Click here to load reader

Danh Sach Website Theo Xa, Huyen

  • View
    30

  • Download
    10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

website

Text of Danh Sach Website Theo Xa, Huyen

dsnewNhm ngnhTng SL 99 n v tham giaS n v xy dng trong nmS lngNTM38Nm 200911Bnh Chnh262HTX215Nm 201017Bnh Thnh29Hip hi71Nm 20114Cn Gi44Trang tri80Nm 201222C chi361Cng ty46Nm 201334G Vp36C s KD54Nm 201411Hc Mn113THH6399Nh B36C s SX162Qun 104499Qun 1236Tn sn phmS lngQun 5111Hoa cy king (SX)43Hoa cy king441Qun 729Hoa cy king (KD)1Rau, c, qu, nm192Qun 9111C cnh7C cnh75Tn Bnh111Ging cy trng4Ging cy trng, vt nui56Tn Ph111Ging vt nui1Sp khc153Th c111Hip hi1Hnh chnh9499X nng thn mi899Rau c qa14Nm(SX)5Sn phm khc (Mui,bnh trng, nha am, tre, c, b sa)1599STTNhm ngnhTn n vWebsiteXQun huyna chin thoiXy dng website thng/nmXy dng website nmSn phm kinh doanhGhi ch1C s SXVn lan t Hihttp://vuonlanuthai.tvnn.vnAn Ph TyBnh Chnh2013Hoa cy king (SX)2C s SXCS Hn Namhttp://caycanhhannam.tvnn.vnAn Ph TyBnh Chnh2010Hoa cy king (SX)3HTXHTX Nng nghip thng mi sn xut dch v i Lchttp://hoalandailoc.tvnn.vnBnh ChnhBnh ChnhCh Nm2011Hoa cy king (SX)4C s SXVn hoa s Ba http://vuonsubado.tvnn.vnHng LongBnh Chnh2012Hoa cy king (SX)5HTXHTX nng nghip TM-V Hng inhttp://htxhungdien.tvnn.vnHng LongBnh Chnh2012Rau c qa6C s SXRau mm Hoa HngHng LongBnh Chnh2009Rau c qa7C s SXVn hoa lan, cy king Kiu Lng Hnghttp://kieuluonghong.tvnn.vnTn KinBnh Chnh2012Hoa cy king (SX)8Cng tyCty CP Hunh Maihttp://huynhmai.tvnn.vnTn KinBnh Chnh2009Hoa cy king (SX)9vC s SXC s c cnh Cng X Tn Nhthttp://cuongcacanh.comTn NhtBnh ChnhA6/174 p 1, Tn Nht, Bnh Chnh, Tp.HCM0918.359.246 (A Cng)2010C cnh10NTMX Tn Nht Bnh Chnh (x nng thn mi)http://tannhut.tvnn.vnTn NhtBnh ChnhBnh tn Nht2010X nng thn mi11C s SXVn lan L Thi Quynhttp://lethaiquyen.tvnn.vnBnh LiBnh Chnh2012Hoa cy king (SX)121HTXHTX Rau an ton Phc Anhttp://htxphuocan.tvnn.vnTn Qu TyBnh ChnhD11/24, p 4, Tn Qu Ty, Bnh Chnh2009Rau c qa13HTXHTX nng nghip - sn xut - thng mi Phc Bnhhttp://htxphuocbinh.tvnn.vnTn Qu TyBnh Chnh0938583086 (A. Tung)2012Rau c qa14Cng tyCng ty CP cng ngh sinh hc Nm Vit X Ph Ha ng, C Chihttp://vietmushroom.comBnh Thnh713 X Vit Ngh Tnh, Phng 26, Qun Bnh Thnh, Tp.HCM2010Nm(SX)151C s SXC s SX nm c T (Trn Thanh Hi) An Nhn Ty, C ChiAn Nhn TyC chi6/8 ng Nguyn Th Rnh, p Xm Mi, X An Nhn Ty, Huyn C Chi, Tp.HCM2010Nm(SX)16HTXHTX Rau an ton Nhun chttp://htxnhuanduc.tvnn.vnNhun cC chi2009Rau c qa17Cng tyCty TNHH Nng nghip Chnh PhongPhm Vn CiC chi2010Ging cy trng18fHTXHTX Lng ngh bnh trng Ph Ha nghttp://htxphuhoadong.tvnn.vnPh