Click here to load reader

Diplomová prácegis.zcu.cz/studium/ZaverecnePrace/2008/Sykorova__Moznosti_tvorb · PDF file kartografických symbol do mapy. Konkrétn se specializuje na problematiku figurálních

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Diplomová...

 • Diplomová práce Možnosti tvorby kartografických symbol� ve

  formátu SVG Plze�, 2008 Jana Sýkorová

 • Prohlášení Prohlašuji, že jsem p�edloženou diplomovou práci vypracovala samostatn� a použila jsem jen uvedené prameny a zdroje. Plze�, kv�ten 2008 ………………………………

 • Pod�kování Cht�la bych pod�kovat vedoucímu diplomové práce Ing. Otakaru �erbovi za metodické vedení a v�cné p�ipomínky p�i zpracování diplomové práce.

 • Klí�ová slova Škálovatelná vektorová grafika, kartografie, kartografický symbol, internetová Keywords Scalable Vector Graphics, cartography, cartographic symbol, internet map

 • Abstrakt Diplomová práce se zabývá prost�edky formátu SVG pro tvorbu a umis�ování

  kartografických symbol� do mapy. Konkrétn� se specializuje na problematiku

  figurálních znak�. Postupy tvorby znak� se implementují na klasifika�ní metody

  dle Jána Pravdy.

  Cílem práce je p�edevším poukázat na výhody a nevýhody tvorby znak� v tomto

  formátu. Kartograf�m by tak m�la usnadnit rozhodování, zda pro daný projekt

  použít SVG a jak dosáhnout požadovaných výsledk�. Výstupem diplomové práce

  je sada znak�, které jsou použity v map� zabývající se p�ístupností Západo�eské

  univerzity, která je náplní diplomové práce Bc. Kláry Špicelové. Tyto dv� práce

  spole�n� úzce souvisejí a navazují na sebe.

  Abstract The Diploma thesis deals with means of the format SVG, which can be used for

  creation cartographic symbols and their location onto the map. It specializes in

  issues of figurative signs, process of their formation and implementation of

  figurative signs classified according to Jan Pravda.

  In conclusion, the diploma thesis includes set of signs for a map which informs us

  about ZCU accessibility. This question is dealt with by Klara Spicelova in her

  diploma thesis. These two theses are related to each other. This work does not try

  to create a (detail) instruction manual for SVG - it offers help cartographers while

  they make decisions whether to use SVG for their projects or not, and eventually

  this work can also advise a method how to achieve required results.

 • 1

  Obsah Obsah...........................................................................................1 Seznam ilustrací..........................................................................3 Seznam tabulek...........................................................................3 Zkratky a zna�ky ........................................................................4 Úvod.............................................................................................6 1 Metody kartografické interpretace ......................................8

  1.1 Klasifikace metod kartografické interpretace ............................. 9 1.2 Diagramové metody .................................................................... 12 1.3 Figurální (bodové) znaky ............................................................ 14

  1.3.1 Parametry znak�...........................................................................................................14 1.3.2 Rozd�lení figurálních znak�..........................................................................................16 1.3.3 Užití diagram� jako figurálních znak�...........................................................................18

  1.4 Liniové (�árové) znaky ................................................................ 19 1.5 Areálové (plošné) znaky .............................................................. 22

  2 SVG a další vektorová grafika............................................24 2.1 Klady vektorové grafiky ............................................................. 24 2.2 Další vektorové formáty.............................................................. 28

  2.2.1 Vektorové formáty pro po�íta�ové aplikace...................................................................28 2.2.2 Webové vektorové formáty...........................................................................................29

  3 Rešerše �lánk� zabývajících se kartografií v SVG............31 4 Vyjad�ovací prost�edky SVG a jejich problematika ........34

  4.1 Struktura SVG dokumentu ........................................................ 34 4.2 �ešení barev, barevných výplní a vzor� .................................... 37 4.3 Správná lokalizace zna�ky v elementu ...................... 41 4.4 Transformace usazovaných zna�ek ............................................ 45 4.5 Anima�ní prost�edky SVG.......................................................... 48

