61
bleed, exhaust, release odpowietrzenie brake, cushion hamowanie seal uszczelnienie throttle dławienie switch-off delay wyłacznik opóźniający exhaust zamkniecie przepływu unclamp zdjąć zacisk, wąż sequence sekwencja dissipate rozpraszać, ciepło exhaust air zamkniecie przepływu powietrza dismantle demontaż lubricate smarowanie cut off przerwanie absorption złącze, rozgałęźnik shut-off regulation wyłaczenie regulacji shut off, cut off, block wyłaczenie, przeciecie, zablokowanie escape wypływ prądu, gazu sensing frequency częstotliwość w czasie non-standard mounting components niestandartowy montaż elementów branch line boczna linia adapter złącze, rozgałęźnik combinable możliwość łączenia manifold sub-base różnorodne pod bazy adsorbtion drying osuszanie czynnika energized period pobudzenie cylku actuator element wykonawczy actorics, actuators elemeny wykonawcze Al design projetkowanie mounting flange zmocowanie kołnierza, kryzy 1

DE-EN-PL TECHNICAL TERMS

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: DE-EN-PL TECHNICAL TERMS

bleed, exhaust, release odpowietrzenie

brake, cushion hamowanie

seal uszczelnienie

throttle dławienie

switch-off delay wyłacznik opóźniający

exhaust zamkniecie przepływu

unclamp zdjąć zacisk, wąż

sequence sekwencja

dissipate rozpraszać, ciepło

exhaust air zamkniecie przepływu powietrza

dismantle demontaż

lubricate smarowanie

cut off przerwanie

absorption złącze, rozgałęźnik

shut-off regulation wyłaczenie regulacji

shut off, cut off, block

wyłaczenie, przeciecie,

zablokowanie

escape wypływ prądu, gazu

sensing frequency częstotliwość w czasie

non-standard mounting

components

niestandartowy montaż

elementów

branch line boczna linia

adapter złącze, rozgałęźnik

combinable możliwość łączenia

manifold sub-base różnorodne pod bazy

adsorbtion drying osuszanie czynnika

energized period pobudzenie cylku

actuator element wykonawczy

actorics, actuators elemeny wykonawcze

Al design projetkowanie

mounting flange zmocowanie kołnierza, kryzy

attach przyłączać, dołączać

flange kołnierz, kryza

plunger przepychacz

clamp zacisk

1

Page 2: DE-EN-PL TECHNICAL TERMS

starting up rozpoczęcie

contact pressure podać sygnał ciśnienia

inlet filter wlot filtrujący

suction chamber komora ssania

stop stop

manifold przewod rurowy

lead kabel ołowiany

connecting line linia przyłączeniowa

connection tube rura połączeniowa

connection screw śruba połączeniowa

response time czas reakcji

trigger, energize przerzutnik

flow przepływ

non-adhesive bezszfowe

antimagnetic antymagnetyczny

antistatic antystatyczny

drive unit zespół napędowy

power supply unit jednostka napędowa, mocy

drive engineering stacja enertgetyczna

indicator wskaźnik

energize (a relay) przekaźnik

tightening torque moment obrotowy

switch-on delay włącznik opóźniający

power component element napędowy

working stroke pracujący obiekt

power valve zawór roboczy

fitting armatura

stop screw śruba STOP

atmospheric pressure dojście do atmosfery

assembly element elementy do zabudowy

request zapotrzebowanie

support wspomaganie

mounting zamocowanie

impact velocity szybkość wciskania

ream ryza

2

Page 3: DE-EN-PL TECHNICAL TERMS

plug-on zestyk otwarty

OFF position pozycja zamknięcia

air jet pressure strumień powietrza pod ciśnieniem

pusher popychacz

disassemble demontaż

extend rozciąganie

discharge opening zamknięcie przepływu

initial velocity początkowa prędkość

output port, output duct port wyjścia

expanded powiększanie

balancing device balansujący mechanizm

compensating reservoir zbiornik wyrównujący

uncouple rozłączanie

outlet otwór wylotowy

deflection odchylanie

releasing element element zwalniający, uwalniający

filter efficiency filtr wydajności

interrupted operation operacja interpretacji

rate of escape wypływ prądu, gazu

drive out stacja zamkniecia

eject odrzut

axial movement ruch osiowy

axial motor silnik osiowy

path ścieżka

bayonet fitting złącze bagnetowe

bellows mieszek

belt rotation obroty taśmy

belt cycle time cykl obrotu taśmy

feed unit taśma podajaca do przodu

bar zasilanie ciśnieniem

basic unit jednostka podstawowa

manifold akumulator

unit jednostka

module, assembly grupy elementów modułowych

modular design projektowanie konstrukcji

3

Page 4: DE-EN-PL TECHNICAL TERMS

construction length odcinek zabudowy

module moduły

component komponenty

BBC series seria BBC

control panel module panel kontroli modułu

control lever pedał sterowniczy

attach (to) przyłącze

mounting screw przyłącze śrubowe

reservoir zbiornik, pojemnik

occupy miejsce złożenia

supply with air zbiornik powietrza

air supply port miejsce dostarczania powietrza

providing warunek

contactless bezkontaktowy

back pressure actuated valve

miernik pomiaru końcowego

ciśnienia

coat pokrywać

accelerate przyśpieszenie

acceleration przyśpieszanie

force of acceleration siła przyśpieszenia

acceleration rate controller kontroler pomiaru przyśpieszenia

inscription label strip zdęcie etykiety

resistance rezystancja

resistance table tabela rezystancji

equipped przygotowany

actuate uruchamiać

solenoid actuated pobudzenie elektryczne

electrical/mechanical control kontrola elektryczno-mechaniczna

actuation type rzywisty typ

actuation stroke uderzenie aktualne

actuating force siła rzeczywista

actuating signal sygnał rzeczywisty

actuation stroke rzeczywista droga

actuating shaft rzeczywisty promień, wał

operation data data operacji

4

Page 5: DE-EN-PL TECHNICAL TERMS

motion sequence sekwencja

kinetic energy energia kinetyczna

bending load wykonywanie zginania, wyginania

bending load operacja wyginania

bimetal bimetal

connection połączenie

cavitation kawitacja

orifice przesłona

plug zaślepka

block diagram diagram blokowy

bottom plate dolna płyta blaszana

drill drive napęd wiertarki

bore wiercenie

drill feed operacja wiercenia

bolt śruba, sworzeń

male thread połączenie śrubowe

stud bolt sworzeń śrubowy

border ring pierścień graniczny

brake device urządzenie hamujące

combustible materiał łatwopalny

Brinell hardness twardość Brinnela

breaking load pełny załadunek

flush spłukiwanie

hopper zsyp

feed unit jednostka zasilająca

by-pass flow control przepływ okrężny

C-solenoid cewka magnetyczna

cadmium plate płyta kadmowa

cassette working valve kasetowy zawór roboczy

CNOMO standard sub-base pod baza standard CNOMO

combi cylinder tłok tandem

compact controller sterowanie kompaktowe

Cv factor wartość, współczynnik Cv

cushion poduszka

silencer wyciszacz

5

Page 6: DE-EN-PL TECHNICAL TERMS

cushioning poduszkowy

endurance stress wytrzymałość zmęczeniowa

permanent magnetization bezpośrednia magnetyzacja

permanent current aktualny prąd

ductile plastyczny

ductility plastyczność

dismantling demontaż

deposit of lubricant złoże, warstwa smarownicza

leak test kontrola przecieku

sealing ring dzwonek

seal uszczelniacz

diesel oil olej napedowy

differential dyferencjał

differential pressure zmienne ciśnienie

differential pressure gauge wskaźnik ciśnienia

add-and-subtract counter zliczanie impulsów

digital-analog(ue) converter konwerter analogowo-cyfrowy

DIN standard standard DIN

diode dioda

distance bolt śruba dystansowa

distance plate płyta dystansowa

dither efekt wahania

strain gauge miernik obciążenia

double non-return valve podwujny zawór bez powrotu

dual control valve zawór podwujnego działania

can be dosed dozownik

wind up zwiększać

rotary drive stacja rotacji

automatic lathe automat tokarski

range of rotation zasięg rotacji

rotary pulse generator generator impulsów rotacyjnych

rotary knob przycisk do załączenia obrotów

rotary piston tłok obrotowy

lathe tokarka

torque moment obrotowy

6

Page 7: DE-EN-PL TECHNICAL TERMS

direction of rotation kierunek obrotów

three phase current prąd 3 fazy

rotating plate tarcza obrotowa

rotation angle punkt obrotu

speed controlling kontroler predkosci

rotary cylinder obrotowy cylinder

