Click here to load reader

DALEKOVOD D.D. KONSOLIDIRANO I NEKONSOLIDIRANO društva Dalekovod Projekt d.o.o. zabilježio je rast poslovnih prihoda od 24,3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a iznose

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of DALEKOVOD D.D. KONSOLIDIRANO I NEKONSOLIDIRANO društva Dalekovod Projekt d.o.o. zabilježio...

 • Redovna dionica DLKV-R-A uvrštena na Službeno tržište Zagrebačke burze

  Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala 0

  2019 DALEKOVOD D.D. KONSOLIDIRANO I NEKONSOLIDIRANO GODIŠNJE IZVJEŠĆE

  5/19/20

 • Redovna dionica DLKV-R-A uvrštena na Službeno tržište Zagrebačke burze

  Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala

  SADRŽAJ

  1. IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA………………………………………………………………………..….3-39

  2. IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA…………………………………..........40-42

  3. ODGOVORNOST ZA KONSOLIDIRANO I NEKONSOLIDIRANO GODIŠNJE IZVJEŠĆE…...........................................43

  4. IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA……………………………………......................................………44-50

  5. KONSOLIDIRANI I NEKONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA 2019. GODINU…..................................…51

  6. KONSOLIDIRANI I NEKONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI......................................52

  7. KONSOLIDIRANI I NEKONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU NA DAN 31.12.2019........….53-54

  8. KONSOLIDIRANI I NEKONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA U 2019. GODINI…….......…..55-56

  9. KONSOLIDIRANI I NEKONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA ZA 2019. GODINU….............…57-58

  10. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE…………………………………………................……….59-158

 • Redovna dionica DLKV-R-A uvrštena na Službeno tržište Zagrebačke burze

  Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala 2

  Poslovni prihodi, EBITDA i Neto dobit Dalekovod Grupe

  1.252,2 milijuna kuna

  POSLOVNI PRIHODI

  43,9 milijuna kuna

  PRILAGOĐENA EBITDA

  3,3 milijuna kuna

  NETO DOBIT

  Poslovni prihodi, EBITDA i Neto dobit društva Dalekovod d.d.

  981,6 milijuna kuna

  POSLOVNI PRIHODI

  62,4 milijuna kuna

  PRILAGOĐENA EBITDA

  5,8 milijuna kuna

  NETO DOBIT

 • Redovna dionica DLKV-R-A uvrštena na Službeno tržište Zagrebačke burze

  Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala 3

 • Redovna dionica DLKV-R-A uvrštena na Službeno tržište Zagrebačke burze

  Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala 3

  1. IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA

  Ključne poruke

  Revidirani financijski rezultati za 2019. godinu pokazuju

  trend oporavka poslovanja nakon u financijskom rezultatu

  vrlo izazovne 2018. godine. Uz ostvarenje glavnih ciljeva

  usmjerenih na stabilizaciju prihoda i dobiti godinu je

  obilježio započeti proces restrukturiranja i snažan rast

  novougovorenih poslova.

  Početak godine je obilježen prodajom vjetroelektrana

  (društva Dalekovod Professio d.d.) a što je Grupi osiguralo

  sredstva za smanjenje duga i likvidnost nužnu za početak

  procesa restrukturiranja i osiguranje rasta Grupe. U

  kontekstu procesa restrukturiranja izrađen je plan

  usmjeren na operativno i financijsko restrukturiranje s

  ciljem poboljšanja novčanih tokova i poslovnih procesa

  Grupe. Podršku cjelokupnom procesu restrukturiranja

  menadžment Grupe dobio je i od sindikata i radničkog

  vijeća, što je rezultiralo nižim troškovima restrukturiranja

  u odnosu na prve procjene. Tijekom godine je usvojena

  nova organizacijska struktura društva Dalekovod d.d.

  (dalje u tekstu: Društvo ili matično društvo) i ostalih članica

  Grupe. S novom organizacijskom strukturom uspostavljen

  je troškovno efikasniji poslovni proces koji adekvatnije

  može odgovoriti na izazove i dinamiku budućeg razvoja

  Grupe. Struktura broja zaposlenih značajno se promijenila

  na način da je u odnosu na prošlu godinu smanjen broj

  zaposlenih na radnim mjestima podrške poslovanju,

  otprilike 20% dok je povećan broj zaposlenih na radnim

  mjestima vezanim uz projektne aktivnosti, otprilike 10%.

  Porast broja djelatnika na radnim mjestima vezanim uz

  projektne aktivnosti rezultat je snažne dinamike

  ugovaranja tijekom 2019. godine.