  5 Figurální znaky v SVG podle klasifika�ních metod J. Pravdy .......................................................................................52

  5.1 Kvalitativní figurální znaky........................................................ 52

 • 2

  5.2 Hustotní figurální znaky ............................................................. 55 5.3 Diagramové metody .................................................................... 58 5.4 Dynamické metody ...................................................................... 61

  6 Sada mapových znak� pro mapu p�ístupnosti Z�U.........63 6.1 Vzhled sady znak�....................................................................... 63 6.2 Vkládání symbol� do symbol�.................................................... 67 6.3 Využití programu Inkscape ........................................................ 68 6.4 Zp�soby �ešení n�kterých znak� ................................................ 71

  6.4.1 Použití textu v kartografických znacích.........................................................................71 6.4.2 Barevné �ešení znak� s id vozickar................................................................................72

  Záv�r..........................................................................................75 Prameny a literatura ................................................................77 Struktura CD ............................................................................79

  Knihovna Znak� .................................................................................. 79 Text....................................................................................................... 79

 • 3

  Seznam ilustrací Obr.1.1 Klasifikace metod mapového vyjád�ení ______________________________11 Obr.1.2 Parametry figurálních zna�ek______________________________________15 Obr.1.3 Zp�soby definování vztažného bodu figurální zna�ky____________________16 Obr.1.4 Ukázka geometrických figurálních znak� _____________________________16 Obr.1.6 Ukázka obrázkových figurálních znak� ______________________________17 Obr.1.7 Ukázka písmenkových a �íslicových figurálních znak� __________________17 Obr.1.8 Parametry liniových zna�ek _______________________________________19 Obr.1.9 Zp�soby umíst�ní liniových zna�ky _________________________________20 Obr.1.10 Parametry areálových zna�ek ____________________________________23 Obr. 4.1 Ukázka vykreslení zesíleného okraje symbolu v Microsoft Internet Explore__42 Obr. 4.2 Ukázka vykreslení zesíleného okraje symbolu v Opera __________________43 Obr. 4.3 P�ekrytí identickými symboly s bílým krajem a žádnou výplní v Microsoft Internet Explorer ______________________________________________________43 Obr. 4.4 P�ekrytí identickými bílými symboly v Opera _________________________43 Obr. 4.5 Vlevo bez hodnoty visilbe vpravo s hodnotou visible ___________________44 Obr. 4.6 Zp�sob definování vztažného bodu symbolu zna�ka____________________45 Obr. 4.7 Animace podle kódu z tabulky 4.10 _________________________________49 Obr. 4.8 Animace podle kódu z tabulky 4.11 _________________________________50 Obr. 4.9 Animace podle kódu z tabulky 4.12 _________________________________51 Obr. 4.10 Animace podle kódu z tabulky 4.13 ________________________________51 Obr. 5.1 Princip metody kvalitativních figurálních znak� _______________________55 Obr. 5.2 Metoda rovnom�rného umis�ování zna�ek ___________________________56 Obr. 5.3 Výsledná grafika kódu z tabulky 5.2 ________________________________59 Obr. 5.4 Zm�na grafového zna�ky podle kódu z tabulky 5.3 _____________________63 Obr. 6.1 Úprava objekt� pomocí táhel______________________________________69 Obr. 6.2 Úprava objekt� pomocí editace lomových bod� _______________________69 Obr. 6.3 Ukázky výplní a obrys� objekt� ____________________________________70 Obr. 6.4 Symbol p�ed vložením a po vložení _________________________________73 Obr. 6.5 Postup vykreslení oka____________________________________________74

  Seznam tabulek Tabulka 1.1 Klasifikace metod ____________________________________________10 Tabulka 4.1 Ukázka struktury SVG souboru ______ Chyba! Záložka není definována.7 Tabulka 4.2 Anglické názvy barev užívané v SVG __ Chyba! Záložka není definov