three-position valve zawór 3 położeniowy

three-way valve zawór 3 drożny

adjustment of throttle regulacja przepustnicy

pressure reducing redukcja ciśnienia

pressure drop dostawa ciśnienia

pressure-dependent ciśnienie zależne

shut-off valve zawór odcinający

pressure range obszar ciśnienia

pressure unit jednostka ciśnienia

pressure energy energia ciśnienia

pressure increase zwiększenie ciśnienia

pressure free wolne ciśnienie

push-button przycisk

pressure line przewód instalacji pneumatycznej

compressed air

ciśnienie skonpresowanego

powietrza

compressed air preparation

wytwarzanie powietrza pod

ciśnieniem

air supply line linie instalacji pneumatycznej

compressed air motor silnik pneumatyczny

compressed air network sieć instalacji pneumatycznej

lubricator smarownica olejowa

compressed air regulator

regulator skompresowanego

powietrza

compressed air hose przewód pneumatyczny

pressure booster

urządzenie wspomagające

powietrze pod ciśnieniem

compressed air connection

polaczenie skompresowanego

powietrza

7

Page 8: DE-EN-PL TECHNICAL TERMS

compressed air distribution unit

urządzenia dystrybucji powietrza

pod ciśnieniem

compressed air service unit zespół przygotowania powietrza

pneumatic tools narzędzia pneumatyczne

compressed air supply line

linia przepływu sprężonego

powietrza

pressure sensor czujnik ciśnienia

pressure gauge manometr, miernik ciśnienia

pressure reducer reduktor ciśnienia

pressure medium medium ciśnienia

pressure system system ciśnienia

oil pressure supply dostarczanie sprężonego oleju

pressure regulation range stopień redukcji ciśnienia

pressure fluctuation ciśnienie zmienne

pressure peak ciśnienie szczytowe

push-button actuator przycisk ciśnieniowy

push-button for micro valve przycisk sterujący zaworem

pressure intensifier wzmacniacz ciśnienia

pressure drop spadek ciśnienia

pilot pressure control pilot kontrolujący ciśnieniem

pressure transducer przetwornik ciśnieniowy

pressure sequence valve zawór sterowany pneumatycznie

pneumatic cylinder siłownikm pneumatyczny

DU bushing DU-tuleja

flow through otwór wylotowy

flow velocity prędkość przpływu

flow rate stopień przepływu

passage przejście

through-hole przejście przez otwór

cross-sectional flow

przepływ przez połączenie

krzyżowe

neutral (mid-) position pozycja neutralna

conductance przewodzenie

double-ended piston rod siłownik tandem

distance between nozzles odległość pomiędzy dyszami

8

Page 9: DE-EN-PL TECHNICAL TERMS

rms (root-mean-square) współczynnik efektywności

calibration value wartość kalibracji

naturale frequency naturalna częstotliwość

rapid traverse rate wartość prędkości przecięcia

rapid return prędkość powrotu

supply pressure ciśnienie wejściowe

input circuit obwod wejscia

single curcuit system pojedynczy obwod systemowy

insert wkladanie

inlet port port wlotu

restrictor insert ogranicznik wkładania

press contact

krańcówka sterowana przez

wciskanie

adjustment regulator

setting operation operacja ustawienia

range of application ranga, stopień aplikacji

case of application przypadek aplikacji

duty cycle cykl obowiązkowy

starting pressure ciśnienie początkowe

starting current prąd początkowy prawidłowy

threaded

termin informatyczny-

dotyczy zapisu kodu etykiety

supply zaopatrywanie, zaopatrzenie

speed adjustment regulator prędkości

setting dimension wymiar ustawień

adjusting screw śruba nastawna

single-stage pojedyncza faza

single stroke pojedyncze uderzenie

single assembly cel montażowy

individual step

krok charakterystyczny dla

urządzenia

single cycle pojedynczy cykl

double solenoid valve elektrozawór z podwujną cewką

solenoid elektromagnes

bi-stable solenoid valve elektrozawór

9

Page 10: DE-EN-PL TECHNICAL TERMS

electro-mechanical elektromechaniczne

emitter arrangement urządzenie emisyjne

end stop koniec

end position pozycja końcowa

end position cushioning końcowa pozycja poduszkowa

limit switch przełącznik limitu

electric limit switch elektryczny tester końca

energy tapping point punkt poboru energii

energy conservation law prawo zachowania energii

energy control sterowanie energią

source of energy źródło energii

energy conversion konwersja energii

relief passage ułatwienie przejścia

exhaust port port spustowy

vent screw śruba wentylacyjna

exhaust valve zawór spustowy

EP converter przetwornik elektro-pneumatyczny

heat gorąco

main receiver pressure główny odbiornik ciśnienia

explosion-proof design

wzór próby gwałtownego

przyrostu

explosion-proof próba gwałtownego przyrostu

explosion protection device

urządzenie chroniące przed

eksplozją

gravity-feed magazine magazyn opadowy

spring spreżyna

spring contact force siła sprężyny

spring plate sprężysta płyta

spring offset sprężyna nastawna

spring rate wartość sprężystości

spring centered sprężyna centrująca

spring force siła spręzyny centrującej

error detecting ability bła wykrycia błędu

fault finding szukanie błedu

fine throttle przepustnica

10

Page 11: DE-EN-PL TECHNICAL TERMS

fine thread precyzyjny gwint

remote controlled sterowane pilotem

clamp zaciski

fixed program program mieszany

locking device urządzenie namierzające

fixed value wartość mieszana

grease smar

damp-proof próba zawilgocenia

moisture droplet kropla wilgoci

filter casing osłona filtru

adjustment regulator

flat container zbiornik

flat seat płaskie siedlisko

flat slide płaski ześlizg

flange kołnierz

flanged cylinder siłownik z kołnierzem

self-aligning rod coupler sprzęgło

flip-flop circuit

obwód przerzutnika

bistabilnego np.JK

fluid płynny

liquid volume objetość płynu

fluid flow control płynne sterowanie przepływem

sequence control sterowanie sekwencyjne

sequence valve zawory sekwewncyjne

conveyor (belt) transporter taśmowy

screw conveyor śruba pociągowa

idle run wolny przepływ

external ventilation

wentylacja zewnetrzna,

bezpośrednia

foreign matter obca substancja, materiał

frequency fluctuation zmiana częstotliwości

frequency converter konwerter częstotliwości

front mounting montaż elementów z przodu

sensor czujnik

guide rod odcinek przewodzący

11

Page 12: DE-EN-PL TECHNICAL TERMS

charging pressure pełne ciśnienie

filling material pełny materiał

spark arrester inicjacja odgromienia

operating component element funkcjonalny

pedal drive sterowanie nożne

pedal switch przycisk nożny

foot valve with mechanical detent

zawór sterowany pedałem

nożnym z mechanicznym

elementem

clevis attachment załącznik kabłąkowy

governor naczelny

formation of gas urządzenie gazowe

holder oprawka, uchwyt

hinge zawias

equipment configuration konfiguracja sprzętu

equipment set zestaw konfiguracyjny

noise reduction reduktor zakłóceń

noise measuring miernik zakłóceń

total stroke pełne uderzenie

deceleration

zwolnienie szybkości

akceleracja ujemna

speed limiting ograniczenie prędkości

speed regulation regulacja predkości

speed control valve regulacja prędkości zaworu

gear przekładnia

geared przekładnia silnikowa

threaded bolt połączenie gwintowane

threaded rod gwintowany wałek

balancing utrzymywanie równowagi

DC solenoid elektromagnes DC

direct current regulator prąd bezpośredni, bierzący

direct current technology technika prądu bezpośredniego

sliding quality jakość pośłizgu

insulator uszczelniacz

gripper arm movement ruch ramienia chwytaka

12

Page 13: DE-EN-PL TECHNICAL TERMS

critical load załadowanie maxymalne

coarse separation zgrubna separacja

strainer sito

basic module modul bazowy

basic unit jednostka bazowa

basic frequency częstotliwość bazowa

basic control kontrola bazowa

manual release operowany ręcznie

manually operated linia główna

main line wyłącznik/włącznik główny

master switch główny przełącznik

main memory pamięć główna

main control valve zawór głównej kontroli

lever support drążek/dźwignia suportu

lever turn drążek

toggle switch wyłącznik dźwigni kolankowej

NTC sensor sensor NTC

auxiliary ground line pomocnicza linia (na ziemii)