Ha ngC chi192 Tnh L 15, p Ph Bnh ,x Ph Ha ng ,Huyn C Chi358450612009Sn phm khc (Mui,bnh trng, nha am, tre, c, b sa)191C s SXVn hoa Thanh Vnhttp://thanhvan.tvnn.vnPhc Vnh AnC chiNguyn Th Lng p 1 X Phc Vnh An, C Chi, Tp.HCM0913702490 (C Liu)2012Hoa cy king (SX)20C s SXVn lan Lc Phthttp://vuonlanlocphat.tvnn.vnPhc Vnh AnC chi2012Hoa cy king (SX)211C s SXVn tre lc trc i Loan T Khnghttp://tretukhung.tvnn.vnTn Ph TrungC chi76 ng Cy Da, p Cy Da, X Tn Ph Trung, Huyn C Chi, Tp HCM0984846840( Ch T Khng)2009Sn phm khc (Mui,bnh trng, nha am, tre, c, b sa)22NTMUBND X Tn Ph Trunghttp://tanphutrung.tvnn.vnTn Ph TrungC chi2012X nng thn mi231C s SXVn Lan Vn Trinhtttp://vantrien.tvnn.vnTn Ph TrungC chiS 32 ng 78, T 11 p inh, X Tn Ph Trung Huyn C Chi0937 961 737 - 01225962525 ( Ch Trin)2012Hoa cy king (SX)24C s SXVn lan T Honghttp://vuonlantuhoang.tvnn.vnTn Ph TrungC chi2012Hoa cy king (SX)25C s SXVn Lan 9 Xnhhttp://vuonlan9xanh.tvnn.vnTn Ph TrungC chi2012Hoa cy king (SX)26C s SXVn Lan Quang Tunhttp://vuonlanquangtuan.tvnn.vnTn Ph TrungC chi2012Hoa cy king (SX)27C s SXVn chui By Thanhhttp://vuonchuoibaythanh.tvnn.vnTn Ph TrungC chi2013Sn phm khc (Mui,bnh trng, nha am, tre, c, b sa)28NTMX Tn Thng Hi C Chi (x nng thn mi)Tn Thng HiC chi2010X nng thn mi29HTXHTX Nng nghip thng mi sn xut dch v Th VitTn Thng HiC chi2010Rau c qa30C s SXC cnh Thin chttp://thienducaquarium.comTn Thng HiC chi2013C cnh31NTMX Thi M - C Chi (x nng thn mi)Thi MC chi2010X nng thn mi32C s SXCS Hoa Lan Ngc TuytC chi2010Hoa cy king (SX)33NTMUBND X Nh Bnhhttp://nhibinh.tvnn.vnNh BnhHc MnNhi2012X nng thn mi34C s SXVn lan 9 Chttp://vuonlanchinco.tvnn.vnTn XunHc Mn2013Hoa cy king (SX)35C s SXVn mai Song Longhttp://caycanhsonglong.comThi Tam ThnHc MnL Vn Snh2012Hoa cy king (SX)36HTXHTX nng nghip - sn xut - thng mi Mai Hoahttp://hoptacxanongnghiep.comXun Thi SnHc Mn2013Rau c qa37NTMX Xun Thi Thng Hc Mn (x nng thn mi)Xun Thi ThngHc Mn2010X nng thn mi38HTXHTX Nng nghip Ng Ba Ginghttp://ngabagiong.tvnn.vnXun Thi ThngHc Mnp 3 X Xun Thi Thng, Hc Mn, Tp.HCM2011Rau c qa391HTXHTX Nng nghip Xun Lchttp://xuanloc.tvnn.vnThnh LcQun 12520A, H Huy Gip, KP1, P.Thnh Lc, Qun 12, TP H Ch Minh.0903017898 (a Phng)2009Sn phm khc (Mui,bnh trng, nha am, tre, c, b sa)40C s SXGo nng lngThnh LcQun 122012Sn phm khc (Mui,bnh trng, nha am, tre, c, b sa)41C s SXNm H Snhttp://namvietnam.com.vnPhng 10G Vp2012Nm(SX)42C s SXTri rau sch t cngPhng 12G Vp73/607 Phan Huy Ich P12 Q. G Vp- HCM0903.956.117 ( C Thm)2012Rau c qa43Cng tyCty Cp Gng Vit NamQun 783A Tn M, Qun 7,Tp.HCM0979.349.480 ( Phan Hi)2011Rau c qa44C s SXTri c cnh Hi ThanhQun 72010C cnh451C s SXVn Lan Thanh Myhttp://thanhmyorchid.comPhng 13Tn BnhS 5A- Tn K Tn Qu- F.13- Q. Tn Bnh- Tp.HCM090 4493 569- gp Thanh2012Hoa cy king (SX)46Cng tyCty TNHH SX-TM Lng NngTn Ph1/1 Tn K Tn Qu-P.Sn K-Q.Tn Ph-TP.H Ch Minh2011Ging cy trng471C s SXVn m bch cuhttp://bicanus.vnPhng 12Qun 10113 Ha Hng, P12, Q.10, HCM09360247922012Hoa cy king (SX)48C s KDC s Hoa Phng - ng Thnh Thi, Qun 10Qun 10L 2 Sp 11, Thnh Thi, Phng 14, Qun 10, Tp.HCMin thoi: 08.2173938 - 09036747472010Hoa cy king (SX)49C s SXC s xng rng Hong Trng ng Thnh Thi, Qun 10Qun 102010Hoa cy king (SX)50Cng tyCty C phn Sinh hc Trng Xunhttp://truongxuanbio.tvnn.vnQun 10A Duy2010Nm(SX)511Hip hiHi lm vn v trang tri Tp.HCMhttp://vacttphcm.tvnn.vnQun 51091 Trn Hng o, Phng 5, Qun 5, Tp.HCM2009Hip hi52C s SXTri heo ging cp 1http://heogiongcap1.vnLinh XunTh c2012Ging vt nui531HTXHTX mui Tin Thnhhttp://tienthanhsalt.tvnn.vnL NhnCn Gip Ly Thai Bu, xa Ly Nhn, huyn Cn Gi, Tp.HCM2009Sn phm khc (Mui,bnh trng, nha am, tre, c, b sa)54NTMX L Nhn Cn Gi (x nng thn mi)L NhnCn GiA Nhc2010X nng thn mi55NTMX Nhn c Nh B (x nng thn mi)Nhn cNh B2010X nng thn mi56C s SXTri c Quang Dnghttp://traicaquangdung.tvnn.vnTn NhtBnh ChnhC6/158A p 3, X Tn Nht, Huyn Bnh Chnh, Tp.HCMA Dung 016898927502013C cnh57C s SXVn ln Thu Hnghttp://vuonlanthuhong.tvnn.vnPhc ThnhC chi84 ng 680, p Bu iu, X Phc Thnh, Huyn C Chi, Tp. H Ch Minh0902 525 760 C. Hng2013Hoa cy king (SX)58C s SXVn lan Mi Vinhhttp://vuonlanmuoivinh.tvnn.vnPhc ThnhC chi76 ng 640, p Bu iu, X Phc Thnh, Huyn C Chi. , Tp. H Ch Minh0983 264 064 A Vinh2013Hoa cy king (SX)59C s SXVn lan Ba chttp://vuonlanbaduoc.tvnn.vnTn Thng HiC chi8/11A Hm 8 ng 9, T 2A, p Hu, x Tn Thng HI, huyn C Chi, Tp. H Ch Minh0168 807 8233C. Trinh2013Hoa cy king (SX)60C s SXVn mai Hong Maihttp://hoangmai.tvnn.vnHng LongBnh Chnh/3 p 1 x Hng Long huyn Bnh Chnh093 216 4859 (A.Hong Mai)2013Hoa cy king (SX)61C s SXVn lan Hong Lchttp://vuonlanhoangluc.tvnn.vnQui cBnh ChnhC6/10B p 3, X Qui c, Huyn Bnh Chnh, Tp. H Ch Minh0913 69 23 28 C. Hnh2013Hoa cy king (SX)62C s SXVn lan Hng Chihttp://vuonlanhongchi.tvnn.vnQui cBnh Chnh323C/4 p 3 x An Ph Ty huyn Bnh Chnh098 477 2667 (Ch Nht)2013Hoa cy king (SX)63C s SXTri b sa Thanh Bnhhttp://bosuathanhbinh.tvnn.vnX An Nhn TyC chi1026 . Nguyn Th Rnh, p Xm Mi, X An Nhn Ty, Huyn C Chi, Tp.HCM72013Sn phm khc (Mui,bnh trng, nha am, tre, c, b sa)64C s KDVy Khanh Orchidshttp://vykhanhorchids.tvnn.vnPhng 13Bnh Thnh343/18 (271/17 s c) N Trang Long, Phng 13, Q. Bnh Thnh Tp. H