41 743 3354.17 595 131 17 2667.98

एकूण 4498.21 1129 4897.77 868 241 20 3847.26 3

धुळे अ.जा. 72.75 7 21.34 0 7 0 4.42 अ.ज. 109.51 120 356.18 97 23 0 330.57 इतर 1163.35 398 1075.52 246 141 11 477.97

एकूण 1345.61 525 1453.04 343 171 11 812.96 4 ी. सुयभान वाहडणे इतर 13.51 3 12.95 3 0 0 12.95 5 ी. सुरेश केशवाणी इतर 29.17 2 4.64 2 0 0 4.64 6 ी. िवजय दड इतर 28.89 2 28.85 2 0 0 23.85 7 ी. सुरेश कलमाडी इतर 5.00 1 4.77 1 0 0 4.42 8 ी. िदलीप कुमार इतर 19.34 1 19.33 1 0 0 16.49 9 ी. वेद काश गोयल इतर 23.17 5 22.54 5 0 0 22.54

10 ीमती लता मंगेशकर इतर 19.54 1 19.54 1 0 0 19.54 11 ी. मोद महाजन इतर 10.00 2 10.05 2 0 0 9.99 12 ी. दारा सग इतर 4.81 1 4.81 1 0 0 4.81 13 ी. शरद जोशी इतर 15.00 2 14.98 2 0 0 14.98 14 ी. काश जावडेकर इतर 49.30 4 49.28 3 1 0 38.50 15 ी भालचं मुगणेकर इतर 25.07 2 25.01 2 0 0 25.01 16 ी.संजय राउत इतर 10.00 1 9.33 1 0 0 9.33 17 ी राजीव शु ला इतर 30.23 2 36.62 1 1 0 9.59 18 ी.बी.पी आपटे इतर 19.93 2 20.33 2 0 0 18.40 19 ी.ई वरलाल जैन इतर 125.51 25 129.99 17 2 6 120.02 20 ी.पीयुष गोयल इतर 31.91 3 39.89 2 1 0 31.91 21 ी.तारीक अ वर इतर 109.04 6 112.82 4 2 0 101.60 22 ी.योग पी.ि वेदी इतर 62.47 7 69.88 6 1 0 62.47 23 ी .संजय काकडे इतर 32.50 4 44.47 0 4 0 32.50 24 ी .अिवनाश पांडे इतर 25.00 1 25.00 1 0 0 24.49 25 ी .अजय संचेती इतर 38.00 3 76.00 0 3 0 38.00 26 ी .देवी साद ि पाठी इतर 35.95 12 69.95 0 12 0 17.96 27 ी .अिनल देसाई इतर 41.95 3 41.95 3 0 0 41.95 28 ी .सुरेश टावरे इतर 10.00 1 9.75 1 0 0 9.75 29 ी .रामदास आठवले इतर 0.00 1 9.90 0 0 0 0.00 30 ी .सिचन तडुलकर इतर 0.00 1 39.99 0 0 0 0.00 आधार : िज हा िनयोजन अिधकारी, िज हा िनयोजन सिमती, नािशक.

Page 257: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

213

त ता . 9.5

आमदार थािनक िवकास काय म (िवधानसभा मतदार संघ)

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ.़

. िवधानसभा मतदारसंघ

शासना कडुन ा तिनधी

मंजुर कामे सं या निवन कामांची अंदािजत

कमत

िवतरीत िनधी एकुण खच

कामाची गती जुनी

अपूण कामे

निवन एकूण जु या कामावर

निवन कामावर

एकूण पूण अपुण सु न झालेली

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

1 कळवण 270.48 34 30 64 202.36 24.08 106.72 130.80 130.80 37 27 0

2 बागलाण 262.17 28 36 64 191.95 77.92 169.95 247.87 247.87 44 20 0

3 दडोरी 250.04 38 43 81 207.90 68.04 174.79 242.83 242.83 52 29 0

4 इगतपुरी 256.88 19 32 51 210.13 37.33 178.44 215.77 215.77 21 30 0

5 नांदगाव 329.18 36 24 60 199.84 88.36 143.92 232.28 232.28 34 26 0

6 मालेगांव म य 276.50 30 28 58 209.88 42.71 99.78 142.49 142.49 29 29 0

7 मालेगांव बाहय 287.73 45 65 110 212.42 84.26 145.59 229.85 229.85 72 38

0

8 चांदवड 278.88 30 37 67 222.08 44.07 190.53 234.60 234.60 37 30 0

9 येवला 295.63 16 24 40 162.76 33.69 113.03 146.72 146.72 14 26 0

10 िनफाड 325.60 47 30 77 188.11 140.16 177.39 317.55 317.55 46 31 0

11 िस र 279.97 23 29 52 151.09 74.67 129.78 204.45 204.45 24 28 0

12 नािशक पुव 374.97 77 29 106 192.53 100.56 157.63 258.19 258.19 61 45 0

13 नािशक म य 309.08 75 33 108 193.29 48.48 145.93 194.41 194.41 64 44 0

14 नािशक प चम 256.72 62 36 98 169.31 50.63 116.34 166.97 166.97 45 50 0

15 नािशक देवळाली 260.57 24 18 42 74.57 85.56 45.00 130.56 130.56 26 16 0

एकूण िव.स.स. 4314.40 584 494 1078 2788.22 1000.52 2094.82 3095.34 3095.34 606 469 0

िटप : काही मतदार संघाना सन 2013-14 चा सम पत िनधी सन 2014-15 म य ेअितिर त िनधी हणून उपल ध झा याने ा त िनधी 200.00 लाखापे ा अिधक दशिव यात आला आहे. आधार : िज हा िनयोजन अिधकारी, िज हा िनयोजन सिमती, नािशक.

Page 258: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

214

त ता . 9.6

आमदार थािनक िवकास काय म (िवधानपिरषद सद य)

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15

अ ़.

.

िवधानपिरषद सद याचे नाव

निवन कामांची अंदािजत

कमत

िवतरीत िनधी एकूण खच

कामाची गती जु या

कामावर निवन

कामावर एकूण पूण अपुण सु न

झालेली

1 मा. आ. ी जयंत जाधव 227.34 27.15 193.75 220.90 220.90 33 40 0

2 मा.आ. ी. हेमंत टकले 137.27 16.06 131.19 147.25 147.25 39 0 0

3 मा. आ. ी. अपूव िहरे 189.89 78.78 106.42 185.20 185.20 26 7 0

एकुण िव.प.स. 554.50 121.99 431.36 553.35 553.35 98 47 0

आधार : िज हा िनयोजन अिधकारी, िज हा िनयोजन सिमती, नािशक.

अ.़ .

िवधानपिरषद सद याचे नाव

शासनाकडुन ा त िनधी

िज ातील कामांकरीता उपल ध िनधी

िज ाबाहेरील कामांकरीता वग केलेला

िनधी

मंजुर कामे सं या जुनी

अपूण कामे निवन एकूण

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 मा. आ. ी जयंत जाधव 220.91 220.91 0.00 31 42 73

2 मा. आ. ी. हेमंत टकले 234.69 137.27 97.42 20 19 39

3 मा. आ. ी. अपूव िहरे 210.78 100.02 99.98 12 21 33

एकूण िव.प.स. 666.38 458.20 201.75 63 82 145

Page 259: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

215

त ता . 9.7

महारा रोजगार हमी योजना

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ.

. बाब कामाचा कार

सचन र ते कृिष वनीकरण इतर एकूण (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 िनयोिजत कामांची सं या 3213 2895 1929 6301 49118 63456

2 मंजूर केले या कामांची सं या 373 68 365 658 484 1948

3 सु केले या कामांची सं या 828 472 3566 3332 1128 9326

4 पूण केले या कामांची सं या 274 103 1087 846 875 3185

5 म येच बंद केले या कामांची सं या 0 0 0 0 0 0

6 कामासंाठी केलेली तरतूद ( पये लाखात) 6782.98 20270.71 205.17 24839.78 30994.56 83093.20

7 कामावंर झालेला एकूण खच ( .लाखात) 330.69 456.16 1679.78 1167.37 85.73 3719.73

8 रोजगार िन मती (मनु य िदवस लाखात) 1.17 2.51 6.45 1.43 1.85 13.41

आधार : िज हािधकारी काय लय, रोजगार हमी योजना क , नािशक.

