95
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE DIPLOMSKI RAD Tomislav Hršak Zagreb, 2015.

DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

  • Upload
    others

  • View
    26

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

DIPLOMSKI RAD

Tomislav Hršak

Zagreb, 2015.

Page 2: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

DIPLOMSKI RAD

Mentor: Student:

Doc.dr.sc. Milan Kostelac, dipl.ing Tomislav Hršak

Zagreb, 2015.

Page 3: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Izjavljujem da sam ovaj rad izradio samostalno koristeći stečena znanja tijekom studija i

navedenu literaturu.

Zahvaljujem se dr. sc. Milanu Kostelcu, dipl. ing. na pomoći i savjetima, te djelatnicima

Katedre za konstruiranje i razvoj proizvoda na strpljenju i ukazanoj pomoći prilikom izrade

diplomskog rada.

Zahvaljujem se svojoj obitelji koja mi je omogućila studij i bila velika potpora tijekom

studiranja.

Tomislav Hršak

Page 4: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

SVEUCILISTE U ZAGREBUFAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

Sredisnje povjerenstvo za zavrsne i diplomske ispitePovjerenstvo za diplomske ispite studija strojarstva za smjerove:

procesno-energetski, konstrukcijski, brodostrojarski i inzenjersko modeliranje i racunalne simulacije

Sveuciliste u ZagrebuFakultet strojarstva ibrodogradnje

Datum I Prilog

Klasa:

Ur.broj:

DIPLOMSKI ZADATAKStudent: TOMISLA V HRSAK Mat. br.: 0035154581

Naslov rada nahrvatskom jeziku:Naslov rada naengleskomjeziku:Opis zadatka:

Jednostruki parkirni uredaj dostavnih vozila

Single parking device for delivery vans

Parkiranje vozila postaje sve veci problem u urbanim sredinama, sto se posebno odnosi na vee adostavna vozila - kombije. Dostavno vozilo se naveze na platformu koja, nakon podizanja,oslobada jedno parkirno mjesto ispod. lako sustav nije fleksibi1an, omogucava istovremenoparkiranje dva vozila na jedno parkimo mjesto.

Zadanoje:Masa dostavnog vozila: 3,5 tVisina svijetlog otvora ispod podignute platforme: 2800 romVrijeme podizanja: < 2 minPogonski sustav: elektro hidraulicki

Rad treba sadrzavati:1. Uvod s tehnickim opisom sustava za parkiranje.2. Analizu trzista za odabrani koncept sustava za parkiranje.3. Analizu s proracunom nosive konstrukcije i mehanizma za podizanje i zabravljivanje.4. Prikaz primjene zastite na radu pri sigumoj uporabi uredaja.5. Dokumentaciju:

- sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka- radionicke crteze u dogovoru s mentorom.

U radu navesti koristenu literaturu i eventualno dobivenu pomoc.

Zadatak zadan:

7. svibnja 2015.

Zadatak zadao:

Rok predaje rada:

9. srpnja 2015.

Predvideni datumi obrane:

~ -C Doc. dr. sc. Milan Kostelac

15., 16. i 17. srpnja 2015.

Predsjednica Povjerenstva:

l)'_ 7 L., .rC<v--(' (-J..'"'

Prof. dr. sc. Tanja Jurcevic Lulie

Page 5: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje I

SADRŽAJ

SADRŽAJ ................................................................................................................................... I

POPIS SLIKA ........................................................................................................................... V

POPIS TABLICA .................................................................................................................... VII

POPIS TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ............................................................................ VIII

POPIS OZNAKA ..................................................................................................................... IX

SAŽETAK ............................................................................................................................... XII

SUMMARY .......................................................................................................................... XIII

1. UVOD .................................................................................................................................. 1

2. OPĆENITO O PARKIRANJU ............................................................................................ 2

2.1. Povijest parkiranja ........................................................................................................ 2

2.2. Općenito o parkiranju ................................................................................................... 2

2.3. Određivanje broja mjesta za parkiranje prema stupnju motorizacije ........................... 3

2.4. Problemi prometa u mirovanju .................................................................................... 4

2.5. Vrste parkiranja ............................................................................................................ 5

2.6. Podjela parkirališta ....................................................................................................... 8

3. OPĆENITO O JEDNOSTRUKOM PARKIRNOM UREĐAJU ........................................ 9

3.1. Područje primjene ...................................................................................................... 10

3.2. Prednosti jednostrukog parkirnoga uređaja ................................................................ 10

4. KONCIPIRANJE ............................................................................................................... 11

4.1. Analiza tržišta i postojećih rješenja ........................................................................... 11

4.1.1. Omer ................................................................................................................... 11

4.1.1.1. Bipark 26 ...................................................................................................... 12

4.1.2. KlausMultiparking .............................................................................................. 13

4.1.2.1. SingleVario2061 .......................................................................................... 13

4.1.2.2. SingleUp2015 .............................................................................................. 14

4.2. Potrebe i zahtjevi kupaca ........................................................................................... 16

4.3. Određivanje ciljanih karakteristika ............................................................................ 16

Page 6: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje II

4.4. Funkcijska dekompozicija .......................................................................................... 17

4.5. Morfološka matrica .................................................................................................... 18

4.6. Kreiranje koncepata ................................................................................................... 19

4.6.1. Koncept 1 ............................................................................................................ 19

4.6.1.1. Opis koncepta 1............................................................................................ 20

4.6.2. Koncept 2 ............................................................................................................ 21

4.6.2.1. Opis koncepta 2............................................................................................ 22

4.7. Vrednovanje i odabir koncepta .................................................................................. 23

5. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE VOZILA .................................................................... 24

5.1. Opel Vivaro ................................................................................................................ 24

5.3. Opel Movano .............................................................................................................. 25

6. KONSTRUKCIJSKA RAZRADA .................................................................................... 27

6.1. Zavarena nosiva konstrukcija pomične platforme ..................................................... 27

6.2. Pomična platforma ..................................................................................................... 28

6.3. Sklop klizača .............................................................................................................. 29

6.4. Sklop stupa ................................................................................................................. 29

6.5. Sklop parkirnog uređaja ............................................................................................. 30

7. PRORAČUN ..................................................................................................................... 32

7.1. Djelovanja i opterećenja ............................................................................................. 32

7.2. Plan elemenata ........................................................................................................... 33

7.3. Popis elemenata .......................................................................................................... 34

7.4. Odabir materijala i sistema ........................................................................................ 34

7.4.1. Materijal .............................................................................................................. 34

7.4.2. Sistem .................................................................................................................. 34

7.5. Proračun elemenata pomične platforme ..................................................................... 35

7.5.1. Podne rešetke ...................................................................................................... 35

7.5.2. Sekundarni nosači (3) ......................................................................................... 36

7.5.2.1. Sekundarni nosači 1 (3) ............................................................................... 36

7.5.2.2. Sekundarni nosači 2 (3) ............................................................................... 38

7.5.2.1. Sekundarni nosači 3 (3) ............................................................................... 39

7.5.2.2. Sekundarni nosači 4 (3) ............................................................................... 41

7.5.3. Glavni nosač (4) .................................................................................................. 42

Page 7: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje III

7.5.4. Srednji glavni nosač (5) ...................................................................................... 44

7.5.5. Rubni čeoni nosač (6) ......................................................................................... 45

7.5.6. Rubni konzolni nosač (7) .................................................................................... 47

7.5.6.1. Rubni konzolni nosač 1 (7) .......................................................................... 47

7.5.6.2. Rubni konzolni nosač 2 (7) .......................................................................... 49

7.5.7. Specifikacija elemenata pomične platforme ....................................................... 51

7.6. Proračun vijčanog spoja pomične platforme i sklopa klizača .................................... 52

7.7. Proračun vertikalnog stupa uređaja (9) na izvijanje (tlak) ......................................... 54

7.8. Kontrola oslabljenog presjeka kvadratnog profila sklopa klizača ............................. 57

Zadovoljava .......................................................................................................................... 58

7.9. Proračun sidrenog postolja uređaja ............................................................................ 58

7.10. Proračun hidrauličkog cilindra ................................................................................... 60

7.10.1. Kontrola izvijanja klipnjače hidrauličkog cilindra.............................................. 62

7.10.2. Izbor hidrauličkog cilindra .................................................................................. 62

7.10.3. Izbor zglobne glave hidrauličkog cilindra .......................................................... 63

7.10.4. Proračun svornjaka na spoju zglobne glave hidrauličkog cilindra i sklopa

konzole ................................................................................................................ 63

7.10.5. Shema spajanja hidrauličkog sustava ................................................................. 65

7.10.6. Elementi spajanja hidrauličkog sustava ............................................................. 66

7.11. Zabravljivanje uređaja ................................................................................................ 66

8. OPĆE INFORMACIJE O UREĐAJU .............................................................................. 68

8.1. Montaža uređaja ......................................................................................................... 68

8.2. Opis uređaja ............................................................................................................... 69

8.3. Opis rada .................................................................................................................... 69

8.4. Upute za rad ............................................................................................................... 70

8.4.1. Parkiranje vozila na platformu ............................................................................ 71

8.5. Postupci u slučaju kvara uređaja ................................................................................ 73

8.6. Održavanje uređaja .................................................................................................... 74

8.6.1. Plan održavanja uređaja ...................................................................................... 74

8.6.2. Čišćenje uređaja .................................................................................................. 74

8.6.3. Sigurnosna provjera uređaja ............................................................................... 75

9. ZAKLJUČAK .................................................................................................................... 76

10. LITERATURA .................................................................................................................. 77

Page 8: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje IV

11. PRILOZI ............................................................................................................................ 78

Page 9: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje V

POPIS SLIKA

Slika 1. Problemi parkiranja u velikim urbanim središtima ................................................. 4

Slika 2. Jednostruki parkirni uređaj ...................................................................................... 9

Slika 3. Parkirni uređaj Bipark 26, tvrtke Omer ................................................................. 12

Slika 4. Parkirni uređaj SingleVario2061, tvrtke KlausMultiparking ................................ 13

Slika 5. Parkirni uređaj SingleUp 2015, tvrtke KlausMultiparking ................................... 15

Slika 6. Funkcijska dekompozicija jednostrukog uređaja za parkiranje ............................ 17

Slika 7. Koncept 1 .............................................................................................................. 19

Slika 8. Koncept 2 .............................................................................................................. 21

Slika 9. Kombi vozilo za prijevoz putnika, Opel Vivaro ................................................... 24

Slika 10. Veliko dostavno vozilo, Opel Movano .................................................................. 25

Slika 11. Zavarena nosiva konstrukcija pomične platforme ................................................. 27

Slika 12. Pomična platforma ................................................................................................ 28

Slika 13. Sklop klizača ......................................................................................................... 29

Slika 14. Sklop stupa ............................................................................................................ 30

Slika 15. Sklop parkirnog uređaja ........................................................................................ 31

Slika 16. Raspodjela opterećenja kombi vozila .................................................................... 32

Slika 17. Elementi uređaja za parkiranje kombi vozila ........................................................ 33

Slika 18. Raspored podnih rešetki ........................................................................................ 35

Slika 19. Prikaz djelovanja sila na sekundarni nosač 1 (3) .................................................. 36

Slika 20. Prikaz djelovanja sila na sekundarni nosač 2 (3) .................................................. 38

Slika 21. Prikaz djelovanja sila na sekundarni nosač 3 (3) .................................................. 39

Slika 22. Prikaz djelovanja sila na sekundarni nosač 4 (3) .................................................. 41

Slika 23. Prikaz djelovanja sila na glavni nosač (4) ............................................................ 42

Slika 24. Prikaz djelovanja sila na srednji glavni nosač (5) ................................................. 44

Slika 25. Prikaz djelovanja sila na rubni čeoni nosač (6) ..................................................... 45

Slika 26. Prikaz dijelovanja sile na rubni konzolni nosač 1 (7) ........................................... 47

Slika 27. Prikaz djelovanja sila na rubni konzolni nosač 2 (7) ............................................. 49

Slika 28. Prikaz opterećenja vijaka ....................................................................................... 53

Slika 29. Prikaz opterećenja na vertikalni stup ..................................................................... 54

Slika 30. Presjek C 300/150/50/6 profila.............................................................................. 55

Page 10: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje VI

Slika 31. Presjek kvadratnog profila ..................................................................................... 57

Slika 32. Prikaz opterećenja na postolje uređaja .................................................................. 58

Slika 33. Utjecaj načina pričvrščenja na duljinu izvijanja cilindra L0 .................................. 61

Slika 34. Dijagram slobodne dužine izvijanja L0 ................................................................. 62

Slika 35. Dimenzije odabranog hidrauličkog cilindra .......................................................... 62

Slika 36. Zglobni svornjak .................................................................................................... 63

Slika 37. Shema spajanja hidrauličkog cilindra .................................................................... 65

Slika 38. Montaža jednostrukog uređaja parkiranja ............................................................. 68

Slika 39. Dizanje i spuštanje platforme ................................................................................ 72

Slika 40. Jedna od izvedbi upravljačkog uređaja za podizanje i spuštanje platforme .......... 72

Page 11: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje VII

POPIS TABLICA

Tablica 1. Dimenzije parkirališnih mjesta ................................................................................ 6

Tablica 2. Dimenzije parkirališnih mjesta za osobna vozila prema HRN ............................... 6

Tablica 3. Vrste parkiranja ovisno o položaju parkirališnog mjesta ........................................ 7

Tablica 4. Specifikacija pakirnog uređaja Bipark 26, tvrtke Omer ........................................ 12

Tablica 5. Specifikacija parkirnog uređaja SingleVario2061 ................................................ 14

Tablica 6. Specifikacija parkirnog uređaja SingleVario2061 ................................................ 15

Tablica 7. Morfološka matrica ............................................................................................... 18

Tablica 8. Vrednovanje koncepta i odabir najboljeg .............................................................. 23

Tablica 9. Tehničke karakteristike kombi vozila, Opel Vivaro ............................................. 25

Tablica 10. Tehničke karakteristike kombi vozila, Opel Movano ........................................... 26

Tablica 11. Ulazni tehnički podaci ........................................................................................... 26

Tablica 12. Karakteristike podnih rešetki ................................................................................. 36

Tablica 13. Specifikacija elemenata pomične platforme .......................................................... 51

Tablica 14. Karakteristike odabranih vijaka ............................................................................. 52

Tablica 15. Dimenzije odabranog hidrauličkog cilindra .......................................................... 63

Tablica 16. Dimenzije odabrane zglobne glave hidrauličkog cilindra ..................................... 63

Tablica 17. Dimenzije odabranog jednoradnog opružnog hidrauličkog cilindra ..................... 66

Tablica 18. Mogući uzroci problema u slučaju kvara uređaja ................................................. 73

Page 12: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje VIII

POPIS TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

PU-TH-1000 Jednostruki parkirni uređaj

PU-TH-1100 Lijevi sklop stupa

PU-TH-1300 Sklop klizača

PU-TH-1310 Konzolni sklop

PU-TH-1311 Konzolna pločica

PU-TH-1312 Vilica

PU-TH-1301 Kvadratna cijev

PU-TH-1302 Klizač

PU-TH-1303 Nosiva ploča 2

PU-TH-1400 Sklop pomične platforme

PU-TH-1410 Zavarena nosiva konstrukcija

Page 13: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje IX

POPIS OZNAKA

Oznaka Jedinica Opis

Aj mm2

Površina presjeka jezgre vijka

Ao mm2 Površina poprečnog presjeka

Ao.k. mm2 Površina opružnog klipa

App mm2

Površina pomične platforme

As mm2

Površina svornjaka

D Stupanj motorizacije

d2 mm

dk mm Promjer klipa

dklip. mm Promjer klipjnače

do.k. mm Promjer opružnog klipa

ds mm Promjer svornjaka

Dsr mm

Du mm

Dv mm

E Broj stanovnika

E N/mm2 Modul elastičnosti

f mm Progib profila

Fcil N Sila hidrauličkog cilindra

Fču N Sila čupanja

fdop mm Dopušteni progib profila

Fk.p. N Sila prednjeg kotača vozila

Fk.z. N Sila zadnjeg kotača vozila

Fm.diz. N Max. Sila dizanja

Fp (10.9) N Sila pritezanja vijka kvalitete 10.9

Fp (8.8) N Sila pritezanja za vijk kvalitete 8.8.