  U travnju 2019. godine osnovano je društvo Cinčaonica

  usluge d.o.o. koje je preuzelo aktivnosti vezane uz

  poslovni segment usluge cinčanja i bojanja a koji je do tada

  bio sastavni dio društva Proizvodnja MK i OSO d.o.o.

  Nakon spomenute transakcije društvo Proizvodnja MK i

  OSO d.o.o. je nastavilo poslovati u okviru dva poslovna

  segmenta; proizvodnja metalnih konstrukcija i proizvodnja

  spojne i ovjesne opreme. Izdvajanje poslovnog segmenta

  cinčanja rezultiralo je jasnijim pokazateljima poslovanja

  pojedinog segmenta a što je menadžmentu Grupe temelj za

  daljnju strategiju razvoja oba društva, Proizvodnje MK i

  OSO d.o.o. i Cinčaonica Usluge d.o.o.

  Aktivnosti usmjerene na visinu i optimizaciju troškova u

  značajnoj mjeri su provedene tijekom godine dok

  menadžment Grupe intenzivno radi na provođenju ostalih

  aktivnosti predviđenih planom restrukturiranja. Od

  najznačajnijih izdvojili bi unapređenje procesa vezanih uz

  projektne aktivnosti, naročito u dijelu ugovaranja,

  realizacije projekata i nabavnog procesa.

  Tijekom godine zabilježena je snažna dinamika ugovaranja

  i nuđenja vezana uz projektne aktivnosti odnosno

  izvođenje radova i projektiranje. Matično Društvo

  sudjelovalo je na preko 60 tendera dok je slična aktivnost

  zabilježena i kod ostalih članica Grupe. U proizvodnom

  segmentu zabilježen je pad dinamike ugovaranja a što je u

  jednoj mjeri posljedica financijskog položaja i

  konkurentnosti proizvodnog segmenta Grupe odnosno

  društva Proizvodnja MK i OSO d.o.o.

  Grupa je unatoč jasnom trendu oporavka tijekom 2019.

  godine poslovala u uvjetima ograničene likvidnosti te je uz

  provedbu ključnih internih aktivnosti ovisila i o

  neposrednoj podršci ključnih vjerovnika, financijskih

  institucija. Nastavno na poboljšanje financijskih

  pokazatelja tijekom godine Grupa je osigurala garantni

 • Redovna dionica DLKV-R-A uvrštena na Službeno tržište Zagrebačke burze

  Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala 4

  okvir u iznosu od 14 milijuna eura u zadnjem kvartalu

  2019. godine. Tim okvirom djelomično su osigurane

  potrebe Grupe za projekte dobivene odnosno ugovorene

  tijekom 2019. godine.

  I u narednom periodu a obzirom na jasne pokazatelje

  oporavka i perspektivu odnosno aktivnosti na tržištima

  Grupe i Društva menadžment najveći naglasak stavlja na

  potrebu osiguranja dostatnih garantnih okvira kod

  poslovnih banaka. Nastavno, uz prije spomenute aktivnosti

  menadžment Grupe i u narednom periodu nastavlja s

  aktivnostima financijskog restrukturiranja s ciljem

  poboljšanja financijskog položaja Grupe.

  Financijski rezultati za 2019. godinu

  Trend oporavka poslovanja odrazio se i na privremene

  nerevidirane financijske pokazatelje Grupe i Društva.

  Ostvareni poslovni prihodi Grupe iznos 1,3 milijardi kuna

  što predstavlja porast od 3,1% a prihodi od prodaje su

  porasli 5,4%. U matičnom društvu (Dalekovod d.d.)

  poslovni prihodi veći su za 6,4% i iznose 982 milijuna kuna

  a prihodi od prodaje su porasli za 9%. Rast prihoda Grupe

  najvećim dijelom proizlazi iz rasta matične kompanije kao

  posljedica snažne dinamike ugovaranja i projektnih

  aktivnosti. Tako je tijekom godine Društvo ugovorilo ili je

  odabrano kao najbolji ponuditelj na projektima vrijednosti

  preko 1,4 milijardi kuna što 2019. godinu svrstava u jednu

  od najuspješnijih poslovnih godine s tog aspekta. Trenutna

  vrijednosti ugovorenih radova matičnog društva iznosi

  preko 1,6 milijardi kuna.

  U izvještajnom razdoblju EBITDA marža Grupe iznosila je

  5,4% odnosno 5,9% kod matičnog društva. EBITDA Grupe

  iznosi 67,6 milijuna kuna i veća je za 121,9 milijuna kuna u

  odnosu na isto razdoblje prethodne godine dok je u

  matičnom društvu iznosila 58 milijuna kuna i veća je z

Search related