Click here to load reader

CYPE - Anejo de justificación de precios · Anejo de justificación de precios Página 4 Num. Código Ud Descripción Total. 21 8.4 PA Partida alçada ajustificar en la redacció

 • View
  8

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of CYPE - Anejo de justificación de precios · Anejo de justificación de precios Página 4 Num....

 • 1 2.1 Ut Tancament segons plànol de 3 m de longitud,realitzat amb ferro forjat, amb barrots de16x16 cada 20 cm, dues pletines una superior iuna altre inferior de #50x10, tot fent unaforma d'aigües. Muntants de #160x80x3.

  Sin descompo… 297,570,000 % Costes indir… 297,57 0,00

  Total por Ut ............: 297,57

  Son DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTAY SIETE CÉNTIMOS por Ut.

  2 2.2 Ut Porta de 2 m d'ampla, 1,70 m d'alçada i dedues fulles, realitzada amb forja i de lesmateixes característiques que la tanca.

  Sin descompo… 1.131,130,000 % Costes indir… 1.131,13 0,00

  Total por Ut ............: 1.131,13

  Son MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON TRECECÉNTIMOS por Ut.

  3 2.3 Ut Porta de 1,5 m d'ampla, 1,70 m d'alçada i dedues fulles, realitzada amb forja i de lesmateixes característiques que la tanca.

  Sin descompo… 769,200,000 % Costes indir… 769,20 0,00

  Total por Ut ............: 769,20

  Son SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTECÉNTIMOS por Ut.

  4 2.4 Ut Sistema de reg, format per una arqueta de reg,programador electrònic a piles, tub depolietilè i 4 anelles de reg amb goterincorporat per cada arbre. Inclou connexió ala xarxa municipal.

  Sin descompo… 1.357,410,000 % Costes indir… 1.357,41 0,00

  Total por Ut ............: 1.357,41

  Son MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CONCUARENTA Y UN CÉNTIMOS por Ut.

  5 3.1 Ut Formació de gual de pas de vianants, de 5,2 mde llarg i 1,5 m d'ampla, amb la formació deles pendents corresponents.

  Sin descompo… 226,240,000 % Costes indir… 226,24 0,00

  Total por Ut ............: 226,24

  Son DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON VEINTICUATROCÉNTIMOS por Ut.

  Anejo de justificación de precios Página 1

  Num. Código Ud Descripción Total

 • 6 4.1 PA Reperfilat i compactació del terreny per unirrampa vials peatonals. Superfície aproximadade 61 m2.

  Sin descompo… 1.349,500,000 % Costes indir… 1.349,50 0,00

  Total por PA ............: 1.349,50

  Son MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CONCINCUENTA CÉNTIMOS por PA.

  7 4.2 PA Partida alçada a justificar per la modificacióde la xarxa de reg existent.

  Sin descompo… 542,960,000 % Costes indir… 542,96 0,00

  Total por PA ............: 542,96

  Son QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA YSEIS CÉNTIMOS por PA.

  8 5.1 m2 Forjat realitzat amb placa alveolar de formigóprefabricat, de 25 cm de cantell. Incloutransport i muntatge.

  Sin descompo… 47,060,000 % Costes indir… 47,06 0,00

  Total por m2 ............: 47,06

  Son CUARENTA Y SIETE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS porm2.

  9 5.2 Ut Realització de rampa d'accés de minusvàlids de14 m de llarg i 1,2 m d'ampla, amb unaplataforma de descans al mig. Inclou reblimenti compactació de terres per la formació dependents, llosa de formigó armat de 15 cm degruix, amb acabat mitjançant terratzo per aexterior, antilliscant (preu mitjà).

  Sin descompo… 1.357,410,000 % Costes indir… 1.357,41 0,00

  Total por Ut ............: 1.357,41

  Son MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CONCUARENTA Y UN CÉNTIMOS por Ut.

  10 5.3 Ut Realització d'entrada restaurant, realitzadamitjançant un tramat de 7 graons de 2 md'ampla i un replà de 4,3 m de llarg per 2 md'ampla. Inclou terraplè per la formació deles pendents, llosa de formigó armat de 15 cmde gruix i formació d'esglaons i acabat amb unterratzo per a exterior antilliscant, de preumitjà.

  Sin descompo… 1.910,920,000 % Costes indir… 1.910,92 0,00

  Total por Ut ............: 1.910,92

  Son MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS CON NOVENTA Y DOSCÉNTIMOS por Ut.

  Anejo de justificación de precios Página 2

  Num. Código Ud Descripción Total

 • 11 5.4 Ut Realització de rampa d'accés de 8,3 m de llargi 1,5 m d'ampla. Inclou rebliment icompactació de terres per la formació dependents, llosa de formigó armat de 15 cm degruix, amb acabat mitjançant terratzo per aexterior, antilliscant (preu mitjà).

  Sin descompo… 747,190,000 % Costes indir… 747,19 0,00

  Total por Ut ............: 747,19

  Son SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CONDIECINUEVE CÉNTIMOS por Ut.

  12 5.5 Ut Realització d'entrada terrassa, realitzadamitjançant un tramat de 8 graons de 2 md'ampla. Inclou terraplè per la formació deles pendents, llosa de formigó armat de 15 cmde gruix, formació d'esglaons i acabat amb unterratzo per a exterior antilliscant, de preumitjà.

  Sin descompo… 1.537,830,000 % Costes indir… 1.537,83 0,00

  Total por Ut ............: 1.537,83

  Son MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CONOCHENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ut.

  13 6.1 Ut Instal · lació de fontaneria completa per a unhabitatge composta de cuina, 2 banys complets,realitzada amb canonades de polietilèreticulat Uponor Wirsbo-PEX (mètode Engel)utilitzant el sistema Uponor Quick & Easy dederivacions per tes per a les xarxes d'aiguafreda i calenta i amb canonades de PVC sèrie Cper a la xarxa de desguàs amb els diàmetresnecessaris per cada punt de consum, totalmentacabada segons CTE / DB-HS 4 subministramentd'aigua, sense incloure els aparells sanitarisni aixetes, i amb pp de xarxes interiorsd'ascendents i baixants.

  Sin descompo… 642,510,000 % Costes indir… 642,51 0,00

  Total por Ut ............: 642,51

  Son SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTAY UN CÉNTIMOS por Ut.

  14 6.2 Ut Porta corredera de 0,80 de pas, de fusta desapel.li, per envernissar, de 35 mm de gruix,de cares llises i estructura interior de fustai de 200 cm d'alçària. Inclou bastiment,folrat del bastiment i mecanismes. Totalmentinstal·lada.

  Sin descompo… 219,650,000 % Costes indir… 219,65 0,00

  Total por Ut ............: 219,65

  Son DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON SESENTA YCINCO CÉNTIMOS por Ut.

  Anejo de justificación de precios Página 3

  Num. Código Ud Descripción Total

 • 15 6.3 PA Partida alçada a justificar pel connexionat ala xarxa general de l'aigua potable i elclavegueram (Pluvias i residuals).

  Sin descompo… 1.357,410,000 % Costes indir… 1.357,41 0,00

  Total por PA ............: 1.357,41

  Son MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CONCUARENTA Y UN CÉNTIMOS por PA.

  16 6.4 Ut Porta de fusta tipus "vaiven" de 0,80 md'ampla, amb mirilla de vidre incorporada.Inclou bastiment, folrat del bastiment imecanismes. Totalment instal·lada.

  Sin descompo… 286,200,000 % Costes indir… 286,20 0,00

  Total por Ut ............: 286,20

  Son DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON VEINTECÉNTIMOS por Ut.

  17 6.5 PA Partida alçada a justificar per la realitzacióde l'escomesa de gas natural i conducció decanonada fins a la cuina.

  Sin descompo… 1.085,930,000 % Costes indir… 1.085,93 0,00

  Total por PA ............: 1.085,93

  Son MIL OCHENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y TRESCÉNTIMOS por PA.

  18 8.1 PA Partida alçada a justificar en ajudes de ramde paleta.

  Sin descompo… 2.196,450,000 % Costes indir… 2.196,45 0,00

  Total por PA ............: 2.196,45

  Son DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS CONCUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por PA.

  19 8.2 PA Partida alçada a justificar en control dequalitat dels materials

  Sin descompo… 1.172,910,000 % Costes indir… 1.172,91 0,00

  Total por PA ............: 1.172,91

  Son MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA YUN CÉNTIMOS por PA.

  20 8.3 PA Partida alçada a justificar en varis iimprevistos.

  Sin descompo… 4.343,720,000 % Costes indir… 4.343,72 0,00

  Total por PA ............: 4.343,72

  Son CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROSCON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por PA.

  Anejo de justificación de precios Página 4

  Num. Código Ud Descripción Total

 • 21 8.4 PA Partida alçada ajustificar en la redacció delPla de Seguretat, la senyalització d'obra iequips de prevenció i seguretat, en complimentamb el RD 1627/1997.

  Sin descompo… 3.344,140,000 % Costes indir… 3.344,14 0,00

  Total por PA ............: 3.344,14

  Son TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROSCON CATORCE CÉNTIMOS por PA.

  22 8.5 PA Partida alçada a justificar en elsubministrament i col·locació de tubscorrugats de diàmetre de 20 mm no propogadorde flames i caixetins per la instal·lacióelèctrica i il·luminació, distribució definidaen els plànols corresponents.

  Sin descompo… 1.357,410,000 % Costes indir… 1.357,41 0,00

  Total por PA ............: 1.357,41

  Son MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CONCUARENTA Y UN CÉNTIMOS por PA.

