Determinarea Parametrilor Aerului Utilizat Pentru Incalzirea Unei Camere de Camin

 • Upload
  mihaela

 • View
  222

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Determinarea Parametrilor Aerului Utilizat Pentru Incalzirea Unei Camere de Camin

 • 8/17/2019 Determinarea Parametrilor Aerului Utilizat Pentru Incalzirea Unei Camere de Camin

  1/14

   

  UNIVERSITATEA DE STIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINA VETERINARA “ION IONESCU DELA BRAD” DIN IAȘI FACULTATEA DE AGRICULTURĂ

  DETERMINAREA PARAMETRILOR AERULUI

  UTILIZAT PENTRU ÎNCĂLZIREA UNEI CAMERE

  DE CĂMIN

  Indrumator :  Student : Bîrsan M!ae"aAsst# Dr# $"a!ds $r%" S&e'a"(area: TPPA

    )ru&a: *+,

  1

 • 8/17/2019 Determinarea Parametrilor Aerului Utilizat Pentru Incalzirea Unei Camere de Camin

  2/14

  CUPRINS

  CAPITOLUL I  : DETERMINAREA SARCINII TERMICE DE IARNĂ..................... 4

  1.1 Fluxul termic cedat prin transmisie....................................................................................4

  1.2 Coeficientii A0  i Ac .................................................................................................... 6ș

  1.3 Sarcina termică pentru încălzirea aerului infiltrat prin neetan eită i ..........................ș ț

  CAPITOLUL II  :DETERMINAREA SARCINII DE UMIDITATE ................................ 10

  2.1 !e"ite de umiditate de#a$ate ......................................................................................... 10

  2.1 !e"ite de umiditate preluate .......................................................................................... 11

  CAPITOLUL III  : PARAMETRII AERULUI INSUFLAT .......................................... 12

  %i"lio#rafie ........................................................................................................................ 14 

  2

 • 8/17/2019 Determinarea Parametrilor Aerului Utilizat Pentru Incalzirea Unei Camere de Camin

  3/14

  Introdu'ere

  Să se determine parametrii aerului utiliza i pentru încălzirea unei camere de cămin cuț

  următoarele dimensiuni& lun#ime '() * +,+- m lătime'l) * 4,40 m i înăl ime '/) * 2,2 m.ș ț

  eretele exterior 'fi#. 1.1) este confec ionat din zidărie de cărămidă * 0,3 m iț ș

  termoizola ie din polistiren d * 0,0+ m.ț

  Fi#. 1. erete exterior 

  1 #rosime cărămidă

    2 #rosime polistiren

    eretele interior 'fi#. 1.2) este din cărămidă cu d * 0,3 m. a are următoareleș

  dimensiuni& înăl imeț   uh  * 2,1 m i lătime lș u * 1,0- m. Fereastra are următoarele dimensiuni&

  înăl ime /ț #* 1,-4 m i lă imeș ț   g l  * 1,+0 m.

  Fi#. 2. erete interior 

  3

 • 8/17/2019 Determinarea Parametrilor Aerului Utilizat Pentru Incalzirea Unei Camere de Camin

  4/14

  Ca&to"u" I: DETERMINAREA SARCINII TERMICE DE IARNA

  entru determinarea calculului sarcinii termice de iarnă se utilizează indicaiile din S5 

  10171 8i S5 10271 utiliz9nduse relaia&

    iC 

  T    Q A A

  QQ   +  

    

      ++=∆100

  1 0 [ ]W 

  '1).

  unde&

  Q∆ necesarul de căldură

  T Q fluxul termic cedat prin transmisie,corespunzător distanei dintre interior 8iexterior

  C  A A   ,0 indici de orientare i compensareș

  iQ   sarcina termică pentru încălzirea aerului infiltrat prin neetan8ietăile u8ei 8i ferestrei

  8i a aerului pătruns prin desc/iderea acestora.

