CONG TY CP TAP TRUYEN THONG THANH NIEN A ***** le Cty CP TD TT Thanh Nien.pdfآ  CONG TY CP TAP . DOAN

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of CONG TY CP TAP TRUYEN THONG THANH NIEN A ***** le Cty CP TD TT Thanh Nien.pdfآ  CONG TY CP TAP ....

 • CONG TY CP TAP DOAN . ~ A A

  TRUYEN THONG THANH NIEN

  ***** THdnHniEn ~ MEDIA CORPORATION

  ... ~ ~

  DIEULE TO CHUC v A HOAT DONG

  (Co sita i16i, b6 sung va ilii ilu(J'c D{li ltri i/Jng c6 ilong tltuitng nien niim 2012

  thong qua ngay 271412012)

  TP. Ha Chi Minh, Ngay 27 titling 4 niim 2012

 • DiJu I? t6 chUc va hogt dt)ng cua C6ng ty CP T(lp doan TruyJn thong Thanh Nien

  Ml)C Ll)C

  Trang

  Myc 1\)c . ................................................................ 2

  ChtrO'Dg 1: DIEU KHOAN CHUNG ................................................................................ 4

  Di~u 1: Phc hQp H(>i d6ng quan tri ............................................................................... 18

  ---------------- Trang 2

 • DiJu I? t6 chuc va hot;rt al)ng czia Cong ty CP T(lp aoan TruyJn thong Thanh Nien

  Diu 30: Bien ban hQp D

 • DiJu I~ tb chuc va hor;zt d9ng cua Cong ty CP Tgp doan TruyJn thong Thanh Nien

  ChtrO'ng I DIEU KHOAN CHUNG

  l>i~u 1: Ph~m vi trach nhi~m

  M6i c6 dong sang l~p va cac c6 dong trong Cong ty chi chju trach nhi~m v cac khofm nq va cac nghia V\1 tai sfm khac cua Cong ty trong ph~m vi s6 v6n da g6p vao Cong ty.

  l>i~u 2:

  o Ten cong ty vit bAng ting Viet : CONG TY CO PIIAN T ~P DOAN TRUYEN THONG THANHNIEN

  o Ten cong ty vit bAng ting mr&c ngoai: THANHNIEN MEDIA GROUP CORPORATION

  o Ten cong ty vit t~tTing Anh: THANHNIEN MEDIA GROUP CORP.

  l>i~u 3: Trl} sO' chinh va dja chi chi nhanh, van phong dl,li di~n o Tr\1 sa chinh cua Cong ty d(lt t~i s6 248, dui Chi nhanh Cong ty C6 phftn T~p Truy~n thong Thanh Nien tl,li Mi~n Trung Dia chi: Lo C4, Thanh L(>c Dan, Phu

 • fJiJu I~ t6 chuc va hor;~t a(jng cua Cong ty CP T9p aoan TruyJn thOng Thanh Nien

  - Chi tidt: Kinh doanh lu himh n9i aja va qu6c d 10 Djch vv Iuu tru nglin ngay 5510

  - Chi tid!: Kinh doanh djch v~ khach SC}n (khong ho(lt a9ng t(li lr1J s&) 11 Nha hang va cac djch VI,! an u6ng phvc VI,! ltru d(>ng 5610

  - Chi tid!: Kinh doanh djch v~ nha hang (kh6ng hoCJt a9ng tCJi tr~ s&) 12 V?n tai hanh khach duemg b(> trong n(>i thfmh, ngo~i thanh (tru v?n tai 4931

  b~ng xe bu)ft) - Chi tid!: Kinh doanh w;in tai hanh khach btmg auerng b9

  13 V?n tai hang h6a b~ng ducmg b(> 4933 - Chi tid!: Kinh doanh w;in tai hang hoa b&ng auerng b9

  14 V?n tai hanh khach ducmg thuy n(>i dja 5021 - Chi tid!: Kinh doanh w;in tai hanh khach bizng auerng thuy n9i aja

  15 V?n tai hang h6a duemg thuy n(>i dja 5022 -Chi tidt: Kinh doanh v(in tai hang hoa b&ng auerng thuy n9i aja

  16 Kho bai va ltru gifr hang h6a 5210 - Chi tidt: Kinh doanh kho bai

  17 Ban buon nong, Him san nguyen li~u (tru gel, tre, nua) va d(>ng v?t s6ng 4620 - Chi tid!: Mua ban nong san

  18 Ho~t d(>ng tu vftn quan ly 7020 - Chi tid!: Tu win adu tu (trir tu win tai chinh, ki toan, phap lu(it)

  19 Ho~t d(>ng djch vv h6 trq khac lien quan d~n v?n tai 5229 - Chi tidt: fJCJi ly ve may bay

  20 Ban buon may vi tinh, thit bj ngo~i vi va ph~n mm 4651 - Chi tid!: mua ban thidt bi tin h9c

  21 San xuftt nh~c cv 3220 22 Sua chua thit bi khac 3319

  - Chi tid!: St''ra chua ad dung ca nhdn va gia ainh khac, sua chua nhCJc c~ (khong gia cong ca khi, tai chi phi thai, xi mCJ ai~n t(li tr~ s&).