  23 8.6 PA Partida alçada a justificar en lapre-instal·lació de la xarxa de climatització,d'extracció i instal·lació de les plaquessolars en coberta, distribució definida en elsplànols corresponents.

  Sin descompo… 1.131,180,000 % Costes indir… 1.131,18 0,00

  Total por PA ............: 1.131,18

  Son MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON DIECIOCHOCÉNTIMOS por PA.

  24 D13GV110 M2 Revestiment de façanes ventilades amb plaquesde fusta de 8 mm, amb tractament superficial abase de resines . de gruix, color a escollir,i perfileria auxiliar composta per esquadresd'anivellament de 48x100x2, 5 mm., perfilsomega galvanitzats de 40x50x1, 5 mm. iancoratge químic ocult tipus sikatack panell osimilar, seguint les recomanacions de muntatgedel fabricant i l'especejament de façanaadaptat, i / perfils de cantonades i buits adefinir segons projecte i pp de costosindirectes.

  U01AA502 0,615 Hr Cuadrilla B 33,53 20,62U13LA236 1,000 M2 Pl. Prodex o… 25,63 25,63U13PA051 4,000 Ud Escuadra niv… 0,87 3,48U13PA060 4,000 Ud Tornillo/ros… 0,10 0,40U13PA010 2,000 Ml Perf. omega … 4,25 8,50U04PR505 4,000 Ud Sikatack Pan… 8,82 35,28U13NA300 4,000 Ud Burlete adhe… 0,06 0,24%CI 3,000 % Costes indir… 94,15 2,82

  Anejo de justificación de precios Página 5

  Num. Código Ud Descripción Total

 • 0,000 % Costes indir… 96,97 0,00

  Total por M2 ............: 96,97

  Son NOVENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y SIETECÉNTIMOS por M2.

  25 D23GD005 M2 Gelosia metàl·lica fixa per ventilació,formada per bastiment amb empanellat delamel.les d'acer de 60 mm, amb obertura mínimad'1 cm entre lames, urpes de subjecció asuport de 10 cm, elaborada en taller i muntadaen obra, totalment col·locada. Inclou una màd'imprimació i una d'acabat.

  U01FX001 0,090 Hr Oficial cerr… 15,90 1,43U01FX003 0,090 Hr Ayudante cer… 13,80 1,24U22AG610 1,000 M2 Celosía metá… 79,33 79,33%CI 3,000 % Costes indir… 82,00 2,46

  0,000 % Costes indir… 84,46 0,00

  Total por M2 ............: 84,46

  Son OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEISCÉNTIMOS por M2.

  26 D26WA005 Ud Lavabo de fix de 68x58 cm. Presten 861 enblanc amb front còncau, pla inclinat perevitar el esquitxat d'aigua i suport anatòmicper colzes, proveït d'aixeta gerontològic debroc extraïble cromat Prestodisc 640 osimilar, vàlvula de desguàs de 32 mm., Clausd'esquadra de 1 / 2 ", cromades i sifóindividual de PVC 40 mm. i cable flexible de20 cm., totalment instal · lat.

  U01FY105 1,086 Hr Oficial 1ª f… 15,50 16,83U27WA005 1,000 Ud Lavabo Prest… 438,19 438,19U26GS015 1,000 Ud Grifo geront… 94,80 94,80U26AG001 2,000 Ud Llave de esc… 2,17 4,34U26XA001 2,000 Ud Latiguillo f… 2,38 4,76U25XC101 1,000 Ud Valv.recta l… 1,88 1,88U25XC401 1,000 Ud Sifón tubula… 3,19 3,19%CI 3,000 % Costes indir… 563,99 16,92

  0,000 % Costes indir… 580,91 0,00

  Total por Ud ............: 580,91

  Son QUINIENTOS OCHENTA EUROS CON NOVENTA Y UNCÉNTIMOS por Ud.

  Anejo de justificación de precios Página 6

  Num. Código Ud Descripción Total

 • 27 D26WD005 Ud Inodor-bidet de tanc baix model Prestowash 710en blanc, amb seient i tapa pintada,mecanismes, clau d'esquadra de 1 / 2 "cromada,cable flexible de 20 cm., Entroncament simplede PVC de 110 mm., Totalment instal · lat.

  U01FY105 1,357 Hr Oficial 1ª f… 15,50 21,03U27WD005 1,000 Ud Inodoro Pres… 551,66 551,66U26XA001 1,000 Ud Latiguillo f… 2,38 2,38U26AG001 1,000 Ud Llave de esc… 2,17 2,17U25AA005 0,700 Ml Tub. PVC eva… 1,39 0,97U25DD005 1,000 Ud Manguito uni… 3,48 3,48%CI 3,000 % Costes indir… 581,69 17,45

  0,000 % Costes indir… 599,14 0,00

  Total por Ud ............: 599,14

  Son QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CATORCECÉNTIMOS por Ud.

  28 D26WN015 Ud Barra de suport per a dutxa, bany, porta o WCde 65 cm. model Prestobar 570 fabricada ennylon fos amb ànima d'alumini de 35 mm. dediàmetre exterior en color blanc, instal ·lada.

  U01FY105 0,226 Hr Oficial 1ª f… 15,50 3,50U27WN015 1,000 Ud Barra de 65 … 58,19 58,19%CI 3,000 % Costes indir… 61,69 1,85

  0,000 % Costes indir… 63,54 0,00

  Total por Ud ............: 63,54

  Son SESENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y CUATROCÉNTIMOS por Ud.

  29 D26WN050 Ud Barra de suport mural abatible proveïda deporta-paper higiènic, per lavabo o WC de 86cm. model Prestobar 170 fabricada en nylon fosamb ànima d'alumini de 35 mm. de diàmetreexterior en color blanc, instal · lada.

  U01FY105 0,362 Hr Oficial 1ª f… 15,50 5,61U27WN050 1,000 Ud Barra mural … 244,55 244,55%CI 3,000 % Costes indir… 250,16 7,50

  0,000 % Costes indir… 257,66 0,00

  Total por Ud ............: 257,66

  Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SESENTAY SEIS CÉNTIMOS por Ud.

  Anejo de justificación de precios Página 7

  Num. Código Ud Descripción Total

 • 30 E2135343 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat,a mà i amb compressor i càrrega manual imecànica de runa sobre camió

  A0125000 1,086 h Oficial 1a s… 22,36 24,28A0140000 1,810 h Manobre 18,39 33,29A0150000 2,715 h Manobre espe… 19,03 51,67C1101200 1,500 h Compressor+d… 14,73 22,10C1315010 0,130 h Retroexcavad… 37,21 4,84C200S000 1,200 h Equip tall o… 6,67 8,00A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 109,24 1,64

  0,000 % Costes indir… 145,82 0,00

  Total por m3 ............: 145,82

  Son CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA YDOS CÉNTIMOS por m3.

  31 E21R1010 u Arrencada d'arbre incloses les arrels icàrrega dels materials sobre camió ocontenidor

  A0121000 0,905 h Oficial 1a 21,99 19,90A0140000 0,905 h Manobre 18,39 16,64C1315020 0,400 h Retroexcavad… 53,16 21,26C1503000 1,000 h Camió grua 40,50 40,50CRE23000 1,000 h Motoserra 2,71 2,71A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 36,54 0,55

  0,000 % Costes indir… 101,56 0,00

  Total por u ............: 101,56

  Son CIENTO UN EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOSpor u.

  32 E2221872 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m defondària, en roca tova, amb martell trencadormuntat sobre retroexcavadora i càrregamecànica sobre camió

  A0140000 0,036 h Manobre 18,39 0,66C1105A00 0,200 h Retroexcavad… 60,69 12,14C1315010 0,120 h Retroexcavad… 37,21 4,47A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 0,66 0,01

  0,000 % Costes indir… 17,28 0,00

  Total por m3 ............: 17,28

  Son DIECISIETE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS porm3.

  33 E2241100 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous irecalçats fins a 1,5 m de fondària

  A0140000 0,090 h Manobre 18,39 1,66A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 1,66 0,02

  0,000 % Costes indir… 1,68 0,00

  Total por m2 ............: 1,68

  Son UN EURO CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m2.

  Anejo de justificación de precios Página 8

  Num. Código Ud Descripción Total

 • 34 E2431120 m3 Transport de residus dins de l'obra, ambdúmper i temps d'espera per a la càrrega a mà

  C1505120 0,900 h Dúmper 1,5t,… 21,63 19,470,000 % Costes indir… 19,47 0,00

  Total por m3 ............: 19,47

  Son DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOSpor m3.

  35 E31522H1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,HA-25/B/20/IIa, de consistència tova igrandària màxima del granulat 20 mm, abocatdes de camió

  A0140000 0,226 h Manobre 18,39 4,16B065960B 1,100 m3 Formigó HA-2… 61,42 67,56A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 4,16 0,06

  0,000 % Costes indir… 71,78 0,00

  Total por m3 ............: 71,78

  Son SETENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOSpor m3.

  36 E31B3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límitelàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura derases i pous

  A0124000 0,005 h Oficial 1a f… 21,99 0,11A0134000 0,007 h Ajudant ferr… 19,53 0,14B0A14200 0,005 kg Filferro rec… 0,96 0,00D0B2A100 1,000 kg Acer b/corru… 0,86 0,86A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 0,25 0,00

  0,000 % Costes indir… 1,11 0,00

  Total por kg ............: 1,11

  Son UN EURO CON ONCE CÉNTIMOS por kg.