  -#-# ."u/u" term' 'edat &rn transmse

  Se calculează ca sumă a fluxurilor termice cedate prin fiecare element al construc ieiț

  'pere i, pardoseală, ta:an, t9mplărie) cu rela ia&ț ț

   os

  eimT 

   R

  t t  AmC Q

    −⋅⋅⋅=∑   [ ]W    '2).

  unde& mC  coeficient de corecie ce ine cont de masa specifică a elementului de construcie

  m coeficient de masi:itate termică, care conform ';), pentru elemente de zidărie m * 1,

  iar pentru t9mplărie m * 0,+

  A suprafa a elementului de construc ieț ț  

 • 8/17/2019 Determinarea Parametrilor Aerului Utilizat Pentru Incalzirea Unei Camere de Camin

  5/14

   

    ⋅+=W 

  m gr  R R R  st  seos

  2  '3).

  în care&

   se R rezistena termică specifică la propa#area căldurii la exterior,

    ⋅=W 

  m gr  R se

  2

  042,0

   st  R rezistenă termică specifică totală la permea"ilitate termică exprimată prin&

    ⋅⋅

  +⋅

  =W 

  m gr 

  !

   

  !

    R st 

  2

  2211

  1 2

  λ λ   '4).

  în care& 1    #rosimea termoizola iei 'ț   1  * 0,0+ m)

  2  #rosimea zidăriei '   2  * 0,3 m)

  21,!! coeficien i de corec ie 'ț ț   1,11  =! 12  =! )

  1λ  conducti:itatea termică a polistirenului

  ⋅ " mW 

  04,0

  2λ  conducti:itatea termică a cărămizii

  ⋅ " mW 

  -,0 .

  2# Perete nteror 0 (d1re

  Se calculează cu relaia '3), a:9nd următorii termeni&

    ⋅=W 

  m gr  R se

  2

  042,0

  λ ⋅=!

    R st  , în care& d * 0,3 m

    " * 1

  ⋅=

   " m

  W -.0λ  .

  '# Ta3an &ardosea"1 'on4e' onate dn 2eton armatș ț

  Se calculează cu relaia '3), unde&

    ⋅=W 

  m gr  R se

  2

  042,0

  λ ⋅=!

    R st  , în care& d * 0,2 m

    " * 1

  5

 • 8/17/2019 Determinarea Parametrilor Aerului Utilizat Pentru Incalzirea Unei Camere de Camin

  6/14

  ⋅=

   " m

  W 03,2λ  .

  d# T5m&"1re

    ⋅=W m "  Ros

  2

  3,0

  Calcul&

  ( )   ( ) ( )

  =

  ⋅+

  −⋅⋅⋅⋅⋅+

  ⋅+

  −⋅

  ⋅⋅−⋅⋅⋅+

  ⋅+

  −⋅⋅⋅⋅+

  ⋅+

  ⋅+

  −−⋅⋅−⋅⋅⋅=

  03,21

  2,0042,0

  12114,02

  -,01

  3,0042,0

  121

  14,0)

  -,01

  3,0042,0

  1214,0'2

  -,01

  3,0

  04,01,1

  0+,0042,0

  1-2114,0

  l  L

  l hh Lhl hl h LQ uu g  g T 

  ( )

  ( )   =>+

  ⋅⋅⋅⋅⋅++

  ⋅⋅−⋅⋅

  ⋅⋅++

  ⋅⋅⋅⋅+++

  ⋅⋅−⋅⋅⋅=

  )0,0042,0

  240,4+-,+14,0'2

  3+,0042,0

  40-,11,22,2+-,+

  14,0)3+,0042,0

  22,240,44,0'2

  3+,0136,1042,0

  3+0,1-4,12,2+-,+14,0T Q

  [ ]W QT    23,121+=

  -#6. Coe4'en7 o A  8 C  A

  Coeficientul   o A   se nume8te adaos pentru orientare 8i se determină pentru pereii

  exteriori

  Adaosuri de orientare @a"elul 1.

  o A  * +'orientare )

  Coeficientul   C  A  pentru compensarea suprafe elor reci se utilizează dacă rezisten aț ț

  termică medie a încăperii este mai mică de 10W 

   gr m   ⋅2. 5ezisten a termică medie se calculeazăț

  cu rela ia&ț

   

  ( )

  Q

  C t t  A R   meiT m

  ⋅−⋅=

    ⋅W 

   gr m 2   '+).

