dementievriendelijke - Adviesraad Sociaal Domein ... 2015/05/27 آ  Chillen + Workshop Djembee (13.30-16.00

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of dementievriendelijke - Adviesraad Sociaal Domein ... 2015/05/27 آ  Chillen + Workshop Djembee...

 • De Wmo Adviesraad behartigt de belangen van alle inwoners van de gemeente Eersel. De Wmo is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en het maatschappelijk doel van deze wet is ’meedoen’. De wet moet ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in de samenleving. Al of niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. Als dat niet lukt, biedt de gemeente ondersteuning. De gemeente onder- steunt vrijwilligers en mantelzorgers.

  Doelgroep jeugd De Wmo Adviesraad bestaat uit vertegenwoordigers van belangen- organisaties die verschillende doel- groepen vertegenwoordigen. De doelgroep jeugd is er één van en neemt een bijzondere plaats in omdat er binnen de gemeente geen sprake is van één belangenorga- nisatie voor jeugd. Dat maakt het

  Bibliotheek De Kempen wil lezen voor iedereen mogelijk en plezie- rig maken. Ook als u moeite heeft met lezen of lezen minder vanzelf- sprekend is geworden, bijvoorbeeld door een (visuele) handicap. Op het gebied van mediawijsheid heeft de bibliotheek ook veel te bieden: voor gevorderden en digitale beginners. Alles onder het motto: iedereen doet mee!

  Lezen op elke leeftijd Grootletterboeken Zoals het woord al zegt: grootletter- boeken bieden uitkomst als de let- ters van een normaal boek te klein worden.

  Luisterboeken Luisterboeken zijn voorgelezen ver- halen, beschikbaar op cd en op speciale Daisy-roms. Ze zijn een uit- komst bij dyslexie, als de letters te klein zijn of wanneer het vasthouden van een boek niet langer gaat. Een Daisy-speler is een makke- lijk bedienbaar voorleesapparaat, waarmee u naast cd’s, ook speciale Daisy-roms kunt beluisteren. Via het menu kunt u bladeren en de snelheid regelen. U kunt zo’n speler proberen bij de bibliotheek.

  Anders lezen Lukt lezen helemaal niet meer, bij- voorbeeld door een visuele of andere

  E-mail uw activiteiten, vergaderingen e.d. om deze

  onder de aandacht te brengen naar:

  redactiewelzijnwijzer@gmail.com

  Kopij: redactiewelzijnwijzer

  @gmail.com

  ook lastiger om goed af te stemmen met de ’achterban’.

  Transitie jeugdzorg Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de Jeugdzorg. In de herfst van 2014 is hard gewerkt om alles op orde te brengen voor de nieuwe Jeugdwet. Dit jaar moet blijken of de zorg voor jeugd op een adequate manier wordt opgepakt vanuit de gemeenten zodat geen kind buitenspel komt te staan.

  Wat is er veranderd in de nieuwe Jeugdwet? In het nieuwe jeugd- stelsel heeft de gemeente de verantwoordelijkheid gekregen voor alle vormen van jeugdhulp: • de jeugdbescherming • de jeugdreclassering • de jeugdzorgPlus (gesloten jeugd-

  zorg) • de geestelijke gezondheidzorg

  voor jeugdigen (jeugd-GGz) • de zorg voor jeugd met een licht

  verstandelijk beperking (jeugd- LVB).

  Met name het overhevelen van de verantwoordelijkheid voor de jeugd- GGz is een behoorlijk discussie-

  beperking? Dan kunt u terecht bij Stichting Aangepast Lezen. Daar be- stelt u boeken, kranten en tijdschrif- ten in een aangepaste leesvorm. Zie www.aangepastlezen.nl.