Page 260: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

216

त ता . 9.8

महारा रोजगार हमी योजनेखाली घेतलेली कामे, यावरील रोजगार व खच

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ. . मिहना खच ( पये लाखात) मनु य िदवस

(लाखात) रोजगार हमी

योजनेखालील कामांची सं या

मिह यातील आ थक वष या आरंभापासून

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 एि ल 2014 181.50 181.50 1.27 1133

2 मे 2014 338.73 520.23 3.23 2116

3 जून 2014 387.95 908.18 4.61 2565

4 जुलै 2014 494.77 1402.95 6.43 2948

5 ऑग ट 201 417.16 1820.11 7.44 3141

6 स टबर 2014 297.19 2117.30 8.1 3341

7 ऑ टोबर 2014 212.32 2329.62 8.68 3873

8 नो हबर 2014 135.58 2465.20 9.46 4559

9 िडसबर 2014 238.43 2703.63 10.39 5366

10 जानेवारी 2015 300.44 3004.07 11.67 6387

11 फे ुवारी 2015 230.74 3234.81 12.65 7736

12 माच 2015 484.92 3719.73 13.41 9326

आधार : िज हािधकारी काय लय, रोजगार हमी योजना क , नािशक.

Page 261: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

217

त ता . 9.9

महारा ामीण रोजगार हमी योजनेखाली घे यात आलेली कारानुसार कामे व यावरील खच िज हा : नािशक संदभ : 2014-15

( पये लाखात) अ.

. तालुका कामाचा कार

ामीण बारमाही जोड र ते पूरिनय ंण व पूर संर ण जलसंधारण व जलसंवधन/जलभरणा

पूण झाले या कामाची सं या

वष त झालेला खच

पूण झाले या कामाची सं या

वष त झालेला खच

पूण झाले या कामाची सं या

वष त झालेला खच

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 सुरगाणा 30 6.53 12 0.00 5 22.68

2 कळवण 35 18.03 17 0.00 44 10.57

3 देवळा 6 1.05 0 0.00 9 0.00

4 बागलाण 30 3.25 0 0.00 50 4.33

5 मालेगांव 30 5.61 10 0.00 77 6.09

6 नांदगाव 45 87.56 5 0.02 371 170.70

7 चांदवड 97 4.72 2 0.00 83 7.70

8 दडोरी 33 86.67 9 0.00 34 37.93

9 पेठ 42 5.03 2 1.64 51 1.78

10 यंबक 32 15.81 20 0.00 120 4.41

11 नािशक 36 44.04 0 0.00 0 0.00

12 इगतपुरी 21 23.44 4 0.00 13 0.42

13 िस र 58 19.12 29 5.30 204 56.75

14 िनफाड 19 23.20 2 3.02 8 0.01

15 येवला 61 112.10 2 0.00 33 7.33

िज हा एकूण 575 456.16 114 9.98 1102 330.70

पुढे चालू...

Page 262: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

218

त ता . 9.9 महारा ामीण रोजगार हमी योजनेखाली घे यात आलेली कारानुसार कामे व यावरील खच

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 ( पये लाखात)

अ. .

तालुका कामाचा कार दु काळ ितबंधक काम लघु व सू म जल सचन अनुसूिचत जाती/जमाती व नवीन

भूधारकांना सचनसुिवधा पूण झाले या

कामाची सं या वष त झालेला

खच पूण झाले या

कामाची सं या वष त

झालेला खच पूण झाले या

कामाची सं या वष त

झालेला खच (1) (2) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

1 सुरगाणा 334 30.50 0 0.00 585 140.96

2 कळवण 287 46.87 32 0.99 552 314.22

3 देवळा 109 18.75 76 1.37 37 37.38

4 बागलाण 327 37.67 41 1.34 398 104.66

5 मालेगांव 227 7.35 54 1.18 292 192.99

6 नांदगाव 205 22.73 0 0.00 133 53.06

7 चांदवड 545 12.72 0 0.00 485 32.13

8 दडोरी 452 83.34 0 0.00 250 122.62

9 पेठ 1005 457.77 4 0.08 1154 270.26

10 यंबक 196 286.85 20 0.05 66 25.88

11 नािशक 32 22.87 0 0.00 11 6.75

12 इगतपुरी 137 80.00 640 28.20 72 28.25

13 िस र 117 44.31 22 0.32 140 75.22

14 िनफाड 68 4.08 172 6.34 35 29.06

15 येवला 127 11.56 351 6.19 443 246.34

िज हा एकूण 4168 1167.37 1412 46.06 4653 1679.78

पुढे चालू...

Page 263: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

219

त ता . 9.9 महारा ामीण रोजगार हमी योजनेखाली घे यात आलेली कारानुसार कामे व यावरील खच

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 ( पये लाखात)

अ. .

तालुका कामाचा कार पारंपािरक जल ोतांचे

नुतनीकरण भूिवकास / शेतीिवकास क शासनाने अिधसूिचत

केलेली मा यता ा त इतर कामे

एकूण

पूण झाले या कामाची सं या

वष त झालेला

खच

पूण झाले या कामाची सं या

वष त झालेला

खच

पूण झाले या कामाची सं या

वष त झालेला खच

पूण झाले या कामाची सं या

वष त झालेला

खच

(1) (2) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) 1 सुरगाणा 41 9.31 0 0 12 4.87 1019 214.85

2 कळवण 73 0.00 0 0 0 0.00 1040 390.68

3 देवळा 1 0.00 0 0 0 0.00 238 58.55

4 बागलाण 41 1.26 0 0 0 0.00 887 152.51

5 मालेगांव 5 0.00 0 0 0 0.00 695 213.22

6 नांदगाव 12 4.54 0 0 0 0.00 771 338.61

7 चांदवड 48 3.65 0 0 0 0.00 1260 60.92

8 दडोरी 3 0.00 0 0 0 0.00 781 330.56

9 पेठ 94 3.72 0 0 0 0.00 2352 740.28

10 यंबक 51 0.81 0 0 0 0.00 505 333.81

11 नािशक 7 0.13 0 0 0 0.00 86 73.79

12 इगतपुरी 5 0.00 0 0 0 0.00 892 160.31

13 िस र 22 0.00 0 0 9 0.50 601 201.52

14 िनफाड 0 0.00 0 0 61 0.89 365 66.60

15 येवला 1 0.00 0 0 1 0.00 1019 383.52

िज हा एकूण 404 23.42 0 0 83 6.26 12511 3719.73 िटप: सदर कामे सन 2013-14 हया आ थक वष त पूण झालेली आहेत परंतु पूण वाचे दाखले सन 2014-15 हया आ थक वष त ा त झा याने ऑनलाइन करताना दाखले 2014-15 म ये ऑनलाइन कर यात आले आहे. यामुळे सदर खच 0 दशिवला आहे असे संबंिधत काय लयाकडून कळिव यात आलेले आहे. आधार : िज हािधकारी काय लय, रोजगार हमी योजना क , नािशक.

Page 264: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

220

त ता . 10.1 पोिलस अिधकारी/कमचारी यांची सं या

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15

आधार : 1) िज हा पोिलस अिध क ( ामीण िवभाग), नािशक. 2) पोिलस आयु त (शहर िवभाग), नािशक.

अ. . पदनाम सं या एकूण सं या पैकी मिहलांची सं या

(1) (2) (3) (4) 1 पोिलस अिधकारी/ कमचा-यांची सं या 1.1 पोिलस उप महािनरी क 1.2 पोिलस आयु त 1 0 1.3 पोिलस उप आयु त 4 1 1.4 पोिलस सहायक आयु त 8 0 1.5 पोिलस अिध क 1 0 1.6 अपर पोिलस अिध क 2 0 1.7 पोिलस उप अिध क 10 0 1.8 पोिलस िनरी क 106 2 1.9 सहायक पोिलस िनरी क 136 13 1.10 पोिलस उप िनरी क 247 39 1.11 अ)पोिलस जमादार 579 8 ब) पोिलस हवालदार 1389 15 1.12 पोिलस िशपाई / पोिलस नाईक 2926 436 1.13 इतर 1394 339 एकूण पोिलस अिधकारी/ कमचारी सं या 6803 853 2 पोिलस ठाणे 48 0 3 आउट पो ट 34 0 4 पोिलस चैाकी 46 0 5 लॉकअ स 34 0 6 पोिलस ठाणे, आउट पो ट व सब पो ट आद ची सोय असलेली गावे व शहरे 81 0 7 होमगाड ची सं या 0 0

Page 265: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

221

त ता . 10.2

िज ात कायरत िविवध यायालये, यामधील यायाधीशांची सं या व िनकालात काढलेली करणे

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ.

