Danh muc Ng chami s6c ... Danh muc Ng chami s6c UnitedHealthcare Community Plan of California, Inc

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Danh muc Ng chami s6c ... Danh muc Ng chami s6c UnitedHealthcare Community Plan of California, Inc

 • Danh muc Ng i cham s6c

  UnitedHealthcare Community

  Plan of California, Inc.

  Medi-Cal

  San Diego

  Dich v H¢i Vien

  1-866-270-5785, TTY 711

  CSCA17MC4152759_003

  UnitedHe thcare ®

  Community Plan

  11/27/2019

 • English

  ATTENTION: If you do not speak English, language assistance services, free of charge, are available

  to you. Call 1-866-270-5785, TTY: 711.

  Spanish

  ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.

  Llame al 1-866-270-5785, TTY 711.

  Vietnamese

  LƯU Ý: Nếu quý vị nói Tiếng Việt, chúng tôi có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí cho quý vị. Vui lòng gọi số 1-866-270-5785, TTY 711.

  Tagalog

  ATENSYON: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, may magagamit kang mga serbisyo ng pantulong sa

  wika, nang walang bayad. Tumawag sa 1-866-270-5785, TTY 711.

  Korean

  참고: 한국어를 하시는 경우, 통역 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.

  1-866-270-5785, TTY 711 로 전화하십시오.

  Traditional Chinese

  注意:如果您說中文,您可獲得免費語言協助服務。請致電 1-866-270-5785,或聽障專線

  TTY 711。

  Armenian

  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Եթե հայերեն եք խոսում, Ձեզ տրամադրվում են անվճար թարգմանչական ծառայություններ: Զանգահարեք 1-866-270-5785 հեռախոսահամարով, TTY. 711.

  Russian

  ВНИМАНИЕ: Если вы говорите по-русски, вы можете воспользоваться бесплатными услугами переводчика. Звоните по тел. 1-866-270-5785, TTY 711.

  Farsi

  توجه: اگر به فارسی صحبت می کنید، خدمات ترجمه به صورت رایگان در اختیارتان قرار می گیرد. با TTY 711( 1-866-270-5785( تماس بگیرید.

  Japanese

  ご注意:日本語をお話しになる場合は、言語支援サービスを無料でご利用いただけます。電話番号

  1-866-270-5785、またはTTY 711(聴覚障害者・難聴者の方用)までご連絡ください。

  Mon-Khmer

  បំរងុបបយ័ត៖ បបសិនបបើបោកអកនិ យ ខ្រ បោកអក ចរក នបស កមជំនួយខ្ក បោយឥតគិតថ្ ន។ សូមទូរស័ពមកបេ្ 1-866-270-5785, TTY៖ 711។

  Hmong

  CEEB TOOM: Yog koj hais Lus Hmoob, muaj kev pab txhais lus pub dawb rau koj. Thov hu rau

  1-866-270-5785, TTY 711.

  Punjabi

  ਧਿਆਨ ਧਿਓ: ਜੇ ਤੁਸ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਿੇ ਹੋ, ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁ ਤ ਉਪਲਬਿ ਹਨ। 1-866-270-5785, TTY: 711 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

  Arabic

  تنبیه: إذا كنت تتحدث العربیة، تتوفر لك خدمات المساعدة اللغویة مجاًنا. اتصل على الرقم 5785-270-866-1، الهاتف النصي 711.

  CSNM15MC4002372_000

 • Hindi

  ध् न द: ्दद आप दिनद भ ष बोलते ि तो भ ष सि ्त सेव एं आपके ललए ननःशुलक उपलब ि। कॉल कर 1-866-270-5785, TTY 711.

  Thai

  โปรดทราบ : หากท่านพูดภาษาไทย จะมีบรกิารให้ความช่วยเหลือด้านภาษาแก่ท่านฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โทร 1-866-270-5785, TTY: 711

 • Health Plan (80840) 911-87726-04

  Member ID: 99999999999999 Group Number:CAMCMP Member: SUBSCRIBER M BROWN

  PCP Name: PROVIDER BROWN PCP Phone: (999) 999-9999

  0000 Administered by UnitedHealthcare Community Plan of California, Inc.

  Payer ID: 87726

  For Member Customer Service: 866-270-5785 TTY 711

  For Providers: uhccommunityplan.com 866-270-5785 Claims: PO Box 30884, Salt Lake City, UT, 84130-0884

  In case of emergency call 911 or go to nearest emergency room. Printed: 01/01/01

  Pharmacy Claims: OptumRx, PO Box 29044, Hot Springs, AR, 71903 For Pharmacist: 877-305-8952

  Rx Bin: 610494 Rx Grp: ACUCA Rx PCN: 4444

  This card does not guarantee coverage. To verify benefits or to find a provider, visit the

  website myuhc.com/communityplan or call. Emergency Services rendered to the

  Member by non-Contracting providers are reimbursable by the Contractor without Prior

  Authorization.