  Herinneringskoffer voor thuis In een herinneringskoffer zitten onder andere (spel)materialen, bundels met foto’s en liedjesteksten, geheugen- activiteiten en cd’s, waarmee herin- neringen kunnen worden opgehaald aan vroeger. De koffer is bedoeld voor mensen met (beginnende) de- mentie die thuis wonen, en te gebrui- ken samen met een mantelzorger.

  Bibliotheek-aan-huis Kunt u door ziekte of immobiliteit niet zelf naar de bibliotheek komen? Dan is Bibliotheek-aan-huis iets voor u! U heeft er alleen een gangbaar biblio- theekabonnement voor nodig. Ver- volgens komt een medewerker uw leesvoorkeuren bespreken, waarna een vrijwilliger de materialen bij u thuis brengt en ophaalt.

  De digitale bibliotheek De bibliotheek heeft een uitgebreid digitaal aanbod, zoals e-books en verschillende apps met korte verha- len, luisterboeken en gedichten. De bibliotheek biedt ook online cursus- sen aan, voor alle niveaus. Zie www. bibliotheekdekempen.nl.

  Meer informatie? Kijk op onze website (www. bibliotheekdekempen.nl), bel ons (085-7733288) of bezoek de biblio- theekvestiging in de Muzenval in Eersel.

  Mag de Wmo Adviesraad zich even voorstellen... (deel 5)

  De bibliotheek: iedereen doet mee!

  punt geweest in het wetstraject. Al deze verantwoordelijkheden komen bovenop de taken die gemeenten al hadden in het preventief lokaal jeugd beleid, de jeugdgezond- heidszorg en ondersteuning bij (lichte) opvoe dingsvragen. Deze verantwoordelijkheid wordt in het voorstel voor de nieuwe Jeugdwet vormgegeven als een zorgplicht van gemeenten, de jeug- dhulpplicht. De gemeente is verant- woordelijk voor een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod van de verschillende vormen van jeugd- hulp en van gecertificeerde instel- lingen en zorgt dat ieder kind dat een vorm van jeugdhulp nodig heeft, dit ook daadwerkelijk krijgt.

  Wat doet de afdeling jeugd van de Wmo Adviesraad? De jeugdafdeling van de Wmo Adviesraad volgt de ontwikkelin- gen nauwgezet. Ze spreekt o.a. haar zorg uit over de invoering van het nieuwe jeugdstelsel binnen de gemeente Eersel . Het func- tioneren van het Centrum Jeugd en Gezin, hoe problemen worden gesignaleerd, capaciteiten van instellingen en pleeggezinnen, de

  Activiteiten Agenda 2015

  MEI 4 juni: Iris Trefpunt (13.30-16.00 uur). Regionale contactgroep voor slechtzienden/blinden. Locatie: De Koperwiek, Stevenstraat 1, Eersel. Info: GOW Welzijnswerk, tel. 0497-514746 Iedere 1e donderdag v.d. maand.

  7 juni: De Kempen Specials Chillen + Workshop Djembee (13.30-16.00 uur). Lekker chillen voor jongeren met ASS en een normale begaafdheid Locatie: AIC de Kempen, Voort seweg 9, Eersel. Info: info@dekempenspecials.nl. Iedere 1e zondag v.d. maand. 11 juni: Alzheimer Café Thema: Hoe beleef je dementie (19.30-21.30 uur). Locatie: De Eikenburg, Eersel. Info: GOW Welzijnswerk, tel. 0497-514746 of e-mail: mvengelen@hetgow.nl Iedere 2e donderdag v.d. maand.