  37 E3Z112Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm degruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistènciaplàstica i grandària màxima del granulat 40mm, abocat des de camió

  A0122000 0,068 h Oficial 1a p… 21,99 1,50A0140000 0,136 h Manobre 18,39 2,50B064500C 0,105 m3 Formigó HM-2… 52,88 5,55A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 4,00 0,06

  0,000 % Costes indir… 9,61 0,00

  Total por m2 ............: 9,61

  Son NUEVE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por m2.

  Anejo de justificación de precios Página 9

  Num. Código Ud Descripción Total

 • 38 E4475115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per allindes formades per peça simple, en perfilslaminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,HEM i UPN, treballat a taller i amb una capad'imprimació antioxidant, col.locat a l'obraamb soldadura

  A0125000 0,023 h Oficial 1a s… 22,36 0,51A0135000 0,023 h Ajudant sold… 19,60 0,45B44Z501A 1,000 kg Acer S275JR,… 0,92 0,92C200P000 0,025 h Equip+elem.a… 2,81 0,07A%AUX001 2,500 % Despeses aux… 0,96 0,02

  0,000 % Costes indir… 1,97 0,00

  Total por kg ............: 1,97

  Son UN EURO CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por kg.

  39 E45918H3 m3 Formigó per a sostres amb elements resistentsindustrialitzats, HA-25/B/20/IIa deconsistència tova i grandària màxima delgranulat 20 mm, abocat amb cubilot

  A0122000 0,266 h Oficial 1a p… 21,99 5,85A0140000 1,064 h Manobre 18,39 19,57B065960B 1,050 m3 Formigó HA-2… 61,42 64,49A%AUX001 2,500 % Despeses aux… 25,42 0,64

  0,000 % Costes indir… 90,55 0,00

  Total por m3 ............: 90,55

  Son NOVENTA EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOSpor m3.

  40 E4B9DA33 m2 Malla electrosoldada de barres corrugadesd'acer, elaborada a l'obra i manipulada ataller ME 15x15 D: 4 - 4 B 500 T 6x2,2 m UNE36092, per a l'armadura de sostres ambelements resistents

  A0124000 0,013 h Oficial 1a f… 21,99 0,29A0134000 0,013 h Ajudant ferr… 19,53 0,25B0A14200 0,010 kg Filferro rec… 0,96 0,01D0B34134 1,000 m2 Malla el.b/c… 1,67 1,67A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 0,54 0,01

  0,000 % Costes indir… 2,23 0,00

  Total por m2 ............: 2,23

  Son DOS EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por m2.

  Anejo de justificación de precios Página 10

  Num. Código Ud Descripción Total

 • 41 E4E25615 m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm degruix, de bloc de morter de ciment foradat,R-6, de 300x200x500 mm, revestir, llis,categoria I, segons norma UNE-EN 771-3,col.locat amb morter de ciment CEM II, dedosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiuinclusor aire/plastificant i amb unaresistència a compressió de la paret de 3N/mm2

  A0122000 0,434 h Oficial 1a p… 21,99 9,54A0140000 0,217 h Manobre 18,39 3,99B0E244L1 13,125 u Bloc morter … 1,12 14,70D0714821 0,017 m3 Morter cimen… 78,91 1,34A%AUX001 3,000 % Despeses aux… 13,53 0,41

  0,000 % Costes indir… 29,98 0,00

  Total por m2 ............: 29,98

  Son VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOSpor m2.

  42 E4EZ3000 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per al'armadura de parets de blocs de morter deciment

  A0124000 0,009 h Oficial 1a f… 21,99 0,20B0A14200 0,005 kg Filferro rec… 0,96 0,00D0B2A100 1,000 kg Acer b/corru… 0,86 0,86A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 0,20 0,00

  0,000 % Costes indir… 1,06 0,00

  Total por kg ............: 1,06

  Son UN EURO CON SEIS CÉNTIMOS por kg.

  43 E4EZ72C4 m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter deciment, HA-25/P/10/I, de consistència plàsticai grandària màxima del granulat 10 mm,col.locat manualment

  A0122000 0,362 h Oficial 1a p… 21,99 7,96A0140000 1,448 h Manobre 18,39 26,63B065710C 1,050 m3 Formigó HA-2… 60,17 63,18A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 34,59 0,52

  0,000 % Costes indir… 98,29 0,00

  Total por m3 ............: 98,29

  Son NOVENTA Y OCHO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOSpor m3.

  Anejo de justificación de precios Página 11

  Num. Código Ud Descripción Total

 • 44 E4F2B575 m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm degruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100mm, per a revestir, categoria I, segons normaUNE-EN 771-1, col.locat amb morter de cimentCEM II, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), ambadditiu inclusor aire/plastificant i amb unaresistència a compressió de la paret de 6N/mm2

  A0122000 5,430 h Oficial 1a p… 21,99 119,41A0140000 2,715 h Manobre 18,39 49,93B0F1F2A1 224,640 u Maó calat R1… 0,22 49,42D0714821 0,129 m3 Morter cimen… 78,91 10,18A%AUX001 2,500 % Despeses aux… 169,34 4,23

  0,000 % Costes indir… 233,17 0,00

  Total por m3 ............: 233,17

  Son DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON DIECISIETECÉNTIMOS por m3.

  45 E4F7NK11 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14cm d'amplària i 1,5 m de llargària, per arevestir, col.locada amb el mateix morter dela paret

  A0122000 0,199 h Oficial 1a p… 21,99 4,38A0140000 0,199 h Manobre 18,39 3,66B0D625A0 0,010 cu Puntal metàl… 7,38 0,07B4F7NK10 1,000 u Llinda prefa… 4,36 4,36A%AUX001 2,500 % Despeses aux… 8,04 0,20

  0,000 % Costes indir… 12,67 0,00

  Total por u ............: 12,67

  Son DOCE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por u.

  46 E547UB10 m2 Coberta amb safates contínues d'alumini de 40cm d'amplària i 1,0 mm de gruix, de formarecte, amb junt longitudinal per a unióplegada de 65 mm d'alçària, acabat gofrat, ambperfil inferior de planxa nervada d'acergalvanitzat acabat prelacat amb nervis cada153 mm, alçària de 40 mm i gruix 0,88 mm,làmina autoadhesiva de betum modificat LBA(SBS) 15/M -NA sense armadura ambautoprotecció metàl.lica, placa rígida dellana de roca de densitat 116 a 125 kg/m3 de100 mm de gruix, feltre de llana de roca de 20a 25 kg/m3 de 120 mm de gruix amb paper kraft,inclosa la part proporcional de carrild'alumini extruït, els clips de subjecció deles safates i les fixacions d'acer inoxidabledels clips al carril

  A012M000 0,543 h Oficial 1a m… 22,72 12,34A013M000 0,181 h Ajudant munt… 19,53 3,53B0CHUK10 1,020 m2 Planxa nerva… 11,33 11,56B0CJUB10 1,020 m2 Safata contí… 61,78 63,02B71620NM 1,100 m2 Làmina autoa… 6,67 7,34B7C91G10 1,050 m2 Feltre llana… 3,27 3,43B7C9YE00 1,050 m2 Placa ríg.ll… 14,26 14,97A%AUX001 2,500 % Despeses aux… 15,87 0,40

  Anejo de justificación de precios Página 12

  Num. Código Ud Descripción Total

 • 0,000 % Costes indir… 116,59 0,00

  Total por m2 ............: 116,59

  Son CIENTO DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVECÉNTIMOS por m2.

  47 E5Z15N30 m2 Formació de pendents amb formigó cel.lularsense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 12,5cm de gruix mitjà

  A0122000 0,104 h Oficial 1a p… 21,99 2,29A0140000 0,104 h Manobre 18,39 1,91D07AA000 0,125 m3 Form. cel.lu… 50,42 6,30A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 4,20 0,06

  0,000 % Costes indir… 10,56 0,00

  Total por m2 ............: 10,56

  Son DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS porm2.

  48 E614DN1K m2 Paredó recolzat divisori de 6 cm de gruix, desupermaó de 500x250x60 mm, LD, categoria I,segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir,col.locat amb morter mixt 1:2:10

  A0122000 0,253 h Oficial 1a p… 21,99 5,56A0140000 0,127 h Manobre 18,39 2,34B0F85560 7,599 u Supermaó 500… 0,39 2,96D070A4D1 0,005 m3 Morter mixt … 95,88 0,48A%AUX001 2,500 % Despeses aux… 7,90 0,20

  0,000 % Costes indir… 11,54 0,00

  Total por m2 ............: 11,54

  Son ONCE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS porm2.

  49 E614MK11 m2 Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, desupermaó de 600x250x40 mm, LD, categoria I,segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir,col.locat amb pasta de guix

  A0122000 0,235 h Oficial 1a p… 21,99 5,17A0140000 0,118 h Manobre 18,39 2,17B0521100 3,355 kg Guix YG 0,09 0,30B0F86540 6,334 u Supermaó 600… 0,38 2,41A%AUX001 2,500 % Despeses aux… 7,34 0,18

  0,000 % Costes indir… 10,23 0,00

  Total por m2 ............: 10,23

  Son DIEZ EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por m2.

  Anejo de justificación de precios Página 13

  Num. Código Ud Descripción Total

 • 50 E721MP97 m2 Membrana GA-2 s/UNE 104402, de dues làmines,de densitat superficial 7,7 kg/m2 formada perlàmina de betum modificat LBM (APP)-40/G ambuna armadura FP de feltre de polièster de 130g/m2 sobre làmina bituminosa d'oxiasfaltLO-40-FP amb armadura de feltre de polièsterde 130 g/m2, adherides en calent, prèviaimprimació

  A0127000 0,452 h Oficial 1a c… 21,99 9,94A0137000 0,226 h Ajudant col.… 19,53 4,41B7114090 1,100 m2 Làm.bitum.LO… 4,38 4,82B712Y090 1,100 m2 Làmina bet.m… 6,31 6,94B7Z24000 0,300 kg Emulsió bitu… 0,90 0,27A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 14,35 0,22

  0,000 % Costes indir… 26,60 0,00

  Total por m2 ............: 26,60

  Son VEINTISEIS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por m2.