  în care& T  A suprafa a totală a încăperiiț

  6

 • 8/17/2019 Determinarea Parametrilor Aerului Utilizat Pentru Incalzirea Unei Camere de Camin

  7/14

  )'2   l  Lhl h L AT    ⋅+⋅+⋅⋅=   '6)

  ( )40,4+-,+2,240,42,2+-,+2   ⋅+⋅+⋅⋅=T  A

  ( )236,1036-,+12

  ++,246,111,1+2

  m A A

   A

  T T 

  ==⋅=

  ++⋅=

    ⋅=

  ⋅⋅=

  ⋅−−⋅=

   gr m Rm

  2

  11,323,121+

  4,0)3'36,103

  23,121+

  4,0)

 • 8/17/2019 Determinarea Parametrilor Aerului Utilizat Pentru Incalzirea Unei Camere de Camin

  8/14

   $C  căldura specifică ( ) " )g  *    ⋅71

  uQ sarcina termică pentru încălzirea aerului pătruns la desc/iderea ferestrei

   ( )   mei g u   C t t ' AQ   ⋅−⋅⋅⋅=   36,0  

  ').

  în care& n numărul de desc/ideri întro oră 'n * 2).

  2iQ sarcina termică determinată în func ie de :iteza con:en ională a :9ntului se utilizeazăț ț

  rela ia&ț

   ( )    

    

     +⋅

  +

  −⋅⋅⋅⋅⋅=   ∑

  10013

  4

  2

  #ueimi

   AQt t ( Li E C Q

    =< '-).

  în care& E factorul de corec ie în func ie de înălimea clădirii E * 1ț ț

  i coeficient de infiltrare a aerului prin rosturile u8ilor 8i ferestrelor conform ?, i *

  0,13-

  ( lun#imea rosturilor u8ilor 8i ferestrelor e#ală cu perimetrul elementelor mo"ile

  )32'  g  g    hl  L   ⋅+⋅=

  : :iteza con:en ională a :9ntului în func ie de zona eoliană ?? :iteza :9ntului : * +m7s,ț ț

  3

  4

  ( * -,++.

  Coeficien i de infiltra ie @a"elul 2.ț ț

   

  8

 • 8/17/2019 Determinarea Parametrilor Aerului Utilizat Pentru Incalzirea Unei Camere de Camin

  9/14

  Biteza con:en ională a :9ntului @a"elul 3.ț

 • 8/17/2019 Determinarea Parametrilor Aerului Utilizat Pentru Incalzirea Unei Camere de Camin

  10/14

  Fi#. +. onarea climatica a 5omaniei

  [ ]W QQ

  Q

  Q

  11+,11

  +2,00+,1216

  +2,0036+,123,121+

  +2,00100

  +3,123,121+

  =∆=+=∆

  =+⋅=∆

  =+   

       ⋅+⋅=∆

    Ca&to"u" 6# DETERMINAREA SARCINII DE UMIDITATE

  Sarcina de umiditate prezentă în aerul din încăpere se determină ca diferena dintre

  de"itele de umiditate de#a$ată 8i preluate . Se utilizează relaia&

  [ ]h)g +++  $ &  7−=∆   ').

  unde&   = + de"ite de umiditate de#a$ată

  = $+ de"ite de umiditate preluată.

  6#-# De2te de umdtate de%aat1

  !e#a$area de umiditate se datorează doar prezenei oamenilor în încăpere ne#li$anduse

  alte surse. Se utilizeaza relatia&

    [ ]h)g  g  N ++ omom  7⋅==  '10).

  nde& * numărul de persoane din încăpere ' * 3)

  om g  de#a$are de umiditate a unei persoane '   [ ] [ ]h)g h g  g om 70,070   == ).