Ft1 N Sila otpora trenja vijaka 1

Ft2 N Sila otpora trenja vijaka 2

Fv N Vertikalna sila na jednu nosivu ploču

Fv.s. N Maksimalna dopustiva sila sidredog vijka

Page 14: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje X

G N Težina profila

g m/s2

Gravitacijsko ubrzanje

Gdiz N Težina dizanja

imax mm Polumjer inercije

Iy cm4

Moment tromosti presjeka nosača

K Koeficijent koji ovisi o mjesnim prilikama,

u rasponu od 5 do 8

L mm Duljina profila

l0 mm Duljina štapa

Lcil mm Duljina cilindra

Lh.klip. mm Hod klipnjače

Lo mm Slobodna dužina izvijanja cilindra

Mmax Nmm Maksimalni moment savijanja

MO Nmm Moment oko točke O

Mp(8.8) Nmm

mp.p. kg Masa pomične platforme

Ms Nmm Moment savijanja

ms.k. kg Masa sklopa klizača

mt kg Masa tereta

nv Broj vijaka

P Korak navoja

p bar Tlak

pdop bar Dopušteni tlak

Pp Potreban broj parkirališta

pu bar Tlak uvijanja

pv bar Tlak savijanja

Qp.p. N Težina pomične platforme

Qp.r. N Težina podnih rešetki

Qv N Vertikalna težina

r1 mm Duljina između točke A i vijka 1

r2 mm Duljina između točke A i vijka 2

Re N/mm2

Granica tečenja materijala

Rm N/mm2 Najmanja zatezna čvrstoća

Page 15: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje XI

S Sigurnost prema pojavi deformacije

SH Sigurnost prijanjanja

t Broj parkirališnih mjesta, 60 – 100

Wy cm3

Moment otpora presjeka nosača

x mm Duljina između točke O i stupa uređaja

x1 mm Duljina između oslonca i sile Fk.z.

x2 mm Duljina između oslonca i sile Fk.p.

y1 mm Duljina između točke O i sile F1

y2 mm Duljina između točke O i sile F2

y3 mm Duljina između točke O i sile F3

y4 mm Duljina između točke O i sile F4

y5 mm Duljina između točke O i sile F5

γ Faktor sile pritezanja

λ Vitkost štapa

μ0 Otpor trenja

ρd Dinamički faktor

ω Koeficijent izvijanja

𝜎 N/mm2 Naprezanje

𝜎D N/mm2 Dopušteno naprezanje

𝜎m N/mm2 Naprezanje nastalo uslijed djelovanja momenta savijanja

𝜎o.m. N/mm2 Granica max. naprezanja

𝜎pr N/mm2 Prednaprezanje

𝜎uk N/mm2 Ukupno naprezanje

𝜎v N/mm2 Naprezanje nastalo uslijed djelovanja vertikalne sile

𝜏dop N/mm2

Dopušteno posmično naprezanje

𝜏v.dop N/mm2 Dopušteno naprezanje vijčanih spojeva na odrez

Page 16: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje XII

SAŽETAK

Tema diplomskog rada je „Jednostruki parkirni uređaj dostavnih vozila“. U diplomskom radu

projektiran je i razrađen nov, siguran i inteligentan uređaj parkiranja, što uvelike smanjuje

potrošnju goriva, prometne gužve i zagađenje okoliša. Tema je obrađena od ideje do tehničke

dokumentacije. U prvom dijelu diplomskog rada iznijeti su problemi koji se javljaju kod

parkiranja u urbanim središtima, te je opisan jednostruki sustav parkiranja. Nadalje je detaljno

razrađen koncept. Za razrađeni koncept izrađeni su potrebni proračuni i 3D model. Na kraju

diplomskog rada detaljno je opisan uređaj kao i rad uređaja, a izrađene su i upute za rad,

postupci u slučaju kvara i upute za održavanje uređaja.

U procesu konstrukcijske razrade korišteni su računalni programi AutoCAD i Pro/Engineer.

Na temelju sklopnog crteža izrađeni su radionički crteži dijelova uređaja.

Ključne riječi: jednostruki, uređaj, parkiranje, platforma

Page 17: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje XIII

SUMMARY

The theme of this diploma thesis is a „Single parking device for delivery vans“. In this thesis

is designed and developed a new safe and smart system that greatly decreases fuel

consumption, traffic jams and environmental pollution. The topic is developed and researched

from an idea all the way to the technical documentation. In the first part of the thesis problems

of parking in urban centers are presented and a single parking system is described.

Furthermore a detailed concept with needed calculation and designed 3D model has been

worked out. At the end of the diploma thesis there is a detailed description of the parking

system itself, how it works, user manual has been created and procedures in case of

breakdown or regular maintenance have been described.

In the process of structural development AutoCAD and Pro/Engineer softwares have been

used.Based on the assembly drawings workshop drawings of the parts of the system were

made.

Key words: single, system, parking, platform

Page 18: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 1

1. UVOD

Sva putovanja automobilom uvijek završavaju parkiranjem. Iz tog razloga će pružanje usluge

parkiranja i parkirnog prostora uvijek biti potrebno, kako danas, tako i u budućnosti. Kako je

poznato, parkiranje i regulacija parkiranja nisu samostalne aktivnosti. Povezane su na razne

načine kroz mnogobrojne aktivnosti čovjeka. Posjedovanje vlastitih prijevoznih sredstava

danas predstavlja sigurnost ljudi, udobnost, ali i statusni simbol. Mnogi žele dovesti vlastiti

automobil što bliže cilju. U posljednje vrijeme snažno se promoviraju korištenje javnog

prijevoza i zatvaranje urbanih centara prometa, svjedoči se zagađenju gradova uzrokovanog

ispušnim plinovima automobila, ali mnogi ljudi još uvijek žele koristiti svoje vozilo kako bi

bili što je moguće bliže željenoj destinaciji. Kao rezultat svega toga, ljudi više vole posjetiti

trgovine, kino dvorane, sportske centre i druge javne prostore u trgovačkim centrima na

periferiji gradova, gdje je zbog jeftinijeg zemljišta i velikih dostupnih površina, parkiralište

bolje regulirano. Svjedoči se sve većem broju zatvorenih trgovina u gradskim središtima jer

zbog nedostatka parkirališnih mjesta često gube privlačnost. Kada se odluči putovati, posjetiti

bilo koji grad ili slično, najčešće postavljeno pitanje je gdje je moguće parkirati.

Page 19: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 2

2. OPĆENITO O PARKIRANJU

2.1. Povijest parkiranja

Parkiranje kao pojam nastaje početkom 19. stoljeća na sjeverno-američkom kontinentu kada

je Ford u svojoj tvornici koncipirao prvu pokretnu traku za proizvodnju cestovnih vozila, koja

je bila preteča masovne proizvodnje cestovnih motornih vozila.

Širenjem masovne proizvodnje cestovnih motornih vozila, najprije u Europi, a potom diljem

svijeta, počinje i problem uzrokovan korištenjem cestovnih motornih vozila, najprije kretanja,

a potom i mirovanja – parkiranja.

Povećanjem urbanizacije u svijetu, kao i povećanjem standarda života, kretanje, pa tako i

parkiranje, postaje sve dominantniji problem urbanih cjelina. Sve češće i masovnije korištenje

osobnog vozila u urbanim sredinama postaje ograničavajući čimbenik razvoja i gospodarskog

života u gradovima pa je stoga nužno, radi održivog načina života u gradovima, svoditi

korištenje osobnog vozila na podnošljivu mjeru.

Parkiranje, kao posljedica korištenja osobnog vozila, predstavlja problem u smislu

racionalnog korištenja urbanog prostora, ali i predstavlja moćno sredstvo kojim je moguće,

ponudom parkiranja, upravljati ukupnom prijevoznom potražnjom određenog urbanog

područja.

2.2. Općenito o parkiranju

Parkirališna površina ili parkiralište je projektirana i tehnički opremljena površina za smještaj

većeg broja vozila na dulje ili kraće vrijeme. Takve su površine unaprijed određene za tu

namjenu. Činjenica da 7 do 14 % ukupne površine u urbanim sredinama čine parkirališta

dovoljno govori sama za sebe koliko su takve površine značajne u svakodnevici stanovnika i

zaposlenika tih sredina. Jedan od problema je uklanjanje zelenih površina koje zamjenjuju

velike asfaltirane površine kako bi se zadovoljile rastuće potrebe za parkirališnim mjestima.

Parking je ključan izazov u mnogim gradovima jer potražnja nadmašuje ponudu. Potreba za

parkiranjem je neizbježan pratilac svih vrsta prometa. Činjenica je da automobili provedu više

od 90 % vremena u stanju mirovanja i zato se parkiranje vozila postavlja kao polazni uvjet za

funkcioniranje prometnog uređaja. U velikim gradovima je potrebno osigurati 1,3 do 1,8

parkirališnog mjesta po vozilu što je cca 25 do 40 m2

po vozilu. Zbog maksimalne

Page 20: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 3

koncentracije urbanih sadržaja u centru grada na tom su prostoru i maksimalni zahtjevi za

osiguravanjem parkirališnih mjesta.

Iz ovoga se mogu izvući dva zaključka:

1. da je individualni promet krajnje neracionalan;

2. da parkiranje predstavlja veliki urbanistički problem čije rješavanje zahtijeva smislen

pristup kako u društveno – ekonomskom, tako i u tehničkom pogledu.

Vozači u potrazi za parkirališnim mjestom odgovorni su za oko 30 % prometnih gužvi u

gradovima. Zagušenja zbog loše vođene parking opskrbe frustrira vozače, troši gorivo,

zagađuje zrak, stvara buku i guši ekonomske aktivnosti. Danas parkirna industrija prolazi kroz

svoju najveću transformaciju od uvođenja prvih parkirnih metara u Oklahoma Cityju 1935.

godine. Uvode se nove tehnologije koje imaju utjecaj na operativnu učinkovitost i očekivanja

kupaca potaknuta novim perspektivama o ulozi parkiranja u gradovima. Pri planiranju

budućih parkirališta treba uzeti u obzir:

1. porast broja stanovnika i razvoj prometa, što ovisi o urbanom, tehničkom,

sociološkom i ekonomskom razvoju;

2. buduće površine za parkiranje treba točno odrediti kako bi ušle u opći urbanistički

plan.

2.3. Određivanje broja mjesta za parkiranje prema stupnju motorizacije

Broj potrebnih parkirališnih mjesta u urbanim središtima može se određivati prema metodi

stupnja motorizacije. Prema toj metodi, potreban broj mjesta za parkiranje u urbanim

središtima dobije se tako da se na 5 do 8 registriranih osobnih vozila osigurava jedno

parkirališno mjesto prema jednadžbi:

𝑃 =𝐸

𝐾 ∙ 𝐷 (1)

1. prema broju stanovnika, na svakih 100 stanovnika u središtu grada osigurava se jedno

do dva parkirališno – garažnih mjesta;

2. prema broju motornih vozila koja ulaze tijekom dana u središte grada, za 7 – 9 %

vozila osigurava se parkirališno – garažno mjesto;

Page 21: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 4

3. prema površini središta grada, broj parkirališno – garažnih mjesta određuje se tako da

se na jedan hektar površine osigura 60 do 100 parkirališno – garažnih mjesta odnosno

prema jednadžbi.

𝑃 = 𝑆 ∙ 𝑡 (2)

2.4. Problemi prometa u mirovanju

Problemi s parkiranjem nastaju u onom trenutku kada potražnja za parkiranjem, po svom

volumenu u nekom periodu, preraste ponudu parkiranja. Tipično za većinu gradova svijeta,

problem prvotno nastaje u gradskim središtima gdje potražnja za parkiranjem višestruko

nadmašuje ponudu parkiranja [Slika 1. Problemi parkiranja u velikim urbanim

središtima]. Nedostatak parkirališnih mjesta spada u grupu problema koji prate ekonomski

rast. To se događa na različitim lokacijama gradskog područja i u različitim periodima

tijekom dana. Zahtjev za parkirališnim mjestima je višestruko veći od objektivne mogućnosti

za smještaj parkirališnih površina.

Slika 1. Problemi parkiranja u velikim urbanim središtima

Page 22: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 5

Problem se nastoji riješiti gradnjom podzemnih i nadzemnih javnih garaža, uz istodobno

odvraćanje od vožnje osobnim automobilom. To se postiže širenjem područja u kojima

parkiranje nije dopušteno, uvođenjem i proširenjem pješačkih zona, širenjem prostora

naplatnoga parkiranja, smanjenjem dopuštenoga trajanja parkiranja, povećanjem cijene

parkiranja i poboljšanjem javnog gradskog prijevoza.

Tipični problemi prometa u mirovanju su:

1. smanjenje propusne moći gradskih prometnica (vozači u potrazi za parkingom

odgovorni su za oko 30 % prometnih gužvi);

2. ugrožavanje sigurnosti u prometu;

3. povećanje zagađenja okoliša;

4. povećanje buke;

5. povećanje potrošnje goriva;

6. povećanje broja prometnih nezgoda;

7. povećanje zagušenja prometnica i poteškoća u pronalaženju parkirnog mjesta;

8. uklanjanje zelenih površina u gradovima;

9. izgradnja velikih asfaltiranih površina namijenjenih parkiranju vozila;

10. parkiranje na pješačkim površinama, što onemogućuje kretanje pješaka;

11. neracionalne cijene uličnog i izvan uličnog parkiranja (ulično je povoljnije od izvan

uličnog), pa je korištenje izvan uličnog parkiranja slabo korišteno;

12. ulično parkiranje uzrokuje smanjenje sigurnosti u prometu i problem povećanja

zagušenja (preopterećenja) prometnica. Parkiranje na ulici, uzdužno, koso ili okomito

uzrokuje, prilikom manevriranja, prekid prometnog toka te ugrožava pješake koji

nemaju dobru preglednost za kretnje uzduž ili preko prometnice;

13. gradska središta su suočena s gubitkom prihoda zbog nedostatka ponude parkiranja;

14. loše upravljanje parkirališnom ponudom te manjak informacija o raspoloživosti mjesta

za parkiranje uzrokuje nepotrebno cirkuliranje prometa u traženju slobodnog mjesta za

parkiranje.

2.5. Vrste parkiranja

Parkiranje se dijeli na:

1. ulično;

2. izvan ulično (parkirališta i garaže).

Page 23: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 6

Dimenzije parkirališnih mjesta ovisno o tipu vozila prikazane su u sljedećoj tablici

[Tablica 1. Dimenzije parkirališnih mjesta].

Tablica 1. Dimenzije parkirališnih mjesta

Postoje sljedeće vrste parkiranja:

1. uzdužno (paralelno s kolnikom);

2. okomito (pod kutom od 90 u odnosu na kolnik);

3. koso (pod kutom od 30, 45 ili 90 u odnosu na kolnik).

Parkirališna mjesta za osobna vozila prema HRN (Hrvatski zavod za norme) dane su u

sljedećoj tablici [Tablica 2. Dimenzije parkirališnih mjesta za osobna vozila prema

HRN]:

Tablica 2. Dimenzije parkirališnih mjesta za osobna vozila prema HRN

Osobni automobili Duljina (m) Širina (m)

Uzdužno 5,5 2,0

Okomito 4,8 2,3

Koso 30° 4,3 2,2

Koso 45° 5,0 2,3

Koso 60° 5,3 2,3

Tip vozila Duljina (m) Širina (m)

Motocikl 2 1

Osobni automobil 5,75 – 6,75 2 – 2,5

Kombi vozilo 5 – 8 2 – 2,5

Autobus 16 – 17 3 – 4

Page 24: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 7

Vrste parkiranja ovisno o položaju parkirališnog mjesta [Tablica 3. Vrste

parkiranja ovisno o položaju parkirališnog mjesta].