  51 E7C23472 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït(XPS) UNE-EN 13164, resistència a compressió>= 300 kPa, resistència tèrmica >=1,45 m2K/W,de gruix 40 mm amb la superfície llisa icantell mitjamossa, col.locada amb adhesiu deformulació específica

  A0122000 0,072 h Oficial 1a p… 21,99 1,58A0140000 0,036 h Manobre 18,39 0,66B0911200 0,315 kg Adh.apl.2car… 4,06 1,28B7C23470 1,050 m2 Planxa (XPS)… 8,40 8,82A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 2,24 0,03

  0,000 % Costes indir… 12,37 0,00

  Total por m2 ............: 12,37

  Son DOCE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS porm2.

  52 E7C23571 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït(XPS) UNE-EN 13164, resistència a compressió>= 300 kPa, resistència tèrmica >=1,80 m2K/W,de gruix 50 mm amb la superfície llisa icantell mitjamossa, col.locada sense adherir

  A0122000 0,054 h Oficial 1a p… 21,99 1,19A0140000 0,027 h Manobre 18,39 0,50B7C23570 1,050 m2 Planxa (XPS)… 10,39 10,91A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 1,69 0,03

  0,000 % Costes indir… 12,63 0,00

  Total por m2 ............: 12,63

  Son DOCE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por m2.

  Anejo de justificación de precios Página 14

  Num. Código Ud Descripción Total

 • 53 E81121E2 m2 Arrebossat a bona vista sobre paramentvertical interior, a 3,00 m d'alçària, com amàxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat al'obra amb formigonera de 165 l, remolinat.Inclòs la part proporcional d'arestes.

  A0122000 0,416 h Oficial 1a p… 21,99 9,15A0140000 0,208 h Manobre 18,39 3,83D0701821 0,017 m3 Morter cimen… 78,17 1,33A%AUX001 2,500 % Despeses aux… 12,98 0,32

  0,000 % Costes indir… 14,63 0,00

  Total por m2 ............: 14,63

  Son CATORCE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS porm2.

  54 E8121112 m2 Enguixat a bona vista sobre parament verticalinterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, ambguix YG, acabat lliscat amb guix YF. Inclòs lapart proporcional d'arestes.

  A0129000 0,118 h Oficial 1a g… 21,99 2,59A0149000 0,059 h Manobre guix… 18,39 1,09B0521200 0,798 kg Guix YF 0,12 0,10D07J1100 0,012 m3 Pasta guix YG 89,36 1,07A%AUX001 2,500 % Despeses aux… 3,68 0,09

  0,000 % Costes indir… 4,94 0,00

  Total por m2 ............: 4,94

  Son CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS porm2.

  55 E825124V m2 Enrajolat de parament vertical interior a unaalçària

 • 56 E83A61LE m2 Aplacat de parament vertical exterior a unaalçària >3 m, amb pedra natural, serrada isense polir, preu alt, amb forats per afixacions i aresta viva a les quatre vores, de40 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2,col.locada amb ganxos i morter de ciment 1:6,elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

  A0127000 1,312 h Oficial 1a c… 21,99 28,85A0140000 0,679 h Manobre 18,39 12,49B0G11C0D 1,010 m2 Pedra natura… 42,70 43,13B83Z1100 10,000 u Ganxo acer i… 0,20 2,00D0701641 0,021 m3 Morter cimen… 69,03 1,45D0701911 0,001 m3 Morter cimen… 83,45 0,08A%AUX001 3,000 % Despeses aux… 41,34 1,24

  0,000 % Costes indir… 89,24 0,00

  Total por m2 ............: 89,24

  Son OCHENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTICUATROCÉNTIMOS por m2.

  57 E8427BBA m2 Cel ras de plaques de fibres minerals de caravista, fonoabsorbents, preu mitjà, de 60x60 cmsistema desmuntable amb entramat ocult isuspensió autoanivelladora de barra roscada

  A012M000 0,271 h Oficial 1a m… 22,72 6,16A0140000 0,063 h Manobre 18,39 1,16B8427BB0 1,050 m2 Placa fibres… 9,93 10,43B84ZB3B0 1,000 m2 Entramat met… 2,73 2,73A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 7,32 0,11

  0,000 % Costes indir… 20,59 0,00

  Total por m2 ............: 20,59

  Son VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOSpor m2.

  58 E8981BA0 m2 Pintat de parament vertical de fusta, al'esmalt sintètic, amb una capa segelladora idues d'acabat

  A012D000 0,136 h Oficial 1a p… 21,99 2,99A013D000 0,014 h Ajudant pint… 19,53 0,27B89ZB000 0,347 kg Esmalt sint. 8,79 3,05B8ZA1000 0,153 kg Segelladora 5,57 0,85A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 3,26 0,05

  0,000 % Costes indir… 7,21 0,00

  Total por m2 ............: 7,21

  Son SIETE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por m2.

  59 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, ambpintura plàstica amb acabat llis, amb una capasegelladora i dues d'acabat

  A012D000 0,090 h Oficial 1a p… 21,99 1,98A013D000 0,009 h Ajudant pint… 19,53 0,18B89ZPD00 0,398 kg Pintura plàs… 3,01 1,20B8ZA1000 0,153 kg Segelladora 5,57 0,85A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 2,16 0,03

  0,000 % Costes indir… 4,24 0,00

  Total por m2 ............: 4,24

  Son CUATRO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por m2.

  Anejo de justificación de precios Página 16

  Num. Código Ud Descripción Total

 • 60 E8J1BRCK m Coronament de parets de 14 a 15 cm de gruix,amb maó calat de 50 mm de gruix, col.locat aplec de llibre, amb morter mixt 1:2:10,elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

  A0122000 0,543 h Oficial 1a p… 21,99 11,94A0140000 0,271 h Manobre 18,39 4,98B0F1D252 17,004 u Maó calat,29… 0,30 5,10D070A4D1 0,007 m3 Morter mixt … 95,88 0,67A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 16,92 0,25

  0,000 % Costes indir… 22,94 0,00

  Total por m ............: 22,94

  Son VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOSpor m.

  61 E8J9U021 m Coronament de paret amb planxa d'acergalvanitzat d'1,5 mm de gruix, de 50 cm dedesenvolupament, com a màxim, amb dos plecs,col.locada amb fixacions mecàniques

  A012M000 0,226 h Oficial 1a m… 22,72 5,13A013M000 0,113 h Ajudant munt… 19,53 2,21B5ZZAEJ0 5,000 u Clau acer ga… 0,08 0,40B8J9U021 1,020 m Peça p/coron… 10,23 10,43A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 7,34 0,11

  0,000 % Costes indir… 18,28 0,00

  Total por m ............: 18,28

  Son DIECIOCHO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por m.

  62 E8K434DK m Escopidor de 30 cm, amb peça de pedra calcàrianacional amb una cara buixardada, preu alt, de30 mm de gruix amb forats per a fixacions iaresta viva a les quatre vores, col.locada ambmorter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra ambformigonera de 165 l

  A0122000 0,434 h Oficial 1a p… 21,99 9,54A0140000 0,362 h Manobre 18,39 6,66B0G17B0D 0,300 m2 Pedra calcàr… 75,90 22,77D070A4D1 0,003 m3 Morter mixt … 95,88 0,29A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 16,20 0,24

  0,000 % Costes indir… 39,50 0,00

  Total por m ............: 39,50

  Son TREINTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOSpor m.

  Anejo de justificación de precios Página 17

  Num. Código Ud Descripción Total

 • 63 E9DC222V m2 Paviment interior, de rajola de gresporcel.lànic premsat polit de formarectangular preu alt, de 16 a 25 peces m2,col.locat a l'estesa amb morter adhesiu C1(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1(UNE-EN 13888). Inclou part proporcional desòcol.

  A0127000 0,452 h Oficial 1a c… 21,99 9,94A0137000 0,181 h Ajudant col.… 19,53 3,53A0140000 0,027 h Manobre 18,39 0,50B05A2103 1,425 kg Beurada p/ce… 0,25 0,36B0711010 7,004 kg Mort.adhesiu… 0,26 1,82B0FH7172 1,020 m2 Rajola gres … 16,14 16,46A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 13,97 0,21

  0,000 % Costes indir… 32,82 0,00

  Total por m2 ............: 32,82

  Son TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOSpor m2.

  64 EAF3289D u Finestra d'alumini lacat amb trencament depont tèrmic, col.locada sobre bastiment debase, amb una fulla batent, per a un buitd'obra aproximat de 120x50 cm, elaborada ambperfils de preu alt, classificació mínima 4 depermeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,classificació mínima 9A d'estanquitat al'aigua segons UNE-EN 12208 i classificaciómínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN12210, amb caixa de persiana i guies

  A012M000 0,543 h Oficial 1a m… 22,72 12,34A013M000 0,136 h Ajudant munt… 19,53 2,66B7J50010 0,100 dm3 Massilla seg… 13,17 1,32B7J50090 0,290 dm3 Massilla seg… 12,52 3,63BAF3249D 1,440 m2 Finestra alu… 101,54 146,22A%AUX001 2,500 % Despeses aux… 15,00 0,38

  0,000 % Costes indir… 166,55 0,00

  Total por u ............: 166,55

  Son CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA YCINCO CÉNTIMOS por u.