  23 May trang phvc (tru trang phvc tu da long thu) 1410 - Chi tid!: Gia cong hang may m(lc (trit tdy nhu9m, hd, in tren san phdm d~t, may, aan va gia cong hang aii qua sir d~ng)

  24 Ban buon d6 dung khac cho gia dinh 4649 - Chi tid!: mua ban ad ai~n, ai~n tir, ai~n gia d~ng, hip gas, van phong phdm, d~ng C~ h()C sinh, ad chai Ire em (trit ad chai CO h(li cho giao d~c nhdn each, st'rc khoe tre em ho(lc anh hu&ng t&i an ninh, tr(it tl!, an toan xii h9i), d~ng c~ thi thao (trit kinh doanh sung a(ln thi thao), my phdm, hang thu cong my ngh~, nh(lc c~. Ban buon sach, bao, t(lp chi, van phong phdm (co n9i dung aU(YC phep luu hanh)

  25 Ban buon may m6c, thi~t bj va ph1,1 tung may khac 4659 - Chi tidt: mua ban may moe thidt bj, v(it tu nguyen li~u ph~ tung, hang kim khi ai~n may

  26 Ban buon thtJc phAm 4632 - Chi tidt: mua ban thuy san, luang thl!C thl!C phdm

  27 Ban buon o to va xe c6 d(>ng ca khac 4511 - Chi tid!: mua ban o to

  28 Ban ph1,1 rung va cac b(> ph?n phv trq cua o to va xe c6 d(>ng ca khac 4530 - Chi tidt: mua ban ph~ tung o to

  -------------------------------- TrangS

 • DiJu 1 t6 chuc va hogt d9ng cua C6ng ty CP T9p doan TruyJn thong Thanh Nien

  29 Ban m6 t6, xe may 4541 - Chi tiit: mua bcm xe giin may

  30 Ban ph\1 tung va cac bQ ph?n ph\1 trq cua m6 t6, xe may 4543 - Chi tiit: mua ban ph~:t tung xe gdn may

  31 Ban bu6n vai, hang may s~n, giay dep 4641 Chi ti~t: Ban bu6n hang may m~c

  32 Ban bu6n v?t li~u, thi~t hi Hip d~t khac trong xay dl,l'ng 4663 - Chi tidt: mua ban thiit bi xdy dvng, wjt liu xdy dvng, himg trang tri n9i thdt

  33 T6 chuc gi&i thi~u va xuc ti~n thuong m~i 8230 34 Dich V\1 h6 trq lien quan d~n quang ba va t6 ch(rc tua du lich 7920 35 Ho~t d9ng sang tac, ngh~ thu?t va giai trf 9000

  - Chi tdt: T6 chuc bdu diin ngh thutjt chuyen nghip (kh6ng hoc;tt a9ng lc;ti lrl,l sa)

  36 D~i ly du lich 7911 37 Khai thac da, cat, s6i, dclt set (kh6ng ho~t d9ng t~i trt,l sa) 0810 38 Khai thac khoang h6a ch~t va khoang phan b6n (kh6ng ho~t d9ng t~i 0891

  tf\} sa) 39 Ho~t d9ng san xu~t phim di~n anh, phim video va chuong trinh truy~n 5911

  hinh - Chi tdt: dich Vl,l scm xudt cac chucrng trinh truydn hinh va chucrng trinh quang cao,

  40 Ban bu6n d6 u6ng 4633

  o Ph~m vi ho~t d9ng: toan qu6c

  Di~u 5: ThOi h~n ho~t d(}ng

  Thai gian ho~t d9ng cua c6ng ty Ia: 100 nam k ru ngay duqc ca quan dang ky kinh doanh dp gi~y chfrng nh?n dang ky kinh doanh.

  C6ng ty c6 th ch~m dm ho~t d9ng tnr&c thai h~n ho~c keo dai them thai gian ho~t d9ng theo quy~t dinh cua D~i h9i dflng c6 dong. C6ng ty cling c6 th ch~m dlrt ho~t d9ng tnr&c thai h~n theo quy dinh cua phap lu?t.