  13 juni: Rondje Eersel - 2e Rolstoel Wandelevenement Info: www.pmbeersel.nl

  Wegwijzers zorg Centrum voor Jeugd & Gezin www.eersel.nl/cjg GGD Brabant-Zuidoost (Gemeentelijke Gezondheids- dienst) www.ggdbzo.nl GGzE (psychiatrische problemen) www.ggze.nl GOW Welzijnswerk www.gowwelzijnswerk.nl Veilig Thuis Zuidoost-Brabant www.vooreenveiligthuis.nl ISD de Kempen (Intergemeentelijke Soc. Dienst) www.isddekempen.nl Jouw marktplaats voor hulp, klusjes en zorg www.eerselvoorelkaar.nl Lumens Eersel www.lumensindebuurt.nl MEZZO (Mantelzorger en zorgvrijwilliger) www.mezzo.nl MEE Zuidoost-Brabant www.meezuidoostbrabant.nl PMB Eersel (Platform voor Mensen met een beperking) www.PMBeersel.nl Sociale kaart Eersel www.socialekaarteersel.nl Steunpunt Vrijwilligerswerk www.eerselvoorelkaar.nl Wmo Adviesraad www.wmoadviesraad.nl Wmo loket www.eersel.nl/zorgenvoorelkaar Zorgbelang Brabant www.zorgbelang-brabant.nl

  bezuinigingen die door de overheid opgelegd worden. Het zijn allemaal aandachtspunten van de afdeling jeugd.

  Contact Omdat de doelgroep jeugd zo breed is en er geen specifieke belangenor- ganisatie voor bestaat binnen onze gemeente roepen wij mensen op om ons te benaderen bij klachten, zor- gen of problemen aangaande zorg voor jeugd in Eersel. Wij kunnen geen individuele pro- blemen oplossen, maar wanneer het gaat om beleidsmatige zaken kunnen wij daar wellicht iets mee doen. Wij zijn bereikbaar via e-mail: jeugd@wmoadviesraad.nl.

  Zie voor meer informatie de website van de Wmo Adviesraad: www. wmoadviesraadeersel.nl.

  Dementie is een sluipende, niet te genezen ziekte met een progressief verloop. Dit betekent dat deze ziekte niet te genezen is en alleen maar erger wordt. Zeker in de begin- periode worden de eerste ziekte- verschijnselen zoals toenemende vergeetachtigheid, vermindering van activiteit en spontaniteit, vaak niet door de omgeving en de betrokkene (h)erkend als indicatie voor begin- nende dementie. Demente behoort samen met angst en depressie tot de meest voorkomende psychiatrische stoor- nissen bij ouderen boven de 60 jaar. De twee meest voorkomende vor- men van dementie zijn de ziekte van Alzheimer (70%) en vasculaire dementie (15%). Door de hogere levensverwachting van de bevolking in Nederland neemt de ziekteduur bij dementie steeds meer toe. Een ziekteduur van 10 jaar of langer is geen uitzondering meer.

  De Programmaraad Zorg ver nieuwing Psychogeriatrie stelt jaarlijks een overzicht op van het verwacht aan- tal mensen per gemeente waarbij sprake is van dementie. Op basis hiervan wordt een doorrekening gemaakt tot het jaar 2030. Voor de gemeente Eersel zijn de (geraamde) aantallen als volgt:

  Populatie 2015 2020 2030 Totale groep 326 399 539 40 t/m 64 jarigen 29 30 24 65-plusser 297 369 515

  Wie biedt zorg, begeleiding en/of toezicht? • Zeker 70% van de mensen met

  dementie woont thuis met hulp van familie al dan niet met ondersteu- ning van de professionele zorg;

  • 60% van alle hulp die mensen met dementie ontvangen wordt verleend door familieleden, vooral gezinsleden. Mantelzorgers dus! Zonder hen zou de zorg voor mensen met dementie en dus thuis (kunnen blijven) wonen niet moge- lijk zijn;

  • 75% van de mensen met dementie

  heeft iedere dag zorg en toezicht nodig. Bijna 15% van de thuis- wonenden met dementie heeft 24  uur (dag en nacht) zorg en toezicht nodig;

  • 44% van de thuiswonende mensen met dementie is alleenstaand. Deze groep kan onvoldoende rekenen op voldoende ondersteuning en begeleiding;

  • 30% van de mensen met dementie woont in