  65 EAF38A7D u Finestra d'alumini lacat amb trencament depont tèrmic, col.locada sobre bastiment debase, amb dues fulles corredisses, per a unbuit d'obra aproximat de 240x150 cm, elaboradaamb perfils de preu alt, classificació mínima3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN12207, classificació mínima 7A d'estanquitat al'aigua segons UNE-EN 12208 i classificaciómínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN12210, amb caixa de persiana i guies

  A012M000 0,723 h Oficial 1a m… 22,72 16,43A013M000 0,181 h Ajudant munt… 19,53 3,53B7J50010 0,160 dm3 Massilla seg… 13,17 2,11B7J50090 0,470 dm3 Massilla seg… 12,52 5,88BAF3877D 3,600 m2 Finestra alu… 150,05 540,18A%AUX001 2,500 % Despeses aux… 19,96 0,50

  Anejo de justificación de precios Página 18

  Num. Código Ud Descripción Total

 • 0,000 % Costes indir… 568,63 0,00

  Total por u ............: 568,63

  Son QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA YTRES CÉNTIMOS por u.

  66 EAF3CCAC u Fulla fixa d'alumini lacat, amb trencament depont tèrmic, col.locada sobre bastiment debase, per a un buit d'obra aproximat de180x150 cm, elaborada amb perfils de preu alt,classificació mínima 4 de permeabilitat al'aire segons UNE-EN 12207, classificaciómínima 9A d'estanquitat a l'aigua segonsUNE-EN 12208 i classificació mínima C5 deresistència al vent segons UNE-EN 12210

  A012M000 0,543 h Oficial 1a m… 22,72 12,34A013M000 0,136 h Ajudant munt… 19,53 2,66B7J50010 0,130 dm3 Massilla seg… 13,17 1,71B7J50090 0,400 dm3 Massilla seg… 12,52 5,01BAF3C4AC 2,700 m2 Fulla fixa a… 107,21 289,47A%AUX001 2,500 % Despeses aux… 15,00 0,38

  0,000 % Costes indir… 311,57 0,00

  Total por u ............: 311,57

  Son TRESCIENTOS ONCE EUROS CON CINCUENTA Y SIETECÉNTIMOS por u.

  67 EAF3CEAC u Fulla fixa d'alumini lacat, amb trencament depont tèrmic, col.locada sobre bastiment debase, per a un buit d'obra aproximat de210x150 cm, elaborada amb perfils de preu alt,classificació mínima 4 de permeabilitat al'aire segons UNE-EN 12207, classificaciómínima 9A d'estanquitat a l'aigua segonsUNE-EN 12208 i classificació mínima C5 deresistència al vent segons UNE-EN 12210

  A012M000 0,724 h Oficial 1a m… 22,72 16,45A013M000 0,163 h Ajudant munt… 19,53 3,18B7J50010 0,140 dm3 Massilla seg… 13,17 1,84B7J50090 0,430 dm3 Massilla seg… 12,52 5,38BAF3C4AC 3,150 m2 Fulla fixa a… 107,21 337,71A%AUX001 2,500 % Despeses aux… 19,63 0,49

  0,000 % Costes indir… 365,05 0,00

  Total por u ............: 365,05

  Son TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON CINCOCÉNTIMOS por u.

  Anejo de justificación de precios Página 19

  Num. Código Ud Descripción Total

 • 68 EAF3GK9D u Finestra d'alumini lacat amb trencament depont tèrmic, col.locada sobre bastiment debase, amb dues fulles batents i dues fulles depracticabilitat fixa i posició lateral, per aun buit d'obra aproximat de 300x150 cm,elaborada amb perfils de preu alt,classificació mínima 4 de permeabilitat al'aire segons UNE-EN 12207, classificaciómínima 9A d'estanquitat a l'aigua segonsUNE-EN 12208 i classificació mínima C4 deresistència al vent segons UNE-EN 12210, ambcaixa de persiana i guies

  A012M000 0,905 h Oficial 1a m… 22,72 20,56A013M000 0,226 h Ajudant munt… 19,53 4,41B7J50010 0,180 dm3 Massilla seg… 13,17 2,37B7J50090 0,540 dm3 Massilla seg… 12,52 6,76BAF3269D 2,250 m2 Finestra alu… 181,17 407,63BAF3C49D 2,250 m2 Fulla fixa a… 108,46 244,04A%AUX001 2,500 % Despeses aux… 24,97 0,62

  0,000 % Costes indir… 686,39 0,00

  Total por u ............: 686,39

  Son SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA YNUEVE CÉNTIMOS por u.

  69 EAFA110L u Porta d'alumini anoditzat, col.locada sobrebastiment de base, amb una fulla batent, per aun buit d'obra aproximat de 90x215 cm,elaborada amb perfils de preu superior

  A012M000 0,543 h Oficial 1a m… 22,72 12,34A013M000 0,109 h Ajudant munt… 19,53 2,13B7J50010 0,100 dm3 Massilla seg… 13,17 1,32B7J50090 0,310 dm3 Massilla seg… 12,52 3,88BAFA110L 1,935 m2 Porta alumin… 219,12 424,00A%AUX001 2,500 % Despeses aux… 14,47 0,36

  0,000 % Costes indir… 444,03 0,00

  Total por u ............: 444,03

  Son CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON TRESCÉNTIMOS por u.

  70 EAFAA60L u Porta d'alumini lacat, col.locada sobrebastiment de base, amb dues fulles batents iuna fulla superior de xarnera, per a un buitd'obra aproximat de 120x250 cm, elaborada ambperfils de preu superior

  A012M000 0,787 h Oficial 1a m… 22,72 17,88A013M000 0,158 h Ajudant munt… 19,53 3,09B7J50010 0,120 dm3 Massilla seg… 13,17 1,58B7J50090 0,370 dm3 Massilla seg… 12,52 4,63BAFAA30L 3,000 m2 Porta alumin… 235,66 706,98A%AUX001 2,500 % Despeses aux… 20,97 0,52

  0,000 % Costes indir… 734,68 0,00

  Total por u ............: 734,68

  Son SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON SESENTAY OCHO CÉNTIMOS por u.

  Anejo de justificación de precios Página 20

  Num. Código Ud Descripción Total

 • 71 EAP26175 u Folrat de bastiment de base de paredó, per aporta de fulles batents, amb fusta de sapel.liper a envernissar per a una llum de bastimentde 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària

  A012A000 0,498 h Oficial 1a f… 22,36 11,14B0A31000 0,055 kg Clau acer 1,04 0,06BAZ26200 5,400 m Galze folrat… 3,16 17,06A%AUX001 2,500 % Despeses aux… 11,14 0,28

  0,000 % Costes indir… 28,54 0,00

  Total por u ............: 28,54

  Son VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y CUATROCÉNTIMOS por u.

  72 EAP36186 u Bastiment de paredó per a porta, de fullesbatents, de fusta de pi roig per a pintar pera una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i210 cm d'alçària

  BAP36186 1,000 u Bast.paredó … 59,38 59,380,000 % Costes indir… 59,38 0,00

  Total por u ............: 59,38

  Son CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y OCHOCÉNTIMOS por u.

  73 EAQD7275 u Fulla batent per a porta interior, de fusta desapel.li per a envernissar, de 35 mm de gruix,de cares llises i estructura interior defusta, de 80 cm d'amplària i de 200 cmd'alçària

  A012A000 0,950 h Oficial 1a f… 22,36 21,24A013A000 0,042 h Ajudant fust… 19,68 0,83BAQD7275 1,000 u Fulla bat.po… 39,36 39,36BAZGC260 1,000 u Ferramenta p… 14,07 14,07A%AUX001 2,500 % Despeses aux… 22,07 0,55

  0,000 % Costes indir… 76,05 0,00

  Total por u ............: 76,05

  Son SETENTA Y SEIS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por u.

  74 EB121JBM m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferiori superior, muntants cada 100 cm i brèndolescada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària, fixadamecànicament a l'obra amb tac d'acer,volandera i femella. Inclou una màd'imprimació i una d'acabat de color forja.

  A012F000 0,362 h Oficial 1a m… 22,34 8,09A013F000 0,181 h Ajudant manyà 19,60 3,55B0A62F00 2,000 u Tac acer D=1… 0,77 1,54BB121JB0 1,000 m Barana acer,… 92,83 92,83A%AUX001 2,500 % Despeses aux… 11,64 0,29

  0,000 % Costes indir… 106,30 0,00

  Total por m ............: 106,30

  Son CIENTO SEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por m.

  Anejo de justificación de precios Página 21

  Num. Código Ud Descripción Total

 • 75 EC171134 m2 Vidre aïllant de dues llunes incolores de 4 mmde gruix cada una i cambra d'aire de 12 mm,col.locat amb perfils conformats de neoprèsobre alumini o PVC

  A012E000 0,452 h Oficial 1a v… 21,37 9,66BC171130 1,000 m2 Vidre aïlla.… 29,42 29,42A%AUX001 2,500 % Despeses aux… 9,66 0,24

  0,000 % Costes indir… 39,32 0,00

  Total por m2 ............: 39,32

  Son TREINTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y DOSCÉNTIMOS por m2.

  76 ED51A4JV u Bunera sifònica d'acer inoxidable de 250x250mm de costat amb sortida vertical de 110 mm dediàmetre, amb tapa plana metàl.lica,col.locada fixacions mecàniques

  A0122000 0,452 h Oficial 1a p… 21,99 9,94A0132000 0,226 h Ajudant pale… 19,53 4,41B5ZZJLPT 4,000 u Vis acer gal… 0,21 0,84BD5154JV 1,000 u Bunera sifòn… 121,18 121,18A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 14,35 0,22

  0,000 % Costes indir… 136,59 0,00

  Total por u ............: 136,59

  Son CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA YNUEVE CÉNTIMOS por u.