. यायालये कायरत

यायालये सं या

यायाधीशांची सं या एकूण करणे

मूळ अपील मंजूर पदे भरलेली

पदे िनयिमत संकीण िनयिमत संकीण

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 िदवाणी यायालय 66 66 66 11484 5064 2243 2883 1294

2 फौजदारी यायालय 60 60 60 50431 17393 28917 875 3246

3 लोक यायालय 1 1 1 5185 5185 0 0 0

4 कामगार यायालय 2 2 2 2186 1472 714 0 0

5 अे ोिगक यायालय 1 1 1 879 651 0 228 0

6 कौटंुिबक यायालय 1 16 15 2266 2242 24 0 0

7 िज हा दंडािधकारी तथा कायकारी दंडािधकारी 24 24 24 13352 12300 1052 0 0

8 ाहक पंचायत 1 3 3 724 0 353 0 0

आधार : 1) िज हा व स यायाधीश, नािशक. 2) आयु त, कामगार यायालय, नािशक. 3) आयु त, औ ोिगक यायालय, नािशक 4) लोक आयु त,नािशक. 5) िज हा दंडािधकारी व कायकारी दंडािधकारी, नािशक. 6) िज हा ाहक मंच, नािशक 7) समुपदेशक कौटंुिबक यायालय, नािशक.

Page 266: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

222

त ता . 10.3 िज ातील कािशत झालेली वतमानप ेव िनयतकािलके

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ. . तालुका दैिनक वतमान प े आिण िनयतकािलके

दैिनक सा तािहक पाि क मािसक ैमािसक वा षक (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 सुरगाणा 0 1 0 0 0 0

2 कळवण 0 0 0 0 0 0

3 देवळा 0 0 0 0 0 0

4 बागलाण 0 1 0 0 0 0

5 मालेगांव 7 15 0 0 0 0

6 नांदगाव 0 3 0 0 0 0

7 चांदवड 0 0 0 0 0 0

8 दडोरी 0 0 0 0 0 0

9 पेठ 0 0 0 0 0 0

10 यंबक 0 0 0 0 0 0

11 नािशक 16 7 0 0 0 0

12 इगतपुरी 0 0 0 0 0 0

13 िस र 0 0 0 0 0 0

14 िनफाड 0 0 0 0 0 0

15 येवला 0 0 0 0 0 0

िज हा एकूण 23 27 0 0 0 0 िटप : (0) मािहती िनरंक समजावी आधार : िज हा मािहती अिधकारी, नािशक.

Page 267: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

223

त ता . 10.4 िच पट गृहे, ह.डी.ओ. क आिण केबलधारक यांची आकडेवारी

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15

आधार : िज हािधकारी काय लय (करमणूक शाखा), नािशक.

अ. .

तालुका कायम व पी िच पटगृहे िफरती िच पटगृहे हडीओ क े केबल धारक वसूल केलेला

करमणूक कर ( पये हजारात)

सं या येक खेळासाठी असलेली

आसन मता

सं या येक खेळा साठी असलेली आसन मता

सं या येक खेळा साठी असलेली आसन मता

केबल चालक सं या

केबल ाहक

सं या

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 सुरगाणा 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 कळवण 0 0 0 0 1 56 4 604 11.41

3 देवळा 1 250 0 0 0 0 2 505 123.20

4 बागलाण 1 745 0 0 1 25 17 1564 571.53

5 मालेगांव 8 6593 0 0 11 749 38 9080 7596.96

6 नांदगाव 4 2224 0 0 0 0 10 3970 1403.48

7 चांदवड 0 0 0 0 0 0 10 1800 336.48

8 दडोरी 0 0 2 150 0 0 19 2710 496.36

9 पेठ 0 0 0 0 0 0 1 50 2.25

10 यंबक 0 0 0 0 0 0 6 1435 285.16

11 नािशक 10 8053 0 0 10 237 442 122221 127104.54

12 इगतपुरी 0 0 0 0 2 30 40 2878 669.25

13 िस र 2 676 0 0 0 0 60 6597 98.955

14 िनफाड 4 1738 0 0 2 100 56 10309 720.81

15 येवला 1 433 0 0 0 0 10 2323 1482.04

िज हा एकूण 31 20712 2 150 27 1197 715 166046 140902.43

Page 268: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

224

त ता . 10.5 लोकसभा व िवधानसभा िनवडणूकीबाबतची आकडेवारी

िज हा : नािशक संदभ : 2014 अ.

. मतदारसंघाचे नाव एकूण मतदारांची

सं या मतदान केले या मतदारांची सं या मतदानाची ट के

वारी पु ष ि या एकूण (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

लोकसभा िनवडणूक : 2014

1 20 - दडोरी 1530208 546617 422882 969499 63.36

2 21 - नािशक 1593774 523318 412087 935405 58.69

लोकसभा एकूण 3123982 1069935 834969 1904904 60.98

िवधानसभा िनवडणूक : 2014

1 113 नांदगांव 296834 108420 91908 200328 67.49

2 114 मालेगांव म य 246308 90984 75901 166885 67.75

3 115 मालेगांव बा 300627 99034 81018 180052 59.89

4 116 बागलाण 248575 86911 69155 156066 62.78

5 117 कळवण 241613 92493 81874 174367 72.17

6 118 चांदवड 255252 101428 82071 183499 71.89

7 119 येवला 274072 106568 86615 193183 70.49

8 120 िस र 275145 107182 89024 196206 71.31

9 121 िनफाड 247595 99200 82929 182129 73.56

10 122 दडोरी 269205 109276 92594 201870 74.99

11 123 नािशक पुव 317898 92011 75187 167198 52.59

12 124 नािशक म य 309678 86391 73671 160062 51.69

13 125 नािशक प चम 335852 110661 86544 197205 58.72

13 126 देवळाली 242880 75982 56530 132512 54.56

14 127 इगतपुरी 235601 85121 71021 156142 66.27

िवधानसभा एकूण 4097135 1451662 1196042 2647704 64.62 पुढे चालू...

Page 269: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

225

त ता . 10.5 लोकसभा व िवधानसभा िनवडणूकीबाबतची आकडेवारी

िज हा : नािशक संदभ : 2014 अ.

. मतदारसंघाचे

नाव प िनहाय िमळालेली मते (सं या)

कॉ ेस आय

रा वादी काँ ेस

भा.ज.पा िशवसेना म.न.से. बहुजन समाज पाट

जनसुय

श ती

अप इतर प

(1) (2) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (14) (15) लोकसभा िनवडणूक : 2014

1 20 - दडोरी - 295165 542784 - - 17724 0 19344 84268

2 21 - नािशक - 307399 - 494735 63050 20896 0 12837 29572

लोकसभा एकूण 0 602564 542784 494735 63050 38620 0 32181 113840

िवधानसभा िनवडणूक : 2014

1 113 नांदगांव 16464 69263 50351 50827 3185 1629 0 5380 2538

2 114 मालेगांव म य 75326 59175 - 1375 - 703 0 1590 27981

3 115 मालेगांव बा 4551 34117 44672 82093 8561 2702 0 2960 -

4 116 बागलाण 7946 68434 64253 9108 2322 1152 0 3209

5 117 कळवण 5699 63009 25457 9024 - 1395 0 7 67795

6 118 चांदवड 43785 27295 54946 19012 1654 422 0 32531 3337

7 119 येवला 855 112787 9339 66345 - 1101 0 2195 333

8 120 िस र 3319 2052 83477 104031 - 1520 0 945 477

9 121 िनफाड 5871 74265 18031 78186 1360 3209 0 377 -

10 122 दडोरी 43415 68284 6996 55651 8406 1966 0 1954 13924

11 123 नािशक पुव 19509 13005 78941 32567 12488 6693 0 1166 984

12 124 नािशक म य 26393 7095 61548 24549 33267 2308 0 2942 1198

13 125 नािशक प चम 21981 30236 67489 37819 8712 5203 0 7864 17141

13 126 देवळाली 9115 18402 21580 49757 15001 2609 0 12730 2160

14 127 इगतपुरी 49128 21747 11250 38751 3211 1576 0 27838 -

िवधानसभा एकूण 333357 669166 598330 659095 98167 34188 0 103688 137868

िटप: कोणालाही मत न देणा-या मतदारांची तसेच तृतीयपंथीयांची मते समािव ट नस यामुळे रकाना . 6 हा प िनहाय िमळाले या मतां या एकूण आकडेवारीसोबत जुळत नाही. आधार : िज हािधकारी काय लय, िनवडणुक शाखा, नािशक.