auxiliary relais przekażnik pomocniczy

auxiliary connecting device pomocnicza aparatura konekcyjna

high pressure wysokie ciśnienie

peak load maxymalny załadunek

maximum speed maxymalna prędkość

high-temperature range zasięg wysokiej temperatury

high-pressure tube rura wysokociśnieniowa

stroke limit limit posuwu

stroke range zasięg posuwu

stroke duration trwałość posuwu

stroke sequence sekwencja gładzenia

reciprocating piston compressor osłona tłoka kompresora

solenoid ekran magnetyczny

swept volume wzmocnienie łuku

cap bellow osłona membramy

hibrid technology technologia hybrydowa

hydraulic power unit urządzenie hydrauliczne

13

Page 14: DE-EN-PL TECHNICAL TERMS

hydraulic component element hydrauliczny

hydraulic circuit diagram

diagram sterowania

hydraulicznego

hydraulic hydraulika

hydrodynamics hydrodynamika

hydrolytic hydrolityczny

hydro pump pompa hydrauliczna

accumulator akumulator

hydrostatic hydrostatyka

pulse puls

pulsed pulsujący

pilot version wesja pilota

pilot operated operowane pilotem

control by elecrical pulse sterowane elektrycznie

double pilot valve pilot dwuzaworowy

inductive proximity bliskość induktora

inductance indukcyjność

inductor induktor

reed switch włącznik trzcinowy

built-in ingerencja

insulating bush uszczelnienie

adjusting instructions

instrukcja dostrajania,

wyregulowania

cable harness złącze kabli

cable clamp zacisk/klamra do kabli

cooling unit jednostka chłodząca

refrigerator zamrażarka

capillary tube tuleja zwężająca

cascade connection złącze kaskadowe

characteristic curve krzywa charakterystyki

characteristic impedance krzywa impedancji

core memory pamięć główna

kinematical kinematyczny

roller lever valve with idle return

zawór sterowana rolką z

dzwignią łamaną

14

Page 15: DE-EN-PL TECHNICAL TERMS

toggle switch sterowanie za pomocą dzwigni

flap valve zawór klapy

bonding fixture niepomyślny osprzęt

mini control system system mini control

clamping jaws szczęki zaciskowe

adapter bush tuleja jakaś

ratchet zapadka

tommy screw śruba zaślepiająca

buckling load obciążenie dźwigni

toggle lever dzwignia łamana

push-button valve przycisk zaworu

piston tłok

piston seal pierścień tłokowy

piston speed prędkość tłoka

piston stroke suw tłoka

piston accumulator zapamiętany ruch tłoka

rodless przeznaczenie tłoka

combi cylinder siłownik tandem

conjunction koniunkcja

contact kontakt

contact pin trzpień kontaktu

lock nut zakrętka

checking device jednosta sprawdzająca

LAD (ladder diagramm) schemat kontaktowy, drabinka

coupling element element podwójny

corrosion resistant odporność na korozję

force-current characteristic charakterystyka siłowo-prądowa

amount of power ilośc siły

force sensor czujnik siłowy

circular path ściezka obwodowa

cross-over connection obwód krzyżowy

crown nut nakrętka

ball pivot sworzeń/oś/trzpień - pivot

ball valve zawór kulkowy

coolant chłodziwo

15

Page 16: DE-EN-PL TECHNICAL TERMS

plastic coated pokryte plastikiem/izolacją

short circuit rotor rotor, wirnik wolnoobrotowy

switching matrix diagram diagram KV

KV factor wartość KV

seperation of load podział załadunku

trunnion foot mounting pozycja siłownika

position control loop

miejsce zapetlenia ukladu

sterowania

bearing łożysko

positional sensor czujnik pozycji

vane motor silnik łopatkowy/wirnik

longitudinal slide długie stopniowe opadanie

longitudinal transistor tranzystor tunelowy

load change zmiana załadunku

load current aktualny załadunek

independent of load niezależny od załadunku

bush tuleja

bearing surface powierzchnia łożyska

leak-tight pasowanie ciasne

leakage line linia rozproszenia prądu

idling jałowy bieg

low-friction niski poziom tarcia

manifold przewód rurowy rozgałęziony

output przepustowość

performance reduction reduktor osiągów

circuit breaker

bezpiecznik, wyłącznik

automatyczny

printed circuit board płytka z obwodem drukowanym

conduit length długość przewodu, kanału

pipe material materiał rury

illuminated push-button podświetlany przycisk

light barrier bariera światła/świetlna

linear drive napęd liniowy

lip ring brzeg pierścienia

logic circuit diagram schemat układu logicznego

16

Page 17: DE-EN-PL TECHNICAL TERMS

release, disconnect, loosen rozłącz/ opuść

air conditioning klimatyzacja

air outlet ujście powietrza

hermetically sealed hermetycznie zamknięty

air pressure ciśnienie powietrza

fan wentylator

air velocity prędkość powietrza

air barrier receiver odbiornik zaporowy powietrza

insulating terminal końcówka izolacyjna

magnetic field measuring pomiar pola magnetycznego

solenoid (actuated) valve ruchomy zawór magnetyczny

solenoid valve coil cewka magnetyczna

magnetic lock zamek magnetyczny

pressure gauge wskażnik ciśnienia

gasket uszczelka/podkładka

manual button przycisk sterowny manualnie

machine process proces maszynowy

maximum pressure maxymalne ciśnienie

multiple switch przełącznik wielofunkcyjny

indicate, report wskażnik

signal relay przekażnik

diaphragm membrana, przesłona

diaphragm pressure gauge membranowy miernik ciśnienia

volume control kontrola siły

measuring bridge most pomiarowy

sensor sensor

(measuring) transducer transduktor pomiarowy

reflex sensor sensor lustrzany

micro switch mikroprzełąćznik

micro push button mikro włącznik

minimum flow minimalny przepływ

minimum thrust minimalny nacisk/cisnenie

minimum pressure minimalne cisnienie

driver sterownik

17

Page 18: DE-EN-PL TECHNICAL TERMS

cam mechanism mechanizm napędowy

central shaft uchwyt/trzonek/wał główny

modular block blok modułowy

modular technology technologia modułowa

assembly strip pas montażowy

assembly system system montażowy

mountable operacja montowania

mount montować

motor terminal board przyłącze płyty montażowej

multiple-connector łącznik wielokanałowy

sample control system próbny system kontrolny

recooler zamrażanie

overtravel droga przepływu

connect at the outlet włacznik wlotu powietrza

needle cage klatka szybowa

proximity switch wyłacznik bliskości

mist lubricator smarownica parowa

negate negacja

nominal pressure drop nominalny spadek ciśnienia

nominal force siła nominalna

rated capacity szacunkowa przepustowość

nominal size wielkość nominalna

system pressure sieć ciśnieniowa

power supply unit narzędzie sieciowe

low pressure niskie ciśnienie

low-pressure range skala niskiego ciśnienia

low-pressure component składnik niskiego ciśnienia

level poziom

level sensing wskaźnik poziomu

level control sterownik poziomu

level monitoring monitoring poziomu

cam krzywka

cam actuation sterowanie krzywkowe

standard pressure ciśnienie normalne, standardowe

18

Page 19: DE-EN-PL TECHNICAL TERMS

standard part część znormalizowana

standard temperature and pressure stan normy temperatury i ciśnienia

standard cylinder standardowy siłownik

emergency-stop nie - wyłączać

emergency return bez przepływu

zero (point) adjustment punkt zero

effective flow sieć prądowa

surface tension naprężenia zewnetrzne

lubricator-regulator-filter olejowy - regulator - filtr

visual optyczny

oscillator circuit obwód oscylacyjny

parallel drive równoległe drogi

self-aligning bearing ruch wahadłowy

(duty) cycle cykle

seal plombować

precision differential pressure

switch precyzyjny przełącznik różnicowy

proportional solenoid magnes proporcjonalny

