Click here to load reader

Culegere de Matematica Clasa a 3-a Ed.2018 - Mihaela ... de Matematica Clasa a 3...PDF fileryg,,il piuprurolrod op uotducsop nc olgull I$ orlleuns otsol B-lll P EsPls nlluod - 'nSerpl6

 • View
  139

 • Download
  11

Embed Size (px)

Text of Culegere de Matematica Clasa a 3-a Ed.2018 - Mihaela ... de Matematica Clasa a 3...PDF fileryg,,il...

 • ryg,,il

  piuprurolrod op uotducsop nc olgull I$ orlleuns otsol

  B-lll P EsPls nlluod - 'nSerpl6 ueu

  'ncseugqre$ e1a

  PClplu0lEnt 0p 0l000lnc

  n5e;916 ueppv uop;.t1d5 uol llapof, euexou eullueJoll nlllouls erljouas

  nlseupqre$ elaeqgyl

  'rururp: i ::-

 • ecrT

  t1""""""""' """"'""""'00I Ig 0i nc eailfinurul Vl-""'""'""""" """"""""""p1uns o n3 lEtunu mun ee;tfinwu1 f1""""""""""""""""" 000 I bt 0 pt aP aryrffw€r ,noq'raraff u rtaef,tpdwg $ naegfpeaq '9

  68""'"""'""" aulelqo'rd t$ uftuexg 6$ """"'""""" """"' {tyt ,p}ap p?wr c$ur al*#t$rsr t*lams*nrca oa4f.tpdu4 15 ra4f1?'t'sttdl 'g

  tS"""""""" """rrice4 nc uopgcs tS s;etmpy 9S""'""'"""" """"" Jqlrrnu t$elscu n3 €eJsp?cs rS uerermpy b8""""""""" 'oJopgrs rS oretmpu 3p aIIBIqord €E'"""""""" "'1n3sotm33u lftlnuoullal EsJsgY I8""""""""" """"'ilJapqss u ri iuqunpe eqa;6 8f"""""""" 000 0l €l 0 €l 3p roloroumu earop?cs tf esrtunpy gP""""""""" ""'00CI 1 e1 pugd olsmlsu rols"Ioumu ssropqos tf ee;ermpy tf "'*"""""' "'-"'""'" 0{}0 $t of 0 q ap Mla'taw4?a# flaiaqyi}s $ aawwnpy'B

  Lt"'""""""" "'eJ€nle^? op slsal

  Eg"""""""" """""""""Jo111i'e4i eoJBUopJo t* ea're"redura3 tt'........'..'... uqurxo.rdy tt""""""""" "".'"""31eJry8u;olo;orunu ee;aundtuocsep 16 eelaundruo3 €E""""""'""" """"""""Jol3Jotfins uerc"mdiuo3 I t" """'""""' ttioe;g 09""""""""

  ""'"""euEuIOJ a+I3

  12"""""""" """'ssslo l* emp;g 12"""'*"'*' """""""""'0#0 8I ?2t 0 trl ap alpd?tw$ anawwh['{

  fr""""""""' 3renlEAs ep 3lssJ 12""""""""' """"""ourolqord r5 11llcrexf, 02"""""""" 31ns €l upurxordy 6I """""""" rxez El uqunxo'ldy 8I""""'""""' """" JolsJaIrrnu ua:urudruo3 sI"""""""" """""""""000 I el 0 BI 3p alsrnl*u slorsumN 9I """""""" "001 EI 0 q ep elernleu srslrmN rr"'""""""""' 00il { '?t 0 fft ap aprn'ou atawnN '{

  1""""""'"""'""'"'"'""""'"'lel,dotdru yrgpaw ury $ptgeagn&a*'aiapow aaan oaswg{Slaaql "d

  s"""""""'"" '"" $.ENIYNI '{,Ny. A1l3

  6qi$,sd$}3

  [ '6U 'orour I I$ g :6 'Bf oJBcolJ rwr.rd ea) Jqlu ap

  f uI sreur p rurfrqdur1 'g lwlg: Ind€c rco6 'rou ri rzoc Inlsoc Z/I + plnde

  Irqsoc : mpd;oc Ftso3 'rAal6 tZ lmpegs g Eru lrms "gg 'rur8ed op 082' z'EI 'rrEsr6^tsJ1 g 'rI 'a armd lnueqns '€I 'III: l etuud sT 'GE '6 + I I '!

  (oqt-sst '

  LLZ tlryx 699 1 !e1e1q 1 :ttt @ 'Er,1m 91 e1sad '6r \s 9r, '9I '8{ 9€I Is I 'vt :99 itv 'zl '97,:sT, 'e€ I{ 8 'L'(,6t :AAtl.tS 'E'Z'I'0)= w lrpurnua: loOE (e :et tp:9 (c :99 (

  (tEt-OSt'8ed

  '96'0s:($+s).(s:;

