Criteris d'avaluació de 2n de batxillerat

 • View
  219

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Criteris d'avaluació de 2n de batxillerat de l'Institut Pere Ribot de Vilassar de Mar

Text of Criteris d'avaluació de 2n de batxillerat

 • CRITERIS D'AVALUACI DE SEGON DE BATXILLERAT-INS PERE RIBOT-CURS 2011/2012

  CRITERIS DAVALUACI SEGON DE BATXILLERAT

  INS Pere RibotCurs 2011-2012

 • CRITERIS D'AVALUACI DE SEGON DE BATXILLERAT-INS PERE RIBOT-CURS 2011/2012

  CRITERIS D'AVALUACI DE SEGON DE BATXILLERATNDEX

  DEPARTAMENT DE LLENGUA CATALANA I LITERATURA.........................................................................2

  CRITERIS D'AVALUACI DE SEGON DE BATXILLERAT DE LITERATURA CATALANA...........................3

  DEPARTAMENT DE LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA....................................................................4

  CRITERIS D'AVALUACI DE LLAT I DE GREC..........................................................................................5

  DEPARTAMENT D'ANGLS..........................................................................................................................6

  DEPARTAMENT DE MATEMTIQUES.........................................................................................................8

  CRITERIS D'AVALUACI D'ECONOMIA ....................................................................................................10

  DEPARTAMENT DE FILOSOFIA.................................................................................................................11

  DEPARTAMENT DE CINCIES SOCIALS..................................................................................................12

  CRITERIS D'AVALUACI DE SEGON DE BATXILLERAT DE GEOGRAFIA.............................................13

  DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA............................................................................................................14

  DEPARTAMENT DE BIOLOGIA I GEOLOGIA.............................................................................................16

  DEPARTAMENT DE FSICA I QUMICA......................................................................................................17

  FSICA..........................................................................................................................................................17

  QUMICA......................................................................................................................................................19

  DEPARTAMENT DE VISUAL I PLSTICA...................................................................................................21

  CRITERIS D'AVALUACI DE L'OPTATIVA DE PSICOLOGIA I SOCIOLOGIA .........................................22

  QUADRE RESUM DELS CRITERIS D'AVALUACI DE SEGON DE BATXILLERAT.................................23

  1

 • CRITERIS D'AVALUACI DE SEGON DE BATXILLERAT-INS PERE RIBOT-CURS 2011/2012

  DEPARTAMENT DE LLENGUA CATALANA I LITERATURACRITERIS D'AVALUACI DE SEGON DE BATXILLERAT

  1. Avaluaci trimestralA cada avaluaci es realitzaran dos exmens sobre la matria tractada a classe; a ms, tamb ser obligatria la realitzaci dun examen, la presentaci dun treball, o una exposici oral, a criteri del/ de la professor/a, sobre el llibre de lectura de cada trimestre.A ms dels exmens, tamb savaluaran els altres treballs proposats: redaccions, exercicis, comentaris de text, exposicions orals, etc.En cas dabsncia a un examen anunciat amb anterioritat caldr que lalumne procedeixi de la manera segent:avisar amb anterioritat el/la professor /a si ja sap que aquell dia no hi ser.si s per un imprevist (malalties, per exemple), cal avisar telefnicament al centre.justificar degudament la falta, amb algun document oficial (certificat mdic, per exemple). En els exmens i altres exercicis escrits es tindr en compte la bona presentaci i es descomptaran 0,1 punts per errada ortogrfica i 0,25 per errada de morfosintaxi o de lxic, fins a 2 punts. En les activitats orals avaluables es descomptaran 0,2 punts per errada lxica, gramatical o fontica, tamb fins a 2 punts.Per aprovar una avaluaci cal que lalumne superi els exmens sobre els temes treballats, lexamen del llibre de lectura, presenti els treballs i exercicis proposats i faci les activitats orals avaluables.Per calcular la nota de cada avaluaci saplicaran els percentatges segents: - exmens: 80 % (60 % cada examen sobre els temes estudiats i 20 % lexamen de lectura). - exercicis, redaccions, comentaris de text, exposicions orals, etc.: 10% - Actitud i comportament (puntualitat, participaci, portar el material, treball a laula, relaci amb els companys, treball en equip, etc.): 10%- Al llarg del curs savaluar lexpressi oral i la nota representar el 25% de la nota global del curs.La nota mnima perqu una avaluaci es consideri aprovada s un 5.La qualificaci de les proves extraordinries de final de curs ser com a mxim un 5.La nota final del curs ser la mitjana de les notes trimestrals, sempre que cap de les notes no sigui inferior a 4.2. Superaci del cursA final de curs, un alumne aprova si t la mitjana aprovada amb una nota que no sigui inferior a 5, ha lliurat tots els treballs i ha fet les activitats orals avaluables.