  77 ED7FBB9P m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa,àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1,de DN 110 mm, penjat al sostre

  A0127000 0,633 h Oficial 1a c… 21,99 13,92A0137000 0,317 h Ajudant col.… 19,53 6,19BD13177B 1,248 m Tub PVC-U pa… 3,30 4,12BD1Z3000 0,660 u Brida p/tub … 3,10 2,05BDW3B900 0,330 u Accessori ge… 15,09 4,98BDY3B900 1,000 u Element munt… 0,23 0,23A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 20,11 0,30

  0,000 % Costes indir… 31,79 0,00

  Total por m ............: 31,79

  Son TREINTA Y UN EUROS CON SETENTA Y NUEVECÉNTIMOS por m.

  78 EJ12B71P u Plat de dutxa quadrat de porcellanavitrificada, de 700x700 mm, de color blanc,preu alt, col.locat sobre el paviment

  A0122000 0,452 h Oficial 1a p… 21,99 9,94A0140000 0,226 h Manobre 18,39 4,16BJ12B71P 1,000 u Plat dutxa q… 54,50 54,50D0701641 0,002 m3 Morter cimen… 69,03 0,14A%AUX001 2,500 % Despeses aux… 14,10 0,35

  0,000 % Costes indir… 69,09 0,00

  Total por u ............: 69,09

  Son SESENTA Y NUEVE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS poru.

  Anejo de justificación de precios Página 22

  Num. Código Ud Descripción Total

 • 79 EJ13B31P u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill,d'amplària de més de 60 cm, de color blanc,preu alt, col.locat sobre un peu

  A012J000 0,452 h Oficial 1a l… 22,72 10,27A013J000 0,113 h Ajudant lamp… 19,50 2,20B7J50010 0,025 dm3 Massilla seg… 13,17 0,33BJ13B31P 1,000 u Lavabo porce… 83,54 83,54A%AUX001 2,500 % Despeses aux… 12,47 0,31

  0,000 % Costes indir… 96,65 0,00

  Total por u ............: 96,65

  Son NOVENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y CINCOCÉNTIMOS por u.

  80 EJ14BA1P u Inodor de porcellana vitrificada, de sortidavertical, amb seient i tapa, cisterna imecanismes de descàrrega i alimentacióincorporats, de color blanc, preu alt,col.locat sobre el paviment i connectat a laxarxa d'evacuació

  A012J000 1,131 h Oficial 1a l… 22,72 25,70A013J000 0,308 h Ajudant lamp… 19,50 6,01B7J50010 0,012 dm3 Massilla seg… 13,17 0,16BJ14BA1P 1,000 u Inodor porce… 162,92 162,92A%AUX001 2,500 % Despeses aux… 31,71 0,79

  0,000 % Costes indir… 195,58 0,00

  Total por u ............: 195,58

  Son CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA YOCHO CÉNTIMOS por u.

  81 EJ22612A u Aixeta monocomandament, mural, muntadasuperficialment, per a dutxa de telèfon, dellautó cromat, preu alt, amb dues entrades de1/2" i sortida de 1/2"

  A012J000 0,362 h Oficial 1a l… 22,72 8,22A013J000 0,090 h Ajudant lamp… 19,50 1,76BJ22612A 1,000 u Aixeta monoc… 81,35 81,35A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 9,98 0,15

  0,000 % Costes indir… 91,48 0,00

  Total por u ............: 91,48

  Son NOVENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y OCHOCÉNTIMOS por u.

  82 EJ22Y920 u Dutxa de telèfon d'aspersió regulable, roscadaa tub flexible, sintètica, preu alt

  A012J000 0,045 h Oficial 1a l… 22,72 1,02A013J000 0,018 h Ajudant lamp… 19,50 0,35BJ22Y920 1,000 u Dutxa telèfo… 38,16 38,16A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 1,37 0,02

  0,000 % Costes indir… 39,55 0,00

  Total por u ............: 39,55

  Son TREINTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CINCOCÉNTIMOS por u.

  Anejo de justificación de precios Página 23

  Num. Código Ud Descripción Total

 • 83 EJ23512G u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntadasuperficialment sobre taulell o aparellsanitari, de llautó cromat, preu alt, amb duesentrades de maniguets

  A012J000 0,543 h Oficial 1a l… 22,72 12,34A013J000 0,136 h Ajudant lamp… 19,50 2,65BJ23512G 1,000 u Aixeta monoc… 66,44 66,44A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 14,99 0,22

  0,000 % Costes indir… 81,65 0,00

  Total por u ............: 81,65

  Son OCHENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y CINCOCÉNTIMOS por u.

  84 EJ3224BF u Desguàs sifònic per a plat de dutxa, ambreixeta incorporada, de llautó de diàmetre 30mm, connectat a la xarxa de petita evacuació

  A012J000 0,724 h Oficial 1a l… 22,72 16,45A013J000 0,181 h Ajudant lamp… 19,50 3,53BJ3224BF 1,000 u Desguàs sifò… 11,48 11,48A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 19,98 0,30

  0,000 % Costes indir… 31,76 0,00

  Total por u ............: 31,76

  Son TREINTA Y UN EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOSpor u.

  85 EJ3317N7 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadenetaincorporats, de PVC, de diàmetre 32 mm,connectat a un ramal o a un sifó de PVC

  A012J000 0,181 h Oficial 1a l… 22,72 4,11A013J000 0,045 h Ajudant lamp… 19,50 0,88BJ3317N7 1,000 u Desguàs rect… 3,79 3,79A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 4,99 0,07

  0,000 % Costes indir… 8,85 0,00

  Total por u ............: 8,85

  Son OCHO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por u.

  86 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, decàrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,amb suport a paret

  A012M000 0,181 h Oficial 1a m… 22,72 4,11A013M000 0,181 h Ajudant munt… 19,53 3,53BM312611 1,000 u Extintor pol… 35,20 35,20BMY31000 1,000 u P.p.elements… 0,24 0,24A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 7,64 0,11

  0,000 % Costes indir… 43,19 0,00

  Total por u ............: 43,19

  Son CUARENTA Y TRES EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOSpor u.

  Anejo de justificación de precios Página 24

  Num. Código Ud Descripción Total

 • 87 EM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, decàrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat,amb suport a paret

  A012M000 0,181 h Oficial 1a m… 22,72 4,11A013M000 0,181 h Ajudant munt… 19,53 3,53BM313511 1,000 u Extintor CO2… 106,97 106,97BMY31000 1,000 u P.p.elements… 0,24 0,24A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 7,64 0,11

  0,000 % Costes indir… 114,96 0,00

  Total por u ............: 114,96

  Son CIENTO CATORCE EUROS CON NOVENTA Y SEISCÉNTIMOS por u.

  88 F2191306 m Demolició de vorada col.locada sobre formigó,amb martell trencador muntat sobreretroexcavadora i càrrega manual i mecànica deruna sobre camió o contenidor

  C1105A00 0,040 h Retroexcavad… 60,69 2,43C1315020 0,020 h Retroexcavad… 53,16 1,06

  0,000 % Costes indir… 3,49 0,00

  Total por m ............: 3,49

  Son TRES EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS porm.

  89 F2194XA1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, defins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 md'amplària, amb compressor i càrrega sobrecamió

  A0150000 0,206 h Manobre espe… 19,03 3,92C1101200 0,114 h Compressor+d… 14,73 1,68C1315020 0,023 h Retroexcavad… 53,16 1,22A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 3,92 0,06

  0,000 % Costes indir… 6,88 0,00

  Total por m2 ............: 6,88

  Son SEIS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m2.

  90 F2213650 m3 Excavació per a esplanació en terreny detrànsit, amb compressor

  A0150000 0,304 h Manobre espe… 19,03 5,79C1101200 0,168 h Compressor+d… 14,73 2,47A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 5,79 0,09

  0,000 % Costes indir… 8,35 0,00

  Total por m3 ............: 8,35

  Son OCHO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS porm3.

  Anejo de justificación de precios Página 25

  Num. Código Ud Descripción Total

 • 91 F221A220 m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanacióen terreny fluix, amb mitjans mecànics

  A0140000 0,009 h Manobre 18,39 0,17C1311270 0,040 h Pala carrega… 69,05 2,76A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 0,17 0,00

  0,000 % Costes indir… 2,93 0,00

  Total por m3 ............: 2,93

  Son DOS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por m3.

  92 F2226A22 m3 Excavació de rasa de més de 4 m de fondària ifins a 2 m d'amplària, en terreny noclassificat, amb mitjans mecànics i càrregamecànica del material excavat

  A0140000 0,009 h Manobre 18,39 0,17C1315B20 0,194 h Retroexcavad… 56,35 10,93A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 0,17 0,00

  0,000 % Costes indir… 11,10 0,00

  Total por m3 ............: 11,10

  Son ONCE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por m3.

  93 F2264907 m3 Terraplenada i piconatge per a coronació deterraplè amb material adequat, en tongades demés de 25 i fins a 50 cm, amb una compactaciódel 100% del PN

  C1311120 0,020 h Pala carrega… 49,32 0,99C13350C0 0,060 h Corró vibrat… 58,28 3,50

  0,000 % Costes indir… 4,49 0,00

  Total por m3 ............: 4,49

  Son CUATRO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS porm3.