Page 270: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

226

त ता . 10.6 िज ात गोळा कर यात आलेला कर महसूल

िज हा : नािशक संदभ : 2012-13 ते 2014-15 ( पये लाखात)

बाब 2012-13 2013-14 2014-15 (1) (2) (3) (4)

(1) मू यव धत कर ( हॅट) 1492.86 2552.34 14242.19

(2) मु ांक व न दणी शु क 17807.95 1662.60 4484.47

(3) रा य उ पादन शु क 3684.69 5647.55 657.43

(4) िवजेवरील शु क 1194.89 3093.94 130.19

(5) करमणूक कर, िव े य व तू व सेवा यांवरील इतर कर व शु क 3400.28 3605.91 4002.27

(6) वाहनांवरील कर 13052.00 12576.94 9606.93

(7) माल व उता ं वरील कर 2.68 4.81 13.36

(8) जमीन महसूल 8144.12 7392.38 6755.55

(9) इतर महसूल 0 0 0

एकूण महसूल 48779.47 36536.47 39892.39

आधार : िज हा कोषागार अिधकारी,िज हा कोषागार काय लय, नािशक.

Page 271: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

227

त ता . 10.7

िज ात गोळा कर यात आलेला मू यवध त कर महसूल ( हॅट)

िज हा : नािशक संदभ : 2013-14 ते 2014-15 बाब 2013-14 2014-15

यापारी सं या करभरणा केलेली य र कम (लाख)

यापारी सं या करभरणा केलेली य र कम (लाख)

1 2 3 4 5 गट (अ) . 1 कोटी पे ा जा त कर भरणारे यापारी 169 156951 170 168139.83

गट (ब) . 1 कोटी पे ा कमी परंतू . 10 लाखापे ा जा त कर भरणारे यापारी 998 28225 1024 29485.94

गट (क) . 10 लाखापे ा कमी कर भरणारे यापारी 17935 17823 16740 17590.50

गट (ड) न दणी केलेले तथािप कर न भरणारे यापारी 6745 0.00 9783 0

एकूण 25847 202999 27717 215216.27 आधार : सह आयु त ( हॅट शा) नािशक िवभाग, नािशक.

Page 272: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

228

त ता . 10.8 कोषागारात सादर झाले या देयकांचे तपिशल

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ.

. कोषागार /

उपकोषागाराचे नाव

एकुण काय लयांची

सं या

कोषागारात सादर

झाले या देयकांची एकूण

सं या

पािरत झाले या देयकांची सं या

वषभरात खच पडलेली

एकूण र कम ( पये हजार)

ा त झालेली एकूण चलने

एकूण जमा र कम

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 सुरगाणा 36 2439 2327 499100.115 11767 161251431

2 कळवण 44 5012 4966 2456771.85 10860 221651596

3 देवळा 12 1565 1389 478241.61 5963 87105725

4 बागलाण 39 2942 2761 1605893.88 15189 237847748

5 मालेगांव 44 5761 5505 3649988.35 38916 823239318

6 नांदगाव 19 1922 1632 600962.24 12999 172140107

7 चांदवड 23 1701 1619 906556.46 12754 145569470

8 दडोरी 37 3137 2927 653453.28 18051 309490730

9 पेठ 27 2308 2098 428189.73 8931 73625654

10 यंबक 19 1758 1620 254109.44 9629 92457997

11 नािशक 298 53792 38815 70849072.60 128513 12681690084

12 इगतपुरी 25 2309 2214 345965.70 15061 183333597

13 िस र 22 1978 1793 727106.97 19544 298509052

14 िनफाड 33 2876 2511 760500.71 22562 418689438

15 येवला 24 2159 1920 674709.59 10323 168528194

एकूण िज हा 702 91659 74097 84890622.53 341062 16075130141

आधार : िज हा कोषागार अिधकारी, िज हा कोषागार काय लय, नािशक.

Page 273: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

229

त ता . 10.9 मािहती व तं ान संबधी तपिशल

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ.

. तालुका एकूण

काय लयाची सं या

लॅनशी जोडले या

काय लयाची सं या

इंटरनेट सेवा उपल ध असले या

काय लयांची सं या

भूमी अिभलेखाचे संगणकीकरण

झाले आहे काय?

सेतु अंतगत पुरिव यात येणा या

सेवांची सं या

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 सुरगाणा 46 0 1 होय 9

2 कळवण 79 0 1 होय 9

3 देवळा -- 0 1 होय 9

4 बागलाण 57 0 1 होय 9

5 मालेगांव 103 0 1 होय 9

6 नांदगाव 36 0 1 होय 9

7 चांदवड 41 0 1 होय 9

8 दडोरी 60 0 1 होय 9

9 पेठ 48 0 1 होय 9

10 यंबक -- 0 1 होय 9

11 नािशक 505 0 8 होय 9

12 इगतपुरी 47 0 1 होय 9

13 िस र 43 0 1 होय 9

14 िनफाड 65 0 1 होय 9

15 येवला 45 0 1 होय 9

िज हा एकूण 1175 0 22* -- 9 िटप : 1) देवळा व यंबक या तालु यांम ये उपकोषागार काय लये नस यामुळे देवळा तालु यातील काय लयांचा कळवणम ये व

यंबकमधील काय लयांचा नािशकम ये समावेश कर यात आला आहे. 2) (*) शासनामाफत इंटरनेट सेवा उपल ध असले या काय लयांचाच समावेश कर यात आला आहे. आधार : 1) एन.आय.सी. िवभाग, िज हािधकारी काय लय, नािशक.

2) िज ातील सव भूमी अिभलेख काय लये. 3) िज ातील सव सेतू काय लये.

Page 274: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

230

त ता . 10.10 िज हयातील पयटन थळा या िवकासाबाबत स थती

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ.

. तालुका पयटन

थळांची वगवारी

पयटन थळांची सं या

पयटन थळा या िठकाणी मंजूर िवकास कामे पयटन थळा या िठकाणी िवकासकामावर

झालेला खच ( पये लाखात)

चालु वष या सुरवातीची अपुण

कामे

निवन मंजूर कामे

एकूण कामे

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 सुरगाणा क 03 0 1 1 89.24

2 कळवण ब 01 5 1 6 1257.84

क 0 0 0 0 0

3 देवळा क 01 0 0 0 0

4 बागलाण क 06 0 5 5 89.00

5 मालेगांव क 07 0 2 2 35.00

6 नांदगाव क 05 9 5 14 1510.57

7 चांदवड ब 01 1 1 2 169.21

क 02 0 0 0 0

8 दडोरी क 01 3 1 4 66.68

9 पेठ क 0 0 0 0 0

10 यंबक ब 02 7 19 26 1014.97

क 03 1 7 8 36.45

11 नािशक क 06 43 0 43 1675.48

12 इगतपुरी क 08 43 8 51 687.82

13 िस र क 03 6 5 11 73.23

14 िनफाड क 03 2 5 7 195.88

15 येवला क 02 0 8 8 102.24

िज हा एकूण ब 04 13 21 34 2442.02

क 50 107 47 154 4561.59 िटप : 1. (0) मािहती िनरंक आहे. आधार : 1) िज हा िनयोजन सिमती, िज हािधकारी काय लय, नािशक.

2) महारा पयटन िवकास महामंडळ, नािशक.

Page 275: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

231

त ता . 10.11 िज ातील पयटन थळां या िठकाणी असले या सुिवधा

िज हा : नािशक संदभ : 2014-15 अ.