U odnosu na površinu kretanja prometa ovise o kutu kojeg zatvaraju os parkirališnog mjesta i

osi kretanja prometa te pritom razlikujemo:

1. jednostrano parkiranje (samo s jedne strane kolnika);

2. dvostrano parkiranje (s obje strane kolnika).

Tablica 3. Vrste parkiranja ovisno o položaju parkirališnog mjesta

Vrste

parkiranja Paralelno Uspravno Koso

JED

NO

ST

RA

NO

CE

NT

RA

LN

O

JED

NO

ST

RU

KO

DV

OS

TR

AN

O

CE

NT

RA

LN

O

DV

OS

TR

UK

O

Page 25: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 8

S obzirom na vrijeme trajanja parkiranja razlikujemo:

1. kratkotrajno parkiranje (do 2 sata);

2. srednje dugo parkiranje (2 do 6 sati);

3. dugo parkiranje (6 do 10 sati);

4. dugotrajno parkiranje (više od 10 sati).

2.6. Podjela parkirališta

Parkirališta se dijele prema namjeni, lokaciji, načinu parkiranja, vlasništvu i načinu naplate.

1. namjena:

javna parkirališta

parkirališta za vlastite potrebe

parkirališta za posebne potrebe.

2. lokacija:

uz trgovačke centre

prometnice

poslovno-stambene prostore.

3. način parkiranja:

uzdužno

okomito

koso

riblja kost itd.

4. vlasništvo:

gradska parkirališta,

privatna parkirališta,

trgovačka parkirališta,

ostala parkirališta.

5. način naplate:

ručna naplata

automatska naplata

poluautomatska naplata.

Page 26: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 9

3. OPĆENITO O JEDNOSTRUKOM PARKIRNOM UREĐAJU

Jednostruki parking uređaji su inovativna rješenja koja osiguravaju zadovoljenje parkirališnih

potreba. Ovaj uređaj daje 100 % više parkirnih mjesta (1 parking = 2 parking etaže = ušteda).

Prednost takvih uređaja je lakoća rastavljanja i brzina sastavljanja na nekom drugom mjestu.

Pomoću jednostrukog uređaja parkiranja dobiva se idealna kombinacija dugoročnog i

kratkoročnog parkiranja. Uređaj je opremljen jednom stabilnom vodoravnom platformom

koja omogućuje dugoročno parkiranje na gornjoj razini i kratkoročno parkiranje na donjem

parkirnom mjestu (niža razina nalazi se izravno na tlu). Jednostruki uređaj parkiranja je

jednostavan i ekonomičan način stvaranja dva parkirna mjesta od jednog. S obzirom na to da

je uređaj napravljen bez jame [Slika 2. Jednostruki parkirni uređaj ], što je puno jeftinija

izvedba, može se koristiti za povećanje parkirnog prostora kod postojećih obiteljskih ili

poslovnih zgrada ali i za 100 % povećanje parkirališnih mjesta u gradskim središtima.

Prednost jednostrukog uređaja parkiranja je njegova visoka fleksibilnost. Jednostavno se

prilagođava postojećim prostornim situacijama i različitim visinama vozila. Potencijalni

nedostatak uređaja je taj što donja parking zona uvijek mora biti prazna kako bi se platforma

mogla spustiti.

Slika 2. Jednostruki parkirni uređaj

Page 27: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 10

3.1. Područje primjene

1. kuće s jednim ili više stanova;

2. stambene zgrade;

3. hoteli;

4. poslovne zgrade;

5. pojedinačne i samostojeće garaže;

6. podzemne garaže za osobna vozila;

7. tvornički izrađene garaže;

8. auto saloni;

9. iznajmljivanje automobila;

10. spremište oldtimera;

11. dvorišta;

12. dugogodišnji parking.

3.2. Prednosti jednostrukog parkirnoga uređaja

1. uređaj se lakoćom može rastaviti i brzo sastaviti na nekom drugom mjestu;

2. niski troškovi izgradnje;

3. niski troškovi održavanja;

4. visoka razina operativne i funkcionalne sigurnosti;

5. smanjenje broja vozila u prometu koja traže slobodno parkirno mjesto;

6. povećanje dostupnosti parkirališnih mjesta;

7. unapređenje gospodarskog rasta i održivog razvoja;

8. održavanje protočnosti prometa;

9. smanjenje buke;

10. smanjenje onečišćenja zraka;

11. značajno smanjenje emisija CO2;

12. dinamična cijena jednostrukog uređaja parkiranja;

13. jedna jedinica za dva automobila;

14. fiksiranje na ravnoj betonskoj podlozi određenih dimenzija;

15. smanjenje troškova prometne infrastrukture koja osigurava dostupnost i mobilnost u

urbanom području;

16. smanjenje troškova izgradnje i operativnih troškova parkirnog objekta, lokacije i

raspoloživosti prostora.

Page 28: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 11

4. KONCIPIRANJE

Koncipiranje jednostrukog parkirnog uređaja ili koncipiranje općenito, dio je ili faza u

razvoju proizvoda koja se sastoji od više dijelova.

U ovom djelu se prikupljaju informacije o postojećim proizvodima, skupljaju podaci o

potrebama kupaca, uočavaju nedostaci. S tim saznanjem kreće se u stvaranje novih koncepata

odnosno kreiranje koncepata, njihovo vrednovanje i odabir najboljeg koncepta.

Odabirom najboljeg koncepta završava faza koncipiranja.

4.1. Analiza tržišta i postojećih rješenja

Uvidom na tržište lako se može uočiti niz izvedbi uređaja za parkiranje. Uređaji za parkiranje

razlikuju se po različitim karakteristikama.

Neke od karakteristika po kojima se razlikuju su:

visina dizanja platforme

širina platforme

dužina platforme

masa uređaja

nosivost

način podizanja platforme

brzina dizanja platforme

pogon

upravljanje

sigurnosni mehanizmi.

Nadalje, postoje razni proizvođači uređaja za parkiranje i njihova postojeća rješenja izvedbi

uređaja za parkiranje.

4.1.1. Omer

Sjedište tvrtke Omer je u Veneciji, Italija s preko 30 godina iskustva u proizvodnji uređaja za

parkiranje. Specijalizirana je za konstruiranje, projektiranje i izgradnju širokog spektra

sustava za parkiranje, od najjednostavnijih do najkompliciranijih rješenja te ima preko 60

patenata različitih podiznih uređaja.

Jedan od podiznih uređaja za parkiranje je Bipark 26.

Page 29: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 12

4.1.1.1. Bipark 26

Bipark 26 je jedan od parkirnih uređaja koji je smješten na dva nosiva stupa kao što je

prikazano na slici [Slika 3. Parkirni uređaj Bipark 26, tvrtke Omer]. Karakteristike uređaja

prikazane su u tablici [Tablica 4. Specifikacija pakirnog uređaja Bipark 26, tvrtke

Omer].

Slika 3. Parkirni uređaj Bipark 26, tvrtke Omer

Tablica 4. Specifikacija pakirnog uređaja Bipark 26, tvrtke Omer

Maksimalne dimenzije uređaja 2490x3619 (mm)

Minimalne dimenzije uređaja 1500x3619 (mm)

Standardne dimenzije uređaja 2200x3619 (mm)

Ukupna visina standardnog tipa 2200 (mm)

Snaga 1.5 (kW)

Pogon 230/400V, 50Hz

Brzina dizanja 0.03 (m/s)

Masa uređaja 1050 (kg)

Ukupna dozvoljena masa vozila 2600 (kg)

Page 30: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 13

Ovakva vrsta platforme montira se na klizače. Može podići vozilo na visinu od 1,8 metara.

Vozilo se može parkirati samo s jedne strane, bez da se ravnoteža dizalice dovede u pitanje,

Osnovne značajke:

tiši rad

nema utjecaja na okoliš jer ne proizvodni štetne plinove

visoka produktivnost.

4.1.2. KlausMultiparking

Sjedište tvrtke je u južnoj Njemačkoj u gradu Memmingenu i jedan je od vodećih proizvođača

uređaja za parkiranja. KlausMultiparking je osnovan prije 50 godina i ima reference u više od

80 zemalja širom svijeta. Proizvodi širok spektar uređaja za parkiranje vozila i konstantno

pruža nova rješenja na području sigurnosti i produktivnosti parkiranja u urbanim središtima.

U nastavku su prikazana dva rješenja.

4.1.2.1. SingleVario2061

SingleVario2061 je jednostavan parkirni uređaj koji na ekonomičan način stvara dva parkirna

mjesta odjednom [Slika 4. Parkirni uređaj SingleVario2061, tvrtke KlausMultiparking].

Slika 4. Parkirni uređaj SingleVario2061, tvrtke KlausMultiparking

Page 31: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 14

Osnovne značajke:

lako održavanje

idealan za vanjsku upotrebu

visoka fleksibilnost.

Tablica 5. Specifikacija parkirnog uređaja SingleVario2061

S obzirom na to da je sustav izgrađen bez jame, može se koristiti kod kuća ili poslovnih

prostora. Velika prednost sustava SingleVario2061 je njegova visoka fleksibilnost. Uređaj se

može prilagoditi postojećim prostornim situacijama i različitim visinama vozila. Donje

parkirno mjesto mora biti prazno kako bi se platforma mogla spustiti. Sustav je idealno

rješenje ako se, na primjer, gornja platforma koristi za dugotrajno parkiranje a donje parking

mjesto za kratko trajno vrijeme parkiranja.

4.1.2.2. SingleUp2015

SingleUp2015 je uređaj koji je idealan u slučaju smanjene visine prostora. Donje parkirno

mjesto mora uvijek biti prazno da bi se platforma mogla spustiti. Podizanje platforme

ostvaruje se pomoću električnog hidrauličnog cilindra, koji je zapravo srce samog uređaja.

Uređaj je konstruiran tako da je održavanje vrlo lako odnosno, većina dijelova je vrlo

pristupačna. Svojom konstrukcijom, pogodan je za postavljanje u zatvorenom prostoru [Slika

5. Parkirni uređaj SingleUp 2015, tvrtke KlausMultiparking].

Maksimalne dimenzije uređaja 2000x5200 (mm)

Minimalne dimenzije uređaja 1500x5000 (mm)

Standardne dimenzije uređaja 1800x5200 (mm)

Ukupna visina standardnog tipa 1800 (mm)

Snaga 1.5 (kW)

Pogon 230/400V, 50Hz

Brzina dizanja 0.05 (m/s)

Masa uređaja 1000 (kg)

Ukupna dozvoljena masa vozila 2000-2500 (kg)

Page 32: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 15

Slika 5. Parkirni uređaj SingleUp 2015, tvrtke KlausMultiparking

Tablica 6. Specifikacija parkirnog uređaja SingleVario2061

Maksimalne dimenzije uređaja 2000x5200 (mm)

Minimalne dimenzije uređaja 1500x5000 (mm)

Standardne dimenzije uređaja 1800x5200 (mm)

Ukupna visina standardnog tipa 1800 (mm)

Snaga 1.5 (kW)

Pogon 230/400V, 50Hz

Brzina dizanja 0.05 (m/s)

Masa uređaja 1000 (kg)

Ukupna dozvoljena masa vozila(kg) 2000-2500 (kg)

Page 33: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 16

Osnovne značajke:

lako održavanje

štedi prostor

visoka fleksibilnost.

4.2. Potrebe i zahtjevi kupaca

Potrebe kupaca jedan su od najvažnijih kriterija prilikom koncipiranja proizvoda. Od kupaca

se dobivaju informacije što bi trebalo na postojećim proizvodima (strojevima) poboljšati, što

bi trebalo ukloniti, što je dobro i na kraju, što bi bilo dobro dodati. Osnovna potreba kupca

parkirnog uređaja je podići vozilo na određenu visinu.

Osim toga, javljaju se još neke dodatne potrebe i zahtjevi kupca kao što su:

protuklizna radna platforma

standardni dijelovi

zaštitni branik

jednostavan način uporabe

prihvatljiva cijena

kvaliteta i pouzdanost

sigurnost.

Uz sve to, većini kupaca bitan je i izgled parkirnog uređaja pa je prilikom konstruiranja

potrebno voditi računa i o tom zahtjevu.

4.3. Određivanje ciljanih karakteristika

Ciljane karakteristike jednostrukog parkirnog uređaja su:

maksimalna nosivost vozila (masa): 3500 kg

visina podizanja do: 2800 mm

širina uređaja: 2600 m

duljina uređaja: 6000 mm

maksimalna masa uređaja: 2500 kg

maksimalna kvaliteta i produktivnost uređaja

minimalna cijena stroja

brzina podizanja minimalno: 0.1 m/s

pogon pomoću hidrauličkog cilindra.

Page 34: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 17

4.4. Funkcijska dekompozicija

Slika 6. Funkcijska dekompozicija jednostrukog uređaja za parkiranje

Page 35: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 18

4.5. Morfološka matrica

Morfološka matrica dobiva se iz funkcijske dekompozicije jednostrukog uređaja za parkiranje

[Slika 6. Funkcijska dekompozicija jednostrukog uređaja za parkiranje]. Na temelju

morfološke matrice [Tablica 7. Morfološka matrica] dobiva se niz mogućih rješenja

koncepata. Vrednovanjem mogućih rješenja dolazi se do najboljeg koncepta koji se u

potpunosti razradi.

Tablica 7. Morfološka matrica

Funkcija Princip i rješenja

Dizanje i

spuštanje

omogućiti

Hidraulički cilindar Čelično uže

Dizanje i

spuštanje

omogućiti

Lanac

Podizanje

vozila

omogućiti

Platforma

Siguran rad

omogućiti

Protuklizna ploča Graničnik za pozicioniranje

Siguran rad

omogućiti

Sigurnosni prekidač Podne rešetke

Page 36: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 19

4.6. Kreiranje koncepata

Svi dijelovi jednostrukog sustava za parkiranje izrađeni su od kvalitetnog, pocinčanog,

čeličnog lima i time zaštićeni od korozije. Da bi se sustav mogao koristiti na otvorenim

prostorima svi dijelovi sustava moraju biti zaštićeni protiv korozije vrućim pocinčavanjem.

4.6.1. Koncept 1

Slika 7. Koncept 1

Koncept 1 sastoji se od sljedećih dijelova:

1. stopa (2 kom);

2. sklop stupa (2 kom);

3. platforma (1 kom);

Page 37: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 20

4. klizač (2 kom);

5. hidraulični sklop (1 kom).

Platforma se sastoji od:

1. kolovozne podne rešetke;

2. hodne podne rešetke;

3. sekundarni nosači;

4. glavni nosači;

5. srednji glavni nosač;

6. rubni čeoni nosač;

7. rubni nagazni nosač;

8. rubni konzolni nosač.

Dimenzije platforme mogu biti različite no pritom treba voditi računa da maksimalna širina

vozila nije veća od 2200 mm. Za većinu vozila s dva vanjska retrovizora preporučuje se

koristiti platformu širine 2500 mm.

Hidraulički sklop sastoji se od sljedećih dijelova:

1. hidraulički cilindar (kom 2);

2. elektromagnetski ventil (kom 2);

3. sigurnosni ventil (kom 2);

4. hidraulični vodovi;

5. spojnica vodova;

6. visokotlačne cijevi;

7. instalacijski materijal.

Električni sklop sastoji se od:

1. upravljačke kutije;

2. kutije s relejima i osiguračima.

4.6.1.1. Opis koncepta 1

Koncept 1 sastoji se od dvije stope (1) koje su izrađene od C – profila. Stope su učvršćene u

podlogu sidrenim vijcima. Podloga mora biti betonska (minimalno kvalitete C20/25), a

dubina bušenja iznosi cca. 15 cm. Dva čelična stupa (2) koja su izrađena od C – profila

okomito su zavarena na stope. Unutar stupova pričvrščene su dvije vodilice po kojima klizi

sklop klizača. Sklopovi klizača (4) izrađeni su od kvadratnih cijevi, koje se montiraju unutar

Page 38: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 21

stupova. Na svakoj kvadratnoj cijevi nalaze se po četiri klizača i sklopa konzole koja je

zavarena na kvadratnu cijev. Hidraulički sklop (5) vertikalno diže i spušta sklop klizača.