  94 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplàriamàxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

  A0140000 0,059 h Manobre 18,39 1,09A0150000 0,100 h Manobre espe… 19,03 1,90C133A0K0 0,110 h Picó vibrant… 7,56 0,83A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 2,99 0,04

  0,000 % Costes indir… 3,86 0,00

  Total por m2 ............: 3,86

  Son TRES EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m2.

  95 F2411220 m3 Transport de terres dins de l'obra, carregatamb mitjans mecànics i temps d'espera per a lacàrrega, amb dúmper

  C1505120 0,100 h Dúmper 1,5t,… 21,63 2,160,000 % Costes indir… 2,16 0,00

  Total por m3 ............: 2,16

  Son DOS EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por m3.

  Anejo de justificación de precios Página 26

  Num. Código Ud Descripción Total

 • 96 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionadad'aportació

  B03D1000 1,000 m3 Terra selec. 8,60 8,600,000 % Costes indir… 8,60 0,00

  Total por m3 ............: 8,60

  Son OCHO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por m3.

  97 F2R65037 m3 Càrrega i transport de residus a centre dereciclatge, a monodipòsit, a abocadorespecífic o a centre de recollida itransferència, amb un recorregut de fins a 10km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjansmecànics

  C1311110 0,015 h Pala carrega… 40,70 0,61C1501700 0,100 h Camió transp… 28,43 2,84

  0,000 % Costes indir… 3,45 0,00

  Total por m3 ............: 3,45

  Son TRES EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS porm3.

  98 F2RA6210 m3 Disposició controlada a centre de reciclatgede residus inerts amb una densitat superior a1,35 t/m3

  B2RA6210 1,000 m3 Disposició c… 5,71 5,710,000 % Costes indir… 5,71 0,00

  Total por m3 ............: 5,71

  Son CINCO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por m3.

  99 F31522H1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,HA-25/B/20/IIa, de consistència tova igrandària màxima del granulat 20 mm, abocatdes de camió

  A0140000 0,226 h Manobre 18,39 4,16B065960B 1,100 m3 Formigó HA-2… 61,42 67,56A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 4,16 0,06

  0,000 % Costes indir… 71,78 0,00

  Total por m3 ............: 71,78

  Son SETENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOSpor m3.

  100 F31B3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límitelàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura derases i pous

  A0124000 0,005 h Oficial 1a f… 21,99 0,11A0134000 0,007 h Ajudant ferr… 19,53 0,14B0A14200 0,005 kg Filferro rec… 0,96 0,00D0B2A100 1,000 kg Acer b/corru… 0,86 0,86A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 0,25 0,00

  0,000 % Costes indir… 1,11 0,00

  Total por kg ............: 1,11

  Son UN EURO CON ONCE CÉNTIMOS por kg.

  Anejo de justificación de precios Página 27

  Num. Código Ud Descripción Total

 • 101 F6127A3D m3 Paret de gruix 14 cm i fins a 1 m d'alçària,de maó calat de 290x140x50 mm dues caresvistes, amb morter mixt 1:2:10, elaborat al'obra amb formigonera de 165 l, amb pilastresd'obra de 29x29 cm cada 3 m

  A012N000 8,778 h Oficial 1a d… 21,99 193,03A0140000 4,389 h Manobre 18,39 80,71B0F1D252 437,000 u Maó calat,29… 0,30 131,10D070A4D1 0,213 m3 Morter mixt … 95,88 20,42A%AUX001 2,500 % Despeses aux… 273,74 6,84

  0,000 % Costes indir… 432,10 0,00

  Total por m3 ............: 432,10

  Son CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON DIEZCÉNTIMOS por m3.

  102 F931201F m3 Base de tot-u artificial, amb estesa ipiconatge del material al 95% del PM

  A0140000 0,045 h Manobre 18,39 0,83B0111000 0,050 m3 Aigua 0,91 0,05B0372000 1,150 m3 Tot-u art. 17,90 20,59C1331100 0,035 h Motoanivella… 50,13 1,75C13350C0 0,030 h Corró vibrat… 58,28 1,75C1502E00 0,025 h Camió cister… 37,50 0,94A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 0,83 0,01

  0,000 % Costes indir… 25,92 0,00

  Total por m3 ............: 25,92

  Son VEINTICINCO EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOSpor m3.

  103 F932101F m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge delmaterial al 95 % del PM

  A0140000 0,045 h Manobre 18,39 0,83B0111000 0,050 m3 Aigua 0,91 0,05B0321000 1,150 m3 Sauló s/garb… 14,76 16,97C1331100 0,035 h Motoanivella… 50,13 1,75C13350C0 0,040 h Corró vibrat… 58,28 2,33C1502E00 0,025 h Camió cister… 37,50 0,94A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 0,83 0,01

  0,000 % Costes indir… 22,88 0,00

  Total por m3 ............: 22,88

  Son VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOSpor m3.

  104 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistènciatova i grandària màxima del granulat 20 mm,abocat des de camió amb estesa i vibratgemanual, amb acabat reglejat

  A012N000 0,136 h Oficial 1a d… 21,99 2,99A0140000 0,407 h Manobre 18,39 7,48B064300B 1,050 m3 Formigó HM-2… 55,35 58,12C2005000 0,150 h Regle vibrat… 4,23 0,63A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 10,47 0,16

  0,000 % Costes indir… 69,38 0,00

  Total por m3 ............: 69,38

  Son SESENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y OCHOCÉNTIMOS por m3.

  Anejo de justificación de precios Página 28

  Num. Código Ud Descripción Total

 • 105 F96512DD m Vorada recta de peces de formigó, monocapa,tipus jardí, amb secció normalitzada per avianants A2 de 20x10 cm, de classe climàticaB, classe resistent a l'abrasió H i classeresistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN1340, col·locada sobre base de formigóHM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, irejuntada amb morter M-4b

  A012N000 0,213 h Oficial 1a d… 21,99 4,68A0140000 0,446 h Manobre 18,39 8,20B064500C 0,081 m3 Formigó HM-2… 52,88 4,28B0705200 0,002 t Morter M-4b … 27,30 0,05B96512D0 1,050 m Vorada recta… 4,41 4,63A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 12,88 0,19

  0,000 % Costes indir… 22,03 0,00

  Total por m ............: 22,03

  Son VEINTIDOS EUROS CON TRES CÉNTIMOS por m.

  106 F96512DH m Vorada recta de peces de formigó, monocapa,amb secció normalitzada per a vianants A2 de20x10 cm, de classe climàtica B, classeresistent a l'abrasió H i classe resistent aflexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340,col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/Ide 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntada ambmorter M-4b

  A012N000 0,213 h Oficial 1a d… 21,99 4,68A0140000 0,455 h Manobre 18,39 8,37B064500C 0,099 m3 Formigó HM-2… 52,88 5,24B0705200 0,002 t Morter M-4b … 27,30 0,05B96512D0 1,050 m Vorada recta… 4,41 4,63A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 13,05 0,20

  0,000 % Costes indir… 23,17 0,00

  Total por m ............: 23,17

  Son VEINTITRES EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS porm.

  107 F965A6DD m Vorada recta de peces de formigó, doble capa,amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17cm, de classe climàtica B, classe resistent al'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobrebase de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cmd'alçària, i rejuntada amb morter M-4b

  A012N000 0,226 h Oficial 1a d… 21,99 4,97A0140000 0,473 h Manobre 18,39 8,70B064500C 0,100 m3 Formigó HM-2… 52,88 5,29B0705200 0,002 t Morter M-4b … 27,30 0,05B965A6D0 1,050 m Vorada recta… 4,98 5,23A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 13,67 0,21

  0,000 % Costes indir… 24,45 0,00

  Total por m ............: 24,45

  Son VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA Y CINCOCÉNTIMOS por m.

  Anejo de justificación de precios Página 29

  Num. Código Ud Descripción Total

 • 108 F9915325 u Escossell de 106x106 cm i 25 cm de fondària,amb 4 peces de morter de ciment de 113x20x7cm, amb un cantell bisellat, rejuntades ambmorter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra enformigonera de 165 l i col.locat sobre base deformigó HM-20/P/10/I

  A0122000 0,433 h Oficial 1a p… 21,99 9,52A0140000 0,433 h Manobre 18,39 7,96B064100C 0,134 m3 Formigó HM-2… 55,08 7,38B9912D10 4,080 m Peces mort.c… 8,08 32,97D070A8B1 0,002 m3 Morter mixt … 91,79 0,18A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 17,48 0,26

  0,000 % Costes indir… 58,27 0,00

  Total por u ............: 58,27

  Son CINCUENTA Y OCHO EUROS CON VEINTISIETECÉNTIMOS por u.

  109 F99Z15K2 u Bastiment per a tapa d'escossell de 100x100cm, de perfil L d'acer galvanitzat de 35x35x3mm, col·locat amb morter de ciment 1:4,elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

  A0122000 0,271 h Oficial 1a p… 21,99 5,96A0140000 0,271 h Manobre 18,39 4,98B99Z15K0 1,000 u Bastiment p/… 23,84 23,84D0701821 0,011 m3 Morter cimen… 78,17 0,86A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 10,94 0,16

  0,000 % Costes indir… 35,80 0,00

  Total por u ............: 35,80

  Son TREINTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS poru.

  110 F9DLS530 m2 Paviment de llambordí ceràmic de formarectangular de 10 x 20 cm i 5 cm de gruix,col.locat sobre llit de sorra-ciment de 3 cmde gruix i rejuntat amb sorra

  A012N000 0,081 h Oficial 1a d… 21,99 1,78A0140000 0,149 h Manobre 18,39 2,74A0150000 0,017 h Manobre espe… 19,03 0,32B9DL2345 1,020 m2 Llambordí ce… 15,85 16,17D0391311 0,020 m3 Sorra-ciment… 63,56 1,27A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 4,84 0,07

  0,000 % Costes indir… 22,35 0,00

  Total por m2 ............: 22,35

  Son VEINTIDOS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOSpor m2.