  [ ]h)g +  72,000,03   =⋅=

  10

 • 8/17/2019 Determinarea Parametrilor Aerului Utilizat Pentru Incalzirea Unei Camere de Camin

  11/14

  Fi#. 6. De%a1r"e de '1"dur1 umdtate a"e oamen"orș .1 stare de repaos 2 muncă u oarăș

  3 muncă medie 4 muncă #rea.

  6#6# De2te de umdtate &re"uat1

  !atorită consumurilor de umiditate reduse dintro camera,aceste pierderi se pot ne#li$a

  0= $+ .

  [ ] g )g +( 72,002,0   =−=∆

    Baloarea maximă a umidităii relati:e @a"elul 4.

  @emperatura0C 22 23 2+ 2

  miditatea G 0 6+ 60 +6

  Ca&to"u" 9# PARAMETRII AERULUI INSU.LAT

  11

 • 8/17/2019 Determinarea Parametrilor Aerului Utilizat Pentru Incalzirea Unei Camere de Camin

  12/14

  Caracteristicile aerului utilizat pentru încălzire se determină folosind dia#rama entalpiei i

  x, conform următoarelor etape&

  1. Se determină conditiile existente in interiorul incaperii, cunosc9nd temperatura C t i   °= 21

  i umiditatea relati:ăș   G60=iϕ  .

  2. Se calculează coeficientul de

  termoumiditate 'ε  ) care permite

  sta"ilirea direc iei unei transformări aț

  aerului cu sc/im"are umidită ii iț ș

  căldurii.

  [ ])g  "* +

  Q

  (

  7∆∆=ε 

  '11).

  [ ])g  "*  7+3,+326,3

  11,11==ε 

  3. rin punctul ? se trasează o paralelă la

  dreapta corespunzătoare :alorii calculate a

  coeficientului termoumidităii

    4.unctul C determinat de parametrii

  aerului cald refulat de instalaia de climatizare, se determină la intersecia dintre paralela trasată

  anterior 8i dreapta #t  &

  ( )C t t  i#   °÷+= 106   '12).

  C t #   °=+=   2-21

    +. !e"itul de aer necesar pentru încălzire rezultă din relaia&

  [ ]h)g  ,

  +

  i

  Q L   ( 7

  ∆∆

  =∆∆

  =   '13).

  unde& ∆ i :aria ia de entalpie între cele două puncteț i# iii   −=∆

  ∆ x :ariatia continutului de umiditate #i   , , ,   −=∆  

    ( de"it de aer 'H#7/)

  1 * 1 I7s

  )g 

   "* 

  )g 

   s

   s

   "* 

   s

  )g  s

   * 

  h)g 

  W 6,3

  6,3

  3600

  7=⋅== .

    )g  "* i   71041+1   =−=∆

  12

 • 8/17/2019 Determinarea Parametrilor Aerului Utilizat Pentru Incalzirea Unei Camere de Camin

  13/14

  [ ]h)g  L   7+30,+326,3

  11,11==

   

  BIBLIO)RA.IE

  13

 • 8/17/2019 Determinarea Parametrilor Aerului Utilizat Pentru Incalzirea Unei Camere de Camin

  14/14

  1. %adea A. 8.a., 1-6 Janualul in#inerului termote/nician ':ol. 2). Edit. @e/nică,%ucure8ti

  2. ;;; S5 10171 D ?nstalaii de încălzire. ecesarul de căldură decalcul.rescripii de calcul.

  3. ;;; S5 10271 D ?nstalaii de încălzire. ecesarul de căldură de calcul.@emperaturi interioare con:enionale de calcul.

  4. ;;; S@AS 64273- D Calculul termote/nic al elementelor de construcie aleclădirilor.

  +. ;;; S@AS 664-71-2 D Calculul aporturilor de căldură din exterior.

  14