Hidraulički sklop (5) sastoji se od hidrauličkog cilindra koji se nalazi unutar stupova uležišten

je na stopu i ukopan u podu. Nosiva ploča (6) pričvršćena je vijcima za sklop klizača (4) i

platformu (3).

4.6.2. Koncept 2

Slika 8. Koncept 2

Page 39: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 22

Koncept 2 sastoji se od sljedećih dijelova:

1. stopa (2 kom);

2. stup (2 kom);

3. platforma (1 kom);

4. klizač (2 kom);

5. lančani sklop (1 kom);

Platforma se sastoji od:

1. osnovne konstrukcije;

2. bočnih stranica;

3. gaznih protukliznih limova;

4. podešavajućeg graničnika za kotače;

5. poprečnih greda (tri poprečne grede ispod platforme) ;

6. vijaka.

Dimenzije platformi mogu biti različite no pritom treba voditi računa da maksimalna širina

vozila nije veća od 2200 mm. Za većinu vozila s dva vanjska retrovizora preporučuje se

koristiti platformu širine 2500 mm.

Lančani sklop sastoji se od sljedećih dijelova:

1. lanac;

2. lančanik (2 kom);

3. osovina;

4. ležaj.

Električni sklop sastoji se od:

1. upravljačke kutije;

2. kutije s relejima i osiguračima.

4.6.2.1. Opis koncepta 2

Koncept 2 sastoji se od dvije stope (1) koje izrađene od C – profila. Stope su učvršćene u

podlogu sidrenim vijcima. Podloga mora biti betonska (minimalno kvalitete C20/25), a

dubina bušenja iznosi cca. 15 cm. Dva čelična stupa (2) koja su izrađena od C – profila

okomito su zavarena na stope. Unutar stupa pričvrščene su dvije vodilice po kojima klizi

sklop klizača. Sklopovi klizača (4) izrađeni su od C – profila, koji se montiraju unutar

stupova. Na svakom C – profilu nalaze se po četiri klizača. Lančani sklop (5) vertikalno diže i

Page 40: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 23

spušta sklop klizača, a samim time i platformu. Nosiva ploča (6) pričvršćena je vijcima za

sklop klizača (6) i platformu (3).

4.7. Vrednovanje i odabir koncepta

Kako bi se odabrao najbolji koncept, potrebno je vrednovati pojedine koncepte i utvrditi koji

je od ponuđenih najpovoljniji za daljnju razradu. Vrednovanje se vrši po nekoliko kriterija

[Tablica 8. Vrednovanje koncepta i odabir najboljeg] koji se ocjenjuju.

Najbolje ocijenjeni koncept kreće u detaljnu odnosno konstrukcijsku razradu.

Tablica 8. Vrednovanje koncepta i odabir najboljeg

KRITERIJ Koncept 1 Koncept 2

Jednostavnost konstrukcije - -

Standardni dijelovi + +

Stabilnost + +

Broj elemenata +/- -

Kompaktnost + -

Cijena + -

Ʃ 4.5 2

Vrednovanjem koncepata te zbrajanjem ocjena pojedinih kriterija ustanovljeno je da je

Koncept 1 najprihvatljiviji za daljnju razradu.

Page 41: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 24

5. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE VOZILA

U ovom diplomskom radu projektiran je jednostruki uređaj za parkiranje kombi vozila.

Kombi vozila spadaju u vozila B kategorije. Prema zakonu o sigurnosti prometa na cestama u

B kategoriju spadaju motorna vozila, osim vozila kategorije A, čija najveća dozvoljena masa

nije veća od 3500 kg i koja nemaju više od osam sjedišta, ne računajući sjedište za vozača. U

nastavku su prikazane tehničke karakteristike kombi vozila za prijevoz putnika [Slika 9.

Kombi vozilo za prijevoz putnika, Opel Vivaro] ali i kombi vozila za prijevoz tereta

[Slika 10. Veliko dostavno vozilo, Opel Movano] za koje je uređaj za parkiranje i

projektiran.

5.1. Opel Vivaro

Slika 9. Kombi vozilo za prijevoz putnika, Opel Vivaro

Page 42: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 25

Tablica 9. Tehničke karakteristike kombi vozila, Opel Vivaro

5.3. Opel Movano

Slika 10. Veliko dostavno vozilo, Opel Movano

Tehničke karakteristike kombi vozila

Duljina vozila (mm) 5182

Širina vozila (mm) 2232

Visina vozila (mm) 1982

Međuosovinski razmak vozila (mm) 3498

Masa vozila (kg) 1735

Ukupna dozvoljena masa vozila(kg) 3000

Page 43: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 26

Tablica 10. Tehničke karakteristike kombi vozila, Opel Movano

Detaljnom analizom tržišta gospodarskih kombi vozila dobiveni su ulazni podaci koji su

potrebni u daljnjem proračunu.

Tablica 11. Ulazni tehnički podaci

Tehničke karakteristike kombi vozila

Duljina vozila (mm) 6198

Širina vozila (mm) 2200

Visina vozila (mm) 2527

Međuosovinski razmak vozila (mm) 3682

Masa vozila (kg) 2110

Ukupna dozvoljena masa vozila(kg) 3500

Ulazni tehnički podaci

Maksimalna duljina vozila (mm) 5680

Maksimalna širina vozila (mm) 2240

Maksimalna visina vozila (mm) 2600

Međuosovinski razmak vozila (mm) 3680

Maksimalna masa vozila (kg) 2110

Ukupna dozvoljena masa vozila (kg) 3500

Page 44: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 27

6. KONSTRUKCIJSKA RAZRADA

Nakon što je odabran najbolji koncept, završena je faza koncipiranja. Nakon toga, potrebno je

odabrani koncept razraditi, odnosno počinje faza konstruiranja tj. konstrukcijska razrada.

6.1. Zavarena nosiva konstrukcija pomične platforme

Zavarena nosiva konstrukcija pomične platforme jednostrukog uređaja za parkiranje kombi

vozila konstruirana je tako da može izdržati opterećenja tereta i elemenata koji se nalaze iznad

nje. Gotovo svi spojevi su zavareni, naravno različitim debljinama zavara. Konstrukcija

pomične platforme [Slika 11. Zavarena nosiva konstrukcija pomične platforme] sastoji se od

uglavnom standardnih dijelova kao što su kvadratne cijevi 80x80x4 mm različitih duljina

(l=940 mm, l=880 mm, l=720 mm, l=680 mm), pravokutne cijevi 120x80x5 mm (l=2400

mm), pravokutne cijevi 180x100x6 mm (l=2400 mm), C profili 200x80x90x3 mm (l=2400

mm), UPE 270 profili (l=6340 mm).

Slika 11. Zavarena nosiva konstrukcija pomične platforme

Page 45: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 28

6.2. Pomična platforma

Sklop pomične platforme [Slika 12. Pomična platforma] sastoji se od zavarene nosive

konstrukcijske platforme, podnih rešetki, gaznog profila i dvije nosive ploče. Podne rešetke

su dimenzija 1000x800 mm, polažu se na nosivu konstrukciju pomične platforme, slažu se

jedna do druge, bez zazora. Podne rešetke fiksiraju se isprekidanim kutnim zavarom a3 na

svakih 250 mm/ 50 mm zavara međusobno i za konstrukciju. Na početku nosive konstrukcije

zavaren je nagazni profil koji omogućava lakše penjanje vozila na pomičnu platformu. Nosiva

ploča(1) koja sluzi za dizanje i spuštanje pomične platforme zavarena je na sredini UPE 270

profila i vijčanim spojem pričvršćena za sklop klizača.

Slika 12. Pomična platforma

Page 46: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 29

6.3. Sklop klizača

Sklop klizača sastoji se od: kvadratne cijevi 180x180x6 mm, sklopa konzole, četiri klizač i

nosive ploče (2). Na kvadratnu cijevi 180x180x6 mm zavarena su četiri klizača, sklop

konzole i nosiva ploča (2). Klizači služe za klizanje po vodilici koja je pričvršćena vijcima

za stup uređaja. Sklop konzole zavaren je unutar kvadratne cijevi i spojen svornjakom za

hidraulički cilindar pomoću kojeg se diže i spušta sklop klizača. Nosiva ploča (2) koja ima

dimenzije 900x243x20 mm zavarena je za kvadratnu cijev i vijcima M16x50 spojena za

nosivu ploču (1).

Slika 13. Sklop klizača

6.4. Sklop stupa

Sklop stupa sastoji se od: sklopa c-profila, sklopa stope, dvoradnog hidrauličkog cilindra,

hidrauličkog opružnog cilindra. U sklopu c- profila vijcima M8x30 pričvršćene su vodilice po

kojima klizi sklop klizača. Sklop stope pričvršćena je sidrenim vijcima za tlo. Sklop c-profila

Page 47: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 30

i sklopa stope međusobno su zavareni kutnim zavarom a5. Sklop hidrauličkog cilindra koji je

ukupan u tlo 2800 mm pričvršćen je je prirubnicom na dnu sklopa stupa vijcima M12x40.

Hidraulični cilindar pomoću svornjaka je spojen sa sklopom klizača pomoću kojeg se diže i

spušta pomična platforma. Hidraulički opružni cilindar koji služi za zabravljivanje uređaja na

visini od 3120mm pričvršćen je vijcima M10x30 na sredini stupa. Na sklopu stupa nalaze se

obujmice koje služe za pozicioniranje i pričvršćivanje hidrauličkih vodova.

Slika 14. Sklop stupa

6.5. Sklop parkirnog uređaja

Sklop parkirnog uređaja sastoji se od: lijevoga sklopa stupa, desnoga sklopa stupa, dva

klizača, pomične platforme i dvije pravokutne cijevi. Pravokutne cijevi 300x180x6 duljine

Page 48: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 31

l=3000mm ukopane su u tlo i služe kao pozicioniranje i zaštita hidrauličkih cilindara. Unutar

sklopova stupa pozicioniraju se sklopovi klizača. Sklopovi klizača i hidraulički cilindri

međusobno su povezani svornjacima koji omogućuju vezu pomoću koji se diže i spušta

pomična platforma. Sklopovi klizača povezani su za pomičnu platformu vijcima M16x50 koji

čine vezu koja omogućava dizanje i spuštanje pomične platforme.

Slika 15. Sklop parkirnog uređaja

Page 49: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 32

7. PRORAČUN

7.1. Djelovanja i opterećenja

Zadano:

- dimenzije platforme: 6500 ∙ 2600 𝑚𝑚

- masa tereta za dizanje: 𝑚𝑡 = 3500 𝑘𝑔

- projektno statičko opterećenje – stalno djelovanje: 𝑔𝑠 = 1,3 𝑘𝑁/𝑚2

Površina nosive konstrukcije:

𝐴𝑝𝑝 = 𝐷 ∙ 𝐿 = 6500 ∙ 2600 = 16900000 𝑚2 (3)

Stalno djelovanje nosača i podnih rešetki prema Eurocode-u:

𝑔𝑠 = 0,50 + 0,80 = 1,30 𝑘𝑁/𝑚2 (4)

Stalno djelovanje mase platforme:

𝐺𝑝 = 𝐴𝑝𝑝 ∙ 𝑔𝑠 = 16,8 ∙ 1,3 = 21,9 𝑘𝑁 (5)

Pomičnu platformu treba dimenzionirati tako da izdrži podizanje kombi vozila mase 3500 kg.

Treba uzeti u obzir da dolazak kombi vozila na platformu djeluje većom silom nego kada

kombi vozilo miruje. Taj utjecaj uzet je u obzir s dinamičkim koeficijentom 𝜌𝑑.

Slika 16. Raspodjela opterećenja kombi vozilaprikazuje raspodjelu opterećenja kombi vozila

Slika 16. Raspodjela opterećenja kombi vozila

Page 50: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 33

Težina kombi vozila:

𝑄 = 35 𝑘𝑁

Dinamička težina kombi vozila:

𝜌𝑑 = 1,4

𝑄𝑑 = 𝑄 ∙ 𝜌𝑑 = 35 ∙ 1,4 = 49 𝑘𝑁 (6)

Sila opterećenja zadnjih kotača kombi vozila (2/3):

𝐹𝑘.𝑧. = 𝑄𝑑 ∙2

3∙

1

2= 49 ∙ 0,667 ∙ 0,5 = 16,32 𝑘𝑁 (7)

Sila opterećenja prednjih kotača kombi vozila (1/3):

𝐹𝑘 .𝑝. = 𝑄𝑑 ∙1

3∙

1

2= 49 ∙ 0,333 ∙ 0,5 = 8,16 𝑘𝑁 (8)

7.2. Plan elemenata

Na slici 17. prikazani su elementi uređaja za parkiranje kombi vozila. Prikazani su elementi i

pozicije koje su na potrebni u daljnjem proračunu.

Slika 17. Elementi uređaja za parkiranje kombi vozila

Page 51: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 34

7.3. Popis elemenata

A. Pomična platforma

1. kolovozne ploče;

2. hodne ploče;

3. sekundarni nosači;

4. glavni nosači;

5. srednji glavni nosač;

6. rubni čeoni nosač;

7. rubni nagazni nosač;

8. rubni konzolni nosači.

B. Nepomični stupovi

9. vertikalni stupovi uređaja.

C. Postolje uređaja

10. temeljni nosači usidreni na armirano – betonsku ploču.

D. Sklop klizača

7.4. Odabir materijala i sistema

7.4.1. Materijal

Izbor materijala za konstrukciju ovisi o svojstvima koja konstrukcija mora imati. To su:

mehaničke karakteristike, kvaliteta čelika, nosivost, tražena kvaliteta, cijena. Većina

elemenata konstrukcije bit će od konstrukcijskog čelika kvalitete S275JR (čelični profili,

limovi i cijevi). Karakteristike čelika S275JR

𝑅𝑒 = 275 𝑁/𝑚𝑚2 – najmanja granica razvlačenja

𝑅𝑚 = 430 − 580𝑁/𝑚𝑚2 – zatezna čvrstoća

𝑆 = 1,5 – sigurnost prema pojavi deformacije

𝜎𝑑𝑜𝑝 = 185 𝑁/𝑚𝑚2 – dopušteno naprezanje

𝜏𝑑𝑜𝑝 = 105 𝑁/𝑚𝑚2 – dopušteno posmično naprezanje

𝐸 = 210000 𝑁/𝑚𝑚2 – modul elastičnosti

7.4.2. Sistem

Vozne i hodne ploče:

Page 52: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 35

Dvoosno (x, y) nosive ploče oslonjene na 4 stranice po cijelom opsegu

Nosači platforme:

Jednostavne nosive proste grede

Rubni nosači ploče:

Jednostavne nosive konzolne grede

Stupovi i postolje:

Složeni nosivi konzolni nosač

7.5. Proračun elemenata pomične platforme

7.5.1. Podne rešetke

Podne rešetke izabrane su radi osiguranja kombi vozila protiv klizanja po pomičnoj platformi.

Polažu se na nosivu konstrukciju pomične platforme, slažu se jedna do druge, bez zazora.

Fiksiraju se isprekidanim zavarom međusobno i za konstrukciju. [Slika 18. Raspored

podnih rešetki ]prikazuje raspored podnih rešetki i njihove dimenzije koje se koriste na

pomičnoj platformi.

Slika 18. Raspored podnih rešetki

Page 53: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 36

Odabrane su podne rešetke njemačkog proizvođača Gebrüder Meiser GmbH koje svojim

karakteristikama zadovoljavaju tražene uvjete. [Tablica 12. Karakteristike podnih

rešetki prikazuje karakteristike podnih rešetki.