. पयटन थळांची

वगवारी

पयटन थळांची सं या

यापैकी सां कृितक वारसा असले या

पयटन थळांची सं या

पयटन थळांचे येथे राह याची सुिवधा असलेली हॉटे स महारा पयटन

िवकास महामंडळ

यामधील मची सं या

खाजगी हॉटे सची

सं या (अंदाजे)

यामधील मची सं या (अंदाजे)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 ब 4 4 1 16 NA NA

2 क 50 15 0 0 NA NA

िटप :1.(*)महारा पयटन िवकास महामंडळाने खाजगी हॉटे सची सं या उपल ध नसलेबाबत कळिवले आहे. आधार : 1) िज हा िनयोजन सिमती, िज हािधकारी काय लय, नािशक.

2) महारा पयटन िवकास महामंडळ, नािशक.

Page 276: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

232

भाग : 3 गणना िवषयक आकडेवारी

Page 277: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

233

त ता . 11.1 लोकसं या िवषयक िनवडक आकडेवारी (नागरी े )

िज हा : नािशक संदभ : 2011

िटप: 1.लोकसं येची घनता तंभ . 10 ची मािहती जनगणना 2011 नुसार आहे. 2.*मािहतीचे ोत वेगळे अस याने तालु यां या भौगोिलक े ाची बेरीज िज हया या भौगोिलक े ाशी जुळणार नाही. आधार : जनगणना 2011.

अ. .

बाब/ तालुका

* े चौ.िक.मी.

गावांची सं या

शहरांची सं या

लोकसं या कुटूबांची सं या

लोक सं येची घनता

ी-पु ष माण

ोिपत लोकसं या (जनगणना

2011नुसार) (01.10.2014)

एकूण पु ष ि या

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 सुरगाणा 3.53 0 1 6263 3195 3068 1218 1774 960 6679

2 कळवण 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 देवळा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 बागलाण 29.52 0 1 37701 19449 18252 7800 1277 938 40207

5 मालेगांव 49.84 0 5 587457 299036 288421 100309 11787 965 626504

6 नांदगाव 32.59 0 2 103662 52946 50716 20882 3181 958 110552

7 चांदवड 36.93 0 1 25341 13284 12057 4945 686 908 27025

8 दडोरी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 पेठ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 यंबक 1.89 0 1 12056 6170 5886 2266 6379 954 12857

11 नािशक 341.9 0 7 1579543 831171 748372 356289 4620 900 1684531

12 इगतपुरी 36.81 0 2 55827 28533 27294 11230 1517 957 59538

13 िस र 50.09 0 1 65299 34633 30666 14398 1304 885 69639

14 िनफाड 51.32 0 3 74398 38475 35923 16442 1450 934 79343

15 येवला 12.79 0 1 49826 25582 24244 9798 3896 948 53138

िज हा एकूण 647.21 0 25 2597373 1352474 1244899 545577 4013 920 2770013

Page 278: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

234

त ता . 11.2 लोकसं या िवषयक िनवडक आकडेवारी ( ामीण े )

िज हा : नािशक संदभ : 2011 अ.

. बाब/तालुका * े

चौ.िक.मी. गावांची सं या

लोकसं या कुटूबांची सं या

लोक-सं येची घनता

ी-पु ष माण

ोिपत लोकसं या (जनगणना

2011नुसार) (01.10.2014)

एकूण पु ष ि या

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 सुरगाणा 817.12 190 169553 84667 84886 36261 201 1003 173665

2 कळवण 864 152 208362 106130 102232 40072 238 963 213415

3 देवळा 547.6 50 144522 75306 69216 28865 254 919 148027

4 बागलाण 1423.88 169 336734 173623 163111 65572 228 939 344901

5 मालेगांव 1768.59 143 368137 191267 176870 73624 205 925 377065

6 नांदगाव 1054.72 100 185186 96561 88625 35991 171 918 189677

7 चांदवड 916.13 111 210508 108814 101694 40195 228 935 215613

8 दडोरी 1318.75 157 315709 161500 154209 58271 225 955 323366

9 पेठ 556.64 145 119838 60292 59546 24119 209 988 122744

10 यंबक 898.38 125 156367 79128 77239 28144 176 976 160159

11 नािशक 549.52 73 175948 90889 85059 32772 314 936 180215

12 इगतपुरी 830.22 117 197686 100466 97220 34899 242 968 202480

13 िस र 1293.7 129 281091 145368 135723 53047 207 934 287908

14 िनफाड 997.32 134 418853 216293 202560 80977 402 937 429011

15 येवला 1046.22 124 221320 114408 106912 44501 210 934 226688

िज हा एकूण 14882.79 1919 3509814 1804712 1705102 677310 230 945 3594938

िटप: 1.लोकसं येची घनता तंभ . 10 ची मािहती जनगणना 2011 नुसार आहे. 2.*मािहतीचे ोत वेगळे अस याने तालु यां या भौगोिलक े ाची बेरीज िज हया या भौगोिलक े ाशी जुळणार नाही. आधार : जनगणना 2011.

Page 279: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

235

त ता . 11.3 िज ातील मागासवग यांची लोकसं या

िज हा : नािशक संदभ : 2011 अ.

. बाब/ तालुका मागासवग य लोकसं या मागासवग य लोकसं येचे

एकूण लोकसं येतील माण अनुसूिचत जाती अनुसूिचत जमाती

एकूण पु ष ि या एकूण पु ष ि या अ.जा. अ.ज. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 सुरगाणा 888 426 462 169688 84655 85033 0.51 96.51

2 कळवण 7092 3637 3455 143656 72228 71428 3.40 68.95

3 देवळा 13065 6643 6422 30115 15344 14771 9.04 20.84

4 बागलाण 18999 9618 9381 149846 76144 73702 5.07 40.02

5 मालेगांव 53854 27445 26409 96973 49542 47431 5.64 10.15

6 नांदगाव 39415 19891 19524 44121 22535 21586 13.65 15.27

7 चांदवड 21179 10808 10371 47140 23898 23242 8.98 19.99

8 दडोरी 19681 10002 9679 175454 88942 86512 6.23 55.57

9 पेठ 617 327 290 115576 58068 57508 0.51 96.44

10 यंबक 7687 3965 3722 135078 67836 67242 4.56 80.20

11 नािशक 249864 127168 122696 182984 94667 88317 14.23 10.42

12 इगतपुरी 21018 10586 10432 102608 51851 50757 8.29 40.47

13 िस र 25226 12991 12235 46249 23711 22538 7.28 13.35

14 िनफाड 50434 25686 24748 95810 48544 47266 10.22 19.42

15 येवला 25668 13020 12648 29071 14582 14489 9.47 10.72

िज हा एकूण 554687 282213 272474 1564369 792547 771822 9.08 25.62

आधार : जनगणना 2011.

Page 280: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

236

त ता . 11.4 लोकसं या आिण वृि दर

िज हा : नािशक संदभ : 2011 (लोकसं या हजारात)

जनगणना वष

ामीण/ नागरी

लोकसं या दशवा षक वृ दीदर वा षक च वाढ वृ दीदर एकूण पु ष ि या अनुसूिचत

जाती अनुसूिचत

जमाती सव

साधारण अनुसूिचत

जाती अनुसूिचत

जमाती सव

साधारण अनु. जाती

अनु. जमाती

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1961

एकूण 1855 953 902 69 454 -- -- -- -- -- --

ामीण 1380 700 680 50 438 -- -- -- -- -- --

नागरी 475 253 222 19 16 -- -- -- -- -- --

1971

एकूण 2369 1221 1148 96 561 27.71 39.13 23.57 2.48 3.36 2.14

ामीण 1691 865 826 67 532 22.54 34.00 21.46 2.05 2.97 1.96

नागरी 678 356 322 29 29 42.74 52.63 81.25 3.62 4.32 6.13

1981

एकूण 2991 1544 1447 186 702 26.26 93.75 25.13 2.36 6.84 2.27

ामीण 2063 1053 1010 117 658 22.00 74.63 23.68 2.01 5.73 2.15

नागरी 928 491 437 69 44 36.87 137.93 51.72 3.19 9.05 4.26

1991

एकूण 3851 1985 1866 327 931 28.75 75.81 32.62 2.56 5.80 2.86

ामीण 2482 1270 1212 179 857 20.31 52.99 30.24 1.87 4.34 2.68

नागरी 1369 715 654 148 74 47.52 114.49 68.18 3.96 7.93 5.34

2001

एकूण 4994 2591 2403 427 1194 29.68 30.58 28.25 2.63 2.70 2.52

ामीण 3056 1571 1485 213 1086 23.13 18.99 26.72 2.10 1.75 2.40

नागरी 1938 1020 918 214 108 41.56 44.59 45.95 3.54 3.76 3.85

2011

एकूण 6107 3157 2950 555 1564 22.29 29.98 30.99 2.03 2.66 2.74

ामीण 3510 1805 1705 231 1399 14.86 8.45 28.82 1.39 0.81 2.56

नागरी 2597 1352 1245 324 165 34.00 51.40 52.78 2.97 4.23 4.33 आधार : जनगणना 2011.