 • Hospitals / Bệnh Viện ..............................................................................................................................10 Primary Care Providers / Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Chính ................................................12 Rady Children's Health Network (RCHN) / Mạng Lưới Chăm Sóc Sức Khỏe Trẻ Em Rady (Rady Children's Health Network, Rchn).........................................................................................................84

  Specialists / Chuyên Gia ..........................................................................................................................86 Vision Providers / Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Nhãn Khoa.................................605 Behavioral Health Providers / Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Hành Vi .................628 Pharmacy / Nhà Thuốc Tây ..................................................................................................................657 Ancillary Providers / Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Phụ Trợ.................................675 Indian Health Services / Dịch Vụ Y Tế Dành Cho Người Mỹ Bản Địa ............................................687 Community Based Adult Services / Các Dịch Vụ Dành Cho Người Lớn Tại Cộng Đồng ..............688 Skilled Nursing Facilities / Cơ Sở Điều Dưỡng Chuyên Môn............................................................689 Index / CHỈ MỤC ..................................................................................................................................694

  Table Of Contents / MUÏC LUÏC

  LƯU Ý QUAN TRỌNG: Các nhà chăm sóc sức khỏe có tên trong danh mục này tham gia chương trình kể từ ngày November 27, 2019.

  Thông tin có thể thay đổi. Xin vui lòng liên lạc Dịch vụ hội viên tại 1.866-270-5785 hoặc (TTY 1.888.616.0021).

 • California

  San Diego

  Acute Care Hospital / Bệnh Viện Chăm Sóc Cấp Tính

  Alvarado Hospital

  Provider ID 000092838001

  NPI: 1265468946

  State License # 090000013

  6655 Alvarado Rd

  San Diego, CA 92120

  (619) 287-3270

  Fax: (619) 718-4222

  Web address: http://www.alvaradoh

  ospital.com/

  Grossmont Hospital

  Provider ID 000273291001

  NPI: 1528041811

  State License # 080000006

  5555 Grossmont Center Dr

  La Mesa, CA 91942

  (619) 740-4802

  Accessbility: RE,T,PL,G

  Palomar Medical Center

  Provider ID 000304313001

  NPI: 1457321317

  State License # 080000083

  2185 W Citracado Pkwy

  Escondido, CA 92029

  (760) 739-3000

  Accessbility: P,EB,R

  Fax: (760) 480-0093

  Palomar Medical Center

  Provider ID 000304313002

  NPI: 1457321317

  State License # 080000083

  555 E Valley Pkwy

  Escondido, CA 92025

  (760) 739-3000

  Accessbility: EB,R,P

  Web address: http://www.palomarhe

  alth.org

  Paradise Valley Hospital

  Provider ID 000278634001

  NPI: 1356410351

  State License # 090000085

  2400 E 4th St

  National City, CA 91950

  (619) 470-4321

  Accessbility: EB,R,P

  Fax: (619) 470-4103

  Paradise Valley Hospital

  Provider ID 000278634001

  NPI: 1356410351

  State License # 090000085

  330 Moss St

  Chula Vista, CA 91911

  (619) 470-4321

  Accessbility: R,EB,P

  Fax: (619) 470-4309

  Pomerado Hospital

  Provider ID 000300232001

  NPI: 1619947090

  State License # 080000127

  15615 Pomerado Rd

  Poway, CA 92064

  (858) 613-4000

  Accessbility: EB,R,P

  Fax: (858) 613-5678

  Web address: http://www.palomarhe

  alth.org/contentpage

  Rady Children's Hospital- San

  Diego

  Provider ID 000371191004

  NPI: 1114091055

  State License # 080000028

  3020 Childrens Way

  San Diego, CA 92123

  (858) 966-8145

  Accessbility: E,P,IB,T,R,EB

  Fax: (858) 966-7958

  Web address: www.rchsd.org/locati

  ons/

  Sharp Chula Vista Medical Ctr

  Provider ID 000213804001

  NPI: 1396728630

  State License # 090000008

  751 Medical Center Ct

  Chula Vista, CA 91911

  (619) 502-5800

  Accessbility: P,R,EB

  Sharp Coronado Hospital

  Provider ID 000233770001

  NPI: 1851560114

  State License # 090000036

  250 Prospect Pl

  Coronado, CA 92118

  (619) 522-3600

  Accessbility: R,EB,P