Tablica 12. Karakteristike podnih rešetki

Karakteristike podnih rešetki

Dimenzije podnih rešetki 1000𝑚𝑚 ∙ 800𝑚𝑚

Visina podnih rešetki ℎ = 40𝑚𝑚

Korak lamele 𝑡 = 30𝑚𝑚

Nosiva lamela ℎ1 = 40 𝑚𝑚 ∙ 3 𝑚𝑚

Razdjelna lamela ℎ2 ∙ 𝑏2 = 30 𝑚𝑚 ∙ 3 𝑚𝑚

Dopušteno opterećenje kotača 𝐹𝑑.𝑜.𝑘. = 19,3 𝑘𝑁

Težina podne rešetke 𝑞𝑝.𝑟. = 0,375 𝑘𝑁/𝑚

7.5.2. Sekundarni nosači (3)

7.5.2.1. Sekundarni nosači 1 (3)

Slika 19. Prikaz djelovanja sila na sekundarni nosač 1 (3)

Podaci potrebni za proračun sekundarnog nosača 1 (3):

𝑞𝑝.𝑟. = 0,375 𝑘𝑁/𝑚

𝐹𝑘.𝑧. = 16,32 𝑘𝑁

𝐿 = 940 𝑚𝑚

Page 54: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 37

Maksimalni moment savijanja sekundarnog nosača 1 (3):

𝑀𝑚𝑎𝑥 =𝑞𝑝.𝑟. ∙ 𝐿2

8+

𝐹𝑘.𝑧. ∙ 𝐿

4 (9)

𝑀𝑚𝑎𝑥 =0,375 ∙ 9402

8+

16,32 ∙ 940

4

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 0,0414 + 3,8352 = 3,8766 𝑘𝑁𝑚𝑚 = 3876600𝑁𝑚𝑚

Moment otpora presjeka nosača:

𝑊 =𝑀𝑚𝑎𝑥

𝜎𝑑 (10)

𝑊 =3876600

185= 20954,6 𝑚𝑚3 = 20,954 𝑐𝑚3

Odabrani profil:

Kvadratni cijevni profil 80x80x4 mm

𝐼𝑦 = 115 𝑐𝑚4 = 1150000 𝑚𝑚4

𝑊𝑦 = 28,8 𝑐𝑚3 = 28800 𝑚𝑚3

𝐺 = 9,44 𝑘𝑔/𝑚

Uvjet čvrstoće – kontrola naprezanja za odabrani presjek:

𝜎 =𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑊𝑦≤ 𝜎𝑑𝑜𝑝 (11)

𝜎 =3876600

28800= 135 ≤ 185 𝑁/𝑚𝑚2

ZADOVOLJAVA

Kontrola progiba:

𝑓𝑑𝑜𝑝 =𝐿

300 (12)

𝑓𝑑𝑜𝑝 =940

300= 3,14 𝑚𝑚

𝑓 =1

𝐸 ∙ 𝐼(

𝐹𝑘.𝑧. ∙ 𝐿3

48+

5

384∙ 𝑞𝑝.𝑟. ∙ 𝐿4) (13)

𝑓 =1

210000 × 115 · 104(

16320 × 9403

48+

5

384× 0,375 × 9404)

𝑓 = 1,19 ≤ 3,14 = 𝑓𝑑𝑜𝑝

ZADOVOLJAVA

Page 55: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 38

7.5.2.2. Sekundarni nosači 2 (3)

Slika 20. Prikaz djelovanja sila na sekundarni nosač 2 (3)

Podaci potrebni za proračun sekundarnog nosača 2 (3):

𝑞𝑝.𝑟. = 0,375 𝑘𝑁/𝑚

𝐹𝑘.𝑧. = 16,32 𝑘𝑁

𝐿 = 880 𝑚𝑚

Maksimalni moment savijanja sekundarnog nosača 2 (3):

𝑀𝑚𝑎𝑥 =𝑞𝑝.𝑟. ∙ 𝐿2

8+

𝐹𝑘.𝑧. ∙ 𝐿

4 (14)

𝑀𝑚𝑎𝑥 =0,375 ∙ 0,882

8+

16,32 ∙ 0,88

4

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 0,03634 + 3,5904 = 3,6237 𝑘𝑁𝑚 = 3623700𝑁𝑚𝑚

Moment otpora presjeka nosača:

𝑊 =𝑀𝑚𝑎𝑥

𝜎𝑑 (15)

𝑊 =3623700

185= 19603,78 𝑚𝑚3 = 19,603 𝑐𝑚3

Odabrani profil:

Kvadratni cijevni profil 80x80x4 mm

𝐼𝑦 = 115 𝑐𝑚4 = 1150000 𝑚𝑚4

𝑊𝑌 = 28,8 𝑐𝑚3 = 28800 𝑚𝑚3

𝐺 = 9,44 𝑘𝑔/𝑚

Page 56: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 39

Uvjet čvrstoće – kontrola naprezanja za odabrani presjek:

𝜎 =𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑊𝑦≤ 𝜎𝑑𝑜𝑝 (16)

𝜎 =3626700

28800= 126 ≤ 185 𝑁/𝑚𝑚2

ZADOVOLJAVA

Kontrola progiba:

𝑓𝑑𝑜𝑝 =𝐿

300 (17)

𝑓𝑑𝑜𝑝 =880

300= 2,94 𝑚𝑚

𝑓 =1

𝐸 ∙ 𝐼(

𝐹𝑘.𝑧. ∙ 𝐿3

48+

5

384∙ 𝑞𝑝.𝑟. ∙ 𝐿4) (18)

𝑓 =1

210000 × 115 · 104(

16320 × 8803

48+

5

384× 0,375 × 8804)

𝑓 = 0,97 ≤ 2,94 = 𝑓𝑑𝑜𝑝

ZADOVOLJAVA

7.5.2.1. Sekundarni nosači 3 (3)

Slika 21. Prikaz djelovanja sila na sekundarni nosač 3 (3)

Podaci potrebni za proračun sekundarnog nosača 3 (3):

𝑞𝑝.𝑟. = 0,375 𝑘𝑁/𝑚

𝐹𝑘.𝑧. = 16,32 𝑘𝑁

𝐿 = 720 𝑚𝑚

Page 57: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 40

Maksimalni moment savijanja sekundarnog nosača 3 (3)

𝑀𝑚𝑎𝑥 =𝑞𝑝.𝑟. ∙ 𝐿2

8+

𝐹𝑘.𝑧. ∙ 𝐿

4 (19)

𝑀𝑚𝑎𝑥 =0,375 ∙ 0,722

8+

16,32 ∙ 0,72

4

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 0,0243 + 2,775 = 2,962 𝑘𝑁𝑚 = 2962000𝑁𝑚𝑚

Moment otpora presjeka nosača:

𝑊 =𝑀𝑚𝑎𝑥

𝜎𝑑 (20)

𝑊 =2962000

185= 16011 𝑚𝑚3 = 16,011 𝑐𝑚3

Odabrani profil:

Kvadratni cijevni profil 80x80x4 mm

𝐼𝑦 = 115 𝑐𝑚4 = 1150000 𝑚𝑚4

𝑊𝑦 = 28,8 𝑐𝑚3 = 28800 𝑚𝑚3

𝐺 = 9,44 𝑘𝑔/𝑚

Uvjet čvrstoće – kontrola naprezanja za odabrani presjek:

𝜎 =𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑊𝑦≤ 𝜎𝑑𝑜𝑝 (21)

𝜎 =2962000

28800= 103 ≤ 185 𝑁/𝑚𝑚2

ZADOVOLJAVA

Kontrola progiba:

𝑓𝑑𝑜𝑝 =𝐿

300 (22)

𝑓𝑑𝑜𝑝 =720

300= 2,4 𝑚𝑚

𝑓 =1

𝐸 ∙ 𝐼(

𝐹𝑘.𝑧. ∙ 𝐿3

48+

5

384∙ 𝑞𝑝.𝑟. ∙ 𝐿4) (23)

𝑓 =1

210000 × 115 · 104(

16320 × 7203

48+

5

384× 0,375 × 7204)

𝑓 = 0,54 ≤ 2,94 = 𝑓𝑑𝑜𝑝

ZADOVOLJAVA

Page 58: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 41

7.5.2.2. Sekundarni nosači 4 (3)

Slika 22. Prikaz djelovanja sila na sekundarni nosač 4 (3)

Podaci potrebni za proračun sekundarnog nosača 4 (3):

𝑞𝑝.𝑟. = 0,375 𝑘𝑁/𝑚

𝐹𝑘.𝑧. = 16,32 𝑘𝑁

𝐿 = 680 𝑚𝑚

Maksimalni moment savijanja sekundarnog nosača 4 (3):

𝑀𝑚𝑎𝑥 =𝑞𝑝.𝑟. ∙ 𝐿2

8+

𝐹𝑘.𝑧. ∙ 𝐿

4 (24)

𝑀𝑚𝑎𝑥 =0,375 ∙ 0,722

8+

16,32 ∙ 0,68

4

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 0,02168 + 2,775 = 2,962 𝑘𝑁𝑚 = 2797000𝑁𝑚𝑚

Moment otpora presjeka nosača:

𝑊 =𝑀𝑚𝑎𝑥

𝜎𝑑 (25)

𝑊 =2797000

185= 15119 𝑚𝑚3 = 15,119 𝑐𝑚3

Odabrani profil:

Kvadratni cijevni profil 80x80x4 mm

𝐼𝑦 = 115 𝑐𝑚4 = 1150000 𝑚𝑚4

𝑊𝑦 = 28,8 𝑐𝑚3 = 28800 𝑚𝑚3

𝐺 = 9,44 𝑘𝑔/𝑚

Page 59: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 42

Uvjet čvrstoće – kontrola naprezanja za odabrani presjek:

𝜎 =𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑊𝑦≤ 𝜎𝑑𝑜𝑝 (26)

𝜎 =2797000

28800= 97 ≤ 185 𝑁/𝑚𝑚2

ZADOVOLJAVA

Kontrola progiba:

𝑓𝑑𝑜𝑝 =𝐿

300 (27)

𝑓𝑑𝑜𝑝 =680

300= 2,3 𝑚𝑚

𝑓 =1

𝐸 ∙ 𝐼(

𝐹𝑘.𝑧. ∙ 𝐿3

48+

5

384∙ 𝑞𝑝.𝑟. ∙ 𝐿4) (28)

𝑓 =1

210000 × 115 · 104(

16320 × 6803

48+

5

384× 0,375 × 6804)

𝑓 = 0,45 ≤ 2,94 = 𝑓𝑑𝑜𝑝

ZADOVOLJAVA

7.5.3. Glavni nosač (4)

Slika 23. Prikaz djelovanja sila na glavni nosač (4)

Podaci potrebni za proračun glavnog nosač (4):

𝑞𝑝.𝑟. = 0,375 𝑘𝑁/𝑚

𝐹𝑘.𝑧. = 16,32 𝑘𝑁

𝐿 = 2400 𝑚𝑚

Page 60: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 43

𝑥1 = 350 𝑚𝑚

Maksimalni moment savijanja sekundarnog nosača (4):

𝑀𝑚𝑎𝑥 =𝑞𝑝.𝑟. ∙ 𝐿2

8+ 𝐹𝑘.𝑧. ∙ 𝑥1 (29)

𝑀𝑚𝑎𝑥 =0,375 ∙ 24002

8+ 16,32 ∙ 0,35

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 0,27 + 5,712 = 5,982 𝑘𝑁𝑚 = 5982000𝑁𝑚𝑚

Moment otpora presjeka nosača:

𝑊 =𝑀𝑚𝑎𝑥

𝜎𝑑 (30)

𝑊 =5982000

185= 32335,13 𝑚𝑚3 = 32,335 𝑐𝑚3

Odabrani profil:

Pravokutni cijevni profil 120x80x5 mm

𝐼𝑦 = 362 𝑐𝑚4 = 3620000 𝑚𝑚4

𝑊𝑦 = 60,4 𝑐𝑚3 = 60400 𝑚𝑚3

𝐺 = 14,6 𝑘𝑔/𝑚

Uvjet čvrstoće – kontrola naprezanja za odabrani presjek:

𝜎 =𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑊𝑦≤ 𝜎𝑑𝑜𝑝 (31)

𝜎 =5982000

60400= 99 ≤ 185 𝑁/𝑚𝑚2

ZADOVOLJAVA

Kontrola progiba:

𝑓𝑑𝑜𝑝 =𝐿

300 (32)

𝑓𝑑𝑜𝑝 =2400

300= 8 𝑚𝑚

Page 61: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 44

𝑓 =1

𝐸 ∙ 𝐼(

𝐹𝑘.𝑧. ∙ 𝐿3

48+

5

384∙ 𝑞𝑝.𝑟. ∙ 𝐿4) (33)

𝑓 =1

210000 × 115 · 104(

16320 × 24003

48+

5

384× 0,375 × 24004)

𝑓 = 6,4 ≤ 8 = 𝑓𝑑𝑜𝑝

ZADOVOLJAVA

7.5.4. Srednji glavni nosač (5)

Slika 24. Prikaz djelovanja sila na srednji glavni nosač (5)

Srednji glavni nosač opterećen je:

Podaci potrebni za proračun srednjeg glavnog nosača (5):

𝐹𝑘.𝑧. = 16,32 𝑘𝑁

𝐿 = 2800 𝑚𝑚

𝑥1 = 550 𝑚𝑚

Maksimalni moment savijanja sekundarnog nosača (5):

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝐹𝑘.𝑧. ∙ 𝑥1 (34)

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 16,32 ∙ 0,55

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 8,89 𝑘𝑁𝑚 = 8890000𝑁𝑚𝑚

Moment otpora presjeka nosača:

𝑊 =𝑀𝑚𝑎𝑥

𝜎𝑑 (35)

𝑊 =8980000

185= 48540 𝑚𝑚3 = 48,54 𝑐𝑚3

Page 62: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 45

Odabrani profil:

Pravokutni cijevni profil 200x120x8 mm

𝐼𝑦 = 2441 𝑐𝑚4 = 24410000 𝑚𝑚4

𝑊𝑦 = 244 𝑐𝑚3 = 244000 𝑚𝑚3

𝐺 = 36,9 𝑘𝑔/𝑚

Uvjet čvrstoće – kontrola naprezanja za odabrani presjek:

𝜎 =𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑊𝑦≤ 𝜎𝑑𝑜𝑝 (36)

𝜎 =8980000

244000= 37 ≤ 185 𝑁/𝑚𝑚2

ZADOVOLJAVA

Kontrola progiba:

𝑓𝑑𝑜𝑝 =𝐿

300 (37)

𝑓𝑑𝑜𝑝 =2800

300= 9,3 𝑚𝑚

𝑓 =𝐹𝑘,𝑧

𝐸 ∙ 𝐼∙

𝐿3

48≤ 𝑓𝑑𝑜𝑝 (38)

𝑓 =116320

210000 × 2441 · 104∙

28003

48

𝑓 = 1,5 ≤ 9,3 = 𝑓𝑑𝑜𝑝

ZADOVOLJAVA

7.5.5. Rubni čeoni nosač (6)

Slika 25. Prikaz djelovanja sila na rubni čeoni nosač (6)

Page 63: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 46

Podaci potrebni za proračun rubnog čeonog nosača (6):

𝐹𝑘.𝑧. = 16,32 𝑘𝑁

𝐿 = 2400 𝑚𝑚

𝑥1 = 350 𝑚𝑚

Maksimalni moment savijanja sekundarnog nosača (6):

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝐹𝑘.𝑧. ∙ 𝑥1 (39)

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 16,32 ∙ 0,35

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 5,712 𝑘𝑁𝑚 = 5712000𝑁𝑚𝑚

Moment otpora presjeka nosača:

𝑊 =𝑀𝑚𝑎𝑥

𝜎𝑑 (40)

𝑊 =5712000

185= 30876 𝑚𝑚3 = 30,876 𝑐𝑚3

Odabrani profil:

Hladno valjani C – profil 200/80/30/3 mm

𝐼𝑦 = 712 𝑐𝑚4 = 7120000 𝑚𝑚4

𝑊𝑦 = 60,4 𝑐𝑚3 = 60400 𝑚𝑚3

𝐺 = 9,3 𝑘𝑔/𝑚

Uvjet čvrstoće – kontrola naprezanja za odabrani presjek:

𝜎 =𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑊𝑦≤ 𝜎𝑑𝑜𝑝 (41)

𝜎 =5712000

60400= 95 ≤ 185 𝑁/𝑚𝑚2

ZADOVOLJAVA

Kontrola progiba:

𝑓𝑑𝑜𝑝 =𝐿

300 (42)

𝑓𝑑𝑜𝑝 =2400

300= 8 𝑚𝑚

Page 64: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 47

𝑓 =𝐹𝑘,𝑧

𝐸 ∙ 𝐼∙

𝐿3

48≤ 𝑓𝑑𝑜𝑝 (43)

𝑓 =116320

210000 × 712 · 104∙

24003

48

𝑓 = 3,14 ≤ 8 = 𝑓𝑑𝑜𝑝

ZADOVOLJAVA

7.5.6. Rubni konzolni nosač (7)

Rubni konzolni nosač uležišten je u sredini, provodi se proračun kao dva konzolna nosača.