Page 281: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

237

त ता . 11.5 शहरांची वगवारी आिण यांची लोकसं या

िज हा : नािशक संदभ : 2011

अ. .

शहराचे नाव

शहराचे वग करण

लोकसं या लोकसं या वाढीचा दशवा षक वृ दीदर एकूण पु ष ि या

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 नािशक ब+ वग म.न.पा. 1486053 782517 703536 37.95

2 मालेगाव बवग म.ना.पा. 481228 244080 237148 17.54

3 मनमाड बवग न.पा. 80058 40816 39242 10.58

4 येवला बवगन.पा. 49826 25582 24244 15.32

5 सटाणा क वग न.पा. 37701 19449 18252 15.79

6 यंबक क वग न.पा. 12056 6170 5886 22.97

7 इग पुरी क वग न.पा. 30989 15748 15241 -1.74

8 िस र क वग न.पा. 65299 34633 30666 106.45

9 नांदगाव क वग न.पा. 23604 12130 11474 1.76

10 भगुर क वग न.पा. 12353 6201 6152 -0.83

11 सोयगाव गणना शहर 34341 18070 16271 57.39

12 ाने गणना शहर 49192 25181 24011 98.10

13 सुरगाणा गणना शहर 6263 3195 3068 1.89

14 ओझर गणना शहर 51297 26671 24626 11.63

15 लासलगाव गणना शहर 17360 8884 8476 38.53

16 एकलहरा गणना शहर 9376 4934 4442 -21.95

17 घोटी गणना शहर 24838 12785 12053 22.92

18 देवळाली गणना शहर 54027 28269 25758 6.73

19 पपळगाव गणना शहर 5741 2920 2821 0

20 संगमे वर गणना शहर 10815 5634 5181 0

21 मालधे

गणना शहर 11881 6071 5810 0

22 चांदवड गणना शहर 25341 13284 12057 0

23 सामनगाव गणना शहर 5156 2693 2463 0

24 िव होळी गणना शहर 6798 3558 3240 0 25 संसरी गणना शहर 5780 2999 2781 0

एकुण नागरी 2597373 1352474 1244899 35.60 आधार : जनगणना 2011.

Page 282: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

238

त ता . 11.6

मु य व सीमांितक काम करणा यांचे उ ोग गटिनहाय वग करण

िज हा : नािशक संदभ : 2011

अ. .

बाब मु य काम करणारे िसमांितक काम करणारे शेतकरी शेतमजूर व तूिनम ण,

सेवा दु या व घरगुती उ ोग

इतर काम

करणारे

एकूण शेतकरी शेतमजूर व तूिनम ण, सेवा दु या व घरगुती

उ ोग

इतर काम

करणारे

एकूण

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1 सुरगाणा 41159 36460 407 3924 81950 5236 9263 169 939 15607 2 कळवण 56407 37761 1001 11421 106590 3186 2447 296 1268 7197 3 देवळा 37554 23738 1447 8140 70879 3867 1688 277 757 6589 4 बागलाण 79563 70966 3472 22820 176821 8308 6177 785 2999 18269 5 मालेगांव 84462 80045 6893 176089 347489 4858 9222 1660 9433 25173 6 नांदगाव 46970 35894 1545 36431 120840 1979 3369 345 3398 9091 7 चांदवड 69699 34105 1551 12194 117549 4968 3207 418 1572 10165 8 दडोरी 77714 54121 1888 15746 149469 4644 6053 470 1678 12845 9 पेठ 22121 28178 250 2863 53412 2493 10028 65 874 13460

10 यंबक 34884 30639 653 7819 73995 2723 6910 142 1525 11300 11 नािशक 48370 40592 13962 503747 606671 3846 5610 3006 37890 50352 12 इगतपुरी 43686 26163 1789 23387 95025 5951 7093 597 3897 17538 13 िस र 87813 33592 4544 37608 163557 4848 4990 664 4363 14865 14 िनफाड 98094 76474 3380 49564 227512 6754 6446 977 5067 19244 15 येवला 72314 35324 3122 20504 131264 2914 3673 357 1666 8610

एकूण 900810 644052 45904 932257 2523023 66575 86176 10228 77326 240305

Page 283: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

239

त ता . 11.6 मु य व सीमांितक काम करणा यांचे उ ोग गटिनहाय वग करण

िज हा : नािशक संदभ : 2011 अ.

. बाब काम करणा यांचे वग करण

मु य व िसमांितक काम करणारे एकूण

काम करणा यांची एकूण लोकसं येशी ट केवारी

एकूण काम न करणारे काम न करणा यांची एकूण लोकसं येशी

ट केवारी (1) (2) (13) (14) (15) (16) 1 सुरगाणा 97557 55.49 78259 44.51 2 कळवण 113787 54.61 94575 45.39 3 देवळा 77468 53.60 67054 46.40 4 बागलाण 195090 52.10 179345 47.90 5 मालेगांव 372662 39.00 582932 61.00 6 नांदगाव 129931 44.98 158917 55.02 7 चांदवड 127714 54.15 108135 45.85 8 दडोरी 162314 51.41 153395 48.59 9 पेठ 66872 55.80 52966 44.20 10 यंबक 85295 50.64 83128 49.36 11 नािशक 657023 37.43 1098468 62.57 12 इगतपुरी 112563 44.40 140950 55.60 13 िस र 178422 51.51 167968 48.49 14 िनफाड 246756 50.03 246495 49.97 15 येवला 139874 51.59 131272 48.41

एकुण 2763328 45.25 3343859 54.75

आधार : जनगणना 2011.

Page 284: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

240

त ता . 11.7 धम व वयोगटानुसार लोकसं या

िज हा : नािशक संदभ : 2011

अ. . बाब एकूण पु ष ि या (1) (2) (3) (4) (5) (6)

धम नुसार

1 हद ूएकूण 5237009 2712698 2524311 ामीण 3410367 1753694 1656673

नागरी 1826642 959004 867638

2 मु लम एकूण 693052 353902 339150 ामीण 60696 31103 29593

नागरी 632356 322799 309557

3 ि चन एकूण 23946 11898 12048 ामीण 2758 1444 1314

नागरी 21188 10454 10734

4 शीख एकूण 8912 4909 4003 ामीण 870 470 400

नागरी 8042 4439 3603

5 बौ द एकूण 94783 48395 46388 ामीण 22462 11454 11008

नागरी 72321 36941 35380

6 जैन एकूण 38212 19548 18664 ामीण 6928 3528 3400

नागरी 31284 16020 15264

7 इतर एकूण 11273 5836 5437 ामीण 5733 3019 2714

नागरी 5540 2817 2723

सव धम (एकूण) एकूण 6107187 3157186 2950001 ामीण 3509814 1804712 1705102

नागरी 2597373 1352474 1244899 वयोगटानुसार (वष)

1 0 - 6 827935 438050 389885 2 6 - 14 987411 520488 466923 3 15 - 19 594633 314518 280115 4 20 - 24 611895 314437 297458 5 25 - 29 558759 288776 269983 6 30 - 34 474438 245531 228907 7 35 - 39 425672 218828 206844 8 40 - 49 667142 346540 320602 9 50 - 59 433998 224246 209752 10 60 वष वरील 525304 245772 279532

सव वयोगट एकूण 6107187 3157186 2950001 आधार : जनगणना 2011.