pumping power zasilanie pompy

transverse travel transmisja danych

regulating valve zawór redukcyjny

pipe material rura

reverse stroke powrotne uderzenie

suction stroke uderzenie i przyssanie

circuit obwód

circuit design budowanie, tworzenie obwodu

lubrication instructions instukcja smarownicza

helical gearing poprzeczny zarys

vane drive napęd wahadłowy

float pływak

floating mid-position środkowa pozycja pływająca

self-regulation samośrodkowanie

self-latching loop postawa własna

servo drive servo napęd

signal period okres sygnału

19

Page 20: DE-EN-PL TECHNICAL TERMS

signal transmission transmisja sygnału

setpoint switch załącznik stykowy

special nut specjalna nakretka

clamping unit jednostka blokujaca

clamping action realizacja blokowania

spectrometer spektrometr

blocking magnet blokada magnetyczna

normally closed position położeniew normalne zamknięte

non-return valve zawór bez powrotu

mirror trunnion odzwieciedlenie czopu

spindle wrzeciono

spindel drive napęd wrzeciona

circlip pierścień rozciągliwy

coil przewijanie

piston rod tłok

stator coil brak przewijania

socket gniazdo elektryczne

plug wtyczka

spacer bolt stojący bolec

control valve położenie zaworu

control sterowanie

pilot signal rozkaz sterujący

control section część sterowania

control sequence przebieg sterowania

circuit construction tworzenie przebiegu sterowania

stem; plunger para

flow divider rozdzielacz pradowy

flow cycle przebieg prądu

stage reservoir pamięć stopniowa

booster relay przekaźnik podtrzymujący

pulse generator generator taktujący

push-button przełącznik

immersion tube zanurzona rura

thermal relay przekaźnik termiczny

dense filter filtr dolny

20

Page 21: DE-EN-PL TECHNICAL TERMS

unlubricated air suchy obieg powietrza

turbo compressor turbo spręzarka

excess pressure nadciśnienie

overload przeładowanie

overlapping końcowe okrążenie

floating neutral position pływające zero

reversing valve zawór przełączający

reverse stroke przesterowanie

uncompressed rozszczelniony

valve zawór

compressor plant urządzenia uszczelniające

compression uszczelnienie

linking połączenie łąńcuchowe

wear resistance zużyty opór

plug zamknięcie

feed załadowanie

pilot control przesterowanie

preheater wstępne podgrzanie

series resistor opór rezystora

converter konwerter

change switch zamienny przycisk

reserving contactor pair zamienna para styków

reserving contactor circuit obwód zamienny

workpiece detal, element

counting rate licznik częstotliwości

trunnion czop

supply line do lini

two-way valve zawór 2 drożny

cylinder siłownik

cylinder cap pokrywa siłownika

program abort przerwanie działania programu

query zapytanie o błąd

strip (the wire), bare odizolować

disconnect założyć klemy, kable

sequence start start sekwencji

21

Page 22: DE-EN-PL TECHNICAL TERMS

remove the sheathing (from) usunąć oslonę, powłokę

disconnectible wyłączenie

cut-off circuit włącznik obwodu

switch-off voltage peak

przycisk wyłączajacy prąd

szczytowy

cut-off current włacznik prądowy

screening diameter sprawdzanie średnicy

transmit wysyłanie, transmitowanie

fuse protection odbezpieczenie

disconnect odłączać

cable end sleeve kable i izolacja

address specification specyfikacja adresów

referring to the address odnosić się do adresu

address signal sygnał adresu

analog(ue)-digital converter konwerter analogowo-cyfrowy

analog(ue) output wyjscie analogowe

crimp fałdować, zawijać

starting capacitor

kondensator startowy,

początkowy

solder lutować

log on zameldowanie

interface control(ler) interfeace sterujący

crimp fałdować, zawijać

connect in series podawać

cable (connection) box zamykana skrzynka na kable

activation sterowanie

user program program użytkowy

with switch-on delay z opóźnionym włączeniem

filling wypełnienie, wkład

code in ASCII kod ASCII

assembler język tłumaczący

resolution (power) rozdzielczość

record zapis

execution instruction instrukcja wykonania rozkazu

version wersja

22

Page 23: DE-EN-PL TECHNICAL TERMS

readable czytelny

switch-off push-button przycisk wyłącz

deflection odchylenie, odbicie

unplug wyciągnąc wtyczkę

modulate wyłączyć z sieci

blank (out) luka, wolne miejsce

automatic execution automatyczny odpływ

battery failure wyczerpane baterie

battery discharge ładowanie baterii

wiring diagram

tworzenie planu instalacji

elektrycznej

control panel panel kontrolny

conditional instruction warunkowa instrukcja

instruction rozkaz, instrukcja

command set zbiór rozkazów

instruction memory rozkaz zapamiętany

mounting space przestrzeń montażowa

mounting accessories akcesoria montażowe

consult konsultacje, pytania

load carrying ability możliwe obciążenie

allocation przyporządkowanie

permission pozwolenie, zezwolenie

contactable możliwość kontaktu

connect zamknąć

circuitry obwód elektryczny

confirmation potwierdzenie

expandable rozszerzalny

mode selection tryb selekcji, wyboru

mode input tryb wejściowy

system earth uziemienie

operating software operacje oprogramowania

operating voltage napięcie robocze

operating temperature temperatura operacyjna

reference voltage napięcie odniesienia

screen ekran

23

Page 24: DE-EN-PL TECHNICAL TERMS

binary signal sygnał binarny

bistable bistabilny

lightning protection measure

piorunochron/wskaźnik

zabezpieczenia przed piorunami

bridge circuit obwód mostkowy

bush tuleja

CNC drillling machine

wiertarka sterowana

numerycznie CNC

CNC lathe

tokarka sterowana

numerycznie CNC

CNC milling machine

frezarka sterowana

numerycznie CNC

CNC control sterowanie numeryczne CNC

coding example przykład kodowania

file name nazwa pliku

data display moment sygnalizacji

record zapis

data memory zapamietać

sustained short-circuit długotrwałe zwarcie, spięcie

resistant to sustained short-circuit odporny na długotrwałe zwarcie

definition range skala rozdzielczości

strain gauge

wskaźnik obciążenia, nacisku,

naprężenia

decode dekodować

diagnostic plug wtyczka diagnostyczna

digital control sterowanie cyfrowe

digitize zamiana na wartości cyfrowe

diode socket gniazdo elektryczne z diodą

dipole dipol

dip switch włącznik

floppy disk drive stacja dyskietek

discrete dyskretny

documenter dokument

socket gniazdko

three core trzy rdzeniowy

24

Page 25: DE-EN-PL TECHNICAL TERMS

delta pulse impuls trójkątny

delta connection układ elektryczny-trójkąt

binary system system dwójkowy

execute wykonać, przeprowadzić

can be edited

możliwe do zredagowania,

zmontowania

editor redaktor, montażysta

intrinsic semiconductor

wewnętrzny,

zasadniczy półprzewodnik

internal voltage napięcie wewnętrzne

input key klucz wejściowy

input short circuit detection detekcja wejścia krótkiego obwodu

input line linia wejściowa

input module moduł wejściowy

input voltage wejście napięcia

readable odczytywalny

load ładować

solder lut

single tasking pojedyńcze zadanie

initialization routine początkowy algorytm

indent zacząć

start-up valve zawór startujący

I/O slave card karta wejścia/wyjścia

card module karta modułów

store pamięć

insertable wkładka

adjuster regulator

entry wejść

individual counter jednostkowy licznik

ready to receive gotowy do odbioru

carrier detect wykrywacz

power supply zapas mocy

discharging current aktualne rozładowanie prądowe

discharge resistor opornik rozładowania