 • 99r

  gi I..""....'... sr3]sIlutr€d 9I I """"""" """""""eueo3rlod tt I "'""""""" """""""'"""'tnlq8un [I i """"'""' " oldaJp qnop e e^rI?le"r alrrlrzod il I """"""" pqrnc ururi rs glugJJ Erur.l f i I """"""" qldeaJp ep rolelueul8ss JolirulSrmi eoJ€JBdruo3 I I i "'"""'""'""" """^' pldBerp op IruuiulSos '€,ld€or(I "lnlsund t11"""""""" "aupwoaS ap adumlut ailrawalT'l

  t0 t """"""" "aJBnlsrs 3p elseJ Z0l'""""'"""" illnw rutu mlpug8 qS I0l """""""' _e,trlr1n1rdeca: aurelqord rs nfrr.raxg I0I """""""" ""'""'" _iluclqord ap a;eunduro3 00I "'"""""'"'" _oorleunu use;dxs uud aluluazalde; oraurnu roun reru;uclruo3 66"""""""" """".p.,rr1u;ru3g Bpolow uud e1e,r1ozo.r g 1od oJeJ cruelqo.rd 86"""""""" "'_.rgrrrnu rSelacu u1 ue;{rgdrul rqurnu tiulare nc us.nilnurul L6'""""""""" .ln3sounJeu rnlnuctrual e iS m1ruolreg soJEUy 96""'"""""" "' 1p1|.rpcltu1 e iS rr.irfluuru! €qo.rd S6................

  ..:........ *ee;ftgdru1r* ee;{puuu1

  V6"""""'""" """"""""'.lllrc;exe - earri;qdui t6"""' +EUII o op Jprunu un e1 rfglpn ri mez 'e1us urp 1€urJoJ Jqurnu rnun ee;rfigdrul 26""""'""""' '_E{lc o op Jprunu un e1 {ptrun r$ elns urp }ErirJo-I Jgrunu rnun ro;rLpdurl

  I6"""""""""" _9UJO o ep JEurnu un el riez rS alns urp teruroJ Jqurnu rnun ea:rupdrui 68"""""'"""'""',_E.lJlJ O 3p,rErunu un el 31ns urp r3ru11u lEuLro-I lEtullu rnun ea;rl;qdru1

  88"""""""" " .ulfrgduri uqor4 t8""""""""'_gr3lc o op rgunu un e1 riglrun rS rcaz urp }EuuoJ.rEurnu rnun earrfrgdurl

  99""""""""""' _E.glc o ep .rEurnu un eI rJaz urp reurnu treuJoJ JEuItlu tnun earfrydru1 S8 """"'""""' *orez ep llrsJlp Iruss; nc ulfiqdruJ yB"'""""""" """"""001 ul IS 0l al uarrfugdurl E8""""".""""'"""""p{lc o ap Jptunu un u1 aiusre;rp ioun e nes a{uns reun eer{rgduil 28"""""""" 'sJunle^3 3p pqord I8""""""""' " eruelqord tS tdtc;exg.IoloJorunu eartflnurul 08""""""""" "'rJolJEJ rfinru reur nc ee.nflnruul 6L""""""""' ' oJtrIc pnop slgc op aJaulnu qnop € eert!1nuu1 8/""""""""" 'EUlc o sp JEIunu un n) o{IJ IaJl op Jpuitlu tnun eertflnurul LL"""""""" """'""""""'q{rc o 3p Jpumu un nc e4rc Enop ep Jpuinu tnuu ua;rf1uuru1

 • L9T

  T9T " " " "' tll:mtqut t S u n su n dsPY

  SgI""""""" ""atqrDtlstp aua1qotd 1S ttttlo['01

  OEI """"""" """"'EI€rrU Ee'Iellle'\a n'tlned ;lrqrsod elcalqns gtl """"""'" illnlu I?lu rurpug8 95 LV1""""""" eutalqo'rd ep t.reundtuo3

  """"" plvut{ anln1tdncaY '6

  tgl"""""""" "cr?nleAa op elsol

  zf I """"""" " """""3^Il1?lnltdecel eualqo.Id I il'..."""""'" rolelsorqo Ea.Illol€^ n:luad Erns?Iu 5p IiEllun

  0t I'......"".." 12 o lgiop rrtur I€uI drug ep licllun

  0tI..".......'.. rz o tgcap iJrnl IBttI drup ep Iigliun 67.1..,"'."""'

  """"""""F1nurur3o111 ttldulnr^{

  g21""""""" """" Inlnruer8o1ry rqd4ltruqns

  17,1""""'"""" 'mlruill tildtllnurqns r{ rr1dq1n61

  1A""""""" 'n:I{n4olu 1qdt11n6

  g21""""""'"' rnlruleur lriclqlnruqng 'lrutehil 'earur8uul lernsqw ap 1i91pn IZI """"""""""".tolluy?u oafimspw'8

  ZZI""""'-"" " €-IenlB^e ep elseJ

  IZI ""'"'""""" """'"""""""oct4euroa8 trnd-to3

  6l I """"""" """'""""e^Ilelnltdece; surolqoJd g l I """"""" " '^J)lllstuoa8 .rolt.rn8g Br"lleturs

  ri j ..... ..... .............Lrq3unu;

  i11"" "'" lnlerEd 9l I" " """" 1nrq8un1de"rg

  9t I"

  9I I'

  'I I'

  €I I' €II" ztt'

 • @ffiffiffie&ffiffiffi&

  ..[)';.--6 ),.$-r,. -' 6;,..-= (a

  (p

  (c

  (q

  (e

  :ap.rnrrB EnurluoC 'I S

  lolBlnlu0cu! nlpolll ulp llPurulnEot'olopoltl

  toun B0tEcllilu0pl

 • w

  rf\ZrlAorfD

  \fD

  {e

  :alatrsqe3 pze*SeXdruoo r& alau:u;Serp F^-rasqo .Z e.

 • P#.F, larzl ,L*

  9 b

  ,t7:'\ -lir

  1

  OI

  0tr

  0f

  0t

  0s

  *9

  vZI

  beZI

  :a[. {q

  {*

  L

  a

  ts

  I

  l

Search related