7.5.6.1. Rubni konzolni nosač 1 (7)

Slika 26. Prikaz dijelovanja sile na rubni konzolni nosač 1 (7)

Podaci potrebni za proračun rubnog konzolnog nosača 1 (7):

𝐹𝑘.𝑧. = 16,32 𝑘𝑁

𝐿 = 3170 𝑚𝑚

𝑥1 = 1840 𝑚𝑚

Težina pomične platforme koja opterećuje jedan UPE 270 profil:

𝑔𝑝.𝑝. =𝑄𝑝.𝑝.

2 ∙ 𝐿 (44)

Page 65: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 48

𝑔𝑝.𝑝. =16,36

2 ∙ 3,170= 2,58

𝑘𝑁

𝑚

Maksimalni moment savijanja sekundarnog nosača 1 (7):

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝐹𝑘.𝑧. ∙ 𝑥1 + 𝑔𝑝.𝑝. ∙ 𝐿 ∙𝐿

2 (45)

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 16,32 ∙ 0,35 + 2,58 ∙ 3,170 ∙3,170

2

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 43 𝑘𝑁𝑚 = 43000000 𝑁𝑚𝑚

Moment otpora presjeka nosača:

𝑊 =𝑀𝑚𝑎𝑥

𝜎𝑑 (46)

𝑊 =43000000

185= 232433 𝑚𝑚3 = 232,433 𝑐𝑚3

Odabrani profil:

UPE 270

𝐼𝑦 = 5560 𝑐𝑚4 = 55600000 𝑚𝑚4

𝑊𝑦 = 412 𝑐𝑚3 = 412000 𝑚𝑚3

𝐺 = 38,7 𝑘𝑔/𝑚𝑚

Uvjet čvrstoće – kontrola naprezanja za odabrani presjek:

𝜎 =𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑊𝑦≤ 𝜎𝑑𝑜𝑝 (47)

𝜎 =43000000

412000= 104 ≤ 185 𝑁/𝑚𝑚2

ZADOVOLJAVA

Kontrola progiba za konzolne grede:

𝑓𝑑𝑜𝑝 =2 ∙ 𝐿

300 (48)

𝑓𝑑𝑜𝑝 =2 ∙ 3170

300= 21,3 𝑚𝑚

𝑓 =𝐹𝑘.𝑧. ∙ 𝐿3

3 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼≤ 𝑓𝑑𝑜𝑝 (49)

Page 66: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 49

𝑓 =116320 · 31703

3 ∙ 210000 × 5560 · 104

𝑓 = 14,9 ≤ 21,3 = 𝑓𝑑𝑜𝑝

ZADOVOLJAVA

7.5.6.2. Rubni konzolni nosač 2 (7)

Podaci potrebni za proračun rubnog konzolnog nosača 2 (7):

𝐹𝑘.𝑝. = 8,16 𝑘𝑁

𝐿 = 3170 𝑚𝑚

𝑥2 = 1840 𝑚𝑚

Slika 27. Prikaz djelovanja sila na rubni konzolni nosač 2 (7)

Težina pomične platforme koja opterečuje jedan UPE 270 profil:

𝑔𝑝.𝑝. =𝑄𝑝.𝑝.

2 ∙ 𝐿 (50)

𝑔𝑝.𝑝. =16,36

2 ∙ 3,170= 2,58

𝑘𝑁

𝑚

Maksimalni moment savijanja sekundarnog nosača 2 (7):

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝐹𝑘.𝑝. ∙ 𝑥2 + 𝑔𝑝.𝑝. ∙ 𝐿 ∙𝐿

2 (51)

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 8,16 ∙ 0,35 + 2,58 ∙ 3,170 ∙3,170

2

Page 67: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 50

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 27,98 𝑘𝑁𝑚 = 27980000 𝑁𝑚𝑚

Moment otpora presjeka nosača:

𝑊 =𝑀𝑚𝑎𝑥

𝜎𝑑 (52)

𝑊 =27980000

185= 151243 𝑚𝑚3 = 151,243 𝑐𝑚3

Odabrani profil:

UPE 270

𝐼𝑦 = 5560 𝑐𝑚4

𝑊𝑦 = 412 𝑐𝑚3

𝐺 = 38,7 𝑘𝑔/𝑚𝑚

Uvjet čvrstoće – kontrola naprezanja za odabrani presjek:

𝜎 =𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑊𝑦≤ 𝜎𝑑𝑜𝑝 (53)

𝜎 =27980000

412000= 68 ≤ 185 𝑁/𝑚𝑚2

ZADOVOLJAVA

Kontrola progiba za konzolne grede:

𝑓𝑑𝑜𝑝 =2 ∙ 𝐿

300 (54)

𝑓𝑑𝑜𝑝 =2 ∙ 3170

300= 21,3 𝑚𝑚

𝑓 =𝐹𝑘.𝑝. ∙ 𝐿3

3 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼≤ 𝑓𝑑𝑜𝑝 (55)

𝑓 =8160 · 31703

3 ∙ 210000 × 5560 · 104

𝑓 = 7,5 ≤ 21,3 = 𝑓𝑑𝑜𝑝

ZADOVOLJAVA5

Page 68: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 51

7.5.7. Specifikacija elemenata pomične platforme

Tablica 13. Specifikacija elemenata pomične platforme prikazuje specifikaciju elemenata

pomične platforme.

Tablica 13. Specifikacija elemenata pomične platforme

Naziv Duljina

(l=mm) Komada G (kg/m) m (kg)

Podna rešetka 1000x800x40 mm 18 37,5 675

Kvadratna cijev 80x80x4 mm 940 8 9,5 72

Kvadratna cijev 80x80x4 mm 880 12 9,5 100

Kvadratna cijev 80x80x4 mm 720 3 9,5 25

Kvadratna cijev 80x80x4 mm 680 6 9,5 39

Pravokutna cijev 120x80x5 mm 2400 5 14,6 175

Pravokutna cijev 200x120x8 mm 2400 1 36,9 89

C – profil 220/80/30/3 mm 2400 1 9,3 22

UPE 270 6340 2 24,6 312

Nagazni profil 300x8 mm 2400 1 62,4 45

Nosiva ploča 240x20 mm 900 2 156 68

Ukupna masa pomične platforme:

𝑚𝑝.𝑝. = 𝛴𝑚𝑢.𝑘. + 2% × 𝛴𝑚𝑢.𝑘. (56)

𝑚𝑝.𝑝. = 1631 + 33 = 1664 𝑘𝑔

Page 69: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 52

Ukupna težina pomične platforme:

𝑄𝑝.𝑝. = 𝑚𝑝.𝑝. × 𝑔 (57)

𝑄𝑝.𝑝. = 1713 × 9.81 = 16,33 𝑘𝑁

7.6. Proračun vijčanog spoja pomične platforme i sklopa klizača

Za proračun vijaka koji nose trenjem, najprije je potrebno odrediti momente savijanja koji

djeluju na jednu nosivu ploču pomične platforme.

U daljnjem proračunu određuje se moment (Ms) koji djeluje na vijak:

𝑀𝑘.𝑧. = 𝐹𝑘.𝑧. ∙ 𝑥1 (58)

𝑀𝑘.𝑧. = 16,32 ∙ 1,84 = 30,0288 𝑘𝑁𝑚 = 30028800 𝑁𝑚𝑚

𝑀𝑘.𝑝. = 𝐹𝑘.𝑧. ∙ 𝑥2 (59)

𝑀𝑘.𝑝. = 8,16 ∙ 1,84 = 15,0144 𝑘𝑁𝑚 = 15014400 𝑁𝑚𝑚

𝑀𝑠 = 𝑀𝑘.𝑧. − 𝑀𝑘.𝑝. (60)

𝑀𝑠 = 30,0288 − 15,0144 = 15,0144 𝑘𝑁𝑚 = 15014400 𝑁𝑚𝑚

Odabrani vijci:

Tablica 14. Karakteristike odabranih vijaka

Karakteristike M16 vijaka

Vijci M16 x 2

Kvaliteta 8.8

Presjek vijaka 𝐴𝑠𝑀16 = 157𝑚𝑚2

Presjek jezgre vijaka 𝐴𝑗𝑀16 = 144𝑚𝑚2

Minimalna granica tečenja 𝑅𝑒 = 640𝑁/𝑚𝑚2

Broj vijaka 𝑛𝑣 = 16

Potrebni podaci za proračun sile pritezanja M16 vijka kvalitete 8.8:

𝛾 = 0,7 – prema literaturi [13] str.584

𝐹𝑝(10,9) = 113 𝑘𝑁 – prema literaturi [13] str.584

Page 70: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 53

Sila pritezanja za M16 vijak kvalitete 8.8:

𝐹𝑝(8.8) = 𝛾 ∙ 𝐹𝑝(10,9) (61)

𝐹𝑝(8.8) = 0,7 ∙ 113 = 79,1 𝑘𝑁

Potrebni podaci za proračun momenta pritezanja M16 vijka kvalitete 8.8 prema prema

literaturi [13]:

𝐹𝑝(8.8) = 79,1 𝑘𝑁

𝑃 = 2 𝑚𝑚

𝜇 = 0,2

𝑑2 = 15,26 𝑚𝑚

𝐷𝑢 = 18 𝑚𝑚

𝐷𝑣 = 22,8 𝑚𝑚

Srednji promjer površine glave vijaka:

𝐷𝑠𝑟 = 0,5 ∙ (𝐷𝑣 + 𝐷𝑢) (62)

𝐷𝑠𝑟 = 0,5 ∙ (22,8 + 18) = 20,4 𝑚𝑚

Moment pritezanja vijka prema literaturi [10]:

𝑀𝑝(8,8) = 𝐹𝑝(8,8) ∙ (0,16 ∙ 𝑃 + 𝜇 ∙𝑑2 + 𝐷𝑠𝑟

2) (63)

𝑀𝑝(8,8) = 79,1 ∙ (0,16 ∙ 2 + 0,2 ∙15,026 + 20,4

2) = 305,5 𝑘𝑁𝑚𝑚

U daljnjem proračunu radi se kontrola za odabrane vijke koji nose trenjem. Slika 28.

Prikaz opterećenja vijaka prikazuje utjecaj opterećenja na nosivu ploču pomične

platforme.

Slika 28. Prikaz opterećenja vijaka

Page 71: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 54

Otpor trenja vijaka:

𝐹𝑡1 = 𝐹𝑝(8.8. ) ∙ µ0 (64)

𝐹𝑡1 = 79,1 ∙ 0,3 = 23,73 𝑘𝑁

𝐹𝑡2 = 𝐹𝑝(8.8. ) ∙ µ0 (65)

𝐹𝑡2 = 79,1 ∙ 0,3 = 23,73 𝑘𝑁

Potrebni podaci za kontrolu pritezanja vijka:

𝑟1 = 85 𝑚𝑚

𝑟2 = 142 𝑚𝑚

𝑆 = 1,5

Kontrola otpora trenja vijaka:

𝑀𝑠 ≤ (4 ∙ 𝐹𝑡1 ∙ 𝑟1 + 4 ∙ 𝐹𝑡2 ∙ 𝑟2) ∙ 𝑆 (66)

15,0144 ≤ (4 ∙ 23,73 ∙ 0,085 + 4 ∙ 23,73 ∙ 0,142) ∙ 1,5

15,0144 ≤ 32,606𝑘𝑁𝑚

ZADOVOLJAVA

7.7. Proračun vertikalnog stupa uređaja (9) na izvijanje (tlak)

Na vertikalni stup uređaja djeluje vertikalna sila 𝐹𝑉 i moment savijanja 𝑀𝑠. Slika 29.

Prikaz opterećenja na vertikalni stup prikazuje opterećenja koja djeluju na izvijanja

stupa.

' Slika 29. Prikaz opterećenja na vertikalni stup

Page 72: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 55

Vertikalna težina:

𝑄𝑣 = 𝑄𝑝.𝑝. + 2 × 𝐹𝑘.𝑝. + 2 × 𝐹𝑘.𝑧. (67)

𝑄𝑣 = 16,36 + 2 × 16,32 + 2 × 8,16 = 65,32𝑘𝑁

Vertikalna sila na jednu nosivu ploču:

𝐹𝑉 =𝑄𝑣

2 (68)

𝐹𝑉 =65,32

2= 32,66 𝑘𝑁

Za vertikalni stup odabran je C – profil 300/150/50/6

Slika 30. Presjek C 300/150/50/6 profila

ℎ = 300𝑚𝑚

ℎ1 = 200𝑚𝑚

ℎ′ = 288𝑚𝑚

𝑏 = 150𝑚𝑚

𝑏′ = 138𝑚𝑚

𝑡 = 6𝑚𝑚

Površina profila:

𝐴 = 𝑏 ∙ ℎ − 𝑏′ ∙ ℎ′ − 𝑡 ∙ ℎ1 (69)

𝐴 = 150 ∙ 300 − 138 ∙ 288 − 6 ∙ 200 = 4056 𝑚𝑚2

Moment tromosti presjeka nosača:

𝐼𝑦 =𝑏 ∙ ℎ3

12−

𝑏′ ∙ ℎ′3

12−

𝑡 ∙ ℎ13

12 (70)

𝐼𝑦 =150 ∙ 3003

12−

138 ∙ 2883

12−

6 ∙ 2003

12

𝐼𝑦 = 58789472 𝑚𝑚4 = 58789,4 𝑐𝑚4

Page 73: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 56

Polumjer inercije:

𝑖𝑚𝑖𝑛 = √𝐼𝑚𝑖𝑛

𝐴 (71)

𝑖𝑚𝑖𝑛 = √12260

4056= 55 𝑚𝑚

Moment otpora presjeka nosača:

𝑊𝑦 =𝐼𝑦

ℎ/2 (72)

𝑊𝑦 =58789472

150= 391929,8 𝑚𝑚3 = 391,929 𝑐𝑚3

Potrebni podaci za proračun vertikalnog stupa:

𝐹𝑣 = 32,66 𝑘𝑁

𝑀𝑠 = 15,0144 𝑘𝑁𝑚 = 15014400 𝑁𝑚𝑚 𝐹𝑣 = 32,66

𝑙𝑠 = 2800𝑚𝑚

Duljina izvijanja:

𝑙𝑖 = 2 ∙ 𝑙𝑠 (73)

𝑙𝑖 = 2 ∙ 2800 = 5600 𝑚𝑚

Potrebni podaci za vitkost štapa

𝜆𝑚𝑎𝑥 = 180 – maksimalna vitkost štapa za slobodne nosače prema literaturi [14]

𝑖𝑚𝑖𝑛 = 2800 𝑚𝑚

Vitkost štapa:

𝜆 =𝑙𝑖

𝑖𝑚𝑖𝑛≤ 𝜆𝑚𝑎𝑥 (74)

𝜆 =5600

55= 102 ≤ 𝜆𝑚𝑎𝑥 = 180 → 𝜔 = 2,5

𝜔 = 2,5 – koeficijent izvijanja očitan iz tablica za odabrani materijal S275JR

prema literaturi [9]:

ZADOVOLJAVA

Naprezanje nastalo uslijed dijelovanja momenta savijanja 𝑀𝑠:

𝜎𝑀 =𝑀𝑠

𝑊𝑦 (75)

𝜎𝑀 =15014400

391929,8= 38,3 𝑁/𝑚𝑚2

Page 74: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 57

Naprezanje nastalo uslijed djelovanja vertikalne sile 𝐹𝑉:

𝜎𝑣 = 𝜔 ∙𝐹𝑉

𝐴 (76)

𝜎𝑣 = 2,5 ∙32660

4056= 38,3 𝑁/𝑚𝑚2

Kontrola naprezanja:

𝜎𝑢𝑘 = 𝜎𝑣 + 𝜎𝑀 ≤ 𝜎𝑑𝑜𝑝 (77)

𝜎𝑢𝑘 = 8,06 + 38,3 = 46,36 ≤ 𝜎𝑑𝑜𝑝 = 185 𝑁/𝑚𝑚2

ZADOVOLJAVA

7.8. Kontrola oslabljenog presjeka kvadratnog profila sklopa klizača

Potrebno je napraviti kontrolu oslabljenog presjeka kvadratnog profila 180x180x6 duljine

l=1000 mm.