decode dekodować

25

Page 26: DE-EN-PL TECHNICAL TERMS

screen obraz

equalizer equalizer

earth connection połączenie ziemne

earthing ziemne

equivalent circuit obwód równoważny

expansion module moduł sprężystości

fixture, holder osprzęt,uchwyt

error check zapytanie o błąd

error correction code kod włściwy błędu

source of error źródło błędu

debugging

szukanie i usuwanie błędów,

usterek

faulty voltage recognition system system naprawy złego napięcia

micro fuse mikro bezpiecznik

field constant stałe pole

field strength pole siłowe

remote triggered zdalnie sterowany spust

remote control connection zdalnie sterowane łącze

read-only program program tylko do odczytu

read-only memory (ROM) pamięć tylko do odczytu (ROM)

fixed resistor ustalony rezystor

combined filter and voltage

regulator kombinacja filtru i regulacji napięcia

flat cable kabel przepływowy

flow chart obraz przepływu

format format

programmable wolno programować

external voltage napięcie obce

frequency range stopień częstotliwości

five-pin pięć pinów

functional module bloki funkcjonalne

function assignment poprawne funkcjonowanie

opposite instruction odwrotna instrukcja

switch antivalent przełącznik antywalentny

device assignment sprawne urządzenia

26

Page 27: DE-EN-PL TECHNICAL TERMS

total coding pełne kodowanie

rectification prostowanie

DC (direct current) prąd stały

DC operation operacja stałoprądowa

DC static converter operacja zamiany

critical frequency częstotliwość krytyczna

limit signal limit sygnałów

basic operation mode podstawowy tryb operacyjny

base load cięzar podstawowy

basic power supply podstawowa jednostka mocy

sub-base płyta podstawowa

basic circuit obwód podstawowy

semiconductor półprzewodnik

hand switch ręczny przełącznik

central computer komputer centralny

thermistor termistor

high voltage duży prąd

height unit jednostka wzrostu

induced voltage napęcie indukowane

ISO thread ISO

insulation type typ izolacji

cable core srtodek kabla

terminal końcowe złącze kablowe

cable joint łącze kablowe

punch card reader karta odczytu

flip-flop relay przekaźnik bistabilny

parenthesized expression zamkniecie wydruku

hinged składany

terminal przepływowe zaciski elektryczne

coding method metoda kodowania

coding switch przycisk kodujący

collector current prąd kolektora

multi-function unit jednostka multifunkcjonalna

configure konfiguracja

pin allocation plan kontaktowy

27

Page 28: DE-EN-PL TECHNICAL TERMS

terminal layout plan położenia kabli

contact point punkt kontaktowy

correcting ability

możliwość korygowania,

dokonania zmian

power pick-up punkt przyłożenia siły

leakage current prąd upływny

short circuit protection bezpiecznik

lab power supply unit laboratoryjne urządzenie sieciowe

load command ładowanie komendy

trickle charging current ładowanie prądu stałego

load, charge ładuj

loading process ładować proces

(elektr.) charge; (mech.) load ładować

drive (unit) droga przepływu

open circuit voltage napiecie obwodu otwartego

power consumption moc odbioru

conductive track ścieżka przewodząca

conductivity przewodność

line; (Kabel) wire okablowanie

line type typ lini

wiring instalacja elektryczna

circuit diagram diagram przebiegu

line interrupt przerwanie ścieżki obwodu

readable memory odczyt pamieci

reading przebieg czytania

fluorescent lamp lampa fluorescencyjna

arc łuk światła

optical-fibre waveguide światłowód

punched tape taśma perforowana

punched tape reader czytnik taśmy perforowanej

logic power unit jednostaka logiczna

solder joint lutowany mostek

solder wire cyna do lutowania

magnetic storage pamięć magnetyczna

label etykieta

28

Page 29: DE-EN-PL TECHNICAL TERMS

mass storage rozdzielacz masowy

earth wiring uziemienie

maximum extension maxymalna rozbudowa

multi-core wielordzeniowy

multi-bit instruction rozkaz wielobitowy

multiple distributor rozdzielacz wielodrożny

menu controlled menu kontrolne

flag merker

flag command rozkaz z Merkerem

measured voltage voltomierz

measuring sensor czujnik stanu uziemienia

measured data acquisition termin nabycia

minimum period minimalny okres

undulating current prąd mieszany

cut off as well jednoczesne wyłączenie

medium voltage energia elektryczna

modular design budowa modułowa

MOS RAM memory module moduły pamieci RAM

adjacent module moduł przylegający

expandable rozszerzający się

needle print head igłowa głowica drukująca

nominal frequency częstotliwość teoretyczna

power failure signal błędny sygnał

power supply unit zasilacz sieciowy

mains cable przewody sieci elektrycznej

mains circuit board kart sieciowa

power regulator regulator mocy

mains voltage failure

wahania napięcia w sieci

elektrycznej

mains voltage switch-over załączanie napięcia sieciowego

low-order mała wartość (napięcia)

emergency switch control wylącznik awaryjny

zero crossover przewód zerowy

normally closed contact łącznik normalnie zamknięty

board tablica, płyta

29

Page 30: DE-EN-PL TECHNICAL TERMS

PNP output wyjście PNP

polarity polaryzacja

programming software tworzenie oprogramowania

program switch łącznik programowy

dummy instruction zły rozkaz

console konsola

crystal stabilized stabilizowany

source code kod źródłowy

relay przekaźnik

acknowledgment łącznik zwrotny

switching section przełącznik sekcyjny

switching solenoid cewka przekaźnika

screening diameter badanie średnicy

interface wejście

protective earth uziemienie

mains earth przewód uziemiający

threshold voltage wartość progowa napięcia

software development ewolucja oprogramowania

setpoint assignments wyznaczenie punktu pracy

specially designed card specjalnie zaprojektowana karta

OTHERWISE instruction rozkaz alternatywny

sorting task sortowanie zadań

sorting device sortowanie urządzeń

voltage napięcie

voltage failure safe

napięcie niezagrażające w razie

uszkodzenia

voltage range zakres napięciowy

voltage distribution rozkład napięcia

memory pamięć

memory occupancy factor czynnik wypełniający pamięć

free memory table zestawienie wolnej pamięci

memory card location lokalizacja karty pamięci

storage medium nośnik pamięci

store przechowywać

supply voltage doprowadzenie napięcia

30

Page 31: DE-EN-PL TECHNICAL TERMS

blocking circuit blokada obwodu

peak current amplituda

master file plik główny

stator earth fault protection

ochrona przed usterką uziemienia

stojana

power current moc chwilowa

control signal sygnał kontrolny

star-delta switch przełącznik gwiazda - trójkąt

control kontrola

control unit jednostka kontrolna

disturbance (variable) zakłócenie

bar code kod paskowy

circuit diagram wykres kołowy prądu

current voltage characteristic

charakterystyka napięcia

chwilowego

level display wyświetlanie poziomu

search poszukiwanie

pulse input impuls wejściowy

sequencer przerzutnik

synchronous przerzutnik synchroniczny

key sequence klucz taktujący

exchangeable wymienialny

transfer unit element przesylowy

transistor tranzystor

driver sterownik

transfer condition warunki przesyłu

transition function zmiana funkcji

overvoltage przepięcie

portable przenośny

rename przemianować

reprogrammable przeprogramowalny

switchable przełączający

unregulated nieregulowany

undervoltage identification wykrywanie zaniku napięcia

underline character podkreślenie cechy (właściwości)