Page 285: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

241

त ता . 11.8 विहती धारणेचा कार आिण े फळ गटानुसार वग करण

िज हा : नािशक संदभ : 2010-11 अ.

. बाब े फळ गट हे टर (आकार वग )

0.0 ते 0.49 0.50 ते 0.99 1.0 ते 1.99 2.0 ते 4.99

5.0ते 9.99

10.0 ते 20.00

20.0 व अिधक

एकूण

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 वैय तक धारण सं या 134594 145023 198663 123079 19389 2733 276 623757

े फळ 36618.29 107506.43 281263.85 355652.26 127443.22 34433.78 8302.14 951219.97

2 संयु त धारण सं या 4667 3785 4892 3385 660 116 17 17522

े फळ 1205.02 2803.16 6930.62 9891.51 4386.67 1489.00 571.75 27277.73

3 सं था धारण सं या 228 199 377 396 115 46 22 1383

े फळ 62.72 149.58 547.83 1211.71 811.11 604.66 1005.03 4392.64

4 एकूण धारण सं या 139489 149007 203932 126860 20164 2895 315 642662

े फळ 37886.03 110459.17 288742.30 366755.48 132641.00 36527.44 9878.92 982890.34

5 पूणपणे ओिलता खालील धारण

सं या उपल ध नाही

े फळ उपल ध नाही

6 पूणपणे िजराईत धारण

सं या उपल ध नाही

े फळ उपल ध नाही

7 अंशत: ओिलताखालील धारण

सं या उपल ध नाही

े फळ उपल ध नाही

ओिलताखालील उपल ध नाही

8 एकूण िपकाखालील

ओिलताखािलल उपल ध नाही

िजराईत उपल ध नाही

एकूण 43268.87 129165.54 314359.61 357812.20 111200.89 25876.08 6512.50 988195.69

आधार : महारा शासना या कृिष िवभागाने 2001 म ये घेतले या कृिष गणनेतील सां यकी त ते.

Page 286: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

242

त ता . 11.9(अ)

िज ातील एकूण पशुधन(िवदेशी /संकिरत गाई व बैल)

िज हा : नािशक संदभ : 2012 अ.

. तालुका िवदेशी /संकिरत गाई व बैल

अडीच वष पयत या गाई

अडीच वष वरील गाई

दीड वष पयतचे बैल

दीड वष वरील बैल

एकूण ( तंभ .3 ते6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 सुरगाणा 639 886 184 461 2170

2 कळवण 1040 2020 535 422 4017

3 देवळा 2025 3569 787 816 7197

4 बागलाण 2817 5749 1330 4751 14647

5 मालेगांव 5472 9838 2436 1956 19702

6 नांदगाव 763 1334 288 251 2636

7 चांदवड 5741 13078 2656 2281 23756

8 दडोरी 7873 14843 3348 1370 27434

9 पेठ 53 84 27 14 178

10 यंबक 143 227 19 2 391

11 नािशक 5604 13713 1790 1062 22169

12 इगतपुरी 560 1232 251 118 2161

13 िस र 14931 29140 3874 2894 50839

14 िनफाड 14224 34322 6748 2487 57781

15 येवला 8303 16425 2151 1717 28596

िज हा एकूण 70188 146460 26424 20602 263674 आधार : 19 वी पशुगणना 2012.

Page 287: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

243

त ता . 11.9 (ब) िज ातील पशुधन (देशी गाई व बैल)

िज हा : नािशक संदभ : 2012 अ.

. तालुका िवदेशी /संकिरत गाई व बैल

तीन वष पयत या

गाई

तीन वष वरील गाई

दोन वष पयतचे बैल

दोन वष वरील बैल

एकूण ( तंभ .3 ते6)

एकूण िवदेशी /संकिरत व देशी गाई

व बैल त ता .11.9(अ)

तंभ .7 व 11.9(ब) तंभ .7

ची बेरीज (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 सुरगाणा 3882 6492 1865 20793 33032 35202

2 कळवण 5573 13736 3255 31005 53569 57586

3 देवळा 4494 9901 1725 16428 32548 39745

4 बागलाण 11552 26383 4717 35560 78212 92859

5 मालेगांव 12935 26974 6441 44123 90473 110175

6 नांदगाव 11880 22685 5960 29641 70166 72802

7 चांदवड 5810 13157 3230 25946 48143 71899

8 दडोरी 9905 16833 5207 29155 61100 88534

9 पेठ 3798 8395 2272 19890 34355 34533

10 यंबक 6621 13969 3563 23360 47513 47904

11 नािशक 2813 8440 1500 10777 23530 45699

12 इगतपुरी 4966 12855 3494 19799 41114 43275

13 िस र 6934 14220 3848 22752 47754 98593

14 िनफाड 4009 9542 2496 13449 29496 87277

15 येवला 9180 18765 4865 28388 61198 89794

िज हा एकूण 104352 222347 54438 371066 752203 1015877

आधार : 19 वी पशुगणना 2012.

Page 288: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

244

त ता . 11.9 (क)

िज ातील पशुधन ( हशी / रेडे)

िज हा : नािशक संदभ : 2012 अ.

. तालुका िवदेशी /संकिरत गाई व बैल

तीन वष पयत या हशी

तीन वष वरील हशी

दोन वष पयतचे रेडे दोन वष वरील रेडे एकूण ( तंभ .3 ते6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 सुरगाणा 1116 1480 437 20638 23671

2 कळवण 2775 6358 794 168 10095

3 देवळा 2052 3435 670 224 6381

4 बागलाण 6756 14453 1906 766 23881

5 मालेगांव 10932 25235 2939 639 39745

6 नांदगाव 4138 7962 860 417 13377

7 चांदवड 1864 4556 699 495 7614

8 दडोरी 3146 5669 807 594 10216

9 पेठ 699 1288 288 5516 7791

10 यंबक 2597 5011 1087 4672 13367

11 नािशक 3103 23134 925 820 27982

12 इगतपुरी 5730 13874 2158 654 22416

13 िस र 2520 4690 433 138 7781

14 िनफाड 3103 8831 1061 212 13207

15 येवला 3043 5952 705 297 9997

िज हा एकूण 53574 131928 15769 36250 237521

आधार : 19 वी पशुगणना 2012.

Page 289: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

245

त ता . 11.9 (ड)

िज ातील एकूण पशुधन व एकूण कु कुट प ी िज हा : नािशक संदभ : 2012

आधार : 19 वी पशुगणना 2012.

अ. .

तालुका देशी/ िवदेशी संकिरत

गाई व बैल (त ता

11.9(ब) तंभ .8)

हशी व रेडे

(त ता 11.9(क)

तंभ .7)

मढया बक या घोडे शगरे व

खेचरे

गाढवे इतर पशुधन

(डुकरे,उंट)

एकूण पशुधन

एकूण क बडया

एकूण कु कुट प ी(क बडया, बदके,टक ,इतर कु कुट प ी व कु कुट पालन क ातील प ी)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 सुरगाणा 35202 23671 76 19917 17 0 225 79108 299515 299525

2 कळवण 57586 10095 1516 38389 101 61 868 108616 1289164 1359346

3 देवळा 39745 6381 32841 30647 285 8 1099 111006 1454048 1413878

4 बागलाण 92859 23881 50234 70975 1231 330 3487 242997 1295738 1335162

5 मालेगांव 110175 39745 80741 99517 830 156 10704 341868 2022613 2231322

6 नांदगाव 72802 13377 116094 48494 2171 42 1564 254544 589980 590054

7 चांदवड 71899 7614 8182 36669 82 57 1169 125672 1920590 1974912

8 दडोरी 88534 10216 1412 30372 220 54 1967 132775 509685 510086

9 पेठ 34533 7791 432 11130 135 0 59 54080 29004 29006

10 यंबक 47904 13367 0 24543 24 0 427 86265 272956 272997

11 नािशक 45699 27982 1046 22261 312 30 1423 98753 359842 370479

12 इगतपुरी 43275 22416 32 19389 49 0 339 85500 158728 158841

13 िस र 98593 7781 35390 55302 237 60 1624 198987 3351382 3358499

14 िनफाड 87277 13207 8621 47566 302 86 2921 159980 1198019 1198274

15 येवला 89794 9997 19872 44642 390 22 1605 166322 749847 777902

िज हा एकूण 1015877 237521 356489 599813 6386 906 29481 2246473 15501111 15880283

Page 290: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

246

त ता . 11.10 कृिष अवजारांिवषयी मािहती

िज हा : नािशक संदभ : 2003 (पिरमाण : सं या)

अ. .