Slika 31. Presjek kvadratnog profila

Površina poprečnog presjeka

𝐴𝑜 = 110 ∙ 6 + 168 ∙ 6 + 110 ∙ 6 (78)

𝐴𝑜 = 2328 𝑚𝑚2

Page 75: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 58

Potrebni podaci za kontrrolu oslabljenog presjeka kvadratnog profila

𝐹𝑚.𝑑𝑖𝑧 = 30000 𝑁

𝐴0 = 2328 𝑚𝑚2

𝜎𝑑𝑜𝑝 = 185 𝑁/𝑚𝑚2

𝜎𝑜𝑚 =𝐹𝑚.𝑑𝑖𝑧

𝐴0≤ 𝜎𝑑𝑜𝑝 (79)

𝜎𝑜𝑚 =30000

2328= 12 ≤ 𝜎𝑑𝑜𝑝 = 185 𝑁/𝑚𝑚2

Zadovoljava

7.9. Proračun sidrenog postolja uređaja

Za proračun sidrenih vijaka, potrebno je odrediti silu čupanja 𝐹č𝑢 koja ne smije biti veća od

sile otpora odabranog sidrenog vijka. Na silu čupanja djeluju vertikalna sila 𝐹𝑉 i moment

savijanja 𝑀𝑠.. Slika 32. Prikaz opterećenja na postolje uređaja prikazuje opterećenja

koja djeluju na sidrenje postolja.

Slika 32. Prikaz opterećenja na postolje uređaja

Page 76: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 59

Poznati potrebni podaci za proračun sidrenih vijaka:

𝐹𝑉 = 32,66 𝑘𝑁

𝑀𝑠 = 15,0144 𝑘𝑁𝑚 = 15014400 𝑁𝑚𝑚

Potrebni podaci za daljnji proračun:

𝑥 = 1275 𝑚𝑚

𝑦1 = 450 𝑚𝑚

𝑦2 = 900 𝑚𝑚

𝑦3 = 1650 𝑚𝑚

𝑦4 = 2100 𝑚𝑚

𝑦5 = 2550 𝑚𝑚

Potrebni podaci iz sličnosti trokuta:

𝐹1

𝐹5=

𝑦1

𝑦5=

450

2550 (80)

𝐹1 = 𝐹5 ∙𝑦1

𝑦5= 𝐹5 ∙

450

2550

𝐹2

𝐹5=

𝑦2

𝑦5=

900

2550 (81)

𝐹2 = 𝐹5 ∙𝑦2

𝑦5= 𝐹5 ∙

900

2550

𝐹3

𝐹5=

𝑦3

𝑦5=

1650

2550 (82)

𝐹3 = 𝐹5 ∙𝑦3

𝑦5= 𝐹5 ∙

1650

2550

𝐹4

𝐹5=

𝑦4

𝑦5=

1650

2550 (83)

𝐹4 = 𝐹5 ∙𝑦4

𝑦5= 𝐹5 ∙

2100

2550

Potrebno je izračunati najveću silu 𝐹5 u vijku koju dobivamo sumom momenata oko točke 0.

∑ 𝑀𝑜 = 0;

𝑀𝑠 − 𝐹𝑉 ∙ 𝑥 − 𝐹1 ∙ 𝑦1 − 𝐹2 ∙ 𝑦2 − 𝐹3 ∙ 𝑦3 − 𝐹4 ∙ 𝑦4 𝐹5 ∙ 𝑦5 = 0

(84)

Page 77: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 60

Slijedi:

𝑀𝑠 − 𝐹𝑉 ∙ 𝑥 = 𝐹1 ∙ 𝑦1 + 𝐹2 ∙ 𝑦2 + 𝐹3 ∙ 𝑦3 + 𝐹4 ∙ 𝑦4 + 𝐹5 ∙ 𝑦5

𝑀𝑠 − 𝐹𝑉 ∙ 𝑥 = 𝐹5 ∙𝑦1

𝑦5∙ 𝑦1 + 𝐹5 ∙

𝑦2

𝑦5∙ 𝑦2 + 𝐹5 ∙

𝑦3

𝑦5∙ 𝑦3 + 𝐹5 ∙

𝑦4

𝑦5∙ 𝑦4 + 𝐹5 ∙ 𝑦5

−31,7271 = 𝐹5 ∙ 5,75

𝐹5 = −5,52 𝑘𝑁

Sila čupanja 𝐹č𝑢:

𝐹č𝑢 = 𝐹5 (85)

𝐹č𝑢 = −5,52 𝑘𝑁

Podaci o odabranom sidrenom vijku M20 prema literaturi [9]:

𝐹𝑉.𝑆. = 24 𝑘𝑁 – dopustivo opterećenje sidrenog vijka

ℎ𝑒𝑓 = 100 𝑚𝑚 – efektivna dubina sidrenja

Kontrola sidrenih vijaka:

𝐹č𝑢 < 𝐹𝑉.𝑆. (86)

−5,52 < 24 𝑘𝑁

ZADOVOLJAVA

S obzirom na geometriju postolja i način oslanjanja, rezultatom proračuna sidrenih vijaka

dobije se sigurnost u smislu da sidreni vijci nemaju silu čupanja 𝐹č𝑢.

7.10. Proračun hidrauličkog cilindra

Izbor hidrauličkog cilindra za pokretanje mehanizma radi se pomoću dva najvažnija

parametra kao što su: potrebna sila 𝐹𝑐𝑖𝑙 i slobodna dužina izvijanja cilindra 𝐿0.

Potrebni podaci za proračun hidrauličkog cilindra:

𝑚𝑡 = 3500 𝑘𝑔

𝑚𝑝.𝑝. = 1764 𝑘𝑔

𝑚𝑠.𝑘. = 68 𝑘𝑔

Težina dizanja 𝐺𝑑𝑖𝑧. jednog hidrauličkog cilindra:

𝐺𝑑𝑖𝑧. =(𝑚𝑡 + 𝑚𝑝.𝑝. + 2 ∙ 𝑚𝑠.𝑘.) ∙ 𝑔

2 (87)

𝐺𝑑𝑖𝑧. =(3500 + 1764 + 2 ∙ 68) ∙ 9,81

2= 26467 𝑁

Potrebna sila cilindra 𝐹𝑐𝑖𝑙:

Potrebni podaci za proračun sile cilindra 𝐹𝑐𝑖𝑙 uzeti prema literaturi [14]:

Page 78: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 61

𝑝 = 160 𝑏𝑎𝑟

𝑑𝑘𝑙𝑖𝑝. =45 mm

𝜂𝑚 =0,98

𝐴𝑘𝑙𝑖𝑝. =𝑑𝑐

2 ∙ 𝜋

4 (88)

𝐴𝑘𝑙𝑖𝑝. =502 ∙ 𝜋

4= 1962,5 𝑚𝑚2

𝐹𝑐𝑖𝑙 = 𝐴𝑐 ∙ 𝑝 ∙ 𝜂𝑚 > 𝐺𝑑𝑖𝑧. (89)

𝐹𝑐𝑖𝑙 = 1589,7 ∙ 10−6 ∙ 16 ∙ 106 ∙ 0,98 ∙ 1,5 = 30772 𝑁 > 𝐺𝑑𝑖𝑧. = 26467𝑁

Slobodna dužina izvijanja cilindra 𝐿0 prema literaturi [14]:

𝐿ℎ.𝑘𝑙𝑖𝑝. = 2800 𝑚𝑚

𝐿𝑜 = 0,7 ∙ 𝐿ℎ.𝑘𝑙𝑖𝑝. (90)

𝐿𝑜 = 0,7 ∙ 2800 = 1960 𝑚𝑚

Slika 33. Utjecaj načina pričvrščenja na duljinu izvijanja cilindra L0

Page 79: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 62

7.10.1. Kontrola izvijanja klipnjače hidrauličkog cilindra

Kontrola dužine izvijanja cilindra 𝐿0 radi se prema dijagramu iz literature [14]:

Slika 34. Dijagram slobodne dužine izvijanja L0

7.10.2. Izbor hidrauličkog cilindra

Prema izračunatim podacima 𝐹𝑐𝑖𝑙 i 𝐿0 odabran je hidraulički cilindar prema literaturi [14].

Slika 35. Dimenzije odabranog hidrauličkog cilindra

Page 80: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 63

Tablica 15. Dimenzije odabranog hidrauličkog cilindra

dk D D1 D2 D7 M OK A A1 L1 L2 L3 L4 L5 L6

63 50 88 75 13,5 M30x2 32 110 80 20 40 92 48 60 20

7.10.3. Izbor zglobne glave hidrauličkog cilindra

Prema odabranom hidrauličkom cilindru odabrana je zglobna glava sa zglobnim ležajem

prema literaturi [14].

Tablica 16. Dimenzije odabrane zglobne glave hidrauličkog cilindra

d6 Nazivna

sila KN d1 d2 d3 d4 d5 d7 d8 d9 l1 l2 h1 h2 h3 h4

M30x2 119 30 47 40,7 34,2 73 41 40 50 22 19 146,5 110 56 37

7.10.4. Proračun svornjaka na spoju zglobne glave hidrauličkog cilindra i sklopa konzole

Kako ne bi došlo do habanja ili čak zaribavanja, površinu svornjaka koji rotira u provrtu treba

podmazivati.

Svornjaci su opterećeni savijanjem, smicanjem i površinskim pritiskom.

Slika 36. Zglobni svornjak

Page 81: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 64

Podaci potrebni za proračun:

𝐹𝑐𝑖𝑙 = 30772 𝑁

𝑝𝑑𝑜𝑝 = 100𝑁/𝑚𝑚2 – prema literaturi [10]

𝑑𝑠 = 30 𝑚𝑚

𝑏 = 22 𝑚𝑚

𝑎 = 20 𝑚𝑚 Materijal: S275JR – prema literaturi [9]:

𝜎𝑑𝑜𝑝 = 185 𝑁/𝑚𝑚2

𝜏𝑑𝑜𝑝 = 105 𝑁/𝑚𝑚2

Površina poprečnog presjeka svornjaka:

𝐴𝑠 = 𝑑𝑠

2 ∙ 𝜋

4 (91)

𝐴𝑠 =302 ∙ 𝜋

4= 706,5 𝑚𝑚2

Tlakovi:

𝑝𝑣 = 𝐹𝑐𝑖𝑙

2 ∙ 𝑎 ∙ 𝑑𝑠 (92)

𝑝𝑣 = 30772

2 ∙ 20 ∙ 30= 25,65

𝑁

𝑚𝑚2< 𝑝𝑑𝑜𝑝 = 100𝑁/𝑚𝑚2

𝑝𝑢 = 𝐹𝑐𝑖𝑙

𝑏 ∙ 𝑑𝑠 (93)

𝑝𝑢 = 30772

22 ∙ 30= 67,2𝑁/𝑚𝑚2 < 𝑝𝑑𝑜𝑝 = 100𝑁/𝑚𝑚2

Naprezanje na savijanje:

𝜎𝑓 =0,5 ∙ 𝐹𝑐𝑖𝑙 ∙ 0,5 ∙ 𝑎

0,1 ∙ 𝑑𝑠3 (94)

𝜎𝑓 =0,5 ∙ 30772 ∙ 0,5 ∙ 19

0,1 ∙ 303= 78

𝑁

𝑚𝑚2< 𝜎𝑑𝑜𝑝 = 185 𝑁/𝑚𝑚2

ZADOVOLJAVA

Naprezanje na odrez:

𝜏𝑎 =𝐹𝑐𝑖𝑙

2 ∙ 𝐴𝑠 (95)

𝜏𝑎 =30772

2 ∙ 706,5= 31,4

𝑁

𝑚𝑚2< 𝜏𝑑𝑜𝑝 = 105 𝑁/𝑚𝑚2

ZADOVOLJAVA

Page 82: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 65

7.10.5. Shema spajanja hidrauličkog sustava

Slika 37. Shema spajanja hidrauličkog cilindra

Page 83: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 66

7.10.6. Elementi spajanja hidrauličkog sustava

1.AGREGAT

1.1-rezervoar sa opremom (uljevak, odušak, nivokaz, ispust)

1.2-elektromotor

1.3-hidraulična pumpa

1.4-sigurnosni ventil

1.5-nepovratni ventil

1.6-povratni filter

1.7-el.mag.razvodni ventil

1.8-mjerno mjesto

1.9-logički ventil

1.10-raspodjeljivač protoka

1.11-hidraulično ulje

1.12-ventil za izravnavanje kranjeg položaja

2.DVORADNI CILINDER

2.1-dvoradni cilindar

2.2-ventil protiv pucanja crijeva

2.3-jednoradni kočioni ventil

3.CILINDAR BRAVE

3.1-jednoradni cilindar sa oprugom

4.CIJEVNA INSTALACIJA

-gibljiva crijeva

-hidraulički priključci i redukcije

7.11. Zabravljivanje uređaja

Sigornosni uređaj u gornjoj mrtvoj točki pomične platforme kao mehaničko osiguranje tereta

izvedeno je putem dva jednoradna hidraulička cilindra. Jednoradni opružni hidrauički cilindar

odabran je prema literaturi [15].

Tablica 17. Dimenzije odabranog jednoradnog opružnog hidrauličkog cilindra

Tlak (bar) Hub (mm) L(mm) L 1(mm) L2 (mm) V(cm3)

150 80 210 130 92 54,81

Page 84: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 67

Podaci potrebni za proračun:

𝐺𝑑𝑖𝑧. = 26467 𝑁

𝑑𝑜.𝑘. = 18 𝑚𝑚 Materijal: S275JR – prema literaturi [9]:

𝜎𝑑𝑜𝑝 = 185 𝑁/𝑚𝑚2

𝜏𝑑𝑜𝑝 = 105 𝑁/𝑚𝑚2

Površina poprečnog presjeka klipa:

𝐴𝑜.𝑘. = 𝑑𝑜.𝑘.

2 ∙ 𝜋

4 (96)

𝐴𝑜.𝑘. =182 ∙ 𝜋

4= 254,3 𝑚𝑚2

Naprezanje na odrez:

𝜏𝑎 =𝐺𝑑𝑖𝑧

2 ∙ 𝐴𝑜.𝑘. (97)

𝜏𝑎 =26467

2 ∙ 254,3 = 78,05

𝑁

𝑚𝑚2< 𝜏𝑑𝑜𝑝 = 105 𝑁/𝑚𝑚2

Zadovoljava

Page 85: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 68

8. OPĆE INFORMACIJE O UREĐAJU

8.1. Montaža uređaja

Jedna od velikih prednosti jednostrukog uređaja parkiranja je montaža uređaja koja je

jednostavna i vremenski kratka (cca. dva sata) [Slika 38. Montaža jednostrukog uređaja

parkiranja]. Sve radove vezane uz sigurnost parkirnog sustava kao i provjeru sigurnosnih

uređaja na sustavu smiju vršiti isključivo stručne, tehnički osposobljene osobe.

Slika 38. Montaža jednostrukog uređaja parkiranja

Page 86: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 69

Kvalificirane stručne osobe (tehničkog smjera) su osobe koje se na temelju svojeg

školovanja i iskustva na radu s podiznim uređajima smatraju kvalificiranima za rad s

parkiranim uređajem. Upoznate su sa svim relevantnim propisima i mjerama opreza

zaštite na radu.