31

Page 32: DE-EN-PL TECHNICAL TERMS

processing element element przetwarzający

connectable łączeniowy

network sieć

wiring okablowanie

forward wind nawijanie do przodu

preselection wybieranie wstępne

predetermining adjustment screw ustawienie położenia śruby

maintainability obługiwalność

maintenance konserwacja

resistance thermometer termometr opornościowy

counting range liczenie zakresu

counter licznik

character input znak wejścia

analog(ue) indicator miernik analogowy

line feed przesuw papieru

time constant stała czasowa

timer (module) moduł czasowy

master reset łącznik zerujący

master device główne urządzenie

digital display cyfrowe wyświetlanie

declaration list lista przyporządkowująca

additional statement dodatkowy komunikat

connect połączyć

status interrogation stan przesłuchania

two-core dwużyłowy

intermediate operation operacja pośrednia

logic 1 logiczna 1

with ten digits z dziesięcioma cyframi

twelve hours operation dwunastogodzinna operacja

25-pin 25 - pinowe

3-line initiator polączenie 3 - żyłowe

8-dot matrix słowo 8 bitowe

process proces

figure, illustration, diagram przebieg, ilustracja, diagram

terminate zakończyc

32

Page 33: DE-EN-PL TECHNICAL TERMS

turn off wyłączyć

force away obciążyć

drop upuścić

worn out wyczerpany

dependent zależny

file plik

readable czytelnie napisany

decline spadek

wear (out) wyczerpywać

wear zużycie

extraction adapter rozgałęźnik zasysający

lockable, with lock zamknięty

intention zamiar, cel

absolute value wartość bezwzględna

separate oddzielony

space modification miejsce przekształcenia

coordinate współrzędna

downwards w dół

deviate odchylać

deviation odchyłka

handling obsługa

axle drive oś naprowadzania

aggregate agregat

active aktywny

alarm system system alarmowy

algorithm algorytm

general generalny

alternative decision decyzja alternatywna

aging starzenie się

aluminium glin

amplitude amplituda

analogue analogowy

alterable zmienialny

modify przekształcać

alteration przemiana

33

Page 34: DE-EN-PL TECHNICAL TERMS

notice of modification zawiadomienie o przekształceniu

request żądanie

adapt (to) przystosować się do

adhere przylegać do

unit, system jednostka, system

approximate przybliżenie

nullify, cancel unieważniać, anulować

adaption (to) adaptować

switch on włączyć

screw-on wkręcić

controllable opanowany

rise wzrastać

part częśc

drive napęd

applicable mający zastosowanie

application aplikacja

sample application przykładowa aplikacja

application aplikacja

number numer

work praca

work flow przepływ pracy

operation, processing step przetwarzanie

working place miejsce działania

product designation oznaczenie produktu

construction, design konstruowanie

prepare przygotowanie

store przechowywać

successive kolejny

problem, function problem

problem solution rozwiązanie problemu

adhesive przylepny

receiver odbiornik

call wzywać

ascending rosnący

order rozkaz

34

Page 35: DE-EN-PL TECHNICAL TERMS

order processing przetwarzanie rozkazu

order confirmation potwierdzenie rozkazu

expense nakład

preparation przygotowanie

disassembly demontaż

instructor instruktor

training szkolenie, ćwiczenie

bore wiercenie

break down psuć się

output wyjście

base material materiał podstawowy

delivery status status dostarczenia

test test

computation obliczenie

align dostrajać

replacement wymiana

interchangeable zamienny

balance równowaga

automatic machine automat

automation automatyzacja

banana plug wtyczka bananowa

base podstawa

design projekt

year of construction rok budowy

intend przeznaczać

stress naprężenie

complaint protest, reklamacja

apply for ubiegać się o

machinable siłownik

processing obróbka, przetwarzanie

demand wymaganie

significance/importance znaczenie/ważnośc

ease of operation łatwość działania

operating instructions instrukcje do obsługi

operating staff bezwarunkowa obsada

35

Page 36: DE-EN-PL TECHNICAL TERMS

affect oddziaływać

enable umożliwiać

recommend polecać

start start

limit ogranicznik

term czas trwania

eliminate likwidować

enclosure załącznik

include zawierać

contribution udział

load ładować

designation oznaczenie

user użytkownik

calculate obliczać

damage uszkodzenie

description type typ opisu

inscription opis

inscription field pole opisu

inscription label tabliczka znamionowa

resistant odporny

stock file plik z zasobami

definition definicja

destination przeznaczenie

amount suma

reference odniesienie

operation operacja

operating cycle cykl operacji

machinery and equipment maszyny i urządzenia

operating results wyniki operacji

safe to operate bezpieczne w działaniu

operational safety bezpieczeństwo eksploatacji

performance wykonanie

forthcoming nadchodzący, zbliżający się

movable przenośny, ruchomy

evaluation ocena, oszacowanie

36

Page 37: DE-EN-PL TECHNICAL TERMS

designation określenie

flexible giętki, elastyczny

form kształt, postać

sheet arkusz

browse przeglądać

drilling machine wiertarka

break down zepsucie się

brochure folder

gross price cena brutto

brush rim otarcie krawędzi

temperature degree Celsius temperatura w stopniach Celcjusza

typical typowy

representation reprezentatywny

insert wkładać

cover osłaniać

value wartość

heavy oil ciężki olej

viscous lepki

thick-walled gęsty, zawiesisty

service obsługa

DIN (German Standards) (DIN) Niemieckie Standardy

discontinuous przerywany

wire przewód

wire break przerwa w przewodzie

open-circuit monitoring kontrola otwartego obwodu

top view rzut poziomy

axis of rotation oś obrotowa

rotatable obrotowy

press naciskać

printer drukarka

cutout wyciąć

continuous ciągły

diameter średnica

number numer

average przeciętny

37

Page 38: DE-EN-PL TECHNICAL TERMS

dynamic response dynamiczna reakcja

electric motor nepęd elektryczny

efficient wydajny

level poziom

feature właściowość

installation instalacja

installation possibility możliwości instalacji

sphere of influence strefa wpływów

freezing temperature temperatura zamarzania

insertion wstawka

introduction (part) wstęp

built-in, integrated wbudowane w…

encapsulated obejmujące

tamper-proof zabezpieczenie przed ingerencją

unit jednostka

unit symbol oznaczenie jednostki

latch zatrzask

take into account brać pod uwagę

engage, lock łączyć

switch on, start włączyć

limitation ograniczenie

unilateral jednostronny

applicable przydatny

adjustable nastawny

setting accuracy ustawienie precyzyjności

key in wprowadzać coś…

classification podział

excellent znakomicie

flexible elastyczny

electrical engineering elektrotechnika

electrical-pneumatic elektropneumatyka

electricity elektryczność

electrotechnician elektrotechnik

component składnik

recommend polecać

38

Page 39: DE-EN-PL TECHNICAL TERMS

sensitivity czułość

final acceptance ostateczna zgoda

ultimate consumer odbiorca końcowy

energy, power energia

kinetic energy energia kinetyczna

power costs koszty energii

energy source źródło energii

energy recovery odzyskiwanie energii

bottleneck wąskie gardło

detect wykrywać

flammability łatwopalność

counteracting przeciwdziałanie