  Anejo de justificación de precios Página 30

  Num. Código Ud Descripción Total

 • 111 F9E11204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, col.locat al'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 deciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

  A012N000 0,388 h Oficial 1a d… 21,99 8,53A0140000 0,243 h Manobre 18,39 4,47B0111000 0,010 m3 Aigua 0,91 0,01B0512401 0,003 t Ciment pòrtl… 85,46 0,26B9E11200 1,020 m2 Panot gris 2… 4,55 4,64D0391311 0,031 m3 Sorra-ciment… 63,56 1,97A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 13,00 0,20

  0,000 % Costes indir… 20,08 0,00

  Total por m2 ............: 20,08

  Son VEINTE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por m2.

  112 F9E1S005 m2 Paviment de panot per a pas de vianants decolor amb tacs de 20x20x4 cm, col.locat al'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 deciment pòrtland i beurada de color amb cimentblanc de ram de paleta

  A012N000 0,388 h Oficial 1a d… 21,99 8,53A0140000 0,243 h Manobre 18,39 4,47B0111000 0,010 m3 Aigua 0,91 0,01B051E201 0,003 t Ciment blanc… 142,08 0,43B0818120 0,255 kg Colorant en … 2,49 0,63B9E1S000 1,020 m2 Panot color+… 8,88 9,06D0391311 0,031 m3 Sorra-ciment… 63,56 1,97A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 13,00 0,20

  0,000 % Costes indir… 25,30 0,00

  Total por m2 ............: 25,30

  Son VEINTICINCO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por m2.

  113 F9GZ2524 m Formació de tall de paviment d'asfalt de 6 a 8mm d'amplària i de 2 cm de fondària, ambmitjans mecànics

  A0150000 0,225 h Manobre espe… 19,03 4,28C170H000 0,250 h Màquina tall… 9,19 2,30A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 4,28 0,06

  0,000 % Costes indir… 6,64 0,00

  Total por m ............: 6,64

  Son SEIS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS porm.

  Anejo de justificación de precios Página 31

  Num. Código Ud Descripción Total

 • 114 F9H12114 t Paviment de mescla bituminosa contínua encalent de composició densa D-12 amb granulatgranític i betum asfàltic de penetració,estesa i compactada al 98 % de l'assaigmarshall

  A012N000 0,016 h Oficial 1a d… 21,99 0,35A0140000 0,077 h Manobre 18,39 1,42B9H12110 1,000 t Mescla bitum… 47,37 47,37C13350C0 0,012 h Corró vibrat… 58,28 0,70C1709B00 0,010 h Estenedora p… 47,33 0,47C170D0A0 0,012 h Corró vibrat… 52,67 0,63A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 1,77 0,03

  0,000 % Costes indir… 50,97 0,00

  Total por t ............: 50,97

  Son CINCUENTA EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOSpor t.

  115 F9H1D114 t Paviment de mescla bituminosa contínua encalent de composició grossa G-20 amb granulatgranític i betum asfàltic de penetració,estesa i compactada al 98 % de l'assaigmarshall

  A012N000 0,016 h Oficial 1a d… 21,99 0,35A0140000 0,077 h Manobre 18,39 1,42B9H1D110 1,000 t Mescla bitum… 43,95 43,95C13350C0 0,012 h Corró vibrat… 58,28 0,70C1709B00 0,010 h Estenedora p… 47,33 0,47C170D0A0 0,012 h Corró vibrat… 52,67 0,63A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 1,77 0,03

  0,000 % Costes indir… 47,55 0,00

  Total por t ............: 47,55

  Son CUARENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y CINCOCÉNTIMOS por t.

  116 F9J12X50 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosacatiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2

  A0150000 0,004 h Manobre espe… 19,03 0,08B0552B00 1,500 kg Emul.bitum.c… 0,43 0,65C1702D00 0,004 h Camió cister… 24,81 0,10A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 0,08 0,00

  0,000 % Costes indir… 0,83 0,00

  Total por m2 ............: 0,83

  Son OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS por m2.

  117 F9J13Q40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosacatiònica ECR-0, amb dotació 1 kg/m2

  A0150000 0,003 h Manobre espe… 19,03 0,06B0552410 1,000 kg Emul.bitum.c… 0,24 0,24C1702D00 0,003 h Camió cister… 24,81 0,07A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 0,06 0,00

  0,000 % Costes indir… 0,37 0,00

  Total por m2 ............: 0,37

  Son TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por m2.

  Anejo de justificación de precios Página 32

  Num. Código Ud Descripción Total

 • 118 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials,amb pintura reflectora i microesferes devidre, amb màquina d'accionament manual

  A0121000 0,075 h Oficial 1a 21,99 1,65A0140000 0,037 h Manobre 18,39 0,68B8ZB1000 0,500 kg Pintura refl… 6,73 3,37BBM1M000 0,250 kg Microesferes… 3,27 0,82C1B02B00 0,042 h Màquina p/pi… 25,78 1,08A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 2,33 0,03

  0,000 % Costes indir… 7,63 0,00

  Total por m2 ............: 7,63

  Son SIETE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS porm2.

  119 FD5H2AC5 m Canal de formigó polímer sense pendent,d'amplària interior 200 mm i 240 a 300 mmd'alçària, sense perfil lateral, amb reixad'acer galvanitzat entramada classe B125segons norma UNE-EN 1433 fixada amb tanca a lacanal, col·locada sobre base de formigó ambsolera de 100 mm de gruix i parets de 100 mmde gruix

  A012N000 0,270 h Oficial 1a d… 21,99 5,94A0140000 0,406 h Manobre 18,39 7,47B064300C 0,111 m3 Formigó HM-2… 54,26 6,02BD5H2AC5 1,050 m Canal form.p… 91,53 96,11A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 13,41 0,20

  0,000 % Costes indir… 115,74 0,00

  Total por m ............: 115,74

  Son CIENTO QUINCE EUROS CON SETENTA Y CUATROCÉNTIMOS por m.

  120 FR45G710 u Subministrament eucaliptus (Eucaliptusglobulus) d'alçària 2 a 3 m, en contenidor

  BR45G710 1,000 u Eucaliptus g… 17,52 17,520,000 % Costes indir… 17,52 0,00

  Total por u ............: 17,52

  Son DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOSpor u.

  121 FR643131 u Plantació d'arbre de fulla persistentd'alçària 1,5 a 3 m en contenidor, amb camiógrua, en un pendent inferior al 25 %

  A012P000 0,106 h Oficial 1a j… 21,99 2,33A016P000 0,359 h Peó jardiner 18,83 6,76C1503000 0,200 h Camió grua 40,50 8,10A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 9,09 0,14

  0,000 % Costes indir… 17,33 0,00

  Total por u ............: 17,33

  Son DIECISIETE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOSpor u.

  Anejo de justificación de precios Página 33

  Num. Código Ud Descripción Total

 • 122 GG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35mm2, muntat en malla de connexió a terra

  A012H000 0,180 h Oficial 1a e… 22,72 4,09A013H000 0,180 h Ajudant elec… 19,50 3,51BG380900 1,020 m Conductor Cu… 1,17 1,19BGY38000 1,000 u P.p.elem.esp… 0,12 0,12A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 7,60 0,11

  0,000 % Costes indir… 9,02 0,00

  Total por m ............: 9,02

  Son NUEVE EUROS CON DOS CÉNTIMOS por m.

  123 GGD1432E u Piqueta de connexió a terra d'acer, ambrecobriment de coure de 300 µm de gruix, de2500 mm de llargària i de 17,3 mm de diàmetre,clavada a terra

  A012H000 0,238 h Oficial 1a e… 22,72 5,41A013H000 0,238 h Ajudant elec… 19,50 4,64BGD14320 1,000 u Piqueta conn… 17,84 17,84BGYD1000 1,000 u P.p.elem.esp… 3,42 3,42A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 10,05 0,15

  0,000 % Costes indir… 31,46 0,00

  Total por u ............: 31,46

  Son TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y SEISCÉNTIMOS por u.

  124 K2142111 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjansmanuals i càrrega manual de runa sobre camió ocontenidor

  A0140000 7,239 h Manobre 18,39 133,13A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 133,13 2,00

  0,000 % Costes indir… 135,13 0,00

  Total por m3 ............: 135,13

  Son CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS CON TRECECÉNTIMOS por m3.

  125 K2144A11 m Enderroc de bigueta de perfil laminat, ambmitjans manuals i càrrega manual de runa sobrecamió o contenidor

  A0125000 0,089 h Oficial 1a s… 22,36 1,99A0140000 0,361 h Manobre 18,39 6,64C200S000 0,100 h Equip tall o… 6,67 0,67A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 8,63 0,13

  0,000 % Costes indir… 9,43 0,00

  Total por m ............: 9,43

  Son NUEVE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS porm.

  Anejo de justificación de precios Página 34

  Num. Código Ud Descripción Total

 • 126 K21Z2760 m Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm defondària, amb disc de carborúndum

  A0150000 0,269 h Manobre espe… 19,03 5,12C200B000 0,300 h Talladora,di… 3,14 0,94A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 5,12 0,08

  0,000 % Costes indir… 6,14 0,00

  Total por m ............: 6,14

  Son SEIS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por m.

  Anejo de justificación de precios Página 35

  Num. Código Ud Descripción Total

  2013-02-22T10:15:52+0100TarragonaPERFIL DEL CONTRACTANTAprovant la publicaci� del document