  2

 • CRITERIS D'AVALUACI DE SEGON DE BATXILLERAT-INS PERE RIBOT-CURS 2011/2012

  CRITERIS D'AVALUACI DE SEGON DE BATXILLERAT DE LITERATURA CATALANA

  1. Avaluaci trimestral exmens: 80 % (40 % cada examen o treball obre les obres i els temes estudiats). Fins al 25 % d'aquesta nota pot ser avaluat de manera oral (ser un % inferior si part d'aquest % s'avalua en els apartats segents: comentaris de text, redaccions, exposicions orals, etc.: 10% actitud (treball a laula i a casa): 10%

  La nota mnima perqu una avaluaci es consideri aprovada s un 5.2. Recuperaci de final de curs

  La qualificaci de les proves extraordinries de final de curs ser com a mxim un 5.3. Superaci del curs

  La nota final del curs ser la mitjana de les notes trimestrals, sempre que cap de les notes no sigui inferior a 4. A final de curs, un alumne aprova si t la mitjana aprovada amb una nota que no sigui inferior a 5, ha lliurat tots els treballs i ha fet les activitats orals avaluables.

  3

 • CRITERIS D'AVALUACI DE SEGON DE BATXILLERAT-INS PERE RIBOT-CURS 2011/2012

  DEPARTAMENT DE LLENGUA CASTELLANA I LITERATURACRITERIS D'AVALUACI DE SEGON DE BATXILLERAT

  1 Avaluaci trimestral

  Lavaluaci de Llengua Castellana i Literatura es far com a avaluaci continuada, s a dir:

  Les activitats fetes a classe diriament tindran una nota. Les activitats fetes a casa, diria i/o setmanalment, tindran una nota. Les lectures obligatries de programa de Batxillerat, comentades a classe, amb treballs i/o controls, formaran part, tamb, de la nota.

  Controls El nombre de controls ser de tres per trimestre. El contingut estar en funci del que sexplica diriament. Lestructura dels controls pot ser variada, sempre en funci del contingut explicat i demanat per lexamen. s a dir, es pot tractar de temes terics o preguntes prctiques, o barrejar ambds aspectes. Sinformar a lalumna/e del tipus de control amb temps suficient per tal que el pugui preparar. En el cas de 2n de Batxillerat, al darrer trimestre es tendir a fer controls similars als exercicis de Selectivitat, per tal que l'alumnat es familiaritzin amb aquests tipus de proves. Els criteris de correcci dels controls seran els que es segueixen en la correcci dexmens de Selectivitat.

  2 Criteris de promociEls criteris de promoci de la matria sn els que el Departament de Llengua Castellana i Literatura t consensuats:

  Els controls de contingut (dos o tres, en funci de la programaci) comptabilitzaran segons el segent barem:

  Primer examen: 30% Segon examen: 30% Tercer examen: 30% + Procediments + Actitud + Assistncia : 10%

  Descompte per errades en exmens i altres activitats escrites i orals: -0,1 punts per errada ortogrfica, lxica, gramatical, d'adequaci, coherncia o cohesi, sense lmit. La nota daprovat trimestral ser de cinc 5 i no menys. La nota de final de curs ser la mitjana aritmtica de les notes trimestrals. Quan una nota estigui entre 4 i 5, fins el 4,5, ser insuficient; a partir de 4,6 ser suficient. Aquest mateix arrodoniment es far amb altres notes. (Exemple: 5,6=B).

  4

 • CRITERIS D'AVALUACI DE SEGON DE BATXILLERAT-INS PERE RIBOT-CURS 2011/2012

  DEPARTAMENT DE CLSSIQUESCRITERIS D'AVALUACI DE LLAT I DE GREC DE SEGON DE

  BATXILLERAT1.Sistema/criteris d'avaluaciL'assignatura consta de dues parts diferenciades que cal aprovar separadament i que anomenarem, per abreujar, CULTURA I LLENGUA.Dins la part de CULTURA s'inclouen les pautes de lectura o de visionat de pellcules i treballs tot i que el 70% de la nota s la de l'examen.Dins la part de LLENGUA hi ha exmens de textos vistos i no vistos, fets a classe i a casa. El conjunt s el 40% de la nota de cada avaluaci.Es valora EXTRAORDINRIAMENT la progressi i el treball diari de l'alumne/a, tal com es pot veure en els exemples de la taula segent:

  1a avaluaci 2a avaluaci 3a avaluaci FINAL

  7 9 4 Insuficient

  2 3 4,5 Suficient

  6 5 4 Insuficient

  3 6 9 Excellent

  Nota de cada avaluaci Llengua (conceptes bsics de sintaxi i traducci) 40% Cultura 30% Actitud (1) + Deures (2) + Treball a classe 30%(1) Es considera que una actitud positiva no s noms no molestar i mantenir el decrum sin

  que cal tamb fer aportacions, estar atent/a, dirigir-se respectuosament a la professora, etc...(2) De les tres hores de classe setmanals noms en una es posen deures, per tant la professora

  espera, lgicament, que es facin. S'entn que tothom que hagi fet els deures est disposat a corregir-los a la pissarra.

  1. Recuperaci- Llengua: Els exmens de llengua es recuperen a la segent prova. Es fa la mitjana dels exercicis aprovats. EL mateix succeeix amb les avaluac