unlock odblokować

delockable przewód rozłączny

correspond (to) odpowiadać, korespondować

plan planować

decode odszyfrowywać

inflammability łatwopalność

take place mieć miejsce

required wymagany

supplementary uzupełniający

extension kit dobudowany zestaw

result wynik

available dostępny

increase wzrasta

permit pozwolić

substitute zastępować

spare filter cartridge zapasowy wkład filtru

spare part część zapasowa

list of parts lista części

replacement type typ części

replace zamieniać

gain wzmocnienie

extension przedłużenie

generate stwarzać

39

Page 40: DE-EN-PL TECHNICAL TERMS

label etykieta

external zewnętrzny

serial number numer seryjny

technical term fachowa terminologia

technical education fachowa edukacja

technical book fachowa literatura

technical information specjalistyczne informacje

technical key word specjalistyczne słownictwo

ability zdolność

lug chorągiewka

temperature Fahrenheit

temperatura w stopniach

Fahrenheita

gravitational acceleration przyspieszenie ziemskie

incorrect nieporprawny

misalignment niepoprawne skierowanie

colour kolor

coloured pencil kolorowy pisak

colour, pigment barwa, pigment

maloperation nieprawidłowa operacja

error, fault błąd

correct poprawnie

faulty wadliwy

malfunction błędna funkcja

ready message wiadomość gotowa do przesłania

production wytwarzanie

caused by production spowodowane wytwarzaniem

manufacturing process proces produkcyjny

fixed zmieszany

strength siła

company firma

fixed value zmieszana wartość

area obszar

centrifugal force siła odśrodkowa

volatile lotny

flow chart schemat blokowy

40

Page 41: DE-EN-PL TECHNICAL TERMS

symbol symbol

research poszukiwania

milling cutter frezować

release uwalniać

release uwolnić

tolerance tolerancja

of free choice wolnego wyboru

expiration wygaśnięcie

early failure wczesne zaniechanie

polyester filler wypełniacz poliestrowy

function funkcja

functional sequence funkcjonalna sekwencja

functional description funkcjnalny opis

function unit funkcjonalna jednostka

function chart działający wykres

operational principle zasada działania

operation diagram schemat działania

integral integralny

guarantee conditions gwarantowane warunki

operating instructions instrukcje do działania

appropriate odpowiedni

emergency switch-off wyłącznik awaryjny

danger area strefa zagrożenia

item pozycja, rzecz

compare porównać

housing budynki mieszkalne

common powszechny

straight-line przewód bezpośredni

device urządzenie

device width szerokość urządzenia

temperature range zakres temperatur

linkage (of equipment) połączenie

noiseless cichy

low, small niski, mały

rounded zaokrąglony

41

Page 42: DE-EN-PL TECHNICAL TERMS

total całkowity

weight load obciążenie balastem

grid sieć

glass fibre włókno szklane

optical fibre cable kabel światłowodowy

constant stały

homogeneous jednorodny

symmetrical symetryczny

structure struktura

gripper zacisk

limit ograniczenie

handle uchwyt

size rozmiar

basic equipment podstawowe wyposażenie

quality jakośc

hair cracks mikroskopijne pęknięcia

static friction tarcie statyczne

semi-automatic półautomatyczny

easy to handle łatwy w obsłudze

frequency częstotliwość

main constituent główny składnik

brightness jaskrawość

manufacturer wytwórca

production process proces produkcyjny

hexadecimal code kod szesnastkowy

auxiliary flag znacznik pomocniczy

auxiliary means środek pomocniczy

resource środek zaradczy

note notatka, przypis

accelerate przyspieszać

height wysoki

hundredth of a second setne części sekundy

utilization wykorzystanie

commissioning zamówienie

industrial control sterowanie przemysłowe

42

Page 43: DE-EN-PL TECHNICAL TERMS

computer science informatyka

infrared light promienie podczerwone

directory katalog

initialization zapoczątkowanie

internal diameter średnica wewnętrzna

internal wewnętrzny

inversion odwrócenie

irreversible nieodwracalny

International Standardization

Organization

Międzynarodowa Organizacja

Standardów

ISO code kod ISO

actual amount bieżące osignięcie

actual value wartość bieżąca

adjusting screw nastawić śrubę

cable kabel

calibrate kalibrować

capacity pojemność

cavitation kawitacja

conical stożkowy

index spis

code kodowanie

kilo Ampere kilo amper

kinetics kinetyka

commercial at handlowy

transparent cover przejrzysta pokrywa

classification klasyfikacja

adhesive tape taśma samoprzylepna

adhesive material samoprzylepny materiał

clip spinacz, zacisk

air-condition klimatyzacja

coefficient współczynnik

possible combinations możliwe kombinacje

convenient dogodny

tapered zwężany

competitive konkurencyjny

43

Page 44: DE-EN-PL TECHNICAL TERMS

design projekt

type of construction typ konstrukcji

construction principle zasady konstrukcji

check sprawdzić

coordinate nadzorować

grit żwir

correction skorygowanie

corundum korund

force siła

radius promień

cubic centimeter centymetr sześcienny

customer klient

customer order polecenie klienta

(after-sales) service serwis gwarancyjny

service centre centrum serwisowe

customer request żądania klienta

plastic, polymer material plastik, materiał z polimeru

abbreviated notation skrót

laboratory test test laboratoryjny

film of varnish cienka powłoka lakierowana

longitudinal section przekrój podłużny

bearing łożysko

inventory on hand w rezerwie

store przechowywać

storage temperature temperatura przechowywania

positional sketch szkic pozycyjny

unit of length jednostka długości

long-term długoterminowy

longitudinal axis oś podłużnych

long-term program(me) długoterminowe planowanie

laser printer drukarka laserowa

laser beam wiązka laserowa

smooth running działający bez zakłoceń

speed szybkość

service life obsługa pod napięciem

44

Page 45: DE-EN-PL TECHNICAL TERMS

teaching and training aids dydaktyczne środki pomocniczne

instructor's book książka instruktora

training film film szkoleniowy

teaching material materiał dydaktyczny

instructive instruktażowy

capacity pojemność

powerful potężny

training system system szkoleniowy

training aim zamierzenie szkoleniowe

inside diameter średnica wewnętrzna

action of light wiązka światła

fibre glass cable kabel światłowodowy

speed of light prędkość światła

luminous intensity natężenie światła

terms of delivery warunki dostarczania

availability dostępność

product range rodzaj produktów

scope of delivery zasięg dostarczenia

ruler liniał, linijka

linear guide przewodnik liniowy

left-hand thread lewe gwinty

anti-clockwise rotation

ruch w przeciwną stronę do

wskazówek zegara

hole diameter średnica wiercenia

logical logiczny

logistic program program logistyczny

lot size przeznaczenie

gap luka

shrink hole koszulka kurczliwa

magazine magazyn

magnetization magnetyzacja

defects defekty

defective wadliwy

trademark znak firmowy

mechanical mechaniczny

45

Page 46: DE-EN-PL TECHNICAL TERMS

mechanical engineering budowa maszyn

production downtime okres przestoju w produkcji

mass flow masowy przepływ

mass moment of inertia moment bezwładności

scale skala

system of (measurement) units system jednostek (pomiarowych)