Ch Minh72013Hoa cy king (KD)65C s SXVn Bonsai Hai Nhnhttp://bonsaihainhon.tvnn.vnXun Thi ThngHc Mn22/1D ng Xun Thi Thng 12 p 1 x Xun Thi Thng huyn Hc Mn, TP. HCM72013Hoa cy king (SX)66C s SXVn lan Tam Anhhttp://vuonlantamanh.tvnn.vn/X Tn An Hi,C chiC31 ng Thnh Thi Phng 4 Qun 10 TP. H Ch Minh0913 113 536 (A. Lm) - 0913459 454 (A. T Nng Dn)82013Hoa cy king (SX)67C s SXHoa king Lc Tin (T hp tc)http://hoakiengloctien.tvnn.vnhttp://hoakiengloctien.tvnn.vn/X Tn HipHc MnS 111/2c p Tn Thi 2, x Tn Hip, Hc Mn, TP HCM0909484134 Phan Vn Tun82013Hoa cy king (SX)68C s SXVn lan Thu Ngnhttp://vuonlanthungan.tvnn.vn/X Tn An Hi,C chi292/21 Nguyn X, P.13, Q.Bnh Thnh0913 684 725 (A. Dng)82013Hoa cy king (SX)69THHT HP TC NNG SN SCH (BIOFRESH AGRI)http://nongsansach.tvnn.vn/X L NhnCn Gip L Thi Bu, X L Nhn, Huyn Cn Gi - TP H Ch Minh0909 639 263 (A. M)102013Rau c qa70C s SXVng king Phc Ngchttp://vuonkiengphucngoc.tvnn.vn/x An Ph TyBnh Chnh2A/1 Quc l 1A, x An Ph Ty, huyn Bnh Chnh - Tp. H Ch Minh102013Hoa cy king (SX)71C s SXVn lan Thng Nhthttp://vuonlanthongnhat.tvnn.vn/X Tn KinBnh ChnhB3/28 p 2, X Tn Kin, Huyn Bnh Chnh, Tp.HCM0946143015102013Hoa cy king (SX)72THHT HP TC C CNH THI Mhttp://cacanhthaimy.tvnn.vn/X Thi MC ching Tnh l 7, p M Khnh B, X Thi M, Huyn C Chi, Tp. H Ch Minh0937 394 272 (A. Phong)102013C cnh73C s SXVN LAN HNG THChttp://vuonlanhungthuc.tvnn.vn/x Qui cBnh ChnhNguyn Vn Long, p 2 x Qui c, huyn Bnh Chnh102013Hoa cy king (SX)74C s SXTri c Hng ThnhTn Thng HiC chi2013Sn phm khc (Mui,bnh trng, nha am, tre, c, b sa)75THHT hp tc VACL NhnCn Gi2013Rau c qa76C s SXVn lan nh NngTn Qu TyBnh Chnh2013Hoa cy king (SX)77C s SXTri c Thanh Lima PhcBnh Chnh2013C cnh78C s SXHoa king Minh TrVnh Lc ABnh Chnh2013Hoa cy king (SX)79C s SXMeo ging Nm PhcThi Tam ThnHc Mn2013Nm(SX)80HTXThnh CngC chi2013Sn phm khc (Mui,bnh trng, nha am, tre, c, b sa)81C s KDHng Linh DiscusG Vp2013C cnh82C s SXVn king t DanhNh B2013Hoa cy king (SX)83C s KDB cu Ngc inC chi2013Sn phm khc (Mui,bnh trng, nha am, tre, c, b sa)84C s SXTri baba Hai BnC chi2013Sn phm khc (Mui,bnh trng, nha am, tre, c, b sa)85C s SXTri c su Yn Thnh (Phm Vn Thnh)http://casauyenthanh.tvnn.vnNh B2014Sn phm khc (Mui,bnh trng, nha am, tre, c, b sa)86C s SXBi ng An Ph nghttp://buoiduonganphudong.tvnn.vnQun 122014Ging cy trng87C s SXVn lan a Tonhttp://vuonlanthanhtoan.tvnn.vnC chi2014Hoa cy king (SX)88C s SXHTX NN TM-DV Ph Lchttp://htxphuloc.tvnn.vnC chi2014Rau c qa89C s SXV nh Thttp://trangtraiatu.tvnn.vnBnh Chnh2014Ging cy trng90C s SXHTX Nng nghip - Thng Mai - DV Ngc imhttp://htxngocdie