Stručne osobe su one koje raspolažu dovoljnim znanjem i iskustvom s podiznim

uređajima te koje su prošle specijalno školovanje od strane proizvođača parkirnih

uređaja.

8.2. Opis uređaja

Jednostruki uređaj parkiranja je uređaj na jednoj platformi. Kod ovakvog uređaja, platforma

se pokreće vertikalno pomoću zajedničkih fiksnih vodilica (fiksni stupovi) koje se ne mogu

odvojiti. Svaka fiksna vodilica je u podnožju usidrena za tlo. Karakteristike uređaja:

1. jednostruki uređaj omogućuje neovisno parkiranje dva automobila;

2. donje vozilo se parkira direktno na betonsku podlogu, međutim, mora se izvesti prije

spuštanja platforme;

3. visina platforme može se podešavati;

4. parkingu se pristupa horizontalno;

5. vozila se pozicioniraju na svakom parkirnom mjestu pomoću graničnika za kotač na

desnoj strani;

6. pokretanje parking uređaja vrši se preko upravljačke kutije (ključ se mora držati dok

se pokreće uređaj) ;

7. upravljačka kutija se obično montira s prednje strane stupa ili na zid pored platforme i

obično izvan garažnih vrata.

8.3. Opis rada

Blizu jednostrukog parkirnog uređaja treba postaviti kratku uputu za rad sljedećeg sadržaja:

1. neovlaštenima nije dozvoljeno hodanje ispod parkirne platforme. Upravljanje

parkirnom platformom je dozvoljeno samo upućenim osobama i starijima od 18

godina;

2. maksimalno opterećenje parkirne platforme ne smije biti prekoračeno. Obratiti

pozornost na transport predmeta na vozilu;

3. prije pokretanja parkirne platforme, korisnik platforme treba paziti da se radnje izvode

bez ugrožavanja osoba u blizini.

Page 87: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 70

4. s uređajima za aktiviranje treba raditi tako da se kretanja prema gore ili dolje vrše što

je moguće ravnomjernije;

5. za vrijeme kretanja platforme nitko se ne smije zadržavati ispod nje i ne smiju se

izvoditi nikakvi radovi na vozilima. Vožnja na platformi je zabranjena;

6. nakon svakog dužeg prekida rada, kao i nakon svakog servisiranja, platforma za

parkiranje se može ponovo koristiti tek nakon što je stručna osoba ispita i izda

pozitivno mišljenje;

7. prilikom podizanja i spuštanja, ostavljanje bilo kakvih predmeta ispod platforme je

zabranjeno;

8. prilikom aktiviranja parkirne platforme potrebno je promatrati vozilo koje se podiže ili

spušta! U slučaju ne normalnih funkcija aktiviranje mora biti odmah obustavljeno;

9. platformom za parkiranje smije rukovati samo osposobljena osoba;

10. ostanak u vozilu koje se podiže je zabranjeno.

8.4. Upute za rad

Prilikom korištenja parkirnog uređaja obavezno je pridržavati se uputa za rad. Ne

pridržavanjem uputa mogući su nastanak šteta i ozljeda ali i ugrožavanje života. Zbog toga je

potrebno temeljito pročitati uputstva za rukovanje kao i proći obuku o rukovanju uređajem i

njegovim opasnostima organiziranu od strane proizvođača ili ovlaštenog zastupnika u

trenutku primopredaje uređaja. Dozvoljena uporaba uređaja podrazumijeva parkiranje i

isparkiravanje vozila. Posebno je važno pridržavati se sljedećih naputaka:

1. prilikom upotrebe uređaja obavezno je pridržavati se uputa za rad

2. ukupna masa vozila ne smije prijeći 3500 kg, pri maksimalnoj nosivosti po kotaču od

875 kg kod dvoosovinskih vozila;

3. korištenje uređaja dozvoljeno je isključivo osobama starijima od 18 godina, a koje su

prošle obuku za rukovanje uređajem;

4. za vrijeme podizanja i spuštanja uređaja nitko se ne smije nalaziti u radnom području

platformi;

5. nije dozvoljeno zadržavanje i ulazak na platforme ljudima niti životinjama;

6. nakon korištenja parkirnog uređaja obavezno je uzeti ključ iz brave upravljačkog

uređaja;

7. zabranjen je rad na parkiranim vozilima;

Page 88: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 71

8. za cijelo vrijeme podizanja i spuštanja platformi potrebno je promatrati i paziti na

vozilo kao i na radno područje uređaja;

9. zabranjeno je penjanje na parkirni uređaj;

10. nakon izvršenja bilo kakvih izmjena na konstrukciji sustava ili nakon izvršenih

popravaka na nosivim dijelovima sustava, potreban je pregled sustava od strane

ovlaštene servisne službe prije puštanja u rad;

11. obavljanje bilo kakvih radova na parkirnom sustavu dozvoljeno je isključivo ako je

sustav isključen iz napajanja, te ako je glavni prekidač isključen;

12. građevinski radovi kao naknadne izmjene na mjestu ugradnje parkirnog uređaja

(npr. sustav odvodnje) mogu značajno utjecati na smanjenje raspoloživog prostora za

parkirano vozilo. Zbog toga je potrebno uvijek ponovno provjeriti točne dimenzije

mjesta ugradnje;

13. posebnu pažnju obratiti na maksimalno dopuštene dimenzije vozila.

8.4.1. Parkiranje vozila na platformu

Pravila prilikom parkiranja vozila na platformu su:

Zabranjeno je istovremeno parkiranje dva vozila na jednostruki uređaj

Vozilo je dopušteno uparkirati isključivo dok se platforme nalaze u jednom od krajnjih

položaja tj. kada su spuštene ili podignute do kraja

Uparkirati vozilo s prednje strane (nikako ne vožnjom unatrag!)

Nakon izvršenog parkiranja, podignuti ručnu kočnicu te postaviti mjenjač u brzinu

Prednji graničnik postaviti s lijeve strane kako bi bio vidljiv s vozačeve strane

Graničnik pomaže pravilnom pozicioniranju vozila te ga se ne smije nikako prijeći

kotačem

Graničnik je potrebno postaviti tako da pri podignutim platformama razmak između

prednjeg dijela vozila i zida iznosi minimalno 50 mm

Graničnik se mora postaviti prema dimenzijama vozila prije parkiranja vozila na

platformu

Uvijek treba kontrolirati i paziti na radno područje platforme. U radnom području

platforme ne smiju se nalaziti ljudi niti druge prepreke

Zbog smanjenn preglednosti, uvijek je potrebno koristiti upaljeno svijetlo u garaži i na

vozilu. Paziti da nikakve prepreke ne sprečavaju preglednost kod rukovanja uređajem

Pažljivo promatrati platformu dok se podiže ili spušta

Page 89: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 72

Vozilo je potrebno polako parkirati na platformu, što je više moguće u desnu stranu

kako bi ostalo što više prostora za otvaranje vrata

Prije spuštanja gornje platforme moraju se ukloniti vozila na donjim mjestima. To je

jedan od najvećih nedostataka ovog uređaja.

Slika 39. Dizanje i spuštanje platforme

Uređaj se uključuje u rad okretanjem ključa. U slučaju opasnosti, potrebno je pritisnuti tipku

isključivanja u slučaju nužde.

Princip pokretanja:

1. podizanje platforme vrši se okretanjem ključa u smjeru kazaljke na satu;

2. spuštanje platformi vrši se okretanjem ključa suprotno od smjera kazaljke na satu;

3. zaustavljanje platforme vrši se okretanjem ključa u neutralni položaj;

4. platforme uvijek spuštati i podizati do njihovog krajnjeg položaja.

Slika 40. Jedna od izvedbi upravljačkog uređaja za podizanje i spuštanje platforme

Page 90: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 73

8.5. Postupci u slučaju kvara uređaja

Problemi u radu s parkirnim uređajem mogu biti uzrokovani jednostavnim greškama. Treba

provjeriti rad uređaja prema navedenim mogućim uzrocima problema [Tablica 18.

Mogući uzroci problema u slučaju kvara uređaja]. Ako se problem i dalje ne može

riješiti potrebno je kontaktirati servisnu službu.

Tablica 18. Mogući uzroci problema u slučaju kvara uređaja

Problem Mogući uzroci

Motor uređaja ne radi

1. pritisnuta tipka isključenja za slučaj nužde;

2. glavni prekidač uređaja nije uključen;

3. nema napajanja;

4. ključ je okrenut u krivom smjeru.

Motor radi, ali platforma se

ne podiže 1. vozilo je preteško.

Motor uređaja ne radi

1. nema napajanja;

2. glavni prekidač sustava nije uključen;

3. neispravan osigurač;

4. strujni kablovi su isključeni;

5. aktivirala se termozaštita motora (pustiti da se

motor ohladi);

6. pritisnuta je tipka isključenja za slučaj nužde.

Motor radi, vozilo se ne

može podići

1. vozilo je preteško;

2. preniska razina hidrauličnog ulja;

3. prekidač za gornji položaj je uključen.

Platforme se ne podižu, ali

se mogu spustiti

1. zaštitna sklopka motora prekinula napajanje;

2. preniska razina hidrauličkog ulja;

3. prekidač za gornji položaj je uključen.

Platforme se ne podižu, ali

se ne mogu niti spustiti

1. hidraulični ventil je u kvaru;

2. neispravan prekidač brave.

Daljnje provjere u radu uređaja i uklanjanje kvara dozvoljeno je isključivo stručnim

osobama ovlaštene servisne službe. Prije otklanjanja kvara potrebno je obavezno

isključiti uređaj iz izvora napajanja.

Page 91: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 74

8.6. Održavanje uređaja

Uređaj treba redovito čistiti i održavati prema planu održavanja. Pri intenzivnom korištenju ili

u slučaju povećanog onečišćenja uređaja, potrebno je skratiti intervale čišćenja. Prilikom

svakodnevnog korištenja potrebno je obavezno pratiti rad cijelog uređaja. U slučaja kvara ili

nepravilnog rada, obavezno obavijestiti pismenim putem ovlaštenu servisnu službu. Prije

provođenja mjera održavanja ili čišćenja uređaja, obavezno ukloniti vozila s platforme.

8.6.1. Plan održavanja uređaja

Redovito održavanje:

1. ukloniti pijesak i nečistoće sa stupa podiznog cilindra;

2. klinove, ležajeve, klizne elemente i klizne ploče očistiti, provjeriti njihovu istrošenost,

te prema potrebi zamijeniti potrebne dijelove;

3. provjeriti rad svih sigurnosnih mehanizama;

4. podmazivanje svih pomičnih elemenata;

5. provjera stanja zaštitne boje / premaza;

6. provjera stanja hidrauličnih kablova;

7. provjera razine hidrauličnog ulja – po potrebi doliti ili izmijeniti ulje;

8. hidraulično ulje obavezno izmijeniti jednom godišnje.

8.6.2. Čišćenje uređaja

Redovito čišćenje i odgovarajuća njega uređaja od strane korisnika osigurava siguran i

dugotrajan rad istoga. Također predstavlja važan preduvjet za odobravanje garancijskih

zahtjeva u slučaju štete nastale korozijom uređaja. Najbolju zaštitu uređaja predstavlja

redovito uklanjanje nečistoća svih vrsta, prije svega:

1. soli za sprječavanje poledice;

2. pijeska, prašine, šljunka, zemlje;

3. industrijskog praha bilo koje vrste;

4. vode – u međusobnoj povezanosti s ostalim utjecajima okoliša;

5. agresivnih vrsta naslaga;

6. dugotrajne previsoke vlažnosti zbog nedovoljne ventilacije i prozračivanja.

Koliko često je potrebno čistiti uređaj, ovisi o tome koliko je često u upotrebi, o načinu

korištenja uređaja, o čistoći i položaju garažnog prostora. Nadalje, stupanj onečišćenja ovisi o

godišnjem dobu, vremenskim uvjetima kao i prozračivanju garaže ako je u njoj smješten

parkirni uređaj.

Page 92: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 75

U slučaju nepovoljnih uvjeta uređaj je potrebno očistiti jednom tjedno, dok je u normalnim

uvjetima dovoljno čistiti jednom mjesečno.

8.6.3. Sigurnosna provjera uređaja

Sigurnosna provjera uređaja izuzetno je bitna za siguran rad parkirnog uređaja. Provodi se u

sljedećim slučajevima:

1. prije prvog puštanja u rad, a nakon montaže uređaja, ovlaštena služba ispunjava

obrazac "Kontrolni zapisnik prije prvog puštanja u rad";

2. treba provoditi sigurnosnu provjeru u redovitim ciklusima nakon prvog puštanja u rad.

Obrazac "Zapisnik o puštanju u pogon nakon izvršnog redovitog održavanja"

ispunjava ovlaštena servisna služba;

3. nakon izvršenih izmjena na konstrukciji uređaja, ovlaštena servisna služba ispunjava

obrazac "Zapisnik o puštanju u pogon nakon izvršenog izvanrednog održavanja".

Sigurnosnu provjeru prije prvog puštanja u rad te redovitu provjeru sigurnosti smije provoditi

isključivo ovlaštena servisna služba. Nakon što su izvršene izmjene na konstrukciji uređaja

(npr. izmjena nosivosti ili promjene visine podizanja platformi) te nakon većih zahvata

popravaka na nosivim dijelovima uređaja, obavezna je provjera od strane ovlaštene servisne

službe.

Page 93: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 76

9. ZAKLJUČAK

Parkiranje predstavlja veliki urbanistički problem čije rješavanje zahtijeva smislen pristup

kako u društveno – ekonomskom, tako i u tehničkom pogledu. Želja ljudi da imaju vlastita

prijevozna sredstva neće nestati, posljedično, potreba za parkirnim mjestima neće nestati.

U budućnosti, parkiranje mora biti lakše i učinkovitije nego ikad. Za urbaniste, arhitekte i

vlasnike zgrada izazov je jasan: smjestiti što više vozila u što manji prostor. Optimalna

iskoristivost prostora na raspolaganju je ključni faktor za profitabilnost stanova i ostalih

komercijalnih projekata. Osim toga, buduća parkirna rješenja moraju biti brza, jednostavna i

sigurna.

Jednostruki uređaj za parkiranje idealno je rješenje ako se, na primjer, gornja platforma koristi

se za dulje vrijeme parkiranja a donja parking zona za kratko vrijeme parkiranja. Ovaj uređaj

daje 100 % više parkirnih mjesta. Prednost takvih uređaja je lakoća rastavljanja i brzina

sastavljanja na nekom drugom mjestu. Pomoću jednostrukog uređaja parkiranja dobiva se

idealna kombinacija dugoročnog i kratkoročnog parkiranja. Potencijalni nedostatak uređaja je

taj što donja parking zona uvijek mora biti prazna kako bi se platforma mogla spustiti.

Page 94: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 77

LITERATURA

[1] http://www.doubleparking.co.uk/

[2] http://www.multiparking.com/

[3] http://www.romaxparking.com/index.html

[4] http://www.wohr-parking.co.uk/

[5] http://www.hardingsteel.com/

[6] http://www.omerpark.co.uk/en/

[7] http://www.meiser.de/en/

[8] http://www.opel.hr/

[9] Kraut, B.: Strojarski priručnik, Tehnička knjiga Zagreb, 1970.

[10] Decker, K. H.: Elementi strojeva, Tehnička knjiga Zagreb, 1975.

[11] Herold, Z.: Računalna i inženjerska grafika, Zagreb, 2003.

[12] D. Ščap: Prenosila i dizala: Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb 1990.

[13] Tehnički propisi za stabilnost čeličnih konstrukcija

[14] Engineering mannesmann Rexroth, Hydrozylinder und Zubehor, RD00153

[15] http://www.mdl-eu.com/

Page 95: DIPLOMSKI RAD - repozitorij.fsb.hrrepozitorij.fsb.hr/4427/1/Hršak_2015_diplomski.pdf · - sklopni crtez parkirnog uredaja u potrebnom broju ortogonalnih projekcija i presjeka - radionicke

Tomislav Hršak Diplomski rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 78

10. PRILOZI

I. CD-R disc

II. Tehnička dokumentacija