dimensional drawing rysunek wymiarowy

width of material szerokość materiału

material thickness grubośc materiału

mathematical-technical matematyczno - techniczny

mathematical-scientific matematyczno - fizyczny

mechanical mechaniczny

media program programy medialne

multigrade oil olej uniwersalny

multiple wielokrotny

additional prices ceny dodatkowe

value added tax VAT - podatek wartości dodanej

amount, quantity ilość

set theory teora mnogości

reference sheet zestawienie odwołań

feature właściwość

measuring and testing mierzenie i testowanie

test assembly zespół testowy

effective range, measuring range efektywny zasięg

test chart karta pomiarowa

test socked gniazdo testowe

measure miara

accuracy of measurement dokładność pomiaru

measuring device urządzenie pomiarowe

measuring variable pomiar zmienny

item to be measured rzecz do pomiaru

test record zapis testu

measuring circuit pomiar obwodu

test signal, gauge signal sygnał próbny,

46

Page 47: DE-EN-PL TECHNICAL TERMS

test probe sprawdzenie

method of measurement metoda pomiaru

measuring transducer przetwornik pomiarowy

metalworking obróbka metalu

metal housing wyrób metalowy

metal tube rura metalowa

reduction redukcja

inferior niższy

minimum request minimalne wymagania

negative terminal zacisk ujemny

included załączać

member członek

arithmetical mean średnia arytmetyczna

middle part środkowa część

mean value wartość średnia

model example model przykładowy

possibility, option, facility, ability możliwość

momentary value wartość chwilowa

assembly instruction instrukcja montażu

automatic assembly machine robot montażowy

assembly aids pomocne w montażu

assembly instruction instrukcja montażu

motor shut-down wyłączać silnik

motor working current prąd obciążenia silnika

motor protection switch wyłącznik awaryjny silnika

motor voltage napięcie silnika

motor shaft wał silnika

sleeve, pipe coupling tuleja, połączenie rurowe

multiplying operator operator zwielokratniający

muscular power siła mięśni

manually operated ręcznie sterowany

nut thread gwintowana nakrętka

hub piasta

research poszukiwania

47

Page 48: DE-EN-PL TECHNICAL TERMS

request, demand wymaganie, żądanie

check kontrola

reset, re-adjust złożyć

disadvantage wada

supplement uzupełniać

retighten śruba

seamless nieodróżnialny

nationality identification symbol Narodowy znak identyfikacji

secondary function funkcja poboczna

nominal amount kwota nominalna

nominal value wartość nominalna

new installation nowa instalacja

restart ponowne załączenie

neutral point punkt neutralny

stainless steel stal nierdzewna

NOP instruction rozkaz zerujący

magnetic north północ magnetyczna

standard standard

standard design standardowe projektowanie

standard temperature standardowa temperatura

standard specification standardowe warunki

standardisation work standaryzacja pracy

neutral position deviation odchylenie od pozycji neutralnej

zero point punkt zerowy

zero reset wyzerować

set to zero ustawić na zero

zero mark znacznik zerowy

number numeracja

numerical liczbowy

groove wgłębienie

service life obsługa pod napięciem

effective power moc skuteczna

nominal size wartość nominalna

surface finish wykończenie powierzchni

upper limit górny limit

48

Page 49: DE-EN-PL TECHNICAL TERMS

harmonic (wave) zgodny

fit zdolny

pistol switch przełącznik pistoletowy

plexiglass pleksiglas

positive terminal zacisk dodatni

polyethylene polietylen

comparison of products porównanie produktów

listing; protocol wykaz; protokół

test assembly sprawdzenie montażu

planning and control process proces planowania i kontroli

cross section przekrój

receipt otrzymać

roughness szorstkość

ambient climatic conditions zróżnicowane warunki klimatyczne

invoice faktura

right-justified uzwojenie prawoskrętne

controllable do opanowania

regulation regulacja

friction tarcie

scope zakres

robotics robotyka

raw material surowiec

jerky gwałtowny

saw piła

acid kwasowy

remedy sposób

defective wadliwy

circuit diagram wykres kołowy

peak value wartość szczytowa

hose przewód giętki

slot gniazdo

susceptibility to dirt podatność na zabrudzenia

gradual stopniowy

in segments w odcinkach

49

Page 50: DE-EN-PL TECHNICAL TERMS

vertical pionowy

serial szeregowy

safety condition warunki bezpieczeństwa

marking device urządzenie znakujące

simulation symulacja

symbol symbol

seat siedzenie

scale skala

scala dial tarcza ze skalą

blister pack opakowanie pęcherzykowe

debit obciążać

comparison of nominal and

actual values

porównanie wartośći nominalnej

i aktualnej

nominal value wartość nominalna

special brochure specjalne wydanie

gap luka

clamping pressure zacisk ciśnieniowy

voltmeter woltomierz

mirror-image lustrzane odbicie

reflecting surface powierzchnia odbijająca

stable stabilny

steel stal

standardize standaryzacja

beam compass wiązka promieni

strength, thickness siła

start początek

increasing wzrastający

continuous ciągły

on a random (test) basis na różnych podstawach

rest podpora

disturbance zakłócenie

distance odległość

structure chart wykres strukturalny

parts list spis części

hourly cogodzinny

50

Page 51: DE-EN-PL TECHNICAL TERMS

cumulative narastający

synchronous synchroniczny

system planning system planujący

table tabela

pocket osłona

dew point temperatura skraplania

technology; engineering technologia, inżynieria

technology technologia

part część

take part brać udział

temperature temperatura

temperature difference różnica temperatur

temperature maesurement pomiar temperatury

malleable cast iron żeliwny

(time) schedule plan, program

text book zapisana książka

tolerance tolerancja

slow-blow powolny

support wspomagać

inertia bezwładność

training package ładunek instruktażowy

transparency przeźrocze

dry suchy

regular(ly) prawidłowy

type designation określenie typu

overloading przeciążenie

overlap pokrywać się

superfluous zbyteczny

higher-order podporządkowany

exceed przekraczać

transfer przekazywać

overload current prąd przeciążeniowy

monitor monitorować

exercise ćwiczenie

ultrasonics nadzdźwiękowe

51

Page 52: DE-EN-PL TECHNICAL TERMS

bypass obejście

casing obudowa

circulation obieg

condition warunek

converter przetwornik

environmental pollution zanieczyszczenie środowiska

absolutely necessary niezbędne

independent niezależny

insignificant nieistotny

unconditional bezwarunkowy

blank czysty

motionless nieruchomy

safetly measures środki zapobiegawcze

processable przetwarzany

improve, correct usprawnić, polepszać

connection połączenie

consumption zużycie

chromed chromowany

displacement przemieszczenie

twist skręcać

simplify upraszczać

technique technika

expire wygaszać

deformation zniekształcenie

comparison zestawienie

increase wzratać

characteristics charakterystyka

ratio proporcja

connection łączyć

deceleration zwolnić prędkość

process proces

loss utrata

decrease obniżać

negligible bez znaczenia

decree zarządzenie

52

Page 53: DE-EN-PL TECHNICAL TERMS

interlock blokować

transfer przesyłać

device, mechanism, facility urządzenie, mechanizm, zdolność

connect in series połączyć seryjnie

caution uwaga

advantage zaleta

horizontal poziomy

maintenance-free nie wymagający konserwacji

removal usunięcie

factory setting ustawienia fabryczne

material tworzywo

tool narzędzie

value wartość

valency wartościowość

winding zwojnica

re-usable nadające się do użycia

angle velocity prędkość kątowa

efficiency skuteczność

X-axis oś podłużnych

Y-axis oś rzędnych

number liczba

number of teeth numer zębatki

pliers kombinerki

tenth of a second dziesiętne sekundy

pointer wskaźnik

period cykl

time schedule plan czasowy

cell komórka

centre wypośrodkować

target cel

accessories akcesoria

appendix dodatek, aneks

status status

status variable stan zmienny

reliability niezawodność

53

Page 54: DE-EN-PL TECHNICAL TERMS

cyclic cykliczny

cycle cykl

21-day 21-dniowy

3-shift operation prąd trójfazowy

4-day 4-dniowy

6-digits sześciocyfrowy

eightfold 8-bitowy

54