  Di~u 6: NgrrOi d~i di~n theo phap lu~t

  Ong

  Sinh ngay

  Dan t9c

  : Nguy~n Cong Kh~

  : 24 thang 02 nam 1954

  : Kinh

  Qu6c tich : Vi~t Nam

  Chfrng minh nhan dan s6: 020426606

  Ngay cfrp : 28/4/2005 Nai c~p: C6ng An TP. HCM HQ khftu thuang tru: 365 An Duong Vuong, Phuang 3, Qu~n 5, TP. H6 Chi Minh

  Ch6 a hi~n t~i: 365 An Duong Vuong, Phuang 3, Qu~n 5, TP. Hfl Chi Minh

  -------------------------------- Trang6

 • DiJu I? t6 chUc va hogt t19ng cua Cong ty CP Tijp aoan TruyJn thong Thanh Nien

  La Chu tjch H()i d6ng quan tri va la nguai d

 • Didu I~ t& chuc va ho(Jt tll)ng czia Cong ty CP Tgp tloan Truydn thOng Thanh Nien

  h) Duqc uy quyn tung lcln b~ng van ban cho nguai khac tham d\f hQp DHDCD theo qui djnh cua phap lu~t. Nguai duqc uy quyn tham d\f khong duqc uy quyn lc;ti cho nguai thu ba.

  9.2 c6 dong ho~c nh6m c6 dongs& hfru tren 10% s6 c6 phftn tr& len cua Cong ty trong thai h

 • Di~u I~ t6 chuc va hoqt dt)ng cua C6ng ty CP Trjp doan Truy~n thong Thanh Nien

  quySn chao ban; c6 phAn ph6 thong cua c6 dong sang l~p c6 th chuyn nhuqng cho nguai khong phai Ia c6 dong n~u duqc SlJ chAp thu~n ella D~i h9i d6ng c6 dong. c6 dong dlJ djnh chuyn nhuqng c6 phAn khong c6 quySn biu quy~t v vi~c chuyn nhuqng cac c6 phAn d6;

  b) Sau thai h~n 3 (ba) nam quy djnh neu tren, cac h~n ch~ d6i v&i c6 phAn ph6 thong ella c6 dong sang l~p du bai bo;

  Di~u 10: Quy~n va nghia Vl} ciia cA dong s

 • DiJu I? t6 chuc va hogt d(jng cua C6ng ty CP T(lp doan TruyJn thong Thanh Nien

  o Chu ky m~u cua nguoi d~i di~n theo phap lu~t va dclu cua Cong ty; o S6 dang kY t~i sb dang kY c6 dong cua Cong ty va ngay phat hanh c6 phiu; o D6i v6i c6 phiu cua c6 phfrn uu dai phai ghi ro n('>i dung cac quyen cua c6 dong.

  Di~u 12: sA dang kY cA dong 12.1 Cong ty l~p va luu giu sb dang kY c6 dong tir khi duqc dp gicly cht!ng nh~n dang kY kinh

  doanh. S6 dang kY c6 dong c6 th~ Ia van bim, t~p du li~u di~n ru ho~c ca hai.

  12.2 s6 dang kY c6 dong phai c6 cac n('>i dung chu yu sau: a) Ten, tn,1 sa cua Cong ty; b) Tbng s6 c6 phfrn duqc quyen chao ban, lo~i c6 phfrn duqc quyen chao ban va s6 c6 phfrn

  duqc quyn chao ban cua tirng lo~i; c) Tbng s6 c6 phfrn da ban cua ttmg lo~i va gia tri v6n c6 phfrn da g6p; d) HQ, ten, dia chi thuong tru, qu6c tich, s6 Gicly chung minh nhan dan, H('> chiu ho~c chtrng

  thvc ca nhan hqp phap khac d6i v6i c6 dong 1a ca nhan; ten, dia chi thubng tru, qu6c tich, s6 quyt dinh thanh l~p ho~c s6 dang ky kinh doanh d6i v6i c6 dong 1a t6 chuc;

  e) s6 1uqng c6 phfrn tung lo~i cua m6i c6 dong, ngay dang ky c6 phfrn.

  12.3 S6 dang ky c6 dong duqc 1uu tru t~i tr\1 sa cua Cong ty ho~c nai khac, nhung phai thong bao b&ng van ban cho CO' quan dang ky kinh doanh Va tftt ca c6 dong bit.

  Di~u 13: Chao ban va chuy~n nhrrQ'ng cA phAn: 13.1 H('>i d6ng quan tri quyt dinh gia chao ban c6 phfrn. Gia chao ban c6 phfrn khong duqc thclp

  han gia thi truong t~i thai di~m chao ban, tru nhung trubng hqp sau: a) c6 phfrn chao ban lfrn dfru tien sau khi dang ky kinh doanh; b) Cb phfrn chao ban cho tclt ca c6 dong theo tY I~ c6 phfrn hi~n c6 cua hQ a Cong ty; c) C6 phfrn chao ban cho nguoi moi gi6i ho~c nguai bao lanh. Trong trubng hqp nay, gia

  chao ban c6 phfrn khong thclp han gia thi trubng tru di phfrn hoa h6ng danh cho nguoi moi gi6i va bao lanh. Hoa h6ng duqc xac djnh b&ng ty 1~ phfrn tram cua gia tri c6 phfrn t~i thai di~m chao ban.

  13.2 cb phfrn da duqc ban ho~c c6 phfrn da duqc chuy~n nhuqng khi ghi dung va du nhC'rng thong tin theo quy dinh t~i Diu 12 Ban Diu 1