तालुका नांगरांची सं या बैल गाडयांची

सं या

उसाचे चरक ओिलतासाठी ॅ टर सं या लाकडी लोखंडी श तीवर

चालणारे बैल मदतीने

चालणारे तेलावर

चालणारे पंप िव ु पंप

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 सुरगाणा 18181 118 1328 0 15 1291 739 89

2 कळवण 9484 4301 3354 5 7 99 4135 620

3 देवळा 5883 5607 2619 0 0 142 5964 3007

4 बागलाण 8528 6522 5430 9 317 1634 4968 746

5 मालेगांव 9876 8963 8349 32 446 430 12167 924

6 नांदगाव 3150 3968 3485 1 16 463 4672 587

7 चांदवड 6211 15450 3152 0 17 501 17773 1235

8 दडोरी 10288 4359 4107 0 40 820 8768 1576

9 पेठ 4134 0 204 0 0 364 100 25

10 यंबक 11916 96 4 0 0 8 42 73

11 नािशक 722 1175 914 12 0 184 1250 409

12 इगतपुरी 276 12519 7890 0 53 400 4286 212

13 िस र 10783 8223 10604 3 68 292 17505 1523

14 िनफाड 3615 4134 3866 4 36 195 8391 2668

15 येवला 3554 6393 6079 2 8 519 11335 2491

िज हा एकूण 106601 81828 61385 68 1023 7342 102095 16185

आधार : कृिषगणना 2003.

Page 291: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

247

त ता . 11.11 कृिष व िबगर-कृिष उ ोग

िज हा : नािशक संदभ : 2005 अ.

. बाब * कृिष उ ोग िबगर-कृिष कृिष व िबगर-कृिष एकूण

ामीण नागरी एकूण ामीण नागरी एकूण ामीण नागरी एकूण (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1 उ ोगांची सं या

1.1 वकायरत उ ोग ** 3492 245 3737 38113 57330 95443 41605 57575 99180 1.2 आ थापना *** 707 166 873 23091 36013 59104 23798 36179 59977 1.3 एकूण 4199 411 4610 61204 93343 154547 65403 93754 159157

2 मालकी या कारानुसार उ ोग 2.1 सहकारी 51 0 51 988 788 1776 1039 788 1827 2.2 सावजिनक 17 2 19 10220 3420 13640 10237 3422 13659 2.3 खाजगी 4131 409 4540 49996 89135 139131 54127 89544 143671

3 मालकाचा िवशेष सामािजक गट (एकूण सं थां◌ंची ट केवारी)

3.1 अनुसूिचत जाती 7.76 10.95 8.05 5.16 6.47 5.95 5.33 6.49 6.01

3.2 अनुसूिचत जमाती 21.93 6.57 20.56 8.01 4.21 5.71 8.90 4.22 6.14

4 जागेिवरिहत काय वत असले या उ ोगांची एकूणशी ट केवारी

28.77 21.41 28.11 8.44 11.87 10.51 9.75 11.92 11.02

5 श तीवर चालणा या उ ोगाची एकूण उ ोगांशी ट केवारी 7.31 6.81 7.27 15.51 20.61 18.59 14.99 20.55 18.26

6 सवसाधारणपणे काम करणा या कामगारांची सं या

6.1 एकूण कामगार 7763 1355 9118 142920 281332 424252 150683 282687 433370

6.2 वेतनावर काम करणारे कामगार 2635 733 3368 85596 178897 264493 88231 179630 267861

6.3 वेतनावरील कामगारांची एकूण कामगारांशी ट केवारी 33.94 54.10 36.94 59.89 63.59 62.34 58.55 63.54 61.81

6.4 कामगारांची ित उ ोग सरासरी सं या 2 3 2 2 3 3 2 3 3

टीप : * कृिष उ पादन व मळे वगळून कृिष संबंिधत उ ोग ** पगारावर एकही कमचारी नसलेले उ ोग *** या उ ोगात कमीतकमी एकतरी य ती पगारावर काम करते असे उ ोग

आधार : अथ व सां यकी संचालनालय, महारा शासन, मुंबई (आिथक गणना 2005)

Page 292: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

248

त ता . 11.12 मुख उ ोग गटानुसार उ ोगांची आिण िनयिमत काम करणा-या कामगारांची सं या

िज हा : नािशक संदभ : 2005 अ.

. उ ोग गट

संकेतांक

उ ोग गट ामीण नागरी एकूण उ ोग कामगार उ ोग कामगार उ ोग कामगार

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 0 कृिष 4199 7763 411 1355 4610 9118

2 1 खिनज उ पादन व खाणकाम 72 244 112 307 184 551

3 2 व तुिनम ण 11624 37051 16256 81159 27880 118210

4 4 वीज, गॅस आिण पाणी पुरवठा 131 1013 105 2883 236 3896

5 5 बांधकाम 419 692 1068 2385 1487 3077

6 6 िव ी, देखभाल व दु ती 1230 2498 3411 8446 4641 10944

7 6 घाऊक यापार 930 2979 2351 5106 3281 8085

8 6 िकरकोळ यापार 22614 34967 40459 68543 63073 103510

9 6 उपाहारगृहे आिण हॉटे स 2565 6099 3806 13015 6371 19114

10 7 वाहतूक व साठवण आिण गोदामिवषयक 1665 3440 4927 10605 6592 14045

11 7 दळणवळण 1064 1880 2360 4763 3424 6643

12 8 िव ीय इंटरमेडीशन 813 3181 1177 7835 1990 11016

13 8 थावर मालम ा आिण गुंतवणूक 947 1797 3176 6941 4123 8738

14 9 सावजिनक शासन आिण सुर ा 2467 8799 981 28149 3448 36948

15 9 शै िणक 5307 22992 2114 16995 7421 39987

16 9 आरो य आिण सां कृतीक काय 2332 5351 3627 11114 5959 16465

17 9 सामुिहक, सामािजक व य तीगत सेवा 7023 9935 7412 13077 14435 23012

18 10 इतर सेवा 1 2 1 9 2 11

िबगर- कृिष कृषी उ ोग गट (एकूण) 61204 142920 93343 281332 154547 424252

कृिष व िबगर- कृिष उ ोग गट (एकूण) 65403 150683 93754 282687 159157 433370 आधार : अथ व सां यकी संचालनालय, महारा शासन, मुंबई (आ थक गणना 2005)

Page 293: Directorate of Economics and Statistics · 2016. 10. 25. · Directorate of Economics and Statistics

249

त ता .11.13 मह वा या उ ोग गटानुसार कृिष व िबगर - कृिष आ थापनांची व यातील कामगारांची सं या

िज हा : नािशक संदभ : 2005 अ. . उ ोग गट संकेतांक उ ोग गट आ थापना आ थापनापनेवरील कामगार

ामीण नागरी ामीण (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 0 कृिष 707 166 873 2635 733 3368

2 1 खाणकाम 42 36 78 166 175 341

3 2 व तुिनम ण 3148 8347 11495 23910 61343 85253

4 4 वीज, गॅस आिण पाणी पुरवठा 111 94 205 982 2853 3835

5 5 बांधकाम 112 434 546 247 1268 1515

6 6 घाऊक यापार 299 977 1276 1889 2422 4311

7 6 िकरकोळ यापार 5282 13589 18871 10326 27149 37475

8 6 उपाहारगृहे आिण हॉटे स 1047 2228 3275 2872 8382 11254

9 7 वाहतूक व साठवण आिण गोदामिवषयक 511 804 1315 1730 5648 7378

10 7 दळणवळण 509 519 1028 1125 2412 3537

11 8 िव य 1062 2322 3384 3648 10742 14390

12 9 दळणवळण 2294 2376 4670 3790 5453 9243

13 10 इतर सेवा 8674 4287 12961 34913 51050 85963

एकूण 23798 36179 59977 88233 179630 267863

आधार : अथ व सां यकी संचालनालय, महारा शासन, मुंबई ( आ थक गणना 2005)